Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 V ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Tř. Václava Klementa Mladá Boleslav IČ: IZO: Tel.: Fax: web:

2 ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc., ředitel Ing. Václav Pospíšil, zástupce ředitele pro praktické vyučování Mgr. Jan Hanuš, zástupce ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Karel Majer, zástupce ředitele pro speciální třídy Ing. Jarmila Hlaváčková, ekonom za představenstvo společnosti Škoda Auto Klaus Dierkes V Mladé Boleslavi 30. září 2008

3 Stanovisko Školské rady k předložené Výroční zprávě o činnosti za školní rok 2007/2008 Školská rada na svém zasedání dne 9. října 2008 projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti ŠKODA AUTO a.s., Středního odborného učiliště strojírenského, odštěpného závodu... Mgr. Soňa Pospíšilová v. r. předsedkyně Školské rady V Mladé Boleslavi 9. října 2008

4 Obsah: ČÁST A ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod 1. Činnost školy 1.1 Základní charakteristika 1.2 Pedagogičtí pracovníci 1.3 Přehled oborů vzdělání schválených MŠMT ČR 1.4 Přijímací řízení 1.5 Mimoškolní aktivity 1.6 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 1.7 Výsledky kontroly ČŠI 2. Zpráva o hospodaření 3. Informace o výsledcích kontrol ČÁST B ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod, speciální třídy - obor Automontážní práce 4. Činnost speciálních tříd 4.1 Základní charakteristika 4.2 Pedagogičtí pracovníci 4.3 Přehled oborů vzdělání schválených MŠMT ČR 4.4 Přijímací řízení 4.5 Mimoškolní aktivity 4.6 Aktivity a prezentace speciálních tříd 4.7 Výsledky kontroly ČŠI 5. Seznam příloh

5 Část A ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod

6 1. Činnost školy 1.1 Základní charakteristika ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod (dále škola) je soukromým zařízením. Jeho zřizovatelem je Volkswagen AG Wolfsburg. Areál školy je situován ve společnosti Škoda Auto, coţ vytváří vynikající podmínky pro spojení škola praxe. Škola připravuje budoucí zaměstnance pro potřeby společnosti Škoda Auto a realizuje zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců formou studia při zaměstnání a formou kurzů. Struktura vyučovaných oborů a počet ţáků v jednotlivých oborech se stanovuje na základě potřeb a poţadavků odborných útvarů společnosti Škoda Auto. V souladu s rozhodnutím zápisu do rejstříku škol a školských zařízení realizovala škola ve školním roce 2007/2008 výuku čtyřletých oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou a výuku tříletých oborů vzdělání ukončených závěrečnou zkouškou a to denní formou. Obory vzdělání jsou zaměřeny na strojírenství a elektrotechniku. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání z řad ţáků SOUs a zaměstnanců společnosti Škoda Auto škola organizuje nástavbové studium ve formě denní nebo dálkové (studium při zaměstnání). Dále škola pro zaměstnance firmy zajišťuje výuku oborů vzdělání ukončených závěrečnou zkouškou dálkovou formou (studium při zaměstnání). Škola umoţňuje získat absolventům certifikáty IES. Certifikát doplňuje, ale nenahrazuje vysvědčení, které ţák získal na škole. Mezinárodní certifikát pomáhá drţitelům lépe se prosadit na mezinárodním trhu práce v případě pracovní příleţitosti v cizině a ulehčuje orientaci zaměstnavatelům. Certifikáty lze získat v těchto oborech: Mechanik seřizovač, Mechanik elektronik, Automechanik, Nástrojař, Obráběč kovů, Klempíř, Lakýrník, Autoelektrikář, Zámečník. Vystavení certifikátů zajišťuje Clients Centre, International, Education Society, Horní 32, Brno. Ve školním roce 2007/2008 bylo vydáno 124 certifikátů, z toho 20 jako odměna, ostatní za poplatek. Škole byl potvrzen rating ve stupni A, tj. špičková instituce s mezinárodní zkušeností.

7 Výchovně vzdělávací činnost školy se řídí ustanoveními školského zákona o soustavě základních škol, středních a vyšších odborných škol č. 561/2004 Sb. a dalšími vyhláškami MŠMT ČR týkajících se přípravy ţáků na středních odborných učilištích. 1.2 Pedagogičtí pracovníci Počet celkem: 109 ředitel 1 zástupci ředitele 2 učitelé odborného výcviku 51 učitelé 45 (z nich 23 pro všeobecně vzdělávací předměty, 22 pro odborné předměty) vychovatelé 10 instruktor 1 Kvalifikace pedagogických pracovníků Všichni pedagogičtí pracovníci splňují poţadavky na kvalifikaci pro výuku ţáků na středním odborném učilišti. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Teoretická výuka Výuka ANJ seminář 09/07 1 učitel ANJ Prevence patologických jevů 09/07-06/09 metodik prevence Demokracie 10/07 1 učitel OBN DPS 09/07-06/08 1 učitel odb. předm. Studium ANJ doplnění odb. kvalifikace 09/07-06/10 1 učitel ANJ Odborné školení Automobily ODG 12/07 1 učitel odb. předm. Seminář ENERSOL 12/07 1 učitel ekologie ŠVP, ZZ Automechanik školení 12/07 1 učitel odb. předm. Metodika vyuč. německému jazyku 11/07 4 učitelé NEJ Odborné školení automobily 02/08 1 učitel odb. předm. Ředitel školy a ŠVP 01/08 1 zástupce ředitele Seminář Jazyková a slohová výuka na SŠ 03/08 2 učitelé ČJL Seminář Nová maturita ANJ 03/08 1 učitel ANJ Seminář Komunikace 04/08 1 učitel OBN Seminář Kalogathie (celorepublikový) 04/08 1 učitel OBN Seminář Metodika vyučování NEJ 04/08 4 učitelé NEJ

8 Seminář ENERSOL 04/08 1 učitel ekologie Seminář Moderní trendy ve výuce, projekty 04/08 všichni učitelé teoret.v. Seminář Dysfunkce u ţáků 04/08 všichni učitelé teoret.v. Seminář Počítačové simulace dynam.s. 05/08 4 učitelé odb. předm. Odborné školení - SPU 05/08 1 učitel spec. Multikulturní výchova 08/08 2 učitelé OBN Odborný výcvik Periodické doškolování svářečů (ZK) průběţně 10 učitelů odbor. výcviku Periodické doškolování svářečů (ZP) průběţně 4 učitelů odbor. výcviku Přezkušování úř. zkoušky (EN 287-1) průběţně 10 učitelů odbor. výcviku Svářečský instruktor IWP 10/ učitelé odbor. výcviku Svářečský technolog 03/ učitel odbor. výcviku Odborný seminář produkty SPIES HECKER 11/ učitel odbor. výcviku Odborný seminář AUTOOPRAVÁRENSTVÍ 04/ učitelé odbor. výcviku Periodické školení ŘIDIČ MOT. VOZÍKŮ 02/ učitelů odbor. výcviku Studium při zaměstnání Lakýrník průběţně 1 učitel odbor. výcviku Jazykové kurzy průběţně 3 učitelé odbor. výcviku Studium DPS průběţně 2 učitelé odbor. výcviku Školení ve školícím středisku Servisních sluţeb průběţně 8 uč. odbor. v. + 6 uč.teoret.v. Školení Ochrana ţivot.prostř. na pracovišti 03/2008 všichni uč. odbor. výcviku Školení Nakládání s nebezp. a chem. látkami 03/2008 všichni uč. odbor. výcviku Periodické doškolení Obsluha plyn. zařízení 01/ učitelů odbor. výcviku Základní kurz snowboardingu 12/ učitelé odbor. výcviku Aktiv elektrotechniků 11/ učitelé odbor. výcviku Projekt IQ auto 12/ učitelé odbor. výcviku Projekt IQ auto 02/ učitel odbor. výcviku Školení nátěrové hmoty 03/ učitelé odbor. výcviku Elektrotechnický seminář 05/ učitelé odbor. výcviku Kurz obecné meterologie 07/ učitelé odbor. výcviku Domov mládeže Patologické jevy ve společnosti 04/08 všichni pedag. prac. DM

9 1.3 Přehled oborů vzdělání schválených MŠMT ČR Ve školním roce 2007/2008 byla realizována výuka těchto oborů středního vzdělání denní formou: a) čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou L/001 Mechanik elektronik č.j / L/001 Mechanik seřizovač č.j / L/001 Mechanik strojů a zařízení č.j / b) tříleté obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem H/002 Klempíř strojírenská výroba č.j / H/001 Nástrojař č.j / H/001 Zámečník č.j / H/001 Lakýrník č.j / H/001 Automechanik č.j / H/001 Obráběč kovů č.j / H/001 Autoelektrikář č.j /99-23

10 c) denní forma výuky nástavbových oborů vzdělání L/506 Provozní technika č.j / L/505 Autoelektronika č.j /96-23 d) dálková forma výuky nástavbových oborů vzdělání L/506 Provozní technika č.j / L/501 Elektrotechnika č.j /95-23 Všechny vyučované obory vzdělání byly schváleny MŠMT ČR a jsou zařazeny v soustavě oborů vzdělání dle platnosti učebních dokumentů pro výuku v oborech středoškolského odborného vzdělávání (nařízení vlády č. 18/2006 Sb. ze dne ). Výuka byla zabezpečována dle platných učebních dokumentů schválených MŠMT ČR.

11 Ve školním roce 2007/2008 bylo v SOU strojírenském v denním studiu vyučováno 846 žáků ve 12ti oborech vzdělání: Obor / ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Mechanik seřizovač Mechanik strojů a zařízení Mechanik elektronik Nástrojař Zámečník Obráběč kovů Klempíř - strojírenská výroba Lakýrník Automechanik Autoelektrikář Provozní technika Autoelektronika 12 8 Celkem Počet tříd ve školním roce 2007/2008 Denní forma výuky 1. ročník ročník ročník ročník 3 Denní nástavba 1. ročník 1 2. ročník 1 celkem 33 celkem 2

12 Dálková nástavba (studium při zaměstnání) 1. ročník 1 2. ročník 1 3. ročník 1 celkem 3 Dálková forma studia tříletých oborů (studium při zaměstnání) 1. ročník 1 2. ročník 1 celkem 2 Počet neomluvených hodin na žáka ve školním roce 2007/2008 (pouze denní studium) 1. ročník 0,10 2. ročník 0,15 3. ročník 0,42 4. ročník 0,10 celkem 0,20 Počet vyloučených žáků ve školním roce 2007/2008 (pouze denní studium) z důvodu kázně 4 žáci Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek ve školním roce 2007/2008 viz příloha č. 3 (k )

13 1.4 Přijímací řízení a) čtyřleté obory vzdělání L/001 Mechanik elektronik L/001 Mechanik seřizovač L/001 Mechanik strojů a zařízení přijato celkem: 74 žáků b) tříleté obory vzdělání H/002 Klempíř - strojírenská výroba H/001 Zámečník H/001 Nástrojař H/001 Lakýrník H/001 Automechanik H/001 Obráběč kovů H/001 Autoelektrikář přijato celkem: 192 žáků

14 c) denní forma studia nástavbových oborů L/506 Provozní technika L/505 Autoelektronika přijato celkem: 26 žáků d) dálková forma studia nástavbových oborů L/506 Provozní technika L/501 Elektrotechnika přijato celkem: 102 žáků 1.5 Mimoškolní aktivity Mimoškolní aktivity ve školním roce 2007/2008 zahrnovaly tyto oblasti: Zájezdy a mimofiremní exkurze žáků Exkurze pro nejlepší žáky kam: SRN Berlín + koncern VW kdo: nejlepší ţáci 2. a 3. ročníků kdy: září 2007 Exkurze Praha historická kam: Praha kdo: všechny třídy čtyřletých oborů kdy: říjen duben 2008 Exkurze Škoda Auto Muzeum v německém a anglickém jazyce kam: Škoda Auto Muzeum kdo: 4. roč. čtyřletých oborů + 2. roč. denní nástavby kdy: březen, duben 2008

15 Studijní pobyt pro nejlepší žáky Velká Británie kam Norfolk College Bournemouth, 12 dní kdo: nejlepší ţáci 2. a 3. ročníků kdy: únor 2008 Studijní pobyt pro nejlepší žáky SRN kam: Zwickau, 7 dní kdo: nejlepší ţáci 2. a 3. ročníků kdy: červen 2008 Vánoční exkurze - SRN kam: Dráţďany, Zwickau kdo: ţáci ročníků podle zájmu kdy: prosinec 2007 Exkurze VW kam: Dráţďany, manufaktura VW kdo: ţáci 1. ročníků Automechanik, Autoelektrikář kdy: prosinec 2007 Lyžařský zájezd - Rakousko kam: Alpy kdo: ţáci ročníků podle zájmu kdy: únor 2008 Exkurze Autosalon Lipsko kam: Lipsko kdo: ţáci 3. ročníků podle zájmu, přednostně z oboru Automechanik, Autoelektrikář kdy: duben 2008 Exkurze Vídeň, Bratislava kam: Bratislava VW, Vídeň kdo: ţáci ročníků podle zájmu kdy: prosinec 2008 Exkurze SRN kam: Ingolstadt, Mnichov, Dachau, Regensburg kdo: ţáci ročníků podle zájmu kdy: květen 2008 Mezinárodní strojírenský veletrh kam: Brno kdo: ţáci závěrečných ročníků Mechanik seřizovač, Provozní technik kdy: říjen 2007

16 Autotec Brno kam: Brno kdo: ţáci 2. ročníků Automechanik, Autoelektrikář kdy: červen 2008 Činnost kroužků Určeno pro zájemce ţáky ročníků, uskutečňováno pravidelně, v kaţdé skupině 8-15 ţáků. Kulturistika 4 skupiny Sportovní hry 2 skupiny Cykloturistika 1 skupina Plavání 1 skupina Vodáctví 1 skupina Sálová kopaná 1 skupina Kuţelky 1 skupina Stolní tenis 1 skupina Střelectví 1 skupina Florbal 1 skupina Tenis 1 skupina Programování 2 skupiny Počítače 4 skupiny Videoklub Abonentní cyklus divadla MB Oblast zdravotní, sociální, prevence negativních jevů, civilní obrana Exkurze v hasičském sboru společnosti Škoda Auto pro: ţáky všech 1. ročníků kdo: vedení hasičského sboru kdy: listopad 2007 Exkurze ŠKO-ENERGO pro: ţáky všech 1. ročníků kdo: ŠKO-ENERGO kdy: říjen, listopad 2007

17 Rehabilitační cvičení v rámci tělesné výchovy ( škola zad ) pro: ţáky všech 1. ročníků kdo: rehabilitační oddělení společnosti Škoda Auto kdy: říjen 2007 duben 2008 Osobní hygiena ženy - beseda pro: dívky 1. ročníků kdo: zástupci firmy PROCTER & GAMBLE kdy: říjen 2007 Partnerské vztahy - beseda pro: ţáky všech 1. ročníků kdo: Slánka, občanské sdruţení Mladá Boleslav kdy: březen 2008 Výchovně vzdělávací program s besedou film Ekologická výchova mládeže pro: ţáky 1. ročníků čtyřletých oborů kdy: prosinec 2007 Výchovně vzdělávací program EKOFILM 2007 pro: ţáky 1. ročníků tříletých oborů kdy: listopad 2007 Filmové představení Václav (ČR) pro: žáky všech 2. ročníků kdo: kino Forum ve spolupráci se SOU Škoda kdy: duben 2008 Dny seminářů 1. roč.: Hrou proti AIDS kdo: Kalogathie s.r.o. kdy: duben roč.: Hasičský záchranný sbor Škoda Auto praktická ukázka kdo: HZS Škoda Auto kdy: květen roč.: Drogy, extremismus, sekty, etnické násilí kdo: White Light, Kalogathie s.r.o., nadace Člověk v tísni kdy: duben 2008

18 Sociální klima v 1. ročníku pro: ţáky vybraných 1. ročníků kdo: Mgr. Urbanová sociolog kdy: říjen 2007, duben 2008 Návštěva Parlamentu ČR pro: ţáky 2. ročníků čtyřletých oborů kdo: PhDr. J. Jermář, senátor kdy: duben 2008 Pravidelné cykly Cyklus divadelních představení pro: ţáky všech ročníků podle zájmu počet: 15 permanentních vstupenek kdy: průběţně divadelní sezona 2007/2008, divadlo v Mladé Boleslavi Pořádání a účast na soutěžích Sportovní soutěže Uvedené soutěže pořádalo SOUs pro všechny střední školy okresu Mladá Boleslav Atletika středoškolský pohár CORNY září 2007 Stolní tenis středoškolské hry říjen 2007 Házená středoškolské hry prosinec 2007 Atletika soutěţ jednotlivců květen 2008 SOUs bylo pořadatelem krajského kola ve stolním tenise listopad 2007 a pořadatelem krajského kola v házené prosinec Výsledky soutěží, kterých se žáci naší školy zúčastnili ve školním roce 2007/2008: Středoškolský pohár v atletice kdo: 1 druţstvo (18 ţáků) kdy: září 2007 výsledek: 1. místo v okresním kole

19 Středoškolský pohár v atletice krajské kolo kdo: 1 druţstvo (12 ţáků) kdy: říjen 2007 výsledek: 1. místo Středoškolský pohár v atletice republikové kolo kdo: 1 druţstvo (12 ţáků) kdy: říjen 2007 výsledek: 7. místo Středoškolské hry v odbíjené okresní kolo, krajské kolo kdo: 1 druţstvo (10 ţáků) kdy: listopad 2007, prosinec 2007 výsledek: 1. místo v okresním kole, 4. místo v krajském kole Středoškolské hry ve stolním tenise - okresní kolo kdo: 2. druţstva kdy: říjen 2007 výsledek: 5. a 9. místo Středoškolské hry v házené krajské kolo kdo: 1. druţstvo kdy: prosinec 2007 výsledek: 4. místo Středoškolské hry silový víceboj okresní kolo kdo: 1 druţstvo kdy: leden 2008 výsledek: 3. místo Sport proti drogám - hokejbal okresní kolo, krajské kolo kdo: 1 druţstvo (12 ţáků) kdy: duben, květen 2008 výsledek: 2. místo v okresním i v krajském kole Středoškolský pohár v atletice okresní kolo - jednotlivci kdo: 18 ţáků kdy: květen 2008 výsledek: 3 x 1. místo, 3 x 2. místo, 3 x 3. místo

20 Soutěže odborných vědomostí a dovedností Soutěž Automechanik 2007 v rámci výstavy Rychlá kola 2007 Lysá nad Labem kdo: 2 ţáci kdy: listopad 2007 výsledek: 1. a 3. místo Soutěž Automobileum 2008 kdo: čtyřčlenné druţstvo kde: Sosnová u České Lípy kdy: květen 2008 výsledek: 12. místo Mezinárodní soutěž svářečů Zlatý pohár LINDE kdo: 1 ţák kde: Frýdek - Místek kdy: duben 2008 výsledek: 3. místo teorie, 16. místo praxe Krajské kolo soutěže Automechanik JUNIOR 2008 kdo: 1 ţák kde: Benešov kdy: květen 2008 výsledek: 5. místo Soutěž v programování CNC strojů kdo: 2 ţáci kde: Velešín kdy: březen 2008 výsledek: 1. a 6. místo Soutěž Lakýrník CUP JUNIOR kdo: 1 ţák kde: Libuš - Praha kdy: duben 2008 výsledek: 4. místo Ostatní soutěže Korespondenční soutěž v matematice školní (vlastní) kdo: ţáci ročníků podle zájmu, celkem 36 kdy: listopad březen 2008

21 Školní kolo matematické soutěže žáků SOŠ a SOU kdo: ţáci ročníků podle zájmu, celkem 64 kdy: březen 2008 Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce kdo: ţáci ročníků podle zájmu kdy: únor 2008 Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce kdo: nejlepší ţáci ze školních kol kdy: duben 2008 Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce kdo: ţáci ročníků podle zájmu kdy: listopad 2007 Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce kdo: nejlepší ţáci ze školních kol kdy: duben 2008 Celostátní kolo matematické soutěže SOŠ a SOU (16. ročník) kdo: nejlepší ţáci ze školních kol kdy: březen 2008 Ostatní akce Školní turnaj v míčovém víceboji dvojic kdo: přihlášení ţáci ročníků kdy: listopad 2007 březen 2008 Soutěž Středočeského kraje 4 partnerské regiony kdo: ţáci třídy S2.E kdy: duben 2008 Odborné kurzy Pneumatika kdo: ZCA, ZC/1 pro: ţáky ročníků kdy: dle harmonogramu říjen 2007 červen 2008

22 Odborné kurzy Hydraulika kdo: ZCA pro: žáky ročníků kdy: dle harmonogramu říjen 2007 červen 2008 Odborné kurzy CAD, PROINGENEER kdo: škola, ZC pro: ţáky 3. ročníků čtyřletých oborů kdy: dle harmonogramu říjen 2007 květen 2008 Odborné kurzy Roboty kdo: ZCA pro: žáky 3. ročníků oborů elektro Nepovinné předměty (nabídka pro žáky) Cvičení z matematiky pro: zájemce z 3. roč. a 4. roč., 2. roč. nástavby Cvičení z českého jazyka pro: zájemce z 3. roč. tříletých oborů Cvičení z cizího jazyka (ANJ, NEJ) pro: zájemce z 3. roč. tříletých oborů Výuka 2. cizího jazyka (ANJ, NEJ) pro: zájemce z ročníků Počítačová grafika pro: zájemce z 3. a 4. ročníků Informačně technol. základ pro: zájemce z ročníků Pozn.: výuka ve všech nepovinných předmětech od října 2007 do června 2008 Slavnostní akce Slavnostní vyřazení absolventů čtyřletých oborů kdo: úspěšní maturanti kde: Škoda Auto Muzeum kdy: červen 2008

23 Slavnostní vyřazení absolventů tříletých oborů kdo: úspěšní absolventi závěrečných zkoušek kde: Škoda Auto Muzeum kdy: červen Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Burza středních škol kde: Nymburk, Mladá Boleslav + všechny ZŠ v okrese Mladá Boleslav kdy: říjen 2007 leden 2008 prezentace pro žákovskou a rodičovskou veřejnost, nábor žáků Dny otevřených dveří kde: SOUs kdy: , , prezentace pro ţákovskou a rodičovskou veřejnost, nábor ţáků Mezinárodní strojírenský veletrh kde: Brno kdy: říjen ročník prezentace středních odborných škol pod hlavičkou Cechu KOVO s podporou MŠMT ČR Autosalón Kola 2007 kde: Lysá nad Labem kdy: listopad 2007 prezentace středních odborných učilišť a středních odborných škol spojená se soutěţí oboru automechanik Řemesla Sklo 2008 kde: Lysá nad Labem kdy: únor 2008 prezentace středních odborných škol regionu

24 1.7 Výsledky kontroly ČŠI Ve dnech června 2008 byla provedena ve ŠKODA AUTO a.s., Středním odborném učilišti strojírenském, odštěpný závod inspekce (viz příloha č. 5 ). 2. Zpráva o hospodaření (v tis. Kč) 2.1 Příjmy Celkové příjmy , Poplatky od zletilých ţáků nebo rodičů či jiných zákonných zástupců 0, Příjem z hospodářské činnosti 0, Ostatní příjmy z toho Škoda Auto a.s ,7 dotace ze státního rozpočtu ,2 2.2 Výdaje Investice 3.654, Neinvestiční výdaje ,- z toho platy pracovníků ,- ostatní osobní náklady 283,- odvody pojištění ,3 výdaje na učební pomůcky ,1 stipendia 0,- ostatní provozní náklady ,6 3. Informace o výsledcích kontrol Ve školním roce 2007/2008 byla odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje provedena státní veřejnoprávní kontrola. Předmětem kontroly byla úplnost a průkaznost vedení účetní evidence finančních prostředků poskytnutých Středočeským krajem v roce 2007 a jejich pouţití ke stanovenému účelu. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky a bylo konstatováno, ţe poskytnuté dotace byla v roce 2007 čerpána v plné výši ke stanovenému účelu.

25 Část B ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod speciální třídy

26 4. Činnost speciální třídy 4.1 Základní charakteristika ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod zahrnuje třídy zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto třídy svým vzdělávacím zaměřením patří mezi speciální třídy. Poskytují pomocí speciálních vzdělávacích potřeb a podpůrných opatření vzdělávání žákům se zdravotním postižením a prospěchovými problémy. Výchovně vzdělávacím cílem je připravit tyto žáky k začlenění do pracovního procesu a života společnosti. Ve speciálních třídách je poskytována odborná příprava v oborech vzdělání s upravenými učebními plány. Příprava trvá tři roky a je zakončena vykonáním závěrečné zkoušky. Absolventi obdrţí výuční listy v příslušném oboru. Výchovně vzdělávací činnost speciálních tříd se řídí ustanoveními školského zákona o soustavě základních škol, středních a vyšších škol č. 561/2004 Sb., vyhláškou MŠMT ČR o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných č.73/2005, nařízením vlády o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání zákona č. 689/2005. V průběhu školního roku se činnost řídí schválenou organizací školního roku a plánem práce. 4.2 Pedagogičtí pracovníci Počet celkem: 12 zástupce ředitele 1 učitelé OV 6 učitelé TV 4 Kvalifikace pedagogických pracovníků Tři učitelé splňují poţadavky na kvalifikaci ukončeným studiem speciální pedagogiky. Většina ostatních pedagogických pracovníků splňuje částečně poţadavky na kvalifikaci pro výuku ţáků ve speciálních třídách. Pedagogičtí pracovníci, kteří nemají vzdělání se zaměřením speciální pedagogiky, absolvovali dvouleté specializační studium - speciální pedagogika a vybrané kapitoly z pedagogické psychologie, organizované ve spolupráci s Pedagogickým centrem v Praze. Na závěr studia úspěšní absolventi obdrţeli osvědčení. Jeden z vyučujících nesplňuje poţadavky na vysokoškolské vzdělání.

27 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Teoretická výuka Dvouleté studium speciální pedagogiky v rámci CŢV (UJAK Praha) Ukončeno květen 2008 učitelé 1 Odborné semináře Modernizace výuky českého jazyka učitelé 1 Jsme opravdu horší učitelé 2 Humor v hodinách ČJ učitelé 1 Sociálně patologické jevy u mládeţe Dysfunkce a poruchy chování 16. a učitelé 4 Humor v hodinách ČJ učitelé 1 Odborný výcvik Dvouleté studium speciální pedagogiky v rámci CŢV (UJAK Praha) ukončeno: květen 2008 učitel 1 Odborné semináře Jsme opravdu horší učitelé 2 Doškolovací kurz instruktorů lyţování učitelé 1

28 Sociálně patologické jevy u mládeţe; Dysfunkce a poruchy chování učitelé 6 Doškolení a přezkoušení svářeče učitelé Přehled oborů vzdělání schválených MŠMT ČR Ve školním roce 2007/2008 byl vyučován následující obor vzdělání: E Strojně montáţní práce se zaměřením: /003 Automontáţní práce Poznámka: Vyučovaný obor byl schválen MŠMT ČR v průběhu činnosti SOUs Ve školním roce 2007/2008 bylo ve ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod, speciální třídy obor Automontážní práce, vyučováno 92 žáků: (počátek školního roku) Obor / ročník Celkem Automontáţní práce Celkem žáků Počet tříd ve školním roce 2007/2008 Obor / ročník Celkem Automontáţní práce Celkem tříd

29 Přehled neomluvené absence žáků Ročník / pololetí I. pololetí II. pololetí 1. ročník na ţáka 2. ročník na ţáka 3. ročník na ţáka 52 hodin 2,080 hodiny 42 hodin 1,355 hodiny 39 hodin 1,345 hodiny 99 hodin 3,681 hodiny 73 hodin 2,606 hodiny 19 hodin 1,19 hodiny Celkem na žáka 1,565 hodiny 2,595 hodiny V průběhu školního roku 2007/2008 ukončilo studium 12 žáků, z toho: 8 ţáků na vlastní ţádost (vysoká absence, nezvládnutí učiva, přestup na jinou školu v místě bydliště) 4 ţáci vyloučeni (vysoká neomluvená absence, hrubé porušení řádu školy) Do oboru Automontáţní práce přestoupilo v průběhu školního roku z jiných oborů nebo jiné střední školy 6 ţáků. 1 ţák nastoupil do 3. ročníku po přerušení studia. Výsledky závěrečných zkoušek ve školním roce 2007/2008 viz příloha č. 4

30 4.4 Přijímací řízení Přijímací řízení do tříletého oboru vzdělání Automontáţní práce se uskutečnilo dle školského zákona č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září Do tohoto oboru byli přijímáni ţáci a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky přijímacího řízení a zdravotní způsobilosti poţadované pro zvolený obor vzdělání. tříleté obory E/003 Automontáţní práce přijato celkem: 28 žáků 4.5 Mimoškolní aktivity Ţáci se zúčastnili zejména zájmové činnosti v oblasti sportovních krouţků s různým zaměřením. Tato činnost byla organizována společně s domovem mládeţe. Dále tyto aktivity zahrnovaly oblasti: Soustředění žáků a pedagogů obor Automontážní práce Před zahájením výuky v novém školním roce se uskutečnilo 4denní setkání ţáků 1. ročníků se všemi pedagogy tohoto učebního oboru. Cílem bylo netradiční formou se navzájem poznat před zahájením školního roku. kde: Horní Mísečky Penzion Horské Zátiší kdo: ţáci 1. roč. a pedagogové + pracovník CO a socioloţka vztahy ve třídě kdy: Odborné, poznávací a naučné aktivity Odborné, poznávací a naučné aktivity ve školním roce 2007/2008 zahrnovaly následující akce: Nové formy výuky pro koho: ţáci 2. ročníků forma: projektové vyučování (matematika měření trochu jinak) kdy:

31 pro koho: ţáci 2. ročníků forma: vyuţití počítačového programu ve výuce ČJ soutěţní forma kdy: Výuka základů využívání počítačové techniky pro koho: ţáci 1. ročníků forma: výuka na počítačové učebně kdy: dle rozvrhu Profesní příprava pro koho: ţáci 1. ročníků forma. beseda kdy: pro koho: forma: kdy: ţáci 3. ročníků informativní besedy s pověřeným pracovníkem SOU a pracovníky firmy v průběhu 2. pololetí Odborné exkurze kam: Škoda Auto exkurze Prezetace nové Fabie Zemědělské muzeum Praha Výstava řemesel, Lysá nad Labem Veletrh v Letňanech Finet, Mach, Metal kdo: ţáci 1. ročníků kdy: dle plánu v průběhu školního roku kam: Prezentace nové Fabie Výrobní provozy Škoda Auto (slévárna, kovárna, lisovny, lakovna, svařovna, vyuţití mechanizovaných nástrojů) Škoda Auto Muzeum historie, montáţ Fabie a Octavie Výroba a recyklace plastů PESL s.r.o., Libuň Hewlett-Packard Česká Lípa Vodní elektrárna Štechovice Libice nad Cidlinou výroba malých letadel Sluneční elektrárna Úštěk u Litoměřic kdo: ţáci 2. ročníků kdy: dle plánu v průběhu školního roku

32 kam: Škoda Auto výrobní provozy kdo: ţáci 3. ročníků kdy: dle témat v průběhu školního roku Poznávací a naučné exkurze poznej svou vlast, kraj, město kam: Město Mladá Boleslav a jeho okolí, Český ráj Jičín, Sobotka muzeum Fráni Šrámka Knihovna MB, Informační centrum MB Vánoční výstava Skanzen Přerov nad Labem Divadlo Mladá Boleslav - návštěva dvou divadelních představení Ukázky stolování a stravování v restauraci Mladá Boleslav Mladoboleslavský hrad výstava velikonoční zvyky Výstava keramika loutky Mladá Boleslav Výlet Doksy Máchův kraj Výlet Liberec-Vestec - MS v lyţování Návštěva Škoda Auto Vysoké školy Mladá Boleslav kdo: ţáci 1. ročníků kdy: dle plánu v průběhu školního roku kam: Vánoční výstava hrad Mladá Boleslav Divadlo Mladá Boleslav návštěva dvou divadelních představení Škoda Auto Muzeum Výstava Poslední Germáni v Čechách Mladá Boleslav Návštěva Škoda Auto Vysoké školy Mladá Boleslav Přerov nad Labem velikonoční výstava, tradice Český ráj Sobotka, Libošovice kdo: ţáci 2. ročníků kdy: dle plánu v průběhu školního roku Vzdělávací programy kde: Kino Forum Mladá Boleslav obsah:ekofilm 2007 Polabské ekocentrum ČSOP Poděbrady kdy: kdo: žáci 1., 2. a 3. ročníků kde: obsah: kdy: Kino Forum Mladá Boleslav Loterie života - holocaust žáci 1., 2., 3. ročníků

33 Prevence sociálně patologických jevů u mládeže pro koho: forma: kdy: ţáci 1. a 2. ročníků výklad a besedy v hodinách občanské výchovy beseda s pracovnicí odboru sociálních věcí Mladá Boleslav v průběhu školního roku a Výchova k právnímu vědomí, kriminalita mládeže, šikana pro koho: forma: kdy: ţáci 1. a 2. ročníků výklad a besedy v hodinách občanské výchovy beseda s pracovníkem preventivního oddělení Policie ČR v průběhu školního roku Problematika drog pro koho: ţáci 1., 2., 3. ročníků forma: výklad a besedy v hodinách občanské výchovy + vzdělávací programy kdy: školní rok 2007/2008 pro koho: ţáci 1. ročníků forma: návštěva K-centra s besedou Mladá Boleslav kdy: pro koho: ţáci 1. ročníků forma: preventivní interaktivní hra Hrou proti AIDS kdy: Zdravotní osvěta mládeže Zdravý způsob života pro koho: ţáci 1., 2., 3. ročníků forma: výklad a beseda v hodinách OBV kdy: školní rok 2007/2008

34 Projekt škola zad pracovní lékařství Škoda Auto pro koho: ţáci 1. ročníků forma: přednáška s ukázkami a vlastní nácvik kdy: Osobní hygiena děvčat pro koho: ţákyně 1. ročníků forma: přednáška a beseda kdy: Člověk v mimořádných událostech pro koho: forma: kdy: ţáci 1., 2., 3. ročníků výklad a besedy v hodinách občanské výchovy průběh školního roku pro koho: ţáci 1. ročníku forma: úkony ţivot zachraňující lékařka pracovního lékařství Škoda Auto kdy: pro koho: ţáci 1. ročníku forma: pouţívání prostředků individuální ochrany, CO ve firmě Škoda Auto pracovník útvaru Ochrany podniku kdy: srpen 2007 pro koho: ţáci 2. ročníků forma: výklad a beseda s ukázkami činnosti hasičského záchranného sboru společnosti Škoda Auto kdy: pro koho: ţáci 1. a 2. ročníků forma: ukázka a nácvik evakuace školy při poţáru HZS Škoda Auto kdy: pro koho: ţáci 2. ročníků forma: beseda s praktickými ukázkami vyuţívání prostředků osobní ochrany kde: turistický kurz ve Sloupu v Čechách kdy:

Výroční zpráva. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod

Výroční zpráva. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod Výroční zpráva ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod školní rok 2006/2007 ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Ing. Jaromír Zehnal, ředitel

Více

2013/2014. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod

2013/2014. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy V Tř. Václava Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav IČ: 00 17 70 41 IZO: 107 820 153 Tel.: 326

Více

o činnosti školy za školní rok 2010/2011

o činnosti školy za školní rok 2010/2011 V yšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva podává informaci o stavu a rozvoji výchovně vzdělávacího

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 102/217, 150 00 Praha 5 IČ : 25632141 IZO : 110 001 885 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín V Lutíně dne 25. září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 Úvodní slovo Předkládáme vám přehled naší pedagogické, výchovné a hospodářské činnosti. Přestoţe tato zpráva nemůţe podrobně zachytit všechny změny a události, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Františka Melichara Pražská 370 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2009 2010 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008 / 2009 I. Charakteristika školy Název školy : Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

Střední průmyslová škola Rakovník

Střední průmyslová škola Rakovník Střední průmyslová škola Rakovník Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009-2010 Strana 1 (celkem 13) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Střední průmyslová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2010.

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2010. 775351347 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY NOVOVYSOČANSKÁ 48/280, 190 00 PRAHA 9 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2011 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 Adresa: U Letiště 370, Odolena Voda 250 70 Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 0 9 / 2 0 10 Strana 1 (celkem 41) I. Výroční zpráva

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Krnov, 22. září 2014 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

283970477 /266724456

283970477 /266724456 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o.

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 V Benešově dne 7.října 2010 Předkládá: PhDr. Ludvík

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola,

Více