Ekologie živočichů, téma 17 : Rozmnožování : jedinec a populace, investice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekologie živočichů, téma 17 : Rozmnožování : jedinec a populace, investice"

Transkript

1 Ekologie živočichů, téma 17 : Rozmnožování : jedinec a populace, investice

2 Typy rozmnožování u živočichů : Převažujícím typem rozmnožování živočichů je gamogenetické rozmnožování založené na existenci dvou různých pohlaví možnost vzniku různých kombinací skladby genomu Přesto se vyskytuje rozmnožování nepohlavní vegetativní, které může být výhodnější v konstantním prostředí

3 Vegetativní rozmnožování u živočichů: Dělení fissiparie: ploštěnky, Oligochaeta, Polychaeta polyembryonie u hmyzu strobilace medus (je přechod k pučení) Pučení gemiparie: houby (gemule), mechovky (statoblasty), žahavci polymorfní kolonie Urochordata blastozoidy - kolonie

4 kolonie trubýše Physalia physalis, Siphonophora Portuguese man o war

5 kolonie měchýřovky Velella, Siphonophora

6 kolonie ohnivek Pyrosoma, Urochordata

7 kolonie sumek Botryllus schloseri, Urochordata

8 Gamogenetické rozmnožování : nejobvyklejší : amfimixis založená na stálé existenci obou pohlaví výhodná pro druh, ne pro jedince vedle výhod i nevýhody: k její realizaci musí být přítomni jedinci obou pohlaví, jsou ztráty na gametách,... proto jsou někdy výhodné kombinace : metageneze, apomixis, automixis

9 Kombinace typů rozmnožování : Metageneze: střídání pohlavní a nepohlavní generace, časté u parazitů spolu se střídáním hostitelů Automixis: hermafroditismus v 1 jedinci, buď simultánní nebo časově sukcesivní Apomixis: parthenogenetické rozmnožování./...

10 Parthenogeneze u živočichů : Apomixis je ekologicko-evoluční obdobou vegetativní reprodukce, ale cytologicky odlišná její výhody jsou krátkodobé a uplatní se v konstantních podmínkách za nadbytku zdrojů (amfimixe je výhodná v rizikovém prostředí) proto např. u mšic, perlooček a vířníků za jarního nadbytku primární produkce jejich rostlinné potravy

11 Parthenogeneze u živočichů : Heterogonie = rodozměna spočívající ve střídání gamegeneze a parthenogeneze Mšice : AAX, parthenogenetická AAXX, z gamet zygota AAXX = Vířníci : diploidní, amiktická vajíčka bez redukčního dělení také další, po zhoršení podmínek haploidní vajíčka z nich: bez oplození haploidní, po oplození trvalá vajíčka Perloočky : odlišné, diploidní, haploidní jen gamety (zvl. typ vajíček pro oplození trvalá)

12 mšice Aphis a mravenec Lasius

13 mšice Aphis nerii

14 mšice Aphis sambuci

15 Parthenogeneze u živočichů : Heterogonie = rodozměna spočívající ve střídání gamegeneze a parthenogeneze Mšice : AAX, parthenogenetická AAXX, z gamet zygota AAXX = Vířníci : diploidní, amiktická vajíčka bez redukčního dělení také další, po zhoršení podmínek haploidní vajíčka z nich: bez oplození haploidní, po oplození trvalá vajíčka Perloočky : odlišné, diploidní, haploidní jen gamety (zvl. typ vajíček pro oplození trvalá)

16 vířník r. Keratella

17 vířník Brachionus urceus

18 Samička vířníka Brachionus calyciflorus

19 Samička vířníka Brachionus calyciflorus

20 Sameček vířníka Brachionus calyciflorus

21 Parthenogeneze u živočichů : Heterogonie = rodozměna spočívající ve střídání gamegeneze a parthenogeneze Mšice : AAX, parthenogenetická AAXX, z gamet zygota AAXX = Vířníci : diploidní, amiktická vajíčka bez redukčního dělení také další, po zhoršení podmínek haploidní vajíčka z nich: bez oplození haploidní, po oplození trvalá vajíčka Perloočky : odlišné, diploidní, haploidní jen gamety (zvl. typ vajíček pro oplození trvalá)

22 perloočka r. Daphnia

23 perloočka r. Daphnia

24 samička perloočky r. Daphnia se dvěma trvalými vajíčky v pouzdru zvaném ephippium mšice Aphis

25 perloočka r. Bosmina

26 Rozmnožování u sociálních Hymenoptera : Haplo-diploidní mechanismus určení pohlaví Dzierzonův modus - u včel: jsou heterozygotní v sexuálních faktorech uložených ve více (až 9 typů) alelách haploidní je hemizygotní Výsledkem jsou rozdíly ve stupni příbuznosti vede k altruismu sester a jejich roli při společné péči o potomstvo

27 Apis mellifica

28 Apis mellifica, dělnice matka - trubec

29 Apis mellifica, matka

30 Apis mellifica, matka

31 Apis mellifica, trubec

32 Mravenec Formica fusca, dělnice

33 Mravenec Formica fusca, královna

34 Rozmnožování jako okruh investic : Rozmnožování je nezbytnou součástí životní historie druhu nutnou k zajištění existence populace Je energeticky nákladné a riskantní snižuje pravděpodobnost přežití Rozmnožování lze realizovat různou populační strategií - investice do rozmnožování lze různě směrovat : r k kontinuum strategií

35 Kompromisy životní historie druhu : Ideálním řešením by byl hypotetický druh maximalizující reprodukční výstup : takový druh by se rozmnožoval hned po narození, vytvářel by mnoho potomků, a to opakovaně, ale současně by do potomků vkládal velké rodičovské investice (péče, krmení, apod.) současně by rychle dorostl velkých rozměrů (= úspěch v kompetici, obrana proti predaci i proti nepřízni prostředí) je zřejmé, že jde o protichůdné požadavky jejich kombinace je neuskutečnitelná

36 Kompromisy životní historie druhu : Proto jsou konkrétní životní historie jednotlivých druhů kompromisním řešením uplatňují v různé míře prvky r- nebo K- strategie (maximalizace investic vedoucích k vysoké růstové rychlosti r populace nebo investic zvyšujících nosnou kapacitu K) lišit se mohou i jednotlivé populace uvnitř druhu a v určitém rozsahu i jednotliví jedinci

37 Reprodukční rychlost : Kvantifikace změny počtu N jedinců populace, bilance rozmnožování: R 0... reprodukční rychlost výpočet u populace složené z kohort F x.. celkový počet zygot kohortou vyprodukovaných za dobu její existence a 0 počet zygot, z nichž kohorta vznikla

38 Reprodukční rychlost : F x... celkový počet zygot kohortou vyprodukovaných za dobu její existence a 0 počet zygot, z nichž kohorta vznikla R 0 = a F 0 x

39 Reprodukční rychlost : při více obdobích rozmnožování: R l m 0 x = x m x.. průměrný počet mláďat na jednoho jedince kohorty v rozmnožovacím období x l x. podíl výchozího počtu kohorty přežívající do rozmnožovacího období x

40 Reprodukční rychlost : l x. podíl výchozího počtu kohorty přežívající do rozmnožovacího období x l x = a x a 0 m x.. průměrný počet mláďat na jednoho jedince kohorty v rozmnožovacím období x m = x F a x x

41 Reprodukční hodnota ve věku x reproductive value of a female Reprodukční hodnota je součtem všech budoucích příspěvků (mláďat) průměrné do populace při stálé populaci : RV x w = t= x l l t x b t

42 Reprodukční hodnota ve věku x Reprodukční hodnota přihlíží k průměrné pravděpodobnosti dožití se dalších rozmnožovacích období a plodnosti měnící se s věkem Je názornější rozložit RV x na součet okamžité reprodukční hodnoty a reziduální (budoucí pro zbytek života) reprodukční hodnoty :

43 residual reproductive value : t...jednotlivá věková stadia x..přítomný věk w.věk při posledním rozmnožování b x,b t. průměrný počet mláďat na 1 v období x, t, b t = F t / a t RV x w = b + x t= x+ 1 l l t x b t

44 Reprodukční hodnota při proměnlivé velikosti populace : Pokud velikost populace kolísá, je třeba ještě násobením údajem o rozsahu změny velikosti populace a t / a x korigovat každou hodnotu pro každé t počínaje od t = x + 1

45 Reprodukční hodnota žen v australské populaci Prvý pokus o vyčíslení reprodukční hodnoty pro konkrétní populaci, rok (Sir Ronald Fisher, 1929)

46 Průběh reprodukční hodnoty : Během života reprodukční hodnota jedince nejprve stoupá : příčinou je vyšší úmrtnost nejmladších věkových kategorií pak dosahuje maxima v době nejvyšší plodnosti posléze klesá, a to jak poklesem plodnosti starších jedinců, tak jejich stoupající mortalitou

47 Veverka popelavá Sciurus carolinensis

48 Reprodukční hodnota u veverky popelavé :

49 Reprodukce a velikost jedince : Větší jedinci jsou obvykle úspěšnější v kompetici o zdroje a proto mohou více investovat do rozmnožování a produkovat více potomstva navíc mají větší pravděpodobnost přežití danou lepší schopností snášet vlivy abiotických faktorů i lepší schopností uniknout predaci

50 Krab Heterozius rotundifrons

51 Plodnost různě velkých krabů Heterozius :

52 Trade-off investic spojených s rozmnožováním: Jelen evropský : gravidita (tvorba těla mláděte) a péče o mládě (kojení koloucha, hlídání) sníží možnost investic do vlastního těla laně důsledek : - v příštím roce vyšší mortalita, zejména u starších laní - menší pravděpodobnost rozmnožování v dalším roce, opět zvláště u starších laní

53 Jelen evropský : laň s kolouchem

54 Vliv rozmnožování v předchozím roce u laní: Nahoře: mortalita v dalším roce, dole: plodnost v dalším roce. laně vloni kojící laně vloni nekojící

55 Trade-off investic spojených s rozmnožováním: Podobně bezobratlí: i přes vyšší celkovou energetickou bilanci u rozmnožujících se jedinců jsou jejich investice do růstu výrazně nižší než u nerozmnožujících se jedinců stejnonohý korýš, svinka Armadillidium :

56 Svinka obecná (Armadillidium vulgare)

57 Svinka obecná (Armadillidium vulgare): alokace energie u rozmnožujících se a nerozmnožujících se (Lawlor, 1976). Energie (cal) vložená během 1 vývojového stadia do: Velikostní třídy (v mg) Rozmnožující se Neplodné růstu reprodukce energie celkem

58 Trade-off investic spojených s rozmnožováním: U ptáků vede kompromis mezi výhodou větší snůšky a rostoucími náklady na její produkci a odchování k optimalizaci velikosti snůšky : maximální efekt pro početnost populace má optimálně velká snůška = nikoliv největší

59 Optimální velikost snůšky :

60 sýkora koňadra Parus major

61 Koňadra: frekvence jednotlivých snůšek

62 Koňadra: růst a přežití mláďat S rostoucím počtem mláďat v hnízdě se snižuje možnost rodičů je krmit výsledkem je menší váha mláďat při jejich vyvedení z hnízda graf vlevo./... Pravděpodobnost přežití prvých tří měsíců života (= nejkritičtější doba pro vyvedená mláďata, období vysoké mortality) strmě stoupá s rostoucí hmotností v době vyvedení z hnízda graf vpravo./...

63 Koňadra: růst a přežití mláďat

64 Optimální velikost snůšky je mezi 8 a 12 vejci. Tento počet maximalizuje počet mláďat, která přežijí (Perrins, 1965). Koňadra: přežití mláďat

65 Investice do rozmnožování podle možností rodičů : Možnosti rodičů získat zdroje pro potomstvo mohou být určeny potravní nabídkou v teritoriu rodičů ti podle ní produkují příslušný počet mláďat uměle pozměněný (většíči menší) počet mláďat má za následek horší počet odchovaných mláďat než počet určený zdroji teritoria - (Högstedt, 1980, Pica pica)./...

66 Straka obecná Pica pica

67 Straka : manipulace s počtem vajec Počet vyvedených mláďat z hnízd s různě pozměněným počtem vajec (dolní osa) proti počtu původnímu (údaj vpravo)

68 Trade-off investic spojených s rozmnožováním: Optimalizace investic mezi růst a rozmnožování platí i pro : délka života s velikostí roste, ale počet páření za život s velikostí klesá - výsledkem je maximální počet páření středně velkých, kteří jsou pak v populaci nejhojnější (Thompson, 1989)./...

69 šidélko Coenagrion puella

70 Šidélko Coenagrion : hmotnost

71 Trade-off investic spojených s rozmnožováním: Samičky octomilky mají nižší plodnost po dnech intensivního létání (experimentální prostředí) Délka života samečků octomilky roste s velikostí těla, ale samečci, kteří měli možnost se spářit s více samičkami, se dožívají průkazně nižšího věku nejdéle žijí samečci bez možnosti páření (Partridge, Farquhar, 1981)./...

72 octomilka Drosophila

73 octomilka Drosophila

74 Trade-off u octomilky (Drosophila) Horní graf: plodnost po námaze létáním Dolní graf: délka života pářících se 8x, 1x a vůbec se nepářících (8, 1 nebo )

75

Základy obecné ekologie

Základy obecné ekologie SCHOLA HUMANITAS LITVÍNOV Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově Základy obecné ekologie II Biotické faktory životního prostředí (pro vnitřní potřebu školy) Mgr. Jaromír

Více

EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1. Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení

EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1. Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1 Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení Evoluční biologie věda o evoluci, mapující historický vývoj organismů, jejich vlastností a adaptací (přizpůsobení), pracuje s delšími

Více

Sociobiologie Eva Jozífková

Sociobiologie Eva Jozífková Sociobiologie Eva Jozífková Rozsah předmětu Zde je uveden minimální rozsah nutný pro úspěšné absolvování kurzu. Kurz bude v rámci přednášek doplněn o další aktualizové informace, viz. doporučená literatura

Více

Láska, sex a něžnosti

Láska, sex a něžnosti ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Vojtech Baláž, Alena Balážová, Jan Fíla, Filip Kolář, Michael Mikát Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin Biologická

Více

Rozmnožování a vývoj živočichů

Rozmnožování a vývoj živočichů Rozmnožování a vývoj živočichů Rozmnožování živočichů Rozmnožování - jeden z charakteristických znaků organizmů. Uskutečňuje se pohlavně nebo nepohlavně. Nepohlavní rozmnožování - nevytvářejí se specializované

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SUBURBÁNNÍ ZÓNY PRAHY NA OBDOBÍ 2012 2030

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SUBURBÁNNÍ ZÓNY PRAHY NA OBDOBÍ 2012 2030 PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A JEHO DŮSLEDKŮ PRO KVALITU ŽIVOTA OBYVATEL V DYNAMICKY SE MĚNÍCÍCH OBCÍCH V ZÁZEMÍ ČESKÝCH MĚST: APLIKACE V ROZVOJI A SPRÁVĚ ÚZEMÍ Program na podporu aplikovaného společenskovědního

Více

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA CERTIFIKOVANÁ METODIKA doc. Ing. Jan Brouček, DrSc. a kolektiv Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale

Více

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014 Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014 MUDr Jozef Král a MUDr Josef Trmal Ph.D Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 2014 Ústí nad Labem Obsah 1. Úvod 3 2. Slovníček

Více

STUDIJNÍ TEXTY PŘEDMĚTU Z0025 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STUDIJNÍ TEXTY PŘEDMĚTU Z0025 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ STUDIJNÍ TEXTY PŘEDMĚTU Z0025 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Elektronická učebnice Tento studijní text byl sestaven ze zdrojů uvedených v seznamu literatury a slouží výhradně k interní výuce předmětu Z0025

Více

Genetické určení pohlaví

Genetické určení pohlaví Přehled GMH Seminář z biologie Genetika 2 kvalitativní znaky Genetické určení pohlaví Téma se týká pohlavně se rozmnožujících organismů s odděleným pohlavím (gonochoristů), tedy dvoudomých rostlin, většiny

Více

Predátor 10. Nekton. Zoobentos. Zooplankton. Fytoplankton

Predátor 10. Nekton. Zoobentos. Zooplankton. Fytoplankton Ekologie pro muškaře Motto: Protože jsem poznal trýzeň žízně, chtěl bych vykopat studnu, ze které by mohli pít i jiní." E.T. Seton Jsou muškaři, kteří když uslyší slovo ekologie - osypou se! Spojí si podvědomě

Více

Vývoj člověka v dospělosti životní cykly, životní historie, reprodukce a stárnutí Doc. Václav Vančata

Vývoj člověka v dospělosti životní cykly, životní historie, reprodukce a stárnutí Doc. Václav Vančata Vývoj člověka v dospělosti životní cykly, životní historie, reprodukce a stárnutí Doc. Václav Vančata Projekt ESF OP VK "Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ

Více

Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost

Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost Reprodukce prasat 1. Rozmnožování je ve smyslu reprodukční užitkovosti hospodářských zvířat, tedy i prasat, základní charakteristikou živé hmoty. Jde o složitý proces, který je ovlivňován komplexem faktorů

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Behaviorální a fyziologické aspekty exploračního chování myši domácí (Mus musculus) Bakalářská práce Brno 2010 Vedoucí

Více

10 (1) - ORGANISMY A PROSTŘEDÍ abiotické podmínky

10 (1) - ORGANISMY A PROSTŘEDÍ abiotické podmínky 10 (2+3) EKOLOGIE Ekologie původně představovala biologickou vědu, která se zabývala vzájemnými vztahy mezi živými organismy a vztahem těchto organismů k jejich prostředí. Postupně se však do slova ekologie

Více

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY NA OBDOBÍ 2012 2030

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY NA OBDOBÍ 2012 2030 PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A JEHO DŮSLEDKŮ PRO KVALITU ŽIVOTA OBYVATEL V DYNAMICKY SE MĚNÍCÍCH OBCÍCH V ZÁZEMÍ ČESKÝCH MĚST: APLIKACE V ROZVOJI A SPRÁVĚ ÚZEMÍ Program na podporu aplikovaného společenskovědního

Více

Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému

Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému Upozornění pro čtenáře: Tyto propočty jsou pracovním výstupem Výkonného týmu a mohou podléhat revizím a úpravám. Byly zpracovány s cílem podat

Více

VÝPOČET RIZIKA V POJIŠTĚNÍ OSOB Calculation of risk in life insurance

VÝPOČET RIZIKA V POJIŠTĚNÍ OSOB Calculation of risk in life insurance Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání VÝPOČET RIZIKA V POJIŠTĚNÍ OSOB Calculation of risk in life insurance Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr

Více

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Ing. Hana Novotná a kol. PRAHA 2011 Tato

Více

Závěrečná zpráva k projektu

Závěrečná zpráva k projektu Závěrečná zpráva k projektu NÁVRH OPTIMALIZACE SÍTĚ MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC www.gac.cz Praha, srpen 2007 GAC spol. s r. o. je zapsána v OR vedeném Městským soudem

Více

Závěrečná zpráva k projektu

Závěrečná zpráva k projektu Závěrečná zpráva k projektu NÁVRH OPTIMALIZACE SÍTĚ MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC www.gac.cz Praha, srpen 2007 GAC spol. s r. o. je zapsána v OR vedeném Městským soudem

Více

Disabilita - problém ovlivňující kvalitu života stárnoucí populace

Disabilita - problém ovlivňující kvalitu života stárnoucí populace Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha Škola veřejného zdravotnictví Ruská 85, 100 05 Praha 10 Disabilita - problém ovlivňující kvalitu života stárnoucí populace Vypracovala: MUDr.

Více

Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému

Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému Upozornění pro čtenáře: Tyto propočty jsou posledním, třetím kolem výpočtů Výkonného týmu. Získané poznatky budou využity v Závěrečné zprávě

Více

I. Projekce obyvatelstva České republiky

I. Projekce obyvatelstva České republiky I. Projekce obyvatelstva České republiky Nejnovější projekci obyvatelstva České republiky vypracoval Český statistky úřad závěrem roku 23. Navazuje tak na předchozí projekce z let 1993, 1995, 1997 a 1999.

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra zoologie Vliv klimatických změn na vodní ptáky Effect of climate changes on the waterbirds 2009 Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Petr Musil, Dr.

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel města ŘÍČANY. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel města ŘÍČANY. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města ŘÍČANY MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská Národní síť podpory zdraví, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha, říjen

Více

ÚVOD DO STUDIA BIOLOGIE

ÚVOD DO STUDIA BIOLOGIE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ ÚVOD DO STUDIA BIOLOGIE STUDIJNÍ OPORA PRO POSLUCHAČE KOMBINOVANÉHO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA BIOLOGIE JAN IPSER ÚSTÍ NAD LABEM 2005

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra zoologie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra zoologie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra zoologie STRATEGIE CHOVÁNÍ KOSA ČERNÉHO A DROZDA ZPĚVNÉHO PROTI HNÍZDNÍMU PARAZITISMU Diplomová práce Autor: Peter Samaš Studijní obor: Tělesná

Více