Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Hustopeče, rada města Hustopeče"

Transkript

1 Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 104. schůze rady města Hustopeče, konané dne v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/104/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/104/13: RM neschvaluje účast města na projektu realizace jednoho z prvků protierozní ochrany dle návrhu Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v. v. i., a nebude jej podporovat. Usnesení č. 3/104/13: RM schvaluje pokácení 17 topolů rostoucích ve větrolamu na lokalitě Volská hora na pozemcích p. č. KN 4536/119 a 4536/65 v k.ú. Hustopeče u Brna, které jsou ve vlastnictví města Hustopeče. Většina stromů je silně proschlých, u některých již došlo k odlomení silných větví. Další topoly konkurují jiným hodnotnějším dřevinám. Stromy neplní estetické funkce a ekologické jen velmi omezeně. Pokácené stromy budou využity k výrobě dřevní štěpky a její využití při realizaci projektu Zřízení prvků ÚSES v lokalitě Volská hora. RM pověřuje p. Chrastinu předložením žádosti o kácení za město. Usnesení č. 4/104/13: RM schvaluje podání žádosti o povolení ke kácení dřevin. Jedná se o kácení: a) Suchého ořešáku rostoucího u parku Záhumenice na pozemku p. č. KN 2565, který je ve vlastnictví města Hustopeče. Ořešák je zcela suchý. b) Vyvrácené hlošiny úzkolisté rostoucí u parku Záhumenice na pozemku p. č. KN 2565, který je ve vlastnictví města Hustopeče. Strom je zcela vyvrácený. c) Poškozeného jírovce rostoucího před hřbitovem na pozemku p. č. KN 501/6, který je ve vlastnictví města Hustopeče. Strom je silně poškozený, v minulosti se z něho odlomila část koruny včetně části kmene. Zbývající část koruny je proschlá. Strom neplní estetické funkce a hrozí jeho pád. RM pověřuje p. Chrastinu předložením žádostí o kácení za město. Usnesení č. 5/104/13: RM schvaluje podání žádosti na pokácení dřevin na cizím pozemku a to suché lípy rostoucí na ul. Bratislavská na břehu Štinkavky před areálem společnosti NERIA. RM pověřuje p. Chrastinu předložením žádosti o kácení za město. Usnesení č. 6/104/13: RM schvaluje dle doporučení odboru životního prostředí provedení pokácení dvou borovic rostoucích Na Sídlišti u bytového domu č. 9 na pozemku p. č. KN 1673/2, který je ve vlastnictví Města Hustopeče. Důvodem je tlučení větví do omítky domu při větru. Současně určuje prostor pro náhradní výsadbu a to v prostoru za chodníkem, kde budou vysazeny nové stromky. RM pověřuje p. Chrastinu předložením žádosti o kácení za město. Usnesení č. 7/104/13: RM schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Městem Hustopeče a internetovým portálem Seznam.cz, a.s. Spolupráce je bezplatná. Text smlouvy je přílohou Usnesení č. 8/104/13: RM schvaluje Dodatky ke Smlouvám na pronájem bytových jednotek v domě Penzion pro důchodce, Žižkova 1, které byly uzavřeny na dobu určitou s právem opce do konce roku 2013, nové dodatky jsou schváleny na dobu určitou s platností od do Seznam dodatků je přílohou. 1/9

2 Usnesení (úkol) č. 9/104/13: RM ukládá jednat s panem o respektování Domovního řádu a možnosti ukončení pobytu v Penzionu pro důchodce. Usnesení č. 10/104/13: RM schvaluje smlouvy na pronájem pokojů a bytových jednotek na ubytovně Mostař na ul. Kpt. Jaroše 1001/1 v Hustopečích. Jedná se o smlouvy na dobu určitou s platností od do s právem opce 1 měsíce, nejpozději však do Seznam smluv je přílohou. Usnesení č. 11/104/13: RM schvaluje žádost pana o schválení nájemní smlouvy na ubytovně Mostař, kpt Jaroše 1, na období , bez formulace o opci. Usnesení č. 12/104/13: RM schvaluje přesun hospodářské ztráty Sportovního zařízení města do hospodářského provozu na rok Usnesení č. 13/104/13: RM schvaluje pro vedení města další postup při výběru nového ředitele Sportovního zařízení města Pověřuje vedení města vyhlášením výběrového řízení na pozici ředitele SPOZAM pověřuje města výkonem funkce ředitele SPOZAM do doby než bude moci nastoupit nově jmenovaný ředitel, Usnesení č. 14/104/13: RM schvaluje instalaci 2 ks svítidel veřejného osvětlení (světelných bodů) s umístěním na stávající sloupy el. vedení u sportovní haly na chodníku mezi ulicemi Šafaříkova a Nerudova. Cena instalace dvou svítidel bude do Kč vč. DPH. Bude hrazeno z položky ORJ 274 veřejné osvětlení z rozpočtu roku Usnesení (úkol) č. 15/104/13: RM odkládá schválení předloženého Provozní řád Městské sportovní haly Hustopeče. V textu požaduje opravu věcných nesprávností a celkové zjednodušení provedení provozního řádu. Text návrhu provozního řádu je přílohou. Usnesení č. 16/104/13: RM bere na vědomí seznam investic pro rok 2014 a schvaluje priority - oprava chodníků ve městě a další výhodné investice z dotačních titulů. Usnesení č. 17/104/13: RM bere na vědomí zápis ze schůze komise obřadů a slavností, konané dne Usnesení č. 18/104/13: RM schvaluje uvolnění členky Komise obřadů a slavností a zároveň jmenuje novou členku komise... Usnesení č. 19/104/13: RM bere na vědomí informace o stavu techniky Městských služeb Hustopeče. Usnesení (úkol) č. 20/104/13: RM ukládá pozvat pana Chrastinu vedoucího Městských služeb Hustopeče na radu města k projednání záležitostí týkajících se pořízení nové techniky v roce Usnesení č. 21/104/13: RM schvaluje Dohodu o propagaci a reklamě na Hustopečské skákání 2014 mezi městem Hustopeče a..., Hustopeče na částku ve výši Kč + DPH. 2/9

3 Usnesení č. 22/104/13: RM schvaluje Dohodu o propagaci a reklamě na Hustopečské skákání 2014 mezi městem Hustopeče a společností STRABAG a.s., Praha 5 na částku ve výši Kč + DPH. Usnesení č. 23/104/13: RM schvaluje Dohodu o propagaci a reklamě na Hustopečské skákání 2014 mezi městem Hustopeče a společností VHS Břeclav s.r.o. na částku ve výši Kč + DPH. Usnesení č. 24/104/13: RM schvaluje Dohodu o propagaci a reklamě na akci Světový duel vín 2013 mezi městem Hustopeče a společností MOSS logistics s.r.o., Hustopeče na částku ve výši Kč + DPH. Usnesení č. 25/104/13: RM schvaluje Dohodu o propagaci a reklamě na akci Světový duel vín 2013 mezi městem Hustopeče a společností Agrotec, a.s. Hustopeče, na částku ve výši Kč + DPH. Usnesení č. 26/104/13: RM bere na vědomí aktualizovaný Plán jednání rady a zastupitelstva města Hustopeče na období Usnesení č. 27/104/13: RM bere na vědomí kontrolu úkolů. Usnesení č. 28/104/13: RM schvaluje souhlas k projektové dokumentaci č. 25/2013 na stavbu HALA NA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ kú. Hustopeče u Brna pč. 3626, pč okres Břeclav jako vlastník přilehlých pozemků parcelní č. KN 3613, 3616, 3625/1, 3625/2 v k. ú. Hustopeče u Brna pro účely uzavření veřejnoprávní smlouvy: 1/ ve smyslu 78 odst. 3 s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na umístění stavby 2/ ve smyslu 116 zákona č. 183/2006 Sb. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na provedení stavby. Usnesení č. 29/104/13: RM schvaluje souhlas ke kolaudaci na stavbu Hustopeče- Rekonstrukce fotbalového hřiště s přírodním trávníkem Usnesení č. 30/104/13: RM schvaluje souhlas k Dohodě č /325 o instalaci/výměně regulátoru tlaku plynu a právu provést stavbu ve smyslu zák. č. 183/2006/Sb. Dohoda je Usnesení č. 31/104/13: RM schvaluje souhlas k Dohodě č /326 o instalaci/výměně regulátoru tlaku plynu a právu provést stavbu ve smyslu zák. č. 183/2006/Sb. Dohoda je Usnesení č. 32/104/13: RM schvaluje souhlas k Dohodě č /327 o instalaci/výměně regulátoru tlaku plynu a právu provést stavbu ve smyslu zák. č. 183/2006/Sb. Dohoda je Usnesení č. 33/104/13: RM schvaluje souhlas k Dohodě č /328 o instalaci/výměně regulátoru tlaku plynu a právu provést stavbu ve smyslu zák. č. 183/2006/Sb. Dohoda je Usnesení č. 34/104/13: RM schvaluje souhlas k Dohodě č /401 o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení dle 70 zák. č. 458/2000 Sb. Dohoda je 3/9

4 Usnesení č. 35/104/13: RM schvaluje odstranění asfaltové drtě z pozemku parcelní číslo KN 5399/11 v k. ú. Hustopeče u Brna, Městskými službami Hustopeče. Usnesení č. 36/104/13: RM schvaluje ponechání asfaltové drtě z pozemků, které nejsou ve vlastnictví města, přiléhajících k cestě ve vlastnictví města na pozemku parcelní číslo KN 5404/1 v k. ú. Hustopeče u Brna na základě geometrického zaměření hranice pozemku Usnesení č. 37/104/13: RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Dům Penzion pro důchodce Hustopeče oprava střechy (2) od WOODWORK Service s.r.o. se sídlem, Syrovice 213, IČ , nabídková cena bez DPH Kč. Usnesení č. 38/104/13: RM schvaluje pořadí na dalších místech u zakázky Dům Penzion pro důchodce Hustopeče oprava střechy (2) : 2. Pavel Šuba, pokrývačství, klempířství, tesařství se sídlem Pod Platanem 3, Mikulov, IČ BROTR COMPANY s.r.o., se sídlem Banskobystrická 175/295, Brno, IČ Usnesení č. 39/104/13: RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci Dům Penzion pro důchodce Hustopeče oprava střechy (2) s WOODWORK Service s.r.o. se sídlem, Syrovice 213, IČ Termínu realizace bude Text smlouvy je přílohou zápisu Usnesení (úkol) č. 40/104/13: RM ukládá připravit dodatek ke smlouvě o dílo se společností WOODWORK Service s.r.o. na zakázku Dům Penzion pro důchodce Hustopeče oprava střechy (2) s formulací v případě nenastoupení k realizaci během 1. týdne dohodnutého termínu bude společnost upozorněna na povinnost zahájení prací, pokud přesto do 7 dnů nenastoupí a bude smlouva neplatná. Usnesení č. 41/104/13: RM schvaluje Dodatek č. 775/2013/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 (dále SFDI). S tím, že finanční prostředky, které poskytne SFDI ve výši Kč budou využity výlučně na akci Bezbariérové trasy Hustopeče ISPROFOND Usnesení č. 42/104/13: RM bere na vědomí žádost společnosti ZEMOS a.s. o snížení nájemného s tím, že město trvá nadále na placení nájemného dle platné nájemní smlouvy ze dne , ve znění pozdějších dodatků. Usnesení č. 43/104/13: RM schvaluje Mandátní smlouvu s Technickými službami Hustopeče s.r.o. o zajištění výkonu technického dozoru k projektu Tůně v nivě Štinkavky za úhradu ve výši ,66 Kč včetně DPH. Text smlouvy je Usnesení č. 44/104/13: RM schvaluje smlouvu o dílo s Ing. Ondřejem Remešem, IČO , Dolní Životice 131, k zajištění autorského dozoru při realizaci akce Tůně v nivě Štinkavky za cenu Kč + DPH. Usnesení č. 45/104/13: RM schvaluje Darovací smlouvu se Základní uměleckou školou, Hustopeče, okres Břeclav, IČ: , kterou město daruje soubor vyřazeného majetku v původní účetní hodnotě 6.597,55 Kč. Text smlouvy je 4/9

5 Usnesení č. 46/104/13: RM schvaluje Darovací smlouvu se Základní školou a Praktickou školou, Hustopeče, Šafaříkova 24, IČ: , kterou město daruje soubor vyřazeného majetku v původní účetní hodnotě ,10 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu Usnesení č. 47/104/13: RM schvaluje Darovací smlouvu s nar.,, kterou město získává dar ve výši Kč za zhotovení nového nájezdu o výměře 12,9 m 2 na ul. Hradní. Text smlouvy je Usnesení (úkol) č. 48/104/13: RM ukládá zajistit podklady ohledně stanovení výše částky při realizaci nájezdů na ul. Svatopluka Čecha v roce Usnesení č. 49/104/13: RM schvaluje Dodatek č.1 k nájemní smlouvě s Technickými službami s.r.o. na pronájem movitých věcí za částku Kč + DPH/ rok s účinností od Text smlouvy je přílohou zápisu Usnesení č. 50/104/13: RM schvaluje Dodatek č.1 k nájemní smlouvě s, na pronájem části pozemku par.č. KN 4542/364 v k.ú. Hustopeče u Brna, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o jinou část stejné parcely o výměře 55 m2 za účelem zřízení okrasné zahrady. Nájemné se zvyšuje na 510 Kč. Záměr byl zveřejněn v době Text dodatku je Usnesení č. 51/104/13: RM schvaluje Podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2014, programu zaměřeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace na projekt Bezbariérová trasa města Hustopeče Celkové maximální předpokládané výdaje projektu: ,62 Kč (včetně DPH). Maximální spoluúčast Města Hustopeče: ,61 Kč (včetně DPH). Usnesení č. 52/104/13: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Hustopeče a na pronájem objektu garáží bez čp/če umístěného na pozemku par. č. KN 885/19 a dále části pozemku par. č. KN 885/23 o výměře 120 m 2, vše zapsáno na LV č u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče za účelem zřízení prodejny a skladu za roční nájemné Kč. Usnesení (úkol) č. 53/104/13: RM schvaluje zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku Prvky ÚSES Lokalita Čtvrtě, Díly a Kamenec a Obnova parkové zeleně v Hustopečích a zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku a zveřejnění této zakázky, plnění může být zvlášť. V zadávací dokumentaci doplňuje do návrhu smlouvy formulaci v případě nenastoupení k realizaci během 1. týdne dohodnutého termínu bude společnost upozorněna na povinnost zahájení prací, pokud přesto do dalších 7 dnů firma nenastoupí, bude smlouva neplatná. Usnesení č. 54/104/13: RM schvaluje pronájem objektu Formanky společnosti RaJ group, s.r.o., dle podmínek vyhlášeného výběrového řízení. Usnesení (úkol) č. 55/104/13: RM ukládá připravit smlouvu na pronájem objektu autokempu Formanka s nájmem na dobu 7 let, s 3-měsíční výpovědní lhůtou v případě prodeje, dle podmínek vyhlášeného výběrového řízení. Ve smlouvě bude doplněno řešení odepisování investic. 5/9

6 Usnesení č. 56/104/13: RM schvaluje odměnu v částce Euro pro společnost Deloitte Advisory, s.r.o., dle smlouvy na první část dokumentů týkajících se transformace Městské nemocnice Hustopeče (Tvorba nájemní smlouvy, Harmonogram). Usnesení č. 57/104/13: RM schvaluje zadání projektové dokumentace na opravu sklepů pod Starou poštou společnosti Osička stavební firma s.r.o., Podivínská 1309, Velké Bílovice, IČ: , za částku Kč bez DPH. Částka bude financována z položky Správa budov z rozpočtu roku Usnesení č. 58/104/13: RM schvaluje ukončení pracovního poměru a odvolání z funkce ředitele Sportovního zařízení města Bc. Fridricha k datu Usnesení č. 59/104/13: RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb se společností Hantály a.s., kterým se snižuje od cena za svoz z 950 Kč na 850 Kč. Ostatní náležitosti smlouvy se nemění. Usnesení č. 60/104/13: RM schvaluje Smlouvu s PPFP s.r.o. IČ: o spolupráci při zajištění přípravy a organizace Hustopečského skákání v roce 2014 za úhradu vůči PPFP ve výši Kč +DPH. Usnesení č. 61/104/13: RM schvaluje podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj na financování projektu Regenerace panelového sídliště Větrná a U Větrolamu, III. Etapa s celkovými náklady ve výši Kč a spoluúčastí města ve výši min. 30% celkových nákladů, tzn. minimálně Kč. Usnesení č. 62/104/13: RM schvaluje realizaci projektu Regenerace panelového sídliště Větrná a U Větrolamu, III. Etapa pro rok 2014 v návaznosti na finanční zajištění schválené v rámci rozpočtu na rok 2014 Zastupitelstvem města Hustopeče. Usnesení č. 63/104/13: RM bere na vědomí zápis ze stavební komise. Usnesení č. 64/104/13: RM schvaluje dle žádosti, bytem, v zastoupení projektanta Master Designe Projekt, s. r. o., se sídlem Ostrava, 28. října 1810/86 o souhlas města, jako vlastníka pozemku p.č. 4544/5, s přesahem požárně nebezpečného stavby na pozemku p.č. 4544/123 na pozemek města p.č. 4544/5, vše v k.ú. Hustopeče u Brna. Usnesení č. 65/104/13: RM schvaluje souhlas se stavbou RODINNÝ DŮM ASTRA PLUS NOVOSTAVBA - k.ú. Hustopeče pč. KN 5845/6 včetně přípojek inženýrských sítí, zpevněných ploch a sjezdu na místní komunikaci za předpokladu, že nebude narušena komunikace, dle žádosti, bytem, v zastoupení projektanta Ing. Václava Cichry, se sídlem Hustopeče, Nádražní 9. Usnesení č. 66/104/13: RM schvaluje Smlouvu Souhlas se stavbou RODINNÝ DŮM ASTRA PLUS NOVOSTAVBA - k.ú. Hustopeče pč. KN 5845/6 včetně přípojek inženýrských sítí, zpevněných ploch a sjezdu na místní komunikaci dle žádosti, bytem, v zastoupení projektanta Ing. Václava Cichry, se sídlem Hustopeče, Nádražní 9. Usnesení č. 67/104/13: RM nedoporučuje ZM ke schválení prodej části pozemku parcela číslo KN 2600/27 vedeného jako orná půda o výměře cca 3000 m 2 v k.ú. Hustopeče u Brna. Daná lokalita určena jako území rezerva pro výstavbu (R114/SV). 6/9

7 Usnesení č. 68/104/13: RM bere na vědomí informace o šetření nepovolené stavby na polní cestě vedoucí k Myslivně. Usnesení č. 69/104/13: RM nedoporučuje ZM ke schválení záměru na prodej pozemku p.č. 286/3 v k.ú. Hustopeče u Brna. Usnesení č. 70/104/13: RM schvaluje ukončení smlouvy s Jiřím Pololáníkem, IČ , Brno ke zprostředkování prodeje objektu Formanky. Usnesení č. 71/104/13: RM schvaluje podání výpovědi MM reality s.r.o. o zprostředkování prodeje objektu Formanky. Usnesení č. 72/104/13: RM schvaluje vytvoření a pořízení nové společné šablony webu města s umožněním portálového řešení. Usnesení č. 73/104/13: RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na výběr dodavatele tvůrce šablony webu města a jeho následnou implementaci do systému Word Press. V rámci VŘ budou osloveny 3 firmy se zkušenostmi s tvorbou grafiky a vzhledu webu. RM schvaluje výběrovou komisi ve složení:,,,,... Usnesení (úkol) č. 74/104/13: RM ukládá umístit dopravní značení zákaz stání vozidel na silnici na ulic Nádražní v úseku od křižovatky ulic Nádražní a Brněnská až po křižovatku s ulicemi Pitnerova, kpt. Jaroše. Usnesení (úkol) č. 75/104/13: RM schvaluje doplnění doplňující informace mimo zásobování k dopravní značce zákaz vjezd nad 3,5 tuny na vjezdu do ul. Hradní. Usnesení (úkol) č. 76/104/13: RM ukládá trvalou kontrolu Městské policie na bezbariérových trasách, se zaměřením na parkování vozidel na chodnících a v místech pro přecházení chodců s bezbariérovou úpravou (křiž Brněnská Žižkova). Usnesení (úkol) č. 77/104/13: RM ukládá provést opravu chodníku na Masarykově náměstí (u č. 8,9), nasypáním štěrku do prohlubně chodníku, na jaře 2014 proběhne předláždění. Usnesení (úkol) č. 78/104/13: RM ukládá vyvolat jednání ohledně omezení parkovacích míst na ulici Brněnské u domu č.p Usnesení (úkol) č. 79/104/13: RM ukládá dokončit výměnu povrchu chodníku na ul. Brněnská (u Halmů po SÚS) v návaznosti na vybudované bezbariérové trasy na jaře roku Zhotovení zadat Technickým službám Hustopeče, s.r.o. Usnesení (úkol) č. 80/104/13: RM ukládá opravit chodník před Mateřskou školou U rybiček (výměra cca 7 1,5 m). Usnesení č. 81/104/13: RM schvaluje smlouvu o dílo na stavbu Mateřská škola Školní, rekonstrukce objektu - 1. etapa s vítězným uchazečem STAVIKA s.r.o. se sídlem J. Opletala 2403, Břeclav, IČ Usnesení č. 82/104/13: RM schvaluje revokaci usnesení z RM , kterým se schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne s Tomášem Rychlým IČ: na pronájem restaurace v objektu Herbenova 423/4 v Hustopečích, kterým se snižují zálohy 7/9

8 na energie a služby spojené s nájmem o úhrady na elektřinu a dodávku tepla a dále o platby za provoz kabelové TV celkem o Kč ročně. Nájemce je povinen uhradit kauci Kč pro případ uhrazení poplatku za nové připojení elektroměru a plynoměru. Součástí nájmu jsou nově i nebytové prostory kotelny o výměře 8m 2 včetně technologického vybavení pod objektem restaurace na ul. Herbenova 423/4 na pozemku par.č. KN 279 v k.ú. Hustopeče u Brna, s tím, že nájemné se zvyšuje o Kč. Usnesení č. 83/104/13: RM schvaluje Dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne s Tomášem Rychlým IČ: na pronájem restaurace v objektu Herbenova 423/4 v Hustopečích, kterým se pro rok 2013 stanovují roční zálohy na energie a služby spojené s nájmem na Kč a od stanovují zálohy na služby spojené s nájmem Kč ročně. Nájemce je povinen uhradit kauci Kč pro případ uhrazení poplatku za nové připojení elektroměru a plynoměru. Součástí nájmu jsou nově i nebytové prostory kotelny o výměře 8m 2 včetně technologického vybavení pod objektem restaurace na ul. Herbenova 423/4 na pozemku par.č. KN 279 v k.ú. Hustopeče u Brna, s tím, že nájemné se zvyšuje o Kč. Podmínkou snížení celkových záloh za rok 2013 bude doplacení zbývajících záloh na energie do Text dodatku je Usnesení č. 84/104/13: RM schvaluje Dodatek č. 3 ke jmenování do funkce pro ředitele příspěvkové organizace Městská nemocnice Hustopeče..., kterým se mění stávající smlouva na dobu určitou do , nově od na smlouvu na dobu neurčitou. Stávající podmínky odměňování se nemění. Usnesení č. 85/104/13: RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Sjednání podmínek pro výkon funkce pro ředitele příspěvkové organizace Městská nemocnice Hustopeče..., kterým se mění stávající sjednání podmínek na dobu určitou do , nově od na smlouvu na dobu neurčitou. Ostatní podmínky se se nemění. Usnesení č. 86/104/13: RM schvaluje zápůjčku vozu Škoda Fabia 1B7 7262, v současné době zařazené jako referentské vozidlo pro potřeby MěÚ, Městské nemocnici Hustopeče na dobu do vstupu strategického partnera pro potřeby zajištění svozu vzorků do laboratoře. Usnesení (úkol) č. 87/104/13: RM ukládá tajemníkovi prověřit podmínky pro prodloužení jmenování ředitele základních a mateřských škol zřizovaných obcí, kterým končí smlouva v průběhu roku Usnesení č. 88/104/13: RM schvaluje podporu Petice za záchranu venkovských pošt, současně souhlasí s umístěním petičních archů a se sběrem podpisů na podatelnách MěÚ a na TIC, dát informaci o sběru podpisů na web města. Usnesení č. 89/104/13: RM schvaluje neposkytnout žulový materiál, na vydláždění soukromého pozemku navazujícího na městský chodník. Jedná se o plochu rozměrů cca 5 x 1,3 m. Město bude potřebovat materiál pro vlastní potřebu (např. chodníky na hřbitově) Usnesení č. 90/104/13: RM schvaluje Dohodu o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení a nápravě vadného stavu s vlastníkem nemovitostí /pozemku/ mezi městem Hustopeče a ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Prahy 10, IČ: Text smlouvy je Usnesení č. 91/104/13: RM schvaluje doplnění ozvučení předsálí ve smuteční obřadní síni krematoria v ceně do Kč. 8/9

9 Usnesení č. 92/104/13: RM schvaluje objednání aktualizace projektové dokumentace projektu Regenerace panelového sídliště Větrná a U Větrolamu, III. Etapa v ceně Kč vč DPH u ing. arch. Putny z firmy Dimense, v.o.s., IČ , Brno, s termínem dodání v roce Usnesení (úkol) č. 93/104/13: RM ukládá prověřit možnosti přístupu k rozvaděči el. energie společnosti ČEZ, a.s., v zahradách domů u dálnice. Usnesení (úkol) č. 94/104/13: RM ukládá právně posoudit a připravit dokumenty jejich pomocí můžeme firmu Cooptel nahlásit na ÚHOS pro neplnění podmínek zadávací dokumentace a následné smlouvy k zakázce Bezbariérové trasy Hustopeče. V případě potřeby přizvat i poradenskou firmu (např. Renards). 9/9

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 102. schůze rady města Hustopeče, konané dne 03.12.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/102/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/102/13: RM schvaluje

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 111. schůze rady města Hustopeče, konané dne 25.02.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/111/14: RM schválila program dnešní schůze

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne 22.10.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 110. schůze rady města Hustopeče, konané dne 11.02.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/110/14: RM schválila program dnešní schůze

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/15/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 91. schůze rady města Hustopeče, konané dne 23.7.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/91/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/91/13: RM bere na vědomí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U s n e s e n í ze 42. schůze rady města Hustopeče dne 06.12.2011

U s n e s e n í ze 42. schůze rady města Hustopeče dne 06.12.2011 U s n e s e n í ze 42. schůze rady města Hustopeče dne 06.12.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Záměr města na pronájem pozemku p. č. KN 5429/66, vedený jako trvalý

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost p. Xxxx o pronájem nebytových prostor v Nádražní ul. č. p.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015

11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015 11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Zápis

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 16/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 22. 7. 2015 Přítomní členové rady: Mgr.

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Záměr prodeje části pozemku p.č. 900/9 v k.ú. Ivančice

21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Záměr prodeje části pozemku p.č. 900/9 v k.ú. Ivančice 21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Záměr

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

U s n e s e n í z 18. schůze rady města Hustopeče dne 24.05.2011

U s n e s e n í z 18. schůze rady města Hustopeče dne 24.05.2011 U s n e s e n í z 18. schůze rady města Hustopeče dne 24.05.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Dar ve výši 3.000 Kč na seminář pořádající Kravihorská republika spolu

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 6. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 26.01.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 6. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 26.01.2015 Město Horažďovice Usnesení z 6. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 26.01.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

č. 87/2015 č. 89/2015 1. schvaluje hospodářský výsledek jednotlivých příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Libuš za rok 2014,

č. 87/2015 č. 89/2015 1. schvaluje hospodářský výsledek jednotlivých příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Libuš za rok 2014, USNESENÍ RADY ze dne 14. 4. 2015 Rada MČ Praha-Libuš č. 87/2015 1. schvaluje uzavření smlouvy č. 14211013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 89. jednání Rady města

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 23. zasedání

Více

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č. 1 Technický bod Výpis

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012

USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012 Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012 Zastupitelstvo obce schválilo: Bod č.1 Technický bod Usnesení č. 18/12/ Z2 : schvaluje za ověřovatele

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015

Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015 Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více