" 4 ústavl tpr.ohstu~!u":l

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "" 4 ústavl tpr.ohstu~!u":l"

Transkript

1 " 4 ústavl tpr.ohstu~!u":l tota ruc rezrmu Praha č.]. USTR 857-3/2014 Počet listů: 4 Počet příloh: 2/51 ROZHODNUTí Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen "Ústav" nebo "ÚSTR") jako povinný subjekt dle ustanovení 2 zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném řlstupu k informacím (dále len "nfz" obdržel dne žádost pana (dále jen "žadatel"), informací obsahující 10 různých strukturovaných dotazů. Ústav žádost posoudil a v souladu s ust. 15 odst. 1 nfz rozhodl takto: Žádost o poskytnutí informací se částečně odmítá. Odůvodnění: Žadatel požaduje poskytnutí následujících informací, cituji: 1. Na 15. jednání Rady Ústavu dne 25. listopadu 2014 byl projednán protokol Archivní správy Ministerstva vnitra o kontrole, provedené patrně od 30. července 2014 do 2. října 2014 v Archivu bezpečnostních složek (dále jen "Archiv''). Protokol, kterému je podle ústního sdělení místopředsedy Rady Ústavu Lukáše Jelínka přiděleno čj. USTR-19410/2014, byl Ústavu předložen ředitelkou Archivu Světlanou Ptéěnlkovou a byl Radou projednán v rámci bodu "Kontrola úkolů". Žádám o poskytnutí protokolu, včetně všech případných příloh. 2. Žádám o sdělení všech inventárních jednotek (sígnatur), které byly předmětem kontroly v rámcí porovnání originálu archiválie s její digitální kopií. 3. Kolik inventárních jednotek se stalo předmětem kontroly v rámci porovnání originálu archiválie s její digitální kopií? 4. V rámci pokusu současného vedení Ústavu a Archivu o zavedení nového Organizačního řádu, který má přejít v účinnost k 1. dubnu 2015, lze zároveň počítat se značnými změnami v systému systematizovaných míst v obou organizačních složkách státu. Žádám o poskytnutí aktuálního přehledu systematizovaných míst Ústavu. Z přehledu musí být patrné následující údaje: počet systematizovaných míst v každém organizačním útvaru/úseku, ke dni zpracování této žádosti počet skutečně obsazených míst a počet míst neobsazených (volných). Siwiecova Praha 3 Tel.: ,322 Fax:

2 5. Žádám o poskytnutí aktuálního přehledu systematizovaných míst Archivu. Z přehledu must být patrné následující údaje: počet systematizovaných míst v každém organizačním útvaru/úseku, ke dni zpracování této žádosti počet skutečně obsazených míst a počet míst neobsazených (volných). 6. Žádám o poskytnutí nejnovější verze navrženého nového systému systematizovaných míst Ústavu, který se týká stavu po účinnosti nového Organizačního řádu Ústavu. Z přehledu musí být patrné následující údaje: počet systematizovaných míst v každém organizačním útvaru/úseku. Zároveň žádám o poskytnutí všech dalších písemných podkladů, které se vztahují na sestavování návrhu nového systému systematizovaných míst Ústavu, který se týká stavu po účinností nového Organizačního řádu Ústavu (např. vyjádření došlá v rámcí připomínkového řízení). 7. Žádám o poskytnutí nejnovější verze navrženého nového systému systematizovaných míst Archivu, který se týká stavu po účinnosti nového Organízačního řádu Archivu. Z přehledu musí být patrné následující údaje: počet systematizovaných míst v každém organizačním útvaru/úseku. Zároveň žádám o poskytnutí všech dalších písemných podkladů, které se vztahují na sestavování návrhu nového systému systematizovaných míst Archivu, který se týká stavu po účinností nového Organízačního řádu Archivu (např. vyjádření došlá v rámci připomínkového řízení). 8. Z ústního vyjádření ředitele Kanceláře Ústavu Michaela Pelíška na 15. jednání Rady Ústavu dne 25. lístopadu 2014 jednoznačně vyplývá, že v Ústavu jsou uložena prohlášení o střetu zájmů veřejných funkcionářů Ústavu. Vzhledem k vymezení pojmu "veřejný funkcionář" dle usl. 2 odst. 2 písm. c) a d) zákona o střetu zájmů nemůže být pochyb o tom, že vedoucí zaměstnanci Ústavu a jemu podřízeného Archivu bezpečnostních složek, kteří jsou zařazeni do 2. až 4. stupně řízení, jsou podle zákona o střetu zájmů povinní pravídelně vyplňovat a odevzdávat prohlášení. Nehledě na to, zda tito zaměstnanci v minulostí odevzdávalí svá prohlášení orgánu, který je k vedení regístru podle zákona zmocněn či níkolív, žádám tímto o poskytnutí všech prohlášení odevzdaných v rámcí plnění ust. 7 až 11 zákona o střetu zájmů, kterýmí Ústav dísponuje od následujících osob: Pavla Foglová (ředítelka Ústavu od 10. dubna 2013 do 30. dubna 2014), Zdeněk Hazdra (1. náměstek ředitelky ÚSTR od dubna 2013 do 30. dubna 2014, od 1. květm;12014 vykonávající funkci ředitele ÚSTR), Ondřej Matějka (od 1. června náměstek ředitele ÚSTR), Jakub Stránský (od února 2014 náměstek ředitelky/ředítele ÚSTR pro ekonomiku, provoz a informatíku), Michael Pelíšek (od dubna 2013 ředítel Kanceláře ÚSTR), Světlana Ptáčníková (od dubna 2013 ředitelkou Archivu bezpečnostních složek) a Petr Zeman (od dubna 2013 zástupce ředitelky Archivu bezpečnostních složek). Vzhledem k skutečnosti, že se na uvedené osoby nepochybně vztahuje právo občanů nahlížet do jejich prohlášení o střetu zájmů (a dále vzhledem ke skutečnosti, že jsem o nahlížení do těchto prohlášení již původně požádal žádostí z 24. září 2014, avšak doposud bez výsledku), očekávám, že výše žádaná prohlášení budou poskytnuty v podobě prosté kopie, bez začerňování některých pasáží. 9. Z informačního systému české justice vyplývá, že původní rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 ve věci žaloby Mgr. Daniela Hermana proti ČR - Ústavu pro studíum totalítních režimů, byl na vyžádání odvolacího soudu Obvodním soudem pro Prahu 3 přepracován a v novém znění zaslán odvolacímu soudu. Byl přepracovaný soudní rozsudek ve výše uvedené věci zaslán též Ústavu? 2

3 10.Pokud odpověď na dotaz výše zní "ano", anebo pokud si Ústav přepracovaný soudní rozsudek opatřil sám, žádám o poskytnutí přepracovaného soudního rozsudku ve výše uvedené věci. K žádosti se povinný subjekt vyjadřuje následujícím způsobem. Ad 1. Ústav má za to, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti. Kontrolovaným subjektem je Archiv bezpečnostních složek, kontrolujícím Ministerstvo vnitra. Lze tedy odkázat na 11 odst. 2 písm. c) nfz. Dle informací, které má Ústav k dispozici, nelze navíc protokol Archivni správy Ministerstva vnitra o kontrole, provedené v letních měsících toho roku, pokládat za definitivní. Proti znění protokolu podal Archiv bezpečnostních složek námitku. Ad 2. Viz odpověď na dotaz Č. Ad 3. Viz odpověď na dotaz Č. 1 výše. 1 výše. Ad 4. Ústav má rozpočet stanovený pro 130 systemizovaných míst. K v Ústavu pracuje 126 zaměstnanců. Organizačni rozděleni systemizovaných míst do jednotlivých útvarů považuje Ústav za informaci vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu podle 11 odst. 1 písm. a) nfz. Pokud žadatel tuto informaci požaduje za účelem zjištění počtu volných pracovních míst, Ústav žadatele může odkázat na rubriku "volné pracovní pozice" na webu Ústavu, kde jsou zveřejňována vypisovaná výběrová řízení. Ad 5. Ústav může žadateli sdělit, že rozpočet Archivu bezpečnostních složek je stanovený pro 127 systemizovaných míst. Další požadované informace se nevztahují k působnosti Ústavu, Ústav těmito informacemi nedisponuje a žadateli tak bohužel nemůže vyhovět. Ad 6. Organizační rozdělení systemizovaných míst do jednotlivých útvarů považuje Ústav za informaci vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu podle 11 odst. 1 písm. a) nfz. Ad 7. Požadované informace se nevztahují k působnosti Ústavu, Ústav těmito informacemi nedisponuje a žadateli tak bohužel nemůže vyhovět. Ad 8. Ústav má za to, že se jedná o informace, které by se měly poskytovat v režimu zákona o střetu zájmů, nikoliv podle nfz. Jelikož se však poskytnutí čestných prohlášení v režimu zákona o střetu zájmů v současné době jeví jako nemožné, povinný subjekt žadateli s ohledem na zásadu transparentního a vstřícného fungování státní správy, poskytuje všechna čestná prohlášení osob dle žádosti v režimu nfz, a to jako přílohu Č. 1. S ohledem na 8b písm. odst. 3 a 12 nfz provedl povinný subjekt anonymizaci přesného data narození dotčených osob, přičemž ponechal informaci o roku jejich narození. Jak již Ústav žadateli na základě žádosti ze dne sdělil, prohlášení Jakuba Stránského a Ondřeje Matějky neexistují. Ad 9. Opravené usnesení bylo zasláno právnímu zástupci Ústavu. 3

4 Ad 10.0pravené usnesení povinný subjekt poskytuje žadateli jako přílohu Č. 2. S ohledem na 8b písm. odst. 3 a 12 nfz provedl povinný subjekt anonymizaci přesného data narození a přesné adresy trvalého pobytu, přičemž ponechal informaci o roku narození a obci trvalého pobytu. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí, a to nadřízenému orgánu prostřednictvím orgánu, který toto rozhodnutí vydal. Michael Pelíšek ředitel kanceláře Ústavu [podepsáno elektronicky] 4

5 _, r,v T C:CSTi"-[F PROHLASENT 0711;)llh'tÚ o pnj'ci, \) ke)ti!!\ unj'ch l j~';g5t"dl, "mt';il;e"i ", maj"ci;ll JJnL\'ióm \ průběbu "}'lcg1w iunl"~ť 'L ('clj'\'""''' () ~ji,jmnll, dn";;.;!,~, hí"~2~i"h jjodj"~l!t ""i'cjny'li> r"~i-:cioljt-i~ť,lj pr,or;"c Lil"''''''! Č 1~\lni)G;, :;;r;, o,i'{-"ru litjmú, v" ~n~níl~k;"l:; Č. 2iGnULlij Sb, {dálc jeti,,'/ú!.'.)j1") \',(,o,~ccfjé úrl",' r~, ()(s~, : /,íkule'j :1 Jmet"', 1101'''' jména rřfj"lťjj'",hl"", nru-ozcnt 'cf-ej",'lo (LL"!.' ioil:ír'-' :,;1'-é[lu.')op;',)m~na l','el'.ri',fj('-j ~." ' ~ r-- _ ~:::::~~'~afolťlli ~~1)2}1~~~V/~ E. OJ'g;ín, \ ~ i;t,,;,':m veřejný r"ni-::cio"m pus,,;',! N,í/tV o L5Jrlio, =.1.i!l';iECCW) ~1"'C cr PiLi-UtrL,) ídentifibj.cl1' čísle : '1.~' ',1/1?,Y'/:;-~.... t5i,ul"ív"";; rlln!~cc l LA j' -, li ( r l( J, C_Ú -'" ~/T fo L r_.jllo' 1 e ;'H'h',/ \ l':i:-2: r> {C,',' (} Jrf., 0:L_J' L OZ c- k.~ \,-_.. li (-' 1.

6 Ozn,ímeni u jinjch ryj",n,iyllll}"clj éinllustecil ( <) a 12 odsl. 2 zúkor;a) Prohlašuj;,!e " OOdHbi Llnden6rn v (hll L ho(lu C jsem ;L) pudllik;j.l1~bo provozovaljinou ","""'l!ltl10'd \-::-clčldnnu činllost NTTDl c,',:;-6- O, 2 a. =l -----" 2. 3 Charaktc nsuka účast> ve i Ohdodní " nrm"."lláz~",, L --1 Sídlo/umlstčni uenliflkoč tlí číslo cl byl statutárním orgár\~m nehn etenem statllllimiho orgánu, členem htlicího, dozorčího nebo kontrolního orgií nli 1"';vnické QSOO Y, ' rov.ll.njíei podnikatelsk"ll činnost NF. "'NO O C1raraxleri.;r.ika _._-- ~"---b==c,..1. Obcll',"d',,"- lrma/mi.;ev! Sldio/LHLlistcni dentiflkačni člsln d) vyk111lával ualší C-'l nus : v Pl'ilco'.:ntprá\ r';m 111: bo Obdo bnúm v/tah LL nebo \'G sltždmím p()merll, veclle vztahu nebo pomi'rll v lfmt působil jako vdejn~- funkcionář NE lano l D O 1 2.,.

7 ru. CJ7námenl () mnjetkll r;'lb:dém 0, prúběhn "5'kon" funh'e ( ]} a 12 OdSL 2 zákona) Pmhla,<uji,.é' \' období uvedeném \' U,,[i. hudll C jsem dú ",éilo vla~rll;~tyí nebo do _,poldnéllo jmění manželů uab,1 L z 3 Druh nemnvitcsti 1- L icena v Ke Je:=:- 7pú,JOh nahyti i - 1 _.~ b) vlastnická práva k vé~"m m[lvil)m. jiná pra va [lebo j i ně maje rkové l;odno tyjcjlchi souhmrlá cena přesáhla částku Kc (.j,_ ")"<,,,, '"uhm u " ",,,"pocit;:,"i í ',ci. pr;',,,,bo j ;'" 'o"j"'""-' hoc_,,,') ~ NiLcv i,);ol,; Ce"., je r,;;;; "d K') Způsob nabytí c) ec"né f1~pí'y nebe práva ~ nimi spojená podle zákona č Sb., cenných papírech, ve znění pozdčjšlch přcdpis", pokud celková výč,c kupní ceny cenných papírů ocl [ednohu emitentu nebo práv s nimi spojených v clohě nahyli přesahuje částku 51l loo Kč anebo Č'Uku Kč v pl-ípildě vice clnilcnlll NE. ANO ',rgr-l! Ll.. Drl1h ; Erni:Cnl Cenil v Kč

8 d) jiný pochl 'i obchodil; společnost. lc!je uvedenv plsmcnu c), pokud hodnota tohntn pochlu přesahuje částku K<:- anebl' částku Ké, jde-ll o pouliy LL vlec obchodních spolccnosti NE,0\'\0 - HodnOUi obchodního podílu ----, 1

9 V. Ol.l1",,','ni n.'djl\'e~b, ct~ rcch avávnzcích š odst. 12 OChL 2 z,iko[)a) 'rnhlašuji. že,' cbttobl uvedeném.. [<Úl; l. h"uu C jsem a.l získej pel1ě/i l~ p"ijmy ne h" J,né majcrkovč v~'hody, 7eJlTl~j"1 dary, s vý!ijllku ual"l'i uvedených v o/mít1lc"li o maielku nabytém v průběhu výkonu funkce podle bbi!tl odměn j, přljmy. podr.i katel sk" l"h" j H,t samosratuc \'ýddečl1é či ncosti, dividendy nebo Jiné příjmy z účasti nebn činnosti v právnických osobách provnzljjících rodnibtels~,oll, t=- t,,-,n,,,,[, jejiellž se uhi'tlmi,}'šc prcsáh!a \" kaleredářn"m rote Kč i'" po",ti'í ptij't nt'do ji""",,,ojetko'ou 'i'il"';" C,' 1"'0 ""'" ucol lopo">,,u)i pl,",,((1"',/,,, ""b n de";; n,udil"''';," které r"i "re,~';i lil "kd"nor llirok,.. ",'''';'',0"; s "ikono", fuokec polo,',g",';,h pr:h'flích pi""pi,,'; 'in t,)i1o'" '''''''''Je " ",mpoch",.."j' "'''f j'jlce,l "",; j< 1ió'd i illl [(oi Druh " vý'š;:' přijmu,-djo J maielkc)v~ výhud ' b) mel nesplacené iimu-,čn! závazky, ztjm0"a půjčky, úvěry, nájemné, závazky ze S1nlo",y o nájmu S právem kollpě nebo Slllěne~né ni\'uky, j ciichž sollhl'llllá výše- přesáhla k 31. prositlei kalendářrubo roku, ZCl nějž.,e omúmellj podává, i'''.,[ktl! Kč NE, Ai\O t::- L ~is 2, 3 '=U=. P(J~C vyplněných _,lm~ L f'whlašlui, žejsem údaje uvetll úplně a pravdivě. v dne Podpis:

10 PiíL-,!la ke. směmici ř~ditde Ú,taVll pro studium tomt.iulíc!l rctimů Příloható:: USF353!2008 ČESTNÉ PROHLÁŠENí Ozná"'~ni ji)1~'eh vykenňvaných i' inno"í"ch, oznámeni o majetku nabytém v [Jnlb~hu výl{(m~ a\lllkcc ozmímeui (; phj liledl, d~f~ch a dv<lzdch jjod1iy~l~ ~cř"jnýrn fulk~i""iiř,,m podle zúkmm c Sb., o střetl! zlij"'.., ve Zll"n! z,ikcilll č. 21G/20D8 Sb. {dme jen "úk(>jl~). Všeobeoné údaje (~ 13 odst. 1 zákona) A. JméJlD, pop". jmén", pnjm~llí ft datum na~oze"!"docjneho flnkdomifo [1';1~no:r~pU'"0~.8.-E-,?~Vr;n4!JA - -~_. 'PřiJl!"em. '", {- {OJ!fi/i(OYtL.- ld"tum mfoze",! iii' L /1'1:+1 :NÁzev Sídlo ldenlifika~n! ~i,;lo...':'xkon{lvan,i funkce,..._... ~~~:i - -- D. Evidenční orgán

11 H. n~lláll~ní o jiných vyk<jnávaný"h ""mostech ( 9 " 12 odst. 2 zákona) Prolhlšllji, že Yobuobí llvedenem Vé;í,!i 1. bu.lu C j,em o) podnikal n~bo provozoval jillctl SWlJOSlel:<Oll výd';kčnou činnost ~E lj~l _~_ AhiO 'U Přffiiněl puůniunílvýddečné Zpusob místo výkonu činno.,l; l..e"dnikánifvi'ddečnéčinnosti L z T~ =::J c) byl smtuttírnim org.m~m nebo členem stal\jliimiil(> ol:>:inll, členelll řídícího, dozorčího n"bo knnlm]tliho (lrg~nll právnické owby, provozuj [cl podnikatolskoll činno,t E í c;r l -... ~ ANO O ~t+- Cha:3kt~,j'lika or '''HU 1 Obchodní firma/názc'v Síd!o/umíslěni idcmifikt,óni tislo J) vykcnúval d,,)m činilo,! v prawvněpl'itvnim neho abdnbném vztahu nebo ve slll7-cbním p",,,erll, vedl~ vzl~hll 'leho pomhll, v némz púsobll j~ko veř~jn~ funkciqmii' \~~(;:+Et~CL\f"ktC/ h~h()(lJ;r-- Sidlo/umístěni ld~nlífikllčn! - 'l= 'l lj člilnosll flrmalniíz~, organizační číslu složkr i t:-~--11l L -= ----~-~ J

12 m. Oznámení () majetku n~bylé", v p"ůb"hll vj'lwllll f"j!,~~ (š 10 a tl od,t. 2 zákuna) Pruhh,uji, že v období uvedeném v ~,i.'ti 1. bodu C jsem clo",."ho vbstnktví n,bú dn."pae'hého jm~ní ma nždů J1~byl a) vl8glaicki noh" j inf. věcná ptáva l< ncmovltostcm. které j,'oll pr'.dm~lcm cvidová,,, v kallliaru nenlovilo,ti, pudle úd"jg hta"tn, ncm()vit",:i G'fz> dm' vl,,]oi""'; " P'" "m" <'d "ve,k _ vb,"i" "1'<>1""1",,,;1,"wb."" "jl,- _,,,,,nvl,,",,;d,e,o :,",11" ''''''o '""id"'!h,,jlt"'" '"'''''lol 11~~l~lD'Uh---TCC;;CCC:;;;;;O;;;C ~ ucmovuosu --r! D;-uh vlastnictví, ~ -'p.:ella V Kč ~. ZpG,,,,, n:lhy\('-1 ', 1~ -....=:J b) vlastnicktpl'lí"n k v~"om movitým, jiná právll ll~ho jin0 m~etto"é hodnoty. j~ji~hl w"hmná c~na přesáhla ~:\,;!ku 500 (jol) Kč (,tú 'ohoi",,,uh:r.l " n"~p"'iti""ji ""i,,do.-" "'""" ji,é ""';"1''''1 0""L1".1'. kji"" "n"i' ny,';,," 25 DOG 1'<) [E'Cí1fJ ~O. O Název, J. 1 C-- 2.! ~--=:[ i. _H L-- _~ J Cena v Kč ~- cl cenllé papíry nebo pr,hu Stlim; "pajená podl<> Zliko'li 0, 591fi 992 Sb., Ocerulýeh p"pirc:oh, ve zněnl rozděj"ch př~dp~3li, pokud eeikcvá v~'se kupní ceny cenn}ch rapír" od jednoho Cmil""la nebo pdv'~; nimi spojených v d(}b~ nabylí přesahuje fú~lku 'in 000 Kf aneho óhku ioo 000 Kč v rnrad~ více ~mitentu 1",nc'E"[1'J'- -ANOTO.. L 1 ~ '.1 1c. 3.1 : :]-- Dmh t-==.. ~..1._.~e." avxe ' \ - =c=_~.--

13 ,. ; '" -,-' o,. d) jiný pllclíl v obehoc1ní spok~n~,\i n~2.i" uved~n v písmenu c), pukuj hodnota tohoto podílu prc,ahuje Částku Kč anebo ~:i"tkll 1OD 000 j(,.", jd~ 1i Q pod,ly u více ohehodni~h "polcčn(\~ti

14 V, Oznámení o pr;j[w~ch, darech ~ zúvazcteh rs od'l. J2oGst.lúlwm,) 'rahbšu.1i, i" v obdnhí uyc,l.ném " <"ástj. bllju C J,"m a) z;gbl rell~žit,; příjmy nebo jiné majetkové výhody, zejm"n" dary, s výjimkou d",-;] uvedoných Vozn:"reni () m"jdku nahylern Vprubč!1u výkoilll funkce podk t'ást; lil, odw.<;ny, phjm]" Zp"dmklldsh' nebo jin,; samoslatné vl1děk~né č inlw~'i. di,úlcmly ne b jiné piijmy z "čast; nebo činlosti v právnických osob"ch prqvozujidd pednlbtelsko'" čineost,jej ieh 1.,nuhmná vý,;e přcsúhln v kal~",mnjm mce i Kč '" "",,;,,;,H;"", oe", jinou"''',i''',,"o" ')iwó" '~pm "n",,101 1l"'''''",""i ral ""nc,,-, ",, o ""[',, at,dito",' "" 'tc"'; c,"vorej")- r,"",i'"", r.dro'..,0",'1"",,;,.vyk"",,,, ruo!ce, p"jic"hi"",," oea'",'" p',,jphu; Jn,,,,",","ul,,,.,,,,,' "","p,,';:h"j' "".", jejich! """ ie ".150 '" 1(1 ('('ll:i) b) měl n~sphcon~ finanční závazky, zejme",' půjčky, ú"~ry, n<ij~ml1e, závazky ze ~mlomy o rrájmu s rrilvem kuujl~ neho gl1l~~~t,,~ ziivazky, j~j i~h;_ sdulunná V)'ŠC přesáhla k 31. prosinci k~l"ndúfnhlg roku, 7" nějž se,nnámenl pod';'v!'., čó.,tkn 100 oon Kc. výš~,' Kc Jméno/název -;čřitc!c---::::; r ~~---l,1 Počet vyplněný"h stran, P!nhla!;\iji, -je jsem údjje uvedl úpjllt u pw\'djv~. dno:

15 1[: 'lil'l01 '",,.." CESTNE PROHLASENl /',f j/: Uzuémeuí o [iaýeh vykonávaných tin'''mtech, nf,mimc"í fl rmljetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech,,brcch dva~.dch p,u.h\vanoí veřejným funkcieuářcm rnule zákona 1'. 159/2006 Sb" o střetu zájmů, YC zněalzákunn Č. 21fi!200S Sh. (dálejen "Z:\kflll") L Všeobecné údaje (~13 odst. 1 zákona) A. Jméno, popř. jména, pi'ijmení a datum na..nuni veřejného funkcionáře popř.,~~"~"~')~?~"-;:'/~l!-~'~'~'~~~~~~~~~~~~~~~~ Jméno. Přijmení jména, / i.z 0-<',1 " Datum narozeni L ~r,p:; Název Sídlo 1d~llli ikačn í či,1 O Vvkonávaná funkce C. Ohdohi, za které se čestné prohlášení podává n. Evidenčníorgán

16 . Oznámení o jiných vykouavaných činnostech ( 9 a 12 odst. 1 zákona) Pťohla\llji, j~ ' obdob! uvcdcučm,- části Lbodu C jsem NF: ANO ~ ~- t o,o 7.plLWh u miste výkonu podnikánl/výdólcčnc či 1n",;L1 hl h}1 společuikem nebo členem právnické nsnhy provozující podnikatelskou činnost i\e A\O Chamk len sti ka Masti ve i Sdlo.umi stěni cl byl statutárním orgállem nebo členem statutárnihn orgánu, členem řídícího, dozorčího Llťho kolllrolniho orgánu právnické osoby, pr<lvn'/l~id podnikatelskou činnost NE ANO Sídlo/um i~lčlli ldentifikučnl '12J O Charakteristika orgánu Obchodní firma/název číslo! J J) vykonával další činnost v pracovněprilvnim nebo obdobném vztahu,.,,,h,, ve služebním NF. ANO *-,..< pomč]'\[.,-cdlc Vl.lahll nebo poměru, v nčmž působiljako vdejn) funkcionář 161 O Ch"-'aktel činnosti f=::::::~~f~~ obdlodl"f'---'''s'fji''co/inlistění fjnna/ná/ev! organizační složkv dentifikační číslo

17 ~ ,." lil Oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu i'unkce ( ic a 12 odst. 2 zákona] Prnhlašuji, že, ohdohí uve<l~n~m,i'lí~tí L hodu C jsem do svého vlasruietvf nebo do spulcčného jmční manželi] nabyl <ll da~l"'ckú nebo jiná věcná práva k uemovitostem, které jsali přcdmčtcm evidováni v katastru nemovitostl. podle údajů katastru ncmovitnsu Uo'o <nd, vl",,,,,,,,, " P'" "rllo "čel "'ode - da"dk. 'l'c'!l,lunik, "v,j"im vi'" 'poluvhl<tnickóho pnlilu,,00 'poicčnóbojm"',; n1o,'lo1ll)! Nf. ls D --_.. i\no Druh Druh vlastnicrvi Cena v Kč Způsob nabytí, nemovitcsti - r l., ~ ~.._---- ~ 2. 3.! bl vlastn leká ptá va k věcem mu\' i;:'lll,ji l~ práva nebe jiné majetkové hodnoty, jejichž sollhrnná Cena přesáhla částku Kč Jo tohoto,ouhrnll '" ''''"poě''""aj; 'i,'ci 1\1'01'",d.,o j 'ni ''''.lelkl''',' oudnul)'. j"jich, "naj, nitii "c" Ke! C~lla v Kč Způsob nabyti J cl cenné papiry nebo pd\a S nim) spojená podle zákona Č, 59iii992 Sh.. (j cenných parire~h, v~ znění pozdčjštch předpisů, pokud celková v}'-,e kupni ~~ly ~tnných piipirú od jednoho emitenta nebo práv s nimi ~pojctl;~h v dubl' nabyti přesahuje částku Kč anebo částku [()O 000 Kč v pfípiidě vice emitentů ZJ NE A:'/O O Druh ,. Cena v Kč, L

18 'ildclltifikačlli dslo f"):'jf~,. :- -,tl.;,) -, cl} jiný podrl \ obchodní společnosti než Je uveden \ písmenu r;), pokud hodnota tohoto podílu přesahuje č~oll", 50 JDO Kč anebo částku Kč, jde-li o podíly vice ubthocll1ich spoldllosti ;~~) ~ Obchcdnijmcno/nézev t;=±j...=~~~~~~~ 1.,

19 V. Oznámenf pfijmech, unrech a závazcích ( J odst. 12 ()d~t. 2 zákona) Prohlašuji, '~ť \' ubdohí uvedené", \' části 1. hodu C jsl'm a) získal pcnčžiré piij my nebo jiné 'najelkovc výhody. /.cjména dary, s vyjim kou darů uvedených v oznámeni o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce podle části ll odmčny, příjmy z podni karclské 11~ ho j iné sarmistatnc výdělečné činnosti, cli vijendy nebo jiné příjmy z úe"sl! nebo činnosti v pr~\il1ických ooobách provoujlcích podnikatelskou či nnos1, j~j idž souhrnnit v)'še přesáhla v kale ndařnim ro~ť Kč {," pcrliliti pti,i'tl ",br, jlom; mai,c',o,-ou 'j'houu,e 1'1'0 ten Lo úél'l ".r'lva7."]i pllll. odnllllu ""b ".al',; nlilá;l""; na kler" lni "Tej,,)' fll.okciom;[- pa,,:,., v,0l1\';>!0,1; j '-j'kot,m r'jl""'.'0dlo Lvlúil,,;c", 'n\vnich pr,rlpi,ú: ou lui,nto soilnmc '" nczol'06lúqlji jary_ lejichl ce"." jo nii;i rl," (])OO KC) r'"---j:; l ranof_j--:-lnu~l1lh ~._: L 3. L 4.j hj měl nesplacené limj1cnl záv".lky,zejménl1 půjčky, úvěry, nájemné, závazky~e smlouvy o nájmu s právem koupi: nebo směnečné záv,v-ky,.i cjichž souhrnná vý-k přesáhla k J, prosinci kalendúřuího roku, za nčjž se oznámení podává, částku Kč. 1 ] j Počel vyplněných strnn: Prohlašuji.ve jsem ú,bic uvedl úplně a pravdivě dne Podpis: 1-.~

20 Ph1ol\a ke směrnici ředitele ÚS '8.'U pro studium rotalitnich režime, Příloha ic Čj : Ust-, 3 j 3/?{)Og (lzi!lámel1 G jru:i'~h vyřsenňvauych člnnostech, li~námerl( 11 íllfljet~" Mhytf-m v priibh'ti výbl/h' r"nk"ť. :'l oznámení fl pi'ijmcdn, Jarech a závazuich p'h\:hllll1lí vcřcjro m fun\.wi'h.1ifc"l [lfldi;, 'l.sk1wm f. 15W18{lt; S1:" c střelu zájmll, ve ZTlči1í zákona ě, 2J6/.l(MJE Sh, (cl:íl~ [ea "z'~k('m") Vš~oh"uf {,dlljť (~ l3 odst. 1 zákona} Jméno, popř. j~én.~ Přfjmení Danili] llllhčlz"'"""' Nálev ~rc~iv bezpeč:~;';";":c~ícl1:' ;':";Ž~'~k~~==~~==~~~~=~~ Si~l<l_. _ Slwlccova2,1.,OOOPTalla3 R O,"!;<:fi '11, ve ktaréan Y~~~i"S' j',mkciull:iř pli'w,-,~)' [ l <l et l i ti k a čm číslo ,vykonávaná Íunk~'~ Zá,tujJ~yně ~e<lilelky archivu - r ) C==~ Kancel~\' Úst"Vll pro studium totelituích režimo''- _

21 li. {ho"'m"", "jjnýd, vyken h nnyd, ;,;nncctccu (993 j2oda2ziikonr) ťj"!ijj~:;,,j;,h y období uvedsuém y biti 1. bmj" C'jsm" N!: ANO 1--- D D PfedměL plj(ln ikání/'i:íd~kčné činnosti h) ll"j. společníkem.. nebo členem orávnick... osoby p",vo",ljíd podnikatelskou. činnost NE Cil - A:"10 L Charakteristika Obchodní Sídl('/umb,ění účasti ve firma/název, ' , ldentiflkačnř číslo c) bylstatutérníra orgánem nebo členem statutárního orgánu, L;lenem Kc.lic(hl1, J.mm::íiw nebo kontrolního orgánu právuickc osoby, provozující pod'1ikaid~k()u <':innvst NF Z ---_.._.- ANO D Charakteristika : Obchcdnl Sidlo/umřstčni d,mlilika.:ni..---' orgánu firma/název _j!'h, _._- tl} vyknnhal da1i'i! činnost v pmrovněprávním nebo obd(jnh~m 'vztahu nebo ve ~jw'ebflim poměn;, v~dk v-/:"hu n"bo '()m~ru, Vti"nrí. pil~obi\ j'llu) vff,',:,jný' 1',,"1<;;io141 NE ANO f- l. D CharaKter činnosti L F---- _ L _-- - Ohchodní j, T _~~nn_"h~~ev_ ; Sid1"lumí~~~í organizační složkv [ ldentifikačni číslo

22 Ul.. Onl1lmťní,) Jnil.jeil.lJ nllllyl.?m 1i ~;t M''', u vji<,,,,u fuillf;;~" ( JO a 12 odst. 2 zákona) k'mllh!íilljl, že v..,btl ebl uved ~"('m r či,; i.,",,,.1,, C j""" Ul) "vhll),h,í<,ktyi "dm dl} ~1l{}lečrt~110 jmfraí mmlž9lii nebyl a) vlastnická n'čbo. iná včcna práva k»ecovítosterc, které jsou přeomčtcsnevidcvénl v katastru J~11l\lv;to~li. púuie údajů katastru ncmovitostl Od,o ",,,i, "[",,,bvl '" pro,.",to ú',d ",,-J, - v1r.,itjilc,,;;""v])""1';', """]'""",j';",po],,'ia'ixlióéh> p"'.'i]",«.h> 'l'nlcčnóho,imc.li TOrm.,"]ll) J. D;uh, ncmovitosti Rekreační OlJJek, Druh vlastnictví Cere v K: soukromý Kč Způsob nabytí Dar od rodičů h) vlastnické práv Ol i<: v~(;eltl movitým, jiná práva n~b() jiné maj ctkovč hodnoty, jejiclrž souhrnná cena přesáhla částku SOO 000 Kč (do ,"<,hmu " n,ozapočilu'"i' '"ci, pdtn "cbo jiné majotkol'é hoti"ucy, jejich! 'Ol", Je ljm n<us aao Kč) 7. ůsob nabyti c) cenné papíry nebe práva s nimí spojená pojie zákona Č. 59}! J992 Sb" o cenných pllpírcch, ve <'Jlěni pozdějších předpisů, pokud cetková výše kllpllí ceny cenných papiru od jednoho cmltentn neh" práv s nimi spojených v uob" nabyti přesahuje částku K?: anebo čáaun TG v připudě více emitentů j =3

23 (,0;:;,.',.'" i-.,',"".".".,.,...- "_'~ -..-.'. - ;,;;-:.",'r.'..',u::,) dl fll;f' pikl;) v obchodní společnosti ucž je uveden v pism',;nu e), f"kucl ~"dnna lllh'j[(j p)dílu pre,;('hue!,á:,t", sn (){)() Kč a"dm čáxtk.u DO 000 K", jj~ -li o podíly ll vtce obchcdnlch společností ts NE Al'i"O D Oochcduí jméno/název identifikační Hodnota obchodufuo číslo nodiln L 2.,,., 3. o'

24 \'. O.l:n1Úm1;n; o pj-1jmfť:!l, dllruh ll. závazcích ( odst. 12 odst. 2 zákona) a) /í~bl p~,,6žitc příjmy nebo jiné rnejctlcovčvýhody, zejména (bcj, s výjimkou darů uvedených v ovnámcní o majetku nabytém \f průbčhuvýkonu funkce podle či~li., odměny, piijn1l' / podnikatelské nebo jiné sarnosratné výdělečné čínncsn, di yi,lendy ndjo jiné pfíjm)' z účasti neho činnosti v právnických osobách provozujících podnikatelskou čínnos, jejichž souhrnná vý.:;" přesáhla v kalendéíuíru roce Kč (,,' ['r.tčti'i pt(jcm nebo jinnu majorkov"" "hod" '" pr" 10:"0 účol nopnvo.'uji ;>lat, ojmčla ncb o d,,!!i ",kiitmti, na kleró [nic,"",jn,' funkc;oníl1 "ÚTok v '0,.'";,1"''''' vykmlotl funkce po<ilo zvi,l>l"id, rc,l,,,leh p1ee1,i,ru; rlo whoi'j,ouhrnu " nezapeči,"""j! ~a,}, jejichi '0[".i"[ligi ne; ) Kll '.y"ýše l'i'ijmu nebo il_~j~tk?'ié výhodv b) měl nesplacené finnněni závazky, zejména péjčky, úvěry, nájemné, závazky ze smlouvy o nájmu s právem koupě nebo směnečné závazky, jejichž souhrrmů vý"e přesáhla k 31. prosinci kalcndéřnfho roku, za nějž, se,,,.mímcni podává, Čá~\KU 100 ()Ol) Kč Jméno/název věřitele. 3. t:::=- ~. POČ~l vyplnčn)'ch ~;nin: [5 Prohlašuji, že jsem údl'je Llwdl úplně pravdivč. --- YfBmě~ dne !J2C=:::J Poduis: ll' r ll" u: '.. i ". t,'.!u > '..f,;ru --

25 Pnloha ke směrnici ředitele ÚSlaVU pro studium tocalimích režimů Plilohn ~ Cj,: lis'], " r ~,,~ CESTNE PROHLASEN O'F1l1ílUCní o jiných vykouávaných čjrlnoslceh, oznšment o majerknnahytěm v průhčhu výkonu funkce a oznámen! o pťijmech, dar~~h závaz.cich podávaná veřejným lunkclcnářcm [",tik zákona Č Sb" o střetu zájmů, ve znění ""kuna Č Sb. (dále jen "níkon"). V,:;e"h<:cTé údajc ( 13 odst. zákona) fl. Orgán, ve kterém veřejn}' ľllnkcionm"hnhi! Archiv hap<óčl~o~lnkjj složeť i Siwie~()va2, 1)009 Praha J /.á.llu 1k 'ně ředite lk archivu C. Období, za které se čestné prohlmenj podávlí l l12 O. Evidenční orgán KancclářUstavupro studium totalitních režimů

26 ll. Oznámení O) jin}'ch vykonál'nnf'ch činnostech ( 9a 12 odst. 2 zákona) Prohlašuji, že v cbdobf \l\l'dcni'm" čá~[i. bodu C jsem ll) podnibl nebo provczovaljlnou samostemou v}'děle~nou činnost Způsob místo V}'KOTU,ocinikán ilvýdčlcčuc činnosti 10) byl společníkem nebo členem právnické osoby pmvn/.ujici podnikatelskou činnost NE ~ ANO! O Cltaj:aktcri5tik~- Obchodní Sicll 0/ nmístční ~dentjfik~čnl 'j " účasti ve _±"ccc'"n~llié'cm""n'n"'~~~~~~~:====l"'''"lnn_ ; J' - i cl byl stauuámfm orgánem nebo členem statutámfho orgiíllll, čl~nem řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, provozujlcl podnikatelskou činnosl lne 0 'ANO JO L, 2, 3, Charakteristika' -1 Obchod~i., orgánu. tirma/náz~v Síuio/lLrní~iění dcntifikačnl čí,lo cl) vyhmúval JaliH činnost v pracovněprávním nebo obdobném v/bbu ucho ve slnžcbnlm NE ANO pmuěru, vedle vzluhu nebo pomčru, v nčmž působiljeko veřejný r-unkcionář Obchodní firma/název Sidlc/umlstčnl ()Tguní/ační -T o. " deutifikačni číslo,lc"l '--1=~3

27 111. Oznámení o majetku nabytém \' průběhu výkonu funkci: ( 10 a,2 odst. 2 zákona) Prohlašujt, že v období Uv<:(kném v ěá~t; poké"ého jmění manželůnabyl. hodu C jsem do svého vlastulctví nebo do a) vlastnická nebo jinu vě~nipri\" k ncmovitosrcru, které isou předmětem evidování v katastru ncmovítostí, podle údajů kala~lru nem,,,,iiosli li"ko UTln, la,",i,'.vi '" WO <nro (,/,1 '1\-'0',poleč"i;," j,"ěll' nallto:ul ~~ ANO O l.,. 3., Druh ncmovitosti vla"ník, 'l'0luvls"ník> ll\-c-tlením,.,.;" ';JO",h,<lni,l.eho p(j\lil'.,,'bo Cena v Kč Způsob nabylí b) vla~lnic:d práva k včcem movitým, jiná práva nebo jině majel1<nvé hodnoty, jejichž souhrnná Cena pl-esáhla částku Kč ído tohoto,"ohm',,c nc""poci,á'!aj' "",i, pni,'" oebo ji,\<,,",jerlove 1100ll'ty, jejicht cen, j' nitsí než Kel KE ANO S. Nézev ===]CemeKČ - Způsob nab~~ i cl cenné papíry nebo práva s nimi spojená podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papirech, ve znčni pozdějších předpisů, pokud eelkovi výše kupní ceny cenných papírů ocl jednoho emilenta neho práv s nimi spojených v době nabytí přesahuje částku Kč anebo částku Kč v případě ví~e emitentu 1., s.l Druh! Cena v Kt

28 d) jini' podil v ohchodni společnosti uezjc uveden v písmenu cl, pokud hodnota tuhoto podílu přesahuje částku Kč an~bo čeistku Kč.jde-li o jl<luily u více obchodních společnosti NE ~ ANO D it a. Obchodníjm'."c"C""hC"C'C'C'----'ldentifik-'"c'c,,c,-,ooccccccccccccc Hodnota obchodního číslo.~"'dd"~

29 V. Ozmimeni o příjmech, darech a zánzciel! ( [ odst. OdSL 2 zákona) 'rohln;uji, Ž v období llvcucném V části. hodu C jsem a) získal pendilé přljmy nebo jiné majetkové výhody, zejména dary. s výjimkou darů uvedených v oznámeni () majetku nabytém v průběhu v~;-konll funk<:e podle části [., odmčny, pi-ijmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výděl ečné činnosti, di videndy nebo jiné příjmy z Masti nebo činnosli v právnických osobách provozujících podnikatelskou činnost,jejichž sn llhmná výše přesáhl a ~ k"derdářnjm roce [ Ke (za per.ělili pi[iem nobo jioou "'hudll '" pro tollto (Lč.ln,povaluji plat, orl"'~n" '''" o dal;; oálol.ilo"i, n, bro má "o(o1"ý '"",iuoár nú,", ',o'.vi,lo<ti, vi'koll'm J,m,oo podle 7vlMlni,h právnkh plortpi"l; \10 loooto,0ul"'llu '",,",apocltú\'aji dm)', jejich! '"[laje ni;;;; net O (čj NE A\O L 2, 3., 4, : [)ruh h) měl nesplacené finanční závazky, zejména půjčky, úvěry, nájemné, závazky,.e smlouvy o nájmu s právem koupě nebo směnečné závazky, jejich;, souhrnná výše přesáhla k 3 [. prosinci kalcndařnfho roku, za nějž Sl' oznámení podává, Čá~LkLl Kč NE ANO V "še v Kč l E Počet vyplněných stran: Prohlašuji, ;~ jsem údaje uvedl úplně a pravdivč. V Praze dne [27,6-,2013 Podpis:

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona)

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) Příloha k vyhlášce č. 578/2006 Sb. Čestné prohlášení Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným

Více

Město Adamov Rada města Adamova

Město Adamov Rada města Adamova Město Adamov Rada města Adamova Pravidla pro podávání oznámení veřejnými funkcionáři, pro vedení registru oznámení na Městském úřadě Adamov a pro postup při nahlížení do tohoto registru v souladu se zákonem

Více

Zákon č. 159/2006 Sb.

Zákon č. 159/2006 Sb. Zákon č. 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ Tento zákon upravuje HLAVA

Více

OBSAH. Rozklad... 64 Žaloba... 66

OBSAH. Rozklad... 64 Žaloba... 66 OBSAH Personální bezpečnost Personální bezpečnost... 4 Bezpečnostní způsobilost Bezpečnostní způsobilost... 22 Průmyslová bezpečnost Průmyslová bezpečnost... 34 Abecední seznam podnikatelů, kterým bylo

Více

Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě

Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě Obsah: 1. Úvod 2. Sankce 3. Přehled týkající se pořizování, použití a zveřejňování osobních údajů, a s tím souvisejících soukromých a

Více

00/02. Č, 00/02/36 ze dne 21. 6. 2000. Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček

00/02. Č, 00/02/36 ze dne 21. 6. 2000. Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček Částkll. J Vhtnik ;'I; ejl"'hího kontro lního úhdu 2 000 Stran.. 191 00/02 Neinvestičnídotace nestátním subjektůmposkytujícím sociální služby Kont rolní akce byla zařazena do plánu kontrolní č i n nost

Více

Organizační směrnice 2/2006

Organizační směrnice 2/2006 Organizační směrnice 2/2006 Poskytování informací Ve smyslu: Čl. 17 Listiny základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.) Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

Střet zájmů. Česká republika. Transparency International Česká republika

Střet zájmů. Česká republika. Transparency International Česká republika Střet zájmů Česká republika Transparency International Česká republika Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Zákonná úprava střetu zájmů v České republice... 3 Veřejný funkcionář... 4 Povinnosti veřejných funkcionářů...

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby) Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 3289 ze dne 19. 12. 2014 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby) 1. Tematická oblast

Více

F02: Oznámení o zakázce

F02: Oznámení o zakázce F02: Oznámení o zakázce Evidenční číslo zakázky: 344346 Kód pro související formulář: 6928A3DA Evidenční číslo formuláře: 7302011044346 Typ: Řádný Tento formulář byl vytištěn za pomoci internetové aplikace

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

F02: Oznámení o zakázce

F02: Oznámení o zakázce F02: Oznámení o zakázce Pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za újmu jinou než leteckou na období od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2019. ID formuláře: 541490 Evidenční číslo zakázky: 497411

Více

OBEC SKALY Závěrečný účet obce

OBEC SKALY Závěrečný účet obce Vyvěšeno na úřední desce, elektronické úřední desce dne: 6". F. li} 15 Sejmuto z úřední desky, elektronické úřední desky dne:, OBEC SKALY Závěrečný účet obce 2014 Zpracováno v souladu s 17 zákona Č. 250/2000Sb.

Více

Návrh EPS na paragrafované znění zákona o lobbingu

Návrh EPS na paragrafované znění zákona o lobbingu Návrh EPS na paragrafované znění zákona o lobbingu Ekologický právní servis (EPS) připomínkoval návrh zákona o lobbingu, který byl předložen v únoru 2010 Poslanecké sněmovně poslanci B. Sobotkou (ČSSD),

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

STANOVY. Evropsko-ruská banka, a.s.

STANOVY. Evropsko-ruská banka, a.s. STANOVY Evropsko-ruská banka, a.s. úplné znění ke dni 1.7.2014 STANOVY Evropsko-ruská banka, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ------------------------------------------------------------------ Čl. 1 Založení

Více

infolist 4 / 2010 informační list č. 4 / říjen 2010 ÚOHS a veřejnost Jak podat žádost o informace, podnět, návrh Zápis do registru podpor de minimis

infolist 4 / 2010 informační list č. 4 / říjen 2010 ÚOHS a veřejnost Jak podat žádost o informace, podnět, návrh Zápis do registru podpor de minimis infolist 4 / 2010 4 informační list č. 4 / říjen 2010 ÚOHS a veřejnost Jak podat žádost o informace, podnět, návrh Zápis do registru podpor de minimis ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ÚOHS a veřejnost

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1273 ze dne 17. 8. 2010 P R A V I D L A pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy Obsah HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

V Praze dne 18. 04. 2014 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

V Praze dne 18. 04. 2014 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY V Praze dne 18. 04. 2014 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 3, Seifertova 327/85, PSČ 130 00, IČ: 27408256, zapsané v obchodním rejstříku

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2019

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2019 e-finance, a.s. Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem Splatné v roce 2019 Celková jmenovitá hodnota 40.000.000,- Kč Obsah Kapitola I. - Shrnutí

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Podnikatel.cz

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Podnikatel.cz 1 of 49 08/11/2010 13:22 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) 582/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST VII. Podmínky přijetí akcií k obchodování na burzovní trh Standard Market

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST VII. Podmínky přijetí akcií k obchodování na burzovní trh Standard Market BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST VII. Podmínky přijetí akcií k obchodování na burzovní trh Standard Market Článek 1 Úvodní ustanovení (1)Tato pravidla upravují podmínky pro přijetí akcií k obchodování na trhu Standard

Více

METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji

METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji Stránka 2 METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji Metodika transformace NNO vznikla za laskavé podpory Karlovarského kraje. Autorem Metodiky transformace je JUDr. Lenka Deverová a ANNA KK, o. s.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 135 Rozeslána dne 27. listopadu 2009 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 135 Rozeslána dne 27. listopadu 2009 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 135 Rozeslána dne 27. listopadu 2009 Cena Kč 44, O B S A H : 416. Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury 417. Zákon, kterým se mění zákon č.

Více