Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, Brno

2 OBSAH I. Identifikační údaje 3 II. Charakteristika školy..3 Podmínky pro uskutečňování ŠVP III. Charakteristika ŠVP...11 Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami...14 Začlenění průřezových témat.18 IV. Školní učební plán V. Učební osnovy - 1. stupeň...28 Český jazyk...29 Anglický jazyk...48 Matematika 52 Informatika...,61 Prvouka..63 Přírodověda 70 Vlastivěda..74 Etická výchova...77 Hudební výchova...84 Výtvarná výchova Tělesná výchova. 98 Pracovní činnosti VI. Učební osnovy - 2. stupeň Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk.131 Ruský jazyk..134 Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Etická výchova. 164 Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis.195 Hudební výchova..203 Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti : - Pěstitelské práce, chovatelství Práce s technickými materiály Příprava pokrmů Provoz a údržba domácnosti Design a konstruování Svět práce Volitelné předměty: Konverzace v anglickém jazyce Ekologický seminář Sportovní hry Seminář k mediální výchově Seminář z českého jazyka Seminář z matematiky..258 VII. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků.260

3 Autoevaluace školy Závěrečná ustanovení I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDKLADATEL: Název a sídlo: Křesťanská Základní škola a Mateřská škola Jana Husa Fügnerova 7, Brno právní forma: školská právnická osoba; soukromá škola IČO: RED IZO: Jméno ředitele: Mgr. Hana Kličková telefon: ; ZŘIZOVATEL: Slovo života Brno, o.s. Novobranská 4, Brno vedoucí společnosti: Michal Vaněk IČO: tel.: PLATNOST DOKUMENTU od: datum: Podpis ředitele : Razítko: II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Historie školy

4 Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa vznikla z iniciativy rodičů a věřících evangelikálních církví: Apoštolská církev, Slovo života, Církev bratrská, Bratrská jednota baptistů, Křesťanské společenství, Křesťanské sbory a Evangelikální společenství. Tato škola byla od roku 1997 připravována za odborné spolupráce s Association of Christian Schols International / Mezinárodní asociace křesťanských škol/, od roku 2006 je evidována jako její projektová škola a po zařazení do sítě škol je u ACSI plně akreditována. Od prvního roku provozu je naše škola též členskou organizací České evangelikální aliance. PODMÍNKY PRO USKUTEČŇOVÁNÍ ŠVP Provoz školy byl zahájen výukou v prvním a druhém ročníku, přičemž každý další rok bude otevřena další první třída. Vzhledem ke každoročnímu nárůstu počtu tříd a tím nárůstu počtu pedagogů a dalších požadavků na realizaci ŠVP, bude aktuální stav žactva, /a případné doplnění jeho charakteristiky/, charakteristika pedagogického sboru, materiálních, prostorových a jiných podmínek provozu školy zpřesňována v Dodatku č.1. Úplnost a velikost školy Naše škola je plně organizovaná soukromá základní škola s cílovou kapacitou 250 žáků. Provoz školy byl zahájen Zapsaní 3 žáci do 1. ročníku a 5 žáků do 2.ročníku byli spojeni do 1.třídy a výuka probíhala jako v malotřídní škole. V každém následujícím roce bude otvírána další 1.třída, takže počet žáků bude každoročně narůstat. Charakteristika žáků Naše ZŠ vznikla jako škola křesťanská, ve které se vzdělávají děti převážně věřících rodičů, takže žáci dojíždějí z mnoha městských částí Brna i jeho okolí. Vzhledem ke specifice naší školy může dojít k situaci, že pro malý počet žáků v daném ročníku budeme některé třídy spojovat (malotřídní typ), abychom nemuseli přijímat ve větším počtu děti z nevěřících rodin, což by mohlo narušit křesťanský charakter výchovně vzdělávacího procesu. Škola se však ze zásady nevyhýbá přijímání dětí z nevěřících rodin, předpokladem však je, aby žák i jeho právní zástupci respektovali styl práce v naší škole. Na druhém stupni budou ročníky v jednotlivých třídách. Podle potřeby a organizačních možností mohou být žáci na určité předměty spojeni. Všeobecně platí, že budou nepravidelně vznikat pracovní skupiny (projekty, společná témata ) napříč 1. i 2.stupněm.

5 Personální podmínky Na naší škole jsou a budou zaměstnáváni především křesťanští pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci. Další hledisko výběru je odborná a pedagogická způsobilost / případně požadavek neodkladného doplnění aprobace studiem / a schopnost podílet se i na dalších činnostech ve škole. Pedagogové musí být vybaveni potřebnými profesními dovednostmi: komunikativní ve směru k žákům, rodičům i ostatním zaměstnancům školy, musí být schopni diagnostikovat a motivovat žáky i udržet jejich neformální kázeň; průběžně se vzdělávat, hodnotit a modifikovat svou činnost. V prvním roce provozu zde pracují 4 zaměstnankyně: učitelka 1.stupně, s pětiletou praxí na malotřídní škole a etickou výchovu, biblickou nauku zajišťuje učitelka studující teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a provoz družiny řídí 1 neaprobovaná vychovatelka středoškolského vzdělání - ještě studující vychovatelství na PdF MU v Brně. Ředitelka školy je vedena jako nepedagogický pracovník, ale zajišťuje v oblasti pedagogiky ( vzhledem k 37 leté pedagogické praxi na 2.stupni ZŠ) výchovné poradenství a prevenci psychopatologických projevů chování žáků. V případě absence zastupuje učitelku či vychovatelku. Vytváří motivující a zároveň náročné profesionální klima, plánuje a dbá na neustálý odborný a profesní růst všech zaměstnanců školy. Je schopná zaměstnancům poradit a zároveň je zaštítit vůči vnějším negativním vlivům. Ekonomiku školy zajišťuje učitelka etiky, neboť je absolventka střední ekonomické školy. V prvním roce provozu školy nezaměstnáváme žádné další provozní zaměstnance, neboť zajištění veškerých služeb je součástí smlouvy o pronájmu. Prostorové a materiální podmínky Provoz Křesťanské ZŠ byl zahájen v pronajatých prostorách ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám.2. Pronájem zahrnuje v prvním roce provozu naší školy 1 učebnu, šatnu a 1 kabinet, vše přiměřeně prostorné, čisté a upravené. Učebna je vybavena nábytkem ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám.2 a dále našimi učebními pomůckami: televizí s videem, MC a CD přehrávačem i počítačem. Výuce etické výchovy a biblické nauky slouží pojízdný stojan s flanelografem o velikosti A1, jehož zadní stranu tvoří klasická tabule pro zápisy křídou. Vybavení hracího koutku v učebně je též naším majetkem: koberec, stolek a dvě křesla, ale také žíněnky a mobilní sedáky. Žáci zde mají k dispozici zásobu her i hraček, spolu s malou žákovskou knihovnou. Výuce slouží přírodovědný koutek s přírodninami, vycpaninami ptáků i savců. Tato učebna je využívána i pro provoz školní družiny; pro aktivní pohyb dětí slouží především školní hrací koutky s tělovýchovným vybavením a horolezecká stěna, a to jak v ŠD, tak během dopoledne o přestávkách.

6 Pro pobyt žáků na čerstvém vzduchu o přestávkách můžeme využívat okolní prostory školní budovy. Na výuku tělesné výchovy pronajímáme tělocvičnu s příslušenstvím, venkovní sportovní hřiště a k dispozici máme hygienická zařízení i společné prostory školy. Kabinet odpovídá požadovaným hygienickým normám a je vybaven především nábytkem školy, u níž tyto prostory pronajímáme. Majetkem Křesťanské ZŠ je stolek pod náš počítač s tiskárnou, polička na pomůcky a literaturu pro EVVO, kopírka a pojízdný stolek na pomůcky do etické výchovy a biblické nauky. Kabinet slouží též jako prostor určený k ošetření úrazu: je zde vybavená lékárnička a v případě potřeby lze dítě uložit na řadu polstrovaných židlí, tvořících souvislou plochu v délce cca 2 m. Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy Škola se řídí organizačním řádem školy, který byl stanoven s ohledem na hygienu, věk i potřeby žáků; tento řád stanovuje pracovní a odpočinkový režim, režim vyučování, stravovací a pitný režim. Vybavení učebny a její prostředí, i prostředí ostatních prostorů školy, odpovídá platným normám. V celé budově i v okolí školy je dodržován zákaz kouření a pití alkoholu a požívání jiných škodlivin. Žáci jsou chráněni před úrazy: 5 ředitelka školy na Jihomoravském nám. zajišťuje pravidelné kontroly zařízení z hlediska bezpečnosti, totéž platí pro el. přístroje v našem vlastnictví 6 nebezpečné předměty jsou výrazně označeny 7 žáci jsou pravidelně a před každou mimoškolní akcí poučováni o bezpečnosti chování 8 učitelé jsou každoročně proškolováni v oblasti BOZP a PO 9 v kabinetě je uložena lékárnička i vyvěšeny potřebné kontakty v případě úrazu 10 jedna z učitelek má akreditaci Zdravotník zotavovacích zařízení /a tento trend hodláme i v dalších letech udržovat/ a i ostatní zaměstnanci školy jsou schopni poskytnout první pomoc. V kabinetě je vyvěšen traumatologický plán, s nímž byli všichni seznámeni. Psychosociální podmínky Učitelé vytvářejí příznivé a pokojné sociální klima / otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce /, a to jak v pedagogickém kolektivu, tak při práci se žáky. Budujeme komunitu školy na principech svobody, odpovědnosti, vzájemného respektu, stability společných pravidel, spravedlnosti a spolupráce. Veškerá snaha a práce pedagogů směřuje k naplňování potřeb žáků, při výuce respektují přiměřenost k jejich věku, vhodně žáky motivují, vyučují a hodnotí v souladu s

7 individuálními možnostmi jednotlivců, poskytují dostatek zpětné vazby. Vzdělávání je propojeno se skutečným životem - je přípravou pro život. Žáci jsou chráněni před násilím, šikanou a dalšími psychopatologickými jevy výchovou i přiměřeným dozorem dospělých. Škola postupuje podle Minimálního preventivního programu a Programu proti šikaně. Krizovým situacím předcházíme včasnou informovaností o věcech uvnitř školy i mimo ni. Podmínky spolupráce s rodiči Spolupráce pedagogů s rodiči začala ještě před otevřením naší školy, na jejíž přípravě a vzniku se aktivně podíleli nejen teoretickou a praktickou pomocí, ale též sponzorskými dary. Společné máme křesťanské pojetí i cíle výchovy a vzdělávání dětí. Spolupráce s rodiči žáků školy se neustále rozvíjí, je považována za jeden z pilířů křesťanské školy a za jednu z priorit naší práce. Pravidelná setkávání rodičů s pedagogy jsou zajištěna prostřednictvím třídních schůzek v každém čtvrtletí, denně mohou využít konzultační čtvrthodinu ráno před výukou a dle domluvy navštívit školu kdykoli, aby se informovali na prospěch a chování svého dítěte, nebo v případě, že vznikl nějaký problém, ale i jenom proto, aby se informovali o činnosti školy na různých úrovních. V lednu pořádáme Den otevřených dveří pro všechny rodiče, nejen pro ty, kteří chtějí zapsat budoucího prvňáčka na naši školu. Každý se může posadit do školní lavice, sledovat výuku a o přestávce klást případné dotazy vyučujícím. Spolupráce v rámci ČR i mezinárodní, priority školy, projekty a tradice Křesťanská ZŠ a MŠ J.Husa je součástí dlouhodobého projektu českých i zahraničních křesťanských církví a organizací, které usilují o výchovu nové morálně silné generace /a to prostřednictvím biblických principů a hodnot /, která bude schopná přinést pozitivní změny do všech oblastí společenského života současné společnosti. Z této základní vize se odvíjí veškerá činnost školy, její projekty, snahy a spolupráce. 1/ SPOLUPRÁCE V RÁMCI ČR Spolupráce s Radou školy Členové Rady školy jsou zástupci tří evangelikálních brněnských církví, především rodiče žáků, a jejich cílem je zajistit touto formou podíl většiny církevních sborů na

8 pomoci a budování křesťanské školy. Spolu s budoucí ředitelkou školy zařizovali vše potřebné pro zřízení školy již od roku Právnické platnosti nabyla Rada , se školou stále úzce spolupracuje a jedná ve smyslu zákona č.561/2004 Sb., 132. Z každého jednání Rady dostává ředitelka školy kopii zápisu, na schůze je zvána jako poradkyně. Ve zřizovací listině školy ze dne stanovil zřizovatel celkový počet členů Rady na šest zástupců jednotlivých církví. Spolupráce s ostatními školami Naše křesťanská škola spolupracuje především s libereckou školou Jednoty bratrské - Křesťanskou ZŠ a MŠ J.A Komenského, která vznikla v roce 1991, takže má již bohaté zkušenosti a navazuje na dědictví, které nám odkázal Jan Amos Komenský. Ještě před vznikem naší školy jsme měli společné pravidelné konzultace, již dvakrát jsme v liberecké škole hospitovali. Naše spolupráce probíhá průběžně, zejména na osobní úrovni. V telefonickém i osobním styku jsme dle potřeby též s Církevní ZŠ v Třinci. Spolupráce s PPP Po zahájení provozu naší školy jsme navázali kontakt s PPP na Veveří ul. a někteří žáci byli před nástupem k plnění povinné školní docházky vyšetřeni v PPP na Zachové ul., kde budou dle potřeby s odborníky dále spolupracovat. Spolupráce s Českou evangelikální aliancí Naše škola je členem ČEA, která je plnoprávným a aktivním členem Evropské Evangelikální aliance /EEA/ i Světové Evangelikální aliance /WEA/. Naším společným posláním je: Motivovat evangelikální křesťany ke službě a spolupráci, být jejich hlasem v dnešní společnosti. 2/ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Mezinárodní spolupráce je praktikována především v rámci koordinačních snah Mezinárodní asociace křesťanských škol -ACSI-, s centrem pro střední Evropu v Budapešti. Od roku 1997 proškoluje naše učitele tým zkušených pedagogů, bývalých ředitelů a inspektorů křesťanského školství zejména z Anglie, USA a Kanady. Plánujeme též využít jejich programy a semináře pro křesťanské rodiče a veřejnost, později, až budou děti na 2.stupni, chceme využít i mezinárodní programy pro žactvo, s možností procvičit se v angličtině. Dále čerpáme z dlouholetých zkušeností křesťanské základní školy ve švédské Uppsale,

9 se kterou jsme též stále ve styku, učitelé se účastní jejich křesťanských konferencí a plánujeme rozvinout spolupráci i na úrovni žáků především 2.stupně. Od otevření naší školy - září usilujeme o získání přátelství a navázání partnerských vztahů se základní školou Lužických Srbů v Chróščicy, v níž se vyučuje slovanským jazykem a čeští učitelé zde vyučují jako cizí jazyk češtinu. Můžeme spolupracovat nejen na úrovni učitelů, ale především žáků, a to již od 1. a 2. třídy. Naši žáci 2.stupně, pokud budou jako druhý cizí jazyk studovat němčinu, zde budou mít též spoustu příležitostí k rozvoji konverzace a využití jazykových znalostí v praxi. 3/ PRIORITY, PROJEKTY, TRADICE Naším prvořadým cílem je výchova generace, která je schopná globálního pohledu na svět, vzájemné spolupráce, tolerance a nezištné pomoci potřebným lidem. Tyto kompetence žáků posilujeme na úrovni teoretické i praktické. 11 Výchova k toleranci, spolupráci, empatii a pomoci potřebným lidem má logické vyústění do shrnující pravidelné školní akce: předvánoční návštěvy domova důchodců či dětského domova. V předchozích diskusích posilujeme kladné emoce a soucítění s těmito sociálními vrstvami, nacvičujeme písně i scénky a chystáme drobné dárky. V centru našich výchovných snah je samozřejmě utváření komunikativního, prosociálně vybaveného a spolupráce schopného jedince. Tomuto cíli slouží veškeré vyučovací metody a školní aktivity. Zejména však týdenní pobyt dětí ve škole v přírodě, kde se intenzivně utváří třídní kolektiv, ale též veškerá činnost v rámci školní družiny: cenné zkušenosti v oblasti spolupráce získávají žáci při vydávání časopisu - občasníku ŠD Housata. Do našich oblíbených tradic jsme zařadili oslavu Dne dětí. Podle momentálních podmínek a počasí je zařazeno zábavné dopoledne, sportovní odpoledne pro děti s rodiči a podvečerní zahradní slavnost spojená s táborovým ohněm a opékáním špekáčků. b) V souladu s našimi cíly i s prioritami MŠMT a JMK se zaměřujeme ve zvýšené míře na multikulturní výchovu napříč veškerou výchovně- vzdělávací prací školy. Sjednocující postavení v tom mají akce spojené s mezinárodním Dnem památky holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti /27.ledna/ i oslavy osvobození vlasti a konce 2.světové války v Evropě. Na tuto problematiku jsou

10 zaměřeny projektové dny, návštěvy výstav i akcí pořádaných Židovským muzeem v Brně, brněnskou pobočkou ICEJ / Mezinárodní křesťanské velvyslanectví v Jeruzalémě, mající pobočky po celém světě/, Svazem bojovníků za svobodu apod. V květnu potom vyšší ročníky absolvují návštěvu Terezína a zájezd do Osvětimi. Za podnětné považujeme i návštěvy brněnského Muzea rómské kultury. Multikulturní charakter mají projektové dny s názvem Lidé a jejich svět. Na 1. stupni jde o jeden vyučovací den, na 2. stupni bude tento projekt probíhat ve dvou dnech / v každém pololetí jeden vyučovací den, v druhém pololetí ve spolupráci s dětmi 1. stupně/. Projekt se uskutečňuje vždy během čtyř vyučovacích hodin za sebou, kdy jsou střídány různé aktivity, propojující učivo prvouky / vlastivědy, zeměpisu, občanské výchovy/ a etické výchovy, ale také zasahující do oblasti hudební a výtvarné výchovy i českého jazyka /žáci si procvičí především mluvený projev/. Smyslem je poznání rozmanitosti různých kultur, jejich tradic i hodnot a uvědomění si své vlastní kulturní identity. Cíle projektu jsou: 12 uvědomit si, že náš pohled na ostatní civilizace /kultury/ nemusí být automaticky správný, že naše vnímání národních odlišností je ovlivněno nevědomými předsudky a stereotypy 13 zažít a pochopit pojmy jako haló-efekt, psychologická chyba prvního dojmu, předsudek 14 zjistit, jak složitá je identita jednotlivce a naučit se definovat identitu skupiny 15 podpořit rozvoj smyslu pro spravedlnost, solidaritu a toleranci 16 vést k chápání a respektování sociální a kulturní rozmanitosti 17 uvědomit si, že odlišnost může být pozitivním jevem 18 porozumět tomu, že zákonitosti skupinové identity fungují i ve vztazích ve škole. Žáci se vyjadřují k danému tématu v komunitním, příp.diskusním kruhu, konfrontují své poznatky, zjištění a názory. Během dalších kooperativních aktivit si uvědomují důležitost každého člena skupiny a prospěšnost, dokonce i nutnost spolupráce s ostatními skupinami. Učí se přes rozdílné názory ve skupině najít společné řešení problému. V praxi si žáci ověřují svoje příslušné kompetence sociální, personální,občanské i komunikativní na misijních výjezdech po ČR i do zahraničí, zatím s rodiči. Tyto výjezdy chceme u starších dětí realizovat v rámci školních aktivit, a to zejména ve spolupráci s křesťanskými mládežnickými skupinami, které již mají s této oblasti bohaté zkušenosti. Multimediální výchovu podporuje i naše zapojení do mezinárodní organizace Feed The Hungry /Krmte hladové/, s pobočkou v Praze. Děti pravidelně pořádají finanční sbírky ze svého kapesného a až je obnos větší, posíláme jej na účet této humanitární organizace. S vedoucím pražské pobočky jsme v písemném i osobním styku.

11 c) Prioritní postavení ve výchovně-vzdělávací práci školy má též environmentální vzdělávání,výchova a osvěta /EVVO/. V této oblasti využíváme vhodných témat ve všech vyučovacích předmětech, realizujeme krátkodobé i dlouhodobé projekty, navštěvujeme akce a semináře pořádané Lipkou / školské zařízení pro environmentální vzdělávání/ apod. Pro systematický rozvoj environmentální výchovy na naší škole je vypracován Školní program EVVO, který je průběžně doplňován a konkretizován v ročních programech. V průběhu školního roku vhodně zařazujeme projektové dny s obecným názvem Svět kolem nás zaměřené na environmentální výchovu. Jednotlivé projekty jsou pak realizovány pod konkrétními názvy podle obsahu, např. Strom. Žáci se učí na problematiku dívat z mnoha zorných úhlů; poznatky z výstav i vlastních pozorování a již dříve získané vědomosti / které si zde zařazují do širších souvislostí, bližších realitě života/ zpracovávají mnoha způsoby : prakticky / čištění studánek, luk i lesa /, umělecky / vlastní tvorba básní, výtvarné zpracování /, zapojují veškeré své smysly. Na jaře, v návaznosti na starou lidovou tradici, jsme zavedli celoškolní akci Čištění studánek, při níž pedagogové spolu se žáky čistí prameny a studánky v okolí Brna. V závěru školního roku využíváme Světového dne životního prostředí /5.6./ k souhrnu veškerých kompetencí, které žáci získali během školního roku. Projekt Týden pro Zemi prověřuje, upevňuje a doplňuje vědomosti, dovednosti a návyky dětí v oblasti v oblasti environmentálního vzdělávání. 19 Veškerá práce na škole směřuje k podpoře zdraví a výchově ke zdraví. Jedná se o prevenci obezity, podporu pohybu a správné výživy, poruchy příjmu potravy, péči o zubní zdraví apod. U žáků rozvíjíme jejich hygienické i stravovací návyky, pitný režim, péči o tělesný i duševní stav a touhu vést zdravý životní styl. V tomto smyslu působíme osvětou i na rodiče. Podáváme jim zprávy o nadváze či podváze dítěte, o špatném držení těla, nedokonalé výslovnosti, duševním neklidu dítěte, upozorňujeme na nedostatečnou péči o chrup apod. a zároveň rodiče poučujeme, co dělat pro nápravu a kde hledat odbornou pomoc. Klademe také důraz na výuku první pomoci a zařazujeme tematiku ochrany člověka za mimořádných okolností. V rámci výchovy ke zdraví probíhá v říjnu na škole Týden pro zdraví Žáci svými aktivitami reagují na říjnové, celosvětově vyhlášené dny, které jsou propojené s touto oblastí: Světový den duševního zdraví /10.10./, Světový den výživy / /, Mezinárodní den za odstranění chudoby /17.10./ a svým způsobem i Týden za odzbrojení / /. Jsou zde zastoupeny aktivity podporující výchovu ke zdraví ve všech výše uvedených aspektech.

12 e) Na dopravní výchovu se zaměřujeme v dubnu. Do výchovně-vzdělávací práce zařazujeme témata související s bezpečností silničního provozu. Žáci prověřují svoje vědomosti v soutěžích v rámci třídy i školní družiny, praktické dovednosti vyzkoušejí a upevní na dopravním hřišti v Lužánkách. III. CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Škola nabízí dětem i rodičům alternativní přístup k výchově a vzdělávání. Naším cílem je posílení osobnosti každého žáka, s důrazem na nalezení a rozvinutí jeho individuálních talentů, tvořivosti a samostatnosti. Proto stále usilujeme o podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky, přizpůsobené individuálním potřebám, optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. Hlavním a sjednocujícím cílem naší školy je formování morálních hodnot a etických principů v životě žáků, aby byli schopni vést v dospělosti hodnotný život, a tím přispěli k ozdravění celé společnosti. Tento cíl je vhodně a přirozeně realizován napříč veškerou učební látkou a v každodenním životě školy, je však také obsahem dvou specifických vyučovacích předmětů naší školy: etické výchovy a biblické nauky, která je nepovinným předmětem. Etická výchova integruje snahy křesťanské školy, jejímž cílem je výchova mladého člověka na vysoké morální úrovni, člověka disciplinovaného, vytrvalého, iniciativního a pracovitého, nesobeckého a s láskou k druhým lidem. Předpokladem k tomu je svobodný člověk, schopný nést odpovědnost za svůj život a svá rozhodnutí a který cítí též odpovědnost za druhé lidi, za svůj národ i cizí národy. Etická výchova úzce navazuje na biblickou nauku a v mnoha aspektech se oba tyto předměty prolínají. Nepovinný předmět biblická nauka doplňuje základní vzdělání žáků rozšiřujícím pohledem na nejstarší dějiny lidstva a přináší do ostatních předmětů spoustu nových

13 informací a podnětů k zamyšlení. Jejím hlavním cílem je však seznámit žáky s obsahem Bible, motivovat je, aby přijali tuto knihu jako soubor pravidel pro život a základ křesťanské víry, čímž též navazujeme na křesťanskou výchovu v evangelických rodinách, kde je každodenní studium Bible běžnou praxí. Společné výchovné působení školy a rodiny se tak umocňuje, vzrůstá vzájemná důvěra i spolupráce a rodina se tak stává jedním z pilířů, na nichž škola stojí. Výchovné a vzdělávací strategie Našim cílem je připravit žáky na období dospělosti tak, aby mohli vést co nejkvalitnější a nejefektivnější život, a to jak z osobního hlediska, tak i z hlediska společnosti. Zaměřujeme se proto na praktické využívání získaných vědomostí v dalších vyučovacích předmětech, činnostech i aktivitách žáků v rámci školy, ale i mimo školu - v zájmové činnosti a v soukromí. Výuku proto stavíme na mezipředmětových vztazích a učební látku předkládáme žákům v souvislostech. S týmž záměrem vhodně, přiměřeně a co nejúčelněji využíváme různých moderních efektivních metod výuky. Zaměřujeme se především na projektové vyučování, které je založeno jednak na činnostním, alternativním a problémovém učení, jednak na budování mezipředmětových vztahů. Žáci se zde učí pracovat s informacemi a jsou u nich rozvíjeny schopnosti využití získaných informací v praktickém životě: na základě kritické práce s daty i s obecnými podněty z okolí, města, vlasti, ze světa. Projektové vyučování samozřejmě předpokládá také spolupráci žáků, jejich schopnost pracovat v týmu a přijmout konkrétní roli v něm. Obecně nám jde o snahu zavádět do vyučování prvky kooperativního učení, a snažit se o co největší aktivní zapojení žáků do vyučování. Rámcový vzdělávací program pro základní školy formuluje šest základních klíčových kompetencí, které budeme u všech žáků rozvíjet po celou dobu povinné školní docházky;cílevědomě, soustavně a v maximální možné míře. V Křesťanské základní škole proto všichni zaměstnanci školy používají níže uvedené postupy, metody a formy práce, kterými se snaží děti co nejlépe připravit pro následující život. Kompetence k řešení problémů 20 Předkládáme žákům takové úkoly, které umožňují kreativní či originální řešení. 21 Dbáme na rozvoj žákova konkrétního i abstraktního uvažování s přihlédnutím k jeho možnostem. 22 Vedeme žáka k tomu, aby si dokázal stanovit pořadí úkolů dle jejich důležitosti.

14 23 Při řešení problémových úkolů se nespokojujeme se zkratkovitými přístupy, ale naopak vyžadujeme logická řešení založená na důkladné analýze. 24 Učíme žáky předcházet vzniku některých problémů, které by je mohly potkat nejen ve škole, ale i v životě. Kompetence k učení 25 Vedeme žáka k samostatnému vyhledávání a třídění informací k danému tématu; k tomu, aby se nespokojil s jediným zdrojem informací, ale aby si ověřoval pravdivost přijatých informací. 26 Vytváříme situace, ve kterých musí žák prokázat schopnost porozumět textu. 27 Ve výuce zřetelně odlišujeme učivo základní a rozšiřující. 28 Vedeme žáky k tomu, aby jejich písemný projev byl čitelný a vhodně strukturovaný tak, aby mohl sloužit jako učební pomůcka. 29 Předkládáme žákům úkoly adekvátní jejich možnostem, abychom posílili jejich potřebu po hlubším a dlouhodobém vzdělávání, místo toho, abychom u nich vypěstovali nechuť k učení. 30 Dáváme žákům možnost, aby se učili tím, že učí druhé. - Učíme žáky vyhledat chybu a poučit se z ní. Kompetence komunikativní 31 Vedeme žáky k tomu, aby užívali český jazyk jako nástroj poznání i myšlení, dbali na jeho rozvíjení a o totéž se snažili i v jazycích cizích. 32 Vytváříme atmosféru, ve které žáci dokáží své názory, potřeby i případný nesouhlas vyjádřit adekvátním způsobem. 33 Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky. 34 Do výuky zařazujeme diskusi, při které dbáme na dodržování základních pravidel /naslouchání, role moderátora apod./. 35 Umožňujeme žákům prezentovat výsledky své práce před třídním kolektivem i na širším fóru; dbáme na srozumitelnost prezentace. Kompetence sociální a personální 36 Diferencujeme úkoly vhodné pro samostatnou i skupinovou práci tak, aby si žák uvědomoval klady a zápory obou forem práce a aby dokázal pro zadaný úkol vybrat vhodnější. 37 Jednáme s žáky tak, aby získávali zdravý přístup k autoritám, tj. vztah založený na partnerství a zároveň na respektu a úctě. 38 Vedeme žáky k tomu, aby své emoce vyjadřovali svobodně a vhodným způsobem a aby vhodným způsobem přijímali emoce druhých.

15 39 Posilujeme v žácích pocity empatie vedoucí nezištné pomoci druhým. 40 Vyžadujeme od žáků respekt k výsledkům práce druhých. 41 Vedeme žáky ke zdravému sebevědomí; k poznávání, využití a rozvoji jejich slabých i silných stránek. 42 Učíme žáky zastávat různé role v pracovní skupině. 43 Vyžadujeme dodržování dohodnutých i obecně platných pravidel. 44 Vedeme žáky ke kvalitnímu využívání volného času. 45 Snažíme se preventivně působit proti vzniku nejrůznějších závislostí. Kompetence občanské 46 Dáváme žákům prostor pro obhajobu vlastního názoru a současně vyžadujeme respekt k názorům druhých. 47 Seznamujeme žáky s jejich povinnostmi i právy na nejrůznějších úrovních /škola,město, stát /, vedeme je k pochopení jejich vzájemné závislosti a neoddělitelnosti a vyžadujeme dodržování obojího. 48 Podporujeme spolupráci s obcí a dalšími složkami státní správy a samosprávy. - Posilujeme pocit sounáležitosti a zodpovědnosti za sociální skupiny, jejichž je žák součástí /např. rodina,škola, město, stát, civilizace /. 49 Vedeme žáky k zodpovědnosti za vlastní i svěřený majetek. 50 Zařazováním vhodných projektů se snažíme vést žáky k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí. 51 Vedeme žáky k aktivnímu postoji proti zlu v nejrůznějších podobách. 52 Kompetence pracovní 53 Vedeme žáky k efektivnímu a zodpovědnému využití času k práci i odpočinku. 54 Trváme na dodržování hygienických návyků. 55 Vyžadujeme, aby žák přicházel do výuky vybaven vhodnými pomůckami. 56 Seznamujeme žáky s využitím vhodných nástrojů, pomůcek, materiálů; zásadní důraz klademe na zvládnutí a využití informačních technologií. 57 Pomáháme žákovi získat představu o možnostech jeho uplatnění na pracovním trhu. 58 Za dobře odvedenou práci pochválíme. 59 Přístupem k plnění vlastních pracovních povinností - svou svědomitostí a dochvilností - dáváme

16 žákům příklad správné pracovní morálky. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Mezi priority naší školy v oblasti vzdělávání patří pomoc žákům se specifickými vzdělávacími potřebami při vzdělávání. I když se dosud na naší škole žádný takový případ nevyskytl, jsme připraveni na to, že časem budeme takové žáky začleňovat do běžných tříd. Vzdělávání žáků s poruchami učení Pro žáky s těžšími poruchami učení budou zřízeny kroužky, tzv. Dys-kluby, kde budou nápravy poruch učení prováděny ve skupinkách žáků ročníku a ročníku pod vedením speciálního pedagoga. Svým obsahem se vzdělávací proces u těchto žáků nebude zásadně neodlišovat od vzdělávání ostatních žáků. Jejich poruchy budou individuálně zohledňovány všemi učiteli s rozdílností danou charakterem jednotlivých předmětů. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště speciální pedagog, třídní učitel i další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, budou vytvářet a realizovat individuální vzdělávací plán (IPV). Struktura IPV bude vycházet z platné právní úpravy a bude dle potřeby doplněna dohodou o formě podílu a spolupráce se zákonnými zástupci žáka. Výuka dětí s vývojovou poruchou učení bude probíhat za pomoci řady pomůcek a her ke zvládnutí učiva, aby došlo k upevnění sluchové a zrakové paměti. Budeme též procvičovat pravo-levou orientaci. Pomoc při práci s žáky, kteří mají poruchy pozornosti a v návaznosti na to většinou i poruchy chování, budeme též hledat u školního psychologa. Jeho úkolem bude také diagnostika oslabení některých funkcí u žáků prvních tříd. S těmito dětmi se bude dále pracovat v rámci docvičovacích hodin. Od 2. ročníku bude diagnostikovat žáky s poruchami učení. Takoví žáci budou mít možnost navštěvovat Dys-klub, kde pod vedením speciálního pedagoga nebo speciálně proškoleného vyučujícího budou pracovat na postupném odstraňování obtíží spojených se svou poruchou. Žáci 1. a 2. tříd s logopedickými problémy budou doporučeni do logopedické poradny a na základě doporučení odborníků jim bude při výuce věnována zvláštní péče. Speciální pedagog bude se žáky provádět rytmická, dechová, intonační cvičení, žáci si budou rozvíjet mimiku, hlasovou a artikulační obratnost. Každoročně bude aktualizován seznam žáků vyšetřených v pedagogicko-psychologické poradně a vyučující budou mít ve svých seznamech žáků poznačené jejich specifické

17 potřeby. Při způsobu ověřování znalostí i formy hodnocení bude postupováno podle metodického pokynu MŠMT a je možné na žádost rodičů hodnotit žáka slovním hodnocením. Z hlediska individuálního přístupu k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami škola zajišťuje: 60 spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem či zdravotnickým zařízením /diagnostika, doporučení pro výuku, úprava školního prostředí, příprava na povolání/ 61 úzkou spolupráci vyučujících s výchovným poradcem a zákonnými zástupci žáka 62 připravenost učitelů na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; individuální práci s žákem a respektování jeho pracovního tempa 63 při výuce a hodnocení zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění 64 možnost změn v uspořádání třídy pro skupinové vyučování a výchovné činnosti 65 širší možnosti pohybové aktivity k uvolnění psychického a fyzického napětí 66 využívání odlišných metod 67 spolupráci s psychologem, sociálním pracovníkem, příp. s dalšími odborníky 68 vypracování individuálního vzdělávacího plánu u integrovaných dětí 69 žákovi možnost používat vhodné relaxační a kompenzační pomůcky 70 respektování zdravotního stavu jedince. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Při integrování žáků s lehčím zdravotním postižením nebo znevýhodněním v naší Křesťanské ZŠ budeme, ve spolupráci s příslušnými lékařskými, diagnostickými a poradenskými institucemi, uplatňovat kombinaci speciálních pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými v běžném vzdělávání našich žáků. Jsme přesvědčeni, že na naší škole, vzhledem k jejímu zaměření a menšímu počtu žáků ve třídách, vytváříme podnětné a vstřícné školní prostředí, které umožní zdravotně znevýhodněným žákům rozvíjení vnitřního potenciálu, podpoří jejich sociální integraci a nasměruje je k celoživotnímu vzdělávání odpovídajícímu jejich budoucímu pracovnímu uplatnění. V rámci vytváření podmínek pro úspěšné vzdělávání těchto žáků a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb budou pro ně dle potřeby vytvářeny Individuální vzdělávací plány /IPV/, eventuelně budeme, podle našich dalších podmínek a za spoluúčasti speciálního pedagoga, postupovat podle přílohy RVP pro ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Obecně platí, že pedagogové budou při výuce zdravotně postižených a zdravotně znevýhodněných žáků důsledně postupovat v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání.

18 Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků budeme zabezpečovat tyto podmínky: 71 odstraňovat architektonické bariéry a provádět potřebné změny v úpravě interiéru školy a třídy 72 uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky 73 umožňovat žákovi používat potřebné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám 74 uplatňovat alternativní formy komunikace: znakovou řeč, Braillovo písmo, náhradní formy komunikace 75 zabezpečovat odbornou výuku předmětů speciálně pedagogické péče a uplatňovat odpovídající učební styly 76 zohledňovat druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků 77 uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka 78 podporovat talent a nadání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky 79 zkvalitňovat připravenost pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 80 umožňovat působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby a v souladu s právními předpisy / využití metodické příručky Institutu ped.-psych. poradenství ČR: Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením - č.j / IPPP/ 81 v rámci diagnostiky a případné další pomoci při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracovat s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka a podporovat spolupráci s odborníky z jiných resortů 82 rozšiřovat spolupráci školy a rodičů při tvorbě koncepce a systému vzdělávání těchto žáků 83 spolupracovat s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Individuální péče bude věnována žákům se sociálním znevýhodněním, tedy žákům, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci pocházející z majoritní populace. Žáci z nepodnětného rodinného prostředí, s nízkým sociálně kulturním a často i nízkým ekonomickým postavením, mívají nejen problémy vzdělávací, ale nezřídka i problémy kázeňské a častěji jsou ohroženi sociálně patologickými jevy. Proto je nezbytné věnovat všem těmto žákům specifickou pozornost v rozsahu, který potřebují. Zákonným zástupcům těchto žáků bude umožněno, na základě jejich žádosti, poskytovat

19 škole snížený příspěvek na provoz, nebo budou z této povinnosti zcela osvobozeni. Žáci z kulturně odlišného prostředí, často i jazykově odlišného, mívají problémy od vstupu do školy, neboť výuka neprobíhá v jejich mateřském jazyce. Pozornost budeme proto u těchto žáků věnovat osvojení českého jazyka, ale i seznámení s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Vedle toho jim zajistíme, ve shodě se školským zákonem, vzdělávání v jejich mateřském jazyce a možnost získávat v průběhu školní docházky i informace a podněty pro budování jejich vlastní identity: vzdělávací obsah bude doplněn o specifické materiály o historii, kultuře a tradicích jejich národnosti. Škola je připravena pomoci rodičům i při řešení jejich osobních problémů, a to radou a dle možností i prakticky. Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním škola zabezpečí tyto podmínky: - individuální nebo skupinovou péči, eventuálně individuální vzdělávací plán 84 přípravné třídy - při větším počtu žáků se sociálním znevýhodněním 85 pomoc asistenta třídního učitele 86 odpovídající metody a formy práce 87 specifické učebnice a materiály 88 pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu 89 spolupráci s odborníky: psychologem, etopedem, sociálním pracovníkem apod. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Škola se snaží rozvíjet talent a nadání všech žáků. Výuka v hodinách bývá organizována tak, aby rozmanitost úkolů umožňovala rozvoj nadaných žáků na jejich rozdílných úrovních. Žáci mají možnost rozvíjet svůj talent a nadání účastí v různých školních soutěžích, zúčastnit se různých vědomostních soutěží a olympiád mimo rámec školy a postupovat tak do vyšších kol soutěže. Rovněž jsou jim svěřovány významné úkoly při celoškolních projektech. Škola motivuje žáka v oblasti jeho nadání neustálými podněty k vyššímu výkonu a prohlubování vědomostí i dovedností. S rodiči žáka budeme hledat vhodnou cestu dalšího samostudia i studia. Tito žáci budou vedeni k toleranci k méně nadaným spolužákům a k ochotě jim pomáhat (tzv. pomocní učitelé), což jim umožní též začlenění do komunity třídy, neboť většina mimořádně nadaných dětí snadněji komunikuje s dětmi staršími a lidmi dospělými, než se svými vrstevníky. Vyvarujeme se tak i negativního jevu, též častého u těchto dětí, že buď s vrstevníky přestanou téměř komunikovat, nebo se snaží splynout s kolektivem tím, že popírají své schopnosti. Souběžně s rozvíjením schopností nadaných žáků se budeme tedy zaměřovat i na

20 rozvíjení jejich sociální přizpůsobivosti a budeme je vychovávat tak, aby se naučili se svými specifickými schopnostmi zacházet. Při zjišťování mimořádně nadaných žáků spolupracuje škola s pedagogickopsychologickou poradnou a na základě závěrů odborného vyšetření je pedagogický tým připraven sestavit a realizovat Individuální vzdělávací plán /IPV/ se strukturou dle platné právní úpravy. Škola je připravena zajistit těmto mimořádně nadaným žákům následující úpravy způsobů výuky: 90 individuální vzdělávací plány 91 doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu 92 zadávání specifických úkolů 93 zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů 94 vnitřní diferenciaci žáků v některých předmětech 95 účast ve výuce předmětů se staršími žáky 96 občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka 97 vynechání ročníku. Speciálními vzdělávacími potřebami mimořádně nadaných žáků, ale i žáků jakkoli znevýhodněných, se bude pravidelně zabývat komise výchovného poradenství. ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Veškerá průřezová témata jsou rozvíjena v samostatném speciálním předmětu etická výchova a ještě jsou ve větší či menší míře integrovaná do výuky předmětů ostatních. Jednoduchý přehled poskytují následující tabulky, podrobnější popis je v tabulkách jednotlivých výukových obsahů ve sloupci Průřezová témata, mezipředmětové vztahy. Jednotlivá průřezová témata jsou v těchto tabulkových souborech zapsána formou zkratek, jejichž výčet uvádíme v abecedním pořádku: EGS: výchova v evropských a globálních souvislostech ENV: environmentální výchova MED: mediální výchova

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP...

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 1 I. ÚVOD Naše preventivní strategie vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Heřmánek Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41, 190 15 Praha 9 Předkládá: Mgr. Miroslava Adamcová Ředitelka ZŠ a MŠ Heřmánek Schválila

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 Pro koho? (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Pro koho? Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Radostné učení. Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Radostné učení. Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Radostné učení Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Předkladatel: Základní škola a mateřská škola Rohozná Základní údaje o škole Adresa školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více