Koloběh vody Wasserkreisläufe. Města v koloběhu. Úvodní slovo autorek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koloběh vody Wasserkreisläufe. Města v koloběhu. Úvodní slovo autorek"

Transkript

1 Města v koloběhu Úvodní slovo autorek Výukový program, který předkládáme, si klade za cíl fungovat i mimo připravenou strukturu (přeshraničního) projektového dne. Jednotlivé aktivity, ačkoli tvoří funkční výukový celek, mohou být ve většině případů použity a realizovány i samostatně, tj. mimo rámec výukového dne. Zvolené metody jsou minimálně náročné z hlediska potřebných pomůcek a materiálů. Hlavním cílem pro nás byla snadná přenositelnost a možná aplikace metod v kontextu běžné školní výuky. Vycházíme zejména z principů zážitkové pedagogiky. Program klade důraz na aktivity v terénu, mimo školní lavice, v přímém kontaktu s přírodním elementem. Tento přístup považujeme za velmi důležitý při zpracování výukového programu na téma voda. Věříme, že připravené aktivity budou využívány k radosti žáků i pedagogů! Lenka a Lada Koncepce a cíle výukového programu Výukový program je koncipován jako projektový den, kterého se účastní žáci z české a německé třídy. Projektový den probíhá vždy současně na české i německé straně, přičemž výukovou skupinu tvoří 15 žáků z třídy německé a 15 žáků z třídy české. Program je specifický svým zaměřením na interkulturní učení a poznávání. em projektového dne je zejména interakce a spolupráce českých a německých žáků, proto využívá hojně metodu kooperativního učení - spolupráce v malých skupinách, a rozvíjí tak u žáků zejména kompetence sociální a personální. Další často používaná metoda je metoda jazykové animace, která slouží k odbourání jazykových bariér a k seznámení se se základy cizího jazyka. Předmětem kooperace jsou aktivity spojené s vodou. Žáci pracují s vodou v rámci různých, zejména uměleckých metod. em těchto aktivit je zvýšení atraktivity vody pro žáky tak, aby ji dokázali chápat jako prostředek či inspiraci pro kreativní aktivity. Širší obeznámení s vodou a s jejími vlastnostmi je paralelně využito i k uvědomění ekologických, environmentálních či kulturně historických aspektů - vždy dle tématu jednotlivého projektového dne. 1

2 Obsah projektového dne Anotace: Městská krajina obsahuje ve srovnání s krajinou venkovskou velké množství nepropustných povrchů a nízké procento zeleně. Srážková voda, která dopadá na města je v důsledku toho z velké části odváděna. Nedochází k jejímu využití rostlinami a v městech tak vzniká nepřirozené mikroklima. Projektový den s názvem Města v koloběhu si klade za cíl uvědomění této skutečnosti a hledání možných řešení. Podrobněji se žáci věnují tématu ozelenění budov. Blok 1 Seznámení. První blok obsahuje seznamovací aktivity a jazykové animace. Blok 2 Voda ve městě. Žáci zvětšují leteckou fotografii skutečné městské či venkovské krajiny a vytvářejí koláž. Použité materiály znázorňují svou kvalitou různou propustnost jednotlivých povrchů. Následuje diskuze na téma význam zadržení srážkové vody v městském prostředí. Blok 3 Zelená města. Žáci navrhují ideální budovu své školy spolu s jejím ozeleněním. Klíčová slova: hospodaření s vodou ve městě, propustnost povrchů, ozelenění budov Vztahuje se k vyučovaným předmětům: výtvarná výchova, přírodověda, fyzika Rozvíjí klíčové kompetence: k řešení problémů, sociální a personální, komunikativní Dominantní průřezové téma: environmentální výchova Vztah k dalším průřezovým tématům: multikulturní výchova, osobnostní a sociální výchova Harmonogram projektového dne Zahájení projektového dne Blok 1 Seznámení: Mapa bydlení Komu míč Svačina Blok 2 Voda ve městě: Vodní prvky ve městě Koláž vsaku Oběd Blok 3 Zelená města: Hledačka Zelené město Svačina Zakončení projektového dne Celkem (10 min.) (25 min.) (15 min.) (15 min.) (20 min.) (75 min.) (60 min.) (40 min.) (105 min.) (10 min.) (45 min.) (7 hod.) 2

3 Metodický popis aktivit Aktivity jsou dimenzovány pro skupinu 30 žáků 15 českých a 15 německých. Časové dotace zahrnují čas na tlumočení do německého jazyka. Projektové dny byly realizovány v následujícím personálním obsazení: 2 lektoři, 1 lektor tlumočník, asistent a hlavní organizátor. Blok 1 Seznámení Aktivita 1 Mapa bydlení Žáci se vzájemně představí. Časová dotace 25 min. učebna Metoda / Forma představovací aktivita/ skupinová aktivita Pomůcky > česká a německá vlajka (symboly škol) > cedulky sever a jih > jmenovky a lihové fixy > Na podlahu položte vlajky symbolizující českou a německou školu. Žáci mají za úkol, rozmístit se v prostoru tak, jak bydlí vůči škole, tj. vytvořit v prostoru mapu bydlení. Orientaci určete umístěním cedulek sever a jih. > Ptejte se žáků na podrobnosti a zhodnoťte rozložení žáků na české a německé straně. Bydlí všichni ve městě? Kdo bydlí nejdále? Apod. > Poté vyzvěte žáky, aby jako živá socha znázornili typ domu, ve kterém bydlí (tj. rodinný dům, panelový dům, atp.). Žáci mají chvilku na to, aby se rozhlédli po ostatních domech. Poté mají za úkol vytvořit skupinu všichni ti, kteří bydlí ve stejném typu domu. > Jednotlivých skupin domů se zeptejte, jestli mají zahradu. Tím volně otevřete téma zeleně ve městě. > Protože pamatovat si, kdo bydlí v každém domě, je náročné, žáci si vytvoří zvonek se jménem tj. nalepí si jmenovku na hrudník na levou stranu. Aktivita 2 Komu míč? Žáci aktivují svou energii. Časová dotace 15 min. učebna i venku Metoda / Forma zahřívačka pohybová aktivita/ skupinová aktivita Pomůcky > míček měkký 3x > Skupina stojí v kruhu. Úkolem žáků je si házet míč v kruhu tak, že házející musí vždy předem zavolat jméno osoby, která má míč chytit. V házení a chytání se musí vystřídat všichni, a proto by neměl nikdo dvakrát za sebou házet míč stejné osobě. 3

4 > Házení a vyvolávání jmen se může postupně zrychlovat, obtížnější je hra se dvěma či více míči. Poznámky: Spolu s míčkem můžete poslat do oběhu i různé vtipné předměty, např. plyšáka, nafukovací míč apod. Blok 2 Voda ve městě Aktivita 3 Vodní prvky ve městě Žáci spolupracují v mezinárodní skupině. Časová dotace 20 min. učebna i venku. Metoda / Forma zahřívačka - pantomima/ práce ve skupinkách Pomůcky > kartičky se zadáním tématu > Rozdělte žáky do skupin po 4. Každá skupina má 3 minuty, aby si připravila pantomimické znázornění určitého prvku ve městě, který je spojený s vodou. Zadání je tajné, ostatní skupiny hádají, o jaký prvek se jedná. > Témata např.: kašna, kohoutek, okap, kanalizace, čistírna odpadních vod, zavlažovač fotbalového hřiště, apod. Aktivita 4 Koláž vsaku Žáci si uvědomují, že ve městech se nachází vysoký podíl nepropustných ploch. Časová dotace 75 min. (15 min. zadání; 30 min. úkol 1; 20 min. úkol 2; 10 min. zakončení) učebna Metoda / Forma koláž/ práce ve skupinkách Pomůcky ortofotomapy různých městských krajin, nejlépe centrum města (čtverec z A4 papíru, tj. 21 cm x 21 cm) 1ks/ skupina čtverec z formátu 60 x 60 cm (balicí papír šedák) 1 ks/ skupina pravítka, tužky, gumy, ořezávátka, Fixy F vlnitý karton režný, petláhve, alobal (znázornění jednotlivých povrchů) bílá lepicí hmota 1 balení/ skupina rozprašovač 1 ks/ skupina > Uvedení: Osvěžili jsme si vodní prvky ve městě - nyní se podíváme, jak město pracuje s vodou. Využijeme rozdělení do skupin z předchozí aktivity. Každá skupina dostane jeden obrázek výřezu krajiny z leteckého pohledu (ortofotomapu příklad v příloze). Úkol 1: Přenést pomocí čtvercové sítě obraz krajiny z fotografie na velký formát (čtverec A0). V nákresu je důležité vymezit následující plochy: 1) zpevněné plochy (komunikace, chodníky atp.) 2) střechy budov 3) zeleň. Nejsou důležité detaily a přesnost, spíše hrubé zachycení ploch a jejich vzájemného poměru důležitá je schopnost zjednodušit a generalizovat rozložení ploch. 4

5 Úkol 2: Žáci každou jednotlivou plochu vyplní jiným materiálem: a) Alobal = zpevněné plochy. b) Petláhve = střechy budov. c) Karton = zeleň. > Materiály simulují vsakovací schopnost jednotlivých ploch (ukázka viz příloha). Když jsou všechny skupiny hotové, shromážděte všechna díla se stejným zadáním k sobě. Nechte žáky prohlédnout si, jak kdo zadání zpracoval. Zakončení: Žáci pokropí svá díla vodou pomocí rozprašovače. Teď vám na město napršelo. Zvedněte nyní svá města do svislé polohy. Právě vidíte, kolik vody zůstává ve městě, a kolik jí odteče do kanálu, aniž by osvěžila město. Blok 3 Zelená města Aktivita 5 Hledačka Žáci spolupracují v mezinárodní dvojici. Časová dotace 40 min. (10 min. zadání + 30 min. aktivita) město Metoda / Forma kooperativní aktivita - plnění úkolu v terénu/ práce ve dvojicích Pomůcky > průvodky 1ks/dvojice > propisky 1ks/dvojice > vlastní mobilní telefony s fotoaparátem > Rozdělte žáky do českoněmeckých dvojic. Každá dvojice dostane průvodku a propisku, ve dvojici by měl být alespoň jeden mobilní telefon s fotoaparátem. Žáci mají za úkol v časovém limitu projít vyznačenou trasu a splnit zadané úkoly. Úkoly se vztahují k tématu voda ve městě. > Po návratu lektor kontroluje splnění zadání, pokud žáci nezvládli vypracovat vše, symbolicky je pokropí rozprašovačem. Aktivita 6 Zelené město Žáci si uvědomí jednu z cest, jak zadržovat vodu ve městech. Časová dotace 105 min. (5 min. rozdělení do skupin + 30 min. diskuze + 10 min. zadání práce+ 50 min. individuální práce + 10 min. vernisáž) učebna Metoda / Forma diskuze, kresba, koláž/ skupinová aktivita a individuální práce 5

6 Pomůcky prezentace viz příloha počítač, dataprojektor, reproduktory flipchart (fixy a papíry) balicí papír šedák (formát A1 pro každého účastníka jeden) pracovní papíry na skici + obyčejné tužky 30x rudky umělecké tuhy (bílá, hnědá tmavá), olejové křídy, suché pastely- základní balení krepový papír (zelený, žlutý, červený) časopisy na koláž nůžky 30x lepidlo v tyčce 15x bílá lepící hmota ořezávátka nalepovací barevné papírky Rozdělit do skupin po 5. Každá skupina má jeden flipchart. Sami jsme si v aktivitě koláž ověřili, že ve městě existuje velký podíl nepřírodních povrchů, které nedovolí dešťové vodě se vsáknout. Pokuste se společně vymyslet odpovědi na následující otázky. Co se děje s vodou, která se ve městě nevsákne? (Je svedena do kanalizace a opouští město.) Proč jsou důležité zelené plochy ve městě? (Vliv na lokální mikroklima, zadržení a výpar vody vyšší vlhkost vzduchu, zmírňování teplot; podpora biodiverzity; estetická a rekreační hodnota; apod.) Co by se ve městech dalo změnit, aby obsahovala více ploch přírodní zeleně (než jen parky a stromy v ulicích)? (1. Využití netradičních ploch např. ozelenění budov; 2. Zatraktivnění nevyužitých ploch - budování městských komunitních zahrad - např. pěstování v pytlích či jiných nádobách 3. Volba vhodných materiálů např. polovegetační tvárnice pro zpevnění ploch místo asfaltových ploch.) Ve společné diskuzi sdílejte v kruhu odpovědi skupin na jednotlivé otázky. Po diskuzi pusťte žákům prezentaci na téma ozelenění budov ve městě. (Prezentace obsahuje inspirativní obrázky ozeleněných budov s ukázkami základních prvků ozelenění: a) popínavé rostliny b) vertikální stěny (bez popínavých rostlin) c) zelené střechy (extenzivní osázení střech) d) zahrady na střechách (intenzivní osázení střech a světlíků). Po prezentaci zadejte žákům individuální úkol: Vaším úkolem bude nyní navrhnout a ztvárnit ideální budovu vaší školy tak, abyste použili alespoň jeden z prvků ozelenění. Můžete se nechat inspirovat tím, co jste právě viděli. Vaší fantazii se meze nekladou. Pracovat budete každý samostatně, máte možnost vybrat si také techniku, která je vám blízká, případně kombinovat více přístupů. Máte k dispozici umělecké tuhy různých barev, olejové křídy, suché pastely a různé materiály na koláž (krepový papír, obrázky z časopisů). Závěrečná vernisáž: všechna díla pokud možno zavěsíme a pozveme účastníky na vernisáž. Každý žák má 3 nalepovací papírky a může je nalepit ke třem návrhům, které ho nejvíce zaujaly (viz ukázka v příloze). Nakonec vyhlásíme nejpopulárnější návrhy výstavy (autory odměníme drobnou cenou). 6

7 Přílohy Aktivita 4 Koláž vsaku Příklad: ortofotomapa městské krajiny Výstup: Vodou pokropená koláž se znázorněním jednotlivých druhů ploch. 7

8 Aktivita 5 Hledačka Příklad: průvodka městem 8

9 Aktivita 6 Zelené město Výstup: návrh ozelenění školy s výběrovými lístky Uvedení zdroje: Fotografie 1: letecký snímek, Fotografie 2, 4 (text a obrázky), 5: Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Fotografie 3: Mapa Jablonce nad Nisou (průvodce městem), zdroj: 9

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE R P Z NA M Ý N E Ř Ě M ZA M Í Z R U K X E K L Á U MAN A N Á V CO UČ Í ITE A V E DŘ LE PR I R P FI RZ Y U D O K O PR EX ÁV L N K É UÁ TY N CK R A I A D M K TO VNÍ E M CO A PR MY RO O ŽÁ KY EXKURZE V KONTEXTU

Více

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou

Více

OBSAH. Úvod... 5. Školní přírodovědné projekty... 9. Podklady pro přírodovědné projekty... 14. Doplňující pracovní listy... 134

OBSAH. Úvod... 5. Školní přírodovědné projekty... 9. Podklady pro přírodovědné projekty... 14. Doplňující pracovní listy... 134 OBSAH Úvod... 5 Co publikace obsahuje a komu je určena?... 7 Školní přírodovědné projekty... 9 Místo školních projektů v přírodovědném vzdělávání... 9 Kompetence a dovednosti rozvíjené školními projekty...

Více

PROJEKTOVÝ DEN DEN BEZ AUT

PROJEKTOVÝ DEN DEN BEZ AUT C1 Doprava doleva VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA PROJEKTOVÝ DEN DEN BEZ AUT Obsah: Úvod PROJEKTOVÝ

Více

Obsah Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 - ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 - ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Bingo Aktivita 2: Různé úhly pohledu 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ POMOC Teorie

Více

Interkulturní seminář

Interkulturní seminář Interkulturní seminář METODIKA Hana Krejsová Tereza Rejšková ÚVOD STEREOTÝPEK V NÁS PROGRAM INTERKULTURNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ Metodika projektu Stereotýpek

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

Vypracováno v rámci projektu Sousedé se stávají přáteli (2012 2013) Společný projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň

Vypracováno v rámci projektu Sousedé se stávají přáteli (2012 2013) Společný projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň Vypracováno v rámci projektu Sousedé se stávají přáteli (2012 2013) Společný projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň a Krajského kruhu mládeže Horní Franky Obsah PŘEDMLUVA...

Více

Průřezové téma environmentální výchova

Průřezové téma environmentální výchova Environmentální výchova Charakteristika průřezového tématu Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A ANOTACÍ z X. pedagogické konference Středočeského kraje VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT Český svaz ochránců přírody Vlašim Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

Projekty 2008/2009. 3. Části projektu 3.1 Motivace. 3.2 Realizace. 4. Závěr. Příloha: Pracovní list (plánek Chebu) Fotodokumentace

Projekty 2008/2009. 3. Části projektu 3.1 Motivace. 3.2 Realizace. 4. Závěr. Příloha: Pracovní list (plánek Chebu) Fotodokumentace Projekty 2008/2009 Projekt Cheb a jeho historie Termín (předpokládaný): květen 2008 Forma realizace: projektový den Třídy: 2. 5. Časový rámec: 4 6 vyučovacích hodin Dominantní průřezové téma: Environmentální

Více

VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA B 4 Koukej, kudy šlapeš! VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Autoři: Mgr. Jan Vrtiška, Ing. Eva Horejcová, Mgr. Gabriela Dobruská Jazykové

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Zvíře Aktivita 2: Hic sunt leones Aktivita 3: Změna je život 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ

Více

Výukový modul pro třídy s Montessori pedagogikou 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace

Výukový modul pro třídy s Montessori pedagogikou 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace Výukový modul pro třídy s Montessori pedagogikou 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace Vzdělávací modul vznikl za podpory grantového projektu v rámci globálního

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Metodická příručka pro školní družiny

Metodická příručka pro školní družiny Cassiopeia Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Metodická příručka pro školní družiny Domek aneb domácí ekologie Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat

Více

Za Naturou na túru. metodika terénní výuky. Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů

Za Naturou na túru. metodika terénní výuky. Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů Za Naturou na túru metodika terénní výuky Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů Za Naturou na túru metodika terénní výuky Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv

Více

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P Projekt KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME PŘÍRODĚ (k průřezovému tématu Enviromentální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu : Garant projektu: Přílohy: Schválil dne: Mgr.Věra

Více

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 KRAJINA regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 EKODOMOV Ekodomov se zaměřuje na oblast udržitelné spotřeby a odpovědného využívání přírodních zdrojů, přičemž

Více

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše cesty k učení Jihlava 2012 (1.revize ŠVP z roku 2007) 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní

Více

METODIKA. SEMINÁŘ PRO EKOPEDAGOGY Občanská angažovanost

METODIKA. SEMINÁŘ PRO EKOPEDAGOGY Občanská angažovanost METODIKA SEMINÁŘ PRO EKOPEDAGOGY Občanská angažovanost kresba: David Fišer Cíl semináře Ekopedagogům, kteří se zúčastní semináře, bude představen výukový program Nenechte se zastav(i)ět! a částečně také

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu...

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu... 1 obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CO JE RVP A ŠVP... 2 CO JE ESF... 2 CO JE PROJEKT SBOROVNA... 3 Cíle projektu...3 Účastnická skupina...3 Lektorský tým...3 Financování projektu...3 METODA PROJEKTU SBOROVNA...

Více

Studijní opora k projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030. Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede. Celkový počet stran: 98

Studijní opora k projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030. Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede. Celkový počet stran: 98 1.1 RVP ZV od cílů vzdělávání přes klíčové kompetence k očekávaným výstupům předmětu a hodnocení zeměpisu, Zeměpis (Geografie) v učebních plánech a osnovách na ZŠ a SŠ, evaluace výsledků učebních činností

Více

Metodika výuky výtvarné výchovy na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výtvarné výchovy na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Dáša Lasotová Radim Bejlovec Metodika výuky výtvarné výchovy na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt je spolufinancován

Více

Metodická příručka k učebnici

Metodická příručka k učebnici Metodická příručka k učebnici Výchova k občanství. učebnice pro 5. 9. ročník Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Milé kolegyně, milí kolegové, rádi

Více

Pobytový kurz s tématem: ZAMORENÍ ˇ

Pobytový kurz s tématem: ZAMORENÍ ˇ Pobytový kurz s tématem: ZAMORENÍ ˇ Výukový a metodický materiál k průřezovým tématům Environmentální výchova, osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova Obsah: 1. den dopolední blok 5 odpolední

Více