Sociální reforma 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální reforma 2012"

Transkript

1 Sociální reforma 2012 Změny a dopady pro rodiny dětí se zdravotním handicapem

2 Národní rada osob se zdravotním postižen ením ČR Prosazování práv osob se ZP Osvěta široké veřejnosti ejnosti Realizace projektů zaměř ěřených na zvyšov ování kvality života osob se ZP Legislativní činnost Vzdělávac vací a lektorská činnost Sdružov ování organizací osob se ZP Člen mezinárodn rodních organizací a hnutích osob se ZP Časopis Mosty

3

4 Poradna NRZP ČR Osoby se zdravotním m postižen ením (Poradenství ve znakovém m jazyce) Senioři Rodiče, rodinní příslušníci a blízc zcí osob se ZP Pečuj ující osoby Organizace Zaměstnavatel stnavatelé

5 Oblasti poradenství Výběr r vhodné sociáln lní služby Dávky pro osoby se ZP Příspěvek na péčip Zákon o sociáln lních službách Výhody pro osoby se ZP Problematika zaměstn stnávání osob se ZP Důchody a důchodovd chodové pojištění Nemocenské a zdravotní pojištění Dávky státn tní sociáln lní podpory Dávky pomoci v hmotné nouzi Kompenzační pomůcky Omezení či i zbavení způsobilosti k právn vním úkonům Občansk anské,, rodinné a pracovní právo Problematika bydlení pro osoby se ZP Odstraňov ování architektonických bariér

6 Formy služby Bezplatná Anonymní Objektivní Osobně Telefonicky Elektronicky Písemně

7 Poradny NRZP ČR Praha Ústí nad Labem Pardubice Plzeň Brno Olomouc Ostrava

8 Poradna NRZP ČR R Praha Adresa: Partyzánsk nská Praha 7 Telefon: nrzp.cz

9 Sociální reforma 2012 Změna kompetencí úřadů (JVM) Zavedení karty sociálních systémů Nový systém dávek pro osoby se ZP Evropská parkovací karta Změna zákona o sociálních službách (PNP) Životní a existenční minimum Státn tní sociáln lní podpora Dávky pomoci v hmotné nouzi Nemocenské pojištění Zaměstn stnávání osob se ZP Nezaměstnanost

10 Změna kompetencí úřadů (Jednotné výplatní místo) Sjednocení administrace (Podpora( v nezaměstnanosti stnanosti, SSP, PHN, Dávky pro osoby se ZP) Prováděno jediným orgánem - Úřad práce ČR Nadřízený orgán n MPSV

11 Karta sociáln lních systémů Funkce identifikační: - Identifikace na úřadě - Osoby se ZP - (KSS, skarta) průkazky TP, ZTP a ZTP/P Funkce autorizační: - komunikace s veřejnou ejnou správou přes p internet (např. přehled o čerpaných sociáln lních dávkd vkách) Funkce platební: - platební karta

12 Obsah KSS KSS : - číslo karty, jméno a příjmenp jmení držitele, identifikační číslo v systému MPSV, platnost karty Průkaz osoby se ZP: - doplněno no ještě o fotografii držitele, stupeň ZP (TP, ZTP, ZTP/P), datum narození,, piktogram postižen ení (tělesn lesné,, sluchové,, zrakové)

13

14

15

16

17 Základní informace Vydávan vaná od konce 6/2012 Českou spořitelnou Místo výdeje Úřad práce (ÚP P dopisem vyzve k vyzvednutí skarty!) Platnost karty 4 roky Příjemci nepojistných dávek d a dávek d z oblasti státn tní politiky zaměstnanosti (kromě dávek důchodovd chodového a nemocenského pojištění)

18 Vydání karty, vedení účtu zdarma 1 výběr r z bankomatu ČS S nebo 1 bezhotovostní převod zdarma, platba kartou v obchodě zdarma Povinná platba - poživatel ivatelé PHN x příjemci p ostatních dávek d bezhotovostně na běžb ěžný účet, složenka Změny osobních údajů, atd. Úřad práce Ztráta ta karty- blokace přes p bezplatnou linku

19 Dávky pro osoby se ZP

20 Systém m dávek d pro osoby se ZP do Mimořádn dné výhody pro osoby se ZP (Průkaz TP, ZTP, ZTP/P) Jednorázov zové příspěvky na opatřen ení zvláš áštních pomůcek Příspěvek na úpravu bytu Příspěvky na zakoupení,, celkovou opravu a zvláš áštní úpravu motorového vozidla

21 Příspěvek na provoz motorového vozidla Příspěvek na individuáln lní dopravu Příspěvek na úhradu za užíváníu bezbariérov rového bytu a garáže Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občan anům Bezúro ročné půjčky

22 Systém m dávek d pro ZP od Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláš áštní pomůck cku Průkaz osoby se ZP

23 Osoba starší 1 roku Příspěvek na mobilitu Osoba nezvládá základní životní potřebu mobility či orientace (držitel itelé ZTP, ZTP/P) Osoba se v kalendářním m měsíci m opakovaně dopravuje nebo je dopravována Osoba nevyužívá pobytové sociáln lní služby DS, DZP, DZR, ZZÚP Změny!

24 Výše e příspp spěvku 400,- Kč za měsícm Výplata dávky d do konce kalendářního měsíce m následujícího po kalendářním m měsíci, m za který nálen leží! Příspěvek nelze navýšit!

25 Příspěvek na zvláš áštní pomůcku Těžká vada nosného nebo pohybového ho ústrojí,, těžt ěžké sluchové,, zrakové postižen ení,, těžt ěžká či i hluboká mentáln lní retardace (dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav) Důvod potřeby práce, vzdělání,, RHB, Osoba je starší ší: - 3 let (motorové vozidlo, úprava bytu) -15 let (vodicí pes) -11 roku v ostatních případechp padech

26 Nároková dávka Cena do 24 tis. KčK (jen u osob s příjmem p do 8x ŽM) M)-výjimka Vždy spoluúčast (10 % ceny,, nejméně 1 tis.kč)- HN Max. výše e příspp spěvku 350 tis.kč Max. výše e příspp spěvku na motorové vozidlo 200 tis. KčK Max. výše e příspp spěvků 800 tis. KčK za 5 let

27 Výpůjčka zvláš áštní pomůcky (pořízen zení stropního zvedacího systému, schodišťov ová plošin ina a schodolez) - starší 3 let, TPNPÚ,, smlouva ÚP, instalace (min.1tis. Kč),, problémy změny Není hrazeno ZP Srovnatelnost pomůcek Nový seznam pomůcek

28 Průkaz osoby se ZP Karta sociáln lních systémů = průkaz osoby se ZP Platnost stávaj vajících ch průkaz kazů Nové posuzování Zachování výhod

29 Podmínky pro přiznp iznání průkazu osoby se Osoba starší 1 roku ZP Dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav Nezvládání základní životních potřeb v oblasti mobility nebo orientace nebo závislost z na pomoci jiné osoby

30 PNP I. st. = Průkaz TP PNP II. st. ; osoby starší 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty = Průkaz ZTP PNP III., IV. st.; osobám, u kterých bylo pro účely příspp spěvku na mobilitu zjištěno, že e nejsou schopny zvládat základnz kladní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, s výjimkou osob uvedených u ZTP = Průkaz ZTP/P

31 Výhody spojené s průkazem osoby se ZP Průkaz TP: - vyhrazené místo k seze zení ve veřejných ejných dopravních prostředc edcích ch - přednost při p i osobním m projednávání své záležitosti (netýká se - nákup, ošeto etření u lékal kaře, placené služby!)

32 Průkaz ZTP: -viz. výhody TP - bezplatná doprava MHD - sleva 75 % jízdnj zdného ve 2. tř. t. osobního vlaku a rychlíku a autobusové dopravě

33 Průkaz ZTP/P: - viz. výhody u TP, ZTP - bezplatná doprava průvodce veřejnými ejnými hromadnými dopravními prostředky - bezplatná doprava vodicího psa (není-li průvodce)

34 Další výhody Evropský parkovací průkaz změny (O1-07) Vyhrazené parkovací místo Osvobození od zpoplatnění pozemní komunikace Osvobození od poplatku za registraci použit itého vozidla Osvobození od správn vních poplatků (ověř ěření podpisu, povolení ke stavbě, ) Osvobození od daně ze staveb Sleva na dani z příjmu p (ZTP/P sám, manžel, dítě) d Osvobození od místnm stních poplatků (za psa,.)

35 Příspěvek na péčip Nový způsob posuzování Změna výše příspěvku Zvýšení příspěvku na péči Asistent sociální péče (smlouva) Vykazování úhrady, deník poskytované péče Souběh PNP a RP

36 Osoba starší 1 roku Podmínky nároku Dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav Závislost na pomoci jiné fyzické osoby z důvodu d nezvládání základních životních potřeb (x( úkony péče p e o vlastní osobu a soběsta stačnosti)

37 Základní životní potřeby a) mobilita, b) orientace, c) komunikace, d) stravování, e) oblékání a obouvání, f) tělesná hygiena, g) výkon fyziologické potřeby, h) péče o zdraví, i) osobní aktivity, j) péče o domácnost.

38 Mobilita Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových.

39 Orientace Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.

40 Komunikace Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.

41 Stravování Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim.

42 Oblékání a obouvání Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

43 Tělesná hygiena Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

44 Výkon fyziologické potřeby Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.

45 Péče o zdraví Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky.

46 Osobní aktivity Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

47 Péče o domácnost Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek.

48 Posuzování Průběh správního řízení ( 2 posudky) 1 aktivita = nezvládá ZŽP Věk, přirozené sociální prostředí Tělesné struktury, tělesné funkce (duševní, dechové, oběhové, zažívací, atd.) Přijatelný standard Rozpoznat, provést a zkontrolovat správnost zvládnutí ZŽP

49 Stupně PNP- do 18 let věku Stupeň I (lehká závislost) - 3 ZŽP Stupeň II (středně těžká závislost) 4 nebo 5 ZŽP Stupeň III (těžká závislost) - 6 nebo 7 ZŽP Stupeň IV (úplná závislost) 8 nebo 9 ZŽP a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

50 Stupně PNP- od 18 let Stupeň I (lehká závislost) - 3 nebo 4 ZŽP Stupeň II (středně těžká závislost) 5 nebo 6 ZŽP Stupeň III (těžká závislost) - 7 nebo 8 ZŽP Stupeň IV (úplná závislost) - 9 nebo 10 ZŽP a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby.

51 Výše e příspp spěvku pro osoby do 18 let věkuv Kč - stupeň I (lehká závislost) Kč - stupeň II (středně těžká závislost) Kč - stupeň III (těžká závislost) Kč - stupeň IV (úplná závislost)

52 Výše příspěvku pro osoby starší 18 let 800 Kč - stupeň I (lehká závislost) Kč - stupeň II (středně těžká závislost) Kč - stupeň III (těžká závislost) Kč - stupeň IV (úplná závislost)

53 Zvýšení příspěvku na péči Nezaopatřené dítě do 18 let věku (poživatel PNP) Výjimky: 1. dítě pobírající příspěvek na úhradu potřeb dítěte (pěst. péče) 2. dítě pobírající důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek 3. dítě v ústavní péči Rodič (poživatel PNP), který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku

54 Zvýšení o 2000,- Kč měsíčně Příjem je nižší než 2x ŽM Rozhodným obdobím je předcházející kalendářní 1/4

55 Poskytovatelé péče Blízká osoba Asistent sociální péče Registrovaný poskytovatel sociální služby

56 Blízk zká osoba Smlouva Zdravotní pojištění Sociáln lní pojištění Daň z příjmup Přivýdělek

57 Asistent sociální péče Asistent sociální péče = Jiná fyzická osoba Povinnost smlouvy Zdravotní pojištění Sociální pojištění Daň z příjmu

58 Registrovaný poskytovatel SS Povinná registrace Registr poskytovatelů SS Standardy kvality sociálních služeb Inspekce kvality sociálních služeb (Úřady práce)

59 Nová povinnost příjemce PNP Vykazování úhrady za poskytnutou péči - 1 rok zpětně!!! Vedení deníku poskytované péče

60 Souběh PNP a Rodičovského příspěvku Možné do Do 7 let II., III., IV. st :2 ; I. st Do 15 let 3000 RP nebo PNP Souběh zrušen od PNP x RP RP do 4 let (max. 220 tis.) Od 3 let pouze PNP Převod Změny

61 Životní minimum Životní minimum jednotlivce Kč

62 Životní minimum společně posuzovaných osob Osoba první v pořadí Kč Další osoba: a) Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem b) Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku c) Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku d) Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku

63 Zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování a) u diety nízkobílkovinné o Kč b) u diety při dialýze o Kč c) u diety nízkocholesterolové při hypercholesterolemii nebo hyperlipoproteinemii o Kč d) u diety diabetické o Kč e) u diety při onemocnění fenylketonurií o Kč f) u diety při onemocnění celiakií o Kč g) u diety při osteoporóze, pokud celotělová kostní densita poklesla o více než o 25 %, tj. T-skóre je horší než -2,5 o Kč h) u diety při laktózové intoleranci o Kč i) u diety v těhotenství a při kojení do 1 roku věku dítěte o Kč více typů dietního stravování zvýšení jen 1x (nejvyšší dieta)

64 Státní sociální podpora Přídavek na dítě Sociální příplatek Rodičovský příspěvek Příspěvek na bydlení Dávky pěstounské péče Porodné Pohřebné

65 Přídavek na dítě Příjem rodiny do 2,4 ŽM Nezaopatřené dítě Výše příspěvku dle věku dítěte: Do 6 let - 500,- Kč/měsíc Od 6-15 let 610,- Kč/měsíc let- 700,- Kč/měsíc

66 Sociální příplatek Od zrušen!!! Náhrada : - Jednorázová okamžitá pomoc (HN) - Zvýšení PNP

67 Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Prodloužený RP z důvodu zdravotního stavu dítěte od zrušen!

68 Jednotná výše e RP ( Kč) K - rozděleno do let věku v dítěted te - výši i příspp spěvku lze měnit m i opakovaně (max. 1x za 3 měsíce) m - max ,- Kč/měsíc Přechod z prodloužen eného RP na PNP P (Možnost volby jen do ) - dítě dlouhodobě ZP PNP I. st. - dítě dlouhodobě TZP PNP II. st. Nesleduje se výše příjmu rodiče!

69 Podmínka osobní celodenní péče Do 2 let: 4 6 hod/denn /denně děti ZP nebo rodič ZP - 46 hod/měsíc děti bez ZP,, rodič bez ZP Od 2 let: - docházka do uvedených zařízen zení se nesleduje

70 Pojištění Zdravotní pojištění po celou dobu pobírání RP Sociáln lní pojištění do 4 let věku v dítěted te

71 Příspěvek na bydlení Nejdéle po dobu 84 měsíců m (zvýšen ení záloh) - v období 10 kalendářních let Sčítají se všechny v doby pobírání příspěvku na bydlení od Vlastník, nájemce n bytu, TB 30 % (v Praze 35 %) příjmp jmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zárovez roveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmp jmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem Výše e příspp spěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl l mezi náklady n na bydlení (normativními mi náklady n na bydlení) ) a násobkem n rozhodného příjmu p a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35) Nájemné,, energie, vodné,, stočné,, vytápění,, odpady,

72 Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od do v Kč měsíčně Počet obyvatel obce Počet osob v rodině Praha nad 100 tis. obyvatel obyvatel obyvatel do obyvatel a více

73 Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od do v Kč měsíčně Počet obyvatel obce Počet osob v rodině Praha nad 100 tis. obyvatel obyvatel obyvatel do obyvatel a více

74 Výjimky jde-li o byt: a) který užívá osoba, které byl poskytnut příspěvek na úpravu bytu b) zvláštního určení podle občanského zákoníku, pokud je užívaný osobou, jejíž zdravotní stav zvláštní úpravu vyžaduje c) kde rodinu tvoří výlučně osoby starší 70 let

75 Dávky pěstounské péče Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Odměna pěstouna Příspěvek při převzetí dítěte Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

76 Změny dlouhodobě nemocné dítě = I. st. (lehká závislost) dlouhodobě zdravotně postižené dítě = II. st. (středně těžká závislost) dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě = III. st. (těžká závislost), IV. st. (úplná závislost)

77 Porodné Při narození 1. dítěte Příjem nižší než 2,4 x ŽM 1 dítě 13000,- Kč 2 děti a více ,-Kč

78 Dávky pomoci v hmotné nouzi Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Jednorázová okamžitá pomoc Sociální a majetkové poměry, sociální šetření

79 Nemocenské pojištění Peněžitá pomoc v těhotenství a mateřství - změna zápočtu doby studia - podmínka nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství alespoň 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů pro pojištěnce, který přebírá péči o dítě na základě dohody s matkou dítěte (nejdříve od 7. týdne) Nemocenská - dohoda o provedení práce

80 Zaměstnávání osob se ZP Příspěvek pro zaměstnavatele výše, zvýšen ení Zrušení chráněných pracovních ch dílen Chráněné pracovní místo - smlouvy ÚP (zřízen zení,, vymezení, termín) Zrušen statut OZZ změny v jednání Náhradní plnění (limit 840 tisíc)

81 Nezaměstnanost Podpora ( 12 měsícům za 2 roky; 6 měsícům bez evidence zruší bez vážného v důvodu d práci přes p ÚP P, nebo hrubé porušen ení kázně; ; odstupné; ; výše e podpory) Zvolená rekvalifikace DONEZ Veřejn ejná služba (více jak 2 měsíce, m HN, 20 hodin za týden) Agentury práce Postih práce na černo pokuty 100 tis.,10 mil. min. 250 tis.

82 Práva účastníka správn vního řízení Navrhovat důkazy d Vyjádřit v řízení své stanovisko Vyjádřit se k podkladům m rozhodnutí před vydáním rozhodnutí Nahlížet do spisu (právn vní moc) Udělat si výpisy ze spisu; správn vní orgán n musí pořídit kopie spisu nebo jeho části Lhůty Řádné opravné prostředky, Mimořádn dné opravné prostředky, Náhrada N škody, Soudní poplatky Stížnosti

83 Náhrada škody za nesprávný úřední Zákon č.. 82/1998 Sb. postup Majetková,, nemajetková škoda Lhůta pro promlčen ení nároku 3 roky (Výjimky 6 měsíců, 10 let - 32) Žádost o náhradu n škody MPSV - 6 měsícům na vyřízen zení Občansk anská žaloba okresní soud, obvodní soud v Praze Žalovaná strana- ČR R (prostřednictv ednictvím m příslup slušného ministerstva)

84 Odkazy (integrovaný portál MPSV) (Advokátní komora- bezplatné poradenství)

85 Děkuji za pozornost! Přeji Vám V m příjemný p zbytek dne.

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující JUDr. Jan Hutař I. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace leden 2013)

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace leden 2013) SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace leden 2013) Vážení rodiče, prarodiče, blízcí našich pacientů léčených na Klinice dětské hematologie a onkologie (KDHO) Nabízíme přehled dávek, výhod a kontaktů, který

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého pilíře důchodového

Více

Souhrn informací k sociální reformě ve vztahu k OZP

Souhrn informací k sociální reformě ve vztahu k OZP Souhrn informací k sociální reformě ve vztahu k OZP Sociální reforma od 1. 1. 2012 zásadně změní systém poskytování příspěvků a výhod pro zdravotně postižené občany a také oblast zaměstnávání osob se zdravotním

Více

Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK

Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. krajská organizace Moravskoslezského kraje Ostrčilova

Více

zákony, novinky, zajímavosti

zákony, novinky, zajímavosti zákony, novinky, zajímavosti 1. Obsah čísla... str. 1 2. Poskytované služby a kontakty str. 2 3. Ceník za pomůcky platný od 1. 2. 2012.. str. 3 4 4. Pomůcky k prodeji... str. 5 5. Změny od 1. 1. 2012 str.

Více

zákony, novinky, zajímavosti

zákony, novinky, zajímavosti zákony, novinky, zajímavosti Obsah čísla... str. 1 Poskytované služby a kontakty... str. 2 Ceník pomůcek... str. 3 Pomůcky k prodeji... str. 5 Internetová poradna... str. 6 Osobní asistence... str. 7 Posuzování

Více

Informace. Příspěvek na péči

Informace. Příspěvek na péči Informace Příspěvek na péči Příspěvek na péči Žádost O příspěvek na péči mohou žádat lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních funkcí. Žádost se

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012)

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012) SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM (aktualizace duben 2012) Vážení rodiče, prarodiče, blízcí našich pacientů léčených na KDHO Nabízíme přehled dávek, výhod a kontaktů, který by Vám pomohl lépe zvládnout situaci,

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 a k t u a l i t y SOCIÁLNÍ REFORMA Novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Od 1. ledna 2012 se mění některá důležitá

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 Příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku Otázka 1: Obecné dotazy k příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku nejasnost, co

Více

5) Ošetřujícím lékařem, který vydává potřebné posouzení o zvládání základních životních

5) Ošetřujícím lékařem, který vydává potřebné posouzení o zvládání základních životních 1 Postup jak získat příspěvek na péči pro duševně nemocného (dále DN) podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále Zákon) a vyhlášky č. 505/2006 Sb.,(dále Vyhláška) s platností od 1.1.2012 Odkaz

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 1 2 OBSAH Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Razítko/den přijetí žádosti: Žadatel:..... jméno příjmení (popř. rodné příjmení) titul Státní příslušnost:.. Rodinný stav:

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Pardubicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Přeloučsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Moravskotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Žamberecko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Českotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Ústeckoorlicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

Předpis č. 329/2011 Sb.

Předpis č. 329/2011 Sb. Jste zde: Zákony pro lidi > Sbírka zákonů ČR > Ročník 2011 > Předpis č. 329/2011 Sb. Předpis č. 329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Ze

Více

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2 OBSAH I. Systém dávek sociální péče...2 Příspěvek na živobytí...2 Doplatek na bydlení...3 Mimořádná okamžitá pomoc...3 Příspěvek na péči...4 Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany...5

Více

Pokračování -2-38Ad 47/2013. O d ů v o d n ě n í

Pokračování -2-38Ad 47/2013. O d ů v o d n ě n í 38Ad 47/2013-46 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobkyně L. P., zastoupené Mgr. Janem Balciarem, advokátem se

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více