SMARTstavebnictví. Analýza výsledků stavebnictví za rok Efektivní projektový controlling. Udržitelné stavění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMARTstavebnictví. Analýza výsledků stavebnictví za rok 2010. Efektivní projektový controlling. Udržitelné stavění"

Transkript

1 SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy březen 2011 Efektivní projektový controlling Aneb již žádné polštáře a nemilá překvapení na konec str. 10 Analýza výsledků stavebnictví za rok 2010 Ve stavebnictví již druhým rokem klesá poptávka po jeho produkci str. 7 Udržitelné stavění Koncept, který se v krátké budoucnosti musí stát klíčovým pro rozvoj celého odvětví str. 4

2 Obsah Trendy Udržitelné stavění...4 Výsledkový servis Výsledky stavebnictví za rok Strategický management Efektivní projektový controlling ve stavebnictví V kanceláři finančního ředitele Daňové novinky roku Makroanalýza Jaký vývoj ekonomiky můžeme očekávat?...14 Rozhovor Ing. Martin Borovka, EUROVIA CS...16 Analýza Rekonstrukce panelových bytových domů opět v roce nula!?

3 Úvod Vážení čtenáři, vítejte u již druhého vydání magazínu SMART Stavebnictví, publikace připravené Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice ve spolupráci s poradenskou společností Deloitte a společností ÚRS Praha. Publikace je primárně určena vrcholovému a střednímu managementu stavebních společností a klade si za cíl přinášet nový pohled na různé stránky řízení stavebních firem a poskytovat informace, které ze stavebnictví mohou udělat opravdu SMART, nebo-li chytré, vysoce znalostní odvětví. Už do svého názvu si publikace vytkla svůj základní obsah, tedy články z oblasti Strategického Managementu, Analýzy odvětví, Rozhovory s významnými manažery odvětví a přibližování Trendů a úspěšných příkladů, která se v odvětví objevují. Ústředním tématem tohoto vydání je pohled prezidenta SPS na budoucnost stavebnictví s příznačným názvem Udržitelné stavění. Tento pohled může být inspirací pro celospolečenskou diskusi o nutnosti vytvoření komplexní koncepce pro rozvoj celé naší ekonomiky, pochopení rizik i konkurenčních výhod a stanovení nosných oborů na které se zaměřit. Na smysluplnou koncepci rozvoje celé ekonomiky musí navazovat jednotlivé dílčí koncepce jejích jednotlivých pilířů, mezi něž stavebnictví zcela nepochybně patří. Teprve pak se mohou investice stát významným hybatelem ekonomiky jakožto aktivum generující budoucí příjmy a nebýt vnímány jen jako řádek výdajové stránky rozpočtu. Investice by se měly stát významným hybatelem ekonomiky jakožto aktivum generující budoucí příjmy a nebýt vnímány jen jako řádek výdajové stránky rozpočtu. V aktuálním čísle SMARTu najdete také pohled ekonoma Luďka Niedermayera na současný vývoj ekonomiky v letošním roce, komentovaný výsledkový servis stavebnictví za rok 2010 a analýzu trendů, které lze z těchto výsledků vyvozovat, novinky v daňové legislativě a pohled na další budoucnost podpory revitalizace panelových sídlišť. V rámci rubriky Strategický management se tentokrát zaměřujeme na jednu z nejdůležitějších oblastí řízení stavebních firem, tedy projektový controlling. Věřím, že popsané principy a navržená řešení Vám pomohou při přemýšlení o tom, jak efektivně získávat správné a včasné informace o projektech využitelné pro řízení. Na závěr bych ještě upozornil na velmi zajímavý rozhovor, který nám pro toto číslo poskytl generální ředitel společnosti Eurovia, pan Martin Borovka. Základním posláním tohoto magazínu je poskytovat relevantní informace pro řízení stavebních firem. Věřím, že Vám informace, předkládané v tomto čísle přijdou zajímavé a najdete v nich příležitosti pro Vaše podnikání či alespoň vyvolají další diskusi, která posune stavebnictví a stavební firmy zase o kousek dál. Michal Petrman Partner, Deloitte Česká republika SMARTstavebnictví březen

4 Trendy Udržitelné stavění Pojem, který je v ČR stále na okraji zájmu trvale udržitelné stavění - se v krátké budoucnosti musí stát klíčovým pro rozvoj celého odvětví a ovlivní uvažování a chování všech podnikatelských subjektů. Objevuje se stále častěji v různých analýzách a prognózách, formálně i věcně navazuje na obecnější pojem udržitelný rozvoj. Jestliže u trvale udržitelného rozvoje je smysl i cíl poměrně jasný, u stavění to prozatím ve všeobecnou známost ani povědomí nevešlo. Současná finanční a ekonomická krize nastala v době, do níž se promítly důsledky několika paralelně dlouhodobě probíhajících jevů: globalizace; demografická exploze v rozvojových zemích; neobyčejně rychlý růst ekonomik velkých rozvojových zemí jako jsou Čína, Indie, Brazílie a další, s jejich rychle rostoucí potřebou zdrojů energie a surovin, ale i důsledky na znečišťování ovzduší a vod; informační exploze; rostoucí míra urbanizace, která vede k růstu satelitních měst s vysokými požadavky na zábor půdy, dopravu a finanční zdroje; růst rychlosti ubývání přírodních zdrojů, způsobený plýtvavým charakterem soudobého fungování vyspělých ekonomik; celoplanetární klimatické důsledky stávajícího výrobního způsobu, založeného na vysoce nehospodárném využívání neobnovitelných zdrojů energie, zejména fosilních paliv; nevhodný ekonomický mechanismus, který neodráží v tvorbě cen náklady související se škodami na životním prostředí a který činí ekonomicky efektivním i ničení životního prostředí. Je zcela zřetelné, a není to náhodou, že většina z těchto faktorů zákonitě velmi intenzivně působí proti základním principům udržitelného rozvoje společnosti. Země Evropské unie v roce 2007 podepsaly dohodu o vyhlášení řady programů, které jsou závazné a vyžadují od členských zemí splnění stanovených limitů a hodnot ve stanovených termínech do roku 2020 a Naléhavost úkolů trvale udržitelného rozvoje vedla orgány EU k vypracování společné strategie výzkumu pro evropský stavební průmysl do roku 2030, orientující země EU k přípravě a zabezpečení cílů, určených a dohodnutých při schvalování Lisabonské smlouvy. Rozhodující jsou opatření k úsporám energie, snížení emisí škodlivých plynů a náhradě klasických zdrojů energie obnovitelnými. Toho lze vzhledem k rozsahu stávajících stavebních fondů docílit jak v nové výstavbě, především ale v rekonstrukcích a modernizaci těchto fondů zejména budov, které spotřebovávají až 40% veškeré vyrobené energie o zodpovídají přibližně za 36% emisí skleníkových plynů. Strategie je pro členské země závazná a vyžaduje od nich splnění stanovených limitů a hodnot. Platí tedy i pro naši republiku. Protože pouhé stanovení limitů není dostatečným opatřením k zabezpečení realizace úspor, přikročily vlády řady evropských zemí v uplynulých letech k rozsáhlým investicím a motivaci v této oblasti, jakož i k účinné mezinárodní spolupráci. Většina zemí s vyspělým stavebnictvím (Velká Británie, Francie, Německo, Švédsko a další země) vyhlásily vládní nebo rezortní programy pro oblast udržitelného stavění, jejichž realizace má zajistit splnění uvedených cílů, obsahujících zcela konkrétní termínovaná opatření i způsob jejich financování a kontroly. Vládní opatření vycházejí z poznatku, že nejúčinnější jsou ta opatření, která mají charakter podnikatelský, to jest taková, která jsou pro všechny účastníky finančně výhodná. Znamená to důraz na přednostní využití forem ekonomické stimulace. Získá se tím zájem a potřebný objem investic od podnikatelů a domácností. Rozhodující jsou opatření k úsporám energie, snížení emisí škodlivých plynů a náhradě klasických zdrojů energie obnovitelnými. Nedílnou součástí přípravy a realizace celého procesu je včasné, finančně i odborně náročné informační zabezpečení. O tom svědčí desítky workshopů, seminářů a informačních kampaní, pořádaných pro odbornou veřejnost i stavební dodavatelské firmy. Rovněž denní tisk a televizní či rozhlasové vysílání a dokonce specializované programy hlavních veřejnoprávních médií informují trvale veřejnost o problémech, novinkách, úspěšném řešení dílčích problémů udržitelné výstavby, s příklady staveb i výrobků, ale i výstavby či rehabilitace celých městských čtvrtí. Jejich cílem je poskytovat informace široké veřejnosti a získávat podporu pro udržitelné stavění stávajících i budoucích uživatelů staveb. Kromě potřebné a důležité informovanosti je významným produktem i vytváření příznivého dojmu o stavebnictví. Právě takový synergický efekt by trvale přispíval i našemu v současné době médii nedobře prezentovanému stavebnictví. Evropský parlament ve Štrasburku přijal na svém zasedání 15. prosince loňského roku Usnesení k revizi akčního plánu pro energetickou náročnost. Ukládá v něm, jaká opatření mají být přijata výkonnými orgány EU a národními vládami v nejbližší době v oblasti udržitelné výstavby v kapitolách: soulad se stávajícími právními předpisy, energetická infrastruktura, rozvoj měst a budov, informační a komunikační technologie, doprava, pobídky a financování. Očekáváme s napětím, která instituce nebo orgán se tohoto úkolu u nás zhostí. 4

5 Vypracování, projednání, schválení a realizace vládních programů představuje obrovské úsilí a úzkou spolupráci řady orgánů státní správy, územních orgánů, odborných kapacit sdružených v SIA Rada výstavby (ČKAIT, ČSSI, ČKA, SPS, Asociace konzultačních inženýrů a další), společně s developery, hlavními výrobci stavebních hmot a výrobků pro stavby, zástupci měst a obcí, architektonických a projektových ateliérů a dalšími partnery ve výstavbě. V organizační struktuře MPO neexistuje útvar stavebnictví, i když je toto ministerstvo jako jediný vládní orgán podle platného kompetenčního zákona odpovědné za oblast stavebnictví a výroby stavebních hmot. Žádný z jeho útvarů nemá potřebné informace a tudíž je ani nemůže poskytovat a nést odpovědnost za neblahý stav v této oblasti. V organizační struktuře MPO neexistuje útvar stavebnictví, i když je toto ministerstvo jako jediný vládní orgán podle platného kompetenčního zákona odpovědné za oblast stavebnictví a výroby stavebních hmot. Z toho plyne naprostá neznalost hlavních cílů a směrů vývoje evropského stavebnictví i návazných oborů, trvale klesající rozsah výzkumných kapacit odvětví, jakož i nedostatek finančních prostředků na zabezpečení takových prací externími kapacitami. Dalším důsledkem je pak i nedostatek koordinace činnosti více resortů, podílejících se na výstavbě, stejně jako využití specializovaných a nevládních organizací v odvětví. Česká republika má v oblasti udržitelné výstavby za vyspělými zeměmi několikaleté zpoždění a naléhavost této otázky nebyla dosud kompetentními místy pochopena. Důsledky pro budoucí konkurenceschopnost odvětví není obtížné dohlédnout. Ačkoli SPS již dva roky jedná s věcně příslušnými resorty o potřebě programu udržitelné výstavby, neexistuje u nás žádný. Ten by měl s využitím poznatků vládních dokumentů zemí západní Evropy vyhlásit cíle, formy a výši podpory státu a sjednotit úsilí státních a územních orgánů, podnikatelských kruhů, ale i vědeckých a výzkumných pracovišť, škol a učilišť a zabezpečit informování široké veřejnosti. Vláda ČR schválila v lednu 2010 aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje nazvanou Strategický rámec udržitelného rozvoje, k níž v průběhu přípravy dokumentu vyjádřil konstruktivní připomínky i SPS ve smyslu potřeby konkretizace a uložení úkolů příslušným odpovědným resortům s využitím poznatků zahraničních dokumentů a jejich několikaletého předstihu v této oblasti. V české ekonomice - podobně jako v dalších zemích EU - dojde v nejbližších letech k zásadním strukturálním změnám, s významnými důsledky pro stavebnictví. Svaz podnikatelů ve stavebnictví ve své publikaci Vývoj stavebnictví do roku 2012 věnuje kapitolu dlouholeté vizi stavebnictví a návrhům opatření pro rozvoj odvětví stavebnictví v České republice po odeznění ekonomické krize. V souvislosti se změnou struktury poptávky se masivně prosadí nové progresivní materiály a stavební prvky, podporované využitím moderních technologií. Dojde k zefektivnění stavební výroby a změně manažerských přístupů směrem ke konceptu štíhlého stavebnictví. Rozsáhlé investice budou směřovat k úsporám ve spotřebě energie a dalších přírodních zdrojů, k výstavbě kapacit souvisejících s obnovitelnými zdroji, návratu k jaderné energetice. Dojde k přehodnocení současných územních a urbanistických koncepcí, to vše s cílem podstatného snížení objemu, vzdáleností a energetické náročnosti přepravy nákladů i osob, snížení spotřeby surovin a energie, výrazného prodloužení životnosti výrobků a staveb, předcházení vzniku poruch a havárií, ale i omezení vlivu nepředvídatelných jevů na hospodářský i civilní život obyvatel. SMARTstavebnictví březen

6 Trendy Převážná většina prací souvisejících s realizací změn bude vyžadovat stále kvalifikovanější pracovní sílu, které stavebnictví již dnes pociťuje v Evropě značný nedostatek - v řádu desítek tisíc pracovníků v jednotlivých zemích a celkově několik set tisíc osob. Za předpokladu, že nebude včas přijato do učebního poměru a vyškoleno dostatečné množství mladých pracovníků, nebudou stavební firmy schopny realizovat zakázky, neboť podmínky zadavatelů pro kvalitativně náročnější stavby z hodnotnějších a tedy dražších materiálů a komponentů se budou trvale zpřísňovat. Pro stavební společnosti jsou důležité dva aspekty: enviromentální limity a ekonomické a sociální limity, vyplývající ze zvyšujících se konkurenčních tlaků. Manažeři počínají zvolna vnímat, že jim zelené iniciativy mohou přinést konkurenční výhodu. Výhrou bude, až jim budou tuto výhodu opravdu přinášet, protože osvícených investorů je prozatím velmi poskrovnu. Jejich prioritou je především pořizovací cena a nikoli nalézání zdokonalených řešení staveb, která zajistí ekonomickou výhodnost, budou prospěšná společnosti a ohleduplná k životnímu prostředí. Filozofie rozvoje firem v konceptu udržitelného rozvoje musí směřovat ke klientům a partnerům v pěstování vztahů, založených na vzájemném naslouchání, důvěře a transparentnosti. Firma musí mít zodpovědný přístup k vlastním zaměstnancům v oblasti bezpečnosti, zdraví a rozvoje znalostí. Také musí být vstřícná k regionům, účastnit se na ekonomickém a sociálním životě v místech svého podnikání. Manažeři počínají zvolna vnímat, že jim zelené iniciativy mohou přinést konkurenční výhodu. Výhrou bude, až jim budou tuto výhodu opravdu přinášet, protože osvícených investorů je prozatím velmi poskrovnu. V oblasti podpory životního prostředí a inovací musí podporovat ekologická řešení při projektování staveb a snižovat environmentální dopady stavenišť. Znamená to ekologicky šetrné provádění stavby a právě tak ekologicky šetrné zařízení staveniště, provozované jako zelená budova. Udržitelné stavění je nutno vnímat také jako základ stability národní ekonomiky. Na prvním místě by měla být vize budoucího směrování státu, kterou dlouhodobě postrádáme. Z ní by mělo být patrné, z čeho bude generovat příjmy a co bude přidaná hodnota, kterou může a chce nabídnout. Na to musí navazovat dílčí koncepce a rozhodnutí, jaké investice jsou nutné a potřebné k dosažení těchto příjmů, kdy si je stát může dovolit a jak je bude financovat. Za předpokladu, že daná investice má jasně spočítané efekty, je možné i její dluhové financování. Stát si musí uvědomit svou výlučnou pozici coby největšího a nejsilnějšího investora a zákazníka pro stavebnictví a jeho ekonomický význam. Měl by svoji investiční koncepci stavět jako proticyklickou, nikoli procyklickou. Budoucnost stavebnictví je závislá nejen na vývoji ekonomiky, ale také na tom, zda vláda bude považovat veřejné investice za účinný prorůstový a proticyklický nástroj. Klíčové je zajištění plynulosti, neboť výkyvy v poptávce vedou zejména k vytváření nadbytečných kapacit nebo naopak k jejich nedostatku. Jde o kapacity personální, ale i technického vybavení. Stát jako největší investor stavebních zakázek má nezastupitelnou roli ve vytváření stabilizačního efektu. Musí dlouhodobě plánovat, aby stabilizoval poptávku na trvale (dlouhodobě) udržitelné úrovni. Při tom nesmí opomenout pozitivní, ale zejména i negativní účinek vysokého multiplikačního efektu stavebnictví. Udržitelné stavění tedy z tohoto velmi důležitého úhlu pohledu znamená návrat k přiměřenosti. Lze vyslovit osobní závěr, že podobně jak ukazují zahraniční zkušenosti, bez okamžitého impulsu vlády ČR, který by vyhlásil, zkoordinoval a usměrnil za pomoci značné finanční podpory program udržitelného stavění, se nemůže podařit dílčími opatřeními docílit ani potřebné spolupráce těch, kdo se na programu budou muset podílet, ale ani žádoucích výsledků. Na závěr bych rád vyslovil naději, že i v naší republice najde udržitelné stavění nejen své přesvědčené propagátory, ale hlavně ty, kteří jim budou chtít naslouchat a také jim rozumět. Václav Matyáš je prezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 6

7 Výsledkový servis Výsledky stavebnictví za rok 2010 Rok 2010 nebyl pro stavebnictví jednoduchý. Ve stavebnictví již druhým rokem klesá poptávka po jeho produkci, rentabilita podnikání se snižuje, zvyšuje se převis nabídky nad poptávkou. Pokračuje trend, kdy stavební firmy ztrácejí zásobu práce v důsledku poklesu zakázek. Pokles poptávky na stavebním trhu zřejmě ještě nedosáhl svého dna. Výrazným faktorem v této souvislosti je i pokles veřejných zakázek na stavební práce. Směr výstavby rok 2010 rok 2009 rok 2008 Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč POZEMNÍ STAVBY Z toho: Občanská infrastruktura Bytové stavby INŽENÝRSKÉ STAVBY Z toho: Dopravní infrastruktura Technická infrastruktura CELKEM V roce 2010 bylo zadáno celkem veřejných zakázek na stavební práce v úhrnné hodnotě mil. Kč (včetně DPH), z toho na pozemní stavby zakázek (43,8 % z celkového počtu zadaných zakázek) v hodnotě mil. Kč (38,1 % z celkové hodnoty zadaných zakázek) a na inženýrské stavby zakázek (56,2%) v hodnotě mil. Kč (61,9 % z celkové hodnoty zadaných zakázek). Hodnota zadaných zakázek v roce 2010 byla oproti roku 2009 o 71,388 mld. Kč nižší, oproti roku 2008 činí tento rozdíl dokonce 86,135 mld. Kč. V relativním vyjádření klesla meziročně celková hodnota zadaných zakázek v roce 2010 o 37,0 %, z toho u zakázek na pozemní stavby o 12,9 % a u zakázek na inženýrské stavby o 46,2 %, v tom u zakázek na stavby dopravní infrastruktury o 75,7 %. Tento vysoký výpadek v zadaných zakázkách se zákonitě projeví v následujících 2 letech poklesem stavební produkce pro veřejný sektor v řádu % s dopadem do zaměstnanosti ve stavebnictví. Veřejné zakázky na stavební práce získalo v roce 2010 celkem společností. Z celkové hodnoty mil. Kč zadaných veřejných zakázek v roce 2010 připadlo mil. Kč na zakázek zadaných samostatným zhotovitelům a mil. Kč na 272 zakázek zadaných 272 sdružením zhotovitelů. Propad hodnoty zadaných zakázek u sdružení zhotovitelů v roce 2010 je dán praktickým zastavením zadávání velkých projektů dopravní infrastruktury v roce Největší objem veřejných zakázek v roce 2010 získaly společnosti Skupiny Metrostav - samostatně mil. Kč plus podíl z hodnoty mil. Kč získaných ve sdruženích. Druhý v pořadí, společnosti Skupiny VINCI EUROVIA, získaly jako samostatné subjekty zakázky v hodnotě mil. Kč plus podíl z hodnoty mil. Kč získaných ve sdruženích. Třetí v pořadí, společnosti Skupiny OHL ŽS získaly jako samostatné subjekty zakázky v hodnotě mil. Kč plus podíl z hodnoty mil. Kč získaných ve sdruženích, společnosti. Z celkového počtu veřejných zakázek na stavební práce za mil. Kč zadaných v roce 2010 zadali zadavatelé vládního sektoru 714 zakázek v úhrnné hodnotě mil. Kč, zadavatelé municipálního sektoru zakázek v úhrnné hodnotě mil. Kč a ostatní zadavatelé 244 zakázek v úhrnné hodnotě mil. Kč. Hodnota zadaných zakázek v roce 2010 meziročně poklesla u vládního sektoru o 61,6 %, u municipálního sektoru o 29,9 %, u ostatních zadavatelů vzrostla o 149,6 % (tabulka 2). SMARTstavebnictví březen

8 Výsledkový servis Tabulka 2: Sektor zadavatele rok 2010 rok 2009 rok 2008 Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč Vládní sektor Municipální sektor Ostatní sektor CELKEM Největším zadavatelem veřejných zakázek vládního sektoru v roce 2010 bylo Ředitelství silnic a dálnic, které zadalo 89 zakázek za mil. Kč, 2. v pořadí Ministerstvo financí ČR a jím řízené organizace zadalo 36 zakázek za mil. Kč a 3. v pořadí Fakultní nemocnice u sv. Anny zadala 3 zakázky za mil. Kč. U municipálního sektoru v roce 2010 zadalo největší objem zakázek Hlavní město Praha - 77 zakázek za mil. Kč. Statutární město Brno 2. v pořadí zadalo 73 zakázek za mil. Kč a 3. v pořadí Městská část Praha 8 zadala 7 zakázek za mil. Kč. Největší objem zakázek mil. Kč, 14,8 % z celkového objemu zadaných zakázek, byl v roce 2010 zadán v Jihomoravském kraji. Hodnota zadaných zakázek v roce 2010 meziročně stoupla pouze v Jihomoravském kraji a to o 79,8 %, v ostatních 13 krajích klesla, z toho nejvíce o 72,3 % v Olomouckém kraji. Rok 2010 se vyznačoval výrazným poklesem v zadání velkých veřejných staveb. V roce 2010 bylo zadáno pouze 7 staveb v kategorii nad 1 mld. Kč (včetně DPH) v úhrnné hodnotě mil. Kč (tabulka 3). Tabulka 3: Velikostní kategorie zakázek (mil. Kč) rok 2010 rok 2009 rok 2008 Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč Více než Celkem nad CELKEM Problematickým je propad poptávky v inženýrském stavitelství, zejména staveb dopravní infrastruktury, kde rozhodující roli mají veřejné zakázky a vtažení soukromého sektoru formou PPP projektů je v začátcích. Negativní dopad na vývoj stavebnictví může mít prodlužování placení pohledávek ne jen investory, ale i mezi stavebními firmami. Rovněž zvýšení DPH u bytové výstavby může sehrát svoji negativní roli. Růst výkonnosti české ekonomiky v letošním, ale i v dalších letech, však může přinést nové růstové stimuly i pro oblast výstavby. Nabídka stavebních prací je vytvářena cca 320 tis. podnikatelskými subjekty, z kterých cca 29 tis. připadá na obchodní společnosti. Významný podíl na trhu mají podnikatelské subjekty pod zahraniční kontrolou. Celkově poklesla produkce stavebnictví za rok 2010 ve stálých cenách meziročně o 7,8 % a vyjádřená ukazatelem S (dle dodavatelských smluv) dosáhla v absolutní hodnotě úrovně cca 492 mld. Kč. Inženýrské stavitelství se snížilo o 8,4 %, produkce pozemního stavitelství klesla o 6,7 %. K výraznému poklesu stavební výroby došlo již v 1. čtvrtletí 2010 a struktura a dynamika se začala významně proměňovat ve prospěch inženýrské výstavby. V závěru roku 2010 se dynamika pozemního a inženýrského stavitelství vyrovnala. Situaci u podniků s 50 a více zaměstnanci dokresluje graf na následující straně. Podniky s 50 a více zaměstnanci provedly v lednu až prosinci 2010 stavební práce S v hodnotě 251,627 mld.kč. Oproti roku 2009 bylo provedeno o 8 % stavebních prací S méně. Průměrná mzda v podnicích s 50 a více zaměstnanci vč. developerů v tomto období roku 2010 dosáhla Kč (nárůst o 2,7 %). K relativně nízkému poklesu celkové stavební produkce oproti očekávání v r přispěly faktory, které se v roce 2011 nebudou v takovém rozsahu zřejmě opakovat. Patří sem zejména výstavba solárních elektráren a program Zelená úsporám. Výrazný je pokles zahajovaných bytů (cca 24,6%). Rovněž dokončené byty v roce 2010 poklesly o 6,3 %. Ve stavebnictví ve 3. čtvrtletí 2010 bylo zaměstnáno 465 tis. pracovníků, což ve srovnání s rokem 2009 je o 38 tis. pracovníků méně. Ceny stavebních prací v porovnání s rokem 2009 poklesly indexem 99,5 a reagovaly tak na situaci odvětví, jejich pohyb je výrazně pod úrovní inflace. Ke konci 4. čtvrtletí 2010 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 9,1 tisíc zakázek. Tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 143,3 mld. Kč. Z tohoto objemu připadlo na práce v tuzemsku 124,7 mld. Kč, a na práce v zahraničí 18,6 mld. Kč. Rovněž se v nejbližší době nedá očekávat výrazný nárůst poptávky v segmentech soukromého sektoru a obyvatelstva po produkci pozemního stavitelství. Tyto dva poptávkové segmenty se v období konjunktury výrazně podílely na celkové dynamice stavební produkce. 8

9 Stavební produkce ZSV - pozemní a inženýrské stavitelství načítaně - mld. Kč (stavební podniky s 50-ti a více zaměstnanci) leden únor březen dube PS 2010 IS 2010 PS 2009 IS leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec ZSV - základní stavební výroba (práce provádená vlastními pracovníky) PS 2010 IS 2010 V porovnání se 4. čtvrtletím 2009 poklesla hodnota uzavřených zakázek ke konci 4. čtvrtletí PS cca o 18 % (což představuje cca 30 mld. Kč). Pokračuje trend IS minulého 2009 roku, stavební firmy ztrácejí zásobu práce. Z celkového objemu tuzemských zakázek ke konci 4. čtvrtletí 2010 připadalo na veřejné zakázky 82,0 mld. Kč a na soukromé 42,6 mld. Kč. Relace mezi soukromými a veřejnými zakázkami je ovlivněna i tím, že ve statistickém zjišťování jsou zahrnuty především větší stavební podniky, které mají výrazně vyšší podíl veřejných zakázek. Vývoj zakázek stavebních podniků ke konci čtvrtletí v mld. Kč (b.c.) 250,0 200,0 150,0 Další vývoj ve stavebnictví bude kriticky záviset na rozsahu a intenzitě úsporných opatření státu v oblasti investic, ochotě a motivaci soukromého sektoru a obyvatelstva alokovat finanční prostředky do stavebních investic a v neposlední řadě na reakci, přizpůsobení se stavebních firem změněným náročnějším podmínkám stavebního trhu. I přes problémy, se kterými se stavebnictví v současné době potýká, patří mezi významná národohospodářská odvětví a lze ho využít jako jeden z dynamických faktorů národní ekonomiky s výrazným multiplikačním efektem pro celou ekonomiku a stabilizaci zaměstnanosti. 100,0 50,0 0,0 4Q 05 4Q 06 4Q 07 4Q 08 4Q 09 4Q 10 Zdeněk Kunc je ředitelem inženýrské činnosti ÚRS PRAHA, a.s. se zaměřením na analýzy, statistiku stavebnictví ČR, koncepce rozvoje a strategie odvětví. Zakázky celkem ke konci čtrtletí Nové zakázky ve čtvrtletí tuzemsko Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství SMARTstavebnictví březen

10 Strategický management Efektivní projektový controlling ve stavebnictví aneb již žádné polštáře a nemilá překvapení na konec Plánování a řízení na základě analýzy skutečnosti je základním stavebním kamenem. Stavební trh v současné době bojuje s výraznou depresí, jen v České republice došlo oproti předkrizovému období ke snížení stavební produkce přibližně o čtvrtinu. Nejen v národním, ale i v celoevropském kontextu lze tedy na stavebním trhu očekávat výrazné strukturální změny. K zajištění přežití a efektivního rozvoje stavební společnosti je nezbytným krokem zvýšení účinnosti, kvality, kontroly a transparentnosti ekonomických a controllingových procesů v rámci systému řízení a organizace. Projektový controlling se po dobách zapomenutí v současné stavebně vratké době právem stává významnou samostatnou a rovnocennou částí vnitropodnikového řízení. Jeho základním úkolem ve stavebnictví je snižování rizikovosti projektů při současném tlaku na udržování jejich cílové rentability tak, aby ve svém souhrnu umožňovaly růst hodnoty společnosti jako celku a zvyšovaly důvěru případných investorů. Projektový controlling zároveň zaručuje soulad tří kritických faktorů realizace stavebních projektů, jimiž jsou čas, kvalita a hospodárnost. Nástroji efektivního projektového controllingu jsou analytické a reportingové činnosti ve fázi přípravy, realizace a vyhodnocení projektů. Úkolem zmíněných činností je zejména zajištění hospodárnosti, porovnávání plánovaných / očekávaných nákladů se skutečností a skutečnou prostavěností a zjišťování odchylek, průběžné kritické a transparentní hodnocení realizace v určených ukazatelích, zajišťování plynulého toku věrohodných a relevantních informací pro rozhodování řídících pracovníků a včasná signalizace rizik a výskytu nedostatků / nevyhovujících stavů s návrhy nápravy. Reporting Vedení společnosti Vedoucí a projektoví manažeři Nový projekt X Rozpočet Business Case Nový projekt Y Cenová kalkulace Y Projektový Controlling Porovnávání nových nabídek proti sobě. Průběžná kontrola probíhajících projektů proti jejich původnímu plánu. Sumarizace průběžných výsledků jednotlivých projektů. Kontrola nákladů spojených se záručními podmínkami. Kontrola kvality provedených prací Kontrola plánovaných agregovaných nákupních objemů oproti skutečným objemům. Záruka Projekt X,Y Náklady spojené se záručními podmínkami Pozáruční servis Projekt X,Y Realizace projektu X Průběžné výsledky (např. fakturace, cash flow...) Projektový Controlling Realizace projektu Y Průběžné výsledky (např. výrobní faktura...) 10

11 Základní činnost projektového controllingu Management společnosti Spolehlivé a relevantní (potřebné) informace o průběhu realizace projektu Podpora strategického a finančního řízení společnosti Podpora rozhodování managementu společnosti Včasná signalizace odchylek a rizik Detailní přehled o vývoji projektu Reporting Přijetí nápravných opratření Zpracování výstupů a návrh doporučení Projektový controlling Sběr a verifikace dat Interpretace výsledků analýz Analýza a měření dosahování cílů Úzká místa řízení stavebních projektů z pohledu projektového controllingu pro valnou většinu stavebních společností v dnešní době představují především oblasti: Řízení výkonnosti Neexistence předem nastavených metrik výkonnosti (KPIs) Informační nadpotřeba soustředění se na ukazatele, jež nejsou pro společnost kritické Rozhodování ex-post citem, ne na základě relevantních dat a ukazatelů Nedostatečná analýza výsledků a zhodnocení (finanční i nefinanční) projektu Controlling projektu / Řízení nákladů Reaktivní finanční řízení projektů překvapení na závěr Alokace nákladů na projekty přímo nesouvisející s projektem Nízká věrohodnost a přesnost finančních informací Plánování Tvorba nereálných očekávání a scénářů vývoje Neefektivní kontrola prostavěnosti Chybějící vazba kalkulací / rozpočtů na harmonogramy a plánování kapacit Výběrová řízení / Nákup Riziko nárůstu nekontrolovaných nákladů na jednotlivých projektech Neefektivní zajištění hodnocení dodavatelů / subdodavatelů Nedostatečné uplatňování přenosu záručních závazků na dodavatele / subdodavatele Změnová řízení Nepřesně vydefinovaný proces změnového řízení Nedefinované kompetence klíčových osob Reporting Nízká důvěryhodnost dat zadávání dat na více místech, možnost chyb či úprav Zadávání dat z donucení a v časovém presu nespolehlivost Nadmíra excelentních organizací MS Excel Používání nevhodných IS/ICT Uvedená úzká místa řízení stavebních projektů lze účinně eliminovat zavedením integrovaného komplexního systému projektového controllingu. Kritická je přitom interakce projektového controllingu s ekonomickým informačním systémem společnosti (podnikovým controllingem). Aby se projektový controlling stal efektivním a plnohodnotným nástrojem rozhodování musí sledovat projekt z hlediska věcného i ekonomického ve všech rozhodujících fázích jeho životního cyklu, tedy nejen ve fázi realizační, ale i fázi předrealizační a porealizační, tzn. počínaje prvotním zaevidováním zájmu o zakázku, přípravou nabídky, uzavřením smlouvy o dílo, realizací zakázky, řízením změn, vyhodnocením, až po uplynutí záruční doby. Projektový controlling v jednotlivých fázích projektu V rámci předrealizační fáze by se projektový controlling měl zaměřit především na vyhodnocování efektivity obchodních činností z hlediska úspěšnosti nabídkového řízení a efektivity nákladů vynakládaných na obchodní činnost. Významným úkolem projektového controllingu v rámci předrealizační fáze by zároveň měla být identifikace rizik, nastavení systému reportingu (např. úspěšnost nabídkového řízení, utilizace pracovníků a výše nákladů na obchodní činnost v relaci k obratu jednotlivých organizačních jednotek společnosti) a systému sdílení informací o nabídkách a projektech mezi jednotlivými organizačními jednotkami společnosti. Projektový controlling v realizační fázi projektu by měl zahrnovat zejména systematickou podporu procesů od podepsání smlouvy o dílo až po předání stavby a identifikaci vad a nedodělků. Cílem projektového controllingu v rámci realizační fáze by mělo být: zajištění úplnosti, včasnosti a správnosti dat / podkladů pro hodnocení a plánování; zpracování analýz vývoje (dosavadního průběhu a předpokládaného pokračování) projektu z hlediska harmonogramu a cash flow; verifikace odchylek oproti stanovenému plánu; zajištění analýz příčin odchylek a formalizace možného vlivu na další průběh projektu; zajištění předání průběžných a finálních výsledků projektu do systému hodnocení a odměňování. SMARTstavebnictví březen

12 Strategický management V rámci porealizační etapy by se projektový controlling měl soustředit na závěrečné vyhodnocování projektu na základě porovnání výsledné kalkulace s předchozími úrovněmi, analýzy splnění termínů a cash flow. Rovněž by mělo dojít k vyhodnocení ukazatelů stavebních prací v rámci záručních oprav s cílem zjištění skutečných sumárních nákladů celého projektu. Komplexní přístup k projektovému controllingu Komplexní pojetí projektového controllingu spočívá zejména v podchycení celého průběhu stavebního projektu společností, zajištění relevantních dat o skutečném stavu a průběhu projektu a účinné změně myšlení zainteresovaných pracovníků, a to jak na úrovni středního managementu, tak těch, kteří jsou přímo na stavbě. Řízení a kontrola celého životního cyklu stavebního projektu představuje možnost vybudování interního systému samoučící se organizace na bázi interního benchmarkingu realizovaných projektů. Z nechtěné povinnosti zadávání a sledování dat se musí stát účinný pomocník. V každém momentu aktuální a pravdivé informace (data) o stavu a vývoji projektu představují základní předpoklad pro efektivní on time řízení stavebních projektů. Stavebním kamenem je existence unikátních, pravdivých a podložených dat v IS/ICT, jelikož relevantní aktuální data představují podklad pro skutečné řízení projektů ( ex-ante ) a zároveň jsou bází pro výrazné zvýšení vyjednávacích možností. Způsob získání takovýchto dat může být různý v závislosti na preferencích a představách dané stavební společnosti (od zadávání projektovým manažerem či ekonomem stavby, až po zajištění projektového controllingu externím dodavatelem outsourcing nezávislého controllera). Účetní data vs. reálný průběh stavby Výroba v IS/ICT - prostavěnost Náklady v IS/ICT Subdodavatelská fakturace Fakturace na investora Důležitým faktorem úspěchu je work together přístup, který zároveň zajišťuje efektivní spolupráci a předávání pravdivých informací a zároveň umožňuje i nezávislý neovlivněný pohled o skutečném finančním i nefinančním vývoji projektu. Implementace systému projektového controllingu přináší podstatný zdroj úspor nákladů vynakládaných na stavební výrobu odhadováno ve výši 3 9 %. Systém projektového controllingu zároveň značným způsobem pozitivně ovlivňuje hospodářský výsledek společnosti jako celku. Základním účelem projektového controllingu je především: stanovení kontrolovatelných a měřitelných cílů realizovaných projektů kontrola udržení cílové rentability projektů/ společnosti; definice srovnávací základny pro interní a externí benchmarking projektů; definice metod a nástrojů k zajištění a správě projektových kontrolních dat; jednoznačné přiřazení pravomocí a odpovědností; sledování plnění stanovených ukazatelů/ plánů projektů (harmonogram, náklady); určení zásad, způsobů zpracování a toku informací v projektu; řízení a eliminace rizik; zajištění projektového reportingu; stanovení metod sledování a vyhodnocování plnění projektu; analýza odchylek od stanovených plánů; vytváření a aplikace kontrolních opatření. čas Petr Hána je senior consultant v oddělení poradenství společnosti Deloitte se zameřením na oblast nemovitostí a stavebnictví. Jakákoliv změna v jakékoli oblasti představuje pro stavební společnost významný oříšek, který se díky specifikům stavební výroby projevuje v určité formě rezistence. Správným způsobem nastavený a implementovaný systém projektového controllingu však po překonání počátečního vzdoru a přesvědčení dotčených pracovníků o jeho prospěchu umožňuje dosažení maximální transparentnosti při realizaci projektu. Dřív nebo později projektový manažer i stavbyvedoucí zjistí, že pohodlnější je mít veškeré aktuální informace na jednom místě, než dohledávat data v excelových tabulkách či kostkovaných sešitech. Miroslav Linhart je senior manager společnosti Deloitte se zaměřením na audit a poradenství pro stavební a developerske společnosti. 12

13 V kanceláři finančního ředitele Klíčové dopady novely zákona o DPH Poslanecká sněmovna schválila dne 9. února 2011 novelu zákona o DPH, která nabude účinnosti k 1. dubnu Novela byla již podepsána prezidentem České republiky. S ohledem na zásadní dopady novely je nutné, aby se společnosti včas podrobně seznámily s jejími praktickými dopady. Jedním z dopadů novely, který pravděpodobně pocítí všichni plátci DPH, je odložení okamžiku uplatnění nároku na odpočet daně. Novela totiž požaduje, aby byl daňový doklad k dispozici již ke konci příslušného zdaňovacího období, za které se podává přiznání k dani z přidané hodnoty. Jinak nárok na odpočet nebude možné do tohoto daňového přiznání zahrnout. Například tedy v případě přijatých zdanitelných plnění uskutečněných 31. května 2011 bude daňový doklad velmi pravděpodobně přijat v červnu Plátce DPH s měsíčním zdaňovacím obdobím bude moci nárok na odpočet DPH zahrnout nejdříve do přiznání k DPH za červen, které je podáváno do 25. července Novela zákona o DPH tak může způsobit výpadek cash flow. Níže bych rád stručně popsal některé další změny, které by mohly mít významné dopady na činnost společností podnikajících ve stavební sféře: V případě, že přijatý daňový doklad nebude obsahovat vybrané náležitosti daňového dokladu (údaje rozhodné pro výpočet daně nebo DIČ), nárok na odpočet DPH nebude plátci přiznán. Zásadní tedy bude přijaté daňové doklady prověřovat s ohledem na tuto novou restrikci zákona o DPH. Plátce bude dle novely oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen ve výši odpovídající dani, která má být uplatněna podle zákona o DPH. Taková situace může nastat, pokud bude dodavatelem uplatněna vyšší než správná sazba daně. Odběratel, který uplatní nárok na odpočet daně vypočtené dle nesprávné sazby DPH, bude povinen/oprávněn takový nedostatek napravit pouze prostřednictvím dodatečného daňového přiznání. Lze tedy doporučit prověřování správnosti sazby DPH u všech přijatých plnění na vstupu ještě před uplatněním nároku na odpočet daně. Nárok na odpočet daně bude v případě pořízeného dlouhodobého majetku možné uplatnit jen v poměrné výši, pokud bude takový majetek využíván i pro činnosti nesouvisející s ekonomickou činností Vaší společnosti. Může se jednat například o pořízené automobily, které jsou poskytnuté vybraným zaměstnancům i pro soukromé využívání. Budou přepracována pravidla pro opravy základu daně a vystavování dobropisů či vrubopisů. Pojem daňový dobropis (vrubopis) bude nahrazen společným pojmem opravný daňový doklad. Vždy bude potřeba do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení opravy vystavit opravný daňový doklad s náležitostmi dle zákona o DPH, a to dokonce i v případě snížení základu daně. Odpovědnost za opravu DPH bude přebírat kupující v případě, kdy příslušný opravný doklad neobdrží. V souvislosti s touto změnou zákona bude zapotřebí posoudit uplatňování DPH v případě platebních skont, obratových bonusů apod. Plátcům bude dána možnost získat zpět původně odvedenou DPH, a to v případě pohledávek za dlužníky v úpadku. Oprava odvedené DPH by dokonce měla být možná i u pohledávek vzniklých před 1. dubnem 2011, pokud splní podmínky dané novelou zákona o DPH. Již od dubna 2011 by měli plátci daně reagovat na nové možnosti uhrazení DPH správci daně ručení za neodvedenou daň a zajištění daně. Novela zákona o DPH zodpovědnost za úhradu daně ve velké míře přesouvá na odběratele. Úprava smluvní dokumentace se v této souvislosti jeví jako zcela zásadní. V případě vybraných tuzemských dodávek mezi dvěma plátci DPH nebude daň přiznávána a odváděna dodavatelem. Tato povinnost bude přenesena na odběratele. Na základě novely tento režim bude aplikován rovněž i při dodání vybraných barevných kovů a odpadů, což by mohlo být v oblasti stavebnictví relevantní. Připomeňme, že přiznávání a odvádění DPH odběratelem bude od 1. ledna 2012 rozšířeno obecně na stavební a montážní práce. Tomáš Brandejs je senior consultant daňového oddělení společnosti Deloitte se zameřením na nepřímé daně. SMARTstavebnictví březen

14 Makroanalýza Jaký vývoj ekonomiky můžeme očekávat? V roce 2009 česká ekonomika v důsledku světové ekonomické a finanční krize zaznamenala nejvýraznější ekonomický pokles za dobu své novodobé existence. Kombinace výrazných státních intervencí a překvapivě malého vlivu krize na rychle rostoucí nové ekonomiky (Brazilie, Čína, Indie a další) přivedla rychlý obrat od ekonomického poklesu s tím, že růst světové ekonomiky výrazně předčil očekávání. Z 55 nejvýznamnějších světových ekonomik jich 50 rostlo rychleji, než bylo predikováno a odhad světového růstu pro rok 2010 je kolem 5% (což presentuje velmi rychlý obrat z poklesu o 0,5% v roce předchozím. Z tohoto vývoje benefitovala i Česká republika a růst 2,3 %, který byl v roce 2010 zaznamenán, je výrazným pozitivním překvapením. Naopak, první prognózy vývoje pro letošní rok nevyznívají v tomto kontextu příliš příznivě, nicméně bližší pohled na hlavní faktory, které tento rok ovlivní, vyznívá opět o něco pozitivněji pro ekonomiku jako celek. I nadále však platí, že dopady krize vývoj ekonomiky rozkývaly na poměrně dlouhou dobu. Proto ještě více než v minulosti je vazba mezi vývojem jednotlivých sektorů ekonomiky a celkovým makro pohledem volnější. I přes jasné signály o ekonomickém obratu jsou některá odvětví v útlumu či dokonce ještě míří ke dnu poklesu. Výchozí stav anatomie světového růstu Vývoj světové ekonomiky není nikdy prost rizik a dvojnásob to platí dnes. To, že dnes krizový pokles nahrazuje poměrně rychlý růst ekonomiky neznamená, že krize byla zapomenuta a všechny země se vracejí zpět k rychlému růstu ve stejné struktuře jako před krizí. Naopak, strukturální změny a rozložení růstu mezi jednotlivé země se podstatně změnily. Rozložení poklesu a budoucího růstu Dokumentuje to i rozložení poklesu a budoucího růstu mezi členské země OECD a zbytek světa. Rozdíly v tempu, ve kterém se z krize dostávají jednotlivé země je patrný i v Evropě, jejíž prosperita je klíčová pro českou ekonomiku. V EU dochází k výrazně odlišnému vývoji, zjednodušeně řečeno, na severu a jihu. Německo a některé další ekonomiky (zejména Skandinávie) vykazují rychlé oživení, zatím co další země EU (například včetně Francie) mají horší vyhlídky na růst. Řada zemí (Řecko, Portugalsko či Španělsko) musí pod tlakem finančních trhů podstupovat významné reformy, které mají stabilizovat jejich veřejné finance, ale krátkodobě působí proti ekonomickému růstu. Není divu, že v ne zcela stabilním po krizovém ovzduší zatíženém navíc potřebou razantních reforem nebyla motorem růstu evropských ekonomik v minulém roce spotřeba či investice, ale zejména vývoz či obnovení úrovně zásob. Zaznamenání hodné je významné zlepšení finanční situace evropských firem, které dává možnosti pro posílení role investic podnikového sektoru v roce Stav české ekonomiky v roce 2011 Krize zasáhla českou ekonomiku zejména na straně poptávky po vývozech a následně i poklesu investiční aktivity (nejprve soukromé, poté i veřejné). Naopak krize zasáhla jen málo finanční sektor (respektive banky, které mu dominují), který je dobře vybavený kapitálem a schopný zdroje do ekonomiky poskytovat. OECD Non-OECD Pokles kurzu koruny od počátku krize byl primárně korekcí předchozího posílení, které ekonomiku oslabilo. Jeho pozitivní efekt se však projevil jen postupně, díky tomu, že nejprve se oslabení kurzu v kombinaci s poklesem produkce projevilo finančními ztrátami ze zajištění Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q3 Z hlediska dopadu krize na jednotlivé světové regiony platí, že západní rozvinuté ekonomiky (a Rusko) byly zasaženy krizí nejvíce, zatím co zbytek světa utrpěl menší ztráty. Krize sama tedy způsobila skokový nárůst role zmíněných nových ekonomik na světovém růstu, zatím co dříve klíčové rozvinuté ekonomiky západu svůj podíl ztrácejí. Dva nejvýznamnější projevy krize lze hledat v oblasti veřejných financí a na pracovním trhu. V první z oblastí platíme cenu za laxní přístup k fiskální politice v období rychlého růstu ekonomiky. V tomto pro fiskální konsolidaci optimálním období Česká republika hospodařila s vysokými deficity a pokles ekonomiky proto přivedl veřejné finance k poměrně vysokým deficitům. I když v evropském kontextu se jedná stále o poměrně nízké deficity, jejich odstranění vyžaduje podstatné fiskální reformy. 14

15 Hlavním motorem zhoršení situace na pracovním trhu byla reakce firem na pokles poptávky. Ten přivedl ČR k hodnotám nezaměstnanosti atakující 10%, a to ještě vývoj utlumil odliv zahraniční pracovní síly z ekonomiky. Zatím co zpočátku roku 2011 je již řada odvětví stabilizovaných, novým aspektem, který situaci na pracovním trhu může ovlivnit jsou úspory ve veřejném sektoru. Deklarovaná snížení nákladů na provoz státu se totiž bez podstatného poklesu počtu lidí pracujících pro stát neobejde. Proto je výhled na rychlé zotavení pracovního trhu a tím i kupní síly obyvatel nepravděpodobný, i když nelze vyloučit, že v některých odvětvích, díky aktuální situaci na trhu či jiným faktorům dojde k růstům mezd vyšším, než by odpovídalo ekonomické situaci. Z hlediska ekonomického růstu v roce 2011 platí, že postupné zlepšování ekonomické situace by se mělo promítnout do makro dat i v roce Přesto však existují dobré důvody, proč pro rok 2011 neočekávat, že tento trend se prosadí v HDP číslech za tento rok. Existují proto tři zásadní důvody. Prvním z nich je, že v roce 2010 vrcholící boom fotovoltaických elektráren se promítl i do maktro čísel. Z desítek miliard korun provedených investic byla sice jasná většina zajištěna dovozy, ale i domácí komponenta těchto aktivit se promítla do HDP v roce 2010 v takovém rozsahu (v řádu desetin procenta růstu HDP), že její výpadek v roce 2011 představuje faktor snižující prognózu pro rok Druhou oblast představuje oblast fiskálních reforem. I když z celkového pohledu není rozpočet pro rok 2011 výrazně restriktivní (nedošlo k nominálnímu poklesu výdajů) přesto úsporná opatření a strukturální změny (pokles investic na úkor některých transferů) znamenají zpomalení ekonomického růstu. Nezanedbatelným faktorem může být i to, že obrat poptávky ve většině oborů v roce 2010 přispěl k potřebě obnovení obvyklé výše zásob u podniků, což také v některých případech mohlo přispět k růstu v roce 2010, přičemž tento faktor se v letošním roce zřejmě nebude opakovat. Co můžeme dále očekávat Pokračování oživení světové ekonomiky, které je podstatné i pro náš vývoj, je zatíženo řadou rizik. Klíčovým předpokladem je jak oživení vysokého tempa růstu v rychle rostoucích světových ekonomikách, druhým pak postupné oživení v ekonomikách rozvinutých, a to i přes poměrně urgentní potřebu rychlého snižování veřejných deficitů (což pro růst krátkodobě příznivé není). Zejména udržení rychlého růstu a tím i poptávky u zemí jako je Čína se dnes střetává s potřebou udržení makro stability nízké inflace. Kombinace stále velmi rychlého růstu například se zvyšujícími se cenami energií i dalších surovin, může přinést postupnou destabilizaci těchto ekonomik. Jiné země, jako je třeba Brazilie či Turecko zase mohou čelit neadekvátnímu tlaku na posilování své domácí měny, což sice působí krátkodobě proti růstu cen, ale ohrožuje to konkurenční schopnost ekonomiky a její makro stabilitu (díky hrozbě růstu schodku obchodní bilance). Kromě těchto vnějších rizik představuje hlavní otázku vývoje ČR schopnost vlády navést rychle naší zemi na udržitelnou dráhu v oblasti fiskální politiky a provést toto s co nejnižšími náklady. V tomto kontextu nejde jen o rozložení nákladů na konsolidaci mezi příjmy a výdaje státu, ale i provedení jednotlivých kroků. U zvyšování příjmů je vhodné preferovat jednoduše a levně administrovatelné daně s co nejmenším nebo alespoň nejširším rozložením dopadů. Z tohoto pohledu jsou třeba zvýšení DPH (jednoduchý výběr daně a široké rozložení dopadů) či zvýšení některých majetkových daní (poměrně malý dopad na růst) vhodnými nástroji. Na straně výdajů nejde jen o preferenci snižování provozních výdajů a nikoliv investic státu, ale také schopnost výběru investic s nejvyššími ekonomickými přínosy a jejich provedení efektivním způsobem. Mimo ty by investiční politika státu měla být stabilní a předvídatelná. Není zejména žádoucí, aby tato byla výrazně procyklická, tak jako tomu bylo v minulosti či nyní. V roce 2010 započatá podstatná redukce objemu státních zakázek třeba v oblasti dopravní infrastruktury může podstatným směrem destabilizovat odvětví ekonomiky a zpomalit tak ekonomické oživení. Specifickým faktorem, který zvyšuje nejistotu pro predikci vývoje v ČR je otázka směnného kurzu. Zejména jeho rychlé zhodnocení představuje pro exportně orientovanou Českou ekonomiku podstatný rizikový faktor. Dnešní situace, jak z pohledu makro stability tak i kvality reformní agendy vlády, svým způsobem toto riziko posiluje. I tak však základní scénář pro ekonomický vývoj v roce 2011 a 2012 předpokládá pokračující oživení, s postupnými změnami v jeho struktuře. Struktura růstu (ČBA) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0 0,9 0,7 2,0 Soukromá spotřeba: y-o-y reálně (%) 0,7-1,7 0,4 Veřejná (vládní) spotřeba: y-o-y reálně (%) V letošním roce nepřispějí domácí faktory (zejména spotřeba) zásadním podílem k růstu ekonomiky a růst investic vykáže sice proti roku 2010 zlepšení, ale i tak bude za očekávaným růstem (kolem 1,8%) zaostávat. V roce 2012 by mělo dojít k návratu obvyklejší struktury růstu, s obnovením dynamiky soukromé spotřeby i pokračování rychlého růstu investic, které by měly odpovídat celkovému růstu ekonomiky kolem 3%. -1,5 1,5 3,0 Investice: y-o-y reálně (%) RNDr. Luděk Niedermayer je bývalým viceguvernérem ČNB, v současné době působí na pozici ředitele consultingu společnosti Deloitte SMARTstavebnictví březen

16 Rozhovor Věřím, že PPP projekty budou v ČR zakotveny říká v rozhovoru Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel EUROVIA CS 1. Jak se Vaší společnosti dotkla hospodářská recese? Museli jste případně provést nějaká opatření v souvislosti s poklesem poptávky? Stejně jako ostatní společnosti v oboru stavebnictví také my jsme čelili v letech 2009/2010 hospodářské krizi a propadu v poptávce. Stavební projekt většinou od zadání po jeho realizaci trvá v průměru 3 roky, proto hospodářská krize na stavebnictví dopadla se zpožděním. Nyní tuto situaci prohlubuje ještě propad veřejných zakázek v ČR. Příští období ve stavebnictví tedy dle našeho pohledu bude dramatické. Částečně tento propad zatím pokrýváme zakázkou na výstavbu cca 52 kilometrů slovenské rychlostní silnice R1, která je budována formou PPP projektu. Nicméně i tak se připravujeme na vnitřní restrukturalizační kroky, snižování nákladů a omezování zbytných aktivit. 2. Jak vidíte další vývoj českého stavebnictví vzhledem k oznámeným iniciativám veřejného sektoru? Zadavatelé z veřejného sektoru činí 95 procent našich zakázek, jde tedy z našeho pohledu o klíčové subjekty. Česká republika je vedle Irska, Španělska a Portugalska jednou ze čtyř zemí EU, kde ještě dojde k omezení investic do dopravní infrastruktury. V ostatních státech chápou, že rozvoj dopravní sítě bude prospěšný celému hospodářství a efekty investic se multiplikují. EUROVIA CS již několik let působí v rámci České republiky a Slovenska, nyní se obracíme i třeba do Polska. 3. Vaši zákazníci, včetně státu, volají po nových konkurentech na stavebním trhu. Myslíte si, že český stavební trh může být ještě zajímavý pro nové konkurenty ze zahraničí, nejen z rozvíjejících se ekonomik ale I ze západní Evropy? To nelze jednoznačně říci. Svoji roli hrají otázky dostupnosti surovin, pracovních kapacit v dané lokalitě, kontraktů se subdodavateli, logistiky, bezpochyby také legislativa a další věci. Trh se v tomto ohledu nijak dramaticky zřejmě měnit nebude, ale je možné, že na některé specializované činnosti konkurence vzroste. Osobně spíše očekávám, že se stavební trh v ČR trochu pročistí. 4. Vnímáte nějaké zásadní rozdíly ve fungování stavebního trhu a stavebních firem v ČR a ve Francii? Samozřejmě, že zde ve velké míře funguje řada národních specifik. To platí nejen pro samotnou stavbu, ale vůbec pro legislativní zázemí, přípravu staveb, možnosti investora, a následně práci projektantů a stavitelů. Ve Francii je stavebnictví jiné, stejně jako v každé další zemi. Rozdíl je především ve způsobu financování staveb. Ve Francii jsou náklady rozdělovány mezi více subjektů, než je tomu v ČR. Navíc ve Francii jsou již zakořeněny PPP projekty, které urychlují výstavbu. Z každé země si lze vzít něco dobrého. 5. Stavebnictví se dostává do demografické pasti, mladé lidi tento obor příliš neláká. Co je podle Vás příčinou tohoto stavu? Ano, s tímto problémem se potýkáme už delší dobu. Za posledních dvacet let se českému školství podařilo snížit atraktivitu řemeslných oborů na minimum. Přitom v dnešní době jsou strojní a technologické obory vysoce kvalifikovaná práce, kde zaměstnanci využívají moderní technologie. Je obtížné mladé lidi a jejich rodiče o tomto přesvědčit. 6. Před dvěma roky pociťovalo stavebnictví obrovský nedostatek kvalifikovaných pracovníků, v posledních dvou letech se situace obrátila. Jak vidíte trend do budoucnosti z dlouhodobého měřítka? Vidím situaci v naší společnosti, kde odcházejí zkušení zaměstnanci do důchodu a nemáme je kým adekvátně nahradit. Máme řadu programů pro mladé, posíláme je na stáže do zahraničí, ale stále se nám nedostává potřebný počet. V lednu letošního roku jsme navíc otevřeli ve Dvoře Králové vlastní školicí středisko, kde chceme našim zaměstnancům umožnit zvyšování kvalifikace a profesní růst. Spoléháme se hodně sami na sebe a prozatím v tomto trendu nevidím do budoucna zásadní obrat. 7. Stavebnictví dlouhodobě vykazuje podinvestovanost do IS/ICT řešení, na stavbách stále ještě hodně vládne papír a tužka. Jak hodnotíte využívání IS/ICT ve Vaší společnosti? Technologie mají v naší společnosti zelenou. Máme řadu inovativních prvků v používaných materiálech, jako jsou třeba izolace nebo asfaltové povrchy. Stejně tak se ale věnujeme informačním technologiím. Stroje, které ke své práci používáme, jsou dnes do velké míry již řízené počítači. Místo manuálních nastavení pracovník zvládá elektronickou obsluhu a dosahuje tím mnohem přesnějších výkonů. Stejně tak využíváme řadu pomocníků pro stavbyvedoucí, mistry či další pozice v rámci stavebních prací, potřebné evidence či objednávek. 16

17 8. V rámci strategického materiálu Ministerstva dopravy je akcentován důraz na rozvoj PPP projektů. Jaký je Váš názor na PPP projekty? Vidíte v nich budoucnost pro české stavebnictví? Vnímáte rozdíl v pojetí PPP v ČR a ve Francii? Můžete nám popsat pozitivní i negativní zkušenosti Vaší skupiny s PPP projekty? Spolupráce soukromého a veřejného sektoru nemůže fungovat bez patřičného legislativního zázemí. Právní rámec ale pro PPP bohužel v naší zemi doposud neexistuje. Díky tomu se možnosti rozběhnout tento typ projektů v dohledné době asi nepodaří, přestože stavební společnosti jsou na tento způsob připravené. Každá země má samozřejmě odlišnou podobu a právní úpravu, nicméně fungování PPP a jeho princip je v zahraničí úspěšné. Vždy je nutné vycházet z optimálního rozložení rizik pro obě strany, pak PPP dává smysl. Ať už se podíváte do Francie, Velké Británie nebo za Atlantik, najdete zde řadu pozitivních příkladů. Věřím, že to, po čem v dnešní době voláme, v roce 2035 bude již samozřejmostí. PPP projekty budou v ČR pevně zakotveny. Stavební společnosti budou moci své know-how nabízet také v rámci projektování staveb a stavebnictví bude pevně provázané s dalšími obory. Ing. Martin Borovka (narozen v Praze dne ) studoval na stavební fakultě ČVUT v Praze a na prestižní INSA v Lyonu. V průběhu studia a po jeho dokončení pracoval na stavbách mateřské společnosti Eurovia v různých částech Francie. Koncem devadesátých let se vrátil do České republiky, kde v rámci bývalých Staveb silnic a železnic působil na řadě pozic v různých regionech. V lednu 2007 se stal generální ředitelem, od května 2008 je rovněž předsedou představenstva společnosti. V dubnu společnost změnila název a logo. Nyní působí pod jménem EUROVIA CS. Martin Borovka v dubnu 2009 obdržel v soutěži Manažer roku 2008 ocenění jako Manažer odvětví stavebnictví. EUROVIA CS má aktuální a konkrétní zkušenosti ze Slovenska. Zde společnost Granvia Construction, patřící do Skupiny EUROVIA CS, v září 2009 zahájila výstavbu 52 kilometrového úseku silnice R1 mezi Nitrou a Banskou Bystricou právě formou PPP. Na Slovensku rozdělili výstavbu klíčových rychlostních silnic do tří balíků. V rámci tzv. druhého balíku se koncesionář zavázal k vyprojektování, financování, výstavbě, provozu a údržbě vybraných úseků R1. Provoz a údržbu bude zajišťovat po dobu 30 let. Toto všechno za pevně stanovených podmínek, které v průběhu projektu nelze měnit. O PPP projektech se na Slovensku začalo hovořit v roce Díky místní politické odvaze a vůli jejich historicky první PPP projekt začal o čtyři roky později. A to v době, kdy ve světě začínala hospodářská krize, tudíž zajištění financování projektu nebylo jednoduché. A nakonec se vše podařilo. 9. Jak velký podle Vás existuje prostor v českých stavebních firmách ke zvyšování efektivity (z dlouhodobého hlediska)? Jak zvyšujete efektivitu ve Vaší společnosti? Jaký prostor věnujete zavádění inovací? Bez patřičného důrazu na efektivitu bychom nemohli na dnešním konkurenčním trhu obstát. V naší situaci nemůžeme plně rozhodnout o efektivitě stavby. Ta je specifikována požadavky investora a my jako dodavatel máme jen omezenou možnost navrhovat jiná řešení. Jsme ale schopni využívat subdodavatele, ušetřit na logistice, máme dobře situované zdroje pro suroviny. To vše jsou věci, kde je tlak na efektivitu naší výhodou. Co se týče inovací, již jsem naznačil, že se jim velmi intenzivně věnujeme. Máme laboratoře u nás i ve Francii a řešení, která od nich dostáváme, nám pomáhají zlepšovat dodávanou kvalitu za výhodnou cenu. 10. Jaká je Vaše vize stavebnictví budoucnosti? Jak by podle Vás mělo vypadat stavebnictví, řekněme v roce 2035? Věřím, že to, po čem v dnešní době voláme, v roce 2035 bude již samozřejmostí. PPP projekty budou v ČR pevně zakotveny. Stavební společnosti budou moci své know-how nabízet také v rámci projektování staveb a stavebnictví bude pevně provázané s dalšími obory. Rozvoj dopravy, změna životního stylu, vývoj v oblasti motorů a paliv, to jsou věci, které nyní pomyslně stojí mimo stavebnictví. V budoucnosti však bude potřeba uvažovat o každém projektu v mnohem hlubších souvislostech. Věřím, že stále půjde o velmi atraktivní obor, ve kterém se bude pohybovat řada profesionálů. A doufám, že značka EUROVIA CS v té době bude i nadále stát hodně vysoko. SMARTstavebnictví březen

18 Analýza Rekonstrukce panelových bytových domů opět v roce nula!? Finance, náklady, ceny to jsou v poslední době často skloňovaná témata ve všech oblastech státního i soukromého sektoru. Je kladen značný důraz na snižování výdajové části státního rozpočtu, hledá se, kde by se ušetřilo, a tyto okolnosti se přímo dotýkají nejen firem usilujících o veřejné zakázky, ale i středních a drobných podnikatelů a obyčejných lidí. Na konci prvního kvartálu roku 2001 bylo v České republice podle výsledků Sčítání lidí, domů a bytů trvale obydleno celkem tis. bytů. Z toho tis. bytů, tedy 56,6 %, bylo v bytových domech. V panelových bytových domech postavených po druhé světové válce bylo evidováno tis. trvale obydlených bytů, tedy 31,3 % celkového bytového fondu. Z celkového počtu bytových jednotek v bytových domech (tedy v domech se 4 a více byty) je v panelových objektech tohoto typu tedy 55,5 % bytů. Počet panelových bytových domů dosáhl Nejvíc domů z panelů se nachází v Moravskoslezském kraji, v hlavním městě Praze a v kraji Ústeckém. Nejméně pak v kraji Pardubickém, na Vysočině a v kraji Královéhradeckém. Nejstarší panelový bytový fond je v Moravskoslezském kraji, tedy v jednom z hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů, i když nejstarší panelový bytový dům je v Praze. Nejmladší panelový bytový fond je v Jihočeském kraji, i když to nutně neznamená, že je kvalitativně v nejlepším stavu. Přítomností panelových domů je zatíženo obrovské množství měst v České republice a tato sídliště nejenže obklopují rostlá jádra měst, ale v mnoha případech je sama vytvářejí. Jedná se jak o velká města, tak o malé obce. Celkově se panelové bytové domy nacházejí v městech a obcích, přičemž 10 a více bytů je v obcích. Stoprocentní podíl z pohledu bydlícího obyvatelstva drží obec Vřesová, jinak z větších měst pak Karviná (92 %) a např. Chomutov (87 %). Sídla s podílem obyvatel žijících v panelových domech vyšším padesáti procent lze nalézt ve všech krajích republiky, s výjimkou kraje Pardubického. Podíl v krajských městech je, s výjimkou Ostravy, Ústí nad Labem a Českých Budějovic, nižší 50 %. Panelová bytová výstavba je soustředěna především do hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů. Komplexně nerekonstruované panelové bytové domy ve většině případů v současnosti neodpovídají standardům moderního bydlení, jedná se o budovy energeticky náročné, trpící častým výskytem poruch nosných konstrukcí a jiných havarijních situací. Nejvíce bytů bylo postaveno v letech 1961 až 1980, a to téměř 812 tis. b.j., tedy 67,7 %. Z pohledu energetické náročnosti byly tyto bytové domy velmi nedokonalé a teprve po roce 1983 došlo k určitému zkvalitnění výstavby doprovázené postupnou aktualizací norem a předpisů. Na druhou stranu lze konstatovat, že panelové bytové domy postavené v závěru osmdesátých let a na počátku let devadesátých si, díky omezeným finančním prostředkům, nesou obdobné závady jako panelové domy z let šedesátých. Je nutno si uvědomit, že stejně jako v jiných socialistických zemích, i v České republice bylo hlavním cílem rychlé uspokojení bytové potřeby a s tímto cílem byly stanoveny plánovací, ekonomické i realizační ukazatele pro bytovou výstavbu. Požadavek kvality a tehdejší úroveň ekonomiky znamenaly, že tyto ukazatele byly stanoveny na nejnižší přípustné úrovni, dané tehdejšími technickými normami. Kvalita a úroveň bydlení byla na druhé koleji, časté bylo nedodržování původních urbanistických studií a umělé zahušťování výstavby. Z provedených průzkumů a prací vyplynulo, že největší množství závad bylo způsobeno nedostatky při provádění montáží panelových objektů a při výrobě panelů (37 %), chybným nebo nevyhovujícím projektovým řešením (29 %), nevhodným užíváním domu (18 %) a stářím objektu a zanedbanou údržbou a opravami (16 %). V roce 1999, v období přípravy Programu Panel, se zanedbanost bytového fondu odhadovala na 350 mld. Kč a průměrné náklady na komplexní rekonstrukci jednoho bytu se rozpočtovaly na 300 tis. Kč. Odborné odhady zvyšovaly cenu regenerace v případě nečinnosti o 3 % potřebných rozpočtových nákladů ročně. Uvedené náklady na komplexní rekonstrukci v sobě zahrnovaly nejen činnosti související s provedením havarijních oprav a udržovacích prací, zateplením obvodového pláště a střech a modernizací veřejných prostor v domě, ale také komplexní rekonstrukcí samotných bytových jednotek, především rekonstrukci elektrorozvodů, otopné soustavy, vyzdění bytových jader apod. Tyto průměrné náklady komplexní rekonstrukce se liší nejen podle stáří panelového bytového domu, ale podle jeho typu, tedy podle stavební soustavy. Zásadním problémem pak je rekonstrukce nebo výměna výtahu, především u pětipodlažních budov. Náklady ekologické likvidace veškerého panelového bytového fondu lze odhadovat na cca 700 mld. Kč, náklady na novou výstavbu zhruba stejného rozsahu pak v současných cenách na ne méně jak mld. Kč, tedy celkem nikoli na 1,5 bil. Kč, jak bylo konstatováno v roce 1999, ale na nejméně 2,5 bil. Kč. Jedná se však pouze o hypotézu, která je neproveditelná a nezbývá, nežli se smířit s tím, že panelové bytové domy a panelová sídliště budou sloužit svému účelu i v dalších desetiletích. Je nutno podotknout, že stát si nebezpečí, které v neopravených panelových bytových domech číhá (poškození zdravotního stavu bydlícího obyvatelstva, živná půda pro prohlubování sociopatologického poškození mládeže, ekologické škody související s neúsporným energetickým hospodařením, potenciální možnost vytváření ghett atd.) v minulosti uvědomoval, a až na krátké období let 1994 až 1995 se snažil vytvářet a administrovat řadu nástrojů státní finanční podpory, které by umožnily stav alespoň zakonzervovat a zamezit prohlubování dalšího chátrání. 18

19 V letech 1992 až 2001 byl objem finančních prostředků, které na činnosti související s rekonstrukcemi panelových domů stát poskytoval přesto naprosto nedostatečný. Jednalo se vlastně pouze o 3 nástroje, z nichž 2 byly realizované na principu přímých nevratných dotací, a to program Oprav vad panelové bytové výstavy, který administrovalo nejprve Ministerstvo financí ČR a později Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a o Program české energetické agentury (ČEA), který byl však velmi specifický a objemově nedostačující. Třetím programem byly, od roku 1994 realizované (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), bezúročné půjčky do obecních fondů bydlení, které však byly využívány v případě panelových bytových domů většinou pouze na dílčí opravy, příp. na výměnu oken. Tento nástroj byl uzavřen v roce 2000 a od roku 2001 je realizován ve formě tříprocentního desetiletého úvěru prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení. Program Oprav vad panelové bytové výstavby nebyl nikdy zacílen na komplexní rekonstrukce, s výjimkou období, kdy bylo umožněno provádět i zateplení objektů. V tomto případě, stejně jako v případě programu ČEA se stavební činnosti nedotýkaly bytů samotných a nelze tedy hovořit o komplexních rekonstrukcích a o zkvalitnění bydlení. Na konci devadesátých let proto Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo přípravné práce na přípravě dotačně úvěrového a garančního Dlouhodobého programu oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů, který byl, po řadě peripetií, prostřednictví Státního fondu rozvoje bydlení nastartován v roce Tento program byl původně zamýšlen ve vztahu ke všem bytovým domům, to však bylo umožněno až koncem minulého desetiletí. Skutečně úspěšně se tento program, pod názvem Program Panel, rozjel až po roce 2005 (se změnou přístupu zúčastněných bankovních subjektů) s tím, že objem finančních prostředků, které vlastníků panelového bytového fondu byly k dispozici, kulminoval v roce 2007 a po stagnaci let 2008 až 2009 dochází k poklesu disponibilních zdrojů. V letech 2001 až 2010 prošel Program Panel řadou změn, byl přizpůsoben pravidlům Evropské unie a došlo nejprve ke snížení úrokové dotace a později k její diferenciaci podle objemu prováděných činností. Program oprav vad panelové výstavby byl ministerstvem administrován až do konce roku 2006 a po té byl přesunut do kompetence Státního fondu rozvoje bydlení. V roce 2007 byl uzavřen. Program ČEA byl uzavřen již v roce Prostřednictvím programu Panel bylo opraveno, rekonstruováno a zmodernizováno doposud více jak 300 tis. b.j. Vzhledem ke skutečnosti, že investiční náklady na 1 b.j. nedosahují za uvedené období průměrně v rámci ČR ani 170 tis. Kč, pak je možné si položit otázku, kolik bylo skutečně panelových bytových domů komplexně opraveno, kolik bytů splňuje podmínky moderního bydlení, kolik bytů odpovídá hygienickým a bezpečnostním normám apod. Studie PanelScan z roku 2009 uvádí, že opravami nebylo doposud dotčeno b.j. v panelové zástavbě. Zároveň je však uvedeno, že plnohodnotně byly provedeny opravy pouze u části bytových domů, resp. bytů. Např. u rekonstrukce střech pouze ve 33 % případů, u zateplení pouze ve 25 % případů a výměny oken ve 33 % případů. Je logické, že autoři studie PanelScan se na tyto činnosti dívají především pohledem využití moderních technologií, ale i tak lze konstatovat, s přihlédnutím např. ke kontaktní studii hodnocení stavu oprav panelových domů v rámci okresu Prachatice (ÚRS PRAHA, a.s. 2009), že skutečně kvalitně (komplexněji) bylo v rámci aktivit opraveno (vlastní zdroje, jiné zdroje) cca 350 tis. b.j. Zhruba ve dvoutřetinovém počtu bytových jednotek lze předpokládat, že došlo k vyznění bytových jader a v polovině k rekonstrukci elektrorozvodů, otopné soustavy apod. S přihlédnutím k výše uvedeným zjištěním pak lze konstatovat, že komplexnějšími opravami a rekonstrukcemi by mělo ještě projít, nebo opět, více jak 800 tis. b.j. a připustíme-li, že modernizací bytových interiérů prošlo max. 200 tis. b.j., pak vzhledem k inflaci a k zanedbané údržbě se opět dostáváme zpět do roku 1999 a můžeme uvažovat s potřebou nejméně 350 mld. Kč, spíše však 450 mld. Kč investičních finančních zdrojů jako prostředků, který by umožnily přiblížit panelové domy potřebám uživatelů a zamezily dalšímu chátrání panelových sídlišť. Zvážíme-li současné možnosti uživatelů bytového fondu, zmatky okolo programu Zelená úsporám, přístup vlády k veřejným investicím a formám, i když mnohonásobně návratným, státních podpor, pak se lze domnívat, že v této oblasti jsme de facto opět v roce nula, tedy před rokem Podpory na opravy, rekonstrukce a modernizace bytového fondu v letech 1992 až 2010 (v mil. Kč) Rok Opravy vad PBV Program Panel ČEA Celkem Půjčky obcím Úvěry obcím Opravy vad spec. RNDr. Jiří Klíma je ředitelem úseku regionálního rozvoje a bydlení, ÚRS PRAHA, a.s. Celkem SMARTstavebnictví březen

20 Kontakty: Ing. Václav Matyáš, SPS v ČR Ing. Miloslav Mašek, SPS v ČR Ing. Michal Petrman, Deloitte Ing. Miroslav Linhart, Deloitte Ing. Zdeněk Kunc, ÚRS Praha Ing. František Glazar, ÚRS Praha 2011 Deloitte Česká republika, SPS v ČR, ÚRS Praha

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

SMARTstavebnictví. Byty nad zlato? Rok 2011 v číslech. Novela zákona o veřejných zakázkách ve vztahu ke stavebnictví str. 12

SMARTstavebnictví. Byty nad zlato? Rok 2011 v číslech. Novela zákona o veřejných zakázkách ve vztahu ke stavebnictví str. 12 SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy březen 2012 Rok 2011 v číslech Stavebnictví zaznamenalo další pokles str. 4 Analýza Novela zákona o veřejných zakázkách ve vztahu ke stavebnictví

Více

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice Udržitelné stavební investice v České republice Studie, listopad 2012 Udržitelné stavební investice v České republice 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Cíle a východiska Studie 4 3 Současná situace ve stavebnictví 5

Více

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR Slovo úvodem Předkládaná publikace je určena těm, kteří se zajímají o stav stavebnictví v kontextu vývoje české ekonomiky. Růst ekonomiky je podmíněn i růstem produkce stavebnictví. Situace rozvoje stavební

Více

SMARTstavebnictví. Jaká bude strategie v dopravě? Strategie. Výsledkový servis. Analýza

SMARTstavebnictví. Jaká bude strategie v dopravě? Strategie. Výsledkový servis. Analýza SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 212 Strategie Právní rizika expanze české stavební společnosti do zahraničí str. 7 Výsledkový servis Stavebnictví je již 4. rok

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2013 2 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA A POPIS SEKTORU PRŮMYSLU A SLUŽEB... 11 1.1 ANALÝZA EKONOMICKÉHO VÝVOJE ČR... 11 1.1.1

Více

Ekonomická krize pohled odborů 1

Ekonomická krize pohled odborů 1 Motto: Ekonomická krize pohled odborů 1 V Praze dne 13. ledna 2009 Nejvyšší prioritou musí být ochrana občanů před nejhoršími dopady finanční krize. Občané jsou těmi prvními, na které krize dopadne, ať

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 Nemovitosti a stavebnictví čelí novým výzvám: Kde hledat příležitosti? Novela zákona o DPH Změny citelně zasáhnou podnikání v nemovitostech Real estate

Více

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Aktuální výhled ekonomiky ČR... 4 3. Implementace doporučení Rady pro ČR pro rok

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Střednědobé hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013. Zkrácená verze Závěrečné zprávy (manažerské shrnutí)

Střednědobé hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013. Zkrácená verze Závěrečné zprávy (manažerské shrnutí) Střednědobé hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013 Zkrácená verze Závěrečné zprávy (manažerské shrnutí) duben 2012 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Identifikace zadavatele a zpracovatele... 3

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Ministerstvo financí Č.j. 10/46716/2003 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR USNESENÍM Č. 624/2003 - červen 2003-1 OBSAH: I. Usnesení vlády II. Předkládací

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 13 vydání 13 / ročník 2006 / 13. 7. 2006

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2012 1 OBSAH I. Úvod...6 I.1. Česká republika a Strategie Evropa

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více