OUSTEVNÍK. Pøivítali jsme do života tøináct nových obèánkù. Roèník X.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OUSTEVNÍK. Pøivítali jsme do života tøináct nových obèánkù. Roèník X."

Transkript

1 P KVÌTEN 2012 Roèník X. OUSTEVNÍK Mìstský úøad, Vilémovská 77, Dolní Poustevna, tel./fax , Pøivítali jsme do života tøináct nových obèánkù 1. UPOZORNÌNÍ Od èervnového vydání Poustevníka dojde k malièké zmìnì, kdy najdete zpravodaj ve svých schránkách. Abychom mohli v aktuálním vydání obsáhnout vždy kompletnì celý uplynulý mìsíc, bude uzávìrka novin posunuta cca o jeden týden. Noviny se vám tudíž dostanou do rukou v prvním týdnu mìsíce. KANALIZACE 2. Navrtávka skalního podloží pod èistièkou. 4. První vítání obèánkù v tom- melka a popøál dìtièkám mnoho Hošice, Rolanda Bartoše, Barbato roce se uskuteènilo v Centru štìstí, zdraví a úspìchù v životì. ru Schicktanzovou, Jaroslavu setkávání dne 18. dubna Noví obèánci od mìsta obdr- Dvoøákovou, Matyáše Švece, Pozváno bylo celkem 13 našich želi na památku drobné dáreèky, Žofii Syrovátkovou, Lucii Škonových spoluobèánkù se svými maminky kytièku a pro své dìti dovou, Moniku Kondášovou, rodièi. Dìtièky z MŠ pod vede- spoøící úèet Poštovní spoøitelny Patrika Matìjku, Adélu Diessnením Bc. Jiøiny Jirmanové a Aleny s vkladem 500,- Kè a dáreèek, rovou a Marii Hoškovou. Jarolímové slavnostnì zahájily který jim pøedala zástupkynì Všichni se na závìr spoleènì Vítání obèánkù svým kulturním Poštovní spoøitelny Pavla Vál- vyfotografovali, aby mìli vzpovystoupením. ková. mínku na tuto slavnostní chvíli. Po té se slavnostního slova Pøivítali jsme: Nikolu Jírovsfoto: (hl) ujal starosta Ing. Miroslav Je- kou, Violu Mundlovou, Václava V. Madunický Výstavba kanalizace: Položeno je 3570 m nového potrubí Výstavba nové kanalizace žovatky a èást ulice Nádražní na výstavbì obvodové gabionopokraèuje dle harmonogramu.v pøed øeznictvím a to z dùvodu vé zdi, byla zhotovena provizorsouèasné dobì je položeno na pøetrvávajících problémù s udr- ní pøípojka NN a zaèátkem místních komunikacích celkem žením bezproblémové sjízdnosti kvìtna je naplánován odstøel 3570 m nového potrubí. Pok- tohoto úseku. Na výstavbì èis- skalního podloží pod novou èisraèují práce na výstavbì veøej- tièky byl proveden kompletní tièku. ných èástí pøípojek. Na dokon- odvoz výkopu nevhodného k Foto è. 1.: Propojení stoky èených stokách byly zahájeny zásypu (jenom pro zajímavost - B se stokou A na køižovatce kamerové prohlídky a zkoušky na výkopovou deponii za nád- u státních hranic vodotìsnosti uceleného systé- ražím bylo odvezeno 250 nák- Foto è. 2, 3, 4: - Výstavba gamu. Byla provedena provizorní ladních vozidel hlíny). Dále bylo bionové zdi pod novou èistièku pokládka živice ve Vilémovské na èistièce položeno potrubí odulici od hranic po køižovatku s toku vèetnì zásypu a hrubých Vilém Madunický ulicí Sadovou vèetnì hlavní køi- terénních úprav. Pokraèují práce 3. 4.

2 strana 2 Poustevník 5/2012 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA V kvìtnu 2012 oslaví své životní jubileum: Ukradené auto pronásledovala nìmecká policie Moravec Bøetislav 55 let Hauschildová Alena 60 let Koš ál Arnold 60 let Gendráèová Alena 60 let Svobodová Alena 65 let Shíbalová Jana 65 let Oberreitter Jaroslav 65 let Lebedová Jiøina 65 let Münnichová Zdeòka 65 let Pšenièka Josef 70 let Vogelová Uršula 70 let Richter Theodor 77 let Hadvigová Helga 78 let Kroj Jaroslav 80 let Jenšíková Vìra 80 let Vrabcová Marie 86 let Hoffmannová Marie 87 let Bednáø Jan 91 let Všem jubilantùm pøejeme zdraví, pohodu a životní optimismus do dalších let. Znovu žádáme obèany, kteøí si nepøejí, aby jejich jméno figurovalo v pravidelnì zveøejòovaných seznamech, aby tuto skuteènost nahlásili nejpozdìji do data konání redakèní rady na evidenci obyvatel nebo redakci Poustevníka. V pátek 6. dubna 2012 to v ranních hodinách vypadalo v Poustevnì jak na Divokém západì. Policisté ze sousedních Sebnitz pronásledovali neznámé èeské pachatele, kteøí odcizili v Nìmecku osobní vozidlo. Bohužel se je nepodaøilo dohonit a zlodìji staèili kradené vozidlo opustit na Vilémovské ulici a utéct do vnitrozemí. Údajnì došlo i k pøestøelce. Celou vìc vyšetøuje kriminální policie ve spolupráci s nìmeckou. Foto: V. Madunický PODÌKOVÁNÍ Dìkuji Mìstskému úøadu za blahopøání a finanèní dárek k mým narozeninám. Moc mì to potìšilo. Durasová Eva Dìkuji pracovnici z Mìstského úøadu za návštìvu, blahopøání a finanèní dárek k mým narozeninám. Kessler Karel SVOZ PYTLÙ Sbìrný dvùr sobota v sudém týdnu hodin: 5. a 19. kvìtna Svoz pytlù na tøídìný odpad pondìlí v sudém týdnu: 14. a 28. kvìtna Svoz domovního odpadu týdenní - každé úterý 14 denní - 1., 15. a 29. kvìtna mìsíèní - 1. kvìtna, 5. èervna NEBEZP. ODPAD Pøipravte se na svoz NEBEZPEÈNÝCH ODPADÙ uskuteèní v sobotu ! Odevzdávat mùžete: barvy a obaly od barev, øedidla, kyseliny, oleje a tuky, lepidla, baterie a akumulátory, lednice a televize, dále pneumatiky z osobních automobilù bez diskù. Speciální poøádková jednotka v kraji již funguje Speciální policejní poøádko- onù korun. Po škrtech v rozpoèvá jednotka Policie Èeské repub- tu z této èástky zùstane poloviliky v Ústeckém kraji byla usta- na. Policejní prezident pøipustil, vena oficiálnì k 1. dubnu letoš- že pøípadné pozastavení zøízení ního roku. jednotky by bylo v tuto chvíli ne- Pøi jednání s hejtmankou Ús- vratným krokem. Cílovì by mìteckého kraje Janou Vaòhovou la jednotka èítat na 170 policistù. to potvrdil policejní prezident Její plné fungování bude poz- Petr Lessy. I pøes napjatý rozpo- volnìjší, nebude plnì obsazena èet našla policie peníze na její do konce letošního roku, ale nic zøízení a fungování v letošním nebrání v jejím budování," inforroce. Prvních 50 policistù jednot- moval policejní prezident. ky bude nyní pùsobit hlavnì na Poøádková jednotka vznikla Šluknovsku. k 1. dubnu, slouží v ní zatím 50 Policie první kroky ke vzni- policistù. Policie chce v náboku jednotky podnikla, náborem rech pokraèovat, jednotka by zajistila 50 nových èlenù této mìla mít celkem 170 až 180 mujednotky. Ještì pøed tím se však žù, do konce roku se pøedpokláobjevily informace, že budování dá stav 100 mužù. Policisté ze jednotky bude zastaveno kvùli speciální jednotky budou zporozhodnutí vlády o zmrazení èá- èátku operovat pøedevším na sti letošního rozpoètu ministers- Šluknovsku, posléze se jejich tva vnitra. Cítil jsem závazek, èinnost rozšíøí na území celého který jsme obèanùm dali, proto Ústeckého kraje. jsem znovu do Ústeckého kraje Nabraní policisté tak od dubpøijel informovat o situaci," u- na nahradili policejní posily z vedl Petr Lessy. Prahy a Brna, které ve výbìžku Na vznik a chod jednotky v dohlížely na poøádek od loòskéletošním roce policejní prezidi- ho srpna. um vyèlenilo pùvodnì 60 mili- Zdroj: idnes.cz, kr-ustecky.cz PODÌKOVÁNÍ Chtìli bychom touto cestou ještì jednou velmi podìkovat za srdeèné pøijetí a propùjèení Centra setkávání k našemu svatebnímu rituálu. Naši hosté a my jsme byli velmi rádi za pøátelské pøijetí a podaøenou rekonstrukci kostela, kterou zaèal mùj dìdeèek. Zvláštní podìkování pak patøí také tlumoènici paní Vaníèkové a vedoucí Centra setkávání paní Englerové, které také pøispìly ke zdaru celé události. S dìkovnými a pøátelskými pozdravy Dr. Hans-Joachim Maaz ZE ŽIVOTA MÌSTA Pracovníci MìÚ tento mìsíc provádìli pravidelnì èištìní místních komunikací. Cesty byly zneèištìné po výstavbì nové kanalizace. Jiøetínská firma SAMAT spol. s r. o. provádìla celý duben výmìnu oken na mìstské bytovce èp Nájemníci tak mají po dlouhých tøiceti letech nová a kvalitní okna. Na bytovce ještì zbývá doštukovat venkovní ostìní, osazení parapetù a výmìna oken na všech schodištích. Foto: V. Madunický

3 strana 3 Poustevník 5/2012 Porodnice a dìtské oddìlení v Lužické nemocnici se neruší V druhé polovinì minulého nání však probìhlo v pondìlí 26. nemocnici k dispozici od novéroku veøejnost ve Šluknovském 3. se zástupci zdravotních pojiš- ho roku. I v této oblasti se nám výbìžku znepokojily zprávy o oven. Jeho výsledkem je doho- podaøilo s pojiš ovnami dojít k zámìru ministerstva zdravot- da o zachování obou ohrože- dohodì, uzavøel Darek Šváb. nictví a zdravotních pojiš oven ných pracoviš pro další období. V srpnu a záøí minulého rorušit malé porodnice a na nì na- Dohoda má sice své podmínky, ku probìhla rekonstrukce rumvazující dìtská oddìlení. Spo- které budou ještì upøesòovány, burské porodnice a novorozeleènì s místopøedsedou pøedsta- vše by ale mìlo být podepsáno v necké stanice. Témìø veškeré vyvenstva Petrem Urbanem jsme termínu do poloviny tohoto ro- bavení bylo nahrazeno novým a za poslední témìø rok vedli ve ku, uvedl pøedseda pøedsta- došlo i k úpravì prostor. Tento vìci zachování naší porodnice a venstva Lužické nemocnice a rok je ve stejném rozsahu pládìtského oddìlení mnoho jed- polikliniky, a.s. Darek Šváb. nována rekonstrukce dìtského nání. Podaøilo se nám za tu dobu Pøedmìtem jednání bylo i do- oddìlení. Zahájena by mìla být získat podporu celé øady klí- smlouvání výkonù nového pra- bìhem nìkolika týdnù. èových subjektù. Zásadní jed- covištì CT, které máme v naší (rn) Kytarový koncert v Centru setkávání byl opravdovým zážitkem SBÍRKA OŠACENÍ Mìsto Dolní Poustevna a ZO svazu tìlesnì postižených ve spolupráci s OS Diakonie Broumov vyhlašují SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ - letního a zimního obleèení (dámské, pánské, dìtské) - lùžkovin, prostìradel, ruèníkù, utìrek, záclon - látek (minimálnì 1m2) - domácích potøeb nádobí bílé i èerné, sklenièky (vše nepoškozené) - dek a pøikrývek (obyèejné, vatované, spací pytle) - veškeré nepoškozené obuvi - hraèek (nepoškozených a kompletních) Sbírka se uskuteèní v týdnu od 6. do 8. èervna 2012 každý den od 10 do 18 hodin v Dolní Poustevnì, Vilémovská èp. 211 (turistická ubytovna bývalé uèilištì klubovna ZO svazu tìlesnì postižených) Vìci prosíme zabalené do igelitových pytlù èi krabic, aby se nepoškodily transportem. Dìkujeme za vaši pomoc. V pátek 20. dubna se v Centru setkávání konal kytarový koncert japonského virtuóza KOZO TATE. Poslechli jsme si plno krásných klasických skladeb v mistrovském provedení. Byl to nádherný zážitek, který si nenechalo ujít necelých ètyøicet posluchaèù. L. Englerová Školáci bìhem dubna prošli Projektem komunikace Ve dnech 3. a 4. dubna se ve 4. tøídì uskuteènil projekt "Komunikace". Jak už název napovídá, byl celý vìnován rùzným formám komunikace mezi lidmi. V první èásti projektu jsme si øíkali, co je komunikace, jaké jsou komunikaèní prostøedky a nástroje. Pøipomnìli jsme si zásady komunikace, vysvìtlili definici verbální komunikace a seznámili se s pøíklady øeèi a písma (Morseova abeceda, Braillovo písmo, znaková øeè, prstová abeceda, klínové písmo, hlaholice, apod.). Druhá èást se týkala neverbální komunikace. Povídali jsme si, co která gesta, postoje, mimika a pohledy znamenají, co nám o mluvèím sdìlují. V prùbìhu celého projektu jsme hráli rùzné hry, pøi kterých žáci zjiš ovali, která z forem komunikace jim vyhovuje lépe (napø. telefonický rozhovor, popis zloèince, pantomima, odezírání ze rtù, ). Celý projekt se velmi vydaøil, všichni jsme se pøi nìm nejen nìco dozvìdìli, ale také pobavili. Už se tìšíme na další. Mgr. Vìra Tøešòáková

4 strana 4 Poustevník 5/2012 Jarní tvoøení pøineslo spoustu hezkých prací První jarní tvoøení, které pøipravila kulturnì školská komise pro veøejnost, probìhla ve ètvrtek v Národním domì. I pøes malou úèast vznikla spousta krásných jarních a velikonoèních dekorací. Zájemci si mohli také vyzkoušet pletení pomlázky, kdy pomocnou ruku podal pan Miroslav Kurenda. Dìkujeme mìstu a ostatním sponzorùm za dekorativní materiál. KŠK Výlet za Arebelou na zámek se povedl Ve ètvrtek se celé osazenstvo naší mateøské školy vypravilo do pohádkové øíše, a to na Šluknovský zámek na výstavu Arabela. Výpravì pøedcházelo den pøedtím promítání jednoho dílu ze známého seriálu a prohlížení knihy, aby dìti mìly povìdomí, co na èeká a jaké pohádkové postavy v seriálu vystupovaly. Samotná cesta vlakem byla pro spoustu dìtí dobrodružství, které jsme poté završili prohlídkou zámku s vystavenými kostýmy a rekvizitami ze seriálu. Po obìdì, který nám podávaly paní kuchaøky v zámeckém parku, jsme se vydali na zpáteèní cestu, opìt vlakem. Výlet se dìtem líbil, poèasí nám také pøálo, takže se mùžeme tìšit na další dobrodružství. WEB MÌSTA Základní škola a Praktická škola Gabriely Pelechové: Naše dvì páteèní NOCI Den otevøených dveøí. Ptáte se, kde se nám otevøeli dveøe? Budete se divit, ale bylo to ve studiu Jana v triku. Že Vám to nìco pøipomíná? Jasnì, komu ne. Pøed sto lety se narodil Jiøí Trnka, který v roce 1945 byl u založení studia Bratøi v triku. My, v Základní škole a Praktické škole Gabriely Pelechové, jsme si chtìli výroèí Jiøího Trnky pøipomenou. Pøíležitost se naskytla , kdy se již tradiènì scházíme ve škole na celorepublikové akci Noc s Andersenem. Letošní spaní ve škole jsme pojali ve velkém stylu. Každá tøída obdržela pozvánku na den otevøených dveøí Jana v triku, podepsanou samotnou øeditel- kou. Slibovala zážitky a tak jsme byli celí nedoèkaví. Spacáky, polštáøky, svaèinky, dobrou ná- ladu, pruhované trièko a hurá do školy. Pardon, do studia Jana v triku. A stálo to za to. Mezi pùsobivé patøila návštìva u Trnkù v ateliéru /zvoòte 3x/, výtvarného ateliéru /výroba loutky k pohádce Zasadil dìdek øepu/, hudebního ateliéru /slyšíte to?/ a promítacího sálu /právì promítali pohádku Zasadil dìdek øepu a Princ Bajaja/. Abychom jako výtvarníci vidìli i jiné lout- kové pøedstavení, zúèastnili jsme se divadelního pøedstavení Pøátelství v loutkovém divadle. Nakonec se každý, kdo pøišel v pruhovaném triku, stal právo- platným èlenem studia. Usínali jsme s tím, že se další pohádko- vá noc vskutku povedla, a všich- ni èekáme, kam se podíváme za rok. Podruhé se škola na veèerní radovánky otevøela v pátek tøináctého (dubna). Pro povìry tu ale prostor nebyl. Oba výzkum- né týmy, které hned v úvodu ve- èera vznikly, se bez zahálení daly do øešení jednoduchých fyzikálních úkolù (tøídìní látek podle skupenství, vážení na dvoumiskových vahách, sesta- vování hodinového stroje z o- zubených kol) a do studia doko- nalosti svých smyslù (stihli jsme sluch, hmat, èich a chu ). Za provedené výzkumy získávaly indicie, které využily v závìru veèera pøi vymýšlení povídky. Èekalo nás i veèerní pøekvapení - pohled z vìže Centra set- kávání na Poustevnu odìnou do noèního roucha a spousta zají- mavého povídání o historii kos- telíku, mìøení èasu a hodinách - to už mezi nás zavítal a o své vìdomosti se podìlil pan Aleš Lek- sa, za což mu velmi dìkujeme. Jak už to tak bývá, akci si úèastníci chtìjí užít co nejvíce, takže se ještì dlouho do noci ve spacácích povídalo a brzy ráno nanovo. Spánkový deficit se po- daøilo dohnat bìhem víkendu, dobrá nálada pøetrvala i dál a mnozí tak už plánují, co zase za rok (jh, rk) Školkové dìti si užily Noc s Andersenem jako brouèkové Již po desáté se dìti z naší hodin v MŠ, pøemìnìných na postýlek. Do úplného usnutí mateøské školy zúèastnily celo- brouèky a hned se pustily do jsme èetli, èetli a èetli - Ošklivé republikové akce Noc s Ander- výroby lucernièek. Aby nám káèátko, Mikulášovy prùšvihy, brouèkové neumøeli hlady, mu- Zahrada, Proè myšák nechtìl do seli si zhotovit veèeøi. Pøipravili školky,. si obložené chlebíèky a talíøe se A pøišlo ráno brouèkové zeleninou a ovocem. Po vydatné vyskoèili z postýlek, pøevlékli se stravì jsme se pomalu pøesunuli a už na nás èekala bohatá snído Loutkového divadla, kde pro danì, kterou jsme si dopøáli z nás LS Pomnìnka zahrál pøíbìh dobrot od maminek a babièek Pøátelství. A mezitím se setmìlo bábovky, šáteèky, mufiny, øezy, a pøišlo na øadu rozsvícení lucer- a jiné. A brouèkové se s drobnièek. Na zpáteèní cestì odolala nými dárky a pamìtním listem povìtrnostním podmínkám jen rozletìli domù. jedna lucernièka. Školka se nám (jj) po návratu promìnila v kino. Promítaly se pøíbìhy z Brouèkù - Brouèek se narodil, Jak se brouèci nahnìvali. Na øadu se dostal Test pro chytré dìti o znalosti pohádek, ten vyhrála Adélka Bryndová. Velkou událostí by-ly šesté narozeniny Karinky Gruntorádové - na zdraví jsme si pøipili dìtským šampusem a senem. Tento rok byla vìnovaná zpìvem, který oslavenkynì o- stému výroèí narození Jiøího hodnotila slovy To bylo hustý. Trnky. Patnáct pøedškolákù se A protože už naši brouèci byli sešlo v pátek v 18 unavení, zaèalo ukládání do

5 strana 5 Poustevník 5/ roèník Pochodu za vodníkem Èesílkem si nenechalo ujít nìkolik desítek dìtí Za sluneèného i celkem tep- Velká pochvala patøí rodièùm a lého sobotního dopoledne 21.4., dìtem, které se k nám pøidali a den pøed svìtovým Dnem Ze- pøišli také jako vodníci a vodnimì, se sešlo na padesát dìtí i s ce. Všichni dìtští úèastníci si oddoprovodem na již tradièním nesli i malou odmìnu, mohli o- putováním za vodníkem Èesíl- chutnat i vodnickou buchtu a o- kem. Na trase, která vedla od péct si buøtíky. Jako již loni se mateøské školy k rybáøské chatì, dìti mohly také svést na èlunu, o na úèastníky èekalo pìt soutìží. bezpeènost pøitom dbali dva ha- V cíli byli pøipraveni vodníci a sièi. Touto cestou dìkuji všem, hastrmanky, kteøí si dìti vyz- kteøí pomáhali pøi pochodu koušeli z tøídìní odpadù, zna- èlenky KŠK, žáci ZŠ, èlenky Svalosti ryb a jejich chytání, odvahu zu invalidù, èlenové SDH a rypøi sbírání víèek u krokodýlù, báøi, kteøí nám poskytli azyl. hra pexeso z místních lokalit, házení na cíl, malování rybièek. Jirmanová Jiøina Nové knihy v knihovnì Osudy alchymistù - Pavel Toufar Autor pøibližuje historii alchymie a pøedevším jejich hlavních protagonistù koncem støedovìku a na poèátku novovìku, vypráví o vážných duchovních badatelích i prakticky laborujících alchymistech, ale také o podvodnících, kteøí svým štìdrým mecenášùm slibovali nemožné. Dìj se týká nejslavnìjších èasù za doby panování císaøe Rudolfa II. Lože královny Eleonory - Mireille Calmel Kniha vypráví životní pøíbìh jedné z nejkrásnìjších královen historie Eleonor Akvitánské, žijící ve dvanáctém století. Ocitáme se v Bordeaux, kde ji právì její otec domlouvá sòatek s Jindøichem, budoucím králem Anglie. Ale osud køíží její životní cestu s francouzským králem Ludvíkem. Pøíbìh je mimoøádnì napínavý, dobrodružství plné lásky a nenávisti, pøátelství a zrady, moci i kouzel... Z HISTORIE: PROMÌNA NAŠEHO SPORTOVNÍHO STADIONU Podívejte se na promìnu sportov. stadionu prostøednictvím snímkù ze 60. let minulého století a souèasnosti. SOUTÌŽ Soutìž MOUDROST HLEDEJ V KNIHÁCH Indicie pro druhé kolo jsou: 5. slovo Sláva nazdar výletu (796:5), str. 15, druhý øádek shora, druhé slovo zleva 6. slovo Èeské zemì (943.7), str. 15, levý sloupek, 13. øádek odspodu, druhé slovo zprava 7. slovo 5000 zajímavostí o svìtì kolem nás (0), str. 109, druhý øádek shora, tøetí slovo zprava 8. slovo Kompozice (75), str. 16, levý spodní sloupek, tøetí slovo odzadu Výstavu zahájil Drak Ve støedu 4. dubna byla v Centru setkávání zahájena velikonoèní výstava. O úvod se postaral dìtský soubor DRAK pod vedením paní uèitelky Zboøilové. Dìti pøednesly krásné jarní básnièky, které potìšily každého, kdo se pøišel podívat. Na výstavì je k vidìní spousta krásných velikonoèních výtvorù, které vytvoøily dìti z Mateøské školky a ze Základní školy I. a II. stupnì. L. Englerová Mistr Reiki v kostelíku Do Centra setkávání zavítal v uplynulém mìsíci také Mistr Reiki Tomáš Brož, který hovoøil o všudypøítomné energii kolem nás, o geopatogenních, patogenních a psychogenních zónách, o Reiki z pohledu kvantové fyziky a klasické medicíny a o mocné síle podvìdomí. Byla to velmi zajímavá pøednáška. L. Englerová

6 strana 6 Poustevník 5/2012 KINO NÁRODNÍ DÙM D. POUSTEVNA I ženy mají své dny pátek od 19:30 komedie ÈR, 110 minut Pøístupnost: od 12 let Vstupné: Kè Vyjdete se 36. Severní stopou už 12. kvìtna 2012 Poøadatelé: Klub èeských turistù Dolní Poustevna ve spolupráci s Mìstem Dolní Poustevna Termín: sobota 12. kvìtna 2012 Start è. I: hod. - turistická chata za høištìm v Dolní Poustevnì hod. - pro krátké trasy 3, 5, 8 km a všechny cyklotrasy Start è. II: hod. - Velký Šenov, Centroflor, u nádraží Startovné: dìti 15,- Kè / dospìlí 25,- Kè Trasy: Trasy letošní Stopy nepovedou pøes Nìmecko. 3 km, 5 km, 8 km, 10 km, 15 km, 18 km cyklo 10 km, 25 km, 35 km 15 km a cyklo 18 km z Velkého Šenova Cíl: výletištì Ètverec v Dolní Poustevnì NENECHTE SI UJÍT Ukliïme svìt KŠK + místní organizace Spoleèný výlet do ZOO BC Krteèek od 18 h Beseda s MUDr. Radimem Uzlem CS Výstava fotografií z akcí v Centru setkávání z roku 2011 CS roèník mezinárodního pochodu SEVERNÍ STOPOU KÈT DP od 15 h Den matek v mateøské školce MŠ od h I ženy mají své dny Kino ND Soutìž ve støelbì na asfaltové terèe Tøíèlenných družstev na Ètverci MS Jezevec Tenisový turnaj ètyøhra žen TJ + TO DP Šòùra života SDH + Kardiocentrum Liberec roèník Memoriálu Rudolfa Novotného v hasièských útocích SDH DP xxx Den matek v Národním domì KŠK datum bude upøesnìn Turistický pochod Severní stopou má již dlouhou tradici. Letos se uskuteèní již 36. roèník této oblíbené akce. Turistickou atrakcí letošní STOPY bude kaplièka na Markétì a Vlèí prameny. Opìt bude organizován doplòkový start ve Velkém Šenovì. Novinka - všechny pìší trasy z Dolní Poustevny mohou být absolvovány stylem Nordic Walking (chùze s hùlkami). Na startu bude možnost si hùlky zapùjèit. Trasa Nordic Walking v cíli na Ètverci (kondièní 2km okružní trasa navíc). Trasa 3 km - vhodná pro zdravotnì postižené, navštíví poustevenský kostelík (Centrum setkávání), pokraèuje po vyhlídkové cestì pøímo do cíle na Ètverec. Trasa 5 km - projde kolem pomníèku Bílá paní, Maxovy boudy, bývalého lesního divadla do Horní Poustevny, okolo Karlínského rybníku do cíle na Ètverec. Trasa 8 km Letošní suvenýr. - zavede úèastníky navíc ještì ke kaplièce na Markétì. Trasa 10 km - projde z Horní Poustevny kolem Špièáku, pøes Markétu na Ètverec. Trasa 15 km - projde kolem Špièáku, pøes Lobendavu, Anenský vrch, Jeèný vrch a Markétu. Trasa 18 km - projde pøes Anenský vrch na Vlèí prameny, Jeèný vrch, Markétu a Ètverec. Cyklotrasy 10 km, 25 km, 35 km Trasy z Velkého Šenova: Pìší trasa 15 km - zavede turisty pøes Køížovou cestu, bývalý zámek v Lipové, Vlèí prameny, Jeèný vrch, Markétu a na Ètverec. Cyklotrasa 18 km Na kontrolách obdrží úèastníci zajímavá razítka (vtipné barevné kontrolní etikety). Na krátkých trasách (5 km a 8 km) budou pro dìti pøipraveny soutìže o bonbóny. Cíl pochodu bude jako každoroènì na Ètverci v Dolní Poustevnì. Každý úèastník obdrží barevný pamìtní list a suvenýr z keramiky. Odmìna bude též pro 3 nejmladší a 3 nejstarší úèastníky. Zajištìn je prodej obèerstvení a turistických zajímavostí. Celý den bude hrát country kapela Srdíèko. Na Ètverci bude probíhat akce - Turistika pro zdraví (každý obdrží dárek). Loòská úèast byla 1687 úèastníkù pøi velmi dobrém poèasí. Nejvyšší úèast je z jubilejního 30. roèníku v roce 2006 s 1917 úèastníky. Podrobnìjší informace o trasách naleznete v propozicích Severní stopy Propozice jsou ke stažení na Informace i propozice obdržíte též pøes Telefon: / Mobil: Ing. Jaroslav Leksa pøedseda KÈT Dolní Poustevna Fotbalisté zvou na jedenácté spoleèné setkání Sportovní klub - Stap Tratec Vilémov u Šluknova - zve na v poøadí již 11. spoleèné setkání Spolku bývalých hráèù a funkcionáøù šluknovského výbìžku nad 60 let, které se koná ve sportovním areálu ve Vilémovì v sobotu dne 16. èervna 2012 od 14 hodin. Program: Prezentace úèastníkù / Spoleèné focení do kroniky s gratulací jubilantùm / Kopání penalt všech úèastníkù na bývalé gólmany / Posezení pøi živé hudbì - skupina Rytma / Shlédnutí mistrovského divizního zápasu Vilémov - Litol od 17 hodin / Závìr - okolo 19 hodiny. Bližší informace - L. Sklenáø Poustevník - vychází dvanáctkrát v roce. Místo vydání: Dolní Poustevna. Eviduje Ministerstvo kultury ÈR pod èíslem MK ÈR E Vydavatel: Mìsto Dolní Poustevna, Vilémovská 77, Dolní Poustevna, IÈO , telefon , Osoba povìøená redakèní a grafickou pøípravou: Alena Houšková, Sídlištì 638, Benešov nad Plouènicí, tel , Tisk: Reprotisk s.r.o., Nevyžádané pøíspìvky se nevracejí. Zveøejnìná stanoviska ètenáøù a dopisovatelù nemusejí vyjadøovat názory vydavatele ani redakce. Nepodepsané materiály pøipravila do vydání Alena Houšková. Toto èíslo vyšlo 27. dubna REDAKÈNÍ RADA: 28. kvìtna 2012 ve 14 h kanceláøi starosty. Uzávìrka èervnového vydání: 20. kvìtna.

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz DUBEN 2004 ÈÍSLO 4 CENA 5.- Kè Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? Proè mìstský

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

Úvodník: Bìhem prázdninových mìsícù mìsto nezahálelo

Úvodník: Bìhem prázdninových mìsícù mìsto nezahálelo Èíslo 9 - Záøí 2012 - Roèník XXII - Cena 5 Kè - Úvodník: Bìhem prázdninových mìsícù mìsto nezahálelo Zatímco v loòském roce jsme v prázdninových mìsících rekonstruovali prostory rodinného centra a mateøské

Více

/ Duben DESET LET MÌSTA ŠENOVA

/ Duben DESET LET MÌSTA ŠENOVA / Duben 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOVA A bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, a ty vèely tolik bzuèely, a ta tráva byla taková

Více

Co se v tomto vydání doètete? Èíslo 2 - Únor 2012 - Roèník XXII - Cena 5 Kè - www.benesovnpl.cz

Co se v tomto vydání doètete? Èíslo 2 - Únor 2012 - Roèník XXII - Cena 5 Kè - www.benesovnpl.cz Úvodník starostky V mìsíci lednu byl zahájen provoz v nové tøídì mateøské školy. Do novotou vonících prostor pøišlo 18 malých pøedškolákù se svými rodièi. Dìtem tak zaèal èas pøedškolního vzdìlávání. Probìhla

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

ZPRAVODAJ. Roèník XXVIII Èíslo 3 rok 2007 cena: zdarma. Rada obce vydala na svém zasedání 17. 5. 2007 tuto výzvu VÝZVA.

ZPRAVODAJ. Roèník XXVIII Èíslo 3 rok 2007 cena: zdarma. Rada obce vydala na svém zasedání 17. 5. 2007 tuto výzvu VÝZVA. ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 3 rok 2007 cena: zdarma Rada obce vydala na svém zasedání 17. 5. 2007 tuto výzvu VÝZVA V roce 2005, 2006 a èásteènì v letošním roce 2007 byla v naší obci dokonèena

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Výsledky sèítání 2011 Josef Šnajdr Výroèí znovuotevøení Augustiniánského domu

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Výsledky sèítání 2011 Josef Šnajdr Výroèí znovuotevøení Augustiniánského domu roèník XIX. duben 01 www.luhacovice.cz Dotace, penìžité dary, granty pro rok 01 LUHAÈOVICKÉ NOVINY Výsledky sèítání 011 Josef Šnajdr Výroèí znovuotevøení Augustiniánského domu SoŠ hostila pedagogy z pìti

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Letní prázdniny skonèily, ve školách je opìt rušno. Partnerská smlouva s Roßdorfem podepsána. 8. záøí 2004 strana 1

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Letní prázdniny skonèily, ve školách je opìt rušno. Partnerská smlouva s Roßdorfem podepsána. 8. záøí 2004 strana 1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. záøí 2004 strana 1 èíslo: 9 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. záøí 2004 Partnerská smlouva s Roßdorfem podepsána V pionýrských dobách roku 1992 byly na podnìt nìmecké strany nastoleny pøátelské

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku KVÌTEN 2007 ZPRAVODAJ 5 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Ochotníci uvedli v øevnickém kinì Pygmalion V Zámeèku znìla pastýøská troubení Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku 2 Ruch 5/2007

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

SRPEN 2005 ÈÍSLO 8 CENA 5.- Kè. Vìtrníky - snad už naposledy

SRPEN 2005 ÈÍSLO 8 CENA 5.- Kè. Vìtrníky - snad už naposledy ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěstÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz SRPEN 2005 ÈÍSLO 8 CENA 5.- Kè Vìtrníky - snad už naposledy Slovo má starosta Pøed

Více

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto Náchodský zpravodaj 1 Obsah 1. èerven Den dìtí Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Komorní hudba Náchod... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena ZÁØÍ 006 èíslo 9 IV. roèník Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena Pøipravte se na dlouhé období, kdy o ulici Zámecké a Zámeckém námìstí neuslyšíte. Investièní akce Rekonstrukce pøístupové cesty

Více

Ostrovský mìsíèník. Jáchymovské peklo. Z obsahu: City lze vyznat kvìtinami. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Ostrovský mìsíèník. Jáchymovské peklo. Z obsahu: City lze vyznat kvìtinami. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce Jáchymovské peklo Jáchymovské peklo? To asi øíkali o svém zamìstnání horníci, kteøí mìli pøíliš tìžkou práci, odhaduje dvacetiletý technik z Ostrova. Nìkdy lidé uvádìjí, že se jednalo o trpící vìznì, ale

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Na apríla, ve støedu

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 6 IX. roèník Mezinárodní taneèní soutìž v Ostrovì Pro obyvatele mìsta Ostrova se již pomalu stává všední záležitostí, že se v místním Domì kultury konají nejrùznìjší mezinárodní setkání. Nedávno to byl

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více