S darem modlitby otcové Jiří, Jacek a Lukáš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S darem modlitby otcové Jiří, Jacek a Lukáš"

Transkript

1 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XII., listopad 2012 Duchovní slovo Dne 11. října jsme zahájili Rok víry. Přinášíme Vám několik myšlenek Sv. otce Benedikta XVI. z listu Porta fidei (Brána víry), kterým vyhlásil Rok víry. A v závěru informace o možnosti získaní plnomocných odpustků během tohoto času milosti. S darem modlitby otcové Jiří, Jacek a Lukáš Když se apoštol Pavel blížil ke konci svého života, prosil svého žáka Timotea, aby usiloval o víru. Cítíme, že tato výzva směřuje i ke každému z nás, abychom ve víře nezlenivěli. Víra je naším celoživotním společníkem, který nás uschopňuje, abychom stále novýma očima vnímali úžasná díla, jež pro nás Bůh činí. Víra se soustředí na to, aby vnímala aktuální znamení času, a každého z nás zavazuje, aby se stal živým znamením toho, že vzkříšený Pán je přítomen ve světě. Více než co jiného dnes svět potřebuje věrohodné svědectví těch, jejichž mysl i srdce jsou osvíceny Božím slovem. Vstoupit do brány víry znamená vydat se na cestu, která trvá po celý život. Tato cesta začíná křtem, díky němuž smíme Boha nazývat Otcem, a končí tehdy, když skrze smrt projdeme do věčného života. Celá církev se musí jako Kristus vydat na cestu z pouště na místo života, k přátelství s Božím Synem, k Tomu, který dává život, a to život v plnosti. Často se stává, že křesťané mají větší starost o sociální, kulturní a politické důsledky své činnosti a o víře uvažují jako o samozřejmém předpokladu života společnosti. Ve skutečnosti však není samozřejmý a je i popírán. Dnes velké množství lidí postihla hluboká krize víry. Kéž tento Rok víry znovu utvrdí náš vztah s Kristem, neboť jedině v něm se skrývá jistota, s níž můžeme hledět do budoucnosti, a jedině v něm se skrývá záruka skutečné a trvalé lásky. Slova apoštola Petra představují konečný pohled na víru: A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti; až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše (1 Petr 1,6 9). Benedikt XVI. Porta fidei Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 1 -

2 Plnomocné odpustky v Roce víry Během celého Roku víry mohou věřící získat plnomocné odpustky, když navštíví nejméně tři přednášky o Druhém vatikánském koncilu nebo Katechismu katolické církve. Další příležitostí k získání těchto odpustků bude pouť do jedné z papežských bazilik, křesťanských katakomb, katedrálního chrámu nebo na místo k tomu zvlášť určenému místním biskupem. Tam je pak třeba zúčastnit se mše svaté nebo se alespoň zdržet k rozjímání, zakončeným modlitbou Otče náš, vyznáním víry a modlitbou k Panně Marii, apoštolům či patronům daného místa. Ve dnech k tomu zvlášť určených místním ordinářem lze také získat odpustky na jakémkoliv sakrálním místě, kde se věřící zúčastní eucharistie či modlitby breviáře a vyzná svou víru. A konečně příležitostí k získání plnomocných odpustků v Roce víry může být též návštěva místa vlastního křtu a obnovení křestních slibů. Blahoslavený Pietro Casani spolupatronem strážnické farnosti??? Dne 16. října jsme slavili liturgickou památku našeho spolubratra blah. Pietra (Petra) Casaniho. Tento italský piarista byl blahořečený papežem blahoslaveným Janem Pavlem II. 1. října Je jedním z několika blahořečených a svatořečených členů piaristické řeholní rodiny. Naše strážnická farnost se může pochlubit skutečností, že blah. Petr také žil a pracoval ve Strážnici. Byl totiž poslán sv. Josefem Kalasanským na Moravu, aby dohlížel a pomáhal při formování prvních piaristických komunit v Mikulově, ve Strážnici a v Lipníku n. B. Na Moravu, přesně do Mikulova, dorazil 12. května 1638 a naše město poprvé navštívil již 19. května V roce 1639 společně se strážnickými piaristy oslavil Velikonoce. Většinu času trávil v Mikulově, ale často navštěvoval Strážnici, místní piaristickou komunitu a také strážnický zámek. Dal se poznat jako Boží člověk. V roce 1639 proběhlo ve Strážnici důležité setkání: Petro Casani, jako delegát sv. Josefa Kalasanského, přijal Jerzyho Ossolinského, kancléře polského krále Ladislava IV., který tady projednával příchod piaristického řádu do Polska (uskutečnilo se roku 1642). Petr Casani ukončil své působení na Moravě roku 1641 a vrátil se do Říma, kde nadále úzce spolupracoval se sv. Josefem Kalasanským. V únoru 2013 oslavíme 380. výročí příchodu piaristů do Strážnice. Nebylo by vhodné uctít památku našeho blahoslaveného spolubratra v kostele P. Marie novým obrazem a relikviářem? Chtěli bychom, s Vaší podporou, požádat našeho O. provinciála a O. arcibiskupa o vyhlášení blahoslaveného Pietra Casaniho spolupatronem strážnické farnosti P. Marie. Aby památkou na jeho působení v našem městě nebyla pouze studna blahoslaveného Pietra v zahradě Domova pro seniory, ale především živá náboženská úcta v piaristickém kostele P. Marie a blah. Pietra Casaniho. O. Lukáš Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 2 -

3 Plnomocné odpustky pro zemřelé Od 1. do 8. listopadu lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci návštěvou hřbitova spojenou přinejmenším s vnitřní modlitbou za ně. 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu (po celý den) lze získat tytéž odpustky při návštěvě kostela nebo veřejné kaple, pokud se tam pomodlíme na úmysl Sv. otce Vyznání víry a Otče náš. K tomu musí být splněny řádné podmínky pro plnomocné odpustky: sv. zpověď (stačí jedna pro více odpustků odpustky je možné získat pouze ve stavu posvěcující milosti, bez smrtelného-těžkého hříchu), sv. přijímání (nejlépe v den získání odpustků, ale stačí i jiný den; pro jeden plnomocný odpustek je nutné jedno sv. přijímání), modlitba na úmysl Sv. otce, zřeknutí se dobrovolné náklonnosti ke každému, i lehkému, hříchu. Denně lze získat pouze jeden plnomocný odpustek, který lze buď formou přímluvy přivlastnit konkrétnímu zemřelému, nebo, dle Božího úradku, obecně duším zemřelých. Úmysly apoštolátu modlitbylistopad 1. Aby biskupové, kněží a všichni služebníci evangelia odvážně svědčili o věrnosti ukřižovanému a vzkříšenému Pánu. 2. Aby církev putující na zemi zářila jako světlo národům. 3. Za apoštolskou horlivost při hlásání evangelia v současné společnosti. Společenská kronika Blahopřání k narozeninám Otcům Lukášovi a Jackovi Jedné říjnové neděle jsme my, farníci, čekali jako obvykle na mši svatou. Jenže ona nezačala. Nejdřív zpoždění pár minut, potom delší Pak přišel ministrant oznámit, že se Otec Jacek nečekaně nemůže vrátit z Radějova. Mše svatá však bude, přijede Otec Jiří. Tedy jsme dál čekali na kněze. A během této chvíle přišlo zamyšlení: Jak bychom asi žili bez kněze? Dokázalo by nás držet scházení se na bohoslužbě slova, kterou by vedl někdo z laiků? Jak bychom žili beze mše svaté? Jak by se nám šlo životem s balvanem vlastních hříchů bez možnosti sv. zpovědi? Proto dnes využíváme příležitosti listopadových narozenin našich Otců Lukáše (1.11.) a Jacka (23.11.) a chceme poděkovat za vše, co obětovali pro nás a naši farnost. Otcové, ze srdce Vám přejeme, ať Vám dá Pán Bůh dostatek milostí, zdraví a síly pro takovou kněžskou službu, která Vás i nás jednou přivede do věčné radosti! farníci Společenská kronika říjen 2012 Do rodiny Božích dětí ve sv. křtu byl přijat: Tomáš Pecler Na společnou cestu životem ve svátosti manželství se vydali: Martin Hrachovský a Věra Bačíková, oba ze Strážnice Rozloučila se s námi a předešla nás na cestě do života věčného: Anna Burešová Vzpomínka na zemřelé kněze V tomto "dušičkovém" měsíci, kdy hroby svých předků, přátel a známých navštěvujeme mnohem častěji, jak z důvodu jejich úpravy a vzhledu, tak také, a to především, z důvodu modlitby, vzpomeňme a pomodleme se za kněze, strážnické rodáky, kteří v našich farnostech vypomáhali jako důchodci. 20. listopadu si připomeneme 33. výročí úmrtí P. Františka Hořáka a 29. listopadu 47. výročí úmrtí P. Martina Mikulky, ThDr. Matičko, skloň se k nim vlídnou svou tváří, nebeský mír ať jim navěky září. Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 3 -

4 Příspěvky farníků Modlitba zachraňuje duše Nato Juda Makabejský uspořádal ve vojsku sbírku a poslal do Jeruzaléma dva tisíce drachem, aby byly přineseny oběti za padlé. Bylo to krásné a šlechetné jednání, vždyť Juda přitom myslil na vzkříšení.. (2 Mak 12,43-45). Je to šlechetné a krásné jednání, zvláště v dušičkovém týdnu, ale neměli bychom zapomínat ani na ty, kdo právě umírají v naší blízkosti nebo jinde. Pán Ježíš skrze svatou Faustynu, apoštolku Jeho milosrdenství, doporučoval zvláště Korunku k Božímu milosrdenství. Dle sdělení Marii Simmaové pomáhá umírajícím ranní a večerní modlitba: Ježíši, Ty tolik duše miluješ! Prosím a zapřísahám Tě pro smrtelný zápas Tvého Nejsvětějšího Srdce a pro bolesti Tvé Nejsvětější Matky, očisti Svou Krví všechny hříšníky celého světa, kteří nyní bojují svůj poslední boj a ještě dnes zemřou. Božské Srdce Ježíšovo, které Jsi vytrpělo smrtelnou úzkost, smiluj se nad umírajícími! Ranní a večerní modlitba ke sv. Josefovi: Svatý Josefe, pěstoune Syna Božího a pravý snoubenče nejblahoslavenější Panny Marie, otče chudých, oroduj za nás a za umírající dnešního dne (dnešní noci)! Matce šesti dětí, Elizabeth Kindelmannové, v Maďarsku roku 1961, Panna Maria svěřila přání svého Neposkvrněného Srdce. Jste-li v milosti posvěcující a dotknete-li se jiného člověka, a to i náhodně, je možno použít i na osobu, kterou vidíme např. v autě, a v duchu vyslovíte povzdech: "Bože, obětuji Ti plamenný žár lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie, za tuto duši." " plamenem mého srdce oslepím satana" a hříšník je nejpozději v hodině smrti zachráněn.!! Kdo se s odvoláním na Plamen Lásky mého Srdce pomodlí 3x Zdrávas Maria, osvobodí jednu duši z očistce. Kdo se v měsíci listopadu, s odvoláním na Plamen mé Lásky, pomodlí 1x Zdrávas Maria, osvobodí 10 ubohých duší z očistce. Působení Plamene lásky se vztahuje i na umírající. Doporučována je i Korunka k Ježíšovým Ranám podle sestry Marie Marty Chambonové, z níž následující invokace zvolání věty můžeme používat jako střelné modlitby: "Věčný Otče, obětuji Ti Rány Pána našeho Ježíše Krista, abys uzdravil rány našich duší!" "Můj Ježíši, odpuštění a milosrdenství pro zásluhy Tvých svatých Ran!" Modlitba má velkou moc. Panna Maria řekla, že modlitbou a postem můžeme zastavit války, změnit přírodní zákony. Podle těchto slov možná jednala jedna ze tří žen, které loni obdržely Nobelovu cenu míru, devětatřicetiletá sociální pracovnice v Libérii, Leymah Gboweeová. Zorganizovala nenásilné demonstrace, kde tisíce žen napříč etniky a náboženství oblékly bílá trička a modlily se. (IDNES, ) Anna Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 4 -

5 Spomienka na Otca Vladimíra Tomečka Čas nám rýchlo beží, je to veru už 5. rokov od smrti ( ) Otca Vladimíra Tomečka, ktorý - i keď nás fyzicky opustil - naďalej svojim veľkým duchom vanie a je prítomný v tejto i iných farnostiach, kde posobil. Jeho meno presahovalo vždy hranice farností, kde slúžil do roztrhania. Získal si mnoho priateľov nielen v širokom okolí, ale i za hranicami Moravy a Českej republiky. Svojim intelektom a rozhľadom oslovoval nielen nás katolíkov a veriacich roznych kresťanských cirkví, ale aj neveriacich. Láska a ľudskosť, s akou slúžil tam, kde bol práve poslaný, bola pre nás obdivuhodným vzorom. Svojim odvážnym vystupovaním a pravdivosťou svojich slov i činov si získal však aj dosť nepriateľov.vytrval ale v dobrom a nebál sa i trpieť. A vieme, že si vytrpel veľa, či štátnej totalitnej moci i nepochopenia viacerých spolubratov, ktorí svoje kňazstvo nežijú, ale ulejú sa, kde sa dá i nedá. Tu v Strážnici si odtrpelo na sklonku života asi ale najviac jeho telo. Ubezpečoval nás, že tie nesmierne bolesti pred a po amputáciách i iných nespomínaných zdravotných problémoch obetuje za našu strážnickú farnosť. A myslím si, že stále nám - i keď z druhého brehu života - požehnáva. Mám i nesmiernu radosť z toho, že konečne po 5. rokoch sa otec Vladimír dočká dostojnejšieho náhrobku a jeho meno nebude len tak pripísané kdesi... Uvažovali sme nad tým niekoľkí chlapi už dlhšie, že si otec Vladimír zaslúži lepšiu pamiatku. Nielen pametnú tabuľu po 3. rokoch od smrti na domečku, kde dožil, požehnanú a odhalenú v r s príležitosťou ukončenia roku kňazov, sviatku Božského Srdca a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Na tabulu sa zbierali len zahraničný priatelia otca Vladimíra. Na rekonštrukciu hrobu a náhrobku sa zbierajú znovu zahraniční priatelia otca Vladimíra. V poslednom čísle Na cestu som strážnických farníkov oslovil a inicioval, aby sa naša farnosť v prispení na túto akciu neobišla. Ak chce niekto ešte aj zo Strážnice prispieť, je stále možnosť priniesť svoj dar do optiky EFFATHA do vyzbierania plnej sumy doplatku za rekonštrukciu alebo do konca listopadu, keby sa nenašlo dosť prostriedkov. V tom prípade chýbajúcu časť prostriedkov vyzbieram opeť mimo Strážnicu. Majster kamenár je s doplatkom ochotný počkať a tiež svojim dielom na rekonštrukciu prispieva. Mená všetkých darcov, okrem tých čo si to neželajú, budú v prosinci zverejnené v našom farskom spravodaji. Pri novom zrekonštruovanom hrobe Otca Vladimíra sa možeme podľa slov majstra kamenára už čoskoro zastaviť a stretávať. Nielen ja som presvedčený o tom, že Otec Vladimír bol svatý muž a zaslúži si našu spomienku a úctu. Spomeňme si s príležitosťou výročia jeho smrti naňho modlidbou za našu farnosť, ktorú mal zvlášť na srdci. Možeme sa zastaviť i pri jeho novozrekonštruovanom pomníku a zaspomínať si, čo pre nás jednotlivo i celkom pre Strážničanov dobré urobil. Patrí mu naša veľká vďaka. Priatelia, som rád, že práve my v Strážnici sme mali to šťastie sprevádzať ho na sklonku života a rozlúčiť sa s ním. Prináša a bude nám to prinášať hojné Božie požehnanie. Marián Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 5 -

6 Společenská etiketa platí i v kostele Pravidla slušného chování a společenskou etiketu bychom měli dodržovat i v chrámě. Pro osvěžení nebo doplnění znalostí si dovolujeme využít brožurku Spoločenská etiketa platí aj v kostole, která byla v roce 2011 samostatně neprodejnou přílohou slovenských Katolíckych novin. Zde na otázky etikety odpovídala Olga Škvareninová, odbornice na neverbální komunikaci (*1964). Platí pravidla etikety už při vstupu do kostela? Člověk, který vstupuje do kostela a chce se zúčastnit mše svaté, by měl být čistě, vkusně a i trošku svátečně oblečený. Dámy by se měly vyhnout mikrosukním a hlubokým výstřihům, páni krátkým kalhotům. To, co si lidé dnes obzvlášť v létě oblékají do kostela, je vhodné spíš na koupaliště. Někdo můženamítnou, že ve svém volném čase se může obléct, jak chce. Ale není účast na mši sv. slavnostním a radostným trávením volného času? Není to světlý bod všedního dne? Tomu by mělo odpovídat i oblečení. Když vchází do kostela nebo z něho vychází manželský pár, respektive muž a žena, kdo vchází nebo vychází první? První by měl do kostela vcházet muž. Protože dveře do kostela jsou většinou dřevěné, tedy i těžké, měl by je otevřít pán a podržet dámě. Do budovy nebo do místnosti, kde nejsou prosklené dveře, vchází jako první muž. Jak je to se sezením v lavici, má na kraji sedět muž nebo žena? Na kraji sedí muž, žena by tam neměla sedět. Když vchází muž a žena do lavice, která je už zkraje obsazená, první do lavice vstupuje muž, aby ženě uvolňoval cestu. K sedícím lidem se otáčíme tváří, podíváme se na ně a řekneme děkuji. Lavice v kostelích jsou však obyčejně úzké, proto by se měly obsazovat od středu a ne od kraje. Když uvidím v kostele známého, jak ho mohu pozdravit? Je vůbec pozdrav v kostele přípustný? Známého, který je od nás daleko, stačí zkontaktovat očima, pousmát se, kývnout hlavou. Když si s ním chceme povyprávět, můžeme ho počkat po mši svaté a venku si pohovořit. V kostele ne. Kostel není kavárna. Jak upozornit lidi, kteří si před námi anebo za námi během mše sv. vyprávějí? Osobně si neumím takovou situaci představit, nikdy jsem se v ní neocitla. Všechno je však o komunikaci. Možná bych řekla: Promiňte, rušíte mě. Je potřeba to udělat vhodně, krátce a uctivě, i s milým úsměvem. Nikdy totiž nevíte, proč a o čem si ti dva povídají, i když by si povídat neměli. Kromě hlasitého hovoru nás mohou vyrušit v kostele i jiné věci. Jsem nekuřačka a překáží mi cigaretový zápach. Také může lidem být na obtíž výrazný parfém, pach těla, nepříjemný dech, zápach oblečení, hlasitý hovor, upřený pohled, neboť to všechno zasahuje do jejich osobní až intimní zóny. I milovník česneku či cibule by je měl konzumovat až po mši svaté. S těmito okolnostmi se však setkáváme i v běžném životě, například v přeplněné městské hromadné dopravě. I tady jsou těsně vedle sebe lidé, kteří se neznají, ale musí spolu nějaký čas koexistovat. V kostele je možné tyto situace řešit tak, že se přesuneme na jiné místo nebo si sedneme na kraj lavice, a tak aspoň z jedné strany budeme mít osobní zónu nedotknutelnou. I když kněží na to upozorňují a základní slušnost káže vypnout si před vstupem do kostela mobilní telefon, často se stává, že během mše sv. někomu telefon zazvoní, ba dokonce někdo v kostele i telefonuje Může se to stát, s tím je potřeba počítat, jsme jednoduše lidé, jsme omylní. I při zvonění cizích mobilních telefonů však jde v první řadě o naše osobní soustředění na Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 6 -

7 mši svatou. Když jsme plně soustředění, nevyruší nás nic a nikdo. Když mobil zvoní dlouho a je navíc blízko nás, jsme z toho nervóznější, než když se zvonění ozývá z dálky. Ale přijat hovor nebo esemeskovat v kostele je neslušné. Jak reagovat při pozdravení pokoje, když jsme nemocní? Podat anebo nepodat ruku? První pravidlo je, že když jsem nemocná, smrkám, kašlu a kýchám, zůstanu doma a nešířím chorobu dál. Mělo by to platit pro věřící i pro kněze. Když se mi chce kýchnout, stihnu-li to, vytáhnu kapesník, nestihnu-li to, kýchnu do levé ruky, protože pravá se podává. Podala jsem ruku i lidem, kteří měli na té své ekzém. Nemám s tím problém. Dnes se mi však zdá, jakoby si lidé podávali ruce v kostelích méně. Kdysi bylo dobrým zvykem otočit se k lidem vedle vás, před vámi a za vámi. Dnes přibývají lidé, kteří nepodají ruku nikomu. Možná se vytratila jistá spolupatřičnost, dotyk má z neverbálních prostředků největší komunikační hodnotu. Dotykem, podáním ruky, se přenáší mezi lidmi obrovské množství informací. Možná je to i ze strachu před chorobami, ale nemůžeme žít ve sterilním prostředí. Virusy a bakterie potkáte všude, základ je, že po příchodu domů si pořádně umyjeme ruce pod tekoucí vodou. Který zlozvyk překáží v kostele vám? Nejvíc se mi nelíbí, když kněz i ministranti po mši sv. odcházejí, a i když jsou ještě stále při svatostánku, lidé se postaví a hrnou se pryč. Připomíná mi to závěr divadelního představení, když někteří diváci utíkají do šatny pro kabáty. Kam pospíchají? Nedokážou vychutnat doznívání povznášejících pocitů? A opět jsme při etiketě: nejdříve odchází kněz s ministranty a až po nich věřící. Více o autorce na Rébus (nejen) pro starší děti Poznáš světici, jejíž život zde stručně popisujeme? Je jednou z nejslavnějších českých světic, přišla na svět jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské. Postavení královské dcery ji ale neuspokojuje, její touhou je vstoupit do kláštera a stát se služebnicí Boží a nakonec si prosadila rozhodnutí, že se bude plně věnovat zbožné činnosti. Založila špitál sv. Františka pro chudé a nemocné, poblíž kterého později vznikají dva kláštery: mužský klášter menších bratří sv. Františka a ženský klášter řádu sv. Kláry. Do kláštera klarisek pak sama vstupuje a záhy se stává jeho představenou (abatyší). Po celý svůj život je činná nejen jako členka řádu klarisek, též se významně zapojuje do veřejného života své doby, nemalý vliv má mimo jiné na svého bratra, krále Václava I. Jednookého - v roce 1249 za české vnitropolitické krize se například přímo podílí na smíru mezi ním a jeho odbojným synem Přemyslem Otakarem II. Již nedlouho po smrti pak začíná být českým lidem považována za světici, věří se, že na její přímluvu se dějí četné zázraky. Svatořečena byla 12. listopadu roku 1989 papežem Janem Pavlem II. Sv.. Který svatý odpovídá naší nápovědě? Jeho rodiče s ním tuto víru ani jeho touhy nesdíleli, a protože otec nepoznal nic jiného než vojenský život, tak byl Martin v patnácti letech odveden do armády. Na přání svého otce se stal vojákem jako on. Přestože byl vojákem nerad, plnil vojenské povinnosti spolehlivě a odvážně. Svoji víru dokázal ale žít i v armádě. Žil skromně, pokorně a dokonce ke svému otroku se choval jako k bratrovi. Byl jednoduše jiný než ostatní vojáci, což také dokazuje symbolický čin při setkání se žebrákem, díky němuž se stal tak známý. Sv.. Svou odpověď vhoď do krabičky v kostele. Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 7 -

8 Informace Advent a Vánoce ve farnosti Už dnes Vás chceme pozvat na letošní adventní a vánoční farní akce. Poznačte si do kalendáře - těšíme se na Vás sobota, 1. prosince: po mládežnické mši sv. adventní bdění u P. Marie, sobota, 8. prosince: - dopoledne: adventní duch. obnova, - večer: sv. Mikuláš ve farnosti, - večer: farní výlet na vánoční trhy do Bratislavy, středa, 12. prosince: adventní koncert Rodinného centra, pátek, 14. prosince: víkendové adventní trhy na Zahradě u sv. Martina, sobota, 15. prosince: adventní koncert Purk. gymnázia, sobota, 22. prosince: rozžíhání vánočního stromu (od 19 hod.), pondělí, 24. prosince: odpoledne dětská půlnoční mše sv., úterý, 25. prosince: vánoční koncert v kostele P. Marie, středa, 26. prosince: kolednická krojovaná mše sv. a odpoledne Živý betlém. Samozřejmě to není vše, co se pro Vás připravuje ve farnosti. Podrobnosti v prosincovém Na cestu a na plakátech. Ochotné farníky zveme ke spolupráci a k přípravám těchto akcí; organizační setkání se bude konat v pondělí 12. listopadu. Vánoční bohoslužby ve Strážnici: : 23 hod., : 9 a hod : 7.30 a hod : 16 hod. a 23 hod. na Žerotíně, : 9, a hod. Vánoční bohoslužby v Petrově: : 21 hod., , a : 9 hod. Roráty Jako každoročně tak i letos budou děti po ranních rorátech v adventu zvány na faru na snídani, po které jdou do školy. Prosíme proto ochotné včelaře, zda by mohli věnovat med pro děti na oblíbený ranní rohlík s medem. Také se obracíme na ochotné ženy, které by pro děti ráno snídani na faře připravily a následně udělaly po nich úklid. Hlaste se co nejdříve u paní Ludmily Piškulové. Děkujeme! Stručný přehled příjmů a výdajů farnosti Strážnice od do Příjmy za výše uvedené období: Sbírky, dary ,-- Příspěvek mládeže na setkání piarist. mládeže ,-- Výdaje za výše uvedené období: Voda 4.413,-- Doprava setkání piar.mlád ,-- Setkání piar. mládeže ,-- Elektr. energie + plyn Petrov ,-- Mzdy ,-- Na cestu ,-- Kopír ,-- Klubovna RCS 7.700,-- Topidlo + ohřev vody fara ,-- Zbývá uhradit: ,--, a to: záloha na elektrickou energii, doplatek za opravu kaple sv. Rocha, desátek, faktura za plyn - Petrov, elektrická kamna na oratorku, kopír., pracovní listy pro děti, doprava mládeže při piarist. setkání. Komentář: Setkání piaristické mládeže - stravné a ubytování bylo hrazeno z příspěvků mládeže. Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 8 -

9 Beseda s prezentací fotografií z poutní cesty po stopách Cyrilometodějských učedníků Sekce Modlitby otců a Centrum pro rodinu Vás srdečně zvou na přednášku a prezentaci fotografií strážnických rodáků P. Vladimíra Mikulici a Mlady Mikulicové na téma: Misijní putování svatých sedmipočetníků Velkou Moravou, Bulharskem a Byzancií. Jedná se o prezentaci fotografií a průvodní slovo z poutní cesty k ostatkům a po stopách svatých cyrilometodějských učedníků příspěvek k přípravě na nadcházející jubileum jejich příchodu na Velkomoravský Velehrad. Jako další hosté vystoupí skupina mládeže z evangelického sboru v Hrubé Vrbce a Velké nad Veličkou s úžasným vstupem skvělou hudbou a pantomimou na téma pokušení. Beseda se uskuteční v neděli 4. listopadu v hod. v klubovně Centra pro rodinu nad tělocvičnou Základní školy M. Kudeříkové. Těšíme se na Vaši návštěvu i nevšední kulturní obohacení účastníků. Výstavka ručních prací Orel jednota Strážnice připravuje na 15. a 16. prosince 2012 výstavku ručních prací s vánoční tematikou, která bude spojena s orelskou akademií. Zájemci o vystavení svých výrobků, nechť je přinesou ve středu 12. prosince, mezi hodin, na Orlovnu v Masarykově ulici. Knihovna křesťanské literatury Spolkový dům Masarykova 370 Vám nabízí: Sedm hlavních ctností Notker Wolf Autor hovoří o křesťanských ctnostech jako o autentické cestě ke štěstí, přičemž čerpá z evangelia, z moudrosti staletími prověřené benediktinské řehole i z vlastní životní zkušenosti. Má vzácný dar mluvit o ctnostech fundovaně, ale přitom přitažlivě a srozumitelně. Sděluje své zkušenosti s vírou, láskou a nadějí, zároveň nás zve i k objevování pozapomenutých ctností statečnosti, spravedlnosti, moudrosti a střídmosti. Zpronevěřené nebe Franz Werfel Vynikající román s nadčasovým poselstvím, první český překlad knížky, kterou sám autor pokládá za jedno ze svých nejzdařilejších děl. Těšíme se na Vaši návštěvu. Provozní doba: pondělí a středa úterý Úklid kostela Panny Marie Sobota skupina č. 4 - Sochorová E. Sobota skupina č. 5 - Svobodová M. Sobota skupina č. 6 - Stehlíková J. Sobota skupina č. 7 - Benešová B. Úklid je každou sobotu od 8:00 hod. Úklid kostela sv. Martina skupina č. 9 p. Ludmila Rybecká skupina č. 10 p. Marie Rybecká skupina č. 11 p. B. Martinková skupina č. 12 p. B. Kučerová Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 9 -

10 Rodinné centrum Strážnice Vás zve Pravidelné aktivity: Úterý MK SEDMIHLÁSEK hod. VÝROBA ŠPERKŮ od hod. (30,-Kč + spotřebovaný materiál). Možnost využití herny pro malé děti. DUHOVÉ CVIČENÍ - RODIČE+DĚTI 3 6 let od hod. v tělocvičně ZŠ M. Kudeříkové (30,-- Kč). NUTNO SE PŘIHLÁSIT!!! Středa MK SEDMIHLÁSEK 9.00 hod hod. Čtvrtek - POHLAZENÍ PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY od hod. Příprava k porodu, relaxace, sdílení (30,-Kč) Pátek - ROBÁTKA - CVIČENÍ S MIMINKY od 9.30 hod. (30,-Kč) Pozvánky: Neděle od 14 hod: BESEDA S PREZENTACÍ FOTOGRAFIÍ Z POUTNÍ CESTY PO STOPÁCH CYRILOMETODĚJSKÝCH UČEDNÍKŮ - Prof. Mlada Mikulicová, pedagog UK v Praze a P. Vladimír Mikulica Úterý od 16 hod.: PLSTĚNÍ ZA MOKRA - zkušená lektorka nám předvede jednu z technik k výrobě šperků aj. Středa od 18 hod.: RODIČE MOHOU DĚLAT CHYBY - beseda s výchovnou poradkyní Mgr. M. Mikulkovou zaměřená na aktuální problematiku výchovy dětí (40,-Kč) Sobota PŘEDADVENTNÍ KARNEVAL od 16 hod. (tělocvična ZŠ MK) KURZY MANŽELSKÝCH VEČERŮ s možností hlídání dětí (NUTNO SE PŘIHLÁSIT) MODLITBY OTCŮ pondělky od 20 hod. MODLITBY MAMEK poslední úterky v měsíci od hod. KLUBko klub pro školní děti v misijním i táborovém duchu - první pátky od hod hod. Připravujeme: Neděle RODINNÁ KAVÁRNIČKA: odpolední zastavení při kafíčku či čaji s nabídkou různých aktivit pro celou rodinu v klubovně RC Sobota MIKULÁŠ VE MĚSTĚ Středa ADVENTNÍ KONCETR LŠU STRÁŽNICE V KOSTELE P. MARIE Sobota VÝUKA ZDOBENÍ PERNÍČKŮ Pátek Neděle STRÁŽNICKÝ ADVENTNÍ MINIJARMARK NA ZAHRADĚ U SV. MARTINA + VÝSTAVA BETLEMŮ V KLUBOVNĚ RC Prosíme ochotné lidi o zapůjčení betlémků, které zdobí jejich domovy a také ty, kteří by chtěli představit a nabídnou k prodeji své výrobky, aby nás kontaktovali! Středa STRÁŽNICKÝ ŽIVÝ BETLÉM NA ZAHRADĚ U SV. MARTINA od 17 hod. POZNÁMKA: Úpravy časů jednotlivých pravidelných aktivit vyplynuly z potřeby účastníků i z důvodu, aby se, pokud možno, nekryly s jinými aktivitami. KONTAKT: Mob , web.rcstr.cz, facebook Časopis farnosti Strážnice Na cestu

11 OKÉNKO DO FARNÍ CHARITY Vánoční dárky pro sirotky na Ukrajině Již čtvrtým rokem se strážnická charita připojuje k humanitární akci, spočívající v obdarování dětí v dětských domovech na Ukrajině vánočními dárky. Jedná se o balíčky v hodnotě cca 1.000,- Kč, obsahující ošacení, školní potřeby, sladkosti a nějakou hračku, které jsou adresované přímo jmenovitým dětem. Tyto dárky dětem osobně na Ukrajině předají zástupci Arcidiecézní charity Olomouc. Kdo z Vás se rozhodne přidat se k této naší akci formou svého dárku, může, buď sám nebo také ve spolupráci např. s rodinou nebo známými, obdarovat vánočním dárkem konkrétní dítě z dětského domova na Ukrajině. Seznam dětí je k dispozici do u ředitele strážnické charity, kde jsou uvedena jména dětí, jejich věk, výška i velikost obuvi. Zároveň Vám zde budou předány bližší instrukce, týkající se těchto balíčků. Rovněž lze darovat jakoukoliv částku hotovosti do pokladničky, která je pro tento účel umístěna do konce listopadu v naší charitní prodejně. Dle vybrané částky následně vytvoříme příslušný počet balíčků. V loňském roce se takto díky Vám podařilo obdarovat 15 dětí ze čtyř dětských domovů na západní Ukrajině. Vzhledem k tomu, že se tato akce opět setkala s velkým ohlasem nejen v naší charitě, ale i v charitách naší arcidiecéze, chceme i letos alespoň touto formou udělat radost dětem, které si jinak nemohou dopřát radosti v kruhu svých nejbližších, u svých rodičů - v zázemí vlastní rodiny. Kdy a proč je dobré využít službu Osobní asistence? Služba osobní asistence umožňuje svým uživatelům prožívat plněji svůj život. Mohou si za pomoci asistenta plnit své potřeby a přání. Může se jednat například o pomoc při udržování kontaktu s okolním prostředím vycházky, doprovod na úřady či k lékaři, na mši svatou nebo navštívit hřbitov zvláště v dušičkovém období. Klienta mohou asistenti doprovodit pěšky, vézt na charitním mechanickém vozíku nebo odvézt charitním autem. Dále může služba prostřednictvím svých asistentů pravidelně pomáhat s procvičováním jemné motoriky a udržováním duševních sil (učení, společná práce v domácnosti, komunikace, čtení, křížovky, rébusy apod.). Ačkoliv je naše služba zaměřena na seniory, slouží všem potřebným bez omezení věku. Zájemci o tuto službu se mohou dále informovat: Vedoucí služby Marie Kristoňová kancelář Charity Strážnice, Kovářská 396, t Sociální pracovnice Bc. Jarmila Mičková, kancelář Charity Strážnice, t Časopis farnosti Strážnice Na cestu

12 Nejen pro děti!!! POZOR!!! Úkol pro starší děti najdete na straně 7. Správné řešení vhoďte do krabičky v kostele. Losování výherce bude na první listopadové dětské mši sv. Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Vychází , náklad 700 kusů Tisk: Tiskárna Sukupovi Své náměty a připomínky můžete vhodit do krabičky vzadu v kostele. nebo zaslat na webové stránky farnosti: Děkujeme všem přispěvatelům. Časopis farnosti Strážnice Na cestu

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014 2014 Duchovní slovo Dne 25. března 2014 jsme oslavovali výročí farnosti Panny Marie. Při této příležitosti pronesl generální představený piaristů Otec Pedro

Více

Copiosa apud Eum redemptio (Ž 130,7) Hojné je u Něho vykoupení

Copiosa apud Eum redemptio (Ž 130,7) Hojné je u Něho vykoupení ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., duben 2014 LIDOVÉ MISIE STRÁŽNICE, PETROV 29. 3. 6. 4. 2014 K duchovní obnově zvou redemptoristé z kláštera sv. Klemeta M. Hofbauera v Tasovicích u Znojma P. Jiří Šindelář

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

25. ZÁŘÍ BYLA V ŘÍMĚ BLAHOŘEČENA CHIARA LUCE BADANO

25. ZÁŘÍ BYLA V ŘÍMĚ BLAHOŘEČENA CHIARA LUCE BADANO fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2010 Mladí jsou budoucnost. Já již nemohu běžet, a proto bych vám chtěla, jako na Olympiádě, předat pochodeň. Máte jen jeden život a stojí za to ho dobře

Více

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA Milí farníci, prožíváme postní období naplněné ztišením,

Více

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové 10 Říjen 2014 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Panny Marie Růžencové Měsíc říjen je měsícem Královny svatého růžence. Ačkoli modlitba svatého růžence se stala oblíbenou i jako určitá náhrada

Více

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 listopad 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Rok víry ukončí věřící v Olomouci Dnem arcidiecéze Jako ukončení celosvětového

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Duchovní přerovského děkanátu Zleva: jáhen Mariusz Karkoszka, jáhen Miroslav Jáně, P. Pavel Hofírek, P. Bedřich Horák, P. Zdeněk Gerhard Klimeš, P. Pavel Šíra, P. Sławomir

Více

VĚSTNÍK VÁLKA S ALIGÁTORY ČÍSLO 2 ÚNOR 2013 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK VÁLKA S ALIGÁTORY ČÍSLO 2 ÚNOR 2013 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 2 ÚNOR 2013 VĚSTNÍK Drazí farníci, loňský únor začal vycházet Věstník každý měsíc. Velký dík hlavním redaktorům manželům Šilhavým, ale také vám, kteří přispíváte svými články. Každý, kdo někdy zkusil

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. Nad modrým štítem jsou umístěny

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., leden 2014

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., leden 2014 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., leden 2014 U maminky na klíně - Maminko, prodala bys mě za milion? - To víš, že ne! - A za deset milionů? - Také ne! - A za sto milionů? - Ani milion milionů by nestačilo!

Více

10. května Svátek matek

10. května Svátek matek ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., květen 2015 2015 10. května Svátek matek Naše milé maminky, přejeme Vám hodně Božího požehnání a pevné zdraví. Ať se Vám daří vychovávat děti k radosti své i Boží. A

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 1 leden 2013 ročník XXIII. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu,

Více

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle. ÚNOR 2 / 2014 Každý rok si připomínáme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás k této myšlence přivádí. V jeskyni u řeky Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 březen 2014 číslo 3 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 Bohoslužby o Velikonocích

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015 Duchovní slovo Letošní rok prožíváme jako přípravu na Národní eucharistický kongres, který bude mít tři úrovně: 15. a 16. května se bude v Olomouci konat arcidiecézní

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Velikonoce nejdůležitější křesťanská slavnost O Velikonocích si církev připomíná historickou událost

Více

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně PROSINEC 2014 Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Úvodní slovo Prosincové Hejčínské oko, které držíte v ruce,

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

1-2. Lurdské výročí Internetové odkazy Rok Bible

1-2. Lurdské výročí Internetové odkazy Rok Bible 1-2 OLOMOUCKÝ ARCIDIECÉZNÍ INFORMÁTOR ROČNÍK 18 LEDEN ÚNOR 2008 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc http://www.ado.cz Lurdské výročí Internetové odkazy Rok Bible Rok činnosti Matice

Více

fchodoviny 4. října 2013 Poutní mše na svátek sv. Františka z Assisi / str. 2 11 / 2013

fchodoviny 4. října 2013 Poutní mše na svátek sv. Františka z Assisi / str. 2 11 / 2013 fchodoviny PRAHA 11 / 2013 K O S T E L S V. F R A N T I Š KA Z A S S I S I A K O M U N I T N Í C E N T R U M B L. M A T K Y T E R E Z Y Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje, abych přinášel lásku, kde

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více