Ukřižování a vzkříšení, smrt v život, zimu v jaro promění.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukřižování a vzkříšení, smrt v život, zimu v jaro promění."

Transkript

1 31 velikonoční 2008

2 Práce dětí z Mutěnic u Strakonic Ukřižování a vzkříšení, smrt v život, zimu v jaro promění. 32

3 Známí krasobruslaři a mistři světa Eva a Pavel Romanovi v Mutěnicích v 70. letech 33

4 Zpravodaj Rady obce NAŠE MUTĚNICE. Povoleno OÚ Hodonín pod č.j. MK ČR E Vydává Rada obce Mutěnice. Red. rada: šéfredaktor - Pavel Trávník, redaktoři - Dagmar Marková, Markéta Gáborová, ing. Jaroslav Mihola, Ladislav Prčík, Vladimír Trávník. Sazba a tisk: Tiskárna LELKA, Dolní Bojanovice. Náklad ks. Uzávěrka tohoto čísla

5 SLOVO STAROSTY SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, na letošní rok jsme po podání žádostí na Státní fond životního prostředí (SFŽP) získali dotaci ve výši 50,1 milionu Kč, což představuje 90% celkových nákladů na vybudování kompostárny a sběrného dvora v areálu Skládky Hraničky s.r.o. a na rekultivaci staré ekologické zátěže za vlakovým nádražím, v trojúhelníku železniční tratě před čistírnou odpadních vod. Tyto dva projekty byly vyhodnoceny jako druhé nejúspěšnější v rámci Jihomoravského kraje. Obec použije na realizaci díla pouze 10% vlastních zdrojů, přičemž máme možnost ještě z těchto 10 % požádat o pětiprocentní spoluúčast Jihomoravský úřad. Doufám, že na těchto zbylých 5 % dosáhneme. Celková investice je 55, 7 milionů Kč. Tyto dotace jsme získali z fondů Evropské unie Operační program životního prostředí, které se mohou čerpat do roku V letošním roce má být schválena novelizace zákona o odpadech, kde je kladen důraz na třídění odpadů, a tím na snížení produkce odpadů, z tohoto důvodu je kompostárna a sběrný dvůr pro obec Mutěnice nutností. Dále bych Vás chtěl seznámit se skutečností, že v roce 2008 splatíme SFŽP poslední splátku (cca 6 milionů Kč) bezúročné půjčky, kterou měla obec ve výši 42 milionů Kč na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod, což je příznivé pro sestavování rozpočtu na rok Chtěl bych Vám popřát krásné prožití letošních časných Velikonoc. MVDr. Dušan Horák starosta obce Zima nám opět předvedla své vrtochy - nedostatek sněhu, teplé počasí a pořádný vichr, který nadělal škody i na obecním majetku v podobě shozené části hřbitovní zdi. Ale bohužel i s takovým počasím musíme počítat. Koncem roku 2007 schválilo zastupitelstvo obce rozpočet na rok 2008, a tím rozhodlo, na co bychom se měli v obci v tomto roce zaměřit. Už v únoru rozhodla rada obce o vybudování nové vozovky v ulici Údolní na pravém břehu potoka a také vybrala dodavatele stavby a to firmu Swietelsky Hodonín. Předpokládám, že při čtení tohoto zpravodaje už jsou zahájeny práce na této investiční akci. Opět bychom rádi opravili další polní cestu - je počítáno s lokalitou Hraničky, a to od Větřáku směrem dolů pod skládku. Tuto cestu je potřeba opravit z důvodu dobrého přístupu k vodě v jímkách v areálu skládky. 1

6 Pro letošní rok jsme větší část finančních prostředků soustředili na ekologické stavby, o kterých Vás informuje starosta obce ve svém příspěvku. Vybudování kompostárny je dalším krokem k rozšíření a zlepšení služeb, které poskytuje naše skládka. Budeme také pokračovat v budování parků a jednoduchých sportovišť v obci. V letošním roce se pustíme do hřiště na ulici Tržní a Lipová, kde se předpokládá úprava stávajícího terénu, umístění basketbalového koše, laviček a také dětského parkového mobiliáře. Určitě budeme pokračovat v celkové údržbě zeleně obce, komunikací, chodníků a všeobecně majetku obce. Rád bych se tady zmínil o jedné věci a to je třídění odpadu. Firma Tespra Hodonín, jejíž prostřednictvím získáváme finance za tříděný odpad, vyhlásila pro rok 2008 soutěž o pět nejúspěšnějších obcí v třídění odpadu. V loňském roce jsme skončili na 12. místě a máme zájem o to, abychom rok 2008 ukončili v té nejúspěšnější pětici. Je to samozřejmě na nás všech, jak to dopadne, tak bych rád požádal o co největší snahu třídit odpad. Věřím, že jarní sluníčko, které už klepe na dveře, nám všem dodá energii ke splnění všech plánů na rok Také Vám všem přeji klidné prožití velikonočních svátků. Petr Bíza místostarosta obce CESTOVÁNÍ DĚTÍ DO ZAHRANIČÍ JIŽ SNADNĚJI Dnem 1. března 2008 nabude účinnosti zákon č. 106/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a touto výše uvedenou právní úpravou se umožňuje zapisovat občany mladší 10 let do cestovního dokladu rodiče (do stávajícího i do nového). Na základě tohoto zápisu mohou děti do 10ti let překračovat státní hranice bez vlastního cestovního dokladu spolu s rodičem, v jehož cestovním dokladu jsou zapsány. Pokud jsou děti v dosavadním cestovním pase rodičů již zapsány, mohou s rodičem překročit státní hranice do věku 15ti let. K provedení zápisu dítěte je nutné předložit vyplněnou žádost, cestovní pas rodiče a rodný list dítěte (správní poplatek za každý zápis činí 50,- Kč). UPOZORNĚNÍ po vstupu České republiky do schengenského prostoru trvá povinnost občanů při překročení státní hranice ČR mít s sebou k prokázání totožnosti cestovní doklad nebo občanský průkaz. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud dítě není zapsáno v cestovním dokladu rodiče, musí mít vlastní cestovní doklad. 2

7 INFORMACE K TERMINÁLU CZECH POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (Czech POINT) je k dispozici na našem obecním úřadě od 16.ledna Terminál Czech POINT poskytuje ověřené výpisy na počkání ze čtyř centrálních registrů: Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ úplný nebo částečný výpis listu vlastnictví co potřebujete vědět: katastrální území a číslo LV, popř,. parcelní číslo pozemku nebo číslo popisné budovy kolik bude stát: první strana výpisu 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč platí se hotově Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU úplný výpis z obchodního rejstříku co potřebujete vědět: identifikační číslo subjektu kolik bude stát: první strana výpisu 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč platí se hotově ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU úplný výpis ze živnostenského rejstříku co potřebujete vědět: identifikační číslo subjektu kolik bude stát: první strana výpisu 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč platí se hotově Z TRESTNÍHO REJSTŘÍKU výpis trestního rejstříku co potřebujete vědět: číslo občanského průkazu kolik bude stát: 50,- Kč platí se hotově Služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Usnesení ze VII. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice ze dne A. ZO vzalo na vědomí: 1. Kontrolu úkolů z minulého zastupitelstva B. ZO schválilo: 1.Obecně závaznou vyhlášku obce Mutěnice č. 3/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2. MPZ č.11/2007 prodej pozemku p.č. 1748/2 o výměře 165 m2 za cenu 110,- Kč/m2 paní Aleně Jagošové, Mutěnice 260, za účelem zřízení vjezdu do RD 3. MPZ č.23/2007 bezúplatný převod pozemků p.č. 1079/3 a 1079/7 o celkové výměře 2531 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 4. Vyhlášení MPZ na odprodej pozemků v lokalitě Platové na výstavbu vinných sklepů za cenu 1/3 pozemku za 110,-Kč/m2 a 2/3 pozemku za cenu 44,-Kč/m2 3

8 5. Smlouvu o zřízení věcného břemene k nemovitosti mezi povinným Obcí Mutěnice a oprávněným Vodovody a kanalizace Hodonín dle návrhu smlouvy 6. Rozpočtové opatření č. 5 ve výši na straně příjmů ,-Kč a na straně výdajů ,- Kč 7. Rozpočet obce na rok 2008 s celkovými příjmy ve výši ,-Kč a celkovými výdaji ve výši ,- Kč jako schodkový s tím, že schodek bude krytý zůstatkem na účtech Obce Mutěnice. Nedílnou součástí tohoto usnesení je schválený návrh rozpočtu Obce Mutěnice 2008 včetně přílohy. 8. Revokaci usnesení z 5. veřejného jednání ZO ze dne a to bod B: OZ schválilo: prodejní ceny pozemků v lokalitě Platové pro výstavbu vinných sklepů a lisoven pozemek určený k zástavbě 70,- Kč/m2 ostatní plochy před a za sklepem 20,- Kč/m2. C. ZO neschválilo: 1. Vyhlášení MPZ na základě žádosti manželů Jany a Filipa Duhajských o odkoupení pozemku p.č. 758 a 759 v k.ú. Mutěnice E. ZO uložilo: 1. Starostovi obce podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene s fa. VaK Hodonín F. ZO pověřilo: 1. RO provedením nezbytně nutných rozpočtových opatřeních do konce roku 2007 SKLÁDKA HRANIČKY, spol. s r. o. MUTĚNICE Co s odpadem? Problém likvidace odpadů v každé společnosti byl, je a bude. Ve velké míře nám, v naší obci, řeší otázku Co s odpadem? provoz Skládka Hraničky. Skládka Mutěnice-Hraničky je řízená, technicky zabezpečená skládka skupiny S OO. Z toho vyplývá, že na skládku se ukládá výhradně odpad kategorie O (obyčejný). Ukládat N (nebezpečný) odpad je na skládce zakázáno. Z tohoto důvodu se nesmí nebezpečné složky, tj. staré léky, barvy a postřiky, tekuté N-látky, suché akučlánky, autobaterie, uhynulá zvířata, zářivky, rádia, nádobky od sprejů a podobně ukládat ani do popelnice. Nebezpečné odpady, včetně výrobků po ukončení jejich životnosti (tzv. elektrozařízení) mohou občané naší obce zdarma přivést na skládku, kde bude uloženo zvlášť a pak předáno oprávněné firmě, kterou je sběrný dvůr TESPRY Hodonín. Stále je však nebezpečného odpadu velmi málo, proto se naskýtá otázka: Kde je N odpad z naší obce?! Tříděný odpad Správné třídění odpadů nám zajišťuje čistší životní prostředí, šetří suroviny, redukuje množství odpadů ukládaných na skládku a umožňuje využití odpadů. 4

9 Již od roku 2000 je u nás zaveden pytlový systém třídění komunálních odpadů. Dále je také v naší obci, pro separované odpady, 7 hnízd barevných kontejnerů. Třídí se bílé a barevné sklo, papír, plasty a nápojové kontejnery. Tříděný odpad z naší obce končí ve sběrném dvoře TESPRY s.r.o. v Hodoníně. Přehled odpadů v letech vše v tunách Plast Papír Kompozit. obaly Sklo bílé Sklo barevné TKO ,313 0, , , ,950 0, , , , ,25 646, , , , ,176 22,847 1, , , ,683 26,807 1, , , ,327 32,492 1,820 2,477 27, , ,303 39,137 1,674 1,424 32, ,34 Pytlový sběr v letech vše v ks Plast Papír Kompozit. obaly Celkem pytlů Z předcházejících čísel vyplývá, že množství separovaného odpadu v naší obci stále stoupá. Je to samozřejmě díky uvědomělosti a velké snaze většiny občanů. Za to jim vedení Skládky Hraničky velmi děkuje a jen tak dál. Jan Němec jednatel společnosti Skládka Hraničky 5

10 DVA ŠEDESÁTNÍCI VE SLUŽBÁCH NAŠÍ VEŘEJNOSTI Pavel Trávník Narodil se 3. března 1948 v Mutěnicích. Vystudoval strojní průmyslovku v Břeclavi. Pracoval v hodonínské Tatře jako konstruktér, v Lignum byl vedoucím investičního oddělení. Přešel na rohateckou pilu, kde působil ve funkci vedoucího výroby. V současné době vytváří jistý projekt při Ministerstvu práce a sociálních věcí v Praze. Je ženatý a otcem třech dětí. Nám všem je známý jako neúnavný kulturní pracovník v obci. Angažuje se jako člen kulturní komise při OÚ. Od roku 1992 je členem redakční rady našeho zpravodaje obecní rady Naše Mutěnice, desátým rokem jeho šéfredaktorem. Jako hlava redakčního kolektivu je přísný, někdy i neúprosný, dbající o kvalitativní vzestup časopisu. Osobitým způsobem popisuje ve svých článcích kulturní události v obci, vystoupení divadel, hudebních a pěveckých skupin i jednotlivců, z pozice nejen diváka, který tyto produkce nevynechá, ale i odborníka, když sám je mnohdy spoluvytváří, vede, organizuje, ba režíruje. Tak bez jeho režie každoročních Vinařských slavností a Živých betlémů (v prosinci se tento konal již po osmé) si nedovedeme zatím snad ani tyto bohatě navštěvované akce představit. Ing. František Vaculovič Narodil se v Mutěnicích 1. března Vyučil se elektromontérem, pracoval v hodonínské elektrárně, maturoval v Brně na průmyslovce jako silnoproudař. Coby zaměstnanec Agropodniku Hodonín dálkově vystudoval Provozně ekonomickou fakultu VŠZ v Brně. V manželství mají 3 děti. V porevoluční době se stal v naší obci prvním jejím starostou. Setrval v této službě správy obce věcí veřejných dvě volební období, od roku 1990 do roku Výčet akcí, které se za jeho působení udělaly či započaly, je dlouhý: čistírna odpadních vod a s tím spojená kanalizace v obci, plynovod s přípojkami, telefonní přípojky, rozvody kabelové televize, skládka pro svoz a ukládání komunálního odpadu pro Mutěnice a třetinu hodonínského okresu, dům s pečovatelskou službou, renovace radnice, základní školy, kostela, unikátního Kamenného kříže na Zbrodě atd. Už v roce 1994 se přičinil o získání obecních insignií, udělení znaku a praporu Mutěnicím. On dal také podnět ke vzniku tohoto našeho čtvrtletníku v roce Dnes působí jako ředitel Jednoty Hodonín. Nadále se čile zajímá o dění v obci. Oběma jubilantům Mnoga ljeta živijóóó! redakční rada 6

11 ŠKOLSTVÍ ČTVRŤÁCI V EKOCENTRU LIPKA V BRNĚ Ve středu navštívili žáci 4. tříd v rámci učiva přírodovědy ekologické centrum v Rozmarýnově ulici v Brně. Ekocentrum Lipka je školské zařízení pro environmentální vzdělávání a nabízí mnoho ekologických výukových programů. My jsme se rozhodli pro program Špetka domácí ekologie, protože učivo o zdrojích energie a čistotě ovzduší a vody žáci v lednu probírali v přírodovědě. Program první části se nazýval Jak (ne)umíme hospodařit s vodou a energií v našich domácnostech. Druhý programový blok byl organizován jako skupinová práce na téma Projekt zeleného a zdravého města. A jak se našim čtvrťákům toto netradiční vyučování líbilo? Jejich postřehy posuďte sami: Až jsme dojeli na místo, uviděli jsme takovou chatu s jedním patrem. Vešli jsme dovnitř a přezuli jsme se. Potom jsme šli do prvního patra, a tam uviděli tato zvířata: leguán, želva, pakobylka a pakobylka indická. Rozdělili jsme se do dvou skupinek: Áčko a Béčko.My Béčko jsme si sedli na koberec a Áčko šlo do vedlejší místnosti. My jsme si povídali s Verčou, jak ušetřit vodu v domácnosti a hráli jsme různé hry. Ve středu jsme jeli do ekocentra Rozmarýnek. V první části programu jsme se učili, jak snížit spotřebu vody a elektřiny. Zjistili jsme, že průměrný občan Brna spotřebuje denně 140 l vody a průměrný Ind 25 l vody. Ve druhé části jsme projektovali vylepšení nově postavené obce Radostín. Jedna skupina projektovala panelák. Druhá skupina měla projektovat školu. Třetí skupina, ve které jsem byl já, měla projektovat rodinný dům. Potom jsme to vyhodnotili. Pořadí bylo následovné: první byla skupina, která projektovala školu, potom jsme byli my a pak panelák. Paní Iva řekla, že panelák to neměl o moc horší než škola, ale zkazili si to prezentací. Potom byla přestávka. My jsme šli do druhé místnosti za Ivou. Zase jsme se rozdělili do tří skupinek.byli jsme jako architekti a měli jsme ozelenit městečko Radostín. Já jsem byla v skupince s Kikou, Majkou, Vojtou a Tomem. Jmenovali jsme 7

12 se U Zahradníčka Malíčka. Kreslili jsme na papír obrázky a špendlili jsme je na plakát města Radostín. My jsme měli ozelenit rodinný dům, umístnili jsme se na druhém místě. Až to skončilo, šli jsme se podívat na zahradu. Měli tam altánek a bunkr. Potom jsme jeli domů. MOC JSE MI TO LÍBILO! No, a my dospělí můžeme jen doufat, že alespoň některý z nově nabytých poznatků z ekologického centra děti využijí v budoucím životě. Mgr. Stanislava Michnová LETOŠNÍ ŠKOLNÍ PLES Neodmyslitelnou součástí plesové sezóny v Mutěnicích je bezesporu ples pořádaný Klubem rodičů ve spolupráci se ZŠ a MŠ Mutěnice. Ten letošní se konal 2. února, v samém závěru krátké sezóny. Zvláštní atmosféru této akce vytváří každoročně vystoupení žáků devátých tříd, zažitou tradicí je slavnostní předtančení polonézy na zahájení plesu. Také dál se vše odehrává v duchu jakéhosi uvedení žáků devátých tříd do společnosti dospělých. Scénář příprav i samotného plesu by mohl nezainteresovanému diváku připadnout každoročně stereotypní : Někdy na podzim se novopečení žáci 9. tříd domlouvají, kdo chce tančit a s kým vytvoří taneční pár. Pak začnou první nesmělé krůčky v nezvyklé obuvi za asistence nacvičujících učitelek B. Karbusové a B. Prátové. Bouřlivé debaty někdy probíhají kolem oblečení, což se týká většinou chlapců, protože dívky se na krásné bílé šaty ze svatebního studia už dlouho těší. A pak už se jen nacvičuje a všichni zúčastnění mají strach, aby se vše do onoho termínu stihlo. Ale tanec není vše, co je třeba do začátku plesu obstarat. Sami žáci se také velmi aktivně podílejí na přípravě výzdoby, sami si navrhnou téma a v hodinách výtvarné výchovy většinu dekorací vlastnoručně vyrobí. Těsně před plesem přicházejí na řadu příjemné starosti, hlavně pro dívky: kadeřnice, kosmetika, úprava nehtů. Děvčata už se nemohou dočkat, až konečně uvidí ty své princeznovské šaty. V pátek před plesem se koná veřejná generální zkouška, kde už jsou všichni hlavní aktéři téměř k nepoznání ve svých nových rolích tanečníků. Také fotografování tanečních párů se stává důležitým okamžikem. Ta správná plesová atmosféra přijde až v sobotu ve vyzdobeném a připraveném sále, kdy zraky všech jsou upřeny právě k našim deváťákům. Hledáčky fotoaparátů a videokamer se zaměřují právě na ně. Všichni jsou slavnostně oblečení i naladění, rodiče na své ratolesti náležitě hrdí a ples začíná za zvuku prvních tónů polonézy. Nikdo ani nedýchá, 8

13 aby tu křehkou nádheru kostýmů a tanečních kreací nepokazil. Finále je korunováno strhujícím potleskem obecenstva. A tím všechno nekončí, ba naopak. Následují sóla rodičů s dětmi, žáků s učiteli, tanečníků polonézy, mezitím sice zdlouhavé, nicméně nepostradatelné fotografování... a ještě překvapení... módní přehlídka dívek ve svatebních šatech. S drobnými obměnami pro někoho každý rok pořád stejné. Ale právě ona neopakovatelnost atmosféry je jedinečná.každý rok si přibližně čtyřicet absolventů základní školy užije tento krásný večer, uloží si ho do své paměti a tam některým zůstane, třeba po celý život, jako vzpomínka na první nesmělé krůčky do světa dospělých. A buďme si jistí, že i ti letošní deváťáci si tento vstup mezi dospělé velmi intenzivně, každý po svém, náležitě prožili. A jak na tyto okamžiky vzpomínali sami žáci? Posuďte sami:... Naše vzájemné chování mě až překvapilo. Chlapci chválili dívky za účes a dívkám se líbil rovně připnutý motýlek. Všichni dohromady jsme byli jako nejlepší kamarádi......po prvních tónech jsme přestali všechny ty lidi vnímat a soustředili se jen na tanec......strach z toho, že se mi něco stane se šaty, byl větší, než tréma, že je tam tolik lidí nebo že zapomenu kroky......dobré bylo taky focení, protože jsem se ještě nikdy nefotil před tolika fotografy......i když jsem neuměl ani polku, ani valčík, holky říkaly, že jsem dobrý tanečník......když jsme tančili při generálce, měl jeden spolužák kotníkové ponožky. Jedna starší paní řekla, že ten chudák nemá ani ponožky, tak jsem se začal smát......díval jsem se holkám za výstřih a pak jsme to s klukama posuzovali... žáci 9. tříd a Pavlína Lacinová 9

14 ZE ŽIVOTA V MATEŘSKÉ ŠKOLE Lukáš Kotvan Všechno, co jsem v životě potřeboval, jsem se naučil v mateřské škole. Tento známý citát Roberta Fulghuma bereme jistě všichni jako lehkou nadsázku, ale možná na tom něco bude. V mateřské škole děti přijdou poprvé do styku s neznámým prostředím, které se později stane jejich důvěrným místem a důležitou součástí nového života ve společnosti. Vytváření schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů se svým okolím, osvojování zdravých životních návyků, kultivace estetického vnímání jsou součástí rozvíjení přirozených inteligencí daných každému dítěti v jiné míře. To vše se děje ve školce každý den v různých situacích. Důležitou součástí tohoto procesu je poznání. Témat, ve kterých se děti ubírají za poznáním, je nepřeberné množství a jsou pestrá a bohatá jako svět sám. A tak se děti hravou formou dovídají o přírodě živé i neživé, o zvířatech domácích i žijících ve volné přírodě jak vypadají a čím se živí. Jak se jmenují ptáci, kteří u nás žijí, a jak jim lidé v zimě pomáhají. Poznávají, které stromy jsou listnaté a které jehličnaté, jak se jmenují květiny v zahrádkách. Také si vytvářejí povědomí o existenci ostatních kultur a národností žijících v zemích bližších i vzdálenějších nebo na jiných kontinentech. Osvojují si poznatky o řemeslech a povoláních, výsledky jejich práce nás obklopují každý den. Mezi nimi poznávají povolání svých rodičů a zcela vážně vyslovují svá dětská přání, čím by chtěli být, až budou velcí. S řemeslným tématem úzce souvisí svět materiálů, které se děti snaží poznávat zrakem, hmatem, pojmenovat je, rozlišovat a třídit. Kromě rozhovorů s učitelkou a obrázků jim k tomu slouží množství her, stavebnic a didaktických materiálů, které umožňují dětem pracovat samostatně nebo ve skupině. Kateřina Burianová 10

15 Venku se děti dovídají informace o naší obci, o jejích důležitých budovách a objektech. Učí se určovat směr těchto objektů nebo nejbližších měst a vesnic v okolí, a tím se orientovat ve vzdálenějším prostoru. Kristián Esterka Snaží se přijít na to, jak mohou sami přispět k ochraně životního prostředí nebo proč je důležité a užitečné jíst ovoce a zeleninu a jak jinak ještě mohou pečovat o své zdraví. Ve skupině svých kamarádů ve třídě prožívají radostnou atmosféru svátků vánočních i velikonočních. Pečlivě se připravují na oslavu svátku maminek, radují se ze dne dětí, který bývá výjimečný a zajímavý. Těší se na společný výlet, a přestože je to ve školce báječné, nemohou se dočkat prázdnin, jako všechny správné a zdravé děti. A to ty naše přece jsou. Napsala učitelka mateřské školy Jana Mráková HISTORIE OBCE MUTĚNICE ROZORALY MEZE ZPRAVODAJ JISKRA ZEMĚDĚLCŮ HODONÍNSKA - DNE 5. ZÁŘÍ 1952 V historický den Slovenského národního povstání rozhodli se družstevníci, drobní a střední zemědělci Mutěnic a Čejče, nastoupit cestu k vyšším hektarovým výnosům na scelených honech. Poznali, že naše nejlepší JZD Prušánky, Hodonín, Rohatec, Josefov, Mikulčice, Lužice a Dubňany hospodaří snadněji, neboť na scelených lánech mohou dokonale využít veškeré mechanizace a kterak jim v Hodoníně, Josefově, v Prušánkách a v Rohatci účinně pomohly sklidit většinu letošní úrody při snížených nákladech sovětské kombajny, právě na scelených honech. Proto v Mutěnicích, v trati Přední díly a v Čejči na Brněnkách, rozorali meze, které byly znakem starého hospodaření kapitalistického, na roztříštěných parcelách. Družstevníci těchto obcí mají závazný úkol: Poctivou prací s použitím všech cenných zkušeností sovětských kolchozníků získat pro společné hospodaření na družstevních polích zemědělce. V Mutěnicích a v Čejči zmizí brázdy, zloději vyšších výnosů. Tak jenom v Mutěnicích, kde bylo deset tisíc drobných parcel, získávají rozoráním brázd přes padesát hektarů půdy. Naši zemědělci dobře vědí, 11

16 že HTÚP (hospodářsko technická úprava půdy), jim vytvoří takové celky, na nichž plně využijí mechanizačních prostředků, které pro ně vyrobí dělníci v továrnách, aby docílili vyšších hektarových výnosů. Proto se ozývalo radostně z úst naších svazáků při rozorávání prvních brázd: Hajte HTÚP v JZD, dobře se vám povede! A na lepší hospodaření v JZD, po provedené HTÚP, se těšil i padesátiletý družstevník Martin Dekař z Mutěnic, který si při této historické události vzpomněl na dobu, kdy za první republiky, po šťastném prodeji prasat v Hodoníně, ujížděl k domovu postranními uličkami, aby ho plné výklady nevedly k náhodné koupi méně potřebných věcí. Vždyť napřed se musely zaplatit pachty, aby nepřišel exekutor, jak se u nás často stávalo. Jak se mi dnes jinak žije jako členu JZD! Nevstoupil jsem do družstva jako první zemědělec se svými 4 ha jen proto, abych se zbavil dodávek, ale především proto, že se společně lépe hospodaří a taky mi zbývá víc po sklizni než při samotném hospodaření. Letos jsem zatím jako zálohu za odpracované pracovní jednotky dostal 8,50 q tvrdého obilí a v penězích měsíčně 4000 Kč. Po provedené úpravě půdy, budeme taky vyrábět více a já té práce chci hodně užít. Budu přesvědčovat všechny malé a střední rolníky o lehčí a výkonnější společné práci v JZD, aby i naše družstvo čestně soutěžilo s nejlepšími v okrese, pomohlo k vybudování socialismu v naší vesnici a ukázalo pracujícím celého světa, jak bojujeme za jeden, nedělitelný mír. Tolik zpravodaj Jiskra redaktoři: Hnidák Chatrný Moje poznámka:. Skutečně taková byla situace drobných rolníků, jak to pan Dekař popisuje. Drobní zemědělci neměli peněz, a když za něco utržili, museli nejprve zaplatit pachty a kupovalo se pro domácnost jen to nejnutnější. Zemědělci se však bránili dobrovolnému vstupu do JZD. Nevěděli do čeho půjdou. Ale našli se průkopníci, kteří tuto myšlenku prosazovali. Ale nakonec, až na několik, stejně všichni museli podepsat. O jednom zemědělci, který nechtěl vstup do JZD podepsat, byl v tomto zpravodaji v rubrice Komáří injekce - napsán tento článek. Cituji: Zemědělec pan Karel Kříž v Mutěnicích přesně si dovedl vypočítat s vrchovatě naloženým vozem hnoje svou cestu humny a v Servístkách tak, aby se setkal na mostě před Lidovým domem s čelem průvodu, který se s hudbou ubíral k historickému aktu rozorání mezí. Takovým způsobem ukázal jasně svůj poměr k socializačnímu aktu ve své vesnici, svou pravou tvář! (Následovalo několik urážlivých a ponižujících vět ). Konec citace. On ale možná netušil, možná i ano, že tudy půjde slavnostní průvod s hudbou, se svazáky, s pionýry, se školáky vyšších tříd, s představiteli MNV i ONV a JZD s ozdobeným traktorem, který řídil tehdy soudruh František Hanák, že se střetne s průvodem. Zda to byla náhoda, nevím! Ale oni ho považovali za nepřátele socializace vesnice, poněvadž on skutečně odmítal jako mnoho jiných zemědělců podepsat dobrovolný vstup do JZD. Ale nemohu opomenout, že mezi průkopníky a odpůrci socializace vesnice byla velká rivalita, ba dokonce i mezi drobnými zemědělci byla vzájemná nedůvěra, která často 12

17 vedla až k výstřednostem a k vzájemnému podezírání jednoho vůči druhému. Opět vám uvedu jeden skutečný příklad: Malorolník a odpůrce kolektivizace Josef Ingr hospodařil se svou manželkou na malém hospodářství. (Byli bezdětní). Jednou se před radnicí slovně pustil do plnomocníka MNV s. Josefa Veselky, který byl pověřen MNV vymáhat povinné dodávky od malorolníků, a bylo vidět, že vedou slovní boj. Náhodou šel kolem občan Bartoloměj Jarošek, který zdáli pozoroval a poslouchal tuto hlasitou debatu. Když přišel k dvojici, postavil se za zády plnomocníka, zamrkal na zemědělce Ingra a gesty tváře i rukou ukazoval, je to pravda, co říkáš, jen mu dej. A v tu chvíli se Ingr obrátí na Jaroška a se zdviženým prstem hlasitě povídá: Ty na mňa nemrkaj, nevím, esli nejsi zrádce, nevím, eslis nepodepsal technicků úpravu půdy. Za dva dny se oba hospodáři opět potkali a tu Jarošek říká Ingrovi: Měls mu řéct, že po nás vyžadujů vyšší povinné dodávky: obilí, masa, vajec atd., jak od JZD. A tu Josef Ingr vykládal: Ehe, jaký chytrý Bartošek, chce chytat hada cizí ruků ná řekni si to sám, proč naváďáš mňa? (musím zde podotknout, že Josef Ingr špatně vyslovoval souhlásku r, i ř, ráčkoval, proto to bylo komické). Zaznamenal jsem vám několik myšlenek z padesátých let minulého století, z doby kolektivizace zemědělství na vesnici. Pokračování příště. Ladislav Prčík NAŠE VINOHRADNICTVÍ - VINAŘSTVÍ CO DĚLÁ VINAŘ V TOMTO OBDOBÍ? Tuto otázku mně nedávno položil jeden návštěvník sklepa. Asi viděl, že je tam pořádek, vína, která jsou mu podávána, jsou jiskrná, tak si říká: asi ti vinaři mají hotovo a čekají na vinobraní., ale opak je pravdou. Ve vinohradech je činnost vcelku jasná. Provádí se řez, vyvazování tažňů, likviduje se ořezané réví. O tomto už bylo psáno několikrát. Chtěl bych se více zaměřit na důležité a nutné operace ve sklepích. Vína by už měla být stočena z kvasnic, jeli nutné i vyčeřena, především pak ta, u kterých je předpoklad plnění do lahví. Toto jsou první kroky, které musí vinař udělat, aby měl vína zdravá. Dalším velmi důležitým krokem ke stabilizaci vín je síření. Síra je ve svých různých formách prostředkem k ošetřování vína. Veškeré pokusy vytlačit nebo nahradit kyselinu siřičitou nevedly k uspokojivému výsledku, totiž bezchybnému vínu. Kyselina siřičitá působí na mnoho důležitých faktorů, které ovlivňují chuť, vůni a již zmíněnou celkovou stabilitu vína. Zabraňuje tvorbě octového a mléčného kvašení, chrání víno před oxidací, zabraňuje hnědnutí, víno zůstává svěží, vyniká odrůdové aroma. 13

18 Oxid siřičitý v nadměrných dávkách však poškozuje lidské zdraví, proto nesmí vinaři překročit maximální povolenou hodnotu SO2 v mg/l. Ve víně jsou rozlišovány dvě formy oxidu siřičitého volný a vázaný. V ČR zákon nařizuje dodržování horní hladiny vázaného SO2. Je ale vhodné respektovat i doporučené maximální hodnoty hladiny volného SO2. Jednoduchá tabulka mezních hodnot oxidu siřičitého Vína zbytk. cukr volný vázaný - mg/l Bílá, růžová do 5g/l nad 5g/l Červená do 5g/l nad 5g/l Přívlastková PS VH LV,SV Šumivá Hodnoty lze kontrolovat používáním soupravy pro stanovení kyseliny siřičité ve víně. Tato souprava je běžně v prodeji v prodejnách vinařských potřeb. Prezentace a chutnání vín Nacházíme se taktéž v období různých prezentačních akcí, jako jsou veletrhy, výstavy vín na různých úrovních, partiové a rodinné košty. Zde všude je nutné umět své víno představit, případně slušnou formou ohodnotit i vína jiných vinařů. Kvalita vína závisí na jeho složení, které vinař ovlivňuje, aniž by si to uvědomoval. Trať, hnojení, sadbový materiál, ochrana a další aspekty ovlivňují složení vín. Jen některé látky lze stanovit analyticky. Proto je nutné provádět degustace senzorické a smyslové hodnocení vín, které poskytuje přehled o kvalitě, odrůdovém charakteru, původu, ale i o vadách a nemocech vín lépe, než chemický rozbor. Posuzování jednotlivcem je vždy subjektivní, protože každý jedinec má jinou představu o kvalitě a hodnotách vína. Není také vhodné, aby si víno ve svém sklepě nebo firmě hodnotil sám majitel. Navozuje tím vědomě kvalitativní slepotu a je potom rozčarován hodnocením nestranných degustátorů. Aby taková prezentace vína měla ten správný efekt, je nutné vytvořit vhodné podmínky k jeho pití. Mimo čistých stolů, neperlivé vody, bílého pečiva, popř. rozžaté svíčky, hraje hlavní roli, v čem je víno podáváno sklenička. Je už běžné při místních výstavách a ochutnávkách ve sklepích, že se používají skleničky na stopkách. Ať už typ OIV nebo některé univerzální typy. Chceme-li víno představit znalcům, obchodníkům a dobrým klientům, potom to začíná být se skleničkami věda. Pravidlo říká, že na vína bílá se používají štíhlejší skleničky, na vína červená zase nižší,otevřené, tulipánového tvaru. Vše samozřejmě na stopce. Na vína starších ročníků se používají velké skleničky o obsahu až 0,5 l. Hlavním důvodem k použití různých typů skleniček, je správný styk vína se vzduchem a tím i uvolňování aromatických látek. Vladimír Trávník 14

19 Výstava vín 2008 Rok uběhl jako voda a Vinařský spolek Mutěnice opět v naší obci uspořádal tradiční výstavu vín, kterou několika větami zhodnotím. Bodování vzorků se uskutečnilo již tradičně v jídelně Základní školy Mutěnice 24. února. Přes osmdesát vinařů z naší obce a okolí, kteří byli rozděleni do 28 komisí, degustovalo 1024 vzorky vín. Z tohoto celkového množství bylo 617 bílých vín roč a 84 starších ročníků, 258 mladých vín červených a 65 starších. V letošním roce se již potřetí použilo 100 bodové hodnocení vín a dá se říct, že vinaři již toto bodování berou jako přirozenou věc. Bohužel i letos se nedostavilo na degustaci takové množství vinařů jaké bychom si představovali. Výstava se uskutečnila v sobotu 1. března v areálu SKLEPY JAROŠEK. Poprvé jsme tedy jako spolek vyhověli názorům některých našich i přespolních návštěvníků a výstavu uspořádali místo tradiční neděle v sobotu, což v některých jiných obcích je již celkem přirozené. Jak se ukázalo, neměla tato změna na návštěvnost negativní vliv, spíše naopak. Druhou, ještě větší změnou však bylo uspořádání výstavy v areálu SKLEPY JAROŠEK namísto tradičního kulturního domu. Z organizačních důvodů bylo nutné přistoupit k této změně, která, jak se později ukázalo, přispěla ke zvýšení úrovně výstavy. Také cimbálová muzika MLÁDÍ z Čejče, která se u nás prezentovala poprvé, přispěla k příjemným zážitkům návštěvníků nejen z ochutnávání vína. Všichni vystavovatelé obdrželi diplom jehož autorem je opět náš rodák pan František Valda. V porovnání s některými diplomy z okolních výstav se snažíme, aby právě ten z Mutěnic zaujal nejen body za víno, ale také svým zpracováním a kvalitou, což se nám dle ohlasu většiny vystavovatelů daří. Letos bylo také poprvé uděleno 26 diplomů pro šampiona odrůdy. I když jsme v letošním roce nevěděli, jak se projeví změny na výstavě, lze konstatovat na základě odezvy návštěvníků, že se letošní výstava podařila. Nesmím opomenout poděkovat všem vinařům za spolupráci a dodané vzorky, za vstřícnost obecního úřadu, základní školy, pana Vladislava Jaroška a všem sponzorům, kteří naši vinařskou akci podpořili. Vinařům přeji dobrou úrodu a kvalitní hrozny, z nichž snad ochutnáme vínečko na příští mutěnické výstavě vín. František Dubina předseda vinařského spolku 15

20 KULTURA FAŠAŇK Moravské pojmenování fašaňk vzniklo pomoravštěním německého Fasching, což v překladu znamená masopust nebo karneval. Nejstarší zmínka o masopustu slaveném v zemích Českých pochází z druhé poloviny třináctého století. Ač nemá příliš společného s liturgií, je plně podřízen církevnímu kalendáři. Kvůli nepravidelnému datu velikonočních svátků může připadnout na období od 1. února až do 7. března. Dříve se slavíval v pondělí a v úterý před Popeleční středou. Ve 20. století v důsledku vymezení pracovních dnů se masopustní obchůzky přesunuly na nejbližší předcházející sobotu a neděli. Fašaňk byl ukončením zimních zábav a také dokončováním prací hospodářského roku, jakož i přípravou na rok nový. Typickou fašankovou obchůzkou je na Moravě průvod masek. Chodí se od domu k domu, účastníci reje jsou hoštěni jídlem, pitím a obdarováváni penězi. FAŠAŇKY U NÁS Rej maškar a obřadní obchůzky byly původně vyhrazeny jen pro svobodnou mužskou mládež a mladé ženaté muže, později se účastnili i další. To, co vykoledovali, nakonec zpeněžili a utratili u taneční zábavy. Každá maska mívala dříve svůj význam a funkci - to však během doby zcela ztrácelo smysl. Nejznámější fašankovou maskou byla maska medvěda, jemuž se přisuzovaly magické vlastnosti, a to především plodnost, která mohla být přenesena na ženy i celé hospodářství. Při každé zastávce si s ním tedy hospodyně a děvčata musela zatancovat, odepřít mu tanec bylo nemyslitelné. Ženy se maskovaly za muže a muži za ženy ti hlavně za nevěsty nebo za matky s dítětem. Masopustní maska byla často prostředkem výsměchu a kritiky některých lidských vlastností a neřestí. Běžné byly i pohádkové postavy, masky démonické - smrt a anděl ty patří k nejstarším typům masek. Jen málo fašaňků se odehrává v krojích, karneval je především rej komických masek a převleků. Fašaňku, fašaňku, zelený krušpánku, nebudu ťa nosit, enom do fašaňku. Ej, bežala ovečka, ej, hore do kopečka, 16

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Občanské průkazy Při žádosti o první občanský průkaz musí žadatel doložit: - 1 fotografii - rodný list - platný cestovní doklad ( jen pokud jej má) - osvědčení o státním občanství

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_488 Masopust S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 10. 2. 2013 Datum pilotáže: 19. 2. 2013 Metodika: Žáci s ledují obráz ky, učitel popř. ž ácičtou doplňující

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u konaného dne

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV

TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV ODDÍL STOLNÍHO TENISU ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE ze dne 22.5.2015 1. Vyhodnocení sezóny 2014/2015 1.1. Výsledky soutěží družstev mužů a žen - Konečné umístění družstev: Družstvo Soutěž

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST Masopust není přímo svátkem církevního u, ale velmi těsně s ním souvisí. Je to krátké období před začátkem postní

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Zápis z valné hromady 28. 3. 2013

Zápis z valné hromady 28. 3. 2013 Zápis z valné hromady 28. 3. 2013 Program: 1. Informace o činnosti oddílu za rok 2013: soutěže družstev turnaje jednotlivců pořádané naším oddílem výsledky našich hráčů na turnajích hospodaření oddílu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

SVOZ PLASTŮ V úterý 9. června 2009 provede firma LIKO a.s. Svitavy druhý svoz plastů. Plasty, uložené ve žlutých pytlích, ponechte u popelnic.

SVOZ PLASTŮ V úterý 9. června 2009 provede firma LIKO a.s. Svitavy druhý svoz plastů. Plasty, uložené ve žlutých pytlích, ponechte u popelnic. R 1 č e r v e n Dobří rodiče dávají svým dětem kořeny a křídla. Kořeny proto, aby věděly, kde jsou doma, a křídla proto, aby mohly odletět a vyzkoušet si to, co se naučily. B. Zoungsovi Mezinárodní den

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

STARÁ VES. Vážení spoluobčané,

STARÁ VES. Vážení spoluobčané, ZPRAVODAJ OBCE STARÁ VES Vydává obec Stará Ves Ročník 2011, č.2 Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou druhé číslo obecního zpravodaje v letošním roce. Nastává období prázdnin, dětských táborů a dovolených

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu Číslo 17 Září 2011 DOBRK OV,, LLHO TTK A, ZZA LLU ŽŽ Í, S LLAVČE, MOHUŘI CE, KEB LLANY,, LLN I Š TTĚ Obecní zpravodaj Události ve sportu Převážná část sportovních soutěží jak vyšších tak i nižších se hraje

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ MUŽI OP-II HODNOCENÍ SEZÓNY 2002/2003 HODNOCENÍ Příprava Sezóna 2002/2003 začala podobně jako v loňském roce. Hráči se sešli v tělocvičně až v září. Mužstvo se letos nezúčastnilo

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STATISTICKÉ ÚDAJE O OBCI K 31.12.2006

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STATISTICKÉ ÚDAJE O OBCI K 31.12.2006 Ilustrační foto TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Sdružení Česká katolická charita již po osmé organizovala dobročinnou akci nazvanou Tříkrálová sbírka. V naší obci chodili tříkráloví koledníci v sobotu 6. ledna. Tři

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více