Předmluva. Dis. Barbora Bočková Zdeněk Krám Stanislava Hanzlíková Mgr. Bc. Ingrid Heinicová Válková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmluva. Dis. Barbora Bočková Zdeněk Krám Stanislava Hanzlíková Mgr. Bc. Ingrid Heinicová Válková"

Transkript

1 Obsah Předmluva ÚVOD Co je to CLIL a odkud pochází? Situace kolem CLILu v Evropě a u nás Cíle CLILu CLIL v ZUŠ Proč do výuky CLIL zařadit Úskalí CLILu a jak jim předcházet CLIL V HUDEBNÍM OBORU Výběr slov pro použití v ročníku I. cyklu v HO Výběr slov pro použití v ročníku I. cyklu v HO Fráze ( phrase ) pro využití v hudebním oboru I. + II. cyklus Fráze ( phrase ) pro využití v souborové hře I. + II. cyklus Překlady nejběžnějších frází, slov a sousloví z cizojazyčné hudební literatury CLIL VE VÝTVARNÉM OBORU CLIL V TANEČNÍM OBORU CLIL V LITERÁRNĚ DRAMATICKÉM OBORU ZÁVĚR Nejčastější dotazy pedagogů k metodě CLIL (Výběr z materiálů PhDr. Zdeňka Vašíčka, Ph.D.) Zdroje materiálů k metodě CLIL tipy a náměty Literatura a další zdroje informací:

2 Předmluva V rámci projektu podpora uměleckého vzdělávání realizovaného naší školou jsme se rozhodli vytvořit v jedné z klíčových aktivit metodický materiál pro ZUŠ týkající se metody CLIL. Metoda CLIL patří k významným kurikulárním trendům současného evropského školství. V základním vzdělávání se tato metoda již běžně používá. Pro její používání v základním uměleckém vzdělávání není dosud zpracován žádný metodický materiál. Podrobněji se touto metodou a používáním v ZUŠ zabývá PhDr. Zdeněk Vašíček, Ph.D. dlouholetý učitel a lektor CLIL na ZUŠ, nositel Evropské jazykové ceny LABEL ( Evropský učitel jazyků roku 2010 ) a pedagog působící v ZUŠ Tišnov. Autorský tým našeho metodického materiálu měl příležitost zúčastnit se přednášky tohoto lektora a dovolili jsme si čerpat z materiálů, které nám poskytl. Autorský tým: Dis. Alexandra Oberlová Dis. Barbora Bočková Zdeněk Krám Stanislava Hanzlíková Mgr. Bc. Ingrid Heinicová Válková 2

3 1. ÚVOD 1.1 Co je to CLIL a odkud pochází? Content and language integrated learning (CLIL) je anglická zkratka označující výuku, kdy se vyučuje nejazykový i jazykový předmět současně, tzn. integrovaně. Můžeme také říci, že nejazykový předmět je vyučován prostřednictvím cizího jazyka a cizí jazyk pomocí nejazykového předmětu. Žáci si tak osvojují znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. Termín CLIL použil jako jeden z prvních David Marsh z univerzity Jyväskylä ve Finsku v roce Dle odborníků sdružení EUROCLIC zabývajícími se CLILem, je tato metoda popisována jako využití cizího jazyka jakožto prostředku výuky nejazykového předmětu, jako je např. zeměpis, dějepis, matematika či jakýkoliv jiný předmět. Další autoři publikací pojednávajících o CLILu zdůrazňují, že nejde o preferenci nebo dominanci jazyka nad druhým předmětem ani naopak. Jde o přirozené propojení v jakékoliv míře. Není důležité, zda jde o několikaminutovou aktivitu v cizím jazyce nebo hodinu vedenou převážně v cizím jazyce. Propojením jazykové a nejazykové výuky tak přispíváme k osvojování si daného učiva a cizího jazyka zároveň. 1.2 Situace kolem CLILu v Evropě a u nás Metoda CLIL se v současné době rychle šíří nejen po celé Evropě. Například kulturní a jazykový Goethe-Institut s celoevropským působením uvádí, že před rokem 1980 bylo jen mizivé procento zemí spojujících předmětové a jazykové učení. A pokud už kombinace jazyka a nejazykového předmětu existovala, bylo to především na elitních školách. Informační platforma pro vzdělání v Evropě EURYDICE poskytuje informace o projektech a rozmachu CLILu v jednotlivých státech. Hlavním cílovým (CLIL) jazykem je angličtina, dále pak francouzština a němčina. Předměty, s kterými se CLIL pojí, se dají rozdělit do tří základních skupin. Jsou to humanitní předměty jako dějepis, zeměpis, přírodopis. Následují přírodovědní předměty jako matematika, fyzika, biologie a umělecké předměty jako výchovy hudební, výtvarná a tělesná. Efektivita CLILu souvisí s konkrétním využitím v jakémkoliv předmětu. Jak uvádí Výzkumný ústav pedagogický v Praze, CLIL u nás se začal rozvíjet hlavně ve spojitosti s dokumentem Evropské unie: Podpora jazykového vzdělávání a lingvistické rozmanitosti: Akční plán Tento plán spojuje jazykové cíle s obsahem předmětu souvisejícím s cíli Evropské unie. 3

4 1.3 Cíle CLILu Hlavním kritériem CLILu je dvojí cíl rozvoj cizího jazyka a druhého nejazykového předmětu. Oba tyto cíle jsou stejně důležité, i když mohou být rozvíjené v různé míře v jednotlivých hodinách. Míra zapojení jazyka do druhého předmětu záleží na konkrétní situaci, vhodnosti a volbě vyučujícího. V potaz bychom určitě měli brát také věk žáků, podmínky výuky vycházející z osnov naší školy, a zda jsou naši žáci na tuto metodu již zvyklí a do jaké míry. Stejně tak i míra zapojení odborného předmětu do výuky jazyka záleží na stejných faktorech. Vždy bychom měli dbát na to, aby bylo učivo srozumitelné a jeho podání budilo motivaci a zájem ze strany žáků. V takových podmínkách můžeme pak zdárně rozvíjet další cíle, jako jsou komunikační dovednosti, uvědomění si internacionalismu (správných ekvivalentů odborných výrazů v cílovém a mateřském jazyce), jazykové kompetence (schopnost užívat cílový jazyk), aplikace již osvojeného učiva na nové, apod. Tímto docílíme situace, že náš předmět nebude izolován od ostatních a jazyk limitován předmětem cizí jazyk, ale naše výuka dostane komplexní charakter a přirozené propojení znalostí a dovedností napříč předměty. Tak jako v životě se nedějí věci odděleně, tak i učení nabere na spojitosti, čímž se přiblíží realitě. Použití cílového jazyka pak bude přirozené, bezprostřední a smysluplné. 1.4 CLIL v ZUŠ V českých základních uměleckých školách (dále jen ZUŠ ) existují běžně čtyři obory: hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický. Dochází zde k vyučování řady předmětů, pro většinu z nich dle dostupných zdrojů soudě dosud neexistují projekty CLIL. Pro stávající učitele ZUŠ je to výzva. Mohou ji přijmout, ale také nemusí. Bez vyrovnávání se s moderními trendy však jejich profesionální perspektiva klesá. Nejlepšími předpoklady inovátora jsou dobrovolnost.. Dalšími požadavky na inovaci jsou proveditelnost v běžné školní praxi.. Z hlediska CLIL (nejen na ZUŠ) je výhodné, že vzdělávání učitele v cizím jazyku má podporu MŠMT při praktickém používání tohoto jazyka, aniž by zde úrovně byly taxativně vymezeny. Z uvedených okolností by CLIL měl mít možnost ve své výuce zavést každý učitel ZUŠ, který o to bude mít zájem. Učitelé ZUŠ mají různé vzdělání umělecké, pedagogické i cizojazyčné, různé postoje a zájmy. Je možné nechat je podstoupit intelektuální riziko vědomých tvůrců a využít tak jejich potenciál sebezdokonalování. Učitel ZUŠ by měl chápat CLIL jako příležitost ke své 4

5 profesionalizaci. Stejně jako každý jiný pedagog ví, že jeho úkolem je celoživotní vzdělávání a jednou z požadovaných klíčových kompetencí je komunikace v cizích jazycích. Cizí jazyk je podáván v přirozeném prostředí reálných situací, což s sebou přináší velkou míru chuti po poznání a komunikaci jako takové. Do vyučování v mateřském jazyce postupně proniká cizí jazyk více či méně. Jeho použití začíná od bodového, což může znamenat, že v rámci jedné vyučovací hodiny je použito třeba jen jedno jediné cizí slovo jen jednou. Používá se lexikální a gramatické minimum. Vedle cizího jazyka se v CLIL stále uplatňuje jazyk mateřský. V CLIL jde o zvládnutí cizího jazyka nikoli dokonale, ale smysluplně pro zúčastněné. Žák se učí komunikovat v cizím jazyce, tedy jazykovým dovednostem. Hlavním úkolem je rozšířit slovní zásobu. Lze přitom navázat na ty cizojazyčné znalosti žáka, jichž nabyl ve své všeobecně vzdělávací škole. 1.5 Proč do výuky CLIL zařadit Výuka metodou CLIL kombinuje metody výuky jazyka a nejazykového předmětu. Už jen tento fakt přináší rozmanitost podání učiva. Znalosti nejsou jednostranně prezentovány učitelem, ale žáci jsou vedeni k samostatnému objevování, začleňování si nových poznatků do již známého učiva, vybízeni k diskuzím a práci s různými pomůckami. Žák přirozeně více komunikuje, protože je zde nutnost upřesňování pojmů, zpětné vazby a sebereflexe. Mnoho autorů (Coyle, Mefisto, Marsh, Frigols) zabývajícími se CLILem a jeho významem uvádí, že větší nutnost komunikace a spolupráce přirozeně rozvíjí sebedůvěru žáků, motivuje a posiluje individualitu. Podporuje také schopnost soustředění se a přivádí žáka k pozitivnímu vztahu k učení. Znalosti a dovednosti jsou tak rozvíjeny komplexně a díky variabilitě výuky spojené obvykle s větší mírou opakování i lépe fixovány. Z hlediska jazyka je velkým přínosem to, že je jazyk užíván přirozeně, v reálných situacích a ne v uměle vytvořených konverzacích a cvičeních, jak tomu může být v hodinách jazyka. Nemůžeme však tvrdit, že CLIL je jediná dobrá cesta ke vzdělání. Je bezesporu velkým přínosem, ale měli bychom vést v patrnost i jeho úskalí a možné problémy a vědět, jak se jich vyvarovat a úspěšně jim předcházet. Jedině tak bude mít tento druh výuky smysl a jeho cíle budou zdárně naplněny. 1.6 Úskalí CLILu a jak jim předcházet Asi nejčastějším problémem, kterému musí vyučující čelit, jsou vysoké nároky, které jsou na ně kladeny ve spojitosti s CLILem. Určitě je to časová náročnost efektivních příprav a 5

6 vyhledávání materiálů, a obtíže související s kvalifikovaností učitele a schopnosti vyučovat vlastně dva předměty najednou. Není ale třeba ničeho se bát, materiálů na CLIL výuku stále přibývá a existující knižní i internetové zdroje jsou velmi přínosné. Vyučující se nemusí pevně držet jedné učebnice, ale může čerpat z jakýchkoliv kvalitních materiálů. Nemusí se obávat ani nedostačující jazykové úrovně. Řešením je konzultace jazykové části hodiny s vyučujícím cizího jazyka. Navíc, jak už bylo zmíněno, v CLILu nejde o vedení celé hodiny v cizím jazyce. Pedagogové mohou klidně začít jen s krátkými aktivitami v cizím jazyce. Spolupráce mezi učiteli pomůže i v případě odborného předmětu. Ideální je vyučující CLILu s aprobací v jazykovém i nejazykovém předmětu, ale stejně dobře může tato metoda, při dobré spolupráci vyučujících, fungovat i pokud má pedagog aprobaci jen na jeden z daných předmětů. S úspěšným zaváděním CLILu do škol souvisí i dostatečná informovanost rodičů. Pokud rodiče vědí, co tato metoda obnáší, jak bude realizována, co rozvíjí a k jakým cílům směřuje, jistě ji uvítají. Někdy je CLIL nesprávně spojován s přetěžováním žáků. Jistě jsou na ně kladeny větší nároky spojené s větší mírou aktivity, což je ale v důsledku prospěšné pro lepší fixaci učiva a rozvoje komunikačních dovedností. Z reflexí z hodin vyučujících využívajících CLIL ve své výuce vyplývá, že většinu žáků taková výuka baví a těší se na ni. A to je pro nás pedagogy motivací překonávat počáteční těžkosti a nezdary a s CLILem pokračovat, nemyslíte? 6

7 2 CLIL V HUDEBNÍM OBORU Nota note [ nout ] 1 Hlavička head [ hed ] 2 Nožka stem [ stem ] 3 Praporek flag [ fleg ] 4 Trámec beam [ bým ] 5 Tečka dot [ dot ] notová osnova staff [ staf ] první linka first line [ frst lájn ] první mezera first space [ frst spejs ] druhá linka second line [ seknd lájn ] druhá mezera second space [ seknd spejs ] třetí linka third line [ sird lájn ] třetí mezera third space [ sird spejs ] čtvrtá linka fourth line [ fórs lájn ] čtvrtá mezera fourth space [ fórs spejs ] pomocné linky ledger lines [ ledžr lájns ] 2.1 Výběr slov pro použití v ročníku I. cyklu v HO PODSTATNÉ JMÉNO NOUN - PŘEKLAD VÝSLOVNOST břicho stomach [ stomak ] jazyk tongue [ tank ] fráze phrase [ frejs ] nádech breath [ bret ] nápěv tune [ tjůn ] nota note [ nout ] písnička song [ sonk ] ramena shoulders [ šouldrs ] refrén chorus [ koras ] rytmus rhythm [ rytm ] 7

8 rychlost speed [ spýd ] sloka strophe [ strof ] slovo word [ wrd ] sólo solo [ soulou ] takt time, bar [ tajm, bar ] text text [ text ] tón tone [ toun ] úsměv smile [ smajl ] ústa mouth [ maut ] výslovnost pronunciation [ pronunčijejšn ] zuby teeth [ týs ] PŘÍDAVNÉ JMÉNO ADJEKTIVE - PŘEKLAD VÝSLOVNOST dojemný moving [ můvink ] držený sustained [ sastejnyd ] falešný out of tune [ aut of tjůn ] hlasitý loud [ laud ] hluchý tone-deaf [ toun-dýf ] kulatý round [ raund ] lehký easy [ ísi ] legrační funny [ fany ] měkký soft, smooth [ soft, smůt ] neklidný impatient [ impejšn ] notový note [ nout ] ostrý acute [ ekjůt ] pomalý slowly [ slouli ] přirozený natural [ nejčrl ] rozvleklý prolix [ prolix ] rychlý fast [ fást ] smutný sad [ sed ] svázaný legato [ legejtou ] taneční dancing [ dencing ] 8

9 vřeštivý brassy [ bresi ] výrazný briliant [ brilijant ] vysoký high [ háj ] tvrdý hard [ hárd ] umělý artificial [ artyfišl ] uvolněný open [ oupn ] zazpívaný vocal [ voukl ] zvětšený added [ edyd ] zvučný sonorous [ sonorous ] PŘÍSLOVCE ADVERB - PŘEKLAD VÝSLOVNOST do rytmu to rhythm [ tů rytm ] dyšně (volně) sciolto [ siolto ] energicky vigoroso [ vigorosou ] hbitě nimble [ nimbl ] hlasitě forte [ fort ] jemně softly [ sóftli ] pomalu lento [ lentou ] rychle rapidly [ repidli ] středně silně mezzo-forte [ mecou-fort ] tiše stilly [ stili ] tlumeně muffled [ mafled ] vázaně legato [ legátou ] vesele allegro [ alígrou ] zřetelně cleary [ klíry ] SLOVESO VERB PŘEKLAD VÝSLOVNOST Dýchej! Breath [ bret ] frázovat to phrase [ tů frejz ] 9

10 nasadit tón to come in [ tů kam in ] Pamatuj si! Retain to! [ rytejn tů ] stát stand [ stent ] učit se to learn [ tů lrn ] uklidnit se to rest [ tů rest ] Ukonči! Finish! [ finiš ] Usmívej se! Smile, please! [ smajl, plís ] Uvolňuj (Vydechni)! Exhale [ exhejl ] vázat to bind [ tů bajnd ] vyslovit to pronounce [ tů pronounc ] Začni! Start! [ stárt ] zpívat sing [ sink ] posuvky accidentals [ eksidentls ] klíče clefs [ klefs ] křížek sharp [ šárp ] houslový G-klíč G- clef [ dží klef ] dvojkřížek double sharp [ dabl šárp ] basový F-klíč F-clef [ f klef ] bé flat [ flet ] altový C klíč C-clef alto [ sí klef ] dvojité bé double flat [ dabl flet ] tenorový C klíč C-clef tenor [ sí lef ] odrážka natural [ nečurel ] 10

11 2.2 Výběr slov pro použití v ročníku I. cyklu v HO PODSTATNÉ JMÉNO NOUN - PŘEKLAD VÝSLOVNOST akustika acoustics [ akustiks ] barva tónu tone colour [ toun kalr ] bicí percussion instr. [ perkužn instr. ] dechové nástroje dřevěné instruments woodwind [ instr.vůdvind ] doprovod abbligate [ abligejt ] harmonický tón overtone [ ouvrtoun ] hlasový rejstřík vocal register [ voukl registr ] hlavní melodie melody [ melody ] improvizace jazzu improvisation get-off [ iprovizejšn ] intonace intonation [ intonejšn ] klavírní úprava piano arrangement [ piénou erenžment ] ladění attunement [ atjůnment ] mezihra interlude [ intlíd ] opakování anaphora [ enefór ] part part [ part ] pasáž passage [ pasáž ] předehra overture [ ouvrtjůr ] regulátor hlasitosti control [ kontrol ] smyčcové nástroje strings [ strinks ] souborová hra broken consort [ broukn konsrt ] takt measure [ mežr ] text lyrics [ liriks ] těžká doba division [ dyvižn ] tóniny keys [ kýs ] trojzvuk triad [ tryjejd ] úprava redustion [ redukšn ] výraz expression [ exprešn ] začátek beginning [ biginink ] zesilovač amplifier [ amplifír ] zesilování amplification [ amplifikejšn ] 11

12 žánr genre [ dženr ] žesťové nástroje brass instruments [ (bras instr. ] PŘÍDAVNÉ JMÉNO ADJEKTIVE - PŘEKLAD VÝSLOVNOST abstraktní abstract [ abstrekt ] dokonalý perfect [ prfekt ] dominantní predominant [ predominent ] dvouruční two-handed [ tůhendyd ] falešný false [ fóls ] muzikální musical [ mjůsikl ] obligátní accompaniment [ ekompeniment ] ostrý acut [ ekjůt ] paralelní relative [ relativ ] sestupný descending [ deksendynk ] soudobý contemporary [ kontemprery ] vrcholný supreme [ suprém ] závěrečný ultimate [ ultimejt ] zpěvný singing [ singink ] PŘÍSLOVCE ADVERB - PŘEKLAD VÝSLOVNOST bez doprovodu a capella [ a kapel ] bez vibrata without faus [ vidaut faus ] bez zpěvu songless [ sonkles ] co nejsilněji as loud as possible [ es laud es posibl ] dle zápisu as written [ es vritn ] hlasitě forte [ forte ] krátce staccato [ stakáto ] široce broadly [ brouli ] zvolna tardamente [ terdament ] živě lively [ livli ] 12

13 SLOVESO VERB PŘEKLAD VÝSLOVNOST arpédžovat to breae [ tů brej ] artikulovat to articulate [ tů artykulejt ] dirigovat to conduct [ tů kondakt ] doprovázet accompany [ akompany ] korepetovat to coach [ tů kouč ] nechat znít to vibrate [ tů vibrajt ] pokračovat v hraní playing [ plejink ] prodloužit to prolong [ tů prolonk ] přehrát to replay [ tů ryplej ] synkopovat to syncopate [ tů sinkopejt ] uklidnit torest [ torest ] vázat to bind [ tů bajnd ] vydechovat to exhale [ tů exhejl ] zkrátit abbreviate [ abrevijejt ] zkoušet to rehearse [ tů ryhýrs ] změnit to change [ tů čejnž ] zvýšit to sharp [ tů šarp ] 13

14 Stupnice scale [ skejl ] cis c-sharp [ sí šárp ] ces c-flat [ sí flet ] dis d-sharp [ dý šárp ] des d-flat [ dý flet ] eis e-sharp [ ís šárp ] es e-flat [ í flet ] fis f-sharp [ ef šárp ] fes f-flat [ ef flet ] gis g-sharp [ dži šárp ] ges g-flat [ dží flet ] ais a-sharp [ ej šárp ] as a-flat [ ej flet ] his b sharp [ bí šárp ] b b-flat [ bí flet ] cisis c-double sharp [ sí dabl šárp ] ceses c- double flat [ sí dabl flet ] disis d- double sharp [ dý dabl šárp ] deses d-double flat [ dý dabl flet ] eisis e-double sharp [ í dabl šárp ] eses e-double flat [ í dabl flat ] fisis f-double sharp [ ef dabl šárp ] feses f-double flat [ ef dabl flet ] gisis g-double sharp [ dží dabl šárp ] geses g-double flat [ dži dabl flet ] aisis a-double sharp [ ej dabl šárp ] asas a-double flat [ ej dabl flet ] hisis b-double sharp [ bý dabl šárp ] heses b-double flat [ bý dabl flet ] 2.3 Fráze ( phrase ) pro využití v hudebním oboru I. + II. cyklus SLOVO, VÝRAZ PŘEKLAD VÝSLOVNOST Začni odsuď Start from this place [ stárt from dis plejs ] Buď odvážnější Be more courageous [ bí mór kurejžs ] Zkus tohle tempo Try this pace [ tráj dis pejs ] Soustřeď se Concentrate up [ koncentrejt ap ] Zklidni se Relax [ relax ] Počítej si Count it inside [ kaunt it insajd ] Soustřeď se na hru Concentrate to playing [ koncetrejt tu plejing ] Více citu do zpívání More emotion to singing [ mór emoušn tu sining ] Energické hraní An energetic playing [ en enerdžetyk pejing ] Zahraj to plynule Play it more fluently [ plej it mór fluently ] Budeme počítat We will count [ ví vil kaunt ] Pravidelný čas A periodic time [ ae peryodyk tajm ] Count on a half- loud Počítat polohlasně [ kaunt on ae hálflaud ] Oprav tón Repair this tone [ rypér dis toun ] Zpět na poslední notu Back to the last note [ bek tů d lást nout ] Má to dobrý začátek It has a good beginning [ it hes ae gud bigining ] Pravá ruka je rachlejší The right hend is faster [ d rajt hend is fastr ] 14

15 Základ je v ruce The base is in a hand [ d bejs is in ae hend ] V jaké poloze začneme? In which position we will begin? [ in vič pozišn ví vil bigin ] Obě ruce současně Both of hands at the same time [ bout of hends et tajm ] Procvičit tón Practise the tone [ praktajs d toun ] Více rytmu More rhytm [ mór rytm ] Hrát první hlas Play a first vocal [ plej a frst voukl ] Jak se cítíš? What is your feeling? [ vot is jór fíling ] Zkus rychlejší tempo Try a faster pace [ traj a frst pejs ] Hraj s citem Play with an emotion [ plej vit emoušn ] Počítej Count [ kaunt ] Kde je nejtěžší takt? Where is the most hardest bar? [ vér is d moust hardyst bar ] Pravidelné počítání A periodic counting [ ae peryodyk kaunting ] Udrž stejné tempo Keep the same pace [ kýp d sejm pejs ] Zkus novou píseň Try a new song [ tráj ae ňů sonk ] Hraj rozvážně a lehce Play deliberately and lightly [ plej delibrtly end lajtly ] Čti prstoklad Read a fingering [ rýd a fingering ] Čti notový zápis Read a notation [ rýd a notejšn ] Zahraj tento krátký úsek Play this short part [ plej dis šort párt ] V pořádku It is fajn [ it is fajn ] Hlasité počítání A loud counting [ ae laud kaunting ] Hraj píseň energicky Play the song energetic [ plej d sonk enerdžetyk ] Zahraj to zvlášť Play it separately [ plej it separejtly ] Hrajeme dohromady We play together [ ví plej tugedr ] Budeme swingovat We will swing [ ví vil sving ] Nehrajeme originál We do not play an original [ ví dont plej en rydžinl ] Hraj jako metronom Play like a metronom [ plej lajk a metronom ] Klidné tempo A slowly pace [ ae slouly pejs ] Zkus zahrát první notu Try to play the first note [ traj tu plej d frst nout ] První doba je prázdná The first beat is free [ d frst bít is frý ] Vysoký tón A high tone [ ae háj toun ] Pomalé zpívání A slowly singing [ ae slouly singing ] Nauč se text Learn the text [ lrn d text ] Lehká píseň An easy song [ en ísi sonk ] 15

16 2.4 Fráze ( phrase ) pro využití v souborové hře I. + II. cyklus SLOVO, VÝRAZ PŘEKLAD VÝSLOVNOST Připravte se! Get ready,tutti! [ get redy, tuty ] Klid,prosím! Quiet,please! [ quaid, plís ] Ladíme! Tuning! [ tjúnin: ] Začněme od začátku! Let s start from opening! [ lets stárt from opening ] Pozor,hrajeme ve 2/4 taktu! Be careful,we play in two-four time! [ bikérfl,vi plej in tú/fór tám ] Držte tempo! Hold you speed! [ hould jů spi:d ] Zkusíme to přehrát ještě Try to replay this,still once. [ tráj tu riplej dis, stil váns ] jednou. 10 minut přestávka! 10 minutes coffee break! [ ten minits kofi brejk ] Teď hrají pouze smyčce a Now playing only strings and [ nau plejin ounly strings end flétny. flutes. flauts ] Zopakujeme si znovu tuto Repeat, this part,once more. [ ripít, vans mór, dis part ] část. Zítra bude zkouška od 10 The rehearsal,will be,at 10 [ d ri hej:sl,vil bí et ten oklok hodin dopoledne. o clock a.m.tomorrow. ej em,tumórou ] Nashledanou zítra! Goodbye tomorrow! [ gud báj tumórou ] Výrazová,přednesová označení expression marks [ iksprešn marks ] Dynamika dynamics [ dynamiks ] Piano (slabě,tiše) piano,soft [ pienou,soft ] Pianissimo (velmi slabě) pianissimo [ pijanisímo,very soft ] forte(silně) forte,loud [ forte,laud ] fortissimo(velmi silně) fortissimo,very loud [ fortisímo,very laud ] fortissimo possible(co nejsilněji) fortissimo (as loud as possible) [ fortissimo pósíbile,ez laud ez posibl ] mezzoforte mezzoforte,moderately loud [ mecoforte, moderejtly laud ] crescendo-zesilovat crescendo,becoming louder [ krešendo, bikaming laudr ] descrescendo-zeslabovat descrescendo,becoming softer [ dekrešendo)(bikaming softr ] diminuendo-postupně zeslabovat dimiduendo,becoming gradually softer [ bikaming greduely softr ] legato-vázaně legato,bound together [ legato, baud tugédr ] staccato-krátce staccato,detached [ stakato,dytejdž ] tenuto-drženě tenuto, held [ tenuto,held ] portamento-neseně portamento,carrying [ keriing ] 16

17 2.5 Překlady nejběžnějších frází, slov a sousloví z cizojazyčné hudební literatury Ensemble Theory - Souborová teorie Bar Example Exercise Harmony Chapter Measure Measure rest, switching pause Melody Patterns takt vzor, ukázka, příklad cvičení harmonie, souzvuk kapitola takt, míra, metrum, tempo, nápěv taktová pomlka melodie modely, vzorky 17

18 Articulation artikulace Accenting Accent Full Value Notes Long Accent Short Accent Breath Slur Tongue Play briefly Play broadly Swing eighth-notes Swing feel Straight eighths (even eighths) Bossa novas and funk-rock feels akcentování, akcentace akcent plná délka not dlouhý akcent krátký akcent dech, dýchání vázat, hrát legato jazyk Hraj krátce Hraj široce swingové osminové noty swingové cítění rovné osminy Bossa nova a funk-rock cítění Swing 8th Notes Sound Different Than They Look Noty zní jinak, než je psáno; swingové osminové noty Anticipated Syncopated Delayed očekávaný (předražená nota) synkopovaný zpožděný (opožděná nota) Sound zvuk Ear Ear for music ucho hudební sluch 18

19 Tuning Low High Voice Sing Play Colour, Thémbr Voice leading Listen Key signatures Half step, half tone Whole step, whole tone Half step down, half tone down Half step up, half tone up ladění hluboký vysoký hlas zpívat hrát barva, zabarvení (hlasové, zvukové) vedoucí hlas naslouchat, poslouchat předznamenání půltón celý tón půl tón dolů půl tón nahoru Rhythm - rytmus Rhythmic notation Rhythmic Beat On beat Off beat Whole note Half note Quarter note rytmická notace rytmický úder, tep, pulzace úder na dobu úder mimo dobu celá nota půlová nota čtvrťová nota 19

20 Eighth note Sixteenth note Triplet osminová nota šestnáctinová nota triola Time, Timing - Tempo Medium Medium Swing Slow Moderately Ballad (Even 8ths), play straight 8ths Latin Groove Moderate Rock Fast Swing střední středně rychle, swingově pomalu, pozvolně mírně balada, hraj rovné osminy rytmus latinského stylu středně rychlý rock rychlý swing Expression - výraz Feeling Feel Soft Very Light Fast Loud Live cit, pocit, cítění cítit, pociťovat, vnímat měkce velmi lehce (jasně) rychlý, pevný hlasitě, silně živě 20

21 Cool Hot Driving, strong Tenderly Detached Relaxed Swing Afro Cuban music Latin chladný horký, prudký energický, dynamický něžně, měkce, jemně odděleně uvolněně (swingově) africko-kubánská hudba hudba Latinské Ameriky Scale stupnice Chromatic scale Diatonic scale Dorian scale Mixolydian Major pentatonic scale Minor pentatonic scale Dominant pentatonic scale Altered pentatonic scale Altered pentatonic scale Blues scale chromatická stupnice diatonická stupnice dórská stupnice mixolydická stupnice durová pentatonická stupnice mollová pentatonická stupnice dominantní pentatonická stupnice alterovaná (proměněná) pentatonická stupnice alterovaná pentatonická stupnice bluesová stupnice 21

22 Ensemble soubor, ansámbl Dixieland Combo Big Band Score Conductor Form Intro Ending Theme Head Composer Writer Lyrics Standard Solo Improvisation Chorus Break Accompaniment Arrangement Background Optional Repeat After Last Solo tradiční jazzový styl malá jazzová skupina velká jazzová skupina partitura dirigent forma úvod skladby závěr skladby téma, hudební myšlenka hlava (hlava tématu) skladatel textař text písně standardní jazzová skladba sólo, sólový výstup improvizace prostor pro improvizované sólo krátké sólo, vsuvka, pauza, přestávka doprovod úprava skladby, aranžmá pozadí, označení pro instrumentální doprovod sólového nástroje (zpěvu) dobrovolně opakovat (nepovinně) po posledním sóle 22

23 Play 1st Time Only Play 2nd Time and D. S. hraj pouze poprvé hraj až podruhé a při Dal Segno Col Trumpet 1. hraj stejný part jako trubka 1. Ride Cymbal Crash Cymbal Closed Hi-Hat Open Hi-Hat Rim Knock Play Left Hand only if no Bass Solo for any Trumpet or Trombone Background on Cue Solo As Written or Ad Libitum Fill In No Repeat doprovodný činel zavěšený činel hraj na zavřenou Hi-Hat hraj na otevřenou Hi-Hat hra paličkou o ráfek bubínku hraj levou ruku, pouze když není Bass sólo pro kteroukoliv z trubek nebo trombónů hraj podklad na ukázání dirigenta hraj, jak je napsáno nebo podle libosti vyplň sólovým výstupem bez repetice Pomlky rests [ rests ] 2 celá pomlka whole rest [ houl rest ] 3 půlová pomlka half rest [ half rest ] 4 čtvrťová pomlka quarter rest [ kvótr rest ] 5 osminová pomlka eighth rest [ ejs rest ] 6 šestnáctinová pomlka sixteenth rest [ sixtýs rest ] 7 dvatřicetinová pomlka thirty-second rest [ sirty seknd rest ] 8 čtyřiašedesátinová pomlka sixty-fourth rest [ sixty fours ] 23

24 Noty notes [ nouts ] 1 dvoucelá nota double whole note [ dabl houl nout ] 2 celá nota whole note [ houl nout ] 3 půlová nota half note [ half nout ] 4 čtvrťová nota quarter note [ kvótr nout ] 5 osminová nota eight note [ eis nout ] 6 šestnáctinová nota sixteenth note [ sixtýns nout ] 7 dvaatřicetinová nota thirty-second note [ sérty seknd nout ] 8 čtyřiašedesátinová nota sixty-fourth note [ sixty fórs nout ] 1 doula duplet [ djuplet ] 2 triola triplet [ triplet ] 3 kvartola quadruplet [ kvadruplet ] 4 kvintola quintuplet [ kvintuplet ] 5 sextola sextuplet [ sextuplet ] 6 septola septuplet [ septjuplet ] 24

25 Takt bar [ bar ] 1 taktová čára bar line [ bár lajn ] 2 dvojitá taktová čara double bar [ dabl bar ] 3 takt bar,time [ bar,tájm ] 4 taktové označení time signature [ tájm signečr ] Taktová označení 1 dvouosminový takt two-eight time [ tů ejd tájm ] 2 dvoučtvtový takt two-four time [ tů fór tajm ] 3 dvoupůlový takt two-two time [ tů tů tájm ] 4 čtyřosminový takt fou-eight time [ fór ejd tájm ] 5 čtyřčtvrťový takt four-four time [ fór fór tajm ] 6 čtyřpůlový takt four two time [ fór tů tájm ] 7 šestiosminový takt six-eight time [ six ejt tájm ] 8 šestičtvrťový takt six four time [ sixfór tájm ] 9 tříosminový takt three-eight time [ trý ejd tájm ] 10 tříčtvrťový takt three-four time [ trý fór tájm ] 11 třípůlový takt three-two time [ trý tů tájm ] 12 devítiosminový takt nine eight-time [ nájn ejt tájm ] 13 devítičtvrťový takt nine-four time [ nájn fór tajm ] 14 pětičtvrťový takt five-four time [ fájv fór tájm ] 25

26 26

27 27

28 Základní intervaly čistá prima perfect prime [ perfect prajm ] zvětšená prima augumented prime [ ógumentyd prájm ] malá sekunda minor second [ májnr seknd ] velká sekunda major second [ méjdžr seknd ] zvětšená sekunda augumented second [ ógumentyd seknd ] zmenšená tercie diminished third [ dymynyšd syrd ] malá tercie minor third [ májnr syrd ] velká tercie major third [ mejdžr syrd ] zvětšená tercie augumented third [ ógumentyd syrd ] zmenšená kvarta diminished fourth [ dymynyšd fórs ] čistá kvarta perfect fourth [ perfekt fórs ]- zvětšená kvarta augumented fourth [ ógumentyd fórs ] zmenšená kvinta diminished fifth [ dymynyšd fájfs ] čistá kvinta perfect fifth [ perfekt fájfs ] zvětšená kvinta augumented fifth [ ógumentyd fájfs ] zmenšená sexta diminished sixth [ dymynyšd siks ] malá sexta minor sixth [ májnr siks ] velká sexta major sixth [ mejdžr siks ] zvětšená sexta augumented sixth [ ógumentyd siks ] zmenšená septima diminished seventh [ dymynyšd sevns ] malá septima minor seventh [ májnr sevns ] velká septima major seventh [ mejdžr sevns ] zmenšená oktáva diminished octave [ dymynyš oktiv ] čistá oktáva perfect octave [ perfekt oktiv ] zvětšená oktáva augumented octave [ ógumentyd oktiv ] 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 3 CLIL VE VÝTVARNÉM OBORU PODSTATNÉ JMÉNO NOUN - PŘEKLAD VÝSLOVNOST akvarel aquarelle, watercolor [ akvarel, votrkalr ] barva color [ kalr ] bod point [ pojnt ] čára line [ lajn ] galerie gallery [ galery ] galerie výtvarného umění picture gallery [ pikčr galery ] glazura glazé [ glejs ] grafika graphic art [ grafik árt ] hlína (hrnčířská) clay [ klej ] karton cardboard [ kártbórt ] keramika ceramics [ keramiks ] kresba drawing [ dróuink ] tuší draving in Indian ink [ drejvink in indijn ink ] tužkou drawing in pencil [ dróuink in pénsl ] křída chalk [ čólk ] křivka curve [ krv ] linie, linka line [ lajn ] malba, malování painting [ pejntink ] na plátně canvas painting [ kanves pejtink ] nákres, náčrt drawing, draft [ dróuink, dreft ] náčrtník sketchbook [ skečbůk ] obraz (malba) picture [ pikšr ] obrys silhouette, contour [ siluet, kántr ] odstín shade [ šejt ] paleta (malířská) pallete [ pelit] - škála selection, spectrum [ selekšn, spektrm ] papír paper [ pejpr ] pastelka crayon [ krajn ] pero pen [ pen ] 33

(nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE. Matěj Benko

(nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE. Matěj Benko ÚVODNÍ SKRIPTA (nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE připravili: Jiří Neužil Matěj Benko Obsah Slovo úvodem...3 1.11 Některé další hudební zkratky a způsoby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Doplněk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Trutnov Uměním k radosti Základní umělecká škola Trutnov Krakonošovo nám. 73, Trutnov, 541 01 1.9.2012 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem 1 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Historie a současnost 5 2.3

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Trutnov Uměním k radosti Základní umělecká škola Trutnov Krakonošovo nám. 73, Trutnov, 541 01 1.9.2014-2. vydání Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j.:2012/41 Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto naší školy: TVOŘÍM, TEDY JSEM OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. POPIS ŠKOLY... 5 2.1 Historie...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Červený Kostelec, Nerudova 511 UMĚNÍ PRO RADOST Č.j.: ŠVP ZUŠ/2015 vydání č.2 Obsah Obsah... 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 4 1.1 Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Nejdek 1 Obsah 1 Identifikační údaje...3 2 Charakteristika školy...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie, současnost...4 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY příspěvkové organizace,

Více

Školní vzdělávací program PRVNÍ CESTA K UMĚNÍ. vypracoval: kolektiv pedagogů ZUŠ Řevnice. schválila: MgA. Ivana Junková, ředitelka

Školní vzdělávací program PRVNÍ CESTA K UMĚNÍ. vypracoval: kolektiv pedagogů ZUŠ Řevnice. schválila: MgA. Ivana Junková, ředitelka Školní vzdělávací program PRVNÍ CESTA K UMĚNÍ vypracoval: kolektiv pedagogů ZUŠ Řevnice schválila: MgA. Ivana Junková, ředitelka 1 OBSAH: Kapitola 1 Identifikační údaje... 3 Kapitola 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZDOUNKY Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA OPAVA UMĚNÍ JE UNIVERZÁLNÍ ŘEČÍ LIDSTVA Obsah 1. Identifikační údaje.... 3 2. Charakteristika školy...... 4 2.1 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů, kapacita školy...

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace Školní vzdělávací program ZUŠ Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice Setkávání, sdílení, inspirace Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet

Více

CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování

CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích

Více

"BYLI JSME A BUDEME"

BYLI JSME A BUDEME Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou Školní vzdělávací program "BYLI JSME A BUDEME" Věnováno zakladateli školy Josefu Labitzkému Zpracoval: Mgr. Petr Pitra a kolektiv pedagogů v letech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice Školní vzdělávací program pro obor hudební, taneční a výtvarný, platný od 1. září 2012. UMĚNÍ JE MEZINÁRODNÍM JAZYKEM NAŠÍ CIVILIZACE Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE 2 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 9 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE... 9

Více

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 12/2012 FM Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. Slezská 77, 79 61 Třinec - Lyžbice Umělecké vzdělávání je klíčem k probouzení citů Vypracoval: kolektiv učitelů pod

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY....4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 65 688 01 UHERSKÝ BROD OBSAH OBSAH...2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 HISTORIE

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KUTNÁ HORA 2 Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL 1 Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL sborník z konference Texty tohoto Sborníku recenzovala Mgr.Gabriela Klečková, Ph.D., FPE ZČU v Plzni. Praha, Výzkumný ústav pedagogický v Praze,

Více

Využití výtvarných činností v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ

Využití výtvarných činností v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Využití výtvarných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NÁCHOD Motto: Talent je v každém z nás Č. j.: ŠVP ZUŠ Náchod 1. 9. 2014 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2.1 Počet oborů,

Více