Studie o současném stavu finanční gramotnosti v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie o současném stavu finanční gramotnosti v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Studie o současném stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Lenka Wankeová Finance Vedoucí práce Mgr. Lenka Mašindová Čelákovice Duben,

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Čelákovicích dne Lenka Wankeová 2

3 Poděkování: Ráda bych tímto poděkovala za spolupráci a odborné vedení diplomové práce paní Mgr. Lence Mašindové, panu doktoru Michalovi Skořepovi za poskytnutí informací a přístupu k databázi škol, panu Jiřímu Fotrovi za technickou podporu k internetovému dotazování a celé mojí rodině za podporu a trpělivost. Poděkování patří také všem osobám, s nimiţ jsem při přípravách diplomové práce prováděla rozhovory. 3

4 Anotace práce V této práci se autorka zaměřuje na situaci a stav Finanční gramotnosti v České republice. Cílem práce je zjistit, které instituce se na zavádění Finanční gramotnosti podílejí a jaké vyvíjejí činnosti na její podporu. Nejdůleţitější částí práce je průzkum zaměřený na praktickou aplikaci výuky Finanční gramotnosti na základních školách. Výzkum by měl odhalit, zda jiţ školy vyučují Finanční gramotnost a zda mají k dispozici metodické materiály a příručky a co by pro výuku nejvíce potřebovaly. Jako podpora tohoto výzkumu byly provedeny rozhovory s představiteli institucí podílejících se na aplikaci Finanční gramotnosti, kde byly zmíněny jejich zkušenosti z praxe. V závěru práce autorka hodnotí výsledky celého výzkumu a nastiňuje moţný vývoj Finanční gramotnosti do budoucna. Annotation At this work the author is intenting on the situation and the stands of Financial Literacy in Czech Republic. The aim is to find out which institutions participace in introducing of Financial Literacy and which activity they develope for its support. The most important part is the research intending on a practical application of Financial Literacy in basic school teaching. The research ought to disclose, whether the schools are teaching Financial Literacy and whether they have at disposal some methodical materials and manuals and what they need for the school teaching. As the support of this research there where made some interviews with the representative of institutions which take part in an application of Financial Literacy, and their practical experiences there were mentioned. At the end of this work the author evaluates the results of tho whole research and outlines possible development of Financial Literacy for the future. 4

5 Obsah Úvod... 8 Přehledová studie o situaci finanční gramotnosti v ČR Teoretická část Úvod do problematiky Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách Právní rámec Definice Finanční gramotnosti Standardy Finanční gramotnosti Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Občanský zákoník Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Insolvenční zákon Instituce Česká národní banka Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy NIDV Národní institut dalšího vzdělávání Ministerstvo financí Cofet, a.s

6 Druhá mezinárodní konference k finanční gramotnosti Finanční gramotnost o.p.s Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Občanské sdruţení SPES Česká bankovní asociace Bankovní institut vysoká škola Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky Mediální obraz Internetové servery Televize Tisk Empirická část Metodologie Metody a techniky sběru dat Výhody a omezení zvoleného postupu Kvantitativní výzkum Analýza dat kvantitativního výzkumu Dopis adresovaný vedení škol Dotazník pro učitele rozeslaný formou elektronického dotazníku

7 Postup při sběru dat v kvantitativním výzkumu Výsledky kvantitativního výzkumu Kvalitativní výzkum Postup při sběru dat v kvalitativním výzkumu Výsledky kvalitativního výzkumu Tabulka s výsledky kvalitativního výzkumu Zhodnocení výzkumu interpretace výsledků Závěr Seznam pouţité literatury Seznam pouţitých zkratek: Seznam příloh: Záznam rozhovoru s paní učitelkou základní školy Záznam rozhovoru z panem Dr. Skořepou (doslovný přepis) Záznam rozhovoru s paní Mgr. Gellovou Záznam rozhovoru s panem Jančou, ředitelem Bankovního institutu Záznam rozhovoru s Mgr. Pohořelým Otázky k rozhovorům Akční plán Strategie:

8 Úvod Cílem práce je provést přehledovou studii o stavu Finanční gramotnosti v České republice. Autorka se zaměří na zmapování subjektů, které se podílejí na aktivním zavádění Standardů finanční gramotnosti, dále se pokusí na základě empirického výzkumu podat přesnější analýzu toho, zda a jak je tato implementace prováděna na základním stupni vzdělávání. Dalším cílem je přinést přesnější obraz o dosavadních a chystaných aktivitách jednotlivých subjektů, které se na zavádění standardů podílejí. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část, je zaměřena na popis jednotlivých subjektů zainteresovaných na aplikaci Finanční gramotnosti v České republice. Jsou zde uvedeny právní rámce, které vymezují subjekty a jejich zodpovědnosti v otázce zavádění standardů FG. Další kapitola je věnována institucím, které významně aktivně podporují budování Finanční gramotnosti. Dále je nastíněn mediální obraz, který je pro osvětu v oblasti FG velmi důleţitou součástí, i kdyţ stojí na jiné straně, neţ spotřebitelé i zadavatelé. Druhá, empirická část, je zaměřena na praktickou aplikaci zaváděných metod. V rámci empirické sondy byly pouţity metody kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Výsledky výzkumu by měly ukázat, jaký je současný stav zavádění finanční gramotnosti na základních školách a jaké aktivity provádějí vybrané institucí. Závěrečná část přináší výsledky a zhodnocení celé výzkumné akce. V závěru práce je nastíněn moţný budoucí vývoj finanční gramotnosti v České republice. Proč právě finanční gramotnost, kdyţ ještě před několika lety toto téma téměř nikdo neznal? A proč se v současné době tak často o finanční gramotnosti mluví? Čas plyne a doba se mění. Česká republika prošla za dvacet let od doby sametové revoluce velkými změnami. Většina z nich byla pro občany pozitivní. Jednou z mnoha pozitivních změn je svoboda. A to jak svoboda tisku a slova, ale také svoboda existence kaţdého jednotlivce. Kaţdý jsme svobodný, a zároveň zodpovědný sám za sebe. Uţ nám nikdo nic nepřikazuje, 8

9 neřídí nás centrálně co, kdy a jak. To, jak, s kým, kde a zač budeme bydlet, ţít a pracovat, je většinou pouze na našem rozhodnutí. Moţností je mnoho. Právě proto se hlavním problémem současnosti se tedy stává volba 1. Ale k tomu, abychom se mohli dobře rozhodnout, je potřeba mít dostatek kvalitních informací. A kámen úrazu je v tom, kde je získat. Současný ţivot si nelze představit bez peněz a jejich potřeba se stále více zvyšuje, nic není zadarmo, ani náš ţivot ne. Kaţdý občan tedy musí řešit otázku svého bydlení, obţivy a práce. Ţijeme v demokratické společnosti v době, která je ovlivněna moderními technologiemi a globální ekonomikou. V současné době se nám nabízí velmi rozsáhlé moţnosti, které jsme si před 20 lety ani neuměli představit, a to nejen ve finanční oblasti. Navíc Česká republika vstoupila v roce 2004 do Evropské unie a stala se tedy součástí Evropského společenství, kde je moţný volný pohyb osob, sluţeb i kapitálu. Na český trh se dostalo velké mnoţství nejen zboţí, ale také sluţeb, převáţně finančních. Také ekonomický růst v minulých letech přispěl k vyšší produkci statků a s tím zesílil tlak médií prostřednictvím reklamy 2. Ta můţe do značné míry ovlivnit chování občanů, jak jistě mohou potvrdit odborníci pohybující se v této branţi. K tomu, abychom v této společnosti byli rovnoprávnými občany, je nutné, abychom měli moţnost zváţit svá rozhodnutí na základě kvalitních informací. Autorka se v této práci bude zabývat tím, co se v České republice dělá pro to, aby kaţdý občan našeho stát informace z oblasti ekonomie a financí získal. 1 Srovnej: Ivo Moţný, Česká společnost, Portal 2002, str Srovnej: Ivo Moţvý, Česká společnost, Portal 2002, str

10 Přehledová studie o situaci finanční gramotnosti v ČR 1.Teoretická část První část práce je zaměřena na popis současné situace, právní rámec vymezující činnosti a pravidla chování ve finančním a ekonomickém sektoru a dále na instituce, které podporují rozvoj Finanční gramotnosti v České republice. Poslední kapitola teoretické části je věnována médiím, jejichţ vliv na občany je velmi podstatný Úvod do problematiky V České republice došlo v posledních letech k výraznému posílení prodeje různých finančních produktů. Pro stát to znamená velmi pozitivní stav, kdyţ v důsledku příjmů z daní zisků jednotlivých finančních institucí plynou do státní pokladny nemalé částky. Na druhé straně tato změna přináší i spousty problémů a posléze i velké finanční náklady. Tento trend byl spojen se začleňováním České republiky do fungujícího trţního světa a nabídka finančních produktů přinesla nové moţnosti nejen v oblasti investování a pojištění, ale především v úvěrování. To se prostřednictvím hypoték, spotřebitelských úvěrů, případně kreditních karet stalo základní součástí nabídky většiny bank, ale i nebankovních subjektů. Občané se velmi rychle přizpůsobili této situaci a začaly nové moţnosti vyuţívat. Oproti letům předcházejícím se začali více zadluţovat. Míra zadluţení České republiky dosahuje jiţ 20% HDP, ale zatím je stále podstatně niţší neţ ve státech Eurozóny, kde se průměrné zadluţení pohybuje kolem 55% HDP 3. Ţití na dluh je v poslední době velmi moderní, ale přináší také svá rizika, obzvláště pokud lidé nejsou dostatečně vzdělaní 3 II. Mezinárodní konference Finanční gramotnosti, příspěvek E. Zamrazilová, ČNB 10

11 v ekonomické oblasti. Pro to, abychom se mohli správně rozhodnout pro koupi finančního produktu, je potřeba mít dostatečné ekonomické znalosti. Dle výzkumu 4 se občané ČR hodnotí pouze jako průměrně vzdělaní v oblasti finanční gramotnosti 5. Často si pak z důvodu neznalosti pořídí produkt, který pro ně není zcela optimální a přináší jim mnoho zbytečných výdajů. V současné době i vzhledem k ekonomické krizi roste velkým tempem počet občanů, kteří si půjčili peníze a posléze nemají na splácení svých závazků. Dostávají se pak do finančních potíţí, které mohou roztočit velkou spirálu problémů. Předluţení lidé často končí na úřadech práce a po čase se stávají nezaměstnatelnými. Odtud je pak velmi snadná cesta k sociálnímu vyloučení. Tato situace není příznivá pro samotné občany, pro 4 Kvantitativní výzkum pro MF ČR, na téma Finanční gramotnost, prováděla v červnu roku 2007 agentura STEM/MARK. Bylo uskutečněno 811 rozhovorů mezi dospělou populací 18 a více let. Cílem bylo zmapovat základní úroveň finanční gramotnosti občanů na základě subjektivního hodnocení a zjistit potřeby dalšího vzdělávání v oblasti sluţeb mezi spotřebiteli. 5 Výsledky výzkumu veřejného mínění na téma finanční gramotnost: Dospělá populace ČR hodnotí úroveň své finanční gramotnosti průměrnou známkou 3 (35% dotázaných). Sebehodnocení závisí především na dosaţeném stupni vzdělání lidé s vysokoškolským vzděláním, soukromí podnikatelé a lidé s vyššími příjmy se hodnotí vyšší známkou. 45% populace udává (spíše neurčitě) svou schopnost orientovat se v nabídce finančních produktů. Necelá třetina (29%) přiznává, ţe úroveň znalostí jí brání ve vyuţívání finančních produktů nejčastěji jde o investiční, úvěrové a spořící produkty. ¾ dospělých povaţuje znalost pojmů, vzdělávání a získávání nových informací z finanční oblasti za důleţité. V oblasti investic se česká populace chová zdrţenlivě pouze necelá desetina by přebytečnou částku rodinného rozpočtu pouţila na investování. Správnou míru inflace dokáţe odhadnout necelá polovina dospělé populace. 9 z 10 dotázaných pokládá za uţitečné vzdělávání dospělé populace v oblasti hospodaření s penězi. Další vzdělávání by uvítali spíše lidé vzdělanější, jiţ informovaní a mladší. Většina respondentů (81%) se shoduje v tom, ţe ve škole nezískala znalosti pro orientaci ve finanční oblasti. Téměř všichni (93%) tedy souhlasí s tím, aby základní poznatky z oblasti financí byly vyučovány na středních školách a necelá polovina by toto učivo směrovala do výuky jiţ na základních školách. Většina populace by přivítala pasivní formu dalšího vzdělávání ¾ mají zájem o čtení letáků, broţur, článků na internetu, 2/3 by četly odborné přílohy v tisku nebo sledovaly odborné pořady v TV, 1/3 dotázaných by přivítala specializované kurzy a semináře. ¾ dotázaných by se zúčastnilo organizovaného finančního vzdělávání, a to v případě, ţe by bylo zcela zdarma a bez propagace konkrétního poskytovatele. Takovéto vzdělávání by měl zajišťovat stát (42%) nebo finanční instituce (37%). Rodinný nebo osobní rozpočet sestavuje pravidelně pouze ¼ domácností, další 2/5 toto činí v případě větších výdajů. Převáţná většina se shoduje na potřebě vzdělávání celé populace (dětí, mládeţe, dospělých i seniorů) v oblasti tvorby rodinného rozpočtu, investic a úvěrů. I v této oblasti jsou upřednostňovány informace z broţur, letáků, internetu, TV pořadů či odborných článků. 2/5 dospělých jsou dobře informováni ve finanční oblasti a s touto úrovní jsou spokojeni. Další 2/5 jsou informováni průměrně nebo špatně a se svými znalostmi nejsou spokojeni. Zbylá 1/5 nemá o tuto oblast zájem. Nejdůleţitějším a nejdůvěryhodnějším zdrojem informací je přímý poskytovatel finančního produktu nebo sluţby. Naprostá většina dotázaných uvedla, ţe ze školy si neodnesla ţádné znalosti pro orientaci v oblasti financí a bank. 11

12 okolí ani pro stát. Náklady na jednoho nezaměstnaného dosahují ,- Kč ročně 6. Tato částka je vyplácena ze státního rozpočtu a tím se nepříznivá situace nepřímo dotýká všech občanů České republiky. To jsou hlavní důvody, proč v poslední době dochází ze strany státu ke stále větší podpoře zavádění Finanční gramotnosti a vzdělávání v ekonomické oblasti. Ve vyspělém světě je situace poněkud jiná, nabídka úvěrů či investování má jiţ dlouhou historii a lidé úvěrové, ale i jiné finanční produkty byli zvyklí vyuţívat po mnoho let (pozn. I zde však dochází zejména v posledních letech k problémům s předluţením a neschopností splácet své závazky, coţ nutí i vyspělé země jako je USA či Velká Británie, podporovat vzdělávání a osvětu v oblasti finanční a ekonomické). U nás se ale tyto produkty začaly nabízet teprve nedávno, na přelomu nového tisíciletí. Lidé v České republice však neměli potřebné informace ani dostatečné praktické zkušenosti. Školské vzdělávání a následné ověřování znalostí bylo v minulých letech zaměřováno spíše na oblast čtenářské či přírodovědné gramotnosti, v nichţ Česká republika dosahovala velmi dobrých výsledků i v mezinárodním srovnání 7. Ale v oblasti vzdělání ekonomického a finančního doposud Česká republika neměla téměř ţádnou podporu ve školství. Neznamená to však, ţe by se vůbec nevyučovala tématika spojená s ekonomickou a finanční oblastí, ale většinou byla v omezené míře součástí občanské výchovy. V posledních několika letech se tato situace začíná pomalu měnit. 6 Cofet, a.s.- II.mezinárodní konference Finanční gramotnosti, příspěvek p. Hejduk, náměstek ministra financí 7 čtenářská gramotnost byla v roce 2002 lehce pod průměrem, přírodovědná gramotnost v roce 2000 naprůměrná, matematická gramotnost v roce 2002 byla průměrná. 12

13 1.2. Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách Na základě usnesení vlády č ze dne 7. prosince 2005 byla v září roku 2006 dokončena první verze společného dokumentu Ministerstva financí ČR (dále jen MF ), Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO ), Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) a jeho přímo řízenými organizacemi: Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze (dále jen VÚP ) a Národním ústavem odborného vzdělávání (dále jen NÚOV ) Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách (dále jen SBFG ), který stanovuje role jednotlivých subjektů na poli počátečního vzdělávání, vymezuje základní kroky v rámci zajištění finančního vzdělávání a obsahuje také standardy finanční gramotnosti pro základní a střední vzdělávání. Standardy stanovují ideální úroveň finanční gramotnosti pro dané cílové skupiny. Ministerstvo školství na základě tohoto dokumentu zavedlo standardy finanční a ekonomické gramotnosti do Rámcových vzdělávacích programů základních 8 a středních škol. Tato strategie plně navazuje na Strategii finančního vzdělávání, jejímţ cílem je vytvoření uceleného systému finančního vzdělávání za účelem zvyšování úrovně finanční gramotnosti všech obyvatel ČR a zároveň definuje posílení finanční gramotnosti na základních a středních školách. Považujeme za účelné a důležité, aby se začalo systematicky pracovat na zlepšení orientace občanů na finančním trhu. Na trhu se neustále rozšiřuje nabídka produktů a služeb, pro občany se stávají snáze dostupnějšími a přitom nákup některých z nich může dlouhodobě ovlivnit hospodaření jedince nebo celé domácnosti, řekl Milan Šimáček, náměstek ministra financí zodpovědný za finanční trhy

14 Strategie finančního vzdělávání je postavena na dvou pilířích: počáteční vzdělávání - tj. předškolní, základní, střední a vyšší odborné vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona 9, a dále studium v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných podle zákona o vysokých školách 10. Garantem implementace je stát prostřednictvím MŠMT. další vzdělávání tj. vzdělávací aktivity, které nejsou počátečním vzděláváním, zaměřené na dospělou populaci, tedy spotřebitele finančních produktů a sluţeb. Toto vzdělávání by dle Strategie mělo být zajišťováno především soukromým sektorem. Zároveň byla vytvořena nezávislá Pracovní skupina pro finanční vzdělávání 11, ve které jsou zastoupeny Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, Česká národní banka, zástupci profesních asociací na finančním trhu, zástupci subjektů poskytujících vzdělávací projekty, spotřebitelská sdruţení a vzdělávací odborníci. Hlavním cílem této skupiny je výměna informací o aktivitách a projektech jednotlivých členů, sdílení zkušeností a také snaha o společný postup při zvyšování Finanční gramotnosti české populace. 9 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 10 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 11 Viz. příloha č. 8 14

15 1.3. Právní rámec V kaţdé zemi existují určité právní normy, zákony a definice, kterými se subjekty působící na daném trhu, ať jiţ v oblasti poskytování produktů a sluţeb, či v oblasti vzdělávání a podpory informovanosti občanů, musí řídit. Práce je zaměřena na téma Finanční gramotnost, a proto je třeba vymezit, co to vlastně Finanční gramotnost je a co vše se za tímto názvem skrývá. Taktéţ podpora právního prostředí je v tomto směru velmi důleţitá, neboť neznalost práv a povinností s sebou přináší řadu nepříjemných situací, případně finančních nákladů Definice Finanční gramotnosti Finanční gramotnost je definována jako soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/ rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace 12. Finanční gramotnost jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje tři sloţky: Peněžní gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených (např. běţný účet, platební nástroje apod.). 12 Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách 15

16 Cenovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci. 13 Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů a zahrnuje i schopnost zvládat různé ţivotní situace z finančního hlediska. Rozpočtová gramotnost zahrnuje vedle výše popsané obecné sloţky také dvě sloţky specializované: správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění) a správu finančních závazků (např. úvěrů nebo leasingu). To předpokládá v obou případech orientaci na trhu různě komplikovaných finančních produktů a sluţeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či sluţby porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní ţivotní situaci. Finanční gramotnost je specializovanou součástí širší ekonomické gramotnosti, která navíc zahrnuje např. schopnost zajistit si příjem, zvažovat důsledky osobních rozhodnutí na současný a budoucí příjem, orientaci na trhu pracovních příležitostí, schopnost rozhodovat o výdajích apod. Nedílnou součástí FG jsou také nezbytné makroekonomické aspekty 14 a daňová oblast 15, a to zejména vzhledem k tomu, ţe se významně podílí na finančních zdrojích jednotlivců i domácností, a má tedy významný vliv na peněţní toky v soukromých financích. FG jako součást ekonomické gramotnosti tvoří jednu ze sloţek tzv. klíčových kompetencí, tedy znalostí, dovedností a hodnotových postojů, které by měl občan mít, aby se dokázal uplatnit v současné společnosti. S FG je také spojená gramotnost numerická (z hlediska gramotnosti finanční se týká především finančních numerických úkonů), gramotnost informační (jako schopnost 13 Významnou sloţkou cenové gramotnosti je porozumění principu ceny peněz v čase, rozdílu mezi nominální a reálnou úrokovou sazbou a porozumění cenám finančních nástrojů a sluţeb v praktické podobě poplatků a úrokových sazeb. 14 Makroekonomickými aspekty je rozuměna zejména orientace v základních vztazích mezi jednotlivými sektory ekonomiky a porozumění základním makroekonomickým ukazatelům (HDP, inflace, úroková míra aj.). 15 Základní povědomí o daňovém systému a roli daní v rámci občanské společnosti je nutné chápat jako prvek k zajištění odpovědného chování občanů vůči rodině a státu. 16

17 vyhledat, pouţít a vyhodnotit relevantní informace v kontextu) a gramotnost právní (jako orientace v právním systému, přehled o právech a povinnostech a také moţnostech, kam se obrátit o pomoc). Rozvoj těchto kompetencí je současně prostředkem k vytváření a posilování politického, právního a ekonomického myšlení občanů Standardy Finanční gramotnosti Z definice FG vycházejí konkrétní standardy FG, které stanovují ideální úroveň FG pro různé cílové skupiny 16, resp. cílový stav finančního vzdělávání pro různé stupně vzdělávání. Tyto standardy jsou následně implementovány do Rámcových vzdělávacích programů 17 či slouţí jako východisko při tvorbě konkrétních vzdělávacích programů a aktivit směřujících k rozvoji a zvyšování úrovně FG ţáků a dospělé populace (u dalšího vzdělávání), resp. specifických cílových skupin Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 18 Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichţ se vzdělávání a výchova (dále jen vzdělávání ) uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství. Dále jsou ve školském zákoně obsaţeny zásady a cíle vzdělávání, kterými se mají vzdělávací instituce řídit. Nedílnou součástí školského zákona je téţ Systém vzdělávacích 16 Standard FG pro ţáka 1. stupně ZŠ Standard FG pro ţáka 2. stupně ZŠ Standard FG pro ţáka SŠ odpovídá standardu FG dospělého občana přizpůsobeného vzdělávacím potřebám ţáků na SŠ

18 programů, vymezující obsah, rozsah a podmínky vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy (RVP), které zahrnují zejména konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání, a to všeobecného a odborného podle zaměření daného oboru vzdělání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Ředitelé jednotlivých škol stanovují Školské vzdělávací programy (ŠVP), které musí být v souladu se zásadami a cíly RVP. Záleţí tedy na ředitelích škol, jak své ŠVP nastaví, jaké předměty a s jakou časovou dotací se budou vyučovat. Nezáleţí na tom, jaké zvolí škola postupy a metody, ale musí být naplněn očekávaný výstup RVP ZV/GV. Toto platí i pro vzdělávání v oblasti FG, kde si jednotlivé školy stanovují, v rámci jakých předmětů a jaký čas budou výuce FG věnovat. Důleţité však je, aby ţáci měli na konci 5. a 9. ročníku základní školy očekávané znalosti, jeţ jsou uvedeny v SBFG. Tyto znalosti ale zatím nikdo neověřoval, neboť zavádění FG do RVP bylo poprvé uskutečněno v roce 2007, tudíţ je zatím příliš brzo na ověřování výsledků a navíc je to pro MŠMT velmi finančně a časově náročné 19, nicméně v rámci celkového ověřování znalostí ţáků se plánuje do budoucna. Přesný termín hodnocení však zatím nebyl určen. Jediné hodnocení výuky, znalostí ţáků a vyučovacího systému, je hodnocení České školní inspekce. Z dosavadních poznatků však tato praxe neprobíhá v dostatečné míře, kvalitě a frekvenci 20, neboť je omezena nejen finančně, ale také formálním aparátem. Pravidla činnosti České školní inspekce 21 jsou téţ součástí školského zákona, konkrétně jsou popsána v Zajištěním kvalitního ekonomického a finančního vzdělání lze předcházet budoucím problémům, do kterých se v posledních letech dostává stále více občanů. Jak jiţ bylo řečeno výše, spolu s nabídkou finančních produktů je důleţité, aby byli lidé vzděláni i v oblasti svých práv a povinností. Mezi základní zákony, které upravují občanskoprávní vztahy patří Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 19 Rozhovor se zástupcem MŠMT ze dne Kvalitativní rozhovory se zástupci učitelů, s pracovníky ČNB

19 Občanský zákoník Úprava občanskoprávních vztahů přispívá k naplňování občanských práv a svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. Občanský zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakoţ i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony 23. Podle občanského zákoníku je uzavírána většina obchodních smluv mezi občany a podnikatelskými subjekty, jako jsou banky, pojišťovny, fondy, ale také různé společnosti poskytující osobní půjčky. Tento zákoník by měl dávat jasná pravidla při uzavírání smluv, klienti by měli být seznámeni s obsahem smlouvy ještě před jejím podpisem. Bohuţel v praxi by velká část občanů mohla potvrdit, ţe se smluvními podmínkami nebyli seznámeni před podpisem smlouvy, nebo ţe jim nerozumí. Přesto se mnoho občanů zaváţe svým podpisem k něčemu, s čím ve své podstatě nesouhlasí. Není ţádným tajemstvím, ţe na trhu působí spoustu firem, které mají na tomto základě postaveno své podnikání. Jedná se o firmy, které velice rádi půjčují občanům bez nutnosti dokládat výši příjmů, a klientům tak nabízejí jedinečnou moţnost půjčky, kterou jim ţádná solidní banka neposkytla. Tyto firmy nabízející úvěry, jiţ dopředu vědí, ţe klient nebude mít na splácení svého dluhu dostatek financí, přesto, nebo moţná právě proto jim půjčují. Lidé se tak velmi snadno dostanou do platební neschopnosti a je na ně uvalena exekuce, z čehoţ firmy těţí. Součástí většiny smluv bývá také doloţka, psaná velmi drobným písmem, ţe se klient vzdává nároku na soudní řízení a případné spory se budou řešit prostřednictvím zástupce. Ten však bývá často propojen s úvěrovou společností a při zastupování většinou jedná ve prospěch společnosti a ne klienta, jenţ se dostal do problémů se splácením 24. Tyto problémy snad pomůţe odstranit nová vyhláška, která byla schválena v lednu Kaţdá důvěryhodná banka, dříve neţ klientovi poskytne úvěr, prověřuje jeho schopnosti splácet své závazky, případně registr dluţníků. Bohuţel na trhu působí firmy, které zadluţeným rodinám nabízejí finanční pomoc, umoţňují jim splácet niţší částky, neţ by dle výše dluhu měli Kvalitativní rozhovor s Mgr. Gellovou, AFIZ. 19

20 Největší část takto splácených peněz si firmy nechávají jako poplatek a na splátku úvěru tak jde pouze malá částka. Tím klientům dluhy nepomáhají sniţovat, ale naopak dluhy narůstají s růstem úroků 25. Důleţitou částí občanského zákoníku je téţ 11 Ochrana osobnosti 26, podle kterého má kaţdá fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména ţivota a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakoţ i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Pokud by došlo k zásahu do práva na ochranu osobnosti, má dotyčný nárok na náhradu škody Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 27 Dalším významným zákonem, který upravuje vztahy mezi subjekty je Zákon o ochraně osobních údajů. Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a k naplnění práva kaţdého občana na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí, upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichţ se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států 28. Osobní údaje jsou součástí většiny smluv, a proto je tento zákon velmi důleţitý, aby nedocházelo ke zneuţití citlivých údajů. Dnes je velká část obchodu firem zaloţena právě na vyuţívání určitých informací o klientech a na jejich chování, a proto je potřeba klienty ochránit před zneuţitím. Osobní údaje mohou být bez souhlasu klienta pouţity pouze orgány státní správy, nebo v případě obrany, či bezpečnosti státu apod

21 Insolvenční zákon 29 Insolvenční zákon je často spojován s důsledky neznalostí v oblasti ekonomické a finanční. Pokud dojde k situaci, kdy občan, obchodní společnost, státní podnik, nadace, občanské sdruţení, druţstvo apod. nemohou plnit své finanční závazky, je moţné tento problém řešit pomocí zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, jenž nahradil zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Tento zákon (dále jen insolvenční zákon) nabyl účinnosti dne 1. ledna 2008 a upravuje: Řešení úpadku a hrozícího úpadku dluţníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dluţníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dluţníkových věřitelů, Oddluţení dluţníka. Pokud se občan, případně právnická nebo fyzická osoba podnikatel, dostane do úpadku, zahájí soud insolvenční řízení. Způsobem řešení úpadku dluţníka se rozumí: Konkurz Reorganizace Oddluţení Zvláštní způsoby řešení úpadku, které tento zákon stanoví pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů Zákon umoţňuje řešit úpadek dluţníka nepodnikatele oddlužením. Občanům tím dává moţnost vypořádat se se svými závazky a umoţňuje jim vrátit se zpět do normálního ţivota. Oddluţení lze provést zpeněţením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře. Návrh na povolení oddluţení můţe podat pouze dluţník a k návrhu musí soudu doloţit celou řadu dokumentů (přehledy o příjmech, o majetku, souhlas manţela apod.)

22 Soud vţdy posuzuje, zda je dluţník poctivý a zda je jeho plán oddluţení ekonomicky reálný. Těm věřitelům, kteří nemají své pohledávky zajištěny, se totiţ musí na úhradu jejich pohledávek dostat alespoň 30% (alespoň 50% v případě sníţení zákonem určených měsíčních splátek). Jestliţe dluţník úspěšně projde testem poctivosti a soud oddluţení povolí, rozhodnou nezajištění věřitelé hlasováním, zda dojde k prodeji dluţníkova majetku nebo zda dluţník bude po dobu příštích pěti let odevzdávat nezajištěným věřitelům téměř všechny své příjmy v rámci plnění splátkového kalendáře, a to v rozsahu, v jakém z jeho příjmu mohou být při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Tato částka je u kaţdého dluţníka jiná, záleţí např. na počtu vyţivovaných osob. V kaţdém případě je výrazně niţší, neţ s jakou byl dluţník zvyklý hospodařit. Dluţník můţe v návrhu na povolení oddluţení poţádat insolvenční soud o stanovení niţších neţ zákonem určených měsíčních splátek, pokud bude schopen svým nezajištěným věřitelům uhradit alespoň 50% jejich pohledávek (je moţné se s věřiteli dohodnout jinak). Jestliţe dluţník řádně plán oddluţení splní, soud rozhodne, ţe se mu zbytek dluhů promíjí. Jinak na majetek dluţníka vyhlásí konkurz. Pokud se dostane do úpadku podnikatel, je moţné tuto situaci řešit reorganizací. Toto řešení má přinést věřitelům vţdy lepší výsledek neţ konkurz. Reorganizace nabízí celkové hospodářské ozdravení dluţníka a rozumné uspořádání jeho vztahů s věřiteli. Reorganizace se nesnaţí udrţovat zaměstnanost nebo sledovat jiné sociální účely. Reorganizace je moţná pouze u velkých podniků, jejichţ obrat přesáhne za poslední účetní období 100 miliónů korun, nebo které zaměstnávají více neţ 100 lidí, nicméně zákon nebrání dohodě dluţníka s věřiteli, ţe se tyto limity nepouţijí. Hlavní slovo při schvalování reorganizace mají věřitel a soud, reorganizace bude schválena tehdy, jestliţe skutečně nabídne věřitelům nejlepší řešení. Nový insolvenční zákon vychází z toho, ţe dominantní vliv na řešení dluţníkova úpadku mají věřitelé. Nabízí rychlejší řešení vztahů dluţníka s věřiteli, ale předpokládá aktivní přístup. Dává větší moţnost sledovat vše důleţité o insolvenčních řízeních v insolvenčním rejstříku, čímţ umoţňuje nejen stávajícím, ale především potenciálním věřitelům včas 22

23 přijmout správná opatření, či rozhodnutí. Kaţdý občan, firma nebo podnikatel má moţnost nahlédnout do insolvenčního rejstříku 30, případně do evidence úpadců 31, která obsahuje informace o dosud neskončených řízeních podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. V České republice došlo v roce 2009 k nárůstu počtu insolvenčních návrhů o 77,3% oproti roku Celkem bylo podáno 9492 ţádostí, z toho 3330 bylo ţádostí o osobní oddluţení, v dvou třetinách případů byly ţádosti schváleny. Počet ţádostí o osobní oddluţení od listopadu 2009 převýšil počet ţádostí firemních 33. Do budoucna se předpokládá, ţe počet insolvenčních návrhů ještě vzroste a to především v důsledku současné ekonomické krize, kdy se zvýšila nezaměstnanost a lidé, kteří si v minulosti vzali půjčky, dnes nejsou schopni své závazky splácet 34. S neschopností splácet je spojena i nepříjemná záleţitost exekuce. Kaţdá společnost má nárok, aby jí byl dluh zaplacen a pokud sama není schopná svou pohledávku vydobýt, najímá si exekutorskou firmu. Ta má zájem pohledávku vydobýt, neboť je za to finančně ohodnocena. Pokud klient není schopen svůj dluh vyrovnat, nastoupí exekutoři, kteří mu mohou jeho majetek zabavit. Jen v loňském roce bylo uskutečněno více neţ milion exekucí. Toto číslo zní velice děsivě, ale musíme brát v úvahu, ţe do exekuce se lze dostat velmi snadno. Často postačí, abychom nezaplatili jízdenku v tramvaji. Pokud nás chytne revizor a včas nezaplatíme pokutu, má dopravní podnik právo na vymáhání dluţné částky i s vysokými úroky. Pokud to nebudeme řešit, můţe se za pár let několikasetkorunový dluh vyšplhat aţ na čtvrt milionu korun. K tomu je ještě potřeba připočítat poplatky na exekuční řízení, které nejsou zrovna malé,

24 pohybují se v řádu tisíců. V posledních letech tak exekutorům rozkvétá v České republice výnosný byznys Instituce Významnou součástí celého procesu zavádění FG v České republice jsou téţ instituce. Stále sílící podpora ze strany ministerstev má přispět k celorepublikové ekonomické a finanční vzdělanosti. Zmínka zde bude o institucích, které jsou nejvýznamnější, i kdyţ někdy pouze z formálního hlediska. Protoţe činnosti spojené s aplikací FG nelze od sebe oddělit a často teprve formální podpora umoţní dalším společnostem i jednotlivcům působit v této oblasti. Nelze se na níţe zmiňované instituce dívat jako na jediné, které se na zavádění FG podílejí, ale autorka je spatřuje jako nejdůleţitější při aplikaci Finanční gramotnosti, z to zejména z toho důvodu, ţe se významně podílejí na přípravách právních a odborných podkladů pro praktické vyuţití Česká národní banka Česká národní banka (dále jen ČNB ) je centrální bankou České republiky, jejíţ funkcí je udrţovat cenovou stabilitu. Další, neméně důleţitou činností, je dohled nad celým finančním trhem, tedy nad jednotlivými subjekty působícími v oblasti financí. Mezi ně patří banky, pojišťovny, stavební spořitelny, penzijní fondy a další. K těmto významným činnostem přibyla ČNB ještě další v únoru 2008, kdyţ byla pověřena ze zákona Ochranou spotřebitele na finančním trhu. V září 2008 byl vytvořen samostatný odbor ochrany spotřebitele, jenţ má za úkol řešit případné stíţnosti občanů. V říjnu 2009 ČNB ustanovila Projekční tým pro FG. Jeho snahou je co nejefektivněji se zapojit do finančního vzdělávání. ČNB začala jiţ od počátku roku 2008 s činností v rámci ochrany spotřebitelů. Podpořila vydání první učebnice pro učitele a ţáky základních a středních škol Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a osmiletá gymnázia, 35 Časopis Respekt, ročník XXI, , str , článek Aţ u vás zazvoní 24

25 autorů manţelů Skořepových a následně odkoupila 4200 výtisků. Tyto učebnice pak rozeslala do téměř všech základních škol. Vyloučeny byly pouze některé (speciální) školy. Učební komplet zahrnuje manuál pro učitele a pracovní sešit 1 a 2 pro ţáky. Je vhodný zejména pro výuku příslušných částí Výchovy k občanství, případně i při výuce dalších předmětů. Text plně odpovídá stávající i nové podobě RVP. Další činností ČNB je spolupráce se 3. Masarykovou univerzitou v Brně a Národním ústavem dalšího vzdělávání (NIDV), s nimiţ spolupořádá semináře pro učitele. Semináře probíhají na různých místech ČR a jejich účelem je seznámit učitele s problematikou finanční gramotnosti a také s moţnostmi vyuţití učebnice ve výuce. Dává učitelům praktický návod, jak s učebnicí pracovat. Semináře jsou vedeny samotnými autory učebnice příjemnou formou, s uvedením řady příkladů, tak, aby si mohli pedagogové prakticky ověřit jednotlivá témata obsaţená v učebnici. Zároveň je v rámci semináře představena interaktivní hra, která vtahuje při seminářích do hry kaţdého učitele, a pokud bude pouţita ve výuce, určitě zaujme také ţáky. Těchto seminářů bylo uskutečněno ve školním roce 2008/2009 již přes 30 a celkem bylo proškoleno téměř 700 učitelů. Semináře měly velmi dobrou návštěvnost a jiţ jsou plánovány i na rok Další činností ČNB je podpora projektů Pedagogické fakulty UK pro budoucí učitele a grantu EU na VŠE Praha, fakultě financí. ČNB podporuje téţ aktivity dalších organizací, např. Junior Achievement, jíţ propůjčila své kongresové centrum zdarma pro finále soutěţe pro středoškoláky ve FG, dále umoţnila návštěvu expozice Lidé a peníze. Také se aktivně účastnila příprav Workshopu na Masarykově univerzitě v Brně v červnu 2009 a převzala nad ním spolu s MF záštitu. V oblasti vzdělávání dospělých hledá ČNB nejlepší způsoby, jak dostat informace k občanům. Připravila a neustále rozšiřuje webové stránky ochrany spotřebitele, ve spolupráci se Sdružením pro ochranu spotřebitele. Pro starší generaci, která nemá vţdy umoţněn přístup k internetu, stejně jako pro ostatní občany, byla zvolena forma článků v novinách dostupných ve všech regionech. V pondělní příloze o financích v regionálních novinách Deník vycházely články Desatero spotřebitele na finančním trhu. Formou příběhů, v nichţ klient udělal chybu, se ČNB snaţila občanům ukázat, jak by měli v podobných případech postupovat. Připraveno bylo na 30 článků, otištěno jich však bylo pouze 10, bohuţel z důvodu malého zájmu. Ve spolupráci s MPO 25

26 uskutečnila ČNB přednášku k oblasti finančních sluţeb v Třebíči. Další podporou je spolupráce s BIVŠ, která prezentovala několik přednášek o finančních sluţbách pro seniory v rámci Univerzity třetího věku. Do budoucna je ČNB projektu a spolupráci s BIVS nakloněna. ČNB se tedy na zavádění FG podílí převážně odbornou podporou, poskytnutím přednášejících a zkušenostmi. Na 19. června 2010 připravila Den otevřených dveří v České národní bance, který bude věnován právě podpoře FG Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Na podpoře zavádění FG se významně podílí také MŠMT, jehoţ hlavním úkolem je příprava systému vzdělávání a činnost v rámci pracovní skupiny. Celý systém v této oblasti je provázaný a zahrnuje aktivity související se zaváděním Standardů FG, přípravou vzdělávacích programů RVP, podporou vzdělávání pedagogických pracovníků a do budoucna je plánována téţ evaluace RVP. MŠMT se podílelo na přípravě Standardů FG, které definují ideální úroveň FG a to diferencovaně pro různé skupiny ţáků (1.stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, střední školy), přičemţ jednotlivé úrovně na sebe obsahově navazují. Definovalo dvě úrovně vzdělávání státní RVP a školní ŠVP. Následně zapracovalo standardy FG do Rámcových vzdělávacích programů (RVP), tyto programy jsou školy povinny od roku 2007 zavádět do svých Školních vzdělávacích programů (ŠVP). Od roku 2005 mohly školy RVP zavádět dobrovolně, jednalo se o zkušební dobu. Zároveň ale ministerstvo školám nepřikazuje, jaké učebnice mají pouţívat pro výuku FG, pouze určuje, jakých znalostí by měli ţáci dosáhnout po 5. a 9. třídě. MŠMT podpořilo zpracování knihy Finanční gramotnost obsah a příklady z praxe škol, kterou připravil autorský tým pod vedením Ing. Petra Klínského a vydal ji Národní ústav odborného vzdělávání. Součástí této příručky jsou příklady dobré praxe, které na základě zkušeností z výuky zpracovali učitelé základních a středních škol a gymnázií. Příručka je prvním uceleným materiálem, určeným pro pouţití při výuce. Koncem roku 2009 byl vydán druhý díl této příručky, knihy jsou k dispozici online na stránkách MŠMT. Obsah obou knih vychází ze Standardů FG pro základní a střední vzdělávání. MŠMT téţ spravuje metodický portál který je podporou učitelům při výuce FG a mohou zde nalézt praktické rady a zkušenosti ostatních pedagogů. Další činností ministerstva je akreditace vzdělávacích kurzů a 26

27 příruček, a ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání pořádání vzdělávacích kurzů. MŠMT téţ doporučilo Vysokým školám, aby zařadily FG do svých studijních programů. V rámci Projektu na podporu FG má MŠMT moţnost vyuţít dotace z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, z něhoţ je moţné čerpat v letech částku 1, 8287 mld. EUR 36 (tj. přibliţně 6,8% z celkových prostředků z Fondu EU určených pro ČR). To je v přepočtu průměrně cca 1,2 mil. Kč na jednu školu. Vzdělávací instituce mohou v rámci programu poţádat o dotaci na vzdělávání, je moţné volit ze sedmi oblastí a jednou z nich je zvyšování finanční gramotnosti. Záleţí tedy na jednotlivých školách, zda tuto moţnost vyuţijí a na jakou oblast budou o prostředky ţádat. MŠMT se tedy nemalou měrou podílí na implementaci Standardů FG do škol, zatím však není k dispozici ţádná zpětná vazba, jak školy tyto Standardy aplikují. Zatím je ještě krátká doba na hodnocení, pravděpodobně bude probíhat až po uplynutí čtyřletého cyklu, kdy skončí první fáze povinného RVP, řekl Mgr. Pohořelý, zodpovědný za oblast FG na MŠMT. Ověřování by bylo velmi finančně a časově náročné, proto bude součástí celkového hodnocení vzdělávacího systému NIDV Národní institut dalšího vzdělávání Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) je organizace zabývající se přípravou a realizací přednášek, kurzů a seminářů pro další vzdělávání učitelů. Výhodou NIDV je celostátní působnost (má svá pracoviště ve všech krajských městech ČR) a široká lektorská základna. Institut vznikl počátkem roku 2004 sloučením čtrnácti krajských pedagogických center, od 1.dubna 2005 působí pod názvem NIDV a je příspěvkovou organizací MŠMT, pro nějţ uskutečňuje většinu svých aktivit v oblasti vzdělávání učitelů. V současné době probíhá vzdělávání spojené s kurikulární reformou, vzdělávání školského managementu a vzdělávání v jazycích. Další činností je spolupořádání seminářů FG ve spolupráci s ČNB a Masarykovou univerzitou v Brně. Vzdělávací programy NIDV jsou financovány ze zdrojů MŠMT a z Evropského sociálního fondu, coţ umoţňuje

28 účastníkům seminářů platit velmi nízké, pouze základní poplatky, ale většinou je účast na vzdělávání bezplatná. NIDV má zájem, aby finanční zatíţení rozpočtů jednotlivých škol bylo co nejniţší Ministerstvo financí Ministerstvo financí ČR je součástí skupiny ministerstev, která se podílela na vytvoření dokumentu Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. MF ČR je členem pracovní skupiny pro finanční trh, která se schází dvakrát ročně, aby společně koordinovala aktivity v oblasti finančního vzdělávání. Dle slov Dušana Hradila (MF ČR) je na území ČR problém v tom, že zde probíhá mnoho drobných aktivit, ale žádná velká celoplošná akce 37. MF ČR se jako gestor Ochrany spotřebitele na finančním trhu (dále jen OSFT) nemalou měrou podílí na finančním vzdělávání. Hlavním principem je úvaha, ţe vzdělaný a informovaný spotřebitel je plnohodnotným aktérem finančního trhu 38. Cílem ministerstva je dosaţení stavu, kdy spotřebitel činí na finančním trhu odpovědné a adekvátní rozhodnutí ve vztahu k jeho aktuální situaci, tedy pořizuje si produkty a sluţby, které nejlépe vyhovují jeho aktuálním potřebám a moţnostem. Zároveň musí být spotřebitel schopen efektivně prosazovat a hájit své zájmy a práva. K dosaţení tohoto stavu je potřebné zajistit tři oblasti pilíře ochrany spotřebitele. První je informovanost spotřebitele zajištění adekvátních a srozumitelných informací poskytovaných pracovníky finančních sluţeb a produktů a následně schopnost s těmito informacemi pracovat. Druhá je oblast finanční gramotnosti, která by měla umoţňovat spotřebitelům informace správně vyhodnotit a následně provést konkrétní rozhodnutí. Třetím pilířem je zajištění adekvátního postavení spotřebitele ve vztahu k distributorům finančních produktů a služeb, schopnost prosazovat a hájit svá práva. Všechny tyto aktivity by měly přispět k tomu, aby spotřebitelé vstupovali odpovědně a bez obav na finanční trhy, 37 II. Mezinárodní konference Finanční gramotnosti, Praha

29 aby byli schopni připravit se finančně na stáří a v neposlední řadě by měly přispět k prevenci předluţení. V rámci ochrany spotřebitele v oblasti úvěrů je připravován nový zákon, který by měl vstoupit v platnost v červnu Mottem MF ČR je: Občané nejsou a nikdy nebudou finančními experty, ale měli by mít schopnost zvážit, co je jim nabízeno. Toto motto zaznělo z úst Dušana Hradila z MF ČR na II. mezinárodní konferenci k finanční gramotnosti, kterou pořádala společnost Cofet Cofet, a.s. Společnost Cofet vznikla jiţ v roce 1994 a od roku 2007 se intenzivně zabývá realizací projektů na řešení dlouhodobé nezaměstnanosti, finanční gramotnosti a dalšími činnostmi, které vytváří prevenci sociálního vyloučení. Cofet je akreditovanou vzdělávací společností s akreditovanými vzdělávacími a rekvalifikačními programy, vydavatelstvím odborné literatury k finanční gramotnosti a pořadatelem odborných konferencí a seminářů. Je téţ agenturou práce, drţitelem dalších oprávnění a ochranných známek. Zároveň je realizátorem pilotních projektů ESF zejména pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a úřady práce. Účastnila se pilotního projektu MPSV a ESF Dost dobrá šance, jenţ pomáhá nalézt uplatnění nezaměstnaným a projektu Malá finanční gramotnost, který prokázal prospěšnost vzdělávání finanční gramotnosti jako prevenci nezaměstnanosti a sociálního vyloučení. Cofet velmi úzce spolupracuje s MPSV a společně se zaměřují na prevenci předluţení a nezaměstnanosti, ve snaze předejít velkým problémům ve společnosti a zabránit nárůstu mandatorních výdajů ze státního rozpočtu 39. Na přelomu roku 2007/2008 vypracoval tým specialistů Cofet, a.s. Zásady finanční gramotnosti, které se poté ukázaly jako kompatibilní se Standardy finanční gramotnosti schválenými MŠMT. Podle těchto zásad společnost Cofet dodnes proškolila několik tisíc dospělých i dětí v ČR a rekvalifikovala několik stovek lektorů finanční gramotnosti. Následně v srpnu 2008 vyhrála veřejnou zakázku na přípravu celorepublikového systému vzdělávání FG pro dospělé pod názvem Velká finanční gramotnost. Výstupem náročné přípravy tohoto projektu je mj. i Slabikář finanční gramotnosti. Jedná se o komplexní materiál

30 zahrnující všechny moduly FG standardů finanční gramotnosti schválených MŠMT ČR pro všechny skupiny dospělých občanů od 15 do 115 let věku a další potřebné informace pro lektory FG. Dále společnost Cofet vydala Učebnice finanční gramotnosti, Pracovní listy finanční gramotnosti, Příručku lektora a knihu Lucie Vrbkové Už nikdy dlužníkem. V této knize líčí svůj dramatický příběh první česká občanka, jenţ úspěšně absolvovala insolvenční řízení dle insolventního zákona. Společnost Cofet je téţ členem pracovní skupiny pro finanční vzdělávání a spolupracuje s MF ČR, MŠMT ČR, MV ČR, MPSV ČR a úřady práce při přípravě a realizaci akcí na podporu finanční gramotnosti. V červenci 2008 byla spoluzakladatelem a sponzorem nestátní neziskové organizace Finanční gramotnost, o.p.s.. Společně se pak podíleli na přípravách a realizacích školení, přednášek a konferencích bojujících za podporu finanční gramotnosti. Přednášky a konference pořádané společnostmi Cofet, a.s. a Finanční gramotnost, o.p. s., kde probíhala podpora na zvyšování finanční gramotnosti: URBES 2007, I. Noveský: Odstraňování dlouhodobé nezaměstnanosti jako součást procesu revitalizace měst a regionů pilotní projekt ESF, Praha, ČVUT ve dnech Konference Dost dobrá šance Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti a projekty ESF, Praha, Emauzy dne Dost dobrá šance významná perspektiva politiky vývoje zaměstnanosti v ČR, Praha, Emauzy dne První mezinárodní konference k finanční gramotnosti, Praha, Emauzy dne Konference MŠMT Střediska volného času, I. Noveský Finanční gramotnost jako nezbytná součást základního i celoživotního vzdělávání, Kroměříţ ve dnech

31 VIII. Mezinárodní konference TZ Praha 2008, I. Noveský Bez finanční gramotnosti mají OSVČ menší šanci na úspěch, Praha, Parkhotel ve dnech Seminář Finanční gramotnost jako nejlepší prevence předlužení občanů, Praha, Senát Parlamentu ČR dne Seminář Finanční gramotnosti proti předlužení a krizi, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne Workshop Finanční gramotnost, I. Noveský Zkušenosti s finanční gramotností v praxi pomoc občanům i ekonomice, Brno, Masarykova univerzita dne Konference Finanční gramotnosti proti sociálnímu vyloučení jako jednomu ze zdrojů extremizmu (Prevence kriminality a terorizmu), Karlovy Vary, Krajský úřad dne Druhá mezinárodní konference k finanční gramotnosti, Praha, Emauzy dne Druhá mezinárodní konference k finanční gramotnosti Druhá mezinárodní konference k finanční gramotnosti konaná dne v Emauzském Klášteře, navázala na První mezinárodní konferenci k finanční gramotnosti z října I v roce 2009 se svým programem zaměřila na oblast podpory finančního vzdělávání a prevenci proti předluţení. V posledních dvou letech doléhá na Českou republiku světová hospodářská krize a výrazně roste počet lidí, kteří nejsou schopni splácet své závazky, často právě z důvodu nízké informovanosti. To je hlavní důvod, proč se stát snaţí ochránit občany před dluhovou pastí a ušetřit nás všech zbytečných výdajů 40. Konference se zúčastnily všechny významné instituce, které se na podpoře FG podílejí, MF ČR, MŠMT ČR, MPSV ČR, úřady práce, ústavy sociální péče, MPSVR SR, Městské a obecní úřady, krajské úřady, zaměstnavatelé, odborové svazy, odborná a široká veřejnost. Představitelé jednotlivých institucí seznámili účastníky s činnostmi, které v oblasti FG

32 vyvíjejí, případně jaké hodlají v blízké budoucnosti uskutečnit. Ačkoliv přítomnost na konferenci vzbuzovala dojem, ţe finanční gramotnost je všude kolem nás a zúčastněné společnosti poskytují plnou podporu FG v dané oblasti, otázkou zůstává, zda všechny tyto činnosti opravdu naplní motto konference: Českým příspěvkem k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení by mohlo a mělo být 10 milionů finančně gramotných občanů České republiky 41. Jiţ v průběhu konference zazněly z úst některých účastníků výhrady k tomu, zda je moţné v roce 2010 finančně proškolit 10 milionů Čechů, nicméně kaţdý z přítomných zástupců přislíbil maximální podporu. (pozn. autorky: v závěru konference probíhala diskuze účastníků, kteří se dotazovali přítomných hostů. Jeden z účastníků vznesl dotaz, který sice nepřímo formuloval, ale dal by se říci asi takto: Jak může stát chtít po občanech, aby se nezadlužovali, když sám jim jde naprosto evidentním příkladem. Co tedy bude dělat horních pro to, aby se zadluženost ČR nezvyšovala, ale snižovala? Tento dotaz, asi nechtěl být dobře pochopen a odpověď zněla: Nechme horních , ale zaměřme se na prevenci u těch ostatních, bezmála 10 milionů.bez komentáře) Finanční gramotnost o.p.s. Finanční gramotnost o.p.s. byla zaloţena v roce 2008 jako obecně prospěšná společnost, jejímţ hlavním posláním je poradenství, prevence a vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti občanů. Cíle společnosti jsou podobné jako u ostatních institucí podílejících se na podpoře finanční gramotnosti - prevence předlužování - poskytuje odbornou pomoc formou školení a poradenství, prevence před insolvencí - formou školení a kurzů pro občany, poskytuje odbornou pomoc při řešení problémů spojených s úvěry, ochrana občanů při insolventnosti poskytuje odbornou pomoc při jednání s věřiteli a případně pomáhá při soudních jednáních a při exekucích, podporuje další projekty poskytuje odbornou pomoc realizátorům projektů ESF. V rámci podpory zavádění FG na základních a středních školách připravila Finanční gramotnost o.p.s. ve spolupráci s MŠMT soutěž pro žáky základních škol, gymnázií a středních škol, s cílem dostat ţáky do 41 Motto II. Mezinárodní konference k finanční gramotnosti, konaná dne

33 problematiky FG. Školní kolo této soutěţe proběhne ve dnech , okresní kolo ve dnech a krajské kolo je plánováno na Celostátní finále proběhne v Praze Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí je dalším subjektem, jenţ se významně podílí na podpoře finančního vzdělávání. Hlavní problém spatřuje v sociálním vyloučení, v oblasti zaměstnání, bydlení, nebezpečného mezigeneračního přenosu a také v určitých lokalitách. Snahou MPSV je co nejvíce pomoci této skupině obyvatel, mezi něţ patří nezaměstnaní, senioři, lidé hendikepovaní, nebo lidé z vyloučených lokalit, aby se zapojili do normálního ţivota. Tito lidé patří často mezi 9% obyvatel ČR, kteří ţijí v chudobě (pozn. Metodika Eurostatu stanovuje hranici chudoby na úrovni 60% mediánu národního ekvivalizovaného příjmu na spotřební jednotku). Procento občanů ţijících v chudobě v ČR je nejniţší mezi zeměmi EU, kde v roce ţilo v chudobě v průměru 17% obyvatel. I přesto se MPSV ČR jako první zapojilo do společného programu Evropský rok 2010, a jiţ v počátku roku 2010 zahájilo program Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Ve spolupráci s rámcovou politikou Evropské unie se soustředí na pět prioritních oblastí: Prevenci sociálního vyloučení v důsledku předluţenosti Zlepšení přístupu na trh práce osobám vzdáleným tomuto trhu Aktivizaci územní veřejné správy při tvorbě a hodnocení akčních plánů boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Zvýšení úrovně vzdělanosti a konkurenceschopnosti chudých a vyloučených lidí na trhu práce Podporu přiměřeného bydlení sociálně vyloučených skupin a řešení problému bezdomovectví 42 Zdroj: ČSÚ, Eurostat 33

34 Na dosaţení těchto aktivit podpořilo MPSV dvanáct projektů v celkové hodnotě 9,5 milionu korun 43, z nichţ více neţ 5 milionů korun bude pouţito na rozvoj ekonomické gramotnosti a prevenci předlužení. Příspěvek necelých 3 milionů korun zlepší přístup na trh práce osobám vzdáleným tomuto trhu. Zbytek prostředků bude pouţit na aktivizaci veřejné správy a na zvýšení úrovně vzdělanosti a konkurenceschopnosti vyloučených osob. Pro řešení problémů s bezdomovectvím a přiměřeným bydlením sociálně vyloučených skupin vyhlásí MPSV speciální soutěţ ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Na podporu Evropského roku 2010 a Roku proti chudobě a sociálnímu vyloučení připravilo MPSV tyto akce: Dny evropského filmu, kdy budou v termínu od 15. do 22. dubna 2010 v praţských a vybraných kinech v ČR promítány filmy související s tímto tématem. Den Evropy 9. května 2010 budou na Staroměstském náměstí v Praze prezentovat své projekty a aktivity neziskové organizace činné v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Soutěže pro děti zaměřené opět na téma chudoby a sociální vyloučení a budou probíhat v prvním pololetí roku Občanské sdružení SPES Občanské sdruţení SPES bylo zaloţeno v Olomouci, jako sdruţení, jehoţ cílem je pomáhat lidem, kteří se dostali do finančně obtížné situace v důsledku předlužení. Další činností je oblast vzdělávání 44, kde prostřednictvím svých projektů chce přispívat k rozšiřování finanční a ekonomické gramotnosti mezi občany České republiky. Sdruţení Druhý pilíř sdruţení SPES vzdělávání široké veřejnosti a studentů středních škol 34

35 SPES nepomáhá lidem, kteří se dostali do finanční tísně, finančně, ale poskytuje jim odborné poradenství v této oblasti 45. Spolupracuje s ekonomy, psychology a právníky a poskytuje klientům ucelené poradenství a to buď prostřednictvím internetu 46, nebo osobními konzultacemi 47. Informovat se zde mohou také občané, kteří uvaţují o úvěru a rádi by předešli problémům, do nichţ by se v rámci své neznalosti mohli dostat. Klienti se zde dozvědí o smlouvách a jejich náleţitostech a také o nástrahách, s nimiţ se mohou setkat. V roce 2008 SPES uskutečnila projekt Pojízdných poraden v několika městech Olomouckého kraje, jehoţ cílem bylo poskytnout předluţeným domácnostem informace o moţnostech řešení problémů. Sdruţení SPES pořádá semináře pro sociální pracovníky, kde je učí, jak jednat se zadluţenými spoluobčany. Dále pak na seminářích v Poslanecké sněmovně ČR informuje o tématech spojených s finanční gramotností odbornou veřejnost. SPES v červnu aţ srpnu 2009 provedla průzkum, při němž prověřila 14 nebankovních subjektů poskytujících úvěry 48 a půjčky. Zaměřila se na podmínky poskytování půjček a úvěrů 49 u jednotlivých společností a zjistila, ţe se zásadně liší. Na jedné straně existují společnosti, které jsou poměrně silně dozorovány, dodrţují etické kodexy a úvěry poskytují na základě daných pravidel. Většinou jsou tyto společnosti členy České leasingové a finanční asociace (ČLFA) 50. Na trhu však působí i takové společnosti, které při poskytování úvěrů nedodrţují standardní postupy. Ty lze rozdělit do 3 kategorií: 1. Půjčují pouze na základě zástavního práva k nemovitosti. Poskytnou peníze pouze 45 První pilíř sdruţení SPES poskytování odborného poradenství 46 Od Od v rámci projektu Nic není zadarmo 48 ACM Money, Asterie, Cetelem, Cofidis, Český triangl, ČFÚ ČFP, Euro Benefit, Ferratum, Finpomoc, Home Credit, Myerson, Profi Credit, Provident Financial, Smart Finance 49 Výzkumem bylo mimo jiné zjištěno, ţe: ČFÚ-ČFP, Help Finance a Finpomoc.cz momentálně pozastavily poskytování hotovostních půjček a úvěrů a věnují se pouze správě stávajících úvěrů. Společnost Český triangl pozastavila hotovostní úvěry a poskytuje pouze hypotéky a účelové úvěry na nákup zboţí. U společnosti Myerson byla míra rizika spojená se získáním smlouvy příliš velká a závaţným způsobem by ohrozila osoby, které průzkum prováděly, proto nebyly získány adekvátní podklady. Zvláštní kapitolou je společnost Asterie, jejíţ primární činností není poskytování hotovostních půjček, ale konsolidace/přeúvěrování klientů. Peněţní prostředky se na jejich obchodních místech nabízejí pouze jako doplňkový produkt prostřednictvím společnosti Euro Benefit. Některé společnosti nezajímá výše příjmu klienta, ale pouze zástava a její odhadní cena, např. nemovitost. Jde především o společnost ACM Money. U společnosti Ferratum je uzavírána smlouva prostřednictvím SMS zprávy. Jejím zasláním uzavírá klient smlouvu o úvěru. 50 Cetelem, Cofidis, Home Credit, Profi Credit, Provident Financial 35

36 osobám vlastnícím dům či byt, ale nezajímají se o příjmy ani o schopnost dluh splácet. 2. Půjčují bez ohledu na příjem, tzn. půjčují i lidem bez příjmů, tedy i nezaměstnaným. Tyto společnosti nenahlíţejí do registrů, ale jde jim o tzv. trvale udrţitelný dluh, kdy sankce a úroky z prodlení jsou tak vysoké, ţe jejich splácení je pro lidi bez příjmu téměř nemoţné. 3. Společnosti nabízející možnost oddlužení či přeúvěrování dluhů, přičemţ vyuţívají tísně domácností. Příjmy těchto společností plynou z pravidelných měsíčních poplatků za zprávu pohledávek. Dále některé společnosti nabízejí úvěry, s tím, ţe zájemce o úvěr zaplatí vysoký poplatek (tisíce korun) za přezkoumání podmínek pro získání úvěru. Většina (99%) klientů však podmínky nesplní, ale poplatky musí společnosti zaplatit. Doporučení pro spoluobčany na základě zjištěného průzkum je, aby velmi obezřetně vybírali společnost, se kterou jednají. Vţdy je dobré zvolit společnosti, které jsou nějakým způsobem dozorovány. SPES je téţ členem Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání a spolupracuje s výše jmenovanými institucemi Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace byla zaloţena jiţ v roce 1990 a od roku 1992 působí jako dobrovolné sdružení právnických osob podnikajících v peněžnictví a bankovnictví. V současné době sdruţuje 33 bank, reprezentujících 99% bankovního sektoru. Jejím posláním je zastupovat a prosazovat společné zájmy členů ve vztahu k vládě, Parlamentu, ČNB a jiným právním subjektům. Hájí zájmy a svou roli bankovnictví vůči veřejnosti a zahraničí, dále se podílí na standardizaci postupů bankovnictví a harmonizaci bankovní legislativy s legislativou EU. Od roku 2004 je ČBA členem Evropské bankovní federace, představující nejvýznamnějšího nevládního partnera orgánů EU v oblasti bankovnictví. Vstoupila téţ do Evropské rady pro platby (EPC), jenţ zastřešuje evropský bankovní sektor v oblasti platebního styku rozšiřování a fungování Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA). ČBA je od roku 2005 členem Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání a jiţ v březnu 2006 provedla jeden z prvních veřejných výzkumů o stavu finanční vzdělanosti občanů České republiky. Průzkum ukázal, ţe ve finančních produktech a sluţbách se nedokáţe orientovat zhruba polovina občanů. Polovina občanů cítí potřebu dalšího finančního vzdělávání. Lidé o výši finančních rezerv 36

37 přemýšlejí spíše v krátkodobém horizontu, o obsahu finančního plánování má představu pouze třetina občanů. Více neţ třetina lidí by přivítala vytvoření nezávislého informačního portálu. Na základě výsledků tohoto průzkumu připravila ČBA projekt na vznik wwwstránek. Vzhledem k tomu, ţe bankovní sektor má na finančním trhu dominantní postavení, ČBA iniciovala a koordinovala činnosti spojené s realizací společných wwwstránek, na jejichţ vzniku se podílely i další subjekty finančního trhu (ČNB, MFČR, profesní asociace). Společně vytvořily neziskové vzdělávací stránky které mají občanům ČR přiblíţit fungování finančních produktů, moţnosti řešení jejich potřeb, které souvisejí s penězi. Cílem projektu je osvěta pro občany, díky níž mají získat lepší orientaci ve finančních produktech, naučit se chápat základní finanční terminologii a seznámit se s finančním plánováním. Stránky jsou koncipované tak, aby byly srozumitelné pro širokou veřejnost. Hlavním principem www-stránek je: Nekomerčnost neobsahuje tedy ţádnou reklamu, ani doporučení jakéhokoliv produktu, či společnosti. Unikátnost jedinečný projekt tohoto druhu v ČR, který však nezastupuje regulérní vzdělávání v rámci vzdělávacího systému. Jednoduchost a snadná přístupnost www-stránky jsou dostupné všem zájemcům snadná pouţitelnost informací. Dobrovolnost edukace projekt je významným zdrojem informací v oblasti finančních produktů a sluţeb, forma slabikáře uvádějícího do světa financí. Kontinuita v průběhu času bude prováděno vyhodnocení obsahu a následná aktualizace. Projekt bude pokračovat i do budoucna. 37

38 Struktura projektu www-stránek je rozdělena do 2 pilířů účelový a produktový. Účelový pilíř se skládá ze dvou sloţek, zahrnuje náhled na finanční potřeby jednotlivce v určité etapě 51 svého ţivotního cyklu, nebo v určité životní situaci 52. Produktový pilíř má za cíl seznámit občany s širokou škálou produktů a sluţeb (bankovnictví, finanční zprostředkování, investování, leasing, penzijní připojištění, pojištění), se kterými se mohou v nabídce finančních institucí setkat. ČBA spolupracuje s Bankovním institutem na přípravě odborných seminářů. Prostřednictvím webových stránek informuje o moţnosti účasti na kurzech zaměřených na finanční vzdělávání Bankovní institut vysoká škola Bankovní institut vysoká škola (BIVS) je první soukromou vysokou školou v ČR, zaloţena byla jiţ v roce Nabízí vzdělávání v bakalářském a magisterském studiu, dále poskytuje vzdělávací a rekvalifikační kurzy. Významně jsou v nabídce zastoupeny finančně zaměřené obory, jako je Bankovnictví, Finance, Ekonomie a management, kromě dalších např. Právní administrativa, Elektronické obchodování, Informační technologie, Ekonomika a management zdravotních a sociálních sluţeb. BIVS je specialistou v oblasti finančního vzdělávání. V rámci Institutu celoţivotního učení poskytuje moţnost vzdělávání i občanům, kteří svá dosavadní studia ukončili jiţ před delší dobou, ale mají zájem se i ve vyšším věku vzdělávat, tzv. univerzita třetího věku. Nabízí jak dlouhodobé celoţivotní, tak i krátkodobé monotematické vzdělávací kurzy pro firmy i jednotlivce. Většina kurzů je ekonomicky zaměřená a absolventi získávají osvědčení o absolvování programu. V loňském roce proběhly v Bankovním institutu za finanční podpory České spořitelny 3 kurzy pro seniory a 2 kurzy pro státní zástupce zaměřené na finanční vzdělávání. Kaţdoročně BIVS finančně vzdělá tisícovku řádných nebo 51 V průběhu ţivota procházíme různými obdobími, např. zaloţení rodiny, studium, vstup do důchodu, a v kaţdé etapě se mění i naše potřeby. 52 Lidé musí řešit finanční stránku v kaţdé ţivotní situaci, ať uţ si chtějí peníze půjčit, uloţit, investovat, nebo se pojistit apod. 38

39 dálkových studentů a stovky ostatních občanů, čímţ významně přispívá k rozvoji finanční gramotnosti v ČR Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ) byla zaloţena v prosinci 2002 jako občanské sdruţení, v reakci na novelu zákona o kapitálovém trhu, kterou byl vymezen nový předmět podnikání mimo reţim ţivnostenského zákona investiční zprostředkovatel, registrovaný tehdy Komisí pro cenné papíry. AFIZ sdruţuje fyzické a právnické osoby, poskytující zprostředkovatelské a poradenské činnosti na finančním trhu. Asociace svým členům (13 korporátních společností, 500 individuálních členů, tj. celkově 11 tisíc poradců) poskytuje odborné služby a vzdělávání a současně hájí jejich zájmy při jednáních a přípravách nové legislativy na finančním trhu. Zároveň dohlíţí na dodrţování etického kodexu, při pochybení se snaţí s daným zprostředkovatelem zajistit nápravu, případně můţe člena z asociace vyloučit. Finanční gramotnost AFIZ šíří prostřednictvím svých poradců, kteří klienty (občany) informují o produktech a možnostech investování na finančním trhu. Dále pořádá semináře, kde finančně vzdělává zástupce regionálních center ze Sdruţení na ochranu spotřebitelů. Se Sdruţením českých spotřebitelů se podílí na podpoře FG tím, ţe spolupracují s několika školami a připravují pro ně otevřené semináře. Školy si sami určují témata seminářů. Neméně důleţitou aktivitou je spolupráce s Lady s clubem, jehoţ prostřednictvím AFIZ poskytuje besedy obyvatelkám azylových domů, které se dostaly do tíţivé finanční situace v důsledku nevzdělanosti či nedbalosti. Cílem těchto besed je pomoci obyvatelkám, aby se mohly plně zapojit do normálního života. 39

40 1.5. Mediální obraz Významnou podporou pro šíření ekonomických, ale i jiných informací, jsou bezesporu média. Jejich význam spočívá hlavně v tom, ţe mohou přímo působit na velkou masu obyvatel. Pokud jde o moţnosti získávání informací, jsou média dalším v pořadí ihned za školním vzděláváním. Téměř automaticky máme k dispozici od útlého věku televizi, tisk a většina lidí dnes vyuţívá také internet k získávání nových informací. Bohuţel po prozkoumání této oblasti, je zjevné, ţe média nejsou v oblasti ekonomického vzdělávání plně vyuţívána Internetové servery Mezi zdroje z ekonomické a finanční oblasti patří také společnosti, které informace nabízejí prostřednictvím internetu. V reakci na nutnost vyplývající ze zákona, informovat spoluobčany při nabídce finančních produktů, dnes jiţ většina společností prostřednictvím svých webových stránek poskytuje klientům informace o jednotlivých produktech, smluvních podmínkách a někdy také o poplatcích, jeţ si společnosti účtují za své sluţby. Toto je tedy jedna z cest k získání informací po internetu. Další moţností jsou specializované internetové stránky, které jako informační zdroj pro občany spustily některé instituce. Významně v této oblasti působí společnost Aisis se svým projektem Rozumíme penězům, jenž je vhodný pro děti, dospělé, ale především pro učitele. Těm nabízí metodicky ucelený materiál, jehoţ smyslem je pomoci realizovat finanční vzdělávání na školách. Projekt vznikl díky finanční a odborné podpoře GE Money Bank ČR jiţ v roce 2006, od listopadu 2008 se na něm finančně podílí také ESF a státní rozpočty krajů, jejichţ školy se do projektu zapojily 53. Cílem projektu je podpořit rozvoj finanční gramotnosti, především pomoci učitelům při finančním vzdělávání dětí, tím, že jim poskytuje odborné informace. Smyslem projektu je, aby se žáci naučili rozhodovat o svých financích na základě dostatečných důvěryhodných informací. Na jarní měsíce roku 2010 je připraveno asi 18 vzdělávacích seminářů pro učitele a pro koordinátory ve 53 Středočeský kraj, Liberecký kraj, kraj Vysočina, Plzeňský kraj, Pardubický kraj 40

41 městech, v nichţ je projekt realizován. Dne proběhne v Plzni za podpory projektu 1. vzdělávací konference v Plzeňském kraji, na níţ budou prezentovány tyto workshopy: Realizace RP ve škole Ukázka z praxe ze ZŠ Strašice Dobrý sluha, zlý pán Hospodaření domácnosti, finanční produkty, odpovědné rozhodování Finanční vzdělávání ve ŠVP Projekt Rozumíme penězům v kontextu školních vzdělávacích programů Další podpůrné vzdělávací webové stránky vznikly ve spolupráci finančních asociací, ČNB a MF ČR Tento vzdělávací, neziskový web, přibliţuje občanům jednotlivé finanční produkty, na jakém principu fungují a přístupy řešení cílů při jejich vyuţívání. Server poskytuje klientům informace o všech finančních produktech, tj. o účtech, spoření, pojištění, investování a dalších. Podobnou strukturu má server a spoustu dalších portálů. Jedná se především o portály, které občanům nabízejí informace o produktech dostupných na trhu a případně jejich porovnání. Přístup k těmto informacím je pro všechny občany zdarma Televize Česká televize jako mediální podpora ve finančním vzdělávání připravila pořad Krotitelé dluhů, ve spolupráci se společnostmi Partners, Frame 100, asociací Afiz a sdruţením Občanské poradny. V minulém roce byly odvysílány jiţ dvě řady úspěšného seriálu a v současné době se připravuje jiţ třetí řada úspěšného pořadu. Tento projekt vznikl v reakci na stále rostoucí zadluţování občanů, kteří se často dostávají do finanční tísně. V pořadech se mohou občané seznámit s autentickými příběhy lidí, kteří už se do problému dostali. Za podpory finančních poradců je jim naznačeno možné řešení 41

42 jejich situace, bohuţel ne vţdy se klienti dokázali s problémem vyrovnat a poučit se ze svých chyb. Občané tak mají moţnost na vlastní oči vidět, ţe kaţdá situace se dá nějak řešit, je však zapotřebí také snaha ze strany klientů. Jedním z cílů projektu, je ukázat lidem, aby se nebáli své problémy začít včas řešit. Jedině tehdy je moţné najít cestu, pomocí níţ se mohou snáze vrátit zpět do normálního ţivota. Bohužel v rámci televizního vysílání zatím nebyl občanům poskytnut žádný pořad, nebo seriál, který by přímo a postupně podával informace o jednotlivých produktech, případně upozorňoval na možné problémy, do nichţ by se mohli lidé při jejich vyuţívání dostat. Do televizního programu by měl být uveden pořad, který by byl účinnou prevencí, nejen aby ukazoval jiţ vzniklé problémy. To je hlavním úskalím současného mediálního obrazu, ať uţ se jedná o televizní, rozhlasovou, nebo psanou formu. Média se snaţí na lidi zapůsobit, ale většinou prostřednictvím nějakých katastrof, problémů apod. Pro diváky je to pravděpodobně přitaţlivější, neţ aby se sami ze své iniciativy dívali na pořad, jak hospodařit se svými penězi. Ale proč, kdyţ se můţeme několikrát v týdnu dívat na kuchařské mistry, abychom se zdokonalili ve svém kulinářském umění. Toto vidím jako hlavní nedostatek na straně médií, nepůsobí na občany (i když mají obrovskou sílu) v rámci prevence, ale až v důsledku chyb lidského chování ukazují na vzniklý problém. Bylo by lepší ukázat správnou cestu, jak dojít ke zdárnému cíli. Tím by mělo být 10 milionů Finančně gramotných spoluobčanů. Zde je obrovský prostor, jak toho dosáhnout Tisk I v oblasti tištěné podoby mediálního obrazu sdílí autorka podobný názor na šíření finanční gramotnosti. Spousta článků, ať jiţ v denících, časopisech a různých periodikách, je zaměřena na popis jiţ vzniklého problému. Příkladem jsou níţe zmiňované články, které jiţ píší o následcích neznalosti ve finanční, ale i v právní oblasti. Zoufalství zadlužených rodin, jejichž počet raketově narůstá, začali ve zvýšené míře zneužívat obratní manipulátoři. Lidem, kteří jsou pod každodenním tlakem věřitelů, na oko 42

43 nabízejí právní či finanční pomoc. Ve skutečnosti se ale neštítí zatáhnout je do ještě větších problémů, sobota 13. února 2010, Právo. Pochybně rychlé spotřebitelské půjčky, soudci jen tak nezarazí Nebankovní instituce, které lidem nabízejí snadné spotřebitelské úvěry a rychlé půjčky do druhého dne bez ověřování schopnosti splácet, si ze současné snahy některých soudů došlápnout na jejich praktiky těžkou hlavu nedělají. Ti, kdo bez skrupulí využívají právně značně vágního institutu soukromých rozhodců ad hoc, totiž spoléhají na vleklost soudních řízení, přetíženost a slabé ekonomické zabezpečení justice, a rovněž na řadu legálních možností, jak se téměř donekonečna odvolávat. Vyplývá to ze zjištění Práva mezi těmito subjekty a právníky, kteří se otázkou lichvy a nebankovních rychlých spotřebitelských úvěrů zabývají. Nikdo ale pochopitelně nechce být v této souvislosti veřejně citován. Denně vycházejí především v bulvárním tisku desítky malých inzerátů, které se předhánějí v jednoduchosti toho, jak lze peníze získat. Obvykle se jedná o částky do 50 tisíc, ale výjimkou nejsou ani sumy jdoucí do statisíců až miliónů. Když zavoláte, coby zájemce o rychlou půjčku, na mobily uváděné v inzerátech znějících peníze do druhého dne, bez nutnosti ručení, bez nahlížení do registrů dlužníků - vhodné i pro problémové klienty, překypují obchodní naháněči ochotou. Blamáž a kličkování Jakmile se však začnete detailně zajímat o podmínky, tedy především otázku, jak konkrétně je formulována rozhodčí doložka a přímá exekuční vykonatelnost, umožňující věřitelům přijít za dlužníkem bez verdiktu soudu, začnou ti, kdo peníze tak snadno půjčují rychle couvat, být vyhýbaví, kličkují a snaží se o blamáž, že se jedná jen o nutnou formalitu, a že když budu řádně a včas splácet, tak mi žádné riziko nehrozí. Vybírají si zoufalé a nerozvážné lidi 43

44 Problém je ovšem ten, že lichváři se vyloženě zaměřují na lidi ve vážné ekonomické tísni, kteří buď přišli o práci, jsou v důchodu nebo vytloukají klín klínem, tedy berou si jednu půjčku, aby zaplatili předchozí. Navíc tito soukromí investoři, jak se označují, cílí především na lidi bez základních finančních a právních znalostí. Lichváři často již předem předpokládají, že tito dlužníci bez jakékoliv bonity, stejně nebudou moci dluh včas splácet. Seriózní spotřebitelské půjčky zde Navíc je půjčka obvykle za značně nevýhodných úroků a RPSN proti běžným nabídkám bank, tedy tj. zkrátka daň za to, že jinde vám už nepůjčí. A s úsměvem člověku v tísni řeknou: Ber nebo nech. Pár měsíců od půjčky a jste na ulici Následně během několika měsíců naskakují gigantická penále, dlužník se ocitá v bludném kruhu, kdy se dlužná částka rychle a stále více na hony vzdaluje jeho reálným možnostem splacení, a poté nastupuje institut rozhodčí doložky ad hoc. Rozhodcem ad hoc může být kdokoliv; mnohdy přitom bývají tyto osoby spřízněné s věřitelem, což lze obtížně prokázat, a aniž situaci spravedlivě posoudí, posílají na dlužníka exekutora. Z 50 tisícové půjčky to pak může snadno dojít k tomu, že přijdete o veškeré vybavení bytu nebo dokonce i byt jako takový. Justice nemá sílu převzít rozhodčí řízení Lichváři spoléhají na to, že není v personálních ani finančních silách soudů převzít na sebe agendu rozhodčích řízení ad hoc a všechny je soudně prověřovat, neboť jich u nás podle značně hrubého odhadu proběhne 200 tisíc ročně. To nedávno na semináři o lichvě v Parlamentu potvrdilo ministerstvo spravedlnosti, které připustilo, že o rozhodčích řízení neexistuje prakticky žádný přehled. 44

45 Bránit se lze, ale jde o čas Ze zákona o rozhodčím řízení vyplývá možnost se do tří měsíců odvolat k soudu. Zároveň je ale potřeba požádat soud o předběžné opatření: zastavení výkonu rozhodnutí, tedy většinou exekuci. Následně je třeba podat žalobu na zrušení rozhodčího nálezu. Jde však o čas! Exekutoři bývají rychlejší, než se člověk, neznalý věci, začne právně bránit. Proti výroku rozhodce ad hoc se sice můžete soudně bránit; tedy že smlouva byla uzavřena pod nátlakem, a že byl dlužník v situaci, kdy nemohl objektivně posoudit zjevnou nevýhodnost smlouvy, jenže soudní řízení trvá léta a vy mezitím přijdete o všechno, protože exekuce proběhne. Můžete ji zastavit požádáním o vydání předběžného opatření, jenže většina dlužníků neví kudy kam a než se rozkoukají, lhůta uplyne, majetek jim vezmou a není cesty zpět, upozorňuje se situací obeznámený pražský právník. Rozhodcem ad hoc může být každý Relativně serióznější instituce poskytující spotřebitelské úvěry mají sice také obvykle ve smlouvách rozhodčí doložku, která urychluje řešení sporu, ovšem často rozhodce není ad hoc ani jiná sebe honosněji znějící soukromá instituce (například rozhodčí soud ), ale Rozhodčí soud při Hospodářské komoře, jenž má jasněji vymezený legislativní rámec. U něho je alespoň nějaká záruka, že ve vztahu věřitel-rozhodce ruka ruku nemyje. Soukromého rozhodce ad hoc může totiž ze zákona dělat skutečně kdokoliv, a to i bez jakéhokoliv právního vzdělání a znalostí. Kromě toho serióznější nebankovní instituce mají smlouvy přehledné a neschovávají nevýhodné podmínky za sotva čitelná malá písmenka. Kauza S.S. vyšuměla O tom, že rozhodci ad hoc mohou být značně pochybné osoby a přitom rozhodují o osudu jednotlivců a firem potvrdil pět let starý případ slovenské občanky Sandry Svobodové, 45

46 která se operativně a hormonálně nechal celkem věrohodně změnit na ženu, a coby rozhodce ad hoc poslal řadu firem neopodstatněně do likvidace. Problém je ten, že od té doby, když už bylo zjevné, že rozhodčí řízení ad hoc může být značně nespravedlivé, resort spravedlnosti s tím legislativně ani výkonně nic neudělal a tato palčivá záležitost se otevřela až nyní. Přitom ministerstvo spravedlnosti už před pěti lety slibovalo účinná legislativní opatření. pondělí 1. února 2010, Právo. Podobné články můţeme najít téměř denně v různých médiích. Ta situace je opravdu vážná, svědčí o tom meziroční nárůst exekucí o 30% 54. Hrozba předluţení číhá především na občany z niţších příjmových skupin, ale dnes se do platební neschopnosti můţe dostat i část občanů splácejících hypoteční úvěry na své nemovitosti. Vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti, v měsíci březnu dosáhla 10% 55, se okruh lidí, kteří budou mít problémy se splácením půjček, můţe ještě zvětšit. I kdyţ některé deníky otiskují pravidelné rubriky o financích (např. idnes), kde se čas od času zaměřují na podrobnější analýzu jednotlivých produktů a snaţí se přinést také jejich srovnání, autorka můţe potvrdit, ţe tyto informace jsou mnohdy zavádějící a směřují k prosazování určitého typu produktu, nebo výběru společnosti, často jde i o placenou reklamu. Bohuţel velká většina občanů bere tyto informace jako dané a v praxi je pak velmi těţké je přesvědčit, ţe pravda můţe být jiná. Celkově lze tedy říci, ţe ačkoliv mají média velmi mocný nástroj k šíření Finanční gramotnosti, státní instituce toho zatím nedokázaly příliš vyuţít. Masové seznamování občanů s ekonomickými informacemi zatím nikde v médiích neproběhlo. 54 ČTK, 1.února V roce 2009 soudy nařídily exekucí, coţ je meziroční nárůst o 30 procent. Vyplývá to ze statistických údajů Exekutorské komory a ministerstva spravedlnosti. Předloni bylo v Česku nařízeno exekucí, o rok dříve

47 2. Empirická část V empirické části případové studie o současné situaci v oblasti aplikace Finanční gramotnosti a praktickém vyuţití zaváděných metod do praxe autorka zkombinovala kvalitativní a kvantitativní metody sběru dat. Cílem výzkumu bylo ověřit, zda je v praxi aplikována výuka Finanční gramotnosti na základních školách a zda jsou využívány metodické příručky, případně jiné pomůcky. Autorka se zaměřila pouze na základní školy, neboť celoškolské ověření by nebylo v rámci této práce technicky zvládnutelné Metodologie Pro zpracování případové studie, autorka nejprve začala s prostudováním odborné metodické literatury 56, a následně se rozhodla vyuţít kombinaci kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod. Pro ověření, zda základní školy aplikují FG do výuky, vyuţila kvantitativního výzkumu prostřednictvím dotazníkové ankety pro učitele. K tomu, aby bylo moţné výsledky zobecnit, bylo třeba oslovit co nejvíce škol a zajistit vysokou návratnost odpovědí, to ale vzhledem k omezeným časovým a finančním moţnostem nebylo v silách autorky, proto není moţné 100% zobecnit dosaţené výsledky. Autorka se rozhodla podpořit a doplnit tento výzkum také kvalitativní částí výzkumu. V té se zaměřila na ostatní instituce, které se významně podílejí na zavádění FG a provedla se zástupci institucí hloubkové rozhovory. Zároveň začala se sběrem dokumentů a zúčastnila se konference Finanční gramotnosti (otevřené zúčastněné pozorování), kde získala ucelený přehled o činnostech jednotlivých institucí na podporu zavádění finanční gramotnosti. Pan dr. Skořepa umoţnil autorce zúčastnit se semináře určeného pro vzdělávání pedagogů, kde vyuţila skrytého zúčastněného pozorování s cílem lépe poznat, co je náplní seminářů a seznámení se s problémy, s nimiž se mohou učitelé při výuce FG setkat. Na tomto semináři provedla také pilotní kvantitativní výzkum, kdyţ v závěru přednášky předloţila učitelům dotazník k vyplnění, jehoţ návratnost byla téměř 100%. Zde autorka měla moţnost posoudit, zda je připravený 56 Viz. Seznam pouţité literatury 47

48 strukturovaný dotazník a jeho forma učitelům srozumitelná a na základě zhodnocení provedla korekci připraveného dotazníku. Upravený dotazník následně rozeslala do škol, s tím, ţe nebyla předem známa návratnost dotazníků, dle dostupných informací z ČNB se nepředpokládala příliš vysoká Metody a techniky sběru dat Jak jiţ bylo uvedeno, autorka při výzkumu praktické aplikace Finanční gramotnosti pouţila kvantitativní a kvalitativní metody sběru dat. Kombinaci zvolila z důvodu omezených technických moţností, protoţe veškerý výzkum, přípravu i vyhodnocování k diplomové práci prováděla sama. Nebylo tedy v silách jedné osoby, aby v rámci kvantitativního výzkumu, který spočíval v oslovení co největšího počtu škol formou standardizovaného dotazování, technikou ankety, osobně navštívila dostatečně reprezentativní vzorek učitelů (u kterých by zajistila, ţe dotazník vyplní), jenţ by umoţnil zobecnění na celou populaci v České republice. Proto zvolila jako doplnění kvalitativní výzkum při němž použila formy pozorování zjevné i skryté, strukturované a nestrukturované interview - hloubkové rozhovory a analýzu oficiálních dokumentů Výhody a omezení zvoleného postupu Kvantitativní výzkum byl proveden formou elektronického dotazníku - ankety. Důvodem pro tuto formu bylo rychlé, levné a pro respondenta také pohodlné dotazování, při němţ byla zaručena naprostá anonymita odpovědí, tudíţ byla i větší šance, ţe nám odpoví. Tato forma ale naopak vyžadovala oslovit větší množství škol, neţ by tomu bylo při osobním dotazování. Nutné bylo zajistit seznam ových adres škol, v začátku výzkumu autorka chtěla oslovit všechny základní školy v ČR, ale nepodařilo se jí sehnat od Ministerstva školství ani od jiné instituce kompletní seznam. Nejprve obdrţela e- mailové adresy (cca 500) od paní učitelky, s níţ provedla na počátku výzkumu kvalitativní rozhovor. Kompletní databázi se podařilo sehnat aţ po zahájení 1. etapy rozesílání dotazníků od zástupce ČNB. Poté byla zahájena 2. etapa dotazování, s tím, ţe byla oslovena čtvrtina všech základních škol v ČR. 48

49 Protoţe autorka prováděla výzkum sama a nebylo tedy technicky moţné zajistit sondu formou osobního dotazování, proto byla zvolena forma ankety. S tím je ale spojeno riziko samovýběru, není tedy jasné, nakolik výsledky odpovídají celé cílové populaci (všechny základní školy v ČR), protoţe respondenti sami rozhodují o tom, zda se ankety zúčastní. Předpoklad je, že odpoví spíše ti, kteří se již ve výuce FG angažují, tudíž že mlčící většina zřejmě ještě FG nezavádí, ale nemůžeme tento předpoklad dokázat. Teprve, pokud bychom měli odpovědi od všech oslovených subjektů, bylo by možné tyto výsledky zobecnit. Výsledná návratnost ankety je 7%, není vysoká, nicméně příliš se neodchyluje od standardu uváděného v sociologické literatuře (5%). Autorka očekávala návratnost maximálně 5%, tedy výsledek je spíše pozitivní Kvantitativní výzkum V kvantitativním výzkumu bylo snahou získat skutečný obraz situace v základním školství, zda již probíhá aplikace standardů ve výuce, jaké problémy se při výuce FG vyskytují a co by učitelé přivítali jako podporu pro výuku FG. Výzkum byl veden formou standardizovaného dotazování, technikou ankety a autorka připravila strukturovaný ový dotazník pro učitele základních škol, kteří odpovídali na připravené otázky. Původně zamýšlela oslovit všechny základní školy v ČR, aby získala objektivní celorepublikový obraz současného situace v aplikace FG. To však z jiţ zmiňovaných důvodů nebylo moţné. V první fázi rozesílání dotazníků vyuţila ový seznam škol od své známé učitelky, jenţ zahrnoval pouze základní školy Středočeského kraje a Prahy (Školy, které byly osloveny v rámci organizování akce Orientační běh bankou. Jednalo se tedy o školy, které jiţ byly nějakou formou osloveny v oblasti bankovnictví). Do dvou dnů od odeslání dotazníku se autorce vrátilo cca 5% vyplněných dotazníků, coţ byl významný moment, a proto opět oslovila ČNB (dr. Skořepu) o poskytnutí širšího seznamu ových kontaktů na školy. Po kladné odpovědi rozšířila vzorek oslovených škol, bylo osloveno celkem asi 1000 škol, coţ je cca čtvrtina ze všech 49

50 základních škol České republiky. Tento vzorek uţ byl dostatečně velký a autorka mohla provést vyhodnocení z došlých odpovědí Analýza dat kvantitativního výzkumu Cílem kvantitativní části bylo získat informace o tom, jak se daří implementovat standardy FG do praxe. Konkrétně se autorka zaměřila na zpětnou vazbu od učitelů na základních školách. Tato cílová skupina byla vybrána s ohledem na fakt, ţe metodika je v této oblasti více propracována neţ pro SŠ a VŠ. Kvantitativní výzkum byl zaloţen na dotazování učitelů základních škol, formou standardizovaného dotazníku, který byl rozeslán ve dvou etapách. Osloveni byli ředitelé škol a jejich prostřednictvím se měl dotazník dostat k učitelům vyučujícím občanskou výchovu, matematiku, případně předměty, kde se finanční gramotnost v nějaké míře vyučuje. Dotazník obsahoval celkem 20 otázek, některé byly otevřené (7), některé uzavřené (6), některé polozavřené (8). Cílem této dotazníkové akce bylo zjistit, zda uţ školy tématiku finanční gramotnosti zavádějí do výuky, jakou časovou dotaci mohou při výuce FG vyuţít, jaké se jim dostalo podpory od institucí a od vedení školy, z jakých materiálů při své výuce FG čerpají a zda jsou s jiţ vydanými materiály seznámeni, případně, zda je vyuţívají. Část dotazníku byla zaměřena na zjištění sociodemografických údajů, tj. věková struktura učitelů, podíl ţen ve výuce, délka praxe v profesi učitele, z jakého kraje, či města škola pochází. V závěru dotazníku byl vznesen dotaz, na to, co by učitelé potřebovali pro výuku FG a co by jim mohlo ve výuce FG pomoci Dopis adresovaný vedení škol Na jednotlivé školy byl rozeslán s průvodním dopisem a ţádostí o vyplnění dotazníku: Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážená paní učitelko, Vážený pane učiteli, 50

51 Dovoluji si Vás oslovit v rámci výzkumu diplomové práce. Jmenuji se Lenka Wankeová a jsem studentkou Bankovního institutu a na jaře roku 2010 budu absolvovat státní zkoušky a obhajovat diplomovou práci na téma Finanční gramotnost. Ráda bych v této práci ověřila, zda jsou školy s tímto tématem již seznámeny a zda jsou dostatečně podporovány ze strany ministerstva či jiných institucí. Cílem práce je posoudit úroveň aplikace Standardů Finanční gramotnosti do praxe, a proto potřebuji nashromáždit dostatečné množství informací z jednotlivých škol. Obracím se proto na Vaši školu jako na instituci, která by měla být součástí procesu zavádění Standardů Finanční gramotnosti do škol a ráda bych Vás požádala o vyplnění přiloženého dotazníku. Tento dotazník je určen vyučujícím předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství, případně jiných ekonomicky a hospodářsky zaměřených předmětů. Žádám Vás tedy o chviličku Vašeho času a prosím, zda byste přeposlali tento dotazník příslušným pedagogům, kteří se této problematice v rámci výuky věnují, případně nevěnují, pokud toto téma není součástí Vašeho vzdělávacího programu. Pokud máte i Vy k tomuto tématu co říci, nebo máte zkušenost se zaváděním standardů finanční gramotnosti do škol, prosím, připojte své zkušenosti a náměty. Budu velice ráda za každou informaci, které se mi ze školské praxe dostane. Ještě bych Vás ráda upozornila, že se nejedná o žádný placený průzkum, ani o veřejnou zakázku, ale pouze o výzkum v rámci diplomové práce, kterou budu obhajovat. Součástí práce je tato dotazníková akce, stejně tak jako kvalitativní rozhovory s přímými podporovateli celého procesu zavádění finanční gramotnosti. Jakmile budu mít vyhotovené závěry z tohoto výzkumu, ráda poskytnu zpětnou vazbu a budu Vás informovat o výsledcích mého šetření, pokud o to budete mít zájem. Předem Vám velmi děkuji za pomoc a přeji Vám mnoho pracovních i osobních úspěchů. 51

52 S pozdravem studentka BIVS Bc. Lenka Wankeová Dotazník pro učitele rozeslaný formou elektronického dotazníku Aplikace tematiky finanční gramotnosti do výuky Aplikace tematiky finanční gramotnosti do výuky Váţená paní učitelko, váţený pane učiteli, jmenuji se Lenka Wankeová, jsem studentkou Bankovního institutu a píši diplomovou práci na téma Finanční gramotnost. Obracím se na Vás jako na učitele, kteří zajišťují výuku předmětů s Finanční gramotností spojenou. Ráda bych ve své práci ověřila, zda a jak probíhá zavádění Standardů Finanční gramotnosti v praxi. Ţádám Vás proto o vyplnění přiloţeného dotazníku. Prosím Vás o vyplnění dotazníku i v případě, ţe Finanční gramotnost do výuky nezavádíte. Vyplnění dotazníku Vám zabere cca minut Vašeho času. Předem Vám děkuji za Vaši ochotu a přeji Vám mnoho pracovních i osobních úspěchů. 1.Zavádí Vaše škola tématiku spojenou s Finanční gramotností do výuky? a) ano b) ne V případě, že zavádíte FG do výuky, prosím pokračujte otázkou č. 2. V případě, že nezavádíte FG do výuky, uveďte z jakého důvodu a poté prosím pokračujte otázkou č. 4.: 1. téma mě nezajímá, není pro mne prioritou 2. téma není součástí rámcového vzdělávacího plánu naší školy 3. o FG se zajímám, ale necítím se dostatečně kompetentní 4. o FG se zajímám, ale nemám dostatečné informace 5. v rámci výuky není dostatečná hodinová dotace 6. FG plánuji zahrnout do výuky, ale potřebuji nejprve proškolit 7. FG nezavádím z jiného důvodu, napište vlastními slovy, jakého 2. V jakém předmětu se finanční gramotnosti věnujete: 1. matematika 2. občanská výchova 3. jiné jaké 52

53 3. Jakou časovou dotaci na problematiku FG máte ve výuce? Prosím napište počet hodin. 4. Co Vám říká pojem Finanční gramotnost? Odpovězte vlastními slovy: 5. Jak hodnotíte svoji úroveň finanční gramotnosti? Škála od 1 10.( Nejvyšší stupeň znamená nejvyšší úroveň, či znalost).prosím ohodnoťte se. 6. Zhodnoťte, jaké podpory se Vám dostalo v oblasti finanční gramotnosti od zainteresovaných institucí? a) vedení vlastní školy: b) Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy: c) Česká národní banka: d) Ministerstvo práce a sociálních věcí: e) Jiná instituce, jaká Vynikající podpora Vynikající podpora Vynikající podpora Vynikající podpora Vynikající podpora 7. Zhodnoťte, zda Vám byly poskytnuty nějaké kurzy a materiály? 1. dokumenty 2. metodické listy 3. vzdělávací kurzy pro pedagogy 4. semináře 5. jiné - jaké 8. Dostala se Vám do rukou nějaká metodická příručka či manuál? a) ano b) ne Pokud ano, jaká: a) Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia - Michal a Eva Skořepovi, Scientia Praha 53

54 mám /nemám k dispozici pracuji /nepracuji s ní b) Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol - P. Klínský a kol., VUP Praha mám /nemám k dispozici pracuji /nepracuji s ní c) Slabikář finanční gramotnosti - Cofet, Cofet Praha mám /nemám k dispozici pracuji /nepracuji s ní d) metodické listy mám /nemám k dispozici pracuji /nepracuji s ní e) jiné - jaké Pokud FG nezavádíte do výuky, prosím tuto otázku vynechte. 9. Jaký je Váš hlavní zdroj informací pro výuku finanční gramotnosti? (zaškrtněte pouze jednu položku) 1. výše uvedená kniha 2. seminář, kurz 3. internet 4. různé metodické příručky jiné - jaké 10. Pokud jste se zůčastnil-a nějakého školení, semináře nebo kurzu na téma finanční gramotnosti, prosím uveďte jakého a kde. 11. Přivítal-a byste nějaké školení zaměřené na finanční gramotnost? 1. ano 2. ne 3. nevím 4. ano, ale pouze pokud by ho hradil zaměstnavatel 12. Plánujete se zúčastnit nějakého školení zaměřeného na vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti? 1. ano 2. ne 3. rád-a bych se zúčastnil-a, ale není moţnost 13. V jakém kraji se Vaše škola nachází: Jihomoravský kraj 54

55 14. Velikost města, ve kterém se Vaše škola nachází: Do obyvatel 15. Kolik je Vám let? Jste muž, nebo žena? Uveďte prosím přesný počet let, kdy se věnujete profesi učitele Pokud FG nezavádíte do výuky, prosím tuto otázku vynechte. 17. Kdy jste začal-a problematiku finanční gramotnosti aplikovat do výuky? (napište měsíc a rok) Pokud FG nezavádíte do výuky, prosím tuto otázku vynechte. 18. Jak žáci vnímají výuku finanční gramotnosti? 1. Ţáci se k výuce FG staví odmítavě 2. Ţáky výuka FG spíše nebaví, nezajímá je 3. K výuce FG se staví neutrálně, stejně jako k ostatním tématům v rámci předmětu 4. K výuce FG se staví spíše pozitivně 5. Staví se velmi pozitivně, výuku FG vnímají jako přípravu na praktický ţivot 19. Jste přesvědčen-a, že výuka finanční gramotnosti je pro žáky užitečná? 1. ano 2. ne 3. nevím 20. Potřebujete pro Vaši podporu FG ve výuce ještě něco jiného? 1. Vzdělávací kurzy 2. Metodické materiály 3. Větší časový prostor ve výuce 4. Větší podporu ředitele 5. Větší podporu ze strany MŠMT Jiné, prosím napište Děkuji Pokud budete mít zájem o zaslání závěrečné zprávy z výzkumu, napište zde prosím svůj ový kontakt 55

56 ODESLAT Postup při sběru dat v kvantitativním výzkumu Dotazníky byly rozeslány na ové adresy základních škol ve dvou etapách: 1. Etapa kvantitativního výzkumu V první etapě byly osloveny základní školy prostřednictvím ového kontaktu, získaného z hromadného u rozesílaného na základní školy v říjnu Touto formou rozesílala Bankovní akademie v Praze školám pozvánky na jiţ 4.ročník soutěţe Orientační běh bankou. Jednalo se o školy převáţně z Prahy a Středočeského kraje, u nichţ byl jistý předpoklad, ţe se tedy jiţ s tématikou finanční gramotnosti setkaly. Z tohoto důvodu se očekávala o něco vyšší návratnost dotazníků. Datum odeslání dotazníků: Datum průběhu dotazování: Počet odeslaných ů: 389 Nedoručitelné y: 48 Celkem doručeno: 341 Došlé odpovědi: 29 56

57 Nevyplněné dotazníky z došlých odpovědí: 1 Vyplněné dotazníky: 28 Návratnost vyplněných dotazníků: 8,21% 2. Etapa kvantitativního výzkumu V této etapě byl proveden náhodný výběr ových kontaktů z databáze všech škol v České republice, pro tento výzkum získané od dr. Skořepy z ČNB, s tím, ţe byly vynechány školy Praţské a Středočeské, ty byly jiţ osloveny v 1.etapě, dále pak školy na Moravě, tedy Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje. Datum odeslání dotazníků: Datum průběhu dotazování: Počet odeslaných ů: 681 Nedoručitelné y: 98 Celkem doručeno: 583 Došlé odpovědi: 37 Nevyplněné dotazníky z došlých odpovědí: 2 Vyplněné dotazníky: 35 Návratnost vyplněných dotazníků: 6,0% 57

58 Celkem obě etapy kvantitativního výzkumu Datum výzkumu: Počet odeslaných ů: 1070 Nedoručitelné y: 146 Celkem doručeno: 924 Došlé odpovědi: 66 Nevyplněné dotazníky z došlých odpovědí: 3 Vyplněné dotazníky: 63 Návratnost vyplněných dotazníků: 6,81% Do zpracování výsledků kvantitativního výzkumu je nutné také zahrnout ové odpovědi 6 učitelů (ředitelů), kteří odpověděli, ţe finanční gramotnost nezavádějí a to převáţně z toho důvodu, ţe se jedná o málotřídní školy nebo o školy pouze s 1.stupněm. Dvě odpovědi obsahovaly omluvu, ţe nemohou vyplnit dotazník, ţe FG do výuky nezavádějí Výsledky kvantitativního výzkumu Velká část oslovených škol (92%) uvedla, ţe tématiku spojenou s Finanční gramotností do své výuky aplikují. Vzhledem k nízkému procentu návratnosti vyplněných dotazníků (7%) a vysokému procentu škol, které finanční gramotnost zavádějí, lze usuzovat, ţe dotazník vyplnili převážně učitelé aplikující finanční gramotnost. Toto potvrzuje i 58

59 několik ových odpovědí (2), kde se učitelé omlouvají, ţe nemohou vyplnit dotazník z důvodu, ţe FG do výuky nezavádějí. Ačkoliv v úvodním dopise pro učitele byla prosba o vyplnění dotazníku i v případě, ţe FG neaplikují (také dotazník byl konstruován tak, aby oslovil i školy dosud nezavádějící FG). Na anketu odpověděla necelá desetina škol, výsledek tedy může nasvědčovat tomu, že téma FG oslovilo pouze velmi malou část učitelů. Z informací od vyučujících je moţné potvrdit, ţe školy dostávají obrovské mnoţství ů a není v jejich silách odpovědět na všechny. Vybírají a odpovídají na maily, které jsou pro školy důleţité, nebo na ty, které je zaujmou. V případě, ţe školy výuku FG nezavádějí, je to nejčastěji z důvodu nedostatečné hodinové dotace. Část učitelů plánuje FG zahrnout do výuky, ale potřebují nejprve proškolit a stejná část respondentů uvedla, ţe se o FG zajímají, ale necítí se dostatečně kompetentní. Menší část respondentů uvedla, ţe téma není součástí RVP školy, část se o FG zajímá, ale nemá dostatečné informace. Pouze pro malý počet dotázaných téma není prioritou a nezajímá je. Výzkum zjistil, ţe necelá polovina škol vyučuje tématiku FG v rámci Občanské výchovy (43%) a téměř třetina v hodinách matematiky. Pouze malé procento škol vyučuje toto téma v rámci samostatného předmětu Seminář Finanční a ekonomická gramotnost, stejné procento škol FG vyučuje v rámci předmětu Pracovní činnosti a v předmětu Člověk, svět a příroda a Výchova ke zdraví. V ojedinělých případech je FG vyučována v rámci předmětů, jako např. Rodinná výchova, Praktické činnosti, Ekonomické praktikum. Na dotaz, jakou časovou dotaci na problematiku FG mají jednotlivé školy ve výuce, více než desetina dotázaných škol odpovědělo, ţe tématu FG věnují hodin. Stejné procento dotázaných škol na tuto otázku neuvedlo odpověď. Tyto dvě kategorie jsou nejčastěji obsazované (modus). Významnou časovou dotaci 10 hodin uvedla necelá desetina škol, další desetina věnuje FG pouze 2 hodiny. 1 hodinu každý týden věnuje FG téměř 8% škol. Shodně 8% škol, ale naopak věnuje FG pouze 1 hodinu, a dalších 8% neumí časovou dotaci určit. Významnou časovou dotaci hodin věnuje FG 59

60 pouze necelých 5% dotázaných škol. Téměř shodné procento škol naopak nedává výuce FG ţádný prostor. Medián v časové dotaci je 4,5. Na otevřenou otázku Co Vám říká pojem Finanční gramotnost odpověděli učitelé takto: (v uvozovkách je uvedena konkrétní výpověď vybraného respondenta, která nejlépe charakterizuje odpovědi v této kategorii) 46% oslovených uvedlo: Schopnost orientace v základních ekonomických a finančních pojmech, v nabídce finančních produktů a umění je používat. Pro 17,5% učitelů FG znamená: Umět hospodařit s penězi, umět udělat rodinný finanční rozpočet. 9,5% dotázaných vidí FG jako: Odpovědnost rozumně a odpovědně rozhodovat o finančních produktech a rozumět jim. Téměř 8% chápe FG jako: Funkce banky a jejích služeb, potřeba prevence dluhové pasti a lehkomyslného zadlužování. 6,3% učitelů má FG spojenu s: Výpočty úroků, daní, kurzy měn, statistika cen, tabulky a diagramy. Necelých 5% kantorů vidí FG jako: Cíl připravit žáky všestranně do života v oblasti ekonomie. Zbylých 8% respondentů nemá dostatečné informace, nebo vůbec neuvedlo odpověď. Při otázce hodnocení podpory výuky finanční gramotnosti, kterou učitelům poskytly zainteresované instituce, nejlépe učitelé ohodnotili podporu ve vedení školy. Téměř polovina učitelů vidí podporu školy jako vynikající, čtvrtina učitelů vnímá podporu 60

61 vlastní školy jako velmi dobrou, pouze zanedbatelné procento dotázaných nemá ve vedení školy žádnou podporu. V hodnocení podpory od státních institucí jsou učitelé velmi přísní, pouze 14% vidí podporu MŠMT a ČNB jako vynikající. U MPSV shledala vynikající podporu pouze desetina učitelů, naopak žádnou podporu potvrdily téměř dvě třetiny učitelů. Necelá polovina učitelů nemá žádnou podporu od ČNB, pětina od MŠMT. Jako velmi dobrou podporu z MŠMT vnímá téměř třetina učitelů. Tři čtvrtiny učitelů mají vynikající podporu od jiné neţ výše uvedené instituce, bohuţel nikdo z dotázaných neuvedl, kdo je podporuje. Lze se tedy pouze domnívat, ţe jde o blízké spolupracovníky. Výsledky hodnocení velmi blízce korespondují s tím, jaké materiály se školám dostaly (nejvíce, 43% učitelů má k dispozici knihu Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia, čemuţ odpovídá i procento kladného hodnocení podpory ze stany ČNB, která tuto knihu do škol rozeslala). Účast na seminářích potvrdila více než polovina dotázaných, ty pořádaly buď MŠMT, ČNB, případně jiná instituce. (Bohuţel v dotazníku byl dotaz na to, jakého kurzu, či semináře se učitelé zúčastnili, ale odpověď na tuto otázku nebyla, pravděpodobně vlivem nějaké technické chyby, k dispozici a ukázala se v jiném poli, neţ bylo poţadováno a proto nebyla do výsledků vůbec zohledněna). Podpora vedení školy ukazuje na velmi dobrou spolupráci ředitelů a pedagogů. Protoţe pokud by učitelé neměli oporu ve vedení školy, asi těţko by mohli prosadit výuku nějakého tématu. Při zjišťování, zda byly učitelům poskytnuty nějaké kurzy a materiály, 33 učitelů odpovědělo, ţe jim byly poskytnuty vzdělávací kurzy. 27 učitelů potvrdilo, ţe mají k dispozici dokumenty, 23 učitelů obdrželo metodické listy a 22 učitelů potvrdilo účast na semináři. Pouze 7 učitelů uvedlo, ţe materiály k výuce získávají jinou cestou samovzděláváním, vlastním studiem ekonomie na VŠ, z pracovních sešitů, z učebnice Občanské a rodinné výchovy, pouze jeden potvrdil účast na workshopu. 61

62 Počet odpovědí Počet odpovědí Graf č. 1. Zhodnocení podpory v oblasti FG od zainteresovaných institucí Zhodnocení podpory v oblasti FG od zainteresovaných institucí Vedení vlastní školy MŠMT ČNB MPSV Jiné vynikající velmi dobrá dobrá nízká ţádná Zdroj: vlastní výzkum Graf č. 2. Poskytnuté kurzy a materiály Zhodnoťte, zda Vám byly poskytnuty nějaké kurzy a materiály Řady1 5 0 dokumenty metodické listy vzdělávací kurzy pro pedagogy semináře jiné Zdroj: vlastní výzkum 62

63 Počet odpovědí Téměř tři čtvrtiny dotázaných učitelů potvrdilo, ţe se jim dostala do rukou nějaká metodická příručka či manuál. Necelá polovina vyučujících má k dispozici knihu manţelů Skořepových Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia, ve výuce ji používá třetina učitelů. Desetina škol vyuţívá k výuce FG mateiály ze semináře, vlastní pracovní listy, učebnice, nebo podklady z projektu společnosti AISIS Rozumíme penězům. Necelé desetině se dostala do ruky kniha Finanční gramotnost obsah a příklady z praxe škol od P. Klínského, pouţívá ji pouze malé procento učitelů. Více neţ pětina kantorů má k dispozici metodické listy, pracuje s nimi desetina vyučujících. Pouze malé procento učitelů má k dispozici Slabikář finanční gramotnosti, na jehoţ vzniku se velkou měrou podílela společnost Cofet. Graf č. 3. Příručky, které mají učitelé k dispozici Jaká příručka se Vám dostala do rukou? mám k dispozici nemám k dispozici pracuji s ní nepracuji s ní Zdroj: vlastní výzkum 63

64 Na otázku Jaký je Váš hlavní zdroj informací pro výuku FG" (v dotazníku bylo před tímto dotazem upozornění, aby byl uveden pouze jeden a to hlavní zdroj) bohuţel někteří učitelé uvedli do odpovědi zdrojů více neţ jeden. To tedy poněkud zkresluje následující výsledky, nicméně pokud budeme uvaţovat s celkovým počtem 63 škol, tak více neţ třetina vyuţívá jako hlavní zdroj informací internet. Seminář, či kurz označila jako svůj hlavní zdroj více než pětina učitelů. Další pětina učitelů má jako hlavní zdroj informací výše uvedenou knihu. Vzhledem k tomu, ţe z předchozích výsledků je patrné, ţe nejvíce je učitelům k dispozici kniha Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia (43%), lze se tedy domnívat, ţe jde o tuto knihu. 16% učitelů k výuce FG vyuţívá nejvíce své vlastní zdroje a poznatky, 14% učitelů vyuţívá různé metodické příručky. Malé procento učitelů čerpá informace nejvíce z učebnic a pouze zanedbatelné procento učitelů odpovědělo, ţe hlavní zdroj pro informace teprve hledají. Dvě třetiny vyučujících by přivítaly nějaké školení na Finanční gramotnost, necelá desetina by jej přivítala, pouze pokud by ho hradil zaměstnavatel. Více neţ desetina učitelů neví a další desetina by školení nepřivítala. Více než dvě třetiny učitelů plánují zúčastnit se školení zaměřeného na Finanční gramotnost. Desetina učitelů by se ráda nějakého školení zúčastnila, ale nemá možnost. Více neţ pětina učitelů školení neplánuje. Podle očekávání přišlo nejvíce vyplněných dotazníků ze škol z Prahy (jedna čtvrtina) a Středočeského kraje (jedna pětina). Více než desetina odpovědí přišla za škol z Plzeňského kraje. Méně než desetina došlých dotazníků byla ze škol z Jihočeského a Libereckého kraje. Pouze málo odpovědí přišlo z Pardubického, Královéhradeckého a Jihomoravského kraje a z Vysočiny. Pouze 1 odpověď přišla z Karlovarského kraje. Z dat uvedených v dotaznících je moţné říci, ţe nejvíce vyučujících, kteří odpověděli, je téměř polovina ve věku od 41 do 50 let věku. Vůbec nejfrekventovanější je věk 45 let 64

65 (12,7%), následuje věk 50 let (9,5%) a 46 let spolu s 58 roky (8%). Nejméně jsou zastoupeni mladí učitelé ve věku do 30 let věku (5%) a ti starší 60 let (3%). Učitelé ve věku mezi lety tvořili dvě třetiny z celkového počtu odpovídajících respondentů. Věkové rozloţení učitelů základních škol z tohoto výzkumu se shoduje s výsledky gendrového srovnávání, které prováděl Ústav pro informace ve vzdělávání 57. Je zde vidět, ţe české školství má velkou oporu ve zkušených kantorech. Průměrný věk je bezmála 47 let a je počítán z 59 doručených odpovědí obsahujících údaj o věku (ve 4 dotaznících tento údaj nebyl uveden). Téměř tři čtvrtiny v populaci učitelů tvoří ženy, více než čtvrtina jsou muži a zbylá 3% nebylo moţné zařadit do ţádné z těchto dvou kategorií, protoţe v dotazníku nebyla uvedena odpověď. Tento výsledek ukazuje na to, ţe mezi českými pedagogy stále převaţují ţeny. Následující graf ukazuje procentuální rozdělení odpovědí a velikosti měst, ze kterých se dotazníky vrátily. Téměř nejčastěji odpověděli učitelé z Prahy, coţ koresponduje s významným zastoupením ových kontaktů praţských škol

66 Věk učitelů Graf č. 4. Velikost města, ve kterém se škola nachází Velikost města, ve kterém se škola nachází do obyv. 15% Brno 0% více neţ obyv. 3% obyv. 8% Praha 22% obyv. 22% obyv. 30% Zdroj: vlastní výzkum Graf č.5 Věková struktura učitelů Věková struktura učitelů 61 a více do Řady Počet odpovědí Zdroj: vlastní výzkum 66

67 Rok Průměrná doba praxe učitele je 22 let, coţ koresponduje s průměrným věkem učitelů a poukazuje na to, ţe učitelé jsou své profesi věrní a zahájili svou kariéru po studiu na vysoké škole právě na postu pedagoga. Téměř polovina učitelů začala problematiku FG aplikovat do výuky v roce 2008 a později. Více než čtvrtina učitelů vyučovala tématiku FG již v letech předcházejících. Více neţ desetina učitelů neodpověděla, tento výsledek koresponduje s procentem škol, které problematiku FG nezavádějí (dotazník obsahoval pokyn, aby učitelé tuto otázku vynechali, pokud problematiku FG do výuky nezavádějí). Z výsledku je patrné, ţe školy zareagovaly na zavedení standardů FG v roce 2008 a začaly tuto tématiku do své praxe zavádět. Učitelé, kteří aplikovali FG do výuky jiţ dříve, potvrzují, ţe určitá témata spojená s finanční a ekonomickou oblastí byla součástí osnov škol i před zavedením standardů FG. Graf č. 6. Kdy začali učitelé aplikovat téma FG do výuky Kdy jste začal-a problematiku FG aplikovat do výuky? neodpovědělo nevím v roce 2010 v roce 2009 v roce 2008 v letech jiţ v letech od začátku praxe Sloupec Počet odpovědí Zdroj: vlastní výzkum 67

68 Učitelé se v dotazníku mohli vyjádřit k tomu, jak vnímají výuku finanční gramotnosti samotní ţáci. Domnívají se, ţe více než třetina žáků se k výuce FG staví velmi pozitivně. Neutrálně, stejně jako k ostatním předmětům se staví téměř třetina žáků, necelá pětina žáků se staví velmi pozitivně a výuku FG vnímají jako přípravu na praktický ţivot. Odmítavě se k výuce FG staví desetina žáků a pouze malé procento žáků tato výuka spíše nebaví a nezajímá je. Z výsledku je patrný spíše pozitivní postoj žáků k výuce finanční gramotnosti, to je známka toho, ţe se o finanční a ekonomické téma zajímají. Téměř všichni učitelé (97%) si myslí, že výuka finanční gramotnosti je pro žáky užitečná. Na dotaz, co by pro výuku finanční gramotnosti potřebovali se více než polovina učitelů domnívá, ţe potřebují metodické materiály, necelá pětina učitelů potřebuje vzdělávací kurzy a větší časový prostor ve výuce. Téměř desetina učitelů se domnívá, že by potřebovala větší podporu ministerstva školství. Velice pozitivním zjištěním z dotazníkového průzkumu bylo, ţe žádný z učitelů nepotřebuje větší podporu ředitele školy. Tento výsledek svědčí o tom, ţe vedení školy své učitele podporuje a pedagogové v nich mají velkou oporu. Bohuţel obecně je zatím málo metodických materiálů pro podporu výuky FG, tento stav byl ověřen i tímto výzkumem. Graf č. 7. Jak žáci vnímají výuku FG staví se velmi pozitivně 17% Jak žáci vnímají výuku finanční gramotnosti staví se odmítavě 11% výuka je spíše nebaví, nezajímá je 5% staví se spíše pozitivně 37% staví se neutrálně, stejně jako k ostatním 30% Zdroj: vlastní výzkum 68

69 2.3. Kvalitativní výzkum Kvalitativní část studie byla náročná na čas, v první fázi bylo potřebné vybrat osoby, s nimiţ měl být proveden rozhovor, v druhé fázi bylo nutné získat souhlas vybraných osob s poskytnutím rozhovoru a v třetí fázi byla důleţitá příprava na samotné rozhovory. Ty byly provedeny buď formou polostrukturovaného rozhovoru (2 zvukově zaznamenané a přepsané rozhovory) nebo nestrukturovaného rozhovoru (prvotní rozhovory se zástupcem ČNB a MŠMT a dále všechny ostatní rozhovory) Postup při sběru dat v kvalitativním výzkumu Jako první pro osobní rozhovor byl vybrán autor knihy Finanční a ekonomická gramotnost a poradce viceguvernéra Hampla, pan doktor Michal Skořepa. Pan doktor byl od samého počátku velice vstřícný a poskytl autorce první rozhovor. Po získání základních informací o podpoře ČNB na zavádění FG, se spolu domluvili na dalším rozhovoru, který byl zaznamenán na zvukový nosič. Při něm autorka udělala několik chyb, jichţ se snaţila v dalších rozhovorech vyvarovat. Základní chybou bylo nezaznamenání souhlasu autora rozhovoru na datový nosič, ale pouze ústně ověřený souhlas se zvukovým záznamem. Druhá chyba byla, ţe ještě po nahrávání rozhovoru poskytl pan doktor Skořepa velmi zajímavé informace, bohuţel autorka jiţ měla přístroj vypnutý. Jinak byl rozhovor veden ve velmi uvolněné atmosféře a rozhovor byl zaznamenán na zvukový nosič a následně přepsán do písemné podoby, viz. příloha. Další zvolenou osobou, která souhlasila s poskytnutím rozhovoru, byl Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí oddělení sekce vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pan magistr také velmi ochotně souhlasil s rozhovorem, při němţ poskytl důleţité informace o podpoře MŠMT na zavádění FG do škol. Opět se s autorkou domluvili na druhém rozhovoru, jenţ byl zvukově zaznamenán a následně přepsán, viz. příloha. 69

70 Autorka chtěla provést rozhovor s předsedou představenstva společnosti COFET a.s. Bohuţel se jí nepodařilo sehnat přímé spojení a ani cesta přes sekretářku nebyla úspěšná. Po telefonickém rozhovoru jí bylo přislíbeno předání poţadavku o poskytnutí informací panu předsedovi, avšak jiţ nedostala ţádnou zprávu, ani odpověď. Se stejným problémem se setkala při snaze získat informace a případný souhlas k rozhovoru s předsedou komise pro spotřebitelské otázky v České bankovní asociaci, který byl autorce doporučen ředitelem BIVS při jejich nestrukturovaném rozhovoru. Ani zde se nepodařilo pana předsedu kontaktovat přímo, ale pouze jeho sekretářku, následně mu byl odeslán se ţádostí o poskytnutí informací a případně rozhovoru, ale ani zde se autorce nedostalo ţádné odpovědi. Další nestrukturovaný rozhovor autorka uskutečnila s paní učitelkou občanské výchovy základní školy. Cílem tohoto rozhovoru nebyl zvukový záznam, ale snaha získat nezkreslené informace ze školního zákulisí. Při tomto setkání se snažila odhalit, na jaké problémy učitelé mohou narazit, pokud chtějí FG vyučovat a z čeho mají obavy. Velmi významným momentem bylo poznání, ţe i přes upozornění učitele na vznik moţného problému (ve finanční a ekonomické oblasti, převáţně byl kladen důraz na prevenci zadluţování), děti velmi často nedbají toho, co se ve škole učí. Důležité je pro ně rodinné zázemí, které v mnohých případech dává negativní příklad svým dětem a pedagogické vedení pak často postrádá smysl 58. Polostrukturovaný rozhovor s generálním sekretářem sdružení AFIZ paní Mgr. Gellovou byl proveden jiţ ke konci příprav diplomové práce s cílem nahlédnout do činnosti profesního sdruţení finančních zprostředkovatelů. Důleţité bylo získat informace z druhé strany, a sice ze strany prodejců finančních produktů. K vedení rozhovoru byla připravena řada dotazů, na které paní Gellová velmi ochotně odpovídala. I tento rozhovor byl přínosný a ukázal, ţe dnes jsou na zprostředkovatele kladeny vysoké poţadavky na kvalitu prodeje, obzvláště při seznamování klienta s produkty. Toto profesní sdruţení poskytuje svým členům (finančním zprostředkovatelům fyzické i právnické osoby) 58 Záznam z rozhovoru viz. příloha 70

71 odborná školení a podporu, naopak od nich při své činnosti vyţaduje kvalitní práci a dodrţování etických kodexů. Při porušení pravidel jsou členové potrestáni, v případě hrubého porušení mohou být vyloučeni. Významným zjištěním z rozhovoru bylo, ţe paní Gellová vidí při zavádění Finanční gramotnosti jako nejvýznamnější složku rodinu, která by svou výchovou měla děti připravit na reálný život a pouze podporou při seznamování s ekonomickými tématy by měla být škola. Ta nemůže nahradit rodinnou výchovu 59. Dále autorka uskutečnila nestrukturované rozhovory s ředitelem BIVS, panem Jančou 60 a se zástupkyní ČNB, paní Ningerovou, odpovědnou za oblast FG. Tyto rozhovory byly podpůrné při zjišťování dalších informací a umoţnily autorce získat náhled do dalších oblastí Výsledky kvalitativního výzkumu Ačkoliv byl zpočátku kvalitativní výzkum zvolen jako podpůrný a doplňkový pro kvantitativní sběr dat, výsledky přinesly velmi zajímavá zjištění. Hloubkové rozhovory byly provedeny se zástupci institucí, které autorka shledala jako jedny z nejdůleţitějších při praktické aplikaci standardů Finanční gramotnosti. Tím, ţe byly vybrány instituce s rozdílnými kompetencemi, výpovědi jednotlivých osob se doplňovaly a aktivity, kterými se v rámci podpory rozvoje finanční gramotnosti zabývají, pokrývají téměř celé spektrum vzdělávání české populace. Všechny subjekty spojuje společný zájem, a sice finanční a ekonomická vzdělanost občanů. Společně se zástupci scházejí dvakrát ročně na setkáních Skupiny pro finanční vzdělávání, kde se informují o svých aktivitách. Výsledky z tohoto výzkumu lze shrnout takto: 59 Záznam z rozhovoru viz. příloha 60 Záznam z rozhovoru viz. příloha 71

72 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je hlavním subjektem, který je zodpovědný za zavádění Finanční gramotnosti do výuky do škol. Jiţ od roku 2009 je tématika FG povinnou součástí Rámcových vzdělávacích programů, ale záleţí pouze na ředitelích škol, do jakého předmětu a ve kterém ročníku ji zařadí. Bohuţel zatím neexistuje ţádné ověřování, které by zhodnotilo, zda se tématika FG do výuky zavádí a s jakými výsledky. MŠMT připravilo jako podporu výuky pro učitele knihu autora p. Klínského Finanční gramotnost obsah a příklady z praxe škol. Tato příručka je školám k dispozici on-line, jsou zde uvedeny příklady, které mohou učitelé v rámci výuky FG vyuţít. MŠMT úzce spolupracuje s Ministerstvem financí a také s Národním institutem dalšího vzdělávání. Bohuţel zatím není zavedeno plošné a povinné školení učitelů, kteří by jej velice rádi přivítali. Z výpovědi paní učitelky, s níţ byl proveden rozhovor, ale i z výsledků dotazování je patrné, ţe učitelům toto školení chybí k tomu, aby mohli dobře problematiku FG vyučovat. Je těţké učit něco, čemu sami učitelé příliš nerozumí. Je nespravedlivé chtít po nás, abychom to učili, když nás v tomto směru nikdo neškolil. toto jsou slova učitelky, která v minulých letech vyučovala občanskou nauku a v ní také ekonomická témata. Ale doba se mění a moţnosti v oblasti financí také a určitě by bylo dobré, aby pedagogové měli moţnost zúčastnit se nějakého školení. Další podporu v oblasti základního vzdělávání poskytuje Česká národní banka. Ta má na starosti v rámci svých činností také ochrana občanů na finančním trhu, jíţ byla ze zákona pověřena v roce Jiţ od počátku se v této oblasti začala angaţovat a zvolila podporu ţákům základních škol a víceletých gymnázií, ale i středních škol, pro něţ podpořila vydání knihy Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia, autorů manželů Skořepových. Tato kniha byla jiţ v létě roku 2008 rozeslána do téměř všech základních škol, s tím, ţe byla velmi dobře metodicky zpracována, aby slouţila jako vhodná pomůcka pro výuku Finanční gramotnosti. Téměř polovina učitelů, kteří odpověděli v dotazníkovém průzkumu, má tuto knihu k dispozici. Pro lepší pochopení a práci s knihou, ale i pro seznámení se s tím, jak Finanční gramotnost vyučovat, pořádá ČNB ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a NIDV semináře pro učitele. V loňském roce jich proběhlo asi 30 a na letošní rok jsou opět plánovány, protoţe je o ně stále větší zájem. Dr. Skořepa shledává jako velmi 72

73 důležité právě vzdělávání žáků základních škol, kteří by se měli postupně po malých dávkách seznamovat s ekonomickými tématy a s produkty a jejich využitím. ČNB působí v oblasti finančního vzdělávání velice aktivně a navíc poskytuje odbornou podporu pro ostatní instituce. Na základní a střední školství navazují svými aktivitami další instituce, jako jsou vysoké školy a poskytovatelé finančních produktů. Jako jejich zástupce byl osloven Bankovní institut Vysoká škola (BIVŠ), která se zaměřuje na vzdělávání právě ve finanční oblasti. Činnost BIVŠ spočívá ve výuce denních a dálkových studentů, ale také v rekvalifikaci občanů v ekonomické a finanční oblasti. Další skupinou občanů, na něţ se BIVŠ zaměřuje, jsou senioři, v rámci univerzity třetího věku. BIVŠ byla první soukromou školou v ČR a nemalou měrou se podílí na finančním vzdělávání českých spoluobčanů. Spolupracuje s Ministerstvem financí na přípravě standardů, ale také s ČNB a s různými bankovními domy. Pan ředitel Janča si myslí, že by vzdělávání ve Finanční gramotnosti mělo být povinné na všech vysokých školách. On sám se snaţil prosazovat toto vzdělávání ještě v době, kdy o něm ostatní instituce ještě ani nediskutovaly. Dalšími subjekty, které se podílejí na aplikaci ekonomického vzdělávání jsou finanční instituce a zprostředkovatelé produktů. Jejich prostřednictvím se občané dozvídají informace o různých finančních produktech a mohou je také vyuţít. Tuto cestu vzdělávání vidí jako podstatnou právě pan ředitel Janča, ale také zástupkyně instituce sdruţující finanční zprostředkovatele - Asociace finančních a investičních zprostředkovatelů (AFIZ), paní Mgr. Gellová. AFIZ poskytuje svým členům odborné poradenství, vzdělávání a podporu. Klientům by mělo členství finančních zprostředkovatelů v AFIZu garantovat určitou kvalitu poskytovaných sluţeb. AFIZ působí nejen jako odborná a zaštiťující asociace pro své členy, ale podílí se také na pořádání seminářů pro občany, jeţ se dostali do finanční nouze. Jedna z mnoha aktivit jsou besedy s obyvatelkami azylových domů, které jiţ delší dobu pořádají. Zástupkyně AFIZ uvedla, ţe na to, aby byli občané ekonomicky a finančně gramotní, má velký vliv rodina. Tu vidí jako základ Finanční gramotnosti. Zkušenosti, návyky a přístup k řešení problémů si člověk odnáší ze své 73

74 rodiny, protože ta utváří osobnost každého jednotlivce a jeho chování. Škola, nebo zaměstnání nás mohou v určitém směru ovlivnit, ale základ si neseme z rodiny Tabulka s výsledky kvalitativního výzkumu Tabulka č. 1 74

75 75

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE Autor: Zaměstnavatel: Mgr. Marek Sládeček Vítkovická SPŠ a gymnázium, Ostrava - Hrabůvka OSNOVA prezentace Shrnutí výsledků workshopů zaměřených na

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí ČR Hlavní závěry výzkumu veřejn ejného mínění na téma t finanční gramotnost provedeného společnost ností STEM/MARK, a. s. v roce 2007 pro Ministerstvo financí ČR Cíl l výzkumu Zmapovat základní úroveň finanční

Více

Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách

Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách Společný dokument Ministerstva financí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vypracovaný

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Mostecku a Ostravsku Prevence předlužení a jak z předlužení RNDr. Ivana Ašmerová vedoucí realizačního týmu objednatel

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání. Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s.

Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání. Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s. Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s. nové základní dovednosti, jinak nazývané též gramotnosti: počítačová gramotnost mediální gramotnost

Více

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 1 STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ve znění koncepčního materiálu vytvořeného MF Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání... 4 3 Co se rozumí finanční gramotností definice a současný stav... 5 3.1

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí

Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí CZ.1.04/2.1.00/03.00016 Základní informace o projektu Operační program: OP LZZ Příjemce: Fond dalšího vzdělávání Partner bez finančního

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Finanční krize a finanční gramotnost

Finanční krize a finanční gramotnost Finanční krize a finanční gramotnost Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Druhá mezinárodn rodní konference k finanční gramotnosti Praha, 27. listopadu 2009 Specifika současn asné finanční krize Na

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů

Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů Eva Zamrazilová členka bankovní rady Vysoká škola ekonomická Praha, 14.1.2010 Specifika současné finanční krize Rozšířila se z relativně málo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky

Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Identifikace výzvy

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství Praha 26.5. 2011 Občanské poradny a dluhové poradenství Hlavní důvody zadlužení Představení organizace Asociace občanských poraden Prvotní předlužení Projekt Dluhové poradenství Následné Příčiny zadlužování

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

ČNB a ochrana spotřebitele

ČNB a ochrana spotřebitele ČNB a ochrana spotřebitele Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Seminář ČBA v PSP ČR Cesty k omezení lichvy Praha,. listopadu 29 Aktivity ČNB Únor 28: ČNB pověřena ze zákona ochranou spotřebitele na

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Měření úrovně finanční gramotnosti žáků 2. stupně základních škol a žáků středních škol. Soutěž Finanční gramotnost 2. ročník - školní rok 2010 / 2011

Měření úrovně finanční gramotnosti žáků 2. stupně základních škol a žáků středních škol. Soutěž Finanční gramotnost 2. ročník - školní rok 2010 / 2011 Měření úrovně finanční gramotnosti žáků 2. stupně základních škol a žáků středních škol Soutěž Finanční gramotnost 2. ročník - školní rok 2010 / 2011 Celorepubliková finále proběhnou 3. května 2011 (I.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB Vzdělávání 2 3 4 DŮVODY PRO FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání a makroekonomický růst spojen s teorií lidského kapitálu růst produktivity práce v ekonomice (Benhabib,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání s výučním listem Opravářské práce 41-55-E/01 Počet hodin v UP celkem : 30 Platnost učební osnovy od : 1.9.2009 do : 1. Obecný cíl vyučovacího předmětu

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná?

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná? Předlužení občané Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům ČNB Praha úterý 20.5.2014 Zadlužení domácností 1,285

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Radek Jiránek zástupce ředitelky odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 zakladatelé

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT

FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT Věra Kolmerová FINANČNÍ GRAMOTNOST V POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Problematika finanční gramotnosti je v RVP ošetřena platnými standardy finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Finanční gramotností proti exekucím. Ing. Jan Abrahámek

Finanční gramotností proti exekucím. Ing. Jan Abrahámek Finanční gramotností proti exekucím Ing. Jan Abrahámek České domácnosti se stále více zadlužují. S přibývající zadlužeností se množí i předlužené domácnosti a jedinci, kteří nejsou schopni své závazky

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Finanční krize a finanční gramotnost

Finanční krize a finanční gramotnost Finanční krize a finanční gramotnost Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Konference Jak učit u matematice žáky ve věku v 10 15 let Litomyšl, 15. října 2009 Kořeny současn asné finanční krize Rozšířila

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

Výroční zpráva o činnosti rok 2014

Výroční zpráva o činnosti rok 2014 Výroční zpráva o činnosti rok 2014 Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání je obecně prospěšná společnost, která působí na trhu od r. 2012. Identifikace společnosti: Centrum aplikovaného výzkumu

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Prevence dluhové pasti

Prevence dluhové pasti Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 1 Vzdělávací modul FG - 02 Prevence dluhové pasti Autor: Ing. Vladimír Říha Šluknov 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6.

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Obecné kompetence v Norsku Podle PIAAC výrazně lepší výsledky

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM Město Třebechovice pod Orebem, známé především díky Třebechovickému muzeu betlémů, otevřelo novou budovu. Muzeum betlémů je otevřeno pro veřejnost od 5.

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více