Předmluva. Dis. Barbora Bočková Zdeněk Krám Stanislava Hanzlíková Mgr. Bc. Ingrid Heinicová Válková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmluva. Dis. Barbora Bočková Zdeněk Krám Stanislava Hanzlíková Mgr. Bc. Ingrid Heinicová Válková"

Transkript

1 Obsah Předmluva ÚVOD Co je to CLIL a odkud pochází? Situace kolem CLILu v Evropě a u nás Cíle CLILu CLIL v ZUŠ Proč do výuky CLIL zařadit Úskalí CLILu a jak jim předcházet CLIL V HUDEBNÍM OBORU Výběr slov pro použití v ročníku I. cyklu v HO Výběr slov pro použití v ročníku I. cyklu v HO Fráze ( phrase ) pro využití v hudebním oboru I. + II. cyklus Fráze ( phrase ) pro využití v souborové hře I. + II. cyklus Překlady nejběžnějších frází, slov a sousloví z cizojazyčné hudební literatury CLIL VE VÝTVARNÉM OBORU CLIL V TANEČNÍM OBORU CLIL V LITERÁRNĚ DRAMATICKÉM OBORU ZÁVĚR Nejčastější dotazy pedagogů k metodě CLIL (Výběr z materiálů PhDr. Zdeňka Vašíčka, Ph.D.) Zdroje materiálů k metodě CLIL tipy a náměty Literatura a další zdroje informací:

2 Předmluva V rámci projektu podpora uměleckého vzdělávání realizovaného naší školou jsme se rozhodli vytvořit v jedné z klíčových aktivit metodický materiál pro ZUŠ týkající se metody CLIL. Metoda CLIL patří k významným kurikulárním trendům současného evropského školství. V základním vzdělávání se tato metoda již běžně používá. Pro její používání v základním uměleckém vzdělávání není dosud zpracován žádný metodický materiál. Podrobněji se touto metodou a používáním v ZUŠ zabývá PhDr. Zdeněk Vašíček, Ph.D. dlouholetý učitel a lektor CLIL na ZUŠ, nositel Evropské jazykové ceny LABEL ( Evropský učitel jazyků roku 2010 ) a pedagog působící v ZUŠ Tišnov. Autorský tým našeho metodického materiálu měl příležitost zúčastnit se přednášky tohoto lektora a dovolili jsme si čerpat z materiálů, které nám poskytl. Autorský tým: Dis. Alexandra Oberlová Dis. Barbora Bočková Zdeněk Krám Stanislava Hanzlíková Mgr. Bc. Ingrid Heinicová Válková 2

3 1. ÚVOD 1.1 Co je to CLIL a odkud pochází? Content and language integrated learning (CLIL) je anglická zkratka označující výuku, kdy se vyučuje nejazykový i jazykový předmět současně, tzn. integrovaně. Můžeme také říci, že nejazykový předmět je vyučován prostřednictvím cizího jazyka a cizí jazyk pomocí nejazykového předmětu. Žáci si tak osvojují znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. Termín CLIL použil jako jeden z prvních David Marsh z univerzity Jyväskylä ve Finsku v roce Dle odborníků sdružení EUROCLIC zabývajícími se CLILem, je tato metoda popisována jako využití cizího jazyka jakožto prostředku výuky nejazykového předmětu, jako je např. zeměpis, dějepis, matematika či jakýkoliv jiný předmět. Další autoři publikací pojednávajících o CLILu zdůrazňují, že nejde o preferenci nebo dominanci jazyka nad druhým předmětem ani naopak. Jde o přirozené propojení v jakékoliv míře. Není důležité, zda jde o několikaminutovou aktivitu v cizím jazyce nebo hodinu vedenou převážně v cizím jazyce. Propojením jazykové a nejazykové výuky tak přispíváme k osvojování si daného učiva a cizího jazyka zároveň. 1.2 Situace kolem CLILu v Evropě a u nás Metoda CLIL se v současné době rychle šíří nejen po celé Evropě. Například kulturní a jazykový Goethe-Institut s celoevropským působením uvádí, že před rokem 1980 bylo jen mizivé procento zemí spojujících předmětové a jazykové učení. A pokud už kombinace jazyka a nejazykového předmětu existovala, bylo to především na elitních školách. Informační platforma pro vzdělání v Evropě EURYDICE poskytuje informace o projektech a rozmachu CLILu v jednotlivých státech. Hlavním cílovým (CLIL) jazykem je angličtina, dále pak francouzština a němčina. Předměty, s kterými se CLIL pojí, se dají rozdělit do tří základních skupin. Jsou to humanitní předměty jako dějepis, zeměpis, přírodopis. Následují přírodovědní předměty jako matematika, fyzika, biologie a umělecké předměty jako výchovy hudební, výtvarná a tělesná. Efektivita CLILu souvisí s konkrétním využitím v jakémkoliv předmětu. Jak uvádí Výzkumný ústav pedagogický v Praze, CLIL u nás se začal rozvíjet hlavně ve spojitosti s dokumentem Evropské unie: Podpora jazykového vzdělávání a lingvistické rozmanitosti: Akční plán Tento plán spojuje jazykové cíle s obsahem předmětu souvisejícím s cíli Evropské unie. 3

4 1.3 Cíle CLILu Hlavním kritériem CLILu je dvojí cíl rozvoj cizího jazyka a druhého nejazykového předmětu. Oba tyto cíle jsou stejně důležité, i když mohou být rozvíjené v různé míře v jednotlivých hodinách. Míra zapojení jazyka do druhého předmětu záleží na konkrétní situaci, vhodnosti a volbě vyučujícího. V potaz bychom určitě měli brát také věk žáků, podmínky výuky vycházející z osnov naší školy, a zda jsou naši žáci na tuto metodu již zvyklí a do jaké míry. Stejně tak i míra zapojení odborného předmětu do výuky jazyka záleží na stejných faktorech. Vždy bychom měli dbát na to, aby bylo učivo srozumitelné a jeho podání budilo motivaci a zájem ze strany žáků. V takových podmínkách můžeme pak zdárně rozvíjet další cíle, jako jsou komunikační dovednosti, uvědomění si internacionalismu (správných ekvivalentů odborných výrazů v cílovém a mateřském jazyce), jazykové kompetence (schopnost užívat cílový jazyk), aplikace již osvojeného učiva na nové, apod. Tímto docílíme situace, že náš předmět nebude izolován od ostatních a jazyk limitován předmětem cizí jazyk, ale naše výuka dostane komplexní charakter a přirozené propojení znalostí a dovedností napříč předměty. Tak jako v životě se nedějí věci odděleně, tak i učení nabere na spojitosti, čímž se přiblíží realitě. Použití cílového jazyka pak bude přirozené, bezprostřední a smysluplné. 1.4 CLIL v ZUŠ V českých základních uměleckých školách (dále jen ZUŠ ) existují běžně čtyři obory: hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický. Dochází zde k vyučování řady předmětů, pro většinu z nich dle dostupných zdrojů soudě dosud neexistují projekty CLIL. Pro stávající učitele ZUŠ je to výzva. Mohou ji přijmout, ale také nemusí. Bez vyrovnávání se s moderními trendy však jejich profesionální perspektiva klesá. Nejlepšími předpoklady inovátora jsou dobrovolnost.. Dalšími požadavky na inovaci jsou proveditelnost v běžné školní praxi.. Z hlediska CLIL (nejen na ZUŠ) je výhodné, že vzdělávání učitele v cizím jazyku má podporu MŠMT při praktickém používání tohoto jazyka, aniž by zde úrovně byly taxativně vymezeny. Z uvedených okolností by CLIL měl mít možnost ve své výuce zavést každý učitel ZUŠ, který o to bude mít zájem. Učitelé ZUŠ mají různé vzdělání umělecké, pedagogické i cizojazyčné, různé postoje a zájmy. Je možné nechat je podstoupit intelektuální riziko vědomých tvůrců a využít tak jejich potenciál sebezdokonalování. Učitel ZUŠ by měl chápat CLIL jako příležitost ke své 4

5 profesionalizaci. Stejně jako každý jiný pedagog ví, že jeho úkolem je celoživotní vzdělávání a jednou z požadovaných klíčových kompetencí je komunikace v cizích jazycích. Cizí jazyk je podáván v přirozeném prostředí reálných situací, což s sebou přináší velkou míru chuti po poznání a komunikaci jako takové. Do vyučování v mateřském jazyce postupně proniká cizí jazyk více či méně. Jeho použití začíná od bodového, což může znamenat, že v rámci jedné vyučovací hodiny je použito třeba jen jedno jediné cizí slovo jen jednou. Používá se lexikální a gramatické minimum. Vedle cizího jazyka se v CLIL stále uplatňuje jazyk mateřský. V CLIL jde o zvládnutí cizího jazyka nikoli dokonale, ale smysluplně pro zúčastněné. Žák se učí komunikovat v cizím jazyce, tedy jazykovým dovednostem. Hlavním úkolem je rozšířit slovní zásobu. Lze přitom navázat na ty cizojazyčné znalosti žáka, jichž nabyl ve své všeobecně vzdělávací škole. 1.5 Proč do výuky CLIL zařadit Výuka metodou CLIL kombinuje metody výuky jazyka a nejazykového předmětu. Už jen tento fakt přináší rozmanitost podání učiva. Znalosti nejsou jednostranně prezentovány učitelem, ale žáci jsou vedeni k samostatnému objevování, začleňování si nových poznatků do již známého učiva, vybízeni k diskuzím a práci s různými pomůckami. Žák přirozeně více komunikuje, protože je zde nutnost upřesňování pojmů, zpětné vazby a sebereflexe. Mnoho autorů (Coyle, Mefisto, Marsh, Frigols) zabývajícími se CLILem a jeho významem uvádí, že větší nutnost komunikace a spolupráce přirozeně rozvíjí sebedůvěru žáků, motivuje a posiluje individualitu. Podporuje také schopnost soustředění se a přivádí žáka k pozitivnímu vztahu k učení. Znalosti a dovednosti jsou tak rozvíjeny komplexně a díky variabilitě výuky spojené obvykle s větší mírou opakování i lépe fixovány. Z hlediska jazyka je velkým přínosem to, že je jazyk užíván přirozeně, v reálných situacích a ne v uměle vytvořených konverzacích a cvičeních, jak tomu může být v hodinách jazyka. Nemůžeme však tvrdit, že CLIL je jediná dobrá cesta ke vzdělání. Je bezesporu velkým přínosem, ale měli bychom vést v patrnost i jeho úskalí a možné problémy a vědět, jak se jich vyvarovat a úspěšně jim předcházet. Jedině tak bude mít tento druh výuky smysl a jeho cíle budou zdárně naplněny. 1.6 Úskalí CLILu a jak jim předcházet Asi nejčastějším problémem, kterému musí vyučující čelit, jsou vysoké nároky, které jsou na ně kladeny ve spojitosti s CLILem. Určitě je to časová náročnost efektivních příprav a 5

6 vyhledávání materiálů, a obtíže související s kvalifikovaností učitele a schopnosti vyučovat vlastně dva předměty najednou. Není ale třeba ničeho se bát, materiálů na CLIL výuku stále přibývá a existující knižní i internetové zdroje jsou velmi přínosné. Vyučující se nemusí pevně držet jedné učebnice, ale může čerpat z jakýchkoliv kvalitních materiálů. Nemusí se obávat ani nedostačující jazykové úrovně. Řešením je konzultace jazykové části hodiny s vyučujícím cizího jazyka. Navíc, jak už bylo zmíněno, v CLILu nejde o vedení celé hodiny v cizím jazyce. Pedagogové mohou klidně začít jen s krátkými aktivitami v cizím jazyce. Spolupráce mezi učiteli pomůže i v případě odborného předmětu. Ideální je vyučující CLILu s aprobací v jazykovém i nejazykovém předmětu, ale stejně dobře může tato metoda, při dobré spolupráci vyučujících, fungovat i pokud má pedagog aprobaci jen na jeden z daných předmětů. S úspěšným zaváděním CLILu do škol souvisí i dostatečná informovanost rodičů. Pokud rodiče vědí, co tato metoda obnáší, jak bude realizována, co rozvíjí a k jakým cílům směřuje, jistě ji uvítají. Někdy je CLIL nesprávně spojován s přetěžováním žáků. Jistě jsou na ně kladeny větší nároky spojené s větší mírou aktivity, což je ale v důsledku prospěšné pro lepší fixaci učiva a rozvoje komunikačních dovedností. Z reflexí z hodin vyučujících využívajících CLIL ve své výuce vyplývá, že většinu žáků taková výuka baví a těší se na ni. A to je pro nás pedagogy motivací překonávat počáteční těžkosti a nezdary a s CLILem pokračovat, nemyslíte? 6

7 2 CLIL V HUDEBNÍM OBORU Nota note [ nout ] 1 Hlavička head [ hed ] 2 Nožka stem [ stem ] 3 Praporek flag [ fleg ] 4 Trámec beam [ bým ] 5 Tečka dot [ dot ] notová osnova staff [ staf ] první linka first line [ frst lájn ] první mezera first space [ frst spejs ] druhá linka second line [ seknd lájn ] druhá mezera second space [ seknd spejs ] třetí linka third line [ sird lájn ] třetí mezera third space [ sird spejs ] čtvrtá linka fourth line [ fórs lájn ] čtvrtá mezera fourth space [ fórs spejs ] pomocné linky ledger lines [ ledžr lájns ] 2.1 Výběr slov pro použití v ročníku I. cyklu v HO PODSTATNÉ JMÉNO NOUN - PŘEKLAD VÝSLOVNOST břicho stomach [ stomak ] jazyk tongue [ tank ] fráze phrase [ frejs ] nádech breath [ bret ] nápěv tune [ tjůn ] nota note [ nout ] písnička song [ sonk ] ramena shoulders [ šouldrs ] refrén chorus [ koras ] rytmus rhythm [ rytm ] 7

8 rychlost speed [ spýd ] sloka strophe [ strof ] slovo word [ wrd ] sólo solo [ soulou ] takt time, bar [ tajm, bar ] text text [ text ] tón tone [ toun ] úsměv smile [ smajl ] ústa mouth [ maut ] výslovnost pronunciation [ pronunčijejšn ] zuby teeth [ týs ] PŘÍDAVNÉ JMÉNO ADJEKTIVE - PŘEKLAD VÝSLOVNOST dojemný moving [ můvink ] držený sustained [ sastejnyd ] falešný out of tune [ aut of tjůn ] hlasitý loud [ laud ] hluchý tone-deaf [ toun-dýf ] kulatý round [ raund ] lehký easy [ ísi ] legrační funny [ fany ] měkký soft, smooth [ soft, smůt ] neklidný impatient [ impejšn ] notový note [ nout ] ostrý acute [ ekjůt ] pomalý slowly [ slouli ] přirozený natural [ nejčrl ] rozvleklý prolix [ prolix ] rychlý fast [ fást ] smutný sad [ sed ] svázaný legato [ legejtou ] taneční dancing [ dencing ] 8

9 vřeštivý brassy [ bresi ] výrazný briliant [ brilijant ] vysoký high [ háj ] tvrdý hard [ hárd ] umělý artificial [ artyfišl ] uvolněný open [ oupn ] zazpívaný vocal [ voukl ] zvětšený added [ edyd ] zvučný sonorous [ sonorous ] PŘÍSLOVCE ADVERB - PŘEKLAD VÝSLOVNOST do rytmu to rhythm [ tů rytm ] dyšně (volně) sciolto [ siolto ] energicky vigoroso [ vigorosou ] hbitě nimble [ nimbl ] hlasitě forte [ fort ] jemně softly [ sóftli ] pomalu lento [ lentou ] rychle rapidly [ repidli ] středně silně mezzo-forte [ mecou-fort ] tiše stilly [ stili ] tlumeně muffled [ mafled ] vázaně legato [ legátou ] vesele allegro [ alígrou ] zřetelně cleary [ klíry ] SLOVESO VERB PŘEKLAD VÝSLOVNOST Dýchej! Breath [ bret ] frázovat to phrase [ tů frejz ] 9

10 nasadit tón to come in [ tů kam in ] Pamatuj si! Retain to! [ rytejn tů ] stát stand [ stent ] učit se to learn [ tů lrn ] uklidnit se to rest [ tů rest ] Ukonči! Finish! [ finiš ] Usmívej se! Smile, please! [ smajl, plís ] Uvolňuj (Vydechni)! Exhale [ exhejl ] vázat to bind [ tů bajnd ] vyslovit to pronounce [ tů pronounc ] Začni! Start! [ stárt ] zpívat sing [ sink ] posuvky accidentals [ eksidentls ] klíče clefs [ klefs ] křížek sharp [ šárp ] houslový G-klíč G- clef [ dží klef ] dvojkřížek double sharp [ dabl šárp ] basový F-klíč F-clef [ f klef ] bé flat [ flet ] altový C klíč C-clef alto [ sí klef ] dvojité bé double flat [ dabl flet ] tenorový C klíč C-clef tenor [ sí lef ] odrážka natural [ nečurel ] 10

11 2.2 Výběr slov pro použití v ročníku I. cyklu v HO PODSTATNÉ JMÉNO NOUN - PŘEKLAD VÝSLOVNOST akustika acoustics [ akustiks ] barva tónu tone colour [ toun kalr ] bicí percussion instr. [ perkužn instr. ] dechové nástroje dřevěné instruments woodwind [ instr.vůdvind ] doprovod abbligate [ abligejt ] harmonický tón overtone [ ouvrtoun ] hlasový rejstřík vocal register [ voukl registr ] hlavní melodie melody [ melody ] improvizace jazzu improvisation get-off [ iprovizejšn ] intonace intonation [ intonejšn ] klavírní úprava piano arrangement [ piénou erenžment ] ladění attunement [ atjůnment ] mezihra interlude [ intlíd ] opakování anaphora [ enefór ] part part [ part ] pasáž passage [ pasáž ] předehra overture [ ouvrtjůr ] regulátor hlasitosti control [ kontrol ] smyčcové nástroje strings [ strinks ] souborová hra broken consort [ broukn konsrt ] takt measure [ mežr ] text lyrics [ liriks ] těžká doba division [ dyvižn ] tóniny keys [ kýs ] trojzvuk triad [ tryjejd ] úprava redustion [ redukšn ] výraz expression [ exprešn ] začátek beginning [ biginink ] zesilovač amplifier [ amplifír ] zesilování amplification [ amplifikejšn ] 11

12 žánr genre [ dženr ] žesťové nástroje brass instruments [ (bras instr. ] PŘÍDAVNÉ JMÉNO ADJEKTIVE - PŘEKLAD VÝSLOVNOST abstraktní abstract [ abstrekt ] dokonalý perfect [ prfekt ] dominantní predominant [ predominent ] dvouruční two-handed [ tůhendyd ] falešný false [ fóls ] muzikální musical [ mjůsikl ] obligátní accompaniment [ ekompeniment ] ostrý acut [ ekjůt ] paralelní relative [ relativ ] sestupný descending [ deksendynk ] soudobý contemporary [ kontemprery ] vrcholný supreme [ suprém ] závěrečný ultimate [ ultimejt ] zpěvný singing [ singink ] PŘÍSLOVCE ADVERB - PŘEKLAD VÝSLOVNOST bez doprovodu a capella [ a kapel ] bez vibrata without faus [ vidaut faus ] bez zpěvu songless [ sonkles ] co nejsilněji as loud as possible [ es laud es posibl ] dle zápisu as written [ es vritn ] hlasitě forte [ forte ] krátce staccato [ stakáto ] široce broadly [ brouli ] zvolna tardamente [ terdament ] živě lively [ livli ] 12

13 SLOVESO VERB PŘEKLAD VÝSLOVNOST arpédžovat to breae [ tů brej ] artikulovat to articulate [ tů artykulejt ] dirigovat to conduct [ tů kondakt ] doprovázet accompany [ akompany ] korepetovat to coach [ tů kouč ] nechat znít to vibrate [ tů vibrajt ] pokračovat v hraní playing [ plejink ] prodloužit to prolong [ tů prolonk ] přehrát to replay [ tů ryplej ] synkopovat to syncopate [ tů sinkopejt ] uklidnit torest [ torest ] vázat to bind [ tů bajnd ] vydechovat to exhale [ tů exhejl ] zkrátit abbreviate [ abrevijejt ] zkoušet to rehearse [ tů ryhýrs ] změnit to change [ tů čejnž ] zvýšit to sharp [ tů šarp ] 13

14 Stupnice scale [ skejl ] cis c-sharp [ sí šárp ] ces c-flat [ sí flet ] dis d-sharp [ dý šárp ] des d-flat [ dý flet ] eis e-sharp [ ís šárp ] es e-flat [ í flet ] fis f-sharp [ ef šárp ] fes f-flat [ ef flet ] gis g-sharp [ dži šárp ] ges g-flat [ dží flet ] ais a-sharp [ ej šárp ] as a-flat [ ej flet ] his b sharp [ bí šárp ] b b-flat [ bí flet ] cisis c-double sharp [ sí dabl šárp ] ceses c- double flat [ sí dabl flet ] disis d- double sharp [ dý dabl šárp ] deses d-double flat [ dý dabl flet ] eisis e-double sharp [ í dabl šárp ] eses e-double flat [ í dabl flat ] fisis f-double sharp [ ef dabl šárp ] feses f-double flat [ ef dabl flet ] gisis g-double sharp [ dží dabl šárp ] geses g-double flat [ dži dabl flet ] aisis a-double sharp [ ej dabl šárp ] asas a-double flat [ ej dabl flet ] hisis b-double sharp [ bý dabl šárp ] heses b-double flat [ bý dabl flet ] 2.3 Fráze ( phrase ) pro využití v hudebním oboru I. + II. cyklus SLOVO, VÝRAZ PŘEKLAD VÝSLOVNOST Začni odsuď Start from this place [ stárt from dis plejs ] Buď odvážnější Be more courageous [ bí mór kurejžs ] Zkus tohle tempo Try this pace [ tráj dis pejs ] Soustřeď se Concentrate up [ koncentrejt ap ] Zklidni se Relax [ relax ] Počítej si Count it inside [ kaunt it insajd ] Soustřeď se na hru Concentrate to playing [ koncetrejt tu plejing ] Více citu do zpívání More emotion to singing [ mór emoušn tu sining ] Energické hraní An energetic playing [ en enerdžetyk pejing ] Zahraj to plynule Play it more fluently [ plej it mór fluently ] Budeme počítat We will count [ ví vil kaunt ] Pravidelný čas A periodic time [ ae peryodyk tajm ] Count on a half- loud Počítat polohlasně [ kaunt on ae hálflaud ] Oprav tón Repair this tone [ rypér dis toun ] Zpět na poslední notu Back to the last note [ bek tů d lást nout ] Má to dobrý začátek It has a good beginning [ it hes ae gud bigining ] Pravá ruka je rachlejší The right hend is faster [ d rajt hend is fastr ] 14

15 Základ je v ruce The base is in a hand [ d bejs is in ae hend ] V jaké poloze začneme? In which position we will begin? [ in vič pozišn ví vil bigin ] Obě ruce současně Both of hands at the same time [ bout of hends et tajm ] Procvičit tón Practise the tone [ praktajs d toun ] Více rytmu More rhytm [ mór rytm ] Hrát první hlas Play a first vocal [ plej a frst voukl ] Jak se cítíš? What is your feeling? [ vot is jór fíling ] Zkus rychlejší tempo Try a faster pace [ traj a frst pejs ] Hraj s citem Play with an emotion [ plej vit emoušn ] Počítej Count [ kaunt ] Kde je nejtěžší takt? Where is the most hardest bar? [ vér is d moust hardyst bar ] Pravidelné počítání A periodic counting [ ae peryodyk kaunting ] Udrž stejné tempo Keep the same pace [ kýp d sejm pejs ] Zkus novou píseň Try a new song [ tráj ae ňů sonk ] Hraj rozvážně a lehce Play deliberately and lightly [ plej delibrtly end lajtly ] Čti prstoklad Read a fingering [ rýd a fingering ] Čti notový zápis Read a notation [ rýd a notejšn ] Zahraj tento krátký úsek Play this short part [ plej dis šort párt ] V pořádku It is fajn [ it is fajn ] Hlasité počítání A loud counting [ ae laud kaunting ] Hraj píseň energicky Play the song energetic [ plej d sonk enerdžetyk ] Zahraj to zvlášť Play it separately [ plej it separejtly ] Hrajeme dohromady We play together [ ví plej tugedr ] Budeme swingovat We will swing [ ví vil sving ] Nehrajeme originál We do not play an original [ ví dont plej en rydžinl ] Hraj jako metronom Play like a metronom [ plej lajk a metronom ] Klidné tempo A slowly pace [ ae slouly pejs ] Zkus zahrát první notu Try to play the first note [ traj tu plej d frst nout ] První doba je prázdná The first beat is free [ d frst bít is frý ] Vysoký tón A high tone [ ae háj toun ] Pomalé zpívání A slowly singing [ ae slouly singing ] Nauč se text Learn the text [ lrn d text ] Lehká píseň An easy song [ en ísi sonk ] 15

16 2.4 Fráze ( phrase ) pro využití v souborové hře I. + II. cyklus SLOVO, VÝRAZ PŘEKLAD VÝSLOVNOST Připravte se! Get ready,tutti! [ get redy, tuty ] Klid,prosím! Quiet,please! [ quaid, plís ] Ladíme! Tuning! [ tjúnin: ] Začněme od začátku! Let s start from opening! [ lets stárt from opening ] Pozor,hrajeme ve 2/4 taktu! Be careful,we play in two-four time! [ bikérfl,vi plej in tú/fór tám ] Držte tempo! Hold you speed! [ hould jů spi:d ] Zkusíme to přehrát ještě Try to replay this,still once. [ tráj tu riplej dis, stil váns ] jednou. 10 minut přestávka! 10 minutes coffee break! [ ten minits kofi brejk ] Teď hrají pouze smyčce a Now playing only strings and [ nau plejin ounly strings end flétny. flutes. flauts ] Zopakujeme si znovu tuto Repeat, this part,once more. [ ripít, vans mór, dis part ] část. Zítra bude zkouška od 10 The rehearsal,will be,at 10 [ d ri hej:sl,vil bí et ten oklok hodin dopoledne. o clock a.m.tomorrow. ej em,tumórou ] Nashledanou zítra! Goodbye tomorrow! [ gud báj tumórou ] Výrazová,přednesová označení expression marks [ iksprešn marks ] Dynamika dynamics [ dynamiks ] Piano (slabě,tiše) piano,soft [ pienou,soft ] Pianissimo (velmi slabě) pianissimo [ pijanisímo,very soft ] forte(silně) forte,loud [ forte,laud ] fortissimo(velmi silně) fortissimo,very loud [ fortisímo,very laud ] fortissimo possible(co nejsilněji) fortissimo (as loud as possible) [ fortissimo pósíbile,ez laud ez posibl ] mezzoforte mezzoforte,moderately loud [ mecoforte, moderejtly laud ] crescendo-zesilovat crescendo,becoming louder [ krešendo, bikaming laudr ] descrescendo-zeslabovat descrescendo,becoming softer [ dekrešendo)(bikaming softr ] diminuendo-postupně zeslabovat dimiduendo,becoming gradually softer [ bikaming greduely softr ] legato-vázaně legato,bound together [ legato, baud tugédr ] staccato-krátce staccato,detached [ stakato,dytejdž ] tenuto-drženě tenuto, held [ tenuto,held ] portamento-neseně portamento,carrying [ keriing ] 16

17 2.5 Překlady nejběžnějších frází, slov a sousloví z cizojazyčné hudební literatury Ensemble Theory - Souborová teorie Bar Example Exercise Harmony Chapter Measure Measure rest, switching pause Melody Patterns takt vzor, ukázka, příklad cvičení harmonie, souzvuk kapitola takt, míra, metrum, tempo, nápěv taktová pomlka melodie modely, vzorky 17

18 Articulation artikulace Accenting Accent Full Value Notes Long Accent Short Accent Breath Slur Tongue Play briefly Play broadly Swing eighth-notes Swing feel Straight eighths (even eighths) Bossa novas and funk-rock feels akcentování, akcentace akcent plná délka not dlouhý akcent krátký akcent dech, dýchání vázat, hrát legato jazyk Hraj krátce Hraj široce swingové osminové noty swingové cítění rovné osminy Bossa nova a funk-rock cítění Swing 8th Notes Sound Different Than They Look Noty zní jinak, než je psáno; swingové osminové noty Anticipated Syncopated Delayed očekávaný (předražená nota) synkopovaný zpožděný (opožděná nota) Sound zvuk Ear Ear for music ucho hudební sluch 18

19 Tuning Low High Voice Sing Play Colour, Thémbr Voice leading Listen Key signatures Half step, half tone Whole step, whole tone Half step down, half tone down Half step up, half tone up ladění hluboký vysoký hlas zpívat hrát barva, zabarvení (hlasové, zvukové) vedoucí hlas naslouchat, poslouchat předznamenání půltón celý tón půl tón dolů půl tón nahoru Rhythm - rytmus Rhythmic notation Rhythmic Beat On beat Off beat Whole note Half note Quarter note rytmická notace rytmický úder, tep, pulzace úder na dobu úder mimo dobu celá nota půlová nota čtvrťová nota 19

20 Eighth note Sixteenth note Triplet osminová nota šestnáctinová nota triola Time, Timing - Tempo Medium Medium Swing Slow Moderately Ballad (Even 8ths), play straight 8ths Latin Groove Moderate Rock Fast Swing střední středně rychle, swingově pomalu, pozvolně mírně balada, hraj rovné osminy rytmus latinského stylu středně rychlý rock rychlý swing Expression - výraz Feeling Feel Soft Very Light Fast Loud Live cit, pocit, cítění cítit, pociťovat, vnímat měkce velmi lehce (jasně) rychlý, pevný hlasitě, silně živě 20

21 Cool Hot Driving, strong Tenderly Detached Relaxed Swing Afro Cuban music Latin chladný horký, prudký energický, dynamický něžně, měkce, jemně odděleně uvolněně (swingově) africko-kubánská hudba hudba Latinské Ameriky Scale stupnice Chromatic scale Diatonic scale Dorian scale Mixolydian Major pentatonic scale Minor pentatonic scale Dominant pentatonic scale Altered pentatonic scale Altered pentatonic scale Blues scale chromatická stupnice diatonická stupnice dórská stupnice mixolydická stupnice durová pentatonická stupnice mollová pentatonická stupnice dominantní pentatonická stupnice alterovaná (proměněná) pentatonická stupnice alterovaná pentatonická stupnice bluesová stupnice 21

22 Ensemble soubor, ansámbl Dixieland Combo Big Band Score Conductor Form Intro Ending Theme Head Composer Writer Lyrics Standard Solo Improvisation Chorus Break Accompaniment Arrangement Background Optional Repeat After Last Solo tradiční jazzový styl malá jazzová skupina velká jazzová skupina partitura dirigent forma úvod skladby závěr skladby téma, hudební myšlenka hlava (hlava tématu) skladatel textař text písně standardní jazzová skladba sólo, sólový výstup improvizace prostor pro improvizované sólo krátké sólo, vsuvka, pauza, přestávka doprovod úprava skladby, aranžmá pozadí, označení pro instrumentální doprovod sólového nástroje (zpěvu) dobrovolně opakovat (nepovinně) po posledním sóle 22

23 Play 1st Time Only Play 2nd Time and D. S. hraj pouze poprvé hraj až podruhé a při Dal Segno Col Trumpet 1. hraj stejný part jako trubka 1. Ride Cymbal Crash Cymbal Closed Hi-Hat Open Hi-Hat Rim Knock Play Left Hand only if no Bass Solo for any Trumpet or Trombone Background on Cue Solo As Written or Ad Libitum Fill In No Repeat doprovodný činel zavěšený činel hraj na zavřenou Hi-Hat hraj na otevřenou Hi-Hat hra paličkou o ráfek bubínku hraj levou ruku, pouze když není Bass sólo pro kteroukoliv z trubek nebo trombónů hraj podklad na ukázání dirigenta hraj, jak je napsáno nebo podle libosti vyplň sólovým výstupem bez repetice Pomlky rests [ rests ] 2 celá pomlka whole rest [ houl rest ] 3 půlová pomlka half rest [ half rest ] 4 čtvrťová pomlka quarter rest [ kvótr rest ] 5 osminová pomlka eighth rest [ ejs rest ] 6 šestnáctinová pomlka sixteenth rest [ sixtýs rest ] 7 dvatřicetinová pomlka thirty-second rest [ sirty seknd rest ] 8 čtyřiašedesátinová pomlka sixty-fourth rest [ sixty fours ] 23

24 Noty notes [ nouts ] 1 dvoucelá nota double whole note [ dabl houl nout ] 2 celá nota whole note [ houl nout ] 3 půlová nota half note [ half nout ] 4 čtvrťová nota quarter note [ kvótr nout ] 5 osminová nota eight note [ eis nout ] 6 šestnáctinová nota sixteenth note [ sixtýns nout ] 7 dvaatřicetinová nota thirty-second note [ sérty seknd nout ] 8 čtyřiašedesátinová nota sixty-fourth note [ sixty fórs nout ] 1 doula duplet [ djuplet ] 2 triola triplet [ triplet ] 3 kvartola quadruplet [ kvadruplet ] 4 kvintola quintuplet [ kvintuplet ] 5 sextola sextuplet [ sextuplet ] 6 septola septuplet [ septjuplet ] 24

25 Takt bar [ bar ] 1 taktová čára bar line [ bár lajn ] 2 dvojitá taktová čara double bar [ dabl bar ] 3 takt bar,time [ bar,tájm ] 4 taktové označení time signature [ tájm signečr ] Taktová označení 1 dvouosminový takt two-eight time [ tů ejd tájm ] 2 dvoučtvtový takt two-four time [ tů fór tajm ] 3 dvoupůlový takt two-two time [ tů tů tájm ] 4 čtyřosminový takt fou-eight time [ fór ejd tájm ] 5 čtyřčtvrťový takt four-four time [ fór fór tajm ] 6 čtyřpůlový takt four two time [ fór tů tájm ] 7 šestiosminový takt six-eight time [ six ejt tájm ] 8 šestičtvrťový takt six four time [ sixfór tájm ] 9 tříosminový takt three-eight time [ trý ejd tájm ] 10 tříčtvrťový takt three-four time [ trý fór tájm ] 11 třípůlový takt three-two time [ trý tů tájm ] 12 devítiosminový takt nine eight-time [ nájn ejt tájm ] 13 devítičtvrťový takt nine-four time [ nájn fór tajm ] 14 pětičtvrťový takt five-four time [ fájv fór tájm ] 25

26 26

27 27

28 Základní intervaly čistá prima perfect prime [ perfect prajm ] zvětšená prima augumented prime [ ógumentyd prájm ] malá sekunda minor second [ májnr seknd ] velká sekunda major second [ méjdžr seknd ] zvětšená sekunda augumented second [ ógumentyd seknd ] zmenšená tercie diminished third [ dymynyšd syrd ] malá tercie minor third [ májnr syrd ] velká tercie major third [ mejdžr syrd ] zvětšená tercie augumented third [ ógumentyd syrd ] zmenšená kvarta diminished fourth [ dymynyšd fórs ] čistá kvarta perfect fourth [ perfekt fórs ]- zvětšená kvarta augumented fourth [ ógumentyd fórs ] zmenšená kvinta diminished fifth [ dymynyšd fájfs ] čistá kvinta perfect fifth [ perfekt fájfs ] zvětšená kvinta augumented fifth [ ógumentyd fájfs ] zmenšená sexta diminished sixth [ dymynyšd siks ] malá sexta minor sixth [ májnr siks ] velká sexta major sixth [ mejdžr siks ] zvětšená sexta augumented sixth [ ógumentyd siks ] zmenšená septima diminished seventh [ dymynyšd sevns ] malá septima minor seventh [ májnr sevns ] velká septima major seventh [ mejdžr sevns ] zmenšená oktáva diminished octave [ dymynyš oktiv ] čistá oktáva perfect octave [ perfekt oktiv ] zvětšená oktáva augumented octave [ ógumentyd oktiv ] 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 3 CLIL VE VÝTVARNÉM OBORU PODSTATNÉ JMÉNO NOUN - PŘEKLAD VÝSLOVNOST akvarel aquarelle, watercolor [ akvarel, votrkalr ] barva color [ kalr ] bod point [ pojnt ] čára line [ lajn ] galerie gallery [ galery ] galerie výtvarného umění picture gallery [ pikčr galery ] glazura glazé [ glejs ] grafika graphic art [ grafik árt ] hlína (hrnčířská) clay [ klej ] karton cardboard [ kártbórt ] keramika ceramics [ keramiks ] kresba drawing [ dróuink ] tuší draving in Indian ink [ drejvink in indijn ink ] tužkou drawing in pencil [ dróuink in pénsl ] křída chalk [ čólk ] křivka curve [ krv ] linie, linka line [ lajn ] malba, malování painting [ pejntink ] na plátně canvas painting [ kanves pejtink ] nákres, náčrt drawing, draft [ dróuink, dreft ] náčrtník sketchbook [ skečbůk ] obraz (malba) picture [ pikšr ] obrys silhouette, contour [ siluet, kántr ] odstín shade [ šejt ] paleta (malířská) pallete [ pelit] - škála selection, spectrum [ selekšn, spektrm ] papír paper [ pejpr ] pastelka crayon [ krajn ] pero pen [ pen ] 33

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ připravili: Jiří Neužil Matěj Benko

pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ připravili: Jiří Neužil Matěj Benko SKRIPTA ZÁKLADŮ HUDEBNÍ TEORIE pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ připravili: Jiří Neužil Matěj Benko Obsah Slovoúvodem... 3 1.11Některédalšíhudebnízkratkyazpůsoby zápisu... 18 1.Notopis...

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY Hudební nauka přehled látky pro 1. a 2. ročník Vlastnosti tónu DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA Prvky notace PŘEDZNAMENÁNÍ NOTA HLAVIČKA NOTY POMOCNÉ LINKY HOUSLOVÝ KLÍČ NOTOVÁ OSNOVA (linky i mezery se číslují

Více

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna se spolu s ostatními flétnami řadí historicky mezi nejstarší hudební nástroje. První zmínky nacházíme již na jeskynních malbách. Největší obliby

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

Studijní zaměření Hra na trubku

Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na trubku Trubka je dechový žesťový nástroj, který dosahuje ze všech v současnosti používaných žesťových nástrojů nejvyšších tónů. Má široké využití prakticky ve všech hudebních žánrech

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Intonace a vokální improvizace Žák: zpívá dle možností intonačně čistě zpívá v durových i mollových tóninách - intonace v dur v rozsahu oktávy - intonace v moll

Více

Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky.

Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Kapitola 1 Notová osnova má 5 linek a 4 mezery. Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Hudební klíč píšeme na začátek notové osnovy. Nejpoužívanější klíče jsou: houslový,

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

Člověk a jeho svět ČJ a literatura TV. Matematika

Člověk a jeho svět ČJ a literatura TV. Matematika VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: bdobí: mění a kultura čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase intonuje

Více

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Bicí nástroje, pod tímto názvem se nabízí široká nabídka nástrojů: blahozvučné(malý buben, bicí souprava, tympány) melodické (zvony, zvonkohra, xylofon, vibrafon,

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Studijní zaměření Hra na pozoun

Studijní zaměření Hra na pozoun Studijní zaměření Hra na pozoun Snižcový tenorový pozoun zvaný také trombon je nástroj dnes všeobecně používaný v hudební praxi v symfonickém orchestru, v taneční a populární hudbě i v hudbě dechové. Vznikl

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník Zákaldní škoa Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace 1. - 3. ročník Hlavní kompetence Učivo 1. VOKÁLNÍ k. komunikativní, pracovní pěvecký a mluvený projev k, sociální, personální - pěvecké dovednosti

Více

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Díky nemalému zájmu o elektrickou (přesněji elektrofonickou) kytaru je tento nástroj již řadu let vyučován také na některých základních uměleckých školách. Elektrická

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru 5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na basovou kytaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova 1. - 3. ročník Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Hudební výchova Učivo Mezipředmětové přesahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Studijní zaměření Hra na violoncello

Studijní zaměření Hra na violoncello Studijní zaměření Hra na violoncello Violoncello patří do rodiny smyčcových nástrojů houslového typu. První violoncella se objevují v 16. století. Původně violoncello sloužilo k doprovodným účelům, ale

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou 6. - zvládne hru glissando - umí použít melodické ozdoby - umí využít příklepovou techniku v levé ruce - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou - hraje v I. X. poloze - hraje

Více

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Příčná flétna (flauto traverzo) se historicky řadí mezi nejstarší hudební nástroje. V 16. století nahradila do té doby velmi oblíbené flétny zobcové. V této době

Více

Studijní zaměření Hra na baskytaru

Studijní zaměření Hra na baskytaru Studijní zaměření Hra na baskytaru Baskytara je strunný hudební nástroj, který v moderní hudbě nahrazuje funkci kontrabasu. Úlohou baskytary je především hrát basovou linku. Spolu s bicími tak tvoří základ

Více

Stupnice e moll má jeden křížek- fis. E moll aiolská. Stupnice h moll má dva křížky- fis, cis. H moll aiolská. 3. ročník.

Stupnice e moll má jeden křížek- fis. E moll aiolská. Stupnice h moll má dva křížky- fis, cis. H moll aiolská. 3. ročník. Stupnice e moll má jeden křížek- fis. E moll aiolská 1 Stupnice h moll má dva křížky- fis, cis. H moll aiolská A dur + akordy a moll harmonická + akordy e moll harmonická + akordy h moll melodická + akordy

Více

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Prima 1 hodina týdně, tematická CD, DVD,,

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

A human body - Don t lose your head!

A human body - Don t lose your head! Jméno autora práce: Dana Lambertová Název práce: A human body - Don t lose your head! Zaměření, cíle práce: Naučit se anglicky správně pojmenovat části lidského těla +správná výslovnost, správný pravopis,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

NAUKA O HUDBĚ školní rok 2014/2015 VNITŘNÍ SMĚRNICE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48

NAUKA O HUDBĚ školní rok 2014/2015 VNITŘNÍ SMĚRNICE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZAKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 NAUKA O HUDBĚ Patří mezi povinné předměty hudebního oboru Základních uměleckých škol. Délka studia je pětiletá a řídí se podle učebních plánů.

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV Neučíme to, děláme to Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato =

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato = H dur - 5 křížků: fis, cis, gis, dis, ais 1 Mollová stupnice se čtyřmi křížky se jmenuje cis moll (fis, cis, gis, dis). cis moll harmonická + akordy cis moll melodická + akordy Es + akordy + D7 fis moll

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele První část metodiky - Hra akordů a doprovodů - je zaměřena na nácvik zjednodušených i úplných hmatů základních kytarových akordů a na nácvik základních kytarových

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ).

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ). STUDIUM PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV) trvá jeden rok (září červen) a je vhodná pro děti, které navštěvují 1. třídu základní školy. Výuka je rozvržena do dvou hodin týdně vcelku (tj. 90 minut). Zde se

Více

5.1.5.1. Hudební výchova

5.1.5.1. Hudební výchova 5.1.5. Vzdělávací oblast Umění a kultura 5.1.5.1. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací předmět Hudební výchova vede žáky prostřednictvím vokálních, instrumentálních,

Více

Předmět: H U D E B N Í V Ý C H O V A

Předmět: H U D E B N Í V Ý C H O V A 12-ŠVP-Hudební výchova-p,s,t,k strana 1 (celkem 10) 1. 9. 2014 Předmět: H U D E B N Í V Ý C H O V A Charakteristika předmětu: Hudební výchova rozvíjí, kultivuje a prohlubuje soustavu pěveckých, poslechových,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

26.5.2010 v 15.30 v učebně č.7

26.5.2010 v 15.30 v učebně č.7 Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav F. X. Procházky 25 25001 Brandýs nad Labem V ážení rodiče, testu. Žáci se dostaví v 15.30 do učebny č.7, obdrží písemný test pro příslušný ročník,

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Ondřej Tichý. Hudební výchova napříč předměty

Ondřej Tichý. Hudební výchova napříč předměty Ondřej Tichý Hudební výchova napříč předměty HUDBA a její místo ve výchově a vzdělávání rodina-škola-dospělost Co to vlastně je a proč? Hudba je skutečně neuvěřitelný dar (komplexní činnost), která může

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Studijní zaměření Hra na tenor

Studijní zaměření Hra na tenor Studijní zaměření Hra na tenor Tenor, zvaný také baskřídlovka, je trubkovitý žesťový nástroj, o oktávu níž znějící křídlovka. Je oválně stočen, takže vypadá jako malá tuba a ve většině případů je laděn

Více

16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy

16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy 16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy Hra na klavír jako CLIL: Retrospektiva a perspektiva na ZUŠ Tišnov 2. 4. září 2008 Zdeněk Vašíček Priorita výuky

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební výchova 6. 9. ročník Vyučovací předmět hudební výchova je vyučován ve všech ročnících v jedné vyučovací hodině týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Studijní zaměření Hra na fagot

Studijní zaměření Hra na fagot Studijní zaměření Hra na fagot Fagot je dechový dřevěný hudební nástroj se strojkem z dvojitého třtinového plátku. Vznikl v Itálii v 16. století, jeho název pochází z italského fagotto svazek, otep. Zpravidla

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová Vyučovací předmět hudební výchova je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Při

Více