POLITIKA SOUDRŽNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020"

Transkript

1 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti EU pro období Tento infolist je součástí řady dalších materiálů zdůrazňujících klíčové prvky nového přístupu. Obsah Úvod Co je cílem? Co navrhujeme? Jaké jsou výhody? Politika soudržnosti Březen 2014

2 Evropa čelí různorodým problémům, ať už ekonomickým, environmentálním či sociálním. Ukazuje se, že jejich účinné řešení vyžaduje integrovaný a zároveň územně zaměřený přístup. Tento přístup zahrnuje více rozměrů a přesně odpovídá podmínkám a výsledkům v konkrétních oblastech. Překonává tradiční administrativní hranice a vyžaduje větší ochotu ke spolupráci a koordinaci opatření na různých úrovních samosprávy v zájmu dosažení společných cílů. Jde ruku v ruce s novými cíli územní soudržnosti představenými Lisabonskou smlouvou, které přiznávají, že ekonomické a sociální soudržnosti na evropské úrovni nelze dosáhnout bez výraznějšího zaměření na územní dopad politiky EU. Z tohoto důvodu zavádí nařízení o společných ustanoveních nové integrační nástroje, které lze využít k realizaci územních strategií přímo v terénu a které propojují tematické cíle stanovené v dohodách o partnerství a operačních programech s místními specifiky: komunitně vedený místní rozvoj (články nařízení o společných ustanoveních) a integrované územní investice (článek 36 nařízení o společných ustanoveních). Tento infolist se zaměřuje na integrované územní investice (ITI), které členským státům EU umožňují u vícerozměrných a mezisektorových zásahů kombinovat investice z několika prioritních os jednoho či více operačních programů. Stále však dbáme na schopnost sledovat přidělování finančních prostředků v rámci různých investičních priorit. Co je cílem? Integrované územní strategie jsou zásadně důležité pro to, aby Evropa dosáhla inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění, jak to předpokládá strategie Evropa Nařízení o společných ustanoveních zavádí ITI jako klíčový nástroj pro realizaci takových strategií. Nástroj ITI nabízí flexibilní mechanismus, který umožní formulovat integrovaná řešení pro nejrůznější územní potřeby, aniž by došlo ke ztrátě tematického zaměření, které propojuje politiku soudržnosti se strategií Evropa Co navrhujeme? Integrované územní investice efektivní a flexibilní nástroj Integrované územní investice jsou nástrojem k integrované realizaci územních strategií. Nejedná se o operaci, ani o dílčí prioritu některého operačního programu. Integrované územní investice umožňují členským státům provádět operační programy komplexně a slučovat finanční zdroje z několika prioritních os jednoho nebo více operačních programů, aby byla zajištěna realizace integrované strategie na daném území. Tento nástroj zajistí členským státům vyšší flexibilitu při přípravě operačních programů a umožní efektivní realizaci integrovaných opatření prostřednictvím zjednodušeného financování. Je třeba zdůraznit, že integrované územní investice lze efektivně využít pouze tehdy, existuje-li pro příslušnou zeměpisnou oblast integrovaná územní strategie zahrnující různé sektory. Klíčovými prvky integrovaných územních investic jsou: vymezené území a integrovaná strategie územního rozvoje; balíček opatření, která je nutné realizovat; ustanovení pro správu integrovaných územních investic.

3 Vymezené území a integrovaná strategie územního rozvoje Základem je vyvinout integrovanou strategii rozvoje napříč různými sektory, která se zaměří na potřebné oblasti rozvoje v příslušné oblasti. Strategie by měla být navržena tak, aby opatření mohla stavět na synergických účincích daných její koordinovanou realizací. Předmětem zamýšlených investic se může stát jakákoli zeměpisná oblast s určitým územním vymezením, od městských částí s několika odstupňováními až po městskou, metropolitní, městko-venkovskou, subregionální nebo meziregionální úroveň. Integrované územní investice mohou také sloužit k zavádění integrovaných opatření v izolovaných zeměpisných jednotkách s podobnými charakteristikami v rámci regionu (např. síť malých nebo středně velkých měst). Tyto investice nemusí povinně pokrýt celé území správní jednotky. Kromě toho jsou integrované územní investice vhodné k zavádění opatření v kontextu Evropské územní spolupráce. V hraničních oblastech mohou být například využity k realizaci integrované strategie městského rozvoje v příhraničních městech. Opatření vytvořená na míru konkrétním potřebám dané oblasti mohou být podpořena integrovanými územními investicemi. Je však třeba stále respektovat kontext, ve kterém se spolupráce odehrává. Proto nařízení o EÚS požaduje, aby zprostředkujícím subjektem, který bude pověřen realizací integrovaných územních investic, byl buď právní subjekt zřízený podle právních předpisů jedné ze zúčastněných zemí (pokud je tvořen orgány veřejné správy nebo subjekty z alespoň dvou zúčastněných zemí), případně ESÚS. (Článek 11 nařízení o EÚS). Balíček opatření, která je nutné realizovat Opatření, která mají být provedena pomocí územních integrovaných investic, by měla přispívat k tematickým cílům příslušných prioritních os začleněných operačních programů a k rozvojovým cílům územní strategie. Mohou zahrnovat investice z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti. Financování může být doplněno podporou z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) či z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF). Není povinné v jednotlivých ITI kombinovat všechny fondy. Nicméně se doporučuje, aby ITI kombinovaly různé fondy. Zvláště relevantní je kombinace investic do fyzické infrastruktury z EFRR s investicemi do lidského kapitálu z ESF v případě udržitelného rozvoje měst. Kombinované investice z EFRR a EZFRV jsou pak relevantní pro podporu partnerství měst a venkova. Integrované územní investice mohou poskytovat podporu nejen v podobě grantů, ale také prostřednictvím finančních nástrojů (články nařízení o společných ustanoveních), pokud jsou vhodné pro realizaci opatření definovaných ve strategii rozvoje. Místní rozvoj vedený komunitami (článek navrhovaného Nařízení o společných ustanoveních) může být prvek, který lze použít jako jeden ze stavebních kamenů realizace integrovaných územních investic. Mezi integrovanými územními investicemi a místním rozvojem vedeným komunitami jsou však velké rozdíly. Místní rozvoj vedený komunitami je přístup směřující striktně zdola nahoru. Obsah strategie místního rozvoje a opatření, která budou v rámci strategie financována, určuje místní akční skupina. Integrované územní investice naopak nestanovují, jakým způsobem se rozhoduje o samotných investicích může se jednat o proces směřující shora dolů nebo zdola nahoru, případně o kombinaci obou přístupů. Dalo by se říci, že místní rozvoj vedený komunitami by mohl představovat například jednu část integrované městské strategie prováděné prostřednictvím integrovaných územních investic.

4 Kromě investic, které podporují strategie rozvoje určitého místa pomocí integrovaných územních investic, lze financovat i další opatření zaměřená na stejnou oblast, a sice prostřednictvím prioritních os operačního programu nebo programů, které se nepodílí na financování integrovaných územních investic. Mnohé investiční priority v návrhu mohou přímo přispívat k rozvoji příslušné zeměpisné oblasti a není stanoveno, že musí být všechny prováděny prostřednictvím tohoto nástroje. Nicméně se doporučuje zakotvit a propojit sektorové investice v dané oblasti s integrovanými strategiemi územního rozvoje. Ustanovení pro správu integrovaných územních investic Řídicí orgán operačního programu nese konečnou odpovědnost za správu a provádění operací integrovaných územních investic. Může však pověřit zprostředkující subjekty, například místní orgány, orgány pro regionální rozvoj či nevládní organizace, aby provedly některé nebo všechny správní a realizační úkony. Forma a stupeň delegování správy investic se může lišit v závislosti na správním uspořádání daného členského státu či regionu. Pokud se prostřednictvím ITI realizují integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst (článek 7 nařízení o EFRR), je třeba městským správním orgánům postoupit přinejmenším úkoly týkající se výběru operací. Následující schéma ukazuje, jak mohou ITI za účelem vícerozměrných a mezisektorových intervencí přijímat investice z několika prioritních os jednoho nebo více programů. Integrované územní investice mohou podporovat jakékoli operace, které jsou v souladu s prioritami investice příslušné prioritní osy. Znázornění možného uspořádání realizace Regionální OP EFRR Národní/sektorové OP EFRR OP ESF ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT ÚZEMNÍ STRATEGIE + Doplňkové financování z EZFRV a/nebo ENRF

5 Jaké jsou výhody? Ustanovení týkající se integrovaných územních investic mají několik potenciálních přínosů: Integrované územní investice představují nástroj, který podporuje integrované využívání fondů a má potenciál zajistit lepší celkové výsledky při stejné výši veřejných financí. Možnost delegování správy integrovaných územních investic dává subregionálním subjektům (místním či městským zúčastněným subjektům) možnost zapojit se do přípravy a realizace programu a nést za tyto úkoly odpovědnost. V případě integrovaných územních investic je na začátku zajištěno několik zdrojů financování, a tím i větší jistota ohledně financování integrovaných opatření. Integrované územní investice představují nástroj určený k realizaci rozvoje na základě místního přístupu, který může pomoci odblokovat nevyužitý potenciál skrytý na místní a regionální úrovni. KN CS-C doi: /54625 ISBN Další informace Další infolisty týkající se politiky soudržnosti: Obecné informace o regionální politice:

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro

Více

SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH

SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH 29. dubna 2013 Do českého jazyka přeloženo pracovní skupinou

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) Příloha č. 2 k Č.j.: MSMT 7246/2015-1 KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) POSTUPY KAP Toto je metodický dokument, který poskytuje znalostní rámec pro subjekty zapojené do přípravy, řízení, monitoringu,

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 2. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) Příloha č. 2 k č.j.: MSMT 7246/2015-2 KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) POSTUPY KAP Toto je metodický dokument, který poskytuje znalostní rámec pro subjekty zapojené do přípravy, řízení, monitoringu,

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/ 2006 Z 11. ČERVENCE 2006

NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/ 2006 Z 11. ČERVENCE 2006 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/ 2006 Z 11. ČERVENCE 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

Komunitně vedený místní rozvoj: potenciál úspěchu

Komunitně vedený místní rozvoj: potenciál úspěchu Komunitně vedený místní rozvoj: potenciál úspěchu V tomto společném prohlášení řada evropských organizací občanské společnosti a sítí s dlouholetou zkušeností a hlubokými znalostmi místního rozvoje vítá

Více

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH III. PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Ministerstvo financí ČR duben 2014 Obsah 1. Finanční prostředky na období 2014-2020... 2 2.

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 31.7.2006 L 210/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES)

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství,

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství, ESIF KUPINY iky AJ E E MAS Cínovecko o.p.s. Místní partnerství Tisá Petrovice Jílové Libouchec lnice Velké Chvojno Labské s Po Chuderov Ryjice Brandov Chlumec ařovice Ústí nad Labem Hora Svaté Kateřiny

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor STANOVISKO. Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu. (stanovisko z vlastní iniciativy)

Evropský hospodářský a sociální výbor STANOVISKO. Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu. (stanovisko z vlastní iniciativy) Evropský hospodářský a sociální výbor NAT/502 LEADER jako nástroj pro místní rozvoj V Bruselu dne 21. září 2011 STANOVISKO Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu LEADER jako nástroj pro

Více

Operační program Technická pomoc 2014 2020

Operační program Technická pomoc 2014 2020 Operační program Technická pomoc 2014 2020 květen 2015 OBSAH: SEZNAM ZKRATEK... 5 ODDÍL 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE OPERAČNÍ PROGRAM PŘISPÍVAT KE STRATEGII UNIE PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST

Více

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 VERZE 2013 3.0 Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 Informace o verzi 3.0 Programového dokumentu IROP Programový dokument je zpracován v rozsahu 1. a částečně 2. fáze (kap. 5.1.), definované

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více