" 4 ústavl tpr.ohstu~!u":l

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "" 4 ústavl tpr.ohstu~!u":l"

Transkript

1 " 4 ústavl tpr.ohstu~!u":l tota ruc rezrmu Praha č.]. USTR 857-3/2014 Počet listů: 4 Počet příloh: 2/51 ROZHODNUTí Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen "Ústav" nebo "ÚSTR") jako povinný subjekt dle ustanovení 2 zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném řlstupu k informacím (dále len "nfz" obdržel dne žádost pana (dále jen "žadatel"), informací obsahující 10 různých strukturovaných dotazů. Ústav žádost posoudil a v souladu s ust. 15 odst. 1 nfz rozhodl takto: Žádost o poskytnutí informací se částečně odmítá. Odůvodnění: Žadatel požaduje poskytnutí následujících informací, cituji: 1. Na 15. jednání Rady Ústavu dne 25. listopadu 2014 byl projednán protokol Archivní správy Ministerstva vnitra o kontrole, provedené patrně od 30. července 2014 do 2. října 2014 v Archivu bezpečnostních složek (dále jen "Archiv''). Protokol, kterému je podle ústního sdělení místopředsedy Rady Ústavu Lukáše Jelínka přiděleno čj. USTR-19410/2014, byl Ústavu předložen ředitelkou Archivu Světlanou Ptéěnlkovou a byl Radou projednán v rámci bodu "Kontrola úkolů". Žádám o poskytnutí protokolu, včetně všech případných příloh. 2. Žádám o sdělení všech inventárních jednotek (sígnatur), které byly předmětem kontroly v rámcí porovnání originálu archiválie s její digitální kopií. 3. Kolik inventárních jednotek se stalo předmětem kontroly v rámci porovnání originálu archiválie s její digitální kopií? 4. V rámci pokusu současného vedení Ústavu a Archivu o zavedení nového Organizačního řádu, který má přejít v účinnost k 1. dubnu 2015, lze zároveň počítat se značnými změnami v systému systematizovaných míst v obou organizačních složkách státu. Žádám o poskytnutí aktuálního přehledu systematizovaných míst Ústavu. Z přehledu musí být patrné následující údaje: počet systematizovaných míst v každém organizačním útvaru/úseku, ke dni zpracování této žádosti počet skutečně obsazených míst a počet míst neobsazených (volných). Siwiecova Praha 3 Tel.: ,322 Fax:

2 5. Žádám o poskytnutí aktuálního přehledu systematizovaných míst Archivu. Z přehledu must být patrné následující údaje: počet systematizovaných míst v každém organizačním útvaru/úseku, ke dni zpracování této žádosti počet skutečně obsazených míst a počet míst neobsazených (volných). 6. Žádám o poskytnutí nejnovější verze navrženého nového systému systematizovaných míst Ústavu, který se týká stavu po účinnosti nového Organizačního řádu Ústavu. Z přehledu musí být patrné následující údaje: počet systematizovaných míst v každém organizačním útvaru/úseku. Zároveň žádám o poskytnutí všech dalších písemných podkladů, které se vztahují na sestavování návrhu nového systému systematizovaných míst Ústavu, který se týká stavu po účinností nového Organizačního řádu Ústavu (např. vyjádření došlá v rámcí připomínkového řízení). 7. Žádám o poskytnutí nejnovější verze navrženého nového systému systematizovaných míst Archivu, který se týká stavu po účinnosti nového Organízačního řádu Archivu. Z přehledu musí být patrné následující údaje: počet systematizovaných míst v každém organizačním útvaru/úseku. Zároveň žádám o poskytnutí všech dalších písemných podkladů, které se vztahují na sestavování návrhu nového systému systematizovaných míst Archivu, který se týká stavu po účinností nového Organízačního řádu Archivu (např. vyjádření došlá v rámci připomínkového řízení). 8. Z ústního vyjádření ředitele Kanceláře Ústavu Michaela Pelíška na 15. jednání Rady Ústavu dne 25. lístopadu 2014 jednoznačně vyplývá, že v Ústavu jsou uložena prohlášení o střetu zájmů veřejných funkcionářů Ústavu. Vzhledem k vymezení pojmu "veřejný funkcionář" dle usl. 2 odst. 2 písm. c) a d) zákona o střetu zájmů nemůže být pochyb o tom, že vedoucí zaměstnanci Ústavu a jemu podřízeného Archivu bezpečnostních složek, kteří jsou zařazeni do 2. až 4. stupně řízení, jsou podle zákona o střetu zájmů povinní pravídelně vyplňovat a odevzdávat prohlášení. Nehledě na to, zda tito zaměstnanci v minulostí odevzdávalí svá prohlášení orgánu, který je k vedení regístru podle zákona zmocněn či níkolív, žádám tímto o poskytnutí všech prohlášení odevzdaných v rámcí plnění ust. 7 až 11 zákona o střetu zájmů, kterýmí Ústav dísponuje od následujících osob: Pavla Foglová (ředítelka Ústavu od 10. dubna 2013 do 30. dubna 2014), Zdeněk Hazdra (1. náměstek ředitelky ÚSTR od dubna 2013 do 30. dubna 2014, od 1. květm;12014 vykonávající funkci ředitele ÚSTR), Ondřej Matějka (od 1. června náměstek ředitele ÚSTR), Jakub Stránský (od února 2014 náměstek ředitelky/ředítele ÚSTR pro ekonomiku, provoz a informatíku), Michael Pelíšek (od dubna 2013 ředítel Kanceláře ÚSTR), Světlana Ptáčníková (od dubna 2013 ředitelkou Archivu bezpečnostních složek) a Petr Zeman (od dubna 2013 zástupce ředitelky Archivu bezpečnostních složek). Vzhledem k skutečnosti, že se na uvedené osoby nepochybně vztahuje právo občanů nahlížet do jejich prohlášení o střetu zájmů (a dále vzhledem ke skutečnosti, že jsem o nahlížení do těchto prohlášení již původně požádal žádostí z 24. září 2014, avšak doposud bez výsledku), očekávám, že výše žádaná prohlášení budou poskytnuty v podobě prosté kopie, bez začerňování některých pasáží. 9. Z informačního systému české justice vyplývá, že původní rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 ve věci žaloby Mgr. Daniela Hermana proti ČR - Ústavu pro studíum totalítních režimů, byl na vyžádání odvolacího soudu Obvodním soudem pro Prahu 3 přepracován a v novém znění zaslán odvolacímu soudu. Byl přepracovaný soudní rozsudek ve výše uvedené věci zaslán též Ústavu? 2

3 10.Pokud odpověď na dotaz výše zní "ano", anebo pokud si Ústav přepracovaný soudní rozsudek opatřil sám, žádám o poskytnutí přepracovaného soudního rozsudku ve výše uvedené věci. K žádosti se povinný subjekt vyjadřuje následujícím způsobem. Ad 1. Ústav má za to, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti. Kontrolovaným subjektem je Archiv bezpečnostních složek, kontrolujícím Ministerstvo vnitra. Lze tedy odkázat na 11 odst. 2 písm. c) nfz. Dle informací, které má Ústav k dispozici, nelze navíc protokol Archivni správy Ministerstva vnitra o kontrole, provedené v letních měsících toho roku, pokládat za definitivní. Proti znění protokolu podal Archiv bezpečnostních složek námitku. Ad 2. Viz odpověď na dotaz Č. Ad 3. Viz odpověď na dotaz Č. 1 výše. 1 výše. Ad 4. Ústav má rozpočet stanovený pro 130 systemizovaných míst. K v Ústavu pracuje 126 zaměstnanců. Organizačni rozděleni systemizovaných míst do jednotlivých útvarů považuje Ústav za informaci vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu podle 11 odst. 1 písm. a) nfz. Pokud žadatel tuto informaci požaduje za účelem zjištění počtu volných pracovních míst, Ústav žadatele může odkázat na rubriku "volné pracovní pozice" na webu Ústavu, kde jsou zveřejňována vypisovaná výběrová řízení. Ad 5. Ústav může žadateli sdělit, že rozpočet Archivu bezpečnostních složek je stanovený pro 127 systemizovaných míst. Další požadované informace se nevztahují k působnosti Ústavu, Ústav těmito informacemi nedisponuje a žadateli tak bohužel nemůže vyhovět. Ad 6. Organizační rozdělení systemizovaných míst do jednotlivých útvarů považuje Ústav za informaci vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu podle 11 odst. 1 písm. a) nfz. Ad 7. Požadované informace se nevztahují k působnosti Ústavu, Ústav těmito informacemi nedisponuje a žadateli tak bohužel nemůže vyhovět. Ad 8. Ústav má za to, že se jedná o informace, které by se měly poskytovat v režimu zákona o střetu zájmů, nikoliv podle nfz. Jelikož se však poskytnutí čestných prohlášení v režimu zákona o střetu zájmů v současné době jeví jako nemožné, povinný subjekt žadateli s ohledem na zásadu transparentního a vstřícného fungování státní správy, poskytuje všechna čestná prohlášení osob dle žádosti v režimu nfz, a to jako přílohu Č. 1. S ohledem na 8b písm. odst. 3 a 12 nfz provedl povinný subjekt anonymizaci přesného data narození dotčených osob, přičemž ponechal informaci o roku jejich narození. Jak již Ústav žadateli na základě žádosti ze dne sdělil, prohlášení Jakuba Stránského a Ondřeje Matějky neexistují. Ad 9. Opravené usnesení bylo zasláno právnímu zástupci Ústavu. 3

4 Ad 10.0pravené usnesení povinný subjekt poskytuje žadateli jako přílohu Č. 2. S ohledem na 8b písm. odst. 3 a 12 nfz provedl povinný subjekt anonymizaci přesného data narození a přesné adresy trvalého pobytu, přičemž ponechal informaci o roku narození a obci trvalého pobytu. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí, a to nadřízenému orgánu prostřednictvím orgánu, který toto rozhodnutí vydal. Michael Pelíšek ředitel kanceláře Ústavu [podepsáno elektronicky] 4

5 _, r,v T C:CSTi"-[F PROHLASENT 0711;)llh'tÚ o pnj'ci, \) ke)ti!!\ unj'ch l j~';g5t"dl, "mt';il;e"i ", maj"ci;ll JJnL\'ióm \ průběbu "}'lcg1w iunl"~ť 'L ('clj'\'""''' () ~ji,jmnll, dn";;.;!,~, hí"~2~i"h jjodj"~l!t ""i'cjny'li> r"~i-:cioljt-i~ť,lj pr,or;"c Lil"''''''! Č 1~\lni)G;, :;;r;, o,i'{-"ru litjmú, v" ~n~níl~k;"l:; Č. 2iGnULlij Sb, {dálc jeti,,'/ú!.'.)j1") \',(,o,~ccfjé úrl",' r~, ()(s~, : /,íkule'j :1 Jmet"', 1101'''' jména rřfj"lťjj'",hl"", nru-ozcnt 'cf-ej",'lo (LL"!.' ioil:ír'-' :,;1'-é[lu.')op;',)m~na l','el'.ri',fj('-j ~." ' ~ r-- _ ~:::::~~'~afolťlli ~~1)2}1~~~V/~ E. OJ'g;ín, \ ~ i;t,,;,':m veřejný r"ni-::cio"m pus,,;',! N,í/tV o L5Jrlio, =.1.i!l';iECCW) ~1"'C cr PiLi-UtrL,) ídentifibj.cl1' čísle : '1.~' ',1/1?,Y'/:;-~.... t5i,ul"ív"";; rlln!~cc l LA j' -, li ( r l( J, C_Ú -'" ~/T fo L r_.jllo' 1 e ;'H'h',/ \ l':i:-2: r> {C,',' (} Jrf., 0:L_J' L OZ c- k.~ \,-_.. li (-' 1.

6 Ozn,ímeni u jinjch ryj",n,iyllll}"clj éinllustecil ( <) a 12 odsl. 2 zúkor;a) Prohlašuj;,!e " OOdHbi Llnden6rn v (hll L ho(lu C jsem ;L) pudllik;j.l1~bo provozovaljinou ","""'l!ltl10'd \-::-clčldnnu činllost NTTDl c,',:;-6- O, 2 a. =l -----" 2. 3 Charaktc nsuka účast> ve i Ohdodní " nrm"."lláz~",, L --1 Sídlo/umlstčni uenliflkoč tlí číslo cl byl statutárním orgár\~m nehn etenem statllllimiho orgánu, členem htlicího, dozorčího nebo kontrolního orgií nli 1"';vnické QSOO Y, ' rov.ll.njíei podnikatelsk"ll činnost NF. "'NO O C1raraxleri.;r.ika _._-- ~"---b==c,..1. Obcll',"d',,"- lrma/mi.;ev! Sldio/LHLlistcni dentiflkačni člsln d) vyk111lával ualší C-'l nus : v Pl'ilco'.:ntprá\ r';m 111: bo Obdo bnúm v/tah LL nebo \'G sltždmím p()merll, veclle vztahu nebo pomi'rll v lfmt působil jako vdejn~- funkcionář NE lano l D O 1 2.,.

7 ru. CJ7námenl () mnjetkll r;'lb:dém 0, prúběhn "5'kon" funh'e ( ]} a 12 OdSL 2 zákona) Pmhla,<uji,.é' \' období uvedeném \' U,,[i. hudll C jsem dú ",éilo vla~rll;~tyí nebo do _,poldnéllo jmění manželů uab,1 L z 3 Druh nemnvitcsti 1- L icena v Ke Je:=:- 7pú,JOh nahyti i - 1 _.~ b) vlastnická práva k vé~"m m[lvil)m. jiná pra va [lebo j i ně maje rkové l;odno tyjcjlchi souhmrlá cena přesáhla částku Kc (.j,_ ")"<,,,, '"uhm u " ",,,"pocit;:,"i í ',ci. pr;',,,,bo j ;'" 'o"j"'""-' hoc_,,,') ~ NiLcv i,);ol,; Ce"., je r,;;;; "d K') Způsob nabytí c) ec"né f1~pí'y nebe práva ~ nimi spojená podle zákona č Sb., cenných papírech, ve znění pozdčjšlch přcdpis", pokud celková výč,c kupní ceny cenných papírů ocl [ednohu emitentu nebo práv s nimi spojených v clohě nahyli přesahuje částku 51l loo Kč anebo Č'Uku Kč v pl-ípildě vice clnilcnlll NE. ANO ',rgr-l! Ll.. Drl1h ; Erni:Cnl Cenil v Kč

8 d) jiný pochl 'i obchodil; společnost. lc!je uvedenv plsmcnu c), pokud hodnota tohntn pochlu přesahuje částku K<:- anebl' částku Ké, jde-ll o pouliy LL vlec obchodních spolccnosti NE,0\'\0 - HodnOUi obchodního podílu ----, 1

9 V. Ol.l1",,','ni n.'djl\'e~b, ct~ rcch avávnzcích š odst. 12 OChL 2 z,iko[)a) 'rnhlašuji. že,' cbttobl uvedeném.. [<Úl; l. h"uu C jsem a.l získej pel1ě/i l~ p"ijmy ne h" J,né majcrkovč v~'hody, 7eJlTl~j"1 dary, s vý!ijllku ual"l'i uvedených v o/mít1lc"li o maielku nabytém v průběhu výkonu funkce podle bbi!tl odměn j, přljmy. podr.i katel sk" l"h" j H,t samosratuc \'ýddečl1é či ncosti, dividendy nebo Jiné příjmy z účasti nebn činnosti v právnických osobách provnzljjících rodnibtels~,oll, t=- t,,-,n,,,,[, jejiellž se uhi'tlmi,}'šc prcsáh!a \" kaleredářn"m rote Kč i'" po",ti'í ptij't nt'do ji""",,,ojetko'ou 'i'il"';" C,' 1"'0 ""'" ucol lopo">,,u)i pl,",,((1"',/,,, ""b n de";; n,udil"''';," které r"i "re,~';i lil "kd"nor llirok,.. ",'''';'',0"; s "ikono", fuokec polo,',g",';,h pr:h'flích pi""pi,,'; 'in t,)i1o'" '''''''''Je " ",mpoch",.."j' "'''f j'jlce,l "",; j< 1ió'd i illl [(oi Druh " vý'š;:' přijmu,-djo J maielkc)v~ výhud ' b) mel nesplacené iimu-,čn! závazky, ztjm0"a půjčky, úvěry, nájemné, závazky ze S1nlo",y o nájmu S právem kollpě nebo Slllěne~né ni\'uky, j ciichž sollhl'llllá výše- přesáhla k 31. prositlei kalendářrubo roku, ZCl nějž.,e omúmellj podává, i'''.,[ktl! Kč NE, Ai\O t::- L ~is 2, 3 '=U=. P(J~C vyplněných _,lm~ L f'whlašlui, žejsem údaje uvetll úplně a pravdivě. v dne Podpis:

10 PiíL-,!la ke. směmici ř~ditde Ú,taVll pro studium tomt.iulíc!l rctimů Příloható:: USF353!2008 ČESTNÉ PROHLÁŠENí Ozná"'~ni ji)1~'eh vykenňvaných i' inno"í"ch, oznámeni o majetku nabytém v [Jnlb~hu výl{(m~ a\lllkcc ozmímeui (; phj liledl, d~f~ch a dv<lzdch jjod1iy~l~ ~cř"jnýrn fulk~i""iiř,,m podle zúkmm c Sb., o střetl! zlij"'.., ve Zll"n! z,ikcilll č. 21G/20D8 Sb. {dme jen "úk(>jl~). Všeobeoné údaje (~ 13 odst. 1 zákona) A. JméJlD, pop". jmén", pnjm~llí ft datum na~oze"!"docjneho flnkdomifo [1';1~no:r~pU'"0~.8.-E-,?~Vr;n4!JA - -~_. 'PřiJl!"em. '", {- {OJ!fi/i(OYtL.- ld"tum mfoze",! iii' L /1'1:+1 :NÁzev Sídlo ldenlifika~n! ~i,;lo...':'xkon{lvan,i funkce,..._... ~~~:i - -- D. Evidenční orgán

11 H. n~lláll~ní o jiných vyk<jnávaný"h ""mostech ( 9 " 12 odst. 2 zákona) Prolhlšllji, že Yobuobí llvedenem Vé;í,!i 1. bu.lu C j,em o) podnikal n~bo provozoval jillctl SWlJOSlel:<Oll výd';kčnou činnost ~E lj~l _~_ AhiO 'U Přffiiněl puůniunílvýddečné Zpusob místo výkonu činno.,l; l..e"dnikánifvi'ddečnéčinnosti L z T~ =::J c) byl smtuttírnim org.m~m nebo členem stal\jliimiil(> ol:>:inll, členelll řídícího, dozorčího n"bo knnlm]tliho (lrg~nll právnické owby, provozuj [cl podnikatolskoll činno,t E í c;r l -... ~ ANO O ~t+- Cha:3kt~,j'lika or '''HU 1 Obchodní firma/názc'v Síd!o/umíslěni idcmifikt,óni tislo J) vykcnúval d,,)m činilo,! v prawvněpl'itvnim neho abdnbném vztahu nebo ve slll7-cbním p",,,erll, vedl~ vzl~hll 'leho pomhll, v némz púsobll j~ko veř~jn~ funkciqmii' \~~(;:+Et~CL\f"ktC/ h~h()(lJ;r-- Sidlo/umístěni ld~nlífikllčn! - 'l= 'l lj člilnosll flrmalniíz~, organizační číslu složkr i t:-~--11l L -= ----~-~ J

12 m. Oznámení () majetku n~bylé", v p"ůb"hll vj'lwllll f"j!,~~ (š 10 a tl od,t. 2 zákuna) Pruhh,uji, že v období uvedeném v ~,i.'ti 1. bodu C jsem clo",."ho vbstnktví n,bú dn."pae'hého jm~ní ma nždů J1~byl a) vl8glaicki noh" j inf. věcná ptáva l< ncmovltostcm. které j,'oll pr'.dm~lcm cvidová,,, v kallliaru nenlovilo,ti, pudle úd"jg hta"tn, ncm()vit",:i G'fz> dm' vl,,]oi""'; " P'" "m" <'d "ve,k _ vb,"i" "1'<>1""1",,,;1,"wb."" "jl,- _,,,,,nvl,,",,;d,e,o :,",11" ''''''o '""id"'!h,,jlt"'" '"'''''lol 11~~l~lD'Uh---TCC;;CCC:;;;;;O;;;C ~ ucmovuosu --r! D;-uh vlastnictví, ~ -'p.:ella V Kč ~. ZpG,,,,, n:lhy\('-1 ', 1~ -....=:J b) vlastnicktpl'lí"n k v~"om movitým, jiná právll ll~ho jin0 m~etto"é hodnoty. j~ji~hl w"hmná c~na přesáhla ~:\,;!ku 500 (jol) Kč (,tú 'ohoi",,,uh:r.l " n"~p"'iti""ji ""i,,do.-" "'""" ji,é ""';"1''''1 0""L1".1'. kji"" "n"i' ny,';,," 25 DOG 1'<) [E'Cí1fJ ~O. O Název, J. 1 C-- 2.! ~--=:[ i. _H L-- _~ J Cena v Kč ~- cl cenllé papíry nebo pr,hu Stlim; "pajená podl<> Zliko'li 0, 591fi 992 Sb., Ocerulýeh p"pirc:oh, ve zněnl rozděj"ch př~dp~3li, pokud eeikcvá v~'se kupní ceny cenn}ch rapír" od jednoho Cmil""la nebo pdv'~; nimi spojených v d(}b~ nabylí přesahuje fú~lku 'in 000 Kf aneho óhku ioo 000 Kč v rnrad~ více ~mitentu 1",nc'E"[1'J'- -ANOTO.. L 1 ~ '.1 1c. 3.1 : :]-- Dmh t-==.. ~..1._.~e." avxe ' \ - =c=_~.--

13 ,. ; '" -,-' o,. d) jiný pllclíl v obehoc1ní spok~n~,\i n~2.i" uved~n v písmenu c), pukuj hodnota tohoto podílu prc,ahuje Částku Kč anebo ~:i"tkll 1OD 000 j(,.", jd~ 1i Q pod,ly u více ohehodni~h "polcčn(\~ti

14 V, Oznámení o pr;j[w~ch, darech ~ zúvazcteh rs od'l. J2oGst.lúlwm,) 'rahbšu.1i, i" v obdnhí uyc,l.ném " <"ástj. bllju C J,"m a) z;gbl rell~žit,; příjmy nebo jiné majetkové výhody, zejm"n" dary, s výjimkou d",-;] uvedoných Vozn:"reni () m"jdku nahylern Vprubč!1u výkoilll funkce podk t'ást; lil, odw.<;ny, phjm]" Zp"dmklldsh' nebo jin,; samoslatné vl1děk~né č inlw~'i. di,úlcmly ne b jiné piijmy z "čast; nebo činlosti v právnických osob"ch prqvozujidd pednlbtelsko'" čineost,jej ieh 1.,nuhmná vý,;e přcsúhln v kal~",mnjm mce i Kč '" "",,;,,;,H;"", oe", jinou"''',i''',,"o" ')iwó" '~pm "n",,101 1l"'''''",""i ral ""nc,,-, ",, o ""[',, at,dito",' "" 'tc"'; c,"vorej")- r,"",i'"", r.dro'..,0",'1"",,;,.vyk"",,,, ruo!ce, p"jic"hi"",," oea'",'" p',,jphu; Jn,,,,",","ul,,,.,,,,,' "","p,,';:h"j' "".", jejich! """ ie ".150 '" 1(1 ('('ll:i) b) měl n~sphcon~ finanční závazky, zejme",' půjčky, ú"~ry, n<ij~ml1e, závazky ze ~mlomy o rrájmu s rrilvem kuujl~ neho gl1l~~~t,,~ ziivazky, j~j i~h;_ sdulunná V)'ŠC přesáhla k 31. prosinci k~l"ndúfnhlg roku, 7" nějž se,nnámenl pod';'v!'., čó.,tkn 100 oon Kc. výš~,' Kc Jméno/název -;čřitc!c---::::; r ~~---l,1 Počet vyplněný"h stran, P!nhla!;\iji, -je jsem údjje uvedl úpjllt u pw\'djv~. dno:

15 1[: 'lil'l01 '",,.." CESTNE PROHLASENl /',f j/: Uzuémeuí o [iaýeh vykonávaných tin'''mtech, nf,mimc"í fl rmljetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech,,brcch dva~.dch p,u.h\vanoí veřejným funkcieuářcm rnule zákona 1'. 159/2006 Sb" o střetu zájmů, YC zněalzákunn Č. 21fi!200S Sh. (dálejen "Z:\kflll") L Všeobecné údaje (~13 odst. 1 zákona) A. Jméno, popř. jména, pi'ijmení a datum na..nuni veřejného funkcionáře popř.,~~"~"~')~?~"-;:'/~l!-~'~'~'~~~~~~~~~~~~~~~~ Jméno. Přijmení jména, / i.z 0-<',1 " Datum narozeni L ~r,p:; Název Sídlo 1d~llli ikačn í či,1 O Vvkonávaná funkce C. Ohdohi, za které se čestné prohlášení podává n. Evidenčníorgán

16 . Oznámení o jiných vykouavaných činnostech ( 9 a 12 odst. 1 zákona) Pťohla\llji, j~ ' obdob! uvcdcučm,- části Lbodu C jsem NF: ANO ~ ~- t o,o 7.plLWh u miste výkonu podnikánl/výdólcčnc či 1n",;L1 hl h}1 společuikem nebo členem právnické nsnhy provozující podnikatelskou činnost i\e A\O Chamk len sti ka Masti ve i Sdlo.umi stěni cl byl statutárním orgállem nebo členem statutárnihn orgánu, členem řídícího, dozorčího Llťho kolllrolniho orgánu právnické osoby, pr<lvn'/l~id podnikatelskou činnost NE ANO Sídlo/um i~lčlli ldentifikučnl '12J O Charakteristika orgánu Obchodní firma/název číslo! J J) vykonával další činnost v pracovněprilvnim nebo obdobném vztahu,.,,,h,, ve služebním NF. ANO *-,..< pomč]'\[.,-cdlc Vl.lahll nebo poměru, v nčmž působiljako vdejn) funkcionář 161 O Ch"-'aktel činnosti f=::::::~~f~~ obdlodl"f'---'''s'fji''co/inlistění fjnna/ná/ev! organizační složkv dentifikační číslo

17 ~ ,." lil Oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu i'unkce ( ic a 12 odst. 2 zákona] Prnhlašuji, že, ohdohí uve<l~n~m,i'lí~tí L hodu C jsem do svého vlasruietvf nebo do spulcčného jmční manželi] nabyl <ll da~l"'ckú nebo jiná věcná práva k uemovitostem, které jsali přcdmčtcm evidováni v katastru nemovitostl. podle údajů katastru ncmovitnsu Uo'o <nd, vl",,,,,,,,, " P'" "rllo "čel "'ode - da"dk. 'l'c'!l,lunik, "v,j"im vi'" 'poluvhl<tnickóho pnlilu,,00 'poicčnóbojm"',; n1o,'lo1ll)! Nf. ls D --_.. i\no Druh Druh vlastnicrvi Cena v Kč Způsob nabytí, nemovitcsti - r l., ~ ~.._---- ~ 2. 3.! bl vlastn leká ptá va k věcem mu\' i;:'lll,ji l~ práva nebe jiné majetkové hodnoty, jejichž sollhrnná Cena přesáhla částku Kč Jo tohoto,ouhrnll '" ''''"poě''""aj; 'i,'ci 1\1'01'",d.,o j 'ni ''''.lelkl''',' oudnul)'. j"jich, "naj, nitii "c" Ke! C~lla v Kč Způsob nabyti J cl cenné papiry nebo pd\a S nim) spojená podle zákona Č, 59iii992 Sh.. (j cenných parire~h, v~ znění pozdčjštch předpisů, pokud celková v}'-,e kupni ~~ly ~tnných piipirú od jednoho emitenta nebo práv s nimi ~pojctl;~h v dubl' nabyti přesahuje částku Kč anebo částku [()O 000 Kč v pfípiidě vice emitentů ZJ NE A:'/O O Druh ,. Cena v Kč, L

18 'ildclltifikačlli dslo f"):'jf~,. :- -,tl.;,) -, cl} jiný podrl \ obchodní společnosti než Je uveden \ písmenu r;), pokud hodnota tohoto podílu přesahuje č~oll", 50 JDO Kč anebo částku Kč, jde-li o podíly vice ubthocll1ich spoldllosti ;~~) ~ Obchcdnijmcno/nézev t;=±j...=~~~~~~~ 1.,

19 V. Oznámenf pfijmech, unrech a závazcích ( J odst. 12 ()d~t. 2 zákona) Prohlašuji, '~ť \' ubdohí uvedené", \' části 1. hodu C jsl'm a) získal pcnčžiré piij my nebo jiné 'najelkovc výhody. /.cjména dary, s vyjim kou darů uvedených v oznámeni o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce podle části ll odmčny, příjmy z podni karclské 11~ ho j iné sarmistatnc výdělečné činnosti, cli vijendy nebo jiné příjmy z úe"sl! nebo činnosti v pr~\il1ických ooobách provoujlcích podnikatelskou či nnos1, j~j idž souhrnnit v)'še přesáhla v kale ndařnim ro~ť Kč {," pcrliliti pti,i'tl ",br, jlom; mai,c',o,-ou 'j'houu,e 1'1'0 ten Lo úél'l ".r'lva7."]i pllll. odnllllu ""b ".al',; nlilá;l""; na kler" lni "Tej,,)' fll.okciom;[- pa,,:,., v,0l1\';>!0,1; j '-j'kot,m r'jl""'.'0dlo Lvlúil,,;c", 'n\vnich pr,rlpi,ú: ou lui,nto soilnmc '" nczol'06lúqlji jary_ lejichl ce"." jo nii;i rl," (])OO KC) r'"---j:; l ranof_j--:-lnu~l1lh ~._: L 3. L 4.j hj měl nesplacené limj1cnl záv".lky,zejménl1 půjčky, úvěry, nájemné, závazky~e smlouvy o nájmu s právem koupi: nebo směnečné záv,v-ky,.i cjichž souhrnná vý-k přesáhla k J, prosinci kalendúřuího roku, za nčjž se oznámení podává, částku Kč. 1 ] j Počel vyplněných strnn: Prohlašuji.ve jsem ú,bic uvedl úplně a pravdivě dne Podpis: 1-.~

20 Ph1ol\a ke směrnici ředitele ÚS '8.'U pro studium rotalitnich režime, Příloha ic Čj : Ust-, 3 j 3/?{)Og (lzi!lámel1 G jru:i'~h vyřsenňvauych člnnostech, li~námerl( 11 íllfljet~" Mhytf-m v priibh'ti výbl/h' r"nk"ť. :'l oznámení fl pi'ijmcdn, Jarech a závazuich p'h\:hllll1lí vcřcjro m fun\.wi'h.1ifc"l [lfldi;, 'l.sk1wm f. 15W18{lt; S1:" c střelu zájmll, ve ZTlči1í zákona ě, 2J6/.l(MJE Sh, (cl:íl~ [ea "z'~k('m") Vš~oh"uf {,dlljť (~ l3 odst. 1 zákona} Jméno, popř. j~én.~ Přfjmení Danili] llllhčlz"'"""' Nálev ~rc~iv bezpeč:~;';";":c~ícl1:' ;':";Ž~'~k~~==~~==~~~~=~~ Si~l<l_. _ Slwlccova2,1.,OOOPTalla3 R O,"!;<:fi '11, ve ktaréan Y~~~i"S' j',mkciull:iř pli'w,-,~)' [ l <l et l i ti k a čm číslo ,vykonávaná Íunk~'~ Zá,tujJ~yně ~e<lilelky archivu - r ) C==~ Kancel~\' Úst"Vll pro studium totelituích režimo''- _

21 li. {ho"'m"", "jjnýd, vyken h nnyd, ;,;nncctccu (993 j2oda2ziikonr) ťj"!ijj~:;,,j;,h y období uvedsuém y biti 1. bmj" C'jsm" N!: ANO 1--- D D PfedměL plj(ln ikání/'i:íd~kčné činnosti h) ll"j. společníkem.. nebo členem orávnick... osoby p",vo",ljíd podnikatelskou. činnost NE Cil - A:"10 L Charakteristika Obchodní Sídl('/umb,ění účasti ve firma/název, ' , ldentiflkačnř číslo c) bylstatutérníra orgánem nebo členem statutárního orgánu, L;lenem Kc.lic(hl1, J.mm::íiw nebo kontrolního orgánu právuickc osoby, provozující pod'1ikaid~k()u <':innvst NF Z ---_.._.- ANO D Charakteristika : Obchcdnl Sidlo/umřstčni d,mlilika.:ni..---' orgánu firma/název _j!'h, _._- tl} vyknnhal da1i'i! činnost v pmrovněprávním nebo obd(jnh~m 'vztahu nebo ve ~jw'ebflim poměn;, v~dk v-/:"hu n"bo '()m~ru, Vti"nrí. pil~obi\ j'llu) vff,',:,jný' 1',,"1<;;io141 NE ANO f- l. D CharaKter činnosti L F---- _ L _-- - Ohchodní j, T _~~nn_"h~~ev_ ; Sid1"lumí~~~í organizační složkv [ ldentifikačni číslo

22 Ul.. Onl1lmťní,) Jnil.jeil.lJ nllllyl.?m 1i ~;t M''', u vji<,,,,u fuillf;;~" ( JO a 12 odst. 2 zákona) k'mllh!íilljl, že v..,btl ebl uved ~"('m r či,; i.,",,,.1,, C j""" Ul) "vhll),h,í<,ktyi "dm dl} ~1l{}lečrt~110 jmfraí mmlž9lii nebyl a) vlastnická n'čbo. iná včcna práva k»ecovítosterc, které jsou přeomčtcsnevidcvénl v katastru J~11l\lv;to~li. púuie údajů katastru ncmovitostl Od,o ",,,i, "[",,,bvl '" pro,.",to ú',d ",,-J, - v1r.,itjilc,,;;""v])""1';', """]'""",j';",po],,'ia'ixlióéh> p"'.'i]",«.h> 'l'nlcčnóho,imc.li TOrm.,"]ll) J. D;uh, ncmovitosti Rekreační OlJJek, Druh vlastnictví Cere v K: soukromý Kč Způsob nabytí Dar od rodičů h) vlastnické práv Ol i<: v~(;eltl movitým, jiná práva n~b() jiné maj ctkovč hodnoty, jejiclrž souhrnná cena přesáhla částku SOO 000 Kč (do ,"<,hmu " n,ozapočilu'"i' '"ci, pdtn "cbo jiné majotkol'é hoti"ucy, jejich! 'Ol", Je ljm n<us aao Kč) 7. ůsob nabyti c) cenné papíry nebe práva s nimí spojená pojie zákona Č. 59}! J992 Sb" o cenných pllpírcch, ve <'Jlěni pozdějších předpisů, pokud cetková výše kllpllí ceny cenných papiru od jednoho cmltentn neh" práv s nimi spojených v uob" nabyti přesahuje částku K?: anebo čáaun TG v připudě více emitentů j =3

23 (,0;:;,.',.'" i-.,',"".".".,.,...- "_'~ -..-.'. - ;,;;-:.",'r.'..',u::,) dl fll;f' pikl;) v obchodní společnosti ucž je uveden v pism',;nu e), f"kucl ~"dnna lllh'j[(j p)dílu pre,;('hue!,á:,t", sn (){)() Kč a"dm čáxtk.u DO 000 K", jj~ -li o podíly ll vtce obchcdnlch společností ts NE Al'i"O D Oochcduí jméno/název identifikační Hodnota obchodufuo číslo nodiln L 2.,,., 3. o'

24 \'. O.l:n1Úm1;n; o pj-1jmfť:!l, dllruh ll. závazcích ( odst. 12 odst. 2 zákona) a) /í~bl p~,,6žitc příjmy nebo jiné rnejctlcovčvýhody, zejména (bcj, s výjimkou darů uvedených v ovnámcní o majetku nabytém \f průbčhuvýkonu funkce podle či~li., odměny, piijn1l' / podnikatelské nebo jiné sarnosratné výdělečné čínncsn, di yi,lendy ndjo jiné pfíjm)' z účasti neho činnosti v právnických osobách provozujících podnikatelskou čínnos, jejichž souhrnná vý.:;" přesáhla v kalendéíuíru roce Kč (,,' ['r.tčti'i pt(jcm nebo jinnu majorkov"" "hod" '" pr" 10:"0 účol nopnvo.'uji ;>lat, ojmčla ncb o d,,!!i ",kiitmti, na kleró [nic,"",jn,' funkc;oníl1 "ÚTok v '0,.'";,1"''''' vykmlotl funkce po<ilo zvi,l>l"id, rc,l,,,leh p1ee1,i,ru; rlo whoi'j,ouhrnu " nezapeči,"""j! ~a,}, jejichi '0[".i"[ligi ne; ) Kll '.y"ýše l'i'ijmu nebo il_~j~tk?'ié výhodv b) měl nesplacené finnněni závazky, zejména péjčky, úvěry, nájemné, závazky ze smlouvy o nájmu s právem koupě nebo směnečné závazky, jejichž souhrrmů vý"e přesáhla k 31. prosinci kalcndéřnfho roku, za nějž, se,,,.mímcni podává, Čá~\KU 100 ()Ol) Kč Jméno/název věřitele. 3. t:::=- ~. POČ~l vyplnčn)'ch ~;nin: [5 Prohlašuji, že jsem údl'je Llwdl úplně pravdivč. --- YfBmě~ dne !J2C=:::J Poduis: ll' r ll" u: '.. i ". t,'.!u > '..f,;ru --

25 Pnloha ke směrnici ředitele ÚSlaVU pro studium tocalimích režimů Plilohn ~ Cj,: lis'], " r ~,,~ CESTNE PROHLASEN O'F1l1ílUCní o jiných vykouávaných čjrlnoslceh, oznšment o majerknnahytěm v průhčhu výkonu funkce a oznámen! o pťijmech, dar~~h závaz.cich podávaná veřejným lunkclcnářcm [",tik zákona Č Sb" o střetu zájmů, ve znění ""kuna Č Sb. (dále jen "níkon"). V,:;e"h<:cTé údajc ( 13 odst. zákona) fl. Orgán, ve kterém veřejn}' ľllnkcionm"hnhi! Archiv hap<óčl~o~lnkjj složeť i Siwie~()va2, 1)009 Praha J /.á.llu 1k 'ně ředite lk archivu C. Období, za které se čestné prohlmenj podávlí l l12 O. Evidenční orgán KancclářUstavupro studium totalitních režimů

26 ll. Oznámení O) jin}'ch vykonál'nnf'ch činnostech ( 9a 12 odst. 2 zákona) Prohlašuji, že v cbdobf \l\l'dcni'm" čá~[i. bodu C jsem ll) podnibl nebo provczovaljlnou samostemou v}'děle~nou činnost Způsob místo V}'KOTU,ocinikán ilvýdčlcčuc činnosti 10) byl společníkem nebo členem právnické osoby pmvn/.ujici podnikatelskou činnost NE ~ ANO! O Cltaj:aktcri5tik~- Obchodní Sicll 0/ nmístční ~dentjfik~čnl 'j " účasti ve _±"ccc'"n~llié'cm""n'n"'~~~~~~~:====l"'''"lnn_ ; J' - i cl byl stauuámfm orgánem nebo členem statutámfho orgiíllll, čl~nem řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, provozujlcl podnikatelskou činnosl lne 0 'ANO JO L, 2, 3, Charakteristika' -1 Obchod~i., orgánu. tirma/náz~v Síuio/lLrní~iění dcntifikačnl čí,lo cl) vyhmúval JaliH činnost v pracovněprávním nebo obdobném v/bbu ucho ve slnžcbnlm NE ANO pmuěru, vedle vzluhu nebo pomčru, v nčmž působiljeko veřejný r-unkcionář Obchodní firma/název Sidlc/umlstčnl ()Tguní/ační -T o. " deutifikačni číslo,lc"l '--1=~3

27 111. Oznámení o majetku nabytém \' průběhu výkonu funkci: ( 10 a,2 odst. 2 zákona) Prohlašujt, že v období Uv<:(kném v ěá~t; poké"ého jmění manželůnabyl. hodu C jsem do svého vlastulctví nebo do a) vlastnická nebo jinu vě~nipri\" k ncmovitosrcru, které isou předmětem evidování v katastru ncmovítostí, podle údajů kala~lru nem,,,,iiosli li"ko UTln, la,",i,'.vi '" WO <nro (,/,1 '1\-'0',poleč"i;," j,"ěll' nallto:ul ~~ ANO O l.,. 3., Druh ncmovitosti vla"ník, 'l'0luvls"ník> ll\-c-tlením,.,.;" ';JO",h,<lni,l.eho p(j\lil'.,,'bo Cena v Kč Způsob nabylí b) vla~lnic:d práva k včcem movitým, jiná práva nebo jině majel1<nvé hodnoty, jejichž souhrnná Cena pl-esáhla částku Kč ído tohoto,"ohm',,c nc""poci,á'!aj' "",i, pni,'" oebo ji,\<,,",jerlove 1100ll'ty, jejicht cen, j' nitsí než Kel KE ANO S. Nézev ===]CemeKČ - Způsob nab~~ i cl cenné papíry nebo práva s nimi spojená podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papirech, ve znčni pozdějších předpisů, pokud eelkovi výše kupní ceny cenných papírů ocl jednoho emilenta neho práv s nimi spojených v době nabytí přesahuje částku Kč anebo částku Kč v případě ví~e emitentu 1., s.l Druh! Cena v Kt

28 d) jini' podil v ohchodni společnosti uezjc uveden v písmenu cl, pokud hodnota tuhoto podílu přesahuje částku Kč an~bo čeistku Kč.jde-li o jl<luily u více obchodních společnosti NE ~ ANO D it a. Obchodníjm'."c"C""hC"C'C'C'----'ldentifik-'"c'c,,c,-,ooccccccccccccc Hodnota obchodního číslo.~"'dd"~

29 V. Ozmimeni o příjmech, darech a zánzciel! ( [ odst. OdSL 2 zákona) 'rohln;uji, Ž v období llvcucném V části. hodu C jsem a) získal pendilé přljmy nebo jiné majetkové výhody, zejména dary. s výjimkou darů uvedených v oznámeni () majetku nabytém v průběhu v~;-konll funk<:e podle části [., odmčny, pi-ijmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výděl ečné činnosti, di videndy nebo jiné příjmy z Masti nebo činnosli v právnických osobách provozujících podnikatelskou činnost,jejichž sn llhmná výše přesáhl a ~ k"derdářnjm roce [ Ke (za per.ělili pi[iem nobo jioou "'hudll '" pro tollto (Lč.ln,povaluji plat, orl"'~n" '''" o dal;; oálol.ilo"i, n, bro má "o(o1"ý '"",iuoár nú,", ',o'.vi,lo<ti, vi'koll'm J,m,oo podle 7vlMlni,h právnkh plortpi"l; \10 loooto,0ul"'llu '",,",apocltú\'aji dm)', jejich! '"[laje ni;;;; net O (čj NE A\O L 2, 3., 4, : [)ruh h) měl nesplacené finanční závazky, zejména půjčky, úvěry, nájemné, závazky,.e smlouvy o nájmu s právem koupě nebo směnečné závazky, jejich;, souhrnná výše přesáhla k 3 [. prosinci kalcndařnfho roku, za nějž Sl' oznámení podává, Čá~LkLl Kč NE ANO V "še v Kč l E Počet vyplněných stran: Prohlašuji, ;~ jsem údaje uvedl úplně a pravdivč. V Praze dne [27,6-,2013 Podpis:

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona)

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) Příloha k vyhlášce č. 578/2006 Sb. Čestné prohlášení Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným

Více

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) A. Jméno, popř. jména, příjmení a datum narození veřejného funkcionáře

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) A. Jméno, popř. jména, příjmení a datum narození veřejného funkcionáře Čestné prohlášení Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č.

Více

Příloha č. 1. ke směrnici

Příloha č. 1. ke směrnici Příloha č. 1 ke směrnici č. 8/2009 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 7) část Čestné prohlášení o osobním zájmu veřejného funkcionáře, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu

Více

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) A. Jméno, popř. jména, příjmení a datum narození veřejného funkcionáře

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) A. Jméno, popř. jména, příjmení a datum narození veřejného funkcionáře Čestné prohlášení Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č.

Více

Čestné prohlášení. l. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) A. Jméno, popř. jména, příjmení a datum narození veřejného funkcionáře

Čestné prohlášení. l. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) A. Jméno, popř. jména, příjmení a datum narození veřejného funkcionáře Čestné prohlášení Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č,

Více

578/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2006, kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů

578/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2006, kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů 578/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1 prosince 2006, kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 12 odst. 5 zákona

Více

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) A. Jméno, popř. jména, příjmení a datum narození veřejného funkcionáře

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) A. Jméno, popř. jména, příjmení a datum narození veřejného funkcionáře Čestné prohlášení Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č.

Více

Cestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona)

Cestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) v Cestné prohlášení Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č.

Více

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) A. Jméno, popř. jména, příjmení a datum narození veřejného funkcionáře

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) A. Jméno, popř. jména, příjmení a datum narození veřejného funkcionáře Čestné prohlášení Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č.

Více

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů Směrnice č. 22 / 2009 REGISTR OZNÁMENÍ OBCE DOUDLEBY vydaná v souvislosti uplatněním ustanovení zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon ) ve znění pozdějších úprav, a vyhlášky č. 578/2006

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

v Cestné prohlášení Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) A. Jméno, popr. jména, príjmení a datum narození verejného funkcionáre

v Cestné prohlášení Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) A. Jméno, popr. jména, príjmení a datum narození verejného funkcionáre Cástka 186 Sbírka zákonu c. 578 / 2006 Strana 7813 Príloha k vyhlášce c. 578/2006 Sb. v Cestné prohlášení Oznámení o jiných vykonávaných cinnostech, oznámení o majetku nabytém v prubehu výkonu funkce a

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Vypracoval: Schváleno ZO: Účinnost od: Vydání č. dne: 15. 05. 2012 Pavel Táborský 1 usnesení č.: 123 / 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Závaznost, vymezení pojmů (1) Tento vnitřní předpis je závazným

Více

Čestné prohlášení. Datum: A l Podpis:

Čestné prohlášení. Datum: A l Podpis: Čestné prohlášení Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona Č.

Více

Město Adamov Rada města Adamova

Město Adamov Rada města Adamova Město Adamov Rada města Adamova Pravidla pro podávání oznámení veřejnými funkcionáři, pro vedení registru oznámení na Městském úřadě Adamov a pro postup při nahlížení do tohoto registru v souladu se zákonem

Více

INFORMACE PRO VEŘEJNÉ FUNKCIONÁŘE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

INFORMACE PRO VEŘEJNÉ FUNKCIONÁŘE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ INFORMACE PRO VEŘEJNÉ FUNKCIONÁŘE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ Tato informace slouží pro veřejné funkcionáře územních samosprávných celků, tj. obcí a krajů za účelem stručného přehledu o právní úpravě,

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 524/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 524/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 524/0 Návrh poslanců Petra Gazdíka, Františka Váchy, Jana Farského, Věry Kovářové, Marka Ženíška, Leoše Hegera, Herberta Pavery, Jiřího

Více

ý Ť Ú ř ť š ě é ě é ě ě ř ž ý ř ý ý š ý á ý ě Í š ť Ú ř ě Ó Ž ý ý ě ě ř ř Ó Ó ů ř ě ů ř ě č č Ó é ř č Í ě Í ř ř ě Ó č ě Ó Ó Ž é č ř ý ě é Ó Ó š ů Í Ž ř Ž é ý Ž é ě Ž é ř š ě ý Ó ě Ó é Ž é řó Ž Ý ě ě ěž

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad )

PROTOKOL O KONTROLE. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha Holešovice, IČ: (dále jen Úřad ) *UOOUX007THR9* V Praze 4. března 2015 Čj. UOOU-10507/14-10 PROTOKOL O KONTROLE podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana OBSAH Hroty 1, 2 Céčka a eska 2, 3 Šišky 3 Gule a polgule 4 Hrozno 5, 6 Lístky 7... 10 Tyčky a stĺpiky 11... 13 Pásoviny a madlá 14, 15 Pätky a krytky 16 Závesy 17 Kľučky 18, 19 Štítky Sortiment pojazdných

Více

PLNÁ MOC. tímto zmocňuje

PLNÁ MOC. tímto zmocňuje PLNÁ MOC Česká..epublika - Ústav pro studium totalitních r ežírnů, ČO: 751 12 779, se sídlem Praha 3, Siwiecova 242812, PSČ 13000 (dále jen.klient"),. tímto zmocňuje Mgr. Ma rka Vojáčka, advokáta, zapsaného

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

c) omezení některých činností veřejných funkcionářů a neslučitelnost výkonu funkce veřejného funkcionáře s jinými funkcemi,

c) omezení některých činností veřejných funkcionářů a neslučitelnost výkonu funkce veřejného funkcionáře s jinými funkcemi, Zákon o střetu zájmu 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje a) povinnost veřejných funkcionářů vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou povinni

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ Tento zákon upravuje HLAVA I ÚVODNÍ

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více

C o r e 4, s p o l. s r. o.

C o r e 4, s p o l. s r. o. e L e a r n i n g o v ý s y s t é m s p o l o é n o s t i S L A P o u ž í v a te s k ý m a n u á l Š T U D E N T C o r e 4, s p o l. r. so. S t r a n a 2 O b s a h 1 Ú V O D 3 2 P O P I S 4 2. 1 R e g

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

Čestné prohlášení. Všeobecné údaje. A. Osobní údaje veřejného funkcionáře. Jméno, popř. jména. Příjmení, titul. Datum narození

Čestné prohlášení. Všeobecné údaje. A. Osobní údaje veřejného funkcionáře. Jméno, popř. jména. Příjmení, titul. Datum narození Čestné prohlášení Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č.

Více

159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006

159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Změna: 216/2008 Sb. Změna: 158/2009 Sb. Změna: 350/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon

Více

159/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ

159/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Změna: 216/2008 Sb. Změna: 158/2009 Sb. Změna: 350/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 167/2012 Sb. Změna: 503/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto

Více

159/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ

159/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Změna: 216/2008 Sb. Změna: 158/2009 Sb. Změna: 350/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 167/2012 Sb. Změna: 503/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto

Více

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š...

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š... 2 0 1 1 / 2 01 2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 1 1 / 2 02 0 12 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m al r a d Vy k o v á D o k u m e

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006

159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 Systém ASPI - stav k 22.6.2008 do částky 69/2008 Sb. a 15/2008 Sb.m.s. Obsah a text 159/2006 Sb. - poslední stav textu Změna: 216/2008 Sb. 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Parlament

Více

159/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

159/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Změna: 216/2008 Sb. Změna: 158/2009 Sb. Změna: 350/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 167/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Změna: 216/2008 Sb.; Změna: 158/2009 Sb.; Změna: 350/2009 Sb.; Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Změna: 216/2008 Sb.; Změna: 158/2009 Sb.; Změna: 350/2009 Sb.; Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Změna: 216/2008 Sb.; Změna: 158/2009 Sb.; Změna: 350/2009 Sb.; Změna: 281/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 30.6.2008 do částky 75/2008 Sb. a 17/2008 Sb.m.s. Obsah a text 159/2006 Sb. - poslední stav textu Změna: 216/2008 Sb. 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Parlament

Více

159/2006 Sb. ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí. HLAVA I Úvodní ustanovení

159/2006 Sb. ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí. HLAVA I Úvodní ustanovení 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů ve znění zákonů č. 216/2008 Sb., č. 158/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 350/2009 Sb., č. 167/2012 Sb. a č. 503/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto

Více

ď ř Í í ú í í Ž í Í óí č í í ý

ď ř Í í ú í í Ž í Í óí č í í ý í ř í ř ř ý č č ř č č ý í í ý ň ř í ř č č í í ř ý ý ř ý ř č ý ý í í í í ř íí ú ý ů í ý ů í í ý ř č ří í č č í č č ř ů í ř čí í ú í í ř í č ý ř í ř ý č í ů ř íč í í č ý ř č ů í í ří í í ú í ď í í í í ý

Více

159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ

159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ Systém ASPI - stav k 12.6.2011 do částky 57/2011 Sb. a 30/2011 Sb.m.s. Obsah a text 159/2006 Sb. - poslední stav textu Změna: 216/2008 Sb. Změna: 158/2009 Sb. Změna: 350/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. 159/2006

Více

159/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

159/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 5.9.2011 do částky 92/2011 Sb. a 43/2011 Sb.m.s. Obsah a text 159/2006 Sb. - poslední stav textu Změna: 216/2008 Sb. Změna: 158/2009 Sb. Změna: 350/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. 159/2006

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 132/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 118 ze dne 02.03.2015 Návrh souhlasného prohlášení o neplatnosti kupní smlouvy č. 2012/00399/8.1, uzavřené dne 30.1.2013 mezi hl.

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

159/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března o střetu zájmů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

159/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března o střetu zájmů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 15.4.2013 do částky 43/2013 Sb. a 18/2013 Sb.m.s. 159/2006 Sb. - o střetu zájmů - poslední stav textu 159/2006 Sb. Změna: 216/2008 Sb. Změna: 158/2009 Sb. Změna: 350/2009 Sb. Změna:

Více

Text novely zákona je zvýrazněn tučně!!!

Text novely zákona je zvýrazněn tučně!!! Text novely zákona je zvýrazněn tučně!!! 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STŘET

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Text novely zákona je zvýrazněn tučně!!!

Text novely zákona je zvýrazněn tučně!!! Text novely zákona je zvýrazněn tučně!!! 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů, ve znění novely schválené PS PČR dne 10.06.2008!!! Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Zákon č. 159/2006 Sb.

Zákon č. 159/2006 Sb. Zákon č. 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ Tento zákon upravuje HLAVA

Více

ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí. Hlava I Úvodní ustanovení.

ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí. Hlava I Úvodní ustanovení. 159 ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I Úvodní ustanovení Tento zákon upravuje

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

krabicka.advokat@seznam.cz josef.cepelak@avzo-cr.cz htp//www.avzo-cr.cz

krabicka.advokat@seznam.cz josef.cepelak@avzo-cr.cz htp//www.avzo-cr.cz Z P R A V O D A J AVZO TSČ ČR z.s. ČÍSLO 2/ 2015 K.HORA dne 25.1.2015 PODKLADOVÝ MATERIÁL PRO ZÁPIS PS do resjtříku ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činností Č E S K É

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor Doručeno dne: 9. 3. 2015 *MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor odbor právní náměstí Hrdinů 1634/3 P.O. BOX 155/P 140 21 Praha 4 Č. j.: MV-17688-46/P-2015 Praha 3. března 2015 Počet listů: 6

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím návrh územního plánu Nové město nad Metují

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím návrh územního plánu Nové město nad Metují Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují Mgr. Lukáš Slanina, advokát DOHNAL PERTOT SLANINA, advokátní kancelář v.o.s. Komenského

Více

é ž é ú é ý ů ý ů ý ů ý ý ý Ž Č Š ž Ť ď ý ú é ž š ž ž Č ý ý é ý ž Ž š é

é ž é ú é ý ů ý ů ý ů ý ý ý Ž Č Š ž Ť ď ý ú é ž š ž ž Č ý ý é ý ž Ž š é Á ň ž ý é ž é ú é ý ů ý ů ý ů ý ý ý Ž Č Š ž Ť ď ý ú é ž š ž ž Č ý ý é ý ž Ž š é ýé ý ů ý ý žů ž ů ý ů ý Ú ý ž š ž ú š š é ů ž š é é ď é é é ů ž ú Č ž ý š ú é š Ť é é ť é é ú é ŠÍ é é ů ž ú š ď Í Ž é ů

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Městský úřad Blatná odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Blatná odbor výstavby a územního plánování tel. 383416153 Městský úřad Blatná odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 MUBLX0049PV Spis.značka

Více

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Čl. I Změna zákona o střetu zájmů Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu

Více

Obec Ledce, IČ: , se sídlem Ledce 23, Ledce u Plzně

Obec Ledce, IČ: , se sídlem Ledce 23, Ledce u Plzně Obec Ledce, IČ: 258032, se sídlem Ledce 23, Ledce u Plzně 330 14 r Naše sp.zn.: 291/10 /uveďte v odpovědi/ Věc: poskytnutí informace dle ust. 14 odst. S písmo d) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 1 3 Město Sokolov je povinným subjektem, který má podle výše uvedeného zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k

Více

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka?

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka? ČÍSLO 33 WWW.SOJKA.CZ SOJKA@SOJKA.CZ ROČNÍK 11 TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 C j t Sj? Pč t čl Sjy?» J čé zýj z lčý tt t l» Př č-é j řl lt ty N lč Č ý wů té tč SOJKA-l» Nš č 2008 fč řly tyt t: MŠMT ČR MZV ČR Č-ý

Více

Žádost. o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce

Žádost. o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce 2013 Poskytovatel dotace: Olomoucký kraj Údaje o kulturní památce Název kulturní památky:

Více

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s.

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Okruh účastníků územního řízení ( 85 SZ) žadatel obec osoby s vlastnickým či jinými

Více

ř ě ú ě Ž Č ř ě ř ř ě ż ę ľ ľ ž đ ř Ę š ź ř ě ě ě ř ž ž ě ě ř ř ř ň ř Č ž ľ

ř ě ú ě Ž Č ř ě ř ř ě ż ę ľ ľ ž đ ř Ę š ź ř ě ě ě ř ž ž ě ě ř ř ř ň ř Č ž ľ ĺ ĺ š š ě ľ Ę ľ ĺĺš ĺ ř ě ľ ř ľ ě ú ě ž š ě ř ě Ę ř ě ě ě Ę ź ě ľ ř ž ĺč ř ě Ę ě ś ě Ę ě Ż ě ź ě š ř š ě Ę š ě ž ľ Ę ř ž Č ĺč Ż ř ě Ę ě úě ř ě ě ě š ř ě ž ě ř ě ř ř ř ĺ ě ě š ě ěľ ľ ř ě ě ú ž ú ě ú ě ř

Více

Městská část Praha 11. Zápis č.2. z jednání bytové komise, konaného dne zasedací místnost "C" ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4

Městská část Praha 11. Zápis č.2. z jednání bytové komise, konaného dne zasedací místnost C ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4 Městská část Praha 11 Zápis č.2 z jednání bytové komise, konaného dne 12.02.2015 Přítomni: Nepřítomni: Omluveni: Hosté: Místo jednání: zasedací místnost "klub" ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4 Usnášeníschopnost:

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953 PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1 1910-1953 Něktrá roká přídvá jé, příkld bro jí v čště víc výzů, ktré j třb právě rozlšovt. Bro ůž zt VLÝ, DLUHÝ, VYSÝ bo tké HLUBÝ. Sldjt áldjící příkldy: Bro vš Hlboký l Br čr Vyoká tráv

Více

d r a ž e b n í v y h l á š k a

d r a ž e b n í v y h l á š k a U S N E S E N Í číslo jednací: 125 EX 194/11-596 Odložilík, bytem Příční 478, Hrušovany u Brna, PSČ: 664 62, dat. nar.: 21.12.1972; 2/ Ružica Ružič, bytem Žike Markoviča 1, Batajnica, Srbsko, PSČ: 112

Více

č. Název položky a obsah 1 Identifikační číslo Kód

č. Název položky a obsah 1 Identifikační číslo Kód č. Název položky a obsah 1 Identifikační číslo 172 2 Kód 3 Pojmenování (název) životní situace. Svobodný přístup k informaci ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 4 Základní informace

Více

o činnosti Magistrátu hlavního města Prahy za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

o činnosti Magistrátu hlavního města Prahy za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Magistrátu hlavního města Prahy za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 1 Výroční

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

PROBÍHAJÍCÍ únor 2015 -20. BO5Č44,60 Kč. Pro Pá: 6 815869. r ičko z. 0 Kč. na od 1. 2. do 2 8. 2 -20. or: Ø 85 mm -20

PROBÍHAJÍCÍ únor 2015 -20. BO5Č44,60 Kč. Pro Pá: 6 815869. r ičko z. 0 Kč. na od 1. 2. do 2 8. 2 -20. or: Ø 85 mm -20 PROBÍHAJÍCÍ AKCE w w w. l k o v. c z únor 2015 60 1 LM jt O k s YM MA a zí 0! D a DAR k D1 LM16 v tko Z pás va í t Š i 5 tko NÍ N -20 % s ští t A p Ku ARM ZD ky: pás tyto AB na é bíl uz na po é rná a bíl

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS C. 1/2016

VNITŘNÍ PŘEDPIS C. 1/2016 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Městd Dvůr Králové nad Labem Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 750 656 49, DIČ: CZ 750 656 49 ID datové schránka: 434k6z4 +420 604 212 697, +420 499 329 251

Více

KUMSP00SHBR. yco/r; Čj. S 35422/2015-OŘ OVA CESč.:E635-S-1926/2015. ?' 11.5/3.82/5-19. y..k ' 'kr..«ib.

KUMSP00SHBR. yco/r; Čj. S 35422/2015-OŘ OVA CESč.:E635-S-1926/2015. ?' 11.5/3.82/5-19. y..k ' 'kr..«ib. KUMSP00SHBR Čj. S 35422/2015-OŘ OVA CESč.:E635-S-1926/2015 A- -.x.ísít/yyv VjtA: YRAYY..V \.k\.) ri v M (í SMi.ol. : VV(j>ODATKIn?' 11.5/3.82/5-19. y..k ' 'kr..«ib. yco/r; SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ

Více

ZAŽIJ 799,- -50% místo 1599,- -39% místo 3299,-

ZAŽIJ 799,- -50% místo 1599,- -39% místo 3299,- Nbdk d d nb d dn b T C O ZAŽJ! T S O VOLN k ěk ud bu XT Wng K d Cng HT d EVA k hhnu dné ťnhněn dě % 99 99 nk NE J CEN A 9% 99 999NE J CEN A žk bu GT Snčn běž n dn k kbn ťn n k gu d d EVA 9 % n bu n u n

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Městský úřad Kostelec nad Orlicí Městský úřad Kostelec nad Orlicí Vedení Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí N aše značka: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datum: V E D 2696/2015-21583/2015-ih Ivana Hrabinová 725475566 ihrabinova@

Více

č.j.: 046 Ex 492/10-97 U S N E S E N Í

č.j.: 046 Ex 492/10-97 U S N E S E N Í Exekutorský úřad Praha 4, Novodvorská 1010 - P.O.B. 44, 142 00 Praha 4 tel : 261 34 42 21, fax : 261 34 22 08, e-mail: exekutor@aaaexekuce.cz, www.aaaexekuce.cz U S N E S E N Í č.j.: 046 Ex 492/10-97 Soudní

Více