Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 V ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Tř. Václava Klementa Mladá Boleslav IČ: IZO: Tel.: Fax: web:

2 ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc., ředitel Ing. Václav Pospíšil, zástupce ředitele pro praktické vyučování Mgr. Jan Hanuš, zástupce ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Karel Majer, zástupce ředitele pro speciální třídy Ing. Jarmila Hlaváčková, ekonom za představenstvo společnosti Škoda Auto Klaus Dierkes V Mladé Boleslavi 30. září 2008

3 Stanovisko Školské rady k předložené Výroční zprávě o činnosti za školní rok 2007/2008 Školská rada na svém zasedání dne 9. října 2008 projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti ŠKODA AUTO a.s., Středního odborného učiliště strojírenského, odštěpného závodu... Mgr. Soňa Pospíšilová v. r. předsedkyně Školské rady V Mladé Boleslavi 9. října 2008

4 Obsah: ČÁST A ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod 1. Činnost školy 1.1 Základní charakteristika 1.2 Pedagogičtí pracovníci 1.3 Přehled oborů vzdělání schválených MŠMT ČR 1.4 Přijímací řízení 1.5 Mimoškolní aktivity 1.6 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 1.7 Výsledky kontroly ČŠI 2. Zpráva o hospodaření 3. Informace o výsledcích kontrol ČÁST B ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod, speciální třídy - obor Automontážní práce 4. Činnost speciálních tříd 4.1 Základní charakteristika 4.2 Pedagogičtí pracovníci 4.3 Přehled oborů vzdělání schválených MŠMT ČR 4.4 Přijímací řízení 4.5 Mimoškolní aktivity 4.6 Aktivity a prezentace speciálních tříd 4.7 Výsledky kontroly ČŠI 5. Seznam příloh

5 Část A ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod

6 1. Činnost školy 1.1 Základní charakteristika ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod (dále škola) je soukromým zařízením. Jeho zřizovatelem je Volkswagen AG Wolfsburg. Areál školy je situován ve společnosti Škoda Auto, coţ vytváří vynikající podmínky pro spojení škola praxe. Škola připravuje budoucí zaměstnance pro potřeby společnosti Škoda Auto a realizuje zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců formou studia při zaměstnání a formou kurzů. Struktura vyučovaných oborů a počet ţáků v jednotlivých oborech se stanovuje na základě potřeb a poţadavků odborných útvarů společnosti Škoda Auto. V souladu s rozhodnutím zápisu do rejstříku škol a školských zařízení realizovala škola ve školním roce 2007/2008 výuku čtyřletých oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou a výuku tříletých oborů vzdělání ukončených závěrečnou zkouškou a to denní formou. Obory vzdělání jsou zaměřeny na strojírenství a elektrotechniku. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání z řad ţáků SOUs a zaměstnanců společnosti Škoda Auto škola organizuje nástavbové studium ve formě denní nebo dálkové (studium při zaměstnání). Dále škola pro zaměstnance firmy zajišťuje výuku oborů vzdělání ukončených závěrečnou zkouškou dálkovou formou (studium při zaměstnání). Škola umoţňuje získat absolventům certifikáty IES. Certifikát doplňuje, ale nenahrazuje vysvědčení, které ţák získal na škole. Mezinárodní certifikát pomáhá drţitelům lépe se prosadit na mezinárodním trhu práce v případě pracovní příleţitosti v cizině a ulehčuje orientaci zaměstnavatelům. Certifikáty lze získat v těchto oborech: Mechanik seřizovač, Mechanik elektronik, Automechanik, Nástrojař, Obráběč kovů, Klempíř, Lakýrník, Autoelektrikář, Zámečník. Vystavení certifikátů zajišťuje Clients Centre, International, Education Society, Horní 32, Brno. Ve školním roce 2007/2008 bylo vydáno 124 certifikátů, z toho 20 jako odměna, ostatní za poplatek. Škole byl potvrzen rating ve stupni A, tj. špičková instituce s mezinárodní zkušeností.

7 Výchovně vzdělávací činnost školy se řídí ustanoveními školského zákona o soustavě základních škol, středních a vyšších odborných škol č. 561/2004 Sb. a dalšími vyhláškami MŠMT ČR týkajících se přípravy ţáků na středních odborných učilištích. 1.2 Pedagogičtí pracovníci Počet celkem: 109 ředitel 1 zástupci ředitele 2 učitelé odborného výcviku 51 učitelé 45 (z nich 23 pro všeobecně vzdělávací předměty, 22 pro odborné předměty) vychovatelé 10 instruktor 1 Kvalifikace pedagogických pracovníků Všichni pedagogičtí pracovníci splňují poţadavky na kvalifikaci pro výuku ţáků na středním odborném učilišti. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Teoretická výuka Výuka ANJ seminář 09/07 1 učitel ANJ Prevence patologických jevů 09/07-06/09 metodik prevence Demokracie 10/07 1 učitel OBN DPS 09/07-06/08 1 učitel odb. předm. Studium ANJ doplnění odb. kvalifikace 09/07-06/10 1 učitel ANJ Odborné školení Automobily ODG 12/07 1 učitel odb. předm. Seminář ENERSOL 12/07 1 učitel ekologie ŠVP, ZZ Automechanik školení 12/07 1 učitel odb. předm. Metodika vyuč. německému jazyku 11/07 4 učitelé NEJ Odborné školení automobily 02/08 1 učitel odb. předm. Ředitel školy a ŠVP 01/08 1 zástupce ředitele Seminář Jazyková a slohová výuka na SŠ 03/08 2 učitelé ČJL Seminář Nová maturita ANJ 03/08 1 učitel ANJ Seminář Komunikace 04/08 1 učitel OBN Seminář Kalogathie (celorepublikový) 04/08 1 učitel OBN Seminář Metodika vyučování NEJ 04/08 4 učitelé NEJ

8 Seminář ENERSOL 04/08 1 učitel ekologie Seminář Moderní trendy ve výuce, projekty 04/08 všichni učitelé teoret.v. Seminář Dysfunkce u ţáků 04/08 všichni učitelé teoret.v. Seminář Počítačové simulace dynam.s. 05/08 4 učitelé odb. předm. Odborné školení - SPU 05/08 1 učitel spec. Multikulturní výchova 08/08 2 učitelé OBN Odborný výcvik Periodické doškolování svářečů (ZK) průběţně 10 učitelů odbor. výcviku Periodické doškolování svářečů (ZP) průběţně 4 učitelů odbor. výcviku Přezkušování úř. zkoušky (EN 287-1) průběţně 10 učitelů odbor. výcviku Svářečský instruktor IWP 10/ učitelé odbor. výcviku Svářečský technolog 03/ učitel odbor. výcviku Odborný seminář produkty SPIES HECKER 11/ učitel odbor. výcviku Odborný seminář AUTOOPRAVÁRENSTVÍ 04/ učitelé odbor. výcviku Periodické školení ŘIDIČ MOT. VOZÍKŮ 02/ učitelů odbor. výcviku Studium při zaměstnání Lakýrník průběţně 1 učitel odbor. výcviku Jazykové kurzy průběţně 3 učitelé odbor. výcviku Studium DPS průběţně 2 učitelé odbor. výcviku Školení ve školícím středisku Servisních sluţeb průběţně 8 uč. odbor. v. + 6 uč.teoret.v. Školení Ochrana ţivot.prostř. na pracovišti 03/2008 všichni uč. odbor. výcviku Školení Nakládání s nebezp. a chem. látkami 03/2008 všichni uč. odbor. výcviku Periodické doškolení Obsluha plyn. zařízení 01/ učitelů odbor. výcviku Základní kurz snowboardingu 12/ učitelé odbor. výcviku Aktiv elektrotechniků 11/ učitelé odbor. výcviku Projekt IQ auto 12/ učitelé odbor. výcviku Projekt IQ auto 02/ učitel odbor. výcviku Školení nátěrové hmoty 03/ učitelé odbor. výcviku Elektrotechnický seminář 05/ učitelé odbor. výcviku Kurz obecné meterologie 07/ učitelé odbor. výcviku Domov mládeže Patologické jevy ve společnosti 04/08 všichni pedag. prac. DM

9 1.3 Přehled oborů vzdělání schválených MŠMT ČR Ve školním roce 2007/2008 byla realizována výuka těchto oborů středního vzdělání denní formou: a) čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou L/001 Mechanik elektronik č.j / L/001 Mechanik seřizovač č.j / L/001 Mechanik strojů a zařízení č.j / b) tříleté obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem H/002 Klempíř strojírenská výroba č.j / H/001 Nástrojař č.j / H/001 Zámečník č.j / H/001 Lakýrník č.j / H/001 Automechanik č.j / H/001 Obráběč kovů č.j / H/001 Autoelektrikář č.j /99-23

10 c) denní forma výuky nástavbových oborů vzdělání L/506 Provozní technika č.j / L/505 Autoelektronika č.j /96-23 d) dálková forma výuky nástavbových oborů vzdělání L/506 Provozní technika č.j / L/501 Elektrotechnika č.j /95-23 Všechny vyučované obory vzdělání byly schváleny MŠMT ČR a jsou zařazeny v soustavě oborů vzdělání dle platnosti učebních dokumentů pro výuku v oborech středoškolského odborného vzdělávání (nařízení vlády č. 18/2006 Sb. ze dne ). Výuka byla zabezpečována dle platných učebních dokumentů schválených MŠMT ČR.

11 Ve školním roce 2007/2008 bylo v SOU strojírenském v denním studiu vyučováno 846 žáků ve 12ti oborech vzdělání: Obor / ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Mechanik seřizovač Mechanik strojů a zařízení Mechanik elektronik Nástrojař Zámečník Obráběč kovů Klempíř - strojírenská výroba Lakýrník Automechanik Autoelektrikář Provozní technika Autoelektronika 12 8 Celkem Počet tříd ve školním roce 2007/2008 Denní forma výuky 1. ročník ročník ročník ročník 3 Denní nástavba 1. ročník 1 2. ročník 1 celkem 33 celkem 2

12 Dálková nástavba (studium při zaměstnání) 1. ročník 1 2. ročník 1 3. ročník 1 celkem 3 Dálková forma studia tříletých oborů (studium při zaměstnání) 1. ročník 1 2. ročník 1 celkem 2 Počet neomluvených hodin na žáka ve školním roce 2007/2008 (pouze denní studium) 1. ročník 0,10 2. ročník 0,15 3. ročník 0,42 4. ročník 0,10 celkem 0,20 Počet vyloučených žáků ve školním roce 2007/2008 (pouze denní studium) z důvodu kázně 4 žáci Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek ve školním roce 2007/2008 viz příloha č. 3 (k )

13 1.4 Přijímací řízení a) čtyřleté obory vzdělání L/001 Mechanik elektronik L/001 Mechanik seřizovač L/001 Mechanik strojů a zařízení přijato celkem: 74 žáků b) tříleté obory vzdělání H/002 Klempíř - strojírenská výroba H/001 Zámečník H/001 Nástrojař H/001 Lakýrník H/001 Automechanik H/001 Obráběč kovů H/001 Autoelektrikář přijato celkem: 192 žáků

14 c) denní forma studia nástavbových oborů L/506 Provozní technika L/505 Autoelektronika přijato celkem: 26 žáků d) dálková forma studia nástavbových oborů L/506 Provozní technika L/501 Elektrotechnika přijato celkem: 102 žáků 1.5 Mimoškolní aktivity Mimoškolní aktivity ve školním roce 2007/2008 zahrnovaly tyto oblasti: Zájezdy a mimofiremní exkurze žáků Exkurze pro nejlepší žáky kam: SRN Berlín + koncern VW kdo: nejlepší ţáci 2. a 3. ročníků kdy: září 2007 Exkurze Praha historická kam: Praha kdo: všechny třídy čtyřletých oborů kdy: říjen duben 2008 Exkurze Škoda Auto Muzeum v německém a anglickém jazyce kam: Škoda Auto Muzeum kdo: 4. roč. čtyřletých oborů + 2. roč. denní nástavby kdy: březen, duben 2008

15 Studijní pobyt pro nejlepší žáky Velká Británie kam Norfolk College Bournemouth, 12 dní kdo: nejlepší ţáci 2. a 3. ročníků kdy: únor 2008 Studijní pobyt pro nejlepší žáky SRN kam: Zwickau, 7 dní kdo: nejlepší ţáci 2. a 3. ročníků kdy: červen 2008 Vánoční exkurze - SRN kam: Dráţďany, Zwickau kdo: ţáci ročníků podle zájmu kdy: prosinec 2007 Exkurze VW kam: Dráţďany, manufaktura VW kdo: ţáci 1. ročníků Automechanik, Autoelektrikář kdy: prosinec 2007 Lyžařský zájezd - Rakousko kam: Alpy kdo: ţáci ročníků podle zájmu kdy: únor 2008 Exkurze Autosalon Lipsko kam: Lipsko kdo: ţáci 3. ročníků podle zájmu, přednostně z oboru Automechanik, Autoelektrikář kdy: duben 2008 Exkurze Vídeň, Bratislava kam: Bratislava VW, Vídeň kdo: ţáci ročníků podle zájmu kdy: prosinec 2008 Exkurze SRN kam: Ingolstadt, Mnichov, Dachau, Regensburg kdo: ţáci ročníků podle zájmu kdy: květen 2008 Mezinárodní strojírenský veletrh kam: Brno kdo: ţáci závěrečných ročníků Mechanik seřizovač, Provozní technik kdy: říjen 2007

16 Autotec Brno kam: Brno kdo: ţáci 2. ročníků Automechanik, Autoelektrikář kdy: červen 2008 Činnost kroužků Určeno pro zájemce ţáky ročníků, uskutečňováno pravidelně, v kaţdé skupině 8-15 ţáků. Kulturistika 4 skupiny Sportovní hry 2 skupiny Cykloturistika 1 skupina Plavání 1 skupina Vodáctví 1 skupina Sálová kopaná 1 skupina Kuţelky 1 skupina Stolní tenis 1 skupina Střelectví 1 skupina Florbal 1 skupina Tenis 1 skupina Programování 2 skupiny Počítače 4 skupiny Videoklub Abonentní cyklus divadla MB Oblast zdravotní, sociální, prevence negativních jevů, civilní obrana Exkurze v hasičském sboru společnosti Škoda Auto pro: ţáky všech 1. ročníků kdo: vedení hasičského sboru kdy: listopad 2007 Exkurze ŠKO-ENERGO pro: ţáky všech 1. ročníků kdo: ŠKO-ENERGO kdy: říjen, listopad 2007

17 Rehabilitační cvičení v rámci tělesné výchovy ( škola zad ) pro: ţáky všech 1. ročníků kdo: rehabilitační oddělení společnosti Škoda Auto kdy: říjen 2007 duben 2008 Osobní hygiena ženy - beseda pro: dívky 1. ročníků kdo: zástupci firmy PROCTER & GAMBLE kdy: říjen 2007 Partnerské vztahy - beseda pro: ţáky všech 1. ročníků kdo: Slánka, občanské sdruţení Mladá Boleslav kdy: březen 2008 Výchovně vzdělávací program s besedou film Ekologická výchova mládeže pro: ţáky 1. ročníků čtyřletých oborů kdy: prosinec 2007 Výchovně vzdělávací program EKOFILM 2007 pro: ţáky 1. ročníků tříletých oborů kdy: listopad 2007 Filmové představení Václav (ČR) pro: žáky všech 2. ročníků kdo: kino Forum ve spolupráci se SOU Škoda kdy: duben 2008 Dny seminářů 1. roč.: Hrou proti AIDS kdo: Kalogathie s.r.o. kdy: duben roč.: Hasičský záchranný sbor Škoda Auto praktická ukázka kdo: HZS Škoda Auto kdy: květen roč.: Drogy, extremismus, sekty, etnické násilí kdo: White Light, Kalogathie s.r.o., nadace Člověk v tísni kdy: duben 2008

18 Sociální klima v 1. ročníku pro: ţáky vybraných 1. ročníků kdo: Mgr. Urbanová sociolog kdy: říjen 2007, duben 2008 Návštěva Parlamentu ČR pro: ţáky 2. ročníků čtyřletých oborů kdo: PhDr. J. Jermář, senátor kdy: duben 2008 Pravidelné cykly Cyklus divadelních představení pro: ţáky všech ročníků podle zájmu počet: 15 permanentních vstupenek kdy: průběţně divadelní sezona 2007/2008, divadlo v Mladé Boleslavi Pořádání a účast na soutěžích Sportovní soutěže Uvedené soutěže pořádalo SOUs pro všechny střední školy okresu Mladá Boleslav Atletika středoškolský pohár CORNY září 2007 Stolní tenis středoškolské hry říjen 2007 Házená středoškolské hry prosinec 2007 Atletika soutěţ jednotlivců květen 2008 SOUs bylo pořadatelem krajského kola ve stolním tenise listopad 2007 a pořadatelem krajského kola v házené prosinec Výsledky soutěží, kterých se žáci naší školy zúčastnili ve školním roce 2007/2008: Středoškolský pohár v atletice kdo: 1 druţstvo (18 ţáků) kdy: září 2007 výsledek: 1. místo v okresním kole

19 Středoškolský pohár v atletice krajské kolo kdo: 1 druţstvo (12 ţáků) kdy: říjen 2007 výsledek: 1. místo Středoškolský pohár v atletice republikové kolo kdo: 1 druţstvo (12 ţáků) kdy: říjen 2007 výsledek: 7. místo Středoškolské hry v odbíjené okresní kolo, krajské kolo kdo: 1 druţstvo (10 ţáků) kdy: listopad 2007, prosinec 2007 výsledek: 1. místo v okresním kole, 4. místo v krajském kole Středoškolské hry ve stolním tenise - okresní kolo kdo: 2. druţstva kdy: říjen 2007 výsledek: 5. a 9. místo Středoškolské hry v házené krajské kolo kdo: 1. druţstvo kdy: prosinec 2007 výsledek: 4. místo Středoškolské hry silový víceboj okresní kolo kdo: 1 druţstvo kdy: leden 2008 výsledek: 3. místo Sport proti drogám - hokejbal okresní kolo, krajské kolo kdo: 1 druţstvo (12 ţáků) kdy: duben, květen 2008 výsledek: 2. místo v okresním i v krajském kole Středoškolský pohár v atletice okresní kolo - jednotlivci kdo: 18 ţáků kdy: květen 2008 výsledek: 3 x 1. místo, 3 x 2. místo, 3 x 3. místo

20 Soutěže odborných vědomostí a dovedností Soutěž Automechanik 2007 v rámci výstavy Rychlá kola 2007 Lysá nad Labem kdo: 2 ţáci kdy: listopad 2007 výsledek: 1. a 3. místo Soutěž Automobileum 2008 kdo: čtyřčlenné druţstvo kde: Sosnová u České Lípy kdy: květen 2008 výsledek: 12. místo Mezinárodní soutěž svářečů Zlatý pohár LINDE kdo: 1 ţák kde: Frýdek - Místek kdy: duben 2008 výsledek: 3. místo teorie, 16. místo praxe Krajské kolo soutěže Automechanik JUNIOR 2008 kdo: 1 ţák kde: Benešov kdy: květen 2008 výsledek: 5. místo Soutěž v programování CNC strojů kdo: 2 ţáci kde: Velešín kdy: březen 2008 výsledek: 1. a 6. místo Soutěž Lakýrník CUP JUNIOR kdo: 1 ţák kde: Libuš - Praha kdy: duben 2008 výsledek: 4. místo Ostatní soutěže Korespondenční soutěž v matematice školní (vlastní) kdo: ţáci ročníků podle zájmu, celkem 36 kdy: listopad březen 2008

21 Školní kolo matematické soutěže žáků SOŠ a SOU kdo: ţáci ročníků podle zájmu, celkem 64 kdy: březen 2008 Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce kdo: ţáci ročníků podle zájmu kdy: únor 2008 Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce kdo: nejlepší ţáci ze školních kol kdy: duben 2008 Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce kdo: ţáci ročníků podle zájmu kdy: listopad 2007 Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce kdo: nejlepší ţáci ze školních kol kdy: duben 2008 Celostátní kolo matematické soutěže SOŠ a SOU (16. ročník) kdo: nejlepší ţáci ze školních kol kdy: březen 2008 Ostatní akce Školní turnaj v míčovém víceboji dvojic kdo: přihlášení ţáci ročníků kdy: listopad 2007 březen 2008 Soutěž Středočeského kraje 4 partnerské regiony kdo: ţáci třídy S2.E kdy: duben 2008 Odborné kurzy Pneumatika kdo: ZCA, ZC/1 pro: ţáky ročníků kdy: dle harmonogramu říjen 2007 červen 2008

22 Odborné kurzy Hydraulika kdo: ZCA pro: žáky ročníků kdy: dle harmonogramu říjen 2007 červen 2008 Odborné kurzy CAD, PROINGENEER kdo: škola, ZC pro: ţáky 3. ročníků čtyřletých oborů kdy: dle harmonogramu říjen 2007 květen 2008 Odborné kurzy Roboty kdo: ZCA pro: žáky 3. ročníků oborů elektro Nepovinné předměty (nabídka pro žáky) Cvičení z matematiky pro: zájemce z 3. roč. a 4. roč., 2. roč. nástavby Cvičení z českého jazyka pro: zájemce z 3. roč. tříletých oborů Cvičení z cizího jazyka (ANJ, NEJ) pro: zájemce z 3. roč. tříletých oborů Výuka 2. cizího jazyka (ANJ, NEJ) pro: zájemce z ročníků Počítačová grafika pro: zájemce z 3. a 4. ročníků Informačně technol. základ pro: zájemce z ročníků Pozn.: výuka ve všech nepovinných předmětech od října 2007 do června 2008 Slavnostní akce Slavnostní vyřazení absolventů čtyřletých oborů kdo: úspěšní maturanti kde: Škoda Auto Muzeum kdy: červen 2008

23 Slavnostní vyřazení absolventů tříletých oborů kdo: úspěšní absolventi závěrečných zkoušek kde: Škoda Auto Muzeum kdy: červen Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Burza středních škol kde: Nymburk, Mladá Boleslav + všechny ZŠ v okrese Mladá Boleslav kdy: říjen 2007 leden 2008 prezentace pro žákovskou a rodičovskou veřejnost, nábor žáků Dny otevřených dveří kde: SOUs kdy: , , prezentace pro ţákovskou a rodičovskou veřejnost, nábor ţáků Mezinárodní strojírenský veletrh kde: Brno kdy: říjen ročník prezentace středních odborných škol pod hlavičkou Cechu KOVO s podporou MŠMT ČR Autosalón Kola 2007 kde: Lysá nad Labem kdy: listopad 2007 prezentace středních odborných učilišť a středních odborných škol spojená se soutěţí oboru automechanik Řemesla Sklo 2008 kde: Lysá nad Labem kdy: únor 2008 prezentace středních odborných škol regionu

24 1.7 Výsledky kontroly ČŠI Ve dnech června 2008 byla provedena ve ŠKODA AUTO a.s., Středním odborném učilišti strojírenském, odštěpný závod inspekce (viz příloha č. 5 ). 2. Zpráva o hospodaření (v tis. Kč) 2.1 Příjmy Celkové příjmy , Poplatky od zletilých ţáků nebo rodičů či jiných zákonných zástupců 0, Příjem z hospodářské činnosti 0, Ostatní příjmy z toho Škoda Auto a.s ,7 dotace ze státního rozpočtu ,2 2.2 Výdaje Investice 3.654, Neinvestiční výdaje ,- z toho platy pracovníků ,- ostatní osobní náklady 283,- odvody pojištění ,3 výdaje na učební pomůcky ,1 stipendia 0,- ostatní provozní náklady ,6 3. Informace o výsledcích kontrol Ve školním roce 2007/2008 byla odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje provedena státní veřejnoprávní kontrola. Předmětem kontroly byla úplnost a průkaznost vedení účetní evidence finančních prostředků poskytnutých Středočeským krajem v roce 2007 a jejich pouţití ke stanovenému účelu. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky a bylo konstatováno, ţe poskytnuté dotace byla v roce 2007 čerpána v plné výši ke stanovenému účelu.

25 Část B ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod speciální třídy

26 4. Činnost speciální třídy 4.1 Základní charakteristika ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod zahrnuje třídy zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto třídy svým vzdělávacím zaměřením patří mezi speciální třídy. Poskytují pomocí speciálních vzdělávacích potřeb a podpůrných opatření vzdělávání žákům se zdravotním postižením a prospěchovými problémy. Výchovně vzdělávacím cílem je připravit tyto žáky k začlenění do pracovního procesu a života společnosti. Ve speciálních třídách je poskytována odborná příprava v oborech vzdělání s upravenými učebními plány. Příprava trvá tři roky a je zakončena vykonáním závěrečné zkoušky. Absolventi obdrţí výuční listy v příslušném oboru. Výchovně vzdělávací činnost speciálních tříd se řídí ustanoveními školského zákona o soustavě základních škol, středních a vyšších škol č. 561/2004 Sb., vyhláškou MŠMT ČR o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných č.73/2005, nařízením vlády o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání zákona č. 689/2005. V průběhu školního roku se činnost řídí schválenou organizací školního roku a plánem práce. 4.2 Pedagogičtí pracovníci Počet celkem: 12 zástupce ředitele 1 učitelé OV 6 učitelé TV 4 Kvalifikace pedagogických pracovníků Tři učitelé splňují poţadavky na kvalifikaci ukončeným studiem speciální pedagogiky. Většina ostatních pedagogických pracovníků splňuje částečně poţadavky na kvalifikaci pro výuku ţáků ve speciálních třídách. Pedagogičtí pracovníci, kteří nemají vzdělání se zaměřením speciální pedagogiky, absolvovali dvouleté specializační studium - speciální pedagogika a vybrané kapitoly z pedagogické psychologie, organizované ve spolupráci s Pedagogickým centrem v Praze. Na závěr studia úspěšní absolventi obdrţeli osvědčení. Jeden z vyučujících nesplňuje poţadavky na vysokoškolské vzdělání.

27 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Teoretická výuka Dvouleté studium speciální pedagogiky v rámci CŢV (UJAK Praha) Ukončeno květen 2008 učitelé 1 Odborné semináře Modernizace výuky českého jazyka učitelé 1 Jsme opravdu horší učitelé 2 Humor v hodinách ČJ učitelé 1 Sociálně patologické jevy u mládeţe Dysfunkce a poruchy chování 16. a učitelé 4 Humor v hodinách ČJ učitelé 1 Odborný výcvik Dvouleté studium speciální pedagogiky v rámci CŢV (UJAK Praha) ukončeno: květen 2008 učitel 1 Odborné semináře Jsme opravdu horší učitelé 2 Doškolovací kurz instruktorů lyţování učitelé 1

28 Sociálně patologické jevy u mládeţe; Dysfunkce a poruchy chování učitelé 6 Doškolení a přezkoušení svářeče učitelé Přehled oborů vzdělání schválených MŠMT ČR Ve školním roce 2007/2008 byl vyučován následující obor vzdělání: E Strojně montáţní práce se zaměřením: /003 Automontáţní práce Poznámka: Vyučovaný obor byl schválen MŠMT ČR v průběhu činnosti SOUs Ve školním roce 2007/2008 bylo ve ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod, speciální třídy obor Automontážní práce, vyučováno 92 žáků: (počátek školního roku) Obor / ročník Celkem Automontáţní práce Celkem žáků Počet tříd ve školním roce 2007/2008 Obor / ročník Celkem Automontáţní práce Celkem tříd

29 Přehled neomluvené absence žáků Ročník / pololetí I. pololetí II. pololetí 1. ročník na ţáka 2. ročník na ţáka 3. ročník na ţáka 52 hodin 2,080 hodiny 42 hodin 1,355 hodiny 39 hodin 1,345 hodiny 99 hodin 3,681 hodiny 73 hodin 2,606 hodiny 19 hodin 1,19 hodiny Celkem na žáka 1,565 hodiny 2,595 hodiny V průběhu školního roku 2007/2008 ukončilo studium 12 žáků, z toho: 8 ţáků na vlastní ţádost (vysoká absence, nezvládnutí učiva, přestup na jinou školu v místě bydliště) 4 ţáci vyloučeni (vysoká neomluvená absence, hrubé porušení řádu školy) Do oboru Automontáţní práce přestoupilo v průběhu školního roku z jiných oborů nebo jiné střední školy 6 ţáků. 1 ţák nastoupil do 3. ročníku po přerušení studia. Výsledky závěrečných zkoušek ve školním roce 2007/2008 viz příloha č. 4

30 4.4 Přijímací řízení Přijímací řízení do tříletého oboru vzdělání Automontáţní práce se uskutečnilo dle školského zákona č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září Do tohoto oboru byli přijímáni ţáci a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky přijímacího řízení a zdravotní způsobilosti poţadované pro zvolený obor vzdělání. tříleté obory E/003 Automontáţní práce přijato celkem: 28 žáků 4.5 Mimoškolní aktivity Ţáci se zúčastnili zejména zájmové činnosti v oblasti sportovních krouţků s různým zaměřením. Tato činnost byla organizována společně s domovem mládeţe. Dále tyto aktivity zahrnovaly oblasti: Soustředění žáků a pedagogů obor Automontážní práce Před zahájením výuky v novém školním roce se uskutečnilo 4denní setkání ţáků 1. ročníků se všemi pedagogy tohoto učebního oboru. Cílem bylo netradiční formou se navzájem poznat před zahájením školního roku. kde: Horní Mísečky Penzion Horské Zátiší kdo: ţáci 1. roč. a pedagogové + pracovník CO a socioloţka vztahy ve třídě kdy: Odborné, poznávací a naučné aktivity Odborné, poznávací a naučné aktivity ve školním roce 2007/2008 zahrnovaly následující akce: Nové formy výuky pro koho: ţáci 2. ročníků forma: projektové vyučování (matematika měření trochu jinak) kdy:

31 pro koho: ţáci 2. ročníků forma: vyuţití počítačového programu ve výuce ČJ soutěţní forma kdy: Výuka základů využívání počítačové techniky pro koho: ţáci 1. ročníků forma: výuka na počítačové učebně kdy: dle rozvrhu Profesní příprava pro koho: ţáci 1. ročníků forma. beseda kdy: pro koho: forma: kdy: ţáci 3. ročníků informativní besedy s pověřeným pracovníkem SOU a pracovníky firmy v průběhu 2. pololetí Odborné exkurze kam: Škoda Auto exkurze Prezetace nové Fabie Zemědělské muzeum Praha Výstava řemesel, Lysá nad Labem Veletrh v Letňanech Finet, Mach, Metal kdo: ţáci 1. ročníků kdy: dle plánu v průběhu školního roku kam: Prezentace nové Fabie Výrobní provozy Škoda Auto (slévárna, kovárna, lisovny, lakovna, svařovna, vyuţití mechanizovaných nástrojů) Škoda Auto Muzeum historie, montáţ Fabie a Octavie Výroba a recyklace plastů PESL s.r.o., Libuň Hewlett-Packard Česká Lípa Vodní elektrárna Štechovice Libice nad Cidlinou výroba malých letadel Sluneční elektrárna Úštěk u Litoměřic kdo: ţáci 2. ročníků kdy: dle plánu v průběhu školního roku

32 kam: Škoda Auto výrobní provozy kdo: ţáci 3. ročníků kdy: dle témat v průběhu školního roku Poznávací a naučné exkurze poznej svou vlast, kraj, město kam: Město Mladá Boleslav a jeho okolí, Český ráj Jičín, Sobotka muzeum Fráni Šrámka Knihovna MB, Informační centrum MB Vánoční výstava Skanzen Přerov nad Labem Divadlo Mladá Boleslav - návštěva dvou divadelních představení Ukázky stolování a stravování v restauraci Mladá Boleslav Mladoboleslavský hrad výstava velikonoční zvyky Výstava keramika loutky Mladá Boleslav Výlet Doksy Máchův kraj Výlet Liberec-Vestec - MS v lyţování Návštěva Škoda Auto Vysoké školy Mladá Boleslav kdo: ţáci 1. ročníků kdy: dle plánu v průběhu školního roku kam: Vánoční výstava hrad Mladá Boleslav Divadlo Mladá Boleslav návštěva dvou divadelních představení Škoda Auto Muzeum Výstava Poslední Germáni v Čechách Mladá Boleslav Návštěva Škoda Auto Vysoké školy Mladá Boleslav Přerov nad Labem velikonoční výstava, tradice Český ráj Sobotka, Libošovice kdo: ţáci 2. ročníků kdy: dle plánu v průběhu školního roku Vzdělávací programy kde: Kino Forum Mladá Boleslav obsah:ekofilm 2007 Polabské ekocentrum ČSOP Poděbrady kdy: kdo: žáci 1., 2. a 3. ročníků kde: obsah: kdy: Kino Forum Mladá Boleslav Loterie života - holocaust žáci 1., 2., 3. ročníků

33 Prevence sociálně patologických jevů u mládeže pro koho: forma: kdy: ţáci 1. a 2. ročníků výklad a besedy v hodinách občanské výchovy beseda s pracovnicí odboru sociálních věcí Mladá Boleslav v průběhu školního roku a Výchova k právnímu vědomí, kriminalita mládeže, šikana pro koho: forma: kdy: ţáci 1. a 2. ročníků výklad a besedy v hodinách občanské výchovy beseda s pracovníkem preventivního oddělení Policie ČR v průběhu školního roku Problematika drog pro koho: ţáci 1., 2., 3. ročníků forma: výklad a besedy v hodinách občanské výchovy + vzdělávací programy kdy: školní rok 2007/2008 pro koho: ţáci 1. ročníků forma: návštěva K-centra s besedou Mladá Boleslav kdy: pro koho: ţáci 1. ročníků forma: preventivní interaktivní hra Hrou proti AIDS kdy: Zdravotní osvěta mládeže Zdravý způsob života pro koho: ţáci 1., 2., 3. ročníků forma: výklad a beseda v hodinách OBV kdy: školní rok 2007/2008

34 Projekt škola zad pracovní lékařství Škoda Auto pro koho: ţáci 1. ročníků forma: přednáška s ukázkami a vlastní nácvik kdy: Osobní hygiena děvčat pro koho: ţákyně 1. ročníků forma: přednáška a beseda kdy: Člověk v mimořádných událostech pro koho: forma: kdy: ţáci 1., 2., 3. ročníků výklad a besedy v hodinách občanské výchovy průběh školního roku pro koho: ţáci 1. ročníku forma: úkony ţivot zachraňující lékařka pracovního lékařství Škoda Auto kdy: pro koho: ţáci 1. ročníku forma: pouţívání prostředků individuální ochrany, CO ve firmě Škoda Auto pracovník útvaru Ochrany podniku kdy: srpen 2007 pro koho: ţáci 2. ročníků forma: výklad a beseda s ukázkami činnosti hasičského záchranného sboru společnosti Škoda Auto kdy: pro koho: ţáci 1. a 2. ročníků forma: ukázka a nácvik evakuace školy při poţáru HZS Škoda Auto kdy: pro koho: ţáci 2. ročníků forma: beseda s praktickými ukázkami vyuţívání prostředků osobní ochrany kde: turistický kurz ve Sloupu v Čechách kdy:

Výroční zpráva. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod

Výroční zpráva. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod Výroční zpráva ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod školní rok 2006/2007 ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Ing. Jaromír Zehnal, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 211/212 V Tř. Václava Klementa 869 293 6 Mladá Boleslav IČ: 17 7 41 IZO: 17 82 153 Tel.:

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

ŠKODA AUTO se zapojila do projektu NSK2 Jana Hakenová Červen 2012

ŠKODA AUTO se zapojila do projektu NSK2 Jana Hakenová Červen 2012 ŠKODA AUTO se zapojila do projektu NSK2 Jana Hakenová Červen 2012 OBSAH PREZENTACE 1. ŠKODA Auto minulost a současnost 2. Statistické údaje - zaměstnanci 3. Škoda Auto vzdělávací zařízení 4. Přínos pro

Více

2013/2014. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod

2013/2014. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy V Tř. Václava Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav IČ: 00 17 70 41 IZO: 107 820 153 Tel.: 326

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel stanovila v souladu a souvislosti s účinností zákona 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon č.561/2004

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

2014 /2015. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a. s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod

2014 /2015. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a. s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod ŠKODA AUTO a. s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod Výroční zpráva o činnosti školy 2014 /2015 V Tř. Václava Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav IČ: 00 17 70 41 IZO: 107 820 153 Tel.:

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia od

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 2 Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke vzdělávání,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola Ostrov Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Identifikátor: 600 009 084 Termín konání inspekce: 7. a 9. února 2007 Čj. Signatura

Více

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 OBORY STUDIA

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Leden 2015 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Ředitel Integrované střední školy technické, Vysoké

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 7/8 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 5/5 Sb. A. Základní informace

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2016/2017 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

23-41-M/01 Strojírenství

23-41-M/01 Strojírenství 23-41-M/01 Strojírenství 2. Počet bodů za známku z matematiky, jazyka českého a fyziky Matematika, jazyk český a fyzika 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 2. Počet bodů za známku z matematiky, jazyka českého

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 OBSAH MATURITNÍ OBORY UČEBNÍ OBORY PŘIHLÁŠKY TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KRITÉRIA obory

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

pro školní rok 2013/2014

pro školní rok 2013/2014 Přehled studijních a učebních oborů na středních školách a učilištích na Mladoboleslavsku pro školní rok 2013/2014 1. Gymnázium Dr. J. Pekaře, Palackého 211, MB 79-41-K/41, 4-letý obor, maturita, přijímají

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Máme stále co nabídnout

Máme stále co nabídnout Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Máme stále co nabídnout Termín pro podání přihlášek do prvních ročníků středních škol se nezadrţitelně blíţí. Ţáci vycházejících ročníků základních škol

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Platnost školního vzdělávacího

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Ředitelství Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi předkládá Výroční zprávu o činnosti školy podle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP Mechanik seřizovač denní 10

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP Mechanik seřizovač denní 10 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více