Tvoříme základy Mandantenbrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Mandantenbrief"

Transkript

1 Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Březen Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Přídatné spoluvlastnictví: velká-malá novinka > Zajišťovací převod práva nová pravidla Právo aktuálně > Je třeba kvůli rekodifikaci upravit i (všeobecné) obchodní podmínky? Daně aktuálně > Komunikace s finanční správou? Elektronicky! Ekonomika aktuálně > Některá úskalí účtování operací v personální oblasti Podnikové poradenství aktuálně > Vyšší daňové zatížení při převodu nemovitých věcí Rödl & Partner Intern > Akce/Připravujeme pro Vás: březen duben 2014 Zdroj: archiv Rödl & Partner > Přídatné spoluvlastnictví: velká-malá novinka Ilona Štrosová, Rödl & Partner Praha > Nový občanský zákoník v mnoha svých ustanoveních zpřesňuje zvláštní způsob využívání některých institutů tak, aby pravidla pro jejich použití byla jasná. Tak je tomu i v případě přídatného spoluvlastnictví. V podstatě se jedná o druh spoluvlastnictví, který se běžně v reálném životě vyskytuje, avšak dosud nebyl zákonem upraven. Týká se situací, kdy je věc č. 1 ve spoluvlastnictví více spoluvlastníků, avšak zároveň má zvláštní vztah k využívání jiných věcí č. 2, 3, 4 atd., které jsou ve výlučném vlastnictví jednotlivých spoluvlastníků věci č. 1. Jednoduše si to lze představit na případu, kdy se dva sousedi (nebo i více sousedů) domluví, že na příjezdové cestě ke svým domům vybudují společné parkoviště. To je v jejich spoluvlastnictví a zároveň slouží pro přístup a příjezd k jejich domům. Proto není možné, aby se jeden z nich rozhodl parkoviště přebudovat na záhonek nebo basketbalové hřiště. V tom případě by totiž druhý soused nemohl využívat příjezd ke svému domu a tak by se k němu fakticky nemohl dostat. Slovy zákona: využívání samostatné věci by nebylo dobře možné. Může ovšem nastat případ, že by i druhý soused byl nadšený basketbalista a s výstavbou basketbalového hřiště souhlasil. Pak by stavbě hřiště nic nebránilo. Možná není také situace, kdy by jeden soused chtěl druhého v rámci sousedských sporů potrestat a rozhodl se proto svůj podíl na pozemku prodat místnímu spolku chovatelů psů. Osud podílu na přídatném spoluvlastnictví je totiž nerozlučně spojen s dotyčnou samostatnou věcí, kterou bez něj nelze využívat. Jediným způsobem, jak legálně převést podíl na dotyčném pozemku, by tudíž byl prodej celého domu i s příslušným spoluvlastnickým podílem na daném pozemku. 1

2 Rekodifikace soukromého práva / Právo aktuálně Ve výkonu spoluvlastnického práva nesmí být spoluvlastníkům bráněno každý z nich má právo jej vykonávat. V případě, že se jeden ze spoluvlastníků výkonu práva vzdá, je toto vzdání se účinné pouze vůči němu. Nevztahuje se tak na případné nové vlastníky věci. Nemovité věci v přídatném spoluvlastnictví se zapisují do veřejného rejstříku. V případě pozemků se určí velikost podílů poměrem výměry pozemků. Je ovšem možné, aby si spoluvlastníci dohodli velikost podílů jinak. Co se týká správy věci v přídatném spoluvlastnictví, mohou si spoluvlastníci zvolit jednoho z nich coby správce věci. To platí v případě, že se na správě nedohodnou jinak. Možná je taky varianta, kdy se jeden ze spoluvlastníků prostě rozhodne správu vykonávat. Pokud se tomu nikdo z ostatních spoluvlastníků po dobu následujících tří měsíců nebrání nebo nenavrhne soudu, aby správce určil, hledí se na něj, jako by byl správcem zvolen. Odvolat správce mohou spoluvlastníci většinou hlasů. Výjimkou je případ, kdy byl správce ustanoven soudem. Pak je pro jeho odvolání potřeba dvou třetin hlasů. Na provádění správy spoluvlastníci přispívají poměrně podle velikosti svých podílů s tím, že pokud se nedohodnou jinak, složí správci přiměřenou zálohu k 31. lednu. zajištěné věci prokazuje věřitel, že obvyklá cena jistoty nepřevyšuje výši zajištěného dluhu. Věřitel si může také započíst náklady, které mu v souvislosti s výkonem zajišťovacího práva účelně vznikly. Zajištění převodem věci evidované ve veřejném seznamu vznikne až okamžikem zapsání zajišťovacího převodu do tohoto seznamu. V něm musí být výslovně uvedena dočasná povaha zapsaného práva, aby jej bylo možné odlišit od práva trvalého, například plného vlastnického práva. Strany se mohou také dohodnout, že zajišťovací převod práva nebude sjednán s rozvazovací podmínkou. To znamená, že v případě řádného a včasného splnění dluhu nepřejde vlastnické právo automaticky na dlužníka (původního vlastníka), ale věřitel jej musí aktivně převést zpět. Takovéto ustanovení se nazývá fiduciární převod práva a ještě více posiluje postavení zajištěného věřitele. Kontakt pro další informace: > Zajišťovací převod práva nová pravidla Ilona Štrosová, Rödl & Partner Praha JUDr. Ilona Štrosová, LL.M. Advokátka Tel.: > Věřitelé v České republice mají k dispozici mnoho způsobů zajištění svých závazků, přičemž jedním z nejefektivnějších a pro ně nejvýhodnějších je zajišťovací převod práva. Tento způsob zajištění mohli věřitelé využít již před účinností nového občanského zákoníku. Nová úprava ovšem přináší oproti té původní zásadní rozdíly, které je potřeba mít při volbě tohoto institutu na paměti. Podle staré úpravy například nebylo možné smluvit zajišťovací převod práva tak, aby se v případě nesplnění dluhu řádně a včas stal automaticky vlastníkem věci včetně všech práv a povinností věřitel. Nový občanský zákoník již s touto možností a priori počítá. Proto pokud dlužník řádně a včas nesplní svůj dluh, převod práva se stane nepodmíněným. Dlužník je pak povinen předat novému vlastníkovi všechno, co potřebuje k plnému výkonu práva (například příslušné dokumenty). Po přechodu vlastnického práva na věřitele je tento povinen vyplatit dlužníkovi rozdíl mezi cenou jistoty a výší zajištěného dluhu. V případě pochybností o ceně > Je třeba kvůli rekodifikaci upravit i (všeobecné) obchodní podmínky? Martin Švéda, Rödl & Partner Praha > V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 je namístě si položit otázku, jak významně se jeho přijetí promítne do smluvních vztahů, jejichž obsah může být částečně určen i takzvanými obchodními podmínkami. Těmi lze rozumět soubor ujednání, která jsou podnikatelem předem připravena a připojena k určitému návrhu smlouvy, respektive smlouvě, čímž se stávají její součástí. Obchodní podmínky tak nad rámec uzavřené smlouvy definují práva a povinnosti smluvních stran, pokud s ustanovením příslušné smlouvy nejsou v rozporu (jinak platí ujednání ve smlouvě). 2

3 Právo aktuálně Vydání: Březen 2014 S obchodními podmínkami se dá nejčastěji setkat u bank, pojišťoven, telefonních operátorů či poskytovatelů energií. Vzhledem k tomu, že se jedná o účinný prostředek k uzavírání typových smluv s větším počtem zákazníků, přičemž podnikatel má v takovém případě jasnou kontrolu nad obsahem smlouvy, je využívání obchodních podmínek výhodné rovněž v případě řady dalších odvětví. Dosavadní právní úprava obchodního zákoníku věnovala obchodním podmínkám jediný paragraf, který mimo jiné stanovil, že část obsahu smlouvy lze také určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k návrhu smlouvy nebo které jsou stranám známy. Tato možnost byla přejata i do nového občanského zákoníku, který však vedle toho přináší i několik dalších novinek. Za zásadní změnu právní úpravy je třeba v tomto směru považovat zejména to ustanovení nového občanského zákoníku, které umožňuje, aby se součástí obsahu smlouvy za určitých podmínek staly (všeobecné) obchodní podmínky obou stran, což dosud možné nebylo. Občanský zákoník totiž stanoví, že pokud strany odkáží v návrhu na uzavření smlouvy (nabídce) i v přijetí nabídky na obchodní podmínky, které si odporují, je smlouva přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu. To přitom navíc platí i v případě, že by to obchodní podmínky vylučovaly. Dále je vhodné uvést, že aktuální právní úprava nově definuje smlouvy uzavírané takzvaným adhezním způsobem. Tím má zákon na mysli smlouvy, jejichž základní podmínky byly určeny pouze jednou ze smluvních stran, aniž měla slabší strana skutečnou příležitost obsah těchto podmínek ovlivnit. Pokud v takovém případě smlouva odkazuje na obchodní podmínky, musí být tyto ke smlouvě přiloženy. Výjimkou jsou pouze situace, kdy slabší strana tyto podmínky prokazatelně znala. Na tuto situaci však není radno spoléhat a je tedy vhodné, aby byly ve styku se slabší stranou obchodní podmínky ke smlouvě vždy přiloženy a aby se s nimi slabší strana prokazatelně seznámila (například jejich písemnou akceptací). Rovněž je třeba zdůraznit, že nová právní úprava v případě těchto smluv výslovně uvádí, že pokud smlouva uzavíraná adhezním způsobem obsahuje obchodní podmínky, které lze přečíst jen se zvláštními obtížemi (příliš malé či světlé písmo, nekvalitní kopie) nebo je pro průměrného člověka nesrozumitelná, je platná pouze tehdy, pokud slabší straně nepůsobí újmu. Stejně tak, pokud obsahuje podmínky pro slabší stranu zvláště nevýhodné, aniž je pro to rozumný důvod, je takové ujednání neplatné. K tomu je vhodné dodat, že tato ustanovení jsou kogentní a nelze je tedy smluvně vyloučit. Řada nových ustanovení, která se týkají nebo mohou týkat obchodních podmínek, jsou však dispozitivní a smluvně Zdroj: archiv Rödl & Partner vyloučit je tedy lze. Právě tato skutečnost je jedním z důvodů, proč je v souvislosti s rekodifikací potřeba věnovat revizi obchodních podmínek patřičnou pozornost. Nová právní úprava například uvádí, že pokud druhá smluvní strana na nabídku k uzavření smlouvy zareaguje jejím přijetím, avšak s určitým dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky (a navrhovatel takové přijetí výslovně neodmítne), je smlouva platně uzavřena. Je tedy namístě zvážit, zda není takové pravidlo vhodné smluvně vyloučit. Nový občanský zákoník rovněž obsahuje možnost sjednat si ve smlouvě nebo obchodních podmínkách možnost jejich pozdější jednostranné změny (více viz Mandantenbrief 12/2013). To samozřejmě lze pouze v přiměřeném rozsahu, avšak v případě vhodnosti takového postupu je třeba tuto možnost do smlouvy nebo obchodních podmínek výslovně zahrnout. Další novinkou je rovněž konstrukt takzvaných překvapivých klauzulí. Podle tohoto pravidla pokud obchodní podmínky obsahují určité ustanovení, které nemohla druhá strana rozumně očekávat, je takové ustanovení neúčinné, pokud jej nepřijala výslovně. K tomu je třeba dodat, že toto pravidlo nelze smluvně vyloučit. Dané ustanovení reaguje na skutečnost, že lidé obchodní podmínky ve skutečnosti nečtou. Vzhledem k této úpravě mohou tedy racionálně očekávat, že obchodní podmínky neobsahují nic nestandardního, a kdyby ano, měli by na to být určitým způsobem upozorněni. Z pohledu podnikatele tedy bude třeba u obchodních podmínek identifikovat konkrétní ustanovení potenciálně odpovídající takzvaným překvapivým klauzulím a na tyto druhou stranu upozornit například jejich výslovným uvedením nejen v obchodních podmínkách, ale také ve smlouvě samotné, kterou druhá strana podepisuje. Lze tedy shrnout, že nový občanský zákoník obsahuje v souvislosti s právní úpravou obchodních podmínek významné změny a je třeba doporučit, aby byly konkrétní obchodní podmínky podrobeny právní revizi a nové úpravě optimálně přizpůsobeny. Uvedený text přitom nepředstavuje žádný kompletní výčet relevantních změn, pouze na 3

4 Právo aktuálně / Daně aktuálně několika příkladech dané změny ilustruje a nastiňuje možná právní řešení. V některém případě prostřednictvím smluvního vyloučení určitého ustanovení, jindy prostřednictvím přizpůsobení obchodních podmínek nové právní úpravě. Kontakt pro další informace: kalendářních měsíců nepřesáhne 6 milionů korun a zároveň nemá zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Vzhledem k tomu, že jde o nové samostatné ustanovení ZDPH, nedotýká se výše uvedený postup podání souhrnného hlášení ani evidence dle 92. Zde se postupuje standardně jako doposud tedy elektronicky. Způsoby elektronického podávání JUDr. Martin Švéda Advokát/Partner Tel.: > Komunikace s finanční správou? Elektronicky! Milan Mareš, Rödl & Partner Brno > Projekt e-governance postupuje v oblasti finanční správy do další fáze. Od 1. ledna letošního roku byla zavedena povinnost podávat přiznání k dani z přidané hodnoty elektronicky. Současně došlo k úpravě ustanovení daňového řádu, které rozšiřuje možnosti elektronické komunikace. Podle nového 69a) daňového řádu správce daně zřídí z moci úřední daňovou informační schránku (dále jen "DIS") daňovému subjektu, jemuž byla zpřístupněna datová schránka. Nahlížení do DIS bude dle 69b) daňového řádu umožněno na základě přihlášení prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně autentizované; kromě již stávajícího způsobu podepsání uznávaným elektronickým podpisem, nebo ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Další podstatná změna se týká 71 daňového řádu, který upravuje kvalifikované formy podání. Nově bude umožněno učinit podání datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Nejedná se tedy v uvedeném případě o podání učiněné prostřednictvím datové schránky (i když tento způsob podání bude nadále rovněž umožněn), ale o podání učiněné prostřednictvím daňového portálu. Toto podání je možno buď opatřit uznávaným elektronickým podpisem (tato možnost je stále zachována) anebo právě ověřit identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Shrnutí Daňové přiznání lze podat elektronicky: Daň z přidané hodnoty V listopadu 2013 zveřejnila finanční správa informaci o novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších úprav (dále jen ZDPH ), která ukládá plátcům daně s účinností od 1. ledna 2014 podle nového ustanovení 101a) povinnou elektronickou formu podání. Konkrétně, plátce je povinen podat elektronicky daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, hlášení, přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení. Stejný způsob komunikace platí i pro podání přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních údajů. Výjimku z elektronické komunikace mají osoby identifikované k dani a dále fyzické osoby, pokud jejich obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích > datovou zprávou prostřednictvím Daňového portálu (http://adisepo.mfcr.cz); datová zpráva musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem ( 71 odst. 1 písm. a) DŘ) > datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu podanou prostřednictvím Daňového portálu, pokud je toto podání správci daně do 5 dnů potvrzeno nebo opakováno písemně nebo ústně do protokolu ( 71 odst. 3 DŘ) > datovou zprávou prostřednictvím datové schránky ( 71 odst. 1 písm. b) DŘ) > datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky ( 71 odst. 1 písm. c) DŘ) má být realizovatelné koncem 1. pololetí roku

5 Daně aktuálně / Ekonomika aktuálně Vydání: Březen 2014 Kontakt pro další informace: Ing. Milan Mareš Daňový poradce/senior Associate Tel.: > Některá úskalí účtování operací v personální oblasti Lenka Kudrnová, Rödl & Partner Praha > V účetní praxi se setkáváme s rozdílným chápáním podstaty vybraných operací, které spadají pod personální oblast. Týká se to například nákladů na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, odvodů důchodového spoření nového II. pilíře nebo postupů při účtování o tvorbě a čerpání sociálních fondů. Kromě definice pojmů a popisu nejčastěji aplikovaných postupů předkládáme naše doporučení, kterou z variant při účtování souvisejících operací zvolit. Zákonné pojištění Kooperativa Pod pojmem zákonné pojištění Kooperativa se myslí zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a jeho smyslem je ochrana zaměstnanců v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání. Pojištění hradí zaměstnavatel jak za zaměstnance pracující na smlouvu, tak i za pracující na dohodu, a to na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti. Příslušné podmínky tohoto pojištění vychází z vyhlášky Ministerstva financí č.125/1993 Sb., podmínky a sazby ZPOZ za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Základ výpočtu je totožný s vyměřovacím základem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti, počítaným jako součet vyměřovacích základů všech zaměstnanců za uplynulý kvartál. Sazby pojistného se pohybují v rozmezí 2,8 až 50,4 promile dle převažujícího předmětu činnosti zaměstnavatele (OKEČ). Je však stanovena minimální výše čtvrtletního pojištění, která činí 100 korun. V praxi se setkáváme s dvěma způsoby účtování a vykazování pojistného. Jedna skupina se kloní k účtování na zvolený účet účtové skupiny 54x Ostatní provozní náklady, jelikož zákonné pojištění chápe spíše jako pojistné. Druhá skupina se pak přiklání k účtování na zvolený účet účtové skupiny 52x Osobní náklady, jelikož to chápe více jako osobní náklad. Našim klientům doporučujeme spíše druhý způsob vykázání, a to z důvodu, že se jedná se o zákonný sociální náklad. Důchodové spoření Dnem 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon o důchodovém spoření a zákon o pojistném na důchodové spoření, které upravují II. pilíř důchodové reformy, tedy důchodové spoření. Jelikož je tento systém dobrovolný, jsou ve firmách zaměstnanci, kteří zůstali v I. pilíři a zároveň lidé, kteří vstoupili do II. pilíře. Následující část se zabývá pouze změnami souvisejícími s II. pilířem. Pojistné na důchodové spoření se skládá z 2procentního vyměřovacího základu zaměstnance, které platí zaměstnanec navíc (o toto pojistné se mu snižuje jeho čistý příjem), a z 3procentního vyměřovacího základu zaměstnance, které dosud platil na důchodové pojištění (v důsledku toho se sazba pojistného na sociální zabezpečení snižuje z 6,5 na 3,5 %). Zaměstnanci, který je účasten důchodového spoření, tak sráží zaměstnavatel z vyměřovacího základu zaměstnance 5 % na důchodové spoření a 3,5 % na důchodové pojištění. Pojistné na důchodové spoření zašle zaměstnavatel na účet finančního úřadu, který je postoupí příslušné penzijní společnosti. Při správě pojistného na důchodové spoření se postupuje podle daňového řádu (zákon 280/2009 Sb.). Důchodové spoření tak splňuje definici daně podle 2 daňového řádu. Z tohoto důvodu lze dovodit účtování důchodového spoření v účtové skupině 34 Zúčtování daní a dotací. Ačkoli převažuje vykazování důchodového spoření v rámci sociálního pojištění, dle některých jiných odborných pramenů by se důchodové spoření nemělo v rozvaze vykazovat v pozici B.III. 6 závazky ze sociálního pojištění a zdravotního pojištění, ale v pozici B.III.7 Stát daňové závazky a dotace. Snížení příjmu zaměstnance (respektive závazku vůči zaměstnanci) by mělo být ošetřeno předpisem MD 331 Zaměstnanci/DAL 34 Zúčtování daní a dotací. Zdroj: archiv Rödl & Partner 5

6 Ekonomika aktuálně Výsledkové účtování sociálního fondu Sociální fondy Jde o fondy tvořené ze zisku, které se v rozvaze vykazují v pasivech, v části A III. 2 Statutární a ostatní fondy. Fondy jsou často používány k financování kulturních a sociálních potřeb, například k financování kulturních a rekreačních činností zaměstnanců, k financování zařízení pro rekreaci a školení zaměstnanců, k financování motivačních programů a také k vyplácení odměn bývalým zaměstnancům nebo jejich rodinným příslušníkům, k vyplácení jubilejních odměn, odměn při odchodu do důchodu apod. Jsou také využívány při poskytování půjček zaměstnancům, kteří se ocitli v tíživé finanční situaci. Je potřeba si uvědomit, že tyto fondy jsou interní záležitostí firmy, jejich tvorbu a čerpání si upraví účetní jednotka sama ve společenské smlouvě, zakladatelské listině, ve stanovách společnosti či v kolektivní smlouvě a v návaznosti na ně často i ve vnitropodnikové směrnici. Sociální fondy se vedou jako statutární fondy a jsou pro ně vyhrazeny účty 423 Statutární fondy. Účet 423 Statutární fondy Zdroj: archiv Rödl & Partner Tvorba a čerpání fondu jsou nejčastěji ukotveny v zakladatelských statutárních dokumentech firmy nebo v kolektivní smlouvě. Na podkladě těchto statutárních dokumentů nebo případně i samostatně pak valná hromada (společníci, akcionáři) obvykle rozhodne o tvorbě, tedy o přídělu do fondu. Příděl je nejčastěji vymezen předem danou procentní sazbou z dosaženého nebo disponibilního zisku nebo paušální výší připadající na každého zaměstnance, případně kombinací těchto či jiných parametrů. Pro čerpání sociálních fondů lze použít jak výsledkového, tak bilančního účtování. Jako vodítko při volbě postupů lze využít Interpretaci Národní účetní rady č. I-8 Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku. V průběhu roku se o vynaložených prostředcích účtuje do osobních nákladů. Při jejich úhradě je v odpovídající výši zúčtována příslušná část sociálního fondu. V případě, že společnost vynaloží více prostředků na osobní náklady, než byla výše sociálního fondu, ovlivní tento rozdíl hospodářský výsledek běžného roku. O úhradě nepokrytého rozdílu z jiných složek vlastního kapitálu společnosti by mělo být rozhodnuto v rámci schvalování hospodářského výsledku (kapitálové fondy, ostatní fondy tvořené ze zisku atd.) tak, aby sociální fond nevykazoval aktivní zůstatek. Vysvětlení pohybů ve vlastním kapitálu by společnost měla uvést v příloze k účetní závěrce, v přehledu o vývoji vlastního kapitálu. Bilanční účtování sociálního fondu V průběhu roku se o použití sociálního fondu účtuje přímo na jeho vrub a souvztažně jako o úbytku finančních prostředků. Náklady společnosti tak nejsou ovlivněny použitím prostředků sociálního fondu. Prostředky vynaložené společností na pokrytí sociálních potřeb zaměstnanců nezatěžují výkaz zisku a ztráty. V případě, že jsou ze sociálního fondu poskytovány návratné půjčky doporučuje se o těchto půjčkách účtovat na podrozvahových účtech. I v tomto případě je nutné v příloze k účetní závěrce uvést vysvětlení pohybů sociálních fondů v přehledu o vývoji vlastního kapitálu. Pro správnou prezentaci účetní závěrky je zároveň vhodné uvést, zda byl pro účtování o sociálním fondu použit výsledkový nebo bilanční způsob. Protože v našem povědomí je pravděpodobně nejznámějším sociálním fondem fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP), stojí za zmínku vysvětlit v čem se odlišuje. Jeho tvorba a použití jsou jednak blíže vymezeny samostatnou vyhláškou Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znění pozdějších novel, ale hlavně se tato vyhláška vztahuje na hospodaření s fondem v organizačních složkách státu a ve státních příspěvkových organizacích a příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. Kontakt pro další informace: Ing. Lenka Kudrnová Auditorka Senior Associate Tel.:

7 Podnikové poradenství aktuálně Vydání: Březen 2014 > Vyšší daňové zatížení při převodu nemovitých věcí Jaroslav Chovanec, Rödl & Partner Brno > Investory či dlouhodobé majitele, kteří se rozhodují o prodeji nemovitých věcí, čeká navýšení daňového zatížení. Úvod Počínaje prvním dnem letošního roku došlo k poměrně velkým změnám národních právních předpisů s nezanedbatelným dopadem na každého z nás. Velká diskuse byla věnována rekodifikaci soukromého práva. Proběhla řada školení věnovaných přímo jednotlivým pasážím nového občanského zákoníku. Poměrně značný prostor byl vyhrazen též novému zákonu o obchodních korporacích a družstvech. Širokým diskusím se nevyhnuly ani narychlo schválené doprovodné prováděcí předpisy. Tvůrci legislativy neváhali využít málo známá legislativní opatření Senátu. Na 14. schůzi Senátu Parlamentu ČR bylo dne 9. října 2013 schváleno zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, které dne 17. října 2013 také podepsal prezident republiky. Toto zákonné opatření bylo ratihabováno na první schůzi nově ustavené Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 27. listopadu Zákonným opatřením č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí tak došlo k nenápadnému zvýšení daňového základu pro výpočet daně. Daňová povinnost vyplývající z tohoto opatření není žádnou novinkou, nahrazuje původní daň z převodu nemovitostí. Autor článku zde uvádí několik zásadních změn s dopadem na výši daňového zatížení. Vlastníci nemovitostí tak stojí před otázkou, jakým způsobem přistoupit k přiznání daně z nabytí nemovitých věcí. Právní předpis poskytuje volbu mezi nejméně dvěma postupy. Základ daně z nabytí nemovitých věcí Zmíněným zákonným opatřením dochází u nás od 1. ledna letošního roku k zavedení daně z nabytí nemovitých věcí a tím i ke změnám zažitých postupů. Původní daň z převodu nemovitostí byla nahrazena v duchu rekodifikace občanského práva novou daní z nabytí nemovitých věcí. Tato změna s sebou přinesla mimo jiné nový způsob stanovení základu daně. Pro účely určení základu daně se na rozdíl od dosavadní úpravy nebude sjednaná cena ve všech případech porovnávat se zjištěnou cenou podle oceňovacích předpisů, ale pokud se poplatník rozhodne, bude se sjednaná cena porovnávat s takzvanou srovnávací daňovou hodnotou. Pro tyto účely se srovnávací daňovou hodnotou rozumí buď 75 procent takzvané směrné hodnoty nebo 75 procent zjištěné ceny. Směrná hodnota je údaj zjištěný správcem daně. Postup určení směrné hodnoty je upraven vyhláškou č. 419/2013 Sb. ze dne 9. prosince 2013, k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Vyhláška upravující postup určení směrné hodnoty vyšla ve sbírce zákonů ročníku 2013 v částce 163. Tato vyhláška upravuje postup stanovení základu daně odlišným způsobem, než tomu bylo doposud. Určení směrné hodnoty bude plně v kompetenci jednotlivých pracovníků finančního úřadu. Ti budou při svých výpočtech vycházet z údajů o nemovitých věcech získaných z daňového přiznání. Autor článku úmyslně ponechává stranou očekávané problémy při vyplňování daňových přiznání. Tato budou komplikována dalšími požadavky na jejich zpracovatele, kteří budou muset uvádět údaje z územních a regulačních plánů, informace o zastavěném území obce, dále výměry a druhy souborů lesních typů, občanskou vybavenost v okolí, povodňová rizika, apod. Vyhláška pro určení směrné hodnoty se použije pro vybrané pozemky, stavby a jednotky. Odlišnosti od dosavadního způsobu výpočtu lze nalézt u všech uvedených nemovitých věcí. Základní podstata způsobu výpočtu spočívá v násobení zadané jednotkové ceny pozemku, stavby či jednotky řadou různých koeficientů, které vycházejí z údajů uvedených v daňovém přiznání. Dochází tak ke komplikaci samotného výpočtu. Koeficienty jsou taxativně stanoveny a není znám jejich původ. Směrná hodnota na rozdíl od takzvané zjištěné ceny (dle znaleckého posudku) neobsahuje u jednotek například poměrně důležitý parametr orientace místností ke světovým stranám. U směrných hodnot nelze též zohlednit takzvané kritérium jinde neuvedené. Zde lze zahrnout polohu bytu v rámci jednotlivých podlaží, nevýhodné umístění v blízkosti výtahu nebo v prostorách se značným ruchem z technických místností a podobně. Pokud je byt ve špatném stavu, tak postup výpočtu směrné hodnoty umožňuje snížení pouze o 15 procent, zatímco u ceny zjištěné je možné použít srážku až do výše 60 procent. Směrná hodnota zohledňuje pouze tři kategorie technického stavu, zjištěná cena jich má pět. Pokud jde o posuzování technického stavu, tak situace je obdobná i u rodinných domů, rekreačních chalup a domků. Zde lze pro účely směrné hodnoty provést srážku ceny vlivem stavebně technického stavu o 20 procent, u zjištěné ceny lze aplikovat až 60 procent. Podobný problém se týká též přirážek použitých při posuzování technického stavu. Největší úskalí lze však shledávat v absenci ohledání nemovitých věcí. Zaměstnanci finančních úřadů budou určovat směrnou hodnotu z kanceláří metodou od stolu, pouze na základě údajů získaných z daňového přiznání. Dle diskusí se zaměstnanci finančního úřadu budou využívány též ortogonalizované letecké snímky, které jsou bezplatně dostupné na mapových portálech. Tímto způsobem nebude 7

8 Mandantenbrief Podnikové poradenství aktuálně / Rödl & Partner Intern možné zohlednit veškeré podstatné skutečnosti mající vliv na (směrnou) hodnotu či (zjištěnou) cenu nemovitých věcí. Mimo údajů uvedených v daňovém přiznání zde zůstává celá řada podstatných parametrů, které bude možné zohlednit pouze na základě fyzické prohlídky nemovitých věcí. Závěr a doporučení Poplatník stojí v případě zdanění převodů nemovitých věcí před volbou směrné hodnoty či zjištěné ceny jako základny pro výpočet daně. Nová legislativní úprava nadále zachovává pro poplatníky možnost v případě jejich zájmu nechat vyhotovit znalecký posudek. V takovém případě se pro účely stanovení základu daně bude nově vycházet z porovnání sjednané ceny pouze vůči 75 procentům zjištěné ceny uvedené ve znaleckém posudku. Závěrem lze doporučit všem poplatníkům daně z nabytí nemovitých věcí důkladné zvážení možných postupů. Rozhodnutí v případě volby mezi směrnou hodnotou a zjištěnou cenou bude mít přímý dopad na výslednou výši daňové povinnosti. > Akce/Připravujeme pro Vás: březen duben 2014 Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Březen Rekodifikace českého soukromého práva vybraná témata 20. března 2014, Rödl & Partner Norimberk Přednáší: Hans-Ulrich Theobald, Robert Divisek (pozn. v němčině) Obchodní smlouvy v podnikatelské praxi 27. března 2014, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Přednáší: Ilona Štrosová Dopady nového občanského zákoníku na financování firem 31. března 2014, vydavatelství Economia Přednáší: Monika Novotná, Eva Blechová, Petra Budíková, Václav Vlk, Alena Spilková Duben Daně a nový občanský zákoník 17. dubna 2014, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Přednáší: Miroslav Kocman, Petr Tomeš Ing. Jaroslav Chovanec, Ph.D. Znalec Tel.: Transferové ceny a transakce ve skupině 17. dubna 2014, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Přednáší: Miroslav Kocman, Petr Tomeš, Jaroslav Dubský, Pavel Koukal Pracovní doba a její rozvržení. Přestávky v práci. Práce přesčas. Překážky v práci 23. dubna 2014, Rödl & Partner Praha Přednáší: Eva Blechová, Václav Vlk Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Mandantenbrief Březen 2014, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Ing. Jana Švédová Layout/Sazba: Rödl & Partner Tento newsletter je nezávaznou informační bro žurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního pora denství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Part ner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale pře vzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost in for mací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit pora dens kou za kázkou. Rödl & Partner nepřejímá od povědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků news letteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Září 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Prodáváte či kupujete nemovitost? Daň z nabytí Vás nemine Daně

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2012 leden 2012

Více

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Zprostředkovatel - obchodní korporace e-finance, a.s., IČ: 262 72 504 se sídlem Brno, Bratislavská 234/52, PSČ 602 00 zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3663, tímto

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Květen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Koncernové právo si pozornost rozhodně zaslouží Daně aktuálně

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2015. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 292 s. Autoři jednotlivých

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červenec/Srpen 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Koná se valná hromada v každé s.r.o.? > Řetězení

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2013 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Ručení statutárních orgánů za závazky korporace

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Vyřizuje: Mgr. Hana Jirásková, Oddělení daňového procesu I Tel: (+ 420) 296 854 237, (+ 420) 296 852 222 E-mail:

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ

ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ zákon č. 397/2012 Sb., ze dne 7. září 2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 POPLATNÍK Poplatníkem pojistného na důchodové

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červen 2014 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Proč propachtovatel, pacht a pachtovné? >

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) zákon o

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Nezakládáte dokumenty do sbírky listin? Sankce zpřísněny Daně

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou. Jiří Peterka

Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou. Jiří Peterka Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou Jiří Peterka jak to bylo kdysi dávno. lidé (i firmy) se naučili pracovat s počítači, a následně i s Internetem zjistili, že jim to

Více

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015 Aktuálně k dani z příjmů FO Irena Tinková 2014/2015 Zaměřeno na drobné podnikatele a všechny, kdo si sami sestavují daňové přiznání Harmonogram 9:30 10:30 aktuálně daň z příjmů fyzických osob, daňový řád,

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Právo aktuálně. Výpočet úroku z prodlení zjednodušen. Obsah: Aktuální právní úprava. Smluvní úroky z prodlení

Právo aktuálně. Výpočet úroku z prodlení zjednodušen. Obsah: Aktuální právní úprava. Smluvní úroky z prodlení Vydání Březen 2010 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Výpočet úroku z prodlení zjednodušen Daně aktuálně Mezinárodní zdanění přináší novinky Daň z nemovitosti od ledna vyšší Ekonomika aktuálně Rezerva

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným)

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Zakládání s.r.o. krok za krokem (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Začínáte? Příručka

Více

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje.

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období červenec září 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2014 březen

Více