Pro všechny z Vás, co znáte tyto krásné velikonoční zvyky, i pro ty, co je neznáte, posílám fotografii našich děvčat. Krásné svátky jara.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro všechny z Vás, co znáte tyto krásné velikonoční zvyky, i pro ty, co je neznáte, posílám fotografii našich děvčat. Krásné svátky jara."

Transkript

1 NEWSLETTER č. 7 / 2014 (15. týden) Čtrnáctideník internetového portálu Předplatné newsletteru si můžete objednat na Cena: 30 Kč úterý, Hezký den pro Vás všechny, víte, že byla Smrtná neděli, což je druhá neděle před Velikonoční nedělí? A u nás chodila děvčata na Jedličku. Je to něco jako pomlázka, ale chodí děvčata s jedličkou zdobenou panenkou a pentlemi, říkají dlouhou básničku a dostanou dobroty. Pro všechny z Vás, co znáte tyto krásné velikonoční zvyky, i pro ty, co je neznáte, posílám fotografii našich děvčat. Krásné svátky jara. Vaše Pěva Čouková Objednejte si: INFORMACE O PLACENÉ REGISTRACI NALEZNETE NA POSLEDNÍ STRANĚ Zdarma REKODIFIKACE 1. VIDEO Rejstřík občanského zákoníku + právnické osoby Ing. Pěva Čouková Novinka Měsíční vstup tzv. NA ZKOUŠKU VIP registrace s newsletterem Více informací naleznete na poslední straně nebo na: cena 360 Kč bez DPH cena Kč bez DPH 2.ROČNÍK ODBORNÁ ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KONFERENCE VEŘEJNÉ SPRÁVY Články uvnitř čísla Daňové přiznání k dani z příjmů za rok příklad Autor: Ing. Ivana Pilařová Ing. Ivana Pilařová připravila pro naše uživatele komplexní příklad k dani z příjmů právnických osob za rok Příklad je vyřešen až do úrovně obsahu jednotlivých řádků daňového přiznání. Vyměření a placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období r Autor: Ing. Jana Procházková Správce daně vyměří poplatníkovi daň z nemovitých věcí na zdaňovací období r platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Jaké jsou dopady těchto možností stanovení daně pro poplatníka? ČÚS Transfery Autor: Ing. Pěva Čouková V příloze naleznete prezentaci týkající se Českého účetního standardu č. 703 Transfery. Je zde popsáno časové rozlišení přijatého investičního transferu, odpisování dlouhodobého majetku, více složek majetku, vklad majetku, oprávky k dlouhodobému majetku - dopočet, opravné položky k dlouhodobému majetku a účtování transferu včetně podrozvahy. JSME RÁDI, ŽE JDETE S NÁMI

2 strana 2 Nové diskuze Budeme rádi, když se se svými dotazy, případně zkušenostmi zapojíte do naší diskuse: Nehoda v roce 2013, oprava v lednu Prodej nemovitosti - nadace Založení trávníku - TZ nebo údržba/ oprava Neoprávněně uplatněná sleva na poplatníka u starobního důchodce Výpočet úroků z prodlení - finanční úřad Platby v hotovosti Více diskuzí naleznete na: Tipy pro Vás Naše semináře v Bohuňovicích VÍTE, ŽE MÁTE JAKO PLATÍCÍ UŽIVATELÉ 10 % SLEVU? , 24.4., 29.4., PRŮVODCE MZDOVOU PROBLEMATIKOU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU Cena: Kč AKREDITOVANÝ KURZ - č. AK/PV-38/2014 (4 dny) Ing. Olga Krchovová Ing. Milan Lošťák (9:00-15:00) DOPAD NOVÉHO OBČASNKÉHO ZÁKONÍKU DO ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ A ÚČETNICTVÍ Cena pro úředníky: 1 100,- Kč Cena pro podnikatele : 1 100,- Kč bez DPH Seminář je akreditovaný pro úředníky Ing. Pěva Čouková JUDr. Eva Dobrovolná (9:00-15:00) MAJETEK A KATASTR NEMOVITOSTÍ Cena pro úředníky: 1 100,- Kč Cena pro podnikatele : 1 100,- Kč bez DPH Seminář je akreditovaný pro úředníky Ing. Pěva Čouková JUDr. Eva Dobrovolná DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ ZA ROK PŘÍKLAD Společnost NIKI, s. r. o., vznikla v roce 2007 a je vlastněna dvěma společníky fyzickými osobami v poměru 10 % a 90 %. Zabývá se obchodní činností maloobchodním prodejem sportovního vybavení, pronájmem nebytových prostor a ekonomickým poradenstvím. Od roku 2012 otevřela vývojovou kancelář, kde vyvíjí na zakázku nové materiály pro výrobu lyžařských vosků. Nejvyšší příjmy byly dosaženy z maloobchodního prodeje. V červnu 2013 byla společnost postižena povodněmi, neboť má provozovnu na území, kde byl nařízením vlády vyhlášen nouzový stav. O výši povodňových škod a jejich náhrad pojednává bod 37 a 38. Místní příslušnost společnosti je od na Finančním úřadu pro hl. město Prahu, územním pracovištěm je Praha 1. NIKI, s. r. o., od roku 2011 nepřetržitě vlastní 50 % akcií společnosti DIANA, a. s., a 100% obchodní podíl ve společnosti DARA, s. r. o. V roce 2013 společnost NIKI, s. r. o., ukončila dohodou účast v české dceřiné společnosti DARA, s. r. o., a obdržela vypořádací podíl (viz bod 8.). Veškeré zaměstnanecké benefity, které NIKI, s. r. o., svým zaměstnancům poskytuje, jsou sjednány ve speciálních smlouvách o poskytování těchto benefitů. Společnost podléhá povinnému auditu, nezplnomocnila daňového poradce ve věci podání daňového přiznání, daňové přiznání sestavuje a podepisuje ekonomický ředitel ing. Jiří Bílý, jednatel společnosti. Společnost není propojena se zahraničními osobami. Společnost má dozorčí radu se třemi členy a jediného jednatele. Účetnictví společnosti je zcela dokončené, jedinou nezaúčtovanou operací je výše daňové povinnosti z daňového přiznání. Účetní výsledek hospodaření před zdaněním jako rozdíl 6. a 5. účtové třídy nezahrnující daň z příjmů právnických osob činí Kč. Účetnictví roku 2013 se již nebude měnit, případné chyby, které budou zjištěny při sestavování základu daně, budou daňově zohledněny v roce 2013, z účetního pohledu budou opraveny v účetním období roku 2014, Ing. Ivana Pilařová auditor, daňový poradce přičemž společnost dle platných účetních předpisů použije opravu nákladů a výnosů minulých let přes vlastní kapitál účet 427 Jiný výsledek hospodaření minulých let. Celkový obrat společnosti činí Kč, nejvyšší příjmy jsou z obchodní činnosti. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců je 145. Celkové účetní odpisy drobného majetku činí Kč (na řádku 12 tabulky B). Celkové daňové odpisy činí Kč, z toho Kč v 5. skupině, Kč v 6. skupině, Kč v 1. skupině, ve 2. skupině; Kč činí odpisy nehmotného majetku, který byl zařazen do užívání v roce Údaje k zákonným opravným položkám k pohledávkám: Stav pohledávek, ke kterým lze tvořit zákonné OP (bez konkursních) podle 8a ZoR Tvorba OP v roce 2013 k těmto pohledávkám Rozpuštění OP v roce 2013 k těmto pohledávkám Stav OP k těmto pohledávkám k rozvahovému dni Tvorba OP podle 8c ZoR v roce 2013 Stav OP podle 8c ZoR k rozvahovému dni Daňově účinný odpis pohledávek [ 24 odst. 2 písm. y) ZDP] k rozvahovému dni Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Úkolem daňového odborníka je sestavit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 společnosti NIKI, s. r. o. Další daňové skutečnosti Při sestavování základu daně a výpočtu daňové povinnosti vyšly najevo následující skutečnosti: 1. V nákladech společnosti jsou zaúčtovány následující operace:

3 strana Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců 1.2 Faktura za spotřebu elektřiny za rok 2012 (v roce 2012 nebyla omylem vytvořena dohadná položka, do roku 2013 bylo účtováno do nákladů na účet 502, neboť společnost vyhodnotila chybu jako nevýznamnou) 1.3 Pronájem obrazu (uměleckého díla) do zasedací místnosti společnosti za rok Odvod za porušení povinnosti zaměstnávat zákonem určený podíl osob se zdravotním postižením za rok 2013, částka byla zaúčtována souvztažností 538/ Odpis pohledávky z důvodu vstupu dlužníka do likvidace, pohledávka není kryta zákonnými opravnými položkami 2. Společnost v roce 2013 prodala opotřebovanou, nepotřebnou, daňově zcela odepsanou výrobní linku za cenu Kč. Účetní zůstatková cena linky ke dni prodeje činila Kč. 3. Společnost má rozdílné účetní a daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku vymezeného ZDP účetní odpisy činí Kč, daňové odpisy Kč. Údaje zahrnují i odpisy dlouhodobého hmotného majetku, který není hmotným majetkem (tj. odpisy jsou uvedeny na řádku 12 tabulky B daňového přiznání). 4. Společnost prodala nákladní automobil, jehož daňová zůstatková cena po uplatněných polovičních odpisech činila Kč, účetní zůstatková cena byla zaúčtována na účet 541 ve výši Kč. 5. V roce 2013 byl společnosti věřitelem po dlouhých jednáních prominut závazek ve výši Kč, který vznikl v roce 2011 z titulu nájmu části výrobní haly. O prominutí závazku nebylo ve společnosti nijak účtováno, ani nebyl v minulých obdobích o tuto částku zvýšen základ daně. 6. V průběhu roku 2013 došlo k zaúčtování opravy chyby z roku 2011, kde bylo chybně posouzeno technické zhodnocení jako oprava ve výši Kč. Účetní do roku 2013 zaúčtovala souvztažnost 021/648 a podala za rok 2011 dodatečné daňové přiznání na vyšší daňovou povinnost, kde byla chyba roku 2011 opravena prostřednictvím vyloučení nákladů na opravu ze základu daně. Externí účetní poradce považoval uvedenou částku za významnou a doporučil společnosti, aby v případě významných chyb zvolila účtování do vlastního kapitálu. Přeúčtování však nebylo provedeno. 7. V roce 2011 společnost zaúčtovala do svých nákladů úroky z půjčky od fyzické osoby-občana (nespojené osoby se společností NIKA, s. r. o.) ve výši Kč. Peněžní prostředky byly Kč Kč Kč Kč Kč 1.6 Nákup pitné vody v barelech pro zaměstnance Kč použity na provozní podnikatelské účely. Tyto úroky byly fyzické osobě zaplaceny až v roce Za rok 2011 byl počítán test nízké kapitalizace, který dopadl pozitivně. 8. Společnost obdržela vypořádací podíl v čisté výši Kč z titulu ukončení účasti v české dceřiné společnosti DARA, s. r. o., dohodou. 9. Nabývací cena obchodního podílu dceřiné společnosti DARA, s. r. o., ve které NIKI, s. r. o., ukončila účast dohodou, činila Kč a byla v účetnictví proúčtována na účet 568 Ostatní finanční náklady. 10. Podle rozhodnutí valné hromady dceřiné společnosti DIANA, a. s., konané , na které byla schválena účetní závěrka, byly mateřské společnosti NIKI, s. r. o., schváleny dividendy v hrubé výši Kč. Do konce roku 2013 nebyly tyto dividendy příjemci v souladu s rozhodnutím valné hromady vyplaceny, k datu konání valné hromady však bylo účtováno o pohledávce z titulu dividend souvztažností 378/ Společnost v prosinci 2013 nakoupila jako reklamní předměty 100 ks lahví archivního červeného vína za cenu 250 Kč včetně DPH za jednu láhev a každou láhev opatřila potiskem s logem firmy NIKI, s. r. o., v hodnotě 20 Kč bez DPH. Veškeré reklamní předměty byly rozdány zákazníkům do konce roku Společnost má z roku 2012 uzavřenou smlouvu o úročené peněžní půjčce od společnosti DAFNE, s. r. o., která je sesterskou společností NIKI, s. r. o. (obě společnosti mají jednoho stejného společníka). Úroky jsou stanoveny ve výši obvyklé úrokové míry k datu uzavření smlouvy. Výše půjčky činila po celý rok 4 mil. Kč. Celkové časově rozlišené úroky z půjčky za rok 2013 činí Kč. Vypočtený vážený aritmetický průměr vlastního kapitálu za rok 2013 činil Kč. Úroky nebyly věřiteli do konce roku 2013 zaplaceny. 13. V roce 2013 došlo k ukončení nájmu, kde je NIKI, s. r. o., pronajímatelem, přičemž nájemce v pronajatém prostoru provedl a uhradil se souhlasem pronajímatele technické zhodnocení. K odpisování provedeného TZ byl nájemce oprávněn. Hodnota TZ k datu ukončení nájmu je následující: účetní zůstatková cena z účetnictví nájemce Kč, hodnota stanovená podle zákona o oceňování majetku Kč. NIKI, s. r. o., o této skutečnosti nijak neúčtovala. 14. Z titulu vyrovnání odpočtu DPH podle 77 zákona o DPH je třeba na DPH doplatit částku Kč a z titulu úpravy odpočtu podle 78 zákona o DPH je třeba doplatit částku Kč. Obě účetní operace byly do roční účetní závěrky zaúčtovány souvztažností 548/343. Zůstatek na účtu 343 souhlasí s celkovou daňovou povinností na prosincovém daňovém přiznání k DPH. 15. V roce 2011 došlo k účetnímu daňově neúčinnému odpisu pohledávky ve výši Kč. Tato odepsaná pohledávka byla v souladu s účetními předpisy účtována na podrozvahovém účtu 755 Odepsané pohledávky. V roce 2013 dlužník částečně uhradil tuto pohledávku ve výši Kč a společnost tento příjem zaúčtovala 221/ V roce 2013 došlo k následujícím změnám daňových povinností: 16.1 zvýšení daně z příjmů roku 2011 na základě podaného dodatečného daňového přiznání na vyšší daňovou povinnost (mimo jiné také z důvodu uvedeného v bodě 6) ve výši Kč; dodatečná daňová povinnost byla zaúčtována souvztažností 595/341, 16.2 zvýšení daňové povinnosti na DPH za říjen 2012 ve výši Kč; 16.3 doměrek na silniční dani na základě daňové kontroly za rok 2012 ve výši Kč; 16.4 doměrek na dani z nemovitostí na základě daňové kontroly za rok 2011 ve výši 400 Kč; 16.5 úrok z prodlení na dani z příjmů Kč; 16.6 úrok z prodlení na DPH Kč. Veškeré částky dodatečných daňových přiznání a doměrky na daních byly zaplaceny ještě v roce 2013, částky příslušenství daně byly zaplaceny až v lednu 2014.

4 strana Povinné sociální a zdravotní pojištění z mezd za prosinec 2012 se skládalo z částky hrazené z nákladů zaměstnavatele ve výši Kč a částky sražené zaměstnancům ve výši Kč. Obě složky pojistného byly zaplaceny se zpožděním až V položkách včas uhrazeného pojištění je obsaženo i sociální a zdravotní pojištění členů dozorčí rady v celkové výši Kč. 18. Dosud neuplatněná část daňové ztráty: 18.1 z roku 2007 (vznikla v celkové výši Kč) činí Kč; 18.2 z roku 2010 (vznikla v celkové výši Kč) činí Kč. Společnost by chtěla použít celou část daňové ztráty jako odčitatelnou položku od základu daně. 19. V roce 2013 byla uzavřena darovací smlouva s nadací na podporu handicapovaných sportovců na finanční dar v hodnotě Kč. Společnost zaúčtovala účetní operaci souvztažně na 543/379. Dar byl připsán na účet obdarovaného dne Společnost uplatňuje paušální výdaj na tři silniční motorová vozidla, která byla nepřetržitě celoročně používána a nebyla svěřena do užívání jiné osobě. Skutečně spotřebované pohonné hmoty na tato vozidla jsou vyčísleny ve výši Kč. Náklady na parkovné těchto vozidel nebyly vynaloženy. Jedno z vozidel bylo zakoupeno 10. ledna 2013 (paušální výdaj za tento měsíc činí 21/31 z Kč = Kč). 21. Společnost podala v roce 2013 dodatečné daňové přiznání na vyšší daňovou povinnost na dani z příjmů za rok Rozdíl ve výši Kč byl do účetnictví zaúčtován na účet 595 Doměrky a vratky daní. 22. Společnost NIKI, s. r. o., na zálohách na DPPO splatných v průběhu roku 2013 zaplatila celkem částku Kč. 23. V roce 2013 byly vystaveny faktury (pohledávky) z titulu smluvních sankcí ve výši Kč. Z toho byla v roce 2013 inkasována částka Kč. 24. Dne společnost zaplatila exekuční náklady ve výši Kč z důvodu vymáhání své pohledávky na dlužníkovi v exekučním řízení. 25. V roce 2013 byly přijaty faktury (závazky) z titulu smluvních sankcí ve výši Kč. Z toho byla v roce 2013 zaplacena částka Kč. 26. V roce 2013 společnost přispěla svému zaměstnanci obchodnímu řediteli na jeho kapitálové životní pojištění (smlouva splňuje podmínky zákona) částkou Kč. Zároveň pojistila svého nově jmenovaného jednatele z titulu odpovědnosti za výkon funkce roční částkou ve výši Kč. Za rok 2013 bylo z celkové částky Kč podle zásady časové a věcné souvislosti do nákladů zúčtováno jen Kč, zbylá částka je účtována v nákladech příštích období. 27. Společnost poskytla v červenci 2013 nadaci Ohrožené děti: 27.1 peněžní prostředky na konto nadace ve výši Kč; 27.2 věcný dar ve formě balené vody, která byla nakoupena ve velkoobchodě za cenu včetně DPH ve výši Kč. 28. V roce 2013 NIKI, s. r. o., eviduje mimo jiné také tyto závazky a jejich pohyby: 28.1 závazek ve výši Kč vůči spojené osobě za prodej zboží se splatností ke dni závazek ve výši Kč (včetně DPH) vůči nespojené osobě za stavební práce se splatností k ; 28.3 závazek ve výši Kč vůči společníkovi z titulu půjčky; úroky k této půjčce činí k rozvahovému dni Kč; oba závazky byly splatné v roce 2010; 28.4 závazek ve výši Kč za poskytnuté služby se splatností k , který byl v roce 2011 položkou zvyšující základ daně a byl v roce 2013 uhrazen v plné výši; 28.5 závazek ve výši Kč z titulu nakoupeného (k rozvahovému dni již prodaného) zboží splatný ; k byl na tento závazek uzavřen splátkový kalendář na následujících 16 měsíců, který je dlužníkem dodržován. 29. Společnost v listopadu roku 2011 vyplatila odstupné za uvolnění bytu nájemci ve výši Kč. Tato částka byla označena za daňově účinný náklad roku Uvolněný prostor byl v průběhu roku 2012 prázdný, v průběhu roku 2013 započala rekonstrukce za účelem změny účelu užívání na kanceláře. Tato stavební úprava nebyla do konce roku 2013 dokončena a nebyla uvedena do užívání. 30. V roce 2013 byly vytvořeny účetní opravné položky na účtu 559 ve výši Kč a zároveň některé účetní opravné položky byly zrušeny na straně D účtu 559 ve výši Kč. 31. Společnost po celý rok zaměstnávala jednoho zaměstnance se zdravotním postižením na plný pracovní úvazek. 32. Ekonom společnosti NIKI, s. r. o., se podílel na poradenské činnosti pro společnost DIANA, a. s. Celkové přímé náklady související s těmito činnostmi zaúčtované do výsledku společnosti NIKI, s. r. o., činí Kč. Služby nebyly dceřiné společnosti vyúčtovány. 33. Odpočet na vědu a výzkum stanovený v souladu s pokynem D-288 za rok 2011 činil Kč, v roce 2011 a 2012 však bylo použito jen Kč. Společnost chce v roce 2013 uplatnit maximální možný odpočet. Nárok na odpočet na vědu a výzkum vzniklý v roce 2013 činí Kč. 34. V průběhu roku 2013 byl z důvodu nedostatku majetku zrušen konkurs na dlužníka, vůči kterému má NIKI, s. r. o., pohledávku z titulu dodání zboží (po splatnosti 18 měsíců) ve výši Kč. Pohledávka byla společností přihlášena k insolvenčnímu soudu ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu. Společnost pohledávku odepsala na účet 546 v plné výši. 35. Společnost prodala nájemci hmotný majetek sněhovou frézu, kterou mu již 4 roky pronajímala. Nájemce na tomto majetku se souhlasem společnosti provedl technická zhodnocení v daňové zůstatkové ceně po rovnoměrných odpisech ve výši Kč. Tržba je zaúčtována a činí Kč, účetní i daňová zůstatková cena je nulová. 36. NIKI, s. r. o., zaúčtovala do roku 2013 dohadnou položku pasivní na výplatu ročních odměn členům vedení společnosti ve výši Kč (521/389). Důvodem zaúčtování je pravděpodobnost, že valná hromada schvalující výsledky hospodaření roku 2013, konaná pravděpodobně v červnu 2014, tyto odměny vedení společnosti schválí. K rozvahovému dni se však nejedná o vznik nezpochybnitelného mzdového nároku. 37. Červnovou povodní byly poničeny skladové zásoby, vysokozdvižný vozík a budova skladu. Skladové zásoby materiálu v pořizovací ceně Kč byly a asistencí firmy pro likvidací odpadů vyvezeny na skládku. Společnost má potvrzení o ekologické likvidaci kontaminovaných zásob. Vysokozdvižný vozík je neopravitelný, jeho účetní i daňová zůstatková cena je již nulová. Budova skladu byla opravena

5 strana 5 vlastními zaměstnanci. Vynaložené materiálové a mzdové náklady činily Kč. Pojišťovna společnosti vyplatila pojistnou náhradu ve výši Kč jen za poničenou budovu, neboť tato byla proti povo-dní pojištěna. O hodnotě škody i o hodnotě pojistné náhrady společnost účtovala v souladu s účetními předpisy. 38. Nepojištěné zničené zásoby a zničený vysokozdvižný vozík ocenil znalec na celkovou hodnotu Kč. Řešení příkladu Příklad je vyřešen až do úrovně obsahu jednotlivých řádků daňového přiznání. Za popisem obsahu jednotlivých řádků následuje vyplněný formulář daňového přiznání pro rok Jednotlivé řádky daňového přiznání se skládají z následujících položek: Částka (Kč) Operace č. Řádek 10 Účetní výsledek hospodaření Zvýšení daně z příjmů roku 2011 účet Zvýšení daně z příjmů roku 2012 účet Celkem řádek Řádek 20 Nezaúčtovaný příjem pronajímatele z technického zhodnocení provedeného nájemcem při ukončení nájmu Řádek 30 Spotřeba energie za rok 2012 účet Prominutý závazek v roce Vrácení odstupného za uvolnění bytu Závazek po splatnosti déle než 36 měsíců Do nezaplacené pojistné, k jehož placení jsou povinni zaměstnanci část účtu Celkem řádek Řádek 40 rozpis ještě v tabulce A Nájem uměleckého díla účet Účetní odpis pohledávky nekryté zákonnými opravnými položkami účet Účetní zůstatková cena prodané výrobní linky Nabývací cena dlouhodobého finančního majetku účet 568, jde o náklad vztahující se k výnosu zdaněnému zvláštní sazbou daně Úroky z prodlení na dani z příjmů účet Úroky z prodlení na DPH účet Po termínu zaplacené povinné pojistné účet Dar nezaplacený v roce 2012 účet Skutečné náklady na pohonné hmoty na vozidla s paušálními výdaji účet Dary účet ,27.2 Nezaplacené závazky z titulu smluvních sankcí účet Pojištění jednatele z titulu odpovědnosti za výkon funkce účet Tvorba účetních opravných položek k pohledávkám účet Náklady spojené s držbou podílu na dceřiné společnosti podíl mzdových nákladů ekonoma účet 521, Nepřímé náklady spojené s držbou podílu (5 % z vyplacených dividend tj. ze Kč), účty nelze určit, bude samostatným řádkem v tabulce A Daňově neúčinná dohadná položka na nenárokové odměny Celkem řádek Rozpis do tabulky A podle účt. skupin (v Kč): Sk Sk Sk

6 strana 6 Sk Sk Sk Náklady podle 25 odst. 1 písm. zk) ZDP Celkem řádek 70 (součet 20 až 62) Řádek 110 Osvobozené příjmy z výnosu z dividend Řádek 111 Neinkasované pohledávky z titulu smluvních sankcí vydané v roce 2013 Zaplacené úroky týkající se roku 2011, jde o náklady nezaúčtované do roku 2013, ale daňov účinné zaplacením v tomto období Celkem řádek Řádek 112 Zrušení účetních opravných položek Paušální výdaj za 3 silniční motorová vozidla (měsíc leden jednoho vozidla je vypočten poměrnou částí) Celkem řádek Řádek 120 Přijatý vypořádací podíl zdaněný definitivní srážkovou daní Nabývací cena tohoto obchodního podílu je vyloučena jako daňově neúčinný náklad na řádku Řádek 140 Výnos z odpisu pohledávky vztahující se k daňově neúčinnému nákladu minulého období Uhrazený polhůtní závazek zdaněný v roce 2011, úhrada proběhla v roce 2013 Výnos z opravy chyby z roku 2011 vyloučení výnosu roku 2013 do výše daňově neúčinného nákladu roku 2011 Celkem řádek Řádek 150 Rozdíl vyšších daňových a nižších účetních odpisů hmotného a nehmotného majetku vymezeného ZDP Řádek 160 Rozdíl vyšší daňové a nižší účetní zůstatkové ceny při daňově účinném způsobu vyřazení HM Celkem řádek 170 (součet 100 až 162) Řádek 200 Základ daně před odčitatelnými položkami Řádek Řádek 230 Odpočet daňové ztráty roku 2010 tato skutečnost je také vyjádřena v tabulce E; daňová ztráta roku 2007 je již neuplatnitelná

7 strana 7 Řádek 242 (tabulka F, část b) Odpočet na vědu a výzkum z roku 2011 a Řádek 250 Základ daně snížený o odečet ztráty a další úpravy Řádek 260 Dary vhodné k odpočtu (nadace) , 27.2 Dar, který nebyl poskytnut do konce roku 2013, se nemůže v roce 2013 stát odčitatelnou položkou 0 19 Řádek 270 Základ daně po odčitatelných položkách ( ) Zaokrouhlený na tisícikoruny dolů Řádek 280 Sazba daně v procentech 19 Řádek 290 Daň Řádek 300 Sleva za zaměstnání osoby se zdravotním postižením na plný pracovní úvazek Řádek 310 Daň po slevách Řádek Řádek 340 Celková daňová povinnost Řádek 360 Poslední známá daňová povinnost, ze které budou stanoveny zálohy pro další zálohové období Placení daně oddíl V. řádek 1 Zálohy placené FÚ v průběhu roku Nedoplatek na dani Hodnota žádaného prominutí úhrady daně Hodnota doplacené daně Daňově neutrální operace: 1.1 Zaměstnanecký benefit podle 24 odst. 2 písm. j) bod 5. ZDP je daňovým nákladem. 1.4 Jde o daňově účinný náklad podle ustanovení 24 odst. 2 písm. zm) zákona o daních z příjmů. 1.6 Nákup pitné vody pro zaměstnance je účinným nákladem. 11 Tichá vína splňující náležitosti reklamního předmětu jsou daňově účinným nákladem Na úroky od sesterské společnosti se vztahuje test nízké kapitalizace. Čtyřnásobek průměru vlastního kapitálu (4 x Kč) je však vyšší než průměrná denní výše půjčky ( Kč). Na základě výpočtu testu jsou úroky daňově účinné. Test na zaplacení se na půjčku nevztahuje, neboť věřitelem je právnická osoba. 14 Částka DPH vzniklá na základě provedení úpravy a vyrovnání odpočtu DPH účtovaná do nákladů je daňově účinným nákladem. 16.2,3,4 Dodatečně zaplacená DPH, silniční daň a daň z nemovitostí jsou daňově účinným nákladem, a to i v případě doměrků správce daně. 38

8 strana 8 17 Zaplacené povinné pojistné z odměn členů dozorčí rady je daňově účinné, stejně tak jsou daňově účinné tyto odměny členů dozorčí rady. 24 Exekuční náklady placené věřitelem jsou daňově účinné. 26 Příspěvek na životní pojištění zaměstnance je daňově účinný v plné výši Závazek, který byl předmětem dodanění už v roce Závazek, který se podle 23 odst. 3 písm. a) bod 12. ZDP z titulu výjimky zde uvedené nezdaňuje, přestože je po splatnosti déle než 36 měsíců Závazek, který je před splatností na základě splátkového kalendáře Odpis pohledávky z titulu konkursu zrušeného pro nedostatek majetku dlužníka je daňově účinným nákladem [zápis do tabulky C/a)]. Z titulu technického zhodnocení nevzniká nepeněžní příjem, protože dochází k prodeji majetku nájemci. Tržba je součástí účetního výsledku hospodaření. Hodnota zničených zásob i hodnota oprav poničeného skladu jsou daňově účinné náklady, stejně tak jsou součástí základu daně i výnosy z pojistné náhrady Přílohy k daňovému přiznání Příloha 1 Specifikace odpočtu na vědu a výzkum (ř. 242). Projekt Vynaložené náklady v členění podle D-288 Příloha 2 Potvrzení příjemců darů o datu, výši a účelu poskytnutého daru. Příloha 3 Detailní rozpis řádků 10, 20, 30, 110, 111,112, 140, 160. Příloha 4 až 8 Výkaz zisků a ztráty, Rozvaha, Příloha, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Cash Flow. Číslo vyjadřující množství příloh znamená počet stran jednotlivých příloh, pro účely příkladu však použijeme zjednodušení na počet příloh (tedy 9). Příloha č. 9 Žádost o prominutí úhrady daně v souvislosti s povodní ve výši Kč. Přílohou této žádosti je posudek znalce o výši povodňových škod. Placené zálohy na daň z příjmů počínaje Placení záloh je ovlivněno ustanovením 38a odst. 1 ZDP, tj. v našem případě je základem pro výpočet záloh (poslední známou daňovou povinností na řádku 360) částka Kč. Čtvrtletní výše zálohy v zálohovém období začínajícím (jde o společnost, která má termín pro podání daňového přiznání k ) bude po zaokrouhlení na stokoruny nahoru Kč ( / 4) a bude splatná k těmto datům: , , a Záloha placená k a bude vycházet ještě z daňové povinnosti roku 2012 VYMĚŘENÍ A PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ R Správce daně vyměří poplatníkovi daň z nemovitých věcí na zdaňovací období r platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Jaké jsou dopady těchto možností stanovení daně pro poplatníka? 1. situace: Poplatník podal přiznání v některém z předchozích zdaňovacích obdobích a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. Správce daně v tomto případě poplatníkovi vyměří daň konkludentně dle 140/1 daňového řádu (dále jen DŘ), tzn. jelikož se vyměřovaná daň neodchyluje od daně tvrzené poplatníkem, vyměří daň z nemovitých věcí platebním výměrem, který pouze založí do spisu. Správce daně dle DŘ nemusí poplatníkovi takovýto výsledek vyměření platebním výměrem oznamovat, tzn. platební výměr se poplatníkovi nedoručuje. Pokud si tedy daňový subjekt od správce daně nevyžádá dle 140/3 DŘ stejnopis platebního výměru, není o tomto vyměření daně zpraven. 2. situace: Poplatník podal přiznání na zdaňovací období r ve lhůtě pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí a vyměřovaná daň se od daně tvrzené poplatníkem neodchyluje. Vyměření daně v uvedené situaci probíhá obdobně jako v 1. situaci, tzn. jelikož se vyměřovaná daň neodchyluje od daně tvrzené, správce daně vyměří daň z nemovitých věcí konkludentně, a to k poslednímu dni lhůty pro podání daňového přiznání bez doručování platebního výměru poplatníkovi. Poplatník tedy ani v tomto případě není Ing. Jana Procházková zaměstnanec Generálního finančního ředitelství, lektor o vyměření daně informován (pokud dle 140/3 DŘ nepožádá správce daně o stejnopis platebního výměru). 3. situace: Poplatník podal přiznání v některém z předchozích zdaňovacích obdobích a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím došlo ke změně pouze z důvodů uvedených v 13a/2 z. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDNV), tzn. došlo ke změně sazeb daně, ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým k. ú. podle 5/1 ZDNV, ke stanovení nebo ke změně koeficientu podle 6/4, 11/3 a 4 nebo podle 12 ZDNV, k zániku osvobození, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou podle 4/1 v) ZDNV nebo uplynutím zákonem stanovené lhůty a předmět daně není ani částečně osvobozen od daně z ji-

9 strana 9 ného důvodu, nebo došlo ke změně místní příslušnosti. Správce daně v těchto případech vyměří daň poplatníkovi platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem (dále jen HPS). Volba způsobu vyměření je částečně na uvážení správce daně. Při vyměření daně z nemovitých věcí platebním výměrem ( 139 DŘ), který je doručen poplatníkovi, má poplatník povědomost o výši daně, kterou má v zákonném termínu zaplatit. Placení daně z nemovitých věcí upravuje 15 ZDNV takto: Daň z nemovitosti je splatná: a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období, b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věci částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce. Činí-li u jednoho poplatníka celková daň z nemovitých věcí nacházejících se v obvodu územní působnosti jednoho správce daně méně než 30 Kč a není-li dále stanoveno jinak, daň se neplatí, avšak povinnost podat přiznání trvá. Jsou-li důvody pro podání daňového přiznání podle ustanovení 13a/11 ZDNV nebo je-li prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání, je daň z nemovitých věcí nebo její splátka, jejichž splatnost nastala před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání, splatná v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. Pro vyměření daně HPS na r předběžně stanovilo GFŘ toto: Na HPS na r nebudou umísťovány právnické osoby. HPS budou v elektronické podobě zpřístupněny poplatníkům na všech FÚ a jejich územních pracovištích (dále jen ÚzP) s tím, že na FÚ, popř. ÚzP, nebude možné nahlížet do HPS vydaných ostatními FÚ, tzn. nahlížení do HPS je možné pouze v rámci územní působnosti FÚ, tj. na FÚ a jeho ÚzP za celý kraj nebo hl. město Prahu. Poplatník může nahlížet jen do údajů týkajících se jemu stanovené daně (viz 50 DŘ). Obce budou o zpřístupnění HPS informovány zasláním vyhlášek FÚ. GFŘ předběžně stanovilo termín na zpřístupnění HPS v jednotné lhůtě za celou ČR, a to v období od do Vyhlášky o zpřístupnění HPS budou koncem dubna vyvěšeny i na elektronické úřední desky FÚ a ÚzP. Tyto vyhlášky obsahují informaci o zpřístupnění HPS, konkrétně o místu a době, ve které lze do HPS nahlédnout. Lze však předjímat, že všechny FÚ v rámci ČR využijí možnost vyměření daně HPS určité množině poplatníků, neboť jednou z hlavních zásad daňového řízení je hospodárnost a tento způsob vyměření daně bezesporu hospodárný je. Ze zkušeností předchozích let je zřejmé, že je minimum poplatníků, kteří využijí možnost nahlédnout do HPS, a proto lze i v tomto případě konstatovat, že většina poplatníků umístěných na HPS nebude mít povědomost o výši vyměřené daně HPS na r S ohledem na změny ZDNV od lze předpokládat nárůst počtu poplatníků oproti předchozím zdaňovacím obdobím, kterým bude daň vyměřována HPS. 4. situace: Ostatní případy důvodné pro vyměření daně z nemovitých věcí. V ostatních případech správce daně vyměří daň z nemovitých věcí poplatníkovi platebním výměrem (viz 139 DŘ), který v souladu s ustanoveními o doručování zakotvenými v DŘ doručí poplatníkovi. Co lze z výše uvedených situací dovodit? Skutečnost, že řada poplatníků nemá povědomost o aktuální výši vyměřené daně. Tu získá až ze složenky. Zaslání složenky poplatníkovi ovšem není zákonnou povinností správce daně, ale součástí klientského přístupu Finanční správy ČR. Centrální tisk složenek a jejich doručení však nezajišťuje Finanční správa ČR, ale smluvní dodavatel který garantuje, že složenky obdrží majitelé nemovitých věcí tak, aby mohli uhradit daň v zákonném termínu. Složenky budou opět (ve shodě s r. 2013) zasílány jako obyčejná zásilka v řazení podle čísel daňových subjektů (RČ/IČ), aby se omezila koncentrace plateb v hotovosti na pokladnách ÚzP FÚ. Poplatníkům budou složenky doručovány od konce dubna a v průběhu měsíce května. V uzavřené obálce je poštovní doručovatelé doručí do poštovních schránek adresátů. Složenky na r budou oproti r obsahovat informaci o stavu osobního daňového účtu, tzn. o výši přeplatku, popř. nedoplatku, na dani z nemovitých věcí. Rozhodnutí, zda budou právnické osoby zařazeny do centrálního tisku složenek byla ponechána na uvážení jednotlivých FÚ, tzn. GFŘ toto nenastavilo jednotně pro celou ČR. Na složence na úhradu daně z nemovitých věcí bude mimo jiné uvedeno: Adresa majitele účtu, tzn. příslušný FÚ, v jehož obvodu územní působnosti poplatník vlastní nemovité věci podléhající dani z nemovitých věcí. Číslo bankovního účtu pro placení daně místně příslušnému FÚ včetně kódu banky (v tabulce za lomítkem): Finanční úřad pro hlavní město Prahu /0710 Finanční úřad pro Středočeský kraj /0710 Finanční úřad pro Jihočeský kraj /0710 Finanční úřad pro Plzeňský kraj /0710 Finanční úřad pro Karlovarský kraj /0710 Finanční úřad pro Ústecký kraj /0710 Finanční úřad pro Liberecký kraj /0710 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj /0710 Finanční úřad pro Pardubický kraj /0710 Finanční úřad pro Kraj Vysočina /0710 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj /0710 Finanční úřad pro Olomoucký kraj /0710 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj /0710 Finanční úřad pro Zlínský kraj /0710

10 strana 10 Variabilní symbol RČ/IČ k rozlišení plátce daně, který je používán standardně, což není v rozporu s právními předpisy. Konstantní symbol na složenkách není závaznou informací, která by případně zpochybnila směrování platby. V případě platby prostřednictvím pošty (přední strana složenky) bude na složence uveden KS 1149 pro platbu prostřednictvím pošty. Pokud bude poplatník platit daň příkazem v bance, je vhodné použít KS 1148, který Finanční správa ČR používá pro styk s bankou. Částka daně na r se spolu se stavem osobního daňového účtu opět nebude předepisovat na složenku, ale bude součástí horní alonže, tj. informačního útržku, proto je nutné ji na složenku doplnit. Veškeré dotazy související s vyměření daně z nemovitých věcí a s údaji na složence je vhodné směřovat na příslušného správce daně. Lze předpokládat, že obecné informace k placení daně z nemovitých věcí bude možné také nalézt na webových stránkách Finanční správy ČR (www.financnisprava.cz ). Závěrem jenom upozornění, že podle 13a/10 ZDNV je poplatník povinen oznámit správci daně změny ostatních údajů uvedených v daňovém přiznání, a to do 30 dnů ode dne, kdy nastaly, a to i přesto, že nesplnění této oznamovací povinnosti není spojeno se sankcemi. Těmito údaji je např. změna příjmení poplatnice, změna trvalého bydliště, sídla právnické osoby, doručovací adresy, telefonního čísla apod. Častým důvodem nedoručení složenky poplatníkovi je právě nesplnění této oznamovací povinnosti vůči FÚ poplatníkem. V konečném důsledku pak poplatník nemá povědomost o aktuální výši daně z nemovitých věcí, neboť mu nebyla složenka doručena. Správce daně je zpětně informován pouze o nedoručitelnosti zásilky obsahující složenku. ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY TRANSFERY 703 Transfery investiční Časové rozlišení přijatého investičního transferu Všechny vybrané účetní jednot-ky (VÚJ), které jsou příjemci investičního transferu, kromě organizačních složek státu (ĆÚS bod 8.3) Dochází k časovému rozlišení přijatého transferu na pořízení dlouhodobého majetku a přiřazení adekvátního výnosu k příslušnému nákladu plynoucího zejm. z užívání dlouhodobého majetku tj. k odpisu ČÚS 708 odpisování dlouhodobého majetku K opravné položce - ČÚS 706 opravné položky Cíl: Zajištění správného ocenění dlouhodobého majetku v aktivech rozvahy Zajištění vypovídací schopnosti výkazu zisku a ztrát výkonnost vybrané účetní jednotky Účtování: 403 / 67x Jiné pojetí než u podnikatelů vyhl. 500/2002 Sb. 703 Transfery- transferový podíl ČÚS 708 odpisování dlouhodobého majetku bod 3.1 Pro účely tohoto standardu se rozumí e) transferovým podílem podíl přijatého investičního transferu k pořizovací ceně tohoto majetku; v případě technického zhodnoceni dlouhodobého majetku, ktery je odpisován, se k okamžiku zařazeni tohoto technickeho zhodnoceni do uživani nově stanovi transferovy podil jako podil dosud časově nerozlišené výše přijatého investičního transferu na pořízení příslušného dlouhodobého majetku i na jeho technické zhodnoceni, k pořizovací ceně zvýšené o technické zhodnoceni a snižene o vyši opravek a opravnych položek k tomuto majetku k okamžiku zařazeni tohoto technického zhodnoceni do užívaní. 703 Transfery- odpisy majetku ČÚS 708 odpisování dlouhodobého majetku Bod 8.3. zní: Ing. Pěva Čouková auditor, daňový poradce V připadě dlouhodobého majetku, ktery je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu, učetni jednotka s vyjímkou organizačni složky státu účtuje současně s odpisem tohoto majetku podle bodu 8.1. o časovém rozlišeni přijatého investičniho transferu na stranu MA DATI učtu 403 Transfery na pořizeni dlouhodobeho majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického učtu účtové skupiny 67 Výnosy z transferů, a to v častce tohoto odpisu nasobene transferovym podílem. 703 Transfery- více složek majetku, vklad majetku Obecná pravidla k postupům účtování na účtu 409 Vlastní zdroje Učetní jednotka přiřazuje přijatý investični transfer podle Českého účetního standardu č. 703 Transfery vždy k příslušnému pořizovanemu majetku. V připadě, kdy je z investičního transferu pořizovanou vice položek majetku a z podminek poskytnuti tohoto

11 strana 11 investičního transferu nevyplývá jednoznačně způsob jeho přiřazeni k příslušnému pořizovanému majetku, může učetni jednotka provest toto přiřazeni a) na zakladě poměru pořizovaci ceny jednotlivého pořizovaného majetku k celkovému součtu pořizovacích cen všech položek pořizovaného majetku nebo b) jiným průkazným způsobem. 703 Transfery V případě vkladu majetku, který byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu, za ktery učetni jednotka nabyva podil na vlastnim kapitalu jine společnosti, přiřazuje učetni jednotka tento investiční transfer k příslušné položce finančního majetku Pokud učetni jednotka učtuje o sniženi oceněni dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo částečně z investičního transferu včetně finančního majetku pořízeného podle bodu prostřednictvím nákladových učtu, účtuje o časovém rozlišeni tohoto investičního transferu ve věcné a časove souvislosti s timto nakladem prostřednictvím příslušného výnosového učtu; pokud učetni jednotka nasledně učtuje o zvyšeni oceněni tohoto majetku prostřednictvím těchto nákladových účtů, účtuje o opětovném zvýšeni příslušného investičního transferu prostřednictvím příslušného výnosového učtu Postupy účtovaní prostřednictvím učtu 403 Transfery na pořizeni dlouhodobeho majetku se nevztahuji na organizační složky státu Ustanoveni bodů 3.2. a 4.2. se nevztahuji na učtovani o drobnem dlouhodobem majetku. 703 Transfery - oprávky k dlouhodobému majetku - dopočet Bod 8.4. zní: 8.4. V případě oprávek dlouhodobého majetku podle bodu 8.2. (dopočtené oprávky) účetní jednotka účtuje v částce těchto oprávek násobené transferovým podílem na stranu MÁ DÁTI účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 Jmění účetní jednotky. 703 Transfery - opravné položky k dlouhodobému majetku 3.9. V případě dlouhodobého majetku, jehož pořízení je zcela nebo částečně financováno z investičního transferu podle ČÚS Transfery, účetní jednotka, s výjimkou OSS, účtuje současně s okamžikem účtování o a) tvorbě nebo zvýšení opravné položky k tomuto majetku na stranu MD účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 Výnosy z transferů, a to ve výši tvorby či zvýšení opravné položky násobené transferovým podílem podle Českého účetního standardu č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku a b) snížení nebo zrušení opravné položky k tomuto majetku na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 Výnosy z transferů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, a to ve výši snížení či zrušení opravné položky násobené transferovým podílem podle Českého účetního standardu č Transfery Účet Náklady na transfery Položka... b) A.III.2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery obsahuje u krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí, jimi zřízených příspěvkových organizací a u regionálních rad regionů soudržnosti zejména náklady z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí., 703 Transfery příjemce a účtování odpisů - historie, opravná položka Účet PŘÍJEMCE TRANSFERU Kč POL MD DAL PS Majetek - budova (901) doúčtování 50 % transferu! (901) dooprávkování Doúčtování transferu 210 X X Odpis dlouhodobého majetku roční Odúčtování adekvátní části transferu Opravná položka k dlouhodobému majetku Odúčtování adekvátní části transferu Transfery - podrozvaha ze zahraničí 4.4. Příjemce transferu, jehož poskytovatelem je subjekt se sídlem v zahraničí, účtuje o podmíněné pohledávce na podrozvahových účtech v okamžiku, kdy podal žádost o tento transfer nebo došlo k jiné skutečnosti, která je natolik určitá, že zakládá možnost poskytnutí nebo zprostředkování určitého transferu příjemci, a to prostřednictvím účtu 939 Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí nebo 941 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí a účtu 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.

12 strana PŘÍJEMCE TRANSFERU Kč POL Možnost získání transferu krátkodobá podmíněná pohledávka Možnost získání transferu - dlouhodobá podmíněná pohledávka MD Účet DAL Transfery - podrozvaha z tuzemska 4.5. Zjistí-li příjemce, že došlo ke skutečnosti, která je natolik určitá a významná, že zakládá možnost poskytnutí transferu neuvedeného v bodu 4.4., účtuje o této skutečnosti prostřednictvím účtu 942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům nebo 943 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům a účtu 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům PŘÍJEMCE TRANSFERU Kč POL Možnost získání transferu krátkodobá podmíněná pohledávka Možnost získání transferu - dlouhodobá podmíněná pohledávka MD Účet DAL Investiční transfery (možnost zpochybnění výše) - příjemce, účtování o záloze a vypořádání PŘÍJEMCE TRANSFERU Kč ÚZ POL Přijatý transfer záloha SFDI - státní rozpočet (státní fond dopravní infrastruktury) *) DLOUHODOBÝ 472 ZAŘAZENÍ MAJETKU předpis závazku přijatá faktura za cyklostezku, zařazení majetku (80 % transfer) VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ÚZ SE ZÁLOHOU pohledávka vůči poskytovatelům BEZ VYPOŘÁDÁNÍ K A BEZ ZAŘAZENÍ MAJETKU (max. ve výši přislíbeného transferu), Existence Rozhodnutí! X X Zaplacení VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ÚZ SE ZÁLOHOU pohledávka vůči poskytovatelům ČÚS 703 bod písm. c) K DATU ZAŘAZENÍ v následujících obdobích MD Účet DAL 42xx *) ! xx Při vypořádání transferu se započte období (1)(3) Odpis roční cyklostezky Alikvotní část dotace transferu (403) 388! (403) 703 Neinvestiční transfer (možnost zpochybnění výše) příjemce, účtování o záloze a vypořádání PŘÍJEMCE TRANSFERU Kč ÚZ POL 1. Přijatý transfer na vzdělávání záloha 30% Předpis závazku přijatá faktura za vzdělávání v daném účetním období *) DLOUHODOBÝ 472 MD Účet DAL 41xx *) 2000 X X

13 strana 13 4a. 4b. VYPOŘÁDÁNÍ V TÉMŽE ROCE pohledávka vůči poskytovatelům v účetním období, kdy byl poskytnut ČÚS 703 bod a), věcná a časová souvislost VYPOŘÁDÁNÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE pohledávka vůči poskytovatelům je později než, kdy byl poskytnut ČÚS 703 bod a) Mám rozhodnutí o poskytnutí, nemám-li NIC! ! Zaplacení vzdělávání např. na činnost místní správy Předpis závazku přijatá faktura za vzdělávání v NÁSLEDUJÍCÍM účetním období 2000 X X VYPOŘÁDÁNÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE NEVYVRA ! TITELNÝ NÁROK pohledávka vůči poskytovatelům je později než, kdy byl poskytnut ČÚS 703 bod a). 9. VYPOŘÁDÁNÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE NEVYVRA- TITELNÝ NÁROK pohledávka vůči poskytovatelům je později než, kdy byl poskytnut ČÚS 703 bod a) Neinvestiční transfer - bez možnost zpochybnění výše)tj. bez vypořádání a bez zálohy 1. PŘÍJEMCE TRANSFERU na dvě účetní období Kč POL ÚZ Předpis pohledávky okamžik uskutečnění ÚP datum přijetí dotačního dopisu - ČÚS MD 500 X X Přijetí transferu bez povinnosti vypořádat x xxxx bez Předpis závazku přijatá faktura na provoz 1000 X X Účet DAL ROČNÍK KONFERENCE VEŘEJNÉ SPRÁVY BRNO Sudoku Řešení najdete na str VIDEOZÁZNAM Z KONFERENCE ROČNÍK ODBORNÁ ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KONFERENCE PRO PODNIKATELE videa/eshop

14 strana 14 OBJEDNEJTE SI MZDOVÉ INFORMACE JIŽ DNES NEPROMEŠKEJTE! PRÁVĚ VYŠLO! PRÁVĚ VYŠLO! JIŽ DRUHÉ VYDÁNÍ Cca 650 stran Semináře Oswald v Bohuňovicích V CENĚ SEMINÁŘE JE JIŽ ZAHRNUT: oběd - domácí kuchyně pracovní materiál zpracovaný přednášejícím občerstvení v průběhu semináře zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra přednášejícím Pokud máte jakýkoliv dotaz, zavolejte nám na tel.: , nebo napište na PRŮVODCE MZDOVOU PROBLEMATIKOU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU KURZ JE AKREDITOVANÝ - č. AK/PV-38/2014 Ing. Olga Krchovová Ing. Milan Lošťák (Daň z příjmů ze závislé činnosti) Cena : 4 200,- Kč Pracovně právní vztahy ve veřejné správě, plat zaměstnanci, úředníci, členové zastupitelstva Odměňování a dovolená Daň z příjmů ze závislé činnosti, důchodové pojištění, učni, studenti, inspektorát práce Překážky v práci, srážky ze mzdy - exekuce, cestovní náhrady DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU DO ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ A ÚČETNICTVÍ Čas konání: 9:00-15:00 Ing. Pěva Čouková, JUDr. Eva Dobrovolná Cena pro úředníky: 1 100,- Kč, Cena pro podnikatelé: 1 100,- Kč bez DPH Seminář je akreditovaný pro úředníky MAJETEK A KATASTR NEMOVITOSTÍ Čas konání: 9:00-15:00 Ing. Pěva Čouková, JUDr. Eva Dobrovolná Cena pro úředníky: 1 100,- Kč, Cena pro podnikatelé: 1 100,- Kč bez DPH Seminář je akreditovaný pro úředníky KURZ ÚČETNÍ A DAŇOVÁ TERMINOLOGIE V ANGLIČTINĚ NA FLORIDĚ Florida Fort Lauderdale

15 strana 15 DAŇOVÝ SPECIALISTA ÚČETNÍHO PORTÁLU Každý účastník získá OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ KURZ JE AKREDITOVANÝ Cena : ,- Kč bez DPH V ceně je zahrnuta účast na všech seminářích v rozsahu 13-ti dnů (10-ti bloků) Jednotlivé bloky si lze objednat i samostatně (bez osvědčení). I. BLOK - DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2 DNY Čas konání: 9:00-17:00 Ing. Mgr. Olga Hochmannová 3 000,- Kč bez DPH II. BLOK - DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 2 DNY Čas konání: 9:00-17:00 Ing. Zuzana Rylová Ph.D ,- Kč bez DPH III. BLOK - SILNIČNÍ DAŇ Čas konání: 9:00-12:30 Bc. Martin Mikuš 850,- Kč bez DPH IV. BLOK - SPOTŘEBNÍ A ENERGETICKÁ (EKOLOGICKÁ) DAŇ Čas konání: 13:00-17:0 0 Ing. Ivo Šulc 850,- Kč bez DPH V. BLOK - DAŇ Z NEMOVITOSTI Čas konání: 9:00-12:30 Ing. Jana Procházková 850,- Kč bez DPH VI. BLOK - DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Čas konání: :00 Ing. Věra Engelmannová 850,- Kč bez DPH VII. BLOK - ÚČETNICTVÍ V NÁVAZNOSTI NA DANĚ A ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 2 DNY Čas konání: 09:00-17:00 Ing. Pěva Čouková 3 000,- Kč bez DPH VIII. BLOK - DAŇOVÝ ŘÁD Čas konání: :00 Ing. Bohumil Holuša 1 500,- Kč bez DPH IX. BLOK DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 2 DNY Čas konání: 09:00-17:00 Ing. Otakar Machala 3 000,- Kč bez DPH X. BLOK - ÚČETNICTVÍ - OPERACE S OBCHODNÍM ZÁVODEM, PŘEMĚNY 2 DNY Čas konání: 9:00-17:00 Ing. Pěva Čouková 3 000,- Kč bez DPH

16 strana 16 VIP REGISTRACE S NEWSLETTEREM NOVINKA! Řešení najdete na str. 14 cena Kč bez DPH Nabízíme zdarma newsletter (3x měsíčně) Vybírejte podle Vaší volby buďto ke stažení elektronicky IHNED, nebo poštou k Vám domů. Vstup do všech oblastí portálu: podnikatelé mzdy obce příspěvkové organizace neziskové organizace Sleva 10% na semináře, odborné konference a mnoho dalších K registraci odborná publikace zdarma REGISTRACE ZDARMA BEZPLATNÁ REGISTRACE: registrace-zdarma/ Pokud se zdarma zaregistrujete získáváte: řadu zajímavých materiálů a článků ze sekce ZDARMA přístup k on-line zákoníkům z oblasti účetnictví mezd a daní přístup do diskuze pro řešení vašich problémů 10% slevu na semináře pořádané firmou Oswald a. s. přístup ke koordinačním výborům, interpretacím, IFRS přístup k aktuálním seminářům našich lektorů mnoho dalšího... MĚSÍČNÍ VSTUP TZV. NA ZKOUŠKU NOVINKA! cena 360 Kč bez DPH Nabízíme Vám k otestování plnou verzi našeho portálu na 1 měsíc, kde máte vstup do všech oblastí podnikatelé mzdy obce příspěvkové organizace neziskové organizace Napište nám Máte nějaký dotaz či připomínku? Napište nám: Řešení sudoku: Motto: Úsměv stojí méně než elektřina a dává více světla. Archibald Joseph Cronin NEWSLETTER Čtrnáctideník internetového portálu Číslo 7/2014 Vychází každé dva týdny. Vydáno: v Bohuňovicích Ev. číslo periodického tisku: MK ČR E PLACENÁ REGISTRACE: Mzdový portál 1 rok - cena 2400 Kč bez DPH Registrace určená speciálně pro mzdové účetní. sleva 10% na semináře, odborné konference a mnoho dalšího... Účetní portál 1 rok - cena 3600 Kč bez DPH Vstup do všech oblastí portálu: podnikatelé obce příspěvkové organizace neziskové organizace mzdy sleva 10% na semináře, odborné konference a mnoho dalšího... Vydavatel: Oswald a.s., V Drahách 39, Bohuňovice, PSČ IČ , tel.: ISSN K registraci odborná publikace ZDARMA!

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2013 - příklad

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2013 - příklad Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2013 - příklad Společnost NIKI, s. r. o., vznikla v roce 2007 a je vlastněna dvěma společníky fyzickými osobami v poměru 10 % a 90 %. Zabývá se obchodní činností

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 V Jihlavě dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 Finanční úřad pro Ústecký kraj V Ústí nad Labem Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz. Orientace na portále. Jednoduché používání, stačí vyzkoušet

Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz. Orientace na portále. Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Orientace na portále Oddíly Na horní liště si vyberete, zda požadujete informace pro Podnikatele,

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

Daňový specialista - 13. bloků = 15 dnů

Daňový specialista - 13. bloků = 15 dnů Daňový specialista - 13. bloků = 15 dnů Termín: 26. 08. - 25. 09. 2015 Místo: Bohuňovice, V Drahách 39, PSČ 783 14 Čas konání: hod Cena: 23 100 Kč bez DPH V ceně semináře je již zahrnut: oběd (domácí kuchyně)

Více

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 9 ÚVOD 11 1. REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ (vybrané změny) 12 1.1 Reforma veřejných financí 12 1.2 Daňový řád 16 2. ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ 24 2.1 Předmět daně 24 2.1.1 Příjmy, které nejsou

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Elektronicky podepsáno 25. 04. 2014 Ing. Dvořáková Miroslava vedoucí odd. majetkových V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A daní, oceň. a ost.

Elektronicky podepsáno 25. 04. 2014 Ing. Dvořáková Miroslava vedoucí odd. majetkových V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A daní, oceň. a ost. Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1246447/14/2500-14400-505479 v Ústí nad Labem dne Elektronicky podepsáno 25. 04. 2014 Ing. Dvořáková Miroslava vedoucí

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více