Bakalářská práce. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bakalářská práce. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Bakalářská práce 2012 DAGMAR ŠIKOVÁ

2 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Dagmar Šiková Registry dlužníků z hlediska ochrany osobních údajů Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Pavla Kovářová Brno 2012

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury... Dagmar Šiková

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala PhDr. Pavle Kovářové za podporu, vedení a podnětné připomínky týkající se této práce. A hlavně děkuji svému manželovi a dětem za trpělivost a podporu při psaní.

5 Bibliografický záznam ŠIKOVÁ, Dagmar. Registry dlužníků z hlediska ochrany osobních údajů. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, s. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Pavla Kovářová Anotace Práce se zaměřuje na problematiku zpracování osobních údajů registry dlužníků. V úvodní části je stručně popsána legislativa a základní vymezení pojmu osobní údaj a jeho zpracování. Dále se práce zabývá jednotlivými registry a uvádí podmínky, za jakých s osobními údaji nakládají. V praktické části analyzuje, zdali není praxe registrů dlužníků v rozporu s legislativou nebo etickými normami společnosti. Ke komparativní analýze jsou využity obchodní podmínky jednotlivých institucí a příslušná zákonná nařízení. Závěr práce přináší shrnutí výsledků, které vyplynuly z analýzy. Tato diplomová práce vychází ze stavu právního řádu ke dni Annotation The thesis focuses on the issues of processing of personal data by registers of debtors. The introductory section briefly describes the legislation and the basic definition of personal data and its processing. This thesis describes various registers and sets out the conditions under which personal information is handled. In the practical part it analyzes whether debtors registers practice is in conflict with the laws or ethical standards of the society. Terms and conditions of the institutions and the legal regulation are used in the comparative analysis. The conclusion of the thesis provides a summary of the results that emerged from the analysis. This thesis is based on actual state of Czech law on November 1st Klíčová slova osobní údaj zpracování osobních údajů registry dlužníků dlužník subjekt údajů Keywords personalised data processing of personalised data registers of debtors debtor data subject

6 Obsah ÚVOD OSOBNÍ ÚDAJE Základní právní předpisy Vymezení osobních údajů Zpracování osobních údajů REGISTRY DLUŽNÍKŮ Historie dluhů Zadluženost českých domácností Registry dlužníků Základní právní předpisy BRKI NRKI SOLUS Centrální registr úvěrů Centrální registr dlužníků PRAKTICKÁ ČÁST Identifikace zkoumaného problému a cíl práce Metody výzkumu Výběr vzorku Sledovaná kritéria Splnění informační povinnosti Udělení souhlasu Doba uchovávání osobních údajů Shrnutí analýzy ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE SEZNAM TABULEK... 54

7 ÚVOD Nikdy v historii neprodělala společnost tak velké změny jako v průběhu 20. století. Ohromný rozvoj v průmyslové oblasti, na poli informačních technologií, ale také v oblasti sociálního zajištění státem výrazně usnadnil život, lidé již nemusí věnovat tolik své energie k naplnění základních životních potřeb, jako je dostatek potravy pro sebe a svou rodinu, střecha nad hlavou, oblečení a obutí. V důsledku toho se během 20. století postupně měnil životní styl. Lidé začali vynakládat část svých příjmů také na zábavu, koníčky a trávení volného času. A pochopitelně na toto všechno pružně zareagovala ekonomika. Došlo ke značnému rozvoji služeb a samozřejmě také k investicím do zábavního průmyslu. Stejně tak se přesunula do tohoto sektoru velká část zaměstnanců. Lidé začali vyrábět a vyvíjet pro zábavu, nikoli z nutnosti uspokojit základní potřeby. Tímto výrazně rostla ekonomika a životní úroveň. Lidé vydělávající více peněz je chtěli pochopitelně někde utratit. Což ještě více podpořilo rozvoj zábavního sektoru. Díky vynikající práci reklamních a marketingových agentur se v lidech podařila vytvořit iluze, že všichni máme nárok na tuto životní nadstavbu. Postupně se vnímání lidí posunulo a neberou to jako něco navíc, za co mohou utrácet peníze, které jim zbyly, ale vnímají to jako něco samozřejmého. Je naprosto normální mít nejnovější mobilní telefon, jezdit na zahraniční dovolenou, dopřávat si oblečení jen proto, že je módní, nikoli protože jej potřebujeme k ochraně organismu před zimou a nepříznivými povětrnostními podmínkami. Toužíme po všem a nejlépe hned. Na to reaguje ekonomika také velmi pružně a to nabídkou různých úvěrových služeb. Peněžní sektor současnosti se z velké části zaměřuje na nabídku různých krátkodobých či dlouhodobých úvěrů, různých spotřebitelských nebo hypotečních půjček. Tyto služby jsou poskytovány jak bankovními ústavy, tak různými finančními institucemi a leasingovými společnostmi. Běžný spotřebitel je zahlcován nabídkou různých super výhodných půjček bez nutnosti ručitele, potvrzení příjmů a jiných dříve naprosto nutných podmínek k poskytnutí úvěru. Někteří prodejci jdou dokonce tak daleko, že je výhodnější cena, pokud si spotřebitel vezme k jejímu uhrazení úvěr, než když zaplatí v hotovosti. Podle údajů Českého statistického úřadu zadluženost českých domácností stoupá přímo raketovou řadou. V roce 2000 dlužily české domácnosti bankám 39,7 mld. korun. 6

8 Koncem roku 2009 byla tato částka už 897,4 mld. korun. 1 Během pouhých 9 let stoupla zadluženost českých obyvatel více než dvacetkrát. Se stoupající zadlužeností domácností bohužel také stoupá procento lidí, kteří nejsou schopni své závazky splácet. Což je pochopitelně velký problém. Přirozenou reakcí bankovních a finančních institucí byl vznik registrů dlužníků, jejichž cílem je ochrana před poskytováním půjček insolventním klientům. Na trhu je několik takových registrů, které se od sebe lehce odlišují. Fungování bankovního registru klientských informací je primárně upraveno zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož tyto registry spravují citlivé osobní údaje, musí být vše také v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve své práci se zaměřuji právě na tuto otázku, zdali je činnost různých registrů dlužníků v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, nedochází k porušování jejich práv při výměně informací a jaké důsledky kromě zadlužení přináší lidem, když se do těchto registrů dostanou. Většina lidí se obává pouze toho, co se stane, pokud nebudou schopni splácet, málokdo si při podpisu úvěrové smlouvy uvědomuje, že jeho osobní údaje budou figurovat v registru dlužníků, do kterého má přístup celá řada institucí, a to nejen po dobu nesplácení své půjčky. Již řadu let je zmiňováno, že finanční gramotnost obyvatel České republiky je na nízké úrovni, nejsou schopni orientovat se v běžných finančních produktech, proto se snažím ve své práci také přiblížit oblast registrů dlužníků. Cílem mé práce je kromě popisu jednotlivých registrů, kdo je jejich zřizovatelem, jakou oblast pokrývají a podmínky, za jakých se lidé mohou do nich dostat, analýza, zdali tyto registry fungují v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nedochází k poruše práv subjektu údajů či morálních a etických norem. 1 DUBSKÁ, Drahomíra. České domácnosti dluží bilion. In: Český statistický úřad [online]. 2012, [cit ]. Dostupné z: 7

9 1 OSOBNÍ ÚDAJE Osobní údaje jsou nedílnou součástí každého člověka. Provázejí nás od narození až do smrti a v podstatě potvrzují naši existenci, odlišují vzájemně od sebe jednotlivé lidi a tím umožňují fungování každého z nás ve společnosti. Bez osobních údajů ztvrzujících existenci by ve společnosti nastal absolutní chaos a v podstatě bychom pro okolí ani neexistovali. Ve společnosti jsou tři typy lidí. Jedni nemají problém sdělit o sobě komukoli cokoli a v podstatě nevidí žádný důvod pro jakoukoli ochranu osobních údajů, jejich krédem je, že čím méně toho o sobě tají, tím méně jsou zranitelní. Druhá skupina osob si naopak velmi hájí své soukromí a velmi ji znepokojuje, pokud jsou jejich osobní údaje veřejně dostupné a dohledatelné. Spatřují v tom značné bezpečností riziko. A třetí skupina osob se nad touto oblastí vůbec nezamýšlí a neuvědomuje si rizika, jaká vyplývají ze zveřejnění jejich osobních údajů nebo pokud se tyto údaje dostanou do nepovolaných rukou. I to je jeden z důvodů, proč je ochraně osobních údajů věnována velká pozornost. Osobní informace byly nositeli významných údajů od nepaměti. Podíváme-li se do historie, pak například příslušnost k určitému náboženství rozhodovala o životě či smrti, o tom zdali budete moci svobodně studovat, navštěvovat veřejné prostory atd. Význam osobních údajů ještě více vzrostl na konci 20. století s rozvojem výpočetní techniky a elektronické komunikace. Elektronické zpracování informací jistě šetří spoustu času a finančních prostředků, ale také zvyšuje riziko úniku dat, případně cíleného útoku na určité databáze spravující důležité informace. Z výše uvedeného je zřejmé, že bylo nezbytné upravit nakládání s osobními údaji právními předpisy a vytvořit určitý právní rámec. 1.1 Základní právní předpisy Základním východiskem upravujícím jakoukoli právní oblast jsou ústavně právní principy. V případě osobních údajů se jedná o Listinu základních práv a svobod a to konkrétně čl. 10, ve kterém se praví, že Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Každý 8

10 má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. 2 Současně Listina základních práv a svobod ale garantuje ve čl. 17 svobodu projevu a právo na informace. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. 3 Z tohoto by se dalo vyvozovat, že čl. 10 a 17 stojí v protikladu proti sobě a teoreticky právo na vyhledávání a shromažďování informací by mohlo být nadřazeno právu na soukromí. Vše je ale objasněno odstavcem 4 čl. 17, který stanovuje, že: Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých 4. Osobní údaje, nakládání s nimi a jejich ochrana jsou konkrétně upraveny zákonem č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon prošel řadou změn a úprav, aktuální znění nabylo účinnosti dne 1. dubna Předmětem tohoto zákona je především zpracování osobních údajů. Na dodržování zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů dohlíží Úřad na ochranu osobních údajů. Kromě toho vede registr povolených zpracování osobních údajů, přijímá podněty a stížnosti občanů na porušení zákona, provádí kontrolní činnost a poskytuje konzultace v této oblasti. 5 Ochrana osobních údajů je natolik významným a národní hranice překračujícím problémem, že se jí věnuje pochopitelně i Evropská unie a její právní předpisy. Z těch nejvýznamnějších to jsou Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, která pro Českou republiku nabyla účinnosti dne 1. listopadu 2001, dále Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006, o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti 2 Česká republika. Listina základních práv a svobod. In: Ústavní zákon č. 2/1993 Sb Dostupné z: 3 Ibid 4 Ibid 5 Úřad. ÚOOÚ [online] [cit ]. Dostupné z: 9

11 s poskytováním dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí Vymezení osobních údajů Základní definice osobních údajů vychází z Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat. V článku 2 jsou osobní údaje definovány jako jakákoli informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné osobě 7. Tato základní obecná definice je konkrétněji rozvedena v zákoně 101/2000 Sb., kde je stanoveno, že osobním údajem se rozumí jakákoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 8 Osobní údaje se vždy vztahují k fyzické osobě. Protikladem k osobnímu údaji je naopak údaj anonymní, který buď v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu 9. I v této definici opět narážíme na podmínku určenosti nebo určitelnosti. Požadavek na určení konkrétní osoby by se mohl interpretovat i jako požadavek odlišit příslušnou osobu od jiných. Uvedeno do krajnosti by tento požadavek mohlo splňovat např. i typické oblečení pro určitou profesi, které nám dle uniformy umožnuje odlišit zdravotní sestru od pacientů, letušku od pasažérů apod. Tento prvek ovšem nesplňuje všechny náležitosti. Jak uvádí JUDr. Jiří Maštalka ve své knize Osobní údaje, právo a my, informace o zevnějšku ještě není osobním údajem, protože nám pouze umožňuje přiřadit osobu k určité skupině osob nikoli ji jednoznačně identifikovat. Tak by se mohlo stát pouze v případě našeho setkání s touto osobou. K naplnění požadavku základní identifikovanosti (identifikovatelnosti) je totiž potřeba, aby osoba byla odlišitelná od všech dalších subjektů, a to až do takové 6 Evropská ochrana osobních údajů. ÚOOÚ [online] [cit ]. Dostupné z: 7 Council of Europe - ETS no Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data. Council of Europe [online]. Strasbourg, 1981 [cit ]. Dostupné z: 8 Česká republika. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. In: Sbírka zákonů České republiky Dostupné z: 9 Ibid. 10

12 míry, že je vyhledatelná. 10 Musíme tedy znát určité specifické údaje, na základě kterých budeme schopni konkrétní osobu identifikovat. Mezi základní identifikační údaje sloužící k vzájemnému odlišení osob patří celé jméno a adresa, která nám umožní kontaktovat tuto konkrétní osobu. Nemusí se jednat ani o adresu trvalého bydliště, může to být adresa jakéhokoli místa, kde se osoba často vyskytuje. Adresa může být nahrazena telefonním číslem, na kterém je osoba zastihnutelná. Dříve se za takové číslo považovalo číslo tzv. pevné linky, s rozvojem moderních technologií dochází k přesunu od telefonního čísla pevné linky k číslu mobilního telefonu případně ové adrese. Občas se ale může stát, že ani jméno a adresa nám neumožní odlišit od sebe dvě osoby (např. otec a syn), proto se mezi další základní identifikační znaky řadí datum narození případně rodné číslo. Rodné číslo je natolik specifickým identifikátorem, že není možné, aby se vyskytovali dva lidé se shodným rodným číslem. Podobně také fungují biometrické prvky, jako je DNA, snímek duhovky nebo otisk prstů. Tyto znaky mají společné to, že jsou nezaměnitelné a specifické pro každou jednotlivou osobu. Na druhou stranu biometrické prvky mají tu nevýhodu, že jejich kontrola je natolik složitá a vyžaduje speciální zařízení, že není možno používat je k běžnému odlišení a identifikaci osob. Vždy je nutno znát více základních identifikačních znaků, které nám svou kombinaci umožní určit tu kterou konkrétní osobu. Jiří Maštalka dělí základní identifikační údaje na 3 skupiny 11 : - znaky přidělené pro obecnou identifikaci jméno a příjmení - vrozené znaky DNA, otisk prstu, obličej - znaky přidělené pro určitý účel PIN, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště Základní identifikační údaje, ale nejsou ještě to, co nás o dané osobě zajímá, resp. ty rizikové informace, které ji v případě úniku mohou poškodit. Základní identifikátory slouží pouze jako klíč, který nám může odemknout v celém rozsahu soukromí určitého jedince. Slouží jako určitý spojník k dalším údajům dané osoby. Díky nim můžeme detailně zjistit např. majetkové poměry, informace o zdravotním stavu, rasovém původu nebo spotřebitelských návycích. Mohou nám odhalit soukromí v jeho plné šíři. 10 MAŠTALKA, Jiří. Osobní údaje, právo a my. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 15. Beckova edice ABC. ISBN MAŠTALKA, Jiří. Osobní údaje, právo a my. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 16. Beckova edice ABC. ISBN

13 Toto je důležité zohlednit při definování osobních údajů, protože z výše uvedeného tedy vyplývá, že osobní údaje jsou takové informace, které umožňují základní identifikaci osoby a na které mohou být navázány další informace týkající se dané osoby. Pokud známe pouze rodné číslo, ale neznáme jméno osoby, ke které se vztahuje a ani nemáme přístup do databáze, ve které bychom mohli prostřednictvím rodného čísla vyhledat další informace o jejich nositelích, pak je nám tento údaj naprosto k ničemu a nemůžeme jej klasifikovat jako osobní údaj. Naopak vyplňováním anonymního dotazníku můžeme o sobě poskytnout spoustu soukromých informací, a to pouhým uvedením svého jména a adresy na konci dotazníku, pokud se necháme nalákat na jistou odměnu či výhru. Klasifikovat tedy, které konkrétní údaje můžeme označit za osobní, je velmi komplikovaná záležitost a vždy záleží na situaci a kontextu, ve kterém jsou tato data získána či použita. Zvláštní kategorii tvoří citlivé osobní údaje, mezi které se dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů počítají osobní údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofických přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivý údaj je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů 12. Jelikož se jedná o citlivé osobní údaje, mají všechna výše vyjmenovaná data zvýšený stupeň ochrany. Pochopitelně ale musí opět splňovat podmínku, že se vztahují k určité fyzické osobě. Biometrické údaje jsou poměrně novou skupinou osobních údajů. Dříve se využívaly převážně v oblasti zdravotnictví a soudnictví, v dnešní době se rozšiřují i do dalších oblastí, převážně pro autentizaci a identifikaci při vstupu do budov nebo přihlašování do virtuálních aplikací. Zahrnují měřitelné nebo objektivně klasifikovatelné hodnoty lidského těla, jako např. otisk prstu, DNA, obraz duhovky a sítnice nebo např. rysy obličeje. Kromě toho, že musí jít o měřitelné nebo klasifikovatelné hodnoty, musí splňovat ještě jednu významnou podmínku, a to že musí být svým způsobem jedinečné pro každou osobu, aby umožňovaly odlišení určité osoby od dalších subjektů. Výška nebo váha jsou také měřitelné údaje, ale s velkou pravděpodobností je na Zemi spousta jedinců se stejnými údaji, proto nemohu být klasifikovány jako biometrické údaje spadající mezi citlivé osobní údaje. 12 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Op.cit. 12

14 1.3 Zpracování osobních údajů Vymezení pojmu osobní údaj je pouze jednou částí, které se věnují právní předpisy. Pro registry dlužníků jsou důležitá především zákonná nařízení týkající se zpracování těchto údajů. Je třeba stanovit, kdo a jak s nimi může nakládat a za jakých podmínek. V případě zpracování osobních údajů se můžeme setkat se dvěma pojmy správce a zpracovatel. Správce může být jak fyzická nebo právnická osoba, není to nijak omezeno, ale vždy se musí jednat o právní subjekt, který řídí zpracování osobních údajů. Určuje účel a prostředky zpracování a hlavně zodpovídá po celou dobu za něj a je tedy zodpovědný za ochranu dat během zpracování. Správce osobních údajů je povinen zachovávat pravidla mlčenlivosti o zpracovávaných údajích. Pokud se nejedná o fyzickou osobu, ale správcem je osoba právnická (firma) pak jsou zcela automaticky všichni její zaměstnanci také povinni tuto mlčenlivost zachovávat, a to i po ukončení pracovního poměru. Správce může pověřit zpracováním osobních údajů jiný subjekt zpracovatele. I v tomto případě se musí jednat o právní subjekt a smlouva mezi nimi musí být uzavřena písemně. Zpracovatel je povinen dodržet všechna pravidla jako správce, musí především dbát na ochranu dat před jejich možným zneužitím a stejně jako správce může údaje zpracovávat pouze v takovém rozsahu, který je stanoven účelem pro jejich shromažďování. I když je zpracováním pověřen zpracovatel, přesto zůstává správce subjektem, který zodpovídá za korektní zpracování a ochranu osobních údajů, a této zodpovědnosti se nemůže zbavit. Zpracováním osobních údajů je myšleno hlavně jejich shromažďování, uchovávání, zpřístupňování, blokování a likvidace. Důležité je zmínit, že zákon o ochraně osobních údajů řeší pouze systematické zpracování osobních údajů. Nevztahuje se na jednorázové nebo nahodilé shromažďování, pokud údaje nejsou dále zpracovávány, anebo na shromažďování osobních údajů pro svou osobní potřebu. Při zpracování osobních údajů je správce nebo zpracovatel povinen dbát na to, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů 13. Správce údajů je dále povinen 13 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Op.cit. 13

15 oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů ještě před samotným začátkem shromažďování a zpracovávání osobních údajů tuto skutečnost, a to písemně. Oznámení musí obsahovat všechny náležitosti podle 16 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. Jak již bylo výše zmíněno, zpracovávat osobní údaje může pouze právní subjekt a může tak učinit pouze z určitého právního titulu, který jej k takovému jednání opravňuje. Je povinen stanovit účel, za jakým bude údaje zpracovávat, stanovit prostředky a způsob zpracování a shromažďovat pouze takové osobní údaje, které nezbytně potřebuje pro plnění daného účelu. V případě registrů dlužníků je tímto účelem bezesporu potřeba vymezit okruh osob, kterým je třeba odmítnout poskytování určité finanční služby, a chránit tak finanční instituci před případnými problémy kvůli nesplácení závazků. Správce údajů může tyto informace shromažďovat a zpracovávat pouze pokud má souhlas od subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu může nakládat s osobními údaji pouze za předem definovaných podmínek. Tyto podmínky jsou definovány 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. Konkrétně se jedná o zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce, jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, pokud je to nezbytné třeba k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů, jedná-li se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním právním předpisem, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, pokud správce poskytuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, nebo jedná-li se o zpracování výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního zákona. 14 Veškeré informace, které správce osobních údajů shromažďuje ke zpracování, musí být získány pouze otevřeně. To znamená, že subjekt údajů musí být seznámen s touto skutečností, a vědět za jakým účelem poskytuje tyto informace. Nesmí dojít k situaci, kdy například určitá osoba poskytne své osobní údaje k uzavření leasingové smlouvy a následně jsou tyto údaje poskytnuty jiné obchodní společnosti za účelem marketingových nabídek. Správce je dále povinen jej poučit o možnosti přístupu ke zpracovávaným osobním údajům a právu na opravu těchto informací, zjistí-li chybu v záznamu. Požádá-li subjekt údajů o výpis o zpracovávaných osobních údajích o své osobě, je správce povinen mu vyhovět, ale může za tuto službu vyžadovat přiměřenou 14 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Op.cit. 14

16 finanční náhradu. Tato finanční kompenzace nesmí ale převýšit náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Správce údajů může zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Jakmile pomine účel, pro který tyto informace shromažďoval, je povinen je zlikvidovat. Případně je povinen tak učinit na základě žádosti subjektu údajů. Zvláštní zákon stanovuje výjimky, ve kterých případech tato skutečnost neplatí. Jedná se o uchovávání informací pro účely archivnictví, anebo pokud jsou takto zpracovávané informace důležité v občanském soudním řízení, trestním a správním řízení. Tato podmínka o nezbytně nutné době je pro mou práci obzvláště zajímavá. Více se tomu věnuji v praktické části (viz kapitola č Doba uchovávání osobních údajů). Dále je zakázáno sdružování osobních údajů, které byly shromážděny za rozdílným účelem. Správce údajů musí zabránit takovému jednání, při kterém by mohlo dojít k propojení záznamů o subjektech údajů ve dvou rozlišných databázích, a tím k získání dalších privátních informací. Je nezbytně nutné zamezit i možnosti zjistit údaje v databázi díky jednoznačnému identifikátoru jako je např. rodné číslo. I toto je jeden z důvodů, proč se upouští od užívání rodného čísla, protože je to jednoznačný a nezaměnitelný identifikátor, který by mohl velmi snadno propojovat záznamy ve spoustě oddělených databázích, pokud jsou založeny právě na principu rodného čísla. V předchozích oddílech práce bylo nastíněno, za jakých podmínek je možno zpracovávat osobní údaje. Pro praktickou část této práce, kde budou analyzovány smluvní dohody jednotlivých institucí, jsou důležité především části týkající se získávání souhlasu, doby, po kterou mohou být údaje zpracovávány, a účelu, pro který jsou údaje shromažďovány. 15

17 2 REGISTRY DLUŽNÍKŮ Následující část práce se věnuje samotným registrům dlužníků. V úvodu bych chtěla přiblížit historii dluhů, aby bylo zřejmé, že se nejedná o nově vzniklý fenomén, a stručně informovat o zadluženosti českých domácnosti. Je zajímavé porovnat, jak se s dluhy a dlužníky vypořádávali naši předci. 2.1 Historie dluhů Podíváme-li se do historie, pak dluhy jako takové provázely lidstvo od jeho prvopočátků. David Graeber 15 tvrdí, že dluhy jsou předchůdci peněz jako platidla. Na počátku směnného obchodu podle něj stály dluhy. A také dluhy byly to, co umožnilo vznik trhu v dnešním slova smyslu tedy prostoru, kde lze koupit či prodat cokoli, kde jediné pravidlo je pravidlo nabídky a poptávky a kde veškeré předměty obchodu jsou oproštěny od svých původních sociálních vztahů. Jako příklad udává rolníka, který svou budoucí ženu vyplatil rodičům slušnou částkou peněz za účelem stvrzení manželství, ale to z něj ještě nečinilo jejího vlastníka. Matku svých dětí nemohl prodat nebo koupit. Změna ovšem nastala v případě, že si vzal půjčku. V momentě, kdy nebyl schopen splácet svůj dluh, tak mu věřitel odebral nejprve dobytek, majetek a následně mu do otroctví připadla celá jeho rodina včetně rolníka. Z otroctví se mohl vyvázat teprve až po splacení svých závazků, což prakticky znamenalo nikdy, protože jako otrok mohl jen stěží vydělat peníze na splacení svého dluhu. Z pohledu toho jestli společnosti vládly kovové či virtuální peníze rozlišuje David Graeber celkem 5 historických etap v oblasti Eurasie. Kreditní systémy převládají obvykle v dobách míru a klidu, kdy je vysoká důvěra mezi státy. Naopak ve válečných dobách nabývají na významu platidla z vzácných kovů. Jedním z důvodů je i ten fakt, že mohou být snadno ukradeny. První etapu vymezuje jako Věk prvních agrárních impérií ( př. n. l.) a převládaly v tomto období virtuální kreditní peníze. Z tohoto období pochází první zprávy o původu peněz a to z oblasti Mezopotámie. Dluhy byly zaznamenávány 15 GRAEBER, David. Stručné dějiny dluhu. Literární noviny [online] [cit ]. Dostupné z: 16

18 na hliněné tabulky klínovým písmem a tyto tabulky sloužily oběma stranám jako jakési stvrzenky. Většina obchodních transakcí se uskutečňovala tímto kreditním systémem. Půjčování peněz má své počátky ve starověkém Sumeru. Bohužel tato praxe s sebou nesla i velké sociální problémy v letech se špatnou úrodou. Proto se brzy ujala tradice vymazávání dluhů, když byl do úřadu uveden nový panovník. Ten vyhlásil dluhovou amnestii a zadlužení rolníci se mohli vrátit ke svým rodinám. Bibličtí proroci zavedli podobný obyčej, kdy k vymazávání dluhů docházelo pravidelně každý sedmý rok. Druhé etapě Axiálnímu věku (800 př. n. l. 600 n. l.) dominovaly peníze a vzácné kovy. V této době byla vynalezena ražba, která fakticky umožnila využívat zlato a stříbro jako prostředku směny. Podle Davida Graebera nebylo ale cílem ražby peněz usnadnění obchodu, smyslem tohoto vynálezu bylo usnadnit vyplácení vojáků. Vedlejším efektem byl vznik velkých náboženství, jako je křesťanství, judaismus, buddhismus nebo např. taoismus. Tato náboženství pouze reagovala na společenskou situaci. Když se lidstvo začne příliš zaměřovat na egoistické materiální hromadění, vzniká zde prostor pro protipól hlásající bezvýznamnost materiálních hodnot z hlediska věčnosti. Třetí epocha Středověku (600 n. l n. l.) se opět navrací k virtuálním kreditním penězům. Kovové mince byly dostupné velmi sporadicky a tak se každodenní transakce uskutečňovaly pomocí různých pomocných nástrojů. Jedním z nich byly takzvané vrubovky kousky dřeva se zářezy. Jednu polovinu dostal věřitel a druhou si ponechal dlužník. Církev postupně prosadila přijetí zákonů, které postavily zotročování dlužníků mimo zákon. Čtvrté období Velkých evropských impérii ( ) se neslo ve znamení návratu ke zlatu a stříbru jako platidla, protože toto období bylo provázeno masovým zotročováním, pleněním a ničivými válkami. Proto touha po vzácných kovech byla velmi vysoká. Za počátek poslední páté etapy Současné éry označuje Graeber 15. srpen 1971, kdy americký prezident Richard Nixon oficiálně zrušil konvertibilitu dolaru na zlato a položil tak základ současnému měnovému systému, který je založen na volně plovoucích směnných kurzech. Opět se jedná o období virtuálních peněz, protože většina mezinárodních transakcí se uskutečňuje právě pouze prostřednictvím virtuálních prostředků. Současně národní ekonomiky jsou ve velké míře poháněny obrovským spotřebitelským zadlužením. Pro současné období je příznačné to, že poprvé v historii se nebývalé ochrany dostává věřitelům. Jejich zájmy jsou přednostně chráněny. Dříve v historii byly vždy určité nástroje, které do jisté míry regulovaly neblahé důsledky 17

19 zadluženosti, a to na straně dlužníků. Současnost ale vrhá podle Davida Graebera dlužníka víceméně do situace, která by v dřívějších dobách byla rovna otroctví. S tímto jeho odvážným tvrzením se dá částečně souhlasit a to hlavně v oblasti krátkodobých spotřebitelských úvěrů, které zprostředkovávají různé finanční instituce. Částečnou změnu by mohl přinést připravovaný zákon, který umožní odstoupit od spotřebitelského úvěru do 14 dnů po uzavření a hlavně který umožňuje věřiteli poskytnout úvěr pouze takové osobě, u které je jasný předpoklad, že bude schopna splácet Zadluženost českých domácností Život na dluh je novým fenoménem, kterému česká společnost rychle přivyká. Dříve bylo standardním modelem nejprve si našetřit a pak teprve pořídit určitou věc, službu nebo bydlení. Pokud si lidé potřebovali půjčit, tak obvykle využívali půjček od příbuzných a přátel. Ke konci 90. let 20. století ale nastal v České republice velký obrat. Lidé se velmi rychle adaptovali na západní styl hospodaření s penězi a také zareagovali na rostoucí nabídku hypotečních a spotřebitelských úvěrů a začali žít na dluh. Podíváme-li se na konkrétní čísla, pak vidíme, že zadluženost českých domácností stoupla během posledního desetiletí o bilion korun na současnou hodnotu 1,1 bilionu. Na konci roku 2011 mělo hypoteční úvěr 15 % domácností, spotřebitelský 25 %. 17 Všichni tito lidé čerpající nějaký úvěr jsou zapsáni v alespoň jednom registru dlužníků. Mnozí z nich si ani neuvědomují, že tomu tak je, a co vše z toho pro ně vyplývá. Další velmi zajímavý ukazatel je porovnání zadlužení domácností k hrubému domácímu produktu. V současné době dosahuje zadlužení českých domácností zhruba 25 % HDP, v eurozóně je to přibližně 50 %. Z toho by se dalo vyvozovat, že zadlužení českých domácností je nízké a nepředstavuje nijak velkou hrozbu. Pokud se ale na tato čísla podíváme optikou, jak jsou české domácnosti zajištěny proti dluhu, zjistíme, že 16 KOPECKÝ, Josef. Od smlouvy o spotřebitelském úvěru bude možné bez sankce odstoupit. IDNES.cz zprávy, kterým můžete věřit [online] [cit ]. Dostupné z: /ekonomika.aspx?c=a120822_100215_domaci_kop 17 GÉBLOVÁ, Alena. Inspirovalo nás i zahraničí, kde je dluh normou. Česká národní banka [online] [cit ]. Dostupné z: statistika_a_my.html 18

20 finanční aktiva českých domácností dosahují přibližně 90 % HDP, kdežto v zemích eurozóny je to téměř dvojnásobek. Z toho vyplývá, že sice mají české domácnosti méně dluhů, jsou ale také mnohem chudší a hůře zajištěny. 18 Toto by mohlo představovat do budoucna velký problém, protože není výjimkou, že české domácnosti si berou úvěry na hranici své schopnosti splácet. V současné době se podíl úvěrů v selhání, kam patří například půjčky nesplácené 90 a víc dní, pohybuje mezi 5 6 % 19. V polovině roku 2011 tvořily úvěry nesplácené minimálně 3 měsíce a déle 56,3 miliardy korun 20. Přepočteno na obyvatele to znamená, že každý z nás včetně dětí dluží 5630 korun, které není schopen splatit v brzké době. Kromě informací, které se týkají hypotečních úvěrů a spotřebitelských půjček, můžeme posuzovat zadluženost českých domácností také podle počtu exekucí. V roce 2009 bylo vedeno exekucí, v roce 2010 došlo k mírnému poklesu na exekucí, ale v roce 2011 došlo opět k velkému vzestupu a to na Tato čísla ale nemůžeme brát jako výhradní ukazatel toho, jak špatně se vede českým domácnostem, protože zahrnují všechny vedené exekuce. Určitě je ale dobrým ukazatelem toho, že dluhy, které nejsou lidé schopni splácet, jsou a budou velkým problémem, který ohrožuje téměř každého z nás. 2.3 Registry dlužníků Z výše uvedených čísel je nepopiratelným faktem, že zadluženost českých domácností stoupá. Současně se rozšiřuje nabídka různých půjček, bankovním klientům jsou mnohdy přímo vnucovány různé krátkodobé půjčky a kreditní karty, zákazníci, ať už si jdou koupit auto, ledničku nebo zájezd, jsou ještě před placením informováni, že si mohou vzít výrobek na splátky a mnohdy dokonce v takovém případě získají slevu. 18 GÉBLOVÁ, Alena. Inspirovalo nás i zahraničí, kde je dluh normou. Česká národní banka [online] [cit ]. Dostupné z: statistika_a_my.html 19 ČNB: Podíl nesplácených úvěrů v Česku klesl na nejnižší hodnotu od května IHNED.cz : Zpravodajský server Hospodářských novin [online] [cit ]. Dostupné z: 20 JAŠMINSKÝ, Martin. ČNB: Domácnosti už nesplácí 56,3 miliardy korun. A bude hůř. IHNED.cz : Zpravodajský server Hospodářských novin [online] [cit ]. Dostupné z: 21 Počet nařízených exekucí loni stoupl o na FinančníNoviny.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 19

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS I. ÚVOD Jednotliví členové sdružení SOLUS, zájmového sdruţení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdruţení SOLUS ) mají společný zájem podílet se na

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. Působnost zákona Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a

Více

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS I. ÚVOD [Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení SOLUS ). Jednotliví členové sdružení

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director 11/06/2010 Obsah Základní pojmy zákon na ochranu osobních údajů Základní pojmy zákon o některých službách

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, Nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (zejména leasingové společnosti, společnosti

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, Nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

Souhlas se zpracováním a nakládáním s Osobními údaji,

Souhlas se zpracováním a nakládáním s Osobními údaji, Souhlas se zpracováním a nakládáním s Osobními údaji, ve vztahu k Rámcové smlouvě o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123, uzavřené mezi níže uvedenými Smluvními stranami dne 24.3.2015. (dále jako Smlouva

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE VI / Dokumentace o poskytování

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004 Zpřístupňování a zveřejňování

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

Databáze BRKI a NRKI. Základní účel BRKI INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ

Databáze BRKI a NRKI. Základní účel BRKI INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty tímto a.s., Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4, Č: 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městskm soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále též banka ), o vydání kreditní. ŽADATEL/KA (DÁLE TÉŽ

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Konference: Finanční gramotnost v praxi Konferenční centrum City Na Strži 1702/65, Praha 4 Agenda Registry klientských informací Úvod Jak registry

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Konference Život na dluh aneb zadluženost domácností v České republice (25.5.2007)

Konference Život na dluh aneb zadluženost domácností v České republice (25.5.2007) Konference Život na dluh aneb zadluženost domácností v České republice (25.5.2007) Jan Stopka tajemník sdružení SOLUS a výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s. www.solus.cz a www.sid.cz

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO Vážení, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že společnost YIT Stavo s.r.o. (dále jen YIT Stavo ) shromažďuje, zpracovává a uchovává některé

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Právní základy ochrany soukromí

Právní základy ochrany soukromí Právní základy ochrany soukromí Listina základních práv a svobod (čl. 10) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Každý má právo na ochranu před neoprávněným

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám, klientům Air Bank a.s. (dále jen Air Bank ), přehledné a srozumitelné informace především o tom: jaké osobní

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Bankovního registru klientských informací a nebankovního registru klientských informací (pro klienty bank) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Ţádost o předhypoteční úvěr

Ţádost o předhypoteční úvěr Číslo ţádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŢÁDOST 1. Základní údaje o ţadateli spoluţadateli ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozenýá Rodné číslo Datum narození Ţádost o předhypoteční úvěr Ţadatel Spoluţadatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Reklamní právo v praxi. KONFERENCE DATA MARKETING Praktické tipy pro správce databází. Petr Kůta. Mgr. Libor Štajer, advokát

Reklamní právo v praxi. KONFERENCE DATA MARKETING Praktické tipy pro správce databází. Petr Kůta. Mgr. Libor Štajer, advokát Reklamní právo v praxi KONFERENCE DATA MARKETING Praktické tipy pro správce databází Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 16.4.2010 OBSAH Základní definice Praktické tipy Sankce a činnost ÚOOÚ Diskuse

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

Blankosměnka vlastní vystavená v souvislosti s úvěrovou smlouvou číslo.

Blankosměnka vlastní vystavená v souvislosti s úvěrovou smlouvou číslo. Blankosměnka vlastní vystavená v souvislosti s úvěrovou smlouvou číslo. V, dne (místo vystavení) (datum vystavení) Za tuto směnku vlastní zaplatím : Dne......, V. (datum splatnosti, měsíc slovy) (místo

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

služba StopStav Představení služby (19.9.2014)

služba StopStav Představení služby (19.9.2014) služba StopStav Představení služby (19.9.2014) Co je to StopStav.cz? Portál www.stopstav.cz vznikl v roce 2010 jako reakce na množící se problémy s neplatiči v oblasti velkoobchodního trhu s elektromateriálem,

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr Číslo žádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŽÁDOST 1. Základní údaje o žadateli/ spolužadateli/ ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozený/á Rodné číslo Datum narození Žádost o hypoteční úvěr Žadatel Spolužadatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Aplikace znamená software provozovaný na zařízeních Zprostředkovatele, jehož prostřednictvím

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Údaje o klientovi: Klient č. 1 a 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště: Korespondenční

Více

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Ochrana osobních údajů ( 1 48) Hlava I Úvodní ustanovení

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101/2000 ve znění 250/2014 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Článek I. Základní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis stanoví pravidla pro zacházení s osobními a citlivými údaji uživatelů

Více

Žádost o poskytnutí podnikatelského úvěru (VYPLŇUJE ŽADATEL)

Žádost o poskytnutí podnikatelského úvěru (VYPLŇUJE ŽADATEL) Žádost o poskytnutí podnikatelského úvěru (VYPLŇUJE ŽADATEL) Obchodní jméno (název firmy) 1.Základní údaje o žadateli IČO / RČ 1 Sídlo firmy Ulice, číslo domu Obec PSČ Počet zaměstnanců 2 Hlavní předmět

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

žádost o úvěr fyzické osoby

žádost o úvěr fyzické osoby 1. Žadatel Číslo žádosti o úvěr žádost o úvěr fyzické osoby Typ pobytu na území ČR (pokud jste občam ČR zaškrtněte typ pobytu) Adresa trvalého bydliště (ulice, č.p., městoobec) Adresa pro doručování (ulice,

Více

Data protection. Mgr. Mária Čuhelová, advokátka, Seznam.cz, a.s.

Data protection. Mgr. Mária Čuhelová, advokátka, Seznam.cz, a.s. Data protection Aktuální stav připravované evropské legislativy ve věci osobních údajů na internetu a nejdůležitější otázky ovlivňující obsahové společnosti Mgr. Mária Čuhelová, advokátka, Seznam.cz, a.s.

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby ID obchodu Údaje o klientovi Domácnost 1 1 2 Titul, jméno a příjmení Rodné číslo Datum narození (má-li RČ bo známé) Místo narození Občanství Trvalé bydliště

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky

Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky Darování spořicích státních dluhopisů spojené s pořízením dárkového certifikátu je specifickým případem převodu spořicích státních

Více

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů Směrnice č. 22 / 2009 REGISTR OZNÁMENÍ OBCE DOUDLEBY vydaná v souvislosti uplatněním ustanovení zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon ) ve znění pozdějších úprav, a vyhlášky č. 578/2006

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více