Vzd lávací program Cestování bez bariér. 5. Volno asové aktivity v p ístupném cestovním ruchu. P íru ka u itele. Kolektiv autor projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací program Cestování bez bariér. 5. Volno asové aktivity v p ístupném cestovním ruchu. P íru ka u itele. Kolektiv autor projektu"

Transkript

1 Vzdlávací program Cestování bez bariér 5. Volnoasové aktivity v pístupném cestovním ruchu Píruka uitele Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/

2 OBSAH 1. Úvod Charakteristika vzdlávacího modulu Tematické celky vzdlávacího modulu Volnoasové aktivity... 5 a. Metodická ást... 5 b. Teoreticko-odborná ást Prvodcovská innost a. Metodická ást b. Teoreticko-odborná ást Animaní innosti a. Metodická ást b. Teoreticko-odborná ást Osobnost a povinnosti animátora a. Metodická ást b. Teoreticko-odborná ást Animaní programy pro všechny a. Metodická ást b. Teoreticko-odborná ást Hry pro všechny a. Metodická ást b. Teoreticko-odborná ást Rejstík pojm Pílohy Píruka uitele 1

3 Volnoasové aktivity v pístupném cestovním ruchu 3.3 Animaní innosti T a. Metodická ást ento tematický celek seznamuje s pojmem animace a jejím využitím ve službách cestovního ruchu. Pedstavuje základní typy animaních inností. Žáci si vyzkouší sestavení animaního programu. Cíle Žák po absolvování tematického celku: vysvtlí pojem animace, charakterizuje význam animaních inností v cestovním ruchu, uvede píklady animaních inností, sestaví animaní program v odpovídající struktue. Orientaní rozsah výuky 2 vyuovací hodiny Rámcový scéná výuky 1.vyuovacíhodina Téma: Animaní innosti 1. Motivace 2. Uební text: 1. Definice animace 4. Píprava a zabezpeení animaních inností 2.vyuovacíhodina Téma: Procviování a opakování 4. Cviení: 2. Seznamka 5. Cviení: 3. Test 6. Shrnutí, reflexe 3. Cviení: 1. Osmismrka Pomcky Pracovní sešit žáka, psací poteby, PC s projektorem, internet 34

4 Animaní nnosti 1. hodina: Téma - Animaní innosti MOTIVACE Pod pojmem animace si vtšina pedstaví programy vtších hotelových komplex, které mají za úkol vyplnit volný as klient a nalákat je na nejrznjší sportovní a kulturní aktivity. Co si pedstavíte pod pojmem animace vy? Jaké jsou vaše zkušenosti s animacemi? Obr. 3: Animace v cestovním ruchu Zdroj:www.alexandria.cz Zjistte, jak žáci vnímají pojem animace a jaké zkušenosti mají s animacemi v cestovním ruchu. Kde se s nimi setkali a jakou mly podobu? 5minut UEBNÍ TEXT ŽÁKA 1. Definice animace Slovo animace má svj pvod v latinském anima tedy duše a znamená oživení (oduševnní). Animovat tedy znamená naplnit duchem, oživovat, bavit, rozveselit, motivovat, povzbuzovat apod. Výraz animace se u nás nejastji používá ve spojení s filmem, divadlem nebo poítaovou grafikou (animovaný film, animované obrázky apod.). Stále astji se s animacemi setkáváme i v cestovním ruchu, zvláš když vyrazíme na dovolenou do zemí jižní Evropy. Na animace mžeme narazit také v pedagogice volného asu, v sociální práci, ba dokonce i v církvi (kesanství). Animace je zde chápána jako výchovná metoda. 2. Animace v cestovním ruchu Animace (animaní innosti) jsou doplkovou službou cestovního ruchu. Jejich cílem je obohatit, zpestit a oživit volný as host, zintenzivnit jejich zážitek z dovolené a rozvíjet vztahy mezi úastníky cestovního ruchu. Animace zajišuje tým animátor. Píruka uitele 35

5 Volnoasové aktivity v pístupném cestovním ruchu Animátor je specialista na práci s lidmi ve volném ase, pro které organizuje a realizuje animaní program. Animace je organizování a stimulace zábavy návštvník, klient hotelu, rekreaního centra apod. nebo cestujících (nap. bhem okružní plavby). (Výkladový slovník cestovního ruchu) Animace je souástí produkt cestovních kanceláí, hotel, lázeských a wellness zaízení a dalších stedisek cestovního ruchu. Rozvoj animace v cestovním ruchu je vázán na historii klubového cestovního ruchu. Ta zaala na ostrov Mallorca, kde v roce 1950 Belgian Gérard Blitz, mistr v plavání a sportovní idol mládeže, založil stanový tábor. Podstatou klubového cestovního ruchu je nabídka produktu za cenu, která neobsahuje pouze ubytování a stravování, ale i širokou škálu doplkových služeb, vetn služeb animaních. I u cestovních kanceláí psobících na eském trhu známe innost klubových animací, resp. klubových hotel (nap. CK Fischer, CK Alexandria, CK Vítkovice Tours, CK Kovotour Plus). Promítnte žákm prezentaci klubových animaních inností nkteré z uvedených cestovních kanceláí. Zdroj: STREAM. Fischer: Klub funtazie Dostupné z: [online]. Délka 2:25 minut. CK ALEXANDRIA. Klubové hotely a eské animaní programy [online]. Dostupné z: Délka 4:58 minut. YOUTUBE. CK Kovotour plus: Klubové hotely 2012 [online] Dostupné z: Délka 4:29 minut. 5 minut 3. Druhy animaních inností Pohybové a sportovní innosti Sportovní hry (nap. fotbal, volejbal, basketbal) Vytrvalostní sporty (nap. turistika, cykloturistika, bh) Každodenní sporty (nap. gymnastická cviení, aerobik, plavání, jízda na koni, lyžování) Tzv. malé sporty (nap. šachy, kuleník, minigolf) Asijské formy tlesné kultury (nap. jóga) Tzv. zapomenuté innosti (nap. akrobacie, žonglování, stínové divadlo) Spoleenské a zábavní innosti Pevné body programu (nap. seznamovací schzky, party, závrený veírek) Plánované spoleenské a zábavní akce bhem pobytu (nap. tanení veírek, diskotéka, party pro dti, koktejl party, piknik, karneval, veee pi svtle svící, kvízový veer, vystoupení umlc, tanení soutže, módní pehlídky) Píležitostné akce (nap. oslava narozenin, svátk, zvláštní akce místního významu - vinobraní, stavní máje apod.) 36

6 Tvoivé innosti innosti volné tvoivosti (nap. kreslení, malování, koláž) Rukodlné práce (nap. grafické techniky, stavba model, hrníství, výroba keramiky, práce s textilem - batika, práce s papírem, se slámou, proutím, snhem) innosti s využitím technických pístroj (nap. PC, fotografování, filmování) innosti písemného projevu (nap. vydávání novin, psaní prózy, poezie) Herecké dramatické innosti (nap. inscenace her, scének, pohádek, loutková pedstavení, pantomima) Vzdlávací, poznávací a objevovací innosti Pednášky na rzná témata, promítání film Návštva divadelního pedstavení Koncerty Pódiové diskuse, diskusní veery Kurzy (tance, jazyka dané zem apod.) Výlety (nap. prohlídka místních pamtihodností s prvodcem) Dobrodružné innosti Stravování v pírod (nap. píprava jídla úastníky, hledání pramene vody, táborák, piknik) Penocování v pírod (nap. v lese, jeskyni, na pláži, na lodi, na ostrov) Dobrodružné a adrenalinové sporty (nap. parašutismus, let na rogalu, potápní) Noní putování Putování v neobvyklých (extrémních) podmínkách (ledovec, skalní útesy, jeskyn, kráter) Neobyejné výlety (nap. plavba na voru, safari, peprava džípem, výlet na velbloudech) Objevování (nap. ruiny hradu, opuštné venkovské sídlo, vrak lod) Meditativní innosti (odpoinek, uvolnní) Cviení jógy Krátké vycházky do okolí s vnímáním pírody Poslech klasické hudby v zahrad, na lehátku na terase, s pohledem na noní oblohu Kreativní innosti (nap. malování podle pedlohy, podle hudby) Veerní rozhovor v útulném prostedí, u krbu, u ohn Recitace Animaní innosti mohou být dále specializovány podle cílové skupiny (animaní innosti pro dti, pro dosplé, pro seniory apod.), asu (animace denní a veerní) nebo formy úasti na aktivit (aktivní a pasivní úast). Jakékoliv animaní innosti jsou vždy dobrovolné. Základem všech animaních inností je hra. Píruka uitele 37

7 Volnoasové aktivity v pístupném cestovním ruchu 4. Píprava a zabezpeení animaních inností Animaní innosti je vždy teba dkladn naplánovat a zabezpeit. Výsledkem je detailn zpracovaný program animaních aktivit, který slouží mimo jiné ke zhodnocení rizik plánovaných animaních inností. Struktura programu animaních aktivit 1. Program Název - zamení Druh animaních inností 2. Charakteristika Improvizovaný nebo organizovaný program Adresát programu (všeobecn komu je uren) Oekávané úinky (cíle) programu Další aktuální charakteristiky 3. Úastníci Poet Struktura (nap. vk, pohlaví) 4. Zajímavosti Specifikace zajímavostí (zvláštností) programu Úast - aktivní nebo pasivní 5. as as na pípravu initelé ovlivující as (nap. poasí) Realizace programu Délka trvání 6. Místo Místo konání programu 7. Informace Aktuální termín poskytnutí informace Zpsob poskytnutí informace Adresát informací 8. Píprava Materiální zabezpeení organizátorem Vybavení zabezpeené úastníky (nap. vhodné obleení) Personální zajištní Ekonomické zajištní 9. Alternativy Závislost na poasí Závislost na potu úastník Závislost na jiných faktorech 10. Úinky Co se programem sleduje, co se oekává 38

8 Poskytování animaních inností vyžaduje jejich adekvátní personální, materiální a ekonomické zabezpeení. Zpsob zabezpeení rozhoduje o úspchu i pípadném neúspchu akce. CVIENÍ 1. Osmismrka Pracovnílist Vyškrtejte 14 slov, která souvisejí s animaními innostmi. R K V Í Z K H E B E S E D A R K H R P L Á R A H R J O E M N E U A Ó R T A E A D D G T B N V T B I A Z Á B A V A L E S L K L U B Postup ešení 10 minut Žáci pracují samostatn. Na závr zkontrolujte ešení a zopakujte význam slova animace. Pípadn mžete s žáky prodiskutovat spojitost jednotlivých pojm s animaními innostmi. Vyškrtané pojmy: hrad, jóga, bál, let, klub, les, hudba, zábava, kvíz, hra, sport, beseda, karneval, dáma Tajenka: rekreanti Píruka uitele 39

9 Volnoasové aktivity v pístupném cestovním ruchu Animaní nnosti 2. hodina: Téma - Procviování a opakování CVIENÍ 2. Seznamka Pracovnílist Navrhnte animaní innost k seznámení úastník pobytového zájezdu na horách. Nabídku zpracujte ve struktue dle tabulky a pipravte k ní plakát, který bude umístn v hotelové hale. Návrh zpracujte do tabulky. 1. Program 2. Charakteristika 3. Úastníci 4. Zajímavosti 5. as 6. Místo 7. Informace 8. Píprava 9. Alternativy 10. Úinky 30 minut Pomcky Flipchartové papíry, fixy, pastelky, nžky, asopisy, lepidla Postup Pipravte si pedem potebné pomcky. Rozdlte žáky do trojic a seznamte je se zadáním. Vk, poet úastník a jiné vstupní informace si mohou zvolit sami. Na práci nechte skupinám cca 15 minut. Ve zbývajícím ase skupiny prezentují své návrhy. Na závr mohou žáci hlasovat o nejlepší návrh - kterého programu by se oni sami nejradji zúastnili, který je nejoriginálnjší apod. 40

10 Vzdlávací program Cestování bez bariér 5. Volnoasové aktivity v pístupném cestovním ruchu Pracovní sešit Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/

11 Volnoasové aktivity v pístupném cestovním ruchu 3. Animaní innosti Pod pojmem animace si vtšina pedstaví programy vtších hotelových komplex, které mají za úkol vyplnit volný as klient a nalákat je na nejrznjší sportovní a kulturní aktivity. Co si pedstavíte pod pojmem animace vy? Jaké jsou vaše zkušenosti s animacemi? Obr. 3: Animace v cestovním ruchu Zdroj:www.alexandria.cz UEBNÍ TEXT 1. Definice animace Slovo animace má svj pvod v latinském anima tedy duše a znamená oživení (oduševnní). Animovat tedy znamená naplnit duchem, oživovat, bavit, rozveselit, motivovat, povzbuzovat apod. Výraz animace se u nás nejastji používá ve spojení s filmem, divadlem nebo poítaovou grafikou (animovaný film, animované obrázky apod.). Stále astji se s animacemi setkáváme i v cestovním ruchu, zvláš když vyrazíme na dovolenou do zemí jižní Evropy. Na animace mžeme narazit také v pedagogice volného asu, v sociální práci, ba dokonce i v církvi (kesanství). Animace je zde chápána jako výchovná metoda. 15

12 2. Animace v cestovním ruchu Animace (animaní innosti) jsou doplkovou službou cestovního ruchu. Jejich cílem je obohatit, zpestit a oživit volný as host, zintenzivnit jejich zážitek z dovolené a rozvíjet vztahy mezi úastníky cestovního ruchu. Animace zajišuje tým animátor. Animátor je specialista na práci s lidmi ve volném ase, pro které organizuje a realizuje animaní program. Animace je organizování a stimulace zábavy návštvník, klient hotelu, rekreaního centra apod. nebo cestujících (nap. bhem okružní plavby). (Výkladový slovník cestovního ruchu) Animace je souástí produkt cestovních kanceláí, hotel, lázeských a wellness zaízení a dalších stedisek cestovního ruchu. Rozvoj animace v cestovním ruchu je vázán na historii klubového cestovního ruchu. Ta zaala na ostrov Mallorca, kde v roce 1950 Belgian Gérard Blitz, mistr v plavání a sportovní idol mládeže, založil stanový tábor. Podstatou klubového cestovního ruchu je nabídka produktu za cenu, která neobsahuje pouze ubytování a stravování, ale i širokou škálu doplkových služeb, vetn služeb animaních. I u cestovních kanceláí psobících na eském trhu známe innost klubových animací, resp. klubových hotel (nap. CK Fischer, CK Alexandria, CK Vítkovice Tours, CK Kovotour Plus). 3. Druhy animaních inností Pohybové a sportovní innosti Sportovní hry (nap. fotbal, volejbal, basketbal) Vytrvalostní sporty (nap. turistika, cykloturistika, bh) Každodenní sporty (nap. gymnastická cviení, aerobik, plavání, jízda na koni, lyžování) Tzv. malé sporty (nap. šachy, kuleník, minigolf) Asijské formy tlesné kultury (nap. jóga) Tzv. zapomenuté innosti (nap. akrobacie, žonglování, stínové divadlo) Spoleenské a zábavní innosti Pevné body programu (nap. seznamovací schzky, party, závrený veírek) Plánované spoleenské a zábavní akce bhem pobytu (nap. tanení veírek, diskotéka, party pro dti, koktejl party, piknik, karneval, veee pi svtle svící, kvízový veer, vystoupení umlc, tanení soutže, módní pehlídky) Píležitostné akce (nap. oslava narozenin, svátk, zvláštní akce místního významu - vinobraní, stavní máje apod.) Tvoivé innosti innosti volné tvoivosti (nap. kreslení, malování, koláž) Rukodlné práce (nap. grafické techniky, stavba model, hrníství, výroba keramiky, práce s textilem - batika, práce s papírem, se slámou, proutím, snhem) innosti s využitím technických pístroj (nap. PC, fotografování, filmování) innosti písemného projevu (nap. vydávání novin, psaní prózy, poezie) Herecké dramatické innosti (nap. inscenace her, scének, pohádek, loutková pedstavení, pantomima) Pracovní sešit 16

13 Vzdlávací, poznávací a objevovací innosti Pednášky na rzná témata, promítání film Návštva divadelního pedstavení Koncerty Pódiové diskuse, diskusní veery Kurzy (tance, jazyka dané zem apod.) Výlety (nap. prohlídka místních pamtihodností s prvodcem) Dobrodružné innosti Volnoasové aktivity v pístupném cestovním ruchu Stravování v pírod (nap. píprava jídla úastníky, hledání pramene vody, táborák, piknik) Penocování v pírod (nap. v lese, jeskyni, na pláži, na lodi, na ostrov) Dobrodružné a adrenalinové sporty (nap. parašutismus, let na rogalu, potápní) Noní putování Putování v neobvyklých (extrémních) podmínkách (ledovec, skalní útesy, jeskyn, kráter) Neobyejné výlety (nap. plavba na voru, safari, peprava džípem, výlet na velbloudech) Objevování (nap. ruiny hradu, opuštné venkovské sídlo, vrak lod) Meditativní innosti (odpoinek, uvolnní) Cviení jógy Krátké vycházky do okolí s vnímáním pírody Poslech klasické hudby v zahrad, na lehátku na terase, s pohledem na noní oblohu Kreativní innosti (nap. malování podle pedlohy, podle hudby) Veerní rozhovor v útulném prostedí, u krbu, u ohn Recitace Animaní innosti mohou být dále specializovány podle cílové skupiny (animaní innosti pro dti, pro dosplé, pro seniory apod.), asu (animace denní a veerní) nebo formy úasti na aktivit (aktivní a pasivní úast). Jakékoliv animaní innosti jsou vždy dobrovolné. Základem všech animaních inností je hra. 4. Píprava a zabezpeení animaních inností Animaní innosti je vždy teba dkladn naplánovat a zabezpeit. Výsledkem je detailn zpracovaný program animaních aktivit, který slouží mimo jiné ke zhodnocení rizik plánovaných animaních inností. 17

14 Struktura programu animaních aktivit 1. Program Název - zamení Druh animaních inností 2. Charakteristika Improvizovaný nebo organizovaný program Adresát programu (všeobecn komu je uren) Oekávané úinky (cíle) programu Další aktuální charakteristiky 3. Úastníci Poet Struktura (nap. vk, pohlaví) 4. Zajímavosti Specifikace zajímavostí (zvláštností) programu Úast - aktivní nebo pasivní 5. as as na pípravu initelé ovlivující as (nap. poasí) Realizace programu Délka trvání 6. Místo Místo konání programu 7. Informace Aktuální termín poskytnutí informace Zpsob poskytnutí informace Adresát informací 8. Píprava Materiální zabezpeení organizátorem Vybavení zabezpeené úastníky (nap. vhodné obleení) Personální zajištní Ekonomické zajištní 9. Alternativy Závislost na poasí Závislost na potu úastník Závislost na jiných faktorech 10. Úinky Co se programem sleduje, co se oekává Poskytování animaních inností vyžaduje jejich adekvátní personální, materiální a ekonomické zabezpeení. Zpsob zabezpeení rozhoduje o úspchu i pípadném neúspchu akce. Pracovní sešit 18

15 Volnoasové aktivity v pístupném cestovním ruchu CVIENÍ 1. Osmismrka Vyškrtejte 14 slov, která souvisejí s animaními innostmi. R K V Í Z K H E B E S E D A R K H R P L Á R A H R J O E M N E U A Ó R T A E A D D G T B N V T B I A Z Á B A V A L E S L K L U B 2. Seznamka Navrhnte animaní innost k seznámení úastník pobytového zájezdu na horách. Nabídku zpracujte ve struktue dle tabulky a pipravte k ní plakát, který bude umístn v hotelové hale. Návrh zpracujte do tabulky. 1. Program 2. Charakteristika 19

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Tlesné výchovy Studijní program: Ekonomika a management Obor: Sportovní management PRZKUM ZÁJMU O CESTOVNÍ KANCELÁ ORIENTOVANOU NA DTI A MLÁDEŽ

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky Vzdlávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Školní družina je souástí Základní školy eské Hemanice a je v jedné budov spolu se základní školou. Kapacita školní

Více

DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám

DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám Konkrétní realizace a hodnocení innosti spolenosti v roce 2005 Konkrétní prbh jednotlivých aktivit DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk Španlský jazyk 177 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Vzd lávací oblast : Vyu ovací p edm t: lov k a jeho sv t. Charakteristika p edm tu

Vzd lávací oblast : Vyu ovací p edm t: lov k a jeho sv t. Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblast : Vyuovací pedmt: lovk a jeho svt lovk a jeho svt Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu lovk a jeho svt je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru lovk a

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Píloha.1 Školní družina je souástí Základní školy Blansko, Erbenova 13, poskytuje zájmové vzdlávání žákm prvního stupn, má ti oddlení a zajišuje ranní a odpolední

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více