Výkon vlastnického práva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výkon vlastnického práva"

Transkript

1 VLASTNICTVÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kategorie PK Vlastník dálnice a silnice I. třídy silnice II. a III. třídy místní komunikace účelové komunikace stát kraj obec (na jejímž území se nacházejí) právnická nebo fyzická osoba (v jejíž prospěch byly zřízeny) Výkon vlastnického práva Vlastnické právo státu k dálnicím a silnicím MD ČR Výkon vlastnických práv státu k dálnicím a stanoveným silnicím I. třídy ŘSD (751 km dálnic, 442 km rychlostních silnic, km silnic I. třídy, stav k ) Výkon vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy a místním komunikacím hejtmani krajů ( km silnic II. třídy, km silnic III. třídy) (rozhodují i o tom, komu svěří jejich údržbu - SUK) Výkon vlastnických práv k účelovým komunikacím vlastník, v jehož prospěch byly zřízeny (i údržba) STÁTNÍ SPRÁVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ silniční správní úřady (pro dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace) Ministerstvo dopravy ČR krajský úřad obecní úřad s rozšířenou působností obce v přenesené působnosti 1

2 Ministerstvo dopravy ČR rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice nebo silnice a o změnách těchto kategorií rozhoduje o zrušení dálnice nebo silnice po dohodě s Ministerstvem obrany vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech dálnic a rychlostních silnic povoluje zvláštní užívání silnic formou přepravy zvlášť těžkých a rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, pokud trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho kraje rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím orgánu kraje v přenesené působnosti. Krajský úřad povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy, pokud trasa nepřesahuje územní obvod kraje rozhoduje o zařazení PK do kategorií silnic II. a III. třídy a o změnách těchto kategorií rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu MO a MD správní úřad a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje MD rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností a proti rozhodnutím obcí Obecní úřady s rozšířenou působností speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a správní úřad ve věcech S s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje MD nebo kraj projednávají přestupky na D a S speciální stavební úřad ve věcech MK a veřejně přístupných ÚK v obcích, které nejsou podle zvláštních předpisů pověřeny výkonem působnosti obecného stavebního úřadu 2

3 Obce rozhodují o zařazení PK do kategorie MK a o vyřazení z této kategorie projednávají přestupky ve věcech MK a veřejně přístupných ÚK silniční správní úřad ve věcech MK a veřejně přístupných ÚK speciálního stavebního úřadu ve věcech MK a veřejně přístupných ÚK, pokud jsou podle zvláštního předpisu pověřeny výkonem funkce obecného stavebního úřadu ÚDRŽBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ požadavky na kvalitní stav silnic, dálnic a jejich mostů zajištění bezpečné, plynulé i dostatečně rychlé jízdy silničních vozidel systematické ověřování stavu vozovek S a D pro objektivní ověření stavu povrchu vozovek se ročně provádí měření na cca km dopravně nejvýznamnějších komunikací odstraňování zjištěných závad v rámci možností daných státním rozpočtem Údržba dálnic a silnic I. třídy (ve správě ŘSD ČR) zajišťována 23 Středisky správy a údržby dálnice (SSÚD) která: vykonávají správu a údržbu svěřeného úseku komunikace a jeho součástí udržují je ve stavu odpovídajícímu určenému účelu zajišťují výkon letní a zimní údržby svěřeného úseku komunikace zabezpečují informační službu o sjízdnosti svěřeného úseku dbají na bezpečnost provozu a dopravy předkládají návrhy na jejich zlepšení a účastní se jejich projednávání s policií ČR každé středisko má na starost asi 50 km dálnic 3

4 Činnosti středisek Letní období (duben říjen) Zimní období (listopad březen) práce, které nejsou závislé na ročním období Činnosti středisek Letní období opravy vozovek, mostů, dopravních značek, nátěry ocelových konstrukcí, odvodnění, sekání trávy, čistění a úklid odpočívek, drobné zemní práce, impregnace betonových vozovek, zřizování vodorovného značení, čištění kanalizace atd. Zimní období odklízení sněhu, náledí a námraz z vozovek (speciální mechanismy a chemické materiály) Činnosti středisek práce, které nejsou závislé na ročním období odtah nepojízdných vozidel, výpomoc při odstraňování následků dopravních nehod, součinnost při ekologických haváriích, zřizování dočasného svislého značení, součinnost při dopravním průzkumu apod. práce uvnitř střediska, jako např. opravy strojů, údržba dopravních značek, světel, stojanů atd. 4

5 Správa, údržba a opravy ostatní silniční sítě Ostatní silnice I. třídy jsou spravovány 13 Správami ŘSD ČR Vlastní výkony údržby a oprav jsou zajišťovány dodavatelsky, na základě výběrových řízení. Správa, údržba a opravy silnic II. a III.tříd je zajišťována jednotlivými kraji. 1. údržba 2. čištění 3. zimní služba Technická péče o PK 1.1 běžná 1.2 souvislá 1.3 opravy 1. ÚDRŽBA Od kdy je třeba udržovat? Vlastníkem komunikace od okamžiku připuštění provozu. Co je údržba? Soubor prací, kterými se komunikace udržuje v provozně a technicky vyhovujícím stavu za všech povětrnostních podmínek a odstraňují se vady a nedostatky uvedením do původního stavu. Cílem údržby a oprav je odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození. Rozsah a způsob provedení prohlídky, popř. systém hospodaření s vozovkou. 5

6 1. údržba 2. čištění 3. zimní služba Technická péče o PK 1.1 běžná 1.2 souvislá 1.3 opravy 1.1 Běžná údržba komunikací drobné místně vymezené práce, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci prohlídek komunikací údržba vozovky a krajnic (vysprávka, vyrovnání a údržba krytů, seříznutí, doplnění, zpevnění a čištění krajnic) údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství (svislé a vodorovné dopravní značky a zařízení, zrcadla, hlásky, veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení sloužící k řízení dopravy, zábradlí, svodidla, směrové sloupky, apod.) 1.1 Běžná údržba komunikací údržba odvodňovacích zařízení (propustky, příkopy, rigoly, trativody a vsakovací jímky, silniční kanalizace, uliční vpusti a lapače splavenin) údržba svahů a násypů zemního tělesa údržba nemotoristických komunikací (např. chodníků, dělicích pásů a dopravních ostrůvků) údržba ploch a vybavení (odpočívek, odstavných a parkovacích ploch, zpomalovacích prahů, únikových zón, protihlukových zdí a valů,..) údržba objektů (tunely, galerie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy) ošetřování silniční vegetace 6

7 1. údržba 2. čištění 3. zimní služba Technická péče o PK 1.1 běžná 1.2 souvislá 1.3 opravy 1.2 Souvislá údržba komunikací rozsáhlejší práce v souvislých úsecích (do 100 m délky) sloužící k zachování a obnově původních vlastností podkladem pro rozhodnutí o jejím provedení jsou výsledky systémů hospodaření s vozovkou, případně vyhodnocené údaje z prohlídek komunikací 1.2 Souvislá údržba komunikací obnova opotřebované obrusné vrstvy, zpevnění a úprava krajnic, chodníků a dalších nemotoristických komunikací vozovky s asfaltovým krytem (obnova krytu, obnova protismykových vlastností krytu, obnova rovnosti krytu, metody využívající recyklace původního krytu) vozovky s CB krytem (obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu) vozovky s dlážděným krytem nebo s krytem ze silničních dílců (obnova protismykových vlastností i rovnosti krytu, zesílení) štěrkové vozovky (obnova rovnosti krytu, zesílení) 7

8 1.2 Souvislá údržba komunikací zřízení zastávek linkové osobní dopravy, odpočívek, apod úprava zemního tělesa a jeho zabezpečení zřízením zdí odstranění výmrazků v souvislých úsecích obnova silniční vegetace v souvislých úsecích 1. údržba 2. čištění 3. zimní služba Technická péče o PK 1.1 běžná 1.2 souvislá 1.3 opravy 1.3 Opravy Změna dokončené stavby, při které se zachovává vnější ohraničení stavby a při které se zlepšují její parametry a zvyšuje bezpečnost provozu Soubor prací, kterými se odstraňují vady, opotřebení a poškození 8

9 1.3 Opravy zesílení nebo rozšíření vozovky a krajnic (úsek >100 m, bez ohledu na kční tloušťku, rozšíření silniční koruny max. o 4m, výměna poškozených desek CB krytu) zřízení chodníků, jejich zesílení, popř. zvýšení nivelety odstranění sesuvů, zpevňování hornin v zářezech a odřezech odstranění důlních škod na tělese komunikace oprava koruny komunikace včetně součástí a příslušenství obnova mostních a ostatních objektů Evidence komunikací Základní evidencí komunikací je pasport, který vedou jejich správci. Rozsah a způsob vedení pasportu dálnic a silnic stanoví vlastník Nejmenší rozsah evidence místních komunikací - zahrnuje délku v km, počet a celkovou délku mostů na nich v km a objem finančních prostředků vynaložených na jejich výstavbu a zvlášť na jejich údržbu. Prohlídky zabezpečuje vlastník nebo správce dotčené komunikace a o jejím výsledku vede záznam. prohlídky se dělí na : a) běžné b) hlavní c) mimořádné 9

10 Prohlídky a) běžné zjišťuje se především správná funkce dopravního značení, bezpečnostního zařízení a závady ve sjízdnosti (schůdnosti) lhůty (dle dopravního významu komunikace): dálnice a rychlostní silnice každý pracovní den, ostatní silnice I. třídy 2 x týdně, silnice II. třídy 2x měsíčně, silnice III. třídy 1x měsíčně. provádí ji správce komunikace vede se o nich evidence (závady, stanovení způsobu a termínu odstranění závady) Prohlídky b) hlavní zajišťuje vlastník nebo správce, popř. s osobou pověřenou pořizováním dat pro systémy hospodaření s vozovkou cílem prohlídky je zjištění stavebně technického stavu komunikace, vč. jejích součástí a příslušenství provádí se - při uvedení nového nebo rekonstruovaného úseku komunikace do provozu, před skončením záruční doby, při inventarizaci komunikací, min. 1x ročně (před či po skončení zimního období) zásady provádění - v uzlovém lokalizačním syst. (pro dálnice - liniový), sledováno je celé těleso Prohlídky c) mimořádné zajišťuje vlastník nebo správce mimo termíny běžných a hlavních prohlídek provádí se (v souvislosti s konkrétními potřebami) : při náhlém poškození vozovky, při výrazné změně dopravního zatížení, při nutnosti získat vstupní data pro systémy hospodaření s vozovkou 10

11 ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ zajišťuje bezpečnost provozu a ochranu životního prostředí: udržovat v přípustných mezích hygienické podmínky a odstraňovat viditelné znečištění, zvyšovat bezpečnost provozu udržováním optimálních protismykových vlastností povrchu vozovek, prodloužit životnost vozovek snížením otěru jejich obrusné vrstvy zdrsňujícími částicemi a zlepšováním odtokových poměrů srážkové vody ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ provádí se v těchto případech a termínech: po zimním období v období do 30. listopadu odstranění spadaného listí a zajištění funkčnosti odvodnění, před zahájením prací na souvislé údržbě nebo na opravě neprodleně po zjištění mimořádného znečištění podle možností v průběhu zimního období odstraňování přebytečného zdrsňovacího materiálu. ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ čištění průjezdních úseků (na území obce) ve stejném rozsahu a lhůtách jako na přilehlých úsecích mimo zastavěné území mělo by být prováděno pravidelné čištění, jehož interval je závislý na intenzitě vozidel I. 11

12 ZIMNÍ ÚDRŽBA zmírňuje závady z povětrnostních vlivů a podmínek za zimních situací ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací podle pořadí důležitosti zimní období: následujícího roku vznikne-li zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci provádí se podle plánu zimní údržby. vlastník (správce) komunikace odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti (schůdnosti) v časových lhůtách stanovených plánem Opatření před zahájením zimní údržby připravenost mechanismů, prověření znalostí pracovníků do 15. října projednání smluv o výpomoci do 31. října - s předstihem, v kalamitních situacích, smlouvy o vzájemné výměně komunikací a dohody o jednotné údržbě projednání vstupu na přilehlé pozemky a postavení zásněžek do 30. listopadu. Plán a organizace zimní údržby 3 varianty plánu zimní služby (nasazení strojů, pracovníků, povolávání externích dodavatelů, obsazení dispečerské služby, ): náledí nebo vrstva sněhu do 10 cm cm vrstva sněhu sníh ve výšce větší než 20 cm 12

13 Plán a organizace zimní údržby Plán zimní údržby dálnic Plán zimní údržby silnic (dle pořadí důležitosti - I., II., III. pořadí, neudržované ) Plán zimní údržby místních komunikací v kompetenci vyhlášky obcí Plán zimní údržby dálnic - 2 stupně zpracování: operační plán organizace (předkládá se MD ČR), který obsahuje: mapu udržovaných dálnic v měřítku 1: s vyznačením jednotlivých úseků a SSÚD, přehled o vybavenosti mechanismy a zařízeními, o počtech zaměstnanců určených k výkonu zimní údržby a množství posypových a kapalných materiálů podle jednotlivých SSÚD, údaje o sjednaných výpomocech v době kalamitních situací, apod. Deník zimní údržby dálnic a silnic Vedoucí a pracovníci směny Domácí pohotovost Vozidla a mechanismy v provozu Povětrnostní situace Stav sjízdnosti Průběh služby 13

14 Stanovení pořadí důležitosti silnic * Dálnice I. Pořadí důležitosti silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. Třídy II. Pořadí důležitosti - zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí a dopravně významné silnice III. Třídy III. Pořadí důležitosti - ostatní silnice III. třídy nezařazené do II. pořadí neudržované - silnice, na nichž není provozována osobní linková doprava a na nichž není nutno pro jejich nepatrný dopravní význam vykonávat zimní údržbu Stanovení pořadí důležitosti místních komunikací (zpracovává obec) I. Pořadí důležitosti rychlostní a sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další II. významné místní komunikace Pořadí důležitosti - sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace III. Pořadí důležitosti - ostatní obslužné místní komunikace neudržované - místní komunikace, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti dálnic a silnic Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti dálnice nebo silnice do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut. na dálnicích a rychlostních silnicích... do 2 hodin, na silnicích zařazených do I. pořadí... do 3 hodin, II. pořadí... do 6 hodin, III. pořadí... do 12 hodin. 14

15 Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací na MK zařazených do I. pořadí... do 4 hodin, II. pořadí... do 12 hodin, III. pořadí... do 48 hodin. Vlastní postup zimní údržby Technologické varianty: 1. Mechanické odklízení sněhu 2. Odklizení sněhu s použitím CHRL 3. Odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev za pomoci CHRL 4. Zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem zdrsňovacími materiály 15

16 Mechanické odklízení sněhu posyp či postřik CHRL do sněhu 3 cm je neúčinný pluhování předejít ujetí sněhu provozem a přimrznutí k povrchu vozovky odstraňovat sněhovou břečku z vozovky boční sněhové valy při tání - zabezpečit odtok vody Sněhové pluhy vznikají-li při sněžení závěje dosáhne-li výška sněhu cm nasazují se: standardní pluhy šípové pluhy (některé mohou sloužit k odstraňování a prorážení sněhových vrstev až do výšky 120 cm) Sněhové frézy odstraňují vrstvy sněhu 70 cm lze použít pro všechny druhy sněhu, 16

17 Sněhové metače používají se k rozšíření průjezdního prostoru vozovky obvykle slouží: pro odstraňování sněhových krajnic pro standardní odstraňování sněhových vrstev lze použít pro všechny druhy sněhu Doporučené materiály pro zimní údržbu a) Chemické rozmrazovací materiály b) Zdrsňovací posypové materiály inertní c) Směsi zdrsňovacích a chemických rozmrazovacích materiálů a) Chemické rozmrazovací materiály Chlorid sodný NaCl - odstraňování náledí a sněhových vrstev při teplotách do - 5 C a za určitých podmínek i nižších Chlorid vápenatý CaCl 2 - odstraňování náledí a sněhových vrstev pod - 15 C Směsi chloridů Roztoky rozmrazovacích prostředků (solanka) zkrápění posypových solí příprava - ambulantní mísicí stanice teploty - 3 C. aplikace - kropičky, které umožňují rovnoměrný postřik 17

18 a) Chemické rozmrazovací materiály speciální materiály: karbamid (močovina) amid kyseliny uhličité granulovaný (2mm), do - 7 C, na letištních plochách tonacal NaCl + CaCl 2 + inhibitor koroze, do -15 C kalkosan nejkoncentrovanější CaCl 2 (30% roztok), do - 55 C, nevýhodou je prašnost a cena CMA Calcium magnesium acetát koroze Soladin = NaCl + inhibitor koroze ve výzkumu v USA Jakost posypových solí 5 váhových % prachových částí pod 0,16 mm skladba zrnitosti způsob použití a technika posypu jemné částice rychlé plošné rozpouštění, omezený účinek do hloubky hrubé částice pronikají více do hloubky ujetá sněhová vrstva nebo silnější náledí jsou účinkem silničního provozu rozmělňovány. Skladování chemických rozmrazovacích materiálů neskladovat na otevřených skládkách nejúčelnější celodřevěné haly nebo sila umístěná s ohledem na možnosti plnění sypačů. zabránit úniku do okolí i průsaku do podloží v uzavřeném skladu je možno skladovat NaCl volně ložený 18

19 CHRL na bázi chloridů se nesmí používat: na vozovkách na ocelových mostech, železničních mostech na vozovkách na mostech z předpjatého betonu na želez. úrovňových přejezdech a 25 m od nich na CB krytech v prvním zimním období, nebyla-li vozovka ošetřena fermeží rozpuštěnou v lakovém benzinu (olupování povrchu) z hlediska ochrany ŽP v krajinných oblastech a v ochranných pásmech zdrojů pitné vody výjimka vydaná příslušným územním odborem Nevýhody a negativní účinky solí: narušení samočisticího procesu ve vodě stromy narušení rovnováhy zvýšená koroze podvozků automobilů Výhody technologie vlhčené soli: zmenšuje se negativní zatížení ŽP (min. ztráty, zmenšení množství) zvyšování účinnosti posypu a zvýšení bezpečnosti jízdy (větší přilnavost, delší působení, stejnoměrnost posypu) zvýšení hospodárnosti (menší množství, větší akční rádius, větší rychlost) b) Zdrsňovací posypové materiály inertní péče o ŽP - čisté materiály (písky a drtě) ekonomie - sypké materiály z místních zdrojů (struska a škvára - netoxické, přiměřené zrnění, ostrohranná zrna ) neobsahovat hlinité částice písek - ostrý, tvrdý a bez větších zrn zrnitost - 0,5-8 mm (neobsahovat částice 0,3 mm nebo 16 mm) 19

20 Skladování zdrsňovacích posypových materiálů: volné prostranství v silech, halách nebo pod přístřešky (vhodnější) má-li úložiště zabráněno průsaku vody do okolí a podloží malá dávka (1-3 %) NaCl (proti zmrznutí) Nedostatky inertních materiálů: koeficient adheze se podstatně nezvýší rychle rozmetáván vozidly z povrchu vozovky chemická nezávadnost pouze u písků a drtí aplikace až po vzniku náledí, odstranění sněhu, či uježdění zasněžené vozovky zanášení odvodňovacích zařízení vysoká prašnost sypač cca 7 km silnic ( s CHRM 50 km silnic) c) Směsi zdrsňovacích a CHRL mimořádné okolnosti, kdy selhává posyp materiály jednotlivě vhodný písek nebo drť, do kterého se rovnoměrně promísí NaCl v poměru 1:

21 Odklizení sněhu s použitím CHRL komunikace určené plánem zimní služby nepřesáhne-li výška sněhu 3 cm dávkování - v závislosti na intenzitě sněžení malá intenzita (1-1,5 cm/ hod) 10 g. m -2 větší intenzita 20 g. m -2 větší dávky vznik sněhové břečky mimořádně dlouhé nebo intenzivní sněžení 10 g. m -2 opakovaně (až po pluhování, aby se sůl dostala na povrch vozovky) Odstraňování náledí nebo ujetých vrstev pomocí CHRL na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit mechanickými prostředky odstraňovat vrstvy: uježděného sněhu do tloušťky 1-2 cm náledí do tloušťky 2 mm vyšší vrstvy opakovaný posyp a součinnost mechanických prostředků Odstraňování náledí nebo ujetých vrstev pomocí CHRL kolem - 5 C - NaCl kolem - 15 C - CaCl 2 mezilehlý interval - směs obou chloridů min. technologicky dostačující dávka 20 g. m -2 vyšší vrstvy náledí dávky vyšší či posypy opakovat max. 60 g. m -2 / den na úsecích silnic vystavených silným větrům - neužívat dávky 20 g. m -2 (není-li na sypači použito zkrápěcí zařízení) 21

22 Zdrsňování náledí nebo ujetých vrstev posypem ZM zvýšení koeficientu tření pouze zmírní kluzkost komunikace (neodstraní!!!) krátkodobé opatření - odvátí materiálu na okraj komunikace používá se: na kopcích, které nejsou udržovány CHRL občasný posyp - na dopravně důležitých místech nebo na místech, kde to vyžaduje dopravně technický stav komunikace a na nebezpečných místech. vhodné zřídit samoobslužné skládky Zdrsňování náledí nebo ujetých vrstev posypem ZM náledí jemnozrnný materiál (zrna 2 mm) nezledovatělé ujeté sněhové vrstvy hrubé frakce (zrna 4 mm) zastavěné oblasti nepoužívat zrna 8 mm přímé úseky cca 70 až 100 g. m -2 místa, kde to vyžaduje dopravně technický stav komunikace cca 300 g. m -2 frekventované vozovky - dávky o 50 až 100 % dávky 500 g. m -2 jsou neúčelné provádí se v celé šířce komunikace Mechanismy pro pokládku posypových materiálů a) Sypače chemických rozmrazovacích materiálů mají splňovat tyto technické požadavky: dávka - nastavitelná v mezích g. m -2 nastavené dávkování automaticky dodržováno i při změnách pracovní rychlosti sypače v mezích 10 až 60 km. h -1 šířka posypu - nastavitelná min. v mezích 2-9 m, (u sypačů s konstantní šířkou posypu má být minimálně 2 m, maximálně 3, 5 m) 22

23 Mechanismy pro pokládku posypových materiálů b) Sypače zdrsňovacích materiálů mají splňovat tyto technické požadavky: dávka - nastavitelná v mezích g. m -2 (minimálně do 300 g. m -2) nastavená dávka automaticky udržována i při změnách pracovní rychlosti sypače v mezích km. h -1 šířka posypu u sypačů s nastavitelnou š. posypu - v mezích 2,5-10 m, u sypačů s konstantní šířkou - v mezích 2,5-3,5 m 23

VLASTNICTVÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VLASTNICTVÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VLASTNICTVÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kategorie PK Vlastník dálnice a silnice I. třídy silnice II. a III. třídy místní komunikace účelové komunikace stát kraj obec (na jejímž území se nacházejí) právnická nebo

Více

VLASTNICTVÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VLASTNICTVÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VLASTNICTVÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kategorie PK Vlastník dálnice a silnice místní komunikace účelové komunikace stát obec (na jejímž území se nacházejí) právnická nebo fyzická osoba (v jejíž prospěch byly

Více

Čl. 1 Předmět nařízení

Čl. 1 Předmět nařízení MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 2/2016, o zabezpečení zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním období a o vymezení úseků místních komunikací, na

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod.

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod. Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice 1. Úvod. Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními

Více

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Obsah: I. Úvod II. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu III. Základní povinnosti vlastníka, dodavatele prací IV.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací

Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne 27.11.1997 o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací Starosta obce Osvětimany vydává na základě ustanovení $ 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990

Více

MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC

MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC HPN projekt s.r.o. MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ katastrální území: Hrabří, Pořešice, Vápenice,V. Chlumec Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Říjen 2015 Operační plán zimní údržby

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2016/2017 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA RYCHVALDU

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA RYCHVALDU PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA RYCHVALDU 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků vzniklých povětrnostními

Více

OBEC TĚŠETICE. Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice

OBEC TĚŠETICE. Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice OBEC TĚŠETICE Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice Zastupitelstvo obce Těšetice na svém zasedání dne 22.11.2010 usnesením č. 19e/15/2010 usneslo

Více

Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne

Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne 4.12. 1997 V souladu s 45 odst. 1 a na základě ustanovení 44 odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona č. 367/90 Sb o obcích, a ve znění pozdějších předpisů, vydává starosta

Více

OBEC HRABĚŠICE Hraběšice 50, Hraběšice IČO: Plán zimní údržby. místních komunikací pro období

OBEC HRABĚŠICE Hraběšice 50, Hraběšice IČO: Plán zimní údržby. místních komunikací pro období Plán zimní údržby místních komunikací pro období 2016-2017 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen komunikace nebo MK) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy Obecní úřad Branka u Opavy Bezručovo nábř. 54, 747 41 Branka u Opavy, IČO:478 123 03 tel.: 553787011, e-mail: starosta@branka.eu PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka

Více

Městys Kunvald Kunvald 40, Kunvald. Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období

Městys Kunvald Kunvald 40, Kunvald. Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 1 Městys Kunvald Kunvald 40, 561 81 Kunvald Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 2016 2017 Obsah 1 Úvod 2 Vysvětlení pojmů 3 Základní povinnosti správce a uživatelů

Více

Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice

Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice NAŘÍZENÍ RADY MĚSTA SMIŘICE č. 1/2009 Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice Rada města Smiřice podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků vzniklých zimními povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 1 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky

Více

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod Článek I. Úvod Úkolem zimní údržby na místních komunikacích je zmírňování závad ve sjízdnosti a ve schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak,

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ předpis č. 5/2011/VP PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ Zpracoval: Ověřil: Schválil: Orgán obce: místostarosta starostka rada obce Jméno : Ing. Milan Honeš Ing. Helena Šimíčková Ing. Helena

Více

Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014

Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014 Město Olešnice, IČ: 00280755 nám. Míru 20, 67974 Olešnice tel. 516463108, fax 516463296 e-mail: olesnice@olesnice.cz; www.olesnice.cz Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014 Obsah a členění:

Více

OBEC KLOBUKY PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. I. Základní pojmy

OBEC KLOBUKY PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. I. Základní pojmy PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY I. Základní pojmy 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon) v platném znění a vyhláška č.

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO Stránka 1/7 OBSAH Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod 2. Plán zimní údržby MK 3. Odpovědnost za zimní údržbu MK 4. Pořadí, technologie údržby,

Více

VYHLÁŠKA. obce Havlíčkova Borová, O UŽÍVÁNÍ, SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE HAVLÍČKOVA BOROVÁ.

VYHLÁŠKA. obce Havlíčkova Borová, O UŽÍVÁNÍ, SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE HAVLÍČKOVA BOROVÁ. 1 VYHLÁŠKA obce Havlíčkova Borová, O UŽÍVÁNÍ, SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE HAVLÍČKOVA BOROVÁ. Obecní zastupitelstvo v Havlíčkově Borové, v souladu se zákonem o obcích č. 367/90

Více

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice HPN projekt s.r.o. OBEC DŘETOVICE PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ kat. území Dřetovice Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Srpen 014 Úvod k pasportu místních komunikací Pasport místních komunikací byl vypracován

Více

Nařízení obce. č. 1/2003 o zimní údržbě komunikací

Nařízení obce. č. 1/2003 o zimní údržbě komunikací Nařízení obce č. 1/2003 o zimní údržbě komunikací Rada obce Stachy schválila dne 23. prosince 2003 podle ustanovení 102 odst. 2. písm. d) zákona č. 38/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) a na základě ustanovení

Více

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklým zimními povětrnostními

Více

Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov

Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov Obsah a členění: I. Úvod II. Plán zimní údržby III. Kontakty IV. Opatření V. Schvalovací doložka I. Úvod Plán byl zpracován v souladu se: - zákonem č. 13/1997 Sb.

Více

Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010. nařízení města Česká Skalice

Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010. nařízení města Česká Skalice MĚSTO ČESKÁ SKALICE tř. T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010 Rada města Česká Skalice vydává v souladu s ustanovením 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

Více

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2016/2017

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2016/2017 Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2016/2017 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) zajišťuje: komplexní výkon vlastnických práv ke krajským silnicím II. a III. třídy v celkové pasportní

Více

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2015/2016

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2015/2016 Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2015/2016 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) zajišťuje: komplexní výkon vlastnických práv ke krajským silnicím II. a III. třídy v celkové pasportní

Více

Písemná výzva k podání nabídek

Písemná výzva k podání nabídek Písemná výzva k podání nabídek dle 38 odst. 4. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na zakázku Údržba komunikací včetně součástí a příslušenství mimo veřejného osvětlení Zadavatel:

Více

Operační plán zimní údržby

Operační plán zimní údržby O B E C J I N D Ř I C H O V 7 8 8 2 3 J i n d ř i c h o v č. p. 7 8 Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v obci Jindřichov pro zimní období od roku 2008 Platnost od: 1.11.2008 Počet

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby

Více

Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod. 1. Základní pojmy plánu

Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod. 1. Základní pojmy plánu Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikacích, vzniklých zimními

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Plán zimní údržby místních komunikací Úkolem zimní údržby je zmírňování závad a jejich důsledků, vznikajících v souvislosti se zimními povětrnostními podmínkami, které mají vliv na sjízdnost a schůdnost

Více

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací Obec Javornice Plán zimní údržby komunikací 1 I. Základní pojmy. 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon)

Více

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC KLÁŠTERSKÁ 135/II 377 01 JINDŘICHŮV HRADEC OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro období zimy 2016-2017 Zpracoval a vydal: Služby

Více

Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice pro zimní období

Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice pro zimní období Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice pro zimní období 01.11.2016 31.03.2017 Úvod Plán zimní údržby je základním podkladem pro zabezpečení výkonu zimní údržby místních komunikací

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov, okres Praha-západ telefon: 257930001 www.obectrebotov.cz e-mail: obec@obectrebotov.cz Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování

Více

Plán zimní údržby místních komunikací v katastru mesta Smecna.

Plán zimní údržby místních komunikací v katastru mesta Smecna. Plán zimní údržby místních komunikací v katastru mesta Smecna. I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírnování závad ve sjízdnosti a schudnosti na místních komunikacích vzniklým zimními povetrnostními vlivy

Více

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223 POPTÁVKA PRACÍ na provádění zimní údržby komunikací v obvodu obce Špičák 1. Zadavatel: Město Železná Ruda, IČ: 00256358, se sídlem Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda 2. Kontakt zadavatele: Karel

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Vymezení úseků

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Vymezení úseků NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE č. /014 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Rada města Kopřivnice, se na své 91.

Více

ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI SENOHRABY

ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI SENOHRABY ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI SENOHRABY I. Úvod II. Plán zimní údržby 2010/2011 Obsah a členění: 1. odpovědnost za zimní údrţbu MK 2. pořadí, technologie údrţby, doba zajištění sjízdnosti 3. seznam MK dle pořadí

Více

Plán zimní údržby komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1.listopadu 2013 do 31.března 2014)

Plán zimní údržby komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1.listopadu 2013 do 31.března 2014) Statutární město Ostrava Městský obvod Nová Ves Plán zimní údržby komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1.listopadu 2013 do 31.března 2014) Plán zimní údržby komunikací je závaznou

Více

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE MIRKOVICE

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE MIRKOVICE PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE MIRKOVICE PasProRea s. r. o., Homole 198, 370 01 Homole Zpracoval: Michal Šustek Kontroloval: Jaroslav Nový Datum: Říjen Všeobecně: Pasport místních komunikací obce Mirkovice

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2005

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2005 Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2005 ze dne 3.10. 2005 kterým se vyhlašuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. města Kraslice 2014 / 2015

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. města Kraslice 2014 / 2015 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY města Kraslice 2014 / 2015 V Kraslicích dne 18. 9. 2014 Předkládá: Ředitel Technických služeb města Kraslic, p.o. Celkový počet stran: 6 Schváleno usnesením RM Kraslice č. 2673/10/2014-RM/95

Více

úklidu do kontrolního archu umístěného na nástěnce u vstupních dveří s dodatkem GÚ.

úklidu do kontrolního archu umístěného na nástěnce u vstupních dveří s dodatkem GÚ. Příloha č.1: Specifikace úklidových činností: Obsah přílohy: 1. Úklid společných prostor A) úklid společných prostor domů B) společné prostory generální úklid C) společné prostory úklid chodeb u sklepních

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA DUCHCOV NA ZIMNÍ OBDOBÍ 2015/2016

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA DUCHCOV NA ZIMNÍ OBDOBÍ 2015/2016 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA DUCHCOV NA ZIMNÍ OBDOBÍ 2015/2016 Připravil: Václav Bažant, vedoucí úseků Kontroloval: Vladimír Šimek, jednatel TsmD A. koncepce Předmětem zimní údržby je udržování sjízdnosti

Více

Hotel Skalský dvůr 17.dubna Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací a dopravní značení na PK

Hotel Skalský dvůr 17.dubna Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací a dopravní značení na PK Hotel Skalský dvůr 17.dubna 2012 Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací a dopravní značení na PK Zimní údržba 2011/12 a příprava sezóny 2012/13 www.rsd.cz Ing.Jaromír VĚK vedoucí odboru správy

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3 1 TECHNICKÉ SLUŽBY BENEŠOV, s r.o., NA SPOŘILOVĚ 1371 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y M Í S T N Í C H K O M U N I K A C Í Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3 2 ÚVOD Zimní údržba místních komunikací se provádí

Více

N Á V R H OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

N Á V R H OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, 417 81 MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních a účelových komunikacích, ve vlastnictví obce

Více

Ing. Vladimír Gelnar, vedoucí odboru programování a metodiky Poznámky:

Ing. Vladimír Gelnar, vedoucí odboru programování a metodiky Poznámky: Metodický list č.: 10 Název metodického listu: Využití metodického listu: Vydán dne: 1. 10. 2008 Platnost od: 1. 10. 2008 Způsobilost výdajů stavební části projektů v dílčí oblasti podpory 1.1.1 Výstavba,

Více

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2010/2011

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2010/2011 Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2010/2011 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) zajišťuje: komplexní výkon vlastnických práv ke krajským silnicím II. a III. třídy v celkové pasportní

Více

Obsah zákona o pozemních komunikací

Obsah zákona o pozemních komunikací Obsah zákona o pozemních komunikací ANOTACE 1. Obsah zákona o pozemních komunikacíh 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby květen 2013 4. Obor středního vzdělání odborné dopravní nástavbové studium

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Obec TROUBELICE 783 83 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Rok vydání: 2016 Platnost: zimní období 2016/2017 Typ: platná Příloha k nařízení obce č.: 1/2000 místních

Více

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2011/2012

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2011/2012 Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2011/2012 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) zajišťuje: komplexní výkon vlastnických práv ke krajským silnicím II. a III. třídy v celkové pasportní

Více

Specifikace úklidových činností

Specifikace úklidových činností Specifikace úklidových činností 1. Úklid společných prostor A) Společné prostory 14 bytových domů 1x týdně zametení a setření společných prostor domů (společnými prostory se rozumí chodby, schodiště, pavlače

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 355/2000

Více

Plán zimní údržby místních komunikací MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD

Plán zimní údržby místních komunikací MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD Plán zimní údržby místních komunikací MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD 1 Obsah: 1. Úvod 2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu 3. Základní povinnosti vlastníka a uživatelů místních komunikací v zimním

Více

Nařízení města č. 3/2016

Nařízení města č. 3/2016 Město Třebíč Nařízení města č. 3/2016 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstranění závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Třebíči a o vymezení úseků místních komunikací

Více

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2008/2009

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2008/2009 Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2008/2009 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) zajišťuje: komplexní výkon vlastnických práv ke krajským silnicím II. a III. třídy v celkové pasportní

Více

VIZE DOP O RA R V A N V Í N HO O S T S A T V A I V TELS L T S VÍ

VIZE DOP O RA R V A N V Í N HO O S T S A T V A I V TELS L T S VÍ VIZE DOPRAVNÍHO STAVITELSTVÍ 28. 11. 2012 Silniční síť na území Plzeňského kraje Silniční síť v rámci ČR Celková délka: Délka dálnic: Délka rychl. sil.: Délka sil. I. tř.: Délka sil. II. a III. tř.: 55

Více

Operační plán zimní údržby komunikací pro území obce Dvorce

Operační plán zimní údržby komunikací pro území obce Dvorce Č. j. OÚ-482/2012-Bj Strana 1 (celkem 8) Operační plán zimní údržby komunikací pro území obce Dvorce Zastupitelstvo obce Dvorce se na svém 11. zasedání dne 16. 2. 2012 usnesením č. 186/2012 usneslo vydat

Více

Město Příbram. Čl.1 Předmět a působnost nařízení

Město Příbram. Čl.1 Předmět a působnost nařízení Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2010 ze dne 26.4.2010 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků

Více

Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost

Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost Povolování uzavírek na dálnicích a rychlostních silnicích Nová bezpečnostní opatření Zavádění systému řízení uzavírek Povolování uzavírek obecně Zákon č. 13/1997

Více

TECHNOLOGIE VÝSTAVBY, REKONSTRUKCE, OPRAV A ÚDRŽBY DOPRAVNÍCH STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

TECHNOLOGIE VÝSTAVBY, REKONSTRUKCE, OPRAV A ÚDRŽBY DOPRAVNÍCH STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNOLOGIE VÝSTAVBY, REKONSTRUKCE, OPRAV A ÚDRŽBY DOPRAVNÍCH STAVEB POZEMNÍCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

P L Á N. Pro oblast Hlásná Třebaň a Rovina. Zimní období

P L Á N. Pro oblast Hlásná Třebaň a Rovina. Zimní období P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Pro oblast Hlásná Třebaň a Rovina Zimní období 2012 2013 Plán zimní údržby je dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací, chodníků a ostatních

Více

M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í

M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE RADY MĚSTA č. 02/ 2015 OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ města Police nad Metují Platnost od : 1. 11. 2015 Vypracoval: Michal Mucha

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009/2010

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009/2010 Technické služby Města Slavkova u Brna, Špitálská 733, Slavkov u Brna PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009/2010 I... 1 1. Úvod.... 1 2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu.... 2 3.

Více

Čisté a schůdné chodníky

Čisté a schůdné chodníky Čisté a schůdné chodníky JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010 Odpovědnost obcí při správě a údržbě pozemních komunikací Co je to chodník? Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Vlastnictví komunikací

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD s.r.o. PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ ve správě technických služeb města Železného Brodu na zimní období 2013 2014 - 1 - Plán zimní údržby místních komunikací

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a C.1. T e c h n i c k á z p r á v a Název akce: Rekonstrukce komunikace Přes les 1. Vytýčení stavby a identifikace v terénu: Stavba výškově i směrově kopíruje trasu stávající cesty. Místa jednotlivých dílčích

Více

M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města

M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města Nařízení města Bojkovice č. 1 / 2015 o zimní údržbě komunikací ( chodníků ) na území města Bojkovice Rada města

Více

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Návrh v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu sjetím vozidla, cyklisty, nebo pádem chodce z tělesa komunikace, kde hrozí střetnutí

Více

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY mosty, tunely, propustky, zárubní a opěrné zdi, galerie, nadjezdy, podjezdy umělé stavby ekonomicky velmi náročné? KOLIK TO STOJÍ? 1km dálnice..

Více

Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch

Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch Město Sázava Školská 194 285 06 Sázava Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch Zimní údržba je rozdělena na údržbu komunikací (silnic) a ostatních veřejných ploch a na údržbu chodníků.

Více

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ 1. ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY: Otevřený systém voda je svedena výsledným sklonem k okraji vozovky, kde je zachycena rigolem nebo příkopem a odvedena mimo těleso

Více

BETONOVÉ DLAŽEBNÍ PRVKY

BETONOVÉ DLAŽEBNÍ PRVKY ; MONTÁŽNÍ NÁVOD BETONOVÉ DLAŽEBNÍ PRVKY 1. SKLADOVÁNÍ, DOPRAVA A POKLÁDKÁ DLAŽBY 1.1 Skladování Dlažba se skladuje na paletách na skládkách s rovným, zpevněným a odvodněným podložím. V případě dlouhodobého

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Úvodní ustanovení 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 VARS BRNO a.s. Agendy JSDI RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 Provozní a telematické agendy JSDI Provozní agendy - podpora dispečerského řízení zimní údržby Jednotný

Více

Oblasti dle čl. 3 části 1. Zásady MP SJ PK 1), na které se certifikát/doklad o ověření způsobilosti vztahuje 2) : li/1 projektové práce

Oblasti dle čl. 3 části 1. Zásady MP SJ PK 1), na které se certifikát/doklad o ověření způsobilosti vztahuje 2) : li/1 projektové práce Akreditovaný certifikační orgán č. 3207 ASMcert, s.r.o., Olomouc, Holice, Krokova 563/12, PSČ 783 71 IČ: 278 02 523 Poř. číslo 1 Identifikační údaje certifikovaného subjektu/subjektu s ověřenou způsobilostí:

Více

Rozdělení pozemních komunikací

Rozdělení pozemních komunikací Rozdělení pozemních komunikací ANOTACE 1. Rozdělení pozemních komunikací 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby květen 2013 4. Obor středního vzdělání odborné dopravní nástavbové studium 2.ročník

Více

MĚSTO JÍLOVÉ. Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky

MĚSTO JÍLOVÉ. Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky MĚSTO JÍLOVÉ Obecně závazná vyhláška č. 7/2009 o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Zastupitelstvo města Jílového na svém zasedání

Více

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2009/2010

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2009/2010 Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2009/2010 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) zajišťuje: komplexní výkon vlastnických práv ke krajským silnicím II. a III. třídy v celkové pasportní

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LÁZNÍCH BOHDANČI na zimní období

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LÁZNÍCH BOHDANČI na zimní období Opatření města Lázně Bohdaneč v samostatné působnosti PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LÁZNÍCH BOHDANČI na zimní období 2015-2016 Nabývá účinnosti dnem schválení Radou města Zpracoval: Ing. Josef

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 05. Stavba zemního tělesa Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Pasport místních a. komunikací. Obec Nemyčeves. Průvodní zpráva 1

Pasport místních a. komunikací. Obec Nemyčeves. Průvodní zpráva 1 Pasport místních a účelových komunikací komunikací Obec Nemyčeves Průvodní zpráva 1 Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje Název akce: Okres: Investor: Zpracovatel: Obec Nemyčeves - pasport místních a

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ M Ě S T O I V A N Č I C E PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2013/2014 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více