Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Hustopeče, rada města Hustopeče"

Transkript

1 Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 104. schůze rady města Hustopeče, konané dne v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/104/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/104/13: RM neschvaluje účast města na projektu realizace jednoho z prvků protierozní ochrany dle návrhu Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v. v. i., a nebude jej podporovat. Usnesení č. 3/104/13: RM schvaluje pokácení 17 topolů rostoucích ve větrolamu na lokalitě Volská hora na pozemcích p. č. KN 4536/119 a 4536/65 v k.ú. Hustopeče u Brna, které jsou ve vlastnictví města Hustopeče. Většina stromů je silně proschlých, u některých již došlo k odlomení silných větví. Další topoly konkurují jiným hodnotnějším dřevinám. Stromy neplní estetické funkce a ekologické jen velmi omezeně. Pokácené stromy budou využity k výrobě dřevní štěpky a její využití při realizaci projektu Zřízení prvků ÚSES v lokalitě Volská hora. RM pověřuje p. Chrastinu předložením žádosti o kácení za město. Usnesení č. 4/104/13: RM schvaluje podání žádosti o povolení ke kácení dřevin. Jedná se o kácení: a) Suchého ořešáku rostoucího u parku Záhumenice na pozemku p. č. KN 2565, který je ve vlastnictví města Hustopeče. Ořešák je zcela suchý. b) Vyvrácené hlošiny úzkolisté rostoucí u parku Záhumenice na pozemku p. č. KN 2565, který je ve vlastnictví města Hustopeče. Strom je zcela vyvrácený. c) Poškozeného jírovce rostoucího před hřbitovem na pozemku p. č. KN 501/6, který je ve vlastnictví města Hustopeče. Strom je silně poškozený, v minulosti se z něho odlomila část koruny včetně části kmene. Zbývající část koruny je proschlá. Strom neplní estetické funkce a hrozí jeho pád. RM pověřuje p. Chrastinu předložením žádostí o kácení za město. Usnesení č. 5/104/13: RM schvaluje podání žádosti na pokácení dřevin na cizím pozemku a to suché lípy rostoucí na ul. Bratislavská na břehu Štinkavky před areálem společnosti NERIA. RM pověřuje p. Chrastinu předložením žádosti o kácení za město. Usnesení č. 6/104/13: RM schvaluje dle doporučení odboru životního prostředí provedení pokácení dvou borovic rostoucích Na Sídlišti u bytového domu č. 9 na pozemku p. č. KN 1673/2, který je ve vlastnictví Města Hustopeče. Důvodem je tlučení větví do omítky domu při větru. Současně určuje prostor pro náhradní výsadbu a to v prostoru za chodníkem, kde budou vysazeny nové stromky. RM pověřuje p. Chrastinu předložením žádosti o kácení za město. Usnesení č. 7/104/13: RM schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Městem Hustopeče a internetovým portálem Seznam.cz, a.s. Spolupráce je bezplatná. Text smlouvy je přílohou Usnesení č. 8/104/13: RM schvaluje Dodatky ke Smlouvám na pronájem bytových jednotek v domě Penzion pro důchodce, Žižkova 1, které byly uzavřeny na dobu určitou s právem opce do konce roku 2013, nové dodatky jsou schváleny na dobu určitou s platností od do Seznam dodatků je přílohou. 1/9

2 Usnesení (úkol) č. 9/104/13: RM ukládá jednat s panem o respektování Domovního řádu a možnosti ukončení pobytu v Penzionu pro důchodce. Usnesení č. 10/104/13: RM schvaluje smlouvy na pronájem pokojů a bytových jednotek na ubytovně Mostař na ul. Kpt. Jaroše 1001/1 v Hustopečích. Jedná se o smlouvy na dobu určitou s platností od do s právem opce 1 měsíce, nejpozději však do Seznam smluv je přílohou. Usnesení č. 11/104/13: RM schvaluje žádost pana o schválení nájemní smlouvy na ubytovně Mostař, kpt Jaroše 1, na období , bez formulace o opci. Usnesení č. 12/104/13: RM schvaluje přesun hospodářské ztráty Sportovního zařízení města do hospodářského provozu na rok Usnesení č. 13/104/13: RM schvaluje pro vedení města další postup při výběru nového ředitele Sportovního zařízení města Pověřuje vedení města vyhlášením výběrového řízení na pozici ředitele SPOZAM pověřuje města výkonem funkce ředitele SPOZAM do doby než bude moci nastoupit nově jmenovaný ředitel, Usnesení č. 14/104/13: RM schvaluje instalaci 2 ks svítidel veřejného osvětlení (světelných bodů) s umístěním na stávající sloupy el. vedení u sportovní haly na chodníku mezi ulicemi Šafaříkova a Nerudova. Cena instalace dvou svítidel bude do Kč vč. DPH. Bude hrazeno z položky ORJ 274 veřejné osvětlení z rozpočtu roku Usnesení (úkol) č. 15/104/13: RM odkládá schválení předloženého Provozní řád Městské sportovní haly Hustopeče. V textu požaduje opravu věcných nesprávností a celkové zjednodušení provedení provozního řádu. Text návrhu provozního řádu je přílohou. Usnesení č. 16/104/13: RM bere na vědomí seznam investic pro rok 2014 a schvaluje priority - oprava chodníků ve městě a další výhodné investice z dotačních titulů. Usnesení č. 17/104/13: RM bere na vědomí zápis ze schůze komise obřadů a slavností, konané dne Usnesení č. 18/104/13: RM schvaluje uvolnění členky Komise obřadů a slavností a zároveň jmenuje novou členku komise... Usnesení č. 19/104/13: RM bere na vědomí informace o stavu techniky Městských služeb Hustopeče. Usnesení (úkol) č. 20/104/13: RM ukládá pozvat pana Chrastinu vedoucího Městských služeb Hustopeče na radu města k projednání záležitostí týkajících se pořízení nové techniky v roce Usnesení č. 21/104/13: RM schvaluje Dohodu o propagaci a reklamě na Hustopečské skákání 2014 mezi městem Hustopeče a..., Hustopeče na částku ve výši Kč + DPH. 2/9

3 Usnesení č. 22/104/13: RM schvaluje Dohodu o propagaci a reklamě na Hustopečské skákání 2014 mezi městem Hustopeče a společností STRABAG a.s., Praha 5 na částku ve výši Kč + DPH. Usnesení č. 23/104/13: RM schvaluje Dohodu o propagaci a reklamě na Hustopečské skákání 2014 mezi městem Hustopeče a společností VHS Břeclav s.r.o. na částku ve výši Kč + DPH. Usnesení č. 24/104/13: RM schvaluje Dohodu o propagaci a reklamě na akci Světový duel vín 2013 mezi městem Hustopeče a společností MOSS logistics s.r.o., Hustopeče na částku ve výši Kč + DPH. Usnesení č. 25/104/13: RM schvaluje Dohodu o propagaci a reklamě na akci Světový duel vín 2013 mezi městem Hustopeče a společností Agrotec, a.s. Hustopeče, na částku ve výši Kč + DPH. Usnesení č. 26/104/13: RM bere na vědomí aktualizovaný Plán jednání rady a zastupitelstva města Hustopeče na období Usnesení č. 27/104/13: RM bere na vědomí kontrolu úkolů. Usnesení č. 28/104/13: RM schvaluje souhlas k projektové dokumentaci č. 25/2013 na stavbu HALA NA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ kú. Hustopeče u Brna pč. 3626, pč okres Břeclav jako vlastník přilehlých pozemků parcelní č. KN 3613, 3616, 3625/1, 3625/2 v k. ú. Hustopeče u Brna pro účely uzavření veřejnoprávní smlouvy: 1/ ve smyslu 78 odst. 3 s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na umístění stavby 2/ ve smyslu 116 zákona č. 183/2006 Sb. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na provedení stavby. Usnesení č. 29/104/13: RM schvaluje souhlas ke kolaudaci na stavbu Hustopeče- Rekonstrukce fotbalového hřiště s přírodním trávníkem Usnesení č. 30/104/13: RM schvaluje souhlas k Dohodě č /325 o instalaci/výměně regulátoru tlaku plynu a právu provést stavbu ve smyslu zák. č. 183/2006/Sb. Dohoda je Usnesení č. 31/104/13: RM schvaluje souhlas k Dohodě č /326 o instalaci/výměně regulátoru tlaku plynu a právu provést stavbu ve smyslu zák. č. 183/2006/Sb. Dohoda je Usnesení č. 32/104/13: RM schvaluje souhlas k Dohodě č /327 o instalaci/výměně regulátoru tlaku plynu a právu provést stavbu ve smyslu zák. č. 183/2006/Sb. Dohoda je Usnesení č. 33/104/13: RM schvaluje souhlas k Dohodě č /328 o instalaci/výměně regulátoru tlaku plynu a právu provést stavbu ve smyslu zák. č. 183/2006/Sb. Dohoda je Usnesení č. 34/104/13: RM schvaluje souhlas k Dohodě č /401 o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení dle 70 zák. č. 458/2000 Sb. Dohoda je 3/9

4 Usnesení č. 35/104/13: RM schvaluje odstranění asfaltové drtě z pozemku parcelní číslo KN 5399/11 v k. ú. Hustopeče u Brna, Městskými službami Hustopeče. Usnesení č. 36/104/13: RM schvaluje ponechání asfaltové drtě z pozemků, které nejsou ve vlastnictví města, přiléhajících k cestě ve vlastnictví města na pozemku parcelní číslo KN 5404/1 v k. ú. Hustopeče u Brna na základě geometrického zaměření hranice pozemku Usnesení č. 37/104/13: RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Dům Penzion pro důchodce Hustopeče oprava střechy (2) od WOODWORK Service s.r.o. se sídlem, Syrovice 213, IČ , nabídková cena bez DPH Kč. Usnesení č. 38/104/13: RM schvaluje pořadí na dalších místech u zakázky Dům Penzion pro důchodce Hustopeče oprava střechy (2) : 2. Pavel Šuba, pokrývačství, klempířství, tesařství se sídlem Pod Platanem 3, Mikulov, IČ BROTR COMPANY s.r.o., se sídlem Banskobystrická 175/295, Brno, IČ Usnesení č. 39/104/13: RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci Dům Penzion pro důchodce Hustopeče oprava střechy (2) s WOODWORK Service s.r.o. se sídlem, Syrovice 213, IČ Termínu realizace bude Text smlouvy je přílohou zápisu Usnesení (úkol) č. 40/104/13: RM ukládá připravit dodatek ke smlouvě o dílo se společností WOODWORK Service s.r.o. na zakázku Dům Penzion pro důchodce Hustopeče oprava střechy (2) s formulací v případě nenastoupení k realizaci během 1. týdne dohodnutého termínu bude společnost upozorněna na povinnost zahájení prací, pokud přesto do 7 dnů nenastoupí a bude smlouva neplatná. Usnesení č. 41/104/13: RM schvaluje Dodatek č. 775/2013/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 (dále SFDI). S tím, že finanční prostředky, které poskytne SFDI ve výši Kč budou využity výlučně na akci Bezbariérové trasy Hustopeče ISPROFOND Usnesení č. 42/104/13: RM bere na vědomí žádost společnosti ZEMOS a.s. o snížení nájemného s tím, že město trvá nadále na placení nájemného dle platné nájemní smlouvy ze dne , ve znění pozdějších dodatků. Usnesení č. 43/104/13: RM schvaluje Mandátní smlouvu s Technickými službami Hustopeče s.r.o. o zajištění výkonu technického dozoru k projektu Tůně v nivě Štinkavky za úhradu ve výši ,66 Kč včetně DPH. Text smlouvy je Usnesení č. 44/104/13: RM schvaluje smlouvu o dílo s Ing. Ondřejem Remešem, IČO , Dolní Životice 131, k zajištění autorského dozoru při realizaci akce Tůně v nivě Štinkavky za cenu Kč + DPH. Usnesení č. 45/104/13: RM schvaluje Darovací smlouvu se Základní uměleckou školou, Hustopeče, okres Břeclav, IČ: , kterou město daruje soubor vyřazeného majetku v původní účetní hodnotě 6.597,55 Kč. Text smlouvy je 4/9

5 Usnesení č. 46/104/13: RM schvaluje Darovací smlouvu se Základní školou a Praktickou školou, Hustopeče, Šafaříkova 24, IČ: , kterou město daruje soubor vyřazeného majetku v původní účetní hodnotě ,10 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu Usnesení č. 47/104/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s nar.,, kterou město získává dar ve výši Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 12,9 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení (úkol) č. 48/104/13: RM ukládá zajistit podklady ohledně stanovení výše částky při realizaci nájezdů na ul. Svatopluka Čecha v roce Usnesení č. 49/104/13: RM schvaluje Dodatek č.1 k nájemní smlouvě s Technickými službami s.r.o. na pronájem movitých věcí za částku Kč + DPH/ rok s účinností od Text smlouvy je přílohou zápisu Usnesení č. 50/104/13: RM schvaluje Dodatek č.1 k nájemní smlouvě s, na pronájem části pozemku par.č. KN 4542/364 v k.ú. Hustopeče u Brna, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o jinou část stejné parcely o výměře 55 m2 za účelem zřízení okrasné zahrady. Nájemné se zvyšuje na 510 Kč. Záměr byl zveřejněn v době Text dodatku je Usnesení č. 51/104/13: RM schvaluje Podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2014, programu zaměřeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace na projekt Bezbariérová trasa města Hustopeče Celkové maximální předpokládané výdaje projektu: ,62 Kč (včetně DPH). Maximální spoluúčast Města Hustopeče: ,61 Kč (včetně DPH). Usnesení č. 52/104/13: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Hustopeče a na pronájem objektu garáží bez čp/če umístěného na pozemku par. č. KN 885/19 a dále části pozemku par. č. KN 885/23 o výměře 120 m 2, vše zapsáno na LV č u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče za účelem zřízení prodejny a skladu za roční nájemné Kč. Usnesení (úkol) č. 53/104/13: RM schvaluje zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku Prvky ÚSES Lokalita Čtvrtě, Díly a Kamenec a Obnova parkové zeleně v Hustopečích a zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku a zveřejnění této zakázky, plnění může být zvlášť. V zadávací dokumentaci doplňuje do návrhu smlouvy formulaci v případě nenastoupení k realizaci během 1. týdne dohodnutého termínu bude společnost upozorněna na povinnost zahájení prací, pokud přesto do dalších 7 dnů firma nenastoupí, bude smlouva neplatná. Usnesení č. 54/104/13: RM schvaluje pronájem objektu Formanky společnosti RaJ group, s.r.o., dle podmínek vyhlášeného výběrového řízení. Usnesení (úkol) č. 55/104/13: RM ukládá připravit smlouvu na pronájem objektu autokempu Formanka s nájmem na dobu 7 let, s 3-měsíční výpovědní lhůtou v případě prodeje, dle podmínek vyhlášeného výběrového řízení. Ve smlouvě bude doplněno řešení odepisování investic. 5/9

6 Usnesení č. 56/104/13: RM schvaluje odměnu v částce Euro pro společnost Deloitte Advisory, s.r.o., dle smlouvy na první část dokumentů týkajících se transformace Městské nemocnice Hustopeče (Tvorba nájemní smlouvy, Harmonogram). Usnesení č. 57/104/13: RM schvaluje zadání projektové dokumentace na opravu sklepů pod Starou poštou společnosti Osička stavební firma s.r.o., Podivínská 1309, Velké Bílovice, IČ: , za částku Kč bez DPH. Částka bude financována z položky Správa budov z rozpočtu roku Usnesení č. 58/104/13: RM schvaluje ukončení pracovního poměru a odvolání z funkce ředitele Sportovního zařízení města Bc. Fridricha k datu Usnesení č. 59/104/13: RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb se společností Hantály a.s., kterým se snižuje od cena za svoz z 950 Kč na 850 Kč. Ostatní náležitosti smlouvy se nemění. Usnesení č. 60/104/13: RM schvaluje Smlouvu s PPFP s.r.o. IČ: o spolupráci při zajištění přípravy a organizace Hustopečského skákání v roce 2014 za úhradu vůči PPFP ve výši Kč +DPH. Usnesení č. 61/104/13: RM schvaluje podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj na financování projektu Regenerace panelového sídliště Větrná a U Větrolamu, III. Etapa s celkovými náklady ve výši Kč a spoluúčastí města ve výši min. 30% celkových nákladů, tzn. minimálně Kč. Usnesení č. 62/104/13: RM schvaluje realizaci projektu Regenerace panelového sídliště Větrná a U Větrolamu, III. Etapa pro rok 2014 v návaznosti na finanční zajištění schválené v rámci rozpočtu na rok 2014 Zastupitelstvem města Hustopeče. Usnesení č. 63/104/13: RM bere na vědomí zápis ze stavební komise. Usnesení č. 64/104/13: RM schvaluje dle žádosti, bytem, v zastoupení projektanta Master Designe Projekt, s. r. o., se sídlem Ostrava, 28. října 1810/86 o souhlas města, jako vlastníka pozemku p.č. 4544/5, s přesahem požárně nebezpečného stavby na pozemku p.č. 4544/123 na pozemek města p.č. 4544/5, vše v k.ú. Hustopeče u Brna. Usnesení č. 65/104/13: RM schvaluje souhlas se stavbou RODINNÝ DŮM ASTRA PLUS NOVOSTAVBA - k.ú. Hustopeče pč. KN 5845/6 včetně přípojek inženýrských sítí, zpevněných ploch a sjezdu na místní komunikaci za předpokladu, že nebude narušena komunikace, dle žádosti, bytem, v zastoupení projektanta Ing. Václava Cichry, se sídlem Hustopeče, Nádražní 9. Usnesení č. 66/104/13: RM schvaluje Smlouvu Souhlas se stavbou RODINNÝ DŮM ASTRA PLUS NOVOSTAVBA - k.ú. Hustopeče pč. KN 5845/6 včetně přípojek inženýrských sítí, zpevněných ploch a sjezdu na místní komunikaci dle žádosti, bytem, v zastoupení projektanta Ing. Václava Cichry, se sídlem Hustopeče, Nádražní 9. Usnesení č. 67/104/13: RM nedoporučuje ZM ke schválení prodej části pozemku parcela číslo KN 2600/27 vedeného jako orná půda o výměře cca 3000 m 2 v k.ú. Hustopeče u Brna. Daná lokalita určena jako území rezerva pro výstavbu (R114/SV). 6/9

7 Usnesení č. 68/104/13: RM bere na vědomí informace o šetření nepovolené stavby na polní cestě vedoucí k Myslivně. Usnesení č. 69/104/13: RM nedoporučuje ZM ke schválení záměru na prodej pozemku p.č. 286/3 v k.ú. Hustopeče u Brna. Usnesení č. 70/104/13: RM schvaluje ukončení smlouvy s Jiřím Pololáníkem, IČ , Brno ke zprostředkování prodeje objektu Formanky. Usnesení č. 71/104/13: RM schvaluje podání výpovědi MM reality s.r.o. o zprostředkování prodeje objektu Formanky. Usnesení č. 72/104/13: RM schvaluje vytvoření a pořízení nové společné šablony webu města s umožněním portálového řešení. Usnesení č. 73/104/13: RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na výběr dodavatele tvůrce šablony webu města a jeho následnou implementaci do systému Word Press. V rámci VŘ budou osloveny 3 firmy se zkušenostmi s tvorbou grafiky a vzhledu webu. RM schvaluje výběrovou komisi ve složení:,,,,... Usnesení (úkol) č. 74/104/13: RM ukládá umístit dopravní značení zákaz stání vozidel na silnici na ulic Nádražní v úseku od křižovatky ulic Nádražní a Brněnská až po křižovatku s ulicemi Pitnerova, kpt. Jaroše. Usnesení (úkol) č. 75/104/13: RM schvaluje doplnění doplňující informace mimo zásobování k dopravní značce zákaz vjezd nad 3,5 tuny na vjezdu do ul. Hradní. Usnesení (úkol) č. 76/104/13: RM ukládá trvalou kontrolu Městské policie na bezbariérových trasách, se zaměřením na parkování vozidel na chodnících a v místech pro přecházení chodců s bezbariérovou úpravou (křiž Brněnská Žižkova). Usnesení (úkol) č. 77/104/13: RM ukládá provést opravu chodníku na Masarykově náměstí (u č. 8,9), nasypáním štěrku do prohlubně chodníku, na jaře 2014 proběhne předláždění. Usnesení (úkol) č. 78/104/13: RM ukládá vyvolat jednání ohledně omezení parkovacích míst na ulici Brněnské u domu č.p Usnesení (úkol) č. 79/104/13: RM ukládá dokončit výměnu povrchu chodníku na ul. Brněnská (u Halmů po SÚS) v návaznosti na vybudované bezbariérové trasy na jaře roku Zhotovení zadat Technickým službám Hustopeče, s.r.o. Usnesení (úkol) č. 80/104/13: RM ukládá opravit chodník před Mateřskou školou U rybiček (výměra cca 7 1,5 m). Usnesení č. 81/104/13: RM schvaluje smlouvu o dílo na stavbu Mateřská škola Školní, rekonstrukce objektu - 1. etapa s vítězným uchazečem STAVIKA s.r.o. se sídlem J. Opletala 2403, Břeclav, IČ Usnesení č. 82/104/13: RM schvaluje revokaci usnesení z RM , kterým se schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne s Tomášem Rychlým IČ: na pronájem restaurace v objektu Herbenova 423/4 v Hustopečích, kterým se snižují zálohy 7/9

8 na energie a služby spojené s nájmem o úhrady na elektřinu a dodávku tepla a dále o platby za provoz kabelové TV celkem o Kč ročně. Nájemce je povinen uhradit kauci Kč pro případ uhrazení poplatku za nové připojení elektroměru a plynoměru. Součástí nájmu jsou nově i nebytové prostory kotelny o výměře 8m 2 včetně technologického vybavení pod objektem restaurace na ul. Herbenova 423/4 na pozemku par.č. KN 279 v k.ú. Hustopeče u Brna, s tím, že nájemné se zvyšuje o Kč. Usnesení č. 83/104/13: RM schvaluje Dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne s Tomášem Rychlým IČ: na pronájem restaurace v objektu Herbenova 423/4 v Hustopečích, kterým se pro rok 2013 stanovují roční zálohy na energie a služby spojené s nájmem na Kč a od stanovují zálohy na služby spojené s nájmem Kč ročně. Nájemce je povinen uhradit kauci Kč pro případ uhrazení poplatku za nové připojení elektroměru a plynoměru. Součástí nájmu jsou nově i nebytové prostory kotelny o výměře 8m 2 včetně technologického vybavení pod objektem restaurace na ul. Herbenova 423/4 na pozemku par.č. KN 279 v k.ú. Hustopeče u Brna, s tím, že nájemné se zvyšuje o Kč. Podmínkou snížení celkových záloh za rok 2013 bude doplacení zbývajících záloh na energie do Text dodatku je Usnesení č. 84/104/13: RM schvaluje Dodatek č. 3 ke jmenování do funkce pro ředitele příspěvkové organizace Městská nemocnice Hustopeče..., kterým se mění stávající smlouva na dobu určitou do , nově od na smlouvu na dobu neurčitou. Stávající podmínky odměňování se nemění. Usnesení č. 85/104/13: RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Sjednání podmínek pro výkon funkce pro ředitele příspěvkové organizace Městská nemocnice Hustopeče..., kterým se mění stávající sjednání podmínek na dobu určitou do , nově od na smlouvu na dobu neurčitou. Ostatní podmínky se se nemění. Usnesení č. 86/104/13: RM schvaluje zápůjčku vozu Škoda Fabia 1B7 7262, v současné době zařazené jako referentské vozidlo pro potřeby MěÚ, Městské nemocnici Hustopeče na dobu do vstupu strategického partnera pro potřeby zajištění svozu vzorků do laboratoře. Usnesení (úkol) č. 87/104/13: RM ukládá tajemníkovi prověřit podmínky pro prodloužení jmenování ředitele základních a mateřských škol zřizovaných obcí, kterým končí smlouva v průběhu roku Usnesení č. 88/104/13: RM schvaluje podporu Petice za záchranu venkovských pošt, současně souhlasí s umístěním petičních archů a se sběrem podpisů na podatelnách MěÚ a na TIC, dát informaci o sběru podpisů na web města. Usnesení č. 89/104/13: RM schvaluje neposkytnout žulový materiál, na vydláždění soukromého pozemku navazujícího na městský chodník. Jedná se o plochu rozměrů cca 5 x 1,3 m. Město bude potřebovat materiál pro vlastní potřebu (např. chodníky na hřbitově) Usnesení č. 90/104/13: RM schvaluje Dohodu o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení a nápravě vadného stavu s vlastníkem nemovitostí /pozemku/ mezi městem Hustopeče a ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Prahy 10, IČ: Text smlouvy je Usnesení č. 91/104/13: RM schvaluje doplnění ozvučení předsálí ve smuteční obřadní síni krematoria v ceně do Kč. 8/9

9 Usnesení č. 92/104/13: RM schvaluje objednání aktualizace projektové dokumentace projektu Regenerace panelového sídliště Větrná a U Větrolamu, III. Etapa v ceně Kč vč DPH u ing. arch. Putny z firmy Dimense, v.o.s., IČ , Brno, s termínem dodání v roce Usnesení (úkol) č. 93/104/13: RM ukládá prověřit možnosti přístupu k rozvaděči el. energie společnosti ČEZ, a.s., v zahradách domů u dálnice. Usnesení (úkol) č. 94/104/13: RM ukládá právně posoudit a připravit dokumenty jejich pomocí můžeme firmu Cooptel nahlásit na ÚHOS pro neplnění podmínek zadávací dokumentace a následné smlouvy k zakázce Bezbariérové trasy Hustopeče. V případě potřeby přizvat i poradenskou firmu (např. Renards). 9/9

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 Rada města schválila: 1) fixaci úrokového SWAPU u PPF banky a.s. na úvěr na komunikace s úrokovým zajištěním 0,66 a na úvěr na ZŠ Komenského

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 132. schůze Rada města Hustopeče konané dne 23.09.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/132/14: RM schválila program jednání dnešní RM. Usnesení RM č. 2/132/14: RM bere

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 102. schůze rady města Hustopeče, konané dne 03.12.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/102/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/102/13: RM schvaluje

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 4. schůze Rady města Hustopeče konané dne 10.12.2014 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/4/14: RM schválila program jednání dnešní

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 107. schůze rady města Hustopeče, konané dne 21.01.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/107/14: RM schválila program dnešní schůze

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013

U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013 U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013 Rada města schválila: 1) dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Zadávací dokumentaci výběrového řízení na zhotovení Projektové dokumentace

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 5. schůze Rady města Hustopeče konané dne 23.12.2014 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/5/14: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 95. schůze rady města Hustopeče, konané dne 03.09.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/95/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení (úkol) č. 2/95/13: RM ukládá

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 19. schůze Rady města Hustopeče konané dne 14.07.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 19. schůze Rady města Hustopeče konané dne 14.07.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 19. schůze Rady města Hustopeče konané dne 14.07.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/19/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

U s n e s e n í ze 75. schůze rady města Hustopeče dne 08.01.2013. Rada města schválila:

U s n e s e n í ze 75. schůze rady města Hustopeče dne 08.01.2013. Rada města schválila: U s n e s e n í ze 75. schůze rady města Hustopeče dne 08.01.2013 Rada města schválila: 1) termíny blokové čištění ve městě. 2) podání žádosti na projekt Oranžové hřiště na ul. Lipova za cenu 1 mil. Kč,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 10. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.03.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/10/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U s n e s e n í z 60. schůze rady města Hustopeče dne 09.12.2008

U s n e s e n í z 60. schůze rady města Hustopeče dne 09.12.2008 Rada města schválila: U s n e s e n í z 60. schůze rady města Hustopeče dne 09.12.2008 1) Dnešní program schůze příloha č. 1. 2) Souhlas pro spol. Viadesigne Břeclav k územnímu řízení na akci Hustopeče

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U s n e s e n í ze 49. schůze rady města Hustopeče dne 21.02.2012

U s n e s e n í ze 49. schůze rady města Hustopeče dne 21.02.2012 U s n e s e n í ze 49. schůze rady města Hustopeče dne 21.02.2012 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Oslovení firem na zpracování hydrogeologické studie na odstranění

Více

U s n e s e n í ze 73. schůze rady města Hustopeče dne 26.05.2009

U s n e s e n í ze 73. schůze rady města Hustopeče dne 26.05.2009 U s n e s e n í ze 73. schůze rady města Hustopeče dne 26.05.2009 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Jmenování skupiny, která se bude zabývat problematikou výstavby kompostárny

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 86. schůze rady města Hustopeče, konané dne 14.5.2013 Usnesení č. 1/86/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/86/13: RM schvaluje návrh územního plánu města Hustopeče, v původně

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27 KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í R 1791/05-10

U S N E S E N Í R 1791/05-10 U S N E S E N Í z 80. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. května 2010 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

U S N E S E N Í. 3. Změna rozpočtu roku 2011 rozpočtové opatření č. 4/2011 (tisk R/135) R 258/04-11

U S N E S E N Í. 3. Změna rozpočtu roku 2011 rozpočtové opatření č. 4/2011 (tisk R/135) R 258/04-11 U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. dubna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Informace z usnesení 73. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.2.2013 1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Rada MČ Brno-Starý

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U s n e s e n í z 80. schůze rady města Hustopeče dne 11.08.2009

U s n e s e n í z 80. schůze rady města Hustopeče dne 11.08.2009 U s n e s e n í z 80. schůze rady města Hustopeče dne 11.08.2009 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Dodatek č. 1 ke SOD se spol. HaSt na akci Hustopeče Za Pionýrskou,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 101. schůze rady města Hustopeče, konané dne 19.11.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/101/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/101/13: RM schvaluje

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 85. schůze rady města Hustopeče, konané dne 30.4.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/85/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení (úkol) č. 2/85/13: RM ukládá

Více

Usnesení z 81. schůze rady města Hustopeče, konané dne 26.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení z 81. schůze rady města Hustopeče, konané dne 26.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení z 81. schůze rady města Hustopeče, konané dne 26.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/81/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/81/13: RM schvaluje podání

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 26. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.11.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 26. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.11.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 26. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.11.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/26/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 30. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.12.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 30. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.12.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 30. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.12.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/30/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 24. schůze Rady města Hustopeče konané dne 06.10.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 24. schůze Rady města Hustopeče konané dne 06.10.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 24. schůze Rady města Hustopeče konané dne 06.10.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/24/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 23. zasedání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012)

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 14-2008 z 14. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 20.11. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost p. Xxxx o pronájem nebytových prostor v Nádražní ul. č. p.

Více