se zprávami z Jaroměřic a Chornic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se zprávami z Jaroměřic a Chornic"

Transkript

1 se zprávami z Jaroměřic a Chornic LEDEN/2010 Vážení spoluobčané, Slovo starosty města než jsme se stačili pořádně rozhlédnout, tak nám na okno zaklepal Nový rok. Rok 2009 byl z hlediska rozvoje města zase o něco úspěšnější, než rok předchozí. Je to zejména díky tomu, že jsme se zapojili do systému možnosti čerpání dotací z Evropské Unie a po roční přípravné práci jsme získali 25 mil. korun na revitalizaci Palackého náměstí. Tato akce by stavebně měla začít v dubnu. V současné době probíhá výběr dodavatele. Zadávací dokumentaci si převzalo 39 firem. Co se nám podařilo realizovat z investičních a neinvestičních akcí je uvedeno na následujících stránkách. Zabrousili jsme téměř do všech sfér veřejného života. Je ovšem zarážející, že se stále musíme vracet k neodborně provedené práci bývalého vedení města. Ať to jsou propadající se komunikace, plesnivé byty, neopravené chodníky nebo podmáčené domy. Uplynuly pouze tři roky od posledních komunálních voleb, ale občan jakoby zapomíná, v jakém stavu jsme město přebírali. To co uchvátilo celý svět neminulo ani Jevíčko. V podobě nenaplňování daňové predikce na nás dolehla krize. Rozpočet pro rok 2009 jsme sestavovali v době, kdy se hypoteční úvěry za velkou louží běžně poskytovali. Musím však říci, že díky zdravému hospodaření v letech 2007 a 2008 jsme nemuseli omezovat naplánované investice a tak jsme mohli podpořit místní firmy v politice zaměstnanosti. Nastavili jsme měsíční kontrolní mecha- nismus u jednotlivých daní a porovnávali jsme daňovou výtěžnost s rokem K jsme byli o 5,4 mil. v mínusu, což činní -16,7 % příjmů. Na rok 2010 jsme schvalovali rozpočet na posledním zastupitelstvu s vizí spoření nákladů. Jsou města, která v rámci úspor sahají například do personálních sfér. V této problematice se nám již od roku 2006 podařilo snížit počet zaměstnanců úřadu o 3, a jde to. Další ekonomická změna, která se našeho města dotkla, bylo to, že jsme se stali plátci DPH. Po mravenčí práci zejména ekonomického odboru již dostáváme finanční prostředky zpět. Jsou to finanční operace, které se týkají lesů, ubytovny ale zejména výstavby vodovodů a kanalizací. V oblasti sociální politiky jsme začali realizovat systém veřejné služby. Pokud je někdo vyřazen z evidence Úřadu práce a dostává se na sociální podporu, může si po odpracování 30 hodin pro město zvýšit svou sociální podporu až o 1.500,- Kč. Přestože je v našem městě téměř 12% nezaměstnanost, využívá tuto možnost cca 10 občanů. Jejich práce je však plnohodnotná a přispívají k péči o město. V oblasti kultury jsme neustrnuli po předloňských oslavách. Celý rok se něco dělo. Akce ZUŠ - zejména nová přehlídka Malohanácký harmonikář, Hasiči - zastavení olympijského ohně, Cyklisté - celovíkendová akce s kulturním a soutěžním programem, Rodinné centrum Palouček se svou náplní, Mateřská škola, Základní škola, sportovní kluby a spousta dalších. Chtěl bych poděkovat všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k chodu našeho města a i těm, kteří naše město reprezentují na poli sportovním, kulturním i vzdělávacím. Poděkování patří i firmám, se kterými jsme v průběhu roku spolupracovali a vytvářeli nové užitné hodnoty Jevíčka. Do nového roku přeje hodně úspěchů Ing. Roman Müller, starosta FOTOAKTUALITY Mikulášskýkarnevalproděti VánočníkoncertZUŠ vkostele VánočníMLS209 Vybírámezobsahu: str. Zprávy z radnice Zprávy z Jaroměřic Zprávy z Chornic Pozvánka na koncerty Přehled akcí Historické čtení

2 Jevíčský zpravodaj 1/2010 Blahopřání Jevíčští hasiči přejí občanům Jevíčka a okolních obcí do Nového roku 2010 mnoho zdraví, štěstí a pohody. Zároveň děkují všem, kteří svojí přízní podpořili činnost hasičů a věříme, že tomu tak bude i v roce 2010, kdy náš sbor slaví 140. výročí založení sboru. Ladislav Műller, starosta sboru. ZPRÁVY Z RADNICE Měsíčník Města Jevíčka strana 2 Přehled hlavních investičních akcí a oprav v roce 2009 Změna telefonního čísla Stomatologická ordinace MUDr. Marie Letfusové, Palackého nám. 20, Jevíčko oznamuje změnu telefonního čísla od Nové telefonní číslo je Vzpomínka Dne jsme si připomněli nedožité 100. narozeniny naší maminky, paní Anny Továrkové. Působila řadu let jako učitelka a ředitelka Mateřské školy v Jevíčku. Věříme, že mnoho jejich bývalých školáčků rádo zavzpomíná s námi. Vlasta Purketová a František Továrek s rodinami Společenská rubrika prosinec 2009 Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci prosinci oslavili životní jubileum: František Werner Růžena Haikerová Josef Václavek Helena Kochová Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí Ondřej Pospíšil Barbora Koutná Z našich řad odešli Jan Smékal 1. Neinvestiční akce Palackého nám. zpracování PD pro stavební řízení na revitalizaci náměstí ,- Kč, inženýrská činnost ,- Kč DPS Kobližná č.p. 125 úprava bytové jednotky 2.NP ,- Kč, úprava kanceláře a kuchyně ,- Kč, úprava bytové jednotky 2.NP ,- Kč Základní škola dodávka 3 ks interaktivních tabulí, ,- Kč, z toho dotace MFČR ,- Kč ul. K. Čapka č.p.782 přístřešek nad vchodem BD ,- Kč ul. Svitavská vybudování nové autobusové zastávky ,- Kč ul. Brněnská vybudování nové autobusové zastávky ,- Kč ul. Svitavská kabeláže pro veřejné osvětlení ,- Kč ul. Okružní II veřejné osvětlení ,- Kč Zadní Arnoštov vybudování nové autobusové zastávky ,- Kč ul. Pod Zahradami zpracování PD pro stavební řízení opravu komunikace a ZTV ,- Kč w w w. j e v i c k o. c z Město Jevíčko zpracování PD pro stavební řízení intenzifikace ČOV ,- Kč Město Jevíčko zpracování studie odtokových poměrů Žlibeckého potoka (protipovodňové opatření) ,- Kč ul. Okružní II zpracování PD pro stavbu 4 byt. jednotek dům čp ,- Kč ul. Nerudova zpracování studie pro stavbu řadových RD ,- Kč CELKEM ,- 2. Realizace regenerace kulturních památek MPZ Jevíčko 2009 Zámek čp. 451 výměna oken, oprava omítek sálu, malba chodeb a sálu ,- Kč, z toho dotace MK ČR ,- Kč Klášter čp. 167 oprava vnějších a vnitřních omítek, výměna dlažby v chodbě, izolace zdiva, nátěr fasády ,- Kč z toho dotace MK ČR ,- Kč Hradby úsek E oprava hradeb za domy čp. 315, 771, ,- Kč z toho dotace MK ČR ,- Kč

3 M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 3 Z P R Á V Y Z R A D N I C E J e v í č s k ý z p r a v o d a j 1 / kašna na Palac. nám. restaurování střední části ,- Kč, z toho dotace MK ČR ,- Kč, podíl města 615,- Kč kostel NPM restaurování ostění vstupu ŘMK církev ,- Kč, z toho dotace MK ČR ,- Kč-, podíl církev 150,- Kč zvonice Zadní Arnoštov oprava tesařských konstrukcí klempířských prvků a krytiny ,- Kč, z toho dotace MK ČR ,- Kč Klášter čp. 167 oprava oplechování komínů, podbití střechy kolem komínů, instalace lávek u komínů, dodávka a montáž říms, šambrán ,- Kč CELKEM ,- 3. Neinvestiční akce ul. Nappova rekonstr. vodovodu, kanalizace, chodníků a komunikace ,- Kč, výměna veřejného osvětlení ,- Kč Mateřská škola oprava topení a rozvodů vody ,- Kč, oprava soc. zařízení (WC a umývárny) ,- Kč, výměna koberců ve třídách ,- Kč, oprava izolace budovy MŠ ,- Kč, oprava dlažby vstupy do MŠ ,- Kč, ul. Okružní II oprava chodníků ,- Kč ul. Kostelní oprava chodníku u kostela ,- Kč ul. K.H.Borovského oprava kanalizace a chodníku u hasičské zbrojnice ,- Kč ul. M.Mikuláše oprava místní komunikace ,- Kč ul. Zadní oprava místní komunikace ,- Kč ul. K.Čapka oprava místní komunikace ,- Kč Zadní Arnoštov oprava místní komunikace ,- Kč CELKEM ,- Celkové náklady za bod 1., 2., 3. v Kč ,- Klášter oprava fasády Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka a Zastupitelstva města Jevíčka Usnesení ze 75. schůze Rady města Jevíčka konané dne 30. listopadu /75 Rada schvaluje žádost o pokácení 1 ks túje a 7 ks jabloní na pozemku p. č. 518/30 zahrada v k. ú. Jevíčkopředměstí, 2/75 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu č. p. 167 na Komenského náměstí do žadatelce dle zápisu, 3/75 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu č. p. 449 na ul. M. Mikuláše do žadateli dle zápisu, 4/75 Rada schvaluje odměnu ředitelce MŠ Jevíčko, ve výši dle přílohy zápisu, 5/75 Rada neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14 na ul. K. Čapka 783 v Jevíčku, žadatelce dle zápisu, 6/75 Rada pověřuje IT ve spolupráci s vedoucí PBH provedením místního šetření a zaujetí stanoviska k odstranění vznikajících plísní v bytě domu č. p. 56 na ulici Soudní, 7/75 Rada schvaluje bezplatný pronájem tělocvičny ZŠ Jevíčko na den , kde se uskuteční v době od 9:00 do 14:00 hod. přeložený Mikulášský turnaj žáků ve florbalu, 8/75 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově č. p. 560 na ul. Barvířská do žadateli dle zápisu, 9/75 Rada schvaluje zabudování 1 ks ukládací schránky na pozemku p. č. 5330/1 trvalý travní porost v k. ú. Jevíčkopředměstí pro potřeby České pošty, 10/75 Rada schvaluje pronájem kinosálu městského kina, pro svitavský ochotnický spolek ZAKLEP k uvedení divadelního představení České vánoce, které se uskuteční dne v 19:30 hodin, 11/75 Rada schvaluje Zadávací dokumentaci a oznámení o zakázce pro podlimitní veřejnou zakázku na akci Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku zadávanou jako otevřené řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 12/75 Rada schvaluje komisi pro otevírání obálek na akci Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku ve složení: - Ing. Roman Müller, starosta města - Ing. Antonín Staněk, místostarosta - Ing. Andrej Kašický, pověřen organzací VŘ Termín pro otevírání obálek: ve 13:00 hodin Místo: sál Zámečku, ul. U Zámečku č. p. 451, Jevíčko, 13/75 Rada schvaluje komisi pro posouzení kvalifikace a hodnotící komisi na akci Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku ve složení: - Ing. Ivo Junek (Náhradník: Ing. Marie Zezulová) - Ing. Vlastimil Kolář (Ing. Jiří Valčík) - Ing. Roman Müller (Ing. Antonín Staněk) - RNDr. Dag Hrubý (Mgr. Miloslav Parolek) - Dalibor Šebek (Dušan Pávek, dipl. um.) - Ing. Andrej Kašický (Stanislav Dokoupil), 14/75 Rada ruší bod usnesení RM č. 18/12 ze dne , 15/75 Rada schvaluje pronájem městské chaty ve Smolenském údolí pro táborové pobyty takto: 40 Kč/dospělý na den - 25 Kč/dítě/den - 20 Kč/stan/den - 70 Kč (100 Kč)chata/den - 50 Kč/dřevo/den, 16/75 Rada schvaluje plán práce RM a ZM na rok 2010, 17/75 Rada pověřuje Ing. Mlčochovou inventarizací reklamních poutačů umístěných ve městě (sloupy VO, budovy města a veřejné prostranství) termín do , 18/75 Rada schvaluje cenovou nabídku Ing. Víta Komárka za vypracování projektové dokumentace a rozpočtů pro anketní dotazník 2010 na akci Oprava střechy sýpky a výměna krytiny v částce Kč, 19/75 Rada schvaluje cenovou nabídku Ing. Víta Komárka za vypracování projektové dokumentace a rozpočtů pro anketní dotazník 2010 na akci Oprava vnějších omítek, izolace zdiva bývalého kláštera č. p. 167 na západní straně od ul. Okružní I. v částce Kč, 20/75 Rada schvaluje provedení regulace plynové kotelny M. Mikuláše 551, 552 Jevíčko, firmou Josef Bidmon, K. Čapka 605, Jevíčko za částku Kč bez DPH, 21/75 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12 na ul. Pivovarská 812 v Jevíčku s nájemníkem dle zápisu do , 22/75 Rada schvaluje výměnu kuchyňské linky v bytě č. 4 na ul. M. Mikuláše 551, Jevíčko žadatelce dle zápisu, 23/75 Rada schvaluje osazení dvou vchodových dveří na DPS Svitavská 838, Jevíčko automatickým vrátným firmou Jiří Popelka ELPO, Okružní IV 716, Jevíčko za částku Kč vč. DPH. Usnesení ze 40. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne /1 Zastupitelstvo s c h v a l u j e : a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miroslav Šafář, RNDr. Dag Hrubý, Marta Pocsaiová, b) ověřovatele zápisu: MUDr. Helena Blažková, Ing. Pavel Vykydal, c) program zasedání, d) návrh rozpočtu na rok 2010, e) smlouvu směnnou mezi Městem Jevíčko a Janem Dobešem, Na Úvoze 522, Velké Opatovice o směně nově zaměřeného pozemku p. č. 3059/5 (211 m2) trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí, za nově zaměřený

4 J e v í č s k ý z p r a v o d a j 1 / Z P R Á V Y Z R A D N I C E, P O L I C E J N Í Z P R Á V Y M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 4 pozemek p. č. 3059/4 (59 m2) trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč, f) předávací protokol kterým předávající - Město Jevíčko, předává přejímajícímu - ZŠ Jevíčko 3 ks interaktivních tabulí v hodnotě Kč do jejich evidence, g) dodatek č. 1, ke SOD č. 4/2009/JE uzavřenou mezi Městem Jevíčko a firmou Akvamont spol. s r. o., Hlavní 426/4, Svitavy na akci Oprava komunikace a chodníků ul. Nappova, Jevíčko a Výměna kanalizace ul. Nerudova a Nappova Jevíčko, h) cenovou nabídku a SOD na akci Nové veřejné osvětlení ul. Mackerleho, Jevíčko, montáž sloupů, svítidel, rozvaděčů a spojek, firmou Jiří Popelka ELPO, Okružní IV. 716, Jevíčko, za částku ,98 Kč vč. DPH, i) cenovou nabídku a SOD na dodávku a montáže pilířů pro plynové přípojky na ul. Pod Zahradami v Jevíčku firmou Josef Bidmon, K. Čapka 605, Jevíčko za částku Kč vč. DPH, j) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a Ing. Karlem Kunderou, Osík na výkon činnosti koordinátora BOZP v průběhu stavby Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku za částku Kč vč. DPH, k) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a Ing. Janem Králem, Svitavy na výkon technického dozoru při stavbě revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku za částku Kč vč. DPH, l) dodatek č. 1 o ukončení smlouvy č mezi Městem Jevíčko a firmou DOSON, spol. s r.o., Stéblová 66, Opatovice nad Labem, o poskytování bezpečnostních služeb pultu centralizované ochrany z , m) smlouvu mezi Městem Jevíčko a firmou DOSONAP, s. r. o., Stéblová 66, Opatovice nad Labem, o poskytování bezpečnostních služeb pultu centralizované ochrany, n) rozpočet sociálního fondu města Jevíčko na rok 2010 ve výši Kč, o) dodatek č. 1 ke smlouvě mezi Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod se sídlem Pražská 320/8, Hradec Králové a Městem Jevíčko o poskytnutí dotace č. PU/0717/S v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období na projekt s názvem Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku. 40/2 Zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í : a) plán práce Rady města a Zastupitelstva města na rok 2010, b) odstoupení Ing. Richarda Bendy od záměru koupě pozemků Na Rybníku, c) nabídku Petra Zikmunda na koupi pozemků Na Rybníku za částku 200 Kč/ m2, d) informaci starosty o vypracované studii odtokových poměrů Žlíbeckého potoka, kterou zpracovala firma Agroprojekce Litomyšl, e) informaci starosty o digitalizaci map lesních pozemků, f) žádost Policie ČR ÚOKFK SKPV, expozitury Brno o poskytnutí informací ve věci šetřené pod č. j.: OKFK- 3720/ČJ , g) dopis Kabelové televize CZ s. r. o. Ing. Wacníka, ve věci příspěvku na nákup nové technologie. Policejní zprávy Pracovní úraz Vážně zraněný muž Služba kriminální policie a vyšetřování prošetřuje okolnosti vážného pracovního úrazu, jenž se stal v pátek 27. listopadu na Moravskotřebovsku. Na devětapadesátiletého muže, který se pohyboval před stohem navršené slámy, spadl jeden z balíků o hmotnosti zhruba 250 kilogramů. Zraněný muž utrpěl vážná poranění hrudníku a byl letecky transportován do jedné z brněnských nemocnic. Případ je na samotném počátku a jeho okolnosti jsou předmětem dalšího šetření Havaroval a utekl Hledá se řidič V obci Chornice na silnici II. třídy č. 366 dne 29. listopadu kolem 2:45 havaroval neznámý řidič mimo komunikaci, kde přerazil sloup elektrického vedení. Poškození sloupu způsobil pravděpodobně vůz Nissan, jehož řidič od nehody ujel a poté opustil vozidlo. Hmotné škody jsou odhadnuty na 60 tisíc korun. Policisté po neznámém řidiči zahájili pátrání s dosud negativním výsledkem. Případ je i nadále v šetření Pět vloupání Podezřelý dopaden Dne 2. prosince 2009 policisté z Moravské Třebové ve zkráceném přípravném řízení obvinili 33letého muže z Prahy. Ten je podezřelý z pěti případů vloupání do jedné z restaurací na Jevíčsku. Scénář jeho vloupání byl vždy stejný. Pro vniknutí do objektu využil otevřeného okna u toalet. Pak mu v cestě do prostor restaurace stály jen dveře. Ty však lehce překonal. Uvnitř si pak počínal jako doma. Ve výčepu si vybral pár lahví alkoholu, usedl za stůl a popíjel. Pak se ještě jednou obsloužil, a to když z polic odcizil několik krabiček cigaret. Ty si již vzal na cestu domů. Podobně postupoval i při dalších čtyřech návštěvách. Na svoji obhajobu u výslechu před policisty uvedl, že neměl peníze na alkohol a cigarety. Podotkl rovněž, že svého jednání velice lituje. Škody, které od září do prosince majiteli restaurace způsobil, převyšují částku 6 tisíc korun. I tento případ, stejně jako ty předchozí, policisté řešili ve zkráceném přípravném řízení. Znamená to tedy, že podezřelý bude záhy stát u soudu. Za svá protiprávní jednání bude spravedlivě potrestán Vážná nehoda Náraz do zadní části vozu má vážné následky V sobotu 5. prosince 2009 krátce před polednem na silnici III. třídy č u obce Jevíčko pravděpodobně 50letá žena ze zadu narazila do vozidla Ford, které zastavovalo z důvodu vyvolaném silničním provozem. Žena při nehodě utrpěla vážná poranění, která si vyžádala převoz do Úrazové nemocnice v Brně. Alkohol byl u obou účastníků vyloučen. Případ a okolnosti nehody jsou předmětem dalšího šetření. Hmotné škody jsou odhadnuty na 28 tisíc korun Neplaťte kapsářům vánoční dárky Pár dobře míněných rad Dříve, než se vydáte na vánoční nákupy, měli byste si uvědomit, že kapsáři číhají naprosto všude. Pohybují se totiž v místech, kde je větší výskyt lidí a těmi jsou právě nákupní střediska, tržnice, restaurace a různé kulturní akce. Právě zde totiž čekají na svoji příležitost, tedy na Vaši nepozornost. O tom, že jste byli okradeni mnohdy nikdo z Vás netuší, jelikož zloději jsou velmi obratní a rychlí. Během pár vteřin nepozorovaně zmizí v davu nebo předají odcizenou kořist svému komplici a tváří se jakoby se nic nestalo. Krádež mají předem pečlivě nacvičenou a chovají se velmi profesionálně. O chybějících dokladech či peněžence se dozvíte často až mnohem později a na zcela jiném místě, než ke krádeži došlo. O pachateli a jeho popisu nemá okradený obvykle ani potuchy. A jak tomu nejlépe předejít? - finance si rozdělte na více bezpečných míst; - z peněženky či pouzdra na peníze vyndejte osobní doklady a dejte si je na jiné bezpečné místo; - zvolte vhodnou kabelu, která má několik způsobů uzavření, - příruční zavazadlo opakovaně pohledem kontrolujte; - cestujete-li do supermarketu prostředkem MHD, nevybírejte si hotovost předem, ale využijte bankomatů přímo v obchodech; - můžete-li nákupy hradit platební kartou, nenoste u sebe příliš vysokou hotovost; - požádá-li Vás někdo o rozměnění bankovek na drobné či o vysvětlení trasy v mapě, buďte obezřetní, může se jednat o léčku, která pouze odláká Vaši pozornost; - kabely a tašky neponechávejte v nákupních vozících, ale mějte je stále při sobě; - již zaplacené zboží v nákupních košících nenechávejte bez dozoru; - pokud kapsáře v obchodě či dopravním prostředku uvidíte, upozorněte na to ostrahu, prodavače či řidiče; - neodkládejte zavazadla, oděvy ani nákup do vozidla, pokud se od něj ještě vzdalujete, pamatujte, že auto není trezor! Pokud se Vám nepříjemné setkání s kapsářem nevyhne, ohlaste krádež financí i dokladů policii. Zamezíte tím dalším nepříjemnostem se zneužitím dokladů. nprap. Anna Štegnerová, tisková mluvčí PČR ÚO Svitavy

5 M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 5 J A R O M Ě Ř I C E J e v í č s k ý z p r a v o d a j 1 / Obec Jaroměřice Setkání s knězem Františkem Líznou se uskutečnilo 9. prosince 2009 v výstavní síni CŽP. František Lízna se narodil v Jevíčku v roce 1941, dále vyrůstal ve Velkých Opatovicích. Po studiích za své politické názory nesměl vykonávat kněžské povolání a byl čtyřikrát vězněn. Ve věznicích navázal mnohá přátelství a utvrdil se v poslání pomáhat slabším, což činí na faře ve Vyšehorkách dodnes. Program akcí v Jaroměřicích na měsíc leden 2010, pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK a ZŠ 8.1. pátek Klub patchworku setkání členek kurzu i nových klub. CŽP zájemkyň o tuto techniku, hodin, předávání zkušeností, příprava na únorovou výstavu 9.1. sobota Jak se kamarádit s počítačem poč.uč.zš kurz s Mgr. Irenou Štaffovou, hodin, možnost účasti i nových zájemců, poplatek 80,- Kč 10.1.neděle Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou výst.síň CŽP hodin 14.1.čtvrtek Beseda s básníkem a malířem Adolfem Dudkem, výst.síň CŽP autorem veselých říkadel a obrázků pro děti, začátek ve hodin 18.1.pondělí Tvořivé odpoledne Keramika pro děti i dospělé výst.síň CŽP s učitelem SUPŠT V.Opatovice, panem Brtnickým začátek v hodin, poplatek 20,- Kč 23.1.sobota Kurz patchworku s lektorkou Renatou Edlmanovou výst.síň CŽP 9.00 hodin 28.1.čtvrtek Přednáška s astroložkou Alenou Málkovou Co nám přinese rok 2010? výst.síň CŽP hodin, vstupné dobrovolné 30.1.sobota 5. BABSKÉ BÁL s humornými vstupy dramat. kroužku U Trojanů Vjechétek, hodin, vstupné 40,- Kč, bohatá tombola PŘIPRAVUJEME: 5.2.pátek Beseda se spisovatelem PhDr. Old. Koudelkou výst.síň CŽP Nad novými knihami h., možnost koupi autorových knih, autogramiáda 6.2.sobota Jak se kamarádit s počítačem poč.uč.zš kurz s Mgr. Irenou Štaffovou, hodin, možnost účasti i nových zájemců, poplatek 80,- Kč 7.2.neděle Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou výst.síň CŽP hodin Setkání v Jaroměřicích se stalo příjemným poznáním po letech s mnohými spolužáky a spoluvrstevníky z celého regionu. I hosty, kteří viděli pana kněze Líznu poprvé, zaujalo bezprostřední vyprávění o životě politického vězně, o problémech kněze, který poskytuje na faře azyl mnohým sociálně slabším lidem. Podstatnou část vyprávění věnoval svým poutím, z jejichž denních zápisků jsou sestaveny a vydány 2 knihy. První z nich Musím jít dál se stala impulsem k pozvání autora do jaroměřické knihovny. Popis vytrvalé pouti do španělské Compostely upoutal k četbě nejednoho čtenáře. V období let prošel km do poutních míst jako je již zmíněné Santiago de Compostela, ale i Chersonés, Siera, Řím, Sv.Hostýn. Šedesát hostů besedy poslouchalo tak soustředěně, že nikdo nesledoval rychle plynoucí čas. Jaroměřické pozastavení v adventním čase bylo předpremiérou televizní Třinácté komnaty s knězem Františkem Líznou, která byla odvysílána v pátek Den dětské knihy 1. prosinec se stal již tradicí k oslavě dětské knihy. Letošní rok byl o to významnější, že se slaví 60. výročí od vzniku dětského nakladatelství Albatros. V jaroměřické knihovně si na tuto událost vzpomněli již v Týdnu knihoven v říjnu. Ve středu se děti sešly v CŽP, aby samy prezentovaly své oblíbené knihy. Bez ostychu povídaly i ti nejmenší - o Chaloupce na vršku Robin Matocha, o Hrompacovi a Tancibůrkovi Doubravka Lexmanová, ze starších např. válečnou leteckou literaturu úspěšně představil Martin Grepl, vlastní příběh i s ilustrací předvedla Karin Břehovská. Největší potlesk sklidila děvčata z 8. třídy Klára Vašíčková a Martina Mackerlová s prezentací knihy My děti ze stanice ZOO. V příjemném bezprostředním odpoledni si děti zazpívaly i koledu a vytvořily vánoční ozdoby. Nakonec si odloupaly perníček z perníkové chaloupky, kterou pro ně upekla paní Ludmila Hrbatová. pondělky ordinace CŽP Masáže s fyzioterapeutkou p. Petrou Hanouskovou od hodin, objednání přímo v ordinaci nebo tel.: Cvičení ve výst. síni CŽP Úterky h. cvičení jógy s pí. Marií Pazdírkovou Středy h. tchai chi pro začátečníky s pí. Marií Pazdírkovou Čtvrtky h. tchai chi s pí. Marií Pazdírkovou Kurz orientálního tance s Mgr. A. Vyčítalovou ( ) opět v CŽP Pondělky h pro začátečníky h pro pokročilé Mateřské centrum v klubovně Pondělky hodin Společenská rubrika 1/2010 Blahopřejeme v měsíci lednu jubilantům: Hotařová Albína, Nárožná Markéta Olšan Augustin, Zacharová Olga Vystavěl Karel (pod Kalvárií) Červinek Emil, Podlezlová Ludmila Smékalová Libuše - Nový Dvůr Petrželková Růžena, Přidalová Leontina Langer Vladimír Nový Dvůr Jmenovaným občanům přejeme pevné zdraví a spokojenost do dalších let. Z řad jaroměřických občanů v prosinci odešla paní Hrazdirová Marie (65 let) Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast. V roce 2009 se narodilo 15 dětí, manželství uzavřelo 6 snoubenců, zemřelo 12 občanů Poděkování všem členkám Sboru pro občanské záležitosti za obětavou a dobře vykonanou práci při kulturních a společenských akcích, které byly samostatně nebo spolu s knihovnou, ZŠ a SRPŠS v roce 2009 pořádány. Taktéž patří poděkování dramatickému kroužku VJECHÉTEK, který obveseloval recesí nejen na Babském bále, ale i v okolí. Velice si těchto obětavých žen vážím. Anna Najerová

6 J e v í č s k ý z p r a v o d a j 1 / J A R O M Ě Ř I C E M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 6 Vyznamenání paní Markéty Grulichová Paní Markéta Grulichová byla v Praze dne vyznamenána za dlouholetou činnost v Českém červeném kříži. Je členkou ČČK od roku Má velké zásluhy na rozvoji zdravotnické činnosti na základní škole v místě bydliště. Práci s dětmi se věnuje již řadu let. Od roku 1998 se pravidelně zúčastňuje Oblastního studijního střediska pro děti a mládež jako odborná školitelka. Je také členkou Humanitární jednotky OS ČČK Svitavy. Je odpovědná, obětavá a její aktivní činnost v ČČK je příkladem pro ostatní. 1. adventní neděle v Jaroměřicích Celý program nědělního odpoledne byl v režii ZŠ a SRPŠS. V dolním kostele přivítala jaroměřické obyvatele i hosty p.uč. Glocová. Výstava paní Jarmily Haldové Dalším předvánočním dárkem byla vernisáž a následná týdenní výstava paní Jarmily Haldové. Výtvarnice a řezbářka paní Haldová přijela ze Sedloňova v Orlických horách se svým manželem do Jaroměřic na vernisáž v sobotu Předsevzetí vytvořit soubor dřevořezeb českých panovníků, kteří ovlivnili vývoj českého národa, se jí podařilo v období od roku 1993 do roku Jedinečný řezbářský soubor 101 reliéfů z lipového dřeva začíná knížetem Bořivojem I. a končí Ferdinandem II., pádem habsburské monarchie. Nejen důsledné nastudování historie českých dějin, ale i studium odívání předcházelo ztvárnění panovníků v barevně provedeném dobovém oděvu. Součástí výstavy byly i Betlémy paní Haldové, které propůjčila ze své sbírky. Úvod výstavy patřil opět školnímu sboru. Děti s panem ředitelem Mgr. Frant. Václavkem, paní vych. Soňou Valentovou a hudebním doprovodem Martina Kryštofa a Robina Hádra předvedly soubor nově nastudovaných vánočních písniček, které i zde sklidily zasloužený potlesk. Historický výklad při vernisáži podal s přehledem pan Jan Valíček, který představil paní výtvarnici a krátce, ale výstižně provedl hosty českými dějinami. Připravené malé pohoštění členkami SPOZ doladilo pokračující adventní čas. Dopravu exponátů ze Sedloňova sponzorsky zajistila firma MONARC, bez jejíž nezištné pomoci by výstava nemohla být uskutečněna. Na instalaci výstavy se podíleli pan Vlad.Crha a Mgr. Karel Krombholz, na doaranžování členky SPOZ a zahradnictví pana Chlupa. Nádhernou a neobyčejnou výstavu zhlédli nejen děti z MŠ a žáci ze ZŠ, ale i mnozí dospělí, kteří si našli chvilku v uspěchaném předvánočním období. Poetické pásmo Ježíškova košilka Jana Zahradníčka nastudovala s žáky I. a II. stupně p.uč. Bartošová. Recitace střídaly neoposlouchané vánoční písničky a koledy v podání malých i větších dětí, nastudované paní vychovatelkou Soňou Valentovou. Dětský sbor posílily dospělé hlasy Lenky Hruškové, Soni Valentové a Ivy Vykydalové. Pan ředitel Václavek zhudebnil básně Jana Nerudy, Josefa Kainara, ale i s Jaroměřicemi spolupracujícího malíře a básníka pana Petra Bernarda. Hudební doprovod klávesy - Martin Kryštof, kytary Robin Hádr a p. řed. Fr. Václavek - umocnil sílu a kvalitu sboru. Celý program měl naprosto nový obsah k velkému překvapení nadšeného publika. Vyvrcholením adventního podvečera bylo rozsvícení vánočního stromu před dolním kostelem a především odhalení Betlému ze sena. Pannu Marii, Josefa, Ježíška v jesličkách, kravičku, osla i berana v životních velikostech vytvořila paní vychovatelka Milena Hrouzková. Za pomoci tesaře pana Jiřího Živného s pracovníky OÚ a elektrikáře Jana Lexmana vznikl útulek pro všechny úžasné senné výtvory. Betlém zdobí prostranství před kostelem až do Tří králů. Celek obětavých dětí a dospělých si zaslouží velké poděkování za krásné adventní naladění. Adventní jarmark Již tradičně se v sobotu před první adventní nedělí přeměnilo vánočně vyzdobené Centrum života a podnikání v řemeslný ráj. Do prostor CŽP se sjelo i tentokrát, , velké množství výtvarníků, řemeslníků a prodejců s rozmanitým zbožím. S nabídkou byli hosté spokojeni. Doufejme, že i prodejcům se v Jaroměřicích líbilo. Podařilo se navodit začínající adventní atmosféru, která je vždy na Dvoustovce výborná. Tentokrát se na úspěchu podílelo zimní slunečné počasí a horký punč.

7 M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 7 C H O R N I C E J e v í č s k ý z p r a v o d a j 1 / Obec Chornice Besídka v Chornicích Žáci Základní školy Chornice pořádali dne vánoční besídku. Návštěvníci akce příjemně strávili šedesát minut adventní doby. Byl to program plný překvapení. Nechyběly tradiční české koledy a taneček prvňáčků na klasiku Josepha Haydna. Dramatický kroužek předvedl pantomimu s názvem Ruce z knihy Tělověda od Fr. Nepila. Velký úspěch mělo i loutkové představení s názvem Skřítek Hromdopolice. Mladší herci zahráli pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. Z jiného soudku se předvedly žákyně osmé třídy. Ty pojaly již zmíněnou pohádku moderním způsobem a sklidily veliký úspěch. Vánočně vyzdobenou tělocvičnou se linula hudba ne z reproduktorů, ale z hudebních nástrojů, na které hrály děti, které navštěvují Základní uměleckou školu v Jevíčku. Nechyběla ani recitace. Návštěvníci jistě ocenili odvahu sedmáků, kteří se vrátili do plenek a předvedli scénku na píseň Maličký krokodýl. Žáci sedmé třídy se spojili s žáky šesté třídy a již ve vestibulu školy vítali návštěvníky jako živý betlém. Základní školu navštívil v době besídky absolvent nejmenované západočeské univerzity, výzkumný pracovník v chemickém průmyslu, profesor Bouchal se svým asistentem Ňoumou. Jejich chemický pokus byl velice vydařený. Mnohaletou tradici má v Chornicích cvičení Sokola. Děti dosáhly už mnoha úspěchů, a proto předvedly malou ochutnávku svého umění. Návštěvníci ocenili účinkující velkým potleskem. Jistě odcházeli vánočně naladěni a jejich zážitky jim mohou připomínat výrobky žáků z vánoční dílny. Za dobrovolný příspěvek si mohl každý domů odnést kus krásné vánoční atmosféry. ZŠ Chornice, Mgr. Ludmila Faltýnková Společenská rubrika Naši jubilanti v měsíci lednu: František Smítal Emil Pokorný Ludmila Polcrová Gratulujeme a přejeme spokojenost a pevné zdraví v dalších letech. Dne pořádala Základní škola a mateřská škola Chornice pro žáky a jejich rodiče zájezd do Mahenova divadla v Brně na představení J. Karafiáta Broučci. Tato činohra se setkala s kladnou odezvou u žáků i rodičů. Je s potěšením, že každoroční zájezd na divadelní představení do Brna se setkává s velkým ohlasem u žáků. Atmosféra divadla a klasické představení Broučků navodilo krásnou předvánoční pohodu každému návštěvníkovi. Mgr. Ludmila Faltýnková

8 J e v í č s k ý z p r a v o d a j 1 / K U L T U R A M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 8 Tříkrálová sbírka 2010 V sobotu již tradičně navštíví naše domovy koledníci Tříkrálové sbírky 2010, kterou pořádá Charita Česká republika. Výtěžek sbírky bude věnován na podporu přímé finanční pomoci sociálně potřebným rodinám v našem regionu. Otevřme tedy nejen své domovy, ale i svá srdce, aby letošní motto letošní Tříkrálové sbírky... když dobré skutky rozkvétají... mohlo být naplněno co možná nejvíce. Tě Za Vaši štědrost předem děkují koledníci Tříkrálové sbírky 2010.

9 M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 9 K U L T U R A J e v í č s k ý z p r a v o d a j 1 / E C Křest kalendářů 2010 k 10. výročí založení Malohanácké muziky pátek 29. až neděle 31. ledna zvěřinové hody v restauraci hotelu Morava

10 J e v í č s k ý z p r a v o d a j 1 / S P O R T, Š K O L A M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 1 0 Stolní tenis V sobotu pořádala Tělovýchovná jednota Jevíčko ve sportovní hale na Žlíbkách 8. ročník Vánočního turnaje v pingpongu. V mládežnické kategorii startovalo 10 chlapců, hrálo se systémem každý s každým. Pořadí: 1. Aleš Vacula, 2. Jan Werner, 3. Patrik Šafář, 4. Patrik Vrbický V kategorii dospělí startovalo celkem 18 účastníků, kteří se rozdělili do 4 skupin, z nichž první dva postoupili do vyřazovacího play-off. Pořadí: 1. Radomil Sedlák, 2. Petr Havlíček, 3. Patrik Šafář, 4. Ladislav Holub Všem účastníkům děkujeme za předvedené výkony. TJ Jevíčko všem přeje šťastný nový rok. Za TJ Jevíčko Radomil Sedlák Přehled akcí ŠK Jevíčko leden 2010 Rovečné A - ŠK Jevíčko B Spartak Adamov B - ŠK Jevíčko A ŠK Jevíčko B - ASK Blansko B ŠK Jevíčko A - Sokol Rudice B v 9.30 v Rovečném v v Adamově v v Hotelu Morava v 9.30 v Hotelu Morava Hasiči z Jevíčka Společenská činnost hasičů z Jevíčka byla ukončena v polovině prosince, kdy byla pro mladé hasiče uspořádána tradiční mikulášská besídka. Na této besídce vedoucí mládeže bratr Jiří Bidmon poděkoval mladým hasičům za jejich dosavadní práci, přítomné rodiče pak seznámil s akcemi, které naši mladí hasiči absolvovali. Po tomto krátkém úvodu pak mladé hasiče navštívil svatý Mikuláš v doprovodu anděla a samozřejmě i čerta. Všem přítomným dětem pak anděl předal dárky. Po předání dárků následovala volná beseda spojená s ukázkou záznamu z historické jízdy. Další akcí pak bylo již tradiční setkání výboru sboru se svými členy seniory nad 60 let společně se zástupci města Jevíčka. Přítomné přivítal člen výboru br. Karel Skácel, a seznámil je s programem tohoto setkání. Starosta města ing. Roman Műller seznámil přítomné s úkoly, které jsou plánovány na rok Po skončení oficiálního setkání si pak přítomni mohli prohlédnout fotografie z činnosti sboru z minulých let. Dále byla rovněž ukázka záznamu z historické jízdy a i záznam o udělení nejvyššího hasičského uznání členu sboru bratru Jiřímu Jenišovi a to titul Zasloužilý Hasič, který mu byl udělen v říjnu 2009 v Přibyslavi. Následovala ukázka ze zásahů naší výjezdové jednotky u různých zásahů. Závěrem pak bratr Josef Bidmon pozval všechny přítomné na nejbližší akce v roce 2010 a to na VVH 16. ledna, tradiční hasičský ples 6. února, COUNTRY večer, 8. května na tradiční soutěž mladých hasičů o pohár Malé Hané a 9. května na mši svatou spojenou s kladením věnců k pomníku padlých. Ladislav Műller, starosta SDH Jevíčko Skládanky na gymnáziu V našem kraji je plno šikovných mladých spisovatelů, a proto si profesorský sbor z Gymnázia v Jevíčku řekl: Proč neporovnat jejich literární síly? Nápad to byl dobrý, a když se k tomu přidala myšlenka doplnit slohovou práci obrázkem, zrodila se regionální soutěž zvaná Skládanky. Proč zrovna Skládanky? Úkol zněl jasně: Poskládejte příběh, ve kterém budou slova - slon, skřítek, slunce, smích a strom. Namalujte obrázek a pošlete nám svůj příběh na gymnázium. Frnk, zadání obletělo několik škol a už se psalo a už se tvořilo. Svoje práce poslalo mnoho žáků pátých a čtvrtých tříd a naše profesory čekaly hodiny čtení, hodnocení a porovnávání. Za několik týdnů, kdy bylo pořadí výherců jasné, se na půdě gymnázia uskutečnilo slavností předávání cen. 17. prosince kolem páté hodiny se začala aula plnit nejen žáky a jejich rodiči, ale mnohdy i jejich prarodiči, pro které byla připravena odpolední káva nebo čaj. Ani nabízené cukroví a chlebíčky nezůstaly dlouho na svých místech. Ovšem všichni ti lidé nepřišli na jídlo, ale přišli se podívat, jak šikovné mají děti. Proto byly veškeré slohové práce i s obrázky vystaveny na odiv. A že bylo co obdivovat! Jakmile odzvonilo pět hodin a aula byla plná nervózně přešlapujících rodičů a dětí, předávání mohlo začít. Nejprve k soutěži pronesl pár slov pan ředitel Dag Hrubý, načež zazpíval studentský sbor píseň, při které lidé zapomněli na nervozitu z vyhlašování a užívali si její poslech. Píseň zároveň posloužila jako kulturní úvod, ve kterém pokračovala Klára Jagošová hrou na housle. Déle jsme neklidné děti napínat nemohli, a proto se slova opět ujal pan ředitel s paní profesorkou Škvařilovou po boku a nastalo vyhlašování. Všechno ale popořadě, první se vyhlásili vítězové čtvrtých tříd. Největší gratulace patří Anežce Nárovcové (ZŠ Vranová Lhota), která si svou prací vybojovala první místo a plyšového slona. Ne menší obdiv patří také Johance Smékalové (ZŠ Velké Opatovice), která se vyšplhala na stříbrnou příčku. Avšak i třetí pozice, na které zakotvily Marika Švancarová (ZŠ Velké Opatovice), Simona Čapková (ZŠ Cetkovice), Veronika Vaculová (ZŠ Velké Opatovice), si zaslouží potlesk. A přesně to dělali rodiče i prarodiče. Tleskali jako o život a tvářili se přitom šťastně. Šťastný výraz měli také výherci, kteří si s sebou odnášeli diplom a nějakou tu sladkost. Netrpělivé žáky pátých tříd ještě trochu napínala Hanka Krajíčková, která nás svou hrou, tentokrát na klavír, vzala do pohádky z mechu a kapradí. Jakmile dozněly poslední tóny klavíru, pokračovalo se ve vyhlašování. Nejprve se vyhlásilo třetí místo, na kterém se umístilo více žáků. Ceny třetího místa si odnesli Simona Ertlová, Tomáš Elfmark a Adéla Vrobelová (ZŠ Městečko Trnávka). Ceny, o něco bohatší, za druhou pozici si zasloužila a odnesla Eliška Dokoupilová. A naprostým vítězem v této kategorii se stala Pavla Stropková (ZŠ Vranová Lhota), která si kromě sladkostí a diplomu odnesla i velkého plyšového slona. Následoval burácivý potlesk patřící vítězům. V případě, že jste se neumístili, nemuseli jste být zoufalí, jelikož od nás neodchází nikdo s prázdnou, i za účast se rozdávaly sladkosti a památeční diplomy. Skládanky zajisté nebyla poslední soutěž vyhlášená Gymnáziem Jevíčko, z tohoto důvodu piště dál a příště můžete být úspěšnější. Proto všem přeji mnoho zdaru při psaní dalších slohových prací. Jitka Křečková, 4.S

11 M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 11 RŮZNÉ Tvořivé Vánoce na Gymnáziu v Jevíčku Lákavá vůně vánočního punče, tóny štědrovečerních koled, chuť medových perníčků a šikovní studenti - to vše čekalo v pondělí 21. prosince 2009 na všechny, kteří neváhali a přišli na již tradiční Vánoční hrátky jevíčského gymnázia. Nikdo z příchozích jistě nezabloudil. Stačilo jít přímo za nosem. Po zdolání náročných schodů do druhého patra návštěvníky uvítal sympatický mladík s bezedným hrncem po rumu vonícím punčem. Recepturu nám student prozradit nechtěl, ale ujistil nás, že nápoj neobsahuje ani kapku alkoholu. Kdo chtěl k punči něco zakousnout či potěšit své blízké vlastnoručně nazdobeným perníčkem, měl jedinečnou možnost vybrat si z rozličných tvarů. Od stromečků přes ovečky až po speciální perník pro pana tělocvikáře ve tvaru hokejky. S pusou zamazanou sladkým sněhem a příjemně naplněným bříškem šlo všem vyrábění vánočních ozdob z drátků a korálek pěkně od ruky. Kdo měl pocit, že by si s drátky nerozuměl, mohl si zkusit vytvořit ozdobný zvoneček ze třpytivých nitek. Jelikož se počítalo s tím, že budou mít návštěvníci plné ruce povedených výtvorů, byly tu pro ně k dispozici šikovné pomocnice, které ochotně předvedly, jak si složit dárkovou tašku. Dětské tváře se nejvíce rozzářily při pohledu na rozkošné medvídky z ořechových skořápek. S velkým nadšením a fantazií se vrhaly do jejich výroby. Návštěvníci, jež si z bohaté nabídky stále ještě nevybrali, nemuseli věšet hlavu. Určitě je zaujala možnost ozdobit si svícínek barvičkami na sklo. Pánové mohli své slečny obdarovat netradičním módním doplňkem vlastnoručně vyrobenými náušnicemi. Každý, s taškou plnou dárečků pro své nejmilejší, jen velice nerad opouštěl tuto pohodovou vánoční atmosféru. Lucie Pilařová, Markéta Neubauerová, Lucie Bílá studentky Gymnázia Jevíčko Jevíčský zpravodaj 1/2010 Výstava bude otevřena: pondělí 9 11 a 12:30 17; úterý, středa 9 11 a 12:30 16; čtvrtek 9 11 a 12:30 17; pátek 9 11 a 12:30 16; sobota, neděle ledna v 18:00 sál zámeček Cestopisná přednáška Renaty Lorišové a Slávky Chrpové. Kapverdské ostrovy Dvě cyklocestovatelky Renáta Lorišová a Slávka Chrpová se vydaly prozkoumat čokoládové ostrovy Cabo Verde. Provedou Vás čtyřmi nejlidnatějšími z devíti osídlených ostrovů, které na mapě najdete jako malinké tečky v Atlantiku asi 450 km západně od senegalského pobřeží. Název souostroví (Zelený mys) slibuje bujnou vegetaci, ale realita prozrazuje suchem sužované hornaté kousky země. Z vyprahlého Sao Vicente se přesuneme do návětrné zelené části ostrova Santo Antao a odkryjeme krásy banánových údolí a borovicových lesů na hřebenech hor. Přeletíme na sopečný ostrov Fogo a náročným stoupáním se dostaneme až na jeho vrchol ve výšce 2829m. Cestu zakončíme na největším, nejlidnatějším a také nejafričtějším ostrově Santiago. Seznámíme Vás s veselou a optimistickou mentalitou Kapverďanů, nakoukneme do jejich zvyků a způsobu života. Nenechejte si ujít poutavé vyprávění o dobrodružstvích, která děvčata na ostrovech zažila. Jistě Vás nakazí africkou nemocí : touhou poznat kouzlo této ostrovní sahary na vlastní pěst. Městská knihovna Jevíčko akce v lednu Leden: na Tři krále zima stále. nám to ale nevadí, půjdeme se zahřát do knihovny 7. ledna - Vernisáž výstavy řezbářky a výtvarnice Jarmily Haldové 18:00 za přítomnosti autorky skvostných dřevořezeb z české historie slavnostně zahájíme výstavu 8. ledna až 15. ledna - Výstava Jarmily Haldové řezbářky a výtvarnice Výstavu 101 reliéfních dřevořezeb si nenechte ujít. Autorka o své práci: K záměru vytvořit galerii postav českých panovníků a panovnic mě vedlo několik podnětů. Obdiv k obrazům králů a knížat v sálech hradů a zámků a přání vytvořit podobnou galerii pro sebe. Zaujetí pro vývoj oděvů a jejich krása v různých epochách evropské historie a možnost jejich využití v nejvrcholnější podobě na knížecích a královských postavách. Také celoživotní zájem o historii, které jsou panovníci významnou, mnohdy rozhodující součástí. w w w. j e v i c k o. c z

12 J e v í č s k ý z p r a v o d a j 1 / P R O G R A M Y M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 1 2 Program akcí města Jevíčka na měsíc leden :30 Zataženo občas trakaře, Kino Astra, vstupné 69,- Kč :30 Cvičení pro rodiče s dětmi 1,5 3 roky, RC Palouček :30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko :00 Cvičení pro rodiče s dětmi od 6 měsíců do 1,5 roku, RC Palouček :15 Flétna pro pokročilé, RC Palouček :00 Flétna pro začátečníky, RC Palouček :30 Cvičení pro rodiče s dětmi 3-6 let, RC Palouček :00 Vernisáž výstavy Jarmily Haldové, sál Zámečku, MěK Jevíčko :00 Otevření výstavy řezbářky a výtvarnice Jarmily Haldové, sál Zámečku, MěK Jevíčko :00 X. ples ZŠ, hotel Morava, SRPS při ZŠ Jevíčko :00 Tříkrálová sbírka, město Jevíčko, KNPM Jevíčko :30 Můj život v ruinách, Kino Astra, vstupné 69,- Kč :00 Tříkrálový koncert Etien Bandu, sál kina Astra, ZUŠ Jevíčko :00 Region florbal cup, dorost a junioři, TJ Sokol Jevíčko :15 Angličtina pro začátečníky, RC Palouček :00 Angličtina pro pokročilé, RC Palouček :30 Cvičení pro rodiče s dětmi 1,5 3 roky, RC Palouček :30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko :00 Koncert žáků Ivany Svojanovské, sál Zámečku, ZUŠ Jevíčko :00 Cvičení pro rodiče s dětmi od 6 měsíců do 1,5 roku, RC Palouček :15 Flétna pro pokročilé, RC Palouček :00 Flétna pro začátečníky, RC Palouček :30 Cvičení pro rodiče s dětmi 3-6 let, RC Palouček :00 Koncert žáků Jitky Nedomanské, sál Zámečku, ZUŠ Jevíčko :00 Výroční valná hromada, Dům hasičů, SDH Jevíčko :30 Vánoční koleda, Kino Astra, vstupné 69,- Kč :00 Region florbal cup, dorost a junioři, TJ Sokol Jevíčko :15 Angličtina pro začátečníky, RC Palouček :00 Angličtina pro pokročilé, RC Palouček :30 Cvičení pro rodiče s dětmi 1,5 3 roky, RC Palouček :30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko :00 Koncert žáků ZUŠ Jevíčko, sál Zámečku :00 Cvičení pro rodiče s dětmi od 6 měsíců 1,5 roku, RC Palouček :15 Flétna pro pokročilé, RC Palouček :00 Flétna pro začátečníky, RC Palouček :30 Cvičení pro rodiče s dětmi 3-6 let, RC Palouček :00 Cestopisná přednáška R.Lorišové a S. Chrpové Kapverdské ostrovy, sál Zámečku MěK Jevíčko :30 Zemský ráj to napohled, Kino Astra, vstupné 69,- Kč :15 Angličtina pro začátečníky, RC Palouček :00 Angličtina pro pokročilé, RC Palouček :30 Cvičení pro rodiče s dětmi 1,5 3 roky, RC Palouček :30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko :00 Cvičení pro rodiče s dětmi od 6 měsíců do 1,5 roku, RC Palouček :15 Flétna pro pokročilé, RC Palouček :00 Flétna pro začátečníky, RC Palouček :30 Cvičení pro rodiče s dětmi 3-6 let, RC Palouček :00 Bodovací turnaj všech kategorií ve stolním tenise, TV ZŠ, TJ Pinec Jevíčko : , Kino Astra, vstupné 69,- Kč :00 Koncert Malohanácké muziky ZUŠ Jevíčko a ZUŠ Velké Opatovice, Hotel Morava Program kina Astra Jevíčko leden sobota v 17:30 hod. Americký širokoúhlý film v českém znění: ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE Připravte si talíře. Neuvěřitelné dobrodružství s velkolepými... porcemi. Film inspirovaný oblíbenou dětskou knížkou přivádí diváky do města, kde z nebe místo deště padá jídlo. Příčinou všeho je snaživý vynálezce Flint Lockwood, který má spoustu dalších kouzelných zařízení, která přinesou mnoho neuvěřitelných překvapení, která vás určitě pobaví a rozesmějí. Vstupné: 69 Kč, 90 minut, Mládeži přístupný sobota v 17:30 hod. Koprodukční film USA a Španělska: MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH...aneb moje velké řecké léto. Romantická komedie o americké učitelce historie, která se rozhodne vydat do Řecka, země svých předků, aby zde našla pravé kouzlo života, neboli,,kefi, jak tomu Řekové říkají. Během prodloužené návštěvy země začne Georgia pracovat jako profesionální turistická průvodkyně, což ji přinese spoustu humorných zážitků i překvapení. Hrají: Nia Vardalosová, Richard Dreyfus, Rachel Dratchová, María Adánezová a jiní. Vstupné: 69 Kč, 95 minut, Mládeži přístupný sobota v 17:30 hod. Americký širokoúhlý film v českém znění: VÁNOČNÍ KOLEDA Pohádkový rodinný film. Jde o nejlepší příběh o cestování časem, jaký kdy vznikl. Uvidíte Ebenezera Vydřigroše, spoustu duchů Vánoc minulých, současných a budoucích, Vydřigrošovu fantastickou pouť za pravdou, která má napravit jeho roky zlé vůle dříve, než bude pozdě. Přijďte se podívat na překvapivý konec této fantastické pohádky. Vstupné: 69 Kč, 96 minut, Mládeži přístupný sobota v 17:30 hod. Český širokoúhlý film: ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED Mrazivá komedie režisérky Ireny Pavláskové o tom, jak se dalo žít v 70. letech a zároveň se nenechat zmrazit. Hrají: Vilma Cibulková, Miroslav Etzler, Tereza Voříšková, Ondřej Vetchý, Jiří Dvořák, Barbora Seidlová, Jan Hartl a jiní. Vstupné: 69 Kč, 119 minut, Mládeži přístupný sobota v 17:30 hod. Koprodukční širokoúhlý film USA a Kanady: Varovali nás... Co kdyby se skutečně blížil konec světa? Chtěli byste to vědět? Co byste dělali? Ve skutečnosti jednoznačná odpověď neexistuje. Před mnoha staletími nám po sobě Mayové zanechali svůj kalendář s jasným datem, kdy svět končí a popisem toho, co se odehraje. V roce 2012 zjistíme pravdu --- varováni jsme byli. Vstupné: 69 Kč, 158 minut, Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný Příplatek 1 Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie. Změna programu vyhrazena.

13 M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 1 3 H I S T O R I E J e v í č s k ý z p r a v o d a j 1 / Vzpomínka na Františka Továrka Dne 11. ledna 2010 uplyne 20 let ode dne, kdy v Moravské Třebové ve věku nedožitých 75 let zemřel pan František Továrek. Do paměti mnoha občanů Jevíčka se zapsal z řady důvodů. Jedním z největších jistě byla jeho dobrovolná práce s dětmi a mládeží, především pořádání dětských táborů. Jak na něho vzpomínají v jeho rodišti, to se můžeme dočíst v Historii skautu v Konici. V kapitolce Historie skautingu v Konici se píše: Počátky skautingu v Konici se datují květnem Období je potom zahaleno tajemstvím. Nedochovala se totiž z té doby kronika. Víme jenom, že František Továrek v roce 1931 se vůdcem oddílu stal František Továrek. Prázdniny let 1934 a 1935 byly zasvěceny putovním táborům. V prvním roce se koničtí skauti vypravili na devět dnů do Moravského krasu, v příštím roce se uskutečnil puťák po Českomoravské vysočině. Koncem roku 1935 končí jedno z nejplodnějších období v činnosti oddílu František Továrek dostudoval učitelský ústav a byl přeložen na Podkarpatskou Rus. Koncem července 1945 se konal ještě běžný tábor ve Smolenském údolí na chatě skautů z Jevíčka, které vedl někdejší konický vedoucí František Továrek. I v Jevíčku pracoval v Junáku. Když byl ale Junák zakázán a byla vytvořena jednotná Pionýrská organizace ČSM, stal se pionýrským vedoucím a v roce 1968 prohlásil v tisku, že skauting už není aktuální. Naštěstí neměl pravdu. I přesto musíme být Františku Továrkovi vděčni za zpracování pověstí z Konicka, ale zejména za několik povídek, ve kterých vzpomíná na svá skautská léta v Konici. Pro nakladatelství Profil kdysi napsal: Když mi bylo deset let, strávil jsem se svým o osm let starším bratrem svoji první noc ve volné přírodě. Nebylo to nic slavného. Na smrkových větvích pod koňskou přikrývkou jsem klepal kosu, jak říkají současní táborníci. Ale to ráno! Právě začínal květen, vycházelo slunce, všude se třpytila rosa a krásnější ptačí koncert než tehdy jsem od té doby neslyšel. Poznal jsem jak to poznal slavný zálesák a spisovatel E. T. Seton trýzeň žízně. O deset let později jsem ji pak ještě daleko více poznal v Karpatech, které tak učarovaly J. Tomečkovi, že v něm probudily spisovatele. Seton se však nespokojil pouhým poznáním... On hloubil studnu, kde by jiní mohli pít a tou studnou byly jeho knihy. Domnívám se, že knihy každého spisovatele jsou tím hloubením studny. Někomu se ji podařilo vyhloubit více a někomu méně o tom rozhodují čtenáři. Obr. Chata ve Smolenském údolí u Jevíčka Mnohé zkušenosti, které František Továrek získal v mládí mezi konickými skauty, uplatňoval v pozdějších letech s velkým úspěchem v práci s dětmi jevíčskými. Poznámka: Převzato bez úprav a bez ověřování faktů (Š. B.). Štěpán Blažek Obr. František Továrek kresba v kronice Františku Továrkovi je v Historii skautu v Konici věnován i následující medailonek Patřil k zakládající generaci konických skautů a oddíl nějakou dobu i vedl. Později se stal učitelem a nastoupil na Podkarpatskou Rus. Po jejím obsazení Maďary se vrátil na Moravu a v roce 1939 nastoupil na Měšťanské škole v Jevíčku. Zde učil až do odchodu do důchodu v roce Jevíčské hospůdky a restaurace dříve V malém Jevíčku bylo dříve kolem dvaceti hostinců. Většina z nich byla označena ověnčeným hroznem dva z nich můžete vidět ještě v Městském muzeu. Začneme-li s jejich procházkou v Kostelní ulici byla první /1/ tzv. Pelzlova (dnešní Sport). Koncesi dostal majitel domu František Ohrner již Nájemníci Pelzlovi byli slušní Němci, v jejich hospodě se scházívali Němci z Arnoštova a Derflíka, ale také Jevičané, nabízeli plzeňské a jevíčské pivo, víno, likéry a jídlo. Dřevěná dlažba v průjezdu pamatuje začátky hospody, je nezničitelná. Pokračujeme-li naší procházkou k náměstí byl další výčep v tradičním železářském obchodě U Worlů /2, dnešní Komárek/. Skvěle vedený český obchod byl navštěvován hlavně řemeslníky z celého okolí, kteří zde ochutnávali různé lihoviny, víno a kupovali různé průmyslové zboží. V místě dnešní Komerční banky byla kavárna /3/ pana Šponera, s výbornou kávou a čajem, s kulečníkem na kterém jsme často hrávali. Další restaurací byl dnešní Vesmír, původně zájezdní hostinec Anny Pospíšilové, /4/, později Jarošův a Kozelků. Koncese od Měl široký vjezd a prostorný dvůr, kde stávali povozy s koňmi, kteří přijeli do města hlavně o jarmarcích nebo týdenních trzích. Jevíčko bylo obchodním středem, kde

14 J e v í č s k ý z p r a v o d a j 1 / H I S T O R I E M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 1 4 se scházívali kupující a prodávající od Štěpánova po Křenov, od Boskovic po Mor. Třebovou, až po Studenou Loučku a Grunu. Prodával a nakupoval se různý dobytek, jako selata, telata, koně, husy a kačeny, králíci atd., dále máslo /milostivé paní ochutnávaly jeho kvalitu prstem/, ovoce, sádlo, lesní plody, výborné biskupické třešně. Jevíčské hospody sloužily k odpočinku a občerstvení. Koně a povozy hlídal ve zmíněném zájezdním hostinci podomek Židáček, jménem Spiegel. Chudý jak kostelní myš seděl na lavici hned při vstupu do lokálu, laskavá paní Kozelková ho živila i ubytovala, samozřejmě zadarmo, šaty měl stále stejné, ubohé. Úsměvné, ale i tragické bylo jeho povzdechnutí v březnu 1942, když odcházel s transportem do koncentráku: Nyní mi soukmenovci nosí a dávají vše, když to již nepotřebuji, škoda, že tak nečinili dříve, když jsem neměl nic. Další hostinec byl v Křivánkově ulici, původně Anna Sequensová /5/ později Terčová, koncese od Čepovalo se pivo, víno, likéry, ale i podávalo jídlo. Na začátku druhé světové války se zde i tančilo, mistři z autostrády atd., což bylo zakázané a velmi nebezpečné. Hotel Panský dům (dnes Morava, dříve Záložna, Stalingrad) Pod jaroměřickou branou byla stará, dřevěná hospůdka /6/, tzv. Chaloupka. Původně ji postavila na zlost jevíčským právovárečným občanům (bylo jich 67) jaroměřická vrchnost, konkrétně Frant. Michal Šubíř jako boudu pro polní hlídače a brzo ji změnila na hospodu. /1716/ Chaloupka stála jen 10 kroků od městské hranice a Šubíř tak porušil jevíčské právo mílové. (iuris miliare, udělené Přemyslem Otakarem II., aby na míli kolem na všechny strany žádný krčmu stavěti, ani pivo vařiti, šenkovati a prodávati a ani žádné řemeslo provozovati nesměl. Nic nepomohly protesty Jevičanů, chaloupka šenkovala dále až do roku 1947, kdy byla zbořena a na jejím místě postavena nová, pěkná hospoda. Chaloupka s mansardovou střechou (obr. č.1) měla ručně kovaný vývěsný štít se znaky šlechty ze Salmu a Neuburku, ke kterému přibyl další prastarý štít s medvídkem držícím v tlapkách pohár pěnivého piva. (proto U medvěda, Bärenhäusel ). Dále u nádraží byl hostinec pana Valenty /7/ a na hřišti Sportovního klubu se v letních měsících prodávalo pivo, víno, likéry a často opékalo maso (rožňová), ryby a raci. /8/ Pokračujeme-li procházkou na východní straně náměstí narážíme na tzv. filiálku pana Rovnera /9/, která mimo hostinec měla prodejnu uzenářských výrobků skvělé kvality, vyráběných v Jaroměřicích, např. šunku, dodávanou i do Olomouce, Brna a Vídně. Rovnej byl předsedou Záložny, Silničního výboru atd. Vedle byl hostinec Peregrina Kasparidese, koncese z , pivo, víno, likéry a dovolené hry. /10/ Často ho navštěvoval bratr Eduard Kasparides ( ), vynikající malíř, který renovoval velmi úspěšně fresku Jana Kryštofa Handkeho v křenovském kostele Kázání Jana Křtitele. Po druhé světové válce obsadila Kasparidesův hostinec skupina pochybných partyzánů v čele tzv. majorem vyvíjela zde neblahou činnost, dokud je neusměrnila ruská polní policie. Na jižní straně náměstí byl hostinec p. Emanuela Sedláčka (dnes Svoboda), koncese z , pivo, víno, likéry, jídlo a dovolené hry. Byl to klidný podnik, hlavně pro staré pány. Později byl nájemcem p. Křivohlávek, který sedával v lokále a kouřil dlouhou dýmku. Tyto dýmky se vyráběly ručně z olšových nebo břízových pařezů, čím tvrdší bylo dřevo, tím kvalitnější byla fajfka. K. seděl trpělivý, skromný a čekal až poslední host dopije pivo. /11/ Na rohu (dnes textil Martin) byl hotel Machorek. Koncesi měl Frant. Machorek od , nabízel ubytování, jídla, pivo, víno, teplé nápoje, dovolené hry. Určitý čas provozoval i letní šenkování piva, vína aj. v zahradě u zámečku. /12+13/ Byl velmi podnikavý, u hostů oblíben, dovedl hosty pobavit a jeho podnikání mělo vždy dobrou úroveň. Vedle byl hotel Panský dům (dnes Morava, dříve Záložna, Stalingrad). Původně patřil vrchnosti, která záviděla zisky právovarečným měšťanům, kteří šenkovali pivo doma vařené jeden po druhém, podle toho jak byli na řadě. Proto vrchnost koupila v roce 1594 právovarečný dům od Straky Šťastného (pozdější Panský dům), dále druhý rynkovní dům koupila od Jiřího Venkule, jeho várku a vinný šenk převedla roku 1603 rovněž na Panský dům a začala šenkovat pivo a víno bez ohledu na pořádku. Pozdější nejznámější nájemci Panského domu byli Karel Kraus, Štipáček (výborný proutkař), Jakubec, Vlachý, Frant. Machorek, Rich. Foret, Rychlý. /14/ V Brněnské ulici byla pěkná, prostorná restaurace Pařízkova. Licenci měla od , pro pivo, víno, likéry, teplé nápoje a jídlo. Vynikala vzornou čistotou, když paní Pařízková neměla dnešní chemikálie, její sklenice byly plné lesku a byla radost se z nich napít. /15/ Naproti (Brněnská 87) byl hostinec pana Nikla. Koncese od , zde bavily hosty i děvčata. /16/ V Třebovské ulici stál na rohu Židovské hostinec Englů /17/, dnes zbouraný. Vedle již na bráně (předměstí 13) byla hospoda Aloisie Spieglové, vdovy po Salomonu Spieglovi, koncese z Její půvabná dcera se provdala do Vídně za majitele velkého obchodního domu Gebrüder Haber na Mariahilferstrasse. Druhou světovou válku prožili v Argentině. Při cestách do Vídně jsem ji navštěvoval až do doby, kdy její rodina vyměnila přepychovou a pohodlnou Vídeň za tvrdý a nebezpečný Izrael. Jistě zaslouží obdiv! /18/ Od jara do podzimu byla otevřena také restaurace ve Žlíbkách. /19/ Pěkná, dřevěná budova s dobrým jídlem a pitím, s kuželnou a gramofonovou hudbou a tancem v pavilonu. Když jsme kolem dvaadvacáté hodiny odcházeli domů, byly na náměstí ještě otevřeny cukrárny. Obzvláště Hájkova (dnešní Jagošovo) vynikala skvělými zákusky z nejkvalitnějších surovin, plné oříšků, másla a jiných dobrot. Pan Hájek, než přišel do Jevíčka, pracoval několik roků jako cukrář v Casablance v Maroku. U biskupské silnice stále ještě střelnice, předměstí č. 200, nájemce Jan Markes, koncese z Konaly se zde taneční zábavy, hojně navštívené, páni ostrostřelci stříleli do terčů a hráli kuželky, mládež se bavila na houpačkách a kolotočích. /20/. Podnikavý Matěj Beran koupil palírnu od Jul. Beera (dnešní sběrný dvůr). Frant. Beran rozšířil palírnu o výrobu jemných likérů, slivovice, sodovek a ovocných šťáv. /21/ Vedle výrobny byla restaurace, hojně navštěvovaná. Nesmím také zapomenout sodovkárnu Frant. Aubrechta, která zásobovala likéry a výbornými sodovkami celé okolí. /22/ To všechno patřilo k atmosféře našeho městečka, Jevíčka, které dokázalo, že zde společně a ve shodě žili Češi, Němci a do roku 1942 i Židé. V neděli se chodilo ve svátečních šatech po velkém jedinečném náměstí a navštěvovaly se restaurace a cukrárny pokud byly peníze a lidé se bavili a respektovali. Ing. Jan Suchomel Pověstná Chaloupka postavená Františkem Michalem Šubířem, pánem na Jaroměřicích. Dne byla již přeměněna v krčmu, která konkurovala jevíčským šenkům. Rodiště maminky autora. Reprodukce obrazu akad. malíře Makovičky z roku 1948.

15 M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 1 5 H I S T O R I E J e v í č s k ý z p r a v o d a j 1 / H i s t o r i c k é č t e n í n a p o k r a č o v á n í H i s t o r i c k é č t e n í n a p o k r a č o v á n í JEVÍČSKÝ KODEX (Ortloff:) Dit ist eyn buch dez rechten in wichbilde in Sachsisszer art, also is dy von Meydeburgk gerbuchen unde dy von Halle unde dy ore volbort do nemen, unde dy von Lipczik zcu Halle, dornoch vel stete in der marggreveschaft zcu Missen ore volbort nemen dez rechten. Nu haben dy von Maydeburg (!) František Čáda Míšenská kniha v jevíčském znění pak končí na fol. 148a slovy unde mus dem adir iczlichen seinen erben dorumme antworten a písařským explicitem (H) i hat daz buch ein ende, Got uns seine genode sende až po So bleibe wir alle Gotis kint amen s datem Feria II. ante s. Barbare Virginis annorum Domini etc. LXXXIº (3. prosince 1481), což je patrně rok, kdy kodex byl založen. Text právní knihy Míšenské byl nepochybně vepsán do kodexu jako pomůcka při soudu a při správě městské a stejné zaměření má i další oddíl kodexu na ff. 148b-203b, který je česky nadepsán Nálezkové orteluov. Titul dosvědčuje, že písař v Jevíčku byl české národnosti a jestliže místo obvyklého termínu v zemském právu moravského nález volil deminutivum nálezek, psal nářečím lidovým a nálezek v Jevíčku nemá proti Čechám význam hanlivý. Pod názvem ortely se setkáváme často s podobnými sbírkami na Moravě i mimo právo zemské, v němž máme doloženy velmi početné sbírky půhonů a nálezů moravských. V Jevíčku se dochovalo 112 ortelů z 1. pol. XV.stol., většinou nedatovaných a jen 3 jsou datovány rokem Z nich je 105 německých, dále 7 latinských, připsaných později až kolem roku Patnáct ortelů je výslovně označeno jako olomoucké, ale již Prasek správně rozpoznal, že i ostatní pocházejí z Olomouce. Studium tohoto oddílu se věnoval Prasek a část nálezů zužitkoval ve svém nikoliv šťastně uspořádaném téměř regestovém vydání olomouckých nálezů. Ale Prasek měl patrně v úmyslu vydat všechny jevíčské nálezy spolu s českým textem Míšenské knihy, jenže k vydání nedošlo pro autorovu churavost posledních let jeho života. Pro celkové hodnocení kodexu nesporně zapadá do jeho praktického rázu i sbírka nálezů olomouckých. i pro filologickou stránku překladu porovnejme si incipit jevíčského textu se zněním podle Lassbergova vydání: (Jevíčko:) (K) tož manská práva umieti chce, ty poslúchajte těchto knih učení. Tepruv máme znamenati, že sú králové ustavili sedm vojenských štietuov. Král nosí prvý, duchovnie kniežata třetí (!), svuobodní páni čtvrtý (atd.) (Lassberg:) Swer lehenrecht kunnen welle, der volge diz buches lere. Aller erst suln wir merken, daz die kunnige hant gesetzet siben herschilde. Der furet der kunig den ersten, phaffenfursten den anderen, die leigenfursten den dritten, die vrienherren den vierden (etc.) Již z ukázky je zřejmé, že překlad zlomku knihy lenního práva ze Švábského zrcadla má některé nedostatky, které však byly mnohde zaviněny při opisování, takže chyby přecházely z předlohy do opisu. Nemáme dosud sepsánu většinu takovýchto překladů v našich rukopisných sbírkách městských práv a proto prozatím není možno jevíčský text zařadit podle příbuznosti. Podobně můžeme posoudit další část překladu z knihy zemského práva téhož Švábského zrcadla na fol. 208b 209b. Jde o 13 článků podle rozdělení v Lassbergově vydání, původem z velmi starého, leckdy až franckého honebního práva. Z oddílu, který je psán bez rubrik, uveďme v porovnání s německým originálem nejprve počátky několika článků o ochraně honících psů, které jsou zajímavé terminologicky: (Jevíčko:) Ktož psa, jemuž sledník dějí, ukradne neb zabie Ktož ukradne neb zabie psa, jemuž ohař dějí. Ktož vyzelcze (!) zabie nebo ukradne. (Lassberg:) (X 333) Der einen leithunt stilt oder ze tode sleht. (334) Swer einen hunt stilt oder sleht, der ein triphunt heizzet. (335) Der einen spurhunt stilt oder sleht. Podobná ustanovení jsou v českém překladu zachována v jevíčském kodexu ze Švábského zrcadla také o ochraně ptáků, kterých se užívalo k lovu a kteří proto byli zvlášť oceňováni, takže bylo třeba pro ně právní ochrany, jako na příklad: (344) Swer einen habech stilt oder ze tode sleht, der den krenech vahet.. (345) Swer sperwer oder eine sprinzen oder ander vogel, die man uf der hant phliget ze- tragene, swer die sleht oder stilet. Ktož jestřába ukradne nebo zabie, ještě divokú hus uhanie... Ktož krahujec nebo šprynslík nebo jiné ptáče, kterýž na ruce nosie, zabie nebo ukradne Jestliže se předchozí dva oddíly vztahovaly na právo řečené magdeburské a pokud jde o jevíčský kodex, nepochybně na právo olomoucké, následující oddíly jsou vzaty z novějšího práva tzv. Švábského. Oba oddíly v kodexu podány v českém překladu a proto někdy byly v literatuře o Jevíčku mylně považovány za původní české právní poučky. První z nich na ff. 204a 208b, tak zv. Manská práva, je český překlad z lenního práva ve Švábském zrcadle (Schwabenspiegelu) a to podle vydání Lassbergova dvaceti čtyř článků. České texty Manských práv nalézáme v domácích rukopisech častěji, takže překlad v jevíčském kodexu není ojedinělý, ačkoliv pro Moravu je vzácnější než pro Čechy. Pro tuto zajímavost Písař dělal chyby v přepisu, protože nerozuměl jednotlivým termínům ( vyzelcze místo vyžle, pes obrový místo bobrový) nebo už chyby v jeho předloze, ale i tak má překlad význam po stránce jazykové. Ani tento překlad ze Švábského zrcadla není ojedinělý v našich rukopisech, ale protože se vyskytuje jen vzácně, je jeho dochování v Jevíčku zajímavé tím spíš, že šlo nepochybně o ustanovení, která v druhé polovině 15. století již většinou neplatila nebo jichž nebylo možno užít, protože se způsoby lovu změnily. Jestliže písař, který si jistě byl vědom, této částečné obsoletnosti uvedené části ze Švábského zrcadla přece zařadil, přikládal jim přes všechnu zvláštnost ještě tehdy důležitost. Jestliže v jevíčském kodexu jsou zařazeny v čele prameny dvou původem německých, ale často v našich zemích soupeřících právních skupin, saské a švábské, tím více překvapí, že pět následujících oddílů je vzato z práva zemského a to dokonce z práva zemského českého, nikoliv moravského. Pokračování v příštím čísle

16 J e v í č s k ý z p r a v o d a j 1 / R Ů Z N É, I N Z E R C E M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 1 6 Hledáme v našem městě a okolí mužské a ženské hlasy do pěveckého sboru v Jevíčku. Předpokladem je nejenom radost ze zpívání, ale i ochota se jednou týdně pravidelně scházet v pěveckém kolektivu při zkouškách a potom na koncertech. Repertoár je různorodý, zpíváme co se nám líbí: lidovky, jazz, duchovní skladby atd... Hudební a pěvecké zkušenosti vítány. Zkoušky probíhají každé úterý v hodin na ZUŠ Jevíčko. Informace na tel. číslech: Martin Kouřil dipl.um Luděk Klimeš - sbormistr Nabídka pronájmu volného bytu Město Velké Opatovice nabízí k pronájmu byt kk (120m ) k okamžitému nastěhování v objektu zámku ve Velkých Opatovicích. Byt má samostatné vytápění - ÚT - plyn. Měsíční nájemné (bez provozních nákladů) je 3.200,- Kč. Bližší informace podá vedoucí Správy majetku města Ing. V. Kouřil na tel. č Přijmemeschopnézaměstnancenaservisamontáže klimatizačnítechniky. Předpoklady:vyučenvelektronebostrojnímoboru,ř.p.skupinyB (řízeníservisníhovozidla),samostatnost,zodpovědnost. Prácevětšinouzákazníků -regionmorava. (kvalifikace,praxe,ostatnídovednosti)nebovolejte PRONÁJEM PRONÁJEM Město Jevíčko pronajme 1 reklamní plochu na hodinách umístěných na Palackého náměstí. Cena je 750 Kč včetně DPH/měsíc. Město Jevíčko pronajme billboard umístěný napravo od komunikace při výjezdu z Jevíčka do Velkých Opatovic. Cena je Kč včetně DPH/měsíc. Jevíčský zpravodaj leden Vydavatel: Město Jevíčko, Palackého náměstí 1, Jevíčko, IČ Vychází 1x měsíčně, poslední den v aktuálním měsíci. Náklad ks. Registrováno MK ČR pod číslem E Redakce neodpovídá za obsah zveřejněných příspěvků, které jsou přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány. Grafická úprava a tisk: Luboš Crha - tiskárna, Moravská Třebová. Distribuce zdarma.

se zprávami z Jaroměřic a Chornic

se zprávami z Jaroměřic a Chornic se zprávami z Jaroměřic a Chornic KVĚTEN/2010 65 let od osvobození Československa Občané Jevíčka v nacistických věznicích a koncentračních táborech Tragické události roku 1938 a to, co následovalo po té,

Více

se zprávami z Jaroměřic a Chornic

se zprávami z Jaroměřic a Chornic se zprávami z Jaroměřic a Chornic ZÁŘÍ/2010 Revitalizace Palackého náměstí Jak je zajištěno financování celé akce Při výběrovém řízení na generálního dodavatele se podařilo celou stavbu vysoutěžit za 33,3

Více

se zprávami z Jaroměřic a Chornic

se zprávami z Jaroměřic a Chornic se zprávami z Jaroměřic a Chornic DUBEN/209 Černá skládka Naši spoluobčané si v prostoru autostrády směrem na Smolno udělali černou skládku. Přestože je možno využívat popelnic a sběrného dvora, objevuje

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka DUBEN 2012 Jára Cimrman a Jevíčko Divadlo Járy Cimrmana u nás hostuje již od roku 2004. Speciálním svatebním obřadem jsme uzavřeli s divadlem

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka KVĚTEN 2012 Malá Haná v roce 1928 Jak rozevřená boží dlaň leží mezi horami v šíř a dál. Údolí mírně svažité k jihu a severu a kolem na

Více

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka ČERVENEC 2015 Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes Co vlastně dnes víme o bývalém n. p. DIU Jevíčko, informace se dají vyhledat různými

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka ČERVEN 2013 Vzpomínka na brigádního generála v. v. Zdeňka Škarvadu V roce 1953 jsem pracovala na podnikovém ředitelství n. p. MŠLZ ve

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka DUBEN 2014 GYMNÁZIUM JEVÍČKO Vážení pánové, již delší dobu sleduji politické hry kolem gymnázií v ČR. Je smutné, že v 21. století se opět

Více

Jevíčský zpravodaj. se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

Jevíčský zpravodaj. se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Jevíčský zpravodaj se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka BŘEZEN 2015 Reagujeme na anketní dotazy občanů Vážení spoluobčané, rádi bychom v tomto čísle zpravodaje opět reagovali

Více

Jevíčský zpravodaj. se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

Jevíčský zpravodaj. se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Jevíčský zpravodaj se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka ČERVEN 2015 Akce Podpořme Nepál úspěšná V reakci na silné zemětřesení, které na konci dubna zasáhlo Nepál, uspořádalo

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka ČERVEN 2014 Studenti Gymnázia Jevíčko v Anglii Výuka cizích jazyků je na Gymnáziu v Jevíčku doplňována zahraničními zájezdy. Připravují

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2013

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2013 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2013 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2013 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 5 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA Vážení občané! V letošním roce budeme slavit 50. výročí ustanovení Adamova městem. Představujeme vám logo, které bylo k této příležitosti vytvořeno

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka KVĚTEN 2014 CIMRMANI OPĚT V JEVÍČKU Předzvěstí jara na Malé Hané je posledních 11 roků příjezd Divadla Járy Cimrmana do Jevíčka. Tak tomu

Více

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka ŘÍJEN 2012 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR Starosta města Jevíčka podle 27 zákona

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máte před sebou první Poříčský zpravodaj v letošním roce. Čas letí a ani jsme si nestačili

Více

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 www.zdirec.cz Cena 5 Kè LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 Vážení spoluobčané! Přichází rok 2014, poslední rok volebního období 2010/2014. I v tomto roce bude pokračovat investiční činnost na celém území

Více

Jírovcová alej na ulici U Zámečku ustoupí náhradní výsadbě

Jírovcová alej na ulici U Zámečku ustoupí náhradní výsadbě se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka ČERVENEC 2011 Jírovcová alej na ulici U Zámečku ustoupí náhradní výsadbě Fotoaktuality Vážení spoluobčané, jeden z nezaměnitelných koutů

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Nový kabát městského kina a budoucí kinokavárna 12-13: BĚHÁNÍM SI ČISTÍM HLAVU. Rozhovor s novým starostou Radimem Vetchým

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Nový kabát městského kina a budoucí kinokavárna 12-13: BĚHÁNÍM SI ČISTÍM HLAVU. Rozhovor s novým starostou Radimem Vetchým LISTY LANŠKROUNSKA 25/XIV PROSINEC 2014 CENA 25 Kč Nový starosta Radim Vetchý Foto: F. Teichmann 3: Nový kabát městského kina a budoucí kinokavárna 12-13: BĚHÁNÍM SI ČISTÍM HLAVU Rozhovor s novým starostou

Více

časopis městské části Praha Slivenec 1 2015

časopis městské části Praha Slivenec 1 2015 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 1 2015 První adventní neděli, 30. listopadu, jsme přivítali čas adventu i v naší obci, a to hned několika Slivenecký advent akcemi. V sobotu

Více

JEDOVNICKÝ listopad/prosinec 2013

JEDOVNICKÝ listopad/prosinec 2013 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ listopad/prosinec 2013 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 11/12 2013 Na obálce: Nerealizovaný návrh oltáře pro jedovnický kostel Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka GYMNÁZIUM OSLAVILO 115 ROKŮ Vzpomínka na jednoho abiturienta Při oslavách letošního 115. výročí založení zdejšího gymnázia by se ani nedalo

Více

Gymnázium Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium Jevíčko, A. K. Vitáka 452 se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka ZÁŘÍ 2014 Gymnázium Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Fotoaktuality Na základě společného prohlášení Pardubického kraje, zástupců samospráv Moravské

Více

cena 5 Kč Komentář starosty

cena 5 Kč Komentář starosty cena 5 Kč F u l n e c k ý z p r a v o d a j Vážení spoluobčané, po adventním časem, zpestřeným řadou slavnostních setkání s vámi, ať již při příležitosti akcí pořádaných SPOZ se seniory, při adventních

Více

chránila budoucí hodnoty a nová investice tak nebude ohrožena, ani zmařena.

chránila budoucí hodnoty a nová investice tak nebude ohrožena, ani zmařena. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Čeladná Baška Malenovice Bílá, Lhotka Kultura Metylovice, Kunčice p. O. Pržno Janovice, Pstruží Ostravice, Staré Hamry Zpravodaj pro 13 obcí

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více