Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, Brno

2 OBSAH I. Identifikační údaje 3 II. Charakteristika školy..3 Podmínky pro uskutečňování ŠVP III. Charakteristika ŠVP...11 Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami...14 Začlenění průřezových témat.18 IV. Školní učební plán V. Učební osnovy - 1. stupeň...28 Český jazyk...29 Anglický jazyk...48 Matematika 52 Informatika...,61 Prvouka..63 Přírodověda 70 Vlastivěda..74 Etická výchova...77 Hudební výchova...84 Výtvarná výchova Tělesná výchova. 98 Pracovní činnosti VI. Učební osnovy - 2. stupeň Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk.131 Ruský jazyk..134 Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Etická výchova. 164 Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis.195 Hudební výchova..203 Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti : - Pěstitelské práce, chovatelství Práce s technickými materiály Příprava pokrmů Provoz a údržba domácnosti Design a konstruování Svět práce Volitelné předměty: Konverzace v anglickém jazyce Ekologický seminář Sportovní hry Seminář k mediální výchově Seminář z českého jazyka Seminář z matematiky..258 VII. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků.260

3 Autoevaluace školy Závěrečná ustanovení I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDKLADATEL: Název a sídlo: Křesťanská Základní škola a Mateřská škola Jana Husa Fügnerova 7, Brno právní forma: školská právnická osoba; soukromá škola IČO: RED IZO: Jméno ředitele: Mgr. Hana Kličková telefon: ; ZŘIZOVATEL: Slovo života Brno, o.s. Novobranská 4, Brno vedoucí společnosti: Michal Vaněk IČO: tel.: PLATNOST DOKUMENTU od: datum: Podpis ředitele : Razítko: II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Historie školy

4 Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa vznikla z iniciativy rodičů a věřících evangelikálních církví: Apoštolská církev, Slovo života, Církev bratrská, Bratrská jednota baptistů, Křesťanské společenství, Křesťanské sbory a Evangelikální společenství. Tato škola byla od roku 1997 připravována za odborné spolupráce s Association of Christian Schols International / Mezinárodní asociace křesťanských škol/, od roku 2006 je evidována jako její projektová škola a po zařazení do sítě škol je u ACSI plně akreditována. Od prvního roku provozu je naše škola též členskou organizací České evangelikální aliance. PODMÍNKY PRO USKUTEČŇOVÁNÍ ŠVP Provoz školy byl zahájen výukou v prvním a druhém ročníku, přičemž každý další rok bude otevřena další první třída. Vzhledem ke každoročnímu nárůstu počtu tříd a tím nárůstu počtu pedagogů a dalších požadavků na realizaci ŠVP, bude aktuální stav žactva, /a případné doplnění jeho charakteristiky/, charakteristika pedagogického sboru, materiálních, prostorových a jiných podmínek provozu školy zpřesňována v Dodatku č.1. Úplnost a velikost školy Naše škola je plně organizovaná soukromá základní škola s cílovou kapacitou 250 žáků. Provoz školy byl zahájen Zapsaní 3 žáci do 1. ročníku a 5 žáků do 2.ročníku byli spojeni do 1.třídy a výuka probíhala jako v malotřídní škole. V každém následujícím roce bude otvírána další 1.třída, takže počet žáků bude každoročně narůstat. Charakteristika žáků Naše ZŠ vznikla jako škola křesťanská, ve které se vzdělávají děti převážně věřících rodičů, takže žáci dojíždějí z mnoha městských částí Brna i jeho okolí. Vzhledem ke specifice naší školy může dojít k situaci, že pro malý počet žáků v daném ročníku budeme některé třídy spojovat (malotřídní typ), abychom nemuseli přijímat ve větším počtu děti z nevěřících rodin, což by mohlo narušit křesťanský charakter výchovně vzdělávacího procesu. Škola se však ze zásady nevyhýbá přijímání dětí z nevěřících rodin, předpokladem však je, aby žák i jeho právní zástupci respektovali styl práce v naší škole. Na druhém stupni budou ročníky v jednotlivých třídách. Podle potřeby a organizačních možností mohou být žáci na určité předměty spojeni. Všeobecně platí, že budou nepravidelně vznikat pracovní skupiny (projekty, společná témata ) napříč 1. i 2.stupněm.

5 Personální podmínky Na naší škole jsou a budou zaměstnáváni především křesťanští pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci. Další hledisko výběru je odborná a pedagogická způsobilost / případně požadavek neodkladného doplnění aprobace studiem / a schopnost podílet se i na dalších činnostech ve škole. Pedagogové musí být vybaveni potřebnými profesními dovednostmi: komunikativní ve směru k žákům, rodičům i ostatním zaměstnancům školy, musí být schopni diagnostikovat a motivovat žáky i udržet jejich neformální kázeň; průběžně se vzdělávat, hodnotit a modifikovat svou činnost. V prvním roce provozu zde pracují 4 zaměstnankyně: učitelka 1.stupně, s pětiletou praxí na malotřídní škole a etickou výchovu, biblickou nauku zajišťuje učitelka studující teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a provoz družiny řídí 1 neaprobovaná vychovatelka středoškolského vzdělání - ještě studující vychovatelství na PdF MU v Brně. Ředitelka školy je vedena jako nepedagogický pracovník, ale zajišťuje v oblasti pedagogiky ( vzhledem k 37 leté pedagogické praxi na 2.stupni ZŠ) výchovné poradenství a prevenci psychopatologických projevů chování žáků. V případě absence zastupuje učitelku či vychovatelku. Vytváří motivující a zároveň náročné profesionální klima, plánuje a dbá na neustálý odborný a profesní růst všech zaměstnanců školy. Je schopná zaměstnancům poradit a zároveň je zaštítit vůči vnějším negativním vlivům. Ekonomiku školy zajišťuje učitelka etiky, neboť je absolventka střední ekonomické školy. V prvním roce provozu školy nezaměstnáváme žádné další provozní zaměstnance, neboť zajištění veškerých služeb je součástí smlouvy o pronájmu. Prostorové a materiální podmínky Provoz Křesťanské ZŠ byl zahájen v pronajatých prostorách ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám.2. Pronájem zahrnuje v prvním roce provozu naší školy 1 učebnu, šatnu a 1 kabinet, vše přiměřeně prostorné, čisté a upravené. Učebna je vybavena nábytkem ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám.2 a dále našimi učebními pomůckami: televizí s videem, MC a CD přehrávačem i počítačem. Výuce etické výchovy a biblické nauky slouží pojízdný stojan s flanelografem o velikosti A1, jehož zadní stranu tvoří klasická tabule pro zápisy křídou. Vybavení hracího koutku v učebně je též naším majetkem: koberec, stolek a dvě křesla, ale také žíněnky a mobilní sedáky. Žáci zde mají k dispozici zásobu her i hraček, spolu s malou žákovskou knihovnou. Výuce slouží přírodovědný koutek s přírodninami, vycpaninami ptáků i savců. Tato učebna je využívána i pro provoz školní družiny; pro aktivní pohyb dětí slouží především školní hrací koutky s tělovýchovným vybavením a horolezecká stěna, a to jak v ŠD, tak během dopoledne o přestávkách.

6 Pro pobyt žáků na čerstvém vzduchu o přestávkách můžeme využívat okolní prostory školní budovy. Na výuku tělesné výchovy pronajímáme tělocvičnu s příslušenstvím, venkovní sportovní hřiště a k dispozici máme hygienická zařízení i společné prostory školy. Kabinet odpovídá požadovaným hygienickým normám a je vybaven především nábytkem školy, u níž tyto prostory pronajímáme. Majetkem Křesťanské ZŠ je stolek pod náš počítač s tiskárnou, polička na pomůcky a literaturu pro EVVO, kopírka a pojízdný stolek na pomůcky do etické výchovy a biblické nauky. Kabinet slouží též jako prostor určený k ošetření úrazu: je zde vybavená lékárnička a v případě potřeby lze dítě uložit na řadu polstrovaných židlí, tvořících souvislou plochu v délce cca 2 m. Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy Škola se řídí organizačním řádem školy, který byl stanoven s ohledem na hygienu, věk i potřeby žáků; tento řád stanovuje pracovní a odpočinkový režim, režim vyučování, stravovací a pitný režim. Vybavení učebny a její prostředí, i prostředí ostatních prostorů školy, odpovídá platným normám. V celé budově i v okolí školy je dodržován zákaz kouření a pití alkoholu a požívání jiných škodlivin. Žáci jsou chráněni před úrazy: 5 ředitelka školy na Jihomoravském nám. zajišťuje pravidelné kontroly zařízení z hlediska bezpečnosti, totéž platí pro el. přístroje v našem vlastnictví 6 nebezpečné předměty jsou výrazně označeny 7 žáci jsou pravidelně a před každou mimoškolní akcí poučováni o bezpečnosti chování 8 učitelé jsou každoročně proškolováni v oblasti BOZP a PO 9 v kabinetě je uložena lékárnička i vyvěšeny potřebné kontakty v případě úrazu 10 jedna z učitelek má akreditaci Zdravotník zotavovacích zařízení /a tento trend hodláme i v dalších letech udržovat/ a i ostatní zaměstnanci školy jsou schopni poskytnout první pomoc. V kabinetě je vyvěšen traumatologický plán, s nímž byli všichni seznámeni. Psychosociální podmínky Učitelé vytvářejí příznivé a pokojné sociální klima / otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce /, a to jak v pedagogickém kolektivu, tak při práci se žáky. Budujeme komunitu školy na principech svobody, odpovědnosti, vzájemného respektu, stability společných pravidel, spravedlnosti a spolupráce. Veškerá snaha a práce pedagogů směřuje k naplňování potřeb žáků, při výuce respektují přiměřenost k jejich věku, vhodně žáky motivují, vyučují a hodnotí v souladu s

7 individuálními možnostmi jednotlivců, poskytují dostatek zpětné vazby. Vzdělávání je propojeno se skutečným životem - je přípravou pro život. Žáci jsou chráněni před násilím, šikanou a dalšími psychopatologickými jevy výchovou i přiměřeným dozorem dospělých. Škola postupuje podle Minimálního preventivního programu a Programu proti šikaně. Krizovým situacím předcházíme včasnou informovaností o věcech uvnitř školy i mimo ni. Podmínky spolupráce s rodiči Spolupráce pedagogů s rodiči začala ještě před otevřením naší školy, na jejíž přípravě a vzniku se aktivně podíleli nejen teoretickou a praktickou pomocí, ale též sponzorskými dary. Společné máme křesťanské pojetí i cíle výchovy a vzdělávání dětí. Spolupráce s rodiči žáků školy se neustále rozvíjí, je považována za jeden z pilířů křesťanské školy a za jednu z priorit naší práce. Pravidelná setkávání rodičů s pedagogy jsou zajištěna prostřednictvím třídních schůzek v každém čtvrtletí, denně mohou využít konzultační čtvrthodinu ráno před výukou a dle domluvy navštívit školu kdykoli, aby se informovali na prospěch a chování svého dítěte, nebo v případě, že vznikl nějaký problém, ale i jenom proto, aby se informovali o činnosti školy na různých úrovních. V lednu pořádáme Den otevřených dveří pro všechny rodiče, nejen pro ty, kteří chtějí zapsat budoucího prvňáčka na naši školu. Každý se může posadit do školní lavice, sledovat výuku a o přestávce klást případné dotazy vyučujícím. Spolupráce v rámci ČR i mezinárodní, priority školy, projekty a tradice Křesťanská ZŠ a MŠ J.Husa je součástí dlouhodobého projektu českých i zahraničních křesťanských církví a organizací, které usilují o výchovu nové morálně silné generace /a to prostřednictvím biblických principů a hodnot /, která bude schopná přinést pozitivní změny do všech oblastí společenského života současné společnosti. Z této základní vize se odvíjí veškerá činnost školy, její projekty, snahy a spolupráce. 1/ SPOLUPRÁCE V RÁMCI ČR Spolupráce s Radou školy Členové Rady školy jsou zástupci tří evangelikálních brněnských církví, především rodiče žáků, a jejich cílem je zajistit touto formou podíl většiny církevních sborů na

8 pomoci a budování křesťanské školy. Spolu s budoucí ředitelkou školy zařizovali vše potřebné pro zřízení školy již od roku Právnické platnosti nabyla Rada , se školou stále úzce spolupracuje a jedná ve smyslu zákona č.561/2004 Sb., 132. Z každého jednání Rady dostává ředitelka školy kopii zápisu, na schůze je zvána jako poradkyně. Ve zřizovací listině školy ze dne stanovil zřizovatel celkový počet členů Rady na šest zástupců jednotlivých církví. Spolupráce s ostatními školami Naše křesťanská škola spolupracuje především s libereckou školou Jednoty bratrské - Křesťanskou ZŠ a MŠ J.A Komenského, která vznikla v roce 1991, takže má již bohaté zkušenosti a navazuje na dědictví, které nám odkázal Jan Amos Komenský. Ještě před vznikem naší školy jsme měli společné pravidelné konzultace, již dvakrát jsme v liberecké škole hospitovali. Naše spolupráce probíhá průběžně, zejména na osobní úrovni. V telefonickém i osobním styku jsme dle potřeby též s Církevní ZŠ v Třinci. Spolupráce s PPP Po zahájení provozu naší školy jsme navázali kontakt s PPP na Veveří ul. a někteří žáci byli před nástupem k plnění povinné školní docházky vyšetřeni v PPP na Zachové ul., kde budou dle potřeby s odborníky dále spolupracovat. Spolupráce s Českou evangelikální aliancí Naše škola je členem ČEA, která je plnoprávným a aktivním členem Evropské Evangelikální aliance /EEA/ i Světové Evangelikální aliance /WEA/. Naším společným posláním je: Motivovat evangelikální křesťany ke službě a spolupráci, být jejich hlasem v dnešní společnosti. 2/ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Mezinárodní spolupráce je praktikována především v rámci koordinačních snah Mezinárodní asociace křesťanských škol -ACSI-, s centrem pro střední Evropu v Budapešti. Od roku 1997 proškoluje naše učitele tým zkušených pedagogů, bývalých ředitelů a inspektorů křesťanského školství zejména z Anglie, USA a Kanady. Plánujeme též využít jejich programy a semináře pro křesťanské rodiče a veřejnost, později, až budou děti na 2.stupni, chceme využít i mezinárodní programy pro žactvo, s možností procvičit se v angličtině. Dále čerpáme z dlouholetých zkušeností křesťanské základní školy ve švédské Uppsale,

9 se kterou jsme též stále ve styku, učitelé se účastní jejich křesťanských konferencí a plánujeme rozvinout spolupráci i na úrovni žáků především 2.stupně. Od otevření naší školy - září usilujeme o získání přátelství a navázání partnerských vztahů se základní školou Lužických Srbů v Chróščicy, v níž se vyučuje slovanským jazykem a čeští učitelé zde vyučují jako cizí jazyk češtinu. Můžeme spolupracovat nejen na úrovni učitelů, ale především žáků, a to již od 1. a 2. třídy. Naši žáci 2.stupně, pokud budou jako druhý cizí jazyk studovat němčinu, zde budou mít též spoustu příležitostí k rozvoji konverzace a využití jazykových znalostí v praxi. 3/ PRIORITY, PROJEKTY, TRADICE Naším prvořadým cílem je výchova generace, která je schopná globálního pohledu na svět, vzájemné spolupráce, tolerance a nezištné pomoci potřebným lidem. Tyto kompetence žáků posilujeme na úrovni teoretické i praktické. 11 Výchova k toleranci, spolupráci, empatii a pomoci potřebným lidem má logické vyústění do shrnující pravidelné školní akce: předvánoční návštěvy domova důchodců či dětského domova. V předchozích diskusích posilujeme kladné emoce a soucítění s těmito sociálními vrstvami, nacvičujeme písně i scénky a chystáme drobné dárky. V centru našich výchovných snah je samozřejmě utváření komunikativního, prosociálně vybaveného a spolupráce schopného jedince. Tomuto cíli slouží veškeré vyučovací metody a školní aktivity. Zejména však týdenní pobyt dětí ve škole v přírodě, kde se intenzivně utváří třídní kolektiv, ale též veškerá činnost v rámci školní družiny: cenné zkušenosti v oblasti spolupráce získávají žáci při vydávání časopisu - občasníku ŠD Housata. Do našich oblíbených tradic jsme zařadili oslavu Dne dětí. Podle momentálních podmínek a počasí je zařazeno zábavné dopoledne, sportovní odpoledne pro děti s rodiči a podvečerní zahradní slavnost spojená s táborovým ohněm a opékáním špekáčků. b) V souladu s našimi cíly i s prioritami MŠMT a JMK se zaměřujeme ve zvýšené míře na multikulturní výchovu napříč veškerou výchovně- vzdělávací prací školy. Sjednocující postavení v tom mají akce spojené s mezinárodním Dnem památky holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti /27.ledna/ i oslavy osvobození vlasti a konce 2.světové války v Evropě. Na tuto problematiku jsou

10 zaměřeny projektové dny, návštěvy výstav i akcí pořádaných Židovským muzeem v Brně, brněnskou pobočkou ICEJ / Mezinárodní křesťanské velvyslanectví v Jeruzalémě, mající pobočky po celém světě/, Svazem bojovníků za svobodu apod. V květnu potom vyšší ročníky absolvují návštěvu Terezína a zájezd do Osvětimi. Za podnětné považujeme i návštěvy brněnského Muzea rómské kultury. Multikulturní charakter mají projektové dny s názvem Lidé a jejich svět. Na 1. stupni jde o jeden vyučovací den, na 2. stupni bude tento projekt probíhat ve dvou dnech / v každém pololetí jeden vyučovací den, v druhém pololetí ve spolupráci s dětmi 1. stupně/. Projekt se uskutečňuje vždy během čtyř vyučovacích hodin za sebou, kdy jsou střídány různé aktivity, propojující učivo prvouky / vlastivědy, zeměpisu, občanské výchovy/ a etické výchovy, ale také zasahující do oblasti hudební a výtvarné výchovy i českého jazyka /žáci si procvičí především mluvený projev/. Smyslem je poznání rozmanitosti různých kultur, jejich tradic i hodnot a uvědomění si své vlastní kulturní identity. Cíle projektu jsou: 12 uvědomit si, že náš pohled na ostatní civilizace /kultury/ nemusí být automaticky správný, že naše vnímání národních odlišností je ovlivněno nevědomými předsudky a stereotypy 13 zažít a pochopit pojmy jako haló-efekt, psychologická chyba prvního dojmu, předsudek 14 zjistit, jak složitá je identita jednotlivce a naučit se definovat identitu skupiny 15 podpořit rozvoj smyslu pro spravedlnost, solidaritu a toleranci 16 vést k chápání a respektování sociální a kulturní rozmanitosti 17 uvědomit si, že odlišnost může být pozitivním jevem 18 porozumět tomu, že zákonitosti skupinové identity fungují i ve vztazích ve škole. Žáci se vyjadřují k danému tématu v komunitním, příp.diskusním kruhu, konfrontují své poznatky, zjištění a názory. Během dalších kooperativních aktivit si uvědomují důležitost každého člena skupiny a prospěšnost, dokonce i nutnost spolupráce s ostatními skupinami. Učí se přes rozdílné názory ve skupině najít společné řešení problému. V praxi si žáci ověřují svoje příslušné kompetence sociální, personální,občanské i komunikativní na misijních výjezdech po ČR i do zahraničí, zatím s rodiči. Tyto výjezdy chceme u starších dětí realizovat v rámci školních aktivit, a to zejména ve spolupráci s křesťanskými mládežnickými skupinami, které již mají s této oblasti bohaté zkušenosti. Multimediální výchovu podporuje i naše zapojení do mezinárodní organizace Feed The Hungry /Krmte hladové/, s pobočkou v Praze. Děti pravidelně pořádají finanční sbírky ze svého kapesného a až je obnos větší, posíláme jej na účet této humanitární organizace. S vedoucím pražské pobočky jsme v písemném i osobním styku.

11 c) Prioritní postavení ve výchovně-vzdělávací práci školy má též environmentální vzdělávání,výchova a osvěta /EVVO/. V této oblasti využíváme vhodných témat ve všech vyučovacích předmětech, realizujeme krátkodobé i dlouhodobé projekty, navštěvujeme akce a semináře pořádané Lipkou / školské zařízení pro environmentální vzdělávání/ apod. Pro systematický rozvoj environmentální výchovy na naší škole je vypracován Školní program EVVO, který je průběžně doplňován a konkretizován v ročních programech. V průběhu školního roku vhodně zařazujeme projektové dny s obecným názvem Svět kolem nás zaměřené na environmentální výchovu. Jednotlivé projekty jsou pak realizovány pod konkrétními názvy podle obsahu, např. Strom. Žáci se učí na problematiku dívat z mnoha zorných úhlů; poznatky z výstav i vlastních pozorování a již dříve získané vědomosti / které si zde zařazují do širších souvislostí, bližších realitě života/ zpracovávají mnoha způsoby : prakticky / čištění studánek, luk i lesa /, umělecky / vlastní tvorba básní, výtvarné zpracování /, zapojují veškeré své smysly. Na jaře, v návaznosti na starou lidovou tradici, jsme zavedli celoškolní akci Čištění studánek, při níž pedagogové spolu se žáky čistí prameny a studánky v okolí Brna. V závěru školního roku využíváme Světového dne životního prostředí /5.6./ k souhrnu veškerých kompetencí, které žáci získali během školního roku. Projekt Týden pro Zemi prověřuje, upevňuje a doplňuje vědomosti, dovednosti a návyky dětí v oblasti v oblasti environmentálního vzdělávání. 19 Veškerá práce na škole směřuje k podpoře zdraví a výchově ke zdraví. Jedná se o prevenci obezity, podporu pohybu a správné výživy, poruchy příjmu potravy, péči o zubní zdraví apod. U žáků rozvíjíme jejich hygienické i stravovací návyky, pitný režim, péči o tělesný i duševní stav a touhu vést zdravý životní styl. V tomto smyslu působíme osvětou i na rodiče. Podáváme jim zprávy o nadváze či podváze dítěte, o špatném držení těla, nedokonalé výslovnosti, duševním neklidu dítěte, upozorňujeme na nedostatečnou péči o chrup apod. a zároveň rodiče poučujeme, co dělat pro nápravu a kde hledat odbornou pomoc. Klademe také důraz na výuku první pomoci a zařazujeme tematiku ochrany člověka za mimořádných okolností. V rámci výchovy ke zdraví probíhá v říjnu na škole Týden pro zdraví Žáci svými aktivitami reagují na říjnové, celosvětově vyhlášené dny, které jsou propojené s touto oblastí: Světový den duševního zdraví /10.10./, Světový den výživy / /, Mezinárodní den za odstranění chudoby /17.10./ a svým způsobem i Týden za odzbrojení / /. Jsou zde zastoupeny aktivity podporující výchovu ke zdraví ve všech výše uvedených aspektech.

12 e) Na dopravní výchovu se zaměřujeme v dubnu. Do výchovně-vzdělávací práce zařazujeme témata související s bezpečností silničního provozu. Žáci prověřují svoje vědomosti v soutěžích v rámci třídy i školní družiny, praktické dovednosti vyzkoušejí a upevní na dopravním hřišti v Lužánkách. III. CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Škola nabízí dětem i rodičům alternativní přístup k výchově a vzdělávání. Naším cílem je posílení osobnosti každého žáka, s důrazem na nalezení a rozvinutí jeho individuálních talentů, tvořivosti a samostatnosti. Proto stále usilujeme o podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky, přizpůsobené individuálním potřebám, optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. Hlavním a sjednocujícím cílem naší školy je formování morálních hodnot a etických principů v životě žáků, aby byli schopni vést v dospělosti hodnotný život, a tím přispěli k ozdravění celé společnosti. Tento cíl je vhodně a přirozeně realizován napříč veškerou učební látkou a v každodenním životě školy, je však také obsahem dvou specifických vyučovacích předmětů naší školy: etické výchovy a biblické nauky, která je nepovinným předmětem. Etická výchova integruje snahy křesťanské školy, jejímž cílem je výchova mladého člověka na vysoké morální úrovni, člověka disciplinovaného, vytrvalého, iniciativního a pracovitého, nesobeckého a s láskou k druhým lidem. Předpokladem k tomu je svobodný člověk, schopný nést odpovědnost za svůj život a svá rozhodnutí a který cítí též odpovědnost za druhé lidi, za svůj národ i cizí národy. Etická výchova úzce navazuje na biblickou nauku a v mnoha aspektech se oba tyto předměty prolínají. Nepovinný předmět biblická nauka doplňuje základní vzdělání žáků rozšiřujícím pohledem na nejstarší dějiny lidstva a přináší do ostatních předmětů spoustu nových

13 informací a podnětů k zamyšlení. Jejím hlavním cílem je však seznámit žáky s obsahem Bible, motivovat je, aby přijali tuto knihu jako soubor pravidel pro život a základ křesťanské víry, čímž též navazujeme na křesťanskou výchovu v evangelických rodinách, kde je každodenní studium Bible běžnou praxí. Společné výchovné působení školy a rodiny se tak umocňuje, vzrůstá vzájemná důvěra i spolupráce a rodina se tak stává jedním z pilířů, na nichž škola stojí. Výchovné a vzdělávací strategie Našim cílem je připravit žáky na období dospělosti tak, aby mohli vést co nejkvalitnější a nejefektivnější život, a to jak z osobního hlediska, tak i z hlediska společnosti. Zaměřujeme se proto na praktické využívání získaných vědomostí v dalších vyučovacích předmětech, činnostech i aktivitách žáků v rámci školy, ale i mimo školu - v zájmové činnosti a v soukromí. Výuku proto stavíme na mezipředmětových vztazích a učební látku předkládáme žákům v souvislostech. S týmž záměrem vhodně, přiměřeně a co nejúčelněji využíváme různých moderních efektivních metod výuky. Zaměřujeme se především na projektové vyučování, které je založeno jednak na činnostním, alternativním a problémovém učení, jednak na budování mezipředmětových vztahů. Žáci se zde učí pracovat s informacemi a jsou u nich rozvíjeny schopnosti využití získaných informací v praktickém životě: na základě kritické práce s daty i s obecnými podněty z okolí, města, vlasti, ze světa. Projektové vyučování samozřejmě předpokládá také spolupráci žáků, jejich schopnost pracovat v týmu a přijmout konkrétní roli v něm. Obecně nám jde o snahu zavádět do vyučování prvky kooperativního učení, a snažit se o co největší aktivní zapojení žáků do vyučování. Rámcový vzdělávací program pro základní školy formuluje šest základních klíčových kompetencí, které budeme u všech žáků rozvíjet po celou dobu povinné školní docházky;cílevědomě, soustavně a v maximální možné míře. V Křesťanské základní škole proto všichni zaměstnanci školy používají níže uvedené postupy, metody a formy práce, kterými se snaží děti co nejlépe připravit pro následující život. Kompetence k řešení problémů 20 Předkládáme žákům takové úkoly, které umožňují kreativní či originální řešení. 21 Dbáme na rozvoj žákova konkrétního i abstraktního uvažování s přihlédnutím k jeho možnostem. 22 Vedeme žáka k tomu, aby si dokázal stanovit pořadí úkolů dle jejich důležitosti.

14 23 Při řešení problémových úkolů se nespokojujeme se zkratkovitými přístupy, ale naopak vyžadujeme logická řešení založená na důkladné analýze. 24 Učíme žáky předcházet vzniku některých problémů, které by je mohly potkat nejen ve škole, ale i v životě. Kompetence k učení 25 Vedeme žáka k samostatnému vyhledávání a třídění informací k danému tématu; k tomu, aby se nespokojil s jediným zdrojem informací, ale aby si ověřoval pravdivost přijatých informací. 26 Vytváříme situace, ve kterých musí žák prokázat schopnost porozumět textu. 27 Ve výuce zřetelně odlišujeme učivo základní a rozšiřující. 28 Vedeme žáky k tomu, aby jejich písemný projev byl čitelný a vhodně strukturovaný tak, aby mohl sloužit jako učební pomůcka. 29 Předkládáme žákům úkoly adekvátní jejich možnostem, abychom posílili jejich potřebu po hlubším a dlouhodobém vzdělávání, místo toho, abychom u nich vypěstovali nechuť k učení. 30 Dáváme žákům možnost, aby se učili tím, že učí druhé. - Učíme žáky vyhledat chybu a poučit se z ní. Kompetence komunikativní 31 Vedeme žáky k tomu, aby užívali český jazyk jako nástroj poznání i myšlení, dbali na jeho rozvíjení a o totéž se snažili i v jazycích cizích. 32 Vytváříme atmosféru, ve které žáci dokáží své názory, potřeby i případný nesouhlas vyjádřit adekvátním způsobem. 33 Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky. 34 Do výuky zařazujeme diskusi, při které dbáme na dodržování základních pravidel /naslouchání, role moderátora apod./. 35 Umožňujeme žákům prezentovat výsledky své práce před třídním kolektivem i na širším fóru; dbáme na srozumitelnost prezentace. Kompetence sociální a personální 36 Diferencujeme úkoly vhodné pro samostatnou i skupinovou práci tak, aby si žák uvědomoval klady a zápory obou forem práce a aby dokázal pro zadaný úkol vybrat vhodnější. 37 Jednáme s žáky tak, aby získávali zdravý přístup k autoritám, tj. vztah založený na partnerství a zároveň na respektu a úctě. 38 Vedeme žáky k tomu, aby své emoce vyjadřovali svobodně a vhodným způsobem a aby vhodným způsobem přijímali emoce druhých.

15 39 Posilujeme v žácích pocity empatie vedoucí nezištné pomoci druhým. 40 Vyžadujeme od žáků respekt k výsledkům práce druhých. 41 Vedeme žáky ke zdravému sebevědomí; k poznávání, využití a rozvoji jejich slabých i silných stránek. 42 Učíme žáky zastávat různé role v pracovní skupině. 43 Vyžadujeme dodržování dohodnutých i obecně platných pravidel. 44 Vedeme žáky ke kvalitnímu využívání volného času. 45 Snažíme se preventivně působit proti vzniku nejrůznějších závislostí. Kompetence občanské 46 Dáváme žákům prostor pro obhajobu vlastního názoru a současně vyžadujeme respekt k názorům druhých. 47 Seznamujeme žáky s jejich povinnostmi i právy na nejrůznějších úrovních /škola,město, stát /, vedeme je k pochopení jejich vzájemné závislosti a neoddělitelnosti a vyžadujeme dodržování obojího. 48 Podporujeme spolupráci s obcí a dalšími složkami státní správy a samosprávy. - Posilujeme pocit sounáležitosti a zodpovědnosti za sociální skupiny, jejichž je žák součástí /např. rodina,škola, město, stát, civilizace /. 49 Vedeme žáky k zodpovědnosti za vlastní i svěřený majetek. 50 Zařazováním vhodných projektů se snažíme vést žáky k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí. 51 Vedeme žáky k aktivnímu postoji proti zlu v nejrůznějších podobách. 52 Kompetence pracovní 53 Vedeme žáky k efektivnímu a zodpovědnému využití času k práci i odpočinku. 54 Trváme na dodržování hygienických návyků. 55 Vyžadujeme, aby žák přicházel do výuky vybaven vhodnými pomůckami. 56 Seznamujeme žáky s využitím vhodných nástrojů, pomůcek, materiálů; zásadní důraz klademe na zvládnutí a využití informačních technologií. 57 Pomáháme žákovi získat představu o možnostech jeho uplatnění na pracovním trhu. 58 Za dobře odvedenou práci pochválíme. 59 Přístupem k plnění vlastních pracovních povinností - svou svědomitostí a dochvilností - dáváme

16 žákům příklad správné pracovní morálky. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Mezi priority naší školy v oblasti vzdělávání patří pomoc žákům se specifickými vzdělávacími potřebami při vzdělávání. I když se dosud na naší škole žádný takový případ nevyskytl, jsme připraveni na to, že časem budeme takové žáky začleňovat do běžných tříd. Vzdělávání žáků s poruchami učení Pro žáky s těžšími poruchami učení budou zřízeny kroužky, tzv. Dys-kluby, kde budou nápravy poruch učení prováděny ve skupinkách žáků ročníku a ročníku pod vedením speciálního pedagoga. Svým obsahem se vzdělávací proces u těchto žáků nebude zásadně neodlišovat od vzdělávání ostatních žáků. Jejich poruchy budou individuálně zohledňovány všemi učiteli s rozdílností danou charakterem jednotlivých předmětů. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště speciální pedagog, třídní učitel i další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, budou vytvářet a realizovat individuální vzdělávací plán (IPV). Struktura IPV bude vycházet z platné právní úpravy a bude dle potřeby doplněna dohodou o formě podílu a spolupráce se zákonnými zástupci žáka. Výuka dětí s vývojovou poruchou učení bude probíhat za pomoci řady pomůcek a her ke zvládnutí učiva, aby došlo k upevnění sluchové a zrakové paměti. Budeme též procvičovat pravo-levou orientaci. Pomoc při práci s žáky, kteří mají poruchy pozornosti a v návaznosti na to většinou i poruchy chování, budeme též hledat u školního psychologa. Jeho úkolem bude také diagnostika oslabení některých funkcí u žáků prvních tříd. S těmito dětmi se bude dále pracovat v rámci docvičovacích hodin. Od 2. ročníku bude diagnostikovat žáky s poruchami učení. Takoví žáci budou mít možnost navštěvovat Dys-klub, kde pod vedením speciálního pedagoga nebo speciálně proškoleného vyučujícího budou pracovat na postupném odstraňování obtíží spojených se svou poruchou. Žáci 1. a 2. tříd s logopedickými problémy budou doporučeni do logopedické poradny a na základě doporučení odborníků jim bude při výuce věnována zvláštní péče. Speciální pedagog bude se žáky provádět rytmická, dechová, intonační cvičení, žáci si budou rozvíjet mimiku, hlasovou a artikulační obratnost. Každoročně bude aktualizován seznam žáků vyšetřených v pedagogicko-psychologické poradně a vyučující budou mít ve svých seznamech žáků poznačené jejich specifické

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Heřmánek Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41, 190 15 Praha 9 Předkládá: Mgr. Miroslava Adamcová Ředitelka ZŠ a MŠ Heřmánek Schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy-Lačnov. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í.

Základní škola a mateřská škola Svitavy-Lačnov. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í. Základní škola a mateřská škola Svitavy-Lačnov Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Modrá škola platnost od. 9. 2009 aktualizace 28. 8. 204 Obsah IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČENÍ S PROŽITKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MOST, OKRUŽNÍ 1235 1/30 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název: Název školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Škola pro děti Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Škola pro děti Název školy: Základní škola Libčice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: 13. 6. 2013 razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠMŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠMŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST Tyršova 77, Buštěhrad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ OGRA O ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ O BUDOUCNOST 1 OBSAH Školní vzdělávací program VZDĚLÁNÍ O BUDOUCNOST str. 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ ákladní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika ŠVP 13 4.

Více

ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny

ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP ZV, č.j.: 31 504/2004-22 ve znění č.j.: 27 002/2005-22 Platnost dokumentu od 1.9.2009 verze 3 Č.j. Ř/8/2009

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV a přílohy

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Je ti odpuštěno, když nemůžeš, ale ne, když nechceš. H. Ibsen Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze VIII Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 OFICIÁLNÍ NÁZEV ŠVP... 5 1.2 ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program Vědět neznamená umět 1. Identifikační údaje 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 VELIKOST A ÚPLNOST ŠKOLY... 5 2.2 VYBAVENÍ ŠKOLY... 5 2.3 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 6 2.4 GRANTY A GRANTOVÁ POLITIKA ŠKOLY...

Více

PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT

PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT Zpracovaný podle RVP ZV Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. PŘEDKLADATEL

Více