Tvoříme základy Mandantenbrief

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Mandantenbrief"

Transkript

1 Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Březen Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Přídatné spoluvlastnictví: velká-malá novinka > Zajišťovací převod práva nová pravidla Právo aktuálně > Je třeba kvůli rekodifikaci upravit i (všeobecné) obchodní podmínky? Daně aktuálně > Komunikace s finanční správou? Elektronicky! Ekonomika aktuálně > Některá úskalí účtování operací v personální oblasti Podnikové poradenství aktuálně > Vyšší daňové zatížení při převodu nemovitých věcí Rödl & Partner Intern > Akce/Připravujeme pro Vás: březen duben 2014 Zdroj: archiv Rödl & Partner > Přídatné spoluvlastnictví: velká-malá novinka Ilona Štrosová, Rödl & Partner Praha > Nový občanský zákoník v mnoha svých ustanoveních zpřesňuje zvláštní způsob využívání některých institutů tak, aby pravidla pro jejich použití byla jasná. Tak je tomu i v případě přídatného spoluvlastnictví. V podstatě se jedná o druh spoluvlastnictví, který se běžně v reálném životě vyskytuje, avšak dosud nebyl zákonem upraven. Týká se situací, kdy je věc č. 1 ve spoluvlastnictví více spoluvlastníků, avšak zároveň má zvláštní vztah k využívání jiných věcí č. 2, 3, 4 atd., které jsou ve výlučném vlastnictví jednotlivých spoluvlastníků věci č. 1. Jednoduše si to lze představit na případu, kdy se dva sousedi (nebo i více sousedů) domluví, že na příjezdové cestě ke svým domům vybudují společné parkoviště. To je v jejich spoluvlastnictví a zároveň slouží pro přístup a příjezd k jejich domům. Proto není možné, aby se jeden z nich rozhodl parkoviště přebudovat na záhonek nebo basketbalové hřiště. V tom případě by totiž druhý soused nemohl využívat příjezd ke svému domu a tak by se k němu fakticky nemohl dostat. Slovy zákona: využívání samostatné věci by nebylo dobře možné. Může ovšem nastat případ, že by i druhý soused byl nadšený basketbalista a s výstavbou basketbalového hřiště souhlasil. Pak by stavbě hřiště nic nebránilo. Možná není také situace, kdy by jeden soused chtěl druhého v rámci sousedských sporů potrestat a rozhodl se proto svůj podíl na pozemku prodat místnímu spolku chovatelů psů. Osud podílu na přídatném spoluvlastnictví je totiž nerozlučně spojen s dotyčnou samostatnou věcí, kterou bez něj nelze využívat. Jediným způsobem, jak legálně převést podíl na dotyčném pozemku, by tudíž byl prodej celého domu i s příslušným spoluvlastnickým podílem na daném pozemku. 1

2 Rekodifikace soukromého práva / Právo aktuálně Ve výkonu spoluvlastnického práva nesmí být spoluvlastníkům bráněno každý z nich má právo jej vykonávat. V případě, že se jeden ze spoluvlastníků výkonu práva vzdá, je toto vzdání se účinné pouze vůči němu. Nevztahuje se tak na případné nové vlastníky věci. Nemovité věci v přídatném spoluvlastnictví se zapisují do veřejného rejstříku. V případě pozemků se určí velikost podílů poměrem výměry pozemků. Je ovšem možné, aby si spoluvlastníci dohodli velikost podílů jinak. Co se týká správy věci v přídatném spoluvlastnictví, mohou si spoluvlastníci zvolit jednoho z nich coby správce věci. To platí v případě, že se na správě nedohodnou jinak. Možná je taky varianta, kdy se jeden ze spoluvlastníků prostě rozhodne správu vykonávat. Pokud se tomu nikdo z ostatních spoluvlastníků po dobu následujících tří měsíců nebrání nebo nenavrhne soudu, aby správce určil, hledí se na něj, jako by byl správcem zvolen. Odvolat správce mohou spoluvlastníci většinou hlasů. Výjimkou je případ, kdy byl správce ustanoven soudem. Pak je pro jeho odvolání potřeba dvou třetin hlasů. Na provádění správy spoluvlastníci přispívají poměrně podle velikosti svých podílů s tím, že pokud se nedohodnou jinak, složí správci přiměřenou zálohu k 31. lednu. zajištěné věci prokazuje věřitel, že obvyklá cena jistoty nepřevyšuje výši zajištěného dluhu. Věřitel si může také započíst náklady, které mu v souvislosti s výkonem zajišťovacího práva účelně vznikly. Zajištění převodem věci evidované ve veřejném seznamu vznikne až okamžikem zapsání zajišťovacího převodu do tohoto seznamu. V něm musí být výslovně uvedena dočasná povaha zapsaného práva, aby jej bylo možné odlišit od práva trvalého, například plného vlastnického práva. Strany se mohou také dohodnout, že zajišťovací převod práva nebude sjednán s rozvazovací podmínkou. To znamená, že v případě řádného a včasného splnění dluhu nepřejde vlastnické právo automaticky na dlužníka (původního vlastníka), ale věřitel jej musí aktivně převést zpět. Takovéto ustanovení se nazývá fiduciární převod práva a ještě více posiluje postavení zajištěného věřitele. Kontakt pro další informace: > Zajišťovací převod práva nová pravidla Ilona Štrosová, Rödl & Partner Praha JUDr. Ilona Štrosová, LL.M. Advokátka Tel.: > Věřitelé v České republice mají k dispozici mnoho způsobů zajištění svých závazků, přičemž jedním z nejefektivnějších a pro ně nejvýhodnějších je zajišťovací převod práva. Tento způsob zajištění mohli věřitelé využít již před účinností nového občanského zákoníku. Nová úprava ovšem přináší oproti té původní zásadní rozdíly, které je potřeba mít při volbě tohoto institutu na paměti. Podle staré úpravy například nebylo možné smluvit zajišťovací převod práva tak, aby se v případě nesplnění dluhu řádně a včas stal automaticky vlastníkem věci včetně všech práv a povinností věřitel. Nový občanský zákoník již s touto možností a priori počítá. Proto pokud dlužník řádně a včas nesplní svůj dluh, převod práva se stane nepodmíněným. Dlužník je pak povinen předat novému vlastníkovi všechno, co potřebuje k plnému výkonu práva (například příslušné dokumenty). Po přechodu vlastnického práva na věřitele je tento povinen vyplatit dlužníkovi rozdíl mezi cenou jistoty a výší zajištěného dluhu. V případě pochybností o ceně > Je třeba kvůli rekodifikaci upravit i (všeobecné) obchodní podmínky? Martin Švéda, Rödl & Partner Praha > V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 je namístě si položit otázku, jak významně se jeho přijetí promítne do smluvních vztahů, jejichž obsah může být částečně určen i takzvanými obchodními podmínkami. Těmi lze rozumět soubor ujednání, která jsou podnikatelem předem připravena a připojena k určitému návrhu smlouvy, respektive smlouvě, čímž se stávají její součástí. Obchodní podmínky tak nad rámec uzavřené smlouvy definují práva a povinnosti smluvních stran, pokud s ustanovením příslušné smlouvy nejsou v rozporu (jinak platí ujednání ve smlouvě). 2

3 Právo aktuálně Vydání: Březen 2014 S obchodními podmínkami se dá nejčastěji setkat u bank, pojišťoven, telefonních operátorů či poskytovatelů energií. Vzhledem k tomu, že se jedná o účinný prostředek k uzavírání typových smluv s větším počtem zákazníků, přičemž podnikatel má v takovém případě jasnou kontrolu nad obsahem smlouvy, je využívání obchodních podmínek výhodné rovněž v případě řady dalších odvětví. Dosavadní právní úprava obchodního zákoníku věnovala obchodním podmínkám jediný paragraf, který mimo jiné stanovil, že část obsahu smlouvy lze také určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k návrhu smlouvy nebo které jsou stranám známy. Tato možnost byla přejata i do nového občanského zákoníku, který však vedle toho přináší i několik dalších novinek. Za zásadní změnu právní úpravy je třeba v tomto směru považovat zejména to ustanovení nového občanského zákoníku, které umožňuje, aby se součástí obsahu smlouvy za určitých podmínek staly (všeobecné) obchodní podmínky obou stran, což dosud možné nebylo. Občanský zákoník totiž stanoví, že pokud strany odkáží v návrhu na uzavření smlouvy (nabídce) i v přijetí nabídky na obchodní podmínky, které si odporují, je smlouva přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu. To přitom navíc platí i v případě, že by to obchodní podmínky vylučovaly. Dále je vhodné uvést, že aktuální právní úprava nově definuje smlouvy uzavírané takzvaným adhezním způsobem. Tím má zákon na mysli smlouvy, jejichž základní podmínky byly určeny pouze jednou ze smluvních stran, aniž měla slabší strana skutečnou příležitost obsah těchto podmínek ovlivnit. Pokud v takovém případě smlouva odkazuje na obchodní podmínky, musí být tyto ke smlouvě přiloženy. Výjimkou jsou pouze situace, kdy slabší strana tyto podmínky prokazatelně znala. Na tuto situaci však není radno spoléhat a je tedy vhodné, aby byly ve styku se slabší stranou obchodní podmínky ke smlouvě vždy přiloženy a aby se s nimi slabší strana prokazatelně seznámila (například jejich písemnou akceptací). Rovněž je třeba zdůraznit, že nová právní úprava v případě těchto smluv výslovně uvádí, že pokud smlouva uzavíraná adhezním způsobem obsahuje obchodní podmínky, které lze přečíst jen se zvláštními obtížemi (příliš malé či světlé písmo, nekvalitní kopie) nebo je pro průměrného člověka nesrozumitelná, je platná pouze tehdy, pokud slabší straně nepůsobí újmu. Stejně tak, pokud obsahuje podmínky pro slabší stranu zvláště nevýhodné, aniž je pro to rozumný důvod, je takové ujednání neplatné. K tomu je vhodné dodat, že tato ustanovení jsou kogentní a nelze je tedy smluvně vyloučit. Řada nových ustanovení, která se týkají nebo mohou týkat obchodních podmínek, jsou však dispozitivní a smluvně Zdroj: archiv Rödl & Partner vyloučit je tedy lze. Právě tato skutečnost je jedním z důvodů, proč je v souvislosti s rekodifikací potřeba věnovat revizi obchodních podmínek patřičnou pozornost. Nová právní úprava například uvádí, že pokud druhá smluvní strana na nabídku k uzavření smlouvy zareaguje jejím přijetím, avšak s určitým dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky (a navrhovatel takové přijetí výslovně neodmítne), je smlouva platně uzavřena. Je tedy namístě zvážit, zda není takové pravidlo vhodné smluvně vyloučit. Nový občanský zákoník rovněž obsahuje možnost sjednat si ve smlouvě nebo obchodních podmínkách možnost jejich pozdější jednostranné změny (více viz Mandantenbrief 12/2013). To samozřejmě lze pouze v přiměřeném rozsahu, avšak v případě vhodnosti takového postupu je třeba tuto možnost do smlouvy nebo obchodních podmínek výslovně zahrnout. Další novinkou je rovněž konstrukt takzvaných překvapivých klauzulí. Podle tohoto pravidla pokud obchodní podmínky obsahují určité ustanovení, které nemohla druhá strana rozumně očekávat, je takové ustanovení neúčinné, pokud jej nepřijala výslovně. K tomu je třeba dodat, že toto pravidlo nelze smluvně vyloučit. Dané ustanovení reaguje na skutečnost, že lidé obchodní podmínky ve skutečnosti nečtou. Vzhledem k této úpravě mohou tedy racionálně očekávat, že obchodní podmínky neobsahují nic nestandardního, a kdyby ano, měli by na to být určitým způsobem upozorněni. Z pohledu podnikatele tedy bude třeba u obchodních podmínek identifikovat konkrétní ustanovení potenciálně odpovídající takzvaným překvapivým klauzulím a na tyto druhou stranu upozornit například jejich výslovným uvedením nejen v obchodních podmínkách, ale také ve smlouvě samotné, kterou druhá strana podepisuje. Lze tedy shrnout, že nový občanský zákoník obsahuje v souvislosti s právní úpravou obchodních podmínek významné změny a je třeba doporučit, aby byly konkrétní obchodní podmínky podrobeny právní revizi a nové úpravě optimálně přizpůsobeny. Uvedený text přitom nepředstavuje žádný kompletní výčet relevantních změn, pouze na 3

4 Právo aktuálně / Daně aktuálně několika příkladech dané změny ilustruje a nastiňuje možná právní řešení. V některém případě prostřednictvím smluvního vyloučení určitého ustanovení, jindy prostřednictvím přizpůsobení obchodních podmínek nové právní úpravě. Kontakt pro další informace: kalendářních měsíců nepřesáhne 6 milionů korun a zároveň nemá zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Vzhledem k tomu, že jde o nové samostatné ustanovení ZDPH, nedotýká se výše uvedený postup podání souhrnného hlášení ani evidence dle 92. Zde se postupuje standardně jako doposud tedy elektronicky. Způsoby elektronického podávání JUDr. Martin Švéda Advokát/Partner Tel.: > Komunikace s finanční správou? Elektronicky! Milan Mareš, Rödl & Partner Brno > Projekt e-governance postupuje v oblasti finanční správy do další fáze. Od 1. ledna letošního roku byla zavedena povinnost podávat přiznání k dani z přidané hodnoty elektronicky. Současně došlo k úpravě ustanovení daňového řádu, které rozšiřuje možnosti elektronické komunikace. Podle nového 69a) daňového řádu správce daně zřídí z moci úřední daňovou informační schránku (dále jen "DIS") daňovému subjektu, jemuž byla zpřístupněna datová schránka. Nahlížení do DIS bude dle 69b) daňového řádu umožněno na základě přihlášení prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně autentizované; kromě již stávajícího způsobu podepsání uznávaným elektronickým podpisem, nebo ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Další podstatná změna se týká 71 daňového řádu, který upravuje kvalifikované formy podání. Nově bude umožněno učinit podání datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Nejedná se tedy v uvedeném případě o podání učiněné prostřednictvím datové schránky (i když tento způsob podání bude nadále rovněž umožněn), ale o podání učiněné prostřednictvím daňového portálu. Toto podání je možno buď opatřit uznávaným elektronickým podpisem (tato možnost je stále zachována) anebo právě ověřit identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Shrnutí Daňové přiznání lze podat elektronicky: Daň z přidané hodnoty V listopadu 2013 zveřejnila finanční správa informaci o novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších úprav (dále jen ZDPH ), která ukládá plátcům daně s účinností od 1. ledna 2014 podle nového ustanovení 101a) povinnou elektronickou formu podání. Konkrétně, plátce je povinen podat elektronicky daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, hlášení, přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení. Stejný způsob komunikace platí i pro podání přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních údajů. Výjimku z elektronické komunikace mají osoby identifikované k dani a dále fyzické osoby, pokud jejich obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích > datovou zprávou prostřednictvím Daňového portálu (http://adisepo.mfcr.cz); datová zpráva musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem ( 71 odst. 1 písm. a) DŘ) > datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu podanou prostřednictvím Daňového portálu, pokud je toto podání správci daně do 5 dnů potvrzeno nebo opakováno písemně nebo ústně do protokolu ( 71 odst. 3 DŘ) > datovou zprávou prostřednictvím datové schránky ( 71 odst. 1 písm. b) DŘ) > datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky ( 71 odst. 1 písm. c) DŘ) má být realizovatelné koncem 1. pololetí roku

5 Daně aktuálně / Ekonomika aktuálně Vydání: Březen 2014 Kontakt pro další informace: Ing. Milan Mareš Daňový poradce/senior Associate Tel.: > Některá úskalí účtování operací v personální oblasti Lenka Kudrnová, Rödl & Partner Praha > V účetní praxi se setkáváme s rozdílným chápáním podstaty vybraných operací, které spadají pod personální oblast. Týká se to například nákladů na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, odvodů důchodového spoření nového II. pilíře nebo postupů při účtování o tvorbě a čerpání sociálních fondů. Kromě definice pojmů a popisu nejčastěji aplikovaných postupů předkládáme naše doporučení, kterou z variant při účtování souvisejících operací zvolit. Zákonné pojištění Kooperativa Pod pojmem zákonné pojištění Kooperativa se myslí zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a jeho smyslem je ochrana zaměstnanců v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání. Pojištění hradí zaměstnavatel jak za zaměstnance pracující na smlouvu, tak i za pracující na dohodu, a to na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti. Příslušné podmínky tohoto pojištění vychází z vyhlášky Ministerstva financí č.125/1993 Sb., podmínky a sazby ZPOZ za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Základ výpočtu je totožný s vyměřovacím základem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti, počítaným jako součet vyměřovacích základů všech zaměstnanců za uplynulý kvartál. Sazby pojistného se pohybují v rozmezí 2,8 až 50,4 promile dle převažujícího předmětu činnosti zaměstnavatele (OKEČ). Je však stanovena minimální výše čtvrtletního pojištění, která činí 100 korun. V praxi se setkáváme s dvěma způsoby účtování a vykazování pojistného. Jedna skupina se kloní k účtování na zvolený účet účtové skupiny 54x Ostatní provozní náklady, jelikož zákonné pojištění chápe spíše jako pojistné. Druhá skupina se pak přiklání k účtování na zvolený účet účtové skupiny 52x Osobní náklady, jelikož to chápe více jako osobní náklad. Našim klientům doporučujeme spíše druhý způsob vykázání, a to z důvodu, že se jedná se o zákonný sociální náklad. Důchodové spoření Dnem 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon o důchodovém spoření a zákon o pojistném na důchodové spoření, které upravují II. pilíř důchodové reformy, tedy důchodové spoření. Jelikož je tento systém dobrovolný, jsou ve firmách zaměstnanci, kteří zůstali v I. pilíři a zároveň lidé, kteří vstoupili do II. pilíře. Následující část se zabývá pouze změnami souvisejícími s II. pilířem. Pojistné na důchodové spoření se skládá z 2procentního vyměřovacího základu zaměstnance, které platí zaměstnanec navíc (o toto pojistné se mu snižuje jeho čistý příjem), a z 3procentního vyměřovacího základu zaměstnance, které dosud platil na důchodové pojištění (v důsledku toho se sazba pojistného na sociální zabezpečení snižuje z 6,5 na 3,5 %). Zaměstnanci, který je účasten důchodového spoření, tak sráží zaměstnavatel z vyměřovacího základu zaměstnance 5 % na důchodové spoření a 3,5 % na důchodové pojištění. Pojistné na důchodové spoření zašle zaměstnavatel na účet finančního úřadu, který je postoupí příslušné penzijní společnosti. Při správě pojistného na důchodové spoření se postupuje podle daňového řádu (zákon 280/2009 Sb.). Důchodové spoření tak splňuje definici daně podle 2 daňového řádu. Z tohoto důvodu lze dovodit účtování důchodového spoření v účtové skupině 34 Zúčtování daní a dotací. Ačkoli převažuje vykazování důchodového spoření v rámci sociálního pojištění, dle některých jiných odborných pramenů by se důchodové spoření nemělo v rozvaze vykazovat v pozici B.III. 6 závazky ze sociálního pojištění a zdravotního pojištění, ale v pozici B.III.7 Stát daňové závazky a dotace. Snížení příjmu zaměstnance (respektive závazku vůči zaměstnanci) by mělo být ošetřeno předpisem MD 331 Zaměstnanci/DAL 34 Zúčtování daní a dotací. Zdroj: archiv Rödl & Partner 5

6 Ekonomika aktuálně Výsledkové účtování sociálního fondu Sociální fondy Jde o fondy tvořené ze zisku, které se v rozvaze vykazují v pasivech, v části A III. 2 Statutární a ostatní fondy. Fondy jsou často používány k financování kulturních a sociálních potřeb, například k financování kulturních a rekreačních činností zaměstnanců, k financování zařízení pro rekreaci a školení zaměstnanců, k financování motivačních programů a také k vyplácení odměn bývalým zaměstnancům nebo jejich rodinným příslušníkům, k vyplácení jubilejních odměn, odměn při odchodu do důchodu apod. Jsou také využívány při poskytování půjček zaměstnancům, kteří se ocitli v tíživé finanční situaci. Je potřeba si uvědomit, že tyto fondy jsou interní záležitostí firmy, jejich tvorbu a čerpání si upraví účetní jednotka sama ve společenské smlouvě, zakladatelské listině, ve stanovách společnosti či v kolektivní smlouvě a v návaznosti na ně často i ve vnitropodnikové směrnici. Sociální fondy se vedou jako statutární fondy a jsou pro ně vyhrazeny účty 423 Statutární fondy. Účet 423 Statutární fondy Zdroj: archiv Rödl & Partner Tvorba a čerpání fondu jsou nejčastěji ukotveny v zakladatelských statutárních dokumentech firmy nebo v kolektivní smlouvě. Na podkladě těchto statutárních dokumentů nebo případně i samostatně pak valná hromada (společníci, akcionáři) obvykle rozhodne o tvorbě, tedy o přídělu do fondu. Příděl je nejčastěji vymezen předem danou procentní sazbou z dosaženého nebo disponibilního zisku nebo paušální výší připadající na každého zaměstnance, případně kombinací těchto či jiných parametrů. Pro čerpání sociálních fondů lze použít jak výsledkového, tak bilančního účtování. Jako vodítko při volbě postupů lze využít Interpretaci Národní účetní rady č. I-8 Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku. V průběhu roku se o vynaložených prostředcích účtuje do osobních nákladů. Při jejich úhradě je v odpovídající výši zúčtována příslušná část sociálního fondu. V případě, že společnost vynaloží více prostředků na osobní náklady, než byla výše sociálního fondu, ovlivní tento rozdíl hospodářský výsledek běžného roku. O úhradě nepokrytého rozdílu z jiných složek vlastního kapitálu společnosti by mělo být rozhodnuto v rámci schvalování hospodářského výsledku (kapitálové fondy, ostatní fondy tvořené ze zisku atd.) tak, aby sociální fond nevykazoval aktivní zůstatek. Vysvětlení pohybů ve vlastním kapitálu by společnost měla uvést v příloze k účetní závěrce, v přehledu o vývoji vlastního kapitálu. Bilanční účtování sociálního fondu V průběhu roku se o použití sociálního fondu účtuje přímo na jeho vrub a souvztažně jako o úbytku finančních prostředků. Náklady společnosti tak nejsou ovlivněny použitím prostředků sociálního fondu. Prostředky vynaložené společností na pokrytí sociálních potřeb zaměstnanců nezatěžují výkaz zisku a ztráty. V případě, že jsou ze sociálního fondu poskytovány návratné půjčky doporučuje se o těchto půjčkách účtovat na podrozvahových účtech. I v tomto případě je nutné v příloze k účetní závěrce uvést vysvětlení pohybů sociálních fondů v přehledu o vývoji vlastního kapitálu. Pro správnou prezentaci účetní závěrky je zároveň vhodné uvést, zda byl pro účtování o sociálním fondu použit výsledkový nebo bilanční způsob. Protože v našem povědomí je pravděpodobně nejznámějším sociálním fondem fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP), stojí za zmínku vysvětlit v čem se odlišuje. Jeho tvorba a použití jsou jednak blíže vymezeny samostatnou vyhláškou Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znění pozdějších novel, ale hlavně se tato vyhláška vztahuje na hospodaření s fondem v organizačních složkách státu a ve státních příspěvkových organizacích a příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. Kontakt pro další informace: Ing. Lenka Kudrnová Auditorka Senior Associate Tel.:

7 Podnikové poradenství aktuálně Vydání: Březen 2014 > Vyšší daňové zatížení při převodu nemovitých věcí Jaroslav Chovanec, Rödl & Partner Brno > Investory či dlouhodobé majitele, kteří se rozhodují o prodeji nemovitých věcí, čeká navýšení daňového zatížení. Úvod Počínaje prvním dnem letošního roku došlo k poměrně velkým změnám národních právních předpisů s nezanedbatelným dopadem na každého z nás. Velká diskuse byla věnována rekodifikaci soukromého práva. Proběhla řada školení věnovaných přímo jednotlivým pasážím nového občanského zákoníku. Poměrně značný prostor byl vyhrazen též novému zákonu o obchodních korporacích a družstvech. Širokým diskusím se nevyhnuly ani narychlo schválené doprovodné prováděcí předpisy. Tvůrci legislativy neváhali využít málo známá legislativní opatření Senátu. Na 14. schůzi Senátu Parlamentu ČR bylo dne 9. října 2013 schváleno zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, které dne 17. října 2013 také podepsal prezident republiky. Toto zákonné opatření bylo ratihabováno na první schůzi nově ustavené Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 27. listopadu Zákonným opatřením č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí tak došlo k nenápadnému zvýšení daňového základu pro výpočet daně. Daňová povinnost vyplývající z tohoto opatření není žádnou novinkou, nahrazuje původní daň z převodu nemovitostí. Autor článku zde uvádí několik zásadních změn s dopadem na výši daňového zatížení. Vlastníci nemovitostí tak stojí před otázkou, jakým způsobem přistoupit k přiznání daně z nabytí nemovitých věcí. Právní předpis poskytuje volbu mezi nejméně dvěma postupy. Základ daně z nabytí nemovitých věcí Zmíněným zákonným opatřením dochází u nás od 1. ledna letošního roku k zavedení daně z nabytí nemovitých věcí a tím i ke změnám zažitých postupů. Původní daň z převodu nemovitostí byla nahrazena v duchu rekodifikace občanského práva novou daní z nabytí nemovitých věcí. Tato změna s sebou přinesla mimo jiné nový způsob stanovení základu daně. Pro účely určení základu daně se na rozdíl od dosavadní úpravy nebude sjednaná cena ve všech případech porovnávat se zjištěnou cenou podle oceňovacích předpisů, ale pokud se poplatník rozhodne, bude se sjednaná cena porovnávat s takzvanou srovnávací daňovou hodnotou. Pro tyto účely se srovnávací daňovou hodnotou rozumí buď 75 procent takzvané směrné hodnoty nebo 75 procent zjištěné ceny. Směrná hodnota je údaj zjištěný správcem daně. Postup určení směrné hodnoty je upraven vyhláškou č. 419/2013 Sb. ze dne 9. prosince 2013, k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Vyhláška upravující postup určení směrné hodnoty vyšla ve sbírce zákonů ročníku 2013 v částce 163. Tato vyhláška upravuje postup stanovení základu daně odlišným způsobem, než tomu bylo doposud. Určení směrné hodnoty bude plně v kompetenci jednotlivých pracovníků finančního úřadu. Ti budou při svých výpočtech vycházet z údajů o nemovitých věcech získaných z daňového přiznání. Autor článku úmyslně ponechává stranou očekávané problémy při vyplňování daňových přiznání. Tato budou komplikována dalšími požadavky na jejich zpracovatele, kteří budou muset uvádět údaje z územních a regulačních plánů, informace o zastavěném území obce, dále výměry a druhy souborů lesních typů, občanskou vybavenost v okolí, povodňová rizika, apod. Vyhláška pro určení směrné hodnoty se použije pro vybrané pozemky, stavby a jednotky. Odlišnosti od dosavadního způsobu výpočtu lze nalézt u všech uvedených nemovitých věcí. Základní podstata způsobu výpočtu spočívá v násobení zadané jednotkové ceny pozemku, stavby či jednotky řadou různých koeficientů, které vycházejí z údajů uvedených v daňovém přiznání. Dochází tak ke komplikaci samotného výpočtu. Koeficienty jsou taxativně stanoveny a není znám jejich původ. Směrná hodnota na rozdíl od takzvané zjištěné ceny (dle znaleckého posudku) neobsahuje u jednotek například poměrně důležitý parametr orientace místností ke světovým stranám. U směrných hodnot nelze též zohlednit takzvané kritérium jinde neuvedené. Zde lze zahrnout polohu bytu v rámci jednotlivých podlaží, nevýhodné umístění v blízkosti výtahu nebo v prostorách se značným ruchem z technických místností a podobně. Pokud je byt ve špatném stavu, tak postup výpočtu směrné hodnoty umožňuje snížení pouze o 15 procent, zatímco u ceny zjištěné je možné použít srážku až do výše 60 procent. Směrná hodnota zohledňuje pouze tři kategorie technického stavu, zjištěná cena jich má pět. Pokud jde o posuzování technického stavu, tak situace je obdobná i u rodinných domů, rekreačních chalup a domků. Zde lze pro účely směrné hodnoty provést srážku ceny vlivem stavebně technického stavu o 20 procent, u zjištěné ceny lze aplikovat až 60 procent. Podobný problém se týká též přirážek použitých při posuzování technického stavu. Největší úskalí lze však shledávat v absenci ohledání nemovitých věcí. Zaměstnanci finančních úřadů budou určovat směrnou hodnotu z kanceláří metodou od stolu, pouze na základě údajů získaných z daňového přiznání. Dle diskusí se zaměstnanci finančního úřadu budou využívány též ortogonalizované letecké snímky, které jsou bezplatně dostupné na mapových portálech. Tímto způsobem nebude 7

8 Mandantenbrief Podnikové poradenství aktuálně / Rödl & Partner Intern možné zohlednit veškeré podstatné skutečnosti mající vliv na (směrnou) hodnotu či (zjištěnou) cenu nemovitých věcí. Mimo údajů uvedených v daňovém přiznání zde zůstává celá řada podstatných parametrů, které bude možné zohlednit pouze na základě fyzické prohlídky nemovitých věcí. Závěr a doporučení Poplatník stojí v případě zdanění převodů nemovitých věcí před volbou směrné hodnoty či zjištěné ceny jako základny pro výpočet daně. Nová legislativní úprava nadále zachovává pro poplatníky možnost v případě jejich zájmu nechat vyhotovit znalecký posudek. V takovém případě se pro účely stanovení základu daně bude nově vycházet z porovnání sjednané ceny pouze vůči 75 procentům zjištěné ceny uvedené ve znaleckém posudku. Závěrem lze doporučit všem poplatníkům daně z nabytí nemovitých věcí důkladné zvážení možných postupů. Rozhodnutí v případě volby mezi směrnou hodnotou a zjištěnou cenou bude mít přímý dopad na výslednou výši daňové povinnosti. > Akce/Připravujeme pro Vás: březen duben 2014 Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Březen Rekodifikace českého soukromého práva vybraná témata 20. března 2014, Rödl & Partner Norimberk Přednáší: Hans-Ulrich Theobald, Robert Divisek (pozn. v němčině) Obchodní smlouvy v podnikatelské praxi 27. března 2014, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Přednáší: Ilona Štrosová Dopady nového občanského zákoníku na financování firem 31. března 2014, vydavatelství Economia Přednáší: Monika Novotná, Eva Blechová, Petra Budíková, Václav Vlk, Alena Spilková Duben Daně a nový občanský zákoník 17. dubna 2014, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Přednáší: Miroslav Kocman, Petr Tomeš Ing. Jaroslav Chovanec, Ph.D. Znalec Tel.: Transferové ceny a transakce ve skupině 17. dubna 2014, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Přednáší: Miroslav Kocman, Petr Tomeš, Jaroslav Dubský, Pavel Koukal Pracovní doba a její rozvržení. Přestávky v práci. Práce přesčas. Překážky v práci 23. dubna 2014, Rödl & Partner Praha Přednáší: Eva Blechová, Václav Vlk Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Mandantenbrief Březen 2014, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Ing. Jana Švédová Layout/Sazba: Rödl & Partner Tento newsletter je nezávaznou informační bro žurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního pora denství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Part ner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale pře vzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost in for mací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit pora dens kou za kázkou. Rödl & Partner nepřejímá od povědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků news letteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 52 43 Změna Českého účetního standardu č. 202 Otevírání a uzavírání účetních knih, vnitropodnikové účetnictví pojišťoven č. 202 Otevírání a uzavírání účetních knih, vnitropodnikové účetnictví pojišťoven

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve světle

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Únor 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Řidiči pozor: častá finta s osobou blízkou končí Daně aktuálně

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Prevence rizik na pracovišti. Plníte své povinnosti zodpovědně?

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

6/2.1.3.1 Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

6/2.1.3.1 Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény Náklady a výnosy v hlavní činnosti str. 1 NO Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény Od 1. ledna 2009 je uplatňován zcela odlišný princip hmotného zabezpečení

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

I I I. ZÁKON ze dne 2015,

I I I. ZÁKON ze dne 2015, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červenec / Srpen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Právo krátce > Účinná lítost aneb jak zabránit

Více

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva)

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva) Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva) V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice Okamžik sestavení: 18.3.2015 10:18:00 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.1.2014 se stala plátcem DPH. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 05_2014 červenec

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou. Jiří Peterka

Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou. Jiří Peterka Časy se mění aneb: (měnící se) možnosti komunikace s veřejnou správou Jiří Peterka jak to bylo kdysi dávno. lidé (i firmy) se naučili pracovat s počítači, a následně i s Internetem zjistili, že jim to

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ ZÁKON O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ č. 243/2000 Sb. upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitostí a daně silniční pro účely tohoto zákona se rozumí:

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

S t a n o vi s k o. Stanovení sazby místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

S t a n o vi s k o. Stanovení sazby místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 6/2010 Označení stanoviska: Stanovení sazby místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312013 IČO: 00857891 Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ

Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ Spolkový rejstřík Mgr. Jana Dočkalová advokátka místopředsedkyně CASL První sportovně-právní workshop Praha 28.3.2014 Povinnosti spolků vyplývající

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek Vydání Květen 2009 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Datové schránky z pohledu podnikatele Daně aktuálně Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Ekonomika

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO ÚČTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH DERIVÁTŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ AKCENTA CZ OBSAH ÚVOD Vážení klienti, jsme si vědomi toho, že

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

JUDr. Radim Boháč, Ph.D. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. odbor Daňová legislativa MF katedra finančního práva a finanční vědy PF UK Seminář Daňové řízení Kroměříž - Justiční akademie 6. dubna 2012 1. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 27. ÚNORA ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 JIŽ ČTYŘI AUDITOŘI A TŘI DAŇOVÍ PORADCI NABÍZEJÍ ZA NAŠÍ SPOLEČNOST

Více