S darem modlitby otcové Jiří, Jacek a Lukáš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S darem modlitby otcové Jiří, Jacek a Lukáš"

Transkript

1 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XII., listopad 2012 Duchovní slovo Dne 11. října jsme zahájili Rok víry. Přinášíme Vám několik myšlenek Sv. otce Benedikta XVI. z listu Porta fidei (Brána víry), kterým vyhlásil Rok víry. A v závěru informace o možnosti získaní plnomocných odpustků během tohoto času milosti. S darem modlitby otcové Jiří, Jacek a Lukáš Když se apoštol Pavel blížil ke konci svého života, prosil svého žáka Timotea, aby usiloval o víru. Cítíme, že tato výzva směřuje i ke každému z nás, abychom ve víře nezlenivěli. Víra je naším celoživotním společníkem, který nás uschopňuje, abychom stále novýma očima vnímali úžasná díla, jež pro nás Bůh činí. Víra se soustředí na to, aby vnímala aktuální znamení času, a každého z nás zavazuje, aby se stal živým znamením toho, že vzkříšený Pán je přítomen ve světě. Více než co jiného dnes svět potřebuje věrohodné svědectví těch, jejichž mysl i srdce jsou osvíceny Božím slovem. Vstoupit do brány víry znamená vydat se na cestu, která trvá po celý život. Tato cesta začíná křtem, díky němuž smíme Boha nazývat Otcem, a končí tehdy, když skrze smrt projdeme do věčného života. Celá církev se musí jako Kristus vydat na cestu z pouště na místo života, k přátelství s Božím Synem, k Tomu, který dává život, a to život v plnosti. Často se stává, že křesťané mají větší starost o sociální, kulturní a politické důsledky své činnosti a o víře uvažují jako o samozřejmém předpokladu života společnosti. Ve skutečnosti však není samozřejmý a je i popírán. Dnes velké množství lidí postihla hluboká krize víry. Kéž tento Rok víry znovu utvrdí náš vztah s Kristem, neboť jedině v něm se skrývá jistota, s níž můžeme hledět do budoucnosti, a jedině v něm se skrývá záruka skutečné a trvalé lásky. Slova apoštola Petra představují konečný pohled na víru: A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti; až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše (1 Petr 1,6 9). Benedikt XVI. Porta fidei Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 1 -

2 Plnomocné odpustky v Roce víry Během celého Roku víry mohou věřící získat plnomocné odpustky, když navštíví nejméně tři přednášky o Druhém vatikánském koncilu nebo Katechismu katolické církve. Další příležitostí k získání těchto odpustků bude pouť do jedné z papežských bazilik, křesťanských katakomb, katedrálního chrámu nebo na místo k tomu zvlášť určenému místním biskupem. Tam je pak třeba zúčastnit se mše svaté nebo se alespoň zdržet k rozjímání, zakončeným modlitbou Otče náš, vyznáním víry a modlitbou k Panně Marii, apoštolům či patronům daného místa. Ve dnech k tomu zvlášť určených místním ordinářem lze také získat odpustky na jakémkoliv sakrálním místě, kde se věřící zúčastní eucharistie či modlitby breviáře a vyzná svou víru. A konečně příležitostí k získání plnomocných odpustků v Roce víry může být též návštěva místa vlastního křtu a obnovení křestních slibů. Blahoslavený Pietro Casani spolupatronem strážnické farnosti??? Dne 16. října jsme slavili liturgickou památku našeho spolubratra blah. Pietra (Petra) Casaniho. Tento italský piarista byl blahořečený papežem blahoslaveným Janem Pavlem II. 1. října Je jedním z několika blahořečených a svatořečených členů piaristické řeholní rodiny. Naše strážnická farnost se může pochlubit skutečností, že blah. Petr také žil a pracoval ve Strážnici. Byl totiž poslán sv. Josefem Kalasanským na Moravu, aby dohlížel a pomáhal při formování prvních piaristických komunit v Mikulově, ve Strážnici a v Lipníku n. B. Na Moravu, přesně do Mikulova, dorazil 12. května 1638 a naše město poprvé navštívil již 19. května V roce 1639 společně se strážnickými piaristy oslavil Velikonoce. Většinu času trávil v Mikulově, ale často navštěvoval Strážnici, místní piaristickou komunitu a také strážnický zámek. Dal se poznat jako Boží člověk. V roce 1639 proběhlo ve Strážnici důležité setkání: Petro Casani, jako delegát sv. Josefa Kalasanského, přijal Jerzyho Ossolinského, kancléře polského krále Ladislava IV., který tady projednával příchod piaristického řádu do Polska (uskutečnilo se roku 1642). Petr Casani ukončil své působení na Moravě roku 1641 a vrátil se do Říma, kde nadále úzce spolupracoval se sv. Josefem Kalasanským. V únoru 2013 oslavíme 380. výročí příchodu piaristů do Strážnice. Nebylo by vhodné uctít památku našeho blahoslaveného spolubratra v kostele P. Marie novým obrazem a relikviářem? Chtěli bychom, s Vaší podporou, požádat našeho O. provinciála a O. arcibiskupa o vyhlášení blahoslaveného Pietra Casaniho spolupatronem strážnické farnosti P. Marie. Aby památkou na jeho působení v našem městě nebyla pouze studna blahoslaveného Pietra v zahradě Domova pro seniory, ale především živá náboženská úcta v piaristickém kostele P. Marie a blah. Pietra Casaniho. O. Lukáš Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 2 -

3 Plnomocné odpustky pro zemřelé Od 1. do 8. listopadu lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci návštěvou hřbitova spojenou přinejmenším s vnitřní modlitbou za ně. 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu (po celý den) lze získat tytéž odpustky při návštěvě kostela nebo veřejné kaple, pokud se tam pomodlíme na úmysl Sv. otce Vyznání víry a Otče náš. K tomu musí být splněny řádné podmínky pro plnomocné odpustky: sv. zpověď (stačí jedna pro více odpustků odpustky je možné získat pouze ve stavu posvěcující milosti, bez smrtelného-těžkého hříchu), sv. přijímání (nejlépe v den získání odpustků, ale stačí i jiný den; pro jeden plnomocný odpustek je nutné jedno sv. přijímání), modlitba na úmysl Sv. otce, zřeknutí se dobrovolné náklonnosti ke každému, i lehkému, hříchu. Denně lze získat pouze jeden plnomocný odpustek, který lze buď formou přímluvy přivlastnit konkrétnímu zemřelému, nebo, dle Božího úradku, obecně duším zemřelých. Úmysly apoštolátu modlitbylistopad 1. Aby biskupové, kněží a všichni služebníci evangelia odvážně svědčili o věrnosti ukřižovanému a vzkříšenému Pánu. 2. Aby církev putující na zemi zářila jako světlo národům. 3. Za apoštolskou horlivost při hlásání evangelia v současné společnosti. Společenská kronika Blahopřání k narozeninám Otcům Lukášovi a Jackovi Jedné říjnové neděle jsme my, farníci, čekali jako obvykle na mši svatou. Jenže ona nezačala. Nejdřív zpoždění pár minut, potom delší Pak přišel ministrant oznámit, že se Otec Jacek nečekaně nemůže vrátit z Radějova. Mše svatá však bude, přijede Otec Jiří. Tedy jsme dál čekali na kněze. A během této chvíle přišlo zamyšlení: Jak bychom asi žili bez kněze? Dokázalo by nás držet scházení se na bohoslužbě slova, kterou by vedl někdo z laiků? Jak bychom žili beze mše svaté? Jak by se nám šlo životem s balvanem vlastních hříchů bez možnosti sv. zpovědi? Proto dnes využíváme příležitosti listopadových narozenin našich Otců Lukáše (1.11.) a Jacka (23.11.) a chceme poděkovat za vše, co obětovali pro nás a naši farnost. Otcové, ze srdce Vám přejeme, ať Vám dá Pán Bůh dostatek milostí, zdraví a síly pro takovou kněžskou službu, která Vás i nás jednou přivede do věčné radosti! farníci Společenská kronika říjen 2012 Do rodiny Božích dětí ve sv. křtu byl přijat: Tomáš Pecler Na společnou cestu životem ve svátosti manželství se vydali: Martin Hrachovský a Věra Bačíková, oba ze Strážnice Rozloučila se s námi a předešla nás na cestě do života věčného: Anna Burešová Vzpomínka na zemřelé kněze V tomto "dušičkovém" měsíci, kdy hroby svých předků, přátel a známých navštěvujeme mnohem častěji, jak z důvodu jejich úpravy a vzhledu, tak také, a to především, z důvodu modlitby, vzpomeňme a pomodleme se za kněze, strážnické rodáky, kteří v našich farnostech vypomáhali jako důchodci. 20. listopadu si připomeneme 33. výročí úmrtí P. Františka Hořáka a 29. listopadu 47. výročí úmrtí P. Martina Mikulky, ThDr. Matičko, skloň se k nim vlídnou svou tváří, nebeský mír ať jim navěky září. Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 3 -

4 Příspěvky farníků Modlitba zachraňuje duše Nato Juda Makabejský uspořádal ve vojsku sbírku a poslal do Jeruzaléma dva tisíce drachem, aby byly přineseny oběti za padlé. Bylo to krásné a šlechetné jednání, vždyť Juda přitom myslil na vzkříšení.. (2 Mak 12,43-45). Je to šlechetné a krásné jednání, zvláště v dušičkovém týdnu, ale neměli bychom zapomínat ani na ty, kdo právě umírají v naší blízkosti nebo jinde. Pán Ježíš skrze svatou Faustynu, apoštolku Jeho milosrdenství, doporučoval zvláště Korunku k Božímu milosrdenství. Dle sdělení Marii Simmaové pomáhá umírajícím ranní a večerní modlitba: Ježíši, Ty tolik duše miluješ! Prosím a zapřísahám Tě pro smrtelný zápas Tvého Nejsvětějšího Srdce a pro bolesti Tvé Nejsvětější Matky, očisti Svou Krví všechny hříšníky celého světa, kteří nyní bojují svůj poslední boj a ještě dnes zemřou. Božské Srdce Ježíšovo, které Jsi vytrpělo smrtelnou úzkost, smiluj se nad umírajícími! Ranní a večerní modlitba ke sv. Josefovi: Svatý Josefe, pěstoune Syna Božího a pravý snoubenče nejblahoslavenější Panny Marie, otče chudých, oroduj za nás a za umírající dnešního dne (dnešní noci)! Matce šesti dětí, Elizabeth Kindelmannové, v Maďarsku roku 1961, Panna Maria svěřila přání svého Neposkvrněného Srdce. Jste-li v milosti posvěcující a dotknete-li se jiného člověka, a to i náhodně, je možno použít i na osobu, kterou vidíme např. v autě, a v duchu vyslovíte povzdech: "Bože, obětuji Ti plamenný žár lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie, za tuto duši." " plamenem mého srdce oslepím satana" a hříšník je nejpozději v hodině smrti zachráněn.!! Kdo se s odvoláním na Plamen Lásky mého Srdce pomodlí 3x Zdrávas Maria, osvobodí jednu duši z očistce. Kdo se v měsíci listopadu, s odvoláním na Plamen mé Lásky, pomodlí 1x Zdrávas Maria, osvobodí 10 ubohých duší z očistce. Působení Plamene lásky se vztahuje i na umírající. Doporučována je i Korunka k Ježíšovým Ranám podle sestry Marie Marty Chambonové, z níž následující invokace zvolání věty můžeme používat jako střelné modlitby: "Věčný Otče, obětuji Ti Rány Pána našeho Ježíše Krista, abys uzdravil rány našich duší!" "Můj Ježíši, odpuštění a milosrdenství pro zásluhy Tvých svatých Ran!" Modlitba má velkou moc. Panna Maria řekla, že modlitbou a postem můžeme zastavit války, změnit přírodní zákony. Podle těchto slov možná jednala jedna ze tří žen, které loni obdržely Nobelovu cenu míru, devětatřicetiletá sociální pracovnice v Libérii, Leymah Gboweeová. Zorganizovala nenásilné demonstrace, kde tisíce žen napříč etniky a náboženství oblékly bílá trička a modlily se. (IDNES, ) Anna Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 4 -

5 Spomienka na Otca Vladimíra Tomečka Čas nám rýchlo beží, je to veru už 5. rokov od smrti ( ) Otca Vladimíra Tomečka, ktorý - i keď nás fyzicky opustil - naďalej svojim veľkým duchom vanie a je prítomný v tejto i iných farnostiach, kde posobil. Jeho meno presahovalo vždy hranice farností, kde slúžil do roztrhania. Získal si mnoho priateľov nielen v širokom okolí, ale i za hranicami Moravy a Českej republiky. Svojim intelektom a rozhľadom oslovoval nielen nás katolíkov a veriacich roznych kresťanských cirkví, ale aj neveriacich. Láska a ľudskosť, s akou slúžil tam, kde bol práve poslaný, bola pre nás obdivuhodným vzorom. Svojim odvážnym vystupovaním a pravdivosťou svojich slov i činov si získal však aj dosť nepriateľov.vytrval ale v dobrom a nebál sa i trpieť. A vieme, že si vytrpel veľa, či štátnej totalitnej moci i nepochopenia viacerých spolubratov, ktorí svoje kňazstvo nežijú, ale ulejú sa, kde sa dá i nedá. Tu v Strážnici si odtrpelo na sklonku života asi ale najviac jeho telo. Ubezpečoval nás, že tie nesmierne bolesti pred a po amputáciách i iných nespomínaných zdravotných problémoch obetuje za našu strážnickú farnosť. A myslím si, že stále nám - i keď z druhého brehu života - požehnáva. Mám i nesmiernu radosť z toho, že konečne po 5. rokoch sa otec Vladimír dočká dostojnejšieho náhrobku a jeho meno nebude len tak pripísané kdesi... Uvažovali sme nad tým niekoľkí chlapi už dlhšie, že si otec Vladimír zaslúži lepšiu pamiatku. Nielen pametnú tabuľu po 3. rokoch od smrti na domečku, kde dožil, požehnanú a odhalenú v r s príležitosťou ukončenia roku kňazov, sviatku Božského Srdca a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Na tabulu sa zbierali len zahraničný priatelia otca Vladimíra. Na rekonštrukciu hrobu a náhrobku sa zbierajú znovu zahraniční priatelia otca Vladimíra. V poslednom čísle Na cestu som strážnických farníkov oslovil a inicioval, aby sa naša farnosť v prispení na túto akciu neobišla. Ak chce niekto ešte aj zo Strážnice prispieť, je stále možnosť priniesť svoj dar do optiky EFFATHA do vyzbierania plnej sumy doplatku za rekonštrukciu alebo do konca listopadu, keby sa nenašlo dosť prostriedkov. V tom prípade chýbajúcu časť prostriedkov vyzbieram opeť mimo Strážnicu. Majster kamenár je s doplatkom ochotný počkať a tiež svojim dielom na rekonštrukciu prispieva. Mená všetkých darcov, okrem tých čo si to neželajú, budú v prosinci zverejnené v našom farskom spravodaji. Pri novom zrekonštruovanom hrobe Otca Vladimíra sa možeme podľa slov majstra kamenára už čoskoro zastaviť a stretávať. Nielen ja som presvedčený o tom, že Otec Vladimír bol svatý muž a zaslúži si našu spomienku a úctu. Spomeňme si s príležitosťou výročia jeho smrti naňho modlidbou za našu farnosť, ktorú mal zvlášť na srdci. Možeme sa zastaviť i pri jeho novozrekonštruovanom pomníku a zaspomínať si, čo pre nás jednotlivo i celkom pre Strážničanov dobré urobil. Patrí mu naša veľká vďaka. Priatelia, som rád, že práve my v Strážnici sme mali to šťastie sprevádzať ho na sklonku života a rozlúčiť sa s ním. Prináša a bude nám to prinášať hojné Božie požehnanie. Marián Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 5 -

6 Společenská etiketa platí i v kostele Pravidla slušného chování a společenskou etiketu bychom měli dodržovat i v chrámě. Pro osvěžení nebo doplnění znalostí si dovolujeme využít brožurku Spoločenská etiketa platí aj v kostole, která byla v roce 2011 samostatně neprodejnou přílohou slovenských Katolíckych novin. Zde na otázky etikety odpovídala Olga Škvareninová, odbornice na neverbální komunikaci (*1964). Platí pravidla etikety už při vstupu do kostela? Člověk, který vstupuje do kostela a chce se zúčastnit mše svaté, by měl být čistě, vkusně a i trošku svátečně oblečený. Dámy by se měly vyhnout mikrosukním a hlubokým výstřihům, páni krátkým kalhotům. To, co si lidé dnes obzvlášť v létě oblékají do kostela, je vhodné spíš na koupaliště. Někdo můženamítnou, že ve svém volném čase se může obléct, jak chce. Ale není účast na mši sv. slavnostním a radostným trávením volného času? Není to světlý bod všedního dne? Tomu by mělo odpovídat i oblečení. Když vchází do kostela nebo z něho vychází manželský pár, respektive muž a žena, kdo vchází nebo vychází první? První by měl do kostela vcházet muž. Protože dveře do kostela jsou většinou dřevěné, tedy i těžké, měl by je otevřít pán a podržet dámě. Do budovy nebo do místnosti, kde nejsou prosklené dveře, vchází jako první muž. Jak je to se sezením v lavici, má na kraji sedět muž nebo žena? Na kraji sedí muž, žena by tam neměla sedět. Když vchází muž a žena do lavice, která je už zkraje obsazená, první do lavice vstupuje muž, aby ženě uvolňoval cestu. K sedícím lidem se otáčíme tváří, podíváme se na ně a řekneme děkuji. Lavice v kostelích jsou však obyčejně úzké, proto by se měly obsazovat od středu a ne od kraje. Když uvidím v kostele známého, jak ho mohu pozdravit? Je vůbec pozdrav v kostele přípustný? Známého, který je od nás daleko, stačí zkontaktovat očima, pousmát se, kývnout hlavou. Když si s ním chceme povyprávět, můžeme ho počkat po mši svaté a venku si pohovořit. V kostele ne. Kostel není kavárna. Jak upozornit lidi, kteří si před námi anebo za námi během mše sv. vyprávějí? Osobně si neumím takovou situaci představit, nikdy jsem se v ní neocitla. Všechno je však o komunikaci. Možná bych řekla: Promiňte, rušíte mě. Je potřeba to udělat vhodně, krátce a uctivě, i s milým úsměvem. Nikdy totiž nevíte, proč a o čem si ti dva povídají, i když by si povídat neměli. Kromě hlasitého hovoru nás mohou vyrušit v kostele i jiné věci. Jsem nekuřačka a překáží mi cigaretový zápach. Také může lidem být na obtíž výrazný parfém, pach těla, nepříjemný dech, zápach oblečení, hlasitý hovor, upřený pohled, neboť to všechno zasahuje do jejich osobní až intimní zóny. I milovník česneku či cibule by je měl konzumovat až po mši svaté. S těmito okolnostmi se však setkáváme i v běžném životě, například v přeplněné městské hromadné dopravě. I tady jsou těsně vedle sebe lidé, kteří se neznají, ale musí spolu nějaký čas koexistovat. V kostele je možné tyto situace řešit tak, že se přesuneme na jiné místo nebo si sedneme na kraj lavice, a tak aspoň z jedné strany budeme mít osobní zónu nedotknutelnou. I když kněží na to upozorňují a základní slušnost káže vypnout si před vstupem do kostela mobilní telefon, často se stává, že během mše sv. někomu telefon zazvoní, ba dokonce někdo v kostele i telefonuje Může se to stát, s tím je potřeba počítat, jsme jednoduše lidé, jsme omylní. I při zvonění cizích mobilních telefonů však jde v první řadě o naše osobní soustředění na Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 6 -

7 mši svatou. Když jsme plně soustředění, nevyruší nás nic a nikdo. Když mobil zvoní dlouho a je navíc blízko nás, jsme z toho nervóznější, než když se zvonění ozývá z dálky. Ale přijat hovor nebo esemeskovat v kostele je neslušné. Jak reagovat při pozdravení pokoje, když jsme nemocní? Podat anebo nepodat ruku? První pravidlo je, že když jsem nemocná, smrkám, kašlu a kýchám, zůstanu doma a nešířím chorobu dál. Mělo by to platit pro věřící i pro kněze. Když se mi chce kýchnout, stihnu-li to, vytáhnu kapesník, nestihnu-li to, kýchnu do levé ruky, protože pravá se podává. Podala jsem ruku i lidem, kteří měli na té své ekzém. Nemám s tím problém. Dnes se mi však zdá, jakoby si lidé podávali ruce v kostelích méně. Kdysi bylo dobrým zvykem otočit se k lidem vedle vás, před vámi a za vámi. Dnes přibývají lidé, kteří nepodají ruku nikomu. Možná se vytratila jistá spolupatřičnost, dotyk má z neverbálních prostředků největší komunikační hodnotu. Dotykem, podáním ruky, se přenáší mezi lidmi obrovské množství informací. Možná je to i ze strachu před chorobami, ale nemůžeme žít ve sterilním prostředí. Virusy a bakterie potkáte všude, základ je, že po příchodu domů si pořádně umyjeme ruce pod tekoucí vodou. Který zlozvyk překáží v kostele vám? Nejvíc se mi nelíbí, když kněz i ministranti po mši sv. odcházejí, a i když jsou ještě stále při svatostánku, lidé se postaví a hrnou se pryč. Připomíná mi to závěr divadelního představení, když někteří diváci utíkají do šatny pro kabáty. Kam pospíchají? Nedokážou vychutnat doznívání povznášejících pocitů? A opět jsme při etiketě: nejdříve odchází kněz s ministranty a až po nich věřící. Více o autorce na Rébus (nejen) pro starší děti Poznáš světici, jejíž život zde stručně popisujeme? Je jednou z nejslavnějších českých světic, přišla na svět jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské. Postavení královské dcery ji ale neuspokojuje, její touhou je vstoupit do kláštera a stát se služebnicí Boží a nakonec si prosadila rozhodnutí, že se bude plně věnovat zbožné činnosti. Založila špitál sv. Františka pro chudé a nemocné, poblíž kterého později vznikají dva kláštery: mužský klášter menších bratří sv. Františka a ženský klášter řádu sv. Kláry. Do kláštera klarisek pak sama vstupuje a záhy se stává jeho představenou (abatyší). Po celý svůj život je činná nejen jako členka řádu klarisek, též se významně zapojuje do veřejného života své doby, nemalý vliv má mimo jiné na svého bratra, krále Václava I. Jednookého - v roce 1249 za české vnitropolitické krize se například přímo podílí na smíru mezi ním a jeho odbojným synem Přemyslem Otakarem II. Již nedlouho po smrti pak začíná být českým lidem považována za světici, věří se, že na její přímluvu se dějí četné zázraky. Svatořečena byla 12. listopadu roku 1989 papežem Janem Pavlem II. Sv.. Který svatý odpovídá naší nápovědě? Jeho rodiče s ním tuto víru ani jeho touhy nesdíleli, a protože otec nepoznal nic jiného než vojenský život, tak byl Martin v patnácti letech odveden do armády. Na přání svého otce se stal vojákem jako on. Přestože byl vojákem nerad, plnil vojenské povinnosti spolehlivě a odvážně. Svoji víru dokázal ale žít i v armádě. Žil skromně, pokorně a dokonce ke svému otroku se choval jako k bratrovi. Byl jednoduše jiný než ostatní vojáci, což také dokazuje symbolický čin při setkání se žebrákem, díky němuž se stal tak známý. Sv.. Svou odpověď vhoď do krabičky v kostele. Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 7 -

8 Informace Advent a Vánoce ve farnosti Už dnes Vás chceme pozvat na letošní adventní a vánoční farní akce. Poznačte si do kalendáře - těšíme se na Vás sobota, 1. prosince: po mládežnické mši sv. adventní bdění u P. Marie, sobota, 8. prosince: - dopoledne: adventní duch. obnova, - večer: sv. Mikuláš ve farnosti, - večer: farní výlet na vánoční trhy do Bratislavy, středa, 12. prosince: adventní koncert Rodinného centra, pátek, 14. prosince: víkendové adventní trhy na Zahradě u sv. Martina, sobota, 15. prosince: adventní koncert Purk. gymnázia, sobota, 22. prosince: rozžíhání vánočního stromu (od 19 hod.), pondělí, 24. prosince: odpoledne dětská půlnoční mše sv., úterý, 25. prosince: vánoční koncert v kostele P. Marie, středa, 26. prosince: kolednická krojovaná mše sv. a odpoledne Živý betlém. Samozřejmě to není vše, co se pro Vás připravuje ve farnosti. Podrobnosti v prosincovém Na cestu a na plakátech. Ochotné farníky zveme ke spolupráci a k přípravám těchto akcí; organizační setkání se bude konat v pondělí 12. listopadu. Vánoční bohoslužby ve Strážnici: : 23 hod., : 9 a hod : 7.30 a hod : 16 hod. a 23 hod. na Žerotíně, : 9, a hod. Vánoční bohoslužby v Petrově: : 21 hod., , a : 9 hod. Roráty Jako každoročně tak i letos budou děti po ranních rorátech v adventu zvány na faru na snídani, po které jdou do školy. Prosíme proto ochotné včelaře, zda by mohli věnovat med pro děti na oblíbený ranní rohlík s medem. Také se obracíme na ochotné ženy, které by pro děti ráno snídani na faře připravily a následně udělaly po nich úklid. Hlaste se co nejdříve u paní Ludmily Piškulové. Děkujeme! Stručný přehled příjmů a výdajů farnosti Strážnice od do Příjmy za výše uvedené období: Sbírky, dary ,-- Příspěvek mládeže na setkání piarist. mládeže ,-- Výdaje za výše uvedené období: Voda 4.413,-- Doprava setkání piar.mlád ,-- Setkání piar. mládeže ,-- Elektr. energie + plyn Petrov ,-- Mzdy ,-- Na cestu ,-- Kopír ,-- Klubovna RCS 7.700,-- Topidlo + ohřev vody fara ,-- Zbývá uhradit: ,--, a to: záloha na elektrickou energii, doplatek za opravu kaple sv. Rocha, desátek, faktura za plyn - Petrov, elektrická kamna na oratorku, kopír., pracovní listy pro děti, doprava mládeže při piarist. setkání. Komentář: Setkání piaristické mládeže - stravné a ubytování bylo hrazeno z příspěvků mládeže. Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 8 -

9 Beseda s prezentací fotografií z poutní cesty po stopách Cyrilometodějských učedníků Sekce Modlitby otců a Centrum pro rodinu Vás srdečně zvou na přednášku a prezentaci fotografií strážnických rodáků P. Vladimíra Mikulici a Mlady Mikulicové na téma: Misijní putování svatých sedmipočetníků Velkou Moravou, Bulharskem a Byzancií. Jedná se o prezentaci fotografií a průvodní slovo z poutní cesty k ostatkům a po stopách svatých cyrilometodějských učedníků příspěvek k přípravě na nadcházející jubileum jejich příchodu na Velkomoravský Velehrad. Jako další hosté vystoupí skupina mládeže z evangelického sboru v Hrubé Vrbce a Velké nad Veličkou s úžasným vstupem skvělou hudbou a pantomimou na téma pokušení. Beseda se uskuteční v neděli 4. listopadu v hod. v klubovně Centra pro rodinu nad tělocvičnou Základní školy M. Kudeříkové. Těšíme se na Vaši návštěvu i nevšední kulturní obohacení účastníků. Výstavka ručních prací Orel jednota Strážnice připravuje na 15. a 16. prosince 2012 výstavku ručních prací s vánoční tematikou, která bude spojena s orelskou akademií. Zájemci o vystavení svých výrobků, nechť je přinesou ve středu 12. prosince, mezi hodin, na Orlovnu v Masarykově ulici. Knihovna křesťanské literatury Spolkový dům Masarykova 370 Vám nabízí: Sedm hlavních ctností Notker Wolf Autor hovoří o křesťanských ctnostech jako o autentické cestě ke štěstí, přičemž čerpá z evangelia, z moudrosti staletími prověřené benediktinské řehole i z vlastní životní zkušenosti. Má vzácný dar mluvit o ctnostech fundovaně, ale přitom přitažlivě a srozumitelně. Sděluje své zkušenosti s vírou, láskou a nadějí, zároveň nás zve i k objevování pozapomenutých ctností statečnosti, spravedlnosti, moudrosti a střídmosti. Zpronevěřené nebe Franz Werfel Vynikající román s nadčasovým poselstvím, první český překlad knížky, kterou sám autor pokládá za jedno ze svých nejzdařilejších děl. Těšíme se na Vaši návštěvu. Provozní doba: pondělí a středa úterý Úklid kostela Panny Marie Sobota skupina č. 4 - Sochorová E. Sobota skupina č. 5 - Svobodová M. Sobota skupina č. 6 - Stehlíková J. Sobota skupina č. 7 - Benešová B. Úklid je každou sobotu od 8:00 hod. Úklid kostela sv. Martina skupina č. 9 p. Ludmila Rybecká skupina č. 10 p. Marie Rybecká skupina č. 11 p. B. Martinková skupina č. 12 p. B. Kučerová Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 9 -

10 Rodinné centrum Strážnice Vás zve Pravidelné aktivity: Úterý MK SEDMIHLÁSEK hod. VÝROBA ŠPERKŮ od hod. (30,-Kč + spotřebovaný materiál). Možnost využití herny pro malé děti. DUHOVÉ CVIČENÍ - RODIČE+DĚTI 3 6 let od hod. v tělocvičně ZŠ M. Kudeříkové (30,-- Kč). NUTNO SE PŘIHLÁSIT!!! Středa MK SEDMIHLÁSEK 9.00 hod hod. Čtvrtek - POHLAZENÍ PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY od hod. Příprava k porodu, relaxace, sdílení (30,-Kč) Pátek - ROBÁTKA - CVIČENÍ S MIMINKY od 9.30 hod. (30,-Kč) Pozvánky: Neděle od 14 hod: BESEDA S PREZENTACÍ FOTOGRAFIÍ Z POUTNÍ CESTY PO STOPÁCH CYRILOMETODĚJSKÝCH UČEDNÍKŮ - Prof. Mlada Mikulicová, pedagog UK v Praze a P. Vladimír Mikulica Úterý od 16 hod.: PLSTĚNÍ ZA MOKRA - zkušená lektorka nám předvede jednu z technik k výrobě šperků aj. Středa od 18 hod.: RODIČE MOHOU DĚLAT CHYBY - beseda s výchovnou poradkyní Mgr. M. Mikulkovou zaměřená na aktuální problematiku výchovy dětí (40,-Kč) Sobota PŘEDADVENTNÍ KARNEVAL od 16 hod. (tělocvična ZŠ MK) KURZY MANŽELSKÝCH VEČERŮ s možností hlídání dětí (NUTNO SE PŘIHLÁSIT) MODLITBY OTCŮ pondělky od 20 hod. MODLITBY MAMEK poslední úterky v měsíci od hod. KLUBko klub pro školní děti v misijním i táborovém duchu - první pátky od hod hod. Připravujeme: Neděle RODINNÁ KAVÁRNIČKA: odpolední zastavení při kafíčku či čaji s nabídkou různých aktivit pro celou rodinu v klubovně RC Sobota MIKULÁŠ VE MĚSTĚ Středa ADVENTNÍ KONCETR LŠU STRÁŽNICE V KOSTELE P. MARIE Sobota VÝUKA ZDOBENÍ PERNÍČKŮ Pátek Neděle STRÁŽNICKÝ ADVENTNÍ MINIJARMARK NA ZAHRADĚ U SV. MARTINA + VÝSTAVA BETLEMŮ V KLUBOVNĚ RC Prosíme ochotné lidi o zapůjčení betlémků, které zdobí jejich domovy a také ty, kteří by chtěli představit a nabídnou k prodeji své výrobky, aby nás kontaktovali! Středa STRÁŽNICKÝ ŽIVÝ BETLÉM NA ZAHRADĚ U SV. MARTINA od 17 hod. POZNÁMKA: Úpravy časů jednotlivých pravidelných aktivit vyplynuly z potřeby účastníků i z důvodu, aby se, pokud možno, nekryly s jinými aktivitami. KONTAKT: Mob , web.rcstr.cz, facebook Časopis farnosti Strážnice Na cestu

11 OKÉNKO DO FARNÍ CHARITY Vánoční dárky pro sirotky na Ukrajině Již čtvrtým rokem se strážnická charita připojuje k humanitární akci, spočívající v obdarování dětí v dětských domovech na Ukrajině vánočními dárky. Jedná se o balíčky v hodnotě cca 1.000,- Kč, obsahující ošacení, školní potřeby, sladkosti a nějakou hračku, které jsou adresované přímo jmenovitým dětem. Tyto dárky dětem osobně na Ukrajině předají zástupci Arcidiecézní charity Olomouc. Kdo z Vás se rozhodne přidat se k této naší akci formou svého dárku, může, buď sám nebo také ve spolupráci např. s rodinou nebo známými, obdarovat vánočním dárkem konkrétní dítě z dětského domova na Ukrajině. Seznam dětí je k dispozici do u ředitele strážnické charity, kde jsou uvedena jména dětí, jejich věk, výška i velikost obuvi. Zároveň Vám zde budou předány bližší instrukce, týkající se těchto balíčků. Rovněž lze darovat jakoukoliv částku hotovosti do pokladničky, která je pro tento účel umístěna do konce listopadu v naší charitní prodejně. Dle vybrané částky následně vytvoříme příslušný počet balíčků. V loňském roce se takto díky Vám podařilo obdarovat 15 dětí ze čtyř dětských domovů na západní Ukrajině. Vzhledem k tomu, že se tato akce opět setkala s velkým ohlasem nejen v naší charitě, ale i v charitách naší arcidiecéze, chceme i letos alespoň touto formou udělat radost dětem, které si jinak nemohou dopřát radosti v kruhu svých nejbližších, u svých rodičů - v zázemí vlastní rodiny. Kdy a proč je dobré využít službu Osobní asistence? Služba osobní asistence umožňuje svým uživatelům prožívat plněji svůj život. Mohou si za pomoci asistenta plnit své potřeby a přání. Může se jednat například o pomoc při udržování kontaktu s okolním prostředím vycházky, doprovod na úřady či k lékaři, na mši svatou nebo navštívit hřbitov zvláště v dušičkovém období. Klienta mohou asistenti doprovodit pěšky, vézt na charitním mechanickém vozíku nebo odvézt charitním autem. Dále může služba prostřednictvím svých asistentů pravidelně pomáhat s procvičováním jemné motoriky a udržováním duševních sil (učení, společná práce v domácnosti, komunikace, čtení, křížovky, rébusy apod.). Ačkoliv je naše služba zaměřena na seniory, slouží všem potřebným bez omezení věku. Zájemci o tuto službu se mohou dále informovat: Vedoucí služby Marie Kristoňová kancelář Charity Strážnice, Kovářská 396, t Sociální pracovnice Bc. Jarmila Mičková, kancelář Charity Strážnice, t Časopis farnosti Strážnice Na cestu

12 Nejen pro děti!!! POZOR!!! Úkol pro starší děti najdete na straně 7. Správné řešení vhoďte do krabičky v kostele. Losování výherce bude na první listopadové dětské mši sv. Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Vychází , náklad 700 kusů Tisk: Tiskárna Sukupovi Své náměty a připomínky můžete vhodit do krabičky vzadu v kostele. nebo zaslat na webové stránky farnosti: Děkujeme všem přispěvatelům. Časopis farnosti Strážnice Na cestu

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015 Duchovní slovo Dušičky Navštěvujeme hřbitovy, obětujeme naši modlitbu a vzpomínáme naše zemřelé... ano, vzpomínáme. Většinou s vděčností, s úsměvem si připomínáme

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1-

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1- Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV Mílí přátelé, vstupujeme do měsíce, který je zasvěcený modlitbě růžence. Snažme se vzít do ruky růženec a společně s Pannou Marií

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé! f a r n í l i s t Žít v pokoji, to je záležitost lásky. Ale položit základ k pokoji, to

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více