Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Vytvoření internetového portálu pro účely realizace projektu a zpracování 8 lekcí elearningového kurzu pro učitele ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií v rámci projektu Science Gate - Přírodovědné edukativní programy s interaktivními workshopy, reg. č. CZ.1.07/1.1.09/ Zadavatel: LABYRINT BOHEMIA, o.p.s. Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 5. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 9. POŽADAVKY NA NÁVRH SMLOUVY 10. ČLENĚNÍ NABÍDKY 11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 12. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 13. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

2 1. Základní údaje o zadavateli Název zadavatele: LABYRINT BOHEMIA, o.p.s. Sídlo: Košická 6, PSČ , Liberec 3 IČ: DIČ: CZ Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Mgr. Pavel Coufal Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Jana Bittnerová Předmět veřejné zakázky a popis předmětu veřejné zakázky 2.1 Vytvoření internetového portálu pro účely realizace projektu Podrobná specifikace webového portálu Technické požadavky: -funkčnost pod základními webovými prohlížeči (MS IE 5.5, Mozilla Firefox 1.5, Opera 8 a vyšší) -dostupnost všem uživatelům nonstop 24 hodin / 7dní v týdnu -funkčnost lekcí po celou dobu projektu (do ) a následujících 5 let -kvalitní připojení k serveru, na kterém bude provoz zajištěn -bude zajištěn servis 5 dní v týdnu při řešení aktuálních výpadků a problémů -pravidelné plné zálohování dat Funkce a obsah portálu: -aktuální informace o stavu a průběhu projektu -možnost objednávek workshopů pomocí on-line rezervačního systému -nástroje pro komunikaci s řešitelským týmem -databáze výukových materiálů s možností dalšího doplňování -pro učitele zapojené do projektu možnost zapojit se do diskuzí a přidávat své komentáře -informace o podpůrné přírodovědné soutěži pro žáky, zadávání úkolů, vyhodnocení průběhu soutěže Harmonogram zpracování: -listopad prosinec 2009 vytvoření portálu projektu -leden 2009 květen 2012 správa stránek, aktualizace, uživatelské změny

3 2.2 Zpracování 8 lekcí elearningového kurzu pro učitele ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií Lekce budou obsahově navazovat na metodické materiály zpracované zadavatelem a budou poskytovat různé varianty zapojení navržené metodiky do výuky spolu s konkrétními příklady a návody. Podrobná specifikace elearningových lekcí Technické požadavky: -dostupnost lekcí on-line bez potřeby instalace dalšího softwaru -použitelnost při běžné rychlosti internetového připojení uživatele -uživatelský přístup z webového portálu zadavatele -funkčnost pod základními webovými prohlížeči (MS IE 5.5, Mozilla Firefox 1.5, Opera 8 a vyšší) -dostupnost všem uživatelům nonstop 24 hodin / 7dní v týdnu -funkčnost lekcí po celou dobu projektu (do ) a následujících 5 let -kvalitní připojení k serveru, na kterém bude provoz zajištěn -bude zajištěn servis 5 dní v týdnu při řešení aktuálních výpadků a problémů -pravidelné plné zálohování dat Funkční a grafické požadavky: -lekce budou zaměřeny na řešení konkrétních problémových situací na interaktivní bázi, nepřípustné je pouze vyhotovení testů s otázkami a vyhodnocením odpovědí -řešené příklady a situace budou poskytovat okamžitou zpětnou vazbou s vyhodnocením úspěšnosti v řešení (uplatnění principů CAT computer adaptive testing) -budou mít uživatelsky jednoduché, intuitivní ovládání -grafické zpracování bude přiměřené cílové skupině pedagogů ZŠ Obsah lekcí: -obsah bude navazovat na jednotlivé okruhy metodických materiálů zpracovaných zadavatelem Fyzika v kuchyni Země ve vesmíru Člověk a jeho schopnosti Vidíme a pozorujeme Slyšíme a posloucháme Hravá věda Voda kolem nás Energie kolem nás -vytvoření podrobného scénáře lekcí a obsahu jednotlivých slidů je předmětem zakázky včetně zajištění odborné oponentury a testování

4 3. Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění veřejné zakázky bude sídlo dodavatele. 4. Doba plnění veřejné zakázky Předpokládaný termín zahájení plnění: Předpokládaný termín ukončení: pro tvorbu elearningových lekcí pro správu webových stránek a elearningových lekcí (s podmínkou přístupnosti vytvořených aplikací po dobu udržitelnosti projektu, tedy dalších 5 let). Předpokládaný harmonogram plnění jednotlivých částí zakázky: Termín dokončení internetového portálu: Termín dokončení lekcí: 1.lekce lekce lekce lekce lekce lekce lekce lekce Požadavky na kvalifikaci Uchazeč prokáže svoje kvalifikační předpoklady tím, že předloží s nabídkou následující dokumenty: Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dní ke dni podání nabídky. Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání Odborné předpoklady prokáže uchazeč následujícími dokumenty: Odborný životopis realizačního týmu dokládající odbornou způsobilost jednotlivých členů týmu Doklady o předchozí zkušenosti s realizací obdobných vzdělávacích projektů Rozsah zkušeností s implementací online e-learningu pro základní školství Předchozí zkušenosti s realizací vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky ZŠ Předchozí zkušenosti s realizací obdobných vzdělávacích projektů 6. Způsob zpracování nabídkové ceny Stanovení nabídkové ceny:

5 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě k podání nabídky. Uchazeč uvede celkovou nabídkovou cenu v členění: Celková nabídková cena za portál projektu bez DPH DPH v Kč Celková nabídková cena za 8 elearningových lekcí bez DPH DPH v Kč Celková nabídková cena včetně DPH Náležitosti nabídkové ceny: Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena musí zahrnovat náklady na jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: ,00,- Kč bez DPH ( ,00 Kč včetně DPH) -z toho náklady na vytvoření internetového portálu činí maximálně ,00 Kč s DPH -z toho náklady na zpracování 8 lekcí elearningového kurzu činí maximálně ,00 Kč s DPH Měna nabídkové ceny je CZK. Nabídková cena je cena konečná až do konce realizace zakázky, další náklady v průběhu realizace nebudou ze strany zadavatele akceptovány. 7. Platební podmínky Zálohy zadavatel neposkytuje. Platba bude provedena nejvýše v 9 platbách vždy po převzetí jednotlivých částí zakázky (webový portál projektu a 8 elearningových lekcí).

6 8. Hodnotící kritéria Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí hodnotící kritéria včetně jejich váhy jsou následující: Kritérium Kvalita nabízeného řešení Váha Subkritérium subkrité ria Kvalita a vhodnost navrhovaného řešení po technické stránce 8% Kvalita navrhovaného řešení po grafické stránce 7% Provázanost navrhovaného řešení lekcí s RVP a ŠVP 5% Kvalita nabízeného řešení lekcí po metodické a pedagogické stránce 5% Interaktivita lekcí (intenzita zapojení uživatelů) 5% Přehlednost, uživatelská přívětivost a jednoduchost ovládání lekcí i portálu 5% Soulad s požadovanými funkčními prvky portálu 10% Kvalita navrhovaného systému klientské podpory pro projektový tým a pro zúčastněné školy 5% Váha kritéria Cena Cena 50% 50% 50% 9. Požadavky na návrh smlouvy Součástí nabídky musí být návrh kupní smlouvy, který musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem, a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce. Návrh smlouvy musí být orazítkovaný (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaný uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu; originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky.

7 NÁVRH SMLOUVY MUSÍ OBSAHOVAT ZEJMÉNA: a) označení smluvních stran; b) vymezení předmětu plnění (včetně konfigurace v členění dle bodu 2); c) identifikaci projektu (název, reg. číslo, č. jednací); d) termíny plnění dle požadavků této výzvy; e) místo plnění dle požadavků této výzvy; f) cenu dle požadavků této výzvy; g) obchodní a platební podmínky dle této výzvy; h) smluvní pokutu; i) závazek dodavatele k poskytnutí nezbytných informací týkajících se dodavatelských činností orgánům provádějícím audit a kontrolu a dále k uchování účetních záznamů (účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení účetnictví) po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, tj. do roku 2025). j) další ujednání. 10. Členění nabídky 1) Krycí list nabídky (vzor krycího listu je přílohou této výzvy) 2) Druhý list nabídky - obsah nabídky s uvedením čísel a počtu listů 3) Dokumenty prokazující splnění kvalifikace 4) Vlastní nabídka uchazeče 5) Návrh smlouvy dle bodu 9. této výzvy 6) Přílohy (nepovinné) 11. Lhůta a místo pro podání nabídek MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK: Nabídka bude prokazatelně doručena v písemné podobě v zalepené obálce na adresu: LABYRINT BOHEMIA, o.p.s. Košická Liberec 3 nebo pověřeným osobám: Mgr. Jana Bittnerová či Mgr. Pavel Coufal LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK: do 15:00 hodin

8 12. Pokyny pro zpracování nabídky Označení nabídky: Nabídka bude předána v jednom originále v záhlaví první stránky označena jako výtisk č. 1 a jedné kopii v záhlaví označená jako výtisk č. 2. Oba výtisky budou předány pouze v jedné uzavřené obálce označené VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Vytvoření internetového portálu pro účely realizace projektu a zpracování 8 lekcí elearningového kurzu pro učitele ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií NEOTEVÍRAT Součástí předložené nabídky musí být návrh smlouvy v elektronické podobě na přiloženém CD či DVD. (ve formátu doc nebo pdf) Požadavky na zpracování nabídky: Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této výzvě. Další pokyny pro zpracování nabídky: Nabídka musí být datována, na titulním listu podepsána uchazečem, resp. osobou oprávněnou k zastupování statutárního orgánu uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. Úprava nabídky: Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka musí být zpracována v českém jazyce a na papíru formátu A4. Uchazeči podají každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat přílohy, pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče. 13. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel může zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy. Dodavatel bude zavázán povinností uchovávat doklady související s plněním této zakázky po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci OP VK, tj. do roku Dodavatel má dále povinnost umožnit po tuto dobu kontrolu těchto dokladů všem oprávněným osobám k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena. Dodavatel musí zaručit funkčnost lekcí i portálu také po skončení realizace zakázky po dobu udržitelnosti projektu, tj. do

9 Vyloučení uchazeče: Uchazeč bude vyloučen z účasti na zadávacím řízení pokud: - nebude jeho nabídka úplná - neprokáže některý z kvalifikačních předpokladů - nabídka nebude doručena do předem stanovené lhůty V Liberci dne 20. října 2009 podpis oprávněné osoby

10 - Příloha Vzor KRYCÍ LIST NABÍDKY Science Gate - Přírodovědné edukativní programy s interaktivními workshopy Název zadavatele: LABYRINT BOHEMIA, o.p.s. Sídlo: Košická 6, PSČ , Liberec 3 IČ: DIČ: CZ UCHAZEČ: IČ: SÍDLO: STATUTÁRNÍ ORGÁN: OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ: TELEFON, FAX, BANKOVNÍ SPOJENÍ: CELKOVÁ CENA BEZ DPH DPH V Kč CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Současně stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě výzvy k podání nabídky. V dne... podpis oprávněné osoby uchazeče

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více

PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE

PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb Nejedná se o zadávací řízení

Více

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky malého rozsahu DODAVATEL SLUŽEB TISK KNIŽNÍCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ, OSOBNOSTNÍHO AUDITU A PROFESNÍHO AUDITU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výuka angličtiny v imi Partner, a.s. Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti imi Partner, a.s. ke zvýšení jejich kvalifikace, profesních dovedností a adaptability.

Více

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání UZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. platné od 15.10.2009 a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Dodávka serveru a wifi sítě stránka 1 (7) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka serveru a wifi sítě Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ve smyslu Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ k dispozici na http://www.esfcr.cz/file/6500/ Název veřejné zakázky: Vytvoření webové platformy www.socialnidialog.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a není

Více

Dodávka modulární robotické pipetovací platformy

Dodávka modulární robotické pipetovací platformy Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu (dále Výzva ) k veřejné zakázce zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. služba

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NĚMČICE NAD HANOU Tyršova 360, 798 27 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NĚMČICE NAD HANOU Tyršova 360, 798 27 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ZÁKLADNÍ ŠKOLA NĚMČICE NAD HANOU Tyršova 360, 798 27 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Název zakázky: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Otevřená škola

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro žáky a pedagogy

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro žáky a pedagogy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro žáky a pedagogy Identifikační údaje Název zakázky: Jazykové vzdělávání Názvy projektu: Otevři svou

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce: SLUŽBY LEKTORSKÉ A ODBORNÝCH METODIKŮ V RÁMCI PROJEKTU DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JESENÍKÁCH II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce: SLUŽBY LEKTORSKÉ A ODBORNÝCH METODIKŮ V RÁMCI PROJEKTU DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JESENÍKÁCH II. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: SLUŽBY LEKTORSKÉ A ODBORNÝCH METODIKŮ V RÁMCI PROJEKTU DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JESENÍKÁCH II Stránka 1 z 20 Vymezení veřejné zakázky... 4 Vymezení předmětu zakázky...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy Identifikační údaje Název zakázky: Jazykové vzdělávání Názvy projektu: Otevři svou mysl

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 04 - IT školení Služba Datum vyhlášení zakázky: 7. 1. 2011

Více