ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL"

Transkript

1 ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: zpracoval/a: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Mgr. Jiří Vymětal Vzdělávací cíle předmětu vést k chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání rozvíjet pozitivní vztah k mateřskému jazyku a chápat jej jako potencionální zdroj pro rozvoj osobního i kulturního bohatství vnímat a osvojovat si jazyk jako bohatý mnohotvárný prostředek k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů naučit zvládat běžná pravidla mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjet pozitivní vztah k jazyku v rámci interkulturní komunikace vést k samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření podporovat sebedůvěru při vystupování na veřejnosti a kultivovaný projev jako prostředek prosazení sebe sama rozvíjet individuální prožívání slovesného uměleckého díla, sdílení čtenářských zážitků, rozvíjet pozitivní vztah k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání napomáhat dobře vnímat a pochopit okolní svět a sebe sama vést k poznávání kulturních tradic analyzovat literární texty pomáhající řešit problémy dospívajících a problémy současného světa učit zvládat životní situace (pomocí dramatické výchovy)

2 KLÍČOVÉ KOMPETENCE k učení k řešení problému komunikativní sociální a personální uplatňovat metody RWCT (Čtením a psaní ke kritickému myšlení) používat počítačové programy vést žáky k práci s jazykovými příručkami využívat kromě učebnic i jiné texty zařazovat tzv. dílnu tvůrčího psaní a dílnu čtení nabízet žákům možnost čerpat z vlastních zážitků (zařazování prožitkových metod) vést žáky k samostatnému ověřování jazykové správnosti (jazykové příručky, slovníky) vést žáky k prezentaci práce zařazovat metody k nácviku aktivního naslouchání vyhledávat příklady aktivního naslouchání v literárních textech používat audiovizuální techniku vybírat k rozboru literární texty pomáhající řešit problémy dětí a dospívajících zařazovat kooperativní výuku nebo učení ve dvojicích zadávat úkoly, ve kterých by žáci mohli formulovat a prezentovat své názory pomocí Dramatické výchovy učit žáky zvládat životní situace (učení životním dovednostem) Pracovní zařazovat nácvik praktických dovedností k vyplňování úředních materiálů občanské zařazovat diskuse k aktuálním tématům nabízet možnost zúčastnit se kulturních akcí vést žáky k poznávání kulturních tradic

3 Globalizace a vzájemná závislost jednotlivých částí světa (GVZS) ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství kulturní, sociální a politická globalizace migrace ve světě mezinárodní instituce Lidská práva (LP) základní lidská práva dětská práva a práva seniorů diskriminace a xenofobie demokracie a dobré vládnutí rovnost mužů a žen Témata NS GRV Globální problémy (GP) chudoba a nerovnost nízká míra vzdělanosti zdravotní problémy podvýživa a hlad nedostatek nezávadné vody životní prostředí populační růst konflikty a násilí Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce (HPRS) rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost rozvojové cíle tisíciletí historie, motivy, principy humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

4 6. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Báje, mýty, příběhy, pověsti 2. Próza a poezie 3. Dobrodružná literatura 1.1 Volná reprodukce přečtených bájí a mýtů žák sleduje a popisuje, jak se člověk může vyrovnávat s problémy žák se učí přijmout odpovědnost za sebe a svět, ve kterém žije respektuje odlišné názory a pohledy na svět (dané kulturou národů) 2.1 Lyrika, epika 2.1 žák ocení naše kulturní a historické dědictví a jeho roli v současném globalizovaném světě 2.1 popíše vzájemná závislost jednotlivých částí světa 3.1 Literární hrdina žák se zamýšlí nad odpovědností jedince seznámí se s rozvojovými cíly tisíciletí (sestaví své osobní rozvojové cíle) 1.1 Texty o vzniku světa: na základě různých textů se žáci seznámí s několika teoriemi, názory a představami o vzniku světa (Bible, Mezopotámie, Egypt, Indiáni, Slované atd). Žáci ve skupinách pracují na vybraném mýtu (každá skupina má jiný), vytvoří plakát, prezentují: porovnávají jednotlivé představy a mýty. 2.1 Diskuse: česká (literární) kultura v současném světě, současný svět v české kultuře (literatura/texty písní/film) Práce ve skupině na základě společně přečteného textu: Jaký byl literární hrdina. Co dokázal? Co změnil? Jakým způsobem? X Jaký jsem já? Co chci dokázat? (Co mi vadí co LP - základní lidská práva GP - konflikty a násilí 2.1 GVZS - kulturní globalizace 3.1 HP - rozvojové cíle tisíciletí

5 4. Texty o přírodě 5. Humor v literatuře 4.1 Téma přírody v různých textech 4.2 Interpretace literárního textu 5.1 Příběhy s dětským hrdinou 5.2 Autoři knih s dětským hrdinou 4.1 žák vnímá environmentální a ekologické problémy současného světa 4.2 žák efektivně spolupracuje s ostatními žák si hledá své vzory žák ocení pozitivní vlastnosti žák se seznámí se světovými autory knih pro děti a mládež bych rád změnil?) Co chci změnit (pro blaho společnosti v regionálním či celospolečenském měřítku)? Jakým způsobem toho můžu docílit? Své osobní cíle žáci ve skupině porovnají s rozvojovými cíly tisíciletí 4.1 Práce s klíčovými slovy: najdi v textu slova (myšlenky), která poučují čtenáře, jak má vypadat správný vztah člověka a přírody. 4.2 Dramatizace: přečtený text se žáci ve skupině pokusí ztvárnit dramatickou formou (pantomima, živé obrazy apod.) 5.1 Čtenářská dílna: žáci představují svou knihu s dětským hrdinou, seznámí spolužáky s autorem a obsahem knihy, v čem je mu postava blízká, co si uvědomuje na základě četby, v čem mu kniha pomohla atd. 4.1 GP - životní prostředí 5.1 LP- dětská práva, základní lidská práva

6 6. Dopis (komunikace a sloh) 7. Popis (komunikace a sloh) 6.1 Dopis kamarádovi, blízké osobě 7.1 Popis budovy, místnosti 7.2 Popis postavy žák se vžije do pozice svého vrstevníka v daných světových destinacích, učí se empatie žák zjišťuje základní informace o daných světových zemích, zajímá se o problémy daných regionů (chudoba a nerovnost, nízká míra vzdělanosti, zdravotní problémy, podvýživa a hlad, nedostatek nezávadné vody, životní prostředí) 7.1 žák se seznámí s kulturním prostředím lidí v různých koutech světa, chápe způsoby a výhody jednotlivých způsobů bydlení, neodsuzuje je 7.2 žák odsoudí xenofobii a rasismus 6.1 Napsat dopis pomyslnému kamarádovi z jiného koutu světa (Haiti, Afrika, Indie, Čína), o životě v naší zemi, na našem kontinentě. Pro aktivitu je důležité, aby si žáci také zjistili základní informace o zemi, kam dopis poputuje, aby věděli, čemu se mají vyhnout, aby dopis nevyzněl zle. Měli by v dopise položit několik otázek, na něž by rádi chtěli získat odpověď. (Dopis se může přeložit do angličtiny a skutečně odeslat.) 7.1 Popis podle obrázků: Žáci popisují podle obrázků různé druhy domů na celém světě, porovnávají jednotlivá bydlení, vyjadřují se, jaké asi může být bydlení v takovém obydlí. 7.2 Práce ve skupině: žáci dostanou fotografie různých typů lidí (různá barva pleti, různé stáří apod.), musí si tipnout, kde žijí, co dělají, jak 6.1 GP - chudoba a nerovnost, nízká míra vzdělanosti, zdravotní problémy, podvýživa a hlad, nedostatek nezávadné vody, životní prostředí 7.1 LP - diskriminace a xenofobie, základní lidská práva 7.2 LP - diskriminace a xenofobie, rovnost mužů a žen

7 8. Vypravování 8.1 Zpracování jednoduchého vypravování 8.1 Žák si všímá kulturních a přírodních zvláštností jiných zemí, upozorňuje na ně, vypráví o nich. žijí. Žáci ve skupině své názory prezentují ostatním skupinám, poté dostanou skutečné informace o těchto lidech, prezentují, v čem se skutečnost (ne-)shoduje s jejich názory, jestli mu mohli svým úsudkem (prvním dojmem) ublížit apod. Následně každý žák zpracuje popis osobnosti na jedné z fotografií. 8.1 Žáci vypravují o své zajímavé dovolené (nebo zapojí svou fantazii a vypravují o dovolené ve světě, jakou by chtěli jednou zažít), upozorňují na přírodní či kulturní zvláštnosti. 8.1 GVZS - kulturní, sociální a politická globalizace

8 7. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV 1. Nauka o tvoření slov (jazyková výchova) 2. Lidová slovesnost 1.1 Obohacování slovní zásoby 2.1 Lidová slovesnost 2.2 Světové báje a mytologie 2.3 Pohádka Uvědomuje si, že jazyk je kulturním dědictvím každého národa Zná slova, která mají globální charakter 2.1 Seznámí se s lidovou slovesností různých světových autorů, vyjadřuje svůj vztah k národním hodnotám (k jazyku) 2.2 Pochopí myšlenkový svět lidí z různých kultur 2.3 Charakterizuj tématiky pohádek jednotlivých národů 3. Cestopis 3.1 Vlastní cestopis 3.1 Formou cestopisu se seznámí se zeměmi třetího světa, podle fotografií napíše vlastní cestopis Ve skupině vypracuje odpovědi na otázky: Čím je pro člověka národní jazyk. Jaké by to bylo, kdyby nám vzali náš jazyk, nebo kdybychom byli nuceni mluvit na úřadech jiným jazykem (jako v afrických státech) Do mapy světa sepíší slova, kterým rozumí všude na světě. 2.1 Čtenářská dílna (četba lidové slovesnosti z různých koutů světa), sdílení 2.2 Pětilístek, diamant, čtenářská dílna, dramatizace 2.3 Čtenářská dílna, myšlenková mapa, dramatizace, ilustrace 3.1 Práce s fotografií práce s jinými zdroji (hledání informací v encyklopediích a na netu) Zařazení v rámci NS GRV 1.1 GVZS - kulturní globalizace 2.1 GP nízká míra vzdělanosti 2.2 GVZS - kulturní globalizace 2.3 GP chudoba a nerovnost 3.1 GP chudoba a nerovnost

9 tvorba vlastního cestopisu 4. Popis (komunikace a sloh) 5. Práce s odborným textem (komunikace a sloh) 6. Tvůrčí psaní 4.1 Popis domu 4.1 Využívá znalosti a zkušenosti získané z jiných zdrojů k popisu domů, v nichž bydlí lidé v různých koutech světa 5.1 Výtah 5.1 Vypíše výtah z odborného textu na problematiku GRV 6.1 Zamyšlení 6.1 Žáci se zamyslí nad globálními problémy a cestami jejich řečení 4.1 Předvídání: žák si vybere fotografii domu, odhadne, kdo v takovém domě bydlí, z jakého koutu světa obrázek je kooperace: ve dvojicích napíší popis prezentace názorů, popisů konfrontace s realitou 5.1 Brainstorming, práce s odborným textem zaměřeným na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci, žáci se zaměří na klíčová slova, vypíší si je, najdou ve slovníku 6.1 Prezentace v powerpointu tvůrčí psaní jak odstranit globální problémy? 4.1 GP - chudoba a nerovnost, nízká míra vzdělanosti, zdravotní problémy 5.1 HPRS - historie, motivy, principy humanitární pomoci a rozvojové spolupráce 6.1 GP všechny oblasti

10 8. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV 1. Literatura pro volný čas 2. Příběhy a texty o Vánocích 1.1 Cestopis 1.1 Na základě cestopisu jako literárního žánru se seznámí s různými kulturami, s různým prostředím. 2.1 Mravní zásady v křesťanské literatuře 3. Šoa 3.1 Šoa v české i světové literatuře 2.1 Porozumí, jak náboženství a víra mění pohled na svět, může posouvat lidstvo k lepšímu. 3.1 Seznámí se s rasismem a xenofobií jako se stále aktuálním globálním problémem lidstva 1.1 Tichá četba textu, práce s otázkami (vztahujících se i k porušování lidských práv v těchto zemích), kooperativní vyučování (práce ve skupině: hledání informací k zemím, o nichž je zmínka v cestopisech, s kterými pracujeme, tvorba fotodokumentace k textu, vlastní postřehy, touhy, informace, tipy na výlet) 2.1 Diskuse na základě přečtených textů Čtení s předvídáním, prožitková četba, podvojný deník Hledání příkladů rasismu a xenofobie i v současnosti (práce s novinami a časopisy) Zařazení v rámci NS GRV 1.1 LP - základní lidská práva 2.1 GVZS - kulturní, sociální a politická globalizace 3.1 LP - diskriminace a xenofobie

11 4. Odborný text 5. Úvaha (komunikace a sloh) 4.1 Odborný text a práce s ním 4.2 Formulování hlavních myšlenek textu 5.1 Osobní postoj autora textu 4.1 Na základě odborného textu, s kterým žáci pracují, se dozví nové informace a myšlenky související s GRV Na základě práce s odborným textem o chudých zemích se seznámí s kulturou a životem lidí v nejchudších zemích světa Jsou ochotni pomoct lidem v nouzi 5.1 Na základě informací souvisejících s problematikou GRV vypracuje úvahu na individuální (samostatně zvolené) téma. (Např.: migrace, AIDS, Obnovitelné zdroje energií.) 4.1 Práce s textem vztahujícím se k problematice GRV (např. historie, motivy, principy humanitární pomoci a rozvojové spolupráce + aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce), výtah, výpisky, práce s jinými zdroji informací, skupinová práce debata, hledání informací na netu, dopis člověku do chudé země uspořádání sbírky na adoptivního spolužáka (Haiti/Indie) 5.1 Po seznámení s oblastmi zájmu GRV následuje diskuse (žáci přemýšlí o jednotlivých oblastech, hledají svůj postoj, objevují své zaujetí), poté následuje: Tvůrčí psaní (vybrané téma z problematiky GRV, zachycení osobního stanoviska), tvorba hodnotících otázek k textu, vzájemné konzultace žáků 4.1 HPRS - historie, motivy, principy humanitární pomoci a rozvojové spolupráce; HPRS - aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce 4.2 HPRS - aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce; GP - chudoba a nerovnost 5.1 GP všechny oblasti (dle rozhodnutí žáků)

12 9. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV 1. Můj domov a svět 2. Krása je v pravdě 3. Neklidné dvacáté století 1.1 Cestopisy 1.2 Mýty 2.1 Interpretace přečteného realistického textu 3.1 Odraz války v literatuře 3.2 Diskuse o možných posláních literatury 1.1 Ocení kulturní a historické dědictví 1.2 Porovnává různé kulturní pohledy na svět a společnost 2.1 prezentuje své dojmy z domácí četby o globálních problémech lidstva 3.1 odmítá útlak a násilí, vciťuje se do situací liter. postav 3.2 formuluje otevřené a hodnotící otázky 1.1 Na základě četby cestopisů popisující život a kulturu v různých koutech světa, popíše kulturu popisovaných národů a najde to, čím mohou obohatit náš myšlenkový svět a naši společnost. 1.2 Komparace přečtených mytologických děl národů z celého světa, hledání shodných prvků. 2.1 Četba o postavení ženy v muslimské společnosti, konfrontace svých názorů s postoji muslimských žen v DVD dokumentu 3.1 Nakreslí komiks 3.2 Diskuse na téma negativního vlivu literatury a médií na lidské myšlení (za pomocí příkladů) Zařazení v rámci NS GRV 1.1 HPRS - rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost 1.2 LP - základní lidská práva 2.1 LP - rovnost mužů a žen 3.1 GP konflikt a násilí 3.2 GP nízká míra vzdělanosti 4. Výklad 4.1 Výklad 4.1 studuje materiál, vyhledává a třídí informace, propojuje v souvislostech, využívá různých zdrojů informací, 4.1 připraví si materiály o problematice humanitární pomoci, pracuje s více zdroji informací, napíše výklad 4.1 HPRS - aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

13 hodnotí, který ze zdrojů je pro něj nejpřínosnější 5. Charakteristika 6. Úvaha 7. Proslov 5.1 Charakteristika postavy 5.1 je schopen ocenit přínos lidí pracujících pro blaho světa 6.1 Úvaha vyjadřuje své názory k aktuálním událostem respektuje různá hlediska 7.1 Proslov přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, vytváří si pozitivní představu o sobě samém dodržuje zásady dorozumívání 5.1 Slohová práce o člověku, který vykonal či vykonával nějakou činnost, která posunula lidstvo jako celek o kus cesty dál 6.1 žáci napíší úvahu o aktuálním globálním problému, své názory prezentují žáci si připraví proslov na téma Rozvojové cíle tisíciletí žáci si připraví proslov, který může jednou v budoucnosti přednést ministr pro světový mír, či ministr pro světové blaho, nebo světovou rovnost a spravedlnost (měl by v proslovu zhodnotit minulost, porovnat současný stav s minulostí př. s rokem 2011) 5.1 HPRS - aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce 6.1 GP všechna témata 7.1 HPRS - rozvojové cíle tisíciletí

Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň. Charakteristika - Obor Český jazyk a literatura na I. stupni ZŠ.

Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň. Charakteristika - Obor Český jazyk a literatura na I. stupni ZŠ. Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková výchova zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková komunikace

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ

6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 6. r. 4

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŽIVO Verze první z 01. 06. 2007 Platnost od 1. 9. 2007 Obsah 1. Identifikační

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová Vzdělávací obor Český jazyk je realizací vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková výchova.

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola RVP ZV Základní vzdělávání Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Od 1. září 2012 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

VZDĚLÁNÍ DO ŽIVOTA 2 GYMNÁZIUM ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VZDĚLÁNÍ DO ŽIVOTA 2 GYMNÁZIUM ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Aktualizace k 1. září 2013 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy... 5 2.2. Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3. Charakteristika

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Český jazyk Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v jazykových třídách v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Celková dotace je 17 hodin. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk je

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

5.C Učební osnovy základní škola II. stupeň. 5. C. 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5. C. 1. 1 Vyučovací předmět: Český jazyk

5.C Učební osnovy základní škola II. stupeň. 5. C. 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5. C. 1. 1 Vyučovací předmět: Český jazyk 5.C Učební osnovy základní škola II. stupeň 5. C. 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5. C. 1. 1 Vyučovací předmět: Český jazyk Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk má mezi vyučovacími

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4- Krč, 14200. Školní vzdělávací program- Čalouník 33 59 H / 01

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4- Krč, 14200. Školní vzdělávací program- Čalouník 33 59 H / 01 6. Učební osnova Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4 - Krč, 142 00 Zřizovatel: Hlavní město Praha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Čalouník Kód a název oboru vzdělávání: 33 59

Více

4.3. Jazyk a jazyková komunikace

4.3. Jazyk a jazyková komunikace 4.3. Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům

Více

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 motto: Chceme dát dětem prostor Školní vzdělávací program Otevřená kniha pro 1. 9. ročník Vytvořeno podle Rámcového vzdělávacího programu Předkladatel 2. základní

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících Český jazyk a literatura se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. Celková časová dotace na

Více

Učitel motivuje ke schopnosti kriticky myslet, rozpoznat a pochopit problém, činit a obhájit názor a uvážlivá rozhodnutí

Učitel motivuje ke schopnosti kriticky myslet, rozpoznat a pochopit problém, činit a obhájit názor a uvážlivá rozhodnutí ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Anglický jazyk zpracoval/a: Mgr. Eva Tomanová Vzdělávací cíle předmětu k učení k řešení problému chápat jazyk jako nezbytný prostředek ke komunikaci s jinými národnostmi

Více

Školní vzdělávací program (zpracován dle RVP ZV)

Školní vzdělávací program (zpracován dle RVP ZV) Školní vzdělávací program (zpracován dle RVP ZV) Učíme se v souvislostech. Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy - Klima školy - Estetické podmínky - Učebnice a učební pomůcky - Technické

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více