Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 LCK 114 CSB/COD/DCO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 LCK 114 CSB/COD/DCO"

Transkript

1 Strana 1 z 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro analýzu vody 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Firma: Název ulice: Willstätterstr. 11 Místo: D-4054 Düsseldorf Telefon: +4 (0) Internet: Informační oblast: 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi 2.2 Prvky označení Nebezpečné symboly: HACH LANGE S.R.O. Zastrčená 1278/8 CZ Praha 4 - Chodov Tel / Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1, Praha 2, Označení nebezpečnosti: T - Toxický, C - Žíravý R-věty: Může vyvolat rakovinu. Může vyvolat poškození dědičných vlastností. Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. Nebezpečí kumulativních účinků. Způsobuje těžké poleptání. Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. T - Toxický; C - Žíravý T - Toxický C - Žíravý Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku Dichroman draselný Kyselina sírová... % Siran rtutńatý R-věty 45 Může vyvolat rakovinu. 46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností. 23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

2 Strana 2 z Nebezpečí kumulativních účinků. 35 Způsobuje těžké poleptání. 42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S-věty 53 Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce. 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). 36/37/3 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zvláštní značení u speciálních směsí Omezeno pro profesionální použití. Další pokyny Přípravek má podle Evropské směrnice o hodnocení nebezpečných látek hodnocení 1/45/ES. 2.3 Další nebezpečnost Nelze vyloučit ohrožení životního prostředí při neodborně prováděné manipulaci nebo likvidaci. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.2 Směsi

3 Strana 3 z 11 Nebezpečné složky Číslo ES Číslo CAS Indexové č. Číslo REACH Název Klasifikace GHS klasifikace Kyselina sírová... % C - Žíravý R35 Skin Corr. 1A; H314 Voda Obsah 85 - < 0 % 5 - < 10 % Siran rtutńatý T+ - Vysoce toxický, N - Nebezpečný pro životní prostředí R26/27/ Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, STOT RE 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H310 H300 H330 H373 H400 H410 Síran stříbrný Xi - Dráždivý R41 Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H318 H400 H < 5 % <1 % Doslov R- a H-vět: viz odd. 16. Jiné údaje Dichroman draselný Karc. kat. 2, Mut. kat. 2, Repr. kat. 2, O - Oxidující, T+ - Vysoce toxický, T - Toxický, C - Žíravý, Xn - Zdraví škodlivý, N - Nebezpečný pro životní prostředí R / / Ox. Sol. 2, Carc. 1B, Muta. 1B, Repr. 1B, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, STOT RE 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H272 H350 H340 H360FD H330 H301 H372 ** H312 H314 H334 H317 H400 H410 Tento produkt obsahuje látky, o které by byl příliš velký zájem (Nařízení (ES) č. 107/2006 (REACH), článek 57). <0,5 % ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Všeobecné pokyny Potřísněný oděv ihned odložte. Konzultujte s lékařem. Ošetřujícímu lékaři předložte tento bezpečnostní list. Při vdechnutí Vyjděte na čistý vzduch. Konzultujte s lékařem. Ošetřujícímu lékaři předložte tento bezpečnostní list. Při styku s kůží Ihned oplachujte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15 minut. Je nutné okamžité lékařské ošetření, protože neošetřené poleptání vede ke vzniku špatně se hojících ran. Při zasažení očí Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem. Ošetřujícímu lékaři předložte tento bezpečnostní list.

4 Strana 4 z 11 Při požití Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Konzultujte s lékařem. Ošetřujícímu lékaři předložte tento bezpečnostní list. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Dráždění a leptání 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Symptomatické ošetření. ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 5.1 Hasiva Vhodná hasiva Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám. Výrobek jako takový nehoří. 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi V případě požáru můžou vzniknout nebezpečné hořlavé plyny nebo výpary. V případě požáru může vzniknout: Oxid sírový, výpary rtutě 5.3 Pokyny pro hasiče Při požáru použijte izolační dýchací přístroj. Vyhněte se kontaktu s pokožkou tím, že budete dodržovat bezpečnostní odstup nebo nosit přiměřené ochranné oblečení. Další pokyny Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle místních předpisů. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Používejte vhodné ochranné prostredky. 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Nechejte vsáknout do inertního absorbčního materiálu a zlikvidujte jako nebezpečný odpad. 6.4 Odkaz na jiné oddíly Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle místních předpisů. ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Opatření pro bezpečné zacházení Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nevdechujte páry/prach. 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Požadavky na skladovací prostory a nádoby Skladujte dobře uzavřené na suchém, chladném a dobře větraném místě. Obsah chraňte proti světlu. Uchovávejte pod zámkem dostupným pouze pro osobu odborne zpusobilou nebo jimi pověřené pracovníky. 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití Reagencie pro analýzu ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 8.1 Kontrolní parametry

5 Strana 5 z 11 Mezní hodnoty Číslo CAS Látka ppm mg/m³ vlá/cm³ Kategorie Druh Siran rtutńatý 0,1 PEL MAK NPK-P MAK Kyselina sírová, jako SO PEL NPK-P 8.2 Omezování expozice Vhodné technické kontroly Uplatnění technických opatření a vhodné pracovní metody jsou upřednostňo vány před použitím osobních ochranných prostředků. Hygienická opatření Typ ochranného prostředku musí být zvolen podle koncentrace a množství nebezpečné látky na příslušném pracovišti. Před přestávkami a na konci pracovní doby si důkladně umyjte ruce. Ochrana očí a obličeje Ochranné brýle s bočními kryty Ochrana rukou Preventivní ochrana pokožky prostřednictvím krému na ochranu pokožky. Rukavice odolávající chemikáliím, vyrobené z butylkaučuku nebo nitrilkaučuku kategorie III podle EN 374. V případě přímého kontaktu: Materiál rukavic: Tloušťka plastu: 0,70 mm Doba protržení: >480 min. V případě potřísnění: Materiál rukavic: Tloušťka nitrilového kaučuku: 0,20 mm Doba protržení: >30 min Ochrana kůže Znečištěný oděv odložte a před novým použitím vyperte. Ochrana dýchacích orgánů Dýchací přístroj pouze v případě vzniku aerosolu nebo prachu. Doporučený typ filtru: Filtr ABEK Omezování expozice životního prostředí Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace. Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s rizikem. ODDÍL : Fyzikální a chemické vlastnosti.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Skupenství: Barva: Zápach: kapalný oranžový, čirý bez zápachu ph (při 20 C): < 1 Metoda Informace o změnách fyzikálního stavu Bod tání/rozmezí bodu tání: Bod varu/rozmezí bodu varu: Sublimační bod: Bod měknutí: Bod tekutosti: : Bod vzplanutí: 300 C

6 Strana 6 z 11 Hořlavost tuhé látky: plyny: Výbušné vlastnosti Meze výbušnosti - dolní: Meze výbušnosti - horní: Zápalná teplota: Bod samozápalu tuhé látky: plyny: Teplota rozkladu: Oxidační vlastnosti Tlak par: Tlak par: Hustota (při 20 C): Sypná hmotnost: Rozpustnost ve vodě: (při 20 C) Rozpustnost v jiných rozpouštědlech Rozdělovací koeficient: Dynamická viskozita: Kinematická viskozita: Vytoková doba: Relativní hustota par: Relativní rychlost odpařování: Zkouška na oddělení rozpoušdel: Zkouška na oddělení rozpoušdel:.2 Další informace Obsah pevné látky: 1,81 g/cm³ plně rozpustná látka Korozivní při styku s kovy ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita Látky a směsi korozivní pro kovy 10.2 Chemická stabilita Stabilní za doporučených skladovacích podmínek Možnost nebezpečných reakcí K nebezpečné polymeraci nedochází Podmínky, kterým je třeba zabránit Nepřehřívejte, aby nedošlo k termické mu rozkladu. Při teplotách nad 300 C se mohou uvolňovat nebezpečné plyny.

7 Strana 7 z Neslučitelné materiály Organické materiály, Báze, Alkalické kovy, Kovy, Amoniak, Redukční činidla, Kyselina dusičná. Reaguje prudce s vodou Nebezpečné produkty rozkladu Další údaje Oxid sírový Oxidy chromu Vysoce reaktivní ODDÍL 11: Toxikologické informace 11.1 Informace o toxikologických účincích Toxikokinetika, látková výměna a distribuce Nejsou dostupné žádné toxikologické informace. Akutní toxicita O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje. Tato informace je založena na datech o složkách a toxikologických údajích o podobných produktech. ETAsměs vypočítaný Číslo CAS ATE (orální) 43,6 mg/kg; ATE (kožní) 46,0 mg/kg; ATE (inhalativní pára) 16,86 mg/l; ATE (inhalativní aerosol) 3,514 mg/l Název Cesty expozice Kyselina sírová... % orální Siran rtutńatý orální kožní Síran stříbrný Metoda LD50 mg/kg ATE ATE Dávka 2140 mg/kg 5 mg/kg 5 mg/kg inhalativní pára ATE 0,5 mg/l inhalativní aerosol ATE 0,05 mg/l orální Dichroman draselný orální kožní LD50 LD50 LD mg/kg 25 mg/kg 1170 mg/kg Druh krysa krysa krysa krysa inhalativní (4 h) pára LC50 0,04 mg/l Krysa inhalativní aerosol ATE 0,05 mg/l Dráždění a leptání Výrobek způsobuje poleptání očí, pokožky a sliznic. Senzibilizační účinek Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. Pramen Účinky po opakované nebo déletrvající expozici Látka nebo směs jsou klasifikovány jako škodlivina specifická pro cílové orgány, opakovaná expozice, kategorie 2. Karcinogenita, mutagenita a toxické účinky pro reprodukční Známý karcinogen. Mutagen

8 Strana 8 z 11 Jiné údaje Nelze vyloučit jiné nebezpečné vlastnosti. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi. ODDÍL 12: Ekologické informace 12.1 Toxicita Číslo CAS Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Nenechejte vniknout do povrchových vod nebo kanalizace. Název Toxicita pro vodní organismy Kyselina sírová... % Akutní toxicita crustacea Síran stříbrný Akutní toxicita crustacea Dichroman draselný Akutní toxicita pro ryby Akutní toxicita pro řasy Akutní toxicita crustacea Metoda Dávka [h] [d] Druh Pramen EC50 EC50 42,5 mg/l 0,0045 mg/l 48 h 48 h LC50 26,13 mg/l 6 h Pimephales promelas ErC50 0,16-0,5 mg/l EC50 0,01 mg/l 6 h Chlorella vulgaris 48 h 12.2 Perzistence a rozložitelnost 12.3 Bioakumulační potenciál O výrobku nejsou k dispozici žádné údaje. Metody stanovení biologické odbouratelnosti nelze aplikovat na anorganické látky Mobilita v půdě 12.5 Výsledky posouzení PBT a vpvb 12.6 Jiné nepříznivé účinky Zabraňte vypuštění do okolního prostředí. ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 13.1 Metody nakládání s odpady Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku -- V souladu s místními a národními předpisy. Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií Nebezpečný odpad. Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad/nepoužité výrobky ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie; Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií Nebezpečný odpad.

9 Strana z 11 ODDÍL 14: Informace pro přepravu Pozemní přeprava (ADR/RID) 14.1 Číslo OSN: UN Náležitý název OSN pro zásilku: 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 14.4 Obalová skupina: Štítky: SOUPRAVA TESTOVACÍ, CHEMICKÁ II Klasifikační kód: M11 Zvláštní opatření: Omezené množství (LQ): 0 Přepravní kategorie: 2 Kód omezení vjezdu do tunelu: E Další příslušné údaje (Pozemní přeprava) Excepted Quantities: E0 Vnitrozemská lodní přeprava (ADN) Další příslušné údaje (Vnitrozemská lodní přeprava) Neprověřeno Přeprava po moři (IMDG) 14.1 Číslo OSN: UN Náležitý název OSN pro zásilku: 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 14.4 Obalová skupina: Štítky: CHEMICAL KIT - Marine pollutant: Zvláštní opatření: Omezené množství (LQ): EmS: Další příslušné údaje (Námořní doprava) Excepted Quantities: SP340 Letecká přeprava (ICAO) P 251 See SP251 F-A, S-P 14.1 Číslo OSN: UN Náležitý název OSN pro zásilku: 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: CHEMICAL KIT

10 Strana 10 z Obalová skupina: Štítky: II Zvláštní opatření: Omezené množství (LQ) (letadlo pro osobní dopravu): A44 A163 1 kg IATA-Pokyny pro balení (letadlo pro osobní dopravu): IATA-Maximální mnozství (letadlo pro osobní dopravu): IATA-Pokyny pro balení (nákladní letadlo): IATA-Maximální mnozství (nákladní letadlo): Další příslušné údaje (Letecká doprava) Excepted Quantities: E0 Passenger-LQ: Y Nebezpečnost pro životní prostředí OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: ano kg kg 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Používejte vhodné ochranné prostredky Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC ODDÍL 15: Informace o předpisech 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí Pracovní omezení: Třída ohrožení vody (D): Všimněte si poznámky ve směrnici 4/33/ES, týkající se ochrany mladých lidí v zaměstnání. Všimněte si poznámky ve směrnici 2/85/EHS, týkající se bezpečnosti a zdraví těhotných pracovnic. 3 - látka silně ohrožující vody Další pokyny Právní předpisy, které se vztahují na směs Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 107/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 73/3, nařízení Komise (ES) č. 1488/4, směrnice Rady 76/76/EHS a směrnic Komise 1/155/EHS, 3/67/EHS, 3/105/ES a 2000/21/ES, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1354/2007, ve znění nařízení komise (ES) č. 87/2008 ze dne 8. října 2008, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, ve znění nařízení Komise (ES) ze dne 16. února 200, č. 134/200, včetně tiskové opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 36 ze dne , str. 84, ve znění nařízení Komise (ES) č. 552/200 ze dne 22. června 200. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) ve znění pozdějších předpisů 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti Posouzení bezpečnosti látky pro složky sloučeniny nebude prováděno.

11 Strana 11 z 11 ODDÍL 16: Další informace Změny Revize: Plné znění R-vět uvedených v oddílech 2 a 3 08 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár. 21 Zdraví škodlivý při styku s kůží. 23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. 25 Toxický při požití. 26 Vysoce toxický při vdechování. 26/27/28 Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. 33 Nebezpečí kumulativních účinků. 34 Způsobuje poleptání. 35 Způsobuje těžké poleptání. 41 Nebezpečí vážného poškození očí. 42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. 45 Může vyvolat rakovinu. 46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností. 48/23 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. 50 Vysoce toxický pro vodní organismy. 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 60 Může poškodit reprodukční schopnost. 61 Může poškodit plod v těle matky. Plné znění H-vět uvedených v oddílech 2 a 3 H272 Může zesílit požár; oxidant. H300 Při požití může způsobit smrt. H301 Toxický při požití. H310 Při styku s kůží může způsobit smrt. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H330 Při vdechování může způsobit smrt. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H340 Může vyvolat genetické poškození. H350 Může vyvolat rakovinu. H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Jiné údaje Údaje jsou založeny na dnešním stavu našich znalostí, nepředstavují však žádné zajištění vlastností výrobku a neprokazují žádný smluvní právní poměr. (Údaje o nebezpečných obsažených látkách budou vždy převzaty z posledního platného bezpečnostního listu předchozího dodavatele.)

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381 Strana 1 z ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Enkopur. Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 13. pravní dny 7-16 hodin: +49 (0) 211/ 30 40 74

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Enkopur. Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 13. pravní dny 7-16 hodin: +49 (0) 211/ 30 40 74 Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 13 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

: Sikadur -30 Normal Part A

: Sikadur -30 Normal Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 12132672216 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Čistič disků SL (Felgenreiniger SL)

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Čistič disků SL (Felgenreiniger SL) Strana 1 z 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Čistič disků SL (Felgenreiniger SL) 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití

Více

Datum revize 23.07.2013 Datum vytištění 23.07.2013

Datum revize 23.07.2013 Datum vytištění 23.07.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Datum revize 16.06.2015 Verze 2.0 Datum vytištění 16.06.2015. Sarnacol 2142 S

Datum revize 16.06.2015 Verze 2.0 Datum vytištění 16.06.2015. Sarnacol 2142 S ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. CITO-SYSTEM GmbH CITOSOL

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. CITO-SYSTEM GmbH CITOSOL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Speciální čistič desek 1.

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Nebezpečí GHS05

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Nebezpečí GHS05 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Čisticí prostředek 1.3 Podrobné

Více

Bezpečnostní list. dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), Článek 31, Příloha II

Bezpečnostní list. dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), Článek 31, Příloha II Datum vydání: 11.9.2009 Datum revize: 1.2.2013 Strana 1 z 11 stran Verze: 03 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Železo PST Název Fe 100 PST Kat. č. 10003169 Činidlo

Více

NoviPro Vinylester 300 ml

NoviPro Vinylester 300 ml Bezpečnostní list 1/6 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 13. 11. 2014 Verze: 1.0/cs Název výrobku: NOVIPro Vinylester 300 ml 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Více

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 13. 5. 2011 / 0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: MIXBON 412 Registrační číslo:

Více

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013

SIGMA-ALDRICH. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013 SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 5.4 Datum revize 14.05.2013 Datum vytištění 21.10.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. PU nat-ka 65

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. PU nat-ka 65 Strana 1 z 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Lepidlo 1.3

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení č. 1907/2006/ES - revize 453/2010 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení č. 1907/2006/ES - revize 453/2010 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení č. 1907/2006/ES - revize 453/2010 (REACH) Datum vydání 26/11/2012 Datum vytvoření 14/11/2012 Datum revize 14/11/2012 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Benediktovo činidlo pro mikroskopii, 500ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Benediktovo činidlo pro mikroskopii, 500ml Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Tebucur 250 EW Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0

Tebucur 250 EW Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

TIP TOP SOLVENT CF-CE Datum revize: 17.06.2015 Číslo revize: 2,01 Kód produktu: 00156-0233. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

TIP TOP SOLVENT CF-CE Datum revize: 17.06.2015 Číslo revize: 2,01 Kód produktu: 00156-0233. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum revize 18.04.2013 Verze 7.0 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku registrační číslo REACH Tento produkt je přípravek. registrační číslo REACH viz 3. kapitola.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. Xyladecor Tinova

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. Xyladecor Tinova ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Silnovrstvá lazura.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 06. února 203 2. července 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy

Více

UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder)

UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder) UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder) ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder)- UHU Epoxy Ultra Strong

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum revize 15.06.2011 Verze 5.0 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku registrační číslo REACH Tento produkt je přípravek. registrační číslo REACH viz 3. kapitola.

Více

ROZTOK DRABKINŮV. Bezpečnostní list. VAKOS XT a.s. farmaceutická výroba akreditované laboratoře. Datum poslední revize: 1.8.2013 stránka: 1 z 6

ROZTOK DRABKINŮV. Bezpečnostní list. VAKOS XT a.s. farmaceutická výroba akreditované laboratoře. Datum poslední revize: 1.8.2013 stránka: 1 z 6 stránka: 1 z 6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Roztok Drabkinův Další názvy látky/směsi: Drabkinův roztok 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

: Sika Cleaner S (II)

: Sika Cleaner S (II) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více