Hajaši Razan Nakae Tódžu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hajaši Razan Nakae Tódžu"

Transkript

1 Zakladatelem celé dynastie poradců šógunů se stal učenec Hajaši Razan ( ). V dětství vstoupil do kláštera Kennindţi (škola Rinzai), ale po dvou letech jej opustil a začal se věnovat Ču Siho výkladům klasických konfuciánských knih. V roce 1604 se stal ţákem Fudţiwary Seiky, brzy se ale ukázalo, ţe tito dva myslitelé chápou některé konfuciánské myšlenky odlišně. V roce 1605 Razan obdrţel místo u Iejasua, ve sluţbách vojenské vlády pak zůstal po následujících 52 let aţ do své smrti. Vojenská vláda poskytla Razanovi v roce 1630 peníze a půdu v Edu na zaloţení soukromé akademie. V roce 1635 sepsal společně se svým bratrem Nobozumim zákoníky Buke šohatto (Zákoník vojenské třídy) a Hatamoto šohatto (Zákoník šógunátních vazalů). Editoval řadu kritických vydání klasických konfuciánských spisů a napsal několik komentářů k myšlenkám Ču Siho. V roce 1644 začal pracovat na dějinách Japonska, které ale dokončil aţ jeho syn Hajaši Gahó ( ) pod názvem Hončó cugan (Zrcadlo naší země, 1670). Velmi negativně se Razan stavěl ke křesťanství a neokonfuciánské škole Wang Jang-minga; spis Hai Jaso (Proti jezuitům) je kritickým záznamem rozhovorů s jezuitou Fabianem. Po Razanově smrti přecházelo postavení šógunova poradce dědičně na jeho potomky. Také Razan vyuţíval Ču Siho pojmy li (ri) definoval jako univerzální princip, jenţ řídí univerzum, čchi (ki) jako materiální sílu, která tvoří materiální svět. Ve všech lidech je přítomen stejný princip jako nedílná část jejich bytostí, ale materiální síla je v kaţdém člověku jedinečná a způsobuje rozdíly mezi lidmi, především rozdíly morální. Pro udrţení spořádané společnosti odráţející řád univerza je nezbytné zachovávání etických imperativů. Razan byl přesvědčen, ţe spořádaná společnost není moţná bez ctnostné vlády. Nebesa se aktivně zapojují do řízení lidské společnosti, rozhodují např. o tom, kdo se stane vládcem, a vládce má tedy naopak dohlíţet na to, co právoplatně náleţí Nebesům. Za důleţitý základ japonského společenského řádu povaţoval Razan šintó, buddhismus naopak kritizoval za to, ţe odvádí lidi od neokonfuciánské pravdy. Šintó věnoval díla Šintó dendžu (Uvedení do šintó) a Hončó džindžakó (Studie o našich šintoistických svatyních). Nakae Tódžu ( ) byl prvním vykladačem učení Wang Jang-minga v Japonsku. Ve svém rodišti v provincii Ómi u jezera Biwa zaloţil vlastní konfuciánskou školu; vyučoval pouze posledních dvanáct let svého ţivota, ale přesto měl značný vliv na následující generace. Po smrti svého zakladatele se škola rozdělila na dva směry, z nichţ jeden zdůrazňoval introspekci a zdokonalování osobní morálky, druhý se více zabýval aplikací Tódţuových myšlenek na státní záleţitosti a jejich vyuţitím při nápravě veřejné morálky. Tódţu věřil v jeden sjednocující princip, velkou prázdnotu, jako zdroj univerza. Učil, ţe lidé by se měli zaměřit především na Nejvyššího pána (džótei), který je neosobním absolutnem i osobní přítomností; toto boţstvo představuje princip absolutní pravdy a je zároveň prvotním stvořitelem. Ve všech lidech je přítomna boţskost (svědomí), která je zdrojem znalosti dobra. Tódţu v tomto směru rozlišuje mysl, která vnímá vnější svět, a vnitřní mysl, která je totoţná se svědomím. Mysl sama o sobě není ani dobrá ani zlá, zlo je spojeno s vůlí. Principem, jímţ se univerzum řídí, je synovská oddanost, která má být vlastní všem lidem. Mezi jeho hlavní díla patří Okina mondó (Rozhovor se starým muţem, 1640), Kagamigusa (1647), Gendžin (Zkoumání člověka, 1648). 1

2 Jamazaki Ansai ( ) v mládí studoval buddhismus, pod vlivem neokonfucianismu jej ale zavrhl; svůj vývoj zachytil v díle Hekii (Vyvrácení hereze, 1647). Zaloţil vlastní školu na ostrově Šikoku. Vytvořil syntézu neokonfuciánských etických názorů a šintoistického náboţenského myšlení, v němţ zdůrazňoval posvátný původ císaře a nutnost jeho vlády. Velký důraz kladl na Ču Siho myšlenky o individuální morální výchově, za zvláště důleţitou povaţoval loajalitu vůči pánovi a sebeomezování. Ze šintó se snaţil vytvořit nauku, kterou by bylo moţné pouţít pro potřeby tokugawské vlády, propojením Ise šintó a Jošida šintó s Ču Siho představami vytvořil šintoistickou školu Suika. Ansai byl přesvědčený, ţe starobylé šintoistické texty obsahují přesnou historickou pravdu, z toho také odvozoval boţský původ císaře a své tvrzení, ţe Japonsko je posvátná země, která ve světě zaujímá jedinečné postavení. Ansaiovy myšlenky se více neţ v jeho době projevily v dobách pozdějších ovlivnil hnutí kokugaku, vůdce restaurace Meidţi a jeho názory byly vyuţity i předválečnou nacionalistickou rétorikou. Ansai obdobně jako ostatní neokonfuciánští myslitelé pojímal lidskou ctnost jako odraz kosmické ctnosti, principu ri, který přirozeně řídí celý vesmír. Za ústřední hodnotu povaţoval úctu (kei), která je zásadní pro veškeré mezilidské vztahy a jednání. Ču Siho myšlenky utřídil a vyloţil v díle Bunkai hicuroku (Poznámky k četbě); dílo Hakurokudó gakki šúčú (Sebrané komentáře k Ču Siho Regulím školy sluje bílého jelena, 1650) komentuje jeden z Ču Siho méně známých spisů, v němţ je zdůrazňován význam pěti vztahů. Jamato šógaku (Japonské základní vzdělávání, 1658) bylo jeho prvním pokusem sjednotit neokonfuciánské myšlení a šintó. Ansaiův ţák Kumazawa Banzan ( ), samuraj bez pána, který se stal vysokým úředníkem ve sluţbách významného kníţectví Okajama na západě Honšú, obhajoval návrat samurajstva zpět k půdě a prosazoval asketický způsob ţivota. Jamaga Sokó ( ) patřil ke kritické skupině zvané Kogakuha (Škola starého učení), která se chtěla vrátit k původnímu konfucianismu. Nejprve studoval u Hajašiho Razana, později u několika dalších předních vzdělanců té doby. V roce 1665 uveřejnil slovník konfuciánských termínů Seikjó jóroku (Základ učení mudrců), v němţ se vrátil k učení Konfucia a Mencia. Toto dílo vyvolalo zápornou odezvu, Hošina Masajuki, bratr šóguna Iemicua, a Jamazaki Ansai vymohli jeho zákaz a Sokó byl poslán do vyhnanství. Po Hošinově smrti o deset let později se směl vrátit do Eda a zde aţ do konce ţivota vedl výuku ve vlastní škole. V práci Šidó (Cesta samurajů) vylíčil povinnosti vyššího stavu ve společnosti z hlediska konfuciánské etiky; kodifikoval v ní to, co později vešlo ve známost pod pojmem bušidó (cesta válečníka), sám tento pojem ale nepouţíval. V Bukjó šógaku (Malé učení o válečnickém krédu, 1656) ukazuje, ţe válka je metodou, kterou lze pouţít pouze tehdy, má-li prosadit správnou vládu. V díle Gorui (Vybraná pojednání, 1665) vyjádřil Sokó jedno z hlavních samurajských kréd válečník je zavázán společnosti za svůj ţivot; svou pozornost zde soustředil na zdokonalování mravnosti, kterou spojoval s pocitem odpovědnosti za vládu a státní správu. K upevnění pozice tokugawského šógunátu a tím i celé vojenské třídy přispěl Sokó učením, v němţ sloučil kult bohyně slunce Amaterasu s cestou mudrců. Ve spisech Gorui a Haišo zanpicu (Autobiografie v exilu, 1675) jsou shrnuty problémy, které rozvíjí podrobněji v dílech Buke džiki (Záleţitosti vojenské šlechty) a Čúčó džidžicu (Pravdivé skutečnosti o království středu, 1669). V těchto textech Sokó ztotoţňuje původní dvorské rituály, šintó a bohosluţbu císaři (macurigoto) s čínskou Cestou mudrců. 2

3 Itó Džinsai ( ) kladl důraz na zásady obsaţené v raných konfuciánských dílech. Zaloţil soukromou akademii Kogidó (Škola starověkých významů), jednu z největších škol určených obchodnické komunitě. Lidem jsou podle něho vlastní čtyři vrozené impulzy (soucit, stud, úcta a smysl pro právo a bezpráví), ale člověk se stává dobrým pouze tehdy, jestliţe jsou tyto impulzy rozšířeny a přeměněny do čtyř odpovídajících ctností (lidskost, spravedlnost, důstojnost a moudrost). V díle Gomó džigi (Význam pojmů v Hovorech a Menciovi, 1683) ztotoţňuje Cestu s individuálním morálním zdokonalováním; člověk se nevrací k dobru, ale pouze dobro rozvíjí. Dţinsai se domníval, ţe lidská přirozenost nemá nic společného s Cestou a lidské city proto nesouvisejí s morálkou, člověk by měl být posuzovaný pouze podle toho, jaký prospěch přináší ostatním lidem. Pocity a činy se od sebe liší, člověk se tak můţe oddávat svým emocím a dokonce i fyzickým tuţbám, ale tato skutečnost se nemá stát předmětem jakéhokoli dohledu či kritiky. Kaibara Ekken ( ) jako mnoho jiných konfuciánských učenců začal svá studia medicínou, které se věnoval pod vedením otce, zabýval se také studiem buddhismu a konfucianismu. Studoval u předních učenců, navštěvoval také přednášky Jamazakiho Ansaie, ale k tomu zaujímal poněkud kritický postoj. Wang Jang-mingovy názory zavrhl, stal se plamenným obhájcem Ču Siho učení, uveřejnil i výbor Ču Siho prací, který opatřil zvláštními značkami, aby mohly být čteny v japonštině. Od minského učence Luo Čhin-šuna převzal odvrhnutí dualismu principu (ri) a materiální síly (ki) a učil, ţe ţivotní energie přirozeného světa se projevuje v ki; postupně začal mít výhrady i k Ču Siho myšlenkám, v nichţ pocítil příliš úzké sepjetí s buddhistickými a taoistickými prameny. Tyto výhrady vyjadřuje v pojednání Taigiroku (Záznamy váţných pochybností, 1714), pojednání bylo ale uveřejněno aţ posmrtně. Úcta k přírodě se stala základem jeho vlastního druhu praktického učení (džicugaku), v němţ kladl důraz na myšlenku synovské oddanosti vůči Nebesům a zemi. Ekken zdůrazňoval potřebu důkladného vzdělání a domníval se, ţe člověk by se neměl omezovat na tradiční učení, za své poslání proto nepovaţoval pouze rozšíření konfuciánských morálních hodnot mezi obyčejné lidi, ale také studium lidových zvyků a zemědělských technik. Ekkenovo praktické učení bylo inspirováno také naukou o lidskosti (džin) a synovské oddanosti (kó), které vztahoval na přirozený svět. Starost o přírodu, která u něho byla úzce spojena se synovskou oddaností, se stala motivačním zdrojem jeho vlastního vědeckého bádání. Člověk podle Ekkena představuje duši univerza, a proto má v hierarchii přirozeného světa velké přednosti, ale i nesmírnou odpovědnost. Nejoriginálnějším z japonských konfuciánů doby Edo byl patrně Ogjú Sorai ( ), který se stal poradcem dvou šógunů, ale měl větší vliv ve světě literatury a filozofie. Traduje se, ţe právě jeho názor se stal podkladem pro rozsudek vynesený nad 46 vazaly pána z Akó. Soraiův důraz na státní správu i jeho snaha o vyvrácení neokonfucianismu se projevuje v díle Bendó (Označení Cesty, 1717). Pro Soraie jsou Cestou kultura, zákony, umění, poezie, próza, rituály a hudba. Cesta má slouţit kaţdému jednotlivci, má mu umoţňovat jeho seberealizaci, ţivot v míru a spokojenost, na druhé straně ovšem morálně jednající jedinci musejí podporovat Cestu. Cestu vytvořili lidé, které označujeme jako mudrce; společenská hierarchie není čímsi přirozeným, pro zavedení vlády a pořádku byly vytvořeny určité nezbytné metody a postupy, dokonce i čtyři společenské třídy byly 3

4 vymezeny mudrci. Jestliţe jednotlivec hraje svou společenskou roli podle svých schopností, následuje přirozeně vůli Nebes. Podle Soraie je Cesta zachycena v šesti klasických spisech, které jsou připisovány Konfuciovi, úpadek zákonů je ale doprovázen úpadkem jazyka, generace po Konfuciovi tak jiţ těmto spisům nerozumějí. Jedinou metodou k odkrytí Cesty se proto Soraiovi stala filologie, nezbytným předpokladem porozumění klasickým textům je ovládnutí klasického jazyka. V knize Seidan (Pojednání o vládě, 1725) se věnoval finanční krizi, s níţ se soudobá společnost potýkala. Řešení nalezl ve starověké Číně doporučil válečníkům, aby se vrátili k půdě a zajišťovali si tak vlastní ţivobytí. Sorai zde také navrhuje, aby do vlády byli přijímáni kandidáti podle svého talentu a ne podle rodových práv. Arai Hakuseki ( ), historik, básník, zeměpisec a státník nepřijal ţádný oficiální úřad, přesto se ale stal nejvlivnějším z konfuciánských poradců šógunátu. Z jeho zeměpisných prací je nejzajímavější dílo Seijó kibun (Poznámky o Západě), v němţ podává zprávu o západním světě, jak se o něm dozvěděl od italského jezuity Sidottiho. Je také autorem několika historiografických prací, např. Hankanfu (Letopisy kníţectví) či Košicú (Přehled starých dějin), proslul ale i filologickými studiemi. Jógaku (západní učení) Uţ ve druhé polovině 16. století poznali Japonci řadu evropských vymoţeností, po uzavření země umoţňoval další poznání západní vědy jen omezený styk s Nizozemci v Nagasaki. V 18. století se začal obnovovat zájem o Evropu a její techniku. Roku 1720 šógunát uvolnil svůj zákaz šíření západních knih a mnoho učenců se vydalo do Nagasaki, aby se zde učilo holandštině. Veškerá studia zaměřená na Evropu a západní vědy byla po většinu období nazývána holandské vědy, rangaku, termín jógaku začal být pouţíván aţ na konci období Edo, kdyţ japonští učenci začali studovat i další západní jazyky. Za zakladatele jógaku jsou povaţování Arai Hakuseki a astronom Nišikawa Dţoken ( ), který studoval nejenom astronomii a další západní vědy, ale také konfucianismus; je autorem mnoha knih o astronomii a zeměpise, ale také knihy praktických rad obchodníkům nazvané Čónin bukuro (1719, Obchodnická taška). Důleţitou úlohu sehrál také šógun Tokugawa Jošimune ( , vládl ), který byl nakloněn mnoha novotám. V roce 1740 nařídil Aokimu Konjóovi ( ) a Norovi Gendţóovi ( ), aby začali studovat holandštinu. Konjó později sepsal knihy pojednávající o holandštině, zemědělství a západní měně, Noro přeloţil do japonštiny rozsáhlý holandský herbář. Studovala se astronomie, zeměpis, přírodní vědy, matematika, vojenská věda a holandština, zvláštní pozornosti se těšila medicína. První lékařská škola byla otevřena v kníţectví Šimazu na severu Kjúšú jiţ v roce Japonská studia západu se velmi rozvinula v letech zásluhou výzkumu a publikací učenců Maenoa Rjótakua ( ), Sugity Genpakua ( ) a Ócukiho Gentakua. V roce 1754 dostal Jamawaki Tójó ( ) povolení šógunátu k první pitvě, které se účastnili jako pozorovatelé Maeno Rjótaku a Sugita Genpaku, kteří byli členy týmu, jenţ přeloţil holandský lékařský spis Tafel Anatomia. V japonštině byla publikována jako Kaitai šinšo (1774, Nová kniha anatomie) a stala se prvním překladem západního medicínského díla. Sugita Genpaku sepsal i dílo Rangaku 4

5 kotohadžime (1815, Začátek holandského učení). Roku 1788 sepsal lékař, Ócuki Gentaku ( ) knihu Rangaku kaitei (Úvod do holandských věd dosl. Ţebřík k holandským vědám) první díl zaznamenává historii rangaku, druhý je úvodem do holandštiny. Holandské vědy otevřely Japoncům cestu k mnoha novým oblastem lidského poznání, v neposlední řadě i k dokonalejší vojenské technice, někteří z myslitelů hlásících se do této skupiny byli povaţováni za šiřitele podvratných názorů. Hajaši Šihei ( ), který v roce 1786 sepsal dílo Kaikoku heidan (Hovory o vojenství země uprostřed moří) byl za svoji kritiku nedostatečné obrany severních oblastí proti Rusům šógunátem uvězněn a zemřel ve vyhnanství. Honda Tošiaki ( ) zpochybňoval celou politiku izolace a Sató Nobuhiro ( ) prosazoval centralizovanější formu vlády. Škola národní vědy a šintó Důraz, který konfucianismus přikládal studiu dějin, se promítl i do jiných ideologických proudů a obrátil jejich pozornost k předtokugawským a předkonfuciánským tradicím Japonska. Micukuniho Dějiny velkého Japonska odvozovaly po vzoru Kitabatakeho Čikafusy výlučnost Japonska od boţského původu nepřerušené linie císařského rodu. Jamazaki Ansai ztotoţnil základní šintoistické mýty s čínskou kosmologií a řada dalších konfuciánských učenců se obracela k japonskému dávnověku. Tyto trendy byly dále posilovány převáţně filologicky orientovanou školou národní vědy (kokugaku), šintoistickým hnutím, jeţ se snaţilo očistit japonskou duchovní minulost od nánosu cizích konfuciánských myšlenek. Kada Azumamaro ( ) a Kamo Mabuči ( ) hledali inspiraci v nejstarší japonské poezii a Motoori Norinaga zasvětil více neţ třicet let svého ţivota sestavením mnohasvazkového komentáře ke kronice Kodžiki. Ačkoli se hlavní představitele školy národní vědy původně věnovali především textové kritice a filologii, postupně škola dostala nacionalistický obsah, např. Hirata Acutane prosazoval myšlenku nadřazenosti Japonska jako země bohů a poţadoval zachování národní čistoty (kokusui). 5

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius Jana Kutnohorská Moudrost je přiznáním toho, že vím, co, vím, a že nevím, co nevím. Konfucia lze považovat za největšího muže čínských dějin. Jeho učení si

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

(čín. žu-ťia, přibl. škola učenců ; někteří vědci odlišují i žu-ťiao, konfuciánské náboženství)

(čín. žu-ťia, přibl. škola učenců ; někteří vědci odlišují i žu-ťiao, konfuciánské náboženství) Křesťanství Oda Nobunaga (1534-1582), první z velkých sjednotitelů Japonska, měl značně nepřátelské vztahy s buddhistickým klérem. Jedním z jeho největších odpůrců byl Kósa (1543-1592; známý jako Hongandži

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti

FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti Otázka: Filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): jirka223 FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti Evropské myšlení ve smyslu lásky k moudrosti se zrodilo na

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

Základy filozofie. Předřecká východní filozofie - Čína

Základy filozofie. Předřecká východní filozofie - Čína Základy filozofie Předřecká východní filozofie - Čína Čína Klasickou čínskou filozofii ovlivnily především dva duchovní směry (často mylně označované jako náboženství): konfucianismus taoismus Existují

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 405 Autor: Mgr. Lenka Pavlíková Datum: 8.2.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Démokritos z Abdér. Provizorní překlad testimonií DK 68 A 1 + A 33. (s podstatným užitím překladu Antonína Koláře)

Démokritos z Abdér. Provizorní překlad testimonií DK 68 A 1 + A 33. (s podstatným užitím překladu Antonína Koláře) Démokritos z Abdér Provizorní překlad testimonií DK 68 A 1 + A 33 (s podstatným užitím překladu Antonína Koláře) Diogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 34-49 A 1 Démokritos, syn Hégésistratův, podle

Více

Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku. Fyzikální veličiny. Fyzikální jednotky. Fyzikální zákony. Vzorce pro výpočty 100 200.

Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku. Fyzikální veličiny. Fyzikální jednotky. Fyzikální zákony. Vzorce pro výpočty 100 200. Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku 1. Odpovězte na otázky: Fyzikální veličiny Fyzikální jednotky Fyzikální zákony Měřidla Vysvětli pojmy Převody jednotek Vzorce pro výpočty Slavné osobnosti

Více

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Sekunda 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Právo a

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHŘSTVÍ 2 STUDIO SCULPTURE 2 LOUČENÍ PARTING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Etický kodex ČVUT v Praze. (Návrh k projednání a schválení AS ČVUT)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Etický kodex ČVUT v Praze. (Návrh k projednání a schválení AS ČVUT) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Etický kodex ČVUT v Praze (Návrh k projednání a schválení AS ČVUT) Praha, říjen 2011 Etické principy vzájemných vztahů na univerzitě, stejně jako vztahy členů akademické

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

Kazachstán1. Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3

Kazachstán1. Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3 Kazachstán1 2 Populace: 15,399,437 (červenec 2009) Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3 1 http://www.infoplease.com/atlas/country/kazakhstan.html

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Samurajové. tento text napsal Ryuichiro Akai

Samurajové. tento text napsal Ryuichiro Akai Samurajové tento text napsal Ryuichiro Akai Myslím, že poznání jiné kultury je pro nás naším vlastním obohacením skrz poznání něčeho nového a posléze hlubší porozumění naší vlastní kultuře, které je umožněno

Více

VY_32_INOVACE-16- Asie Japonsko_10

VY_32_INOVACE-16- Asie Japonsko_10 VY_32_INOVACE-16- Asie Japonsko_10 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: leden 2012 Číslo projektu:

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO HODIN BĚŽNÉ TV Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz Integrace (začlenění ţáků) Pojem začlenění ţáků znamená zařazení různých typů

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT STAROVĚKÝ EGYPT Klíčová slova: sjednocení, Nil, zemědělství, záplavové a závlahové hospodářství, společnost, faraon, pyramidy, Gíza, řemeslo, bydlení, vzdělání, hieroglyfy, věda, mumifikace, mnohobožství,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Historické souvislosti sociální práce a sociální politiky 2010/2011. Část 1 Úvod, počátky lidské společnosti. Pravěk, starověké civilizace

Historické souvislosti sociální práce a sociální politiky 2010/2011. Část 1 Úvod, počátky lidské společnosti. Pravěk, starověké civilizace Historické souvislosti sociální práce a sociální politiky 2010/2011 Část 1 Úvod, počátky lidské společnosti. Pravěk, starověké civilizace Historia magistra vitae Několik otázek na úvod sociální práce,

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Petr Zuna ČVUT v Praze, Fakulta strojní Inženýrská akademie ČR V současnosti je v ČR 26 veřejných vysokých škol (z toho lze 7 pokládat za ryze technické), 37 soukromých a 2 vojenské vysoké školy. Očekávaný

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna

Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna Osnova: 1) Život a vzdělání 2) Kariéra 3) Sociologie Maxe Webera 4) Weberova chápající sociologie 5) Cíl sociologického

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka JAN AMOS KOMENSKÝ AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP vybere správná tvrzení vztahující se k pedagogické činnosti J. A. Komenského, zjistí některé údálosti související s životem tohoto učitele národů

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Adi Šankaráčarja Vybráno ze Satsangu 24.2.2005. Óm Šrí Paramátmane Namaha

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Adi Šankaráčarja Vybráno ze Satsangu 24.2.2005. Óm Šrí Paramátmane Namaha OTÁZKY A ODPOVĚDI Adi Šankaráčarja Vybráno ze Satsangu 24.2.2005 Óm Šrí Paramátmane Namaha Dnes ráno se mě jeden z vás ptal na jméno Šankaráčarja. Slíbil jsem mu, že odpovím na satsangu. Hledající se někde

Více

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou)

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Individuální psychologie (samostatná psychologická škola Alfreda Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Přednáška č. 2 1870-1937, Vídeň, USA Lékař Prezident Vídeňské psychoanalytické společnosti 1911-myšlenkový

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. studijní opora kombinovaného studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu ETIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ studijní opora kombinovaného studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených PhDr. Miloš Bednář, Ph.D. Praha

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně (viz poznámky) Světová literatura v

Více

Základy filozofie. Co je filozofie? Původ filozofie. Filozofie a mýtus.

Základy filozofie. Co je filozofie? Původ filozofie. Filozofie a mýtus. Základy filozofie Co je filozofie? Původ filozofie. Filozofie a mýtus. Neboť kdysi i dnes pobízí lidi k filozofování údiv. Kdo se však táže a je udiven, pociťuje nevědomost. Aby tedy unikli nevědomosti,

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Období klasické řecká filosofie II. Zuzana Svobodová

Období klasické řecká filosofie II. Zuzana Svobodová Období klasické řecká filosofie II Zuzana Svobodová Platón (428/7-348/7 př. Kr.) vl. jm. Aristoklés, Platon přezdívka daná učitelem gymnastiky (platys široký) aristokrat (na rozdíl od Sokrata) snaha o

Více

Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex jako cesta ke ctnosti

Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex jako cesta ke ctnosti Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073 Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex

Více

Přínos koučování pro lektory

Přínos koučování pro lektory Přínos koučování pro lektory Vyhodnocení elektronického dotazníku ke koučování Červen 2012 Veřejná zakázka KURIKULUM S - Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování se realizovala od 6. března do

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *12.5.1820 Florencie, +13.8.1910 Londýn Od 1851 cestuje po Evropě + návštěvy nemocnic,

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Na Polabí 411, 276 01 Mělník Š K O L N Í Ř Á D STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY V MĚLNÍKU V Mělníku 1. září 2010 Část I. Účel školního řádu Účelem

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více