Školy jsou v Kutné Hoře od středověku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školy jsou v Kutné Hoře od středověku"

Transkript

1 2012/02 měsíčník neprodejné GLOSA Místní komunikace Nemyslím silnice a cesty, ale to, jak si rozumíme. Komunikace mezi námi vedou různě. Některé nás spojují a jiné končí jako slepé. Na mnoha místech se kříží a někde jsou jejich křižovatky tak složité, že se na nich ztrácíme a mnohdy se oprávněně zlobíme. A tak nezbývá než opravovat, udržovat a zpřehledňovat, pokoušet se o lepší značení, objasňovat a vysvětlovat. Minulý týden jsem se zlobil na jednoho ze svých přátel kvůli textu, který vydal. On to viděl jako výraz svobody slova, já tam však cítil snahu lacině urazit protivníky. Prostě se nevyhneme situacím, ve kterých se nepotkáváme. Musíme se ale stále ptát po smyslu cesty a ideálně znát i cíl. Umění komunikace má nakonec jediný společný cíl. Je jím dorozumění. A k tomu je třeba nalezení stejné řeči, stejného komunikačního kódu. Potom ještě i slušnou dávku odvahy vystoupit pod svým jménem, a jak jsem četl v jedné diskusi na webu, i rytířskosti na všech stranách. Od února můžeme vyzkoušet novou komunikaci na oficiální stránce Kutné Hory na Facebooku. Karel Koubský kutnahora/ Školy jsou v Kutné Hoře od středověku V Kutné Hoře je dnes chod města. Uroveň vzdělání učitelé měli nízké platy a mladí tedy těch, kdo byli odkázáni na pomoc ostatních. Těm pět základních škol, v této době závisela v mnohém učitelé byli svázáni povinností na správci, jehož jmenování celibátu. Za všechny kutnohorské učitele můžeme jme- v tomto výčtu je započítána i základní umě- město z výnosu z dolů, část finanční pomoc poskytovalo probíhalo za bdělého dozoru pražské univerzity, ale dosti novat Jana Šultyse z Felsdorfu, dalším známým správcem byla hrazena z odkazů bohatých měšťanů. Význam vysolecká škola, rovněž často se také stávalo, že to byl středních škol je pět. muž již předem vyhlédnutý byl Jan Campanus Vodňanský, pozdější rektor pražské Pro žáky a studenty se městskou radou, která si v čele kostelské školy vzrostl po roce zdravotním a sociokulturním znevýhodně- školy přála mít člověka učeného, nejlépe univerzitního mis- kutnohorských škol dochá- budova v renesančním slohu. univerzity. Je zajímavé, že do 1595, kdy byla postavena nová tra. Učitelské povolání nebylo zely i děti přespolní. Existují V době po Bílé hoře došlo ním je určena Základní v této době zrovna přitažlivé, také záznamy o tzv. mendících i v Kutné Hoře k zániku a Praktická škola. Školy jsou ve městě doloženy už z období předhusitského. Horní město potřebovalo vzdělané lidi. V 16. století se projevil vliv utrakvistické konzistoře a archivní prameny dokládají, že ve městě existovaly na nejnižším stupni školy soukromé - postranní a byly pořizovány pouze s povolením radnice, která dbala na to, aby tyto školy nekonkurovaly školám městským. Ve školách postranních se vyučovalo čtení, psaní a počty. Není bez zajímavosti, že v postranních školách studovaly hlavně dívky. Město spravovalo školy dvě trojtřídní svatobarborskou a školu vysokostelskou. Poslední jmenovaná překračovala svým významem hranice města a na přelomu století se řadila na úroveň akademie a snažila se přiblížit pražskému vzoru. Vysokostelská škola byla typem školy partikulární a jejím hlavním úkolem byla příprava městské inteligence, potřebné pro Budova c. k. vyšších reálných škol v Kutné Hoře. Autor neznámý, datováno kolem školy, která vzdělávala v duchu luteránství a kalvinismu. Poslední učitel opustil školu u Sv. Jiří roku 1622 a byla tak ukončena téměř padesátiletá historie. V roce 1626 byl do města uveden za asistence vojska jezuitský řád. Jezuité měli pod svým dohledem i školy ve městě. Svatobarborskou a postranní německou školu převzali jezuité do své správy úplně, vysokostelská škola přetrvala nejdéle, ale došlo k poklesu úrovně výuky. V roce 1686 postoupilo město jezuitům Hrádek a ti zde založili gymnázium. pokračování na str. 7 Autor: Fotoarchiv ČMS v KH Z OBSAHU Strana 3: Zateplení školy Jana Palacha Rekonstrukce školy byla ukončena o rok dříve. Strana 7: Nové byty pro Kutnou Horu Moderní bytový dům vyrůstá u autobusového nádraží. Strana 8: Zápisy do prvních tříd Představení kutnohorských základních škol. Strana 9-11: Plnění volebního programu Hodnocení činnosti vedení města a městského úřadu. HODNOCENÍ 1. ROKU VOLEBNÍHO OBDOBÍ Vážení čtenáři Kutnohorských listů, v příloze tohoto vydání naleznete tabulku, se kterou jste se v radničním zpravodaji dosud ještě nesetkali. Předkládáme vám stručný přehled plnění našeho volebního programu, tedy volebního programu sdružení Šance pro Kutnou Horu a programového prohlášení Rady města Kutná Hora. Je to pokus složit účty naší činnosti po prvním roce volebního období a zároveň je to i výraz naší snahy hrát s občany města otevřenou hru. Nechceme nic skrývat a přiznáváme i to, co se nám (zatím) nedaří. Jak vidíte, v prvním sloupci jsou uvedeny úkoly a cíle dané volebním programem a programovým prohlášením. Jsou tam však doplněny i některé další důležité úkoly a akce, které nebyly ve volebním programu nebo v programovém prohlášení konkrétně zmíněny, ale jejichž řešení nebo realizace je nutná. Ve druhém sloupci je naznačeno hodnocení dosavadních výsledků a dosavadního pokroku. Ve třetím sloupci jsou pak stručně naznačeny úkoly, které z hodnocení vyplývají a které nás čekají v roce 2012 nebo v dalších letech. Tento materiál má sloužit vám čtenářům jako stručná informace o tom, čím se vedení radnice a orgány města zabývají, jaký je stav v jednotlivých oblastech a co lze v nadcházejícím období v Kutné Hoře očekávat. Rád bych vás požádal o porozumění a shovívavost, protože se jedná o pracovní a neformální materiál, který určitě není a nemůže být vyčerpávající, možná je i nevyvážený z toho pohledu, že některým menším záležitostem a akcím je věnován stejný prostor, jaký je věnován zásadním a důležitým věcem. Těmi důležitými záležitostmi, jako je například problematika rekonstrukce malínského nadjezdu, obnova komunikací ve městě, služby v okrajových částech města atd. se budeme podrobněji zabývat a věnovat se jim na stránkách Kutnohorských listů i na webových stránkách města. Některé oblasti života města jsou tak složité a rozsáhlé, že do článku tohoto typu se vejde jenom náznak rámcového řešení. Určitě uvítáme, když čtenáři projeví zájem o řešení jednotlivých konkrétních problémů nebo i když projeví svůj názor na koncepční řešení problémů města. Jsme připraveni odpovídat na stránkách Kutnohorských listů, elektronickou poštou nebo i přímo osobně. A nejde jenom o odpovědi na dotazy nebo připomínky. Tento způsob komunikace s občany a jejich sdruženími nám může pomoci nalézat lepší řešení a lepší postupy v naší práci. Pokud jde o možnosti komunikace a předávání námětů a připomínek, tak kromě běžných forem, jako jsou dopisy, telefonáty, elektronická pošta, účast na jednáních zastupitelstva, má každý občan možnost sjednat si schůzku se starostou a s místostarosty nebo každý čtvrtek mezi osmou a devátou hodinou přijít do Vlašského dvora i bez ohlášení a se starostou nebo s místostarosty o svých problémech pohovořit. Ivo Šanc

2 21. prosinec zasedání RM Na tomto zasedání přijala RM mimo jiných následující usnesení. Jmenovala v souladu s ustanovením zákona o finančním auditu nového vedoucího oddělení interního auditu Městského úřadu v Kutné Hoře a to Ing. Františka Tvrdíka. Schválila nařízení Města Kutné Hory o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Kutná Hora. Vyslovila souhlas s uzavřením Dohody o umístění expozice značky Dačický v Sankturinovském domě. Souhlasila s uzavřením předloženého Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem Kutná Hora a společností Sparta, a. s. Pověřila odbor správy majetku k uzavíráním smluv o krátkodobém pronájmu tréninkového hřiště na kopanou - umělý trávník III. generace. Schválila navýšení rozpočtové výdajové položky na obřadní síň v Kutné Hoře. Schválila podání žádosti o dotaci z dotačního titulu,,podpora regenerace panelových sídlišť. Doporučila zastupitelstvu města souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč pro jednu nemovitost na území Města Kutná Hora v rámci investiční akce Kutnohorsko Čáslavsko. Podmínkou je dokončení realizace přípojky do tří let ode dne vydání územního souhlasu žadatelům. 11. leden zasedání RM Na tomto zasedání přijala RM mimo jiných následující usnesení. Vzala na vědomí organizační zprávy z radnice 2 Z jednání Rady města Kutná Hora VÝZVA Odbor prevence kriminality MV ČR vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici Asistent prevence kriminality. Asistent prevence kriminality bude zaměstnancem Městské policie města Kutná Hora. Výběrové řízení je součástí realizace individuálního projektu Asistent prevence kriminality ESF OP LZZ reg. č. CZ.1.04/3.3.00/ se zaměřením na oblast podpory integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce. Finanční dotace na tuto pracovní pozici, hrazená z prostředků Evropského sociálního fondu je určena na 24 měsíců. Začátek výkonu pracovní pozice bude v 1. pololetí roku Cílem podpory je umožnit sociálně vyloučeným osobám, žijícím v sociálně vyloučených lokalitách a těm, kteří jsou bez pracovního poměru získat možnost pracovního uplatnění v oblasti prevence kriminality zvyšování bezpečnosti a veřejného pořádku města. Termín výběrového řízení je od 9 do 12 hodin v Malé zasedací místnosti Městského úřadu Kutná Hora, Vlašský dvůr, Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora. Kontaktní osoba je manažer prevence kriminality Ing. Václav Mareček, MP Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 87, Kutná Hora, tel.: , e mail: Výběrová komise je pětičlenná; předmětem hodnocení jsou formální náležitosti (dotazník a motivační dopis) a individuální pohovor zaměřený na samotnou motivaci žadatele k výkonu profese a předpoklady jeho dalšího profesního růstu. Upřesňující údaje: a) Zájemce po dohodě s kontaktní osobou zašle/doručí nejpozději tři pracovní dny před termínem výběrového řízení na sídlo MP vyplněný níže uvedený Dotazník a sepsaný motivační dopis. b) V případě splnění kritérií výběru (znalost prostředí sociálně vyloučené lokality; osobní znalosti obyvatel, vztahů a problémů, se kterými se lokalita potýká; doložení dokladu o vzdělání) předloží nejpozději v den zahájení vstupní přípravy výpis z rejstříku trestů a lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti. c) Po úspěšném zvládnutí vstupního vzdělávání a zkoušky odborné způsobilosti nastoupí v průběhu 1. pololetí roku 2012 do pracovního poměru k Městské policii Kutná Hora. d) Veškeré další aktivity se dále řídí podle základního pracovně právního dokumentu zákoníku práce v platném znění. Asistent prevence kriminality Projekt Ministerstva vnitra Asistent prevence kriminality směřuje k praktické realizaci. Ve Středočeském kraji uspělo v červnu minulého roku se svým požadavkem na zařazení do projektu Město Kutná Hora. Tým pracovníků Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, v čele s ředitelkou odboru Mgr. Jitkou Gjuričovou, uspořádal na kutnohorské radnici ve středu 18. ledna pracovní jednání, včetně návštěvy Neškaic. Oboustranná výměna názorů umožnila nastavit konkrétní podmínky průběhu projektu v Kutné Hoře, včetně určení kontaktních pracovníků, způsobu a termínu výběrového řízení viz. výzva. změny v Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Kutná Hora, ke kterým došlo k v souvislosti s reformou v sociální oblasti. Na vědomí vzala zprávu o stavu finančních prostředků města k Doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s prodejem několika pozemků v katastrálním území Kutné Hory, Malína a Červených Janovic. Dále doporučila jednu směnu části pozemku. Souhlasila s vyvěšením záměru na prodej dvou pozemků v Malíně. Ukončila výběrové řízení na prodej budovy č. p. 24 v katastrálním území Zdeslavice u Černín a souhlasila s vyhlášením nového výběrového řízení, kde vyvolávací cena činí ,- Kč Na vědomí vzala zápisy z jednání majetkové komise, komise pro životní prostředí, komise pro městská sídliště, komise cestovního ruchu a kulturní komise. Souhlasila s ukončením nájemní smlouvy uzavřené roku 1994 mezi Městem Kutná Hora a Autoklubem Kutná Hora v AČR. Zároveň souhlasila s vyvěšením záměru na výpůjčku nebytových prostor pro Autoklub Kutná Hora v objektu, ve kterém Autoklub dlouhodobě sídlí. Souhlasila s vyvěšením záměru na pronájem movitostí a movitých věcí na dobu určitou do pro zajištění provozu tepelného hospodářství v Kutné Hoře pro stávajícího nájemce společnost KH TEBIS. Souhlasila na základě výběrového řízení s uzavřením smlouvy na pronájem startovacího bytu v ulici Vojtěšská v KH. Schválila v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého Prodej, pronájem pronájem Výběrové řízení na pronájem bytové jednotky č. 15 v ulici Masarykova 343 v Kutné Hoře o výměře 133,86 m 2. Vyhlašovací cena měsíčního nájmu je korun. Prohlídka je možná dne 6. února 2012 a 20. února 2012 ve 14 hodin. Uzávěrka do výběrového řízení je dne 29. února 2012 v 15 hodin. prodej Výběrové řízení na prodej bytové jednotky 9 v Ortenově ulici 83 v Kutné Hoře o výměře 59, 9 m 2. Vyhlašovací cena nemovitosti je korun. Prohlídka je možná dne 30. ledna 2012 v 15 hodin. Uzávěrka do výběrového řízení je dne 8. února 2012 ve 14 hodin. prodej Výběrové řízení č. SN 42/11 na prodej bytové jednotky č. 8 v ul. Ortenova č. p. 82 v Kutné Hoře o výměře 52,2 m 2. Vyhlašovací cena nemovitosti je , Kč. Prohlídka je možná dne 30. ledna 2012 v hodin. Uzávěrka do výběrového řízení je dne 8. února 2012 v hodin. prodej Výběrové řízení na prodej bytové jednotky 7 Benešově ulici 469 v Kutné Hoře o výměře 53,79 m 2. Vyhlašovací cena nemovitosti je korun. Prohlídky jsou možné dne 15. února 2012 ve 14 hodin a 5. března 2012 v 15 hodin. Uzávěrka do výběrového řízení je dne 12. března 2012 ve 14 hodin. prodej Výběrové řízení na prodej bytové jednotky 20 v ulici Studentů 133 v Kutné Hoře o výměře 39,6 m 2. Vyhlašovací cena nemovitosti je , Kč. Prohlídky jsou možné dne 15. února 2012 v 15 hodin a 5. března 2012 ve 14 hodin. Uzávěrka do výběrového řízení je dne 12. března 2012 v 15 hodin. pronájem Záměr Města Kutná Hora pronajmout nebytové prostory v suterénu nemovitosti č. p. 638 Benešova ulice, Kutná Hora. Jedná se o sklepní prostory v bytovém domě. Termín prohlídky lze dohodnout na telefonním čísle pronájem Záměr Města Kutná Hora pronajmout nebytové prostory ve II. patře nemovitosti č. p. 377 Palackého nám. v Kutné Hoře. Termín prohlídky lze dohodnout na telefonním čísle Kontakt: Odbor správy majetku oddělení správy nemovitostí MÚ Kutná Hora (tel: ) prodej Výběrové řízení na prodej budovy č. p. 24, Katlov a pozemků p. č. st. 38 o výměře 127 m 2 a p. č. 418/2 o výměře m 2 v k.ú. Zdeslavice u Černín. Bytový (rodinný) dům. Vyvolávací cena nemovitostí je korun. Prohlídka nemovitostí je možná po dohodě na majetkovém oddělení Městského úřadu v Kutné Hoře (přízemí, kancelář č. 15, tel ). Uzávěrka výběrového řízení je dne 26. března 2012 v 15 hodin. rozsahu na dodávku zboží s názvem,,dodání ultrazvukových měřičů TUV pro systém CZT v Kutné Hoře. Schválila zařazení projektu,,školní klub praktických činností ZŠ Kamenná stezka, Kutná Hora do IPRM Schválila uzavřít smlouvu s firmou Kutnohorská stavební na přepracování projektu zateplení MŠ Benešova v návaznosti na změnu energetického auditu a zároveň uzavřít smlouvu s firmou IPIefect s. r. o. Praha 5 na zpracování a podání žádosti o získání dotace na zateplení MŠ Benešova. Vzala na vědomí zprávu o stavu akce,,psí útulek. V této souvislosti L. Císařová popsala výstavbu psího útulku na pozemku na Karlově. Umístěno by mohlo být asi 30 psů, případný hluk bude eliminován umělohmotnými prvky. V areálu budoucího útulku budou kotce umístěny na betonových SLOUPEK ZASTUPITELE Vážení čtenáři, Kutnohorské listy mají půvabnou kolonku sloupek zastupitele. Nabízí tím zastupitelům napříč politickým spektrem ideální možnost komunikace s občany. Listy přitom respektují rovněž požadavek opozičních zastupitelů, prezentovaný již na počátku minulého roku. Ono však nejde jenom o požadavek opozice. Existence sloupku má více důvodů. Každý zastupitel bez výjimky má možnost oslovit širokou čtenářskou obec, prezentovat svoje názory a s ohledem na způsob distribuce a náklad KH listů nenabízí takovou příležitost žádná jiná regionální tiskovina. Domnívám se, že tuto možnost nenabízí ani žádné jiné komunikační médium v regionu. Dalším důvodem pro možnost prezentace názorů zastupitelů svým voličům, je chystaná příprava tiskového zákona, která bude přímo ukládat nejrůznějším druhům radničních tiskovin, aby byly dostupné pro názory opozice a nestaly se pouze hlásnou troubou koalice, zejména v předvolebním klání. Jaká je však realita? Sloupek zastupitele vycházel v loňském roce jak v původním provedení Kutnohorských listů, tak po jejich inovaci. Opozice jej využila 3x, koalice 2x. Pokud jej využila koalice, tak v zásadě proto, že akce neměla od opozice žádný materiál do tisku. Tak je tomu i v tomto vydání a já tajně doufám, že už se v tomto sloupku vyjadřovat nebudu k prezentaci svých názorů mám dostatek příležitostí při své každodenní práci na radnici. V říjnu a v prosinci byli opakovaně všichni zastupitelé požádáni písemně ( em) aktorkami Janou Mišutkovou a Danou Vepřkovou podestách. Další součástí psího útulku budou přenosné buňky v počtu šesti kusů, které budou sloužit jako kancelář, místnost pro veterináře, sociální zařízení, umývárna psů a sklady. V rozpočtu města jsou na útulek vyčleněny 2 mil. Kč, z toho půjde část na přeložku vody a vynětí ze ZPF. Buňky v hodnotě 800 tisíc korun pořídí na své náklady MVE Plus. Schválila stanovení nárokových a nenárokových složek platů ředitelů PO škol ve městě s účinností od , provedené v souladu s nařízením vlády. Schválila nový ceník jízdného autobusové dopravy v Kutné Hoře s platností od Schválila prodloužení souběhu dvou pracovních poměrů ředitele Tylova divadla do 30. června Ředitel vysvětlil důvody, rada je akceptovala. Výsledky jeho práce v Kutné Hoře to neohrožuje. Funkci v Jablonci věnuje jeden den týdně, veškerý ostatní čas věnuje kutnohorskému divadlu. Dana Vepřková, členka RM k zasílání příspěvků. Přitom, dle mého názoru, se za obsahem článku nemusí vždy skrývat bůhvíjaké politikaření. Myslím, že občany zajímá jak profesní život zastupitele, tak jeho náměty na zlepšení stavu věcí veřejných, či třeba hluboký ponor do oblastí přesahujících rámec města, regionu. Zastupiteli je prostě dána možnost vlastní prezentace vždyť kvůli tomu byl zřejmě zvolen, že je důvěryhodný a má co říci ostatním, nejen před volbami. Do tohoto vydání žádný příspěvek nepřišel. Zastupitelů je sedmadvacet. Dvanáct zastupitelů je opozičních, patnáct koaličních. Že by se skutečně ani v příštím vydání nikdo nenašel a museli jsme, v rámci povinnosti naplnit sloupek, sáhnout do řad uvolněných statutárních zástupců, jak právě činím? Osobně se těším, že nastane změna a aktorky budou metat losem, který z pěti došlých příspěvků zveřejní. Nebo že bychom si počkali, až bude před volbami? Jiří Franc, místostarosta Pozn: Příspěvek do sloupku zastupitele je limitován počtem 3000 znaků včetně interpunkčních znamének a mezer. Tento požadavek akční rady je třeba respektovat všichni účastníci mají rovné podmínky. Uzávěrka došlých příspěvků je vždy dvanáctého. Kromě přímého vstupu do sloupku zastupitele akce uvítá, pokud budou zastupitelé zasílat náměty, návrhy typu: jaká témata by se měla v Kutnohorských listech objevit, jaké informace je třeba z jejich pohledu veřejnosti prezentovat. Vyzýváme rovněž čtenáře občany Kutné Hory, ke spolupráci. Zasílejte nám své podněty:

3 co se děje ve městě Projekt zateplení školy JANA PALACHA je u konce Spokojená firma Zdědit se dá leccos, i problémy. A to se právě stalo na ministerstvu školství. Dědictvím je špatné čerpání evropských peněz a to v částce několika desítek miliard. Řešení bylo navrženo skoro ihned - nezávislí advokáti všechno prověří. V době, kdy na všem šetříme, bude jejich hodinová mzda činit přibližně 9500 korun a celkem mají odpracovat hodin, to proto, aby pořádně zkontrolovali 200 podaných projektů. Všichni jsme chodili do školy, učili se mimo jiné i matematice, a tak snadno spočítáme, že firma, která tuto zakázku dostane, bude nanejvýš spokojena. Jde přece o to, aby školy mohly pokračovat Slavnostní otevření Základní školy Jana Palacha se uskutečnilo 5. ledna. Za účasti ředitele školy Miroslava Roudného, místostarostů Jiřího France, Karla Koubského a zástupců dodavatelů skončil rozsáhlý projekt zateplení školy, který byl dokončen s ročním předstihem. Zateplení obvodového pláště základní školy, zateplení všech střešních ploch a celkovou výměnu oken, vstupních dveří a prosklených schodišťových stěn prováděla firma CGM Czech a. s. Projekt je spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí. Rekonstrukce školy začala 11. ledna 2011 a dělníci dokončovali poslední práce v závěru loňského roku. Původní termín ukončení prací byl přitom stanoven až na prosinec roku Doba realizace Rekonstrukce školy byla dokončena s ročním předstihem. v započatém, aby školní rok proběhl ke spokojenosti všech. Učitelů, rodičů a dětí. To jsou tři skupiny, které jsou během školního roku v těsném kontaktu. Rodiče jsou na tom asi nejhůř, nejsou přítomni, když se jejich ratolesti předvádějí při výuce. Zprávy o dění ve škole se k nim dostávají dvěma způsoby. Nejprve prostřednicím jejich dětí (to v ideálním případě) a pak oficiální cestou, kdy je informují učitelé. Způsobů, jak to dělat, je dnes již víc než před lety. Dříve to byla žákovská knížka a několikrát ročně třídní schůzky. Dnes, díky moderním informačním technologiím, mají rodiče možnost prakticky denně nahlížet na známky a tak kontrolovat, zda děti,,náhodou nezatajují informace. Důvodů se najde FEJETON tak byla zkrácena na polovinu, čímž dojde již v letošním roce k úspoře nákladů na vytápění školy. Realizací tohoto projektu dojde k úspoře energie několik, ale jeden je omluvitelný:,,přeci nebudu mámě a tátovi říkat, že mám špatnou známku, to bych jim ublížil. Raději počkám, až si to opravím. Rodič a učitel a komunikace mezi nimi se stala námětem řady vtipů a hlášek. Jsou to dvě skupiny, které mají společné to, že pečují o děti, ale každá trochu jiným způsobem. Není to tedy jednoduché, pro všechny zúčastněné. Ne vždy se mají tyto dvě skupiny rády. Jsou dokonce i rodiče, kteří počítají, kolikrát ještě budou muset školu navštívit při rodičovských schůzkách a kdy jejich utrpení skončí. Řešení, tak to není tak rychlé jako řešení ministerské, tady jde o běh na dlouhou trať. Možná by se někde měl vyučovat předmět, Oddělený sběr bioodpadů začne na Žižkově V minulém vydání Kutnohorských listů jste byli informováni o přípravě nového projektu v oblasti třídění odpadů. Většina z nás si již zvykla, že třídí plasty, papír, nápojové kartony, sklo, objemný odpad a zelený odpad. Přesto jsou popelnice a kontejnery na komunální odpad stále plné a bohužel velmi často obsahují věci, které by měly posloužit při správném vytřídění dalšímu zpracování. Patří mezi ně právě již zmiňovaný bioodpad tráva, větvičky, listí a také kuchyňské odpady bez zbytků masa a tuků, zjednodušeně řečeno. Kutnohorská firma Zers iniciovala start projektu, který Město Kutná Hora pozvedne zase o stupínek výše v oblasti ekologického přístupu k odpadům. A začneme na Žižkově. Proč právě tam? Protože jak dolní tak horní Žižkov jsou typické zástavbou rodinných domků, je tam mnoho zahrad a tím pádem také velká četnost poptávky po této službě odděleném sběru bioodpadů. Úspěšnost projektu je závislá na zájmu občanů a jejich disciplinovaném přístupu. Projekt bude realizován postupně, další čtvrti budou přibývat. Zkušenosti z jiných měst nás vedou k přesvědčení, že i v našem městě bude tato služba občanům úspěšně realizována a postupně se rozšíří i na ostatní lokality Kutné Hory. Náklady na novou službu pro občany se rozhodlo vedení města minimalizovat. Proto přistoupilo k výběru dodavatele formou poptávkového řízení, v němž hlavními kritérii bude mimo jiné zatížení rozpočtu města cenou za jednu tunu svezeného bioodpadu a způsob distribuce a evidence popelnic, do nichž bude odpad tříděn. Výsledek poptávkového řízení musí posvětit rada města. Je reálný předpoklad, že na Žižkově bude oddělený svoz bioodpadu zahájen již v tomto roce od 1. dubna. V tom případě proběhne počátkem března individuálně směřovaná nabídka všem majitelům nemovitostí v dané lokalitě. Všichni obyvatelé vybrané lokality Žižkov budou informováni o způsobu sběru, distribuci popelnic, termínech svozu a všech detailech projektu nezbytných k tomu, aby nová služba mohla na Žižkově od dubna fungovat. kterého by se účastnili povinně všichni rodiče, a mohl by se jmenovat: Návštěva školy radostně s úsměvem. Ale problémem by bylo, kdyby předmět vyučoval, musel by to být někdo hodně nezávislý, někdo mimo okruh vyjmenovaných tří subjektů. Druhou skupinu tvoří rodiče spokojení, ti dokonce neváhají školu navštívit i mimo povinné dny schůzek. Nezbývá než si přát, aby tato skupina měla v budoucnu početní převahu, tím by se dědictví z minulosti minimalizovalo a v ideálním případě by jednou nebylo co dědit. Vraťme se k původnímu námětu. Škola by se tak stala spokojenou firmou a to bez nákladů údajných 9500 korun za hodinu. Dana Vepřková oproti minulým rokům o 20 až 30 procent. Cena rekonstrukce je korun, z čehož očekávaná výše dotace se blíží 19 milionům korun (dotace ze SFŽP ČR a EU). Zbývajících přibližně 13 milionů korun hradí město z vlastních zdrojů. Kromě plánované rekonstrukce se podařilo navíc vyměnit střešní plášť na pavilonu tělocvičny a co je důležité, došlo k rozšíření využití tělocvičny včetně přilehlé chodby. Tyto původně neplánované úpravy si vyžá- Foto: Lucie Špačková INFORMACE Příspěvek na realizaci kanalizačních přípojek Město Kutná Hora, v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko Čáslavsko, poskytne občanům příspěvek ve výši 5000 korun na výstavbu kanalizační přípojky k jedné nemovitosti (parcele). Příspěvek mohou obdržet žadatelé, kteří mají podanou a schválenou žádost o příspěvek. Vyplacení příspěvku lze nárokovat po realizaci kanalizační přípojky a s doložením některých z dokladů (např. doklad o tlakové zkoušce protokol o vodotěsnosti; protokol o převzetí opravených povrchů; protokol o zřízení kanalizační přípojky; účetní doklady). Finanční příspěvky nebudou vypláceny v hotovosti, budou převáděny na účet schváleného žadatele. Žádosti si mohou občané vyzvednout na Městském úřadě Kutná Hora na odboru regionálního rozvoje a územního plánování u Aleny Děkanovské (Václavské náměstí 182). Kontakt: , mu.kutnahora.cz. Žádosti jsou umístěné i na www stránkach města formuláře odbor regionálního rozvoje územního plánování žádost o příspěvek 5000 korun na kanalizační přípojku). Alena Děkanovská Zápis do prvních tříd v únoru 2012 Zápis dětí do prvních tříd základních škol v Kutné Hoře se koná v pátek 10. února od 14 do 17. hodin a v sobotu 11. února od 9 do 11 hodin. Zápis dětí do ZŠ Malín proběhne na ZŠ TGM 3 daly dalších korun z vlastních zdrojů. Postup prací byl maximálně sklouben s chodem školy, který nemohl být narušen, jelikož po celou dobu stavby běžela školní výuka na 100 procent. S výsledkem rekonstrukce jsme spokojeni, protože došlo ke zlepšení estetického vzhledu budov barevná pestrost fasády je výsledkem snažení pedagogů, řekl ředitel školy Jana Palacha, Miroslav Roudný. Díky záměru dokončit opravy o rok dříve, se muselo na stavbě pohybovat větší množství dělníků, a tak se někdy vyskytly i drobné komplikace. Obtíže se podařilo překonat díky vstřícnému přístupu dodavatele a v nemenší míře díky velké trpělivosti, vstřícnosti a maximální ochoty spolupracovat ze strany vedení školy, všech jejích zaměstnanců a organizací ve škole sídlících. Věřím, že novou tvář Základní školy Jana Palacha ocení nejen děti a jejich rodiče, ale i všichni ostatní obyvatelé. Vždyť Palachovka je teď pýchou celého sídliště, dodal závěrem místostarosta Města Kutná Hora, Jiří Franc. Jana Mišutková Kutná Hora. Možnost zápisu na odloučeném pracovišti Malín bude pouze v pátek 10. února od do hodin. Rodiče s sebou vezmou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, cizí státní příslušníci si přinesou povolení k pobytu. Milada Nechojdomová Půjčky na nové kanalizační přípojky V rámci akce VHS Kutnohorsko Čáslavsko mohou občané Kutné hory žádat o půjčku na úhradu nákladů na vybudování kanalizační přípojky z Fondu rozvoje bydlení. O tuto půjčku mohou občané žádat v průběhu celého roku nezávisle na termínech výběrových řízení. Půjčka bude poskytnuta maximálně do výše korun se splatností 5 let úročená 5 procenty ročně. Podmínky jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce Města Kutná Hora č. 4/2011 (kód účelu 08 připojení domu na sítě technické vybavenosti plynová, vodovodní a kanalizační přípojka). Žadatelé nemohou být dlužníky města (nemají žádné nesplněné finanční závazky vůči městu). Tiskopis žádosti si mohou občané vyzvednout na Městském úřadě Kutná Hora na odboru regionálního rozvoje a územního plánování u Aleny Děkanovské (Václavské náměstí 182). Kontakt: , Žádosti jsou také umístěné na www stránkach města www. mu.kutnahora.cz formuláře odbor regionálního rozvoje územního plánování žádost o půjčku z fondu rozvoje bydlení). Alena Děkanovská Kutnohorské listy Zpravodaj kutnohorské radnice Vydává Město Kutná Hora, IČO: Redakce a administrace: Městský úřad, Havlíčkovo náměstí 552, tel.: , Redakce: Jana Mišutková, Dana Vepřková. Redakční rada: I. Šanc., E. Hnátková, K. Koubský ml., J. Obraz Grafická úprava, sazba, produkce: reklamní agentura Lepor - Evidenční číslo: MK ČR E Vychází jednou měsíčně v nákladu ks Příjem inzerce: Lepor, tel.: , ,

4 kultura 4 nabízí tři abonentní varianty Jednou z hlavních změn předplatného v Městském Tylově divadle je rozšíření abonentních skupin na nabídku tří variant. Ve skupině A jsou v programové nabídce silné příběhy, kde jsou zastoupeny velmi hodnotné divadelní kusy postavené na výborných hereckých výkonech protagonistů z různých divadel. Skupina B značí dobrou zábavu, kde chceme ukázat, že kvalitní inscenace umí i mimopražská divadla. Abonentní skupina D je určena dětem a celá programová řada je pohádková. Věřím, že jsme měli šťastnou ruku při sestavování nabídky pro nejmenšího diváka tak, abychom podnítili nejen dětskou fantazii, ale podařilo se nám i probudit v dětech lásku k divadlu. Divadelní předplatné slibuje abonentům řadu výhod. Od levnějšího vstupného až po jistotu dobrého a stabilního místa. Navíc je abonentní vstupenka přenosná i na jinou osobu, a tak věříme, že se nám podaří vytvořit příjemnou divadelní rodinu. Rádi bychom, abyste si z naší bohaté nabídky vybrali to, co Vám a Vašim blízkým v průběhu divadelní sezony udělá radost. Více informací o celém předplatném v Městském Tylově divadle naleznete na našich V ÚNORU SE MŮŽETE OPĚT TĚŠIT NA DELEGACI V měsíci únoru se v kině Modrý kříž můžete těšit na další pestrou programovou skladbu filmové nabídky. Rádi bychom Vás upozornili na dva české filmy, které premiérově uvedeme. Tím prvním je film v režii Tomáše Řehořka - Signál v hlavních rolích s Kryštofem Hádkem a Vojtou Dykem. Druhým filmem je Školní výlet, v režii Tomáše Magnuska. Součástí promítání bude, jak je již v kutnohorském kině zvykem i filmová delegace. Vše se odehraje 24. února od 19:00 hodin. Příběh pojednává o partě bývalých, dnes již osmdesátiletých, spolužáků, kteří společně vyrazili do lázní. Během pobytu se však otevřou nových webových stránkách ABONENTNÍ ŘADA A Šest tanečních hodin v šesti týdnech, Shapira, Žena vlčí mák, Hráči, Cena za něžnost. ABONENTNÍ ŘADA B Zločin v Posázavském Pacifiku, Proutník pod pantoflem, Poslední ze žhavých milenců, Vše o ženách, Smrtelná vražda. Pavel Žur staré křivdy a vznikne mnoho komických situací. Veškeré informace o dění v kině Modrý kříž naleznete na stránkách Veronika Lebedová MĚSTSKÁ KNIHOVNA Kutnohorská knihovna vám chce říct, že... jsme rádi, že se v únoru v knihovně opět můžeme potkat : Hned v úvodu měsíce, tedy se rozloučíme s absolventy A3V slavnostní promocí ve Vlašském dvoře uspořádáme již 6. ročník regionální recitační přehlídky dospělých Ten verš si tiše říkám. Účastníci starší 15 let předvedou (už po několikáté díky laskavé spolupráci s Městským Tylovým divadlem v kině Modrý kříž od 8.30 do 14.00) své umění v přednesu poezie, ale i prózy, a to ve třech kategoriích. Odborná porota potom vyšle ty nějšikovnější do dalšího, krajského kola, které přímo navazuje na celostátní přehlídku Wolkerův Prostějov. Stále pro Vás připravujeme Hrátky s pamětí. Ty únorové pro Vás připravila Dagmar Strbíková na téma Zvyky na Hromnice a o masopustu a těší se na Vás v hudebním oddělení od hodin. Stále nakupujeme novou knižní produkci. Vzhledem k tomu, že současná situace ale vede ke zvýšení kriterií nákupu, uvítáme vaše tipy či náměty na to, co byste v knihovně rádi našli. Máte-li chuť, sdělujte nám vaše postřehy osobně, em či písemně. Budeme se jimi zabývat, máte tak možnost ovlivnit skladbu nákupu knih, CD i novin a časopisů. Je pro nás důležité, abychom nabízeli to, co požadujete. Uzavřeli jsme také statistické údaje za loňský rok. Hodnocení se budeme věnovat v některém z příštích čísel, ale už teď víme, že do knihovny chodilo víc dětí než v roce 2010, že si půjčujete větší počet knížek a že hodně z návštěvníků využívá bezplatný internet. Vaše knihovna za kulturou DOPORUČUJEME :00 STRAŠIDLA V ČECHÁCH UVÁDÍ DIVADLO MINARET PRAHA Pro děti MŠ, ZŠ a pro veřejnost :00 Promoce účastníků Akademie třetího věku ve Vlašském dvoře Knihovna :00 ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU / M. VAČKÁŘ - O. HAVELKA Kalich Praha a Městské divadlo Mladá Boleslav :00-10:00 POLOLETNÍ PRÁZDNINY V DDM Turnaj ve hraní PEXESA Jitka Krištofová :00-16:00 Mlsná vařečka, aneb kuchařský den pro děti :00-12:00 Zdobíme si tričko Zdobení triček zažehlovacími obtisky nebo SAVEM na barevná trička :00 Noc plná her s Janou a Michalem Večer a noc plná zajímavých stolních her, kulečníku a šipek. Sraz: 3. února v 17:00, rozchod 4. února v cca 10: :00 TRADIČNÍ VELKÝ KARNEVAL PRO DĚTI DO 6 LET Bohatý program v tělocvičně, soutěže a zábava, občerstvení. Rodinné centrum Špalíček Křížovkářská soutěž, vylosování tří výherců bude 6.2. Knihovna :00 DĚTSKÝ KARNEVAL Česká :00-20:00 Valentýnská přáníčka Výroba přáníček pro své blízké :30 Literárně hudební pásmo pro klienty Domova Barbora František Škroup a naše hymna Knihovna :00 Hudební oddělení - únorové hrátky s pamětí Zvyky na Hromnice a o masopustu Knihovna :00 HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE - JIŘINA BOHDALOVÁ Hudební a umělecká agentura NELLY Literární pásmo Svět krtečka pro děti základní a praktické školy Knihovna :00 THE BOTTLEWASH BAND traditional irish music trio Koncert k vernisáži výstavy Antonína Mužíka. Omezený počet míst. Guinness Pub, Palackého nám Maturitní ples - Gymnázium J. Ortena C4A Lorec Dámský klubík - glazování keramiky z 28. ledna 2011 Bc. Eva Malinová :00-10:00 Tanec se závojem :00-12:00 Keramická sobota :30-16:00 Tvoření na přání - Drátkování, smalty, korálky OBRAZ, V KTERÉM ŽIJEME Práce studentů studijních programů a oborů fotografie realizovaných na českých a slovenských vysokých uměleckých školách. GASK ADAM VAČKÁŘ SYNESTHESIA GASK :00 POPELKA - NA MOTIVY KLASICKÉ POHÁDKY NAPSALA J.GALINOVÁ Docela velké divadlo Litvínov :00-18:00 Putujeme za pověstmi - procházka po Kutné Hoře spojená povídáním nejznámějších kutnohorských pověstí :00 Promítání vítězných filmů festivalu Expediční kamera Ve vlčí kůži po stopách Džingischána (Austrálie), Odkud není návratu (USA), Nejdelší cesta (Německo), Mazungu (Velká Británie), Life cycles (Kanada) Co se stalo na ostrově Pam (Polsko) :00 JUMP! Tenkrát v ráji aneb damals im paradies Úlitba Ganéšovi (Les Dessous de Ganesh) Dobrá čajovna (Jungmanovo náměstí) :00 Literárně hudební pásmo pro klienty Domova Barbora František Škroup a naše hymna Knihovna :00-20:00 Sypaná batika - zdobení textilu Maturitní ples - Gymnázium J. Ortena V8A Lorec :00-16:00 Brož z plsti :00-18:00 Tvorba animovaného mini- -filmu pomocí digitálního fotoaparátu :00 SMRTELNÁ VRAŽDA / DAVID FOLEY Přeložené představení z Palace Praha :00 KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Koncertní sál ZUŠ :00 ŽENA VLČÍ MÁK / N. CHATELETOVÁ Agentura Svobodová Česká Lípa divadlo ročník regionálního kola recitační soutěže Ten verš si tiše říkám Kino Modrý kříž :00 POPELEČNÍ STŘEDA MŠE SVATÁ Chrám sv. Barbory :00 KONCERT VOKÁLNÍ SKUPINY 4TET Pořádá agentura Remoex CZ, a.s. Praha Absolvenstký ples SOŠ a SOU řemesel absolvent Lorec :00 RADIM HLADÍK + BLUE EFFECT Refektář Galerie GASK JARNÍ ZÁPOLENÍ V DDM :00-12:00 RISKUJ Vytvořte si tým a přijďte si zasoutěžit :00-15:00 Turnaj v kulečníku :00-12:00 Hádanky, hlavolamy a kvizy :00-15:00 BINGO :00 ZÁBAVNÝ POŘAD S MIRKEM JIŘIŠTOU :00-15:00 Záhada staré sovy Celodenní hra pro děti Celý kulturní přehled na

5 kultura 5 ZUŠ je součástí kulturního života Škola vede žáky k vnímaní kulturních hodnot Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. Tak zní motto Základní umělecké školy v Kutné Hoře. Co vše se ve škole vyučuje, jaké koncerty a soutěže škola pořádá, o tom hovoří zástupkyně ředitele školy, Kateřina Fillová. Na základních uměleckých školách se vyučují různé výtvarné, hudební či dramatické obory. Jaké hodiny nabízí vaše škola? Základní umělecká škola Kutná Hora nabízí výuku v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru. Nejpočetnější je hudební obor, kde mají žáci možnost navštěvovat hru na různé nástroje, mimo jiné i klasické varhany a cembalo. Žáci zde nestudují pouze sólovou nástrojovou hru, ale také se zapojují do různých komorních souborů, orchestrů a mají možnost zpívat v pěveckých sborech. Studium všech oborů je rozděleno do přípravného studia a dvou stupňů (I. stupeň 7 let, II. stupeň 4 roky). V současné době se v ZUŠ vyučuje podle daných učebních plánů, ale od září roku 2012 začne výuka probíhat podle Školního vzdělávacího programu, který v současnosti naše škola dokončuje. Účastní se žáci koncertů či soutěží? Získal váš žák v poslední době nějaké ocenění? Škola je nedílnou součástí kulturního života města. Naši žáci účinkují na pravidelných žákovských koncertech, ke konci školního roku na závěrečných koncertech v Městském Tylově divadle. Mnoho dalších koncertů se koná také v kostele sv. Jana Nepomuckého, kapli Božího těla i jiných místech. ZUŠ pravidelně pořádá mnoho kulturních akcí a koncertů. Škola pořádá i velké množství vystoupení při různých vernisážích, významných a slavnostních příležitostech města, dále koncerty pro seniory, benefiční koncerty pro postižené občany, vánoční či také výchovné koncerty. Kromě toho se žáci pravidelně a s výbornými výsledky účastní soutěží a přehlídek základních uměleckých škol a dalších soutěží nejen domácích, ale i zahraničních. V roce 2011 reprezentovalo naši školu v krajských kolech soutěží ZUŠ 11 žáků, 2 z nich Galerie Jeneweina vystavuje díla Mužíka reprezentovali školu s výbornými výsledky i v ústředním kole této soutěže. Velký úspěch zaznamenala žákyně výtvarného oboru Markéta Dušátková, která se zúčastnila mezinárodní dětské výtvarné soutěže a v konkurenci prací z 26 zemí obsadila ve své kategorii 3. místo. ZUŠ se také podílí na pořádání významných kulturních akcí například Mezinárodní hudební festival Kutná Hora. Několik let také spolupracujeme s norskou uměleckou školou z města Ås. Také žáci Galerie vystaví kresby a obrazy Antonína Mužíka od 10. do 26. února Antonín Mužík (*1968), plzeňský rodák, přesídlivší se do Kutné Hory, patří k autorům, kteří navazují na lyricko-abstraktní tendence, jejichž počátky se u nás váží k experimentům avantgardy dvacátých let. Jeho první prezentace probíhaly v polovině devadesátých let v Aliance française v Plzni, naposledy v roce 2006 na souborné výstavě Zření v Galerii města Plzně, dokumentující meditativně- -lyrické tendence v kresbě a malbě. V Galerii Felixe Jeneweina města Kutné Hory se v únoru 2012 představí početnějším souborem kreseb komorního formátu úzce souvisejícím s intimním prožíváním pocitů individua v přírodě při kontaktu s jejími nejrůznějšími for- Bez názvu, 1995, kresba tuší na papíře, 14x20,5 cm Foto: René Svoboda mami. Osobitá poetizace krajiny a vizuální zkratky Antonína Mužíka připomíná umělecký potenciál tvorby Karla Valtera, Bohuslava Reynka. Stavebně sahá až k boštíkovským schopnostem uspořádání kosmologických verzí prostoru. Přes jasně abstraktní koncept se jednotlivými detaily v ploše kresby či obrazu hlásí k elementární lineární symbolice reálných přírodních prvků vody, nebe, země, energie, nebo trávy a stromů. Mužíkova tvorba čerpala zprvu z prostředí jižních Čech Plzeňska a Domažlicka, v krátkém období roku 1997 se vztahovala i ke studiím krajiny z Anglie a z Irska, kde měl autor možnost pobývat. Výběr kreseb z let je pro účel výstavy doplněn částí Mužíkovy tvorby malířské tj. jeho minimalistickými krajinami. Kromě volné tvorby uvedeného druhu se Antonín Mužík profesně věnuje restaurování. Studia malířských forem, postupů a technik devatenáctého století a počátku století dvacátého se u něj projevila neobyčejnou citlivostí pro barvu daných historických období a sklony k zvláštní archaické nostalgii. Souběžně s tvorbou abstraktně poetickou Mužík maluje i narativně pohádkové výjevy schweigerovsko panuškovského typu demonstrující věrnost zšeřelým symbolisticko-secesním městským krajinám. Aleš Rezler tanečního oboru předvádějí své umění na vystoupeních po celém regionu. Zaměřujete výuku pro přípravu na další studium? Naší prioritou je vést všechny žáky ZUŠ k citlivému vnímání všech kulturních hodnot a porozumění umění. Žák, který ale projeví zájem o další studium na některé střední či vysoké umělecké škole a má pro to předpoklady, je na další uměleckou dráhu systematicky připravován. Každoročně jsou naši žáci přijímáni na tyto školy a z mnohých našich absolventů se stávají profesionální umělci, jiní se po letech vracejí do školy v rolích pedagogů. Jaké další kulturní akce pořádáte? Od začátku tohoto školního roku připravila ZUŠ mnoho zajímavých kulturních akcí a koncertů. Posluchači měli možnost navštívit samostatné koncerty žáků varhanního oddělení či pěveckých sborů ZUŠ, uskutečnil se již tradiční koncert učitelů a v době adventu proběhly 4 vánoční koncerty. Hostili jsme i významné zahraniční hosty norského skladatele T. Madsena a houslistu M. Jensena. Výtvarný obor vystavoval své práce v galerii GASK. Veškeré další aktuální informace, foto z koncertů a program konaných akcí jsou na Po těchto akcích naše škola dále nezahálí. Žáci se připravují na další koncerty a účast na soutěžích. V roce 2012 čeká část školy stěhování do nově zrekonstruovaných prostor Lierova domu, na které se velice těšíme. Otevře nám to ještě větší možnosti výuky a prezentace práce našich pedagogů a jejich žáků. Těšíme se, že se spolu s vámi budeme i nadále setkávat na koncertech a vystoupeních, ktera připraví žáci a pedagogové ZUŠ Kutná Hora. Inspirace z měst České inspirace HRADEC KRÁLOVÉ Masopust na statku Hradec Králové - Šrámkův statek-piletice. Staročeská zabíjačka, obchůzka maškar, pečení chleba, ukázky technik lidové tvorby a řemeslnický minitrh. CHEB Chebský masopust. Od 10,00 do 17,00 hod v Muzeu Cheb, na nádvoří, v mázhausu, výstavním sále a na chebském historickém náměstí. Můžete se těšit na staročeské zabíjačkové hody, pekařský a cukrářský masopustní trh, masopustní průvod a živou hudbu. JINDŘICHŮV HRADEC Masopustní průvod městem a Dětský karneval Místo konání: KD Střelnice + centrum města KUTNÁ HORA Obraz, v kterém žijeme. Galerie Středočeského kraje (GASK). Výstava, představující práce studentů studijních programů a oborů fotografie realizovaných na českých a slovenských vysokých uměleckých školách. LITOMYŠL Litomyšl Václavu Havlovi. Od 18,00 hod beseda Václav Havel nejen Litomyšli v Music Clubu Kotelna, moderuje Pavlína Kvapilová, účast přislíbili: PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th. Ing. Tomáš Březina. 21:00 hod koncert The Plastic People of the Universe POLIČKA Doba měst a hradů, husitské války Dotyková výstava v Centru Bohuslava Martinů, která vám hravou formou přiblíží život ve středověku. Dozvíte se řadu zajímavostí a na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak se žilo na hradě, v podhradí i na bitevním poli. K dispozici jsou seříznuté husí brky, horizontální tkalcovský stav, gotická vitráž ze skleněných čtverců, řada dalších zajímavých předmětů. TELČ Masopust v Telči V 13,00 hod přivítáme průvod masek všeho druhu a každého věku, v čele se souborem Podjavořičan. Můžete se těšit i na pravé vepřové hody s ochutnávkou jelit, jitrnic, čerstvého ovaru, tlačenky. O příjemnou atmosféru se postará hudba Antonína Kernstocka. TŘEBOŇ Třeboňský masopust. Od 10,00 hod na Masarykově náměstí. 14 koledníků s obrovskými klobouky ozdobenými stovkami růžiček, konšele, rybníkáře, tancmajstry a spoustu maškar přiveze do Třeboně Matka Masopustu a hejtman v čele Růžičkové koledy. Při dvouhodinové obchůzce Třeboní je bude doprovázet jihočeská dechovka. Zapojit se mohou místní děti i dospělí, pro ně bude připravena soutěž o nejvtipnější masopustní masku. Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách

6 město a lidé 6 Pečovatelskou službu využívá okolo 1000 klientů NOVÝM Cílem Pečovatelské služby je realizace pobytové odlehčovací služby Pečovatelská služba Kutná Hora je od roku 1995 příspěvkovou organizací, jejím zřizovatelem je Město Kutná Hora. Je zapsána v Registru poskytovatelů sociálních služeb u Krajského úřadu Středočeského kraje. Činnost pečovatelské služby v rozhovoru přiblížila ředitelka Pečovatelské služby Kutná Hora, Jana Kuklová. Jaké je hlavní poslání pečovatelské služby? Posláním pečovatelské služby je pomáhat klientům zvládat v nepříznivé sociální situaci pobyt v domácím prostředí. Snažíme se o aktivní zapojení klienta do péče o vlastní osobu a domácnost, o rozvoj a udržení jeho stávajících schopností a dovedností tak, aby se neprohlubovala závislost na poskytovaných sociálních službách. Našim cílem je poskytování sociálních služeb v takovém rozsahu a kvalitě, aby klienti mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. Vzhledem k dlouholeté působnosti má naše organizace velké zkušenosti s poskytováním sociálních služeb. Všichni zaměstnanci splňují předepsané vzdělání a své znalosti si průběžně doplňují účastí na odborných kurzech a seminářích. Terénní a ambulantní sociální služby poskytujeme nejen v Kutné Hoře, ale i v obcích regionu. V současné době využívá naše sociální služby okolo klientů. Poskytujeme dovoz obědů, pečovatelskou službu v domácnosti, služby ve střediscích osobní hygieny a centrum denních služeb. Více bych chtěla seznámit občany se službami, které mohou využít v Centru denních služeb, které je umístěno v areálu Domu s pečovatelskou službou (U Havírny 922). Centrum, které je vedeno Zinou Karbanovou, nabízí seniorům celodenní pobyt v příjemném prostředí za přijatelnou cenu, péče je poskytována na odborné úrovni, ke každému z klientů je přistupováno individuálně. Klienti mohou v rámci pobytu využít služby pedikérky a masérky, zúčastnit se různých aktivit, které jsou pro ně pořádány např. kurzy tréninku paměti, kurz základů práce na PC včetně využití internetu, Klienti se mohou zúčastnit různých aktivit, her a kurzů. Sdružení Život 90 zajišťuje Tísňovou péči Pocit klidu, jistoty a bezpečí dává nejen seniorům a zdravotně postiženým občanům, ale i jejich rodinným příslušníkům a známým sociální služba Tísňové péče, kterou poskytuje Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou. Cílem služby je minimalizovat počet rizik zdravotního či kriminálního charakteru a dosáhnout tak zlepšení psychického a zdravotního stavu. Většina lidí z této skupiny žije v domácnosti sama a pracovní vytížení rodiny neustále roste. Nepředvídanou událost, jako je pád, náhlé zhoršení zdravotního stavu, napadení či jinou krizovou situaci pomůže řešit právě Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou. Ve spolupráci s představiteli měst či obcí, sociálních pracovníků, pečovatelských služeb, zdravotnickou záchrannou službou a městskou policii i ostatními poskytovateli sociálních služeb, se daří zajišťovat klidnější život spoluobčanů doma v jejich prostředí, na které jsou zvyklí. Jak systém funguje? Jedná se o nepřetržitou telefonickou službu. Do bytu je zapojen speciálně upravený telefon, přes který je zprostředkována okamžitá odborná pomoc. Klient nosí u sebe pouze tísňové tlačítko - přívěšek na krk nebo ve formě náramkových hodinek na ruce. V případě potřeby pouze stiskne tlačítko, signál se přenese na centrální dispečink a zdravotní sestra zorganizuje okamžitou odbornou pomoc. Ztratí-li senior vědomí, nestačí zmáčknout tlačítko nebo se více hodin po bytě ne- v případě zájmu by bylo možné zavést i hodiny kondičního cvičení pro seniory. Na koho jsou vaše služby zaměřeny a jak jsou vaši klienti spokojeni? Pečovatelská služba je určena seniorům a občanům se zdravotním postižením, kteří si nejsou schopni vlastními silami zajistit naplnění základních životních potřeb, tedy osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Paní Věra Jelínková z Kutné Hory využívá služby Pečovatelské služby Kutná Hora od roku Pracovnice sociální péče k ní dochází každý den. Se službami, které mi poskytuje pečovatelská služba, Foto: Jana Mišutková pohybuje, speciální pohybové čidlo nahlásí tento krizový stav na dispečink. Opouští- -li uživatel byt na delší dobu, například z důvodu hospitalizace, pobyt v lázních apod., zařízení lze přepnout do hlídacího režimu. Vstoupí-li do bytu nepovolaná osoba, zařízení hlásí na dispečink narušení objektu. Tísňové tlačítko se nosí na krku. jsem moc spokojená. Pracovnice, která se o mě stará, je ochotná, milá, vstřícná a obětavá, pomáhá mi se vším, co už sama nezvládnu. Ve všem se na ni mohu spolehnout, říká Věra Jelínková. Nedávno jste nastoupila jako nová ředitelka pečovatelské služby. Zavedla jste nějaké změny, novinky? Naše organizace působí v oblasti poskytování sociálních služeb již řadu let. Domnívám se tedy, že naše služby jsou kvalitní a na odborné úrovni. Proto v současné době žádné podstatné změny nepřipravujeme. Nejdůležitějším úkolem pro nás je uspokojit všechny požadavky občanů na poskytnutí sociálních služeb v co nejvyšší kvalitě a pružně reagovat na jejich individuální potřeby. Přesto máme jeden cíl, který bychom chtěli realizovat a tím je zavedení pobytové odlehčovací služby. Tato služba není v současné době v Kutné Hoře zajištěna. Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí. Často se stává, že pečující osoba není schopna plně se postarat o osobu, o kterou pečuje (např. ze zdravotních důvodů, pracovního vytížení, ale i z důvodu vlastního odpočinku) a musí využít možnosti umístit ji na přechodnou dobu v zařízení ústavní péče, což nevidím jako dobré řešení. Odlehčovací služby jsou uživatelům poskytovány na přechodnou dobu (např. 1 až 3 týdny), v rámci služby je poskytováno ubytování, strava, služby sociálně zdravotní péče a případně další služby podle zdravotního stavu a požadavků konkrétního klienta. O naší činnosti a poskytovaných sociálních službách se mohou občané informovat na webových stránkách cz nebo na telefonním čísle a Pomoc na prvním místě Rychlá a odborná pomoc pomohla v nejednom případě zachránit život a zabránit tomu, aby člověk bezmocně zůstal několik hodin nebo i dní bez pomoci. Život 90 dále pomáhá svým klientům i při prosazování práv a oprávněných zájmů, zřízení návazných služeb, pomoc při jednání s úřady, při zajišťování případných sociálních dávek, spojení s rodinou atp. V případě zájmu o naši službu vás rádi navštívíme a bezplatně provedeme ukázku systému přímo ve vašem bytě. Více se o Tísňové péči dozvíte na sociálním odboru MÚ nebo na našich webových stránkách nebo na telefonu , , , Zdeněk Jelínek ředitel Občanského sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou MĚSTSKÁ POLICIE Injekční stříkačky Na autobusovém nádraží byly v čekárně na parapetu okna nalezeny použité injekční stříkačky. Strážníci rizikový materiál umístili do speciálního kontejneru. Použité injekční stříkačky a jehly jsou považovány za jeden z nejnebezpečnějších odpadů, vzhledem k možnostem přenosu nakažlivých infekčních onemocnění. V případě nálezu se jich zásadně nedotýkejte a nález okamžitě oznamte Městské policii na linku 156, která zabezpečí jejich bezpečnou likvidaci. Srna Srna, která s největší pravděpodobností uhynula po střetu s motorovým vozidlem, byla nalezena v ulici Benešova Neohleduplnost V ulici Táborská odstavil na delší dobu osobní motorové vozidlo zn. Peugeot 106 na chodník a ještě k tomu před výjezd z garáže 41letý řidič z Kutné Hory. Jak majitel garáže vyjede se svým motorovým vozidlem na komunikaci, ho zjevně nezajímalo. Za dopravní přestupek byla řidiči uložena bloková pokuta Vrak vozidla Ohořelý vrak motorového vozidla zn. Opel byl nalezen v sadě na Kaňku. Bylo zjištěno, že se jedná o odcizené vozidlo. Věc dále šetří Policie ČR. Usměrňování provozu Asistenci spočívající v usměrňování provozu na pozemní komunikaci při instalaci sloupů k nasvícení přechodů pro chodce v ulici Na Valech a Čsl. Legií provedli strážníci na žádost TS Kutná Hora.

7 město a lidé 7 U autobusového nádraží vyrůstá bytový dům V centru Kutné Hory doslova před očima roste nový moderní bytový dům. Investorem a generálním dodavatelem celé stavby je společnost Kutnohorská stavební s. r. o., která je rovnež autorem architektonického a stavebního řešení. Rozhovor o tomto rezidenčním projektu nám poskytl jednatel společnosti Ing. Jaroslav Hádek. V jaké lokalitě budete stavět a proč jste si vybrali právě toto místo? Zastavované území se nachází na severovýchodním okraji historického centra Kutné Hory, v městské čtvrti Hlouška. Vlastní stavební pozemek leží při jižním okraji stávajícího autobusového nádraží, naproti plánované budově nové městské knihovny a je součástí firemního areálu Kutnohorské stavební s. r. o. Je to lokalita, která je v centru města a zároveň má potenciál dalšího územního rozvoje. V bezprostřední blízkosti se nachází vše, co vyžaduje moderní bydlení. Tedy vynikající občanská vybavenost - obchody, základní a mateřské školy, fitness centrum. Historické centrum Kutné Hory je vzdáleno pouze 5 minut chůze. Moderní bytový dům bude mít 4 sekce s 38 byty. Můžete mi blíže představit celý projekt? Naším záměrem je postavit na výše uvedených pozemcích moderní bytový dům o čtyřech sekcích A, B, C, D, s celkovým počtem 38 bytů. Jedná se o zděnou stavbu s nízkoenergetickou koncepcí. Každá sekce má 1 podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží a podkroví. V suterénu se nachází podzemní garáže a sklepní kóje. V přízemí jsou umístěny komerční prostory nebo zdravotnické ordinace. V ostatních podlažích se nachází bytové jednotky. Každý byt má vlastní balkon nebo střešní zahradu orientovanou do vnitrobloku. Jednotlivé sekce budou stavěny postupně po roce. Na podzim roku 2011 byla zahájena výstavba bytové sekce A. Dále budou následovat sekce B, C a D. Jaké jsou dispozice bytů v jednotlivých sekcích? V sekci A je celkem 9 bytových jednotek s dispozicí 2+KK a 4+KK. V sekci B je celkem 10 bytových jednotek s dispozicí 1+KK, 2+KK a 3+KK. V sekci C je celkem 10 bytových jednotek s dispozicí 1+KK, 2+KK a 3+KK. V sekci D je celkem 9 bytových jednotek s dispozicí 2+KK a 4+KK. Čím mohou vaše byty zaujmout případné zájemce? Jedná se o bydlení v architektonicky zajímavém domě na okraji historického centra Kutné Hory s výbornou dostupností občanské vybavenosti. Možnost bezpečně zaparkovat v podzemních garážích v suterénu objektu. Každý byt s vlastním balkonem nebo zahradou ve vnitrobloku orientovanou na JZ pro relaxaci. Stavba je zděná a použité moderní materiály a výrobky snižují energetickou náročnost objektu, tímto dochází k výrazným úsporám při provozu bytu. Objekt splňuje rovněž veškeré normové požadavky pro komfortní bydlení jako např. akustické požadavky na neprůzvučnost mezibytových Foto: archiv Kutnohorská stavební a obvodových stěn. Ve standardním vybavení bytu jsou například zahrnuty kvalitní tuzemské obklady a dlažby, zařizovací předměty, obložkové zárubně a plovoucí podlahy. Samozřejmostí je možnost klientských změn. Součástí každého bytu je i sklepní kóje. Z čeho vychází a čím bylo ovlivněno výsledné architektonické řešení stavby? Výsledná podoba domu vychází ze základního požadavku, aby se nový objekt přirozeně začlenil do okolní zástavby, proto má navržený bytový dům pouze tři nadzemní podlaží a podkroví ukončené klasickou sedlovou střechou. Základní hmota domu, která má výrazně podélný charakter a je dále rozčleněna pomocí vystupujících dílčích částí, které jsou různě barevně a materiálově pojednány. Tímto členěním získává objekt měřítko souměřitelné se svým nejbližším okolím (zástavba při Benešově a Lorecké ulici). Z urbanistického hlediska navržený bytový dům doplňuje stávající neúplnou uliční frontu mezi ulicí Waldhauserova a Lorecká. Kolik obdobných projektů jste zrealizoval a kde? V posledních pěti letech máme za sebou výstavbu asi 50 bytů v Kutné Hoře. Jako poslední úspěšný bytový projekt jsme dokončili v roce 2010 novostavbu 10 bytových jednotek na náměstí Národního odboje. Školy JSOU v Kutné Hoře od STŘEDOVĚKU pokračování ze str. 1 Náklady na vzdělání chudých studentů hradily nadace. Velký důraz byl v jezuitském školství kladen na mluvený projev a s ním související divadlo. Jezuitský řád byl zrušen v roce 1773 a následovala kompletní reforma školství. Zásadní změna se projevila v zavedení povinné školní docházky v roce 1774 pro děti od 6 do 12 let a následovala návaznost jednotlivých stupňů škol. Reformy postihly i kutnohorské školství. Kutná Hora ztratila latinské gymnázium, jedno z nejlepších v zemi. Náhradou za gymnázium byla na Hrádku zřízena čtyřtřídní hlavní škola a vyučování začalo v roce Do této školy chodilo málo dětí, protože ve městě působily i další školy. Aby se získalo víc žáků, měli knihy ze školní knihovny zdarma a nebo se mohli po skončení vyučování naučit příst bavlnu, výdělek, který takto od továrníka Breuera dostali, byl mnohdy hlavním motivem, proč chodit do školy. A tak počet žáků vzrůstal. Za napoleonských válek byla škola na Hrádku zrušena a byl zde zřízen špitál. Škola dívčí byla zřízena nově ve voršilském klášteře, protože od roku 1805 byla uzákoněna i povinná školní docházka dívek. Řediteli škol byli v té době zpravidla kněží. Školství a školy se začaly neobyčejně rozvíjet hlavně v druhé polovině 19. století. Školským zákonem z roku 1869 byla vytvořena soustava obecného a měšťanského školství. Na obecné školy navazovaly měšťanky. Obraz základního školství doplňovala ještě pomocná škola otevřená roku Střední školství reprezentovala v Kutné Hoře reálka. Vznikla jako nižší roku 1852 přeměnou dvou posledních ročníků hlavní školy. V roce 1858 již byla vyšší reálnou školou. Od roku 1856 na Komenského náměstí. V Kutné Hoře existovaly i dva učitelské ústavy státní a církevní. Chlapecký ústav sídlil na Hrádku a v roce 1910 se přestěhoval do nové budovy na Kamenné stezce. Církevní vznikla roku 1888 při klášteře sv. Voršily. Dalším typem školy byla škola průmyslová. Její činnost byla spojena velmi úzce s činností Průmyslové besedy, která v roce 1870 otevřela pokračovací průmyslovou a obchodní školu. V roce 1863 byla založena rolnická škola, jejíž součástí byl školní statek. V meziválečném období, tedy v letech byla reálka přeměněna na reálné gymnázium, z řemeslnické školy se stala škola průmyslová. Město postavilo i nové školní budovy. Nejprve to byla roku 1922 obchodní škola, roku 1926 Masarykova škola a o dva roky později zemská průmyslová škola. V oblasti sídliště byla v roce 1984 otevřena ZŠ Jana Palacha. V roce 1997 byla otevřena nová budova gymnázia, od roku 1999 nese název Gymnázium Jiřího Ortena. Církevní gymnázium sídlí ve voršilském klášteře. Dějiny kutnohorského školství jsou v letošním roce i hlavním tématem Českého muzea stříbra. Muzeum ho připomene dvěma výpravnými výstavami. Na Hrádku se od 20. července do 30. listopadu uskuteční výstava Sestry Voršilky a v Kamenném domě celoroční výstava Z dějin školství kutnohorského. Dave Převzato z Kutná Hora 2000 Tříkrálová sbírka Koledníci Oblastní charity Kutná Hora letos vykoledovali korun. Oproti minulému roku byli celkem o korun úspěšnější. I Kutnohořané byli letos štědřejší a ze svých kapes přispěli na charitu částkou korun. Oproti loňsku je to skoro o deset tisíc více než teď. Výtěžek sbírky bude použit na dokončení centra pro seniory v Trebišovské ulici. V Čáslavi bude podpořena činnost center Domek a Kopretina. V regionu zůstává 65 procent výtěžku, ostatní prostředky jsou věnovány na činnosti Diecézní charity Hradec Králové a Charity Česká republika. Oblastní charita Na Městském úřadě v Kutné Hoře, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, je od ledna 2012 možnost vyzvednout si zdarma univerzální Euroklíč. Euroklíč je určen držitelům průkazů ZTP a ZTP/P, onkologickým pacientům, diabetikům a rodičům s dětmi do tří let, kteří mají trvalé bydliště ve Středočeském kraji. Již více než 360 míst v České republice je osazeno Eurozámkem, který se odemyká univerzálním Euroklíčem. Jedná se Kutná Hora děkuje koledníkům, dárcům a všem příznivcům za zdárný průběh letošní tříkrálové sbírky, řekla vedoucí sociální pracovnice střediska A+D Oblastní charita Kutná Hora, Marie Macková. V jednotlivých obcích se vybraly tyto částky Adamov Kč, Bahno Kč, Bohdaneč Kč, Bratčice Kč, Bylany (OÚ Miskovice) Kč, Čáslav Kč, Dobrovítov Kč, Dolany, Čertovka (OÚ Červené Pečky) Kč, Grunta Kč, Hořany (OÚ Miskovice) Kč, Hostovlice Kč, Hraběšín Kč, Nová Ves u Leštiny EUROKLÍČE zejména o veřejné toalety na nádražích, benzínových pumpách, hypermarketech a knihovnách. Euroklíč rovněž zajistí přístup k plošinám a výtahům umístěných na veřejných místech. Cílem je zlepšit podmínky pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím vybaveného a čistého prostředí, které uzavřený prostor Eurozámkem lépe umožňuje. Euroklíč je možno použít po celé Evropě. (přehled míst na ) Kč, Krchleby (Chedrbí, Souňov) Kč, Křesetice Kč, Kutná Hora Kč, Libenice Kč, Libice nad Cidlinou, Pátek Kč, Malešov Kč, Nové Dvory Kč, Okřesaneč Kč, Opočnice Kč, Poděbrady Kč, Potěhy Kč, Sv. Mikuláš Kč, Šebestěnice Kč, Třebonín Kč, Týnec nad Labem Kč, Vlkaneč Kč, Vrbice Kč, Vrdy Kč, Zbyslav Kč, Zbraslavice Kč, Zbýšov, Čejkovice Kč, Žleby ,00 Kč. Více informací naleznete na Jak získat Euroklíč? K vyzvednutí Euroklíče stačí navštívit Městský úřad Kutná Hora, odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Podmínkou je předložení průkazu ZTP, ZTP/P (u ostatních čestné prohlášení o zdravotním stavu), občanského průkazu a vyplnění předepsaného tiskopisu. Více informací na telefonu: Barbora Nováková

8 ŠKOLSTVÍ 8 Zš T. G. Masaryka Tato škola má dlouholetou tradici. Vyučování zde bylo zahájeno již v roce Po roce 1989 se změnil vzhled budovy, v zadním traktu byly přistaveny šatny s terasou. Nyní probíhá postupná výměna oken a v září byla zahájena oprava fasády. V posledním Naše škola v tomto školním roce otevřela 24 tříd s téměř 500 žáky. Výuku zajišťuje 38 pedagogických pracovníků a za chod školy zodpovídá 8 provozních zaměstnanců. Naší předností je 100 procentní aprobovanost výuky v hlavních předmětech. těžích. Ti nejmladší se každoročně účastní Kinderiády, turnaje ve florbalu, kopané, vybíjené, ti starší obsazují přední místa v atletických soutěžích a kolektivních sportech. Všichni žáci na 1. stupni se každoročně účastní ozdravného pobytu na horách, roce došlo díky finančním Tradičně nabízíme možnost žáci na 2. stupni mají možnost prostředkům z projektu EU Peníze školám i k modernizaci vybavení ve třídách. Od roku 2003 je součástí naší školy málotřídní škola v Malíně, kam letos chodí získávat své vědomosti 24 žáků. rozšířené výuky tělesné výchovy od 6. ročníku a posílení hodin tělesné výchovy už od 3. ročníku. Reprezentanti naší školy pravidelně získávají medaile na nejrůznějších sportovních sou- absolvovat lyžařský kurz. V rámci výuky povinně volitelných předmětů žákům nabízíme: další cizí jazyk německý, konverzaci v anglickém jazyce, informatiku, sportovní a pohy- Zš Kamenná stezka Vážení rodiče, právě v těchto dnech se rozhodujete, kam umístíte své dítě do 1.třídy. zápisu do 1. třídy a rovněž budou zveřejněny na webových stránkách školy. období budeme pořádat pro žáky 1. stupně LVZ, v létě pak ozdravné pobyty, turistické Dovolte nám uvést několik Troufáme si říci, že naše škola a poznávací zájezdy. Od důvodů, proč je právě naše disponuje velmi moderním 5. ročníku rozšíříme v rámci škola tou pravou školou pro vybavením. Výuka probíhá Pracovních činností výuku dílen Vaše dítě. Kamenná stezka má více než v pracovnách s nejmodernější audiovizuální technikou (dataprojektory, a domácích prací. Svůj ta- lent a záliby budou děti moci 100 letou tradici. Jedná se vizualizéry, ). rozvíjet v nově nabízených o školu rodinného typu Celkem pět učeben je vybaveno zájmových kroužcích dramatickém, s přátelskou atmosférou. Ve třídách je malý počet žáků, interaktivními tabulemi s ozvučením, dvě učebny jsou výtvarném, jazy- kovém. I v příštím školním což umožňuje individuální vybaveny počítači s příslušenstvím. roce se opět otevře Přípravná přístup k dětem. Pedagogický Po celé škole je do- třída, kde se děti vzdělávají sbor působící na Kamenné stupné bezdrátové připojení podle ŠVP Tvořivá školička. stezce je dlouhodobě stabilizovaný. k internetu. Nadále budeme organizovat Všichni pedagogové V ranních i odpoledních ho- projektové dny pro rodiče jsou proškoleni v práci s nadanými dinách škola pro děti zabez- a veřejnost, kde jsou předstakými dětmi i dětmi se specificpečuje družinu, pro kterou vovány a prezentovány výsleddinách vzdělávacími potřebami. Škola úzce spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou. Ve druhém pololetí školního roku 2011/2012 bude na naší škole jako jediné na Kutnohorsku realizován Přípravný kurz pro předškoláky a jejich rodiče. Kurz mohou využívá vilu se zahradou vzdálenou cca 300 m od školy. V příštím roce bude kladen důraz na sport nabídneme řadu příležitostí pro sportovní vyžití dětí nejen během hodin tělesné výchovy, ale i mimo dobu vyučování (předpokládáme otevření zájmových ky práce našich žáků. Pokud jsme vám pomohli s rozhodnutím, kam jít k zápisu, pak jsme velmi rádi a těšíme se na vás v pátek od 14:00-17:00 hod. a v sobotu od 9:00 11:00 hod.více informací: kroužků sportovní hry, Vít Šnajdr, navštěvovat nejen děti, které ředitel školy se chystají do 1. třídy na naši florbal, házená). V zimním školu, ale všechny děti, které si chtějí v odpoledních hodinách 1xtýdně zkusit, jaké to je být ve škole. Zaměříme se především na oblast grafomotoriky, zrakového vnímání, sluchového vnímání, prostorové a pravo-levé orientace, vnímání času a základních matematických představ a celkovou adaptaci na školní prostředí. Podrobnější informace rodičům poskytnou učitelé při Základní škola a Praktická škola Škola poskytuje základní a střední vzdělání dětem a žákům se zdravotním znevýhodněním. Součástí školy jsou základní škola praktická, základní škola speciální, školní družina bez poplatků, ve které je zabezpečována výchova mimo vyučování a praktická škola dvouletá. Základní škola praktická otevírá pravidelně přípravnou třídu pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Základní škola speciální má mimo běžných tříd i tři rehabilitační třídy a podle potřeby otevírá tříletý přípravný stupeň pro žáky s těžším zdravotním postižením, dále má odloučené pracoviště v ÚSP U Bartoloměje. Praktická škola dvouletá má v každém ročníku po jedné třídě. Žáci si zde doplní a rozšíří všeobecné vzdělání a osvojí si manuální dovednosti potřebné k výkonu jednoduchých činností a získá tak perspektivní možnost uplatnění se v různých oblastech praktického života. Škola je bezbariérová, je vybavena řemeslnými dílnami, keramickou dílnou, cvičnou kuchyní, počítačovou učebnou, tělocvičnou, školním hřištěm a zahradou. Ve dvou třídách jsou instalovány interaktivní tabule a v několika třídách jsou PC s dotykovými monitory. Ve škole pomáhá učitelům i sedm asistentů pedagoga a žákům je nabízeno 15 zájmových kroužků. V tomto školním roce se koná zápis do první třídy a do přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ve dnech od 8. do 10. února 2012, vždy od hodin. Přijímací řízení do střední školy proběhne 25. dubna 2012 od 8.00 a přijímáme ke studiu 12 žáků. Ludmila Janoušková bové aktivity, praktika z přírodopisu a chemie nebo výtvarnou dílnu. Pestrá je i každoroční nabídka zájmových kroužků, které vedou přímo ve škole pedagogové. Žáci mají možnost za velmi přijatelnou cenu navštěvovat neomezený počet volnočasových aktivit. Pro žáky 1. stupně je v nabídce anglický jazyk, dramatický kroužek, zpívání s flétničkou, Zš Jana Palacha Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, tel , mobil Nabízí žákům možnost vzdělávání v naší škole. Vzděláváme podle školního vzdělávacího programu Už vím,, od 1. ročníku se u nás vyučuje angličtina, od 4. ročníku máme výuku informatiky, druhý jazyk od 7. ročníku, zaměřujeme se na sport, jsme zapojeni v řadě projektů. Škola je po rekonstrukci, je plně bezbariérová, má vynikající prostorové možnosti a vybavení pro výuku všech předmětů např. speciální pracovny pro chemii, fyziku, jazyky, tři počítačové pracovny, řadu interaktivních tabulí, dvě tělocvičny, venkovní sportovní areál. Pro komunikaci s rodiči využíváme moderní internetové spojení, máme elektronickou žákovskou knížku i elektronické třídní knihy, takže Zš ŽIŽKOV Blíží se doba zápisu do prvních tříd a rodiče vybírají pro své dítě školu. Je to určitě velmi nelehké rozhodování, každá škola v Kutné Hoře je něčím zvláštní a každá má svá specifika. Co čeká školáky na Žižkově? Do povědomí rodilých Kutnohoráků je naše škola zapsaná jako krásná historická budova s výhledem na chrám sv. Barbory. V současné době ji navštěvuje 600 dětí. Značná část žáků k nám dojíždí z dalších částí města a okolních vesnic, i když nepatří do našeho spádového obvodu. Velmi si toho vážíme, je to zároveň velkým závazkem pro naši práci. Naším cílem je být dobrou školou pro všechny děti a vytvořit pro ně takové prostředí, kde se budou cítit příjemně a bezpečně. Snažíme se postupně ve spolupráci s rodiči a mnoha dalšími partnery budovat moderní školu, ze které odcházejí zdravě sebevědomé děti motivované pro další vzdělávání. A co vlastně mimořádného naše škola svým žákům a jejich rodičům nabízí? Výuku anglického jazyka již od prvního ročníku, rodiče mohou sledovat, co jejich děti aktuálně ve škole probírají, jaké mají úkoly a známky. Žáci 7. A se učí bez papírových učebnic s netbooky. Ve škole pracuje též pěvecký sbor Palášek. Dále nabízíme pestrou paletu volnočasových aktivit (kroužky sportovní, taneční, výtvarné, hudební, ) a kvalitní výchovný program ve školní družině od 6.00 do hodin. O pestré a chutné stravování dětí je postaráno ve výtvarný kroužek, šikulky, informatika, atletika pro nejmenší, aerobik, vybíjená, florbal, miniházená. Na 2. stupni mohou žáci navštěvovat cykloturistický kroužek, historický kroužek, informatiku, ekotým, cvičení z českého jazyka a z matematiky, dramatický kroužek, basketbal, florbal, aerobik a atletiku. V tomto školním roce se rozšířila možnost komunikace rodičů s učiteli zpřístupněním webových aplikací programu Bakalář. Výuka ve škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Výuku doplňujeme řadou projektů (Kutná Hora, Vánoční a velikonoční tradice, Den Země, Branný den), besed (besedy v Městské knihovně, s Policií ČR, o drogách, o kouření, o vztazích, o šikaně, s hasiči), exkurzí (Praha památky, planetárium, ZOO, muzea, Žďár nad Sázavou Muzeum knihy, TPCA, úpravna a čistička vody, obora v Žehušicích, skanzen v Kouřimi), kulturních akcí (divadlo, kino, akademie, odměňování nejlepších žáků) a vědomostních soutěží. Karel Ptáček, ředitel školy školní jídelně v jednom z pavilónů školy. Co je pro nás pedagogy důležité při vzdělávání žáků? Moderní pojetí výuky, dobré znalosti a dovednosti žáků, jazyková kultura, bezproblémové mezilidské vztahy atd. O našich úspěších ve sportu i vědomostních olympiádách, o našich akcích a aktivitách se můžete dočíst na našich webových stránkách Zdeňka Blahníková genetickou metodu výuky čtení, výuku efektivními metodami a formami práce, velký důraz na osobnostní a sociální výchovu dětí, projektové vyučování, individuální přístup k dětem, práci s výukovými programy a interaktivními tabulemi ve všech třídách, společné konzultace rodič - učitel - žák, služby školního psychologa, po vyučování možnost zájmového vzdělávání v moderní školní družině... Toto všechno a mnoho dalšího zajišťuje kvalitní a vstřícný pedagogický sbor. Velmi pestrá je naše mimoškolní činnost. Snažíme se přiblížit svoji práci rodičům i kutnohorské veřejnosti vyučující s dětmi připravují vánoční besídku a výstavu, velikonoční prodejní jarmark na Palackého náměstí, Pohádkovou Barboru, školní akademii, vystoupení na Svatováclavských slavnostech a Veteran rallye Jsme přesvědčeni, že nejenom při klasickém vyučování, ale právě během projektů a dalších aktivit probíhá velmi nenásilnou a pro děti poutavou formou proces učení, formování osobnosti a směřování k pozitivním životním hodnotám. Až vám dítko přijde z naší školy domů a na dotaz: Co jste se dnes učili? Odpoví, že nic. Nevěřte mu, jen to v tom zápalu ani nepostřehlo. Těšíme se s vámi na viděnou buď u nás ve škole, nebo na některé z našich akcí. Za všechny velké i malé Žižkováky Jana Nedvědová

9 ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ 9 Plnění volebního programu a hodnocení činnosti vedení města a MěÚ Sledovaná oblast Hodnocení Potřebná akce Způsob řízení města a městský úřad 1. Dopady zděděného dluhu 2. Komunikace s občany a sdruženími 3. Spolupráce s komisemi a výbory 4. Získávání dotací 5. Prověřování minulého nakládání s financemi 6. Vnímání úřadu ze strany občanů Životní prostředí a čistota města 1. Větší kompetence a zodpovědnost TS 2. Turistické stezky, cyklostezky, chráněná území 3. Obnova zeleně v okrajových částech města 4. Stav čistoty a veřejné zeleně ve městě Doprava 1. Služby na nádraží (parkování aj.) 2. Parkování na sídlištích (parkovací domy) 3. Parkování autobusů 4. Obnova komunikací 5. Náhradní doprava Malín 6. Omezení nákladní aut. dopravy ve městě Bezpečnost 1. Kvalita práce MP 2. Součinnost s PČR 3. Kamerový systém 4. Prevence romské kriminality 5. Bezpečnost chodců Energetika 1. Využití OZE 2. Nezvyšování ceny tepla nad průměr ČR 3. Neprivatizovat TEBIS 4. Úspory v nákladech na energii Ekonomický rozvoj 1. Jednání s PM, ČKD a Foxconn o zaměstnanosti 2. Zaměstnávání na veřejných pracích 3. Podpora turistického ruchu jako byznysu 4. Spolupráce s místními podnikateli Školství 1. Hodnocení a kontrola ředitelů a škol 2. Rekonkurzace na ředitelská místa 3. Zapojení rodičů 4. Aktivní účast ve školských radách 5. Obnova a opravy školních budov 6. Mateřské školky 7. Celoživotní vzdělávání 1. Už nyní se podařil částečný ústupek (návrh soudu ze 111 mil. na 30 mil. Kč za nemocnici) 2. Je a vždy bude co zlepšovat. Byla vytvořena nová podoba Kutnohorských listů s větším rozsahem. Ta není veřejností přijímána jednoznačně. Byly připraveny úpravy a jmenován jejich manažer. 3. Některé komise odmítají grantový systém (problém se nesmyslně zveličuje), nepracují však na zadání (tvorba koncepcí). Finanční výbor není spokojen se zadáváním úkolů a se zpětnou vazbou. 4. Dotačních příležitostí sice ubylo, ale na MěÚ nefunguje systém, který by zaručil, že budou získány a využity veškeré informace o dotačních možnostech. 5. Bylo podáno TO ve věci nákupu pozemku od LITISu. Další akce nebyly prověřovány (ani identifikovány). 6. Negativních hodnocení bylo poměrně málo. 1. V TS proběhly významné personální změny. Pokud jde o kompetence, je současný stav uspokojivý. 2. Díky NO byla zprovozněna naučná stezka. Výstavba cyklostezek vázne na majetkoprávních překážkách. 3. Byla provedena např. výsadba na Kaňku, byl vyčištěn náhon na Královské procházce, byla vyčištěna sídliště (Zelené město), ve spolupráci s místní komunitou byly vyčištěny Neškaice. 4. Bylo zavedeno zónové čištění na sídlišti Šipší, zvýšení prostředků na zeleň umožnilo zásadnější průklest dřevin, pokračovala náhradní výsadba za pokácené stromy, do parků byly osazeny nové lavičky, zvýšila se frekvence sečení trávy. 1. Bylo jednáno o odkoupení a využití pozemků pro parkoviště na hl. n. Zatím nedošlo k dohodě. 2. Bylo krátce jednáno s možným investorem park. domu. Nová parkovací místa dosud nevznikla. Připravuje se menší projekt. 3. Parkování autobusů v okolí chrámu sv. Barbory není vyřešeno, v Sedlci je to také problém. 4. Byla dokončena V. etapa zádlažby před termínem. Byla obnovena Benešova ulice včetně chodníků a parkoviště (nebylo v původním projektu), byl vybudován kruhový objezd v Sedlci, byly zahájeny přípravné práce na vybudování kruhového objezdu na Karlově. Podařilo se úspěšně lobovat za rychlou opravu Malínského nadjezdu. 5. Je připraven koncept a dohoda s Veolií, rozpočet. 6. Bylo jednáno s PČR, ŘSD, Krajem. Situace je nadále neúnosná. Nová vlna stížností ze Štefánikovy ulice. 1. Byla provedena výměna ředitele MP. S činností MP je spokojenost, stížnosti prakticky žádné. Nemáme problémy jiných měst. 2. Formálně a verbálně je součinnost OK. Objevují se však faktické problémy (viz př. společné kontroly heren ) 3. Podařila se digitalizace stávajícího systému. 4. Byl připraven a bude spuštěn tento program s romskými preventisty. 5. Ve spolupráci s Philip Morris byly osvětleny přechody na objezdové silnici. 1. Je připraven přechod městského systému CZT na OZE (sláma ECKH). 2. Cena se zvyšuje jen o nárůst DPH. Výhled je pozitivní díky využití OZE. 3. O privatizaci TEBISu se neuvažuje, uvažuje se o zmenšení. 4. Byl proveden nový výběr dodavatelů energií a dosaženo úspor cca 1,5 mil. Kč. Byla zahájena investice do propojení ZS a bazénu s cílem úspor energie (využití odpadního tepla ze ZS). 1. Byla vedena jednání o spolupráci (s PM a Foxconn), ne přímo o zaměstnanosti. 2. Funguje díky TS a MLR. Nyní to je komplikováno kvůli nové legislativě. 3. Zatím jsme víceméně pasivně pokračovali ve stávajícím duchu. Nedošlo ke změnám 4. Byl navázán kontakt s Okresní hospodářskou komorou 1. Neprobíhá, došlo k prvnímu částečnému pokusu na ZŠ TGM. 2. Proběhla pouze u jedné ZŠ (Byl vybrán a jmenován nový ředitel ZŠ Kamenná stezka.). 3. Zatím jsme nijak neiniciovali (s výjimkou pilotní akce na ZŠ TGM). 4. Zatím je účast a činnost spíš formální. 5. Proběhlo několik akcí zejména ZŠ TGM, rekonstrukce tělocvičny a dokončení zateplení ZŠ Jana Palacha. 6. Je připravena žádost o dotaci na zateplení a obnovu pláště budovy MŠ v Benešově ul. 7. Ve spolupráci se Základními školami byl realizován projekt Senioři a PC. 1. Jednat dál (s Krajem) a pokusit se o snížení částky 30 mil. Kč, resp. o kompenzaci ze strany Kraje. 2. V rámci webu vytvořit nástroje pro komunikaci s občany; organizovat pravidelná tematicky zaměřená setkání vedení města s občany; vyčlenit čas pro pravidelné neformální setkávání představitelů města s občany; využít komunikace prostřednictvím Facebooku; vytvořit adresář zájemců o elektronické informace od města 3. Formulovat konkrétnější zadání komisím; účastnit se jednání komisí, pasívní komise zrušit. 4. Jednoznačně určit zodpovědnost za sledování dotací ze strany MěÚ; ve spolupráci s KO a dalšími městy zvážit možnost společného využití dotačního manažera/agentury. 5. Prověřit, jestli existují další kostlivci ve skříni, jinak uzavřít. 6. Využít KH listy a web města; v r provést výzkum spokojenosti občanů se službami MěÚ; zlepšit firemní kulturu úřadu (vystupování úředníků, jejich neanonymita atd.) 1. Vyjasnit rozdělení kompetencí mezi vedením TS a MěÚ, vytvořit pasporty veřejné zeleně, komunikací aj., formulovat smlouvy o poskytování služeb, rozšířit činnost TS o IT, energetiku atd 2. Intenzívně řešit majetkoprávní vztahy týkající se cyklostezky kolem Vrchlice, jednat o dotačních možnostech, projekčně připravovat. Zapojit se do stanovení cyklotras ve spolupráci s KO a Poděbrady. 3. Posoudit další možnosti rozšiřování zeleně v okrajových částech, hledat možnosti dotací, využít možnosti Veřejné služby (TS, MVE+), využít asistentů prevence kriminality. Rozšířit zónové čištění na sídliště Puškinská. 1. Připravit variantu parkovišť mimo pozemky ČD (před bývalým ÚNS apod.), dále jednat s ČD (RSM, SŽDC) o společném postupu. 2. Pokračovat v jednáních s možnými investory, vyhledat je. Hledat další možnosti parkování na sídlištích, připravit projekt(y), hledat možnosti dotačního financování. 3. Jednat s Krajem o vytvoření parkovacích míst v Kremnické a po okraji ulice Na Valech ( stará poliklinika ). Jednat o možnosti získání pozemků ve Vyšatově lomu a případném parkovišti tam. Zřídit oficiální záchytná parkoviště (např. na autobusovém nádraží). Společně s partnery (Schwarzenberg, Farnost Sedlec) řešit parkování autobusů v Sedlci. 4. Realizovat akci Městské sady, stanovit priority v obnově dalších komunikací, hledat možnosti dotací, obnovovat vlastními silami (TS). Ročně investovat cca 10 mil. Kč do obnovy komunikací. 5. Připravit detailní jízdní řády, zahrnout případně Hlízov. 6. Dále jednat s ŘSD a využít legislativních možností, které město má. 1. V r bude zvýšen počet strážníků MP o 1. Následně vyhodnotit efekt zvýšení počtu strážníků. Zlepšit kvalitu ranní ostrahy na přechodech u škol. 2. Shromažďovat náměty na zlepšení spolupráce, dále jednat s ředitelkou PČR. 3. Připravit projekčně rozšíření kamerového systému, hledat možnosti dotací. 4. Spustit tento program a důsledně jej kontrolovat. 5. Pokračovat v zabezpečení dalších přechodů pro chodce. 1. Dokončit realizaci technicky (připojení obou okruhů CZT), hledat obchodní příležitosti pro zvýhodnění prodeje tepla. 2. Posoudit možnost snížení ceny na základě snížení nájemného městu a dalších nákladů. 3. Nalézt optimální model řízení TEBISu (včetně přemístění atd.) 4. Nadále aktualizovat výběr dodavatelů (prostřednictvím Komoditní burzy apod.) 1. Udržovat kontakt s velkými podniky, hledat další možnosti spolupráce. Jednat s Obchodní komorou o spolupráci (územní plánování, investice do majetku města, pivovar apod., školství atd.) 2. Nalézt optimální způsob zaměstnávání na veřejných pracích a službách v souvislosti s novou legislativou (TS MLR Úřad práce). 3. Pověřit nové oddělení CR koordinací těchto aktivit a vytvořením koncepce. Využít existující podklady. Využít objekt na nám. Nár. odboje. Zřídit Fond rozvoje cestovního ruchu. 4. Rozvinout spolupráci s místními podnikateli (využití pivovaru a dalších objektů města, výstavba infrastruktury, podpora podnikání, chráněné dílny ). Zvýšit aktivitu města v nabídce nemovitého majetku firmám. 1. Na základě průzkumu na ZŠ TGM pokračovat v analýzách i na dalších školách. Stanovit konkrétní cíle a ukazatele (školská komise). Aktivně využívat odměn ředitelů. 2. Postupně provést rekonkurzaci na základě nové legislativy. 3. Na základě průzkumu na ZŠ TGM pokračovat i na dalších školách. 4. Pověřit komisi, vyžádat doporučení a návrhy. 5. Aktualizovat plán obnovy školních budov a hledat zdroje na realizaci. 6. Zpracovat koncepci rozvoje mateřských škol ve městě. Monitorovat potřeby umisťování dětí do školek a pokoušet se případné nedostatečné kapacity řešit. 7. Pokračovat ve zmíněném projektu a hledat další náměty.

10 ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ 10 Plnění volebního programu a hodnocení činnosti vedení města a MěÚ Sport 1. Výstavba víceúčelové haly 2. Opláštění ZS 3. Modernizace hřiště u ZŠ J.Palacha 4. Cyklotrasy a cyklostezky 5. Zachování podpory mládeže, podpora trenérů 6. Grantový program 7. Bazén 8. Správa sportovišť Sociální služby a zdravotnictví 1. Podpora soukromých aktivit 2. Podpora domácí péče 3. Práce s nepřizpůsobivými 4. Zdravotnické služby blíž k sídlištím 5. Azylový dům, dům sociálních služeb 6. Bydlení v objektech kasáren 7. Výstavba domu s PS Kultura 1. Podpora místní kultury 2. Obnova kulturního domu Lorec 3. Obnova parku a amfiteátru pod Vlašským dvorem 4. Podpora aktivit vedoucích ke kultuře nejvyšší kvality Okrajové části města 1. Spolupráce s osadními výbory 2. Malín nadjezd 3. Mateřské školky v Malíně, Sedlci, Kaňku 4. Neškaice 5. Obnova veřejné zeleně Turistický ruch 1. Podpora soukromých aktivit ve službách 2. Nové formy propagace a prezentace 3. Nový elektronický info systém 4. Koordinace subjektů působících v ČR Informační technologie 1. Volný přístup na Internet v institucích města 2. Informační portál města 3. Internetová televize Územní rozvoj města 1. Aktualizace ÚP 2. Podpora městské výstavby v centru 3. Služby na sídlištích 4. Urbanistická koncepce oblasti pivovar aut. nádr. - sídliště 5. Podpora výstavby rodinných domků Řízení městských společností 1. Městské lesy a rybníky 2. TEBIS 3. Průvodcovská služba 4. VHS V-M 5. Technické služby 6. SPARTA 7. MVE+ 1. Zatím nic, diskutuje se alternativní forma i umístění. Projekční práce zastaveny. Nejsou peníze. 2. Zatím nic. 3. Místo hřiště byla zmodernizována a rozšířena tělocvična v ZŠ Palachova. 4. Probíhá příprava a řešení majetkoprávních vztahů. 5. Mládež podporujeme standardně, trenéry přímo nijak. 6. Grantový program připraven s určitými ústupky. 7. Realizují se a připravují se opatření k úspoře energie. Město finančně přispělo k dílčím rekonstrukcím vnitřního bazénu. 8. Město převzalo do své správy zimní stadión a normalizovalo vztahy se Spartou Kutná Hora, a.s., která spravuje fotbalový stadión. 1. Zatím jsou podporovány aktivity NO. 2. Pečovatelská služba připravuje koncepci spolupráce s dalšími partnery. 3. Spolupráce s Agenturou pro začleňování, podpora existuje a má pozitivní výsledky. Byl vytvořen strategický plán ve 4 oblastech. 4. Aktivně v tomto vystupujeme jen částečně (podpora výstavby domu s ordinacemi u aut. nádraží). 5. Projekty se připravují, žádost o dotaci bude předložena v 1. čtvrtletí Převod objektů se projednává, záměr předložen (Studie Agentury ), další postup zatím nebyl stanoven. 7. Projekt existuje, nedošlo k žádnému posunu. Dotační zdroje zatím nejsou. 1. Podpora pokračuje (viz rozpočet). Je prioritou grantového programu. Nové akce např. v parku U tří pávů. 2. Dílčí kroky probíhají (Sparta KH, a.s. Silnice Čáslav). V letošní sezóně nastalo viditelné zlepšení. 3. Byla zpracována a předložena žádost o dotaci z programu Proměny. Projekt však nebyl vybrán k financování. 4. Hudební festivaly pokračují. Připravuje se FFF (v jednání). 1. Členové vedení se zúčastňují jednání OV, ty však volají po intenzivnější spolupráci. 2. Záležitost se vyjasnila, přípravné kroky se činí. 3. V současné době fungují dobře, jsou zaplněny. 4. Neúnosné podmínky bydlení Romů přetrvávají. Postup CARPIAS je mimo kontrolu. Připraven program asistentů prevence kriminality. 5. Menší akce na Kaňku, vyčištění Královské procházky a náhonu atd.. 1. Byly podpořeny akce neziskového sektoru (Kutnohorsko park U Tří pávů). 2. Částečně provádí PS, s.r.o. 3. Zatím nic, připravuje se projekt do pg MMR ČR. 4. Zatím nic 1. Zatím neřešeno. 2. IT komise poskytuje konzultace. 3. Začala příprava 1. Probíhá ad hoc v menších dílčích krocích. Na celkovou aktualizaci nejsou peníze. 2. Zatím neexistuje žádná koncepce ani nástroj. Město částečně podpořilo výstavbu bytového domu u aut. nádraží Probíhá úvodní studie k pivovaru, byla vytvořena studie dopravního terminálu změny v řešení autobusového nádraží.. 5. Byla vytipována území s možností výstavby na pozemcích města. 1. DR pokračuje v dosavadním duchu, nebyly odhaleny žádné nedostatky. 2. Připravuje se zásadní změna přechod na teplo z OZE ECKH. 3. Připravuje se zásadní změna převod neziskových činností na MěÚ. 4. Došlo k zásadním strategickým rozhodnutím projekt Kutnohorsko Čáslavsko a projekt vodovodu do Sv. Mikuláše aj. 5. Došlo k personálním změnám a obnově vybavení. Není dořešena koncepce vztahů s MěÚ. 6. Došlo k zásadnímu ozdravění a obnově fungování společnosti. 7. Funguje v dosavadním režimu. Zdánlivě bez problémů. Původní důvod k založení této s.r.o. už pominul. 1. Rozhodnout o místě výstavby haly, nalézt finančně únosnou variantu, pokračovat v projektové přípravě, zajistit financování (úvěr), jednat s kluby. Stavbu realizovat v r Na základě připraveného technického řešení najít finanční zdroje a dokončit v r Vyřešit majetkoprávní vztahy, zajistit financování, rozhodnout o režimu využití. 4. Cyklostezky: věnovat pozornost přípravě cyklostezky od hl. nádraží do centra. Cyklotrasy: odd. CR by mělo koordinovat značení a využití ve spolupráci s KO a NB aj. 5. Najít vhodný způsob motivace/ocenění dobrovolných trenérů (sport. komise). 6. Vyhodnotit start grantového systému a následně jej rozvíjet. 7. Pokračovat v úsporách energií, připravit převod podílu na město, zlevnit provoz. 8. Pokračovat ve stabilizaci správy sportovišť. 1. Zmapovat soukromé aktivity a zájemce, ve spolupráci s Pečovatelskou službou optimalizovat spolupráci (viz bod 2.). 2. Pečovatelská služba vypracuje koncepci a najde optimální model rozdělení nebo sdílení činností s ostatními institucemi. 3. Dotáhnout do konce 3 projekty s Agenturou, pokračovat v aktivitách (pracovní příležitosti, děti a vzdělávání, bydlení). 4. Soustředit se na aktivity soukromníků a podpořit je vytvářením podmínek. Nebo nalézt objekt/prostory a nabízet/investovat. 5. Viz 3., + info kampaň 6. Rozhodnout o využití (studie), dokončit převod, zajistit financování. 7. Pokračovat shánět financování, sehnat soukromého investora? ( jakým způsobem, za jakých podmínek.) 1. Aktualizovat koncepci podpory (stanovit priority a ukazatele úkol komise ), propagovat. 2. Sledovat a případně podpořit nebo korigovat aktivity Silnic Čáslav, pomoci zajišťovat dotační financování, zvýšit podíl v a.s. 3. Rozhodnout o způsobu obnovy parku, vrátit se případně k minimalistické verzi a realizovat v r Jednat s velkými sponzory, vyhodnotit přínos pro město. 1. Účastnit se jednání OV, jasněji vymezit kompetence, zadávat úkoly. Vyhodnotit účinnost grantového systému na podporu akcí v okrajových částech města, najít optimální formu financování aktivit osadních výborů. 2. Definovat další opatření (MHD je jasná, pěší doprava, služby). 3. Zmapovat situaci a zájem, hledat zdroje a modely financování. 4. Vybudovat kanalizaci, působit na Romy a kultivovat je, kontrolovat, podporovat taneční soubor aj. akce, posoudit možnost obnovy hřiště. 5. Zmapovat skutečné potřeby, případně nahradit jinými akcemi (hřiště, komunikace ). Zvážit nový model údržby veřejné zeleně (místními zdroji ). Hledat možnosti využití toku Vrchlice, Čížkovy skály. Upravit cestu pěší ze sídliště Šipší na Kaňk atd. 1. Odd. CR certifikace služeb, společná propagace, fond CR. Jednat o zapojení velkých podniků do propagace města. 2. Pověřit OCR, hledat finanční zdroje (Fond CR, dotace ) 3. V rámci projektu MMR. 4. Bude náplní OCR 1. Zavést wifi spojení ve vybraných prostorách MěÚ. 2. Připravuje se, byl jmenován zodpovědný manažer. Nechat vypracovat plán/projekt. Zatím zdokonalit stávající systém a využít jeho potenciál. 3. Připravit a provozovat internetovou televizi s informacemi o dění ve městě. Spolupracovat s firmami a školami v KH 1. Rozhodnout o postupu, naplnit požadavky zákona, využít příležitostí dotací. 2. Iniciovat využití pozemku bývalé tržnice u aut. nádraží. 3. Zrevidovat návrhy komise, případně jim zadat posouzení potřeb. Realizovat projekty parkování je hlavní priorita, kruhák u Kauflandu. 4. Pivovar je akutní, autobusové nádraží asi budeme muset odložit na neurčito. Zpracovat alespoň obecnou urbanistickou studii. Soutěž. 5. V r připravit, v r vybudovat sítě a nabízet. První v pořadí oblast Kaňku. 1. Nechat plynout bez zásahů. 2. Dokončit jednání o smlouvě, koordinovat výstavbu propoje. 3. Definovat a prosazovat zájmy města. Jasně stanovit kompetence Prův. služby a OCR. 4. Prosadit výstavbu kanalizace v Neškaících, opatření k zajištění čistoty vody v přehradě Vrchlici. 5. Vyřešit koncepci vztahů mezi MěÚ a TS; posílit finance; hledat dotační příležitosti; řešit a využít veřejné služby a veřejné práce 6. Pokračovat v oddělení fotbalu od Lorce, kontrolovat finanční toky, obnovit areál, optimalizovat spolupráci se Silnicemi Čáslav 7. Prodej. Sociální politika oblast bydlení Vytvořit Ucelenou koncepci bydlení (sociální komise, Agentura, majetkový odbor, další pracovní skupina, soukromá agentura) Co s domem v Táborské ulici (startovací byty) a s dalšími objekty? Iniciovat zájem o bydlení v Kutné Hoře.

11 ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ 11 Plnění volebního programu a hodnocení činnosti vedení města a MěÚ Zdravotnictví Hokej a fotbal Převod nemocnice z města vede k postupné transformaci z nemocnice na LDN atd. Došlo ke změnám, které vedly ke zprůhlednění činnosti těchto klubů. Zatím ale nelze hovořit o úsporách. Podpora druhé ligy se ukázala jako neúčinná. Podpořit aktivity lékařů vedoucí k umístění ambulantní lékařské péče blíže k sídlištím. Pokračovat v podpoře mládeže. Kasárna převod budov Je v jednání. Rozhodnout o využití (studie ). Shánět peníze. Jednat s partnery (ROSka). Usilovat i o třetí budovu a komerčně ji využít. Průmyslová zóna - investoři Zatím nedošlo k žádnému pozitivnímu rozhodnutí investorů. Probíhají jednání (Strnad, Chromiak, Holoubek). Aktivněji postupovat (Czechinvest, osobní kontakty), zajistit využití části území průmyslové zóny mezi Karlovem a Církvicí. Třešňovka UTC Properties Stále nedořešeno, nestaví se, podána úvodní žaloba. Dále postupovat právní cestou v souladu se smlouvami. AVIA Tesco Pokračuje zdárně, byla vyjednána finanční podpora městu a dopravní řešení. Jednat o dodávkách tepla a o dalších zájmech města. Výstavba bytů/domů v režii města Dělají se přípravné kroky. Výběr lokalit (pod Kaňkem, Žižkov) Rozhodnout (doba/situace na trhu není vhodná), pravděpodobně nejprve Kaňk. Dačického dům Čeká se na dotační výzvu. Pěstují se kontakty. Jednat na MK ČR, sledovat termíny, lobovat. V případě neúspěchu v r zvážit prodej pro komerční využití. Dětská hřiště na sídlištích aj. Oživení historického centra Herny Došlo k odstranění nebezpečných prvků. Je třeba doplnit, budovat nová (Sedlec). Byly obnoveny trhy a založen farmářský trh. Obnovuje se Spolkový dům v Lierově ulici. Bylo rozhodnuto o přístupu k povolování a byla schválena vyhláška o omezení. Vytvořit plán, zajistit finance (rozpočet města, dotace), doplnit vybavení a stavět Vylepšit kvalitu trhů; hledat další formy oživení historického jádra města (např. řemeslné trhy před Jezuitskou kolejí). Hledat využití (případně prodej) nevyužitých městských domů v historickém jádru (zejména dům 379 na Palackého nám., dům U Havíře). Minimalizovat; bránit negativním dopadům (kriminalita, zadluženost, sociální a psychické problémy ). Dopravní opatření v HJ Došlo ke změně směru v Kollárově. Požadavky trvají nadále. Zvážit úpravu dopravního generelu. Prodej nemovitého majetku Špatná doba. Nepovedlo se (zatím) prodat byty ve Vítězné ani hájenky. Zvolit aktivnější obchodní přístup. Prodat případně i objekty v historickém jádru, na jejichž opravu nemá město peníze. GFJ depozitáře Nejsou peníze, jejich výstavba je však urgentní. Shánět dotační nebo sponzorské prostředky. Knihovna výstavba a přesun? Zatím nic. Nejsou peníze na novou výstavbu. Po odstěhování knihovny z centra by zůstala prázdná (a těžko využitelná) budova. Rozhodnout, zvážit +/-. Financování Dluhové zatížení města je přijatelné. Zvážit další úvěr ve výši (40-60 mil. Kč) na výstavbu sportovní haly. Využití soukromých partnerů (TEBIS EC KH, VO nabízející se partneři ) k financování infrastrukturních projektů. Sběrné dvory Dotace odmítnuta. Město vystačí se stávajícím SD + kapacita ZERSu. Prohloubit spolupráci se ZERSem. Psí útulek Stávající byl zlikvidován, je rozhodnuto o výstavbě nového na Karlově. Potvrdit rozhodnutí o umístění na Karlově, standardně pokračovat, řešit i území kolem útulku. Růst / úbytek obyvatelstva Počet obyvatel Kutné Hory klesá, hrozí přeřazení do jiné kategorie měst. Podpořit výstavbu a vznik nových pracovních míst, využít administrativní aj. opatření. Najít formy pobídek k vyřízení trvalého bydliště v KH. Levnější teplo pro KH V minulém čísle Kutnohorských listů jsem podal základní informaci o nahrazení plynu v městských kotelnách (KH TE- BIS) teplem ze spalování slámy v kogeneračním zdroji v areálu ČKD. Jaké jsou výhody a jaká jsou rizika tohoto kroku? Tou zásadní výhodou a důvodem ke změně je dlouhodobá záruka levnějšího tepla pro Kutnou Horu a zbavení se závislosti na dodávkách a pravděpodobně i rostoucí ceně plynu. Zatímco lze oprávněně předpokládat, že cena plynu a tím i tepla vyráběného v plynových kotelnách poroste, tak využití tepla ze slámy bude již na začátku provozu znamenat zlevnění tepla pro konečného uživatele přibližně o 10 % a následně 10 (15) let bude od EC KH garantována cena tepla zvyšující se pouze o oficiální inflační koeficient. K nepřímým výhodám a pozitivním dopadům patří zlepšení ovzduší na sídlištích (již žádné zplodiny spalování plynu), ale také dlouhodobé zakázky na odběr slámy od pěstitelů obilí a řepky v okolí Kutné Hory, tedy pozitivní dopad na zaměstnanost v regionu. Nevýhodu nemá přechod na nový zdroj tepla žádnou, má však samozřejmě určitá rizika. Jedním z nich je možnost, že dodavatel nebude mít v budoucnosti dostatek slámy. Toto riziko je eliminováno tím, že EC KH bude mít připraven v záloze náhradní zdroj tepla - uhelnou kotelnu (bývalou kotelnu ČKD). A kdyby i tento zdroj selhal, bude moci TEBIS využít stávající plynové kotelny, které zůstanou jako záložní zdroj. EC KH by v takovém případě bylo povinno uhradit veškeré zvýšené náklady. Dalším rizikem je možnost, že technologie spalování slámy nebude splňovat očekávané parametry, bude poruchová, budou se zanášet rošty silikátovou struskou atd. Provozovatelé mají toto riziko pokryto použitím nejmodernější technologie, která vychází z osvědčených technologií užívaných v Dánsku. Navíc tento způsob spalování a typ kotle není v ČR první, stejná společnost už jej několik let úspěšně provozuje v Jindřichově Hradci. Další ri- ziko vyplývá z toho, že mezi KH TEBIS a EC KH bude podepsána dlouholetá smlouva (desetiletá s možností prodloužení o 5 let). Tato smlouva na jednu stranu znamená dlouhodobou jistotu dodávek levného tepla, na druhou stranu povinnost odebírat určité minimální množství tepla. V případě, že by TEBIS neodebral sjednané minimum, rostla by cena (je dojednána dvousložková cena za teplo, kde pevná složka ceny je vázána na minimální stanovené množství tepla a tvoří přibližně jednu polovinu ceny). Toto minimální množství tepla bylo nasmlouváno s určitou rezervou proti stávající spotřebě tepla, navíc existují rezervy v připojení dalších odběratelů (velkých i individuálních). Samozřejmě, že existuje riziko snižování spotřeby tepla důsledkem šetření (zateplování objektů) nebo také vlivem dlouhodobé změny klimatu. I toto riziko je eliminováno rezervou v nasmlouvaném minimálním množství odebraného tepla a možností připojení dalších odběratelů. K tématice využití obnovitelných zdrojů energie v Kutné Hoře se jistě budeme na stránkách Kutnohorských listů nadále vracet. Ivo Šanc Účast na jednáních zastupitelstva MUDr. BALÝ Jiří / 0 / / / / 0 / 0 / / / 75 Mgr. BARTOŇ Jindřich / / / / / / / / / / 0 / 92 Mgr. Ing. BEZOUŠKA Pavel / / / 0 / / 0 / / / 0 / 75 Ing. CIHLÁŘ Jan / / / / / / / / / / 0 / 92 Ing. FRANC Jiří / / / / / / / / / / / / 100 FRANKOVICOVÁ Lenka / / / / / / / / / / / / 100 HADROVSKÝ Zdeněk / / / / / / / / / / / / 100 JELÍNKOVÁ Irena / / / / / / / / / / / / 100 Ing. JIRÁSEK Zdeněk / / / / / / / / / / 0 / 92 MUDr. JURKA Petr / 0 / / / / / / / / / / 92 JURSÍK Josef / / / / / / / / / / X / 92 KOUBSKÝ Karel / / / / / / / / / / / / 100 KRČÍK Milan / / / / / / / / / / / / 100 Mgr. KRČMÁŘOVÁ Ladislava / / / / / / / / 0 / / / 92 Ing. LATISLAV Ladislav / / / / / / X / / / / / 92 Ing. MORAVČÍKOVÁ Zuzana / 0 / / / 0 / / / / / / 83 PhDr. POSPÍŠILOVÁ Iva / / / / / / / / 0 / / / 92 Mgr. PTÁČEK Karel / / / / / / / / / / / / 100 Mgr. SMETÁČEK Vojtěch / / / / / / / / / / / / 100 SOVA Ivan / / 0 / / / / / / / / / 92 Bc. STARÝ Martin / / / / / / / / / / / / 100 ŠALÁTEK Ivo / / 0 / / 0 0 / / / RNDr. ŠANC Ivo, CSc. / / / / / / / / / / / / 100 Ing. ŠORČÍK Ladislav / / / / / / / / / / 0 / 92 Ing. VANĚK Jiří / / / 0 / / / / / 0 / / 83 Mgr. VEPŘKOVÁ Dana / / / / / / / / / / / / 100 Ing. VOPÁLKOVÁ Ivana / / / / / / / / / / / / 100 Datum jednání zastupitelstva města Ust omluven, / - přítomen, X nepřítomen, M mimořádné zasedání ( , ) M M Účast v %

12 sport Hadrovský: Body nejsou to nejdůležitější, daleko víc mě těší zájem kluků Zdeněk Hadrovský působí jako trenér licence A UEFA a člen Unie českých fotbalových trenérů. K trénování v Kutné Hoře se vrátil po 13 letech a nyní trénuje starší žáky. Co vás motivuje k práci s dětmi? Mistrovské zápasy mládeže nejsou až na výjimky ovlivněny zákulisními tahy některých lidí. Na dětech, kterým se trenéři věnují, jsou vidět velké pokroky docela brzy. Já sám se ve své, už 23 leté, trenérské práci snažím vyvarovat toho, co se mi, když jsem byl ve věku mých dnešních svěřenců, na trenérech nelíbilo. Jak byste zhodnotil poslední sezónu? Probíhající sezóna u starších žáků, které trénuji je slušná. Já jsem se k trénování v Kutné Hoře vrátil v červenci, po 13 letech, kdy jsem působil v Čáslavi, Kolíně a chvilku ve Velimi. V předcházející sezóně starší žáci získali jen 3 body za jedinou výhru. Soutěž se administrativní cestou podařilo zachránit a já jsem měl lehkou pozici, mohlo se to jen zlepšovat. Nyní v půlce sezóny máme bodů 25 a jsme prakticky zachráněni. Ale body nejsou to nejdůležitější, daleko Předposlední mistrovský turnaj odehráli nejmladší fotbalisté Sparty KH 8. října ve Vrdech. víc mě těší zájem kluků, na tréninky jich chodí kolem 18 a snad i jejich fotbalové umění roste. Jako šéftrenér mládeže mám na starosti i ostatní družstva a tam už taková spokojenost není. V družstvech staršího a mladšího dorostu se teď projevuje dřívější špatná práce, hraje se o záchranu v krajském přeboru a bude to ještě několik let trvat, než budeme tam, kde bychom chtěli být. Dobře jsou na tom mladší žáci a i družstva přípravek jsou velkým příslibem do budoucna. Jaké máte plány na příští rok? Plány máme, ale netýkají se Zdroj: jen příštího roku. V roce 2012 chceme hlavně udržet soutěže, které dorosty a žáci hrají. Máme v plánu účast žákovských družstev na zahraničním turnaji v Rakousku. Rádi bychom uspořádali náborové turnaje pro žáky kutnohorských základních škol. Chceme pomoci mladým fotbalistům, kteří mají problém s dopravou k zápasům a tréninkům. Z dlouhodobého hlediska bychom chtěli zvýšit trenérské kvalifikace, doplnit kádry družstev, zvýšit počty tréninkových jednotek a hlavně se snažíme o to, abychom v budoucnu splnili licenční podmínky a mohli se ucházet o postup mezi Sportovní střediska mládeže. K tomu je potřeba právě odpovídající vzdělání trenérů, ale i potřebné materiální vybavení (hřiště, kabiny, atd.). Kdo trénuje mládež? Jak často probíhají tréninky? Ve Spartě Kutná Hora působí 18 trenérů mládeže. Já jsem 12 držitelem licence A UEFA, dva mají licenci B FAČR, pět licenci C FAČR a pak se jedná většinou o trenéry z řad tatínků. Rádi mezi sebou přivítáme další zájemce o trénování. Nevyškoleným jejich trenérské vzdělání zaplatíme. Kategorie dorostu zatím mají 3 tréninkové jednotky týdně, ale časem bychom je chtěli posunout na 4, starší i mladší žáci trénují 4x týdně, přípravky 2x. V klubu působí dva trenéři, kteří se věnují brankářským tréninkům. Chtěl bych pozvat všechny kluky, kteří mají rádi fotbal a jsou věkem dorostenci nebo žáci, to znamená narození v roce 1993 a mladší na některý z našich tréninků. Hlásit se mohou na hřišti v Lorci u pana Matějky nebo u každého z trenérů. Přijít mohou i děvčata, družstvo žen je již nedílnou součástí klubu. Jak vnímáte podporu města a dalších institucí? Co myslíte, že je na této podpoře dobré a naopak, kde vidíte rezervy? Podporu města hodnotit nemohu, to je spíš otázka na vedení Sparty. Ale z mého pohledu trenéra je snad ta spolupráce na počátku, ale nastartovaná dobře. Lezecká stěna nabízí zábavu i relaxaci Olympia pořádá tábor Stěna stojí v aule kutnohorského Gymnázia Jiřího Ortena. Již celé čtyři roky obohacuje lezecká stěna sportovní a dalo by se říci, že i kulturní život kutnohorským občanům. Stěna byla vybudována ve dvou stavebních vlnách v aule kutnohorského Gymnázia Jiřího Ortena za podpory Nadačního fondu GJO, Krajského úřadu Středočeského kraje, sponzorských darů lezců a firmy Emerson ClimateTechnologies. Od podzimu roku 2007, kdy na pomyslný vrchol bezmála devíti metrové stěny vystoupili první odvážlivci, se život kolem stěny rozrůstá o další a další aktivity. Vedle provozu pro širokou veřejnost, který je téměř nepřetržitý, funguje zde totiž systém na zavolání, kdy si můžete lezení na stěně dohodnout na vám vyhovující čas, mají možnost zažit dobrodružství při svých prvotních horolezeckých výstupech i kutnohorské děti. V pondělí a čtvrtek se jim totiž v rámci lezeckého kroužku věnují od 16 do 18 hodin lezečtí instruktoři Lukáš Kačer a Jiří Němeček. Jednorázové akce jako jsou například Vánoční a Velikonoční lezení, adaptační kurzy pro základní školy, školní projekty i lezení v rámci spolupráce se zahraničními školami, doplňují i závody pořádané pro žáky kutnohorských základních škol. V roce 2012 by organizátoři chtěli uspořádat Foto: archiv GJO i závody pro širokou veřejnost, v rámci kterých by soutěžily i celé rodiny s dětmi. Mělo by jít o příjemnou akci, kdy každý pozná krásu bezpečného dobrodružství a sounáležitost při netradičním zážitku. Nemusíte mít ani strach ani speciální vybavení. U lezecké stěny vám všechno potřebné půjčí a patřičně vás proškolí. Podle zkušeností instruktorů se již po několika návštěvách stanete samostatnými lezci a budete se těšit na jaro, abyste vyzkoušeli nabité zkušenosti a dovednosti při svém prvním výstupu na opravdové přírodní skále. V okolí Kutné Hory najdete krásných skal vhodných pro začátečníky opravdu dost, takže si tu svoji určitě vyberete. Jiří Němeček Již po šestnácté se v rekreačním středisku Želivka nedaleko Pelhřimova bude ve dnech 22. července 3. srpna 2012 konat dětský sportovní tábor, který pořádá SKP Olympia Kutná Hora ve spolupráci se ZŠ TGM Kutná Hora. Tábor, který probíhá nepřetržitě více než 30 let, je určen pro děti ve věku 7 16 let. Již z názvu je zřejmé, že sport je nejdůležitější součástí táborového programu. Ale nic se nesmí přehánět, takže sportovní část je doplněna spoustou celotáborových her a soutěží, karnevalem, poutí, tanečním maratonem, volbou Miss, diskotékami, zkrátka vším, co na žádném správném táboře nesmí chybět. Tradičním vyvrcholením celého tábora pak jsou táborové olympijské hry, které probíhají přesně podle vzoru novodobých OH. Děti jsou pomocí dražby rozděleny do států, tábor se přemění na olympijskou vesnici a po slavnostním zahájení her se naplno rozběhnou jednotlivé sportovní soutěže. Další informace o táboře je možno získat u Mgr. Karla Ptáčka ( , nebo na webnode.cz. za sportem DOPORUČUJEME :00 TJ Sršni Kutná Hora - SHK Hodonín Hokej : NOČNÍ PŘECHOD OKRESEM Odjezd od Billy, trasa cca 10 km, terénem i po silnici (předběžně Černíny Opatovice Červené Janovice). Více informací o akci a o platbě na tel.č.: TJ Turista :00 TURNAJ MINIŽÁKŮ 4+1 Hala BIOS Puškinská ulice Házená :00 TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ Nové Veselí Házená :00 TJ Sršni Kutná Hora - KLH Vajgar Jindřichuv Hradec Hokej :00-22:00 Turnaj ve stolním tenise - večer pro příznivce stolního tenisu spojený s posezením u kytary Bc. Jana Štolbová, Bc. Michal Smrkovský :00 hod. TURNAJ PŘÍPRAVEK 4+1 Hala BIOS Puškinská ulice Házená :00 hod. MLADÁ BOLESLAV - KUTNÁ HORA (ST. DOROST II.LIGA) Házená Veřejné bruslení So: 14:00 16:00 19:30-20:30 Ne: 14:30 16:30 Bruslení s rodiči (přípravka) Út 15:15 16:15 So 7:45-08:45 BAZÉN Po 6:00 7:45, 19:00 21:00 Út 6:00 7:45, 14:00 21:00 St 6:00 8:45, 15:30 21:00 Čt 6:00 7:45, 18:00 21:00 Pá 16:00 21:00 So 10:00 20:00 Ne 10:30 20:00 SAUNA Po ženy Út muži St ženy Čt muži Pá ženy So ženy a muži Ne ženy a páry 8 17

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 27.1.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 27.1.2015 Číslo jednání: JedNR3-6/2015 Datum jednání: 27.01.2015 Výherní automaty -Obecně závazná vyhláška (USN-R3-145/2015) Nesouhlasí S vypracováním změny Obecně závazné vyhlášky města Nepomuk číslo 1/2013, jíž

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 360/13R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 08.12.2014

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení PRAVIDLA SOUTĚŽE PLNÉ ZNĚNÍ Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka tvořivosti spojená se soutěží o nejlepší

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté: Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Jana Lysá, ředitelka

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka Téma tvorby Můj svět Pravidla soutěže plné znění Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více