Vydává Mìsto Vimperk. ku pøed rokem, pokládám za nutné, aby každé mìsto mìlo vedle investièního

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydává Mìsto Vimperk. ku pøed rokem, pokládám za nutné, aby každé mìsto mìlo vedle investièního"

Transkript

1 , Vydává Mìsto Vimperk Vedení vimperské radnice vstoupilo do posledního volebního roku (komunální volby plánovány na podzim 2006). Pøed rokemjsem se na stránkách Vimperských novin pokusil vyjádøit svùj názor na rozvoj našeho mìsta a v tomto èlánku jsem kritizoval stávající radnici za to, že fakticky èasto provádí pouze èinnosti, které jsou vyvolány vnìjším prostøedím a nejsou zde skuteènì rozvojové -prorùstové projekty pro náš region. Dokládal jsem to tím, že v roce 2004 byly realizovány zejména investice na povodòové škody a investice do tepelného hospodáøství, které èinily v citovaném roce celkem cca 85 % celkového objemu investic v našem mìstì. Následnì tento mùj èlánek "sklidil" bouølivou reakci od vedení Mìsta, ovšem musím pøiznat, že mùj názor na danou vìc zùstal nezmìnìn. V této chvíli máme za sebou rok tøetí rok období vedení této radnice. Bohužel musím konstatovat, že právì ukonèený minulý rok významnì nezmìnil mùj názor na nìkteré chyby vedení radnice, které mohou mít dlouhodobì negativní dopad na rozvoj našeho mìsta. Jak isem iiž psal ve svém èlán- Vážený pane Ing. Mal " Vimperk potøebuje nápady a rych/ost", èlánek, kterým se po roce prezentujete ve VN, jsem si pøeèetl, a protože ve 4. odstavci Vašeho hodnì dlouhého èlánku mne pøímo jmenujete, rozhodl jsem se na tento Váš odstavec reagovat. Nic se nemá nechat na potom. Zvláštì pøi Vašem zpùsobu vyjadøování. Je zvláštní, že jste èasto schopen lobovat na radnici u starostky pro svoje aktivity, svùj byznys, ale najít si èas øíci mi pøímo o Vašich názorech, pøijít do Rady mìsta, to narozdíl od mnohých obèanù nedokážete. Ani jednou jste se mnou nesetkal, zøejmì ani nechtìl. A pøesto máte o mou osobu "ve/kou obavu,jest/ijsem schopen svoji ro/i na radnici p/nit "? Poškodit bez argumentací. Hodnì nefér jednání. Já vždy jednám pøímo. Asi toho víte málo o kolektivním ipti"""í " rn7hntinv""í vpti,,"í r:lti- ku pøed rokem, pokládám za nutné, aby každé mìsto mìlo vedle investièního plánu zlepšení infrastruktury i jasný zámìr rozvojových projektù ("rozvíjení toho, co je možno rozvíjet"), které pøinesou do mìsta peníze a v koneèném dùsledku zvýší kupní sílu obyvatel, resp. zamìstnanost v regionu. Pokud si mohu dovolít jednoduché shrnutí investic za uplynulý rok 2005, tak Mìsto realizovalo zbytkové investice (již v malém objemu) na povodòové škody, tepelné hospodáøství a nìkteré menší investice do infrastruktury. Pozitivnì je možno hodnotit získání dotací na stavbu dvou bytových domù, kde ovšem Mìsto bude nuceno èerpat úvìr ve výši cca 34 miliónù korun... Nenašel jsem v zámìrech Mìsta to, co je možno nazvat jako rozvoj "specifické pøednosti" mìsta, na èem je možno budovat rozvojovou strategii Vimperska. Opravy a investice do základní infrastruktury jsou urèitì nutné, ale to se dìje 1 v okolních mìstech. Chci ovšem zdùraznit, že tím nesnižuji úsilí a nasazení zodpovìdných pracovníkù radnice, kteøí tyto nutné investice dokáží zajistit a realízovat. Pokraèování na str. 6 tine Paštiko, MBA nice, o pozicích každého jednotlivce v Radì a Zastupitelstvu, kde rozhoduje vìtšinové hlasování. Konkrétnì Vaše otázka ke Sloupu. Víte, nebo máte vìdìt, že spolupráce s anglickou firmou, která má zájem o investice v prostoru Sloupu, byla Zastupitelstvem jednomyslnì schválena s exkluzivitou na 1,5roku. Mìsto se zavázalo, že pøipraví zmìnu územního plánu tak, jak to agenda øízení vyžaduje. To abychom byli pøipraveni na pøípadné konkrétní a rychlé jednání. Jak dlouhý a nároèný to je proces (pro ètenáøe: jednání s dalšími majiteli pozemkù, vyjádøení mnoha dotèených orgánù poèínaje tøeba životním prostøedím, CHOSkou, krajem, regulaèní rozhodnutí atd.), to z Vaší pozice generálního øeditele Jihoèeských vodáren a kanalizací musíte vìdìt. Pøi poslední návštì- Pnkraènvání na.~tr. 7 Silvestrovský vlak na Kubovku mìl velký úspìch, více informací na stranì 13.. "Vimperk potøebuje Vážený pane inženýre,jižna Váš minulý èlánek pøed rokem jsem reagoval, že v nìkterých vìcech, co se týká mìsta, jste špatnì informován nebo nechcete být zámìrnì, aby se Vám to hodilo do Vašeho scénáøe. Jsme ve volebním roce -zaèal jste kritikou radního Mgr. Dvoøáka. Jsem pøesvìdèen, že do konce volebního období pøijdou ještì další Vaše slohová cvièení, kde properete ostatní radní vèetnì místostarosty a starostky. Je potøeba do hlav Iidí dostat názor, že souèasné vedení mìsta je naprosto neschopno toto mìsto øídit. Používáte tzv. goebbelsovskou propagandu, že stokrát opakovaná Iež se stává pravdou. Jinak jste mì obsahem Vašeho èlánku nepøekvapíl, opìt radíte, prostì jen vy víte, co je pro mìsto nejlepší. Ponìvadž mìsto øídíme, nemùžeme si dovolit stavìt pøed obèany vzdušné zámky. Dìláme bohuželjen..nutné investice" (v roce 2005 cca za 47 míl. Kè) pro to, aby chod mìsta byl co možná nejménì problémový. Na rekonstrukci a doøešení vodovodù a kanalizací a tinancování I tìchto akcí spolupracujeme se stávaiícím I náiemcem. Na to nemusíme nápady a rychlost" FOTO:l.DRENÈENI dìlat výbìrové øízení, aby novým nájemcem se stal VaK, jehož jste generálním øeditelem. Zadlužení mìsta je vyšší než v minulosti, ale stále na úrovni bezproblémové možnosti splácet a žádat o dotace. Mám ale obavy z toho, že jestli budete mít možnost uskuteèòovat Vaše "šílené nápady", bude majetek mìsta prudce klesat, zaène se rozprodávat tepelné hospodáøství, skládka, kanalizaèní a vodovodní sí, možná i mìstské lesy. Jaké peníze budou lidé platit za služby, Vás vùbec nezajímá. K bodu è. I Vašeho volebního programu -plavecký bazén -jestli se øekne a, je tøeba øíct i b, z èeho budete financovat jeho ztrátový provoz. Mohu Vám sdìlit, že jsem byl velmi pobaven Vašim bodem è. 6 "aktivní úèast øešení uzavøených prùmyslových objektù". Je zajímavé, že márne takovou starostlivost, Vy, který jste se pøièinil z pozice krizového manažera o likvidaci výroby v Jitonì Vimperk a pøipravil spoustu lidí o práci a snížil koupìschopnost vimperských obyvatel. Prostì je volební rok, tak co byste všechno neslíbil. Ing. Jaroslav Zámeèník místostarosta

2 2 tel Vimperské novinv 2/2006 Zápis ze schùze Rady mìsta Vimperk ze dne Rada mìsta bere na vìdomí žádost obèanù osady Boøanovice a ukládá Odboru investic a údržby zpracovat rozpoèet na vyøešení tohoto problému. Zápis ze schùze Rady mìsta Vimperk ze dne Rada mìsta schvaluje zmìnu rozpoètu na rok 2005 dle pøedloženého návrhu: -zvýšeni objemu rozpoètu na èástku ,05 tis. Kè (rozpoètová opatøeni è ) -zmìny ve výdajích v èástce Kè (rozpoètová opatøení è. 68-7l). Zápis ze schùze Rady mìsta Vimperk ze dne 7.l Rada mìsta schvaluje Plán zimní údržby pro rok 2005/2006 dle pøedloženého návrhu a povìøuje starostku mìsta jejím podpisem. Rada mìsta schvaluje zvýšení objemu rozpoètu na rok 2005 dle pøedloženého návrhu na èástku ,2 tis. Kè Irozp. opatøení è. 72/. Rada mìsta rozhodla nenakládat s parcelou KN è v k. ú. Vimperk, protože pøedpokládá, že dotèený pozemek by mohl být v budoucnu použit pro potøeby Mìsta Vimperk. Rada mìsta nemá námitek proti prodeji èástí parcel KN è. 971/6, 971/5 a 971/1 v k. ú. Pravìtín z majetku Jihoèeského kraje spoleènosti Rohde & Schwarz, závod Vimperk, s. r. 0., se sídlem Spidrova 49, Vimperk. Rada mìsta povìøuje vedoucího Odboru hospodáøského a bytového odpovìdìt na žádost Odboru dopravy a silnièního hospodáøství Jihoèeského kraje. Rada mìsta, v zastoupení vlastníka pozemku, nemá námitek proti zámìru øešit majetkoprávní vztahy související se stavbou chodníku k sevemí èásti objektu spoleènosti Rohde & Schwarz, závod Vimperk, s. r. 0., se sídlem Spidrova 49, Vimperk, a týkající se parcely KN è. 939 v k. ú. Pravìtín smìnou nebo prodejem èásti parcely. Rada mìsta souhlasí s uzavíráním smluv o svozu a Iikvidací komunálního odpadu, uzavíraných mezi Mìstem Vimperk a právnickými osobami nebo fyzickými osobami oprávnìnými k podnikání, na likvidací komunálního odpadu vznikajícího jejich èinností, dle pøedloženého návrhu. Rada mìsta nesouhlasí s poøízením dílèí zmìny OpsO Vimperk, jejíž pøedmìtem by bylo využití pozemkù PK poz. parc. è. 271, 286 a 289 v k. ú. Skláøe. Rada mìsta souhlasí s tím, aby uvedené pozemky byly pøedmìtem posouzení z hlediska jejich možného využití pro bydlení v rámcí poøízení Zmìny è. 3 OpsO Vimperk. Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta øídit se názorem Rady mìsta a ukládá odboru vop pøedložit podnìt ke zmìnì OpsO Vimperk k projednání Zastupitelstvu mìsta na jeho zasedání. Rada mìsta rozhodla o zmìnì zápisného v Mìstské knihovnì Vimperk v oddìlení pro dospìlé na èástku ve výši 70 Kè za skuteèný rok. Platnost je stanovena od I Ostatní poplatky zùstávají v nezmìnìné výši. Zápis ze schùze Rady mìsta Vimperk ze dne Rada mìsta schvaluje zmìny rozpoètu na rok 2005 dle pøedloženého návrhu: -zmìnu ve výdajích v èástce Kè (rozpoètové opatøení è. 78) -zvýšení objemu rozpoètu o èástku Kè (rozpoètové opatøení è. 79). Rada mìsta rozhodla neuzavøít smlouvu o dílo na vytvoøení filmu o Vimperku a mikroregionu mezi firmou VIDEO-FOTO-KUNC, Bìlohradská 115, 580 O\ Havlíèkùv Brod a Mìstem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk dle pøedloženého návrhu, do vyjasnìní èl. IV., odst. 2 této smlouvy. Rada mìsta rozhodla na základì úèinnosti zákona è. 411/2005 Sb., kterým se mìní zákon è. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích od I. I o navýšení jednoho pracovníka na Odboru dopravy a silnièního hospodáøství -úøedníka (zkušebního komisaøe a pracovníka registru øidièù) a povìøuje tajemníka MìÚ vyhlášením výbìrového øízení na toto pracovní místo. Rada mìsta bere na vìdomí zápis ze zasedání kulturní komise konané dne I. II a souhlasí s poskytnutím finanèních pøíspìvkù takto: Kè divadelnímu souboru Bouèek na provedení Mikulášského pøedstavení dne Kè divadelnímu souboru Spirála na realizaci pøedstavení "Tahanice o Tf'Tf'zku" na zhotovení ko~tvmil " kulis. Pøíspìvky budou poskytnuty z kapitoly pokladní správa, pøíspìvky a dotace -kulturní komise ajejich èerpání bude øádnì doloženo finanènímu odboru. Zápis ze schùze Rady mìsta Vimperk ze dne Rada mìsta rozhodla poskytnout finanèní pøíspìvek svazu skautù a skautek CR JUNAK, støedisko Vimperk, na èásteènou úhradu nákladù spojených s provozem kluboven ve výši Kè. Pøíspìvek bude poskytnut z kapitoly -pøíspìvky Rady a Zastupitelstva. Rada mìsta rozhodla poskytnout finanèní pøíspìvek HC Vimperk ve výši Kè na mezinárodní vánoèní tumaj žákù 6. tøíd v Iedním hokeji, který se uskuteèní dne Pøíspìvekje poskytnut na ceny pro zúèastnìná družstva a úhradu rozhodèích. Bude vyplacen z kapitoly -pøíspìvky Rady a Zastupitelstva mìsta. Dále Rada mìsta žádá po ukonèení akce o øádné vyúètování poskytnutého pøíspìvku. Rada mìsta rozhodla uzavøít smlouvu o poskytnutí grantu SDIOREII 774/05 mezi Jihoèeským krajem, Ceské Budìjovice, a Mìstem Vimperk dle pøedloženého návrhu. Úèelem smlouvy je poskytnutí grantu na doplnìní požámího pøíslušenství a ochranných pomùcek pro sbor dobrovolných hasièù. Výše poskytnutého grantu je Kè. Rada mìsta povìøuje starostku mìsta jejím podpisem. Rada mìsta souhlasí, v souladu s 102, odst. 3, zák. è. 128/2000 Sb., o obcích lobecní zøízeníl v platném znìní a podle 66 zák. è. 337/l992 Sb., o správì daní a poplatkù v platném znìní, s odpisem pøedložených pohledávek v èástce ,22 Kè pro jejich nedobytnost. Rada mìsta souhlasí, v souladu s 102, odst. 3, zák. è. 128/2000 Sb. o obcích lobecní zøízeníl, v platném znìní, s prominutím pøedložených pohledávek ve výši 6 699,54 Kè pro jejich nedobytnost. Rada mìsta schvaluje vydání Vnitøní smìmice è. 1-16lAktuální úètový rozvrh vèetnì èíselníkù dokladù a používaných organizací, analytik, úèetní knihy a forma jejich vedení, Smìmice pro evidenci, úètování a odpisování majetku, operativní evidence, Smìmice pro evidenci, úètování a oceòování zásob, Smìmice pro inventarizaci majetku, závazkù, Harmonogram úè. závìrek v prùbìhu úèetního období, roèní úèetní uzávìrky a závìrky, Smìmice pro èasové rozlišování nákladù a výnosù, výdajù a pøíjmù, vè. dohadných položek, Smìmice pro poskytování a úètování cestovních náhrad, Smìmice upravující evidenci spotøeby pohonných hmot, Smlouvy o hmotné zodpovìdnosti, Smìmice k archivaci úèetních písemností, uschovací doby, Smìmice k používání sociálního fondu, Smìmice upravující obìh úèetních dokladù, Smìmice k fondovému hospodaøení, Smìmice k hospodáøské èinnosti, Smìmice k rozpoètovému hospodaøení, Smìmice k závodnímu stravováníl dle pøedloženého návrhu s úèinností od Rada mìsta rozhodla uzavøít smlouvu s firmou Attavena, 0. p. s., jejíž pøedmìtemje výpùjèka intemetového pracovištì pro Turistické informaèní støedisko Vimperk dle pøedloženého návrhu a povìøuje starostku mìsta jejím podpisem. Rada mìsta rozhodla uzavøít smlouvu o dílo è mezi CD, a. s., správa dopravních cest, a Mìstem Vimperk dle pøedloženého návrhu. Smlouva se týká provádìní prohlídek železnièního svršku a spodku, prohlídek a údržby sdìlovacího a zabezpeèovacího zaøízení, týkající se pøípojného místa vleèky Brloh, která je v majetku mìsta. Rada mìsta povìøuje starostku mìsta jejím podpisem. Rada schvaluje zmìny rozpoètu na rok 2005 dle pøedloženého návrhu: -zvýšení objemu rozpoètu na èástku ,34 tis. (rozp. opatøení è ) -zmìnu ve výdajích v èástce Kè (rozpoètová opatøení è ) Rada mìsta souhlasí s uzavøením Zmìny smlouvy o provádìní prací uzavøené mezi Mìstskou správou domù, s. r. 0., Vimperk, a Mìstskými službami Vimperk, s. r. 0., dle pøedloženého návrhu. Zmìna se týká vydání aktualizovaného ceníku údržbáøských prací. Rada mìsta povìøuje starostku mìsta jeho podpisem. Rada mìsta souhlasí s rozšíøením pøedmìtu podnikání u Mìstských služeb Vimperk s. r. 0., o dálší podnikatelské èinnosti: -zprostøedkování obchodu a služeb -montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených el. zaøízení dle pøedloženého návrhu. Rada mìsta udìluje plnou moc jednateli Mìstských služeb Vimperk, s. r. 0., Ing. Janu Martanovi k administrativním úkonùm s tím spojených. Rada mìsta udìluje plnou moc Ing. Janu Martanovi, jednateli Mìstských služeb Vimperk, s. r. 0., v souvislosti se zmìnou zakladatelské listinv sdoleènost.i (rlo7orn r"rl" ~nn1pl'nn.t;\

3 Vim.2/2006 tel mu-vim 3 Rada mìsta souhlasí s pøedloženým návrhem na složení komise pro posouzení výbìrového øízení na Digitální technickou mapu mìsta Vimperk a výbìr nejvhodnìjší nabídky. Za Mìsto Vimperk bude èlenem komise S. Chumanová vèetnì poradcù Ing. Václava Kokšteina a Ing. Michala Janèeho. Rada mìsta souhlasí s pøedloženým návrhem na složení komise pro posouzení výzvy na zajištìní peèovatelské služby na území mìsta Vimperk a v jeho okrajových èástech. Èleny komise jsou B. Slemarová, Mgr. D. Rúckerová, Ing. J. Králová Ináhradnice Ing. J. Schererová/. Rada mìsta bere na vìdomí návrh opravu objektu èp. 484, ul. Nad Stadionem, Vimperk Ipoliklinikal dle pøedloženého návrh MìSD, s. r. 0., Vimperk, a ukládá realizovat zateplení tohoto objektu v roce Rada mìsta souhlasí se zøízením lékárny v budovì èp. 332, Pivovarská ul., Vimperk. Jedná se o prostor bývalého kiosku a jedné garáže v tomto ob.iektu. Zápis ze schùze Rady mìsta Vimperk ze dne Rada mìsta rozhodla uzavøít smlouvu è. 26 o svozu a odstraòování komunálního odpadu mezi Mìstem Vimperk se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, zastoupeným na základì plné moci Radimem Kuèerou -Technické služby, Boubínská 223, Vimperk, a Mìstem Vimperk dle pøedloženého návrhu a povìøuje starostku mìsta jejím podpisem. Rada mìsta rozhodla uzavøít novou "Smlouvu o zajištìní zpìtného odbìru a využití odpadù z obalù" mezi Mìstem Vimperk a firmou EKO- -KOM, a. s., Praha 4, dle pøedloženého návrhu a povìøuje starostku mìsta jejím podpisem. Rada mìsta schvaluje zmìny rozpoètu na rok 2005 ve výdajích v èástce Kè dle pøedloženého návrhu Irozpoètová opatøení è /. Rada mìsta souhlasí s návrhem rozpoètu Mìsta Vimperk na rok 2006 a doporuèuje ho Zastupitelstvu mìsta k projednání. Rada mìsta rozhodla, na základì pøedložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek -výbìrové øízení "Digitální technická mapa mìsta Vimperk", že nejvýhodnìjší nabídku pøedložila firma GEFOS, a. s., se sídlem Kundratka 17, Praha 8, a dále Rada mìsta rozhodla uzavøít smlouvu o spo- Iupráci pøi tvorbì, aktualizaci a správì digitálních mapových podkladù mìsta Vimperk s firmou GEFOS, a. s., se sídlem Kundratka 17, Praha 8. Rada mìsta bere na vìdomí Zprávu auditora o stavu pohledávek, finanèního majetku a závazkù Nemocnice Vimperk, 0. p. s., a Odborné stanovisko znalce è. 98/2549/2005 o cenì oprav budov Nemocnice Vimperk, 0. p. s., které je nutné provést k zajištìní dobrého stavu nemovitostí ve vlastnictví mìsta, a doporuèuje tyto materiály pøedložit k projednání Zastupitelstvu mìsta. Rada mìsta doplòuje své usnesení è ze dne 21. II o souhlas s rozšíøením pøedmìtu podnikání u Mìstských služeb Vimperk, s. r. 0., o další podnikatelskou èinnost -podnikání v oblasti nakládání s nebezpeènými odpady. Zápis ze schùze Rady mìsta Vimperk ze dne Rada mìsta rozhodla uzavøít smlouvu o odmìnì za dílo Sudslavický okruh -nauèná stezka mezi Mìstem Vimperk a Spolkem na ochranu šumavské pøírody ve Vimperku dle pøedloženého návrhu a povìøuje starostku mìstajejich podpisem. Rada mìsta rozhodla uzavøít dohody o poskytnutí pøíspìvku na ošetøení památných stromù mezi Mìstem Vimperk a obcemi Èkynì, Bohumilice a Bošice dle pøedložených návrhù a povìøuje starostku mìsta jejich podpisem. Rada mìsta rozhodlauzavøít smlouvu o spolupráci mezi Mìstem Vimperk a Regionální rozvojovou agenturou Sumava, 0. p. s., Stachy, dle pøedloženého návrhu a povìøuje starostku mìsta jejím podpisem. Rada mìsta rozhodla uzavøít smlouvu na vytvoøení filmu o Vimperku a mikroregionu mezi Mìstem Vimperk a Ing. Vladimírem Kuncem, VIDEO-FOTO-KUNC, Havlíèkùv Brod, dle pøedloženého návrhu a povìøuje starostku mìsta jejím podpisem. Rada mìsta rozhodla uzavøít smlouvu è l0 o pøipojení nového areálu ÚSP Domeèek k distribuèní soustavì E.ON ÈR, a. s., dle pøedloženého návrhu a povìøuje starostku mìsta jejím podpisem. Rada mìsta souhlasí s konáním souèinnostního cvièení RESCUE- -ZTZS, oddíl dobrovolných záchranáøù Praha, v prostorách bývalého VVP Klášterec v dobì od za podmínek: -nepoškodit vytyèené Iyžaøské trasy -dále bude ze strany poøadatele brán zøetel na to, že lokality, ve kterých bude cvièení probíhat, se nacházejí v 2. pásmu Chránìné krajinné oblasti Sumava. Rada mìsta rozhodla na základì zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na zajištìní peèovatelské služby pro Mìsto Vimperk uzavøít smlouvu o zajištìní peèovatelské služby ve smyslu zákona è. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeèení na území mìsta Vimperk a jeho okrajových èástech s Nemocnicí Vimperk, 0. p. s., s platností od Rada mìsta schvaluje zøízení komise pro prevenci kriminality ve složení Jaromír Sebánek -Mìstská policie Vimperk, Stìpánka Válková -Mìstský úøad Vimperk, ppor. Dagmar Vymìtalová -Policie ÈR, Marie Jandová -OS ÈÈK Prachatice, Jitka Veverková -Úøad práce Prachatice, Mgr. Vladan Pokorný -zs Smetanova Vimperk, Bc. Vladislava Leheèková -zs TGM Vimperk, Ing. Dana Frnochová -OA a G Vimperk, Mgr. Martina Slámová -SOU stavební Vimperk, Dagmar Hrubá -Krizové centrum Prachatice. Manažerem prevence kriminality v rámci programu partnerství jmenuje Rada mìsta Jaromíra Sebánka, vrchního strážníka Mìstské policie Vimperk. Zápis ze schùze Rady mìsta Vimperk ze dne Rada mìsta schvaluje zmìny rozpoètu na rok 2005 dle pøedloženého návrhu: -zmìnu objemu rozpoètu na èástku tis. Kè (rozp. opatøení è ) -zmìnu rozpoètu ve výdajích v èástce Kè (rozp. opatøení è. 94). Rada mìsta rozhodla poskytnout finanèní pøíspìvek opèanskému sdružení Krizového kontaktního centra Prachatice ve výši Kè na rok 2005 na èinnost sdružení s tím, že pøíspìvek bude poskytnut z rozpoètu Odboru sociálních vìcí a zdravotnictví. Rada mìsta požaduje pøedložit vyúètování poskytnutého pøíspìvku. Rada mìsta rozhodla poskytnout finanèní pøíspìvek z prostøedkù Mìsta Vimperk Spoleènosti pro obnovu synagogy ve Èkyni, 0. p. s., ve výši Kè na vydání propagaèní publikace Synagoga ve Èkyni. Rada mìsta žádá po vydání této publikace o doložení øádného vyúètování. Rada mìsta rozhodla uzavøít kupní smlouvu mezi Mìstem Vimperk a Teplárnou Strakonice, a. s., Strakonice, jejíž pøedmìtem je prodej uhlí nacházejícího se v areálu U Sloupù ve Vimperku dle pøedloženého návrhu a povìøuje starostku mìsta jejím podpisem. Rada mìsta Vimperk jako jediný spoleèník pøi výkonu pùsobnosti valné hromady schválila rozšíøení pøedmìtu podnikání o zprostøedkování obchodu a služeb, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zaøízení, podnikání v oblasti nakládání s nebezpeènými odpady a zmìnu zakladatelské Iistiny ze dne ve znìní ze dne , , 8. II a ze dne , vše u obchodní spoleènosti Mìstské služby Vimperk, s. r. 0., se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, okres Prachatice, , IÈ: , zapsané v obchodním rejstøíku u KS v Èeských Budìjovicích, oddíl C, vložka 9133, pøièemž zakladatelská Iistina se mìní takto: V èlánku ètvrtém se doplòuje na závìr tento text: -zprostøedkování obchodu a služeb -montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zaøízení -podnikání v oblasti nakládání s nebezpeènými odpady Text v šestém èlánku: "Orgány spoleènosti jsou valná hromada a jednatel. Dozorèí rada se nezøizuje" se vypouští a nahrazuje se textem: Orgány spoleènosti jsou valná hromada, jednatel a dozorèí rada. Zaøazuje se èlánek za tøinácté s tímto textem: Ve spoleènosti se zøizuje pìtièlenná dozorèí rada. Do pravomoci dozorèí rady náleží: a) dohlížet na èinnost jednatele, b) nahlížení do obchodních a úèetních knih a jiných dokladù spoleènosti a kontrola údajù, které obsahují, c) pøezkoumání øádné, mimoøádné a konsolidované, popøípadì i mezitímní úèetní závìrky a návrhu na rozdìlení zisku nebo úhrady ztráty s pøedložením svých vyjádøení jedinému spoleèníkovi. O své èinnosti podává dozorèí rada jedinému spoleèníkovi pravidelnì písemnou zprávu, a to jednou roènì za uplynulý kalendáøní rok, a to do roku následujícího. Kromì toho musí dozorèí rada pøedložit mimoøádnou písemnou zprávu jedinému spoleèníkovi ve Ihùtì do 30 dní ode požádání ze strany spoleèníka. Èleny dozorèí rady jmenuje spoleèník. Funkèní období èlenù dozorèí rady je pìt Iet. Pro èleny dozorèí rady platí zákaz konkurence v témž rozsahu jako pro jednatele. Dále Rada mìsta Vimperkjako jediný spoleèník pøi výkonu pùsobnosti valné hromady jmenovala tyto první èleny dozorèí rady: Mgr. Pavel Dvo-

4 4 mu-vim tel Vim '.2/2006 øák, Ing. Jaroslav Zámeèník, Jitka Emestová, Stanislav Hlava, a Mgr. Jan Heøta. Rada mìsta rozhodla poskytnout /inanèní pøíspìvek TJ Šumavan -oddílu stolního tenisu Vimperk ve výši Kè z prostøedkù Mìsta Vimperk na zajištìní vánoèního tumaje ve stolním tenisu..0 zlatou vánoèku", který se uskuteèní dne Rada mìsta žádá po ukonèení akce o øádné vyúètování poskytnutého pøíspìvku. Rada mìsta rozhodla uzavøít dodatek è. 1 k nájemní smlouvì, která je uzavøená mezi Mìstskými lesy Vimperk, s. r. 0., a Mìstem Vimperk,jehož pøedmìtemje zmìna èl. VII- stanovení výše nájemného dle pøedloženého návrhu a povìøuje starostku jeho podpisem. Rada mìsta povìøuje Mìstské služby Vimperk, s. r. 0., pøípravou projektu a podáním žádosti o dotaci na kotel na biomasu v bývalé uhelné Jcotelnì Zápis ze schùze Rady mìsta Vimperk ze dne Rada mìstajmenuje hodnotící komisi pro veøejnou zakázku na stavební práce..bytové domy -48 BJ -vybavení" ve složení: èlenové komise: Ing. Jaroslav Zámeèník. Ing. Libor Kulíø, Ing. Michal Janèe, Josef Mistr, Ing. Ivana Janoudová náhradníci: Stanislava Chumanová, Ing. Ivan Jirsa, Ing. Václav Kokštein, Petr Kvìtoò, Alena Szabová. Rada mìsta jmenuje hodnotící komisi pro veøejnou zakázku na stavební práce "Bytové domy -48 BJ -ZT" ve složení: èlenové komise: Ing. Jaroslav Zámeèník, Ing. Libor Kulíø, Ing. Michal Janèe, Josef Mistr, Ing. Ivana Janoudová náhradníci: Stanislava Chumanová, Ing. Ivan Jirsa, Ing. Václav Kokštein, Petr Kvìtoò, Alena Szabová. Rada mìstajmenuje hodnotící komisi pro veøejnou zakázku na stavební práce "Bytové domy -48 BJ -úvìr na výstavbu" ve složení: èlenové komise: Stanislava Chumanová, Ing. Jana Králová, Jitka Ernestová, Ing. Libor Kulíø, Ing. Michal Janèe náhradníci: Marcela Becková, Jiøina Vondrášková, Mgr. Jiøí Toušl, Ing. Ivan Jirsa, Ing. Václav Kokštein. Rada mìsta souhlasí se zpùsobem zadání a rozsahem prací pøi úpravì kanceláøí v budovì TKB, èásti AB v 2NP pro potøeby odboru výstavby a územního plánování dle pøedloženého návrhu. Rada mìsta souhlasí se složením komise pro výbìrové øízení na zpracovatele Lesních hospodáøských osnov Mìsta Vimperk: Ing. Josef Kotál -pøedseda komise, Ing. Michal Janèe, Ing. Miroslav Plecer, Ing. Bohumil Petrášek, František Øehoø -èlenové komise, Ing. Jaroslav Zámeèník, Ing. Milan Kotrba, Ing. Karel Schwamberger, Stanislav Hlava, JosefMistr -náhradníci. Rada mìsta bere na vìdomí složení výbìrové komise vyhlášeného výbìrového øízení na místo úøedníka Odboru výstavby a územního plánování ve složení: Ing. Václav Kokštein -pøedseda komise, Ing. Marcela Šebelíková, Vojtìch Zábranský, Ing. Michal Janèe a Ing.Josef Jedlièka -èlenové komise. Rada mìsta bere na vìdomí zápis ze zasedání kulturní komise konané dne a souhlasí s poskytnutím finanèních pøíspìvkù takto: -Stifterovu pošumavskému železniènímu spolku ve výši Kè na "Silvestrovskou jízdu" -SDH Výškovice ve výši Kè na poøízení dvou kusù masek do tradièního masopustního prùvodu a na dopravu zájezdu pro dìti do ZOO Plzeò -asociaci pro rozvoj tance ve Vimperku ve výši Kè na nájem sálu. Pøíspìvky budou poskytnuty z kapitoly pokladní správa, pøíspìvky a dotace -kulturní komise a jejich èerpání bude øádnì doloženo finanènímu odboru. Dále Rada mìsta doporuèuje Zastupitelstvu mìsta schválení finanèního pøíspìvku divadelnímu spolku Bouèek ve výši Kè na poøízení zvukové a svìtelné aparatury. Rada mìsta rozhodla o zmìnì è. 1..Smlouvy o obstarání a prodeji neupotøebitelného majetku v areálu bývalých kasáren U Sloupù" ze dne mezi Mìstem Vimperk a Mìstskými službami Vimperk, s. r. 0., a povìøuje starostku mìsta jejím podpisem. Rada mìsta rozhodla uzavøít darovací smlouvy dle pøedloženého návrhu s firmami 1) Eva Kodýdková, Mírová 460, Vimperk 2) TV CZ, s. r. 0., Vimperk 3) MOON -Pavel Ondøich, Kamenný Újezd 510 4) Bohumil Kantor -Atlantik, Vimperk 5) Zlatnictví Centrál, Vimperk 6) Hobbytech, s. r. 0., Vimperk pro Mìstskou policii Vimperk na rok 2005 a povìøuje starostku mìsta jejími podpisy. Zápis ze schùze Rady mìsta Vimperk ze dne Rada mìsta rozhodla ve smyslu 6 odst. 3 zákona è. 40/2004 Sb., o veøejných zakázkách. ve znìní pozdìjších pøedpisù. zadat vypracování Zmìny è. 3 územního plánu sídelního útvaru Vimperk a související nezbytné technické pomoci spoleènosti Projektový atelier AD. s. r. 0.. Ceské Budìjovice. zastoupení Ing. arch. Jaroslavem Daòkem, a povìøuje starostku mìsta oslovit uvedenou spoleènost k pøedložení smlouvy o dílo. Rada mìsta rozhodla uzavøít smlouvu o poskytnutí architektonické studie è. 14 zpracované v rámci celostátní soutìže Cena Petra Parléøe se Spoleèností Petra Parléøe, s. r. 0.. Praha. jejímž pøedmìtem je využití areálu bývalého pivovaru ve Vimperku a povìøuje starostku mìsta jejím podpisem. Rada mìsta rozhodla uzavøít Smlouvu o zajištìní sbìru. odstranìní nebezpeèných odpadù a provozování sbìrného dvora mezi Mìstem Vimperk a firmou Mìstské služby. Vimperk. s. r. 0., zastoupenou jednatelem Ing. Janem Martanem. dle pøedloženého návrhu a povìøuje starostku mìsta jejím podpisem. Rada mìsta rozhodla neposkytnout finanèní pøíspìvek z prostøedkù Mìsta Vimperk Komunitì pro duchovní rozvoj. 0. p. s.. Ckynì na èásteènou úhradu propagaèní tiskoviny s názvem..více Iesù pro usmíøení klimatu". Rada mìsta souhlasí s používáním znaku Mìsta Vimperk pro administrativní úèely Nemocnice Vmperk. 0. p. s. (hlavièkový papír. vizitky). Rada mìsta souhlasí s použitím loga mìsta Vimperk na propagaèních materiálech spojených s akcí..dívka Sumavy 2006", která se uskuteèní v Klatovech. Rada mìsta schvaluje zmìny rozpoètu na rok 2005 dle pøedloženého návrhu: -zmìna objemu rozpoètu na èástku tis. Kè (rozp. opatøení è ) -zmìnu rozpoètu ve výdajích v èástce Kè (rozp. opatøení è, ). Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva mìsta Vimperk, konaného dne od 15 hod. v sále MìKS Vimperk Zastupitelstvo mìsta rozhodlo koupit pozemky zapsané u Katastrálního úøadu pro Jihoèeský kraj, Katastrální pracovištì Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnickém è. 28 pro vlastníka ZZV Prachatice, a. s., se sídlem Prachatice, Pivovarská 197, tam oznaèených jako KN è. 148 o výmìøe 2044 rn2, KN è o výmìøe 1128 rn2, KN è o výmìøe 18 rn2 a KN è o výmìøe 709 rn2 za cenu v místì a èase obvyklou stanovenou soudním znalcem, posudkem è. 2216/2005 z ve výši Kè. Zastupitelstvo mìsta povìøuje starostku podpisem kupní smlouvy. Zastupitelstvo mìsta rozhodlo prodat ocelovou halu pro skladování zemìdìlských produktù typu Jeseník postavenou na pozemku zapsaném u Katastrálního úøadu pro Jihoèeský kraj, Katastrálního pracovištì Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na listu vlastnictví jako parcela KN st. è. 2564/2 Ing. Miroslavu Staòkovi, bytem Onšovice 22, Ckynì. Pøedmìtem prodeje je samotná hala bez pozemku za cenu nabídnutou kupujícím ve výši 150 OOOKè bez DPH. Podmínkou prodeje je závazek kupujícího k odstranìní haly z pozemku do Kupní cena bude uhrazena v plné výši vèetnì DPH pøed podpisem kupní smlouvy, a to do 15 dnù od seznámení s jejím obsahem. Kupující uhradí ve stejném termínu mìstu náklady spojené s ocenìním prodávané nemovitosti ve výši Kè. Zastupitelstvo mìsta povìøuje starostku podpisem kupní smlouvy. Zastupitelstvo mìsta rozhodlo prodat pozemky zapsané u Katastrálního úøadu pro Jihoèeský kraj, Katastrálního pracovištì Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví pro Mìsto Vimperkjako parcely KN è. l775127, KN è. l775128, KN è. 775/29, KN è. l775130, KN è. l Parcely jsou pøipraveny pro výstavbu rodinných domù a prodávají se za dohodnutou cenu Kè, která obsahuje i náklad na poøízení technické infrastrukturv, sdoleènosti

5 Vim.2/2006 tel mu-vim 5 MANE HOLDING, a. s., se sídlem v Praze 5 -Zbraslav, Sulova 1356/1. Na prodávané pozemky bude zøízeno pøedkupní právo jako právo vìcné ve prospìch Mìsta Vimperk. Zastupitelstvo mìsta rozhodlo uzavøít smlouvu è o poskytnutí dotace z prostøedkù Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytù v obcích pro pøíjmovì vymezené osoby dle naøízení vlády è. 146/2003 Sb. se Státním fondem rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci, pracovištì Praha, dle pøedloženého návrhu a povìøuje starostku mìsta jejím podpisem. Zastupitelstvo mìsta schvaluje Plán odpadového hospodáøství Mìsta Vimperk dle pøedloženého návrhu, zpracovaný spoleèností ÈECH- -ODPADY, s. r. 0., se sídlem Volfíøov, dne Zastupitelstvo mìsta schvaluje zmìnu rozpoètu na rok 2005 dle pøedloženého návrhu: -zvýšení objemu rozpoètu na celkovou èástku ,94 tis. Kè (rozp. opatøení è. 74, 75) -zmìnu rozpoètu ve výdajích v èástce Kè (rozp. opatøení è. 76, 77, 80)..Zastupitelstvo mìsta rozhodlo uzavøít Smlouvu è o poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního fondu životního prostøedí ÈR mezi Mìstem Vimperk s Státním fondem životního prostøedí ÈR, dle pøedloženého návrhu a povìøuje starostku mìsta jejím podpisem. Zastupitelstvo mìsta rozhodlo vydat Obecnì závaznou vyhlášku Mìsta Vimperk è. 5, kterou se mìní Obecnì závazná vyhláška Mìsta Vimperk è. 3/2004 o místních poplatcích. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva mìsta Vimperk, konaného dne od 15 hod. v sále MìKS Vimperk Zastupitelstvo mìsta nesouhlasí s poøízením dílèí zmìny ÚPSÚ Vimperk, jejíž pøedmìtem by bylo využití pozemkù PK poz. parc. è. 271, 286 a 289 v k. ú. Skláøe. Zastupitelstvo mìsta souhlasí s tím, aby uvedené pozemky byly pøedmìtem posouzení z hlediska jejich možného využití pro bydlení v rámci poøízení Zmìny è. 3 ÚPSÚ Vimperk. Zastupitelstvo mìsta schvaluje zámìr realizovat preventivní aktivity v rámci programu Partnerství. Zastupitelstvo mìsta schvaluje zmìnu rozpoètu na rok 2005 dle pøedloženého návrhu: zmìna rozpoètu ve výdajích v èástce Kè (rozp. opatøení è. 95 -è. 98) zvýšení objemu rozpoètu na èástku ,2 tis. Kè (rozp. opatøení è. 99 -è. 102). Zastupitelstvo mìsta povìøuje Radu mìsta projednáním rozpoètových opatøení k rozpoètu roku 2005 za období od do a pøedložením schválených zmìn rozpoètu roku 2005 na prvním zasedání Zastupitelstva mìsta Vimperk v roce Zastupitelstvo mìsta schvaluje rozpoèet Mìsta Vimperk na rok 2006 v celkové výši tis. Kè dle pøedloženého návrhu s jednou navrženou zmìnou. Zastupitelstvo mìsta schvaluje rozpoètový výhled do roku 2010 dle pøedloženého návrhu. Zastupitelstvo mìsta rozhodlo uzavøít Kupní smlouvu a smlouvu o zøízení vìcného bøemene mezi Ceským Telecomem, a. s., Praha 3 a Mìstem Vimperk dle pøedloženého návrhu a povìøuje starostku mìsta jejím podpisem. Smlouva se týká koupì budovy Ceského Telecomu, Nad stadionem 199, na parc. è. 1830/5 a pøilehlých pozemkù parc. è. 1830/5, 1830/2, 1830/107, 1830/108, 1830/136, 1830/137 a 1830/138 a dále zøízení vìcného bøemene v samotné budovì. Zastupitelstvo mìsta souhlasí s poskytnutím finanèního pøíspìvku divadelnímu spolku Bouèek ve výši Kè na poøízení zvukové a svìtelné aparatury. Pøípìvek bude poskytnut z kapitoly pokladní správa, pøíspìvky a dotace -kulturní komise a jeho èerpání bude øádnì doloženo finanènímu odboru. Zastupitelstvo mìsta bere na vìdomí zprávu auditora o stavu pohledávek, finanèního majetku a závazkù Nemocnice Vimperk, 0. p. s., ze dne ke dni a odborné stanovisko znalce o cenì oprav budov Nemocnice Vimperk, 0. p. s. Zastupitelstvo mìsta souhlasí se zmìnou zakládací listiny ve tøetím odstavci obecnì prospìšné spoleènosti Nemocnice Vimperk, 0. p. s., se sídlem Vimperk, Obora 317, IC Jedná se o doplnìní obecnì prospìšné služby s názvem "Podnikání v oblasti nakládání s nebezpeènými odpady". Každé správné mìsto nebo obec má turisticky orientaèní bod, který dává svùj obraz celému okolí. Naše mìsto Vimperk má jako nepøehlédnutelnou dominantu zámek. Za staletí, co stojí na skále, pamatuje hodnì. Èasy dobré, zlé a i ty nej- I horší. Støídali se v nìm páni, kteøí se starali o jeho vzhled a snažili se jej vylepšit, zanechat svou historickou stopu. Turista, který navštíví mìsto, sotva zapomene zavést své kroky k této hlavní atrakci. Zámek vzbuzuje u každého návštìvníka pocity respektu a obdivu nad jeho mohutností. Urèitì nejedno bývalé okresní I mìsto nám zámek s bohatou historií závidí. V mnoha knihách o Šumavì je zámek zmiòován jako centrum veškerého dìní ve mìstì. Poslední velkou rekonstrukcí prošel v roce Souèasná doba se na jeho vzhledu podepisuje také negativnì. Po spoleèenských zmìnách v roce 1989 se zdálo, že dojde k naplnìní pøání všech milovníkù historie a zámek bude využíván k úèelùm, které jsou v jeho rozlehlých prostorách realizovatelné. Plány byly veliké, ale bohužel se vše zadrhlo na finanèní stránce. Souèasný majitel, Ministerstvo životního prostøedí, jej chtìlo nìkolikrát prodat v dražbì, ale nesehnalo žádného zájemce. Správa Národního parku Šumava, jeho nynìjší správce, se vyjádøila, že "zámek je pro ni pøítìží a jako majetek nepotøebný," cituji slova I diplomata parku Roberta Zemana, uveøejnìná v MF Dnes dne 10. prosince Podivuhodný vztah ke kulturní památce. Za tìmito slovy bych spíše slyšel "zámek je od Prahy daleko, nedá se komerènì využít na rùzné párty s celebritami dnešních dnù". Faktem je, že souèasný správce investoval na zastøešení nemalé prostøedky, ale jen proto, aby do zámku nepršelo. Pùsobivé osvìtlení stálo korun. Svìt- 10 ale však smìøuje na tu lepší èást. Pokud by osvìtlilo levou stranu, vidìno ze silnice pod zámkem, spatøil by každý tu horší realitu. V souèasné dobì je na této stranì zámku buï zcela nebo úplnì poškozeno 37 oken. Zajímavá vizitka hospodáøe. Kráse to rozhodnì nepøispìje. Považuji rozhodnutí zastupitelù pøevzít zámek do majetku mìsta za správné, ale velmi problematické. Urèitì by nemìli spoléhat jen na strukturální a jiné fondy EU. Nejsou samospasitelné, souèasná tendence starých èlenù EU omezit finanèní tok penìz na úkor nových èlenských státù je více než zøejmá. Èásteèným øešením, jak financovat provoz zámku, by bylo uspoøádat veøejné sbírky, koncerty dechovky, vystoupení mažoretek a jiné podpùrné programy. Vimperský zámek si rekonstrukci urèitì zaslouží. Je naší nepopiratelnou dominantou. Bylo by škoda ji nechat zchátrat. Karel Beránek

6 6 mu-vim tel Vim '.2/2006 Dokonèení ze str. J V souèasné dobì nemùžeme ve Vimperku spoléhat pouze na pøíchod nových investorù a to i z dùvodu, že naše mìsto nemá vybudované vhodné investièní zóny (!), které by byly konkurenceschopné na trhu ÈR, kde takovýchto podnikatelských zón je v dnešní dobì významnì více než je poptávka trhu. Areál kasáren Sloup je urèitì zajímavý majetek pro mìsto, ale obávám se, že nikoliv z pohledu rozvoje podnikání, ale pouze z pohledu získání finanèních prostøedkù z odprodeje nemovitostí (Mìsto Vimperk získalo tento majetek bezplatnì). Proto je nutno skuteènì rozhodnout o nutných prioritních irtvesticích, které "posunou" naše mìsto a posílí zde kupní sílu. Mluvím o rozvoji mìsta, kde klíèovým faktorem bude rozvoj cestovního ruchu, a proto by vedení radnice mìlo maximálnì podporovat projekty tímto smìrem (nikoliv pouze informaèní centrum nebo prezentaèní výstavy...). Myslím si, že každý, kdo žije ve Vimperku, potvrdí, že kupní síla vemìstì není dostateèná, dùkazem toho je redukce drobného podnikání ve Vimperku, "vyprazdòování" podnikatelských aktivit ve mìstì (pokud zde nezahrnujeme masivní rozvoj podnikání vietnamských spoluobèanù). Již více než dva roky nìkteøí radní informují veøejnost (jmenovitì p. Dvoøák), že Mìsto Vimperk plánuje rozvojové projekty v lokalitì kasáren Sloup, pozemkù Støelnice a dále využití zámku ve spolupráci s anglickými investory (spoleèností Progress 21 Limited). Jaký je poslední výsledek tìchto jednání? Právì tento radní p. Dvoøák dokáže psát dlouhé èlánky, kde opakuje víceménì investice, které byly vyvolány povodnìmi nebo jinými vnìjšími vlivy, a pak dokáže shrnout ještì dlouhodobì známé nutné investice do infrastruktury s konstatováním, že zde ovšem chybí finanèní zdroje... Nenašel jsem v jeho èláncích žádný rozvojový projekt nebo nápad, který by byl reálnì uskuteènitelný a pøispìl by krozvoji Vimperska. Použiji-li ji jeho slov, tak si myslím, že právì tento radní používá virtuálnì prázdné vìty amám velkou obavu, jestli je schopen svoji roli na radnici plnit... Není ovšem cílem, aby tento èlánek vyznìl pouze kriticky, a proto v následujícím pøedkládám základní cíle a témata, které by mìsto mìlo, dle mého názoru, prioritnì øešit. První oblastí jsou nutné investice, které jsou již dlouhodobì známy a vìtšinu z nich také radnice již deklarovala ve svých prohlášeních v minulosti. Vedle nutné investice do TKB (bude koupena v r. 2006) se zde jedná se o investice do infrastruktury -rozšíøení skladky Pravìtín (nedostateèná kapacita), modernizace èistírny vod, obnova a rozvoj kanalizace (zde je hrozba nesplnìní podmínek EU po roce 2010). Zde bude nutností prioritnì zajistit finanèní zdroje tak, aby nebylo ohroženo hospodaøení Mìsta. Obdobím pro úspìšné zajištìní dotaèních titulù v této oblasti jsou reálnì ještì následující tøi roky, tj. do konce roku Potom již bude získání finanèních prostøedkù z EU velmi problematické. Zejména v oblasti vodárenství a odpadového hospodáøství je jednou z cest výbìrové øízení na provozovatele pro zlepšení podmínek pro mìsto, kde jedno z kriterií by mìlo být spolufinancování tìchto investic ze strany daného provozovatele vodárenství nebo provozovatele technických služeb ve mìstì. Jiné investice do infrastruktury by mìly být realizovány pouze v rámcí projektu, kde bude zajištìn jednoznaèný pøínos a návratnost mìstu, popøípadì pokud mìsto bude mít na tyto ostatní akce volné finanèní prostøedky ve svém rozpoètu (ovšem po realizaci rozvojových investic a projektù). Druhou oblastí jsou investice do rozvoje kultury a sportu. Chci zde pøipomenou diskusi z minulého roku ohlednì nevýhodného pronájmu kulturního domu. Dnešní stav je takový, že mìsto odstoupilo od paušálního pronájmu (cca 900 tis. roènì) a pronajímá si sál pouze na individuální akce (nelze než pozitivnì hodnotit). Nezapomínejme ale, že stále není vyøešen cílový stav zajištìní kulturního zázemí ve mìstì. Nikdy z moji strany nebyla vznesena kritika ohlednì cíle, tj. dosáhnutí zlepšení kultury v našem mìstì, ale kritika vždy smìøovala ke zpùsobu provedení tohoto zámìru...koneèné øešení této oblasti by mìlo být jednou z priorit mìsta. Tøetí oblastí je hospodaøení øešení krize hospodaøení (v dnešní dobì fakticky ztráta vlivu Mìsta na chod nemocnice!). Vedení Mìsta, dle mého názoru, zde neøešilo pøíèiny, ale pouze dùsledky... Ètvrtou oblastí jsou rozhodnutí o zámìrech, které budou mít bezprostøední dopad na rozvoj našeho mìsta. Zde je nutno stanovit priority pøi realizaci -právì toto je zodpovìdnost vedení radnice a úspìšnost její realizace by mìla být hodnocena pøi komunálních volbách. Níže uvedené témata jsou právì tím, co pokládám za klíèové faktory úspìchu pøi rozvoji mìsta a pokud bych mìl mít možnost ovlivòovat rozhodování mìsta, tak právì toto jsou priority, které bych pøednostnì øešil: 1. Plavecký bazén -tato investice bezprostøednì mùže podpoøit rozvoj turistického ruchu ve mìstì. Bìžnou zvyklostí v zahranièí právì je provozování plaveckého bazénu v blízkosti horských støedisek. Finanèní zdroje na realizaci tohoto zámìru je reálné zabezpeèit. 2. Zmìna mìstské architektury -investice do architektonické podoby mìsta (veøejné plochy), tak aby design mìsta odpovídal "horskému" mìstu jako turistického centra v podhùøí Šumavy umístìného na hlavním silnièním tahu (!). Zlepšení turistického informaèního systému (...možnost zavedení elektronických aktivních info ploch). Zkušenosti je možno urèitì èerpat v zahranièí ze stejných projektù a dotaèní tituly jsou zde také reálnì dosažitelné. 3. Využití symbolù a historických témat spojených s Vimperskem, popø. Šumavou -muzeum knihaøství ve Vimperku (Steinbrenner), Klostermannovo muzeum...toto je mimo jiné oblast, která nemusí být tak finanènì nároèná, ale mùže významnì zvýšit atraktivitu mìsta. 4. Kasárna Sloup -jaký je cílový stav této podnikatelské zóny? Jaké budou plánované výnosy (pøíjmy) a náklady Mìsta v tomto areálu? 5. Finální rozhodnutí zámek -využití projektù PPP (forma investice za úèasti veøejných a privátních zdrojù). 6. Aktivní úèast pøi øešení samotného mìsta èasto nepøímá. Je nutno ovšem øíci, že vstup investora do mìstaje ovlivnìn i kvalitou pracovních kvalifikovaných sil. Tito lidé ovšemjsou ochotni se stìhovat èasto pouze do lokalit, kde je dobrá úroveò infrastruktury služeb. Zde se "kruh uzavírá", protože právì rozvoj služeb je možno podporovat pøes rozvoj cestovního trhu -zvýšením poptávky trhu (zvýšení kupní síly) Zastupitelstvo na svém posledním prosincovém zasedání projednalo rozpoèet Mìsta Vimperk. V tomto rozpoètu jsou vedle povinných, tzv. mandatorních výdajù opìt pøevážnì investice, které je možno zaøadit pouze mezi bìžné investice, vyjma investice do bytových dvou domù na sídlišti, které ovšem významnì zadluží pokladnu našeho mìsta. Bylo by zajímavé, kdyby nám vedení radnice srozumitelnì a jednoduše sdìlilo, jakým zpùsobem se zvýšila v jednotlivých letech zadluženost mìsta (èerpání úvìrù) od roku Bohužel v rozpoètu na rok 2006 nenajdeme projekty, které by skuteènì "nastartovaly" rozvoj cestovního ruchu na Vimpersku... Výše uvedeným stanoviskem jsem chtìl øíci, že není cesta pouze investovat do infrastruktury a údržby mìsta, ale je nutno hledat èasto i "šílené"nápady, které "skokovitì" zlepší prosperitu našeho mìsta. Vimperk není ve standardní situaci, protože v prvních obdobích po roce 1989 byl rozvoj našeho mìsta velmi pomalý ve srovnání s okolními mìsty, a nyní proto musí jasnì a rychle definovat své prioritní rozvojové cíle, které dùslednì vedení radnice bude realizovat. Domnívám se, že toto je právì role volených zastupitelù, resp. radních mìsta pøicházet se strategickými zámìry (nìkdy i "šílenými" nápady), které dají smìr a impuls v rozvoji mìsta. Na bìžnou operativní èinnostjsou naradnici úøednici a nemùže toto být hlavní èinností vedení radnice...právì nápady (nejlépe realizovatelné!) jak dále a úspìšnì (v našem pøípadì "hodnì rychle") rozvíjet mìsto by mìly být vstupenkou pro úspìch uchazeèù o pøízeò volièù v komunálních volbách na podzim tohoto roku... pøíspìvkových organiz3cí 3 firem uzavøených prùmyslových objektù vl3stnìných mìstem. Zde je nutno ve mìstì. Zde ovšem je pomoc Ing. Martin Paštika, MBA vyhodnotit, zda není možno zlepšit nákladovost tìchto firem a institucí, tak aby nebyl zatížen rozpoèet Mìsta (pøíspìvkové organizace), Vlajka mìsta -anketa respektive aby mìsto mìlo vìtší Mìsto Vimperk vyhlásilo soutìž na podobu mìstské vlajky. Do uzávìrky pøíjmy z èinností firem vlastnìných, která byla , došlo nìkolik desítek návrhù od 15 autorù. 25 Mìstem Vimperk (pøevážnì s. r. 0.). z tìchto návrhù Vám pøedkládáme k posouzení na webových stránkách Do této oblasti bych zaøadil i Nemocnicí Mìsta Vimperk,kde mùžete do hlasovat. Vítìzný návrh bude Vimperk, 0. p. s., kde ne-, ocenìn a má šanci se stát oficiální podobou vlajky mìsta. jsem zcela ztotožnìn se zpùsobem i~ Jan Plánek, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu~

7 Vimperské novinv 2/2006 tel I v roce 2006 je možno požádat Mìsto Vimperk o pøíspìvek na poøádání kulturní akce. Postup je následující: -vyplnìní žádosti (lze ji stáhnout z webových stránek Vimperka doplnìné návrhem rozpoètu a podání na podatelnu Mìstského úøadu -po schválení dotace podepsání smlouvy mezi organizací a Mìstem Vimperk -pøedložení vyúètování získané dotace. zací s pùsobností na území Vimperka -akce, která by oslovila veøejnost v širším okolí Vimperka -poskytnutí pøíspìvku pro studenty na poøádání maturitních plesù podmínit tím, že studenti bìhem roku sami zorganizují nìjakou akci vks -výše poskytnuté dotace do Kè -pøíspìvek schvaluje Rada mìsta, která bude vycházet z návrhu kultumí komise. Dechový orchestr ZUŠ Vimperk slaví další mezinárodní úspìch Dále je možno od mìsta získat dotaci na akci poøádanou ve velkém sále, jako jsou napø. plesy. Poskytnutí pøíspìvku se bude øídit následujícími pravidly: -rozsah akce vyžaduje velký Prosíme organizace, spolky, sdružení, atd, aby pøedložily žádosti o pøíspìvek na konání nìjaké kulturní akce nebo svoji pravidelnou èinnost v r co nejdøíve, aby kulturní komise mohla upravit sál svùj rozpoèet. -akce bude poøádaná organi Jan Heøta Dokonèení ze str. 1 vì anglických partnerù v prosinci se nevynoøilo nic konkrétního pro projednání v Zastupitelstvu. Pøipadný investor si prohlédl oblast nabízenou k investicím. Stále platí zámìr mix-zóny, o kterém rozhodlo Zastupitelstvo -èili zóna drobného podnikání a rekreaèního využití. A pochopitelnì i zámku, jehož pøedání leží na ministerstvu. Musí to být projekt na principu PPP s "využitím symbolù a historických témat", jak o tom píšete, nic nového. A Zastupitelstvo, nikoli Dvoøák, rozhodne pøípadnì co dál. Možná, že o tom Dvoøák, na rozdíl od jiných, nìco zase napíše. Skoda, že na stole není nìjaký Váš "šílený" nebo "skokový"nápad. Pomohlo by to. Kdybyste soustavnìji sledoval zasedání Zastupitelstva, Rad mìsta, tak byste musel vìdìt, že vedení radnice plní to, co svým obèanùm slíbilo ve volebním programu. 2ivot a praxe pøináší vìci, na které pak musíte operativnì reagovat. Z mé pozice se snažím rozhodovat o správì mìsta tak, abychom šli dál. Nìco lze ovlivnit pøímo, nìco ne. A že ještì potøebujeme opravit školy, školky (deficit 20 mil.), dokgnèit infrastruktury všeho druhu (øádovì za 50 a víc mil.), øešit situaci lidí dùchodového vìku, tìch je v mìstì už kolem 19 %, vyøešit sportovištì, parkovištì, USP Domeèek atd., ví všichni zastupitelé. Byli jsme zvoleni lidmi, abychom jim pomohli øešit denní problémy i perspektivu mìsta. A vìtøe mi, že jak placení fi,nkcinnáøi. úøedníci Mìsta, tak my, co to dì!áme ve vo!ném èase po práci, se o to snažíme. V reá!ných zámìrech je pak nutné vážit, co je možné a dostupné. Mys!ím, že mi!idé rozumìjí, co tím chci øíci. Do èíse! se pouštìt nebudu, ta jsou pro všechny dostupná. Napsat a s!íbit si mùžete, co chcete. O "specifických pøednostech mìsta" jste už psal dávno. Jenom se slohovì opakujete. Pøed dvìma roky by! pøijat Zastupitelstvem mìsta jednomys!nì, vèetnì h!asù zastupite!ù z Vaší kandidátky ODS, plán investic na støednìdobé období. Ce!kem je to je øádovì 300 mi!. Kè a víc. Rozumné øešení pro všechny. Proè jste nevystoupi! s hodnocením? To jste je nemìl èi nemáte a!ternativy? Vážený pane Ing. Martine Paštiko, MBA. Váš è!ánek mohu chápat jako pøedvo!ební. Vaše vzorové teze jistì posoudí ètenáøi a pøál bych Vám "pokud byste mìl možnost ovlivòovat rozhodování mìsta", abyste mìl úspìch. Podle všeho budete asi chtít kandidovat na nejvyšší posty ve mìstì, pros!ýchá se, že údajnì i jako lídr kandidátky na místo nejvyšší. Je proto i dobøe, že jste se vyjádøi!, jak byste Vy rozhodova!. Za námi stojí úspìchy i prob!émy, práce s øízením Mìsta. Za Vámi, pøed Vámi? A to rozhodou obèané. Tìším se na náš souboj, z mé strany bude s!ušný a korektní, a!e i rozhodný. Možná budeme my, tøeba Vy, pøekvapeni. Mgr. Pavel Dvoøák, radní Dne 7. ledna 2006 se konal v Praze Mezinárodní festival dechových hudeb Praha Jedná se o mezinárodní soutìž, kde zápo-!í orchestry ve tøech kategoriích - støední, vyšší a nejvyšší. Ty nejsou omezené vìkem. Odlišují se pouze nároèností repertoáru a povinnou skladbou, kterou každé kategorii urèuje porota. Orchestr vimperské "zušky" se pøihlásil do støední kategorie. Na tuto soutìž se pøipravoval dva mìsíce. Nejintenzivnìjší zkoušky probìhly o vánoèních prázdninách. 6. lednajsme byli spoleènì s dirigentem Petrem Staòkem pøijati radním hlavního mìsta Prahy, panem Bohumilem Èerným, v Brožíkovì síni Staromìstské radnice. Zde nám byla pøedstavena mezinárodní porota, v jejímž èele stál hudební skladatel a dirigent Evžen Zámeèník. Poté jsme se zúèastnili slavnostního koncertu Ústøední hudba armády Èeské republiky. Orchestr dorazil do Prahy ráno v den soutìže. Velmi nás všechny vydìsil0, když jsme vidì!í èleny ostatních kapel. SI0 totiž vìtšinou o dospìlé muzikanty a tak jsme zjisti!í, že jsme nejmladší soutìžící. V 10:30 hodin nastoupil orchestr do soutìže. Pøedvedl vynikající výkon a bylo vidìt, že mladí muzikanti hrají s chutí a elánem. Vyhlášení výsledkù bylo naplánované až na 19:30 hodin. Do té doby jsme poslouchali výkony ostatních úèinkujících. Závìreèný ceremoniál obohatila svým skvìlým vystoupením kapela Bøezovanka a hudební mág Jiøí Stivín. Poté následova- 10 samotné vyhlášení výsledkù. Ve veliké konkurenci orchestrù z Nìmecka, Belgie a CR jsme se umístili ve zlatém pásmu. Zároveò jsme byli vyhlášeni absolutním vítìzem støední kategorie. Mimo to nám byla udìlena cena poroty za nejlepší provedení povinné skladby a cena poroty za sólové výkony trumpetistù Martina Vališe a Jana Hrdlièky. Propuklo veliké nadšení, protože nikdo takový úspìch neèekal. V poslední dobì totiž probíhá v orchestru generaèní výmìna a polovina hudebníkù nemìla se soutìží takovéto úrovnì žádné zkušenosti. Na závìr bych chtìl podìkovat všem èlenùm orchestru za pøedvedený výkon a vynikající reprezentaci školy. Zároveò dìkuji všem uèitelùm dechového oddìlení, nejvíce pak dirigentovi orchestru Petru Staòkovi. Pavel Vališ øeditel zus Vimperk ~il ~ 1\ t~~$~~; di~ ~ Q ték ()

8 8 mu-vim tel Vim 2/2006 Dne byl otevøen nový Sbìrný dvùr ve Vimperku a nerudovská otázka je pro Vimperáky témìø vyøešena. Nyní je jen na nás, jak této možnosti využijeme a nebo zda budeme nadále zneèiš ovat naše okolí a poškozovat životní prostøedí. Kde Sbìrný dvùr najdete? Podívejte se na mapu. Kdo Sbìrný dvùr provozuje a kdo Vám podá informace? Mìstské služby, s. r. 0., se sídlem Steinbrenerova 6, Vimperk IÈ: mè: cz Informace: Jaromír Tomšovic Jan Martan Marie Hejlková , Josef Kotál , Komu Sbìrný dvùr (dále jen SD) slouží? a) SD je urèen pro všechny obèany s trvalým pobytem ve Vimperku èi jeho osadách. Tuto skuteènost obèané prokáží nejlépe obèanským prùkazem pøi pøedávání odpadu. b) Právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím pro bìžné druhy odpadù, na které má provozovatel SD souhlas. c) Obèanùm okolních obcí na území obce s rozšíøenou pùsobností Vimperk, pokud dotèená obec uzavøe s provozovatelem SD smlouvu. Kdy je Sbìrný dvùr otevøen? Pondìlí 14:00-18:00 Støeda 8:00-12:00, 14:00-18:00 Pátek 14:00-18:00 Sobota 8:00-12:00 Kolik zaplatíte? Ob{:ané s trvalým pobytem ve Vimperku èi jeho osadách mají SD k dispozici zdarma. Právnické osoby a fyzické osoby podnikající zaplatí cenu za likvidaci konkrétního odpadu plus manipulaèní poplatek. Ceník je k nahlédnutí ve SD. Platba u obèanù okolních obcí bude vycházet z uzavøené smlouvy, ale pøedpokládáme, že platby budou fakturovány pøíslušné obci a obèan ve SD nebude platit nic. Jaké odpady mùžete do SD odnášet? Jednoduše øeèeno: -veškeré odpady, které nepatøí do popelnice -odpad, který se popelnice nevejde (a Vy jej nechcete jako nìkteøí bordeláøi házet vedle popelnice a riskovat pokutu za zneèiš ování veøejného prostranství) -odpad, u kterého nevíte kam s ním. Pøesto nìkolik konkrétních druhù odpadù, které mùžete odnášet dosd: a) nebezl1eèn'ý odoad -obaly od barev ajejich zbytky, obaly od sprejù, èinidla, rozpouštìdla, kyseliny, pesticidy, zbytky ropných látek, jedy, oleje nepodléhající zpìtnému odbìru, baterie a akumulátory, olejové filtry, nemrznoucí kapaliny, dehet, fotochemikálie... b) objemn'ý odpad -døevotøískové desky, nábytek a jeho zbytky (skøínì pokud možno prosím rozebrat), matrace, koberce, linolea, koèárky... ~ -všechny druhy bez rozdílu (vèetnì zlata) d) 111ast~ -velké kusy, které se nevejdou do žlutých kontejnerù ve mìstì (plastový nábytek, kanystry, fólie...) e) papírové a lel1enkové obal~ -velké kusy, které se nevejdou do modrých kontejnerù ve mìstì f) elektrozaøízení {elektroodoa- M -všechny výrobky, pro které je elektrický proud hlavním zdrojem energie s výjimkou svítidel (napø. lednièky, televize, rádia, myèky, vysavaèe, poèítaèe, vrtaèky, elektrické zahradní náøadí, telefony...) Tyto výrobky od nás pøeberou jejich výrobcí zdarma. POZOR: Tyto výrobky jsou povinni též odebrat od spotøebite- 1) Veškerý odpad podléhající zpìtnému odbìru (Zákon 185/ 200l Sb., 38). Povinnost zpìtného odbìru se kvidaci tohoto odpadu promítnou vztahuje na: do rozpoètu Mìsta (zejména náklady a) oleje jiné než surové minerální na likvidaci pneumatik jsou oleje a surové oleje z živièných znaèné). nerostù, pøípravky jinde ne- uvedené ani nezahrnuté obsahující nejménì 70.% hmotnostních olejù, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou 2) stavební su (bez pøímìsí azbestu a nebezpeèných látek) -tento odpad mùžete pøedat na skládku v Pravìtínì. tìchto pøípravkù, 3) biologický odpad -doporu- b) elektrickéakumulátory, èujeme likvidaci kompostováním, c) galvanické èlánky a ba. v pøípadì nutnosti se obra te na terie, Odbor životního prostøedí. d) výbojky a záøivky, e) pneumatiky Poslední prodejce je povinen výrobky odebírat pøímo v provozovnì, Nevíte, co je to za odpad a kam s ním? Odneste ho do Sbìrného rlvnra- a to bez nároku na úplatu od spotøebitele, po celou provozní Ing. Kotál, ved. Odb. 'žp le prodejci, a to ve stejném poètu kusù prodávaného elektrozaøízení podobného typu a použití. Zákon 185/200l Sb. o odpadech, 37k, odst. 4 (novela Sb. è. 7/05 ze dne s úèinností od ). Jednoduše -lednièku za lednièku, vrtaèku za vrtaèku... Této povinnosti jsou prodejci zbaveni, pokud mají uzavøenou smlouvu se Sbìrným dvorem (0 této možnosti probíhají jednání). Co do Sbìrného dvora nepat rl. V'? dobu a bez vázání odebrání použitých výrobkù urèených ke zpìtnému odbìru na nákup zboží. Pokud máte problém s uplatnìním zpìtného odbìru, informujte prosím Odbor životního prostøedí MìÚ Vimperk (tel.: ), s uvedením konkrétního prodejce, který zákonnou povinnost neplní. V tomto pøípadì odpad radìji pøivezte do Sbìrného dvora,kde ho od Vás bez problémù pøevezmeme (lepší než napø. pneumatiku zahodit do lesa). Pøesto využívejte zpìtný odbìr u prodejcù, nebo v pøípadì Sbìrného dvora (pøi odvozu z lesa však ještì víc) se náklady na li- Setkáváme se stížnostmi obèanù na vývoz komunálního odpadu, kdy nìkterá popelnice není vyvezena pøesnì v den stanovený podle harmonogramu svozu. Pokud Vám nìkdy nevyvezou odpad v den svozu, zavolejte nám, prosím, hned následující den, aby bylo možno zjednat nápravu (tel Hejlková). Dále chceme všechny obèany znovu požádat, aby se øídili Vyhláškoumìsta o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a pøipomínáme její dùležité body: -je zakázáno odkládat jakýkoli odpad (nábytek,lednice, televizory, igelitové pytle s odpadem) mimo sbìrné nádoby -nádobu na odpad oznaèit èís- Od l. l je v platnosti Obecnì závazná vyhláška Mìsta Vimperk, ve které je pro rok 2006 stanovena sazba místního poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù ve výši 408 Kè. Poplatek je splatný jednorázovì, nejpozdìji do Pøi odvodu poplatku spoleèným zástupcem za domáclem, shodným s èíslem popisným nemovitosti, ke které nádoba náleží -zajistit odpovídající druh a odpovídající množství nádob na odpad -zajistit èistotu a poøádek v pøístøešku urèeném pro umístìní odpadových nádob -v den svozu zpøístupnit stanovištì odpadových nádob nebo zajistit pøistavení tìchto nádob, a to v maximální vzdálenosti 5 rn od obslužné komunikace. Nedodržování zásad této vyhlášky vede v koneèném dùsledku ke zvyšování místního poplatku za svoz odpadu. Marie Hejlková. odbor tp nost lze poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách v termínech do a , pokud èiní èástka spoleènì odvádìného poplatku Kè a více. Poplatek lze uhradit hotovì na finanèním odboru MìÚ Vimperk, pøevodem z úètu nebo poštovní poukázkou, kterou Vám na vyžádání zašleme. Veškeré informace ohlednì výše zmiòovaného poplatku Vám zodpoví pí Bošková na tel. èísle 3&&

9 Vi.2/2006 tel mu-vim 9 Vážení ètenáøi, mìstská policie v období od , kdy jsem vám naposledy vybíral nìkteré z událostí do VN, øešila do konce roku telefonátù, stížností, žádostí, prostì událostí. Konèili jsme událostí poøad. èíslo 1 090! V Ietošním roce bylo do øešeno již 50 událostí. Každá je jinak dùležitá a závažná, ale každou se strážníci MP zabývají. Vyberu pro vás tedy pár událostí z roku minulého a události z roku Ietošního nechám na pøíštì. Tak tøeba ve 20:30 h. bylo kolegou hlídce oznámeno, že jeden muž romské národnosti žebrá po mìstì. Hlídka MP kontrolou zjistila, že muž nemá doklady, byl vyzván, aby následoval hlídku na Obvod. odd. Policie CR, kde bylo zjištìno jméno a že muž bydlí u jedné romské rodiny v ul. Steinbrenerova. I v dalších dnech se hlídky a obèané s jeho èinìním setkávali v 17:15 h. bylo hlídce oznámeno, že v ulici Spidrova byl sražen jezevèík. Hlídka se snažila pomoci tak, aby byl pes zachránìn, ovšem ani po pøevozu k MVDr. pí Janáskové se nepodaøilo pejska zachránit. Musím pøipomenout, že za takovéto situace mohou i majitelé psù a nejen psù! Buï se o zvíøata nestarají øádnì, nebo je nechají probìhnout a neovládají je tak, aby je mìli pøi sobì. To se doufám dìje jen na místech, kde je povoleno volné pobíhání?! v 16:35 h. byla hlídka požádána PCR Vimperk o provìøení podezøení krádeže na pile v ul. Boubínská. Hlídka MP po provìøení všech údajù a vysvìtlení zjistila, že muži nakládající øezivo nemají øádné povolení ani svolení vedoucího pily, proto bylo naøízeno døevo složit a opustit prostor pily. Celé dále doøešil majitel pily bylo MP nahlášeno, že na jednom místì na sídlišti, podle mne, nìjaký mírnì øeèeno pøihlouplý vandal vyrval nìkolik okrasných keøù. To je bez komentáøe, jelikož mne napadají jen ostré nadávky na adresu takového "èlovìka" obtìžoval opilý muž ve Spoøitelnì. Po prošetøení byl pøípad pøedán k správnímu øízení souèinností Obvod. oddìl. PCR Vimperk a MP byli pøistiženi ètyøi mladíci u tel. budky v ul. Tovární. Jeden z mladíkù nemìl doklady, proto byl pøedveden na PCR aještì právì on byl podezøelý z trest. èinu poškození tel. budky sejeden mužlouèilz Vimnerkem tak ~iinì- že iiž nedošel do dveøí panel. domu a ustlal si na chodníku pøed vchodem. Mìl však štìstí, že jej objevila první hlídka MP. Byl h., mohl silnì prochladnoutapod.bylprobuzen,vzal klíèe a po chvíli byl uvnitø. Hlídka následnì na chodníku, kde muž ležel, našla vyšší èástku penìz. Protože nebyl0 na zvoncích jméno muže, hlídka následující den muže hledala, ale obèany z domu jí byl0 sdìleno, že nikdo takový tam ani v okolí nebydlí. Další den MP muže vypátrala a pøedala mu peníze. Byl rád a byl0 mu do té doby divné, kde tolik utratil. I oznámil jistý poctivý nálezce, že našel penìženku s vyšším obsahem penìz. Strážníci ve spolupráci s Policií zjistili majitele penìženky a ten si ji u nálezce vyzvedl. Rok 2005 jen doplním tím, že od do byla MP 12 x požádána hasièi o spolupráci pøi otírání bytù, vždy na žádost majitele, (uživatele) bytu. Jinak by ani hasièi byt neotevøeli. Také 30 x jsme byli požádáni Policií o spolupráci, souèinnost pøi kontrolách a øešení události. Minimálnì 5 x žádala o pomoc zase MP Obvod. oddìl. Policii CR. 8 x vyrážela hlídka na signál z objektù, které jsou telefonicky napojeny na MP. Také 17 x se hlídka zabývala nìjakou prací se zvíøaty -psi, koèky, konì, krávy a to je zima. Zde pøijdou pokuty, jelikož velmi èasto jde o špatné zajištìní a špatné starání se o nì. K údržbì komunikací mne nutí se vyjadøovat. S technikou, co vidím na ulicích, se nedivím, že je to tìžké. Divím se, že se nepoèítá, že bude zima, že nejsou peníze. Tady je zima min. 5 mìsícù, ale asi uspo-, kojeni z min. let, kdy padal0 podstatnì ménì...za kalamitu bych to považoval v kvìtnu, èervnu. Vždy to vidíte sami. Jdu na autobus ve Zdíkovì, v noci jsou prohrnovány ulice a divte se, jsou vyhrnuta vìtší parkovištì, ráno v 6 h. jsou prohrnuty chodníky. Minimálnì se zde solí, sùl je drahá, když sníh padá tak se shrnuje. Je to prostì jako sušení sena, když je sluníèko, tak se musíjít a je pátek nebo svátek... pak to i vypadá. Ale nemožné je i to, že vìtšina lidí èeká, spoléhá se na mìsto, že jim nìkdo uklidí atd...jste tak pohodlní, neschopní vzít Iopatu do ruky a udìlat nìco pro sebe, pro své autíèko, ale i pro to, aby se vám lépe parkovalo?" Kdo má svùj dùm, také musí odklízet a kolem plotu i chodníky pøilehající ajak to pìknì vypadá napø. v ul. kolem..kina". leoší ie nadávat než I I pro èistotu, poøádek nìco udìlat! V této souvislosti se musím zmínit o novém zákonu. Takzvaný "Tabákový zákon" è. 379/2005. Nejsem nìjaký tvrdì protikuøácky zamìøený živel, musím ale øíci, že vše je o inteligenci, úctì, ohleduplnosti každého kuøáka k ostatním Iidem. Znám silné kuøáky, kteøí si nezapálí v bytì doma, nekouøí tam, kde se jí, apod. Podívejte se jak vypadají zastávky, jsou tam koše a všude poházených vajglù, krabièek. Jedu na kole a kolem silnic místo kytièek krabièky (samozøejmì tø. v létì, teï je tam sníh a krabièky, vím to, i když na kole teï nejezdím.) Cituji zmínìný zákon: zakazuje se kouøit a) na veøejných místech, kterými jsou prostory pøístupné veøejnosti, (to znamená i zábavy, plesy apod.) prostøedky veøejné dopravy, ve- I øejnì pøístupné prostory budov souvisejících s veøejnou dopravou, nástupištì, pøístøešky a èekárny... atd. (zde bych chtìl øíci, nikdo nebude stíhat nìkoho, kdo kouøí na zastávce bez pøístøešku, ale i tak by mìl kuøák ukládat nedopalky do košù a podobných nádob, ne na zem. Co by tomu asi kuøáci øíkali, kdyby museli platit za odhození zbytku cigarety jako v Singapuru tisíc dolarù. U nás by staèilo Kè. Budu dále citovat zákon: I zakazuje se kouøit b) ve vnìjších i vnitøních prostorách všech typù škol a škol. zaøízení (paní uèitelky, profesorky Podìkování i páni uèitelé, profesoøi, øeditelky, øeditelé, jdete I urèitì a stoprocentnì pøíkladem?). c) v prostorách stravování (to je I snad samozøejmostí i bez zákona ajen bezohledný hulvát...) Dùležité je i d) zákona -v uzavøených zábav. prostorách, jako jsou kina, divadla, výstav. a koncert. sínì, ve sportov. halách a v prostorách, kdejsou poøádána pracovní jednání. Jsou výjim- Dne jsem zapadnul autem v ulici Brantlova do snìhu v ráno a sám jsem se nedostal z této situace. Když už jsem nevìdìl, co mám dále dìlat, tak jsem zavolal na èíslo 156, což je Mìstská policie Vimperk. Vysvìt- Iil jsem, že musím do Teplic v Cechách k notáøi ohlednì dìdictví. Mìstská policie mi vyšla okamžitì vstøíc a dojeli dva strážníci, kteøí mi velmi ochotnì pomohli. Nevím, jak se jmenovali, a tak mi dovolte pøes vaše noviny vøele podìkovat tìmto strážníkùm. Bez jejich pomoci bych se na toto jednání vùbec nedostal. S velkou úctou vám. vánové IIustraèní foto ky, a to tam, kde jsou zvláštní, stavebnì oddìlené a ke kouøení vyhrazené, dostateènì vìtrané prostory, stanovené zvláštním pøedpisem. Ještì si dovolím citovat odst. 2) V budovách státních orgánù, org. územních samospráv. celkù... jsou osoby povìøené jejich øízením povinny zajistit, aby obèané byli v tìchto budovách chránìni pøed škodlivinami pùsobenými kouøením. Samozøejmì, fetující, narkoman, kuøák, všichni budou tvrdit, že nikomu neškodí. První dva škodí sobì, možná rodinì, kuøáci všem. Pokud chtìjí kouøii, a nevyfukují kouø a nedìlají kolem sebe nepoøádek. Dùležité je, aby vždy šli pøíkladem ve všech zákonech (a je to porušování zákazù pøi jízdì os., služeb. auty nebo kouøení apod.), ti, kteøí by mìli být vzorem, pøíkladem a mìli by zákon ctít. Tím stoupá jejich dùstojnost, popularita, dùvìra v nì. Pokud to tak není a dodržují jen to, co se jim hodí, pak je vše nanic, jelikož se na toto chování odvolávají i ostatní. Ještì musím zmínit, že mìstský úøad, policie a mìstská policie zpracovaly projekt k programu "Partnerství", který je zamìøen na dotaci pro realizaci instalování kamerového systému ve mìstì Vimperk. Tento projekt musel být odeslán do 10. I na Ministerstvo vnitra a do konce bøezna by mìlo být známo zda a kolik bude èinit dotace na tuto prospìšnou realizaci. Je tøeba také, aby všichni dobøe studovali novelizaci zákona Sb., o provozu na pozemních komunikacích, pøijdou daleko tvrdší tresty a pokuty za pøestupky...! Ještì jednou pøeji za MP vše pøíjemné a hezké do r. 2006, a se vám vše opaèné vyhýbá. Za mìstskou policij v. s. Jaromír Sebánek strážníci, dìkuji a pøeji mnoho zdr3ví Milan Polívka, Brantlova 559. Vimoerk

10 10 mu-vim tel Vim '.2/2006 ÚSPÌŠNOSTVGRANTECH UMOŽÒUJE DALŠí ROZVOJ ŠKOLY Nejen financemi od svéhozøizovatele živa je škola -tak by se dalo parafrázovat jedno ze známých èeských pøísloví. Tato parafráze však v sobì skrývá možnost dalšího zdroje financování vybavení a rùzných aktivit školy nad rámec jejího základního rozpoètu. Gymnázium a Støední odborná škola ekonomická ve Vimperku si tuto pøíležitost nenechává ujít. V roce 2005 škola uspìla se svými projekty (v rámci grantù vypsaných Ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR a Jihoèeským krajem) hned v nìkolika oblastech. Na realizaci projektu "Program aktivit z oblasti prevence spoleèensky nežádoucích jevù u dìtí a mládeže" škola získala pøíspìvek Kè (Rada rodièù pøispìla èástkou Kè). Bylo tak možné uskuteènit øadu pøednášek a beseda psychologem pro rodièe a veøejnost. studentùm pøednášely známé osobnosti z tohoto oboru (napø. MUDr. Jan Cimický). Dalším úspìchem bylo získání fi- KRÁTCE Další informaèní odpoledne pro uchazeèe o studium na škole a jejich rodièe probìhne 9. února 2006 od 14:30 hodin. Zájemci budou moci získat informace o stanovených kritériích pøijímacího øízení pro školní rok , o jednotlivých typech studia na škole a poètech pøijímanýchžákù. Bližší nanèní podpory pro školu v rámci grantu "Zavádìní ICT (informaèní a komunikaèní technologie) do výuky" na dvouletý projekt "Zavedení inovativních prvkù výuky s využitím poèítaèe v pøedmìtech Matematika, Fyzika a Deskriptivní geometrie". Skola obdržela celkem 170 OOOKè, velká èást této èástky byla èerpána již Ioni. V roce 2005 škola využila také dvou možností získat úèelovou dotaci od ministerstva školství -na projekt vybavení uèebny multimediální technikou ve výši 190 OOOKè a na zajištìní ICT služeb dalších Kè. Stranou nezùstal0 ani zajištìní projektu "Spolupráce s Gymnáziem Waldkirchen", škola získala Kè (Rada rodièù pøispìla èástkou 4 800Kè). Celkový objem získaných finanèních prostøedkù -415 OOOKè -není rozhodnì malou èástkou a ukazuje, že granty a projekty mohou být a také jsou dùležitým zdrojem rozvoje školy. Jsme velmi rádi, že tomu tak ve škole je. Roman Hajník informacebude možné získat také na Na poèátku roku 2006 probìhla ve škole také Tøíkrálová sbírka, organizovaná Farní charitou Vimperk. Studenti a uèitelé školy tak pøidali Kè k celkové èástce, která bude použita na užiteèné úèely, a za to jim patøí podìkování. Roman Hainík cí v tøídìní odpadu už u nejmladších obyvatel Vimperka. Jednou z významných cílových skupin se proto stali žáci místních základních a støedních škol, kteøí informace o zodpovìdném nakládání s odpadem pøenášejí do svých rodin. Studenty o celé problematice recyklovatelného odpadu pouèili proškolení tøídní uèitelé. Ve všech budovách naší školy bylo rozmístìno celkem deset barevnì rozlišených nádob na papír a plast o objemu 60 Iitrù. Nádoby na separovaný odpad se naplní zhruba po týdnu a jejich obsah se Ve dnech 10. a 11. února 2006 se koná v Základní škole Vimperk, Smetanova 405, zápis dìtí do 1. tøíd. Zápis je povinný pro dìti narozené od Do Povinnì se také dostaví dìti po odkladu zaèátku povinné školní docházky. Doba konání: pátek od 13:00 do 17:00 hod. a sobota od 9:00 do 11:00 hod. Zápis platí pro ulice: Mírová, SNP, Luèní, K Rokli, Smetanova, Klostermannova. Palackého. Èe- Podìkování následnì vynáší do speciálních kontejnerùpøed školou. Ke svìdomitému tøídìní a znalosti problematiky pomohla studenty motivovat také soutìž, kterou vyhlásil Jihoèeský kraj a která probíhala v termínu od do V souèasnosti mùžeme øíci, že se projekt setkal s velmi pozitivním ohlasem, možnost efektivnì tøídit odpad je hojnì využívána, papír a plastové lahve už nekonèí v odpadkových koších. Vìøíme, že tomu tak bude i nadále. Lucie.Tajchmanová Iakovského, pro Hrabice a Cejsice. S sebou si pøineste: obèanský prùkaz a rodný Iist dítìte. V pátek a v sobotu pøi zápisu èeká dìti malý pohovor s uèite- Ii, kteøí vyzkouší, co už budoucí žáèci umí. Dìti ale èeká i malá odmìna v podobì dáreèkù. které vlastnoruènì výrobily dìti ze školní družiny. Zveme tedy všechny rodièe a jejich dìti:.,pøijïte se za námi podívat a prohlédnout si nejen školu. ale i tøídy, které pro budoucí prvòáèky budou v záøí pøipravené:' Mgr. Hana Hrdá Chtìla bych touto cestou podìkovat Radì mìsta a kulturní komisi Mìsta Vimperk za poskytnutí finanèního pøíspìvku Kè ZŠ Smetanova Vimperk na poøízeníjednotného obleèení pro pìvecký sbor Paprsek. Obleèení podle vlastníchnávrhù jsme zakoupili a už se tìšíme na vystupování v novém. Dìkujeme. Mgr. Daniela Líkaøová VÁNOÈNíTURNAJE Období od zaèátku prosince do poloviny ledna nového roku vyplnily na naší škole již tradièní vánoèní turnaje. Všechna klání se odehrávala v odpoledních hodinách a úèast byla dobrovolná. Zájem byl obrovský, turnajù se zúèastnilo pøibližnì 200 studentù, Bojovat o tradièní sladké odmìny bylo možné v basketbalu, tlorbalu a futsalu. Florbalisté a futsalisté byli rozdìleni na "malé a velké'., zatímco v basketbalu se utkala družstva smíšená. Za vvnikaiící úroveò turnajùpatøí velké podìkování panu profesorovi Ondøeji Rin. kemu a Michalu Kalíkovi (student 3.B), kteøí se podíleli na organizaci a øízení jednotlivých zápasù. Škoda jen neuskuteènìného basketbalového utkání s Gymnáziem Prachatice. Reprezentanti naší školy, mažoretky, rozhodèí, vše bylo pøipraveno, ale v týmu hostù byla bohužel velká marodka a utkání muselo být pøeloženo na únor. Závìrem mohu jen dodat, že z vítìzství se radoval každýúèastník. VáclavHanzlík (8.G) STUDENTI TØíDí ODPAD PØíMO VE ŠKOLE V kvìtnu roku 2005 byla na škole odstartována realizace pilotního ekologického projektu nazvaného Zavedení jednotného systému sbìru vvužitelných složek komunál- ního odpadu. Celou akci zaštítil odbor Životního prostøedí Mìsta Vimperk spolu s autorizovanou obalovou spoleèností EKO-KOM. Hlavním cílem projektu je zaèít s ekolo!!íckou vvchovrnl o;nnïvaií- "~- ~~ Neboi se mvši. mámo! bvl n~7"v v7rl..l~v""íhn k,lr711 nrn m~minkv v TIC:

11 Vim.2/2006 tel mu-vim 11 Jízdy zv!áštních v!akù z Vimperka na Kubovu Hu a zpìt se sta!y skuteèným pojmem a udá!ostí, na níž se sjíždìjí!idé už nejen z èeských zemí, tato akce totiž neunik!a pozornosti ani ang!icky èi nìmecky m!uvícím turistùm. Loòský roèník by! doprovázen nebýva!ým zájmem médií, dychtících po informacích pro své ètenáøe èi naopak toužících pøinést žhavou reportáž o dìní bìhem si!vestrovského dne. Poøadate!é akce, è!enové Stifterova pošumavského že!eznièního spo!ku Vimperk, ochotnì podáva!i informace do rádií (Radiožurná!, Faktor, Impu!s), tisku (Listy Prachaticka, M!adá fronta Dnes), èasopisù (Že!eznièáø, Katka), mnoho odkazù se objevi!o na internetových stránkách. Téma ce!é akce -Mrazík a ruská zima -tak trochu zemìpisnì vyrovnáva!o pøedchozí westernový v!ak, navíc ruskou zimu jsme do našich konèin pøivez!i jen o nìco døíve, než k nám dorazi!a opravdu. Není zvykem, aby cestující pøijíždì!i na akci zv!áštním autobusem (!henický klub turistù tak skuteènì uèinil) a krátce po 7. hodinì ranní první desítky zájemcù o jízdu vyh!edáva!y teplá místeèka ve zv!áštním v!aku. Postupnì, jak se v!ak p!ni!, se scháze!i i úèinkující. Pravide!ným spojem od Vo!ar dorazi! Vladimír Iljiè Lenin ve své životní formì, avšak bez Nadìždy Krupské, carské samodìržaví se také neda!o zahanbit (kostým z pražské pùjèovny U Draka šermíøské skupiny Mer- Iet se nedal pøeh!édnout), ovšem è!enové vimperského divadelního spo!ku Bouèek pøedved!i snad všechny zásadní postavy v Èesku nesmrte!né pohádky Mrazík. A me!a moh!a zaèít. Zatímco Ivánek vytrvale odmítal pok!eknout pøed dìdeèkem Høíbeèkem na kolena a promìòova! se na medvìda a zase zpìt na èlovìka, Marfuša stá!e h!eda!a ženicha (a mì!a ten den slušný výbìr, jen od Mrazíka nic nedosta!a, aè s ním prašti!a o zem pro jistotu nìkolikrát), ruský car Mikuláš svádìllítý ideologický boj s Leninem a s loupežníky, kteøí se stále nemohli rozhodnout, komu budou sloužit. Kolo dìjin se nestaèilo otáèet -tu vítìzil car nad nebezpeènými revolucionáøi, tu Lenin osobnì škrtil cara a sliboval pøitom dostatek zimy a mrazu pro všechny (speciální teplomìr na Kubovì Huti ukazoval totiž stálých 48 stupòù pod nulou). Jednotlivé jízdy ubíhaly pomìrnì rychle, dieselová lokomotiva "Barfuša" neponechala nic náhodì a všechny vozy vèetnì restauraèního (opìt s živou hudbou, jakjinak) táhla sem a tam pøesnì podle jízdního øádu. Celkem cestujících bylo také svìdky pokøtìní knihy Romana Kozáka "Další pohádky ze šumavských lokálek" -kmotra knihy, Tereza Huøíková, køtila kostkami zmrzlé pravé ruské vodky. Ledový bar u hotelu Arnika na Kubovì Huti nabízel chutné obèerstvení i dobré nápoje. Úøad vlakové pošty zažil také premiéru -slavnostní otevøení Pojízdné pohádkové kanceláøe Jihoèeského království -a pøedstavil dvì nová razítka. Zde bylo možné vyzvednout si osvìdèení o zdolání vrcholu Boubína v tento den. Nelze ještì zapomenout na bouølivý a vskutku mrazivý Leninùv projev z improvizované tribuny na vimperském nádraží, ke kterému došlo právì v okamžiku, kdy vznikala reportáž pro televizi Primu... Závìrem musím podìkovat tìm, kteøí celou akci nejen (inanènì podpoøili a tím umožnili její konání. Velký dík patøí Mìstu Vimperk, sportovnímu klubu Boubín Pìènov, firmì ÈMKS Nymburk a MìKS Vimperk. Ptáte se, co bude za rok? Budeme-li živi a zdrávi, pøivezeme tentokrát vlak hrùzy! Zlé jazyky tvrdí, že to na železnici nebude zase tak velký problém...nechte se pøekvapit. Roman Hajník foto L. Drenèeni Únorbílý -pole sílí! To øíkájedno ze známých poøekadel. Chcete- -li, pak tedy lidová moudrost. Pøiznám se Vám, že únor mám nejménì rád ze všech dvanácti mìsícù. Zima v rozpuku, do jara (toho oficiálního) ještì šest nedìl... Mám pøed sebou Zápisníky 13 bobøíkù, které v letech 1947 a 1948 vydalo nakladatelství Mladá fronta, a které sestavili pp. Karel Bureš a Jaroslav Foglar. A ti nazvali mìsíc únor Mìsícem hladu. A to zejména, zøejmì, s pohledu živoèichù. Nejsem asi živoèich, hlad tedy nemám. Ale stýská se mi. Po zelenající se trávì, prvosenkách, fialkách, pampeliškách. To všechno, bohužel, v únoru není venku k vidìní. A tak èekám až na Mìsíc trá- Je nám blízká ajak víme, dovede i pìknì zlobit. Naposledy to bylo pøi povodni v roce 2002 a zpùsobené škody jsou patrné ještì dnes. Øeka neb lépe øíèka se právem v minulosti nazývala Tøeštilkou. Pramení na Svìtlé hoøe v nadmoøské výšce 1124rn, pøevládají levostranné pøítoky, rozloha povodí pøedstavuje 427 km2, její délka je témìø 46 km a do Otavy ústí ve Strakonicích. V minulosti i na Volyòce se rýžovalo zlato, mìla být využívána i k plavení døíví, byla zde i øada mlýnù a pil, pøípadnì malých továren. Nelze opomenout silnicí a železnicí. V našem mìstì je šest mostù pøes tuto øíèku. Jak již bylo uvedeno, vždy dovedla pìknì zlobit. Avšak i my dovedeme zlobit ji. Pøed nìkolika léty jsem se spolu s dalšími èleny Spolku na ochranu šumavské pøírody zúèastnil èištìní jejího toku mezi mosty u tiskáren a Annou. A je až k nevíøe, co všechno a v jakém množství se v korytì našlo. Na podzim minulého roku v dobì otevøení památek jsem vidìl velmi pìknì pøipravenou výstavku paní Mgr. Ivany Kozárové v kapli Ètrnácti pomocníkù v urnovém háji. Bylo velmi zajímavé zjistit, co všechno odhalila a vynesla na povrch velká voda v roce Skoda, že tuto výstavku shlédlo jen velmi málo lidí. Snaha paní Kozárové i samotná výstavka vy, kterým Jaroslav Foglar nazval duben. A já se Vám pøiznám, že to už se mi nebude stýskat, nebudu mít hlad po jaru, protože od Velikonoc, které mají být letos v polovinì dubna, už budu tam, na co od podzimu do jara vzpomínám. U Vás, vlastnì u nás ve Vímperku. Tìším se moc a moc, kdybych to mìl sdìlit souèasnou èeštinou, tak se tìším strašnì... Brr, ale takto to sdìluji nerad. Tìším se do svého milovaného koutu Cech, do svého milovaného koutu Sumavy, mezi své pøátele, do knihovny, do Infocentra, do svých oblíbených restaurací a na svoje trasy v blízkém i vzdálenìjším okolí. Tìším se na houkající vláèek, na slunce od Homolky, na cesty zahrádkami. Tìším se prostì na jaro. Nashledanou na zelené trávì ve Vimperku a na pálení èarodìjnic v dubnu. Váš Dr. Jiøí Pfeifer by si zasloužila dlouhodobìjší pøístup všech, kteøí projeví zájem, a to i zahranièních turistù, kteøí zavítají do našeho mìsta. Chybí asi jediné, najít vhodný prostor. V souèasné dobì jsou rány povodnì témìø odstranìny. Pod parkem novì vzniklo parkovištì a již delší èas si mùžeme krátit cestu na nádraží za mostem po pravé stranì Volyòky. Je zde pìknì upravená cestièka, která nyní vede i k supermarketùm, ale i jinak slouží jako vycházková neb cyklostezka. Avšak je i místem, kde nás zlobí ponièená zeleò, zbyteèné škody na rùzných poutaèích a zaøízení vèetnì map a lavièek. Nenechavost našich nìkterých spoluobèanù je opravdu veliká a snad si ani dobøe neuvìdomují, že škodí celku a mìstu zpùsobují zbyteèné ztráty. Na podzim se v korytì Volyòky octlo i osobní auto. Øidiè mìl velké štìstí pøi sjetí z vozovky, auto bylo následnì s pomocí mechanizace vytaženo. Za nìjaký èas v témže místì uprostøed koryta se objevilo vìtší kolo s pneumatikou a kovovou trubkou (døíve asijako stojan). Pravdìpodobnì tato "trofej" zde pøetrvá celou zimu. Poèká, až tuto pøekážku nìkdo odstraní a horská øíèka bude nerušenì spìchat do svého šumavského podhùøí. Voda se stává pojmem. Èistota vody se skloòuje ve všech pádech. Upravené okolí vodního toku nám poskytuje i radost. Na každém z nás záleží! Karel Krejèí

12 12 tel Vimperské noviny 2/2006 Vypravit se k vrcholùm, když lesy rozdírá bouølivý vítr a mraèna chrlí po svazích hrsti nového snìhu, se mùže leckomu jevit jako hotové bláznovství. Avšak právì v tomto èase se stávají hory územím takøka posvátným. Hukotem vichru volají své nejbližší a èlovìk si mùže být jist, že jimi bude pøijat zcela sám. A pøesnì takové poèasí zavládlo na Šumavì Ioòského roku. Rozhodl jsem se vystoupit na Boubín, abych byl najeho vrcholku zuøícím živlùm co možno nejblíže. Ještì než jsem došel na Hajnošku, pøibìhli mi vstøíc postupnì tøi volnì pobíhající psi. Nepøíjemný zážitek, èlovìk nikdy neví, neskonèí-li s prokousnutým stehnem v nemocnicí døív, než se mu ztratí mìsto z dohledu. Když pak na Skláøích z vrat místního bordelu vybìhl èerný vlèák a zaèal po mnì skákat, už jsem si v duchu spøádal èlánek, ve kterém bych se zeptal, nepodobá-li se okolí našeho poklidného mìsteèka více divokým rumunským Karpatùm. Leè události se zaèaly odehrávat neèekanì jinak: Vlèák se vydal na Boubín se mnou. Unikli jsme oslepující vánicí do lesa, jako bychom v nìm byli doma od nepamìti. A ten, jehož jsem se na Skláøích tak polekal, se postupnì promìnil v kamaráda. "Co jsi zaè?", ptal jsem se ho v duchu, "tušíš vùbec, kam jdu? Jsi tak dùvìøivý. Myslíš si, že mám nìjaký cíl v teple u kamen a já zatím jen putuji v tom nejhorším neèase na vrchol hory. Víš vùbec, budeme-li mít dostatek sil na zpáteèní cestu? A kde jsi vzal jistotu, že vùbec s nìjakou zpáteèní cestou poèítám? Ale možná jsi mùj andìl strážný, i svatý Jan Bosco mìl takového. Nìkolikrát, když se ocítl v nebezpeèí a o jeho život usilovali nepøátelé, objevil se odnìkud pes a ochránil ho. A pak se zase ztratil. Ztratíš se i ty? Možná mi pomùžeš v pravou chvíli, zahøeješ mì, vždy v horách a v našem smrtelném tìle na nás èeká tolikeré nebezpeèí. A ty máš tak rychlý a jistì i horký dech. Jsi jak èerná pochodeò, která mi má svítit v bílé tmì. Ale možná i ty potøebuješ mnì. Když odbìhneš pøíliš dopøedu, radìji se vrátíš. A pohledem se ptáš: Jdeme dobøe?" Na úboèí Boubínu se k vánicí a houstnoucí chumelenicí pøidaly závìje. To už mùj psí prùvodce nebìhal okol0 mì, ale šetøil silami. Stoupal v mých stopách, jazyk vyplazený, srst obalenou snìhovou tøíští. Nìkolikrát jsem jej nechtìnì kopl, když se ocítl pøíliš blízko za mnou a já se snažil vyprostit nohu ze svírající závìje. Na vrcholovém høbetu až nahoøe jsem se orientoval už jen podle døevìného zábradlí, které tu po dokonèení vyhlídkové vìže vybudovali ochranáøi. A tak jsme se probrodili snìhem až pod její omrzlou konstrukci. "Tak co, pùjdeš se mnou nahoru?" zeptal jsem se. Vlèák však projevil více obezøetnosti než já: Zùstal stát dole u dveøi a díval se za mnou, jak stoupám po schodech výš a výš ochutnat ty nejprudší poryvy pravé šumavské vichøice. Setmìlo se, mraèna podle všeho mìla velikou mohutnost. Orkán mi vyrážel dech a mìnil moje tváøe v kusy ledu. A snìhový prach spolu s útržky mlhy pøeletoval závratnou rychlostí pøes vršek vìže,jako bych stál na vysokém dirigentském pultíku napospas vlastnímu bìsnícímu orchestru. Vtomjsem pøes silný hukot vichru zaslechl tajuplné zvuèení dvou hromosvodù, jimiž je nová rozhledna opatøena. S pocitem napìtí jsem z jednoho z nich odstranil námrazu. Bzuèení pøipomínající ladìní radiopøijímaèù našich dìdeèkù však pøesto pokraèovalo dál svojí vlastní intenzitou, nezávisle na poryvech vìtru. Vzpomnìl jsem si na ranní pøedpovìï a ojedinìlé frontální bouøky. Povìtøí bylo podle všeho nabité elektøinou. Byl by to paradox, nechat se uprostøed prosince zabít bleskem. Sešeljsem po zavátých schodech dolu. Mùj psí kamarád mìl zjevnou radost, když jsem se pøed ním opìt zjevil. Na nic jsme neèekali a vydali jsme se na zpáteèní cestu. Avšak døíve, než jsme zaèali sestupovat na severní stranu.. opøela se do nás vichøice ještì jednou, zplna svých sil. Smrky obalené námrazou a celé ztìžklé se rozkomíhaly v divokém tanci, metelice nás dusila a nadto jsem se ve chvilce nepozornosti propadl do závìje až po pás. Vlèák se ve strachu tiskl ke mnì, tiše vyl a lízal mi ruku. Až se o mne pokoušela závra a hlava se mi toèila pøi pohledu do houpajících se korun. Utržené vìtve kolem nás létaly, jedna poøádná dopadla dva metry pøed nás, ze severovýchodního svahu k nám doléhalo zlovìstné praskání kmenù. Ano, to byla ta vrcholná chvíle, ten okamžik, kterému øikám audience u gigantù, a už tìmi giganty myslím mraky èi smrky. Pak poryv povolil, já se ze závìje vyhrabal po ètyøech a mohli jsme pokraèovat dál. Vraceli jsme se po vlastních, na mnoha místech už zavátých stopách. Trochu se projasnilo, vítr se nepatrnì utišil. Náhle se mezi smr- ky otevøel rozhled na Máøský vrch a veèernì již zamodralou mozaiku luk nìkde u Strakonic. Tenhle r6zhled byl však tím posledním, co nám den nabídl. Zaèalo se totiž stmívat. Mùj psí spoleèník pookøál. Hluboký sníh mu nesvìdèil, po cestì ke køižovatce U buku se opìt mohl rozbìhnout podle libosti. Jeho èerná silueta se míhala po cestì i mezi kmeny, obèas zmizela daleko pøede mnou, aby mì za chvilku opìt dobìhla. Slyšel jsem jen sílící a opìt se ztrácející psí dech a jemný cinkot zmrazkù, které mi zdobily vousy. A pak se setmìlo úplnì. To už jsme pøešli Táflovku, a míøili zpìt na Skláøe, kde jsem doufal, že pes opìt zùstane. Ale kdepak, jen vbìhl do vrat bordelu a hned se vrátil. Odvedl jsem ho zpìt, nalákal za kovovou branku a zavøel ji za ním. Smutnì na mì koukal zpoza møíže. Ani mnì nebylo veselo. "Ahoj, kamaráde", øekl Motto: "Nepøenášej mezníku starodávního, kterýž uèinili otcové tvoji. " (Kniha pøísloví 22. kapitola, 28. verš) Nebudu se snad pøíliš mýlit, pokud oznaèím opracovaný patník z fotografie za "pøinesený". Je použitjako dekoraèní prvek bezjakéhokoliv dalšího smyslu i významu. Je tìžké s pouhým povzdechem pozorovat poèínání po svém "historie milovných" zahrádkáøù. Bilance "stìhování" tìchto zdánlivì nehybných pamìtníkù bohužel vzrùstá na oblibì. Odkázala bych na výsledky prùbìžné rekognoskace1 Spoleènosti pro výzkum kamenných køížù (htt12://smircikrize.euweb.cz) a také na èlánky Jiøího Frohlicha z Prácheòského muzea (Krádeže historických mezníkù, Výbìr, 2001, è. 38, s. 159.; Pøesazování mezníkù na Prachaticku, Výbìr, 1993, è. 30, s. 49.). Je smutné, že se vytrácí úcta k tìmto technickým památkám, kámen po kameni. Jsou nuceny na novém místì spoluvytváøet trpnou kompozici vedle skalnièek a okrasného kvìtáku. Každý kámen má svùj význam na pùvodním místì. Pøemístìním ztrácí pùvodní kontext a bez nìj je zanechané okolí jaksi bez urèení. I kdyby to byly jen kameny vyznaèující drážní pozemek: a) jsou vlastnictvím majitele pozemku b) plní svou funkci (i kdyby jen iako souèást dìiin) jsem mu, "dál už se mnou nelj1ùžeš. Tady jsi doma." Ale neušeljsem ani padesát metrù, zase byl u mì. Nakonec jsem to vzdal. Celou zbývající cestu si mì hlídal, abych se mu nìkde neztratil. A v ulicích Vimperku už klusal tìsnì vedle mì jak slušnì vychovaný pejsek. Až u Hvìzdy pøebìhl silnici. Sel tam po chodníku zrovna pan Brázda do kostela se svým ètyønohým pøítelem. A já té chvilky využil. ke zmizení. Asi jsem se zachoval zbabìle. Jak ale vzít k sobì domù, kde už mi pobíhá pìt dìtí, psa, který, když si stoupne na zadní, olízne mi oblièej? Jenže svìdomí se nedalo uchlácholit. A tak jsem se vydal do ulic znovu. Mohl jsem mu dát alespoò nažrat. Ale už jsem ho nenašel, jen stopy jeho tlapek v èerstvì napadlém snìhu mi potvrdily, že se mi všechno jen nezdálo. Roman Szpuk c) hlubšího smyslu jako okrasa do zahrádky nenabudou, nebo nový majitel nemùže mít pøes všechen svùj um kompozice pochopení pro pravou originalitu. Kdyby ji mìl, nechal by kámen kamenem tam, kde mìl své pùvodní místo a význam. Tvoøí jen kýè, a to na vrub svého svìdomí. Prosím, buïte citliví a nenechte zbarbarizovat své zahrádky nìèím, èemu vezmete smysl. Z pohledu archeologa nièíte pùvodní lokalitu a vytváøíte novou pseudolokalitu. Kameny tìžko naleznou cestu zpìt. Jsou to nìmí svìdkové vaší cesty krajinou, která nese jako palimpses památku na životy lidí, kteøí vás pøedešli. Nechte z úcty k nim alespoò ty kameny jejich cest a tiše hledejte tu svou. Tøeba vám nìkterý z kamenù napoví. Pøeji š astnou cestu a dìkuji Iva Košatková

13

14 14 mu-vim tel Vi '.2/ máje 268, Vimperk, tel., fax: Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice nabízí vzdìlávání žákùm z Vimperka i okolí od 1. do 9. roèníku Vyuèování probíhá ve dvou školních budovách -Pražská èp. 167 a 1. máje èp. 268 Žáci roèníku mohou navštìvovat školní družinu Stravování žákù probíhá ve vlastní školníjídelnì, o velké pøestávce je zajištìn v budovì 1. máje prodej svaèin a nápojù Pøi škole pracuje Školská rada ZŠ TGM Vimperk Rada rodièù poøádá každoroènì školní ples a podílí se organizaènì i finanènì na mimoškolních i školních akcích Do rady žákù jsou voleni zástupci jednotlivých tøíd Š~ola vydává obèasník Kolem školy (KOŠ) ZS TGM Vimperk tradiènì poøádá pro žáky a veøejnost vánoèní a Ietní školní slavnosti Škola je spolupoøadatelem celostátních závodù a soutìží v bìžeckém Iyžování, snowboardingu a mažoretkovém sportu Pro bud9ucí žáky prvních tøíd organizuje škola projekt Skola naneèisto, pro vycházející žáky projekt Zvládnu to Zájmové útvary a aktivity školy Sportovní tøídy roèník Lyžování (Skiraplé) roèník Zájmová Tv roèník Volejbal roèník Zdravotnický kroužek roèník Všestrannì sportovní kroužek roèník Soubor mažoretek roèník, od 4. roèníku je sou9or otevøen i pro dívky ostatních ZŠ, SŠ, SOU avs DramatickÝ kroužek roèník PìveckÝ soubor roèník Základy práce s poèítaèem roèník Volitelné a nepovinné pøedmìty Náboženství Semináø a praktika z pøírodovìdných Informatika Domácnost pøedmìtù

15 Vimperské novinv 2/2006 tel ls Vzlétni touho a na køídlech zlatých Ie a zpívej u Iánù a strání Tak zaèínají první sloky slavného sboru židù ve Verdiho opeøe Nabucco. Ta touha zpívat pøivedla v roce 1975 nìkteré vimperské ženy k tomu, aby utvoøily ženský pìvecký komorní soubor Mír ve Vimperku. Na zaèátku zpívalo v souboru 15 žen, poèet se postupnì zvyšoval. Období let konjunktury jejich zpìvu, v 80. letech 20. století, dosáhl poèet i 28 žen. Bohužel, byla však i léta, kdy stál soubor na okraji propasti èi svého úplného rozpadu. Ale zase tu pøevládla u tìch tzv. "skalních", touha zpívat, rozdávat zpìvem radost a potìšení tìm, kteøí jsou schopni hudbu a zpìv vnímat a tím obohacovat své nitro i vìdomí. Zaèteme-li se do kroniky souboru, peèlivì vedené a bohaté na události od doby jeho vzniku, dovídáme se mnohé. Nejen to,jakými peripetiemi soubor v jednotlivých fázích procházel, ale i o náladách, názorech, myšlení, radostech i zklamáních, navázaných nových pøátelstvích, ale i o jiných atributech, jimiž èlovìk ve svém životì prochází. Soubor od svého zaèátku i podnes vede sbormistr Lubomír Dokulil. Jako filmový pás bìží pøed vašima oèima mnoho obcí a mìst, kde všude soubor vystupoval. Jsou to obce v okolí Vimperka, ale i mìsta Strakonice, Ceské Budìjovice, Blatná, Ceský Krumlov, Tábor, Kladno, Vlašim, Kromìøíž, Katovice, Prachatice, ale i za hranicemi státu jako napø. v bývalém Sovìtském svazu v Gomelu, ve slovenské Detvì a v Nìmecké spolkové republice v Phillippsreutu a Geiselhoringu. Ve druhé polovinì 70. let minulého století pøešel soubor pod "ochranná køídla" armádv, kon- krétnì posádky ve Vimperku. A právì doba konce 70. a poloviny 80. let byla vyvrcholením èinnosti ženského komorního souboru Mír. V této dobì se umis oval ve vrcholných armádních soutìžích na prvních a druhých místech v silné konkurenci mužských a smíšených souborù. Byly to zejména celoarmádní pøehlídky v Kladnì, Táboøe, Èeských Budìjovicích a v Kromìøíži. Soubor se také zúèastnil na pozvání známého pražského Hlaholu vystoupení v Praze. Repertoár byl žánrovì rùznorodý. Nejvíce se zpívaly písnì národní, lidové, zlidovìlé, musely však být zaøazovány i písnì poplatné své dobì. Pozdìji mìl soubor i nároèný klasický repertoár, kdy se zpívaly napøíklad písnì A. Dvoøáka, W. A. Mozarta, B. Smetany, G. F. Hiindla, G. Verdiho ajiných klasických autorù. Soubor mìl v té dobì výborný klavírní doprovod p. Mgr. Tláskala (tehdy ještì studenta), pozdìji houslisty J. Fafejtu a pí J. Homolkovou. Moderátorky pí Musilová a pí Horbasová dobøe uvádìly program souboru. Nakonec se této role zhostil i sám sbormistr. Zùstaòme ještì v krátkosti u nìkterých èísel. Od poèátku založení souboru v roce 1975 bylo do roku 2000 uspoøádáno celkem 248 vystoupení s poètem divákù, respektive posluchaèù. Èísla, která ukazují vše. V souèasné dobì bývalý vimperský soubor Mír pùsobí se souborem Mír ve Èkyni. Nìkteøí vimperští dojíždìjí tak jednou týdnì vèetnì svého sbormistra na zkoušky do Èkynì. Rozpad souboru s dlouholetou èinností ve Vimperku mìl nìkolik dùvodù. Jednak nezájem obèanù mìsta o jejich vystoupení (pøi po- slednlm v roce 2005 bylo pøltomno jen 7 osob). Dále pak úbytek èlenek souboru z dùvodu vlastního nezájmu o zpìv, dalšími faktory bylo i stárnutí nebo jiné povinnosti èlenek. Soubor Mír Èkynì -Vimperk v poètu 24 èlenù je již dnes smíšený. Pùsobí tu i muži vèetnì výborného zpìváka z Itálie Paola Pamati, Velké podìkování patøí Nadaci Duhová energie, jejímž hlavním pilíøem jsou projekty pro dìti a mládež. Speciální školy pøi sanatoriu Javorník, s. r. 0., této nabízené možnosti využily a touto cestou bychom chtìli podìkovat za poskytnuté finanèní pøíspìvky. Zapojili jsme se do celostátního projektu "Duhové dílny", ve kterém mohou školy žádat o pøíspìvek ve výši 30 OOOKè na vybavení a nákup technického, technologického a materiálového vybavení kreativních dílen pro potøeby žákù na základì pøedloženého projektu. Díky tomuto projektu jsme mohli vybavit výtvarné oddìlení školní družiny na školní rok materiálem pro finanènì nároènìjší a netradièní výtvarné techniky jako napøíklad: barvy na textil, hedvábí, sklo, svíèky. Dìti se tak mohou vìnovat tøeba ruènímu zdobení svící, malbì na hedvábí, práci s textilem (savování, malování, barvení) nebo vitrážování, mozaice, práce s pøírodninami, Myslím, papírem apod. že byl splnìn spoleèný který se pøistìhoval do Malenic. Pøejeme tomuto souboru pøi vzpomínání na uplynulých 30 let, aby touha a radost byl!l i nadále motivem jejich èinnosti, dále pak vdìèné posluchaèe, podporu veøejnosti a sponzorù, další spolupráci hudebníkù, které soubor v souèasné dobì nejvíce potøebuje. František Kadoch cíl Nadace i školy a tímje: kvalitní využití volného èasu, rozvoj zájmù a dovedností v oblasti výtvarné a kreativní tvorby, seznámení se s rùznými technikami výtvarné práce, zejména s netradièními a ménì používanými v hodinách VV a nakonec i zpøíjemnìní a zpestøení ozdravného pobytu dìtí. Nadace Duhová energie podpoøila naší škole i Projekt "Obnova rehabilitaèních a zdravotních pomùcek" ve výši Kè. Díky této nemalé spoluúèasti se podaøilo zajistit obnovení a nákup nových rehabilitaèních pomùcek pro potøeby zdravotního, dechového cvièení dìtí (padák, trampolína, expander smyèka, physio gymball, balanèní pùlválec, masážní ježci, cvièební míèe, over bally), obnovit zdravotní pomùcky, inhalátory, tonometr, apod. Dìkujem.e všem, kteøí pøispívají svými dary Nadaci Duhová energie, a Nadaci zajejí projekty, které dìtem opravdu pomáhají. Jitka Nouzová, Speciální školy pøi sanatoriu. s. r. 0. Ženský pìvecký sbor po vítìzství na ASUF v Kromìøíži v roce 1978.

16 16 mu-vim tel Vi '.2/2006 J Pán Bùh k nám promlouvá rùznými zpùsoby. Skrze slova Bible, skrze faráøe, pøírodu, ale myslím si, že nejèastìji skrze lidi, se kterými nás osud spojí, tøeba i na krátkou chvíli. Èlovìk totižje (nebo aspoò mìl by být) takovou živou Biblí, ve které si druhý èlovìk muže èíst, aniž by znal Bibli nebo Boha. Anièka zemøela v pulce prosince a rozhodl jsem se o ní napsat užjenom proto, že byla takovou krásnou stranou té živé Bible, kterou mi Pán dal èíst (ajsem si jist, že ne jen mnì), a také proto, že nejbližší rodinou jsme jí byli my, farníci, a ona byla vlastnì naše sestra -babièka. Manžel jí zemøel už dávno, dìti nemìli a vzdálenìjší pøíbuzní byli nìkde v Nìmecku. Ano, Anièka byla Nìmka... Èeštinu zvládala dobøe, ale øeè vždy prozradila, že není ta "echtová" Èeška. Ráda si popovídala nìmecky, sledovala bavorskou televizi (také kvùli tomu, že je tam spousta náboženských poøadù) a vzpomínala na domov. Co mnì ale vždycky zaujalo a inspirovalo, nikdy si nestìžovala, že žije, kde žije. Naopak, pozoruhodnì se se vším spokojila, bez pøetváøek, s úsmìílem. Zdálo se, že je všude doma -dokonce i v nemocnici, které se tolik lidí bojí jako ohnì. Kamkoliv se vracela s radostí, ale na žádné místo nebyla vázaná. Ten pøístup ovlivòoval také její vztahy k lidem. Pro ní -a to vùbec nepøeháním -byli všichni lidé velice blízcí. Asi tìžko by se našel èlovìk, kterého by vyloženì nemìla ráda. Ke každému byla dobrá, usmìvavá, pohostinná, vstøícná a soucítìjící. Vždycky mì dostala tím svým údivem s velikánskýma oèima nad novinkami, napìtím v oblièeji a legraèním "no ne, nepovídejte! ". Nikdy jí nebylo nic lhostejné. Zajímal ji lidský život. Jak umìla, pomáhala -slovem,finanèním pøíspìvkem (kolik to bohoslovcu podpoøila svým "halíøem") a asi na prvním místì modlitbou, které se moc a moc držela, a v které vidìla obrovskou sílu. V posledních mìsících hodnì trpìla bolestmi nohou, zvláštì v noci -nìkdo by si stìžoval, volal sestry s injekcí... Ale ona se prostì modlila. Myslím si, že málo kdo z tìch, co s ní bývávali, by øekl, že je to èlovìk trpící. Vyzaøovalo z ní nìco, co návštìvníka naplnilo pokojem. Tolik se tìšila do Pravìtína... Ještì 12 hodin pøed smrtí se smála, povídala, poslouchala, zpívala si nìmecky její oblíbené mariánské písnièky. A pøece musela mít bolesti, pøece musela nìco tušit. Když zemøel Jan Pavelll., drželi lidé transparenty "Santo subito" -svatý hned. Troufnu si øíci totéž o Anièce ~ svatá hned. Teï už spolu se svými rodièi (tolikrát vyprávìla o mamce, která každý den èasnì ráno chodila z Hliništì na mši svatou do Volar, èasto pišky, prosit Boha o požehnání a sílu do práce), manželem Maxem, velikým dobrákem, se svou oblíbenou patronkou sv. Annou, Pannou Marií a Ježíšem, se kterými v srdci i na ústech trávila každý den. Bylo zajímavé dívat se, kolik radosti jí darovalo být znovu v kostele, a nebo, když už nemohla do kostela, pøijímat Tìlo Pánì doma èi v nemocnici. Pomazání nemocných pøijala možná pìt nebo šestkrát -sama si o nì øekla, když se jí pøitížilo, a pak vyprávìla, jak to na ní blahodárnì pùsobí (což bylo i vidìt). Podívejte se: válka, odsun, šikana, bezdìtnost, smrt manžela, samota, nemoc a bolesti. Nìkdo by øekl- strašný život, hrùza, to jí nezávidím. Ale to není pravda! Byl to jeden z nejkrásnìjších životù, jaké jsem poznal. Ono totiž život není o tom, co je vidìt zvenèí, ale o tom, co je v srdci. A kdyžje v srdci Bùh, i køíž se stává krásným stromem života. Bohu chvála a Tobì, Anièko, ještì jednou díky za Tvùj život, prostý a krásný, za pøíklad lásky k Bohu (velice èitelný) a bližním. A prosím, modli se nadále za mnì, za naší farnost, za toto mìsto. No a... Nashledanou tam, kde Ty užjsi, ale my ještì ne. Anièce dobré, také sám, ale také nikdy že by opuštìný, také na cestì, ale také nikdy že by bezdomovec, vdìèný za lekce života. 0. Jaroslav Obèané Vimperska, kteøí oslavili svá životní výroèí v lednu 2006: Jan Benda Jiøina Hradská Anežka Jelínková Marie Jiroušková Marie Jungwirthová Marie Kolafová Oldøich Kuèera Hedvika Kuèerová Marie Kurylová Vlasta Kutilová Blažena Miklasová Marie Mrázová Evženie Rotreklová František Øíha Ludmila Seidlová Terezie Sobotková Mathilda Sovová Marie Stolzová Hilda Urbanová Emilíe Vávrová Eliška Sofková Touto cestou pøeje Mìsto Vimperk oslavencùm hodnì štìstí, spokojenosti a hlavnì zdraví. VERNISÁŽ VÝSTAVY PANA JOSEFA JUNGVIRTA Dne 9. ledna 2006 v 15 hodin se konala v MìKS ve Vimperku vernisáž výstavy výtvarných prací pana Josefa Jungvirta, klienta Domova klidného stáøí v Pravìtínì. Rodištìm pana Josefa Jungvirta je Skarez u Sumavských Hoštic. Josef Jungvirt se vìnoval malování od mládí. Od 60. let maluje olejem, zamìøoval se zpoèátku na krajiny a zátiší. Nejradìji maloval šumavskou pøírodu. V dùchodu si pak troufl i na portréty. Nevysta- UKONÈENíMANDÁTNísMLOU- VV s MÌSTEM VIMPERK Omlouvám se za chybu v lednovém èísle Vimperských novin. Mandátní smlouva mezi Farní Jana Czerwenková. matrikáøka voval své práce poprvé, jednalo se již o osmou výstavu, z toho druhou samostatnou. První samostatnou výstavu mìl pan Jungvirt v Šumavských Hošticích, vystavoval dále v Prachaticích, v Èeských Budìjovicích, v Brnì, v loòském roce se zúèastnil soutìže handicapovaných výtvarníkù v Lysé nad Labem a získal zde 4. místo. V Mìstském kulturním støedisku ve Vimperku se koná výstava jeho prací od 9. ledna do poloviny února. Pan Josef Jungvirt se vìnuje malování ve svém pokoji v domovì v Pravìtínì, není to jediná jeho záliba, které se zde vìnuje. Vyøezává ze døeva, chová zde andulku, ète, hraje na harmoniku, prostì žije aktivnì a rozdává radost všem kolem sebe. Mgr. Dana Marková, øeditelka FCH Vimperk charitou Vimperk a Mìstem Vimperk byla ukonèena dohodou ke dni Mgr. Dana Marková, øeditelka FCH Vimperk /

17 Vim 2/2006 tel mu-vim 17 Obyvatelé a zamìstnanci Domova dùchodcù Kùsov dodateènì pøejí všem ètenáøùm do nového roku vše nejlepší, hlavnì hodnì zdraví a spokojenosti. Uzávìrka lednového èísla nás zastihla v pøípravách na Vánoce a vìtšinu kulturních akcí jsme mìli ještì pøed sebou. Mikuláš k nám tentokrát pøišel už 2. prosince. Nejprve obdaroval ty. kteøí pøišli na "Mikulášskou veselici" do jídelny domova a poté se vypravil na cestu po jednotlivých oddìleních, aby malou pozornost rozdal i tìm ostatním. V jídelnì hrálo a zpívalo èeskobudìjovické duo Iva, po oddìleních Mikuláše, samozøejmì s èerty a andìlem, doprovázel harmonikáø pan Brabec. Podával se punè, v kuchyni pøipravili pro všechny chlebíèky a napekli mramorové bábovky. Všude bylo veselo. S vánoèním pásmem pøijela z Vimperka paní Libuše Netáhlová. Tentokrát s ní nepøijela jen dìvèata z kroužku hry na kytaru, ale i kluci a holky, kteøí chodí do dramatického kroužku. Celou hodinu jsme pak mohli obdivovat jejich šikovnost. Ani zus Stachy nezapomnìla na naše obyvatele s vánoèním pøáním. Jídelna domova se zmìnila v koncertní sál a mladí umìlci se svými uèiteli hudby pod vedením øeditelky paní Olgy Bonèekové nám všem zpøíjemnili odpoledne. Pak už jsme se tìšili na Stìdrý den. Na každém oddìlení stál vánoèní stromeèek, pøipravovali se dárkové balíèky, zdobila se okna a dveøe. Pro všechny bylo pøipravené i cukroví, ale pøece jen bylo koupené a tak to, co upekly obyvatelky, pøineslo více radosti. Domovem procházely návštìvy, starostové mìst a obcí pøijíždìli s dárkovými balíèky popøát svým bývalým obyvatelùm. Ti, kteøí nemohli nebo nechtìli jet domù, mìli pøipravenou slavnostní tabuli v jídelnì domova. Poveèeøet s nimi pøišel øeditel domova, vrchní sestra a stanièní sestry. Vše bylo tak jako doma. Pøipitek, rybí polévka, bramborový salát, rùzné druhy øizkù. Prostì samé dobroty. I oslava narozenin mìla mezi svátky své kouzlo. Prosincových oslavencù bylo deset, nejvýznamnìjší jubileum oslavil pan Josef Friš z Nicova, který slavil 97. narozeniny a je tak naším nejstarším obyvatelem. Silvestr pak bývá již poklidný. Na jídelníèku ale nechybí pikantnìjší veèeøe a chlebíèky. Ohòostroj na rozlouèenou se starým rokem se nad domovem rozzáøil již v podveèer. A máme pøed sebou další rok. Už leden nám nadìlil plno snìhu. Krásný je pohled do krajiny, zvláštì když sedíteza oknem domova a nikam nemusíte. A to naši obyvatelé vìtšinou nemusí. Tak nyní volný èas tráví vìtšinou sledováním televize nebo èetbou. Uspoøádali jsme i turnaj v "Èlovìèe, nezlob se". Soupeøilomezi sebou tøicet hráèù a užili jsme spoustu legrace. 0. Mináøová soc. pracovnice DD Tøi králové za dveømi byli milým zpestøením páteèního veèera 6. ledna Jejich hezký zpìv za doprovodu houslí, roztomilé obleèení a pìkné chování bylo asi pro mnohé domácnosti pøekvapením, kterému nebylo možné odolat. Pøispìt a snad i obdarovat malé koledníky už bylo samozøejmostí. Z deníku LP ( ) vím, že otvírání kasièek v našem mìstì pøedstavuje èástku Kè. Mìl jsem se pouèit, alejsem zøejmì nepouèitelný. Znovu jsem se pøesvìdèil, kolik moudrosti bylo a je v poøekadlech našich pøedkù. Proè? V kvìtnovém èísle loòského roèníku Vimperských novin jsem v èlánku "Neøíkej hop..." vyjádøil názor výboru naší základní organizace a stanovisko k organizaci plesù v naší obci, jakož i náš závìr, že s poøádáním plesù ve Vimperku konèíme. Toto stanovisko se zdálo být pevné a nemìnné. A hle, jak je vše relativní. Ještì se ani rok s rokem nesešel a výborem ZO ÈZS bylo rozhodnuto s ohledem na zájem ze strany zahrádkáøù a široké veøejnosti i v tomto roce pøece jenom zahrádkáøský ples uspoøádat. A tak -31. zahrádkáøský ples ve Vimperku se bude konat v sobotu 18. bøezna 2006 od 19 hod. Z toho šedesát pìt procent pøipadne Farní charitì. Vìtší èást má být použita k zakoupení ošetøovatelských lùžek a zbytek pak uhradí sanaèní omítky starší budovy Klidného stáøí v Pravìtínì. Z doby svého mládí si pamatuji na rùzné tradièní zvyky a obyèeje. Avšak památka Tøí králù mi až dosud byla cizí. O to vìtší bylo mé pøekvapení, které potìšilo. Domnívám se, že všichni zúèastnìní od dìtí až po dospìlé si zaslouží naše podìkování. Karel Krejèí v Domì kultury Vimperk -velký sál (Bowling bar). K tanci a poslechu bude hrát skupina Mramor pod vedením p. Medka. Vstupné do velkého sálu èiní 150Kè a do pøedsálí 120 Kè. Pøedprodej vstupenek se uskuteèní ve dnech (16:00-8:00) a (17:00-19:00) v restauraci-baru Domu kultury (Bowling bar) a dále bude možné vstupenky zakoupit až do u obsluhy Bowling baru. Výbor základní organizace zve všechny zájemce a tìší na setkání s vámi -pøáteli zahrádkáøi, pøíznivci zahrádkáøské èinnosti, jakož i dobré zábavy. Za výbor ZO CZS Vimperk Dr. Vojtìch Vlèek -pøedseda organizace

18 18 mu-vim tel Vim.2/2006 TURISTICKÉ INFORMAÈNí STØEDISKO VIMPERK nám. Svobody 42, 385 Ol VimDerk Otevírací doba: Zimní sezóna: po -pá 9:00-16:00.prodej map, pohlednic, brožur, knih, kreseb Vimperka a okolí, suvenýrù.internet pro veøejnost.kopírování, vázání.inzertní služba.informace o historických a kulturních památkách Vimperska a Šumavy.informace o pøírodních a technických památkách Vimperska a Šumavy.kontakty na ubytování a stravování.informace o umístìní firem, organizací a služeb.zajiš ování provozu Minimuzea Zlaté stezky a prohlídky Mìstské zvonice.výroba a prodej vlastních propagaèních materiálù.galerie Bílá vrána na TIS Vimperk Kontakt: tel.: rnobil: fax: e-rnail: i rnesto. virnperk.cz webové stránky: w w w.su rna van e t. cz/i cvi m perk virnperk.cz/rnis.htrn SlUŽSY VE VIMPERKU KNIHOVNA Mìstská knihovna Vimperk Nádražní 274, tel.: Výpùjèní doba pro dospìlé: po, èt 10:00-11:30 hod., 12:30-18:00 hod. st 12:30-16:00 hod. Výpùjèní doba pro dìti: po, st 12:30-16 hod., út 12:30-17 hod. Internet: Ve výpùjèních hodinách pro do. spìlé. VEØEJNÝINTERNET Turistické informaèní støedisko Vimperk po -pá 9-16 hod. MUZEUM Zámek Vimperk Otevøeno opìt v kvìtnu MINIMUZEUM námìstí Svobody 8 Otevírací doba Út: 10:00-11:00, 15:00-17:00 St: 10:00-11:30, 13:00-15:00 Ct: 10:00-11:00. 15:00-16:00 MÌSTSKÁ ZVONICE Otevírací doba Po: 10:00-11:30, 14:00-17:00 St: 9:00-10:00, 16:00-17:00 Ct: 12:00-14:00 GALERIE U ŠAŠKA pøedsálí MìKS Vimperk GALERIE BíLÁ VRÁNA námìstí Svobody 42 prodejní výstavy kreseb Vimperka a olejomaleb mladých vimperských umìlcù BOHOSLUŽBY kostel Navštívení Panny Marie: st 8, èt -so 18 hod. ne 8:30, 18 hod. KS SLOVO ŽIVOTA Celakovského 345, Vimperk Modlitební setkání -každé pondìlí od 18:30 hod. Biblické vyuèování -každý ètvrtek od 18:30 hod. Bohoslužba -každou nedìli od 15 hod. Kontakt: P. 0. Box 6, Vimperk tel.: Turistické informaèní støedisko ve Vimperku nabízí: Sumava v promìnách -Vladislav Hošek Nová fotografická publikace doplnìna úryvky z dìl šumavských spisovatelù. Sumavské události ve vzpomínkách -Miloslav Lukeš Pohled èlovìka na události všedních i nevšedních dnù váleèných let, konce války a osvobození Sumavy americkou armádou, období normalizace, odsunu Nìmcù, aj. "Almanach k 75. výroèí založení školy T. G. Masaryka " K zakoupení v zs TGM nebo v Turistickém informaèním støedisku Vimperk. Sumavou na bìžkách Prùvodce bílou stopou Sumava, Bayerischer Wald Zimní turistická a lyžaøská mapa K zakoupení pouze v informaèním støedisku Zimní turistické a Iyžaøské trasy Sumava Lipno a Novohradské hory Zimní Iyžaøská a turistická mapa + cykloturistická mapa Sumava Železnorudsko, Povydøí, Churáòov Letecké snímky -formát A3 Kalendáøe Sumava 2006 Obrázky a pasparty Vimperka a okolí k dostání v Thristickém informaèním støedisku ve Vimperku Zimní krajina Sumavy je vy- nebo odznak pøipevnit na odìv zkoušeným rájem pro bìžkaøe. a to bude zároveò pro další bìž- Vedle..stálých zákazníkù", kteøí kaøe výzvou k následování. se v bílé stopì znají osobnì nebo Prodejní cena samolepky 20 Kè. jen od vidìní, každoroènì pøibý- Samolepky Ize zakoupit ve vají nové tváøe. Všichni spoleè- všech Informaèních centrech nì pøijíždìjí za novými zážitky, Správy NP a CHKO Sumava, které v zimì tato pøíjemná akti- obecních úøadech a vybraných vita na Sumavì nabízí. Podobnì restauraèních a ubytovacích zajako v zahranièí, i zde se staly øízeních. skuteèností upravované, všem Tento projekt je spolufinancován volnì pøístupné bìžecké stopy. z prostøedkù Evropské unie. U bìžeckého Iyžování, na rozdíl Na údržbì lyžaøských stop se pood sjezdového, není samozøej- dílejí další pøispìvatelé a sponzoøi mostí, že každý lyžaø za pøipra- z øad obcí, podnikatelù i soukrovenou službu pøedem zaplatí. mých osob. Navzdory tomu úprava bìžeckých stop stojí každou sezónu hodnì úsilí a finanèních prostøedkù. Zkusme také to, co dobøe funguje ve svìtì -na úpravu stop iniciovat dobrovolné pøíspìvky od veøejnosti. Každý, kdo si z vlastního rozhodnutí koupí samolepku, nebo odznak, tím pøispìje na úpravu lyžaøských stop v místech, kam nejvíce jezdí. Tu si pak mùže nalepit na lyže,.

19 V minulém roce v prosinci jsme ve sportovní komisi mìsta projednávali a hodnotili, jak se metodika pøijatá pro rozdìlování finanèní pomoc oddílùm osvìdèila v praxi. Byl nám také dán k projednání dopis novì vzniknutého oddílu snowboardu, který dle pøedsedy Mgr. Bejèka vzniknul osamostatnìním od SKI klubu Šumava. Protože se také v dalších oddílech obmìòují poèty mladých sportovcù, trenérù, mìní se nákladové složky, chceme vyzvat sportovní kluby v pùsobišti mìsta, aby nám souèasnì k žádostem o finanèní pøíspìvek, který pøedkládají do konce února, pøipojili aktualizované údaje. Na webových stránkách mìsta bude proto zveøejnìn dotazník pro kluby. Víme, že naprostá vìtšina klubù si vede evidenci v elektronické podobì a tak dát dohromady nìkolik èísel nebude tak velkou komplikací. Zastupitelstvem mìsta byla v první vlnì schválena èástka 200 tis. Kè. Poèítáme s tím, že se další finance dostanou do sportu v polovinì roku, ve výši minimálnì stejné jako loni. A tak sportovní komise bude nejdøíve vyøizovat pøíspìvky tìm oddílùm, u kterých probíhá hlavní sezóna v Ietním období, a ve druhé vlnì pak tìm dalším. Podle údajù z roku 2004 se ve Vimperku aktivnì vìnuje sportu kolem sportovcù. Kluby pøitom na svou èinnost vynakládají pøibližnì 3,5 mil. Kè. Pøíspìvek mìsta je tak kolem 15 % nákladù. Právì abychom mohli se dostat k analýze souèasné sportovní situace v mìstì a z ní pak vycházeli pro další rozhodnutí, potøebujeme údaje aktualizovat. Samé úspìchy všem nám pøeje za sportovní komisi Mgr. Pavel Dvoøák. pøedseda komise Lední hokej sobota od 10:00 HC Vimperk -Sobìslav, Veselí tøída nedìle od 11:00 HC Vimperk -HC Beroun tøída nedìle od 9:15 HC Vimperk -HC Klatovy tøída sobota od 9:15 HC Vimperk -HC Strakonice tøída nedìle od 10:00 HC Vimperk -Spartak Sobìslav tøída sobota od 10:00 HC Vimperk -HC Rokycany tøída nedìle od 10:00 HC Vimperk -Milevsko, È. Krumlov ; tøída Zápasy mužù podle situace v play off, hrací dny pátek, nedìle, pøípadnì støeda (termíny , 5. 2., 8. 2., ,12. 2., , , a ) Veøejné bruslení støeda od 14:00 do 15: pátek od 14:00 do 15: sobota od 14:00 do 15: nedìle od 14:00 do 15: støeda od 14:00 do 15:30 Sumavská liga ledního hokeje ètvrtek od 20:30 Kaèeøi -SK Zálezly sobota od 16:15 Prachatice -Horní Vltavice sobota od 18:00 Èkynì -Bavožer nedìle od 9:00 Vykov -Vlachovo Bøezí [ kolo play off ètvrtfinále a kolo play off semifinále a kolo play off finále a o 3. místo a sobota od 14:00 do 15: nedìle od 14:00 do 15: støeda od 14:00 do 15: nedìle od 14:00 do 15:30 Mezi vánoèními svátky se uskuteènil na vimperském zimním stadionu zajímavý hokejový turnaj žákù 6. tøíd za úèasti nìmeckých týmù l. EV Weiden, SC Deggendorf a èeských týmù HC Tábor, HC Strakonice a HC Vimperk. V prvním utkání domácí hráèi pomìøili síly s l. EV Weiden a zcela pøesvìdèivì zvítìzili 8:l. Zajímavostí bylo, že trenérem Weidenu byl bývalý hráè Šumavanu Vimperk Josef Hefner. Další dvì utkání domácích patøila soubojùm s celky z našeho kraje. V tom prvním remizovali s HC Strakonice l:l a naplno se zde projevila vyrovnanost z mistrovských utkání žákovské ligy. Proti HC Tábor, který hraje vyšší skupinu žákovské ligy, nastoupili vimperští chlapci zcela bez respektu, ale brzké vedení neudrželi a zápas skonèil remízou 3:3. Celodenní klání se vyznaèovalo neobvyklou vyrovnaností a tak polovina všech utkání skonèila remízou, tudíž nebylo pøed posledním zápasem turnaje vùbec jasno o celkovém poøadí. Domácím staèilo k vítìzství v turnaji ve svém posledním vystoupení uhrát remízu a SC Deggendorf potøeboval k celkovému prvenství jakékoliv vítìzství. S vidinou zisku krásného poháru se domácí kluci pøekonávali v obìtavosti a pøidali i kus hokejového umu a zcela s pøehledem zvítìzili 4:1, když jim velkou oporou v hledišti byli "slavní" trumpetisté, kteøí spolu s rodièi vytvoøili fantastickou atmosféru. Poté následovalo slavnostní vyhlášení výsledkù a pøedávání pohárù a medailí, kterého se též zúèastnila starostka mìsta pí Chumanová a pøedseda hokejového oddílu p. Ženíšek. Druhé místo patøilo SC Deggendorf, tøetí skonèil HC Tábor, ètvrté Strakonice a pátý Weiden. Vítìzné domácí družstvo hrálo v této sestavì: Vanìk, Podskalský -Myslík, Janásek, Èesánek, Voldøich, Èermák -Šíp, Vágner, Císaø, Paule, Prouhar, Pichler, Novotný, Schwamberger, Hodina, Novák a Kavan. Za finanèní a materiální pomoc pøi poøádání tohoto žákovského klání dìkujeme Mìstu Vimperk a dalším firmám: Ingo Casino, OV Media, Eurosystem, Auto Jamra, Restaurace Stadion, Hotel Vltava, Øeznictví Rataj, Lidvet, Epigon, Sport Jakob, Døevomat, Rùžièka nástroje a Backbone. Karel Novotný

20 20 tel Vimperské novinv 2/ Iet vimperského basketbalu si bývalí i souèasní èlenové klubu pøipomnìli na spoleèné schùzi, kde nad stránkami kronik zavzpomína- Ii na své zaèátky, vydaøené i nevydaøené zápasy. Po skonèení sezóny by klub chtìl zorganizovat turnaj, na který by byli pozváni pøedevším bývalí hráèi z družstev, se kterými nejèastìji muži Vimperka hrávali, jako jsou Strakonice, Kaplice èi J. Hradec. V sezónì zastupují v oblastním pøeboru basketbalový klub BK Vimperk dvì družstva: mladší žáci a muži. Mladším žákùm se podaøilo postoupit pøes družstvo Sokol Písek "B", kterému sice v Písku podlehli a doma zvítìzili 68:39, do finálové skupiny, kde se støetnou s mladšími žáky Humpolce, J. Hradce a BK Tábor. Družstvo v této sezónì prokazuje, že za uplynulé dva roky udìlalo pod vedením trenérù V. Kautmana, J. Hodiny a M. Sitára znaèný pokrok. Urèitì se vyplácí, že žáci absolvovali v každém roce Ietní soustøedìní na Iipenské základnì. I v Ietošním roce plánujeme soustøedìní, tentokrát v Horní Stropnici. Èásti soustøedìní se zúèastní také muži. Ti zaèali Ietošní sezónu velmi dobøe, když se jim doma podaøilo porazit soupeøe z loòského semifinále Viktorii Tábor 68:64. Dále ještì zvítìzili nad Pelhøimovem B a v Kaplici, ale pak se jim pøestalo daøit. V koncovkách utkání pro- a dvakrát podlehli v Táboøe BK i Viktorce. V dalším utkání si však dokázali poradit se Spartakem Kaplice 79:67 (40:31). Domácím vyšla první ètvrtina. Díky tìsné osobní obranì získali nìkolik míèù v rozehrávce soupeøe a z rychlých protiútokù získali dùležitý a pro vývoj utkání rozhodující náskok. V 5. minutì vedli vimperští 13:1 a první ètvrtinu vyhráli 22:10. V dalšímprùbìhu utkání se hosté zlepšili a zápas se stal vyrovnaným. Dokonce v úvodu 4. ètvrtiny snížili hosté pouze na pìt bodù a domácí zaèali mít potíže s fauly, protože postupnì pro pìt osobních chyb museli høištì opustit tøi hráèi. V zápìtí šòùrou devíti bodù Vimperští zvýšili svùj náskok opìt na 15 bodù a ten si pohlídali až do závìru utkání. Za Vimperk: Hodina -27, Lukáš -12, Kautman, Klímek-ll, Sitár, Susol- 8, Heøta -2 Poslední dvì utkání sehráli muži se Strakonicemi. Doma snadno zvítìzili 91:53, ale druhý den nepochopitelnì prohráli ve Strakonicích 61:88. V oblastním pøeboru jsou muži zatím na 5. místì, ale prohrou ve Strakonicích si zkomplikovali situaci v boji o postup mezi poslední ètyøi, což se jim v pøedcházejících tøech sezónách dvakrát povedlo, èímž dosáhli nejvìtších úspìchù v tøicetileté historii vimperského basketbalu v kategorii mužù. J. Šradìja ze Ski klubu Šumava sijede provítìzstív krajském pøeboru konaném v novém Skiareálu Vodník. FOTO:VIENER Koupím domek, chalupu nebo byt. Stav a místo nerozhoduje. Tel Kosmetika Jiøina Kubaèková, Nad Stadionem 484, Vimperk. Objednávky na tel hráli s Humoolcem. J. Hradcem Jan Heøta PØíJEM INZERCE: Pøíjem inzerce pouze do data uzávìrky novin. Centrum redukce váhy nabízí poradenství v oblasti "Hubnutí a Wellness". Zdravý životní styl. vnìjší i vnitøní výživa. tel.: Kvalifikovaná uèitelka nabízí douèování, pøípravu na zkoušky, výuku nìmèiny, ruštiny, èeštiny (i pro cizince). Nabídka platí stále. Tel.: FORMA PØíJMU: a) vyplnìním objednávky inzerce buï v kanceláøky starostky u sl. Hercikové nebo na Odboru školství, kultury a cestovního ruchu u pí Kantoøíkové b) elektronicky zaslat na adresu: vyplnìný formuláø objednávky, který je ke stažení na Potvrzení o pøijetí bude oznámeno elektronickou formou. Bez tohoto oznámení nebude brán inzerátjako pøijatý. FORMAINZERÁTO: graficky zpracovaný ve formátech PDF, EPS, JPG, TIFF, AI -text musí být pøeveden na køivky, Corel verze 9 -text musí být pøeveden na køivky. Soubory Word a Excellze akceptovat pouze v pøipadì domluvy a následné autorizace. V pøipadì grafického zpracování redakcí je nutné inzeráty autorizovat do domluveného data. FORMA ÚHRADY INZERCE: a) na základì vyplnìné objednávky inzerce Vám na finanèním odboru (pí Navrátilová, sl. Janoudová) vystaví fakturu, kterou je tøeba uhradit do 2 dnù od uzávìrky Vimperských novin. Pokud do tohoto data nebude faktura uhrazena, nelze inzerát zveøejnit. b) na základì vyplnìné objednávky lze inzerci na finanèním odboru uhradit i v hotovosti. Václav Kautman je jednou z opor vimperských basketbalistù. FOTO:V1ENER Tento postup je platný od Iedna Redakèní rada Vimperských novin

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více