MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Bc. Vladimír Vyplelík

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013. Ing. Bc. Vladimír Vyplelík"

Transkript

1 MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Ing. Bc. Vladimír Vyplelík Ing. Vladimír Vyplelík Název bodu: Žádost o navýšení příspěvku na správu a údržbu sportovního areálu SK Hranice Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje/neschvaluje příspěvek SK Hranice ve výši ,- Kč na pokrytí zvýšení provozních nákladů souvisejících s rozšířením prostor šaten a sociálního zázemí v budově na stadioně SK Hranice schvaluje/neschvaluje rozpočtové opatření: a) kap. 1 odd pol orj Kč b) kap. 7 odd pol Kč ad a) neinvestiční příspěvek SK Hranice ad b) sníţení rezervy 3. ukládá vedoucímu finančního odboru zapracovat do rozpočtu města Hranic pro rok 2014 a roky následující navýšení příspěvku SK Hranice o ,- Kč. T: O: Ing. Vladimír Zemek 4. neschvaluje/schvaluje - příspěvek na dosypání umělé trávy granulátem ve výši ,- Kč. - příspěvek na dekompresi povrchu trávy ve výši ,- Kč. - příspěvek na vymalování prostor budovy po rekonstrukci ve výši ,- Kč

2 Důvodová zpráva: Město Hranice obdrţelo ţádost Sportovního klubu Hranice o navýšení příspěvku na správu a údrţbu budovy SK Hranice. V ţádosti je uvedeno toto: Z důvodu rekonstrukce tribuny došlo k výraznému zmodernizování a zkulturnění prostředí, zkvalitnění úrovně hygienických norem pro sportovce nejen našeho klubu, ale i sportující mládeţe v dopoledních hodinách, kdy tento areál vyuţívají základní a střední školy a další organizace města. Tímto výrazným zkvalitněním prostředí došlo k nárůstu objemu šaten o cca 360 m3. Současně s tímto přibylo 14 sprch, 4 pisoáry a 4 toalety. Toto vše se promítne zcela prokazatelně do větší spotřeby vody, energií a úklidu všech prostor tribuny. Z těchto důvodů ţádáme pro rok 2013 a další o navýšení dosavadního příspěvkuo ,- Kč na běţnou údrţbu, na granulát ,- Kč a pro periodické činnosti kaţdé dva roky počínaje rokem ,- Kč V rozpočtu města Hranic je na provoz stadionu SK Hranice schválen neinvestiční příspěvek ve výši ,- Kč. Z tohoto příspěvku jsou hrazeny energie a vlastní správa stadionu prováděna Ekoltesem Hranice a.s. Z celkové částky je však třeba odečíst 21 % DPH. I z tohoto pohledu se jeví tento přípěvek jako nedostačující, zvláště s ohledem na tom, ţe v letech byla ze státní dotace a z příspěvku města Hranic vybudována dráha a sektory s umělým povrchem a umělá tráva. Nutno konstatovat, ţe sportoviště slouţí nejen sportovcům SK Hranice, ale také široké veřejnosti reprezentované hranickými základními školami (zřizovatel město Hranice), středními školami (zřizovatel Olomoucký kraj) nebo hranickou vojenskou posádkou. Za vyuţívání sportovišť SK Hranice případně šaten a sociálního zázemí není vybírán ţádný nájem, který by mohl slouţit k částečnému pokrytí nákladů na provoz. Sportoviště jako takové je zdarma přístupno široké hranické veřejnosti. Rada města Hranic dne usnesením č. 1700/2013 RM 52 doporučila zastupitelstvu města schválit příspěvek SK Hranice ve výši ,- Kč na pokrytí zvýšení provozních nákladů souvisejících s rozšířením prostor šaten a sociálního zázemí v budově na stadioně SK Hranice 2013, uloţila starostce města předloţit na jednání zastupitelstva města Hranic dne příslušné rozpočtové opatření a uloţila vedoucímu finančního odboru zapracovat do rozpočtu města Hranic pro rok 2014 a roky následující navýšení příspěvku SK Hranice o ,- Kč. Nedoporučila zastupitelstvu města schválit příspěvek na dosypání umělé trávy granulátem ve výši ,- Kč, příspěvek na dekompresi povrchu trávy ve výši ,- Kč, příspěvek na vymalování prostor budovy po rekonstrukci ve výši ,- Kč Příloha: Ţádost: navýšení příspěvku na správu a údrţbu budovy SK Hranice Bez připomínkového řízení Přílohy: Příloha_Ţádost navýšení příspěvku na správu a údrţbu budovy SK Hranice.doc Ţádost navýšení příloha.xls Vyuţití sportoviště SK-3.doc Vyuţití sportoviště SK-2.doc 2

3 Město Hranice Pernštejnské náměstí Hranice V Hranicích dne Žádost: Navýšení příspěvku na správu a údržbu budovy SK Hranice Z důvodu rekonstrukce tribuny došlo k výraznému zmodernizování a zkulturnění prostředí, zkvalitnění úrovně hygienických norem pro sportovce nejen našeho klubu, ale i sportující mládeţe v dopoledních hodinách, kdy tento areál vyuţívají základní a střední školy a další organizace města. Tímto výrazným zkvalitněním prostředí došlo k nárůstu objemu šaten o cca 360 m3. Současně s tímto přibylo 14 sprch, 4 pisoáry a 4 toalety. Toto vše se promítne zcela prokazatelně do větší spotřeby vody, energií a úklidu všech prostor tribuny. Z těchto důvodů ţádáme pro rok 2013 a další o navýšení dosavadního příspěvku o ,-Kč na běţnou údrţbu, na granulát ,-Kč a pro periodické činnosti kaţdé dva roky počínaje rokem ,- Kč, viz příloha č.1. Vyuţití celého areálu je uvedeno v přílohách č.2 a 3. S pozdravem Miroslav Nehyba předseda SK Hranice Příloha č.1 Předpokládaný nárůst nákladů č.2 Využití areálu a náklady na činnost SK č.3 Vyuţití areálu SK 3

4 Příloha č.1 Předpokládaný nárůst nákladů na údržbu sportovního areálu SK Hranice v r Skutečné náklady r na plochu 501 m2 leden 6909,00 el. energie plyn vodné úklid únor 8755, ,00 březen 11368, ,00 duben 5872, , ,00 květen 7000, ,00 čerrven 6144, ,00 červenec 5211, , ,00 srpen 6161, ,00 září 5006, ,00 říjen 9957, , ,00 listopad 10099, ,00 prosinec 4700, , ,00 celkem 87182, , ,00 průměr/měsíc 7265, , , ,- Co se týká úklidu je Ekoltesem účtováno 173 Kč/hodina za neodbornou práci Oproti roku 2012 dojde k navýšení úklidových prací o 1/2 měsíčního časového fondu. Po rekonstrukci tribuny m2 686 m2 nárust o 37% sprchy pisoár toaleta stávající stav nový stav nárůst počet členské základny v r počet členské základny v r počet členské základny v r 2013? nárůst o 25% Nárůst spotřeby energií a úklidu Odhad el. energie plyn na ohřev vodné úklid a topení prům 5 měs , , , ,00 prům.5 měs , , , ,00 4

5 nárůst/měsíc 1084, , , ,00 nárůst/rok 13008, , , , ,00 Již několik let se nedělala elektrorevize celé budovy i přilehlých budov-garáže + vodárna. Po rekonstrukci tribuny byla vyhotovena elektrorevize nové přistavené části. Ze zákona nutno dodělat revizi i ostatní (staré) části tribuny a ostatních budov, které jsou po stránce elektro v havarijním stavu. Předpokládaný náklad 50tis. Kč. S rekonstrukcí a úklidem souvisí navýšení spotřeby úklidových prostředků o 1000,-Kč/měsíc a vymalování prostor zázemí stadionu (chodba, kanceláře). Nutná údržba areálu periodicky se opakující: 1. Celková regenerace travnatého hřiště odbornou firmou každé 2 roky 2. Regenerace hřiště s UT - dosypání granulátu strojem každé 2 roky 3. Údržba-vyčištění tartanového oválu a sektorů každé 2 roky 4. Hriště s UT - práce stoje - dekomprese povrchu každý rok Tyto úkony nutno provést v r.2013, jelikož se naposledy dělali v roce Finanční náklady v roce 2013 Na energie a úklid Na revize a nutné opravy Úklidové prostředky Celkem hřiště s UT - granulát 6 tun 1 t = 30250,- vč.dph práce stroje - dekomprese povrchu vymalování CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Finanční náklady periodické: ad)1 Travnaté hřiště regenerace , ,00 Kč ad)3 Tartanová dráha a sektory hloubkové čištění Celkem ,00 Kč ,00 Kč SK Hranice má dva oddíly AO+ FO. AO doposud tařka nevyužival své sociální zářízení, poněvadž neexistovalo. Díky rekonstrukci atletického oválu na tartanový povrch, oddíl začal nebývale expandovat co se týče členské základny, zejména z řad mládeže školního věku. Po provedení rekonstrukce tribuny má najednou sociální zázemí odpovídající výchově a hygienickým normám této doby. Rovněž 220 fotbalistů mělo sice lepší sociální zázemí, avšak přesto vzhledem k četnosti družstev a zejména k úrovním soutěží toto se jevilo jako zcela nedostačující. Je tedy jisté, že zvýšené počty sprch, toalet a šatnových prostor pro oba oddíly ponese logicky i větší spotřebu energií a hlavně úklidu. 5

6 Příloha č. 2 Využití areálu a náklady na činnost sportující mládeže SK Hranice 1. V průběhu příznivých klim. podmínek areál vyuţívají : a) ZŠ Struhlovko a ZŠ 1. máje, tělocviky a turnaje, škola Nová organizuje 3x do roka závody b) Střední školy SPŠ stav. hmot, Stření lesnická, SSOŠ pana Flajšara tělocviky, Lesnická škola 2x závody c) Armáda ČR 1-2 x za měsíc kondiční testy d) ZDH (hasiči)- příleţitostné tréninky rozběhů na atl. oválu 2. SK Hranice oddíl kopané Má celkem 3 druţstva dospělých a 11 druţstev mládeţníků sdruţujících cca 306 členů Vedení oddílu 5 Muţi A- 18 hráčů+ 4x vedení Muţi B - 13 hráčů+ 2x vedení St. páni- 20 hráčů Mládeţ- jedenáct druţstev od dětí narozených v roce 2007 aţ po dorostence 21 trenérů a vedoucích týmů- 5 dobrovolných 16 placených věk kategorie soutěţe počet členů st. dorost MSDD - Morava 21 ml. dorost MSDD - Morava 18 st. ţáci U- 15 SpSM - Morava 18 st. ţáci U- 14 SpSM - Morava 19 ml. ţáci U- 13 SpSM - Morava 20 ml. ţáci U- 12 SpSM - Morava 19 přípravka starší A přebor - OlKFS 20 přípravka starší B přebor - OlKFS 17 přípravka mladší A soutěţ - OFS Přerov 14 přípravka mladší B soutěţ - OFS Přerov 16 předpřípravka přátel. Utkání 16 V běţném roce druţstva odehrají cca 360 mistrovských, přátelských a pohárových utkání dle rozpisu soutěţí ČMFS Moravy. O KFS a OFS Přerov dále pak absolvují 3-4 tréninkové jednotky v týdenním mikrocyklu, letní a zimní soustředění. V průběhu měsíce v hlavním období se tedy na stadionu SK Hranice otočí cca mladých sportujících hráčů a jejich trenérů kopané. K tomuto je nutno připočítat ţáky a studenty škol v dopoledních hodinách, armádu ČR a ZDH. Předpoklad náklady na činnost FO SK Hranice: Muţi ,-/rok Mládeţ ,-/rok 6

7 4. SK Hranice - oddíl atletiky Členská základna K oddíl atletiky vykazoval tyto počty členů: Celkem 198 muţi 48 ţeny 19 junioři 9 juniorky 0 dorostenci 8 dorostenky 6 starší ţáci 8 starší ţákyně 6 mladší ţáci 10 mladší ţákyně 10 přípravka hoši 35 přípravka dívky 29 Trenéři třídy 1 2. třídy 5 3. třídy 9 4. třídy 5 Rozhodčí 48 ústřední 2 1. třídy 5 2. třídy 9 3. třídy 32 V atletickém oddíle momentálně fungují 4 tréninkové skupiny mládeţe: 1. Atletická školka tréninky 2x týdně po 1h 2. Přípravky a předţactvo tréninky 2x týdně po 1,5h 3. Mladší ţactvo tréninky 3x týdně po 1,5h 4. Starší ţactvo a dorost tréninky 4x týdně po 1,5-2h V roce 2013 oddíl atletiky přihlašuje do soutěţe tyto druţstva: 1. Druţstvo přípravek hochů Krajský přebor 2. Druţstvo přípravek dívek Krajský přebor 3. Druţstvo starších ţákyň Krajský přebor 4. Druţstvo mladších ţáků Krajský přebor 5. Druţstvo mladších ţákyň Krajský přebor 6. Druţstvo muţů II. liga 7. Druţstvo ţen II. liga V průběhu měsíce v hlavním období se tedy na stadionu SK Hranice otočí cca mladých sportujících atletů a jejich trenérů. Předpokládané náklady AO SK Hranice v roce ,-Kč/rok 7

8 Příloha č.3 Věc:Využití sportovního areálu SK Hranice jinými subjekty než členy FO a AO SK Hranice v průběhu roku V případě příznivých klim. podmínek areál vyuţívají : 1.ZŠ Struhlovko, ZŠ 1. máje a ZŠ Sromotovo TV a turnaje, 2.ZŠ Nová 3x do roka okrskové a okresní závody ţáků za 4 měsíce 3x 120 účastníků 3. SPŠ stav. hmot, hodiny TV 3x týdně 4 měsíce studentů 4. Stření lesnická, hodiny TV 8x týdně 5 měsíců studentů 5. SSOŠ pana Flajšara tělocviky, 3x týdně 5 měsíců studentů 6. Armáda ČR 1-2 x za měsíc kondiční testy 250 vojáků 7. ZDH (hasiči)- příleţitostné tréninky rozběhů na atl. oválu 3x v týdnu atletický ovál 100 účastníků. Tyto čísla a frekvenčnost jsou orientační, poněvadţ vše je samozřejmě závislé na počasí a i počty cvičících ve třídách jsou orientační. V Hranicích dne Kubica Lubomír SK Hranice 8

SPORT JABLONEC nad Nisou, s.r.o., U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou. Výroční zpráva 2009

SPORT JABLONEC nad Nisou, s.r.o., U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou. Výroční zpráva 2009 SPORT JABLONEC nad Nisou, s.r.o., U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou Výroční zpráva 2009 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: SPORT JABLONEC nad Nisou, s.r.o., Datum zápisu: 5. září 2001 Sídlo Jablonec nad

Více

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022 Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 Zpracovali: Členové komise sportovní Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu Správa sportovišť Kopřivnice Místostarosta města Ing. Miroslav Kopečný

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace 1 Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 V Náchodě dne 25. února 2015 Zpracovala: Ing. Jaroslava Justová, ředitelka 2 OBSAH 1. Základní údaje

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Zpracovala:

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení

pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 Z Á S A D Y pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení 1. Poskytování dotací z Programu podpory sportu se realizuje

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013. Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013. Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013 Odbor finanční Čj.: MULA 7025/2013 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 27 Počet listů příloh: 26 V Lanškrouně 7. března 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Více

Výroční zpráva Služeb Boskovice, s. r. o. 2011

Výroční zpráva Služeb Boskovice, s. r. o. 2011 Výroční zpráva Služeb Boskovice, s. r. o. 2011 Výroční zpráva Služeb Boskovice, s. r.o. za r. 2011 OBSAH: str. - Obecné informace 2 - Organizační struktura 3 - Úvodní slovo jednatele společnosti 3 - Zimní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany VÝROČNÍ ZPRÁVA příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany 2014 1. Úvod 10. Ostatní akce 2. Městský stadion Taverny 11. Struktura zaměstnanců 3. Turistická ubytovna Tatran 12. Obsazenost sportovišť

Více

MASARYKOVA UNIVERSITA

MASARYKOVA UNIVERSITA MASARYKOVA UNIVERSITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Budování organizační struktury plaveckého klubu Kometa Brno v nových podmínkách po roce 1989. Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace Kydlinovská 1521, 501 52 Hradec Králové tel.: 495 774 111, fax: 495 215 848 E-mail: info@snhk.cz Organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr.

Více

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová,

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

Příloha č. 1128-10Z- P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011

Příloha č. 1128-10Z- P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011 Příloha č. 1128-10Z- P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011 Zastupitelstvo Zlínského kraje 15. 12. 2010 OBSAH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA... 3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011...

Více

Závěrečný účet města Hranic

Závěrečný účet města Hranic Závěrečný účet města Hranic za rok 2011 1 Obsah 1. Úvod strana 3-4 Základní údaje o plnění rozpočtu roku 2011 2. První část strana 5-9 Tabulka příjmů, výdajů a financování dle oddílů paragrafů 3. Druhá

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 2 OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI strana Čl. 1 Zaměření školy, organizační struktura, počty ţáků a zaměstnanců 5 ČÁST B) ROZBOR HOSPODAŘENÍ Čl. 2 Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele 8 Čl.

Více

70 let atletiky v Hranicích 1940 2010

70 let atletiky v Hranicích 1940 2010 70 let atletiky v Hranicích 1940 2010 U příležitosti oslavy výročí 70 let organizované atletiky v Hranicích a 50 let existence oddílu atletiky SK Hranice, rozhodl se výbor oddílu vydat publikaci, která

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Ing. Bc. Vladimír Vyplelík; Vedoucí odborů

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Ing. Bc. Vladimír Vyplelík; Vedoucí odborů MĚSTO HRANICE, MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 15 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Ing. Bc. Vladimír Vyplelík; Vedoucí odborů příloha

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA

STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA Květen 2013 AK Kabilka, advokátní kancelář Obsah OBSAH... 2 SLOVNÍK POJMŮ... 5 ÚVOD... 6 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 7 2 ANALÝZA

Více

SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŢE

SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŢE Investiční záměr TJ OLYMPIONIK Cheb - seznamovací prezentace MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ v CHEBU SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŢE ul. K NEMOCNICI / VRBENSKÉHO Investiční záměr TJ OLYMPIONIK Cheb, zpracoval Fiala Petr

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 Adresa: U Letiště 370, Odolena Voda 250 70 Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11,

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

Ekonomická analýza vybraného atletického oddílu Economic analysis of specific athletic club

Ekonomická analýza vybraného atletického oddílu Economic analysis of specific athletic club Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Tělesné výchovy Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Management sportovní Ekonomická analýza vybraného

Více