Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 KCP/13/2001 Povinnost investiční společnosti jednat s odbornou péčí byla v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech zakotvena již před novelou č. 124/1998 Sb. Zákon jej výslovně nedefinuje jedná se o tzv. neurčitý právní pojem. Obsahem tohoto pojmu jsou konkrétní jednání, která vzhledem k jejich různorodosti nelze výslovně zákonem podchytit a taxativně vymezit. Zákonodárce dává správnímu orgánu úmyslně prostor, aby sám posoudil, zda konkrétní případ patří do rozsahu tohoto pojmu, a to vždy vzhledem k účelu právní úpravy. Důležitým principem při naplňování obsahu neurčitých právních pojmů je rovnost a jednotnost jejich posouzení při rovnosti podmínek. Byť má správní orgán při výkladu neurčitých právních pojmů určitou volnost úvahy, je vždy omezen rozsahem takového pojmu. Rozsah a obsah pojmu odborná péče je dán především relativně ustálenou praxí na kapitálovém trhu. Je třeba považovat za běžnou praxi na kapitálovém trhu, že osoby uzavírající obchody na cizí účet provádějí před každým takovým obchodem analýzu jeho ekonomické výhodnosti. Vzhledem ke složitosti věci nelze předpokládat, že by takovou analýzu bylo možno provést jinak než písemně. Výsledek analýzy a postup jejího provádění by měl být vždy zachytitelný. Povinnost vynaložení odborné péče se nevyčerpává tím, že subjekt koupí cenný papír za cenu, která je nižší než na veřejném trhu (nebo ho prodá za cenu vyšší). Při úvaze, zda koupit určité cenné papíry, je obvyklé, že účastník trhu nevychází izolovaně pouze ze skutečnosti, že v daný okamžik má možnost koupit cenné papíry za cenu nižší, než je cena na veřejném trhu. Cena na veřejném trhu není jediným hlediskem, které je nutné brát v úvahu při posuzování, zda jednající vynaložil odbornou péči. Při investičním rozhodování s odbornou péčí je třeba vzít v úvahu mnohem širší okruh kritérií pro zhodnocení, zda je vhodné cenný papír koupit. Těmito kritérii mohou být například tzv. vnitřní hodnota cenného papíru, odhad jeho budoucího výnosu apod. Teprve po zhodnocení všech relevantních hledisek je možno říci, že subjekt při nákupu jednal s odbornou péčí. Tvrdí-li investiční společnost, že není schopna určit, jakým způsobem má analyzovat a vzájemně porovnat dva obchody, a není schopna rozeznat, za jakých podmínek je nákup či prodej výhodný či nevýhodný a zda odráží tržní cenu, lze pochybovat o splnění personálních předpokladů pro výkon její činnosti. Komise uložila společnosti X. pokutu Kč za porušení 5a odst. 2 ve spojení s 17a odst. 2 písm. d), f) zákona o investičních společnostech a investičních fondech tím, že společnost neporovnala cenu nákupu prioritních akcií společnosti A. za cenu 495 Kč za jeden kus, realizovaného pro podílový fond, s cenou prodeje kmenových akcií společnosti A., za cenu 200 Kč za jeden kus, realizovaného pro podílový fond, a dále tím, že neprovedla k nákupu prioritních akcií A. analýzu ekonomické výhodnosti z veřejně přístupných informací. Proti rozhodnutí podala společnost rozklad. Prezidium Komise zaslalo společnosti oznámení o změně právní kvalifikace skutku, a to jako porušení 14 odst. 1 písm. a) ve spojení s 17 odst. 4 zákona o investičních společnostech a investičních fondech ve znění účinném do

2 Prezídium konstatuje, že povinnost investiční společnosti jednat s odbornou péčí byla v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech zakotvena již před novelou č. 124/1998 Sb., a to v 14 odst. 1 písm. a), kde se povinnost odborné péče vztahovala na veškeré hospodaření investiční společnosti se svěřeným majetkem, a v 17 odst. 4, kde byla uložena povinnost vynaložit odbornou péči při nákupu nebo prodeji cenných papírů. Zákon výslovně nedefinoval, co se považuje za vynaložení odborné péče. Podle čl. 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod lze povinnosti ukládat pouze na základě zákona a v jeho mezích. Důležitá je dikce na základě zákona, z čehož plyne, že povinnosti nemusí být všechny v zákoně stanoveny výslovně. Jedním ze způsobů, jak stanovit povinnost na základě zákona a umožnit přitom reagovat na měnící se realitu, je použití tzv. neurčitých právních pojmů. Pojem odborná péče byl právě takovým neurčitým právním pojmem. Obsahem tohoto pojmu jsou konkrétní jednání, která vzhledem k jejich různorodosti není objektivně možné výslovně zákonem podchytit. Zákonodárce dává použitím tohoto pojmu správnímu orgánu úmyslně prostor, aby sám posoudil, zda konkrétní případ patří do rozsahu tohoto pojmu, a to vždy vzhledem k účelu právní úpravy. Důležitým principem při naplňování obsahu neurčitých právních pojmů je rovnost a jednotnost jejich posouzení při rovnosti podmínek. Byť má správní orgán při výkladu neurčitých právních pojmů určitou volnost úvahy, je vždy omezen rozsahem pojmu. Rozsah a obsah pojmu odborná péče byl dán především relativně ustálenou praxí na kapitálovém trhu. Neurčité právní pojmy nemohou být vykládány svévolně a ad hoc, což ovšem neznamená, že by se jejich obsah nemohl měnit v závislosti na specifických podmínkách. Vždy je třeba mít na zřeteli princip předvídatelnosti práva a legality veřejné správy. Nelze tvrdit, že povinnosti zakotvené v 17a odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních fondech po novele nebyly před novelou obsahem odborné péče a že subjekty nebyly povinny tyto povinnosti plnit. Ustanovení 17a odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních fondech je ustanovením definičním, které povinnosti neukládá, ale pouze konkretizuje. Zakotvením tohoto ustanovení tedy zákonodárce nestanovil žádné nové povinnosti, ale pouze konkretizoval povinnosti stávající. Z tohoto důvodu má prezidium za to, že i přes absenci zákonné definice tohoto pojmu před novelou bylo možné jeho obsah poměrně přesně stanovit, přičemž bylo třeba vyjít z ustálené praxe a standardů kapitálového trhu. Společnost uvádí, že prodejem kmenových akcií A. na veřejném trhu RM-SYSTÉM, a.s. za cenu 200 Kč za kus, jestliže tržní cena činila pouze 86 Kč za kus, tj. za více než dvojnásobek tržní ceny (při pořizovací ceně 177,85 Kč), realizovala při porovnání daného obchodu s cenami na veřejném trhu zisk. Nelze tedy tvrdit, že prodala akcie v rozporu s 17 odst. 4 zákona o investičních společnostech a investičních fondech ve znění účinném do , resp. v rozporu s 17a odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Obdobná situace je i u nákupu prioritních akcií A. za cenu 495 Kč, což byla cena výrazně pod kurzem, který v době uzavření obchodu činil 850 Kč s tím, že se kurz i dlouhodobě poté pohyboval kolem 675 Kč. I zde tedy společnost provedla porovnání výhodnosti tohoto obchodu s cenou na veřejném trhu a má za to, že nejednala v rozporu s 17 odst. 4 zákona o investičních společnostech a investičních fondech ve znění účinném do , resp. v rozporu s 17a odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Dále má za to, že nelze porovnávat různé druhy cenných papírů s rozdílným ISIN a rozdílnými právy, tedy emisi prioritních akcií s emisí akcií kmenových. Této skutečnosti podle ní nasvědčuje i názor znalců. Oba znalecké posudky vypracované dvěma nezávislými znalci oceňují nikoli akcie A. obecně, ale konkrétně akcie prioritní. Dále uvádí, že zákon ani jiný prováděcí předpis neobsahuje způsob, jakým má investiční společnost provádět porovnávání cen jednotlivých nákupů a prodejů vzájemně mezi sebou a s vývojem kurzů a cen uveřejněných veřejnými trhy. Není ani zřejmé, v jakém časovém horizontu jsou osoby 2

3 jednající jménem investiční společnosti povinny zpětně vyhodnotit vývoj kurzu určitého cenného papíru, ani zda má při vyhodnocování určitého nákupu či prodeje přednost srovnání nákupu a prodeje vzájemně mezi sebou nebo srovnání s cenami uveřejněnými veřejnými trhy. Je zcela běžné (a nejen na kapitálovém trhu), že před uskutečněním určitého obchodu smluvní strany posoudí, zda je pro ně obchod výhodný. Pokud se jedná o jednoduchou transakci, posouzení výhodnosti není složité. V případě obchodů na kapitálovém trhu subjekty běžně provádějí analýzu výhodnosti případných obchodů na základě dostupných relevantních informací. Jestliže subjekt provádí obchod na vlastní účet, je zcela na jeho vůli, zda analýzu provede či nikoliv, protože důsledky svého jednání ponese pouze sám. Jiná je situace subjektů, které obchody uzavírají na cizí účet (obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti), protože důsledky jejich jednání a rozhodování ponese vždy třetí osoba. Proto považuje prezidium za běžnou praxi na kapitálovém trhu, že osoby uzavírající obchody na cizí účet provádějí před každým obchodem analýzu jeho ekonomické výhodnosti. Vzhledem ke složitosti věci nelze předpokládat, že by takovou analýzu bylo možno provést jinak než písemně. Výsledek analýzy a postup jejího provádění by měl být vždy zachytitelný, a to bez ohledu na konkrétní formu (písemnost, záznam na paměťovém médiu apod.). Ustanovení 17 odst. 4 zákona o investičních společnostech a investičních fondech ve znění účinném do stanoví povinnost koupit cenný papír za nejnižší a prodat za nejvyšší cenu, které je možno při vynaložení odborné péče dosáhnout. Povinnost vynaložení odborné péče se však nevyčerpává tím, že subjekt koupí cenný papír za cenu, která je nižší než na veřejném trhu (nebo prodá za cenu vyšší). Při úvaze, zda koupit určité cenné papíry, je obvyklé nevycházet izolovaně pouze ze skutečnosti, že v daný okamžik lze koupit cenné papíry za cenu nižší, než je cena na veřejném trhu. Cena na veřejném trhu není jediným hlediskem, které je nutné brát v úvahu při posuzování, zda subjekt jednal s odbornou péčí. Při investičním rozhodování s odbornou péčí je třeba vzít v úvahu mnohem širší okruh kritérií pro zhodnocení, zda je vhodné cenný papír koupit. Těmito kritérii mohou být například tzv. vnitřní hodnota cenného papíru, odhad jeho budoucího výnosu apod. Teprve po zhodnocení všech relevantních hledisek je možno říci, že subjekt při nákupu jednal s odbornou péčí. Pro posouzení výhodnosti obchodu existují standardní metody ocenění hodnoty cenných papírů, například metoda nákladová, výnosová nebo srovnávací. Volba metody se vždy řídí tím, aby hodnota cenných papírů byla vzhledem ke všem relevantním okolnostem stanovena co nejpřesněji. Pokud má subjekt k dispozici údaje o obchodování s jiným cenným papírem, který má obdobné nebo dokonce stejné vlastnosti jako cenný papír, o jehož koupi nebo prodeji subjekt uvažuje, nabízí se ke stanovení jeho hodnoty srovnávací metoda. Teprve po provedení analýzy výhodnosti obchodu se lze odpovědně rozhodnout, zda uvažovaný obchod uskutečnit nebo ne. Všechny výše uvedené postupy jsou na kapitálovém trhu zavedenou praxí. Všechny subjekty tuto praxi znají (musí znát) a uvedené postupy běžně používají při své činnosti. Proto není třeba, aby zákon tyto postupy zvlášť zakotvoval. Povinnost použít těchto postupů vyplývá z povinnosti jednat s odbornou péčí a uvedené postupy tvoří obsah pojmu odborná péče. V době, kdy společnost prováděla obchody s akciemi A., nebyly zákonem výslovně definovány povinnosti provádět před uskutečněním obchodu analýzu jeho výhodnosti a srovnávat ceny nákupů a prodejů investičních instrumentů vzájemně mezi sebou a s kurzy na veřejných trzích. To však neznamená, že účastník řízení tyto povinnosti neměl. Prezidium má za to, že tyto povinnosti vyplývají z uvedených ustanovení zákona o investičních společnostech a investičních fondech ve znění účinném do Při jednání s odbornou 3

4 péčí musí subjekt vzít v úvahu všechny relevantní okolnosti konkrétního případu, které však vzhledem k jich různorodosti a proměnlivosti nelze předem typizovat. Není možné taxativně zakotvit, že je povinností např. porovnávat ceny za poslední týden. Výslovné zakotvení takových povinností není nutné, protože lze předpokládat, že každý (i běžný individuální) investor je schopen při dostatečném množství informací porovnat dva obchody a rozpoznat jejich výhodnost. Tím spíše by toho měla být schopna investiční společnost jako vysoce profesionální subjekt na kapitálovém trhu. Pokud tvrdí, že není schopna určit, jakým způsobem má analyzovat a porovnat dva obchody, a není schopna rozeznat, za jakých podmínek je nákup či prodej výhodný či nevýhodný a zda odráží tržní cenu, lze pochybovat o splnění personálních předpokladů pro výkon její činnosti. Další otázka, kterou se prezidium zabývalo, se týkala toho, zda lze mezi sebou porovnat dva obchody srůznými cennými papíry. V souladu s výše uvedeným je třeba vzít v úvahu všechny relevantní souvislosti a nevycházet pouze ze skutečnosti, že se formálně jedná o odlišné cenné papíry. V době uskutečnění obchodů bylo s prioritními akciemi A. spojeno hlasovací právo a práva spojená s těmito akciemi tak byla (s výjimkou vyplacení vyšší dividendy v případě jejího vyplácení) shodná s právy spojenými s kmenovými akciemi A. Při rozhodování, zda nakoupit cenný papír, je třeba vzít v úvahu i známé skutečnosti, které se vztahují k jinému cennému papíru, se kterým jsou spojena shodná práva. Podle názoru prezidia je tedy za určitých okolností možné a dokonce nutné porovnávat mezi sebou cenu za nákup nebo prodej dvou odlišných cenných papírů, aby bylo možné zjistit výhodnost nebo nevýhodnost nákupu nebo prodeje jednoho z těchto titulů. Společnost znala v případě prioritních akcií A. pouze jejich zaváděcí kurz na trhu RM SYSTÉM, a.s. a muselo jí být zřejmé, že tento kurz neodráží tržní hodnotu akcií stanovenou na základě nabídky a poptávky. Bylo nanejvýš pravděpodobné, že se tento kurz vlivem obchodování výrazně změní, přičemž výši změny nebylo možné odhadnout. Společnost neměla tedy k dispozici dostatek relevantních informací k odpovědnému posouzení výhodnosti investice a přímo se nabízelo srovnání s emisí kmenových akcií A., se kterou byla v dané době spojena téměř stejná práva a která byla na trhu již zavedena a dlouhodobě obchodována. Společnost však při svém rozhodování vycházela pouze ze srovnání s cenou na veřejném trhu (zaváděcím kurzem). Dle názoru společnosti působí formulace provádění analýzy ekonomické výhodnosti obchodů z veřejně přístupných informací řadu výkladových problémů. Jedná se o povinnost, kterou musí osoby jednající jménem investiční společnosti dodržovat, avšak zákon tuto povinnost dále nespecifikuje. Není tedy jasné, zda tato analýza musí mít písemnou podobu, anebo postačí analytické vyhodnocení dostupných informací, na základě kterých se určitý obchod uskuteční. Otázku písemnosti analýzy zákon ani po novele výslovně neřeší. Písemná podoba analýzy je zcela obvyklá a je nepochybně součástí odborného provedení takové analýzy. Podpůrně lze novelizovaným zněním 17a odst. 2 písm. c) a e) zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který ukládá osobám jednajícím jménem investiční společnosti povinnost veškeré obchody provádět za nejlepších podmínek (cena, termíny, úrokové sazby, úvěrová rizika apod.), které jsou prokazatelně doloženy, dále dokumentovat způsob provedení obchodů, kontrolovat objektivnost údajů a předcházet riziku finančních ztrát. Pokud má být tedy analýza ekonomické výhodnosti řádně provedena, musí ji investiční společnost provést písemnou formou a řádně uchovat. Nelze předpokládat, že by společnost v tomto konkrétním případě mohla s ohledem na složitost věci a množství uvažovaných skutečností provést 4

5 analýzu jinak než písemně. Komise zjistila, že společnost neměla před nákupem prioritních akcií A. zpracovanou žádnou písemnou analýzu ekonomické výhodnosti jejich nákupu. Společnost namítá, že pokuta v uvedené výši je udělena v rozporu s 10 odst. 4 zákona o Komisi. Pokuta ve výši 90 % vlastního jmění společnosti znamená její likvidaci, což je v rozporu s povinností Komise vycházet při ukládání opatření k nápravě a sankcí z přiměřenosti majetkovým poměrům účastníka řízení. Společnost má za to, že účelem ukládání sankcí není postižený subjekt zlikvidovat, ale učinit taková opatření, aby se nežádoucího jednání propříště vyvaroval. Způsobem jednání účastníka řízení bylo opomenutí plnění zákonem uložené povinnosti. Ze zjištěného skutkového stavu jednoznačně neplyne úmysl poškodit podílníky, popřípadě sebe nebo třetí osobu obohatit. Je však zřejmé, že mezi společností a protistranou obchodů existovalo majetkové i personální propojení. I když nebylo prokázáno, že by cílem jednání (opomenutí) společnosti bylo obohacení druhé smluvní strany, je nepochybné, že v důsledku předmětných transakcí inkasovala tato společnost o cca 29 mil. Kč více než podílový fond Y. společnosti X. Společnost X. nejenže neprovedla analýzu ekonomické výhodnosti uvedených obchodů, ale uskutečnila uvedené obchody s majetkově a personálně propojenou osobou, která tím získala cca 29 mil. Kč, což podle názoru prezidia podstatně zvyšuje stupeň závažnosti jednání. Bezprostředním následkem jednání bylo snížení hodnoty majetku v podílovém fondu o 29 mil. Kč. Prioritní akcie A. (nakoupené za 495 Kč za jeden kus) prodala společnost X. za cenu 17 Kč za kus. Celá transakce byla tedy pro podílový fond velmi ztrátová. Vzhledem k tomu, že podílový fond byl v době protiprávního jednání uzavřený, nevznikla podílníkům škoda ve smyslu konkrétní vyčíslitelné hmotné újmy podle 442 odst. 1 občanského zákoníku. Následek jednání společnosti však vzhledem k výši majetkové újmy na úkor majetku podílníků považuje prezidium za závažný. Podle názoru prezidia Komise nedostatečně posoudila výši pokuty vzhledem k majetkovým poměrům společnosti, když uložila pokutu jen o málo nižší, než kolik činilo její vlastní jmění. Uložená výše pokuty měla likvidační charakter, ačkoliv by měla působit především preventivně, aby se sankcionovaný subjekt nežádoucího jednání propříště vyvaroval. Pokuta ve výši Kč byla podle názoru prezidia nepřiměřená také vzhledem ke způsobu a následkům protiprávního jednání účastníka řízení. Prezídium Komise proto pokutu snížilo na Kč. 5

K k pravidlům jednání se zákazníky a obchodování na veřejném trhu

K k pravidlům jednání se zákazníky a obchodování na veřejném trhu Z rozhodovací praxe KCP/1/2005 K k pravidlům jednání se zákazníky a obchodování na veřejném trhu Obchodník s cennými papíry je povinen sledovat již zadané pokyny a zvažovat jejich přesunutí na jiné segmenty

Více

Věstník ČNB částka 15/2010 ze dne 3. září 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. srpna 2010

Věstník ČNB částka 15/2010 ze dne 3. září 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. srpna 2010 Třídící znak 2 1 7 1 0 5 8 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. srpna 2010 k některým povinnostem pojišťovacího zprostředkovatele Při výkonu dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů

Více

Propagace některých finančních služeb (PROP)

Propagace některých finančních služeb (PROP) Propagace některých finančních služeb (PROP) PROP 1: Obsah OBSAH: 1. Účel a povaha materiálu... 4 2. Působnost... 7 2.1. Osobní působnost... 7 2.2. Věcná působnost... 7 3. Zásady propagace... 10 4. Preventivní

Více

K pravidlům jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům, zejména k formě upozornění na důležité skutečnosti související s obchodem

K pravidlům jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům, zejména k formě upozornění na důležité skutečnosti související s obchodem KCP/17/2003 K pravidlům jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům, zejména k formě upozornění na důležité skutečnosti související s obchodem Obchodník s cennými papíry nejedná v souladu

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 A 164/2002-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové

Více

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. 1. OBECNÁ ČÁST Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále v textu označovány také jen jako VOP ) vytváří rámec pro poskytování investičních služeb a upravují

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012 *UOHSX004H9TX* UOHSX004H9TX ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 -

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 3 1. Základní ustanovení 3 2. Definice

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele IMPERIUM FINANCE s.r.o. IČ: 248 48 808 Sídlo: Jesenice - Osnice, Vavřínová 240, PSČ 252 42 1 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST... 3 1. Základní ustanovení...

Více

Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015

Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015 Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 Informační povinnosti 1.1.1 Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140

Více

METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A METODIKA ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK FINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu

Více

Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu

Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu Na základě ustanovení 12 písm. b) zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM CENNÝCH PAPÍRŮ Článek 1 Úvod (1) Československá obchodní banka, a. s. (dále jen ČSOB nebo Komisionář

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění *UOOUX002QHN9 * Zn. SPR-1375/10-55 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů jako odvolací orgán příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY Pro Asociaci Public Relations Agentur připravila advokátní kancelář ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět veřejné

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony. DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. k návrhu zákona, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony. I. Obecná část Návrh zákona transponuje některé směrnice

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Č. j.: VZ/S 223/05-03519/2006/530-LB V Brně dne 1. února 2006

Č. j.: VZ/S 223/05-03519/2006/530-LB V Brně dne 1. února 2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č. j. 2R 025/06-Šp ze dne 28.6.2006. Obě citovaná rozhodnutí nabyla právní moci dne 3.7.2006. Č. j.: VZ/S 223/05-03519/2006/530-LB V Brně dne 1.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s567/2012/vz-1850/2013/511/mfl Brno 29. ledna 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s567/2012/vz-1850/2013/511/mfl Brno 29. ledna 2013 *UOHSX004M6FN* UOHSX004M6FN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s567/2012/vz-1850/2013/511/mfl Brno 29. ledna 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Věc: K některým otázkám úpravy Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, zejména k okruhu nároků, na které se náhrada z fondu vztahuje

Věc: K některým otázkám úpravy Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, zejména k okruhu nároků, na které se náhrada z fondu vztahuje Věc: K některým otázkám úpravy Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, zejména k okruhu nároků, na které se náhrada z fondu vztahuje Garanční fond obchodníků s cennými papíry (dále jen Garanční fond

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen Produktové obchodní podmínky )

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro obchodování s tuzemskými cennými papíry UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) 1. Definice pojmů Banka znamená UniCredit

Více

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 27. listopadu 2014 Č.j.: 2014/64461/CNB/110 Počet stran: 9 Vypraveno dne: 2.

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 27. listopadu 2014 Č.j.: 2014/64461/CNB/110 Počet stran: 9 Vypraveno dne: 2. NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 27. listopadu 2014 Č.j.: 2014/64461/CNB/110 Počet stran: 9 Vypraveno dne: 2. prosince 2014 ROZHODNUTÍ O ROZKLADU Bankovní rada České národní banky (dále jen bankovní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 *UOHSX003HIC0* UOHSX003HIC0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému OpenCard

Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému OpenCard Vážený pan Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Primátor hlavního města Prahy Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 V Praze dne 10. června 2011 Věc: Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele Finin group s.r.o. IČ: 24238899 Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 2 1. Základní ustanovení 2 2. Definice

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2830/2015 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více