Hajaši Razan Nakae Tódžu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hajaši Razan Nakae Tódžu"

Transkript

1 Zakladatelem celé dynastie poradců šógunů se stal učenec Hajaši Razan ( ). V dětství vstoupil do kláštera Kennindţi (škola Rinzai), ale po dvou letech jej opustil a začal se věnovat Ču Siho výkladům klasických konfuciánských knih. V roce 1604 se stal ţákem Fudţiwary Seiky, brzy se ale ukázalo, ţe tito dva myslitelé chápou některé konfuciánské myšlenky odlišně. V roce 1605 Razan obdrţel místo u Iejasua, ve sluţbách vojenské vlády pak zůstal po následujících 52 let aţ do své smrti. Vojenská vláda poskytla Razanovi v roce 1630 peníze a půdu v Edu na zaloţení soukromé akademie. V roce 1635 sepsal společně se svým bratrem Nobozumim zákoníky Buke šohatto (Zákoník vojenské třídy) a Hatamoto šohatto (Zákoník šógunátních vazalů). Editoval řadu kritických vydání klasických konfuciánských spisů a napsal několik komentářů k myšlenkám Ču Siho. V roce 1644 začal pracovat na dějinách Japonska, které ale dokončil aţ jeho syn Hajaši Gahó ( ) pod názvem Hončó cugan (Zrcadlo naší země, 1670). Velmi negativně se Razan stavěl ke křesťanství a neokonfuciánské škole Wang Jang-minga; spis Hai Jaso (Proti jezuitům) je kritickým záznamem rozhovorů s jezuitou Fabianem. Po Razanově smrti přecházelo postavení šógunova poradce dědičně na jeho potomky. Také Razan vyuţíval Ču Siho pojmy li (ri) definoval jako univerzální princip, jenţ řídí univerzum, čchi (ki) jako materiální sílu, která tvoří materiální svět. Ve všech lidech je přítomen stejný princip jako nedílná část jejich bytostí, ale materiální síla je v kaţdém člověku jedinečná a způsobuje rozdíly mezi lidmi, především rozdíly morální. Pro udrţení spořádané společnosti odráţející řád univerza je nezbytné zachovávání etických imperativů. Razan byl přesvědčen, ţe spořádaná společnost není moţná bez ctnostné vlády. Nebesa se aktivně zapojují do řízení lidské společnosti, rozhodují např. o tom, kdo se stane vládcem, a vládce má tedy naopak dohlíţet na to, co právoplatně náleţí Nebesům. Za důleţitý základ japonského společenského řádu povaţoval Razan šintó, buddhismus naopak kritizoval za to, ţe odvádí lidi od neokonfuciánské pravdy. Šintó věnoval díla Šintó dendžu (Uvedení do šintó) a Hončó džindžakó (Studie o našich šintoistických svatyních). Nakae Tódžu ( ) byl prvním vykladačem učení Wang Jang-minga v Japonsku. Ve svém rodišti v provincii Ómi u jezera Biwa zaloţil vlastní konfuciánskou školu; vyučoval pouze posledních dvanáct let svého ţivota, ale přesto měl značný vliv na následující generace. Po smrti svého zakladatele se škola rozdělila na dva směry, z nichţ jeden zdůrazňoval introspekci a zdokonalování osobní morálky, druhý se více zabýval aplikací Tódţuových myšlenek na státní záleţitosti a jejich vyuţitím při nápravě veřejné morálky. Tódţu věřil v jeden sjednocující princip, velkou prázdnotu, jako zdroj univerza. Učil, ţe lidé by se měli zaměřit především na Nejvyššího pána (džótei), který je neosobním absolutnem i osobní přítomností; toto boţstvo představuje princip absolutní pravdy a je zároveň prvotním stvořitelem. Ve všech lidech je přítomna boţskost (svědomí), která je zdrojem znalosti dobra. Tódţu v tomto směru rozlišuje mysl, která vnímá vnější svět, a vnitřní mysl, která je totoţná se svědomím. Mysl sama o sobě není ani dobrá ani zlá, zlo je spojeno s vůlí. Principem, jímţ se univerzum řídí, je synovská oddanost, která má být vlastní všem lidem. Mezi jeho hlavní díla patří Okina mondó (Rozhovor se starým muţem, 1640), Kagamigusa (1647), Gendžin (Zkoumání člověka, 1648). 1

2 Jamazaki Ansai ( ) v mládí studoval buddhismus, pod vlivem neokonfucianismu jej ale zavrhl; svůj vývoj zachytil v díle Hekii (Vyvrácení hereze, 1647). Zaloţil vlastní školu na ostrově Šikoku. Vytvořil syntézu neokonfuciánských etických názorů a šintoistického náboţenského myšlení, v němţ zdůrazňoval posvátný původ císaře a nutnost jeho vlády. Velký důraz kladl na Ču Siho myšlenky o individuální morální výchově, za zvláště důleţitou povaţoval loajalitu vůči pánovi a sebeomezování. Ze šintó se snaţil vytvořit nauku, kterou by bylo moţné pouţít pro potřeby tokugawské vlády, propojením Ise šintó a Jošida šintó s Ču Siho představami vytvořil šintoistickou školu Suika. Ansai byl přesvědčený, ţe starobylé šintoistické texty obsahují přesnou historickou pravdu, z toho také odvozoval boţský původ císaře a své tvrzení, ţe Japonsko je posvátná země, která ve světě zaujímá jedinečné postavení. Ansaiovy myšlenky se více neţ v jeho době projevily v dobách pozdějších ovlivnil hnutí kokugaku, vůdce restaurace Meidţi a jeho názory byly vyuţity i předválečnou nacionalistickou rétorikou. Ansai obdobně jako ostatní neokonfuciánští myslitelé pojímal lidskou ctnost jako odraz kosmické ctnosti, principu ri, který přirozeně řídí celý vesmír. Za ústřední hodnotu povaţoval úctu (kei), která je zásadní pro veškeré mezilidské vztahy a jednání. Ču Siho myšlenky utřídil a vyloţil v díle Bunkai hicuroku (Poznámky k četbě); dílo Hakurokudó gakki šúčú (Sebrané komentáře k Ču Siho Regulím školy sluje bílého jelena, 1650) komentuje jeden z Ču Siho méně známých spisů, v němţ je zdůrazňován význam pěti vztahů. Jamato šógaku (Japonské základní vzdělávání, 1658) bylo jeho prvním pokusem sjednotit neokonfuciánské myšlení a šintó. Ansaiův ţák Kumazawa Banzan ( ), samuraj bez pána, který se stal vysokým úředníkem ve sluţbách významného kníţectví Okajama na západě Honšú, obhajoval návrat samurajstva zpět k půdě a prosazoval asketický způsob ţivota. Jamaga Sokó ( ) patřil ke kritické skupině zvané Kogakuha (Škola starého učení), která se chtěla vrátit k původnímu konfucianismu. Nejprve studoval u Hajašiho Razana, později u několika dalších předních vzdělanců té doby. V roce 1665 uveřejnil slovník konfuciánských termínů Seikjó jóroku (Základ učení mudrců), v němţ se vrátil k učení Konfucia a Mencia. Toto dílo vyvolalo zápornou odezvu, Hošina Masajuki, bratr šóguna Iemicua, a Jamazaki Ansai vymohli jeho zákaz a Sokó byl poslán do vyhnanství. Po Hošinově smrti o deset let později se směl vrátit do Eda a zde aţ do konce ţivota vedl výuku ve vlastní škole. V práci Šidó (Cesta samurajů) vylíčil povinnosti vyššího stavu ve společnosti z hlediska konfuciánské etiky; kodifikoval v ní to, co později vešlo ve známost pod pojmem bušidó (cesta válečníka), sám tento pojem ale nepouţíval. V Bukjó šógaku (Malé učení o válečnickém krédu, 1656) ukazuje, ţe válka je metodou, kterou lze pouţít pouze tehdy, má-li prosadit správnou vládu. V díle Gorui (Vybraná pojednání, 1665) vyjádřil Sokó jedno z hlavních samurajských kréd válečník je zavázán společnosti za svůj ţivot; svou pozornost zde soustředil na zdokonalování mravnosti, kterou spojoval s pocitem odpovědnosti za vládu a státní správu. K upevnění pozice tokugawského šógunátu a tím i celé vojenské třídy přispěl Sokó učením, v němţ sloučil kult bohyně slunce Amaterasu s cestou mudrců. Ve spisech Gorui a Haišo zanpicu (Autobiografie v exilu, 1675) jsou shrnuty problémy, které rozvíjí podrobněji v dílech Buke džiki (Záleţitosti vojenské šlechty) a Čúčó džidžicu (Pravdivé skutečnosti o království středu, 1669). V těchto textech Sokó ztotoţňuje původní dvorské rituály, šintó a bohosluţbu císaři (macurigoto) s čínskou Cestou mudrců. 2

3 Itó Džinsai ( ) kladl důraz na zásady obsaţené v raných konfuciánských dílech. Zaloţil soukromou akademii Kogidó (Škola starověkých významů), jednu z největších škol určených obchodnické komunitě. Lidem jsou podle něho vlastní čtyři vrozené impulzy (soucit, stud, úcta a smysl pro právo a bezpráví), ale člověk se stává dobrým pouze tehdy, jestliţe jsou tyto impulzy rozšířeny a přeměněny do čtyř odpovídajících ctností (lidskost, spravedlnost, důstojnost a moudrost). V díle Gomó džigi (Význam pojmů v Hovorech a Menciovi, 1683) ztotoţňuje Cestu s individuálním morálním zdokonalováním; člověk se nevrací k dobru, ale pouze dobro rozvíjí. Dţinsai se domníval, ţe lidská přirozenost nemá nic společného s Cestou a lidské city proto nesouvisejí s morálkou, člověk by měl být posuzovaný pouze podle toho, jaký prospěch přináší ostatním lidem. Pocity a činy se od sebe liší, člověk se tak můţe oddávat svým emocím a dokonce i fyzickým tuţbám, ale tato skutečnost se nemá stát předmětem jakéhokoli dohledu či kritiky. Kaibara Ekken ( ) jako mnoho jiných konfuciánských učenců začal svá studia medicínou, které se věnoval pod vedením otce, zabýval se také studiem buddhismu a konfucianismu. Studoval u předních učenců, navštěvoval také přednášky Jamazakiho Ansaie, ale k tomu zaujímal poněkud kritický postoj. Wang Jang-mingovy názory zavrhl, stal se plamenným obhájcem Ču Siho učení, uveřejnil i výbor Ču Siho prací, který opatřil zvláštními značkami, aby mohly být čteny v japonštině. Od minského učence Luo Čhin-šuna převzal odvrhnutí dualismu principu (ri) a materiální síly (ki) a učil, ţe ţivotní energie přirozeného světa se projevuje v ki; postupně začal mít výhrady i k Ču Siho myšlenkám, v nichţ pocítil příliš úzké sepjetí s buddhistickými a taoistickými prameny. Tyto výhrady vyjadřuje v pojednání Taigiroku (Záznamy váţných pochybností, 1714), pojednání bylo ale uveřejněno aţ posmrtně. Úcta k přírodě se stala základem jeho vlastního druhu praktického učení (džicugaku), v němţ kladl důraz na myšlenku synovské oddanosti vůči Nebesům a zemi. Ekken zdůrazňoval potřebu důkladného vzdělání a domníval se, ţe člověk by se neměl omezovat na tradiční učení, za své poslání proto nepovaţoval pouze rozšíření konfuciánských morálních hodnot mezi obyčejné lidi, ale také studium lidových zvyků a zemědělských technik. Ekkenovo praktické učení bylo inspirováno také naukou o lidskosti (džin) a synovské oddanosti (kó), které vztahoval na přirozený svět. Starost o přírodu, která u něho byla úzce spojena se synovskou oddaností, se stala motivačním zdrojem jeho vlastního vědeckého bádání. Člověk podle Ekkena představuje duši univerza, a proto má v hierarchii přirozeného světa velké přednosti, ale i nesmírnou odpovědnost. Nejoriginálnějším z japonských konfuciánů doby Edo byl patrně Ogjú Sorai ( ), který se stal poradcem dvou šógunů, ale měl větší vliv ve světě literatury a filozofie. Traduje se, ţe právě jeho názor se stal podkladem pro rozsudek vynesený nad 46 vazaly pána z Akó. Soraiův důraz na státní správu i jeho snaha o vyvrácení neokonfucianismu se projevuje v díle Bendó (Označení Cesty, 1717). Pro Soraie jsou Cestou kultura, zákony, umění, poezie, próza, rituály a hudba. Cesta má slouţit kaţdému jednotlivci, má mu umoţňovat jeho seberealizaci, ţivot v míru a spokojenost, na druhé straně ovšem morálně jednající jedinci musejí podporovat Cestu. Cestu vytvořili lidé, které označujeme jako mudrce; společenská hierarchie není čímsi přirozeným, pro zavedení vlády a pořádku byly vytvořeny určité nezbytné metody a postupy, dokonce i čtyři společenské třídy byly 3

4 vymezeny mudrci. Jestliţe jednotlivec hraje svou společenskou roli podle svých schopností, následuje přirozeně vůli Nebes. Podle Soraie je Cesta zachycena v šesti klasických spisech, které jsou připisovány Konfuciovi, úpadek zákonů je ale doprovázen úpadkem jazyka, generace po Konfuciovi tak jiţ těmto spisům nerozumějí. Jedinou metodou k odkrytí Cesty se proto Soraiovi stala filologie, nezbytným předpokladem porozumění klasickým textům je ovládnutí klasického jazyka. V knize Seidan (Pojednání o vládě, 1725) se věnoval finanční krizi, s níţ se soudobá společnost potýkala. Řešení nalezl ve starověké Číně doporučil válečníkům, aby se vrátili k půdě a zajišťovali si tak vlastní ţivobytí. Sorai zde také navrhuje, aby do vlády byli přijímáni kandidáti podle svého talentu a ne podle rodových práv. Arai Hakuseki ( ), historik, básník, zeměpisec a státník nepřijal ţádný oficiální úřad, přesto se ale stal nejvlivnějším z konfuciánských poradců šógunátu. Z jeho zeměpisných prací je nejzajímavější dílo Seijó kibun (Poznámky o Západě), v němţ podává zprávu o západním světě, jak se o něm dozvěděl od italského jezuity Sidottiho. Je také autorem několika historiografických prací, např. Hankanfu (Letopisy kníţectví) či Košicú (Přehled starých dějin), proslul ale i filologickými studiemi. Jógaku (západní učení) Uţ ve druhé polovině 16. století poznali Japonci řadu evropských vymoţeností, po uzavření země umoţňoval další poznání západní vědy jen omezený styk s Nizozemci v Nagasaki. V 18. století se začal obnovovat zájem o Evropu a její techniku. Roku 1720 šógunát uvolnil svůj zákaz šíření západních knih a mnoho učenců se vydalo do Nagasaki, aby se zde učilo holandštině. Veškerá studia zaměřená na Evropu a západní vědy byla po většinu období nazývána holandské vědy, rangaku, termín jógaku začal být pouţíván aţ na konci období Edo, kdyţ japonští učenci začali studovat i další západní jazyky. Za zakladatele jógaku jsou povaţování Arai Hakuseki a astronom Nišikawa Dţoken ( ), který studoval nejenom astronomii a další západní vědy, ale také konfucianismus; je autorem mnoha knih o astronomii a zeměpise, ale také knihy praktických rad obchodníkům nazvané Čónin bukuro (1719, Obchodnická taška). Důleţitou úlohu sehrál také šógun Tokugawa Jošimune ( , vládl ), který byl nakloněn mnoha novotám. V roce 1740 nařídil Aokimu Konjóovi ( ) a Norovi Gendţóovi ( ), aby začali studovat holandštinu. Konjó později sepsal knihy pojednávající o holandštině, zemědělství a západní měně, Noro přeloţil do japonštiny rozsáhlý holandský herbář. Studovala se astronomie, zeměpis, přírodní vědy, matematika, vojenská věda a holandština, zvláštní pozornosti se těšila medicína. První lékařská škola byla otevřena v kníţectví Šimazu na severu Kjúšú jiţ v roce Japonská studia západu se velmi rozvinula v letech zásluhou výzkumu a publikací učenců Maenoa Rjótakua ( ), Sugity Genpakua ( ) a Ócukiho Gentakua. V roce 1754 dostal Jamawaki Tójó ( ) povolení šógunátu k první pitvě, které se účastnili jako pozorovatelé Maeno Rjótaku a Sugita Genpaku, kteří byli členy týmu, jenţ přeloţil holandský lékařský spis Tafel Anatomia. V japonštině byla publikována jako Kaitai šinšo (1774, Nová kniha anatomie) a stala se prvním překladem západního medicínského díla. Sugita Genpaku sepsal i dílo Rangaku 4

5 kotohadžime (1815, Začátek holandského učení). Roku 1788 sepsal lékař, Ócuki Gentaku ( ) knihu Rangaku kaitei (Úvod do holandských věd dosl. Ţebřík k holandským vědám) první díl zaznamenává historii rangaku, druhý je úvodem do holandštiny. Holandské vědy otevřely Japoncům cestu k mnoha novým oblastem lidského poznání, v neposlední řadě i k dokonalejší vojenské technice, někteří z myslitelů hlásících se do této skupiny byli povaţováni za šiřitele podvratných názorů. Hajaši Šihei ( ), který v roce 1786 sepsal dílo Kaikoku heidan (Hovory o vojenství země uprostřed moří) byl za svoji kritiku nedostatečné obrany severních oblastí proti Rusům šógunátem uvězněn a zemřel ve vyhnanství. Honda Tošiaki ( ) zpochybňoval celou politiku izolace a Sató Nobuhiro ( ) prosazoval centralizovanější formu vlády. Škola národní vědy a šintó Důraz, který konfucianismus přikládal studiu dějin, se promítl i do jiných ideologických proudů a obrátil jejich pozornost k předtokugawským a předkonfuciánským tradicím Japonska. Micukuniho Dějiny velkého Japonska odvozovaly po vzoru Kitabatakeho Čikafusy výlučnost Japonska od boţského původu nepřerušené linie císařského rodu. Jamazaki Ansai ztotoţnil základní šintoistické mýty s čínskou kosmologií a řada dalších konfuciánských učenců se obracela k japonskému dávnověku. Tyto trendy byly dále posilovány převáţně filologicky orientovanou školou národní vědy (kokugaku), šintoistickým hnutím, jeţ se snaţilo očistit japonskou duchovní minulost od nánosu cizích konfuciánských myšlenek. Kada Azumamaro ( ) a Kamo Mabuči ( ) hledali inspiraci v nejstarší japonské poezii a Motoori Norinaga zasvětil více neţ třicet let svého ţivota sestavením mnohasvazkového komentáře ke kronice Kodžiki. Ačkoli se hlavní představitele školy národní vědy původně věnovali především textové kritice a filologii, postupně škola dostala nacionalistický obsah, např. Hirata Acutane prosazoval myšlenku nadřazenosti Japonska jako země bohů a poţadoval zachování národní čistoty (kokusui). 5

(čín. žu-ťia, přibl. škola učenců ; někteří vědci odlišují i žu-ťiao, konfuciánské náboženství)

(čín. žu-ťia, přibl. škola učenců ; někteří vědci odlišují i žu-ťiao, konfuciánské náboženství) Křesťanství Oda Nobunaga (1534-1582), první z velkých sjednotitelů Japonska, měl značně nepřátelské vztahy s buddhistickým klérem. Jedním z jeho největších odpůrců byl Kósa (1543-1592; známý jako Hongandži

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Samurajové. tento text napsal Ryuichiro Akai

Samurajové. tento text napsal Ryuichiro Akai Samurajové tento text napsal Ryuichiro Akai Myslím, že poznání jiné kultury je pro nás naším vlastním obohacením skrz poznání něčeho nového a posléze hlubší porozumění naší vlastní kultuře, které je umožněno

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 405 Autor: Mgr. Lenka Pavlíková Datum: 8.2.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna

Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna Osnova: 1) Život a vzdělání 2) Kariéra 3) Sociologie Maxe Webera 4) Weberova chápající sociologie 5) Cíl sociologického

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Etická výchova ročník TÉMA

Etická výchova ročník TÉMA Etická výchova ročník TÉMA 1 Uvedení do etické výchovy; pojem etika Komunikace vysvětlí pojem etika, rozlišuje etiku a etiketu; vnímá svoje svědomí předchozí i následné, objasní zlaté pravidlo mravnosti

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Korejský přístup k etice podnikání

Korejský přístup k etice podnikání Korejský přístup k etice podnikání 12. 11. 2009, Clarion Congress Hotel Ostrava PhDr. Mgr. Jaromír Radkovský, MBA General Manager of Human Resources Hyundai Motor Manufacturing Czech Obsah 1. Úvod, představení,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Na území Japonska nacházíme existenci 2 samostatných mytologických komplexů:

Na území Japonska nacházíme existenci 2 samostatných mytologických komplexů: JAPONSKÉ MÝTY Na území Japonska nacházíme existenci 2 samostatných mytologických komplexů: 1) vlastní japonská mytologie 2) mytologie národnosti Ainu, která kdysi obývala značnou část severního Japonska

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Sekunda 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Právo a

Více

Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD představuje v rámci vzdělání na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni

Více

Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex jako cesta ke ctnosti

Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex jako cesta ke ctnosti Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073 Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex

Více

2/1993 Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

2/1993 Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 2/1993 Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky Změna: 162/1998 Sb. Předsednictvo

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ studijní opora kombinovaného studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených PhDr. Miloš Bednář, Ph.D. Praha

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Po ukončení studia budou posluchači umět analyzovat rizika existenčního ohroţení obyvatelstva a ozbrojených sloţek státu, organizovat účinnou prevenci těchto rizik,

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA 1. Obsahové vymezení poznání SYSTÉMu LATINSKÉ GRAMATIKY, jejíž osvojení výrazně přispívá k rozvoji logického myšlení ODBORNÁ JAZYKOVÁ TERMINOLOGIE připravuje ke studiu filologických

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Příloha č.1 Pokrytí průřezových témat Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

Otázka: Religionistika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): NN

Otázka: Religionistika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): NN Otázka: Religionistika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): NN Oddělila se od filozofie ve 20. Stol. Nyní je samostatnou disciplínou = NAUKA O NÁBOŽENSTVÍCH (více, všechny) Říká, kde se tu vzalo

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Současný předseda ZO ČSV Mladá Boleslav, člen RV ČSV o.s. Ing. Leoš Dvorský

Současný předseda ZO ČSV Mladá Boleslav, člen RV ČSV o.s. Ing. Leoš Dvorský Vážení přátelé, v průběhu roku se naše ZO ČSV Mladá Boleslav začala zabývat oddělením od ČSV delimitací. Důvody jsou uvedeny níže a myslím, že je není třeba více rozvádět. Současný předseda ČSV, schopný

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Christian Andreas Doppler. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM, FN Brno, LF MU

Christian Andreas Doppler. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM, FN Brno, LF MU Christian Andreas Doppler MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM, FN Brno, LF MU Prudce rostoucí využití ultrazvuku v technických oborech a v medicíně je spojeno se jménem Christiana Dopplera. 29.11.1803 Salzburg

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

6.7 Matematicko-fyzikální seminář

6.7 Matematicko-fyzikální seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.7 Matematicko-fyzikální seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Psychoanalýza Ročník:

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 5. 1. 2013 Projekt: Využiti ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_321 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno Text Umění Než se budeme zabývat jednotlivými druhy umění, zkusme se zamyslet nad tím, jak ho definovat. Je spojeno s člověkem od pradávna? Co všechno má člověku dávat? Je nezbytné? Potřebujeme ho ke každodennímu

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

Konfucianismus v období dynastií Han, Wei a Západních Jin

Konfucianismus v období dynastií Han, Wei a Západních Jin Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Ústav religionistiky Konfucianismus v období dynastií Han, Wei a Západních Jin dizertační práce Autor: Dušan Vávra Školitel: doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Brno

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě Vášeň pro Život Intensive one life / many lifes, one love / many loves... 23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě s Deva Ambu Vášeň pro život Intensive Program Seminář Vášeň pro život je cesta, která vás

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více