OUSTEVNÍK. Pøivítali jsme do života tøináct nových obèánkù. Roèník X.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OUSTEVNÍK. Pøivítali jsme do života tøináct nových obèánkù. Roèník X."

Transkript

1 P KVÌTEN 2012 Roèník X. OUSTEVNÍK Mìstský úøad, Vilémovská 77, Dolní Poustevna, tel./fax , Pøivítali jsme do života tøináct nových obèánkù 1. UPOZORNÌNÍ Od èervnového vydání Poustevníka dojde k malièké zmìnì, kdy najdete zpravodaj ve svých schránkách. Abychom mohli v aktuálním vydání obsáhnout vždy kompletnì celý uplynulý mìsíc, bude uzávìrka novin posunuta cca o jeden týden. Noviny se vám tudíž dostanou do rukou v prvním týdnu mìsíce. KANALIZACE 2. Navrtávka skalního podloží pod èistièkou. 4. První vítání obèánkù v tom- melka a popøál dìtièkám mnoho Hošice, Rolanda Bartoše, Barbato roce se uskuteènilo v Centru štìstí, zdraví a úspìchù v životì. ru Schicktanzovou, Jaroslavu setkávání dne 18. dubna Noví obèánci od mìsta obdr- Dvoøákovou, Matyáše Švece, Pozváno bylo celkem 13 našich želi na památku drobné dáreèky, Žofii Syrovátkovou, Lucii Škonových spoluobèánkù se svými maminky kytièku a pro své dìti dovou, Moniku Kondášovou, rodièi. Dìtièky z MŠ pod vede- spoøící úèet Poštovní spoøitelny Patrika Matìjku, Adélu Diessnením Bc. Jiøiny Jirmanové a Aleny s vkladem 500,- Kè a dáreèek, rovou a Marii Hoškovou. Jarolímové slavnostnì zahájily který jim pøedala zástupkynì Všichni se na závìr spoleènì Vítání obèánkù svým kulturním Poštovní spoøitelny Pavla Vál- vyfotografovali, aby mìli vzpovystoupením. ková. mínku na tuto slavnostní chvíli. Po té se slavnostního slova Pøivítali jsme: Nikolu Jírovsfoto: (hl) ujal starosta Ing. Miroslav Je- kou, Violu Mundlovou, Václava V. Madunický Výstavba kanalizace: Položeno je 3570 m nového potrubí Výstavba nové kanalizace žovatky a èást ulice Nádražní na výstavbì obvodové gabionopokraèuje dle harmonogramu.v pøed øeznictvím a to z dùvodu vé zdi, byla zhotovena provizorsouèasné dobì je položeno na pøetrvávajících problémù s udr- ní pøípojka NN a zaèátkem místních komunikacích celkem žením bezproblémové sjízdnosti kvìtna je naplánován odstøel 3570 m nového potrubí. Pok- tohoto úseku. Na výstavbì èis- skalního podloží pod novou èisraèují práce na výstavbì veøej- tièky byl proveden kompletní tièku. ných èástí pøípojek. Na dokon- odvoz výkopu nevhodného k Foto è. 1.: Propojení stoky èených stokách byly zahájeny zásypu (jenom pro zajímavost - B se stokou A na køižovatce kamerové prohlídky a zkoušky na výkopovou deponii za nád- u státních hranic vodotìsnosti uceleného systé- ražím bylo odvezeno 250 nák- Foto è. 2, 3, 4: - Výstavba gamu. Byla provedena provizorní ladních vozidel hlíny). Dále bylo bionové zdi pod novou èistièku pokládka živice ve Vilémovské na èistièce položeno potrubí odulici od hranic po køižovatku s toku vèetnì zásypu a hrubých Vilém Madunický ulicí Sadovou vèetnì hlavní køi- terénních úprav. Pokraèují práce 3. 4.

2 strana 2 Poustevník 5/2012 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA V kvìtnu 2012 oslaví své životní jubileum: Ukradené auto pronásledovala nìmecká policie Moravec Bøetislav 55 let Hauschildová Alena 60 let Koš ál Arnold 60 let Gendráèová Alena 60 let Svobodová Alena 65 let Shíbalová Jana 65 let Oberreitter Jaroslav 65 let Lebedová Jiøina 65 let Münnichová Zdeòka 65 let Pšenièka Josef 70 let Vogelová Uršula 70 let Richter Theodor 77 let Hadvigová Helga 78 let Kroj Jaroslav 80 let Jenšíková Vìra 80 let Vrabcová Marie 86 let Hoffmannová Marie 87 let Bednáø Jan 91 let Všem jubilantùm pøejeme zdraví, pohodu a životní optimismus do dalších let. Znovu žádáme obèany, kteøí si nepøejí, aby jejich jméno figurovalo v pravidelnì zveøejòovaných seznamech, aby tuto skuteènost nahlásili nejpozdìji do data konání redakèní rady na evidenci obyvatel nebo redakci Poustevníka. V pátek 6. dubna 2012 to v ranních hodinách vypadalo v Poustevnì jak na Divokém západì. Policisté ze sousedních Sebnitz pronásledovali neznámé èeské pachatele, kteøí odcizili v Nìmecku osobní vozidlo. Bohužel se je nepodaøilo dohonit a zlodìji staèili kradené vozidlo opustit na Vilémovské ulici a utéct do vnitrozemí. Údajnì došlo i k pøestøelce. Celou vìc vyšetøuje kriminální policie ve spolupráci s nìmeckou. Foto: V. Madunický PODÌKOVÁNÍ Dìkuji Mìstskému úøadu za blahopøání a finanèní dárek k mým narozeninám. Moc mì to potìšilo. Durasová Eva Dìkuji pracovnici z Mìstského úøadu za návštìvu, blahopøání a finanèní dárek k mým narozeninám. Kessler Karel SVOZ PYTLÙ Sbìrný dvùr sobota v sudém týdnu hodin: 5. a 19. kvìtna Svoz pytlù na tøídìný odpad pondìlí v sudém týdnu: 14. a 28. kvìtna Svoz domovního odpadu týdenní - každé úterý 14 denní - 1., 15. a 29. kvìtna mìsíèní - 1. kvìtna, 5. èervna NEBEZP. ODPAD Pøipravte se na svoz NEBEZPEÈNÝCH ODPADÙ uskuteèní v sobotu ! Odevzdávat mùžete: barvy a obaly od barev, øedidla, kyseliny, oleje a tuky, lepidla, baterie a akumulátory, lednice a televize, dále pneumatiky z osobních automobilù bez diskù. Speciální poøádková jednotka v kraji již funguje Speciální policejní poøádko- onù korun. Po škrtech v rozpoèvá jednotka Policie Èeské repub- tu z této èástky zùstane poloviliky v Ústeckém kraji byla usta- na. Policejní prezident pøipustil, vena oficiálnì k 1. dubnu letoš- že pøípadné pozastavení zøízení ního roku. jednotky by bylo v tuto chvíli ne- Pøi jednání s hejtmankou Ús- vratným krokem. Cílovì by mìteckého kraje Janou Vaòhovou la jednotka èítat na 170 policistù. to potvrdil policejní prezident Její plné fungování bude poz- Petr Lessy. I pøes napjatý rozpo- volnìjší, nebude plnì obsazena èet našla policie peníze na její do konce letošního roku, ale nic zøízení a fungování v letošním nebrání v jejím budování," inforroce. Prvních 50 policistù jednot- moval policejní prezident. ky bude nyní pùsobit hlavnì na Poøádková jednotka vznikla Šluknovsku. k 1. dubnu, slouží v ní zatím 50 Policie první kroky ke vzni- policistù. Policie chce v náboku jednotky podnikla, náborem rech pokraèovat, jednotka by zajistila 50 nových èlenù této mìla mít celkem 170 až 180 mujednotky. Ještì pøed tím se však žù, do konce roku se pøedpokláobjevily informace, že budování dá stav 100 mužù. Policisté ze jednotky bude zastaveno kvùli speciální jednotky budou zporozhodnutí vlády o zmrazení èá- èátku operovat pøedevším na sti letošního rozpoètu ministers- Šluknovsku, posléze se jejich tva vnitra. Cítil jsem závazek, èinnost rozšíøí na území celého který jsme obèanùm dali, proto Ústeckého kraje. jsem znovu do Ústeckého kraje Nabraní policisté tak od dubpøijel informovat o situaci," u- na nahradili policejní posily z vedl Petr Lessy. Prahy a Brna, které ve výbìžku Na vznik a chod jednotky v dohlížely na poøádek od loòskéletošním roce policejní prezidi- ho srpna. um vyèlenilo pùvodnì 60 mili- Zdroj: idnes.cz, kr-ustecky.cz PODÌKOVÁNÍ Chtìli bychom touto cestou ještì jednou velmi podìkovat za srdeèné pøijetí a propùjèení Centra setkávání k našemu svatebnímu rituálu. Naši hosté a my jsme byli velmi rádi za pøátelské pøijetí a podaøenou rekonstrukci kostela, kterou zaèal mùj dìdeèek. Zvláštní podìkování pak patøí také tlumoènici paní Vaníèkové a vedoucí Centra setkávání paní Englerové, které také pøispìly ke zdaru celé události. S dìkovnými a pøátelskými pozdravy Dr. Hans-Joachim Maaz ZE ŽIVOTA MÌSTA Pracovníci MìÚ tento mìsíc provádìli pravidelnì èištìní místních komunikací. Cesty byly zneèištìné po výstavbì nové kanalizace. Jiøetínská firma SAMAT spol. s r. o. provádìla celý duben výmìnu oken na mìstské bytovce èp Nájemníci tak mají po dlouhých tøiceti letech nová a kvalitní okna. Na bytovce ještì zbývá doštukovat venkovní ostìní, osazení parapetù a výmìna oken na všech schodištích. Foto: V. Madunický

3 strana 3 Poustevník 5/2012 Porodnice a dìtské oddìlení v Lužické nemocnici se neruší V druhé polovinì minulého nání však probìhlo v pondìlí 26. nemocnici k dispozici od novéroku veøejnost ve Šluknovském 3. se zástupci zdravotních pojiš- ho roku. I v této oblasti se nám výbìžku znepokojily zprávy o oven. Jeho výsledkem je doho- podaøilo s pojiš ovnami dojít k zámìru ministerstva zdravot- da o zachování obou ohrože- dohodì, uzavøel Darek Šváb. nictví a zdravotních pojiš oven ných pracoviš pro další období. V srpnu a záøí minulého rorušit malé porodnice a na nì na- Dohoda má sice své podmínky, ku probìhla rekonstrukce rumvazující dìtská oddìlení. Spo- které budou ještì upøesòovány, burské porodnice a novorozeleènì s místopøedsedou pøedsta- vše by ale mìlo být podepsáno v necké stanice. Témìø veškeré vyvenstva Petrem Urbanem jsme termínu do poloviny tohoto ro- bavení bylo nahrazeno novým a za poslední témìø rok vedli ve ku, uvedl pøedseda pøedsta- došlo i k úpravì prostor. Tento vìci zachování naší porodnice a venstva Lužické nemocnice a rok je ve stejném rozsahu pládìtského oddìlení mnoho jed- polikliniky, a.s. Darek Šváb. nována rekonstrukce dìtského nání. Podaøilo se nám za tu dobu Pøedmìtem jednání bylo i do- oddìlení. Zahájena by mìla být získat podporu celé øady klí- smlouvání výkonù nového pra- bìhem nìkolika týdnù. èových subjektù. Zásadní jed- covištì CT, které máme v naší (rn) Kytarový koncert v Centru setkávání byl opravdovým zážitkem SBÍRKA OŠACENÍ Mìsto Dolní Poustevna a ZO svazu tìlesnì postižených ve spolupráci s OS Diakonie Broumov vyhlašují SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ - letního a zimního obleèení (dámské, pánské, dìtské) - lùžkovin, prostìradel, ruèníkù, utìrek, záclon - látek (minimálnì 1m2) - domácích potøeb nádobí bílé i èerné, sklenièky (vše nepoškozené) - dek a pøikrývek (obyèejné, vatované, spací pytle) - veškeré nepoškozené obuvi - hraèek (nepoškozených a kompletních) Sbírka se uskuteèní v týdnu od 6. do 8. èervna 2012 každý den od 10 do 18 hodin v Dolní Poustevnì, Vilémovská èp. 211 (turistická ubytovna bývalé uèilištì klubovna ZO svazu tìlesnì postižených) Vìci prosíme zabalené do igelitových pytlù èi krabic, aby se nepoškodily transportem. Dìkujeme za vaši pomoc. V pátek 20. dubna se v Centru setkávání konal kytarový koncert japonského virtuóza KOZO TATE. Poslechli jsme si plno krásných klasických skladeb v mistrovském provedení. Byl to nádherný zážitek, který si nenechalo ujít necelých ètyøicet posluchaèù. L. Englerová Školáci bìhem dubna prošli Projektem komunikace Ve dnech 3. a 4. dubna se ve 4. tøídì uskuteènil projekt "Komunikace". Jak už název napovídá, byl celý vìnován rùzným formám komunikace mezi lidmi. V první èásti projektu jsme si øíkali, co je komunikace, jaké jsou komunikaèní prostøedky a nástroje. Pøipomnìli jsme si zásady komunikace, vysvìtlili definici verbální komunikace a seznámili se s pøíklady øeèi a písma (Morseova abeceda, Braillovo písmo, znaková øeè, prstová abeceda, klínové písmo, hlaholice, apod.). Druhá èást se týkala neverbální komunikace. Povídali jsme si, co která gesta, postoje, mimika a pohledy znamenají, co nám o mluvèím sdìlují. V prùbìhu celého projektu jsme hráli rùzné hry, pøi kterých žáci zjiš ovali, která z forem komunikace jim vyhovuje lépe (napø. telefonický rozhovor, popis zloèince, pantomima, odezírání ze rtù, ). Celý projekt se velmi vydaøil, všichni jsme se pøi nìm nejen nìco dozvìdìli, ale také pobavili. Už se tìšíme na další. Mgr. Vìra Tøešòáková

4 strana 4 Poustevník 5/2012 Jarní tvoøení pøineslo spoustu hezkých prací První jarní tvoøení, které pøipravila kulturnì školská komise pro veøejnost, probìhla ve ètvrtek v Národním domì. I pøes malou úèast vznikla spousta krásných jarních a velikonoèních dekorací. Zájemci si mohli také vyzkoušet pletení pomlázky, kdy pomocnou ruku podal pan Miroslav Kurenda. Dìkujeme mìstu a ostatním sponzorùm za dekorativní materiál. KŠK Výlet za Arebelou na zámek se povedl Ve ètvrtek se celé osazenstvo naší mateøské školy vypravilo do pohádkové øíše, a to na Šluknovský zámek na výstavu Arabela. Výpravì pøedcházelo den pøedtím promítání jednoho dílu ze známého seriálu a prohlížení knihy, aby dìti mìly povìdomí, co na èeká a jaké pohádkové postavy v seriálu vystupovaly. Samotná cesta vlakem byla pro spoustu dìtí dobrodružství, které jsme poté završili prohlídkou zámku s vystavenými kostýmy a rekvizitami ze seriálu. Po obìdì, který nám podávaly paní kuchaøky v zámeckém parku, jsme se vydali na zpáteèní cestu, opìt vlakem. Výlet se dìtem líbil, poèasí nám také pøálo, takže se mùžeme tìšit na další dobrodružství. WEB MÌSTA Základní škola a Praktická škola Gabriely Pelechové: Naše dvì páteèní NOCI Den otevøených dveøí. Ptáte se, kde se nám otevøeli dveøe? Budete se divit, ale bylo to ve studiu Jana v triku. Že Vám to nìco pøipomíná? Jasnì, komu ne. Pøed sto lety se narodil Jiøí Trnka, který v roce 1945 byl u založení studia Bratøi v triku. My, v Základní škole a Praktické škole Gabriely Pelechové, jsme si chtìli výroèí Jiøího Trnky pøipomenou. Pøíležitost se naskytla , kdy se již tradiènì scházíme ve škole na celorepublikové akci Noc s Andersenem. Letošní spaní ve škole jsme pojali ve velkém stylu. Každá tøída obdržela pozvánku na den otevøených dveøí Jana v triku, podepsanou samotnou øeditel- kou. Slibovala zážitky a tak jsme byli celí nedoèkaví. Spacáky, polštáøky, svaèinky, dobrou ná- ladu, pruhované trièko a hurá do školy. Pardon, do studia Jana v triku. A stálo to za to. Mezi pùsobivé patøila návštìva u Trnkù v ateliéru /zvoòte 3x/, výtvarného ateliéru /výroba loutky k pohádce Zasadil dìdek øepu/, hudebního ateliéru /slyšíte to?/ a promítacího sálu /právì promítali pohádku Zasadil dìdek øepu a Princ Bajaja/. Abychom jako výtvarníci vidìli i jiné lout- kové pøedstavení, zúèastnili jsme se divadelního pøedstavení Pøátelství v loutkovém divadle. Nakonec se každý, kdo pøišel v pruhovaném triku, stal právo- platným èlenem studia. Usínali jsme s tím, že se další pohádko- vá noc vskutku povedla, a všich- ni èekáme, kam se podíváme za rok. Podruhé se škola na veèerní radovánky otevøela v pátek tøináctého (dubna). Pro povìry tu ale prostor nebyl. Oba výzkum- né týmy, které hned v úvodu ve- èera vznikly, se bez zahálení daly do øešení jednoduchých fyzikálních úkolù (tøídìní látek podle skupenství, vážení na dvoumiskových vahách, sesta- vování hodinového stroje z o- zubených kol) a do studia doko- nalosti svých smyslù (stihli jsme sluch, hmat, èich a chu ). Za provedené výzkumy získávaly indicie, které využily v závìru veèera pøi vymýšlení povídky. Èekalo nás i veèerní pøekvapení - pohled z vìže Centra set- kávání na Poustevnu odìnou do noèního roucha a spousta zají- mavého povídání o historii kos- telíku, mìøení èasu a hodinách - to už mezi nás zavítal a o své vìdomosti se podìlil pan Aleš Lek- sa, za což mu velmi dìkujeme. Jak už to tak bývá, akci si úèastníci chtìjí užít co nejvíce, takže se ještì dlouho do noci ve spacácích povídalo a brzy ráno nanovo. Spánkový deficit se po- daøilo dohnat bìhem víkendu, dobrá nálada pøetrvala i dál a mnozí tak už plánují, co zase za rok (jh, rk) Školkové dìti si užily Noc s Andersenem jako brouèkové Již po desáté se dìti z naší hodin v MŠ, pøemìnìných na postýlek. Do úplného usnutí mateøské školy zúèastnily celo- brouèky a hned se pustily do jsme èetli, èetli a èetli - Ošklivé republikové akce Noc s Ander- výroby lucernièek. Aby nám káèátko, Mikulášovy prùšvihy, brouèkové neumøeli hlady, mu- Zahrada, Proè myšák nechtìl do seli si zhotovit veèeøi. Pøipravili školky,. si obložené chlebíèky a talíøe se A pøišlo ráno brouèkové zeleninou a ovocem. Po vydatné vyskoèili z postýlek, pøevlékli se stravì jsme se pomalu pøesunuli a už na nás èekala bohatá snído Loutkového divadla, kde pro danì, kterou jsme si dopøáli z nás LS Pomnìnka zahrál pøíbìh dobrot od maminek a babièek Pøátelství. A mezitím se setmìlo bábovky, šáteèky, mufiny, øezy, a pøišlo na øadu rozsvícení lucer- a jiné. A brouèkové se s drobnièek. Na zpáteèní cestì odolala nými dárky a pamìtním listem povìtrnostním podmínkám jen rozletìli domù. jedna lucernièka. Školka se nám (jj) po návratu promìnila v kino. Promítaly se pøíbìhy z Brouèkù - Brouèek se narodil, Jak se brouèci nahnìvali. Na øadu se dostal Test pro chytré dìti o znalosti pohádek, ten vyhrála Adélka Bryndová. Velkou událostí by-ly šesté narozeniny Karinky Gruntorádové - na zdraví jsme si pøipili dìtským šampusem a senem. Tento rok byla vìnovaná zpìvem, který oslavenkynì o- stému výroèí narození Jiøího hodnotila slovy To bylo hustý. Trnky. Patnáct pøedškolákù se A protože už naši brouèci byli sešlo v pátek v 18 unavení, zaèalo ukládání do

5 strana 5 Poustevník 5/ roèník Pochodu za vodníkem Èesílkem si nenechalo ujít nìkolik desítek dìtí Za sluneèného i celkem tep- Velká pochvala patøí rodièùm a lého sobotního dopoledne 21.4., dìtem, které se k nám pøidali a den pøed svìtovým Dnem Ze- pøišli také jako vodníci a vodnimì, se sešlo na padesát dìtí i s ce. Všichni dìtští úèastníci si oddoprovodem na již tradièním nesli i malou odmìnu, mohli o- putováním za vodníkem Èesíl- chutnat i vodnickou buchtu a o- kem. Na trase, která vedla od péct si buøtíky. Jako již loni se mateøské školy k rybáøské chatì, dìti mohly také svést na èlunu, o na úèastníky èekalo pìt soutìží. bezpeènost pøitom dbali dva ha- V cíli byli pøipraveni vodníci a sièi. Touto cestou dìkuji všem, hastrmanky, kteøí si dìti vyz- kteøí pomáhali pøi pochodu koušeli z tøídìní odpadù, zna- èlenky KŠK, žáci ZŠ, èlenky Svalosti ryb a jejich chytání, odvahu zu invalidù, èlenové SDH a rypøi sbírání víèek u krokodýlù, báøi, kteøí nám poskytli azyl. hra pexeso z místních lokalit, házení na cíl, malování rybièek. Jirmanová Jiøina Nové knihy v knihovnì Osudy alchymistù - Pavel Toufar Autor pøibližuje historii alchymie a pøedevším jejich hlavních protagonistù koncem støedovìku a na poèátku novovìku, vypráví o vážných duchovních badatelích i prakticky laborujících alchymistech, ale také o podvodnících, kteøí svým štìdrým mecenášùm slibovali nemožné. Dìj se týká nejslavnìjších èasù za doby panování císaøe Rudolfa II. Lože královny Eleonory - Mireille Calmel Kniha vypráví životní pøíbìh jedné z nejkrásnìjších královen historie Eleonor Akvitánské, žijící ve dvanáctém století. Ocitáme se v Bordeaux, kde ji právì její otec domlouvá sòatek s Jindøichem, budoucím králem Anglie. Ale osud køíží její životní cestu s francouzským králem Ludvíkem. Pøíbìh je mimoøádnì napínavý, dobrodružství plné lásky a nenávisti, pøátelství a zrady, moci i kouzel... Z HISTORIE: PROMÌNA NAŠEHO SPORTOVNÍHO STADIONU Podívejte se na promìnu sportov. stadionu prostøednictvím snímkù ze 60. let minulého století a souèasnosti. SOUTÌŽ Soutìž MOUDROST HLEDEJ V KNIHÁCH Indicie pro druhé kolo jsou: 5. slovo Sláva nazdar výletu (796:5), str. 15, druhý øádek shora, druhé slovo zleva 6. slovo Èeské zemì (943.7), str. 15, levý sloupek, 13. øádek odspodu, druhé slovo zprava 7. slovo 5000 zajímavostí o svìtì kolem nás (0), str. 109, druhý øádek shora, tøetí slovo zprava 8. slovo Kompozice (75), str. 16, levý spodní sloupek, tøetí slovo odzadu Výstavu zahájil Drak Ve støedu 4. dubna byla v Centru setkávání zahájena velikonoèní výstava. O úvod se postaral dìtský soubor DRAK pod vedením paní uèitelky Zboøilové. Dìti pøednesly krásné jarní básnièky, které potìšily každého, kdo se pøišel podívat. Na výstavì je k vidìní spousta krásných velikonoèních výtvorù, které vytvoøily dìti z Mateøské školky a ze Základní školy I. a II. stupnì. L. Englerová Mistr Reiki v kostelíku Do Centra setkávání zavítal v uplynulém mìsíci také Mistr Reiki Tomáš Brož, který hovoøil o všudypøítomné energii kolem nás, o geopatogenních, patogenních a psychogenních zónách, o Reiki z pohledu kvantové fyziky a klasické medicíny a o mocné síle podvìdomí. Byla to velmi zajímavá pøednáška. L. Englerová

6 strana 6 Poustevník 5/2012 KINO NÁRODNÍ DÙM D. POUSTEVNA I ženy mají své dny pátek od 19:30 komedie ÈR, 110 minut Pøístupnost: od 12 let Vstupné: Kè Vyjdete se 36. Severní stopou už 12. kvìtna 2012 Poøadatelé: Klub èeských turistù Dolní Poustevna ve spolupráci s Mìstem Dolní Poustevna Termín: sobota 12. kvìtna 2012 Start è. I: hod. - turistická chata za høištìm v Dolní Poustevnì hod. - pro krátké trasy 3, 5, 8 km a všechny cyklotrasy Start è. II: hod. - Velký Šenov, Centroflor, u nádraží Startovné: dìti 15,- Kè / dospìlí 25,- Kè Trasy: Trasy letošní Stopy nepovedou pøes Nìmecko. 3 km, 5 km, 8 km, 10 km, 15 km, 18 km cyklo 10 km, 25 km, 35 km 15 km a cyklo 18 km z Velkého Šenova Cíl: výletištì Ètverec v Dolní Poustevnì NENECHTE SI UJÍT Ukliïme svìt KŠK + místní organizace Spoleèný výlet do ZOO BC Krteèek od 18 h Beseda s MUDr. Radimem Uzlem CS Výstava fotografií z akcí v Centru setkávání z roku 2011 CS roèník mezinárodního pochodu SEVERNÍ STOPOU KÈT DP od 15 h Den matek v mateøské školce MŠ od h I ženy mají své dny Kino ND Soutìž ve støelbì na asfaltové terèe Tøíèlenných družstev na Ètverci MS Jezevec Tenisový turnaj ètyøhra žen TJ + TO DP Šòùra života SDH + Kardiocentrum Liberec roèník Memoriálu Rudolfa Novotného v hasièských útocích SDH DP xxx Den matek v Národním domì KŠK datum bude upøesnìn Turistický pochod Severní stopou má již dlouhou tradici. Letos se uskuteèní již 36. roèník této oblíbené akce. Turistickou atrakcí letošní STOPY bude kaplièka na Markétì a Vlèí prameny. Opìt bude organizován doplòkový start ve Velkém Šenovì. Novinka - všechny pìší trasy z Dolní Poustevny mohou být absolvovány stylem Nordic Walking (chùze s hùlkami). Na startu bude možnost si hùlky zapùjèit. Trasa Nordic Walking v cíli na Ètverci (kondièní 2km okružní trasa navíc). Trasa 3 km - vhodná pro zdravotnì postižené, navštíví poustevenský kostelík (Centrum setkávání), pokraèuje po vyhlídkové cestì pøímo do cíle na Ètverec. Trasa 5 km - projde kolem pomníèku Bílá paní, Maxovy boudy, bývalého lesního divadla do Horní Poustevny, okolo Karlínského rybníku do cíle na Ètverec. Trasa 8 km Letošní suvenýr. - zavede úèastníky navíc ještì ke kaplièce na Markétì. Trasa 10 km - projde z Horní Poustevny kolem Špièáku, pøes Markétu na Ètverec. Trasa 15 km - projde kolem Špièáku, pøes Lobendavu, Anenský vrch, Jeèný vrch a Markétu. Trasa 18 km - projde pøes Anenský vrch na Vlèí prameny, Jeèný vrch, Markétu a Ètverec. Cyklotrasy 10 km, 25 km, 35 km Trasy z Velkého Šenova: Pìší trasa 15 km - zavede turisty pøes Køížovou cestu, bývalý zámek v Lipové, Vlèí prameny, Jeèný vrch, Markétu a na Ètverec. Cyklotrasa 18 km Na kontrolách obdrží úèastníci zajímavá razítka (vtipné barevné kontrolní etikety). Na krátkých trasách (5 km a 8 km) budou pro dìti pøipraveny soutìže o bonbóny. Cíl pochodu bude jako každoroènì na Ètverci v Dolní Poustevnì. Každý úèastník obdrží barevný pamìtní list a suvenýr z keramiky. Odmìna bude též pro 3 nejmladší a 3 nejstarší úèastníky. Zajištìn je prodej obèerstvení a turistických zajímavostí. Celý den bude hrát country kapela Srdíèko. Na Ètverci bude probíhat akce - Turistika pro zdraví (každý obdrží dárek). Loòská úèast byla 1687 úèastníkù pøi velmi dobrém poèasí. Nejvyšší úèast je z jubilejního 30. roèníku v roce 2006 s 1917 úèastníky. Podrobnìjší informace o trasách naleznete v propozicích Severní stopy Propozice jsou ke stažení na Informace i propozice obdržíte též pøes Telefon: / Mobil: Ing. Jaroslav Leksa pøedseda KÈT Dolní Poustevna Fotbalisté zvou na jedenácté spoleèné setkání Sportovní klub - Stap Tratec Vilémov u Šluknova - zve na v poøadí již 11. spoleèné setkání Spolku bývalých hráèù a funkcionáøù šluknovského výbìžku nad 60 let, které se koná ve sportovním areálu ve Vilémovì v sobotu dne 16. èervna 2012 od 14 hodin. Program: Prezentace úèastníkù / Spoleèné focení do kroniky s gratulací jubilantùm / Kopání penalt všech úèastníkù na bývalé gólmany / Posezení pøi živé hudbì - skupina Rytma / Shlédnutí mistrovského divizního zápasu Vilémov - Litol od 17 hodin / Závìr - okolo 19 hodiny. Bližší informace - L. Sklenáø Poustevník - vychází dvanáctkrát v roce. Místo vydání: Dolní Poustevna. Eviduje Ministerstvo kultury ÈR pod èíslem MK ÈR E Vydavatel: Mìsto Dolní Poustevna, Vilémovská 77, Dolní Poustevna, IÈO , telefon , Osoba povìøená redakèní a grafickou pøípravou: Alena Houšková, Sídlištì 638, Benešov nad Plouènicí, tel , Tisk: Reprotisk s.r.o., Nevyžádané pøíspìvky se nevracejí. Zveøejnìná stanoviska ètenáøù a dopisovatelù nemusejí vyjadøovat názory vydavatele ani redakce. Nepodepsané materiály pøipravila do vydání Alena Houšková. Toto èíslo vyšlo 27. dubna REDAKÈNÍ RADA: 28. kvìtna 2012 ve 14 h kanceláøi starosty. Uzávìrka èervnového vydání: 20. kvìtna.

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Spoluobèané, prosíme, zamyslete se nad sebou!

Spoluobèané, prosíme, zamyslete se nad sebou! P KVÌTEN 2011 Roèník IX. OUSTEVNÍK Mìstský úøad, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, tel./fax 412 397 136, e-mail: dolnipoustevna@interdata.cz Spoluobèané, prosíme, zamyslete se nad sebou! Foto è. 1

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Navrtávka skalního podloží pod èistièkou. Harmonogram dalších prací najdete na str. 6.

Navrtávka skalního podloží pod èistièkou. Harmonogram dalších prací najdete na str. 6. P DUBEN 2012 Roèník X. OUSTEVNÍK Mìstský úøad, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, tel./fax 412 397 136, e-mail: info@dolnipoustevna.cz, www.dolnipoustevna.cz Výstavba kanalizace se po mrazivých dnech

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ÚNOR 2015 fotogalerie... Koncert: Harcovníci - foto: Mgr. Jaroslava Ležalová. Tříkrálové posezení BS-Aktivu. Tři krále na základní škole. zásahy sdh Zásah hasičské jednotky na Sídlišti. Text: František

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Rok 2012 byl pro Severní stopu rokem šestatøicátým

Rok 2012 byl pro Severní stopu rokem šestatøicátým P ÈERVEN 2012 Roèník X. OUSTEVNÍK Mìstský úøad, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, tel./fax 412 397 136, e-mail: info@dolnipoustevna.cz, www.dolnipoustevna.cz Rok 2012 byl pro Severní stopu rokem šestatøicátým

Více

OUSTEVNÍK. A je to doma! Odpad tøídíme nejlépe v kraji! Nìkterým je nepoøádek ve mìstì poøád lhostejný. Roèník IX.

OUSTEVNÍK. A je to doma! Odpad tøídíme nejlépe v kraji! Nìkterým je nepoøádek ve mìstì poøád lhostejný. Roèník IX. Kde se v našem kraji nejlépe tøídí odpad? V Dolní Poustevnì! Potvrdily to výsledky soutìže, kterou již šestým rokem poøádá Ústecký kraj a spoleènost EKO- KOM, a. s. Záštitu nad celou akcí mìla Jana Vaòhová,

Více

Severní stopou se šlo již po pìtatøicáté! Na výšlap se vydalo témìø 17 stovek lidí.

Severní stopou se šlo již po pìtatøicáté! Na výšlap se vydalo témìø 17 stovek lidí. P ÈERVEN Obezøetnost se vyplatila! Požár se nerozšíøil 2011 Roèník IX. OUSTEVNÍK Mìstský úøad, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, tel./fax 412 397 136, e-mail: dolnipoustevna@interdata.cz Velké podìkování

Více

na 22. ročník turistické akce

na 22. ročník turistické akce KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Tonerman, CDS holding s.r.o Český Dub, město Mikulášovice připravili a tím zvou všechny turisty, turistky a turistčata, celé turistické oddíly, na toulky

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Dne 8. února se uskuteèní jednání zastupitelstva, které bude volit nového èlena rady za zemøelého Mgr. Rudolfa Ondøicha a projednávat definitivní verzi rozpoètu mìsta na letošní

Více

OUSTEVNÍK. Roèník X. Ve Velkém Šenovì zanikne policejní oddìlení

OUSTEVNÍK. Roèník X. Ve Velkém Šenovì zanikne policejní oddìlení P LISTOPAD 2012 Roèník X. OUSTEVNÍK Mìstský úøad, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, tel./fax 412 397 136, e-mail: info@dolnipoustevna.cz, www.dolnipoustevna.cz Výsledky voleb do Zastupitelstva Ústeckého

Více

OUSTEVNÍK. Roèník X. Snaha pøi sbìru papíru a PET lahví se vyplatila! KRÁTCE Z MÌSTA

OUSTEVNÍK. Roèník X. Snaha pøi sbìru papíru a PET lahví se vyplatila! KRÁTCE Z MÌSTA P ÈERVENEC 2012 Roèník X. OUSTEVNÍK Mìstský úøad, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, tel./fax 412 397 136, e-mail: info@dolnipoustevna.cz, www.dolnipoustevna.cz Projekt podpoøený EU z Programu Cíl

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 007 è. 3 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Podìkování a k tomu pár slov nového starosty obce Vážení spoluobèané, chvíli jsem pøemýšlel, jakými slovy zaèít

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2008 str. 4-6 Draní peøí v Centru str. 8 Vážení spoluobèané, Rok s osmičkou na konci je minulostí. Stojíme na prahu roku 2009 s očekáváním. Mnozí z nás, ohlédneme

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

Sklenìná popelnice: Odpad tøídíme nejlépe v celém Ústeckém kraji! Pøejezd bude! Saská strana definitivnì rozhodla o jeho vybudování

Sklenìná popelnice: Odpad tøídíme nejlépe v celém Ústeckém kraji! Pøejezd bude! Saská strana definitivnì rozhodla o jeho vybudování pøíèku obsadila obec Libèeves. podaøilo lidem v kraji vytøídit v snížení uhlíkové stopy. Ús- Ta získala šek na 20 tisíc korun a roce 2011 o 9 % odpadu více, te- pora, které dosáhli, pøedstavuje: obec Lobendava,

Více

OUSTEVNÍK. Roèník XI. Únor patøil v Dolní Poustevnì karnevalùm. Zájmy mìsta pøedstavili krajským radním DÙLEŽITÁ INFORMACE

OUSTEVNÍK. Roèník XI. Únor patøil v Dolní Poustevnì karnevalùm. Zájmy mìsta pøedstavili krajským radním DÙLEŽITÁ INFORMACE P BØEZEN 2013 Roèník XI. OUSTEVNÍK Mìstský úøad, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, tel./fax 412 397 136, e-mail: info@dolnipoustevna.cz, www.dolnipoustevna.cz Zájmy mìsta pøedstavili krajským radním

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 1 vyšlo: záøí 2010 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Milé dìti, vážení rodièe, vìøíme, že jste pøíjemnì strávili

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Školní 180, tel.: 466 680 419, e-mail: obec@rybitvi.cz, www.rybitvi.cz

Školní 180, tel.: 466 680 419, e-mail: obec@rybitvi.cz, www.rybitvi.cz Školní 180, tel.: 466 680 419, e-mail: obec@rybitvi.cz, www.rybitvi.cz Najdete v èísle: Z dìní v obci / Zpráva Mìstské policie Láznì Bohdaneè Modernizace spalovny v Rybitví / podzim Jiskry Rybitví Hranolek

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 131 6/2012 www.michalkovice.cz LÉTO PØICHÁZÍ... Velkolepá oslava Michálkovického dne dìtí, který se za úèasti nìkolika stovek dospìlých i dìtských návštìvníkù

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

OUSTEVNÍK. Poèasí výstavbì kanalizace prozatím pøeje. Roèník IX.

OUSTEVNÍK. Poèasí výstavbì kanalizace prozatím pøeje. Roèník IX. Vážení pøátelé, obèané mìsta Dolní Poustevna, kolo dìjin a èasu svým nekompromisním pohybem vymìøuje èas našich èinù i našeho bytí. Dolní Poustevna, tak jako celé Šluknovsko a republika, je ve víru souèasných,

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Koclíøovský zpravodaj

Koclíøovský zpravodaj Koclíøovský zpravodaj Èervenec 2012 obsah šestého èísla 14. roèníku Str. 2 Spoleèenská kronika, OS Náš domov Koclíøov Str. 3 Farní okénko, Letošní poklad byl nalezen, Výlet zahrádkáøù Str. 4,5 ZŠ a MŠ

Více

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007 Z pravo d a leden - bøezen 2007 j o b lo plazy Vážení spoluobèané, dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás oslovit touto, pro Doloplazy

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

R A N Ž Á D A. Pøiletìla Bílá Vrána 2010. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Pøiletìla Bílá Vrána 2010. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: duben 2010 roèník 4, èíslo 11 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Pøiletìla Bílá Vrána 2010 O již tradièní zimní pobyt na horách pro lyžaøe

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

BŘEZEN 2015 fotogalerie... Masopustní průvod školáků a předškoláků městem se zastávkou na městském úřadě. Masopust BS-Aktivu. Maškarní Klubu seniorů v kině. 1. zahajovací ples Města Benešov n. Pl. Otevření

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 153 4/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Pozvání na dubnové zastupitelstvo Srdeènì zveme obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu,

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2011 IÈO: 70698198 Název: Základní škola Varnsdorf, ul. Bratislavská 994, Varnsdorf, okres Dìèín, pøíspìvková

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

Severní stopou - 33. ročník - sobota 16.05. 2009 ( Mezinárodní turistický pochod )

Severní stopou - 33. ročník - sobota 16.05. 2009 ( Mezinárodní turistický pochod ) Severní stopou - 33. ročník - sobota 16.05. 2009 ( Mezinárodní turistický pochod ) V sobotu 16.05. 2009 uspořádal Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna a německými

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek VŠB-TU Ostrava František Helebrant Mostecká uhelná, a.s., Litvínovská uhelná, a.s.most Antonín Šrédl Asociace technických diagnostikù Èeské republiky Ladislav Hrabec

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

květen 2015 pozvánky... STRANA 13 květen 2015 fotogalerie... Z akce Ukliďme Česko - škola Z akce Ukliďme Česko - střelecký kroužek Z akce Ukliďme Česko - tým Oty Dračky Zoo Děčín - adopce medvěda grizzly

Více