Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu"

Transkript

1 Vzdělávací modul č.: 4 Veřejná podpora studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/ , spolufinancovaného z Regionálního operačního programu Jihovýchod 1

2 Předložený studijní podklad ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/ vytvořila společnost AQE advisors, a. s. Autor skript: Ing. David Hebron, BA David Hebron se od roku 2010 věnuje externí administraci řídících orgánů, kde v pozici poradce pomáhá s implementací operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU. Věnuje se připomínkování metodik potřebných pro implementaci programů, auditu čerpání jednotlivých projektů, kontrole monitorovacích zpráv a realizaci veřejnosprávních kontrol na místě. Dále vede semináře pro žadatele a příjemce projektů financovaných z EU. Zaměřuje se zejména na Integrovaný operační program, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a programy přeshraniční spolupráce. 2

3 Obsah: Úvod Veřejná podpora Definice veřejné podpory Podpora De minimis Služby obecného hospodářského zájmu Historické souvislosti SOHZ Schéma použití pravidel SOHZ Znaky hospodářské činnosti Kritéria Altmark Ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU Odlišení opatření od běžných ekonomických činností Jaký režim pravidel SOHZ je nutné uplatnit? Případová studie Blokové výjimky Přehled blokových výjimek Veřejná podpora v rámci jednotlivých OP Integrovaný regionální operační program Operační program Zaměstnanost Operační program Životní prostředí Přílohy

4 Úvod Tento dokument byl vytvořen jako studijní podklad pro budoucí příjemce dotačních prostředků z ESI fondů v programovém období Dokument je zaměřen na problematiku veřejné podpory. V rámci jednotlivých kapitol je uvedena definice veřejné podpory, která vychází ze Smlouvy o fungování EU. Dále je popsána podpora de minimis, služby obecného hospodářského zájmu a blokové výjimky. Na závěr je uveden způsob řešení veřejné podpory v rámci vybraných operačních programů. 4

5 1. Veřejná podpora Podstata regulace poskytování veřejné podpory Evropskou unií spočívá v myšlence existence volné hospodářské soutěže bez finančního ovlivňování jednotlivých soutěžitelů ze strany států a jimi kontrolovaných subjektů. Státní zásahy způsobují nerovné postavení soutěžitelů neodůvodněné jejich vlastním počínáním. Na druhou stranu si je Evropská unie vědoma pozitivního přínosu poskytování podpory z veřejných prostředků v oblastech, v nichž je uznáván vyšší obecný zájem na jejich dosažení, před zájmem na zajištění volné nezkreslené soutěže. Jde o oblasti, ve kterých dochází k tzv. selhání trhu, a ve kterých by bez zapojení veřejných prostředků nebylo možné zajistit naplnění požadovaných statků nebo by je sice zajistit možné bylo, ale v pouze nedostatečné míře. Veřejná podpora a pravidla jejího poskytování působí žadatelům v i poskytovatelům dotací značné problémy. V případě pochybení na jedné či druhé straně většinou následuje penalizace v podobě odebrání celé dotace, včetně úroků. Problematiku veřejné podpory upravuje především primární i sekundární evropské právo, které je doplňováno národním právem členských států Evropské unie. Jediným orgánem, který může posuzovat vznik veřejné podpory je Evropská komise. V rámci ČR má na starosti koordinaci dodržování pravidel veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo zemědělství. Tato povinnost vyplývá ze zákona 215/2004 Sb. o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje. 1.1 Definice veřejné podpory Tato oblast je upravena v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Jedná se o podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které naruší nebo hrozí narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby a tím ovlivňují obchod mezi členskými státy. 1) Podpora poskytnutá státem nebo z veřejných prostředků - pojem státní podpory se vztahuje na jakoukoli přímo či nepřímo poskytnutou výhodu financovanou ze státních prostředků, poskytnutou státem jako takovým nebo zprostředkujícím subjektem jednajícím na základě svěřených pravomocí. Základním předpokladem pro naplnění tohoto definičního znaku je ovlivnění veřejných rozpočtů, přitom není rozhodující, zda jsou veřejné rozpočty ovlivněny přímo (vydáním finančních prostředků) či nepřímo (nerozšířením jejich příjmové stránky, ke kterému by za normálních okolností došlo). Za veřejné prostředky se považují i fondy, které jsou kontrolovány orgány veřejné správy. 2) Podpora zvýhodňuje určití podniky nebo určité odvětví podnikání a je selektivní - pojmem podnik se rozumí jakákoli entita, která vykonává ekonomickou činnost, bez ohledu na její právní status nebo způsob, jakým je financována. V českém právním prostředí je tedy podnikem jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, jakékoliv sdružení nebo seskupení osob bez právní subjektivity, jakož i každý veřejný orgán, buď se samostatnou právní subjektivitou, nebo spadající pod orgán veřejné moci, který takovou samostatnou právní subjektivitu má. Podstatná je provozovaná činnost podniku, zda jí lze považovat za ekonomickou či nikoliv. Ekonomickou činností se v souladu s rozhodovací praxí rozumí nabízení zboží a/nebo služeb na trhu. Ani neziskovost v konkrétním případě nehraje zásadní roli. Zvýhodnění představuje stav, který by za 5

6 běžných tržních podmínek nenastal. Ke zvýhodnění dochází už tehdy, kdy podpora snižuje náklady, které by musel příjemce za běžného fungování nést ze svého rozpočtu. Selektivní opatření je takové, které není aplikováno vůči všem podnikům na trhu stejně a nelze jej tedy označit za obecné opatření. 3) Je narušena nebo hrozí narušení soutěže - narušení soutěže stejně jako další definiční znak veřejné podpory (ovlivnění obchodu mezi členskými státy) Evropská komise spíše předpokládá. Soutěž je narušena tehdy, pokud opatření posílí postavení příjemce podpory oproti jeho konkurentům. 4) Je ovlivněn obchod mezi členskými státy - není stanovena žádná hranice, kdy již konkrétní opatření ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Z judikatury však vyplývá, že i malá částky či malá velikost příjemce veřejné podpory může ovlivnit trh mezi členskými státy. K ovlivnění obchodu zpravidla nedochází, pokud předmětné opatření působí pouze lokálně (regionálně) či příjemci podporovaných služeb pocházejí pouze z jednoho členského státu. (Podpora de minimis neovlivňuje obchod mezi členskými státy ani nenarušuje soutěž). Pokud není, byť jediný z výše uvedených bodů naplněn, k veřejné podpoře nedochází. Jediným orgánem, který má pravomoc takové rozhodnutí udělat je Evropská komise. Při posuzování vzniku VP je tedy důležité nejen znát všechny patřičná nařízení, ale je nezbytné se seznámit s rozhodovací praxí EK. Přístup k veřejné podpoře se v jednotlivých oblastech vyvíjí spolu s ekonomikou a v každém státě může být trochu jiný. Tam, kde dnes dochází k tržnímu selhání, může zítra existovat regulérní životaschopný trh. Na tyto změny musí EK průběžně reagovat a své postoje aktualizovat. Případy, kdy bylo, resp. nebylo shledáno naplnění některého z definičních znaků veřejné podpory: (české případy jsou zvýrazněny kurzívou) Veřejné prostředky Případy, kdy nejsou veřejné prostředky zapojeny: veřejné prostředky nejsou zapojeny, pokud nedochází k přímému nebo nepřímému ovlivnění veřejných rozpočtů (pokud jsou tedy například zatíženi pouze koneční uživatelé podporovaných služeb) zákonná opatření, která nemají dopad na příjmy veřejných rozpočtů (např. stanovení minimálních prodejních cen, či regulace stanovící právní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem) soukromé fondy, nad nimiž stát nevykonává kontrolu Ekonomická činnost Příklady činností, které nejsou evropskými institucemi považovány za ekonomické činnosti, které představují výkon státních výsad - činnosti armády, policie, orgánů veřejné správy, apod. činnosti, které mají čistě sociální povahu - režimy povinného pojištění, které plní výlučně sociální funkci 6

7 - činnost veřejného školství financovaného obecně z veřejných prostředků Podnik Z judikatury evropských institucí vyplývá, že podnikem může být: podnikající fyzická osoba právnická osoba (není rozhodující forma vlastnictví takže jak veřejné, tak soukromé ) veřejné orgány vykonávající ekonomickou činnost Zvýhodnění Evropská komise konstatovala neexistenci zvýhodnění v těchto případech podpory: městská bezdrátová síť (internet veřejným budovám a institucím, poskytování volného připojení k internetu pro služby veřejné služby e-governmentu a pro informace z veřejného sektoru pro obyvatele) v Praze při jednání v souladu s principem soukromého investora kompenzace v rámci závazku veřejné služby při splnění všech podmínek rozsudku Altmark Narušení nebo hrozba narušení soutěže Soutěž je narušena v případě, že finanční pomoc poskytnutá státem posiluje pozici podniku na trhu ve srovnání s ostatními soutěžiteli (například snížením investičních nebo provozních nákladů oproti svým konkurentům). Ovlivnění obchodu mezi členskými státy Ovlivnění obchodu nemůže být jednoznačně vyloučeno v případě, že příjemce podpory působí pouze lokálně, ani v případě kdy nevykonává žádnou exportní činnost anebo veškerý export podniku směřuje mimo Evropskou unii. Podpory, u nichž není patrné ovlivnění obchodu mezi členskými státy, jsou například podpory: malých lokálních muzeí plaveckého bazénu užívaného místními obyvateli místního kulturního života (mobilní knihovny, venkovské kluby mladých, organizace kulturních akcí zachovávajících místní hodnoty) malých přístavů s malým počtem cizinců malé vysoké školy (výuka převážně v národním jazyce, regionální působení Přerov) divadelní a literární produkce (Praha) městského domu v malém městě (Přerov) pořádajícího představení v národním jazyce, které lákají místní obyvatele prodej bytů nebo bytových domů předem určenému subjektu (tvořenému výlučně stávajícími nájemníky) 7

8 2. Podpora De minimis Podpora poskytovaná podle pravidla de minimis (též podpora malého rozsahu) je podporou, která není de iure veřejnou podporou, neboť vzhledem ke své relativní nízké hodnotě není s to narušit hospodářskou soutěž ani ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie. Právní úprava podpory de minimis je obsažena v nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 1. Celková výše podpory de minimis poskytnuté jednomu podniku nesmí za libovolná 3 po sobě jdoucí účetní období překročit částku Eur. Celková částka podpory de minimis udělená jednomu podniku provozujícímu silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu, nesmí překročit částku Eur za libovolná 3 po sobě jdoucí účetní období, přičemž ji nelze použít na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu. Tyto finanční stropy platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Jedním podnikem jsou podle nařízení č. 1407/2003 chápány veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů: a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu; b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu; c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. Podniky, které mají jakýkoli vztah uvedený v písmenech a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více podniků, jsou také považovány za jeden podnik. Skupina všech takto propojených podniků je tak při poskytování podpory de minimis považována za jeden podnik. Výjimkou z pravidla uvedeného v předchozím odstavci je situace, kdy mají dva podniky (např. obchodní společnosti založené obcí) přímou vazbu na stejný subjekt (orgán) veřejné moci (např. obec) a mimoto nemají žádný vzájemný vztah, pak se nejedná o podniky vzájemně propojené, resp. jeden podnik. Přičítá se jim pouze podpora de minimis poskytnutá s nimi propojenému subjektu veřejné moci. Naopak v případě, kdy má být poskytnuta podpora de minimis subjektu veřejné moci, sčítá se podpora poskytnutá jemu a podpora poskytnutá jím ovládaným podnikům. Za účelem zajištění správného používání pojmu jeden podnik vypracoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství Metodickou příručku k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis. Tato příručka je přílohou číslo 1 tohoto dokumentu. 1 Do byla podpora de minimis poskytována podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. 8

9 Podporu de minimis nelze poskytnout v oblastech uvedených v čl. 1 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, kterými jsou: odvětví rybolovu a akvakultury prvovýroba zemědělských produktů uvedených v příloze č. 1 Smlouvy zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, a to v těchto případech: a) je-li výše podpory stanovena na základě ceny nebo množství produktů zakoupených od prvovýrobců nebo uvedených na trh danými podniky či b) je-li poskytnutí podpory závislé na podmínce, že bude zčásti nebo zcela předána prvovýrobcům podpora při vývozu podpora vázaná na přednostní používání domácího zboží na úkor zboží dováženého. Kumulace podpory de minims podporu de minimis podle nařízení 1407/2013 je možné kumulovat s podporou de minimis poskytnutou v souladu s nařízením Komise (EU) č. 360/2012 až do výše EUR; podporu de minimis podle nařízení 1407/2013 je možné kumulovat s ostatními podporami de minimis (viz nařízení č. 1408/2013 či 875/2007) až do výše EUR, resp EUR; podporu de minimis podle nařízení 1407/2013 nelze kumulovat s veřejnou podporou na tytéž způsobilé náklady nebo s veřejnou podporou na tatáž opatření rizikového financování, pokud by taková kumulace vedla k překročení nejvyšší příslušné intenzity podpory či výše podpory, která je pro specifické okolnosti každého případu stanovena v nařízení o blokové výjimce nebo v rozhodnutí Komise. Před poskytnutím podpory de minimis musí poskytovatel podpory zjistit a zkontrolovat: jaké podpory de minimis byly žadateli o podporu de minimis poskytnuty za poslední tři účetní období; zda požadovaná podpora nepřesahuje limit podpory de minimis; začátek a konec účetního období žadatele o podporu de minimis; seznam podniků, které žadatel ovládá nebo které jej ovládají (tj. zkontrolovat všechny subjekty, které s žadatelem tvoří jeden podnik), včetně podpor de minimis poskytnutých těmto podnikům a jejich výše; jaké další podpory na stejný předmět podpory jako v projektu, případně stejné způsobilé výdaje, obdržel žadatel podporu. 9

10 3. Služby obecného hospodářského zájmu Jedná se o specifickou oblast, kde dochází ke střetu soutěžního práva a zájmu členských států EU na zabezpečení určitých veřejných statků tzv. služeb obecného hospodářského zájmu podle čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU. Pojmem SOHZ je třeba rozumět hospodářské činnosti, které orgány veřejné správy definují jako služby zvláštního významu pro své občany a které by bez veřejného zásahu nebyly poskytovány nebo by byly poskytovány za méně příznivých podmínek. SOHZ musí vykazovat odlišné vlastnosti v porovnání s běžnými ekonomickými činnostmi. To znamená, že jejich poskytování je odrazem existence tržního selhání, jinak by neexistoval důvod pro jejich poskytování, neboť by tyto činnosti mohl zabezpečovat sám trh. Jako příklad lze uvést poskytování zdravotnických služeb a sociálních služeb. 3.1 Historické souvislosti SOHZ Velká množina opatření na podporu služeb veřejného zájmu nebyla dlouho veřejným sektorem považována za hospodářskou činnost. Tuto praxi pomohl asi před 10 lety výrazně změnit Evropský soudní dvůr, který v rozsudku C-280/00, Altmark Trans GmbH stanovil 4 kritéria, při jejichž splnění financování hospodářských činností ve veřejném zájmu nepředstavuje veřejnou podporu. Splnění těchto 4 kritérií se v praxi ukázalo jako velmi obtížné, neboť jedním z nich je podmínka, aby finanční podpora veřejného sektoru podniku poskytujícího SOHZ byla odvozena od nákladů efektivně řízeného podniku. Protože stanovení nákladů efektivně řízeného podniku bylo pro veřejný sektor často nerealizovatelné, přijala v roce 2005 Evropská komise balíček předpisů SOHZ s méně náročnými podmínkami, který poté aktualizovala v roce

11 3.2 Schéma použití pravidel SOHZ Na níže uvedením schématu, můžeme dobře vidět postup při uplatňování pravidel služeb obecného hospodářského zájmu. Jednotlivé oblastí jsou dále vysvětleny Znaky hospodářské činnosti Za hospodářskou činnost se označují činností spočívající v nabízení zboží a/nebo služeb na trhu. V rámci posuzování služeb obecného hospodářského zájmu jsou vymezeny následující kritéria pro naplnění hospodářské činnosti. existence trhu, placená služba, ekonomické plnění. 11

12 Pomůckou pro určení ekonomické činnosti může být rozhodovací praxe orgánů EU, která ukazuje, v jakých případech už byla konstatována: Zprostředkování zaměstnání úřady práce. Zdravotnické služby poskytované v nemocnicích nebo mimo nemocnice. Služby rychlé přepravy a převozu nemocných. Dále můžeme uvést některé příklady neekonomických činností dle rozhodovací praxe EK: Za neekonomické činnosti se považují činnosti spojené s výkonem pravomocí státní správy, což například platilo pro: Financování a dozor nad budováním železničních infrastruktur. Přidělování prostředků na úpravné práce a odstranění důsledků důlní činnosti. Dále se může například jednat o: Provoz bazénů a koupališť. Správa kulturních domů. Organizace kulturních aktivit a činnost divadel. Provoz sportovních zařízení. Činnost muzeí nebo zoo. Nájemní bydlení. Zajišťování komunálních služeb (například odvoz odpadu, úklid veřejného prostranství). Sociální a zdravotnické služby. Širokopásmové připojení (datové připojení k internetu). Vodohospodářské služby. Dopravní služby. Uvedené příklady není možné chápat absolutně, neboť hospodářská povaha služeb se může v členských státech EU lišit. Evropská komise sama přiznává, že se dokonce může měnit vlivem politických rozhodnutí nebo hospodářského vývoje Kritéria Altmark Veřejné financování určitých služeb hospodářské povahy, které je odůvodněné zvláštním veřejným zájmem, může narušovat hospodářskou soutěž. Z důvodu zajištění ochrany hospodářské soutěže byly postupem času na evropské úrovni formulovány věcné podmínky pro jejich financování z veřejných zdrojů. Tyto podmínky stanoví, kdy se o veřejnou podporu jedná či nejedná, a dále kdy se jedná o veřejnou podporu slučitelnou se společným trhem podle příslušných ustanovení Smlouvy ES, resp. Smlouvy o fungování EU. Výchozím právním aktem se stal rozsudek Evropského soudního dvora C-280/00, Altmark Trans GmbH. Ten stanovil čtyři zásadní kritéria, za nichž by se přímá či nepřímá finanční podpora od orgánu veřejné správy poskytovateli služeb ve veřejném zájmu neměla považovat za veřejnou podporu. Podpora má zde povahu vyrovnávací platby (kompenzace) za závazek služby obecného hospodářského zájmu. Těmito kritérii se zjednodušeně rozumí: 1) Činnost odpovídá definici služby obecného hospodářského zájmu a její úkoly a povinnosti jsou jednoznačně vymezeny. 2) Parametry pro náhradu nákladů veřejné služby jsou objektivní, průhledné a jsou stanoveny předem. 12

13 3) Vyrovnávací platba nepřekračuje čisté náklady na poskytování služby plus přiměřený zisk (tj. nedochází k nadměrné náhradě). 4) Vyrovnávací platba je stanovena v procesu zadávání veřejných zakázek, nebo pokud se neuskutečnilo veřejné nabídkové řízení, je společnosti pověřené službou obecného hospodářského zájmu vyrovnávací platba vyplácena na základě nákladů typického dobře vedeného podniku. Pouze při splnění všech výše uvedených podmínek zároveň se nejedná o veřejnou podporu. Konstrukce těchto podmínek staví na principu, že pokud vyrovnávací platba nepřevyšuje minimální náklady (včetně přiměřeného zisku), které jsou nezbytné pro zabezpečení dané služby veřejného zájmu, potom příjemce nedisponuje žádnou finanční výhodou, která by ho postavila do výhodnější pozice, než v jaké mohou být jemu konkurující podniky Ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU O veřejnou podporu se může jednat jen za předpokladu, že předmětná služba narušuje obchod mezi členskými státy EU nebo pokud hrozí, že tento obchod naruší. Podmínkou je existence trhu otevřeného hospodářské soutěži, přičemž: Není rozhodující, že podnik sám se nepodílí na přeshraničních činnostech. Není dán žádný limit nebo procento, pod nímž by se mělo za to, že obchod mezi členskými státy EU není narušen. To znamená, že pro splnění této podmínky stačí i malá částka podpory nebo poměrně malá velikost podniku, který je příjemcem podpory. V praxi se často vychází z toho, že pokud služba představuje běžnou (obvyklou) komerční činnost v jiných členských státech, je tato podmínka splněna. Pomůckou pro určení, zda určité činnosti neovlivňují obchod mezi členskými státy EU, respektive mají výhradně místní povahu, může být rozhodovací praxe orgánů EU. Ze strany Evropské komise jde například o tyto indikativní charakteristiky: Ekonomická činnost příjemce veřejné podpory je lokálního charakteru a produkované zboží nebo služby jsou relevantní jen pro ohraničenou geografickou oblast. Opatření nepřitahuje do dotčeného regionu zájem investorů z jiných členských zemí. Spotřebitelé v okolních členských státech nejsou realizací opatření významně ovlivněni. Příjemce veřejné podpory má minimální tržní podíl. Absence nesplnění dané podmínky byla konstatována v těchto konkrétních případech: Koupaliště, která mají být využívána převážně místními obyvateli. Místní nemocnice zaměřené výhradně na místní obyvatele. Místní muzea, která pravděpodobně nepřilákají zahraniční návštěvníky. Místní kulturní události, jejichž potenciální návštěvníci pocházejí z omezené oblasti. Naopak splnění dané podmínky bylo konstatováno v tomto případě SOHZ: Provoz pravidelné autobusové dopravy ze strany podniku, který provozoval pouze místní nebo regionální dopravu a neprovozoval dopravu na celostátní úrovni (tuto službu mohl zajišťovat i jakýkoliv jiný dopravce z ostatních členských států EU). 13

14 3.2.4 Odlišení opatření od běžných ekonomických činností Jedná se o posouzení, že opatření má nezbytnou charakteristiku SOHZ. Obce či kraje mají v této oblasti poměrně velkou volnost při vymezení povahy a rozsahu SOHS. Tato volnost je omezena kontrolou zjevně nesprávného posouzení, kterou provádí Evropská komise a soudní orgány Evropské unie. Činnosti spojené se SOHZ se musí odlišovat od běžných hospodářských činností, což znamená, že podmínkou pro poskytování SOHZ by měla být existence tržního selhání, aniž by přitom byly z trhu vytlačovány soukromé podniky. Podstatou tržního selhání je situace, kdy trh není schopen sám působit k tomu, aby určité služby byly nabízeny v požadované podobě a za ceny, které jsou kupující ochotni zaplatit. To znamená, že služby nejsou nabízeny nebo jsou nabízeny za podmínek, které jsou sice výhodné pro jejich poskytovatele, ale nikoliv pro jejich příjemce. Hospodářské aktivity by měly být spojeny s některou z následujících trhem běžně nenabízených charakteristik (vlastností), aby mohly být považované za SOHZ: univerzální služba, trvalost, dostupnost, kvalita služby, Ochrana spotřebitele. Příklady činností, které nelze označit za SOHZ: Vytváření nebo zachování pracovních míst. Důvodem je skutečnost, že se jedná o státní podporu ve prospěch určitého podniku, nikoliv občanů. Činnosti jako je reklama, elektronický obchod, používání zvláštních telefonních čísel v rámci her o ceny, sponzorství nebo podpora prodeje Jaký režim pravidel SOHZ je nutné uplatnit? Výběr vhodné varianty režimu SOHZ není otázkou preference poskytovatele podpory (obce, kraje), ale odvíjí se od charakteru opatření. Obecně platí, že s rostoucí výší náhrady rostou i nároky na administraci daného opatření. 3.3 Případová studie Příklad č. 1 Rozvoz jídla pro seniory: a) Výchozí stav V obci O žije velká skupina starších občanů. Cílem je zajistit těmto starším občanům v obci určitý typ sociální péče. V daném případě je uvažován denní rozvoj jídla, nicméně v praxi se může jednat o integrované služby uspokojující další různé potřeby seniorů (domácí zdravotní péče, úklid domu atd.). b) Zakládá opatření VP? Ano, neboť rozvoz jídla je určitou formou cateringu, což je v podmínkách ČR i v rámci jiných členských států EU běžná komerční aktivita. Zájem nabízet tuto službu v jakémkoliv městě ČR mohou mít i podniky z jiných členských států EU. 14

15 c) Jaký je závazek veřejné služby Parametrem SOHZ zde bude zajištění obslužnosti jasně definované skupiny občanů (na základě stanovených kritérií a prostřednictvím vytvoření seznamu oprávněných příjemců služby). Obslužnost této skupiny (v rozsahu 3-7dní v týdnu) představuje stanovení povinnosti, kterou běžné firmy poskytující službu donášku stravy nemají. d) Volba režimu Předpokládá se, že výše úhrad nepřesáhne EUR za kterékoli období tří účetních let, a proto je možné použít režim de minimis SOHZ. e) Ekonomický model S ohledem na charakter opatření a zvolený režim podpory není nutný detailní popis účelu vynaložených nákladů. Parametry pro výpočet kompenzace popisuje níže uvedené schéma: f) Výběr poskytovatele služby Obec vypíše na poskytovatele SOHZ výběrové řízení formou veřejné zakázky. Bude vybrána společnost S. g) Právo Aktem pověření může být smlouva uzavřená mezi obcí O a společností S (na základě usnesení orgánu města). 15

16 4. Blokové výjimky Evropská komise má možnost stanovit určité oblasti, u kterých případná podpora přináší větší užitek, než negativní dopady na efektivní soutěžní prostředí, které je touto podporu narušeno. Dne vstoupilo v účinnost Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, jež nahrazuje Obecné nařízení o blokových výjimkách č. 800/2008. Mezi hlavní změny, ke kterým dochází, je snížení Regionální investiční podpory na 25% způsobilých výdajů projektu. Děje se tak na základě schválení nové Mapy regionální podpory pro Českou republiku na období Pozitivní změnou je, že do nařízení o blokových výjimkách jsou nově zařazeny následující oblasti, které tam dříve nebyly. podpora inovačním klastrům, podpora na inovace postupů nebo organizační inovace: podpora inovačním klastrům se poskytuje výhradně právnické osobě, která inovační klastr provozuje (klastrová organizace). Investiční podporu lze poskytnout na výstavbu či modernizaci inovačního klastru. Způsobilými náklady jsou náklady na investice do hmotného a nehmotného majetku, přičemž podporu lze poskytnout pouze na část nákladů (intenzita podpory na investice nesmí přesáhnout 15 % způsobilých nákladů). Komise navrhuje prahovou hodnotu pro oznamovací povinnost ve výši 5 milionů EUR na inovační klastr. podpora kultury a zachování kulturního dědictví: podpora se poskytuje na kulturní projekty a činnosti (např. muzea, umělecké galerie, divadla, kina, festivaly) a kulturní dědictví (např. historické památky a budovy, přírodní dědictví obcí a venkovské krajiny, folklorní tradice a řemesla). Obecně lze uvést, že tisku a časopisům (v tištěné i elektronické podobě) by neměla být poskytována podpora na kulturu z důvodu jejich úzkých vazeb na trh a vyššího potenciálu k narušení hospodářské soutěže. Pro podporu potom výslovně nejsou způsobilé infrastruktura filmových studií a tisk. Podpora může mít podobu investiční podpory nebo provozní podpory. Komise navrhuje prahovou hodnotu pro oznamovací povinnost u investiční podpory ve výši 70 milionů EUR ročně, resp. 25 milionů EUR u provozní podpory. podpora určená k náhradě škod způsobených některými přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi: za tyto má být pro účely tohoto nařízení považováno zemětřesení, sesuvy půdy, záplavy a laviny. Udělená podpora se poskytne do čtyř let od doby, kdy k pohromě došlo. Způsobilými náklady jsou náhrada za materiální škody, které vznikly v přímém důsledku přírodní pohromy, podle hodnocení nezávislého odborníka. sociální podpora na dopravu obyvatel odlehlých regionů: v letecké a námořní přepravě cestujících má podpora sociální charakter tehdy, pokud řeší problém pravidelného dopravního spojení pro obyvatele odlehlých regionů snížením některých jejich nákladů na jízdné. Způsobilými náklady jsou cena zpáteční letenky či přepravního dokladu z odlehlého regionu nebo do něj, včetně všech daní a poplatků účtovaných dopravcem spotřebiteli. Intenzita podpory nepřesáhne 50 % způsobilých nákladů. podpora na širokopásmovou infrastrukturu: cílem investiční podpory pro širokopásmovou infrastrukturu je zavádění této infrastruktury a provádění souvisejících stavebních a inženýrských prací v oblastech, kde žádná srovnatelná infrastruktura neexistuje a ani není pravděpodobné, že ji zde v blízké budoucnosti tržní subjekty zavedou. Podpora se poskytne na základě otevřeného, transparentního a nediskriminačního výběrového řízení za dodržení zásady technologické neutrality. Komise navrhuje prahovou hodnotu pro oznamovací povinnost ve výši 70 milionů EUR z celkových nákladů na projekt. podpora na sportovní a multifunkční rekreační infrastruktury: tato podpora je cílena na výstavbu nebo modernizaci sportovní a multifunkční rekreační infrastruktury. Podporovanou sportovní infrastrukturu tvoří zařízení určené alespoň z 80 % kapacity pro sport. Toto zařízení nesmí být využíváno výhradně jediným profesionálním uživatelem a jiní profesionální či amatérští uživatelé je musejí ročně využívat alespoň z 20 % jeho kapacity. Pokud se týká multifunkční 16

17 rekreační infrastruktury, má jít o rekreační zařízení multifunkční povahy, které nabízí zejména kulturní a rekreační služby, s výjimkou zábavních parků a hotelových zařízení. Přístup do takové infrastruktury musí být otevřený několika uživatelům. Přístup ke sportovní a multifunkční rekreační infrastruktuře se poskytuje za transparentních a nediskriminačních podmínek. Komise navrhuje prahovou hodnotu pro oznamovací povinnost ve výši 15 milionů EUR nebo celkové náklady na projekt ve výši 30 milionů EUR. 17

18 4.1 Přehled blokových výjimek Kategorie Podoblast podpory Prahová hodnota podpory Intenzita/ Výše podpory Způsobilé náklady Regionální investiční podpora Podpora malých a středních podniků (MSP) Regionální investiční podpora Regionální provozní podpora Regionální podpora městského rozvoje Investiční podpora určená MSP Podpora na poradenské služby ve prospěch MSP Podpora na účat MSP na veletrzích Podpora na náklady spolupráce MSP, které se účastní projektů v rámci Evropské územní spolupráce 18,75 mil. EUR/ 33,75 mil EUR v případě malých podniků/ 26,25 mil. EUR v případě středních podniků (v závislosti na Mapě regionální podpory) max. 25 %/ lze navýšit o 20 pb u malých podniků/ lze navýšit o10 pb u stř. podniků (v závislosti na Mapě regionální podpory) investice do hmotného a nehmotného majetku/ mzdové náklady odhadované na období 2 let, jež jsou spojeny s pracovními místy vytvořenými počáteční investicí/ kombinace zmíněných nákladů, přičemž nesmí být překročena vyšší ze zmíněných částek není stanovena max. 100 % dodatečné náklady na dopravu zboží/ dodatečné provozní náklady 20 mil. EUR není stanovena celkové náklady na projekt městského rozvoje, které splňují požadavky článků 67 a 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 7,5 mil. EUR max. 20 % v případě malých podniků/ 10 % v případě středních podniků investice do hmotného i nehmotného majetku/ odhadované mzdové náklady spojené s pracovními místy vytvořenými v přímé souvislosti s investičním projektem a vypočtené za období 2 let 2 mil. EUR max. 50 % náklady na poradenské služby poskytnuté externími poradci 2 mil. EUR ročně max. 50 % nájem, zřízení a provoz stánku při účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě 2 mil. EUR max. 50 % náklady na organizační spolupráci, včetně nákladů na zaměstnance a kancelářské prostory, a to v rozsahu, který připadá na projekt spolupráce/ náklady na poradenské a podpůrné služby spojené se spoluprací a poskytované externími poradci a poskytovateli služeb/ cestovní výdaje, výdaje na vybavení a investiční výdaje přímo spojené s projektem a odpisy nástrojů a vybavení přímo používaného pro projekt 18

19 Kategorie Podoblast podpory Prahová hodnota podpory Intenzita/ Výše podpory Způsobilé náklady Podpora přístupu MSP k financování Podpora rizikového financování Podpora na zahájení činnosti 15 mil. EUR min. 10 % rizikového financování od soukromých nezávislých investorů, pokud dosud nepůsobí na žádném trhu/ min. 40 % rizikového financování od soukromých nezávislých investorů, pokud se jedná o způsob. podnik podle podmínky b)/ min. 60 % rizikového financování od soukromých nezávislých investorů, pokud se jedná o podnik podle podmínky c) nebo v případě následných investici po uplynutí 7 letého období na trhu podle podmínky b) není stanovena výše podpory stanovená pro jednotlivé podniky v čl. 22 odst. 3, 4 a 5 ONBV způsobilé náklady nejsou stanoveny proto uvádíme způsobilé podniky: podniky, jenž jsou v době počáteční investice rizikového financování nekotovánými MSP a splňují alespoň jednu zníže uvedených podmínek: a) nepůsobí na žádném trhu; b) působí na libovolném trhu po dobu kratší než 7 let od svého prvního komerčního prodeje; c) potřebují počáteční investici do rizikového financování, která podle podnikatelského záměru zpracovaného pro účely vstupu na nový výrobkový nebo zeměpisný trh přesahuje 50 % jejich průměrného ročního obratu za předchozích 5 let způsobilé náklady nejsou stanoveny proto uvádíme způsobilé podniky: nekotované malé podniky v době do 5 let od své první registrace, které dosud nerozdělovaly zisky a nevznikly spojením podniků Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora určená alternativním obchodním platformám zaměřeným na MSP Podpora na náklady spojené s výběrem vhodného investičního objektu není stanovena výše podpory stanovená pro jednotlivé podniky v čl. 22 odst. 3, 4 a 5 ONBV, je-li provozovatelem platformy malý podnik nejsou stanoveny není stanovena max. 50 % počáteční přezkum a formální hloubková kontrola, kterou provádejí správci finančních zprostředkovatelů nebo investoři s cílem nalézt podniky způsobilé podle čl. 21 a 22 ONBV 1) Základní výzkum 40 mil. EUR (alespoň 50% způsob. nákladů spadá do zákl. výzkumu) 2) Průmyslový výzkum 20 mil. EUR(alespoň 50% způsob. Nákladů spadá do průmyslového i zákl. výzkumu) max. 100 % max. 50 % / lze navýšit o 10 procentních bodů (pb) u stř. podniků / lze navýšit o 20 pb u malých podniků / lze navýšit o 15 pb pokud za a) projekt zahrnuje účinnou spolupráci nebo za b) výsledky jsou veřejně šířeny; ale max. 80 % osobní náklady/ náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu / náklady na budovy a pozemky v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu / náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnější zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu / dodatečné režijní a ostatní provozní náklady 19

20 Kategorie Podoblast podpory Prahová hodnota podpory Intenzita/ Výše podpory Způsobilé náklady 3) Experimentální vývoj 15 mil. EUR(alespoň 50% způsob. nákladů spadá do experiment. vývoje) 4) Součást projektu Eureka nebo podniky zřízené na základě čl. 185 nebo 187 Smlouvy 5) Podpora formou vratných záloh částky v bodech 1 až 3 se zdvojnásobují částky v bodech 1 až 4 se navyšují o 50% - max. 25 % / lze navýšit o 10 procentních bodů (pb) u stř. podniků / lze navýšit o 20 pb u malých podniků / lze navýšit o 15 pb pokud za a) projekt zahrnuje účinnou spolupráci nebo za b) výsledky jsou veřejně šířeny; ale max. 80 % - 6) Podpora na studie proveditelnosti v rámci přípravy výzkumných činností Investiční podpora na výzkumnou infrastrukturu Podpora určená inovačním klastrům 7,5 mil. EUR max. 50 % / lze navýšit o 10 pb u stř. podniků / lze navýši o 20 pb u malých podniku 20 mil. EUR max. 50 % 7,5 mil EUR max. 50 % v případě investiční podpory; lze navýšit o 15 pb u inovačních klastrů nacházejících se v podporovaných oblastech splňujících podmínky čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy; lze navýšit o 5 pb u inovačních klastrů nacházejících se v podporovaných oblastech splňujících podmínky čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy / max. 50 % v případě provozní podpory investice do hmotného a nehmotného majetku osobní a správní náklady související s těmito činnostmi: a) řízení a provoz klastru s cílem usnadnit spolupráci, sdílení informací a poskytování nebo zprostředkování specializovaných a personalizovaných služeb pro podporu podnikání; b)marketing klastru s cílem zvýšit účast nových podniků nebo organizací a zviditelnění; c) správa zařízení klastru; organizace vzdělávacích programů, seminářů a konferencí na podporu výměny znalostí a vytváření sítí a nadnárodní spolupráce 20

Přehled kategorií Nařízení Komise EU č. 651/2014 (Obecné nařízení o blokových výjimkách) aktualizováno dne 16. 6. 2015

Přehled kategorií Nařízení Komise EU č. 651/2014 (Obecné nařízení o blokových výjimkách) aktualizováno dne 16. 6. 2015 Článek Regionální podpora Kategorie 14 Regionální investiční podpora Prahová hodnota pro notifikaci velký podnik 18,75 mil. EUR/ střední podnik 26,25 mil. EUR/ malý podnik 33,75 mil. EUR Intenzita/ Výše

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále EFRR ) se podílejí na

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

Operační program: Číslo kontroly: Kontrolované období: Číslo projektu: Poznámka / uveďte podrobně způsob ověření. Odkaz na důkazní podklady.

Operační program: Číslo kontroly: Kontrolované období: Číslo projektu: Poznámka / uveďte podrobně způsob ověření. Odkaz na důkazní podklady. Operační program: Číslo kontroly: Kontrolované období: Číslo projektu: Kontrolní list pro výkon řídící kontroly dle čl. 13 veřejná podpora malého rozsahu - k vyplňování kontrolních listů v rámci výkonu

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Milí žadatelé, Veřejná podpora 3

Milí žadatelé, Veřejná podpora 3 Veřejná podpora Milí žadatelé, Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen ROP SČ ) nabízí prostředky k financování vašich projektů. Ne každý úspěšný projekt ale dosáhne na

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

I. Nařízení o blokových výjimkách

I. Nařízení o blokových výjimkách I. Nařízení o blokových výjimkách Vývoj 8. 5. 2013: začátek konzultací k návrhu nové úpravy slučitelnosti určitých kategorií podpory s vnitřním trhem 18. 12. 2013: poslední znění textu 1. 7. 2014: účinnost

Více

Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001

Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001 Č.j. VP/S 108/01-160 V Brně dne 22. listopadu 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.9.2001 na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, ze

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis L 114/8 Úřední věstník Evropské unie 26.4.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9

24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství

Více

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004

Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Č.j. VP/S 60e/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.3. 2004 na základě žádosti Ministerstva životního prostředí ČR, ze dne 16.3. 2004,

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie

Více

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 2 MANUÁL SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Příručka pro veřejnou správu 25. 4. 2013 Služby obecného hospodářského zájmu/sohz: Účel pravidel 1 Obsah manuálu Obsah manuálu 2 Organizace manuálu 4 První

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Metodický pokyn č. 74

Metodický pokyn č. 74 Aktualizace výzev č. 72, 73, 91b a 92b Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 74, kterým

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 28.6.2014 L 190/45 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury EVROPSKÁ KOMISE,

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

(7) Při poskytování podpory de minimis je třeba vzít v potaz rovněž jiné státní podpory.

(7) Při poskytování podpory de minimis je třeba vzít v potaz rovněž jiné státní podpory. L 193/6 Úřední věstník Evropské unie 25.7.2007 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Článek 1 Drobný, malý a střední podnikatel 1. Za drobného, malého a středního podnikatele

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část 1. Způsobilé výdaje pro program INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ (PROVOZNÍ) Zakládání a rozvoj VTP Zakládání a rozvoj CTT Zakládání

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne XXX

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne XXX EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2011) XXX předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne XXX o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Verze 2.0 platná ke dni 19. 5. 2014, účinná ke dni 19. 5. 2014 Vydání č. 2.0 Platné od/účinná od 19. 5. 2014/ 19. 5. 2014 Zpracoval: Zrevidoval:

Více

METODIKA K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PODPOR A PODPOR DE MINIMIS

METODIKA K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PODPOR A PODPOR DE MINIMIS PŘÍLOHA Č. 1 SMĚRNICE S 2/2010 o poskytování veřejných podpor a podpor de minimis METODIKA K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PODPOR A PODPOR DE MINIMIS 1 VEŘEJNÁ PODPORA Veřejnou podporou se rozumí podpora poskytovaná

Více

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE. I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE. I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - MĚSTA A OBCE I n g. J I Ř Í H O R E C K Ý, P h. D., M B A P R E Z I D E N T A S O C I A C E P O S K Y T O V A T E L Ů S O C I Á L N Í C H S L U Ž E B Č R P R E Z I D E N

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis 28.12.2006 Úřední věstník Evropské unie L 379/5 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor svodných agend Č.j. 28666/2012-3330 Pokyn č. GFŘ D 11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Agentura na podporu obchodu CzechTrade. vyhlašuje se souhlasem. Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI

Agentura na podporu obchodu CzechTrade. vyhlašuje se souhlasem. Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI Agentura na podporu obchodu CzechTrade vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI NA VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH

Více

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Celková aktiva nebo obrat nepřesahují Aktiva Obrat Střední podnikatel < 250 43 mil. EUR 50 mil. EUR Malý podnikatel < 50 10 mil. EUR 10 mil. EUR Drobný

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis CS CS NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START - záruky Prioritní

Více

ROZHODNUTÍ. 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3

ROZHODNUTÍ. 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Řešení problematiky veřejné podpory

Řešení problematiky veřejné podpory Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD Aktualizace duben 2014 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 46732/12-1710 Pokyn č. GFŘ D 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět pokynu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP CO2)

Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP CO2) Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP CO2) Dne 23. ledna 2015 byl Ministerstvem financí, Zprostředkovatelem Programu CZ08 Pilotní studie a průzkumy pro

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

298/A2-u. Postup při posuzování výzkumných organizací

298/A2-u. Postup při posuzování výzkumných organizací 298/A2-u Postup při posuzování výzkumných organizací říjen 2014 Obsah 1. Úvod... 3 Rada pro výzkum, vývoj a inovace... 4 Poskytovatel... 4 Výzkumná infrastruktura... 5 2. Posuzování subjektu jako výzkumné

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001. ze dne 12. ledna 2001. o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001. ze dne 12. ledna 2001. o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020 Podnikatelé se konečně dočkají prvních výzev v rámci nového programového období. V první

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI Identifikace výzvy VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ Prioritní osa 2 Program Rozvoj Číslo výzvy III. výzva,

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2008 K(2008) 7849 v konečném znění Věc: Státní podpora N 678/2007 Česká republika Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

P O K Y N. Vymezení pojmu oprávněný příjemce podpory v režimu de minimis

P O K Y N. Vymezení pojmu oprávněný příjemce podpory v režimu de minimis P O K Y N k nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Návod pro administraci veřejné podpory poskytované dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (obecného nařízení o blokových výjimkách)

Návod pro administraci veřejné podpory poskytované dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (obecného nařízení o blokových výjimkách) 10. 10. 2014 Návod pro administraci veřejné podpory poskytované dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (obecného nařízení o blokových výjimkách) Upozornění Následující text je nutno chápat jako doporučení

Více