S darem modlitby otcové Jiří, Jacek a Lukáš

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S darem modlitby otcové Jiří, Jacek a Lukáš"

Transkript

1 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XII., listopad 2012 Duchovní slovo Dne 11. října jsme zahájili Rok víry. Přinášíme Vám několik myšlenek Sv. otce Benedikta XVI. z listu Porta fidei (Brána víry), kterým vyhlásil Rok víry. A v závěru informace o možnosti získaní plnomocných odpustků během tohoto času milosti. S darem modlitby otcové Jiří, Jacek a Lukáš Když se apoštol Pavel blížil ke konci svého života, prosil svého žáka Timotea, aby usiloval o víru. Cítíme, že tato výzva směřuje i ke každému z nás, abychom ve víře nezlenivěli. Víra je naším celoživotním společníkem, který nás uschopňuje, abychom stále novýma očima vnímali úžasná díla, jež pro nás Bůh činí. Víra se soustředí na to, aby vnímala aktuální znamení času, a každého z nás zavazuje, aby se stal živým znamením toho, že vzkříšený Pán je přítomen ve světě. Více než co jiného dnes svět potřebuje věrohodné svědectví těch, jejichž mysl i srdce jsou osvíceny Božím slovem. Vstoupit do brány víry znamená vydat se na cestu, která trvá po celý život. Tato cesta začíná křtem, díky němuž smíme Boha nazývat Otcem, a končí tehdy, když skrze smrt projdeme do věčného života. Celá církev se musí jako Kristus vydat na cestu z pouště na místo života, k přátelství s Božím Synem, k Tomu, který dává život, a to život v plnosti. Často se stává, že křesťané mají větší starost o sociální, kulturní a politické důsledky své činnosti a o víře uvažují jako o samozřejmém předpokladu života společnosti. Ve skutečnosti však není samozřejmý a je i popírán. Dnes velké množství lidí postihla hluboká krize víry. Kéž tento Rok víry znovu utvrdí náš vztah s Kristem, neboť jedině v něm se skrývá jistota, s níž můžeme hledět do budoucnosti, a jedině v něm se skrývá záruka skutečné a trvalé lásky. Slova apoštola Petra představují konečný pohled na víru: A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti; až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše (1 Petr 1,6 9). Benedikt XVI. Porta fidei Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 1 -

2 Plnomocné odpustky v Roce víry Během celého Roku víry mohou věřící získat plnomocné odpustky, když navštíví nejméně tři přednášky o Druhém vatikánském koncilu nebo Katechismu katolické církve. Další příležitostí k získání těchto odpustků bude pouť do jedné z papežských bazilik, křesťanských katakomb, katedrálního chrámu nebo na místo k tomu zvlášť určenému místním biskupem. Tam je pak třeba zúčastnit se mše svaté nebo se alespoň zdržet k rozjímání, zakončeným modlitbou Otče náš, vyznáním víry a modlitbou k Panně Marii, apoštolům či patronům daného místa. Ve dnech k tomu zvlášť určených místním ordinářem lze také získat odpustky na jakémkoliv sakrálním místě, kde se věřící zúčastní eucharistie či modlitby breviáře a vyzná svou víru. A konečně příležitostí k získání plnomocných odpustků v Roce víry může být též návštěva místa vlastního křtu a obnovení křestních slibů. Blahoslavený Pietro Casani spolupatronem strážnické farnosti??? Dne 16. října jsme slavili liturgickou památku našeho spolubratra blah. Pietra (Petra) Casaniho. Tento italský piarista byl blahořečený papežem blahoslaveným Janem Pavlem II. 1. října Je jedním z několika blahořečených a svatořečených členů piaristické řeholní rodiny. Naše strážnická farnost se může pochlubit skutečností, že blah. Petr také žil a pracoval ve Strážnici. Byl totiž poslán sv. Josefem Kalasanským na Moravu, aby dohlížel a pomáhal při formování prvních piaristických komunit v Mikulově, ve Strážnici a v Lipníku n. B. Na Moravu, přesně do Mikulova, dorazil 12. května 1638 a naše město poprvé navštívil již 19. května V roce 1639 společně se strážnickými piaristy oslavil Velikonoce. Většinu času trávil v Mikulově, ale často navštěvoval Strážnici, místní piaristickou komunitu a také strážnický zámek. Dal se poznat jako Boží člověk. V roce 1639 proběhlo ve Strážnici důležité setkání: Petro Casani, jako delegát sv. Josefa Kalasanského, přijal Jerzyho Ossolinského, kancléře polského krále Ladislava IV., který tady projednával příchod piaristického řádu do Polska (uskutečnilo se roku 1642). Petr Casani ukončil své působení na Moravě roku 1641 a vrátil se do Říma, kde nadále úzce spolupracoval se sv. Josefem Kalasanským. V únoru 2013 oslavíme 380. výročí příchodu piaristů do Strážnice. Nebylo by vhodné uctít památku našeho blahoslaveného spolubratra v kostele P. Marie novým obrazem a relikviářem? Chtěli bychom, s Vaší podporou, požádat našeho O. provinciála a O. arcibiskupa o vyhlášení blahoslaveného Pietra Casaniho spolupatronem strážnické farnosti P. Marie. Aby památkou na jeho působení v našem městě nebyla pouze studna blahoslaveného Pietra v zahradě Domova pro seniory, ale především živá náboženská úcta v piaristickém kostele P. Marie a blah. Pietra Casaniho. O. Lukáš Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 2 -

3 Plnomocné odpustky pro zemřelé Od 1. do 8. listopadu lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci návštěvou hřbitova spojenou přinejmenším s vnitřní modlitbou za ně. 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu (po celý den) lze získat tytéž odpustky při návštěvě kostela nebo veřejné kaple, pokud se tam pomodlíme na úmysl Sv. otce Vyznání víry a Otče náš. K tomu musí být splněny řádné podmínky pro plnomocné odpustky: sv. zpověď (stačí jedna pro více odpustků odpustky je možné získat pouze ve stavu posvěcující milosti, bez smrtelného-těžkého hříchu), sv. přijímání (nejlépe v den získání odpustků, ale stačí i jiný den; pro jeden plnomocný odpustek je nutné jedno sv. přijímání), modlitba na úmysl Sv. otce, zřeknutí se dobrovolné náklonnosti ke každému, i lehkému, hříchu. Denně lze získat pouze jeden plnomocný odpustek, který lze buď formou přímluvy přivlastnit konkrétnímu zemřelému, nebo, dle Božího úradku, obecně duším zemřelých. Úmysly apoštolátu modlitbylistopad 1. Aby biskupové, kněží a všichni služebníci evangelia odvážně svědčili o věrnosti ukřižovanému a vzkříšenému Pánu. 2. Aby církev putující na zemi zářila jako světlo národům. 3. Za apoštolskou horlivost při hlásání evangelia v současné společnosti. Společenská kronika Blahopřání k narozeninám Otcům Lukášovi a Jackovi Jedné říjnové neděle jsme my, farníci, čekali jako obvykle na mši svatou. Jenže ona nezačala. Nejdřív zpoždění pár minut, potom delší Pak přišel ministrant oznámit, že se Otec Jacek nečekaně nemůže vrátit z Radějova. Mše svatá však bude, přijede Otec Jiří. Tedy jsme dál čekali na kněze. A během této chvíle přišlo zamyšlení: Jak bychom asi žili bez kněze? Dokázalo by nás držet scházení se na bohoslužbě slova, kterou by vedl někdo z laiků? Jak bychom žili beze mše svaté? Jak by se nám šlo životem s balvanem vlastních hříchů bez možnosti sv. zpovědi? Proto dnes využíváme příležitosti listopadových narozenin našich Otců Lukáše (1.11.) a Jacka (23.11.) a chceme poděkovat za vše, co obětovali pro nás a naši farnost. Otcové, ze srdce Vám přejeme, ať Vám dá Pán Bůh dostatek milostí, zdraví a síly pro takovou kněžskou službu, která Vás i nás jednou přivede do věčné radosti! farníci Společenská kronika říjen 2012 Do rodiny Božích dětí ve sv. křtu byl přijat: Tomáš Pecler Na společnou cestu životem ve svátosti manželství se vydali: Martin Hrachovský a Věra Bačíková, oba ze Strážnice Rozloučila se s námi a předešla nás na cestě do života věčného: Anna Burešová Vzpomínka na zemřelé kněze V tomto "dušičkovém" měsíci, kdy hroby svých předků, přátel a známých navštěvujeme mnohem častěji, jak z důvodu jejich úpravy a vzhledu, tak také, a to především, z důvodu modlitby, vzpomeňme a pomodleme se za kněze, strážnické rodáky, kteří v našich farnostech vypomáhali jako důchodci. 20. listopadu si připomeneme 33. výročí úmrtí P. Františka Hořáka a 29. listopadu 47. výročí úmrtí P. Martina Mikulky, ThDr. Matičko, skloň se k nim vlídnou svou tváří, nebeský mír ať jim navěky září. Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 3 -

4 Příspěvky farníků Modlitba zachraňuje duše Nato Juda Makabejský uspořádal ve vojsku sbírku a poslal do Jeruzaléma dva tisíce drachem, aby byly přineseny oběti za padlé. Bylo to krásné a šlechetné jednání, vždyť Juda přitom myslil na vzkříšení.. (2 Mak 12,43-45). Je to šlechetné a krásné jednání, zvláště v dušičkovém týdnu, ale neměli bychom zapomínat ani na ty, kdo právě umírají v naší blízkosti nebo jinde. Pán Ježíš skrze svatou Faustynu, apoštolku Jeho milosrdenství, doporučoval zvláště Korunku k Božímu milosrdenství. Dle sdělení Marii Simmaové pomáhá umírajícím ranní a večerní modlitba: Ježíši, Ty tolik duše miluješ! Prosím a zapřísahám Tě pro smrtelný zápas Tvého Nejsvětějšího Srdce a pro bolesti Tvé Nejsvětější Matky, očisti Svou Krví všechny hříšníky celého světa, kteří nyní bojují svůj poslední boj a ještě dnes zemřou. Božské Srdce Ježíšovo, které Jsi vytrpělo smrtelnou úzkost, smiluj se nad umírajícími! Ranní a večerní modlitba ke sv. Josefovi: Svatý Josefe, pěstoune Syna Božího a pravý snoubenče nejblahoslavenější Panny Marie, otče chudých, oroduj za nás a za umírající dnešního dne (dnešní noci)! Matce šesti dětí, Elizabeth Kindelmannové, v Maďarsku roku 1961, Panna Maria svěřila přání svého Neposkvrněného Srdce. Jste-li v milosti posvěcující a dotknete-li se jiného člověka, a to i náhodně, je možno použít i na osobu, kterou vidíme např. v autě, a v duchu vyslovíte povzdech: "Bože, obětuji Ti plamenný žár lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie, za tuto duši." " plamenem mého srdce oslepím satana" a hříšník je nejpozději v hodině smrti zachráněn.!! Kdo se s odvoláním na Plamen Lásky mého Srdce pomodlí 3x Zdrávas Maria, osvobodí jednu duši z očistce. Kdo se v měsíci listopadu, s odvoláním na Plamen mé Lásky, pomodlí 1x Zdrávas Maria, osvobodí 10 ubohých duší z očistce. Působení Plamene lásky se vztahuje i na umírající. Doporučována je i Korunka k Ježíšovým Ranám podle sestry Marie Marty Chambonové, z níž následující invokace zvolání věty můžeme používat jako střelné modlitby: "Věčný Otče, obětuji Ti Rány Pána našeho Ježíše Krista, abys uzdravil rány našich duší!" "Můj Ježíši, odpuštění a milosrdenství pro zásluhy Tvých svatých Ran!" Modlitba má velkou moc. Panna Maria řekla, že modlitbou a postem můžeme zastavit války, změnit přírodní zákony. Podle těchto slov možná jednala jedna ze tří žen, které loni obdržely Nobelovu cenu míru, devětatřicetiletá sociální pracovnice v Libérii, Leymah Gboweeová. Zorganizovala nenásilné demonstrace, kde tisíce žen napříč etniky a náboženství oblékly bílá trička a modlily se. (IDNES, ) Anna Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 4 -

5 Spomienka na Otca Vladimíra Tomečka Čas nám rýchlo beží, je to veru už 5. rokov od smrti ( ) Otca Vladimíra Tomečka, ktorý - i keď nás fyzicky opustil - naďalej svojim veľkým duchom vanie a je prítomný v tejto i iných farnostiach, kde posobil. Jeho meno presahovalo vždy hranice farností, kde slúžil do roztrhania. Získal si mnoho priateľov nielen v širokom okolí, ale i za hranicami Moravy a Českej republiky. Svojim intelektom a rozhľadom oslovoval nielen nás katolíkov a veriacich roznych kresťanských cirkví, ale aj neveriacich. Láska a ľudskosť, s akou slúžil tam, kde bol práve poslaný, bola pre nás obdivuhodným vzorom. Svojim odvážnym vystupovaním a pravdivosťou svojich slov i činov si získal však aj dosť nepriateľov.vytrval ale v dobrom a nebál sa i trpieť. A vieme, že si vytrpel veľa, či štátnej totalitnej moci i nepochopenia viacerých spolubratov, ktorí svoje kňazstvo nežijú, ale ulejú sa, kde sa dá i nedá. Tu v Strážnici si odtrpelo na sklonku života asi ale najviac jeho telo. Ubezpečoval nás, že tie nesmierne bolesti pred a po amputáciách i iných nespomínaných zdravotných problémoch obetuje za našu strážnickú farnosť. A myslím si, že stále nám - i keď z druhého brehu života - požehnáva. Mám i nesmiernu radosť z toho, že konečne po 5. rokoch sa otec Vladimír dočká dostojnejšieho náhrobku a jeho meno nebude len tak pripísané kdesi... Uvažovali sme nad tým niekoľkí chlapi už dlhšie, že si otec Vladimír zaslúži lepšiu pamiatku. Nielen pametnú tabuľu po 3. rokoch od smrti na domečku, kde dožil, požehnanú a odhalenú v r s príležitosťou ukončenia roku kňazov, sviatku Božského Srdca a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Na tabulu sa zbierali len zahraničný priatelia otca Vladimíra. Na rekonštrukciu hrobu a náhrobku sa zbierajú znovu zahraniční priatelia otca Vladimíra. V poslednom čísle Na cestu som strážnických farníkov oslovil a inicioval, aby sa naša farnosť v prispení na túto akciu neobišla. Ak chce niekto ešte aj zo Strážnice prispieť, je stále možnosť priniesť svoj dar do optiky EFFATHA do vyzbierania plnej sumy doplatku za rekonštrukciu alebo do konca listopadu, keby sa nenašlo dosť prostriedkov. V tom prípade chýbajúcu časť prostriedkov vyzbieram opeť mimo Strážnicu. Majster kamenár je s doplatkom ochotný počkať a tiež svojim dielom na rekonštrukciu prispieva. Mená všetkých darcov, okrem tých čo si to neželajú, budú v prosinci zverejnené v našom farskom spravodaji. Pri novom zrekonštruovanom hrobe Otca Vladimíra sa možeme podľa slov majstra kamenára už čoskoro zastaviť a stretávať. Nielen ja som presvedčený o tom, že Otec Vladimír bol svatý muž a zaslúži si našu spomienku a úctu. Spomeňme si s príležitosťou výročia jeho smrti naňho modlidbou za našu farnosť, ktorú mal zvlášť na srdci. Možeme sa zastaviť i pri jeho novozrekonštruovanom pomníku a zaspomínať si, čo pre nás jednotlivo i celkom pre Strážničanov dobré urobil. Patrí mu naša veľká vďaka. Priatelia, som rád, že práve my v Strážnici sme mali to šťastie sprevádzať ho na sklonku života a rozlúčiť sa s ním. Prináša a bude nám to prinášať hojné Božie požehnanie. Marián Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 5 -

6 Společenská etiketa platí i v kostele Pravidla slušného chování a společenskou etiketu bychom měli dodržovat i v chrámě. Pro osvěžení nebo doplnění znalostí si dovolujeme využít brožurku Spoločenská etiketa platí aj v kostole, která byla v roce 2011 samostatně neprodejnou přílohou slovenských Katolíckych novin. Zde na otázky etikety odpovídala Olga Škvareninová, odbornice na neverbální komunikaci (*1964). Platí pravidla etikety už při vstupu do kostela? Člověk, který vstupuje do kostela a chce se zúčastnit mše svaté, by měl být čistě, vkusně a i trošku svátečně oblečený. Dámy by se měly vyhnout mikrosukním a hlubokým výstřihům, páni krátkým kalhotům. To, co si lidé dnes obzvlášť v létě oblékají do kostela, je vhodné spíš na koupaliště. Někdo můženamítnou, že ve svém volném čase se může obléct, jak chce. Ale není účast na mši sv. slavnostním a radostným trávením volného času? Není to světlý bod všedního dne? Tomu by mělo odpovídat i oblečení. Když vchází do kostela nebo z něho vychází manželský pár, respektive muž a žena, kdo vchází nebo vychází první? První by měl do kostela vcházet muž. Protože dveře do kostela jsou většinou dřevěné, tedy i těžké, měl by je otevřít pán a podržet dámě. Do budovy nebo do místnosti, kde nejsou prosklené dveře, vchází jako první muž. Jak je to se sezením v lavici, má na kraji sedět muž nebo žena? Na kraji sedí muž, žena by tam neměla sedět. Když vchází muž a žena do lavice, která je už zkraje obsazená, první do lavice vstupuje muž, aby ženě uvolňoval cestu. K sedícím lidem se otáčíme tváří, podíváme se na ně a řekneme děkuji. Lavice v kostelích jsou však obyčejně úzké, proto by se měly obsazovat od středu a ne od kraje. Když uvidím v kostele známého, jak ho mohu pozdravit? Je vůbec pozdrav v kostele přípustný? Známého, který je od nás daleko, stačí zkontaktovat očima, pousmát se, kývnout hlavou. Když si s ním chceme povyprávět, můžeme ho počkat po mši svaté a venku si pohovořit. V kostele ne. Kostel není kavárna. Jak upozornit lidi, kteří si před námi anebo za námi během mše sv. vyprávějí? Osobně si neumím takovou situaci představit, nikdy jsem se v ní neocitla. Všechno je však o komunikaci. Možná bych řekla: Promiňte, rušíte mě. Je potřeba to udělat vhodně, krátce a uctivě, i s milým úsměvem. Nikdy totiž nevíte, proč a o čem si ti dva povídají, i když by si povídat neměli. Kromě hlasitého hovoru nás mohou vyrušit v kostele i jiné věci. Jsem nekuřačka a překáží mi cigaretový zápach. Také může lidem být na obtíž výrazný parfém, pach těla, nepříjemný dech, zápach oblečení, hlasitý hovor, upřený pohled, neboť to všechno zasahuje do jejich osobní až intimní zóny. I milovník česneku či cibule by je měl konzumovat až po mši svaté. S těmito okolnostmi se však setkáváme i v běžném životě, například v přeplněné městské hromadné dopravě. I tady jsou těsně vedle sebe lidé, kteří se neznají, ale musí spolu nějaký čas koexistovat. V kostele je možné tyto situace řešit tak, že se přesuneme na jiné místo nebo si sedneme na kraj lavice, a tak aspoň z jedné strany budeme mít osobní zónu nedotknutelnou. I když kněží na to upozorňují a základní slušnost káže vypnout si před vstupem do kostela mobilní telefon, často se stává, že během mše sv. někomu telefon zazvoní, ba dokonce někdo v kostele i telefonuje Může se to stát, s tím je potřeba počítat, jsme jednoduše lidé, jsme omylní. I při zvonění cizích mobilních telefonů však jde v první řadě o naše osobní soustředění na Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 6 -

7 mši svatou. Když jsme plně soustředění, nevyruší nás nic a nikdo. Když mobil zvoní dlouho a je navíc blízko nás, jsme z toho nervóznější, než když se zvonění ozývá z dálky. Ale přijat hovor nebo esemeskovat v kostele je neslušné. Jak reagovat při pozdravení pokoje, když jsme nemocní? Podat anebo nepodat ruku? První pravidlo je, že když jsem nemocná, smrkám, kašlu a kýchám, zůstanu doma a nešířím chorobu dál. Mělo by to platit pro věřící i pro kněze. Když se mi chce kýchnout, stihnu-li to, vytáhnu kapesník, nestihnu-li to, kýchnu do levé ruky, protože pravá se podává. Podala jsem ruku i lidem, kteří měli na té své ekzém. Nemám s tím problém. Dnes se mi však zdá, jakoby si lidé podávali ruce v kostelích méně. Kdysi bylo dobrým zvykem otočit se k lidem vedle vás, před vámi a za vámi. Dnes přibývají lidé, kteří nepodají ruku nikomu. Možná se vytratila jistá spolupatřičnost, dotyk má z neverbálních prostředků největší komunikační hodnotu. Dotykem, podáním ruky, se přenáší mezi lidmi obrovské množství informací. Možná je to i ze strachu před chorobami, ale nemůžeme žít ve sterilním prostředí. Virusy a bakterie potkáte všude, základ je, že po příchodu domů si pořádně umyjeme ruce pod tekoucí vodou. Který zlozvyk překáží v kostele vám? Nejvíc se mi nelíbí, když kněz i ministranti po mši sv. odcházejí, a i když jsou ještě stále při svatostánku, lidé se postaví a hrnou se pryč. Připomíná mi to závěr divadelního představení, když někteří diváci utíkají do šatny pro kabáty. Kam pospíchají? Nedokážou vychutnat doznívání povznášejících pocitů? A opět jsme při etiketě: nejdříve odchází kněz s ministranty a až po nich věřící. Více o autorce na Rébus (nejen) pro starší děti Poznáš světici, jejíž život zde stručně popisujeme? Je jednou z nejslavnějších českých světic, přišla na svět jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské. Postavení královské dcery ji ale neuspokojuje, její touhou je vstoupit do kláštera a stát se služebnicí Boží a nakonec si prosadila rozhodnutí, že se bude plně věnovat zbožné činnosti. Založila špitál sv. Františka pro chudé a nemocné, poblíž kterého později vznikají dva kláštery: mužský klášter menších bratří sv. Františka a ženský klášter řádu sv. Kláry. Do kláštera klarisek pak sama vstupuje a záhy se stává jeho představenou (abatyší). Po celý svůj život je činná nejen jako členka řádu klarisek, též se významně zapojuje do veřejného života své doby, nemalý vliv má mimo jiné na svého bratra, krále Václava I. Jednookého - v roce 1249 za české vnitropolitické krize se například přímo podílí na smíru mezi ním a jeho odbojným synem Přemyslem Otakarem II. Již nedlouho po smrti pak začíná být českým lidem považována za světici, věří se, že na její přímluvu se dějí četné zázraky. Svatořečena byla 12. listopadu roku 1989 papežem Janem Pavlem II. Sv.. Který svatý odpovídá naší nápovědě? Jeho rodiče s ním tuto víru ani jeho touhy nesdíleli, a protože otec nepoznal nic jiného než vojenský život, tak byl Martin v patnácti letech odveden do armády. Na přání svého otce se stal vojákem jako on. Přestože byl vojákem nerad, plnil vojenské povinnosti spolehlivě a odvážně. Svoji víru dokázal ale žít i v armádě. Žil skromně, pokorně a dokonce ke svému otroku se choval jako k bratrovi. Byl jednoduše jiný než ostatní vojáci, což také dokazuje symbolický čin při setkání se žebrákem, díky němuž se stal tak známý. Sv.. Svou odpověď vhoď do krabičky v kostele. Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 7 -

8 Informace Advent a Vánoce ve farnosti Už dnes Vás chceme pozvat na letošní adventní a vánoční farní akce. Poznačte si do kalendáře - těšíme se na Vás sobota, 1. prosince: po mládežnické mši sv. adventní bdění u P. Marie, sobota, 8. prosince: - dopoledne: adventní duch. obnova, - večer: sv. Mikuláš ve farnosti, - večer: farní výlet na vánoční trhy do Bratislavy, středa, 12. prosince: adventní koncert Rodinného centra, pátek, 14. prosince: víkendové adventní trhy na Zahradě u sv. Martina, sobota, 15. prosince: adventní koncert Purk. gymnázia, sobota, 22. prosince: rozžíhání vánočního stromu (od 19 hod.), pondělí, 24. prosince: odpoledne dětská půlnoční mše sv., úterý, 25. prosince: vánoční koncert v kostele P. Marie, středa, 26. prosince: kolednická krojovaná mše sv. a odpoledne Živý betlém. Samozřejmě to není vše, co se pro Vás připravuje ve farnosti. Podrobnosti v prosincovém Na cestu a na plakátech. Ochotné farníky zveme ke spolupráci a k přípravám těchto akcí; organizační setkání se bude konat v pondělí 12. listopadu. Vánoční bohoslužby ve Strážnici: : 23 hod., : 9 a hod : 7.30 a hod : 16 hod. a 23 hod. na Žerotíně, : 9, a hod. Vánoční bohoslužby v Petrově: : 21 hod., , a : 9 hod. Roráty Jako každoročně tak i letos budou děti po ranních rorátech v adventu zvány na faru na snídani, po které jdou do školy. Prosíme proto ochotné včelaře, zda by mohli věnovat med pro děti na oblíbený ranní rohlík s medem. Také se obracíme na ochotné ženy, které by pro děti ráno snídani na faře připravily a následně udělaly po nich úklid. Hlaste se co nejdříve u paní Ludmily Piškulové. Děkujeme! Stručný přehled příjmů a výdajů farnosti Strážnice od do Příjmy za výše uvedené období: Sbírky, dary ,-- Příspěvek mládeže na setkání piarist. mládeže ,-- Výdaje za výše uvedené období: Voda 4.413,-- Doprava setkání piar.mlád ,-- Setkání piar. mládeže ,-- Elektr. energie + plyn Petrov ,-- Mzdy ,-- Na cestu ,-- Kopír ,-- Klubovna RCS 7.700,-- Topidlo + ohřev vody fara ,-- Zbývá uhradit: ,--, a to: záloha na elektrickou energii, doplatek za opravu kaple sv. Rocha, desátek, faktura za plyn - Petrov, elektrická kamna na oratorku, kopír., pracovní listy pro děti, doprava mládeže při piarist. setkání. Komentář: Setkání piaristické mládeže - stravné a ubytování bylo hrazeno z příspěvků mládeže. Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 8 -

9 Beseda s prezentací fotografií z poutní cesty po stopách Cyrilometodějských učedníků Sekce Modlitby otců a Centrum pro rodinu Vás srdečně zvou na přednášku a prezentaci fotografií strážnických rodáků P. Vladimíra Mikulici a Mlady Mikulicové na téma: Misijní putování svatých sedmipočetníků Velkou Moravou, Bulharskem a Byzancií. Jedná se o prezentaci fotografií a průvodní slovo z poutní cesty k ostatkům a po stopách svatých cyrilometodějských učedníků příspěvek k přípravě na nadcházející jubileum jejich příchodu na Velkomoravský Velehrad. Jako další hosté vystoupí skupina mládeže z evangelického sboru v Hrubé Vrbce a Velké nad Veličkou s úžasným vstupem skvělou hudbou a pantomimou na téma pokušení. Beseda se uskuteční v neděli 4. listopadu v hod. v klubovně Centra pro rodinu nad tělocvičnou Základní školy M. Kudeříkové. Těšíme se na Vaši návštěvu i nevšední kulturní obohacení účastníků. Výstavka ručních prací Orel jednota Strážnice připravuje na 15. a 16. prosince 2012 výstavku ručních prací s vánoční tematikou, která bude spojena s orelskou akademií. Zájemci o vystavení svých výrobků, nechť je přinesou ve středu 12. prosince, mezi hodin, na Orlovnu v Masarykově ulici. Knihovna křesťanské literatury Spolkový dům Masarykova 370 Vám nabízí: Sedm hlavních ctností Notker Wolf Autor hovoří o křesťanských ctnostech jako o autentické cestě ke štěstí, přičemž čerpá z evangelia, z moudrosti staletími prověřené benediktinské řehole i z vlastní životní zkušenosti. Má vzácný dar mluvit o ctnostech fundovaně, ale přitom přitažlivě a srozumitelně. Sděluje své zkušenosti s vírou, láskou a nadějí, zároveň nás zve i k objevování pozapomenutých ctností statečnosti, spravedlnosti, moudrosti a střídmosti. Zpronevěřené nebe Franz Werfel Vynikající román s nadčasovým poselstvím, první český překlad knížky, kterou sám autor pokládá za jedno ze svých nejzdařilejších děl. Těšíme se na Vaši návštěvu. Provozní doba: pondělí a středa úterý Úklid kostela Panny Marie Sobota skupina č. 4 - Sochorová E. Sobota skupina č. 5 - Svobodová M. Sobota skupina č. 6 - Stehlíková J. Sobota skupina č. 7 - Benešová B. Úklid je každou sobotu od 8:00 hod. Úklid kostela sv. Martina skupina č. 9 p. Ludmila Rybecká skupina č. 10 p. Marie Rybecká skupina č. 11 p. B. Martinková skupina č. 12 p. B. Kučerová Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 9 -

10 Rodinné centrum Strážnice Vás zve Pravidelné aktivity: Úterý MK SEDMIHLÁSEK hod. VÝROBA ŠPERKŮ od hod. (30,-Kč + spotřebovaný materiál). Možnost využití herny pro malé děti. DUHOVÉ CVIČENÍ - RODIČE+DĚTI 3 6 let od hod. v tělocvičně ZŠ M. Kudeříkové (30,-- Kč). NUTNO SE PŘIHLÁSIT!!! Středa MK SEDMIHLÁSEK 9.00 hod hod. Čtvrtek - POHLAZENÍ PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY od hod. Příprava k porodu, relaxace, sdílení (30,-Kč) Pátek - ROBÁTKA - CVIČENÍ S MIMINKY od 9.30 hod. (30,-Kč) Pozvánky: Neděle od 14 hod: BESEDA S PREZENTACÍ FOTOGRAFIÍ Z POUTNÍ CESTY PO STOPÁCH CYRILOMETODĚJSKÝCH UČEDNÍKŮ - Prof. Mlada Mikulicová, pedagog UK v Praze a P. Vladimír Mikulica Úterý od 16 hod.: PLSTĚNÍ ZA MOKRA - zkušená lektorka nám předvede jednu z technik k výrobě šperků aj. Středa od 18 hod.: RODIČE MOHOU DĚLAT CHYBY - beseda s výchovnou poradkyní Mgr. M. Mikulkovou zaměřená na aktuální problematiku výchovy dětí (40,-Kč) Sobota PŘEDADVENTNÍ KARNEVAL od 16 hod. (tělocvična ZŠ MK) KURZY MANŽELSKÝCH VEČERŮ s možností hlídání dětí (NUTNO SE PŘIHLÁSIT) MODLITBY OTCŮ pondělky od 20 hod. MODLITBY MAMEK poslední úterky v měsíci od hod. KLUBko klub pro školní děti v misijním i táborovém duchu - první pátky od hod hod. Připravujeme: Neděle RODINNÁ KAVÁRNIČKA: odpolední zastavení při kafíčku či čaji s nabídkou různých aktivit pro celou rodinu v klubovně RC Sobota MIKULÁŠ VE MĚSTĚ Středa ADVENTNÍ KONCETR LŠU STRÁŽNICE V KOSTELE P. MARIE Sobota VÝUKA ZDOBENÍ PERNÍČKŮ Pátek Neděle STRÁŽNICKÝ ADVENTNÍ MINIJARMARK NA ZAHRADĚ U SV. MARTINA + VÝSTAVA BETLEMŮ V KLUBOVNĚ RC Prosíme ochotné lidi o zapůjčení betlémků, které zdobí jejich domovy a také ty, kteří by chtěli představit a nabídnou k prodeji své výrobky, aby nás kontaktovali! Středa STRÁŽNICKÝ ŽIVÝ BETLÉM NA ZAHRADĚ U SV. MARTINA od 17 hod. POZNÁMKA: Úpravy časů jednotlivých pravidelných aktivit vyplynuly z potřeby účastníků i z důvodu, aby se, pokud možno, nekryly s jinými aktivitami. KONTAKT: Mob , web.rcstr.cz, facebook Časopis farnosti Strážnice Na cestu

11 OKÉNKO DO FARNÍ CHARITY Vánoční dárky pro sirotky na Ukrajině Již čtvrtým rokem se strážnická charita připojuje k humanitární akci, spočívající v obdarování dětí v dětských domovech na Ukrajině vánočními dárky. Jedná se o balíčky v hodnotě cca 1.000,- Kč, obsahující ošacení, školní potřeby, sladkosti a nějakou hračku, které jsou adresované přímo jmenovitým dětem. Tyto dárky dětem osobně na Ukrajině předají zástupci Arcidiecézní charity Olomouc. Kdo z Vás se rozhodne přidat se k této naší akci formou svého dárku, může, buď sám nebo také ve spolupráci např. s rodinou nebo známými, obdarovat vánočním dárkem konkrétní dítě z dětského domova na Ukrajině. Seznam dětí je k dispozici do u ředitele strážnické charity, kde jsou uvedena jména dětí, jejich věk, výška i velikost obuvi. Zároveň Vám zde budou předány bližší instrukce, týkající se těchto balíčků. Rovněž lze darovat jakoukoliv částku hotovosti do pokladničky, která je pro tento účel umístěna do konce listopadu v naší charitní prodejně. Dle vybrané částky následně vytvoříme příslušný počet balíčků. V loňském roce se takto díky Vám podařilo obdarovat 15 dětí ze čtyř dětských domovů na západní Ukrajině. Vzhledem k tomu, že se tato akce opět setkala s velkým ohlasem nejen v naší charitě, ale i v charitách naší arcidiecéze, chceme i letos alespoň touto formou udělat radost dětem, které si jinak nemohou dopřát radosti v kruhu svých nejbližších, u svých rodičů - v zázemí vlastní rodiny. Kdy a proč je dobré využít službu Osobní asistence? Služba osobní asistence umožňuje svým uživatelům prožívat plněji svůj život. Mohou si za pomoci asistenta plnit své potřeby a přání. Může se jednat například o pomoc při udržování kontaktu s okolním prostředím vycházky, doprovod na úřady či k lékaři, na mši svatou nebo navštívit hřbitov zvláště v dušičkovém období. Klienta mohou asistenti doprovodit pěšky, vézt na charitním mechanickém vozíku nebo odvézt charitním autem. Dále může služba prostřednictvím svých asistentů pravidelně pomáhat s procvičováním jemné motoriky a udržováním duševních sil (učení, společná práce v domácnosti, komunikace, čtení, křížovky, rébusy apod.). Ačkoliv je naše služba zaměřena na seniory, slouží všem potřebným bez omezení věku. Zájemci o tuto službu se mohou dále informovat: Vedoucí služby Marie Kristoňová kancelář Charity Strážnice, Kovářská 396, t Sociální pracovnice Bc. Jarmila Mičková, kancelář Charity Strážnice, t Časopis farnosti Strážnice Na cestu

12 Nejen pro děti!!! POZOR!!! Úkol pro starší děti najdete na straně 7. Správné řešení vhoďte do krabičky v kostele. Losování výherce bude na první listopadové dětské mši sv. Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Vychází , náklad 700 kusů Tisk: Tiskárna Sukupovi Své náměty a připomínky můžete vhodit do krabičky vzadu v kostele. nebo zaslat na webové stránky farnosti: Děkujeme všem přispěvatelům. Časopis farnosti Strážnice Na cestu

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015 Duchovní slovo Dušičky Navštěvujeme hřbitovy, obětujeme naši modlitbu a vzpomínáme naše zemřelé... ano, vzpomínáme. Většinou s vděčností, s úsměvem si připomínáme

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1-

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1- Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV Mílí přátelé, vstupujeme do měsíce, který je zasvěcený modlitbě růžence. Snažme se vzít do ruky růženec a společně s Pannou Marií

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM LISTOPAD 2011 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Až budu umírat............ 02 O smrti, víře a naději........... 02 Vzpomeneme a pomůžeme....... 03 Rosteme v poznání......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM DUBEN 2012 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Dám si Dr.Ing............... 02 Velikonoční přání............. 03 Svatý týden a Velikonoce 2012 04 Vedeni Duchem svatým......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ 1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ První Boží přikázání nám přikazuje víru v Boha a v to, co nám Bůh zjevil, a také úctu k němu. Proti prvnímu přikázání hřeší, kdo opovrhuje Bohem nebo jeho

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA 30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ZÁKLADNÍM MOTIVEM PRO NÁŠ LETOŠNÍ ADVENT JE ZVON. K čemu slouží zvon? Zve k modlitbě, svolává k bohoslužbě, hlásí denní dobu, oznamuje radostné i smutné

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více