Předmluva. Dis. Barbora Bočková Zdeněk Krám Stanislava Hanzlíková Mgr. Bc. Ingrid Heinicová Válková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmluva. Dis. Barbora Bočková Zdeněk Krám Stanislava Hanzlíková Mgr. Bc. Ingrid Heinicová Válková"

Transkript

1 Obsah Předmluva ÚVOD Co je to CLIL a odkud pochází? Situace kolem CLILu v Evropě a u nás Cíle CLILu CLIL v ZUŠ Proč do výuky CLIL zařadit Úskalí CLILu a jak jim předcházet CLIL V HUDEBNÍM OBORU Výběr slov pro použití v ročníku I. cyklu v HO Výběr slov pro použití v ročníku I. cyklu v HO Fráze ( phrase ) pro využití v hudebním oboru I. + II. cyklus Fráze ( phrase ) pro využití v souborové hře I. + II. cyklus Překlady nejběžnějších frází, slov a sousloví z cizojazyčné hudební literatury CLIL VE VÝTVARNÉM OBORU CLIL V TANEČNÍM OBORU CLIL V LITERÁRNĚ DRAMATICKÉM OBORU ZÁVĚR Nejčastější dotazy pedagogů k metodě CLIL (Výběr z materiálů PhDr. Zdeňka Vašíčka, Ph.D.) Zdroje materiálů k metodě CLIL tipy a náměty Literatura a další zdroje informací:

2 Předmluva V rámci projektu podpora uměleckého vzdělávání realizovaného naší školou jsme se rozhodli vytvořit v jedné z klíčových aktivit metodický materiál pro ZUŠ týkající se metody CLIL. Metoda CLIL patří k významným kurikulárním trendům současného evropského školství. V základním vzdělávání se tato metoda již běžně používá. Pro její používání v základním uměleckém vzdělávání není dosud zpracován žádný metodický materiál. Podrobněji se touto metodou a používáním v ZUŠ zabývá PhDr. Zdeněk Vašíček, Ph.D. dlouholetý učitel a lektor CLIL na ZUŠ, nositel Evropské jazykové ceny LABEL ( Evropský učitel jazyků roku 2010 ) a pedagog působící v ZUŠ Tišnov. Autorský tým našeho metodického materiálu měl příležitost zúčastnit se přednášky tohoto lektora a dovolili jsme si čerpat z materiálů, které nám poskytl. Autorský tým: Dis. Alexandra Oberlová Dis. Barbora Bočková Zdeněk Krám Stanislava Hanzlíková Mgr. Bc. Ingrid Heinicová Válková 2

3 1. ÚVOD 1.1 Co je to CLIL a odkud pochází? Content and language integrated learning (CLIL) je anglická zkratka označující výuku, kdy se vyučuje nejazykový i jazykový předmět současně, tzn. integrovaně. Můžeme také říci, že nejazykový předmět je vyučován prostřednictvím cizího jazyka a cizí jazyk pomocí nejazykového předmětu. Žáci si tak osvojují znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. Termín CLIL použil jako jeden z prvních David Marsh z univerzity Jyväskylä ve Finsku v roce Dle odborníků sdružení EUROCLIC zabývajícími se CLILem, je tato metoda popisována jako využití cizího jazyka jakožto prostředku výuky nejazykového předmětu, jako je např. zeměpis, dějepis, matematika či jakýkoliv jiný předmět. Další autoři publikací pojednávajících o CLILu zdůrazňují, že nejde o preferenci nebo dominanci jazyka nad druhým předmětem ani naopak. Jde o přirozené propojení v jakékoliv míře. Není důležité, zda jde o několikaminutovou aktivitu v cizím jazyce nebo hodinu vedenou převážně v cizím jazyce. Propojením jazykové a nejazykové výuky tak přispíváme k osvojování si daného učiva a cizího jazyka zároveň. 1.2 Situace kolem CLILu v Evropě a u nás Metoda CLIL se v současné době rychle šíří nejen po celé Evropě. Například kulturní a jazykový Goethe-Institut s celoevropským působením uvádí, že před rokem 1980 bylo jen mizivé procento zemí spojujících předmětové a jazykové učení. A pokud už kombinace jazyka a nejazykového předmětu existovala, bylo to především na elitních školách. Informační platforma pro vzdělání v Evropě EURYDICE poskytuje informace o projektech a rozmachu CLILu v jednotlivých státech. Hlavním cílovým (CLIL) jazykem je angličtina, dále pak francouzština a němčina. Předměty, s kterými se CLIL pojí, se dají rozdělit do tří základních skupin. Jsou to humanitní předměty jako dějepis, zeměpis, přírodopis. Následují přírodovědní předměty jako matematika, fyzika, biologie a umělecké předměty jako výchovy hudební, výtvarná a tělesná. Efektivita CLILu souvisí s konkrétním využitím v jakémkoliv předmětu. Jak uvádí Výzkumný ústav pedagogický v Praze, CLIL u nás se začal rozvíjet hlavně ve spojitosti s dokumentem Evropské unie: Podpora jazykového vzdělávání a lingvistické rozmanitosti: Akční plán Tento plán spojuje jazykové cíle s obsahem předmětu souvisejícím s cíli Evropské unie. 3

4 1.3 Cíle CLILu Hlavním kritériem CLILu je dvojí cíl rozvoj cizího jazyka a druhého nejazykového předmětu. Oba tyto cíle jsou stejně důležité, i když mohou být rozvíjené v různé míře v jednotlivých hodinách. Míra zapojení jazyka do druhého předmětu záleží na konkrétní situaci, vhodnosti a volbě vyučujícího. V potaz bychom určitě měli brát také věk žáků, podmínky výuky vycházející z osnov naší školy, a zda jsou naši žáci na tuto metodu již zvyklí a do jaké míry. Stejně tak i míra zapojení odborného předmětu do výuky jazyka záleží na stejných faktorech. Vždy bychom měli dbát na to, aby bylo učivo srozumitelné a jeho podání budilo motivaci a zájem ze strany žáků. V takových podmínkách můžeme pak zdárně rozvíjet další cíle, jako jsou komunikační dovednosti, uvědomění si internacionalismu (správných ekvivalentů odborných výrazů v cílovém a mateřském jazyce), jazykové kompetence (schopnost užívat cílový jazyk), aplikace již osvojeného učiva na nové, apod. Tímto docílíme situace, že náš předmět nebude izolován od ostatních a jazyk limitován předmětem cizí jazyk, ale naše výuka dostane komplexní charakter a přirozené propojení znalostí a dovedností napříč předměty. Tak jako v životě se nedějí věci odděleně, tak i učení nabere na spojitosti, čímž se přiblíží realitě. Použití cílového jazyka pak bude přirozené, bezprostřední a smysluplné. 1.4 CLIL v ZUŠ V českých základních uměleckých školách (dále jen ZUŠ ) existují běžně čtyři obory: hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický. Dochází zde k vyučování řady předmětů, pro většinu z nich dle dostupných zdrojů soudě dosud neexistují projekty CLIL. Pro stávající učitele ZUŠ je to výzva. Mohou ji přijmout, ale také nemusí. Bez vyrovnávání se s moderními trendy však jejich profesionální perspektiva klesá. Nejlepšími předpoklady inovátora jsou dobrovolnost.. Dalšími požadavky na inovaci jsou proveditelnost v běžné školní praxi.. Z hlediska CLIL (nejen na ZUŠ) je výhodné, že vzdělávání učitele v cizím jazyku má podporu MŠMT při praktickém používání tohoto jazyka, aniž by zde úrovně byly taxativně vymezeny. Z uvedených okolností by CLIL měl mít možnost ve své výuce zavést každý učitel ZUŠ, který o to bude mít zájem. Učitelé ZUŠ mají různé vzdělání umělecké, pedagogické i cizojazyčné, různé postoje a zájmy. Je možné nechat je podstoupit intelektuální riziko vědomých tvůrců a využít tak jejich potenciál sebezdokonalování. Učitel ZUŠ by měl chápat CLIL jako příležitost ke své 4

5 profesionalizaci. Stejně jako každý jiný pedagog ví, že jeho úkolem je celoživotní vzdělávání a jednou z požadovaných klíčových kompetencí je komunikace v cizích jazycích. Cizí jazyk je podáván v přirozeném prostředí reálných situací, což s sebou přináší velkou míru chuti po poznání a komunikaci jako takové. Do vyučování v mateřském jazyce postupně proniká cizí jazyk více či méně. Jeho použití začíná od bodového, což může znamenat, že v rámci jedné vyučovací hodiny je použito třeba jen jedno jediné cizí slovo jen jednou. Používá se lexikální a gramatické minimum. Vedle cizího jazyka se v CLIL stále uplatňuje jazyk mateřský. V CLIL jde o zvládnutí cizího jazyka nikoli dokonale, ale smysluplně pro zúčastněné. Žák se učí komunikovat v cizím jazyce, tedy jazykovým dovednostem. Hlavním úkolem je rozšířit slovní zásobu. Lze přitom navázat na ty cizojazyčné znalosti žáka, jichž nabyl ve své všeobecně vzdělávací škole. 1.5 Proč do výuky CLIL zařadit Výuka metodou CLIL kombinuje metody výuky jazyka a nejazykového předmětu. Už jen tento fakt přináší rozmanitost podání učiva. Znalosti nejsou jednostranně prezentovány učitelem, ale žáci jsou vedeni k samostatnému objevování, začleňování si nových poznatků do již známého učiva, vybízeni k diskuzím a práci s různými pomůckami. Žák přirozeně více komunikuje, protože je zde nutnost upřesňování pojmů, zpětné vazby a sebereflexe. Mnoho autorů (Coyle, Mefisto, Marsh, Frigols) zabývajícími se CLILem a jeho významem uvádí, že větší nutnost komunikace a spolupráce přirozeně rozvíjí sebedůvěru žáků, motivuje a posiluje individualitu. Podporuje také schopnost soustředění se a přivádí žáka k pozitivnímu vztahu k učení. Znalosti a dovednosti jsou tak rozvíjeny komplexně a díky variabilitě výuky spojené obvykle s větší mírou opakování i lépe fixovány. Z hlediska jazyka je velkým přínosem to, že je jazyk užíván přirozeně, v reálných situacích a ne v uměle vytvořených konverzacích a cvičeních, jak tomu může být v hodinách jazyka. Nemůžeme však tvrdit, že CLIL je jediná dobrá cesta ke vzdělání. Je bezesporu velkým přínosem, ale měli bychom vést v patrnost i jeho úskalí a možné problémy a vědět, jak se jich vyvarovat a úspěšně jim předcházet. Jedině tak bude mít tento druh výuky smysl a jeho cíle budou zdárně naplněny. 1.6 Úskalí CLILu a jak jim předcházet Asi nejčastějším problémem, kterému musí vyučující čelit, jsou vysoké nároky, které jsou na ně kladeny ve spojitosti s CLILem. Určitě je to časová náročnost efektivních příprav a 5

6 vyhledávání materiálů, a obtíže související s kvalifikovaností učitele a schopnosti vyučovat vlastně dva předměty najednou. Není ale třeba ničeho se bát, materiálů na CLIL výuku stále přibývá a existující knižní i internetové zdroje jsou velmi přínosné. Vyučující se nemusí pevně držet jedné učebnice, ale může čerpat z jakýchkoliv kvalitních materiálů. Nemusí se obávat ani nedostačující jazykové úrovně. Řešením je konzultace jazykové části hodiny s vyučujícím cizího jazyka. Navíc, jak už bylo zmíněno, v CLILu nejde o vedení celé hodiny v cizím jazyce. Pedagogové mohou klidně začít jen s krátkými aktivitami v cizím jazyce. Spolupráce mezi učiteli pomůže i v případě odborného předmětu. Ideální je vyučující CLILu s aprobací v jazykovém i nejazykovém předmětu, ale stejně dobře může tato metoda, při dobré spolupráci vyučujících, fungovat i pokud má pedagog aprobaci jen na jeden z daných předmětů. S úspěšným zaváděním CLILu do škol souvisí i dostatečná informovanost rodičů. Pokud rodiče vědí, co tato metoda obnáší, jak bude realizována, co rozvíjí a k jakým cílům směřuje, jistě ji uvítají. Někdy je CLIL nesprávně spojován s přetěžováním žáků. Jistě jsou na ně kladeny větší nároky spojené s větší mírou aktivity, což je ale v důsledku prospěšné pro lepší fixaci učiva a rozvoje komunikačních dovedností. Z reflexí z hodin vyučujících využívajících CLIL ve své výuce vyplývá, že většinu žáků taková výuka baví a těší se na ni. A to je pro nás pedagogy motivací překonávat počáteční těžkosti a nezdary a s CLILem pokračovat, nemyslíte? 6

7 2 CLIL V HUDEBNÍM OBORU Nota note [ nout ] 1 Hlavička head [ hed ] 2 Nožka stem [ stem ] 3 Praporek flag [ fleg ] 4 Trámec beam [ bým ] 5 Tečka dot [ dot ] notová osnova staff [ staf ] první linka first line [ frst lájn ] první mezera first space [ frst spejs ] druhá linka second line [ seknd lájn ] druhá mezera second space [ seknd spejs ] třetí linka third line [ sird lájn ] třetí mezera third space [ sird spejs ] čtvrtá linka fourth line [ fórs lájn ] čtvrtá mezera fourth space [ fórs spejs ] pomocné linky ledger lines [ ledžr lájns ] 2.1 Výběr slov pro použití v ročníku I. cyklu v HO PODSTATNÉ JMÉNO NOUN - PŘEKLAD VÝSLOVNOST břicho stomach [ stomak ] jazyk tongue [ tank ] fráze phrase [ frejs ] nádech breath [ bret ] nápěv tune [ tjůn ] nota note [ nout ] písnička song [ sonk ] ramena shoulders [ šouldrs ] refrén chorus [ koras ] rytmus rhythm [ rytm ] 7

8 rychlost speed [ spýd ] sloka strophe [ strof ] slovo word [ wrd ] sólo solo [ soulou ] takt time, bar [ tajm, bar ] text text [ text ] tón tone [ toun ] úsměv smile [ smajl ] ústa mouth [ maut ] výslovnost pronunciation [ pronunčijejšn ] zuby teeth [ týs ] PŘÍDAVNÉ JMÉNO ADJEKTIVE - PŘEKLAD VÝSLOVNOST dojemný moving [ můvink ] držený sustained [ sastejnyd ] falešný out of tune [ aut of tjůn ] hlasitý loud [ laud ] hluchý tone-deaf [ toun-dýf ] kulatý round [ raund ] lehký easy [ ísi ] legrační funny [ fany ] měkký soft, smooth [ soft, smůt ] neklidný impatient [ impejšn ] notový note [ nout ] ostrý acute [ ekjůt ] pomalý slowly [ slouli ] přirozený natural [ nejčrl ] rozvleklý prolix [ prolix ] rychlý fast [ fást ] smutný sad [ sed ] svázaný legato [ legejtou ] taneční dancing [ dencing ] 8

9 vřeštivý brassy [ bresi ] výrazný briliant [ brilijant ] vysoký high [ háj ] tvrdý hard [ hárd ] umělý artificial [ artyfišl ] uvolněný open [ oupn ] zazpívaný vocal [ voukl ] zvětšený added [ edyd ] zvučný sonorous [ sonorous ] PŘÍSLOVCE ADVERB - PŘEKLAD VÝSLOVNOST do rytmu to rhythm [ tů rytm ] dyšně (volně) sciolto [ siolto ] energicky vigoroso [ vigorosou ] hbitě nimble [ nimbl ] hlasitě forte [ fort ] jemně softly [ sóftli ] pomalu lento [ lentou ] rychle rapidly [ repidli ] středně silně mezzo-forte [ mecou-fort ] tiše stilly [ stili ] tlumeně muffled [ mafled ] vázaně legato [ legátou ] vesele allegro [ alígrou ] zřetelně cleary [ klíry ] SLOVESO VERB PŘEKLAD VÝSLOVNOST Dýchej! Breath [ bret ] frázovat to phrase [ tů frejz ] 9

10 nasadit tón to come in [ tů kam in ] Pamatuj si! Retain to! [ rytejn tů ] stát stand [ stent ] učit se to learn [ tů lrn ] uklidnit se to rest [ tů rest ] Ukonči! Finish! [ finiš ] Usmívej se! Smile, please! [ smajl, plís ] Uvolňuj (Vydechni)! Exhale [ exhejl ] vázat to bind [ tů bajnd ] vyslovit to pronounce [ tů pronounc ] Začni! Start! [ stárt ] zpívat sing [ sink ] posuvky accidentals [ eksidentls ] klíče clefs [ klefs ] křížek sharp [ šárp ] houslový G-klíč G- clef [ dží klef ] dvojkřížek double sharp [ dabl šárp ] basový F-klíč F-clef [ f klef ] bé flat [ flet ] altový C klíč C-clef alto [ sí klef ] dvojité bé double flat [ dabl flet ] tenorový C klíč C-clef tenor [ sí lef ] odrážka natural [ nečurel ] 10

11 2.2 Výběr slov pro použití v ročníku I. cyklu v HO PODSTATNÉ JMÉNO NOUN - PŘEKLAD VÝSLOVNOST akustika acoustics [ akustiks ] barva tónu tone colour [ toun kalr ] bicí percussion instr. [ perkužn instr. ] dechové nástroje dřevěné instruments woodwind [ instr.vůdvind ] doprovod abbligate [ abligejt ] harmonický tón overtone [ ouvrtoun ] hlasový rejstřík vocal register [ voukl registr ] hlavní melodie melody [ melody ] improvizace jazzu improvisation get-off [ iprovizejšn ] intonace intonation [ intonejšn ] klavírní úprava piano arrangement [ piénou erenžment ] ladění attunement [ atjůnment ] mezihra interlude [ intlíd ] opakování anaphora [ enefór ] part part [ part ] pasáž passage [ pasáž ] předehra overture [ ouvrtjůr ] regulátor hlasitosti control [ kontrol ] smyčcové nástroje strings [ strinks ] souborová hra broken consort [ broukn konsrt ] takt measure [ mežr ] text lyrics [ liriks ] těžká doba division [ dyvižn ] tóniny keys [ kýs ] trojzvuk triad [ tryjejd ] úprava redustion [ redukšn ] výraz expression [ exprešn ] začátek beginning [ biginink ] zesilovač amplifier [ amplifír ] zesilování amplification [ amplifikejšn ] 11

12 žánr genre [ dženr ] žesťové nástroje brass instruments [ (bras instr. ] PŘÍDAVNÉ JMÉNO ADJEKTIVE - PŘEKLAD VÝSLOVNOST abstraktní abstract [ abstrekt ] dokonalý perfect [ prfekt ] dominantní predominant [ predominent ] dvouruční two-handed [ tůhendyd ] falešný false [ fóls ] muzikální musical [ mjůsikl ] obligátní accompaniment [ ekompeniment ] ostrý acut [ ekjůt ] paralelní relative [ relativ ] sestupný descending [ deksendynk ] soudobý contemporary [ kontemprery ] vrcholný supreme [ suprém ] závěrečný ultimate [ ultimejt ] zpěvný singing [ singink ] PŘÍSLOVCE ADVERB - PŘEKLAD VÝSLOVNOST bez doprovodu a capella [ a kapel ] bez vibrata without faus [ vidaut faus ] bez zpěvu songless [ sonkles ] co nejsilněji as loud as possible [ es laud es posibl ] dle zápisu as written [ es vritn ] hlasitě forte [ forte ] krátce staccato [ stakáto ] široce broadly [ brouli ] zvolna tardamente [ terdament ] živě lively [ livli ] 12

13 SLOVESO VERB PŘEKLAD VÝSLOVNOST arpédžovat to breae [ tů brej ] artikulovat to articulate [ tů artykulejt ] dirigovat to conduct [ tů kondakt ] doprovázet accompany [ akompany ] korepetovat to coach [ tů kouč ] nechat znít to vibrate [ tů vibrajt ] pokračovat v hraní playing [ plejink ] prodloužit to prolong [ tů prolonk ] přehrát to replay [ tů ryplej ] synkopovat to syncopate [ tů sinkopejt ] uklidnit torest [ torest ] vázat to bind [ tů bajnd ] vydechovat to exhale [ tů exhejl ] zkrátit abbreviate [ abrevijejt ] zkoušet to rehearse [ tů ryhýrs ] změnit to change [ tů čejnž ] zvýšit to sharp [ tů šarp ] 13

14 Stupnice scale [ skejl ] cis c-sharp [ sí šárp ] ces c-flat [ sí flet ] dis d-sharp [ dý šárp ] des d-flat [ dý flet ] eis e-sharp [ ís šárp ] es e-flat [ í flet ] fis f-sharp [ ef šárp ] fes f-flat [ ef flet ] gis g-sharp [ dži šárp ] ges g-flat [ dží flet ] ais a-sharp [ ej šárp ] as a-flat [ ej flet ] his b sharp [ bí šárp ] b b-flat [ bí flet ] cisis c-double sharp [ sí dabl šárp ] ceses c- double flat [ sí dabl flet ] disis d- double sharp [ dý dabl šárp ] deses d-double flat [ dý dabl flet ] eisis e-double sharp [ í dabl šárp ] eses e-double flat [ í dabl flat ] fisis f-double sharp [ ef dabl šárp ] feses f-double flat [ ef dabl flet ] gisis g-double sharp [ dží dabl šárp ] geses g-double flat [ dži dabl flet ] aisis a-double sharp [ ej dabl šárp ] asas a-double flat [ ej dabl flet ] hisis b-double sharp [ bý dabl šárp ] heses b-double flat [ bý dabl flet ] 2.3 Fráze ( phrase ) pro využití v hudebním oboru I. + II. cyklus SLOVO, VÝRAZ PŘEKLAD VÝSLOVNOST Začni odsuď Start from this place [ stárt from dis plejs ] Buď odvážnější Be more courageous [ bí mór kurejžs ] Zkus tohle tempo Try this pace [ tráj dis pejs ] Soustřeď se Concentrate up [ koncentrejt ap ] Zklidni se Relax [ relax ] Počítej si Count it inside [ kaunt it insajd ] Soustřeď se na hru Concentrate to playing [ koncetrejt tu plejing ] Více citu do zpívání More emotion to singing [ mór emoušn tu sining ] Energické hraní An energetic playing [ en enerdžetyk pejing ] Zahraj to plynule Play it more fluently [ plej it mór fluently ] Budeme počítat We will count [ ví vil kaunt ] Pravidelný čas A periodic time [ ae peryodyk tajm ] Count on a half- loud Počítat polohlasně [ kaunt on ae hálflaud ] Oprav tón Repair this tone [ rypér dis toun ] Zpět na poslední notu Back to the last note [ bek tů d lást nout ] Má to dobrý začátek It has a good beginning [ it hes ae gud bigining ] Pravá ruka je rachlejší The right hend is faster [ d rajt hend is fastr ] 14

15 Základ je v ruce The base is in a hand [ d bejs is in ae hend ] V jaké poloze začneme? In which position we will begin? [ in vič pozišn ví vil bigin ] Obě ruce současně Both of hands at the same time [ bout of hends et tajm ] Procvičit tón Practise the tone [ praktajs d toun ] Více rytmu More rhytm [ mór rytm ] Hrát první hlas Play a first vocal [ plej a frst voukl ] Jak se cítíš? What is your feeling? [ vot is jór fíling ] Zkus rychlejší tempo Try a faster pace [ traj a frst pejs ] Hraj s citem Play with an emotion [ plej vit emoušn ] Počítej Count [ kaunt ] Kde je nejtěžší takt? Where is the most hardest bar? [ vér is d moust hardyst bar ] Pravidelné počítání A periodic counting [ ae peryodyk kaunting ] Udrž stejné tempo Keep the same pace [ kýp d sejm pejs ] Zkus novou píseň Try a new song [ tráj ae ňů sonk ] Hraj rozvážně a lehce Play deliberately and lightly [ plej delibrtly end lajtly ] Čti prstoklad Read a fingering [ rýd a fingering ] Čti notový zápis Read a notation [ rýd a notejšn ] Zahraj tento krátký úsek Play this short part [ plej dis šort párt ] V pořádku It is fajn [ it is fajn ] Hlasité počítání A loud counting [ ae laud kaunting ] Hraj píseň energicky Play the song energetic [ plej d sonk enerdžetyk ] Zahraj to zvlášť Play it separately [ plej it separejtly ] Hrajeme dohromady We play together [ ví plej tugedr ] Budeme swingovat We will swing [ ví vil sving ] Nehrajeme originál We do not play an original [ ví dont plej en rydžinl ] Hraj jako metronom Play like a metronom [ plej lajk a metronom ] Klidné tempo A slowly pace [ ae slouly pejs ] Zkus zahrát první notu Try to play the first note [ traj tu plej d frst nout ] První doba je prázdná The first beat is free [ d frst bít is frý ] Vysoký tón A high tone [ ae háj toun ] Pomalé zpívání A slowly singing [ ae slouly singing ] Nauč se text Learn the text [ lrn d text ] Lehká píseň An easy song [ en ísi sonk ] 15

16 2.4 Fráze ( phrase ) pro využití v souborové hře I. + II. cyklus SLOVO, VÝRAZ PŘEKLAD VÝSLOVNOST Připravte se! Get ready,tutti! [ get redy, tuty ] Klid,prosím! Quiet,please! [ quaid, plís ] Ladíme! Tuning! [ tjúnin: ] Začněme od začátku! Let s start from opening! [ lets stárt from opening ] Pozor,hrajeme ve 2/4 taktu! Be careful,we play in two-four time! [ bikérfl,vi plej in tú/fór tám ] Držte tempo! Hold you speed! [ hould jů spi:d ] Zkusíme to přehrát ještě Try to replay this,still once. [ tráj tu riplej dis, stil váns ] jednou. 10 minut přestávka! 10 minutes coffee break! [ ten minits kofi brejk ] Teď hrají pouze smyčce a Now playing only strings and [ nau plejin ounly strings end flétny. flutes. flauts ] Zopakujeme si znovu tuto Repeat, this part,once more. [ ripít, vans mór, dis part ] část. Zítra bude zkouška od 10 The rehearsal,will be,at 10 [ d ri hej:sl,vil bí et ten oklok hodin dopoledne. o clock a.m.tomorrow. ej em,tumórou ] Nashledanou zítra! Goodbye tomorrow! [ gud báj tumórou ] Výrazová,přednesová označení expression marks [ iksprešn marks ] Dynamika dynamics [ dynamiks ] Piano (slabě,tiše) piano,soft [ pienou,soft ] Pianissimo (velmi slabě) pianissimo [ pijanisímo,very soft ] forte(silně) forte,loud [ forte,laud ] fortissimo(velmi silně) fortissimo,very loud [ fortisímo,very laud ] fortissimo possible(co nejsilněji) fortissimo (as loud as possible) [ fortissimo pósíbile,ez laud ez posibl ] mezzoforte mezzoforte,moderately loud [ mecoforte, moderejtly laud ] crescendo-zesilovat crescendo,becoming louder [ krešendo, bikaming laudr ] descrescendo-zeslabovat descrescendo,becoming softer [ dekrešendo)(bikaming softr ] diminuendo-postupně zeslabovat dimiduendo,becoming gradually softer [ bikaming greduely softr ] legato-vázaně legato,bound together [ legato, baud tugédr ] staccato-krátce staccato,detached [ stakato,dytejdž ] tenuto-drženě tenuto, held [ tenuto,held ] portamento-neseně portamento,carrying [ keriing ] 16

17 2.5 Překlady nejběžnějších frází, slov a sousloví z cizojazyčné hudební literatury Ensemble Theory - Souborová teorie Bar Example Exercise Harmony Chapter Measure Measure rest, switching pause Melody Patterns takt vzor, ukázka, příklad cvičení harmonie, souzvuk kapitola takt, míra, metrum, tempo, nápěv taktová pomlka melodie modely, vzorky 17

18 Articulation artikulace Accenting Accent Full Value Notes Long Accent Short Accent Breath Slur Tongue Play briefly Play broadly Swing eighth-notes Swing feel Straight eighths (even eighths) Bossa novas and funk-rock feels akcentování, akcentace akcent plná délka not dlouhý akcent krátký akcent dech, dýchání vázat, hrát legato jazyk Hraj krátce Hraj široce swingové osminové noty swingové cítění rovné osminy Bossa nova a funk-rock cítění Swing 8th Notes Sound Different Than They Look Noty zní jinak, než je psáno; swingové osminové noty Anticipated Syncopated Delayed očekávaný (předražená nota) synkopovaný zpožděný (opožděná nota) Sound zvuk Ear Ear for music ucho hudební sluch 18

19 Tuning Low High Voice Sing Play Colour, Thémbr Voice leading Listen Key signatures Half step, half tone Whole step, whole tone Half step down, half tone down Half step up, half tone up ladění hluboký vysoký hlas zpívat hrát barva, zabarvení (hlasové, zvukové) vedoucí hlas naslouchat, poslouchat předznamenání půltón celý tón půl tón dolů půl tón nahoru Rhythm - rytmus Rhythmic notation Rhythmic Beat On beat Off beat Whole note Half note Quarter note rytmická notace rytmický úder, tep, pulzace úder na dobu úder mimo dobu celá nota půlová nota čtvrťová nota 19

20 Eighth note Sixteenth note Triplet osminová nota šestnáctinová nota triola Time, Timing - Tempo Medium Medium Swing Slow Moderately Ballad (Even 8ths), play straight 8ths Latin Groove Moderate Rock Fast Swing střední středně rychle, swingově pomalu, pozvolně mírně balada, hraj rovné osminy rytmus latinského stylu středně rychlý rock rychlý swing Expression - výraz Feeling Feel Soft Very Light Fast Loud Live cit, pocit, cítění cítit, pociťovat, vnímat měkce velmi lehce (jasně) rychlý, pevný hlasitě, silně živě 20

21 Cool Hot Driving, strong Tenderly Detached Relaxed Swing Afro Cuban music Latin chladný horký, prudký energický, dynamický něžně, měkce, jemně odděleně uvolněně (swingově) africko-kubánská hudba hudba Latinské Ameriky Scale stupnice Chromatic scale Diatonic scale Dorian scale Mixolydian Major pentatonic scale Minor pentatonic scale Dominant pentatonic scale Altered pentatonic scale Altered pentatonic scale Blues scale chromatická stupnice diatonická stupnice dórská stupnice mixolydická stupnice durová pentatonická stupnice mollová pentatonická stupnice dominantní pentatonická stupnice alterovaná (proměněná) pentatonická stupnice alterovaná pentatonická stupnice bluesová stupnice 21

22 Ensemble soubor, ansámbl Dixieland Combo Big Band Score Conductor Form Intro Ending Theme Head Composer Writer Lyrics Standard Solo Improvisation Chorus Break Accompaniment Arrangement Background Optional Repeat After Last Solo tradiční jazzový styl malá jazzová skupina velká jazzová skupina partitura dirigent forma úvod skladby závěr skladby téma, hudební myšlenka hlava (hlava tématu) skladatel textař text písně standardní jazzová skladba sólo, sólový výstup improvizace prostor pro improvizované sólo krátké sólo, vsuvka, pauza, přestávka doprovod úprava skladby, aranžmá pozadí, označení pro instrumentální doprovod sólového nástroje (zpěvu) dobrovolně opakovat (nepovinně) po posledním sóle 22

23 Play 1st Time Only Play 2nd Time and D. S. hraj pouze poprvé hraj až podruhé a při Dal Segno Col Trumpet 1. hraj stejný part jako trubka 1. Ride Cymbal Crash Cymbal Closed Hi-Hat Open Hi-Hat Rim Knock Play Left Hand only if no Bass Solo for any Trumpet or Trombone Background on Cue Solo As Written or Ad Libitum Fill In No Repeat doprovodný činel zavěšený činel hraj na zavřenou Hi-Hat hraj na otevřenou Hi-Hat hra paličkou o ráfek bubínku hraj levou ruku, pouze když není Bass sólo pro kteroukoliv z trubek nebo trombónů hraj podklad na ukázání dirigenta hraj, jak je napsáno nebo podle libosti vyplň sólovým výstupem bez repetice Pomlky rests [ rests ] 2 celá pomlka whole rest [ houl rest ] 3 půlová pomlka half rest [ half rest ] 4 čtvrťová pomlka quarter rest [ kvótr rest ] 5 osminová pomlka eighth rest [ ejs rest ] 6 šestnáctinová pomlka sixteenth rest [ sixtýs rest ] 7 dvatřicetinová pomlka thirty-second rest [ sirty seknd rest ] 8 čtyřiašedesátinová pomlka sixty-fourth rest [ sixty fours ] 23

24 Noty notes [ nouts ] 1 dvoucelá nota double whole note [ dabl houl nout ] 2 celá nota whole note [ houl nout ] 3 půlová nota half note [ half nout ] 4 čtvrťová nota quarter note [ kvótr nout ] 5 osminová nota eight note [ eis nout ] 6 šestnáctinová nota sixteenth note [ sixtýns nout ] 7 dvaatřicetinová nota thirty-second note [ sérty seknd nout ] 8 čtyřiašedesátinová nota sixty-fourth note [ sixty fórs nout ] 1 doula duplet [ djuplet ] 2 triola triplet [ triplet ] 3 kvartola quadruplet [ kvadruplet ] 4 kvintola quintuplet [ kvintuplet ] 5 sextola sextuplet [ sextuplet ] 6 septola septuplet [ septjuplet ] 24

25 Takt bar [ bar ] 1 taktová čára bar line [ bár lajn ] 2 dvojitá taktová čara double bar [ dabl bar ] 3 takt bar,time [ bar,tájm ] 4 taktové označení time signature [ tájm signečr ] Taktová označení 1 dvouosminový takt two-eight time [ tů ejd tájm ] 2 dvoučtvtový takt two-four time [ tů fór tajm ] 3 dvoupůlový takt two-two time [ tů tů tájm ] 4 čtyřosminový takt fou-eight time [ fór ejd tájm ] 5 čtyřčtvrťový takt four-four time [ fór fór tajm ] 6 čtyřpůlový takt four two time [ fór tů tájm ] 7 šestiosminový takt six-eight time [ six ejt tájm ] 8 šestičtvrťový takt six four time [ sixfór tájm ] 9 tříosminový takt three-eight time [ trý ejd tájm ] 10 tříčtvrťový takt three-four time [ trý fór tájm ] 11 třípůlový takt three-two time [ trý tů tájm ] 12 devítiosminový takt nine eight-time [ nájn ejt tájm ] 13 devítičtvrťový takt nine-four time [ nájn fór tajm ] 14 pětičtvrťový takt five-four time [ fájv fór tájm ] 25

26 26

27 27

28 Základní intervaly čistá prima perfect prime [ perfect prajm ] zvětšená prima augumented prime [ ógumentyd prájm ] malá sekunda minor second [ májnr seknd ] velká sekunda major second [ méjdžr seknd ] zvětšená sekunda augumented second [ ógumentyd seknd ] zmenšená tercie diminished third [ dymynyšd syrd ] malá tercie minor third [ májnr syrd ] velká tercie major third [ mejdžr syrd ] zvětšená tercie augumented third [ ógumentyd syrd ] zmenšená kvarta diminished fourth [ dymynyšd fórs ] čistá kvarta perfect fourth [ perfekt fórs ]- zvětšená kvarta augumented fourth [ ógumentyd fórs ] zmenšená kvinta diminished fifth [ dymynyšd fájfs ] čistá kvinta perfect fifth [ perfekt fájfs ] zvětšená kvinta augumented fifth [ ógumentyd fájfs ] zmenšená sexta diminished sixth [ dymynyšd siks ] malá sexta minor sixth [ májnr siks ] velká sexta major sixth [ mejdžr siks ] zvětšená sexta augumented sixth [ ógumentyd siks ] zmenšená septima diminished seventh [ dymynyšd sevns ] malá septima minor seventh [ májnr sevns ] velká septima major seventh [ mejdžr sevns ] zmenšená oktáva diminished octave [ dymynyš oktiv ] čistá oktáva perfect octave [ perfekt oktiv ] zvětšená oktáva augumented octave [ ógumentyd oktiv ] 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 3 CLIL VE VÝTVARNÉM OBORU PODSTATNÉ JMÉNO NOUN - PŘEKLAD VÝSLOVNOST akvarel aquarelle, watercolor [ akvarel, votrkalr ] barva color [ kalr ] bod point [ pojnt ] čára line [ lajn ] galerie gallery [ galery ] galerie výtvarného umění picture gallery [ pikčr galery ] glazura glazé [ glejs ] grafika graphic art [ grafik árt ] hlína (hrnčířská) clay [ klej ] karton cardboard [ kártbórt ] keramika ceramics [ keramiks ] kresba drawing [ dróuink ] tuší draving in Indian ink [ drejvink in indijn ink ] tužkou drawing in pencil [ dróuink in pénsl ] křída chalk [ čólk ] křivka curve [ krv ] linie, linka line [ lajn ] malba, malování painting [ pejntink ] na plátně canvas painting [ kanves pejtink ] nákres, náčrt drawing, draft [ dróuink, dreft ] náčrtník sketchbook [ skečbůk ] obraz (malba) picture [ pikšr ] obrys silhouette, contour [ siluet, kántr ] odstín shade [ šejt ] paleta (malířská) pallete [ pelit] - škála selection, spectrum [ selekšn, spektrm ] papír paper [ pejpr ] pastelka crayon [ krajn ] pero pen [ pen ] 33

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY Hudební nauka přehled látky pro 1. a 2. ročník Vlastnosti tónu DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA Prvky notace PŘEDZNAMENÁNÍ NOTA HLAVIČKA NOTY POMOCNÉ LINKY HOUSLOVÝ KLÍČ NOTOVÁ OSNOVA (linky i mezery se číslují

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky.

Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Kapitola 1 Notová osnova má 5 linek a 4 mezery. Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Hudební klíč píšeme na začátek notové osnovy. Nejpoužívanější klíče jsou: houslový,

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

26.5.2010 v 15.30 v učebně č.7

26.5.2010 v 15.30 v učebně č.7 Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav F. X. Procházky 25 25001 Brandýs nad Labem V ážení rodiče, testu. Žáci se dostaví v 15.30 do učebny č.7, obdrží písemný test pro příslušný ročník,

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova je dán obsahem vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 1

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Nová Paka Masarykovo Náměstí 1, Nová Paka, 50901 Školní vzdělávací program Obsah 1. Identifikační údaje... - 2-2. Charakteristika školy... - 3-2.1. Počet oborů, velikost... - 3-2.2.

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7. Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci):

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Prostředky výuky: Každé dítě jinak vnímá. Učitel je povinen mu nabídnout takovou aktivitu, která podpoří jeho vnímání. Typy vnímání: vizuální typ sluchový typ

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Hudební výchova - RvHv 1. ročník

Hudební výchova - RvHv 1. ročník Hudební výchova - RvHv 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo 1. Zpěv a intonace Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Ovládá pěvecký postoj a posez, snaží se o správné dýchání a

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP ZV. Zároveň integruje a průběžně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

NABÍDKA VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO STUDIA NO FEET

NABÍDKA VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO STUDIA NO FEET NABÍDKA VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO STUDIA NO FEET Pořádáte ples, firemní večírek, raut, party nebo jakoukoli jinou akci, na které chcete návštěvníky pobavit a poskytnout jim umělecký zážitek v podobě tanečního

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Kompetence k učení: - vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací při využití různých informačních zdrojů

Kompetence k učení: - vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací při využití různých informačních zdrojů VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni ZŠ: Hudební svým obsahem navazuje na vzdělávací oblast

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 9, UČŇOVSKÁ 1 2. část Vzdělávací obsah hudebního a tanečního oboru, učební plány a osnovy studijních zaměření. Platnost od: 1.9.2015 1 1. Identifikační

Více

Kdo (si) hraje, nezlobí

Kdo (si) hraje, nezlobí Školní vzdělávací program Základní umělecké školy v Libčicích nad Vltavou Kdo (si) hraje, nezlobí Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 1 2.1 Počet oborů, velikost... 2.2 Historie

Více

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. str. 3 2. Charakteristika školy.. str. 4 3. Zaměření

Více

Anglický jazyk. Ročník: 3. Téma: What is this? It is a (an). Colours

Anglický jazyk. Ročník: 3. Téma: What is this? It is a (an). Colours Anglický jazyk Ročník: 3 Téma: What is this? It is a (an). Colours Vzdělávací cíl: Procvičování otázek a odpovědí, členů a,an Slovní zásoba barvy Nácvik psaní anglických slov Výchovný cíl: Barevný svět

Více

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Vzdělávací obor : Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je realizován

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Ilustrace k lidovým písním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 3.

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.8. UMĚNÍ A KULTURA

Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.8. UMĚNÍ A KULTURA 5.8. UMĚNÍ A KULTURA 5.8.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům poznávat kulturu jako nezastupitelnou součást lidské existence, neoddělitelnou součást každodenního

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková Vzdělávací obor Hudební výchova zastupuje, spolu s Výtvarnou výchovou a Dramatickou výchovou,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NÁCHOD Motto: Talent je v každém z nás Č. j.: ŠVP ZUŠ Náchod 1. 9. 2014 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2.1 Počet oborů,

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí Drama (15:00-16:00) Hrajeme si s písničkou třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr (15:00-16,30)

Více

5. 13 Hudební výchova

5. 13 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 13 Hudební výchova Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

1 Identifikační údaje... 5. 2 Charakteristika školy... 6. 2.1 Počet oborů, velikost... 6. 2.2 Historie a současnost školy... 6

1 Identifikační údaje... 5. 2 Charakteristika školy... 6. 2.1 Počet oborů, velikost... 6. 2.2 Historie a současnost školy... 6 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Počet oborů, velikost... 6 2.2 Historie a současnost školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Vybavení školy a její

Více

ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk

ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Petra Ebena, Žamberk Motivační název: Pojďte s námi učit se hrát, zpívat, tančit, malovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY F. PIŠINGERA, TRHOVÉ SVINY Motto ČLOVĚK ROZUMÍ JEN TOMU, CO DĚLÁ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více