Bakalářská práce. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bakalářská práce. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Bakalářská práce 2012 DAGMAR ŠIKOVÁ

2 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Dagmar Šiková Registry dlužníků z hlediska ochrany osobních údajů Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Pavla Kovářová Brno 2012

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury... Dagmar Šiková

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala PhDr. Pavle Kovářové za podporu, vedení a podnětné připomínky týkající se této práce. A hlavně děkuji svému manželovi a dětem za trpělivost a podporu při psaní.

5 Bibliografický záznam ŠIKOVÁ, Dagmar. Registry dlužníků z hlediska ochrany osobních údajů. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, s. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Pavla Kovářová Anotace Práce se zaměřuje na problematiku zpracování osobních údajů registry dlužníků. V úvodní části je stručně popsána legislativa a základní vymezení pojmu osobní údaj a jeho zpracování. Dále se práce zabývá jednotlivými registry a uvádí podmínky, za jakých s osobními údaji nakládají. V praktické části analyzuje, zdali není praxe registrů dlužníků v rozporu s legislativou nebo etickými normami společnosti. Ke komparativní analýze jsou využity obchodní podmínky jednotlivých institucí a příslušná zákonná nařízení. Závěr práce přináší shrnutí výsledků, které vyplynuly z analýzy. Tato diplomová práce vychází ze stavu právního řádu ke dni Annotation The thesis focuses on the issues of processing of personal data by registers of debtors. The introductory section briefly describes the legislation and the basic definition of personal data and its processing. This thesis describes various registers and sets out the conditions under which personal information is handled. In the practical part it analyzes whether debtors registers practice is in conflict with the laws or ethical standards of the society. Terms and conditions of the institutions and the legal regulation are used in the comparative analysis. The conclusion of the thesis provides a summary of the results that emerged from the analysis. This thesis is based on actual state of Czech law on November 1st Klíčová slova osobní údaj zpracování osobních údajů registry dlužníků dlužník subjekt údajů Keywords personalised data processing of personalised data registers of debtors debtor data subject

6 Obsah ÚVOD OSOBNÍ ÚDAJE Základní právní předpisy Vymezení osobních údajů Zpracování osobních údajů REGISTRY DLUŽNÍKŮ Historie dluhů Zadluženost českých domácností Registry dlužníků Základní právní předpisy BRKI NRKI SOLUS Centrální registr úvěrů Centrální registr dlužníků PRAKTICKÁ ČÁST Identifikace zkoumaného problému a cíl práce Metody výzkumu Výběr vzorku Sledovaná kritéria Splnění informační povinnosti Udělení souhlasu Doba uchovávání osobních údajů Shrnutí analýzy ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE SEZNAM TABULEK... 54

7 ÚVOD Nikdy v historii neprodělala společnost tak velké změny jako v průběhu 20. století. Ohromný rozvoj v průmyslové oblasti, na poli informačních technologií, ale také v oblasti sociálního zajištění státem výrazně usnadnil život, lidé již nemusí věnovat tolik své energie k naplnění základních životních potřeb, jako je dostatek potravy pro sebe a svou rodinu, střecha nad hlavou, oblečení a obutí. V důsledku toho se během 20. století postupně měnil životní styl. Lidé začali vynakládat část svých příjmů také na zábavu, koníčky a trávení volného času. A pochopitelně na toto všechno pružně zareagovala ekonomika. Došlo ke značnému rozvoji služeb a samozřejmě také k investicím do zábavního průmyslu. Stejně tak se přesunula do tohoto sektoru velká část zaměstnanců. Lidé začali vyrábět a vyvíjet pro zábavu, nikoli z nutnosti uspokojit základní potřeby. Tímto výrazně rostla ekonomika a životní úroveň. Lidé vydělávající více peněz je chtěli pochopitelně někde utratit. Což ještě více podpořilo rozvoj zábavního sektoru. Díky vynikající práci reklamních a marketingových agentur se v lidech podařila vytvořit iluze, že všichni máme nárok na tuto životní nadstavbu. Postupně se vnímání lidí posunulo a neberou to jako něco navíc, za co mohou utrácet peníze, které jim zbyly, ale vnímají to jako něco samozřejmého. Je naprosto normální mít nejnovější mobilní telefon, jezdit na zahraniční dovolenou, dopřávat si oblečení jen proto, že je módní, nikoli protože jej potřebujeme k ochraně organismu před zimou a nepříznivými povětrnostními podmínkami. Toužíme po všem a nejlépe hned. Na to reaguje ekonomika také velmi pružně a to nabídkou různých úvěrových služeb. Peněžní sektor současnosti se z velké části zaměřuje na nabídku různých krátkodobých či dlouhodobých úvěrů, různých spotřebitelských nebo hypotečních půjček. Tyto služby jsou poskytovány jak bankovními ústavy, tak různými finančními institucemi a leasingovými společnostmi. Běžný spotřebitel je zahlcován nabídkou různých super výhodných půjček bez nutnosti ručitele, potvrzení příjmů a jiných dříve naprosto nutných podmínek k poskytnutí úvěru. Někteří prodejci jdou dokonce tak daleko, že je výhodnější cena, pokud si spotřebitel vezme k jejímu uhrazení úvěr, než když zaplatí v hotovosti. Podle údajů Českého statistického úřadu zadluženost českých domácností stoupá přímo raketovou řadou. V roce 2000 dlužily české domácnosti bankám 39,7 mld. korun. 6

8 Koncem roku 2009 byla tato částka už 897,4 mld. korun. 1 Během pouhých 9 let stoupla zadluženost českých obyvatel více než dvacetkrát. Se stoupající zadlužeností domácností bohužel také stoupá procento lidí, kteří nejsou schopni své závazky splácet. Což je pochopitelně velký problém. Přirozenou reakcí bankovních a finančních institucí byl vznik registrů dlužníků, jejichž cílem je ochrana před poskytováním půjček insolventním klientům. Na trhu je několik takových registrů, které se od sebe lehce odlišují. Fungování bankovního registru klientských informací je primárně upraveno zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož tyto registry spravují citlivé osobní údaje, musí být vše také v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve své práci se zaměřuji právě na tuto otázku, zdali je činnost různých registrů dlužníků v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, nedochází k porušování jejich práv při výměně informací a jaké důsledky kromě zadlužení přináší lidem, když se do těchto registrů dostanou. Většina lidí se obává pouze toho, co se stane, pokud nebudou schopni splácet, málokdo si při podpisu úvěrové smlouvy uvědomuje, že jeho osobní údaje budou figurovat v registru dlužníků, do kterého má přístup celá řada institucí, a to nejen po dobu nesplácení své půjčky. Již řadu let je zmiňováno, že finanční gramotnost obyvatel České republiky je na nízké úrovni, nejsou schopni orientovat se v běžných finančních produktech, proto se snažím ve své práci také přiblížit oblast registrů dlužníků. Cílem mé práce je kromě popisu jednotlivých registrů, kdo je jejich zřizovatelem, jakou oblast pokrývají a podmínky, za jakých se lidé mohou do nich dostat, analýza, zdali tyto registry fungují v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nedochází k poruše práv subjektu údajů či morálních a etických norem. 1 DUBSKÁ, Drahomíra. České domácnosti dluží bilion. In: Český statistický úřad [online]. 2012, [cit ]. Dostupné z: 7

9 1 OSOBNÍ ÚDAJE Osobní údaje jsou nedílnou součástí každého člověka. Provázejí nás od narození až do smrti a v podstatě potvrzují naši existenci, odlišují vzájemně od sebe jednotlivé lidi a tím umožňují fungování každého z nás ve společnosti. Bez osobních údajů ztvrzujících existenci by ve společnosti nastal absolutní chaos a v podstatě bychom pro okolí ani neexistovali. Ve společnosti jsou tři typy lidí. Jedni nemají problém sdělit o sobě komukoli cokoli a v podstatě nevidí žádný důvod pro jakoukoli ochranu osobních údajů, jejich krédem je, že čím méně toho o sobě tají, tím méně jsou zranitelní. Druhá skupina osob si naopak velmi hájí své soukromí a velmi ji znepokojuje, pokud jsou jejich osobní údaje veřejně dostupné a dohledatelné. Spatřují v tom značné bezpečností riziko. A třetí skupina osob se nad touto oblastí vůbec nezamýšlí a neuvědomuje si rizika, jaká vyplývají ze zveřejnění jejich osobních údajů nebo pokud se tyto údaje dostanou do nepovolaných rukou. I to je jeden z důvodů, proč je ochraně osobních údajů věnována velká pozornost. Osobní informace byly nositeli významných údajů od nepaměti. Podíváme-li se do historie, pak například příslušnost k určitému náboženství rozhodovala o životě či smrti, o tom zdali budete moci svobodně studovat, navštěvovat veřejné prostory atd. Význam osobních údajů ještě více vzrostl na konci 20. století s rozvojem výpočetní techniky a elektronické komunikace. Elektronické zpracování informací jistě šetří spoustu času a finančních prostředků, ale také zvyšuje riziko úniku dat, případně cíleného útoku na určité databáze spravující důležité informace. Z výše uvedeného je zřejmé, že bylo nezbytné upravit nakládání s osobními údaji právními předpisy a vytvořit určitý právní rámec. 1.1 Základní právní předpisy Základním východiskem upravujícím jakoukoli právní oblast jsou ústavně právní principy. V případě osobních údajů se jedná o Listinu základních práv a svobod a to konkrétně čl. 10, ve kterém se praví, že Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Každý 8

10 má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. 2 Současně Listina základních práv a svobod ale garantuje ve čl. 17 svobodu projevu a právo na informace. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. 3 Z tohoto by se dalo vyvozovat, že čl. 10 a 17 stojí v protikladu proti sobě a teoreticky právo na vyhledávání a shromažďování informací by mohlo být nadřazeno právu na soukromí. Vše je ale objasněno odstavcem 4 čl. 17, který stanovuje, že: Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých 4. Osobní údaje, nakládání s nimi a jejich ochrana jsou konkrétně upraveny zákonem č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon prošel řadou změn a úprav, aktuální znění nabylo účinnosti dne 1. dubna Předmětem tohoto zákona je především zpracování osobních údajů. Na dodržování zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů dohlíží Úřad na ochranu osobních údajů. Kromě toho vede registr povolených zpracování osobních údajů, přijímá podněty a stížnosti občanů na porušení zákona, provádí kontrolní činnost a poskytuje konzultace v této oblasti. 5 Ochrana osobních údajů je natolik významným a národní hranice překračujícím problémem, že se jí věnuje pochopitelně i Evropská unie a její právní předpisy. Z těch nejvýznamnějších to jsou Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, která pro Českou republiku nabyla účinnosti dne 1. listopadu 2001, dále Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006, o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti 2 Česká republika. Listina základních práv a svobod. In: Ústavní zákon č. 2/1993 Sb Dostupné z: 3 Ibid 4 Ibid 5 Úřad. ÚOOÚ [online] [cit ]. Dostupné z: 9

11 s poskytováním dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí Vymezení osobních údajů Základní definice osobních údajů vychází z Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat. V článku 2 jsou osobní údaje definovány jako jakákoli informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné osobě 7. Tato základní obecná definice je konkrétněji rozvedena v zákoně 101/2000 Sb., kde je stanoveno, že osobním údajem se rozumí jakákoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 8 Osobní údaje se vždy vztahují k fyzické osobě. Protikladem k osobnímu údaji je naopak údaj anonymní, který buď v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu 9. I v této definici opět narážíme na podmínku určenosti nebo určitelnosti. Požadavek na určení konkrétní osoby by se mohl interpretovat i jako požadavek odlišit příslušnou osobu od jiných. Uvedeno do krajnosti by tento požadavek mohlo splňovat např. i typické oblečení pro určitou profesi, které nám dle uniformy umožnuje odlišit zdravotní sestru od pacientů, letušku od pasažérů apod. Tento prvek ovšem nesplňuje všechny náležitosti. Jak uvádí JUDr. Jiří Maštalka ve své knize Osobní údaje, právo a my, informace o zevnějšku ještě není osobním údajem, protože nám pouze umožňuje přiřadit osobu k určité skupině osob nikoli ji jednoznačně identifikovat. Tak by se mohlo stát pouze v případě našeho setkání s touto osobou. K naplnění požadavku základní identifikovanosti (identifikovatelnosti) je totiž potřeba, aby osoba byla odlišitelná od všech dalších subjektů, a to až do takové 6 Evropská ochrana osobních údajů. ÚOOÚ [online] [cit ]. Dostupné z: 7 Council of Europe - ETS no Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data. Council of Europe [online]. Strasbourg, 1981 [cit ]. Dostupné z: 8 Česká republika. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. In: Sbírka zákonů České republiky Dostupné z: 9 Ibid. 10

12 míry, že je vyhledatelná. 10 Musíme tedy znát určité specifické údaje, na základě kterých budeme schopni konkrétní osobu identifikovat. Mezi základní identifikační údaje sloužící k vzájemnému odlišení osob patří celé jméno a adresa, která nám umožní kontaktovat tuto konkrétní osobu. Nemusí se jednat ani o adresu trvalého bydliště, může to být adresa jakéhokoli místa, kde se osoba často vyskytuje. Adresa může být nahrazena telefonním číslem, na kterém je osoba zastihnutelná. Dříve se za takové číslo považovalo číslo tzv. pevné linky, s rozvojem moderních technologií dochází k přesunu od telefonního čísla pevné linky k číslu mobilního telefonu případně ové adrese. Občas se ale může stát, že ani jméno a adresa nám neumožní odlišit od sebe dvě osoby (např. otec a syn), proto se mezi další základní identifikační znaky řadí datum narození případně rodné číslo. Rodné číslo je natolik specifickým identifikátorem, že není možné, aby se vyskytovali dva lidé se shodným rodným číslem. Podobně také fungují biometrické prvky, jako je DNA, snímek duhovky nebo otisk prstů. Tyto znaky mají společné to, že jsou nezaměnitelné a specifické pro každou jednotlivou osobu. Na druhou stranu biometrické prvky mají tu nevýhodu, že jejich kontrola je natolik složitá a vyžaduje speciální zařízení, že není možno používat je k běžnému odlišení a identifikaci osob. Vždy je nutno znát více základních identifikačních znaků, které nám svou kombinaci umožní určit tu kterou konkrétní osobu. Jiří Maštalka dělí základní identifikační údaje na 3 skupiny 11 : - znaky přidělené pro obecnou identifikaci jméno a příjmení - vrozené znaky DNA, otisk prstu, obličej - znaky přidělené pro určitý účel PIN, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště Základní identifikační údaje, ale nejsou ještě to, co nás o dané osobě zajímá, resp. ty rizikové informace, které ji v případě úniku mohou poškodit. Základní identifikátory slouží pouze jako klíč, který nám může odemknout v celém rozsahu soukromí určitého jedince. Slouží jako určitý spojník k dalším údajům dané osoby. Díky nim můžeme detailně zjistit např. majetkové poměry, informace o zdravotním stavu, rasovém původu nebo spotřebitelských návycích. Mohou nám odhalit soukromí v jeho plné šíři. 10 MAŠTALKA, Jiří. Osobní údaje, právo a my. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 15. Beckova edice ABC. ISBN MAŠTALKA, Jiří. Osobní údaje, právo a my. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 16. Beckova edice ABC. ISBN

13 Toto je důležité zohlednit při definování osobních údajů, protože z výše uvedeného tedy vyplývá, že osobní údaje jsou takové informace, které umožňují základní identifikaci osoby a na které mohou být navázány další informace týkající se dané osoby. Pokud známe pouze rodné číslo, ale neznáme jméno osoby, ke které se vztahuje a ani nemáme přístup do databáze, ve které bychom mohli prostřednictvím rodného čísla vyhledat další informace o jejich nositelích, pak je nám tento údaj naprosto k ničemu a nemůžeme jej klasifikovat jako osobní údaj. Naopak vyplňováním anonymního dotazníku můžeme o sobě poskytnout spoustu soukromých informací, a to pouhým uvedením svého jména a adresy na konci dotazníku, pokud se necháme nalákat na jistou odměnu či výhru. Klasifikovat tedy, které konkrétní údaje můžeme označit za osobní, je velmi komplikovaná záležitost a vždy záleží na situaci a kontextu, ve kterém jsou tato data získána či použita. Zvláštní kategorii tvoří citlivé osobní údaje, mezi které se dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů počítají osobní údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofických přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivý údaj je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů 12. Jelikož se jedná o citlivé osobní údaje, mají všechna výše vyjmenovaná data zvýšený stupeň ochrany. Pochopitelně ale musí opět splňovat podmínku, že se vztahují k určité fyzické osobě. Biometrické údaje jsou poměrně novou skupinou osobních údajů. Dříve se využívaly převážně v oblasti zdravotnictví a soudnictví, v dnešní době se rozšiřují i do dalších oblastí, převážně pro autentizaci a identifikaci při vstupu do budov nebo přihlašování do virtuálních aplikací. Zahrnují měřitelné nebo objektivně klasifikovatelné hodnoty lidského těla, jako např. otisk prstu, DNA, obraz duhovky a sítnice nebo např. rysy obličeje. Kromě toho, že musí jít o měřitelné nebo klasifikovatelné hodnoty, musí splňovat ještě jednu významnou podmínku, a to že musí být svým způsobem jedinečné pro každou osobu, aby umožňovaly odlišení určité osoby od dalších subjektů. Výška nebo váha jsou také měřitelné údaje, ale s velkou pravděpodobností je na Zemi spousta jedinců se stejnými údaji, proto nemohu být klasifikovány jako biometrické údaje spadající mezi citlivé osobní údaje. 12 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Op.cit. 12

14 1.3 Zpracování osobních údajů Vymezení pojmu osobní údaj je pouze jednou částí, které se věnují právní předpisy. Pro registry dlužníků jsou důležitá především zákonná nařízení týkající se zpracování těchto údajů. Je třeba stanovit, kdo a jak s nimi může nakládat a za jakých podmínek. V případě zpracování osobních údajů se můžeme setkat se dvěma pojmy správce a zpracovatel. Správce může být jak fyzická nebo právnická osoba, není to nijak omezeno, ale vždy se musí jednat o právní subjekt, který řídí zpracování osobních údajů. Určuje účel a prostředky zpracování a hlavně zodpovídá po celou dobu za něj a je tedy zodpovědný za ochranu dat během zpracování. Správce osobních údajů je povinen zachovávat pravidla mlčenlivosti o zpracovávaných údajích. Pokud se nejedná o fyzickou osobu, ale správcem je osoba právnická (firma) pak jsou zcela automaticky všichni její zaměstnanci také povinni tuto mlčenlivost zachovávat, a to i po ukončení pracovního poměru. Správce může pověřit zpracováním osobních údajů jiný subjekt zpracovatele. I v tomto případě se musí jednat o právní subjekt a smlouva mezi nimi musí být uzavřena písemně. Zpracovatel je povinen dodržet všechna pravidla jako správce, musí především dbát na ochranu dat před jejich možným zneužitím a stejně jako správce může údaje zpracovávat pouze v takovém rozsahu, který je stanoven účelem pro jejich shromažďování. I když je zpracováním pověřen zpracovatel, přesto zůstává správce subjektem, který zodpovídá za korektní zpracování a ochranu osobních údajů, a této zodpovědnosti se nemůže zbavit. Zpracováním osobních údajů je myšleno hlavně jejich shromažďování, uchovávání, zpřístupňování, blokování a likvidace. Důležité je zmínit, že zákon o ochraně osobních údajů řeší pouze systematické zpracování osobních údajů. Nevztahuje se na jednorázové nebo nahodilé shromažďování, pokud údaje nejsou dále zpracovávány, anebo na shromažďování osobních údajů pro svou osobní potřebu. Při zpracování osobních údajů je správce nebo zpracovatel povinen dbát na to, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů 13. Správce údajů je dále povinen 13 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Op.cit. 13

15 oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů ještě před samotným začátkem shromažďování a zpracovávání osobních údajů tuto skutečnost, a to písemně. Oznámení musí obsahovat všechny náležitosti podle 16 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. Jak již bylo výše zmíněno, zpracovávat osobní údaje může pouze právní subjekt a může tak učinit pouze z určitého právního titulu, který jej k takovému jednání opravňuje. Je povinen stanovit účel, za jakým bude údaje zpracovávat, stanovit prostředky a způsob zpracování a shromažďovat pouze takové osobní údaje, které nezbytně potřebuje pro plnění daného účelu. V případě registrů dlužníků je tímto účelem bezesporu potřeba vymezit okruh osob, kterým je třeba odmítnout poskytování určité finanční služby, a chránit tak finanční instituci před případnými problémy kvůli nesplácení závazků. Správce údajů může tyto informace shromažďovat a zpracovávat pouze pokud má souhlas od subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu může nakládat s osobními údaji pouze za předem definovaných podmínek. Tyto podmínky jsou definovány 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. Konkrétně se jedná o zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce, jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, pokud je to nezbytné třeba k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů, jedná-li se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním právním předpisem, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, pokud správce poskytuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, nebo jedná-li se o zpracování výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního zákona. 14 Veškeré informace, které správce osobních údajů shromažďuje ke zpracování, musí být získány pouze otevřeně. To znamená, že subjekt údajů musí být seznámen s touto skutečností, a vědět za jakým účelem poskytuje tyto informace. Nesmí dojít k situaci, kdy například určitá osoba poskytne své osobní údaje k uzavření leasingové smlouvy a následně jsou tyto údaje poskytnuty jiné obchodní společnosti za účelem marketingových nabídek. Správce je dále povinen jej poučit o možnosti přístupu ke zpracovávaným osobním údajům a právu na opravu těchto informací, zjistí-li chybu v záznamu. Požádá-li subjekt údajů o výpis o zpracovávaných osobních údajích o své osobě, je správce povinen mu vyhovět, ale může za tuto službu vyžadovat přiměřenou 14 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Op.cit. 14

16 finanční náhradu. Tato finanční kompenzace nesmí ale převýšit náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Správce údajů může zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Jakmile pomine účel, pro který tyto informace shromažďoval, je povinen je zlikvidovat. Případně je povinen tak učinit na základě žádosti subjektu údajů. Zvláštní zákon stanovuje výjimky, ve kterých případech tato skutečnost neplatí. Jedná se o uchovávání informací pro účely archivnictví, anebo pokud jsou takto zpracovávané informace důležité v občanském soudním řízení, trestním a správním řízení. Tato podmínka o nezbytně nutné době je pro mou práci obzvláště zajímavá. Více se tomu věnuji v praktické části (viz kapitola č Doba uchovávání osobních údajů). Dále je zakázáno sdružování osobních údajů, které byly shromážděny za rozdílným účelem. Správce údajů musí zabránit takovému jednání, při kterém by mohlo dojít k propojení záznamů o subjektech údajů ve dvou rozlišných databázích, a tím k získání dalších privátních informací. Je nezbytně nutné zamezit i možnosti zjistit údaje v databázi díky jednoznačnému identifikátoru jako je např. rodné číslo. I toto je jeden z důvodů, proč se upouští od užívání rodného čísla, protože je to jednoznačný a nezaměnitelný identifikátor, který by mohl velmi snadno propojovat záznamy ve spoustě oddělených databázích, pokud jsou založeny právě na principu rodného čísla. V předchozích oddílech práce bylo nastíněno, za jakých podmínek je možno zpracovávat osobní údaje. Pro praktickou část této práce, kde budou analyzovány smluvní dohody jednotlivých institucí, jsou důležité především části týkající se získávání souhlasu, doby, po kterou mohou být údaje zpracovávány, a účelu, pro který jsou údaje shromažďovány. 15

17 2 REGISTRY DLUŽNÍKŮ Následující část práce se věnuje samotným registrům dlužníků. V úvodu bych chtěla přiblížit historii dluhů, aby bylo zřejmé, že se nejedná o nově vzniklý fenomén, a stručně informovat o zadluženosti českých domácnosti. Je zajímavé porovnat, jak se s dluhy a dlužníky vypořádávali naši předci. 2.1 Historie dluhů Podíváme-li se do historie, pak dluhy jako takové provázely lidstvo od jeho prvopočátků. David Graeber 15 tvrdí, že dluhy jsou předchůdci peněz jako platidla. Na počátku směnného obchodu podle něj stály dluhy. A také dluhy byly to, co umožnilo vznik trhu v dnešním slova smyslu tedy prostoru, kde lze koupit či prodat cokoli, kde jediné pravidlo je pravidlo nabídky a poptávky a kde veškeré předměty obchodu jsou oproštěny od svých původních sociálních vztahů. Jako příklad udává rolníka, který svou budoucí ženu vyplatil rodičům slušnou částkou peněz za účelem stvrzení manželství, ale to z něj ještě nečinilo jejího vlastníka. Matku svých dětí nemohl prodat nebo koupit. Změna ovšem nastala v případě, že si vzal půjčku. V momentě, kdy nebyl schopen splácet svůj dluh, tak mu věřitel odebral nejprve dobytek, majetek a následně mu do otroctví připadla celá jeho rodina včetně rolníka. Z otroctví se mohl vyvázat teprve až po splacení svých závazků, což prakticky znamenalo nikdy, protože jako otrok mohl jen stěží vydělat peníze na splacení svého dluhu. Z pohledu toho jestli společnosti vládly kovové či virtuální peníze rozlišuje David Graeber celkem 5 historických etap v oblasti Eurasie. Kreditní systémy převládají obvykle v dobách míru a klidu, kdy je vysoká důvěra mezi státy. Naopak ve válečných dobách nabývají na významu platidla z vzácných kovů. Jedním z důvodů je i ten fakt, že mohou být snadno ukradeny. První etapu vymezuje jako Věk prvních agrárních impérií ( př. n. l.) a převládaly v tomto období virtuální kreditní peníze. Z tohoto období pochází první zprávy o původu peněz a to z oblasti Mezopotámie. Dluhy byly zaznamenávány 15 GRAEBER, David. Stručné dějiny dluhu. Literární noviny [online] [cit ]. Dostupné z: 16

18 na hliněné tabulky klínovým písmem a tyto tabulky sloužily oběma stranám jako jakési stvrzenky. Většina obchodních transakcí se uskutečňovala tímto kreditním systémem. Půjčování peněz má své počátky ve starověkém Sumeru. Bohužel tato praxe s sebou nesla i velké sociální problémy v letech se špatnou úrodou. Proto se brzy ujala tradice vymazávání dluhů, když byl do úřadu uveden nový panovník. Ten vyhlásil dluhovou amnestii a zadlužení rolníci se mohli vrátit ke svým rodinám. Bibličtí proroci zavedli podobný obyčej, kdy k vymazávání dluhů docházelo pravidelně každý sedmý rok. Druhé etapě Axiálnímu věku (800 př. n. l. 600 n. l.) dominovaly peníze a vzácné kovy. V této době byla vynalezena ražba, která fakticky umožnila využívat zlato a stříbro jako prostředku směny. Podle Davida Graebera nebylo ale cílem ražby peněz usnadnění obchodu, smyslem tohoto vynálezu bylo usnadnit vyplácení vojáků. Vedlejším efektem byl vznik velkých náboženství, jako je křesťanství, judaismus, buddhismus nebo např. taoismus. Tato náboženství pouze reagovala na společenskou situaci. Když se lidstvo začne příliš zaměřovat na egoistické materiální hromadění, vzniká zde prostor pro protipól hlásající bezvýznamnost materiálních hodnot z hlediska věčnosti. Třetí epocha Středověku (600 n. l n. l.) se opět navrací k virtuálním kreditním penězům. Kovové mince byly dostupné velmi sporadicky a tak se každodenní transakce uskutečňovaly pomocí různých pomocných nástrojů. Jedním z nich byly takzvané vrubovky kousky dřeva se zářezy. Jednu polovinu dostal věřitel a druhou si ponechal dlužník. Církev postupně prosadila přijetí zákonů, které postavily zotročování dlužníků mimo zákon. Čtvrté období Velkých evropských impérii ( ) se neslo ve znamení návratu ke zlatu a stříbru jako platidla, protože toto období bylo provázeno masovým zotročováním, pleněním a ničivými válkami. Proto touha po vzácných kovech byla velmi vysoká. Za počátek poslední páté etapy Současné éry označuje Graeber 15. srpen 1971, kdy americký prezident Richard Nixon oficiálně zrušil konvertibilitu dolaru na zlato a položil tak základ současnému měnovému systému, který je založen na volně plovoucích směnných kurzech. Opět se jedná o období virtuálních peněz, protože většina mezinárodních transakcí se uskutečňuje právě pouze prostřednictvím virtuálních prostředků. Současně národní ekonomiky jsou ve velké míře poháněny obrovským spotřebitelským zadlužením. Pro současné období je příznačné to, že poprvé v historii se nebývalé ochrany dostává věřitelům. Jejich zájmy jsou přednostně chráněny. Dříve v historii byly vždy určité nástroje, které do jisté míry regulovaly neblahé důsledky 17

19 zadluženosti, a to na straně dlužníků. Současnost ale vrhá podle Davida Graebera dlužníka víceméně do situace, která by v dřívějších dobách byla rovna otroctví. S tímto jeho odvážným tvrzením se dá částečně souhlasit a to hlavně v oblasti krátkodobých spotřebitelských úvěrů, které zprostředkovávají různé finanční instituce. Částečnou změnu by mohl přinést připravovaný zákon, který umožní odstoupit od spotřebitelského úvěru do 14 dnů po uzavření a hlavně který umožňuje věřiteli poskytnout úvěr pouze takové osobě, u které je jasný předpoklad, že bude schopna splácet Zadluženost českých domácností Život na dluh je novým fenoménem, kterému česká společnost rychle přivyká. Dříve bylo standardním modelem nejprve si našetřit a pak teprve pořídit určitou věc, službu nebo bydlení. Pokud si lidé potřebovali půjčit, tak obvykle využívali půjček od příbuzných a přátel. Ke konci 90. let 20. století ale nastal v České republice velký obrat. Lidé se velmi rychle adaptovali na západní styl hospodaření s penězi a také zareagovali na rostoucí nabídku hypotečních a spotřebitelských úvěrů a začali žít na dluh. Podíváme-li se na konkrétní čísla, pak vidíme, že zadluženost českých domácností stoupla během posledního desetiletí o bilion korun na současnou hodnotu 1,1 bilionu. Na konci roku 2011 mělo hypoteční úvěr 15 % domácností, spotřebitelský 25 %. 17 Všichni tito lidé čerpající nějaký úvěr jsou zapsáni v alespoň jednom registru dlužníků. Mnozí z nich si ani neuvědomují, že tomu tak je, a co vše z toho pro ně vyplývá. Další velmi zajímavý ukazatel je porovnání zadlužení domácností k hrubému domácímu produktu. V současné době dosahuje zadlužení českých domácností zhruba 25 % HDP, v eurozóně je to přibližně 50 %. Z toho by se dalo vyvozovat, že zadlužení českých domácností je nízké a nepředstavuje nijak velkou hrozbu. Pokud se ale na tato čísla podíváme optikou, jak jsou české domácnosti zajištěny proti dluhu, zjistíme, že 16 KOPECKÝ, Josef. Od smlouvy o spotřebitelském úvěru bude možné bez sankce odstoupit. IDNES.cz zprávy, kterým můžete věřit [online] [cit ]. Dostupné z: /ekonomika.aspx?c=a120822_100215_domaci_kop 17 GÉBLOVÁ, Alena. Inspirovalo nás i zahraničí, kde je dluh normou. Česká národní banka [online] [cit ]. Dostupné z: statistika_a_my.html 18

20 finanční aktiva českých domácností dosahují přibližně 90 % HDP, kdežto v zemích eurozóny je to téměř dvojnásobek. Z toho vyplývá, že sice mají české domácnosti méně dluhů, jsou ale také mnohem chudší a hůře zajištěny. 18 Toto by mohlo představovat do budoucna velký problém, protože není výjimkou, že české domácnosti si berou úvěry na hranici své schopnosti splácet. V současné době se podíl úvěrů v selhání, kam patří například půjčky nesplácené 90 a víc dní, pohybuje mezi 5 6 % 19. V polovině roku 2011 tvořily úvěry nesplácené minimálně 3 měsíce a déle 56,3 miliardy korun 20. Přepočteno na obyvatele to znamená, že každý z nás včetně dětí dluží 5630 korun, které není schopen splatit v brzké době. Kromě informací, které se týkají hypotečních úvěrů a spotřebitelských půjček, můžeme posuzovat zadluženost českých domácností také podle počtu exekucí. V roce 2009 bylo vedeno exekucí, v roce 2010 došlo k mírnému poklesu na exekucí, ale v roce 2011 došlo opět k velkému vzestupu a to na Tato čísla ale nemůžeme brát jako výhradní ukazatel toho, jak špatně se vede českým domácnostem, protože zahrnují všechny vedené exekuce. Určitě je ale dobrým ukazatelem toho, že dluhy, které nejsou lidé schopni splácet, jsou a budou velkým problémem, který ohrožuje téměř každého z nás. 2.3 Registry dlužníků Z výše uvedených čísel je nepopiratelným faktem, že zadluženost českých domácností stoupá. Současně se rozšiřuje nabídka různých půjček, bankovním klientům jsou mnohdy přímo vnucovány různé krátkodobé půjčky a kreditní karty, zákazníci, ať už si jdou koupit auto, ledničku nebo zájezd, jsou ještě před placením informováni, že si mohou vzít výrobek na splátky a mnohdy dokonce v takovém případě získají slevu. 18 GÉBLOVÁ, Alena. Inspirovalo nás i zahraničí, kde je dluh normou. Česká národní banka [online] [cit ]. Dostupné z: statistika_a_my.html 19 ČNB: Podíl nesplácených úvěrů v Česku klesl na nejnižší hodnotu od května IHNED.cz : Zpravodajský server Hospodářských novin [online] [cit ]. Dostupné z: 20 JAŠMINSKÝ, Martin. ČNB: Domácnosti už nesplácí 56,3 miliardy korun. A bude hůř. IHNED.cz : Zpravodajský server Hospodářských novin [online] [cit ]. Dostupné z: 21 Počet nařízených exekucí loni stoupl o na FinančníNoviny.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 19

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon)

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) 1 Rozsah: 30 hodin Anotace: Kurz popisuje co jsou osobní údaje, citlivé osobní údaje a jiné pojmy tématu ochrany osobních údajů. Přehledně vysvětluje

Více

SPOTŘEBNÍ ÚVĚR V ČESKÉ REPUBLICE

SPOTŘEBNÍ ÚVĚR V ČESKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SPOTŘEBNÍ ÚVĚR V ČESKÉ REPUBLICE Consumer credit in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dalibor PÁNEK

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bohuslav Matucha.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bohuslav Matucha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bohuslav Matucha Ochrana osobních údajů v informačních systémech sázkových kanceláří Bakalářská

Více

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Rigorózní práce Mgr. Dana Zerzánová 2007 Prohlašuji že

Více

Vymáhání nesplácených úvěrů v bankách

Vymáhání nesplácených úvěrů v bankách Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Vymáhání nesplácených úvěrů v bankách Bakalářská práce Autor: Jitka Jeřábková Finanční makléř Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben,

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

Spotřebitelské úvěry

Spotřebitelské úvěry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Spotřebitelské úvěry Bakalářská práce Autor: Pavla Berežná Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Dana Havlíčková. Praha červen, 2009

Více

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: RPSN u spotřebitelských úvěrů vypracovala samostatně na základě pokynů svého vedoucího práce. Literatura, odborné zdroje a ostatní materiály, jenž

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh půjček a úvěrů v České republice Bc. Lenka Chvojková Diplomová práce 2009 University of Pardubice Faculty of economy and administration The market of

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Srovnání nabídky spotřebitelských úvěrů s cílem zjištění konkurenceschopnosti GE Money Bank. Veronika Lišková

Srovnání nabídky spotřebitelských úvěrů s cílem zjištění konkurenceschopnosti GE Money Bank. Veronika Lišková Srovnání nabídky spotřebitelských úvěrů s cílem zjištění konkurenceschopnosti GE Money Bank Veronika Lišková Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním spotřebitelských

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

Dopady zadlužování na současnou populaci

Dopady zadlužování na současnou populaci 1 Dopady zadlužování na současnou populaci David Stolař, DiS. Bakalářská práce 2013 Abstrakt Dopady zadlužování na současnou populaci Tato práce se zabývá problematikou zadlužování dnešní populace.

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů Lucie Kosmáková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno PŘÍČINY ZADLUŽOVÁNÍ RODIN, JEHO RIZIKA A MOŽNÉ DŮSLEDKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr.

Více

Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí

Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí Bakalářská práce Autor: Jitka Veverková Bankovní management Vedoucí práce: Ing.

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bakalářská práce Autor Michal Vykonal, DiS. Právní administrativa v podnikatelské

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Úvěrové registry. Bakalářská práce. Jakub Stehlík. Autor: Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Úvěrové registry. Bakalářská práce. Jakub Stehlík. Autor: Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Úvěrové registry Bakalářská práce Autor: Jakub Stehlík Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha 3/2009 1 Prohlášení:

Více

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Jan PRŮŠA Brno, duben

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční gramotnost obyvatel České republiky Financial literacy of the population of the Czech Republic František Vavřička Plzeň 2014

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Michal Smolný Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Komparace hypotečního úvěru s americkou hypotékou a její pozice na

Více

knihovna Elektronické databáze osobních údajů

knihovna Elektronické databáze osobních údajů Digitální sbírky a data knihovna Elektronické databáze osobních údajů Jan Folda jan.folda@sos-vesnicky.cz Žijeme ve světě, který je stále více závislý na počítačových technologiích. Nevyhnutelným důsledkem

Více