" 4 ústavl tpr.ohstu~!u":l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "" 4 ústavl tpr.ohstu~!u":l"

Transkript

1 " 4 ústavl tpr.ohstu~!u":l tota ruc rezrmu Praha č.]. USTR 857-3/2014 Počet listů: 4 Počet příloh: 2/51 ROZHODNUTí Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen "Ústav" nebo "ÚSTR") jako povinný subjekt dle ustanovení 2 zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném řlstupu k informacím (dále len "nfz" obdržel dne žádost pana (dále jen "žadatel"), informací obsahující 10 různých strukturovaných dotazů. Ústav žádost posoudil a v souladu s ust. 15 odst. 1 nfz rozhodl takto: Žádost o poskytnutí informací se částečně odmítá. Odůvodnění: Žadatel požaduje poskytnutí následujících informací, cituji: 1. Na 15. jednání Rady Ústavu dne 25. listopadu 2014 byl projednán protokol Archivní správy Ministerstva vnitra o kontrole, provedené patrně od 30. července 2014 do 2. října 2014 v Archivu bezpečnostních složek (dále jen "Archiv''). Protokol, kterému je podle ústního sdělení místopředsedy Rady Ústavu Lukáše Jelínka přiděleno čj. USTR-19410/2014, byl Ústavu předložen ředitelkou Archivu Světlanou Ptéěnlkovou a byl Radou projednán v rámci bodu "Kontrola úkolů". Žádám o poskytnutí protokolu, včetně všech případných příloh. 2. Žádám o sdělení všech inventárních jednotek (sígnatur), které byly předmětem kontroly v rámcí porovnání originálu archiválie s její digitální kopií. 3. Kolik inventárních jednotek se stalo předmětem kontroly v rámci porovnání originálu archiválie s její digitální kopií? 4. V rámci pokusu současného vedení Ústavu a Archivu o zavedení nového Organizačního řádu, který má přejít v účinnost k 1. dubnu 2015, lze zároveň počítat se značnými změnami v systému systematizovaných míst v obou organizačních složkách státu. Žádám o poskytnutí aktuálního přehledu systematizovaných míst Ústavu. Z přehledu musí být patrné následující údaje: počet systematizovaných míst v každém organizačním útvaru/úseku, ke dni zpracování této žádosti počet skutečně obsazených míst a počet míst neobsazených (volných). Siwiecova Praha 3 Tel.: ,322 Fax:

2 5. Žádám o poskytnutí aktuálního přehledu systematizovaných míst Archivu. Z přehledu must být patrné následující údaje: počet systematizovaných míst v každém organizačním útvaru/úseku, ke dni zpracování této žádosti počet skutečně obsazených míst a počet míst neobsazených (volných). 6. Žádám o poskytnutí nejnovější verze navrženého nového systému systematizovaných míst Ústavu, který se týká stavu po účinnosti nového Organizačního řádu Ústavu. Z přehledu musí být patrné následující údaje: počet systematizovaných míst v každém organizačním útvaru/úseku. Zároveň žádám o poskytnutí všech dalších písemných podkladů, které se vztahují na sestavování návrhu nového systému systematizovaných míst Ústavu, který se týká stavu po účinností nového Organizačního řádu Ústavu (např. vyjádření došlá v rámcí připomínkového řízení). 7. Žádám o poskytnutí nejnovější verze navrženého nového systému systematizovaných míst Archivu, který se týká stavu po účinnosti nového Organízačního řádu Archivu. Z přehledu musí být patrné následující údaje: počet systematizovaných míst v každém organizačním útvaru/úseku. Zároveň žádám o poskytnutí všech dalších písemných podkladů, které se vztahují na sestavování návrhu nového systému systematizovaných míst Archivu, který se týká stavu po účinností nového Organízačního řádu Archivu (např. vyjádření došlá v rámci připomínkového řízení). 8. Z ústního vyjádření ředitele Kanceláře Ústavu Michaela Pelíška na 15. jednání Rady Ústavu dne 25. lístopadu 2014 jednoznačně vyplývá, že v Ústavu jsou uložena prohlášení o střetu zájmů veřejných funkcionářů Ústavu. Vzhledem k vymezení pojmu "veřejný funkcionář" dle usl. 2 odst. 2 písm. c) a d) zákona o střetu zájmů nemůže být pochyb o tom, že vedoucí zaměstnanci Ústavu a jemu podřízeného Archivu bezpečnostních složek, kteří jsou zařazeni do 2. až 4. stupně řízení, jsou podle zákona o střetu zájmů povinní pravídelně vyplňovat a odevzdávat prohlášení. Nehledě na to, zda tito zaměstnanci v minulostí odevzdávalí svá prohlášení orgánu, který je k vedení regístru podle zákona zmocněn či níkolív, žádám tímto o poskytnutí všech prohlášení odevzdaných v rámcí plnění ust. 7 až 11 zákona o střetu zájmů, kterýmí Ústav dísponuje od následujících osob: Pavla Foglová (ředítelka Ústavu od 10. dubna 2013 do 30. dubna 2014), Zdeněk Hazdra (1. náměstek ředitelky ÚSTR od dubna 2013 do 30. dubna 2014, od 1. květm;12014 vykonávající funkci ředitele ÚSTR), Ondřej Matějka (od 1. června náměstek ředitele ÚSTR), Jakub Stránský (od února 2014 náměstek ředitelky/ředítele ÚSTR pro ekonomiku, provoz a informatíku), Michael Pelíšek (od dubna 2013 ředítel Kanceláře ÚSTR), Světlana Ptáčníková (od dubna 2013 ředitelkou Archivu bezpečnostních složek) a Petr Zeman (od dubna 2013 zástupce ředitelky Archivu bezpečnostních složek). Vzhledem k skutečnosti, že se na uvedené osoby nepochybně vztahuje právo občanů nahlížet do jejich prohlášení o střetu zájmů (a dále vzhledem ke skutečnosti, že jsem o nahlížení do těchto prohlášení již původně požádal žádostí z 24. září 2014, avšak doposud bez výsledku), očekávám, že výše žádaná prohlášení budou poskytnuty v podobě prosté kopie, bez začerňování některých pasáží. 9. Z informačního systému české justice vyplývá, že původní rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 ve věci žaloby Mgr. Daniela Hermana proti ČR - Ústavu pro studíum totalítních režimů, byl na vyžádání odvolacího soudu Obvodním soudem pro Prahu 3 přepracován a v novém znění zaslán odvolacímu soudu. Byl přepracovaný soudní rozsudek ve výše uvedené věci zaslán též Ústavu? 2

3 10.Pokud odpověď na dotaz výše zní "ano", anebo pokud si Ústav přepracovaný soudní rozsudek opatřil sám, žádám o poskytnutí přepracovaného soudního rozsudku ve výše uvedené věci. K žádosti se povinný subjekt vyjadřuje následujícím způsobem. Ad 1. Ústav má za to, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti. Kontrolovaným subjektem je Archiv bezpečnostních složek, kontrolujícím Ministerstvo vnitra. Lze tedy odkázat na 11 odst. 2 písm. c) nfz. Dle informací, které má Ústav k dispozici, nelze navíc protokol Archivni správy Ministerstva vnitra o kontrole, provedené v letních měsících toho roku, pokládat za definitivní. Proti znění protokolu podal Archiv bezpečnostních složek námitku. Ad 2. Viz odpověď na dotaz Č. Ad 3. Viz odpověď na dotaz Č. 1 výše. 1 výše. Ad 4. Ústav má rozpočet stanovený pro 130 systemizovaných míst. K v Ústavu pracuje 126 zaměstnanců. Organizačni rozděleni systemizovaných míst do jednotlivých útvarů považuje Ústav za informaci vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu podle 11 odst. 1 písm. a) nfz. Pokud žadatel tuto informaci požaduje za účelem zjištění počtu volných pracovních míst, Ústav žadatele může odkázat na rubriku "volné pracovní pozice" na webu Ústavu, kde jsou zveřejňována vypisovaná výběrová řízení. Ad 5. Ústav může žadateli sdělit, že rozpočet Archivu bezpečnostních složek je stanovený pro 127 systemizovaných míst. Další požadované informace se nevztahují k působnosti Ústavu, Ústav těmito informacemi nedisponuje a žadateli tak bohužel nemůže vyhovět. Ad 6. Organizační rozdělení systemizovaných míst do jednotlivých útvarů považuje Ústav za informaci vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu podle 11 odst. 1 písm. a) nfz. Ad 7. Požadované informace se nevztahují k působnosti Ústavu, Ústav těmito informacemi nedisponuje a žadateli tak bohužel nemůže vyhovět. Ad 8. Ústav má za to, že se jedná o informace, které by se měly poskytovat v režimu zákona o střetu zájmů, nikoliv podle nfz. Jelikož se však poskytnutí čestných prohlášení v režimu zákona o střetu zájmů v současné době jeví jako nemožné, povinný subjekt žadateli s ohledem na zásadu transparentního a vstřícného fungování státní správy, poskytuje všechna čestná prohlášení osob dle žádosti v režimu nfz, a to jako přílohu Č. 1. S ohledem na 8b písm. odst. 3 a 12 nfz provedl povinný subjekt anonymizaci přesného data narození dotčených osob, přičemž ponechal informaci o roku jejich narození. Jak již Ústav žadateli na základě žádosti ze dne sdělil, prohlášení Jakuba Stránského a Ondřeje Matějky neexistují. Ad 9. Opravené usnesení bylo zasláno právnímu zástupci Ústavu. 3

4 Ad 10.0pravené usnesení povinný subjekt poskytuje žadateli jako přílohu Č. 2. S ohledem na 8b písm. odst. 3 a 12 nfz provedl povinný subjekt anonymizaci přesného data narození a přesné adresy trvalého pobytu, přičemž ponechal informaci o roku narození a obci trvalého pobytu. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí, a to nadřízenému orgánu prostřednictvím orgánu, který toto rozhodnutí vydal. Michael Pelíšek ředitel kanceláře Ústavu [podepsáno elektronicky] 4

5 _, r,v T C:CSTi"-[F PROHLASENT 0711;)llh'tÚ o pnj'ci, \) ke)ti!!\ unj'ch l j~';g5t"dl, "mt';il;e"i ", maj"ci;ll JJnL\'ióm \ průběbu "}'lcg1w iunl"~ť 'L ('clj'\'""''' () ~ji,jmnll, dn";;.;!,~, hí"~2~i"h jjodj"~l!t ""i'cjny'li> r"~i-:cioljt-i~ť,lj pr,or;"c Lil"''''''! Č 1~\lni)G;, :;;r;, o,i'{-"ru litjmú, v" ~n~níl~k;"l:; Č. 2iGnULlij Sb, {dálc jeti,,'/ú!.'.)j1") \',(,o,~ccfjé úrl",' r~, ()(s~, : /,íkule'j :1 Jmet"', 1101'''' jména rřfj"lťjj'",hl"", nru-ozcnt 'cf-ej",'lo (LL"!.' ioil:ír'-' :,;1'-é[lu.')op;',)m~na l','el'.ri',fj('-j ~." ' ~ r-- _ ~:::::~~'~afolťlli ~~1)2}1~~~V/~ E. OJ'g;ín, \ ~ i;t,,;,':m veřejný r"ni-::cio"m pus,,;',! N,í/tV o L5Jrlio, =.1.i!l';iECCW) ~1"'C cr PiLi-UtrL,) ídentifibj.cl1' čísle : '1.~' ',1/1?,Y'/:;-~.... t5i,ul"ív"";; rlln!~cc l LA j' -, li ( r l( J, C_Ú -'" ~/T fo L r_.jllo' 1 e ;'H'h',/ \ l':i:-2: r> {C,',' (} Jrf., 0:L_J' L OZ c- k.~ \,-_.. li (-' 1.

6 Ozn,ímeni u jinjch ryj",n,iyllll}"clj éinllustecil ( <) a 12 odsl. 2 zúkor;a) Prohlašuj;,!e " OOdHbi Llnden6rn v (hll L ho(lu C jsem ;L) pudllik;j.l1~bo provozovaljinou ","""'l!ltl10'd \-::-clčldnnu činllost NTTDl c,',:;-6- O, 2 a. =l -----" 2. 3 Charaktc nsuka účast> ve i Ohdodní " nrm"."lláz~",, L --1 Sídlo/umlstčni uenliflkoč tlí číslo cl byl statutárním orgár\~m nehn etenem statllllimiho orgánu, členem htlicího, dozorčího nebo kontrolního orgií nli 1"';vnické QSOO Y, ' rov.ll.njíei podnikatelsk"ll činnost NF. "'NO O C1raraxleri.;r.ika _._-- ~"---b==c,..1. Obcll',"d',,"- lrma/mi.;ev! Sldio/LHLlistcni dentiflkačni člsln d) vyk111lával ualší C-'l nus : v Pl'ilco'.:ntprá\ r';m 111: bo Obdo bnúm v/tah LL nebo \'G sltždmím p()merll, veclle vztahu nebo pomi'rll v lfmt působil jako vdejn~- funkcionář NE lano l D O 1 2.,.

7 ru. CJ7námenl () mnjetkll r;'lb:dém 0, prúběhn "5'kon" funh'e ( ]} a 12 OdSL 2 zákona) Pmhla,<uji,.é' \' období uvedeném \' U,,[i. hudll C jsem dú ",éilo vla~rll;~tyí nebo do _,poldnéllo jmění manželů uab,1 L z 3 Druh nemnvitcsti 1- L icena v Ke Je:=:- 7pú,JOh nahyti i - 1 _.~ b) vlastnická práva k vé~"m m[lvil)m. jiná pra va [lebo j i ně maje rkové l;odno tyjcjlchi souhmrlá cena přesáhla částku Kc (.j,_ ")"<,,,, '"uhm u " ",,,"pocit;:,"i í ',ci. pr;',,,,bo j ;'" 'o"j"'""-' hoc_,,,') ~ NiLcv i,);ol,; Ce"., je r,;;;; "d K') Způsob nabytí c) ec"né f1~pí'y nebe práva ~ nimi spojená podle zákona č Sb., cenných papírech, ve znění pozdčjšlch přcdpis", pokud celková výč,c kupní ceny cenných papírů ocl [ednohu emitentu nebo práv s nimi spojených v clohě nahyli přesahuje částku 51l loo Kč anebo Č'Uku Kč v pl-ípildě vice clnilcnlll NE. ANO ',rgr-l! Ll.. Drl1h ; Erni:Cnl Cenil v Kč

8 d) jiný pochl 'i obchodil; společnost. lc!je uvedenv plsmcnu c), pokud hodnota tohntn pochlu přesahuje částku K<:- anebl' částku Ké, jde-ll o pouliy LL vlec obchodních spolccnosti NE,0\'\0 - HodnOUi obchodního podílu ----, 1

9 V. Ol.l1",,','ni n.'djl\'e~b, ct~ rcch avávnzcích š odst. 12 OChL 2 z,iko[)a) 'rnhlašuji. že,' cbttobl uvedeném.. [<Úl; l. h"uu C jsem a.l získej pel1ě/i l~ p"ijmy ne h" J,né majcrkovč v~'hody, 7eJlTl~j"1 dary, s vý!ijllku ual"l'i uvedených v o/mít1lc"li o maielku nabytém v průběhu výkonu funkce podle bbi!tl odměn j, přljmy. podr.i katel sk" l"h" j H,t samosratuc \'ýddečl1é či ncosti, dividendy nebo Jiné příjmy z účasti nebn činnosti v právnických osobách provnzljjících rodnibtels~,oll, t=- t,,-,n,,,,[, jejiellž se uhi'tlmi,}'šc prcsáh!a \" kaleredářn"m rote Kč i'" po",ti'í ptij't nt'do ji""",,,ojetko'ou 'i'il"';" C,' 1"'0 ""'" ucol lopo">,,u)i pl,",,((1"',/,,, ""b n de";; n,udil"''';," které r"i "re,~';i lil "kd"nor llirok,.. ",'''';'',0"; s "ikono", fuokec polo,',g",';,h pr:h'flích pi""pi,,'; 'in t,)i1o'" '''''''''Je " ",mpoch",.."j' "'''f j'jlce,l "",; j< 1ió'd i illl [(oi Druh " vý'š;:' přijmu,-djo J maielkc)v~ výhud ' b) mel nesplacené iimu-,čn! závazky, ztjm0"a půjčky, úvěry, nájemné, závazky ze S1nlo",y o nájmu S právem kollpě nebo Slllěne~né ni\'uky, j ciichž sollhl'llllá výše- přesáhla k 31. prositlei kalendářrubo roku, ZCl nějž.,e omúmellj podává, i'''.,[ktl! Kč NE, Ai\O t::- L ~is 2, 3 '=U=. P(J~C vyplněných _,lm~ L f'whlašlui, žejsem údaje uvetll úplně a pravdivě. v dne Podpis:

10 PiíL-,!la ke. směmici ř~ditde Ú,taVll pro studium tomt.iulíc!l rctimů Příloható:: USF353!2008 ČESTNÉ PROHLÁŠENí Ozná"'~ni ji)1~'eh vykenňvaných i' inno"í"ch, oznámeni o majetku nabytém v [Jnlb~hu výl{(m~ a\lllkcc ozmímeui (; phj liledl, d~f~ch a dv<lzdch jjod1iy~l~ ~cř"jnýrn fulk~i""iiř,,m podle zúkmm c Sb., o střetl! zlij"'.., ve Zll"n! z,ikcilll č. 21G/20D8 Sb. {dme jen "úk(>jl~). Všeobeoné údaje (~ 13 odst. 1 zákona) A. JméJlD, pop". jmén", pnjm~llí ft datum na~oze"!"docjneho flnkdomifo [1';1~no:r~pU'"0~.8.-E-,?~Vr;n4!JA - -~_. 'PřiJl!"em. '", {- {OJ!fi/i(OYtL.- ld"tum mfoze",! iii' L /1'1:+1 :NÁzev Sídlo ldenlifika~n! ~i,;lo...':'xkon{lvan,i funkce,..._... ~~~:i - -- D. Evidenční orgán

11 H. n~lláll~ní o jiných vyk<jnávaný"h ""mostech ( 9 " 12 odst. 2 zákona) Prolhlšllji, že Yobuobí llvedenem Vé;í,!i 1. bu.lu C j,em o) podnikal n~bo provozoval jillctl SWlJOSlel:<Oll výd';kčnou činnost ~E lj~l _~_ AhiO 'U Přffiiněl puůniunílvýddečné Zpusob místo výkonu činno.,l; l..e"dnikánifvi'ddečnéčinnosti L z T~ =::J c) byl smtuttírnim org.m~m nebo členem stal\jliimiil(> ol:>:inll, členelll řídícího, dozorčího n"bo knnlm]tliho (lrg~nll právnické owby, provozuj [cl podnikatolskoll činno,t E í c;r l -... ~ ANO O ~t+- Cha:3kt~,j'lika or '''HU 1 Obchodní firma/názc'v Síd!o/umíslěni idcmifikt,óni tislo J) vykcnúval d,,)m činilo,! v prawvněpl'itvnim neho abdnbném vztahu nebo ve slll7-cbním p",,,erll, vedl~ vzl~hll 'leho pomhll, v némz púsobll j~ko veř~jn~ funkciqmii' \~~(;:+Et~CL\f"ktC/ h~h()(lJ;r-- Sidlo/umístěni ld~nlífikllčn! - 'l= 'l lj člilnosll flrmalniíz~, organizační číslu složkr i t:-~--11l L -= ----~-~ J

12 m. Oznámení () majetku n~bylé", v p"ůb"hll vj'lwllll f"j!,~~ (š 10 a tl od,t. 2 zákuna) Pruhh,uji, že v období uvedeném v ~,i.'ti 1. bodu C jsem clo",."ho vbstnktví n,bú dn."pae'hého jm~ní ma nždů J1~byl a) vl8glaicki noh" j inf. věcná ptáva l< ncmovltostcm. které j,'oll pr'.dm~lcm cvidová,,, v kallliaru nenlovilo,ti, pudle úd"jg hta"tn, ncm()vit",:i G'fz> dm' vl,,]oi""'; " P'" "m" <'d "ve,k _ vb,"i" "1'<>1""1",,,;1,"wb."" "jl,- _,,,,,nvl,,",,;d,e,o :,",11" ''''''o '""id"'!h,,jlt"'" '"'''''lol 11~~l~lD'Uh---TCC;;CCC:;;;;;O;;;C ~ ucmovuosu --r! D;-uh vlastnictví, ~ -'p.:ella V Kč ~. ZpG,,,,, n:lhy\('-1 ', 1~ -....=:J b) vlastnicktpl'lí"n k v~"om movitým, jiná právll ll~ho jin0 m~etto"é hodnoty. j~ji~hl w"hmná c~na přesáhla ~:\,;!ku 500 (jol) Kč (,tú 'ohoi",,,uh:r.l " n"~p"'iti""ji ""i,,do.-" "'""" ji,é ""';"1''''1 0""L1".1'. kji"" "n"i' ny,';,," 25 DOG 1'<) [E'Cí1fJ ~O. O Název, J. 1 C-- 2.! ~--=:[ i. _H L-- _~ J Cena v Kč ~- cl cenllé papíry nebo pr,hu Stlim; "pajená podl<> Zliko'li 0, 591fi 992 Sb., Ocerulýeh p"pirc:oh, ve zněnl rozděj"ch př~dp~3li, pokud eeikcvá v~'se kupní ceny cenn}ch rapír" od jednoho Cmil""la nebo pdv'~; nimi spojených v d(}b~ nabylí přesahuje fú~lku 'in 000 Kf aneho óhku ioo 000 Kč v rnrad~ více ~mitentu 1",nc'E"[1'J'- -ANOTO.. L 1 ~ '.1 1c. 3.1 : :]-- Dmh t-==.. ~..1._.~e." avxe ' \ - =c=_~.--

13 ,. ; '" -,-' o,. d) jiný pllclíl v obehoc1ní spok~n~,\i n~2.i" uved~n v písmenu c), pukuj hodnota tohoto podílu prc,ahuje Částku Kč anebo ~:i"tkll 1OD 000 j(,.", jd~ 1i Q pod,ly u více ohehodni~h "polcčn(\~ti

14 V, Oznámení o pr;j[w~ch, darech ~ zúvazcteh rs od'l. J2oGst.lúlwm,) 'rahbšu.1i, i" v obdnhí uyc,l.ném " <"ástj. bllju C J,"m a) z;gbl rell~žit,; příjmy nebo jiné majetkové výhody, zejm"n" dary, s výjimkou d",-;] uvedoných Vozn:"reni () m"jdku nahylern Vprubč!1u výkoilll funkce podk t'ást; lil, odw.<;ny, phjm]" Zp"dmklldsh' nebo jin,; samoslatné vl1děk~né č inlw~'i. di,úlcmly ne b jiné piijmy z "čast; nebo činlosti v právnických osob"ch prqvozujidd pednlbtelsko'" čineost,jej ieh 1.,nuhmná vý,;e přcsúhln v kal~",mnjm mce i Kč '" "",,;,,;,H;"", oe", jinou"''',i''',,"o" ')iwó" '~pm "n",,101 1l"'''''",""i ral ""nc,,-, ",, o ""[',, at,dito",' "" 'tc"'; c,"vorej")- r,"",i'"", r.dro'..,0",'1"",,;,.vyk"",,,, ruo!ce, p"jic"hi"",," oea'",'" p',,jphu; Jn,,,,",","ul,,,.,,,,,' "","p,,';:h"j' "".", jejich! """ ie ".150 '" 1(1 ('('ll:i) b) měl n~sphcon~ finanční závazky, zejme",' půjčky, ú"~ry, n<ij~ml1e, závazky ze ~mlomy o rrájmu s rrilvem kuujl~ neho gl1l~~~t,,~ ziivazky, j~j i~h;_ sdulunná V)'ŠC přesáhla k 31. prosinci k~l"ndúfnhlg roku, 7" nějž se,nnámenl pod';'v!'., čó.,tkn 100 oon Kc. výš~,' Kc Jméno/název -;čřitc!c---::::; r ~~---l,1 Počet vyplněný"h stran, P!nhla!;\iji, -je jsem údjje uvedl úpjllt u pw\'djv~. dno:

15 1[: 'lil'l01 '",,.." CESTNE PROHLASENl /',f j/: Uzuémeuí o [iaýeh vykonávaných tin'''mtech, nf,mimc"í fl rmljetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech,,brcch dva~.dch p,u.h\vanoí veřejným funkcieuářcm rnule zákona 1'. 159/2006 Sb" o střetu zájmů, YC zněalzákunn Č. 21fi!200S Sh. (dálejen "Z:\kflll") L Všeobecné údaje (~13 odst. 1 zákona) A. Jméno, popř. jména, pi'ijmení a datum na..nuni veřejného funkcionáře popř.,~~"~"~')~?~"-;:'/~l!-~'~'~'~~~~~~~~~~~~~~~~ Jméno. Přijmení jména, / i.z 0-<',1 " Datum narozeni L ~r,p:; Název Sídlo 1d~llli ikačn í či,1 O Vvkonávaná funkce C. Ohdohi, za které se čestné prohlášení podává n. Evidenčníorgán

16 . Oznámení o jiných vykouavaných činnostech ( 9 a 12 odst. 1 zákona) Pťohla\llji, j~ ' obdob! uvcdcučm,- části Lbodu C jsem NF: ANO ~ ~- t o,o 7.plLWh u miste výkonu podnikánl/výdólcčnc či 1n",;L1 hl h}1 společuikem nebo členem právnické nsnhy provozující podnikatelskou činnost i\e A\O Chamk len sti ka Masti ve i Sdlo.umi stěni cl byl statutárním orgállem nebo členem statutárnihn orgánu, členem řídícího, dozorčího Llťho kolllrolniho orgánu právnické osoby, pr<lvn'/l~id podnikatelskou činnost NE ANO Sídlo/um i~lčlli ldentifikučnl '12J O Charakteristika orgánu Obchodní firma/název číslo! J J) vykonával další činnost v pracovněprilvnim nebo obdobném vztahu,.,,,h,, ve služebním NF. ANO *-,..< pomč]'\[.,-cdlc Vl.lahll nebo poměru, v nčmž působiljako vdejn) funkcionář 161 O Ch"-'aktel činnosti f=::::::~~f~~ obdlodl"f'---'''s'fji''co/inlistění fjnna/ná/ev! organizační složkv dentifikační číslo

17 ~ ,." lil Oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu i'unkce ( ic a 12 odst. 2 zákona] Prnhlašuji, že, ohdohí uve<l~n~m,i'lí~tí L hodu C jsem do svého vlasruietvf nebo do spulcčného jmční manželi] nabyl <ll da~l"'ckú nebo jiná věcná práva k uemovitostem, které jsali přcdmčtcm evidováni v katastru nemovitostl. podle údajů katastru ncmovitnsu Uo'o <nd, vl",,,,,,,,, " P'" "rllo "čel "'ode - da"dk. 'l'c'!l,lunik, "v,j"im vi'" 'poluvhl<tnickóho pnlilu,,00 'poicčnóbojm"',; n1o,'lo1ll)! Nf. ls D --_.. i\no Druh Druh vlastnicrvi Cena v Kč Způsob nabytí, nemovitcsti - r l., ~ ~.._---- ~ 2. 3.! bl vlastn leká ptá va k věcem mu\' i;:'lll,ji l~ práva nebe jiné majetkové hodnoty, jejichž sollhrnná Cena přesáhla částku Kč Jo tohoto,ouhrnll '" ''''"poě''""aj; 'i,'ci 1\1'01'",d.,o j 'ni ''''.lelkl''',' oudnul)'. j"jich, "naj, nitii "c" Ke! C~lla v Kč Způsob nabyti J cl cenné papiry nebo pd\a S nim) spojená podle zákona Č, 59iii992 Sh.. (j cenných parire~h, v~ znění pozdčjštch předpisů, pokud celková v}'-,e kupni ~~ly ~tnných piipirú od jednoho emitenta nebo práv s nimi ~pojctl;~h v dubl' nabyti přesahuje částku Kč anebo částku [()O 000 Kč v pfípiidě vice emitentů ZJ NE A:'/O O Druh ,. Cena v Kč, L

18 'ildclltifikačlli dslo f"):'jf~,. :- -,tl.;,) -, cl} jiný podrl \ obchodní společnosti než Je uveden \ písmenu r;), pokud hodnota tohoto podílu přesahuje č~oll", 50 JDO Kč anebo částku Kč, jde-li o podíly vice ubthocll1ich spoldllosti ;~~) ~ Obchcdnijmcno/nézev t;=±j...=~~~~~~~ 1.,

19 V. Oznámenf pfijmech, unrech a závazcích ( J odst. 12 ()d~t. 2 zákona) Prohlašuji, '~ť \' ubdohí uvedené", \' části 1. hodu C jsl'm a) získal pcnčžiré piij my nebo jiné 'najelkovc výhody. /.cjména dary, s vyjim kou darů uvedených v oznámeni o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce podle části ll odmčny, příjmy z podni karclské 11~ ho j iné sarmistatnc výdělečné činnosti, cli vijendy nebo jiné příjmy z úe"sl! nebo činnosti v pr~\il1ických ooobách provoujlcích podnikatelskou či nnos1, j~j idž souhrnnit v)'še přesáhla v kale ndařnim ro~ť Kč {," pcrliliti pti,i'tl ",br, jlom; mai,c',o,-ou 'j'houu,e 1'1'0 ten Lo úél'l ".r'lva7."]i pllll. odnllllu ""b ".al',; nlilá;l""; na kler" lni "Tej,,)' fll.okciom;[- pa,,:,., v,0l1\';>!0,1; j '-j'kot,m r'jl""'.'0dlo Lvlúil,,;c", 'n\vnich pr,rlpi,ú: ou lui,nto soilnmc '" nczol'06lúqlji jary_ lejichl ce"." jo nii;i rl," (])OO KC) r'"---j:; l ranof_j--:-lnu~l1lh ~._: L 3. L 4.j hj měl nesplacené limj1cnl záv".lky,zejménl1 půjčky, úvěry, nájemné, závazky~e smlouvy o nájmu s právem koupi: nebo směnečné záv,v-ky,.i cjichž souhrnná vý-k přesáhla k J, prosinci kalendúřuího roku, za nčjž se oznámení podává, částku Kč. 1 ] j Počel vyplněných strnn: Prohlašuji.ve jsem ú,bic uvedl úplně a pravdivě dne Podpis: 1-.~

20 Ph1ol\a ke směrnici ředitele ÚS '8.'U pro studium rotalitnich režime, Příloha ic Čj : Ust-, 3 j 3/?{)Og (lzi!lámel1 G jru:i'~h vyřsenňvauych člnnostech, li~námerl( 11 íllfljet~" Mhytf-m v priibh'ti výbl/h' r"nk"ť. :'l oznámení fl pi'ijmcdn, Jarech a závazuich p'h\:hllll1lí vcřcjro m fun\.wi'h.1ifc"l [lfldi;, 'l.sk1wm f. 15W18{lt; S1:" c střelu zájmll, ve ZTlči1í zákona ě, 2J6/.l(MJE Sh, (cl:íl~ [ea "z'~k('m") Vš~oh"uf {,dlljť (~ l3 odst. 1 zákona} Jméno, popř. j~én.~ Přfjmení Danili] llllhčlz"'"""' Nálev ~rc~iv bezpeč:~;';";":c~ícl1:' ;':";Ž~'~k~~==~~==~~~~=~~ Si~l<l_. _ Slwlccova2,1.,OOOPTalla3 R O,"!;<:fi '11, ve ktaréan Y~~~i"S' j',mkciull:iř pli'w,-,~)' [ l <l et l i ti k a čm číslo ,vykonávaná Íunk~'~ Zá,tujJ~yně ~e<lilelky archivu - r ) C==~ Kancel~\' Úst"Vll pro studium totelituích režimo''- _

21 li. {ho"'m"", "jjnýd, vyken h nnyd, ;,;nncctccu (993 j2oda2ziikonr) ťj"!ijj~:;,,j;,h y období uvedsuém y biti 1. bmj" C'jsm" N!: ANO 1--- D D PfedměL plj(ln ikání/'i:íd~kčné činnosti h) ll"j. společníkem.. nebo členem orávnick... osoby p",vo",ljíd podnikatelskou. činnost NE Cil - A:"10 L Charakteristika Obchodní Sídl('/umb,ění účasti ve firma/název, ' , ldentiflkačnř číslo c) bylstatutérníra orgánem nebo členem statutárního orgánu, L;lenem Kc.lic(hl1, J.mm::íiw nebo kontrolního orgánu právuickc osoby, provozující pod'1ikaid~k()u <':innvst NF Z ---_.._.- ANO D Charakteristika : Obchcdnl Sidlo/umřstčni d,mlilika.:ni..---' orgánu firma/název _j!'h, _._- tl} vyknnhal da1i'i! činnost v pmrovněprávním nebo obd(jnh~m 'vztahu nebo ve ~jw'ebflim poměn;, v~dk v-/:"hu n"bo '()m~ru, Vti"nrí. pil~obi\ j'llu) vff,',:,jný' 1',,"1<;;io141 NE ANO f- l. D CharaKter činnosti L F---- _ L _-- - Ohchodní j, T _~~nn_"h~~ev_ ; Sid1"lumí~~~í organizační složkv [ ldentifikačni číslo

22 Ul.. Onl1lmťní,) Jnil.jeil.lJ nllllyl.?m 1i ~;t M''', u vji<,,,,u fuillf;;~" ( JO a 12 odst. 2 zákona) k'mllh!íilljl, že v..,btl ebl uved ~"('m r či,; i.,",,,.1,, C j""" Ul) "vhll),h,í<,ktyi "dm dl} ~1l{}lečrt~110 jmfraí mmlž9lii nebyl a) vlastnická n'čbo. iná včcna práva k»ecovítosterc, které jsou přeomčtcsnevidcvénl v katastru J~11l\lv;to~li. púuie údajů katastru ncmovitostl Od,o ",,,i, "[",,,bvl '" pro,.",to ú',d ",,-J, - v1r.,itjilc,,;;""v])""1';', """]'""",j';",po],,'ia'ixlióéh> p"'.'i]",«.h> 'l'nlcčnóho,imc.li TOrm.,"]ll) J. D;uh, ncmovitosti Rekreační OlJJek, Druh vlastnictví Cere v K: soukromý Kč Způsob nabytí Dar od rodičů h) vlastnické práv Ol i<: v~(;eltl movitým, jiná práva n~b() jiné maj ctkovč hodnoty, jejiclrž souhrnná cena přesáhla částku SOO 000 Kč (do ,"<,hmu " n,ozapočilu'"i' '"ci, pdtn "cbo jiné majotkol'é hoti"ucy, jejich! 'Ol", Je ljm n<us aao Kč) 7. ůsob nabyti c) cenné papíry nebe práva s nimí spojená pojie zákona Č. 59}! J992 Sb" o cenných pllpírcch, ve <'Jlěni pozdějších předpisů, pokud cetková výše kllpllí ceny cenných papiru od jednoho cmltentn neh" práv s nimi spojených v uob" nabyti přesahuje částku K?: anebo čáaun TG v připudě více emitentů j =3

23 (,0;:;,.',.'" i-.,',"".".".,.,...- "_'~ -..-.'. - ;,;;-:.",'r.'..',u::,) dl fll;f' pikl;) v obchodní společnosti ucž je uveden v pism',;nu e), f"kucl ~"dnna lllh'j[(j p)dílu pre,;('hue!,á:,t", sn (){)() Kč a"dm čáxtk.u DO 000 K", jj~ -li o podíly ll vtce obchcdnlch společností ts NE Al'i"O D Oochcduí jméno/název identifikační Hodnota obchodufuo číslo nodiln L 2.,,., 3. o'

24 \'. O.l:n1Úm1;n; o pj-1jmfť:!l, dllruh ll. závazcích ( odst. 12 odst. 2 zákona) a) /í~bl p~,,6žitc příjmy nebo jiné rnejctlcovčvýhody, zejména (bcj, s výjimkou darů uvedených v ovnámcní o majetku nabytém \f průbčhuvýkonu funkce podle či~li., odměny, piijn1l' / podnikatelské nebo jiné sarnosratné výdělečné čínncsn, di yi,lendy ndjo jiné pfíjm)' z účasti neho činnosti v právnických osobách provozujících podnikatelskou čínnos, jejichž souhrnná vý.:;" přesáhla v kalendéíuíru roce Kč (,,' ['r.tčti'i pt(jcm nebo jinnu majorkov"" "hod" '" pr" 10:"0 účol nopnvo.'uji ;>lat, ojmčla ncb o d,,!!i ",kiitmti, na kleró [nic,"",jn,' funkc;oníl1 "ÚTok v '0,.'";,1"''''' vykmlotl funkce po<ilo zvi,l>l"id, rc,l,,,leh p1ee1,i,ru; rlo whoi'j,ouhrnu " nezapeči,"""j! ~a,}, jejichi '0[".i"[ligi ne; ) Kll '.y"ýše l'i'ijmu nebo il_~j~tk?'ié výhodv b) měl nesplacené finnněni závazky, zejména péjčky, úvěry, nájemné, závazky ze smlouvy o nájmu s právem koupě nebo směnečné závazky, jejichž souhrrmů vý"e přesáhla k 31. prosinci kalcndéřnfho roku, za nějž, se,,,.mímcni podává, Čá~\KU 100 ()Ol) Kč Jméno/název věřitele. 3. t:::=- ~. POČ~l vyplnčn)'ch ~;nin: [5 Prohlašuji, že jsem údl'je Llwdl úplně pravdivč. --- YfBmě~ dne !J2C=:::J Poduis: ll' r ll" u: '.. i ". t,'.!u > '..f,;ru --

25 Pnloha ke směrnici ředitele ÚSlaVU pro studium tocalimích režimů Plilohn ~ Cj,: lis'], " r ~,,~ CESTNE PROHLASEN O'F1l1ílUCní o jiných vykouávaných čjrlnoslceh, oznšment o majerknnahytěm v průhčhu výkonu funkce a oznámen! o pťijmech, dar~~h závaz.cich podávaná veřejným lunkclcnářcm [",tik zákona Č Sb" o střetu zájmů, ve znění ""kuna Č Sb. (dále jen "níkon"). V,:;e"h<:cTé údajc ( 13 odst. zákona) fl. Orgán, ve kterém veřejn}' ľllnkcionm"hnhi! Archiv hap<óčl~o~lnkjj složeť i Siwie~()va2, 1)009 Praha J /.á.llu 1k 'ně ředite lk archivu C. Období, za které se čestné prohlmenj podávlí l l12 O. Evidenční orgán KancclářUstavupro studium totalitních režimů

26 ll. Oznámení O) jin}'ch vykonál'nnf'ch činnostech ( 9a 12 odst. 2 zákona) Prohlašuji, že v cbdobf \l\l'dcni'm" čá~[i. bodu C jsem ll) podnibl nebo provczovaljlnou samostemou v}'děle~nou činnost Způsob místo V}'KOTU,ocinikán ilvýdčlcčuc činnosti 10) byl společníkem nebo členem právnické osoby pmvn/.ujici podnikatelskou činnost NE ~ ANO! O Cltaj:aktcri5tik~- Obchodní Sicll 0/ nmístční ~dentjfik~čnl 'j " účasti ve _±"ccc'"n~llié'cm""n'n"'~~~~~~~:====l"'''"lnn_ ; J' - i cl byl stauuámfm orgánem nebo členem statutámfho orgiíllll, čl~nem řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, provozujlcl podnikatelskou činnosl lne 0 'ANO JO L, 2, 3, Charakteristika' -1 Obchod~i., orgánu. tirma/náz~v Síuio/lLrní~iění dcntifikačnl čí,lo cl) vyhmúval JaliH činnost v pracovněprávním nebo obdobném v/bbu ucho ve slnžcbnlm NE ANO pmuěru, vedle vzluhu nebo pomčru, v nčmž působiljeko veřejný r-unkcionář Obchodní firma/název Sidlc/umlstčnl ()Tguní/ační -T o. " deutifikačni číslo,lc"l '--1=~3

27 111. Oznámení o majetku nabytém \' průběhu výkonu funkci: ( 10 a,2 odst. 2 zákona) Prohlašujt, že v období Uv<:(kném v ěá~t; poké"ého jmění manželůnabyl. hodu C jsem do svého vlastulctví nebo do a) vlastnická nebo jinu vě~nipri\" k ncmovitosrcru, které isou předmětem evidování v katastru ncmovítostí, podle údajů kala~lru nem,,,,iiosli li"ko UTln, la,",i,'.vi '" WO <nro (,/,1 '1\-'0',poleč"i;," j,"ěll' nallto:ul ~~ ANO O l.,. 3., Druh ncmovitosti vla"ník, 'l'0luvls"ník> ll\-c-tlením,.,.;" ';JO",h,<lni,l.eho p(j\lil'.,,'bo Cena v Kč Způsob nabylí b) vla~lnic:d práva k včcem movitým, jiná práva nebo jině majel1<nvé hodnoty, jejichž souhrnná Cena pl-esáhla částku Kč ído tohoto,"ohm',,c nc""poci,á'!aj' "",i, pni,'" oebo ji,\<,,",jerlove 1100ll'ty, jejicht cen, j' nitsí než Kel KE ANO S. Nézev ===]CemeKČ - Způsob nab~~ i cl cenné papíry nebo práva s nimi spojená podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papirech, ve znčni pozdějších předpisů, pokud eelkovi výše kupní ceny cenných papírů ocl jednoho emilenta neho práv s nimi spojených v době nabytí přesahuje částku Kč anebo částku Kč v případě ví~e emitentu 1., s.l Druh! Cena v Kt

28 d) jini' podil v ohchodni společnosti uezjc uveden v písmenu cl, pokud hodnota tuhoto podílu přesahuje částku Kč an~bo čeistku Kč.jde-li o jl<luily u více obchodních společnosti NE ~ ANO D it a. Obchodníjm'."c"C""hC"C'C'C'----'ldentifik-'"c'c,,c,-,ooccccccccccccc Hodnota obchodního číslo.~"'dd"~

29 V. Ozmimeni o příjmech, darech a zánzciel! ( [ odst. OdSL 2 zákona) 'rohln;uji, Ž v období llvcucném V části. hodu C jsem a) získal pendilé přljmy nebo jiné majetkové výhody, zejména dary. s výjimkou darů uvedených v oznámeni () majetku nabytém v průběhu v~;-konll funk<:e podle části [., odmčny, pi-ijmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výděl ečné činnosti, di videndy nebo jiné příjmy z Masti nebo činnosli v právnických osobách provozujících podnikatelskou činnost,jejichž sn llhmná výše přesáhl a ~ k"derdářnjm roce [ Ke (za per.ělili pi[iem nobo jioou "'hudll '" pro tollto (Lč.ln,povaluji plat, orl"'~n" '''" o dal;; oálol.ilo"i, n, bro má "o(o1"ý '"",iuoár nú,", ',o'.vi,lo<ti, vi'koll'm J,m,oo podle 7vlMlni,h právnkh plortpi"l; \10 loooto,0ul"'llu '",,",apocltú\'aji dm)', jejich! '"[laje ni;;;; net O (čj NE A\O L 2, 3., 4, : [)ruh h) měl nesplacené finanční závazky, zejména půjčky, úvěry, nájemné, závazky,.e smlouvy o nájmu s právem koupě nebo směnečné závazky, jejich;, souhrnná výše přesáhla k 3 [. prosinci kalcndařnfho roku, za nějž Sl' oznámení podává, Čá~LkLl Kč NE ANO V "še v Kč l E Počet vyplněných stran: Prohlašuji, ;~ jsem údaje uvedl úplně a pravdivč. V Praze dne [27,6-,2013 Podpis:

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona)

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) Příloha k vyhlášce č. 578/2006 Sb. Čestné prohlášení Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným

Více

Příloha č. 1. ke směrnici

Příloha č. 1. ke směrnici Příloha č. 1 ke směrnici č. 8/2009 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 7) část Čestné prohlášení o osobním zájmu veřejného funkcionáře, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu

Více

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) A. Jméno, popř. jména, příjmení a datum narození veřejného funkcionáře

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) A. Jméno, popř. jména, příjmení a datum narození veřejného funkcionáře Čestné prohlášení Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č.

Více

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů Směrnice č. 22 / 2009 REGISTR OZNÁMENÍ OBCE DOUDLEBY vydaná v souvislosti uplatněním ustanovení zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon ) ve znění pozdějších úprav, a vyhlášky č. 578/2006

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Město Adamov Rada města Adamova

Město Adamov Rada města Adamova Město Adamov Rada města Adamova Pravidla pro podávání oznámení veřejnými funkcionáři, pro vedení registru oznámení na Městském úřadě Adamov a pro postup při nahlížení do tohoto registru v souladu se zákonem

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

ý Ť Ú ř ť š ě é ě é ě ě ř ž ý ř ý ý š ý á ý ě Í š ť Ú ř ě Ó Ž ý ý ě ě ř ř Ó Ó ů ř ě ů ř ě č č Ó é ř č Í ě Í ř ř ě Ó č ě Ó Ó Ž é č ř ý ě é Ó Ó š ů Í Ž ř Ž é ý Ž é ě Ž é ř š ě ý Ó ě Ó é Ž é řó Ž Ý ě ě ěž

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 132/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 118 ze dne 02.03.2015 Návrh souhlasného prohlášení o neplatnosti kupní smlouvy č. 2012/00399/8.1, uzavřené dne 30.1.2013 mezi hl.

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor Doručeno dne: 9. 3. 2015 *MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor odbor právní náměstí Hrdinů 1634/3 P.O. BOX 155/P 140 21 Praha 4 Č. j.: MV-17688-46/P-2015 Praha 3. března 2015 Počet listů: 6

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta:

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Příloha č. 2c k Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Čestné prohlášení. Všeobecné údaje. A. Osobní údaje veřejného funkcionáře. Jméno, popř. jména. Příjmení, titul. Datum narození

Čestné prohlášení. Všeobecné údaje. A. Osobní údaje veřejného funkcionáře. Jméno, popř. jména. Příjmení, titul. Datum narození Čestné prohlášení Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č.

Více

Městský úřad Blatná odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Blatná odbor výstavby a územního plánování tel. 383416153 Městský úřad Blatná odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 MUBLX0049PV Spis.značka

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š...

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š... 2 0 1 1 / 2 01 2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 1 1 / 2 02 0 12 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m al r a d Vy k o v á D o k u m e

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

krabicka.advokat@seznam.cz josef.cepelak@avzo-cr.cz htp//www.avzo-cr.cz

krabicka.advokat@seznam.cz josef.cepelak@avzo-cr.cz htp//www.avzo-cr.cz Z P R A V O D A J AVZO TSČ ČR z.s. ČÍSLO 2/ 2015 K.HORA dne 25.1.2015 PODKLADOVÝ MATERIÁL PRO ZÁPIS PS do resjtříku ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činností Č E S K É

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření , Krajský úřad Středočeského Odbor finanční kontroly Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 35137/2008/KUSK Čj.: 0094910/2009/KUSK kraje Došlo dne 1 2. 05. 2009 č.!.:!j:tl/i...ť.. Počet!is~~přílo~ l!.-t:.

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby

pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby Schváleno: 04.12.2012 Účinnost: 05.12.2012

Více

Zákon č. 159/2006 Sb.

Zákon č. 159/2006 Sb. Zákon č. 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ Tento zákon upravuje HLAVA

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí. Hlava I Úvodní ustanovení.

ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí. Hlava I Úvodní ustanovení. 159 ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I Úvodní ustanovení Tento zákon upravuje

Více

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s.

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Okruh účastníků územního řízení ( 85 SZ) žadatel obec osoby s vlastnickým či jinými

Více

d r a ž e b n í v y h l á š k a

d r a ž e b n í v y h l á š k a U S N E S E N Í číslo jednací: 125 EX 194/11-596 Odložilík, bytem Příční 478, Hrušovany u Brna, PSČ: 664 62, dat. nar.: 21.12.1972; 2/ Ružica Ružič, bytem Žike Markoviča 1, Batajnica, Srbsko, PSČ: 112

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným em a platí daň podle velikosti svého podílu.

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka Příloha č. 7: KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka Název: Ekonomický informační systém s integrací péče o ekosystémy v národních parcích Základní identifikační údaje: Zadavatel: Název: Sídlo: Česká republika

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

PROBÍHAJÍCÍ únor 2015 -20. BO5Č44,60 Kč. Pro Pá: 6 815869. r ičko z. 0 Kč. na od 1. 2. do 2 8. 2 -20. or: Ø 85 mm -20

PROBÍHAJÍCÍ únor 2015 -20. BO5Č44,60 Kč. Pro Pá: 6 815869. r ičko z. 0 Kč. na od 1. 2. do 2 8. 2 -20. or: Ø 85 mm -20 PROBÍHAJÍCÍ AKCE w w w. l k o v. c z únor 2015 60 1 LM jt O k s YM MA a zí 0! D a DAR k D1 LM16 v tko Z pás va í t Š i 5 tko NÍ N -20 % s ští t A p Ku ARM ZD ky: pás tyto AB na é bíl uz na po é rná a bíl

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka?

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka? ČÍSLO 33 WWW.SOJKA.CZ SOJKA@SOJKA.CZ ROČNÍK 11 TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 C j t Sj? Pč t čl Sjy?» J čé zýj z lčý tt t l» Př č-é j řl lt ty N lč Č ý wů té tč SOJKA-l» Nš č 2008 fč řly tyt t: MŠMT ČR MZV ČR Č-ý

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-5498/2011-840/PJ Rousínov, dne 20. října 2011 Oprávněná úřední

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953 PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1 1910-1953 Něktrá roká přídvá jé, příkld bro jí v čště víc výzů, ktré j třb právě rozlšovt. Bro ůž zt VLÝ, DLUHÝ, VYSÝ bo tké HLUBÝ. Sldjt áldjící příkldy: Bro vš Hlboký l Br čr Vyoká tráv

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M 11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I.

ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I. ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I Úvodní ustanovení

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1 Tel.381 201 111, fax.381 263 179 Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy V... dne Žádost o souhlas stavebního

Více

KVÁSKOVÉ BUCHTY "HONZOVKY" (nebo svatební koláčky)

KVÁSKOVÉ BUCHTY HONZOVKY (nebo svatební koláčky) Tiy iy P č č j řišl ůzé fgl, j i řý ži i, i yž j ěy j bi. A lě l é é fgl řiz j ě lý ýz. Č ě řb lii j, j z ůb Pz gié. P, řilš b zgij ř. Pě b l bi lň, řb i š iy, yž i j š. @i.z KVÁSKOVÉ BUCHTY "HONZOVKY"

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013

Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb.

Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb. Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb. 1. Podávání žádostí o poskytnutí informací se řídí zákonem č. 1O6/1999 Sb., o svobodnému přístupu k informacím. 2. Informace o činnosti obce jsou přístupné

Více

*UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G

*UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G *UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G Číslo jednací: Vyřizuje/linka/fax: V Brně dne: ÚOHS-P900/2011/VZ-4823/2012/940/PZa Mgr. Zatloukal/kl. 360/fax 115 11.4.2012 Výsledek šetření podnětu Úřad pro ochranu hospodářské

Více

159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ

159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ Systém ASPI - stav k 21.4.2011 do částky 39/2011 Sb. a 20/2011 Sb.m.s. - 119 Obsah a text 159/2006 Sb. - poslední stav textu Změna: 216/2008 Sb. Změna: 158/2009 Sb. Změna: 350/2009 Sb. Změna: 281/2009

Více

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Účastníci: SMLOUVA Registrační číslo: 13/114/BN/Ku/BS o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Příbram dne 8.4.2013 pod usnesen ím č.234/2013

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.05.2012 Bod pořadu jednání: Věc: : REAL SPACE s.r.o. žádost o úpravu smluvních podmínek Zpracoval: Dagmar Salomonová

Více

Etický kodex člena...

Etický kodex člena... Zastupitelstvo... se usneslo na tomto znění Etického kodexu: Etický kodex člena... Preambule My, členové Zastupitelstva..., prohlašujeme, že výkon svého mandátu budeme vykonávat v souladu se slibem člena

Více

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem 1-6 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem dle ustanovení 50a občanského zákoníku Smluvní strany: budoucí prodávající: Tělovýchovná jednota Petřvald na Moravě IČ: 44937661

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU PRÁVNICKÉ OSOBĚ

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU PRÁVNICKÉ OSOBĚ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel. 575 753 051, fax 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: 1. Údaje o žadateli: ŽÁDOST

Více

Úť ž č Ť ň š Ý č ž Ť š ž ť Ť ň Í ž č Ť Ť ň ž š č Ť š ž ť ť Í ť Ť š ž Ž š ň Ž ň š Í ž ň š Ž ž Í š Ť Ž Ť š š ť ž č ď Í Ť šž ž Ž š Ť Ť š Ť Ť č č ž ž ž Ť Ť šš ň š Ť ž Ď ž ú Ó č Ó š ž š č č ž č Ť č š č ň ň

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001y9ir MUVRX001Y9IR Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2282/2009 Sp.Zn.: SPIS 138/2009/VAŽP40 13 Vyřizuje:

Více

Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů. (ve znění novely přijaté Poslaneckou sněmovnou)

Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů. (ve znění novely přijaté Poslaneckou sněmovnou) Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů (ve znění novely přijaté Poslaneckou sněmovnou) 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento

Více

ZAŽIJ 799,- -50% místo 1599,- -39% místo 3299,-

ZAŽIJ 799,- -50% místo 1599,- -39% místo 3299,- Nbdk d d nb d dn b T C O ZAŽJ! T S O VOLN k ěk ud bu XT Wng K d Cng HT d EVA k hhnu dné ťnhněn dě % 99 99 nk NE J CEN A 9% 99 999NE J CEN A žk bu GT Snčn běž n dn k kbn ťn n k gu d d EVA 9 % n bu n u n

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL III. ŽÁDOST. 1. Název a adresa správního orgánu Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL III. ŽÁDOST. 1. Název a adresa správního orgánu Název správního orgánu Žádost o licenci pro banku/povolení pro družstevní záložnu podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o bankách ) a podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

159/2006 Sb. o střetu zájmů

159/2006 Sb. o střetu zájmů 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Změna: 216/2008 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ Tento zákon upravuje

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice Drůbežni trh 89/1, 66491!vančice, Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 64722, Tel.: 602757732 ZPRÁVA O VÝSLEDKU v,, v, PREZKOUMANIHOSPODARENI podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ

70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ 70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ Okresní soud Plzeň -město rozhodl samosoudcem Mgr. Jiřím Levým ve věci návrhu oprávněného Společenství vlastníků Hodonínská 25 a 27 v Plzni se sídlem v Plzni,

Více

Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14. v y h l a š u j e

Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14. v y h l a š u j e Spr 246/2013 Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14 Předseda Okresního soudu v Chomutově v y h l a š u j e v rámci projektu EU CZ.1.04/4.1.00/80.00004 Zefektivnění činnosti soudů prostřednictvím

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro občany obce Libhošť Dodávky

Více