Neuroendokrinní diferenciace nádorových buněk prostaty a tlustého střeva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neuroendokrinní diferenciace nádorových buněk prostaty a tlustého střeva"

Transkript

1 Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie Neuroendokrinní diferenciace nádorových buněk prostaty a tlustého střeva BRNO 2007 Zuzana Pernicová

2 Poděkování Děkuji svému školiteli Mgr. Karlu Součkovi, PhD. za všestrannou pomoc, rady a čas, který mi věnoval při zpracování této bakalářské práce. Dále děkuji doc. RNDr. A. Kozubíkovi, CSc. a doc. RNDr. J. Hofmanové, CSc. za vytvoření kvalitních pracovních podmínek a všem členům Oddělení cytokinetiky Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. za pomoc a vstřícný přístup. 2

3 Seznam použitých zkratek Akt (PKB/Akt) - proteinová kináza B AR - androgenní receptor Bcl-2 - proapoptotický protein, produkt lidského protoonkogenu BCL-2 (translokovaný lokus leukemických B- buněk, B-cell leukemia/lymphoma) BHP - benigní hyperplazie prostaty CAE - karcinoembryonální antigen CgA - chromogranin A CS - charcoal stripped sérum FBS - fetální bovinní sérum HNPCC - dědičná nepolypózní rakovina tlustého střeva a konečníku (hereditary non-polyposis colorectal cancer) IL-6 - interleukin-6 IL-6R - receptor pro interleukin-6 Jak - Janusovy kinázy MAPK - mitogen aktivující proteinová kináza NSE - neuron-specifická enoláza PI3K fosfatidylinositol-3 kináza PSA - prostatický specifický antigen STAT3 - signal transducer and activator of transcription 3 TA buňky - přechodně se dělící prekurzorové buňky 3

4 Obsah Úvod Rakovina prostaty a tlustého střeva Rakovina prostaty Incidence onemocnění Stavba prostatické žlázy Diagnostika a léčba karcinomu prostaty Rakovina tlustého střeva Incidence onemocnění Stavba tlustého střeva Diagnostika a léčba nádoru tlustého střeva Neuroendokrinní diferenciace nádorových buněk prostaty a tlustého střeva Neuroendokrinní diferenciace nádorových buněk prostaty Neuroendokrinní buňky Vliv hormonální terapie na neuroendokrinní diferenciaci Interleukin-6 a jeho vliv na neuroendokrinní diferenciaci Neuroendokrinní diferenciace nádorových buněk tlustého střeva Markery neuroendokrinní diferenciace Markery neuroendokrinní diferenciace rakoviny prostaty Markery neuroendokrinní diferenciace rakoviny tlustého střeva Další možné markery neuroendokrinní diferenciace Technologie microarray - principy a aplikace v nádorové diagnostice a výzkumu Technologie microarray Databáze Oncomine Materiál a metody Analýza dat z databáze Oncomine Detekce vybraných markerů neuroendokrinní diferenciace u in vitro kultivované buněčné linie LNCaP Kultivace buněčné linie LNCaP in vitro Fixace a barvení buněk propidium jodidem pro účely měření buněčného cyklu Příprava proteinových extraktů Metoda western blot

5 5. Výsledky Analýza výsledků exprese vybraných markerů neuroendokrinní diferenciace z databáze Oncomine Exprese vybraných markerů neuroendokrinní diferenciace u buněčné linie LNCaP kultivované in vitro...42 Závěr...46 Literatura

6 Úvod Rakovina prostaty a tlustého střeva patří mezi onemocnění s vysokou incidencí nejen v České republice, ale také ve vyspělých zemích světa. V České republice jsou tato onemocnění jedněmi z nejčastějších příčin úmrtí na rakovinu. Z hlediska rozvoje nádorového onemocnění prostaty je důležité poznat a porozumět procesům, které mohou ovlivňovat mikroprostředí nádoru. Jedním z nich je proces neuroendokrinní diferenciace, kdy neuroendokrinní buňky, které jsou přítomné jak v normální, tak v rakovinné tkáni, mohou ovlivňovat okolní epiteliální buňky a měnit jejich fenotyp. U rakoviny prostaty dochází v důsledku tohoto procesu ke změně reakce nádorových buněk na běžně aplikovanou hormonální léčbu. Ta je v těchto případech méně účinná, dochází k progresi rakovinného onemocnění a tvorbě metastáz. Neuroendokrinní diferenciace u nádoru tlustého střeva není tak popsána a je proto nutné hlubší poznání tohoto procesu. Z hlediska možnosti vyléčení je u rakovinného onemocnění důležitá včasná diagnóza. V současné době se stále věnuje velké úsilí nalezení nových znaků neuroendokrinní diferenciace, jejichž přítomnost v rakovinné tkáni by mohla mít spojitost s rozvojem nádoru. Jak u rakoviny prostaty, tak u rakoviny tlustého střeva již existuje několik faktorů, které je možné sledovat, jsou však užívány zejména v oblasti výzkumu. K tomuto účelu je využívána také technologie microarray, která umožňuje analýzu exprese velkého množství genů v rámci jednoho experimentu. Cílem této bakalářské práce je shrnout dosavadní poznatky o procesu neuroendokrinní diferenciace u nádorových buněk prostaty a tlustého střeva. První část práce se zabývá charakteristikou rakovinného onemocnění prostaty a tlustého střeva a možnou funkcí kmenových buněk ve vzniku těchto onemocnění. Další část popisuje proces neuroendokrinní diferenciace a některé její v současné době známé markery. Je zde naznačena možná úloha neuroendokrinních buněk, mužských pohlavních hormonů androgenů a prozánětlivého cytokinu interleukinu-6 v rozvoji nádorového onemocnění. Třetí část pojednává o technologii microarray a jejím využití při studiu nádorových onemocnění. Součástí práce je i praktická část, jejímž cílem bylo ustanovit model neuroendokrinní diferenciace u in vitro kultivované buněčné linie LNCaP. Dále byla provedena analýza exprese vybraných genů z veřejně dostupné databáze Oncomine sdružující data ze studií zabývajících se analýzou transkriptomu a jeho rozdíly mezi nenádorovou a nádorovou tkání. 6

7 1. Rakovina prostaty a tlustého střeva 1.1. Rakovina prostaty Incidence onemocnění Rakovina prostaty je jednou z nejčastějších příčin úmrtí mužů v řadě vyspělých zemí světa. V současné době je rakovina prostaty v České republice na druhém místě ve výskytu všech nádorových onemocnění u mužů a třetí nejčastější příčinou úmrtí na zhoubné novotvary. V období mezi lety 1990 až 2001 došlo ke zvýšení incidence tohoto onemocnění téměř o 100 % (Obr. 1) (Dušek et al., 2005). Incidence rakoviny prostaty není vysoká jen v České republice, ale také v jiných zemích. Například ve Spojených Státech Amerických je rakovina prostaty nejčastějším maligním onemocněním kromě rakoviny kůže a druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění (Delongchamps et al., 2006). I když incidence stoupá, počet případů úmrtí na toto onemocnění zejména díky včasné diagnóze stagnuje nebo částečně klesá. Výskyt rakoviny prostaty je spojen s věkem, počet případů stoupá exponenciálně u mužů starších padesáti let (Dušek et al., 2005). Dalšími faktory, které mohou ovlivnit výskyt tohoto onemocnění, jsou dědičnost nebo rasa. U afroameričanů je pravděpodobnost vzniku onemocnění o 50 % vyšší než u bělochů stejného věku (Delongchamps et al., 2006). Důležitý je také možný vliv životního stylu, především kouření, zaměstnání a stravy na rozvoj onemocnění. Riziko onemocnění může zvyšovat vysoký příjem živočišných tuků a červeného masa, zatímco dostatek ovoce, zeleniny a antioxidantů, jako je vitamin E nebo selen může riziko snižovat (Nelson et al., 2003). Zvýšená hladina prozánětlivých cytokinů korelující s rozvojem onemocnění (např. Interleukin-6) a předpokládaný prozánětlivý mechanismus účinku některých chemopreventivních látek ukazují, že zánět má klíčovou úlohu ve vzniku a rozvoji nádorového onemocnění prostaty (De Marzo et al., 2007). V následujících podkapitolách bude popsána stavba prostatické tkáně a možná úloha kmenových buněk ve vzniku rakoviny prostaty. Dále budou zmíněny používané diagnostické přístupy k odhalení rakovinného onemocnění a možné způsoby léčby Stavba prostatické žlázy Prostata neboli předstojná žláza je největší přídatnou pohlavní mužskou žlázou. Je umístěna na spodní straně močového měchýře, mezi stydkou kostí a konečníkem a prochází jí močová trubice. Skládá se ze třiceti až padesáti prostatických žlázek a vazivově-svalového stromatu. Žlázky obklopují močovou trubici a vylučují do ní sekret, který obsahuje například kyselou fosfatázu nebo prostatický specifický antigen (PSA), látky důležité pro aktivitu spermií. Tyto 7

8 látky mohou také prostupovat do krve, proto dá jejich hladina relativně snadno monitorovat a používat v klinické diagnostice. Sekret svou alkalickou reakcí neutralizuje kyselou reakci v močové trubici a zvyšuje tak životnost a pohyblivost spermií. Vazivově-svalové stroma je tvořeno hustě propletenými svazky kolagenních vláken a snopečků hladkých svalových buněk. Na povrchu žlázy se stroma zhušťuje a vytváří vazivové pouzdro. Stavba prostatické žlázy je znázorněna na obr. 2. Obr. 1. Incidence a mortalita karcinomu prostaty v ČR v letech (Dušek et al., 2005). V normálním žlaznatém prostatickém epitelu je přítomno pět buněčných typů: kmenové buňky, přechodně se dělící prekurzorové buňky (TA buňky, transit-amplifying cells), neuroendokrinní buňky, bazální epiteliální buňky a sekreční luminální buňky (Lam a Reiter, 2006). Nejvíce zastoupené jsou zde sekreční luminální buňky, které jsou terminálně diferencované, nesou androgenní receptor, produkují PSA a jsou závislé na androgenech (Liu et al., 1997; Schalken a Van Leenders, 2003). Bazální buňky exprimují androgenní receptor na úrovni mediátorové RNA (mrna) a v malém množství na úrovni proteinu, ale neprodukují PSA (Lam a Reiter, 2006). Neuroendokrinní buňky jsou terminálně diferencované, neexprimují androgenní receptor a neprodukují PSA (Huang et al., 2006). Populace TA buněk slouží jako prostředník mezi nediferencovanými kmenovými buňkami bazální vrstvy a vysoce diferencovanými exokrinními a neuroendokrinními buňkami lumenu (Isaacs a Coffey, 1989). Tyto TA pocházejí z kmenových buněk a jsou citlivé na přítomnost androgenů, nejsou však na nich závislé. Jednotlivé buněčné typy nesou charakteristické znaky (markery), na jejichž základě mohou být rozlišeny a také může být sledován jejich původ (Rizzo et al., 2005) (Obr. 3). 8

9 Obr. 2. Stavba prostatické žlázy (Collins a Maitland, 2006, upraveno). Na základě popisných imunohistochemických studií bylo postulováno, že rakovinné buňky prostaty pochází zejména z transformovaných sekrečních luminálních buněk, protože běžně exprimují především keratiny 8 a 18 a také PSA (Obr. 3). Poslední poznatky naznačují, že v rozvoji rakovinného onemocnění prostaty mohou být důležité rakovinné kmenové buňky. Rakovinné kmenové buňky, které mají schopnost samoobnovy, tvoří minoritní populaci nádorových buněk (Lam a Reiter, 2006). Původ těchto buněk je zatím nejasný, ale zřejmě jsou odvozeny buď z normálních kmenových buněk, nebo z progenitorových buněk, které získaly schopnost samoobnovy jako výsledek onkogenních mutací. Rakovinné kmenové buňky se významně liší od zdravých kmenových buněk zejména ztrátou kontroly sebeobnovy a asymetrického dělení. To se může projevit tím, že jsou na úrovni jedné buňky schopny dát vzniknout novým nádorům (Tang et al., 2007). Pro studium jejich úlohy v rakovinném onemocnění je nutné vyvinout metodiky, které umožňují jejich izolaci nebo spíše izolaci buněk obohacených o populaci rakovinných kmenových buněk. Rakovinné kmenové buňky byly izolovány pomocí průtokové cytometrie na základě exprese některých povrchových molekul, které nesou normální kmenové buňky, jako je molekula CD44. Na základě její exprese byly rakovinné kmenové buňky izolovány z myších xenograftů. Na základě exprese povrchové molekuly CD133 byla izolována populace buněk obohacených o rakovinné kmenové buňky ze vzorků lidské rakovinné tkáně prostaty. Bylo popsáno, že lidské kmenové buňky prostaty mohou za podmínek kultivace se stromálními buňkami tvořit tzv. epiteliální sferoidy. Toho se využívá ke sledování možnosti samoobnovy kmenových buněk prostaty, jak bylo například ukázáno na 9

10 myším modelu (Lawson et al., 2007). Tato metoda může být využita i pro izolaci rakovinných kmenových buněk. Objasnění role kmenových a rakovinných kmenových buněk v rozvoji nádorového onemocnění může vést ke zlepšení léčby onemocnění. Rakovinné kmenové buňky nemají androgenní receptor a neodpovídají tedy na běžnou hormonální léčbu (Tang et al., 2007). Předpokládá se, že rakovinné kmenové buňky přežívají v organismu běžné terapeutické zásahy a mohou být tím buněčným typem, který umožňuje vznik vzdálených metastáz. Proto by terapie cílená proti těmto buňkám mohla v kombinaci s hormonální léčbou vést k úspěšnější léčbě Diagnostika a léčba karcinomu prostaty Časná diagnostika nádorového onemocnění prostaty je důležitým faktorem ovlivňujícím možnost vyléčení. Proto mají podstatný význam preventivní prohlídky zejména u mužů starších čtyřiceti let, i když nemají žádné zjevné obtíže. Nejčastěji prováděným vyšetřením napomáhajícím včasné diagnóze je sledování hladiny PSA v krvi. Zvýšená hladina tohoto antigenu u mužů starších padesáti let může signalizovat onemocnění prostaty. V pokročilejších stádiích lze karcinom prostaty diagnostikovat digitálním rektálním vyšetřením a odběrem tkáně k histologickému vyšetření. PSA je glykoprotein produkovaný téměř výhradně epiteliálními buňkami prostaty. Vyšší sérová hladina PSA může být způsobena benigním zvětšením prostaty (benigní hyperplazie, BHP), což je nejčastější nezhoubný novotvar postihující zejména starší muže, dále může být hladina PSA ovlivněna zánětem (prostatitida) nebo přítomností karcinomu prostaty (Študent et al., 2006). Fyziologické hodnoty PSA se pohybují v rozmezí 0-4 ng/ml. U hodnot PSA mezi 4-10 ng/ml je prediktivní hodnota karcinomu prostaty asi %, u hodnot PSA nad 10 ng/ml je to % (Herber et al., 2005). K lepšímu rozlišení mezi benigním onemocněním a karcinomem prostaty zejména v rozmezí hodnot PSA 4-10 ng/ml mohou pomoci modifikace měření PSA. Příkladem je sledování poměru volného množství PSA k celkovému množství PSA (fpsa/tpsa) (Tanguay et al., 2002) nebo sledování absolutní rychlosti změny množství PSA v čase, nejčastěji v průběhu jednoho roku (PSAV, PSA-velocity). V neposlední řadě je nutno naměřené hodnoty srovnávat s průměrem ve věkové skupině pacienta, neboť starší muži mají obvykle větší prostatu a tím i vyšší hladinu PSA (Herber et al., 2005). PSA je nejstarším a nejčastěji klinicky používaným serologickým markerem nádorového onemocnění prostaty. Na základě novějších studií se ukazuje, že výpovědní hodnota stanovení samotné hladiny PSA je méně přesná, a je problematické stanovit hranici, jejíž překročení ukazuje na přítomnost karcinomu prostaty (Študent et al., 2006). 10

11 Vyšetření samotné prostaty je prováděno v rámci urologického vyšetření ultrazvukem. V případě podezření na rakovinné onemocnění je provedena biopsie, při níž je odebraný vzorek histopatologicky zkoumán. Zde se stanovuje hodnota tzv. Gleasonova skóre. Ta udává typ nádoru a jeho biologickou agresivitu. Gleasonovo skóre je systém rozdělující prostatickou rakovinnou tkáň do jednotlivých stupňů na základě mikroskopického vyšetření tkáně a její architektury. Pokud je ve vzorku odebraném biopsií zjištěna přítomnost rakovinných buněk, je Gleasonovo skóre založeno na ohodnocení toho, nakolik je daný vzorek tkáně svou architekturou odlišný od normální architektury žlaznatého epitelu (ƠDowd et al., 2001). Celkem se při tomto hodnocení rozlišuje pět stupňů nádoru. Tyto stupně byly stanoveny v 60. letech patologem Donaldem F. Gleasonem. Gleasonovo skóre je potom součtem primárního stupně, který je nejvíce přítomen v tkáni a sekundárního stupně, který je v tkáni přítomen v menší míře. Rozsah stupnice Gleasonova skóre je od 2 do 10. Čím vyšší je skóre, tím je tumor agresivnější a prognóza pacienta horší (Humphrey, 2004). Mezinárodním standardem při hodnocení stádia adenokarcinomu prostaty je tzv. TNM klasifikace. Zjednodušeně řečeno, v tomto případě číselná hodnota u písmene T charakterizuje rozšíření primárního tumoru (X-nelze posoudit, 0-4), N se vztahuje k zasažení mízních uzlin (X, 0, 1) a M se týká výskytu vzdálených metastáz (X, 0, 1) (Herben et al., 2005). Lokalizovaný nádor prostaty může být úspěšně léčen radikální prostatektomií. Tato operace zahrnuje odebrání celé prostatické žlázy a okolní tkáně. Mohou být odebrány i v blízkosti ležící lymfatické uzliny na vyšetření možných metastáz (http://www.prostate-cancer-institute.org). Tento způsob léčby bývá v počátečním stadiu rakoviny úspěšný. Dalším možným způsobem léčby lokalizovaného nádoru je ozařování nebo chemoterapie. Používanou léčbou zejména u pokročilejších stadií onemocnění, kdy jsou přítomny metastázy, je použití hormonální terapie. O tomto způsobu léčby a jejím vlivu na další rozvoj rakovinného onemocnění prostaty nezávislého na přítomnosti androgenů bude pojednáno v dalších kapitolách. 11

12 Obr. 3. Exprese vybraných markerů diferenciace v normálním a nádorovém epitelu prostaty (Rizzo et al., 2005, upraveno). Kmenové buňky v nenádorové i nádorové tkáni mají stejný bazální fenotyp, exprimují CD133, β1 integrin a keratiny K5 a K14. Tyto buňky dávají vzniknout přechodně se dělícím prekurozorovým buňkám (transit-amplyfiing cells, TA buňky), populaci, která také exprimuje integrin, ale už ne CD133. Normální TA buňky se diferencují do luminálních buněk s přechodnou expresí K19, dokud se zcela nediferencují do buněk, které produkují prostatický specifický antigen a exprimují K8, K18 a androgenní receptor (AR). Rakovinné TA buňky ztrácí schopnost exprimovat integriny a diferencují se do sekrečních rakovinných buněk, které tvoří většinu tumoru. Neuroendokrinní buňky pochází z diferenciace normálních buněk a exprimují smíšené markery bazálních a luminálních keratinů. Navíc vylučují chromogranin A a serotonin. Původ NE buněk u nádorů je nejasný, ale mohou zřejmě pocházet z TA buněk, nebo z více diferencovaných nádorových buněk. 12

13 1.2. Rakovina tlustého střeva Incidence onemocnění Rakovina tlustého střeva a konečníku patří mezi často diagnostikovaná onemocnění v České republice, kdy u mužů je nejčastěji diagnostikovaným typem rakoviny a u žen je na druhém místě. Celosvětově patří Česká republika na první místo z hlediska počtu pacientů s tímto typem onemocnění v přepočtu na obyvatel. Incidence tohoto onemocnění každým rokem v České republice stoupá (Obr. 4), každý rok je hlášeno přibližně 7800 nových pacientů. U většiny případů není známa příčina vzniku tohoto onemocnění. Obecně je uznávána řada rizikových faktorů, které mohou ovlivnit vznik rakoviny tlustého střeva. Jedním z těchto faktorů je věk. Riziko onemocnění významně stoupá od padesátého roku života (Dušek et al., 2005). Ale jsou známy i případy onemocnění mladších pacientů. Dalšími faktory, které mohou ovlivnit vznik rakoviny tlustého střeva, jsou genetické predispozice. Výskyt onemocnění tlustého střeva, jakým je například dědičná nepolypózní rakovina kolorekta (HNPCC) nebo familiární adenomatózní polypóza, v rodině, může zvyšovat riziko vzniku onemocnění (Fernandez et al., 2004). Mezi onemocnění, která zvyšují riziko rakoviny, patří dále zánětlivá onemocnění tlustého střeva jako například ulcerózní kolitida a Crohnova choroba. Důležitý je také životní styl a způsob stravování. Konzumace červeného masa a masa tepelně upravovaného například smažením, uzením nebo pečením je spojena se zvýšením rizika onemocnění (Norat et al., 2005). Naopak vyšší konzumace ryb a vlákniny riziko onemocnění snižuje. Geneticky je rakovina kolorekta výsledkem progresivní transformace epiteliálních buněk tlustého střeva především kvůli nahromadění mutací v mnoha onkogenech a tumor supresorových genech (Fearon a Vogelstein, 1990). V dalších podkapitolách bude popsána stavba tlustého střeva, především stavba krypty tlustého střeva, možný vliv kmenových buněk na vznik onemocnění a dále možnosti diagnostiky a léčby tohoto onemocnění Stavba tlustého střeva Tlusté střevo člověka měří asi 1,5 metru a je členěné na několik oddílů: slepé střevo s červovitým výběžkem, tračník a konečník. Jeho hlavní funkcí je resorpce vody a elektrolytů, zahušťování nevstřebaných zbytků potravy spolu s trávicími šťávami a jejich odstraňování z těla. Stěna tlustého střeva je tvořena několika vrstvami. Sliznice střeva je hladká a méně členěná, je tvořena jednovrstevným cylindrickým epitelem a v ní se nacházejí četné žlázy, Lieberkühnovy krypty a lymfatické uzlíky. Další vrstvou je podslizniční vazivo, které spojuje sliznici pohyblivě 13

14 se svalovým podkladem. Svalová vrstva je tvořena vnitřní cirkulární a zevní longitudinální vrstvou. Na povrchu je střevo částečně kryto serosou. Obr. 4. Incidence a mortalita rakoviny tlustého střeva v ČR v letech (Dušek et al., 2005). Až 95 % nádorů tlustého střeva pochází z epitelu. Epitel tlustého střeva tvoří mnoho vchlípenin neboli krypt. V této rychle se obnovující tkáni je buněčná homeostáza regulována rovnováhou mezi proliferací, diferenciací a apoptózou. Na bázi krypty se nacházejí kmenové buňky. Z pluripotentní kmenové buňky pochází pět diferencovaných buněčných typů, které se ve střevě nacházejí. Jsou to enterocyty, pohárkové buňky, neuroendokrinní buňky, Panethovy buňky a G buňky. Dělící se buňky migrují kryptou, kde tvoří monoklonální populaci epiteliálních buněk (Renehan et al., 2002). Hierarchie kmenových buněk v kryptě tlustého střeva je třístupňová. Kmenová buňka dá nejprve vzniknout přechodně se dělícím prekurzorovým buňkám. Po vyčerpání jejich proliferačního potenciálu tyto buňky vystoupí z buněčného cyklu a dochází k jejich terminální diferenciaci (Obr. 5). Proliferační aktivita epitelu tlustého střeva může mít souvislost s rozvojem zhoubné transformace. U pacientů se zvýšeným rizikem onemocnění byla pozorována jeho zvýšená proliferace, není však jasné, jestli je příčinou rakovinného onemocnění nebo jen reakcí na již přítomný nádor. Na zvýšenou proliferaci má také vliv nárůst počtu kmenových buněk (Wang et al., 2006). Přesná role rakovinných kmenových buněk v rozvoji nádorového onemocnění zatím není objasněna. Existují dvě teorie popisující vznik neoplastických buněk z kmenových buněk. Teorie zespoda nahoru (bottom-up) předpokládá, že nejprve se neoplastické buňky objevují mezi buňkami kmenovými na dně krypty, odkud migrují do vyšších zón. Druhá teorie shora dolů 14

15 (top-down) říká, že neoplastické buňky se nacházejí jen ve vrchních zónách krypty, zatímco v nižších částech krypty jsou buňky nezměněné (McDonald et al., 2006). Objasnění skutečné role rakovinných kmenových buněk může být velmi užitečné z hlediska cílené terapie proti tomuto onemocnění. Obr. 5. Lieberkühnova krypta tlustlého střeva: hierarchie proliferace (převzato z upraveno). Epitel tlustého střeva se obnovuje každých 4 až 6 dnů koordinací procesů proliferace, migrace, diferenciace a apoptózy (anoikis). Na dně krypty je málo početná populace kmenových buněk, které se dělí a produkují přechodně se dělící prekurzorové buňky. Tyto částečně diferencované buňky se několikrát rozdělí, než u nich dojde k terminální diferenciaci. Zároveň přicházejí nové buňky do spodní třetiny krypty, celá populace přechodně se dělících a terminálně diferencovaných buněk migruje směrem ven z krypty, kde se terminálně diferencované buňky odlupují z povrchu Diagnostika a léčba nádoru tlustého střeva Z hlediska možnosti vyléčení je u rakoviny tlustého střeva nutné její včasné diagnostikování. Proto je důležité podstupovat především se stoupajícím věkem pravidelná vyšetření. V České republice se provádí pro diagnostiku rakoviny tlustého střeva test okultního krvácení. Toto tzv. screeningové vyšetření by měl pacient podstupovat od padesáti let každé dva roky. V rámci testu na okultní krvácení se sleduje přítomnost krve ve stolici, která může signalizovat přítomnost karcinomu tlustého střeva i v začátcích onemocnění. Tento test zachytí přítomnost karcinomu asi 15

16 u 17 % případů. Přesnějším vyšetřením je kolonoskopie, kdy je pomocí vizualizační techniky prohlédnuto celé střevo. Léčba karcinomu tlustého střeva závisí na stadiu onemocnění. Primární tumory bývají úspěšně léčeny chirurgickou resekcí. U pokročilejších stadií je často chirurgická operace kombinovaná s léčbou chemoterapií, kdy je podáván například 5-fluorouracil a leucovorin nebo oxaliplatina. Případně může být aplikováno ozařování (Wang et al., 2006). 16

17 2. Neuroendokrinní diferenciace nádorových buněk prostaty a tlustého střeva 2.1. Neuroendokrinní diferenciace nádorových buněk prostaty Mikroprostředí nádoru může být ovlivněno celou řadou faktorů, které jsou produkovány okolními nádorovými buňkami i normální tkání. Důležitou úlohu v ovlivnění tohoto mikroprostředí mohou mít neuroendokrinní buňky, které se vyskytují jak v normální, tak v nádorové prostatické tkáni. Proces, kterým neuroendokrinní buňky (normální či nádorové) vznikají, se nazývá neuroendokrinní diferenciace. Neuroendokrinní diferenciace (transdiferenciace) nádorových buněk prostaty je pravděpodobně součástí rozvoje tohoto nádorového onemocnění. U rakoviny prostaty se neuroendokrinní buněčné populace vyskytují ve třech typech nádorů: v malobuněčném karcinomu, v karcinoidech a karcinoidům podobných nádorech a ohniskově v běžném karcinomu prostaty (Shariff a Ather, 2006). Malobuněčné karcinomy jsou velmi agresivní, u pacientů jsou často přítomny metastázy. Také karcinoidy prostaty jsou agresivní, dokonce více než karcinoidy jiných orgánů a vykazují intenzivní neuroendokrinní diferenciaci. Ohnisková neuroendokrinní diferenciace je tedy prakticky přítomna ve všech typech nádorů prostaty, liší se však množstvím buněk u jednotlivých typů. V následujících podkapitolách budou popsány neuroendokrinní buňky a jejich role v progresi rakovinného onemocnění, vliv hormonální terapie na neuroendokrinní diferenciaci a role interleukinu-6 jako významného prozánětlivého cytokinu v rozvoji rakoviny prostaty Neuroendokrinní buňky Neuroendokrinní buňky jsou hybridní epiteliální/ nervové/ endokrinní buňky, které exprimují a vylučují serotonin, ale i celou řadu biologicky aktivních peptidů. Některé tyto látky jsou vylučovány nejen těmito buňkami, ale také neurony v nervové tkáni. Také fenotypově se neuroendokrinní buňky podobají neuronům. In vitro bylo ukázáno, že některé buněčné linie odvozené od rakoviny prostaty získávají po kultivaci v médiu bez přítomnosti androgenů fenotyp podobný neuronům (Wu and Huang, 2007). Neuroendokrinní buňky byly poprvé popsány Prettlem roku Předpokládá se, že neuroendokrinní buňky, které jsou nejméně zastoupeným buněčným typem v epitelu prostaty, pocházejí stejně jako bazální a sekreční buňky prostatické tkáně ze společných kmenových buněk. Jak již však bylo řečeno v předchozí kapitole, neuroendokrinní buňky exprimují jiné diferenciační znaky než buňky sekreční a bazální (Obr. 3). Za použití 17

18 imunohistochemických metod bylo zjištěno, že neuroendokrinní buňky jsou zřejmě blíže příbuzné se sekrečními buňkami, s nimiž mají více společných znaků než s buňkami bazálními (Huang et al., 2006). Přesný původ neuroendokrinních buněk v normální i rakovinné tkáni ale není zcela jasný. Sekreční buňky prostatické tkáně exprimují androgenní receptor a jsou na androgenech závislé, čehož se využívá při hormonální terapii nádoru prostaty, kdy se zamezí produkci androgenů, nebo je inhibována jejich signální dráha pomocí antiandrogenů. Neuroendokrinní buňky však androgenní receptor nemají, a tudíž na snížení hladiny androgenů neodpovídají (Huang et al., 2006). Přestože neuroendokrinní buňky nejsou pod kontrolou androgenních hormonů, mohou být pod vlivem lokálních růstových faktorů produkovaných zejména stromatem prostaty jako je například epidermální růstový faktor (Iwamura et al., 1994b). V prostatické tkáni se neuroendokrinní buňky nacházejí jak jednotlivě rozptýlené, tak ve shlucích. Nádory prostaty, v nichž se tyto buňky vyskytují spíše ve shlucích, více proliferují a jsou spojeny s horší prognózou, než nádory, kde se tyto buňky vyskytují jednotlivě (Grobholz et al., 2005). Existují dva typy neuroendokrinních buněk otevřené a uzavřené (Abrahamsson, 1999). Otevřené buňky jsou charakteristické svým lahvovitým tvarem a přítomností dlouhých tenkých rozšířených výběžků, kterými se dotýkají lumenu. Uzavřené neuroendokrinní buňky se svými výběžky lumenu nedotýkají. Jak otevřené, tak uzavřené neuroendokrinní buňky mají nepravidelné dlouhé výběžky podobné výběžkům dendritickým. U obou typů se také nacházejí granula, která jsou typickým znakem endokrinních buněk. Jejich funkce je důležitá v procesu uskladnění a vylučování celé řady endogenně aktivních látek. Funkce neuroendokrinních buněk jsou stále předmětem studia. Zejména u nádorových neuroendokrinních buněk bylo prokázáno, že řada látek, které produkují, se může podílet na regulaci buněčné proliferace, diferenciace a invazivity (Vashchenko a Abrahamsson, 2005). Faktory exprimované a sekretované neuroendokrinními buňkami mohou také sloužit jako diagnostické znaky neuroendokrinní diferenciace, tzv. neuroendokrinní markery. Mezi tyto látky patří různé neuropeptidy a biogenní aminy, jako například chromogranin A, serotonin, bombesin, neuron-specifická enoláza, kalcitonin nebo somatostatin. Stanovení hladiny těchto znaků neuroendokrinní diferenciace může pomoci při diagnostice nádoru prostaty, při stanovení odpovědi pacienta na léčbu a při určení jeho prognózy. Pro normální i patologickou funkci neuroendokrinních buněk je také důležitá přítomnost celé řady receptorů na cílových buňkách, jako jsou například receptory pro gastrin-releasing peptid, serotonin, somatostatin, kalcitonin nebo neuropeptid Y. 18

19 Úloha neuroendokrinních buněk se tedy zdá být významná v případě, kdy nádor neodpovídá na hormonální léčbu a stává se nezávislý na přítomnosti androgenů. Tento proces transdiferenciace epiteliálních buněk a zisk vlastností neuroendokrinních buněk umožňuje zřejmě nádorové populaci přežít podmínky s nedostatkem androgenů (Zelivianski et al., 2001). Neuroendokrinní buňky mohou ovlivnit prostředí nádoru tak, že podpoří selekci buněčného klonu nezávislého na androgenech a způsobí tak další progresi nádoru. Neuroendokrinní transdiferenciace nádorových buněk by tedy mohla být významným procesem ovlivňujícím rozvoj rakoviny prostaty. V případě potvrzení této její role a poznání signálních drah, které ji regulují, by se otevřela perspektivní cesta pro její cílenou léčbu Vliv hormonální terapie na neuroendokrinní diferenciaci Růst a funkce prostatického epitelu jsou závislé na androgenech, které se v buňce vážou na androgenní receptor. Androgenní receptor (AR) nesou sekreční a stromální buňky prostatické tkáně (Iwamura et al., 1994a), zatímco neuroendokrinní buňky tento receptor nenesou (Huang et al., 2006). Při léčbě rakoviny prostaty je využíváno antiandrogenů, které se vážou na AR, znemožňují navázání androgenů a inhibují tak přenos signálu. Příkladem antiandrogenu je bicalutamid. Dalším možným přístupem je zamezení tvorby androgenů chirurgickou kastrací. Odpověď organismu je ve většině případů rychlá a hormonální terapie bývá dočasně účinná. Po určité době však dojde k návratu onemocnění ve stavu, kdy jsou nádorové buňky nezávislé na přítomnosti androgenů (De La Taille et al., 2001). Tato fáze onemocnění je spojena s obtížnou léčbou a horší prognózou. Androgeny jsou mužské pohlavní hormony, mezi něž patří testosteron a dihydrotestosteron. Většina mužského hormonu testosteronu vzniká v Leidigových buňkách ve varlatech. Společně s dalšími androgeny, které vznikají v kůře nadledvinek, zajišťují celou řadu funkcí, jako například rozvoj samčích pohlavních orgánů, vývoj sekundárních pohlavních znaků, řídí spermatogenezi nebo ovlivňují intenzitu růstu a sekrece přídatných pohlavních žláz, kam patří i prostata. Signální dráha androgenů je klíčová pro kontrolu řady buněčných procesů, jako je proliferace, růst nebo odumírání buněk epitelu prostatické tkáně (Obr. 6). Androgenní receptor patří do rodiny jaderných receptorů. V různém množství je přítomen v celé řadě tkání. Nejvyšší exprese v prostatické tkáni byla stanovena v sekrečních buňkách (Ruizeveld de Winter et al., 1991). Po vazbě androgenů spouští AR transkripci celé řady genů, které ovlivňují různé buněčné procesy. Správná funkce této signální dráhy je nutná nejen pro normální vývoj a funkci prostaty, ale také pro udržení homeostázy a zabránění vzniku nádorového onemocnění. Jedním z možných mechanismů, kterými se mění funkce AR, jsou 19

20 mutace. V počátečních fázích rozvoje rakoviny prostaty nejsou mutace v AR, které by ovlivnily jeho funkci, příliš časté (Marcelli et al., 2000). Jiná situace je u pokročilejšího stadia onemocnění, kde mutace v AR mají vliv na rozvoj metastáz a na růst nádoru nezávisle na androgenech. Mutacemi může dojít ke změně afinity nebo vazebné specifity receptoru. Ten pak může být aktivován vazbou jiného ligandu nebo jiným intracelulárním signálem (Mizokami et al., 2004). Obr. 6: Vazba androgenů na androgenní receptor a jejich efekt na buněčné procesy (Culig a Bartsch, 2006, upraveno). Hormonální terapie může mít vliv na buňky, které nesou androgenní receptor. V nepřítomnosti androgenů dochází k regulaci inhibice jejich buněčného cyklu a indukci apoptózy. Na vznik rakovinných buněk prostaty nezávislých na přítomnosti androgenů má vliv celá řada jevů. Jedním z nich může být změna exprese anti-apoptického proteinu Bcl-2 (Raffo et al., 1995). Jeho hladina je zvýšená po hormonální léčbě u BHP (Cardillo et al., 1997). Dalším jevem, který může vznik nezávislosti na androgenech ovlivnit, je již zmíněný proces transdiferenciace, kdy se z epiteliálních buněk stanou buňky s neuroendokrinním fenotypem. To bylo popsáno například na buněčné linii LNCaP, která je senzitivní k androgenům (Yuan et al., 2006). Bylo tak experimentálně v systému in vitro prokázáno, že zamezení přístupu androgenů podporuje neuroendokrinní diferenciaci prostatických rakovinných buněk. U pacientů, u kterých došlo k regresi onemocnění po hormonální terapii, byla pozorována zvýšená hladina chromograninu A, což je charakteristický znak neuroendokrinních buněk (Berruti et al., 2005). 20

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Ing. Eva Herkommerová, PhD. prim. MUDr. Hana Mrázková Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Most 1. Oddělení laboratorního komplementu

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii ONKOGENETIKA Spojuje: - lékařskou genetiku - buněčnou biologii - molekulární biologii - cytogenetiku - virologii Důležitost spolupráce různých specialistů při detekci hereditárních forem nádorů - (onkologů,internistů,chirurgů,kožních

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku)

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Autor: Hanáčková Veronika Výskyt Kolorektální karcinom (označován jako CRC) je jedním z nejčastějších nádorů a ve všech vyspělých státech jeho

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

Buňky, tkáně, orgány, soustavy Lidská buňka buněčné organely a struktury: Jádro Endoplazmatické retikulum Goldiho aparát Mitochondrie Lysozomy Centrioly Cytoskelet Cytoplazma Cytoplazmatická membrána Buněčné jádro Jadérko Karyoplazma

Více

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. Smysl indikátorů kvality Statisticky významné snížení úmrtnosti lze očekávat až po delší době, posouzení

Více

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc INFORMÁTOR OKB č.5/2004 Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO CEA karcinoembryonální antigen cut-off

Více

Benigní endometriální polyp

Benigní endometriální polyp Nádory dělohy POLYPY přisedlé nebo polokůlovité útvary, které vyklenují sliznici zdroj krvácení etiologicky funkční, hyperplastické, nádorové (riziko maligní transformace hyperplastického polypu je však

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Diagnostika a klasifikace karcinomu prostaty

Diagnostika a klasifikace karcinomu prostaty Informace pro pacienty Čeština 32 Diagnostika a klasifikace karcinomu prostaty Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Ve většině případů je nádorové onemocnění prostaty asymptomatické, což

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní nádory Neuroendokrinní nádory Informace pro pacienty MUDr. Milana Šachlová MUDr. Petra Řiháčková Co jsou neuroendokrinní nádory? Abychom pochopili složitou problematiku neuroendokrinních nádorů, musíme si nejprve

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH prostaty OBSAH Co je prostata?................................... 2 Co jsou nádory?.................................. 3 Co je zbytnění prostaty benigní hyperplazie prostaty?.............................

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje Genetická kontrola prenatáln lního vývoje Stádia prenatáln lního vývoje Preembryonální stádium do 6. dne po oplození zygota až blastocysta polární organizace cytoplasmatických struktur zygoty Embryonální

Více

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADY HISTOLOGICKÉ TECHNIKY 9 1.1 Světelný mikroskop a příprava vzorků pro vyšetření (D. Horký) 9 1.1.1 Světelný mikroskop 9 1.1.2 Zásady správného mikroskopování 10 1.1.3 Nejčastější

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M.

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc Úvodem -vzácná jednotka i pro patologa Statistika Ústavu klinické a

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_04_BI2 OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Základní znaky: není vrozená specificky rozpoznává cizorodé látky ( antigeny) vyznačuje se

Více

Variace Pohlavní soustava muže

Variace Pohlavní soustava muže Variace 1 Pohlavní soustava muže 21.7.2014 16:01:39 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA MUŽE Rozmnožování Je jedním ze základních znaků živé hmoty. Schopnost reprodukce

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Hemoragická infarzace střeva Hemoragická infarzace střeva Infarzace

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

PROSTATA A JEJÍ ZBYTNĚNÍ VGR-2012.01.006

PROSTATA A JEJÍ ZBYTNĚNÍ VGR-2012.01.006 PROSTATA konec potíží s prostatou VGR-2012.01.006 Máte problémy při močení? konec potíží s prostatou Musíte během noci častěji vstávat a jít na záchod? Přidávají se další problémy i během dne - častější

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

Antigeny. Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu

Antigeny. Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu Antigeny Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu Antigeny Antigeny: kompletní (imunogen) - imunogennost - specificita nekompletní (hapten) - specificita antigenní determinanty (epitopy)

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Co znamená aktivní sledování?

Co znamená aktivní sledování? Aktivní sledování Tento základní přehled je určen pro muže, kteří chtějí získat podrobnější informace o přístupu k léčbě rakoviny prostaty, jenž se nazývá aktivní sledování. Tyto informace mohou být užitečné

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

SKANÁ imunita. VROZENÁ imunita. kladní znalosti z biochemie, stavby membrán n a fyziologie krve. Prezentace navazuje na základnz

SKANÁ imunita. VROZENÁ imunita. kladní znalosti z biochemie, stavby membrán n a fyziologie krve. Prezentace navazuje na základnz RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc Prezentace navazuje na základnz kladní znalosti z biochemie, stavby membrán n a fyziologie krve Rozšiřuje témata: Proteiny přehled pro fyziologii

Více

Buňka. základní stavební jednotka organismů

Buňka. základní stavební jednotka organismů Buňka základní stavební jednotka organismů Buňka Buňka je základní stavební a funkční jednotka těl organizmů. Toto se netýká virů (z lat. virus jed, je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk Aleš Hampl Tkáně Orgány Živé buňky, které plní různé funkce (podpora struktury, přijímání živin, lokomoce,

Více

Obsah. Seznam zkratek... 15. Předmluva k 5. vydání... 21

Obsah. Seznam zkratek... 15. Předmluva k 5. vydání... 21 Obsah Seznam zkratek... 15 Předmluva k 5. vydání... 21 1 Základní pojmy, funkce a složky imunitního systému... 23 1.1 Hlavní funkce imunitního systému... 23 1.2 Antigeny... 23 1.3 Druhy imunitních mechanismů...

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky

Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Zhoubné nádory druhá nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Imunologické a genetické metody: Zlepšování dg. Zlepšování prognostiky NÁDOROVÁ IMUNOLOGIE Vztahy mezi imunitním

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

Nádory parenchymových orgánů

Nádory parenchymových orgánů Nádory parenchymových orgánů Plíce Maligní nádory Nemalobuněčné karcinomy Malobuněčný karcinom Dlaždicový karcinom plic Dlaždicový karcinom plic Adenokarcinom plic Adenokarcinom plic Malobuněčný karcinom

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V/2 - inovace směřující k rozvoji odborných kompetencí Název materiálu: Buněčný cyklus

Více

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie Elementy signálních drah cíle protinádorové terapie Martin Pešta, Ondřej Topolčan Department of Internal Medicine II, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic Cílená

Více

Tyranovec královský Onychorhynchus coronatus SIGNALIZACE BUNĚČNÁ. B10, 2015/2016 Ivan Literák

Tyranovec královský Onychorhynchus coronatus SIGNALIZACE BUNĚČNÁ. B10, 2015/2016 Ivan Literák BUNĚČNÁ SIGNALIZACE Tyranovec královský Onychorhynchus coronatus B10, 2015/2016 Ivan Literák BUNĚČNÁ SIGNALIZACE BUNĚČNÁ SIGNALIZACE - reakce na podněty z okolí - komunikace s jinými buňkami - souhra buněk

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk)

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Nádory ledvin Mezenchymální nádory Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Angiomyolipom Nejčastější mezenchymální nádor ledviny Vznik z perivaskulárních vřetenitých

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Karcinom vaječníků. Představení nemoci

Karcinom vaječníků. Představení nemoci Karcinom vaječníků Představení nemoci Anatomie pánve a břicha Ženský reprodukční systém Vaječníky jsou párový orgán o velikosti 2 4 cm v průměru Vejcovod Řasinky Vaječník Ligamentum Kůra vaječníku Děloha

Více

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód)

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) Jindra Vrzalová x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) na každém druhu je navázána molekula vázající specificky jeden analyt (protilátka, antigen, DNAsonda,,) Sandwichová

Více

Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta. Buňka. Ústav pro histologii a embryologii

Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta. Buňka. Ústav pro histologii a embryologii Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Buňka. Stavba a funkce buněčné membrány. Transmembránový transport. Membránové organely, buněčné kompartmenty. Ústav pro histologii a embryologii Doc. MUDr.

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Papillomaviry. Eva Hamšíková. ÚHKT, oddělení experimentální virologie

Papillomaviry. Eva Hamšíková. ÚHKT, oddělení experimentální virologie Papillomaviry Eva Hamšíková ÚHKT, oddělení experimentální virologie Viry nitrobuněční parazité, životní cyklus závislý na buněčném aparátu, v současnosti známo asi 5 000 typů virů Papillomaviry malé viry

Více

tky proti annexinu V Protilátky u trombofilních stavů u opakovaných těhotenských ztrát 2003 By Default! Slide 1

tky proti annexinu V Protilátky u trombofilních stavů u opakovaných těhotenských ztrát 2003 By Default! Slide 1 Slide 1 Protilátky tky proti annexinu V u systémových onemocnění pojiva u trombofilních stavů u opakovaných těhotenských ztrát VFN 24.4.2007 Slide 2 ANNEXINY Annexiny jsou proteiny, společnou vlastností

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 1. Genotyp je 1) soubor genů, které jsou uloženy v rámci 1 buněčného jádra 2) soubor pozorovatelných vnějších znaků 3) soubor všech genů organismu 4) soubor

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Protein S100B Novinky a zajímavosti

Protein S100B Novinky a zajímavosti Protein S100B Novinky a zajímavosti Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Odborný seminář Roche, Kurdějov, 29. dubna 2014 S100: biochemické minimum S100 = kalcium vážící nízkomolekulární proteiny

Více

ATC hormony. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Helena Kollátorová

ATC hormony. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Helena Kollátorová ATC hormony Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr. Helena Kollátorová Hormony jsou sloučeniny, které slouží v těle mnohobuněčných

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více