Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Hustopeče, rada města Hustopeče"

Transkript

1 Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 104. schůze rady města Hustopeče, konané dne v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/104/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/104/13: RM neschvaluje účast města na projektu realizace jednoho z prvků protierozní ochrany dle návrhu Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v. v. i., a nebude jej podporovat. Usnesení č. 3/104/13: RM schvaluje pokácení 17 topolů rostoucích ve větrolamu na lokalitě Volská hora na pozemcích p. č. KN 4536/119 a 4536/65 v k.ú. Hustopeče u Brna, které jsou ve vlastnictví města Hustopeče. Většina stromů je silně proschlých, u některých již došlo k odlomení silných větví. Další topoly konkurují jiným hodnotnějším dřevinám. Stromy neplní estetické funkce a ekologické jen velmi omezeně. Pokácené stromy budou využity k výrobě dřevní štěpky a její využití při realizaci projektu Zřízení prvků ÚSES v lokalitě Volská hora. RM pověřuje p. Chrastinu předložením žádosti o kácení za město. Usnesení č. 4/104/13: RM schvaluje podání žádosti o povolení ke kácení dřevin. Jedná se o kácení: a) Suchého ořešáku rostoucího u parku Záhumenice na pozemku p. č. KN 2565, který je ve vlastnictví města Hustopeče. Ořešák je zcela suchý. b) Vyvrácené hlošiny úzkolisté rostoucí u parku Záhumenice na pozemku p. č. KN 2565, který je ve vlastnictví města Hustopeče. Strom je zcela vyvrácený. c) Poškozeného jírovce rostoucího před hřbitovem na pozemku p. č. KN 501/6, který je ve vlastnictví města Hustopeče. Strom je silně poškozený, v minulosti se z něho odlomila část koruny včetně části kmene. Zbývající část koruny je proschlá. Strom neplní estetické funkce a hrozí jeho pád. RM pověřuje p. Chrastinu předložením žádostí o kácení za město. Usnesení č. 5/104/13: RM schvaluje podání žádosti na pokácení dřevin na cizím pozemku a to suché lípy rostoucí na ul. Bratislavská na břehu Štinkavky před areálem společnosti NERIA. RM pověřuje p. Chrastinu předložením žádosti o kácení za město. Usnesení č. 6/104/13: RM schvaluje dle doporučení odboru životního prostředí provedení pokácení dvou borovic rostoucích Na Sídlišti u bytového domu č. 9 na pozemku p. č. KN 1673/2, který je ve vlastnictví Města Hustopeče. Důvodem je tlučení větví do omítky domu při větru. Současně určuje prostor pro náhradní výsadbu a to v prostoru za chodníkem, kde budou vysazeny nové stromky. RM pověřuje p. Chrastinu předložením žádosti o kácení za město. Usnesení č. 7/104/13: RM schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Městem Hustopeče a internetovým portálem Seznam.cz, a.s. Spolupráce je bezplatná. Text smlouvy je přílohou Usnesení č. 8/104/13: RM schvaluje Dodatky ke Smlouvám na pronájem bytových jednotek v domě Penzion pro důchodce, Žižkova 1, které byly uzavřeny na dobu určitou s právem opce do konce roku 2013, nové dodatky jsou schváleny na dobu určitou s platností od do Seznam dodatků je přílohou. 1/9

2 Usnesení (úkol) č. 9/104/13: RM ukládá jednat s panem o respektování Domovního řádu a možnosti ukončení pobytu v Penzionu pro důchodce. Usnesení č. 10/104/13: RM schvaluje smlouvy na pronájem pokojů a bytových jednotek na ubytovně Mostař na ul. Kpt. Jaroše 1001/1 v Hustopečích. Jedná se o smlouvy na dobu určitou s platností od do s právem opce 1 měsíce, nejpozději však do Seznam smluv je přílohou. Usnesení č. 11/104/13: RM schvaluje žádost pana o schválení nájemní smlouvy na ubytovně Mostař, kpt Jaroše 1, na období , bez formulace o opci. Usnesení č. 12/104/13: RM schvaluje přesun hospodářské ztráty Sportovního zařízení města do hospodářského provozu na rok Usnesení č. 13/104/13: RM schvaluje pro vedení města další postup při výběru nového ředitele Sportovního zařízení města Pověřuje vedení města vyhlášením výběrového řízení na pozici ředitele SPOZAM pověřuje města výkonem funkce ředitele SPOZAM do doby než bude moci nastoupit nově jmenovaný ředitel, Usnesení č. 14/104/13: RM schvaluje instalaci 2 ks svítidel veřejného osvětlení (světelných bodů) s umístěním na stávající sloupy el. vedení u sportovní haly na chodníku mezi ulicemi Šafaříkova a Nerudova. Cena instalace dvou svítidel bude do Kč vč. DPH. Bude hrazeno z položky ORJ 274 veřejné osvětlení z rozpočtu roku Usnesení (úkol) č. 15/104/13: RM odkládá schválení předloženého Provozní řád Městské sportovní haly Hustopeče. V textu požaduje opravu věcných nesprávností a celkové zjednodušení provedení provozního řádu. Text návrhu provozního řádu je přílohou. Usnesení č. 16/104/13: RM bere na vědomí seznam investic pro rok 2014 a schvaluje priority - oprava chodníků ve městě a další výhodné investice z dotačních titulů. Usnesení č. 17/104/13: RM bere na vědomí zápis ze schůze komise obřadů a slavností, konané dne Usnesení č. 18/104/13: RM schvaluje uvolnění členky Komise obřadů a slavností a zároveň jmenuje novou členku komise... Usnesení č. 19/104/13: RM bere na vědomí informace o stavu techniky Městských služeb Hustopeče. Usnesení (úkol) č. 20/104/13: RM ukládá pozvat pana Chrastinu vedoucího Městských služeb Hustopeče na radu města k projednání záležitostí týkajících se pořízení nové techniky v roce Usnesení č. 21/104/13: RM schvaluje Dohodu o propagaci a reklamě na Hustopečské skákání 2014 mezi městem Hustopeče a..., Hustopeče na částku ve výši Kč + DPH. 2/9

3 Usnesení č. 22/104/13: RM schvaluje Dohodu o propagaci a reklamě na Hustopečské skákání 2014 mezi městem Hustopeče a společností STRABAG a.s., Praha 5 na částku ve výši Kč + DPH. Usnesení č. 23/104/13: RM schvaluje Dohodu o propagaci a reklamě na Hustopečské skákání 2014 mezi městem Hustopeče a společností VHS Břeclav s.r.o. na částku ve výši Kč + DPH. Usnesení č. 24/104/13: RM schvaluje Dohodu o propagaci a reklamě na akci Světový duel vín 2013 mezi městem Hustopeče a společností MOSS logistics s.r.o., Hustopeče na částku ve výši Kč + DPH. Usnesení č. 25/104/13: RM schvaluje Dohodu o propagaci a reklamě na akci Světový duel vín 2013 mezi městem Hustopeče a společností Agrotec, a.s. Hustopeče, na částku ve výši Kč + DPH. Usnesení č. 26/104/13: RM bere na vědomí aktualizovaný Plán jednání rady a zastupitelstva města Hustopeče na období Usnesení č. 27/104/13: RM bere na vědomí kontrolu úkolů. Usnesení č. 28/104/13: RM schvaluje souhlas k projektové dokumentaci č. 25/2013 na stavbu HALA NA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ kú. Hustopeče u Brna pč. 3626, pč okres Břeclav jako vlastník přilehlých pozemků parcelní č. KN 3613, 3616, 3625/1, 3625/2 v k. ú. Hustopeče u Brna pro účely uzavření veřejnoprávní smlouvy: 1/ ve smyslu 78 odst. 3 s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na umístění stavby 2/ ve smyslu 116 zákona č. 183/2006 Sb. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na provedení stavby. Usnesení č. 29/104/13: RM schvaluje souhlas ke kolaudaci na stavbu Hustopeče- Rekonstrukce fotbalového hřiště s přírodním trávníkem Usnesení č. 30/104/13: RM schvaluje souhlas k Dohodě č /325 o instalaci/výměně regulátoru tlaku plynu a právu provést stavbu ve smyslu zák. č. 183/2006/Sb. Dohoda je Usnesení č. 31/104/13: RM schvaluje souhlas k Dohodě č /326 o instalaci/výměně regulátoru tlaku plynu a právu provést stavbu ve smyslu zák. č. 183/2006/Sb. Dohoda je Usnesení č. 32/104/13: RM schvaluje souhlas k Dohodě č /327 o instalaci/výměně regulátoru tlaku plynu a právu provést stavbu ve smyslu zák. č. 183/2006/Sb. Dohoda je Usnesení č. 33/104/13: RM schvaluje souhlas k Dohodě č /328 o instalaci/výměně regulátoru tlaku plynu a právu provést stavbu ve smyslu zák. č. 183/2006/Sb. Dohoda je Usnesení č. 34/104/13: RM schvaluje souhlas k Dohodě č /401 o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení dle 70 zák. č. 458/2000 Sb. Dohoda je 3/9

4 Usnesení č. 35/104/13: RM schvaluje odstranění asfaltové drtě z pozemku parcelní číslo KN 5399/11 v k. ú. Hustopeče u Brna, Městskými službami Hustopeče. Usnesení č. 36/104/13: RM schvaluje ponechání asfaltové drtě z pozemků, které nejsou ve vlastnictví města, přiléhajících k cestě ve vlastnictví města na pozemku parcelní číslo KN 5404/1 v k. ú. Hustopeče u Brna na základě geometrického zaměření hranice pozemku Usnesení č. 37/104/13: RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Dům Penzion pro důchodce Hustopeče oprava střechy (2) od WOODWORK Service s.r.o. se sídlem, Syrovice 213, IČ , nabídková cena bez DPH Kč. Usnesení č. 38/104/13: RM schvaluje pořadí na dalších místech u zakázky Dům Penzion pro důchodce Hustopeče oprava střechy (2) : 2. Pavel Šuba, pokrývačství, klempířství, tesařství se sídlem Pod Platanem 3, Mikulov, IČ BROTR COMPANY s.r.o., se sídlem Banskobystrická 175/295, Brno, IČ Usnesení č. 39/104/13: RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci Dům Penzion pro důchodce Hustopeče oprava střechy (2) s WOODWORK Service s.r.o. se sídlem, Syrovice 213, IČ Termínu realizace bude Text smlouvy je přílohou zápisu Usnesení (úkol) č. 40/104/13: RM ukládá připravit dodatek ke smlouvě o dílo se společností WOODWORK Service s.r.o. na zakázku Dům Penzion pro důchodce Hustopeče oprava střechy (2) s formulací v případě nenastoupení k realizaci během 1. týdne dohodnutého termínu bude společnost upozorněna na povinnost zahájení prací, pokud přesto do 7 dnů nenastoupí a bude smlouva neplatná. Usnesení č. 41/104/13: RM schvaluje Dodatek č. 775/2013/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 (dále SFDI). S tím, že finanční prostředky, které poskytne SFDI ve výši Kč budou využity výlučně na akci Bezbariérové trasy Hustopeče ISPROFOND Usnesení č. 42/104/13: RM bere na vědomí žádost společnosti ZEMOS a.s. o snížení nájemného s tím, že město trvá nadále na placení nájemného dle platné nájemní smlouvy ze dne , ve znění pozdějších dodatků. Usnesení č. 43/104/13: RM schvaluje Mandátní smlouvu s Technickými službami Hustopeče s.r.o. o zajištění výkonu technického dozoru k projektu Tůně v nivě Štinkavky za úhradu ve výši ,66 Kč včetně DPH. Text smlouvy je Usnesení č. 44/104/13: RM schvaluje smlouvu o dílo s Ing. Ondřejem Remešem, IČO , Dolní Životice 131, k zajištění autorského dozoru při realizaci akce Tůně v nivě Štinkavky za cenu Kč + DPH. Usnesení č. 45/104/13: RM schvaluje Darovací smlouvu se Základní uměleckou školou, Hustopeče, okres Břeclav, IČ: , kterou město daruje soubor vyřazeného majetku v původní účetní hodnotě 6.597,55 Kč. Text smlouvy je 4/9

5 Usnesení č. 46/104/13: RM schvaluje Darovací smlouvu se Základní školou a Praktickou školou, Hustopeče, Šafaříkova 24, IČ: , kterou město daruje soubor vyřazeného majetku v původní účetní hodnotě ,10 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu Usnesení č. 47/104/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s nar.,, kterou město získává dar ve výši Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 12,9 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení (úkol) č. 48/104/13: RM ukládá zajistit podklady ohledně stanovení výše částky při realizaci nájezdů na ul. Svatopluka Čecha v roce Usnesení č. 49/104/13: RM schvaluje Dodatek č.1 k nájemní smlouvě s Technickými službami s.r.o. na pronájem movitých věcí za částku Kč + DPH/ rok s účinností od Text smlouvy je přílohou zápisu Usnesení č. 50/104/13: RM schvaluje Dodatek č.1 k nájemní smlouvě s, na pronájem části pozemku par.č. KN 4542/364 v k.ú. Hustopeče u Brna, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o jinou část stejné parcely o výměře 55 m2 za účelem zřízení okrasné zahrady. Nájemné se zvyšuje na 510 Kč. Záměr byl zveřejněn v době Text dodatku je Usnesení č. 51/104/13: RM schvaluje Podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2014, programu zaměřeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace na projekt Bezbariérová trasa města Hustopeče Celkové maximální předpokládané výdaje projektu: ,62 Kč (včetně DPH). Maximální spoluúčast Města Hustopeče: ,61 Kč (včetně DPH). Usnesení č. 52/104/13: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Hustopeče a na pronájem objektu garáží bez čp/če umístěného na pozemku par. č. KN 885/19 a dále části pozemku par. č. KN 885/23 o výměře 120 m 2, vše zapsáno na LV č u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče za účelem zřízení prodejny a skladu za roční nájemné Kč. Usnesení (úkol) č. 53/104/13: RM schvaluje zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku Prvky ÚSES Lokalita Čtvrtě, Díly a Kamenec a Obnova parkové zeleně v Hustopečích a zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku a zveřejnění této zakázky, plnění může být zvlášť. V zadávací dokumentaci doplňuje do návrhu smlouvy formulaci v případě nenastoupení k realizaci během 1. týdne dohodnutého termínu bude společnost upozorněna na povinnost zahájení prací, pokud přesto do dalších 7 dnů firma nenastoupí, bude smlouva neplatná. Usnesení č. 54/104/13: RM schvaluje pronájem objektu Formanky společnosti RaJ group, s.r.o., dle podmínek vyhlášeného výběrového řízení. Usnesení (úkol) č. 55/104/13: RM ukládá připravit smlouvu na pronájem objektu autokempu Formanka s nájmem na dobu 7 let, s 3-měsíční výpovědní lhůtou v případě prodeje, dle podmínek vyhlášeného výběrového řízení. Ve smlouvě bude doplněno řešení odepisování investic. 5/9

6 Usnesení č. 56/104/13: RM schvaluje odměnu v částce Euro pro společnost Deloitte Advisory, s.r.o., dle smlouvy na první část dokumentů týkajících se transformace Městské nemocnice Hustopeče (Tvorba nájemní smlouvy, Harmonogram). Usnesení č. 57/104/13: RM schvaluje zadání projektové dokumentace na opravu sklepů pod Starou poštou společnosti Osička stavební firma s.r.o., Podivínská 1309, Velké Bílovice, IČ: , za částku Kč bez DPH. Částka bude financována z položky Správa budov z rozpočtu roku Usnesení č. 58/104/13: RM schvaluje ukončení pracovního poměru a odvolání z funkce ředitele Sportovního zařízení města Bc. Fridricha k datu Usnesení č. 59/104/13: RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb se společností Hantály a.s., kterým se snižuje od cena za svoz z 950 Kč na 850 Kč. Ostatní náležitosti smlouvy se nemění. Usnesení č. 60/104/13: RM schvaluje Smlouvu s PPFP s.r.o. IČ: o spolupráci při zajištění přípravy a organizace Hustopečského skákání v roce 2014 za úhradu vůči PPFP ve výši Kč +DPH. Usnesení č. 61/104/13: RM schvaluje podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj na financování projektu Regenerace panelového sídliště Větrná a U Větrolamu, III. Etapa s celkovými náklady ve výši Kč a spoluúčastí města ve výši min. 30% celkových nákladů, tzn. minimálně Kč. Usnesení č. 62/104/13: RM schvaluje realizaci projektu Regenerace panelového sídliště Větrná a U Větrolamu, III. Etapa pro rok 2014 v návaznosti na finanční zajištění schválené v rámci rozpočtu na rok 2014 Zastupitelstvem města Hustopeče. Usnesení č. 63/104/13: RM bere na vědomí zápis ze stavební komise. Usnesení č. 64/104/13: RM schvaluje dle žádosti, bytem, v zastoupení projektanta Master Designe Projekt, s. r. o., se sídlem Ostrava, 28. října 1810/86 o souhlas města, jako vlastníka pozemku p.č. 4544/5, s přesahem požárně nebezpečného stavby na pozemku p.č. 4544/123 na pozemek města p.č. 4544/5, vše v k.ú. Hustopeče u Brna. Usnesení č. 65/104/13: RM schvaluje souhlas se stavbou RODINNÝ DŮM ASTRA PLUS NOVOSTAVBA - k.ú. Hustopeče pč. KN 5845/6 včetně přípojek inženýrských sítí, zpevněných ploch a sjezdu na místní komunikaci za předpokladu, že nebude narušena komunikace, dle žádosti, bytem, v zastoupení projektanta Ing. Václava Cichry, se sídlem Hustopeče, Nádražní 9. Usnesení č. 66/104/13: RM schvaluje Smlouvu Souhlas se stavbou RODINNÝ DŮM ASTRA PLUS NOVOSTAVBA - k.ú. Hustopeče pč. KN 5845/6 včetně přípojek inženýrských sítí, zpevněných ploch a sjezdu na místní komunikaci dle žádosti, bytem, v zastoupení projektanta Ing. Václava Cichry, se sídlem Hustopeče, Nádražní 9. Usnesení č. 67/104/13: RM nedoporučuje ZM ke schválení prodej části pozemku parcela číslo KN 2600/27 vedeného jako orná půda o výměře cca 3000 m 2 v k.ú. Hustopeče u Brna. Daná lokalita určena jako území rezerva pro výstavbu (R114/SV). 6/9

7 Usnesení č. 68/104/13: RM bere na vědomí informace o šetření nepovolené stavby na polní cestě vedoucí k Myslivně. Usnesení č. 69/104/13: RM nedoporučuje ZM ke schválení záměru na prodej pozemku p.č. 286/3 v k.ú. Hustopeče u Brna. Usnesení č. 70/104/13: RM schvaluje ukončení smlouvy s Jiřím Pololáníkem, IČ , Brno ke zprostředkování prodeje objektu Formanky. Usnesení č. 71/104/13: RM schvaluje podání výpovědi MM reality s.r.o. o zprostředkování prodeje objektu Formanky. Usnesení č. 72/104/13: RM schvaluje vytvoření a pořízení nové společné šablony webu města s umožněním portálového řešení. Usnesení č. 73/104/13: RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na výběr dodavatele tvůrce šablony webu města a jeho následnou implementaci do systému Word Press. V rámci VŘ budou osloveny 3 firmy se zkušenostmi s tvorbou grafiky a vzhledu webu. RM schvaluje výběrovou komisi ve složení:,,,,... Usnesení (úkol) č. 74/104/13: RM ukládá umístit dopravní značení zákaz stání vozidel na silnici na ulic Nádražní v úseku od křižovatky ulic Nádražní a Brněnská až po křižovatku s ulicemi Pitnerova, kpt. Jaroše. Usnesení (úkol) č. 75/104/13: RM schvaluje doplnění doplňující informace mimo zásobování k dopravní značce zákaz vjezd nad 3,5 tuny na vjezdu do ul. Hradní. Usnesení (úkol) č. 76/104/13: RM ukládá trvalou kontrolu Městské policie na bezbariérových trasách, se zaměřením na parkování vozidel na chodnících a v místech pro přecházení chodců s bezbariérovou úpravou (křiž Brněnská Žižkova). Usnesení (úkol) č. 77/104/13: RM ukládá provést opravu chodníku na Masarykově náměstí (u č. 8,9), nasypáním štěrku do prohlubně chodníku, na jaře 2014 proběhne předláždění. Usnesení (úkol) č. 78/104/13: RM ukládá vyvolat jednání ohledně omezení parkovacích míst na ulici Brněnské u domu č.p Usnesení (úkol) č. 79/104/13: RM ukládá dokončit výměnu povrchu chodníku na ul. Brněnská (u Halmů po SÚS) v návaznosti na vybudované bezbariérové trasy na jaře roku Zhotovení zadat Technickým službám Hustopeče, s.r.o. Usnesení (úkol) č. 80/104/13: RM ukládá opravit chodník před Mateřskou školou U rybiček (výměra cca 7 1,5 m). Usnesení č. 81/104/13: RM schvaluje smlouvu o dílo na stavbu Mateřská škola Školní, rekonstrukce objektu - 1. etapa s vítězným uchazečem STAVIKA s.r.o. se sídlem J. Opletala 2403, Břeclav, IČ Usnesení č. 82/104/13: RM schvaluje revokaci usnesení z RM , kterým se schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne s Tomášem Rychlým IČ: na pronájem restaurace v objektu Herbenova 423/4 v Hustopečích, kterým se snižují zálohy 7/9

8 na energie a služby spojené s nájmem o úhrady na elektřinu a dodávku tepla a dále o platby za provoz kabelové TV celkem o Kč ročně. Nájemce je povinen uhradit kauci Kč pro případ uhrazení poplatku za nové připojení elektroměru a plynoměru. Součástí nájmu jsou nově i nebytové prostory kotelny o výměře 8m 2 včetně technologického vybavení pod objektem restaurace na ul. Herbenova 423/4 na pozemku par.č. KN 279 v k.ú. Hustopeče u Brna, s tím, že nájemné se zvyšuje o Kč. Usnesení č. 83/104/13: RM schvaluje Dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne s Tomášem Rychlým IČ: na pronájem restaurace v objektu Herbenova 423/4 v Hustopečích, kterým se pro rok 2013 stanovují roční zálohy na energie a služby spojené s nájmem na Kč a od stanovují zálohy na služby spojené s nájmem Kč ročně. Nájemce je povinen uhradit kauci Kč pro případ uhrazení poplatku za nové připojení elektroměru a plynoměru. Součástí nájmu jsou nově i nebytové prostory kotelny o výměře 8m 2 včetně technologického vybavení pod objektem restaurace na ul. Herbenova 423/4 na pozemku par.č. KN 279 v k.ú. Hustopeče u Brna, s tím, že nájemné se zvyšuje o Kč. Podmínkou snížení celkových záloh za rok 2013 bude doplacení zbývajících záloh na energie do Text dodatku je Usnesení č. 84/104/13: RM schvaluje Dodatek č. 3 ke jmenování do funkce pro ředitele příspěvkové organizace Městská nemocnice Hustopeče..., kterým se mění stávající smlouva na dobu určitou do , nově od na smlouvu na dobu neurčitou. Stávající podmínky odměňování se nemění. Usnesení č. 85/104/13: RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Sjednání podmínek pro výkon funkce pro ředitele příspěvkové organizace Městská nemocnice Hustopeče..., kterým se mění stávající sjednání podmínek na dobu určitou do , nově od na smlouvu na dobu neurčitou. Ostatní podmínky se se nemění. Usnesení č. 86/104/13: RM schvaluje zápůjčku vozu Škoda Fabia 1B7 7262, v současné době zařazené jako referentské vozidlo pro potřeby MěÚ, Městské nemocnici Hustopeče na dobu do vstupu strategického partnera pro potřeby zajištění svozu vzorků do laboratoře. Usnesení (úkol) č. 87/104/13: RM ukládá tajemníkovi prověřit podmínky pro prodloužení jmenování ředitele základních a mateřských škol zřizovaných obcí, kterým končí smlouva v průběhu roku Usnesení č. 88/104/13: RM schvaluje podporu Petice za záchranu venkovských pošt, současně souhlasí s umístěním petičních archů a se sběrem podpisů na podatelnách MěÚ a na TIC, dát informaci o sběru podpisů na web města. Usnesení č. 89/104/13: RM schvaluje neposkytnout žulový materiál, na vydláždění soukromého pozemku navazujícího na městský chodník. Jedná se o plochu rozměrů cca 5 x 1,3 m. Město bude potřebovat materiál pro vlastní potřebu (např. chodníky na hřbitově) Usnesení č. 90/104/13: RM schvaluje Dohodu o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení a nápravě vadného stavu s vlastníkem nemovitostí /pozemku/ mezi městem Hustopeče a ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Prahy 10, IČ: Text smlouvy je Usnesení č. 91/104/13: RM schvaluje doplnění ozvučení předsálí ve smuteční obřadní síni krematoria v ceně do Kč. 8/9

9 Usnesení č. 92/104/13: RM schvaluje objednání aktualizace projektové dokumentace projektu Regenerace panelového sídliště Větrná a U Větrolamu, III. Etapa v ceně Kč vč DPH u ing. arch. Putny z firmy Dimense, v.o.s., IČ , Brno, s termínem dodání v roce Usnesení (úkol) č. 93/104/13: RM ukládá prověřit možnosti přístupu k rozvaděči el. energie společnosti ČEZ, a.s., v zahradách domů u dálnice. Usnesení (úkol) č. 94/104/13: RM ukládá právně posoudit a připravit dokumenty jejich pomocí můžeme firmu Cooptel nahlásit na ÚHOS pro neplnění podmínek zadávací dokumentace a následné smlouvy k zakázce Bezbariérové trasy Hustopeče. V případě potřeby přizvat i poradenskou firmu (např. Renards). 9/9

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne 22.10.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 91. schůze rady města Hustopeče, konané dne 23.7.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/91/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/91/13: RM bere na vědomí

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/15/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

čj. zápisu MCH 3928/2009 spisová značka 3294/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 3928/2009 spisová značka 3294/2009/OVV Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 3928/2009 spisová značka 3294/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 81. zasedání dne 7. července 2009 R M 1 / 8 1 / 0 9 b e r e n a v ě d o m í Informativní zprávu

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne 26.09.2013

Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne 26.09.2013 89/2013-RADA/4086-89. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 89/2013-RADA/4087-89. Rada města předložený program jednání RM 89/2013-RADA/4088-89. Rada města I. ukládá 1. Ing.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Usnesení 13/01/11R: Rada města doporučuje ZM schválení dohody o vypořádání nájemného s VaK Vyškov na základě smlouvy o pronájmu

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Město Horažďovice Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

1. schvaluje následující rozpočtová opatření:

1. schvaluje následující rozpočtová opatření: MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. schůze Rady města Hranic, dne 15. 12. 2014 Usnesení 29/2014 - RM 2 ze dne 15. 12. 2014 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přítomni: Omluveni: Program:

Přítomni: Omluveni: Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Program: Z á p

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 Usnesení č. 3185/2013 (118/3)

2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 Usnesení č. 3185/2013 (118/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Z á p i s z 118. jednání

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více