S darem modlitby otcové Jiří, Jacek a Lukáš

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S darem modlitby otcové Jiří, Jacek a Lukáš"

Transkript

1 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XII., listopad 2012 Duchovní slovo Dne 11. října jsme zahájili Rok víry. Přinášíme Vám několik myšlenek Sv. otce Benedikta XVI. z listu Porta fidei (Brána víry), kterým vyhlásil Rok víry. A v závěru informace o možnosti získaní plnomocných odpustků během tohoto času milosti. S darem modlitby otcové Jiří, Jacek a Lukáš Když se apoštol Pavel blížil ke konci svého života, prosil svého žáka Timotea, aby usiloval o víru. Cítíme, že tato výzva směřuje i ke každému z nás, abychom ve víře nezlenivěli. Víra je naším celoživotním společníkem, který nás uschopňuje, abychom stále novýma očima vnímali úžasná díla, jež pro nás Bůh činí. Víra se soustředí na to, aby vnímala aktuální znamení času, a každého z nás zavazuje, aby se stal živým znamením toho, že vzkříšený Pán je přítomen ve světě. Více než co jiného dnes svět potřebuje věrohodné svědectví těch, jejichž mysl i srdce jsou osvíceny Božím slovem. Vstoupit do brány víry znamená vydat se na cestu, která trvá po celý život. Tato cesta začíná křtem, díky němuž smíme Boha nazývat Otcem, a končí tehdy, když skrze smrt projdeme do věčného života. Celá církev se musí jako Kristus vydat na cestu z pouště na místo života, k přátelství s Božím Synem, k Tomu, který dává život, a to život v plnosti. Často se stává, že křesťané mají větší starost o sociální, kulturní a politické důsledky své činnosti a o víře uvažují jako o samozřejmém předpokladu života společnosti. Ve skutečnosti však není samozřejmý a je i popírán. Dnes velké množství lidí postihla hluboká krize víry. Kéž tento Rok víry znovu utvrdí náš vztah s Kristem, neboť jedině v něm se skrývá jistota, s níž můžeme hledět do budoucnosti, a jedině v něm se skrývá záruka skutečné a trvalé lásky. Slova apoštola Petra představují konečný pohled na víru: A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti; až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše (1 Petr 1,6 9). Benedikt XVI. Porta fidei Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 1 -

2 Plnomocné odpustky v Roce víry Během celého Roku víry mohou věřící získat plnomocné odpustky, když navštíví nejméně tři přednášky o Druhém vatikánském koncilu nebo Katechismu katolické církve. Další příležitostí k získání těchto odpustků bude pouť do jedné z papežských bazilik, křesťanských katakomb, katedrálního chrámu nebo na místo k tomu zvlášť určenému místním biskupem. Tam je pak třeba zúčastnit se mše svaté nebo se alespoň zdržet k rozjímání, zakončeným modlitbou Otče náš, vyznáním víry a modlitbou k Panně Marii, apoštolům či patronům daného místa. Ve dnech k tomu zvlášť určených místním ordinářem lze také získat odpustky na jakémkoliv sakrálním místě, kde se věřící zúčastní eucharistie či modlitby breviáře a vyzná svou víru. A konečně příležitostí k získání plnomocných odpustků v Roce víry může být též návštěva místa vlastního křtu a obnovení křestních slibů. Blahoslavený Pietro Casani spolupatronem strážnické farnosti??? Dne 16. října jsme slavili liturgickou památku našeho spolubratra blah. Pietra (Petra) Casaniho. Tento italský piarista byl blahořečený papežem blahoslaveným Janem Pavlem II. 1. října Je jedním z několika blahořečených a svatořečených členů piaristické řeholní rodiny. Naše strážnická farnost se může pochlubit skutečností, že blah. Petr také žil a pracoval ve Strážnici. Byl totiž poslán sv. Josefem Kalasanským na Moravu, aby dohlížel a pomáhal při formování prvních piaristických komunit v Mikulově, ve Strážnici a v Lipníku n. B. Na Moravu, přesně do Mikulova, dorazil 12. května 1638 a naše město poprvé navštívil již 19. května V roce 1639 společně se strážnickými piaristy oslavil Velikonoce. Většinu času trávil v Mikulově, ale často navštěvoval Strážnici, místní piaristickou komunitu a také strážnický zámek. Dal se poznat jako Boží člověk. V roce 1639 proběhlo ve Strážnici důležité setkání: Petro Casani, jako delegát sv. Josefa Kalasanského, přijal Jerzyho Ossolinského, kancléře polského krále Ladislava IV., který tady projednával příchod piaristického řádu do Polska (uskutečnilo se roku 1642). Petr Casani ukončil své působení na Moravě roku 1641 a vrátil se do Říma, kde nadále úzce spolupracoval se sv. Josefem Kalasanským. V únoru 2013 oslavíme 380. výročí příchodu piaristů do Strážnice. Nebylo by vhodné uctít památku našeho blahoslaveného spolubratra v kostele P. Marie novým obrazem a relikviářem? Chtěli bychom, s Vaší podporou, požádat našeho O. provinciála a O. arcibiskupa o vyhlášení blahoslaveného Pietra Casaniho spolupatronem strážnické farnosti P. Marie. Aby památkou na jeho působení v našem městě nebyla pouze studna blahoslaveného Pietra v zahradě Domova pro seniory, ale především živá náboženská úcta v piaristickém kostele P. Marie a blah. Pietra Casaniho. O. Lukáš Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 2 -

3 Plnomocné odpustky pro zemřelé Od 1. do 8. listopadu lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci návštěvou hřbitova spojenou přinejmenším s vnitřní modlitbou za ně. 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu (po celý den) lze získat tytéž odpustky při návštěvě kostela nebo veřejné kaple, pokud se tam pomodlíme na úmysl Sv. otce Vyznání víry a Otče náš. K tomu musí být splněny řádné podmínky pro plnomocné odpustky: sv. zpověď (stačí jedna pro více odpustků odpustky je možné získat pouze ve stavu posvěcující milosti, bez smrtelného-těžkého hříchu), sv. přijímání (nejlépe v den získání odpustků, ale stačí i jiný den; pro jeden plnomocný odpustek je nutné jedno sv. přijímání), modlitba na úmysl Sv. otce, zřeknutí se dobrovolné náklonnosti ke každému, i lehkému, hříchu. Denně lze získat pouze jeden plnomocný odpustek, který lze buď formou přímluvy přivlastnit konkrétnímu zemřelému, nebo, dle Božího úradku, obecně duším zemřelých. Úmysly apoštolátu modlitbylistopad 1. Aby biskupové, kněží a všichni služebníci evangelia odvážně svědčili o věrnosti ukřižovanému a vzkříšenému Pánu. 2. Aby církev putující na zemi zářila jako světlo národům. 3. Za apoštolskou horlivost při hlásání evangelia v současné společnosti. Společenská kronika Blahopřání k narozeninám Otcům Lukášovi a Jackovi Jedné říjnové neděle jsme my, farníci, čekali jako obvykle na mši svatou. Jenže ona nezačala. Nejdřív zpoždění pár minut, potom delší Pak přišel ministrant oznámit, že se Otec Jacek nečekaně nemůže vrátit z Radějova. Mše svatá však bude, přijede Otec Jiří. Tedy jsme dál čekali na kněze. A během této chvíle přišlo zamyšlení: Jak bychom asi žili bez kněze? Dokázalo by nás držet scházení se na bohoslužbě slova, kterou by vedl někdo z laiků? Jak bychom žili beze mše svaté? Jak by se nám šlo životem s balvanem vlastních hříchů bez možnosti sv. zpovědi? Proto dnes využíváme příležitosti listopadových narozenin našich Otců Lukáše (1.11.) a Jacka (23.11.) a chceme poděkovat za vše, co obětovali pro nás a naši farnost. Otcové, ze srdce Vám přejeme, ať Vám dá Pán Bůh dostatek milostí, zdraví a síly pro takovou kněžskou službu, která Vás i nás jednou přivede do věčné radosti! farníci Společenská kronika říjen 2012 Do rodiny Božích dětí ve sv. křtu byl přijat: Tomáš Pecler Na společnou cestu životem ve svátosti manželství se vydali: Martin Hrachovský a Věra Bačíková, oba ze Strážnice Rozloučila se s námi a předešla nás na cestě do života věčného: Anna Burešová Vzpomínka na zemřelé kněze V tomto "dušičkovém" měsíci, kdy hroby svých předků, přátel a známých navštěvujeme mnohem častěji, jak z důvodu jejich úpravy a vzhledu, tak také, a to především, z důvodu modlitby, vzpomeňme a pomodleme se za kněze, strážnické rodáky, kteří v našich farnostech vypomáhali jako důchodci. 20. listopadu si připomeneme 33. výročí úmrtí P. Františka Hořáka a 29. listopadu 47. výročí úmrtí P. Martina Mikulky, ThDr. Matičko, skloň se k nim vlídnou svou tváří, nebeský mír ať jim navěky září. Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 3 -

4 Příspěvky farníků Modlitba zachraňuje duše Nato Juda Makabejský uspořádal ve vojsku sbírku a poslal do Jeruzaléma dva tisíce drachem, aby byly přineseny oběti za padlé. Bylo to krásné a šlechetné jednání, vždyť Juda přitom myslil na vzkříšení.. (2 Mak 12,43-45). Je to šlechetné a krásné jednání, zvláště v dušičkovém týdnu, ale neměli bychom zapomínat ani na ty, kdo právě umírají v naší blízkosti nebo jinde. Pán Ježíš skrze svatou Faustynu, apoštolku Jeho milosrdenství, doporučoval zvláště Korunku k Božímu milosrdenství. Dle sdělení Marii Simmaové pomáhá umírajícím ranní a večerní modlitba: Ježíši, Ty tolik duše miluješ! Prosím a zapřísahám Tě pro smrtelný zápas Tvého Nejsvětějšího Srdce a pro bolesti Tvé Nejsvětější Matky, očisti Svou Krví všechny hříšníky celého světa, kteří nyní bojují svůj poslední boj a ještě dnes zemřou. Božské Srdce Ježíšovo, které Jsi vytrpělo smrtelnou úzkost, smiluj se nad umírajícími! Ranní a večerní modlitba ke sv. Josefovi: Svatý Josefe, pěstoune Syna Božího a pravý snoubenče nejblahoslavenější Panny Marie, otče chudých, oroduj za nás a za umírající dnešního dne (dnešní noci)! Matce šesti dětí, Elizabeth Kindelmannové, v Maďarsku roku 1961, Panna Maria svěřila přání svého Neposkvrněného Srdce. Jste-li v milosti posvěcující a dotknete-li se jiného člověka, a to i náhodně, je možno použít i na osobu, kterou vidíme např. v autě, a v duchu vyslovíte povzdech: "Bože, obětuji Ti plamenný žár lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie, za tuto duši." " plamenem mého srdce oslepím satana" a hříšník je nejpozději v hodině smrti zachráněn.!! Kdo se s odvoláním na Plamen Lásky mého Srdce pomodlí 3x Zdrávas Maria, osvobodí jednu duši z očistce. Kdo se v měsíci listopadu, s odvoláním na Plamen mé Lásky, pomodlí 1x Zdrávas Maria, osvobodí 10 ubohých duší z očistce. Působení Plamene lásky se vztahuje i na umírající. Doporučována je i Korunka k Ježíšovým Ranám podle sestry Marie Marty Chambonové, z níž následující invokace zvolání věty můžeme používat jako střelné modlitby: "Věčný Otče, obětuji Ti Rány Pána našeho Ježíše Krista, abys uzdravil rány našich duší!" "Můj Ježíši, odpuštění a milosrdenství pro zásluhy Tvých svatých Ran!" Modlitba má velkou moc. Panna Maria řekla, že modlitbou a postem můžeme zastavit války, změnit přírodní zákony. Podle těchto slov možná jednala jedna ze tří žen, které loni obdržely Nobelovu cenu míru, devětatřicetiletá sociální pracovnice v Libérii, Leymah Gboweeová. Zorganizovala nenásilné demonstrace, kde tisíce žen napříč etniky a náboženství oblékly bílá trička a modlily se. (IDNES, ) Anna Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 4 -

5 Spomienka na Otca Vladimíra Tomečka Čas nám rýchlo beží, je to veru už 5. rokov od smrti ( ) Otca Vladimíra Tomečka, ktorý - i keď nás fyzicky opustil - naďalej svojim veľkým duchom vanie a je prítomný v tejto i iných farnostiach, kde posobil. Jeho meno presahovalo vždy hranice farností, kde slúžil do roztrhania. Získal si mnoho priateľov nielen v širokom okolí, ale i za hranicami Moravy a Českej republiky. Svojim intelektom a rozhľadom oslovoval nielen nás katolíkov a veriacich roznych kresťanských cirkví, ale aj neveriacich. Láska a ľudskosť, s akou slúžil tam, kde bol práve poslaný, bola pre nás obdivuhodným vzorom. Svojim odvážnym vystupovaním a pravdivosťou svojich slov i činov si získal však aj dosť nepriateľov.vytrval ale v dobrom a nebál sa i trpieť. A vieme, že si vytrpel veľa, či štátnej totalitnej moci i nepochopenia viacerých spolubratov, ktorí svoje kňazstvo nežijú, ale ulejú sa, kde sa dá i nedá. Tu v Strážnici si odtrpelo na sklonku života asi ale najviac jeho telo. Ubezpečoval nás, že tie nesmierne bolesti pred a po amputáciách i iných nespomínaných zdravotných problémoch obetuje za našu strážnickú farnosť. A myslím si, že stále nám - i keď z druhého brehu života - požehnáva. Mám i nesmiernu radosť z toho, že konečne po 5. rokoch sa otec Vladimír dočká dostojnejšieho náhrobku a jeho meno nebude len tak pripísané kdesi... Uvažovali sme nad tým niekoľkí chlapi už dlhšie, že si otec Vladimír zaslúži lepšiu pamiatku. Nielen pametnú tabuľu po 3. rokoch od smrti na domečku, kde dožil, požehnanú a odhalenú v r s príležitosťou ukončenia roku kňazov, sviatku Božského Srdca a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Na tabulu sa zbierali len zahraničný priatelia otca Vladimíra. Na rekonštrukciu hrobu a náhrobku sa zbierajú znovu zahraniční priatelia otca Vladimíra. V poslednom čísle Na cestu som strážnických farníkov oslovil a inicioval, aby sa naša farnosť v prispení na túto akciu neobišla. Ak chce niekto ešte aj zo Strážnice prispieť, je stále možnosť priniesť svoj dar do optiky EFFATHA do vyzbierania plnej sumy doplatku za rekonštrukciu alebo do konca listopadu, keby sa nenašlo dosť prostriedkov. V tom prípade chýbajúcu časť prostriedkov vyzbieram opeť mimo Strážnicu. Majster kamenár je s doplatkom ochotný počkať a tiež svojim dielom na rekonštrukciu prispieva. Mená všetkých darcov, okrem tých čo si to neželajú, budú v prosinci zverejnené v našom farskom spravodaji. Pri novom zrekonštruovanom hrobe Otca Vladimíra sa možeme podľa slov majstra kamenára už čoskoro zastaviť a stretávať. Nielen ja som presvedčený o tom, že Otec Vladimír bol svatý muž a zaslúži si našu spomienku a úctu. Spomeňme si s príležitosťou výročia jeho smrti naňho modlidbou za našu farnosť, ktorú mal zvlášť na srdci. Možeme sa zastaviť i pri jeho novozrekonštruovanom pomníku a zaspomínať si, čo pre nás jednotlivo i celkom pre Strážničanov dobré urobil. Patrí mu naša veľká vďaka. Priatelia, som rád, že práve my v Strážnici sme mali to šťastie sprevádzať ho na sklonku života a rozlúčiť sa s ním. Prináša a bude nám to prinášať hojné Božie požehnanie. Marián Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 5 -

6 Společenská etiketa platí i v kostele Pravidla slušného chování a společenskou etiketu bychom měli dodržovat i v chrámě. Pro osvěžení nebo doplnění znalostí si dovolujeme využít brožurku Spoločenská etiketa platí aj v kostole, která byla v roce 2011 samostatně neprodejnou přílohou slovenských Katolíckych novin. Zde na otázky etikety odpovídala Olga Škvareninová, odbornice na neverbální komunikaci (*1964). Platí pravidla etikety už při vstupu do kostela? Člověk, který vstupuje do kostela a chce se zúčastnit mše svaté, by měl být čistě, vkusně a i trošku svátečně oblečený. Dámy by se měly vyhnout mikrosukním a hlubokým výstřihům, páni krátkým kalhotům. To, co si lidé dnes obzvlášť v létě oblékají do kostela, je vhodné spíš na koupaliště. Někdo můženamítnou, že ve svém volném čase se může obléct, jak chce. Ale není účast na mši sv. slavnostním a radostným trávením volného času? Není to světlý bod všedního dne? Tomu by mělo odpovídat i oblečení. Když vchází do kostela nebo z něho vychází manželský pár, respektive muž a žena, kdo vchází nebo vychází první? První by měl do kostela vcházet muž. Protože dveře do kostela jsou většinou dřevěné, tedy i těžké, měl by je otevřít pán a podržet dámě. Do budovy nebo do místnosti, kde nejsou prosklené dveře, vchází jako první muž. Jak je to se sezením v lavici, má na kraji sedět muž nebo žena? Na kraji sedí muž, žena by tam neměla sedět. Když vchází muž a žena do lavice, která je už zkraje obsazená, první do lavice vstupuje muž, aby ženě uvolňoval cestu. K sedícím lidem se otáčíme tváří, podíváme se na ně a řekneme děkuji. Lavice v kostelích jsou však obyčejně úzké, proto by se měly obsazovat od středu a ne od kraje. Když uvidím v kostele známého, jak ho mohu pozdravit? Je vůbec pozdrav v kostele přípustný? Známého, který je od nás daleko, stačí zkontaktovat očima, pousmát se, kývnout hlavou. Když si s ním chceme povyprávět, můžeme ho počkat po mši svaté a venku si pohovořit. V kostele ne. Kostel není kavárna. Jak upozornit lidi, kteří si před námi anebo za námi během mše sv. vyprávějí? Osobně si neumím takovou situaci představit, nikdy jsem se v ní neocitla. Všechno je však o komunikaci. Možná bych řekla: Promiňte, rušíte mě. Je potřeba to udělat vhodně, krátce a uctivě, i s milým úsměvem. Nikdy totiž nevíte, proč a o čem si ti dva povídají, i když by si povídat neměli. Kromě hlasitého hovoru nás mohou vyrušit v kostele i jiné věci. Jsem nekuřačka a překáží mi cigaretový zápach. Také může lidem být na obtíž výrazný parfém, pach těla, nepříjemný dech, zápach oblečení, hlasitý hovor, upřený pohled, neboť to všechno zasahuje do jejich osobní až intimní zóny. I milovník česneku či cibule by je měl konzumovat až po mši svaté. S těmito okolnostmi se však setkáváme i v běžném životě, například v přeplněné městské hromadné dopravě. I tady jsou těsně vedle sebe lidé, kteří se neznají, ale musí spolu nějaký čas koexistovat. V kostele je možné tyto situace řešit tak, že se přesuneme na jiné místo nebo si sedneme na kraj lavice, a tak aspoň z jedné strany budeme mít osobní zónu nedotknutelnou. I když kněží na to upozorňují a základní slušnost káže vypnout si před vstupem do kostela mobilní telefon, často se stává, že během mše sv. někomu telefon zazvoní, ba dokonce někdo v kostele i telefonuje Může se to stát, s tím je potřeba počítat, jsme jednoduše lidé, jsme omylní. I při zvonění cizích mobilních telefonů však jde v první řadě o naše osobní soustředění na Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 6 -

7 mši svatou. Když jsme plně soustředění, nevyruší nás nic a nikdo. Když mobil zvoní dlouho a je navíc blízko nás, jsme z toho nervóznější, než když se zvonění ozývá z dálky. Ale přijat hovor nebo esemeskovat v kostele je neslušné. Jak reagovat při pozdravení pokoje, když jsme nemocní? Podat anebo nepodat ruku? První pravidlo je, že když jsem nemocná, smrkám, kašlu a kýchám, zůstanu doma a nešířím chorobu dál. Mělo by to platit pro věřící i pro kněze. Když se mi chce kýchnout, stihnu-li to, vytáhnu kapesník, nestihnu-li to, kýchnu do levé ruky, protože pravá se podává. Podala jsem ruku i lidem, kteří měli na té své ekzém. Nemám s tím problém. Dnes se mi však zdá, jakoby si lidé podávali ruce v kostelích méně. Kdysi bylo dobrým zvykem otočit se k lidem vedle vás, před vámi a za vámi. Dnes přibývají lidé, kteří nepodají ruku nikomu. Možná se vytratila jistá spolupatřičnost, dotyk má z neverbálních prostředků největší komunikační hodnotu. Dotykem, podáním ruky, se přenáší mezi lidmi obrovské množství informací. Možná je to i ze strachu před chorobami, ale nemůžeme žít ve sterilním prostředí. Virusy a bakterie potkáte všude, základ je, že po příchodu domů si pořádně umyjeme ruce pod tekoucí vodou. Který zlozvyk překáží v kostele vám? Nejvíc se mi nelíbí, když kněz i ministranti po mši sv. odcházejí, a i když jsou ještě stále při svatostánku, lidé se postaví a hrnou se pryč. Připomíná mi to závěr divadelního představení, když někteří diváci utíkají do šatny pro kabáty. Kam pospíchají? Nedokážou vychutnat doznívání povznášejících pocitů? A opět jsme při etiketě: nejdříve odchází kněz s ministranty a až po nich věřící. Více o autorce na Rébus (nejen) pro starší děti Poznáš světici, jejíž život zde stručně popisujeme? Je jednou z nejslavnějších českých světic, přišla na svět jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské. Postavení královské dcery ji ale neuspokojuje, její touhou je vstoupit do kláštera a stát se služebnicí Boží a nakonec si prosadila rozhodnutí, že se bude plně věnovat zbožné činnosti. Založila špitál sv. Františka pro chudé a nemocné, poblíž kterého později vznikají dva kláštery: mužský klášter menších bratří sv. Františka a ženský klášter řádu sv. Kláry. Do kláštera klarisek pak sama vstupuje a záhy se stává jeho představenou (abatyší). Po celý svůj život je činná nejen jako členka řádu klarisek, též se významně zapojuje do veřejného života své doby, nemalý vliv má mimo jiné na svého bratra, krále Václava I. Jednookého - v roce 1249 za české vnitropolitické krize se například přímo podílí na smíru mezi ním a jeho odbojným synem Přemyslem Otakarem II. Již nedlouho po smrti pak začíná být českým lidem považována za světici, věří se, že na její přímluvu se dějí četné zázraky. Svatořečena byla 12. listopadu roku 1989 papežem Janem Pavlem II. Sv.. Který svatý odpovídá naší nápovědě? Jeho rodiče s ním tuto víru ani jeho touhy nesdíleli, a protože otec nepoznal nic jiného než vojenský život, tak byl Martin v patnácti letech odveden do armády. Na přání svého otce se stal vojákem jako on. Přestože byl vojákem nerad, plnil vojenské povinnosti spolehlivě a odvážně. Svoji víru dokázal ale žít i v armádě. Žil skromně, pokorně a dokonce ke svému otroku se choval jako k bratrovi. Byl jednoduše jiný než ostatní vojáci, což také dokazuje symbolický čin při setkání se žebrákem, díky němuž se stal tak známý. Sv.. Svou odpověď vhoď do krabičky v kostele. Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 7 -

8 Informace Advent a Vánoce ve farnosti Už dnes Vás chceme pozvat na letošní adventní a vánoční farní akce. Poznačte si do kalendáře - těšíme se na Vás sobota, 1. prosince: po mládežnické mši sv. adventní bdění u P. Marie, sobota, 8. prosince: - dopoledne: adventní duch. obnova, - večer: sv. Mikuláš ve farnosti, - večer: farní výlet na vánoční trhy do Bratislavy, středa, 12. prosince: adventní koncert Rodinného centra, pátek, 14. prosince: víkendové adventní trhy na Zahradě u sv. Martina, sobota, 15. prosince: adventní koncert Purk. gymnázia, sobota, 22. prosince: rozžíhání vánočního stromu (od 19 hod.), pondělí, 24. prosince: odpoledne dětská půlnoční mše sv., úterý, 25. prosince: vánoční koncert v kostele P. Marie, středa, 26. prosince: kolednická krojovaná mše sv. a odpoledne Živý betlém. Samozřejmě to není vše, co se pro Vás připravuje ve farnosti. Podrobnosti v prosincovém Na cestu a na plakátech. Ochotné farníky zveme ke spolupráci a k přípravám těchto akcí; organizační setkání se bude konat v pondělí 12. listopadu. Vánoční bohoslužby ve Strážnici: : 23 hod., : 9 a hod : 7.30 a hod : 16 hod. a 23 hod. na Žerotíně, : 9, a hod. Vánoční bohoslužby v Petrově: : 21 hod., , a : 9 hod. Roráty Jako každoročně tak i letos budou děti po ranních rorátech v adventu zvány na faru na snídani, po které jdou do školy. Prosíme proto ochotné včelaře, zda by mohli věnovat med pro děti na oblíbený ranní rohlík s medem. Také se obracíme na ochotné ženy, které by pro děti ráno snídani na faře připravily a následně udělaly po nich úklid. Hlaste se co nejdříve u paní Ludmily Piškulové. Děkujeme! Stručný přehled příjmů a výdajů farnosti Strážnice od do Příjmy za výše uvedené období: Sbírky, dary ,-- Příspěvek mládeže na setkání piarist. mládeže ,-- Výdaje za výše uvedené období: Voda 4.413,-- Doprava setkání piar.mlád ,-- Setkání piar. mládeže ,-- Elektr. energie + plyn Petrov ,-- Mzdy ,-- Na cestu ,-- Kopír ,-- Klubovna RCS 7.700,-- Topidlo + ohřev vody fara ,-- Zbývá uhradit: ,--, a to: záloha na elektrickou energii, doplatek za opravu kaple sv. Rocha, desátek, faktura za plyn - Petrov, elektrická kamna na oratorku, kopír., pracovní listy pro děti, doprava mládeže při piarist. setkání. Komentář: Setkání piaristické mládeže - stravné a ubytování bylo hrazeno z příspěvků mládeže. Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 8 -

9 Beseda s prezentací fotografií z poutní cesty po stopách Cyrilometodějských učedníků Sekce Modlitby otců a Centrum pro rodinu Vás srdečně zvou na přednášku a prezentaci fotografií strážnických rodáků P. Vladimíra Mikulici a Mlady Mikulicové na téma: Misijní putování svatých sedmipočetníků Velkou Moravou, Bulharskem a Byzancií. Jedná se o prezentaci fotografií a průvodní slovo z poutní cesty k ostatkům a po stopách svatých cyrilometodějských učedníků příspěvek k přípravě na nadcházející jubileum jejich příchodu na Velkomoravský Velehrad. Jako další hosté vystoupí skupina mládeže z evangelického sboru v Hrubé Vrbce a Velké nad Veličkou s úžasným vstupem skvělou hudbou a pantomimou na téma pokušení. Beseda se uskuteční v neděli 4. listopadu v hod. v klubovně Centra pro rodinu nad tělocvičnou Základní školy M. Kudeříkové. Těšíme se na Vaši návštěvu i nevšední kulturní obohacení účastníků. Výstavka ručních prací Orel jednota Strážnice připravuje na 15. a 16. prosince 2012 výstavku ručních prací s vánoční tematikou, která bude spojena s orelskou akademií. Zájemci o vystavení svých výrobků, nechť je přinesou ve středu 12. prosince, mezi hodin, na Orlovnu v Masarykově ulici. Knihovna křesťanské literatury Spolkový dům Masarykova 370 Vám nabízí: Sedm hlavních ctností Notker Wolf Autor hovoří o křesťanských ctnostech jako o autentické cestě ke štěstí, přičemž čerpá z evangelia, z moudrosti staletími prověřené benediktinské řehole i z vlastní životní zkušenosti. Má vzácný dar mluvit o ctnostech fundovaně, ale přitom přitažlivě a srozumitelně. Sděluje své zkušenosti s vírou, láskou a nadějí, zároveň nás zve i k objevování pozapomenutých ctností statečnosti, spravedlnosti, moudrosti a střídmosti. Zpronevěřené nebe Franz Werfel Vynikající román s nadčasovým poselstvím, první český překlad knížky, kterou sám autor pokládá za jedno ze svých nejzdařilejších děl. Těšíme se na Vaši návštěvu. Provozní doba: pondělí a středa úterý Úklid kostela Panny Marie Sobota skupina č. 4 - Sochorová E. Sobota skupina č. 5 - Svobodová M. Sobota skupina č. 6 - Stehlíková J. Sobota skupina č. 7 - Benešová B. Úklid je každou sobotu od 8:00 hod. Úklid kostela sv. Martina skupina č. 9 p. Ludmila Rybecká skupina č. 10 p. Marie Rybecká skupina č. 11 p. B. Martinková skupina č. 12 p. B. Kučerová Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 9 -

10 Rodinné centrum Strážnice Vás zve Pravidelné aktivity: Úterý MK SEDMIHLÁSEK hod. VÝROBA ŠPERKŮ od hod. (30,-Kč + spotřebovaný materiál). Možnost využití herny pro malé děti. DUHOVÉ CVIČENÍ - RODIČE+DĚTI 3 6 let od hod. v tělocvičně ZŠ M. Kudeříkové (30,-- Kč). NUTNO SE PŘIHLÁSIT!!! Středa MK SEDMIHLÁSEK 9.00 hod hod. Čtvrtek - POHLAZENÍ PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY od hod. Příprava k porodu, relaxace, sdílení (30,-Kč) Pátek - ROBÁTKA - CVIČENÍ S MIMINKY od 9.30 hod. (30,-Kč) Pozvánky: Neděle od 14 hod: BESEDA S PREZENTACÍ FOTOGRAFIÍ Z POUTNÍ CESTY PO STOPÁCH CYRILOMETODĚJSKÝCH UČEDNÍKŮ - Prof. Mlada Mikulicová, pedagog UK v Praze a P. Vladimír Mikulica Úterý od 16 hod.: PLSTĚNÍ ZA MOKRA - zkušená lektorka nám předvede jednu z technik k výrobě šperků aj. Středa od 18 hod.: RODIČE MOHOU DĚLAT CHYBY - beseda s výchovnou poradkyní Mgr. M. Mikulkovou zaměřená na aktuální problematiku výchovy dětí (40,-Kč) Sobota PŘEDADVENTNÍ KARNEVAL od 16 hod. (tělocvična ZŠ MK) KURZY MANŽELSKÝCH VEČERŮ s možností hlídání dětí (NUTNO SE PŘIHLÁSIT) MODLITBY OTCŮ pondělky od 20 hod. MODLITBY MAMEK poslední úterky v měsíci od hod. KLUBko klub pro školní děti v misijním i táborovém duchu - první pátky od hod hod. Připravujeme: Neděle RODINNÁ KAVÁRNIČKA: odpolední zastavení při kafíčku či čaji s nabídkou různých aktivit pro celou rodinu v klubovně RC Sobota MIKULÁŠ VE MĚSTĚ Středa ADVENTNÍ KONCETR LŠU STRÁŽNICE V KOSTELE P. MARIE Sobota VÝUKA ZDOBENÍ PERNÍČKŮ Pátek Neděle STRÁŽNICKÝ ADVENTNÍ MINIJARMARK NA ZAHRADĚ U SV. MARTINA + VÝSTAVA BETLEMŮ V KLUBOVNĚ RC Prosíme ochotné lidi o zapůjčení betlémků, které zdobí jejich domovy a také ty, kteří by chtěli představit a nabídnou k prodeji své výrobky, aby nás kontaktovali! Středa STRÁŽNICKÝ ŽIVÝ BETLÉM NA ZAHRADĚ U SV. MARTINA od 17 hod. POZNÁMKA: Úpravy časů jednotlivých pravidelných aktivit vyplynuly z potřeby účastníků i z důvodu, aby se, pokud možno, nekryly s jinými aktivitami. KONTAKT: Mob , web.rcstr.cz, facebook Časopis farnosti Strážnice Na cestu

11 OKÉNKO DO FARNÍ CHARITY Vánoční dárky pro sirotky na Ukrajině Již čtvrtým rokem se strážnická charita připojuje k humanitární akci, spočívající v obdarování dětí v dětských domovech na Ukrajině vánočními dárky. Jedná se o balíčky v hodnotě cca 1.000,- Kč, obsahující ošacení, školní potřeby, sladkosti a nějakou hračku, které jsou adresované přímo jmenovitým dětem. Tyto dárky dětem osobně na Ukrajině předají zástupci Arcidiecézní charity Olomouc. Kdo z Vás se rozhodne přidat se k této naší akci formou svého dárku, může, buď sám nebo také ve spolupráci např. s rodinou nebo známými, obdarovat vánočním dárkem konkrétní dítě z dětského domova na Ukrajině. Seznam dětí je k dispozici do u ředitele strážnické charity, kde jsou uvedena jména dětí, jejich věk, výška i velikost obuvi. Zároveň Vám zde budou předány bližší instrukce, týkající se těchto balíčků. Rovněž lze darovat jakoukoliv částku hotovosti do pokladničky, která je pro tento účel umístěna do konce listopadu v naší charitní prodejně. Dle vybrané částky následně vytvoříme příslušný počet balíčků. V loňském roce se takto díky Vám podařilo obdarovat 15 dětí ze čtyř dětských domovů na západní Ukrajině. Vzhledem k tomu, že se tato akce opět setkala s velkým ohlasem nejen v naší charitě, ale i v charitách naší arcidiecéze, chceme i letos alespoň touto formou udělat radost dětem, které si jinak nemohou dopřát radosti v kruhu svých nejbližších, u svých rodičů - v zázemí vlastní rodiny. Kdy a proč je dobré využít službu Osobní asistence? Služba osobní asistence umožňuje svým uživatelům prožívat plněji svůj život. Mohou si za pomoci asistenta plnit své potřeby a přání. Může se jednat například o pomoc při udržování kontaktu s okolním prostředím vycházky, doprovod na úřady či k lékaři, na mši svatou nebo navštívit hřbitov zvláště v dušičkovém období. Klienta mohou asistenti doprovodit pěšky, vézt na charitním mechanickém vozíku nebo odvézt charitním autem. Dále může služba prostřednictvím svých asistentů pravidelně pomáhat s procvičováním jemné motoriky a udržováním duševních sil (učení, společná práce v domácnosti, komunikace, čtení, křížovky, rébusy apod.). Ačkoliv je naše služba zaměřena na seniory, slouží všem potřebným bez omezení věku. Zájemci o tuto službu se mohou dále informovat: Vedoucí služby Marie Kristoňová kancelář Charity Strážnice, Kovářská 396, t Sociální pracovnice Bc. Jarmila Mičková, kancelář Charity Strážnice, t Časopis farnosti Strážnice Na cestu

12 Nejen pro děti!!! POZOR!!! Úkol pro starší děti najdete na straně 7. Správné řešení vhoďte do krabičky v kostele. Losování výherce bude na první listopadové dětské mši sv. Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Vychází , náklad 700 kusů Tisk: Tiskárna Sukupovi Své náměty a připomínky můžete vhodit do krabičky vzadu v kostele. nebo zaslat na webové stránky farnosti: Děkujeme všem přispěvatelům. Časopis farnosti Strážnice Na cestu

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

CO MÁ VĚDĚT KATOLÍK O VÍŘE

CO MÁ VĚDĚT KATOLÍK O VÍŘE CO MÁ VĚDĚT KATOLÍK O VÍŘE Bez víry to nejde Víra to není pouhé uznání existence Boha. Kdyby byl Bůh pouhou neživou energií (třeba jako elektřina), stačilo by uznat její existenci a otočit vypínačem, aby

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032)

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH, FARNÍ LISTY květen 2014 MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ PŘÍMLUVA TVÁ NÁS OCHRÁNÍ. LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, TVÁ KYNE RUKA POMOCNÁ. NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !DÁREK! CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: soutěžní osmisměrka svaté celebrity životopis o svatém Františku z Pauly mše svatá liturgický rok připravme se na následují mše svaté křížovka, vtípek komiks na pokračování

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Ú N O R 2 0 1 4. Milovaní farníci,

Ú N O R 2 0 1 4. Milovaní farníci, Ú N O R 2 0 1 4 Milovaní farníci, tak jsem se opět rozhodl obnovit vydávání našeho farního plátku. Toto únorové číslo vychází v době, kdy prožíváme liturgické mezidobí, které je svým způsobem zvláštní,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více