Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro"

Transkript

1 Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č ze dne Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže Vyhlášené programy: I. Prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase II. Prázdninová činnost s dětmi a mládeží (II/a, II/b, II/c) III. Akce ve volném čase pro děti a mládež na území hl. m. Prahy (III/a, III/b) IV. Volnočasové kluby pro neorganizované děti a mládež V. Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území hl. m. Prahy VI. Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí VII. Podpora akcí a aktivit SVČ pro děti a mládež ve volném čase (VII/a, VII/b, VII/c, VII/d, VII/e, VII/f) Termín uzávěrky: V případě doručení žádosti o grant do bude žadatel nejpozději do vyrozuměn v případě, že podaná žádost neobnáší všechny formální náležitosti nutné k zařazení do grantového řízení. Konzultační středisko ke zpracování projektů: Odbor školství, mládeže a sportu (dále jen SMS MHMP ) - oddělení sportu, volného času a projektů, Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. patro, místnost č. 655 Po - Pá 9,00-12,00 hod., Po a St také 14,00-16,00 hod. nebo dle telefonické dohody. Kontaktní osoby: Mgr. Martina Alešová tel Mgr. Luboš Čuta tel Mgr. Stanislav Hanovský, vedoucí oddělení tel Místa podání žádostí: podatelna Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP ), Jungmannova 35/29, Praha 1 podatelna MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1 Způsob podání: Osobně do podatelny nebo poštou (datum podání nejpozději v den uzávěrky) v obálce označené SMS MHMP Žádost o grant v oblasti volného času, která bude obsahovat jedno tištěné vyhotovení žádosti o grant (bez fólií a obalů) a jedno elektronické vyhotovení na přiloženém CD se všemi přílohami pouze v elektronické podobě. Formulář žádosti: Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě (Software602 Form Filler) na internetových stránkách hl. m. Prahy

2 Obecné podmínky Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok Vymezení okruhu žadatelů a) Programy jsou určeny pro: nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), které mají ve svých stanovách nebo v zakládací listině (případně statutu) zakotvenou práci s dětmi a mládeží ve volném čase a patří k některému z typů právnické osoby spolky a obecně prospěšné společnosti, které vznikly podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších souvisejících právních předpisů. O veškerých změnách údajů uváděných v podané žádosti, ke kterým dojde, je žadatel povinen písemně informovat odbor SMS MHMP, oddělení sportu, volného času a projektů. střediska volného času (dále jen SVČ) dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. b) Programy jsou určeny pro žadatele a realizátory se sídlem a působností v hl. m. Praze. Má-li žadatel v hl. m. Praze dva a více základních článků (pro potřeby programů je základní článek organizace dále uváděn jako realizátor), musí být žádost o grant hl. m. Prahy podána přes pražské ústředí nebo přes pražský základní článek se samostatnou právní subjektivitou pověřený mimopražským ústředím (dále uváděno jako žadatel). V takovém případě žadatel doloží k žádosti zároveň Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis, které je k dispozici na internetových stránkách (http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/volny_cas_deti_a_mladeze/in dex.html). V případě středisek volného času a žadatelů, kteří nemají základní články, je žadatel zároveň realizátorem. c) Cílovou skupinou grantové podpory jsou pražské děti školního věku a studující mládež do 26 let s výjimkou programů č. III, VII/a a VII/b, kde nebude uplatněna vazba pouze na pražské děti a mládež. Realizace projektu a grantová podpora musí mít přímý dopad na cílovou skupinu. d) Programy nejsou určeny pro tělovýchovné a sportovní organizace, kulturní organizace, městské části a jimi zřizované organizace (netýká se SVČ), střešní organizace, mateřská centra a subjekty pracující s předškolními dětmi, výjezdové akce rodičů s dětmi. e) O grant se může ucházet pouze NNO, která je uvedena v určení jednotlivých programů a jejíž existence před datem uzávěrky Celoměstských programů je delší než 12 měsíců. f) Grant nelze přidělit žadatelům, kteří nemají vyřešené vyúčtování jakýchkoli finančních prostředků přidělených hl. m. Prahou nebo ze státního rozpočtu. 2. Administrativa a formální náležitosti žádosti a) Žádost o grant hl. m. Prahy se předkládá na formuláři, který je rozdělen na dvě části - obecnou (informační část a čestné prohlášení) a část projektovou (pro NNO programy I. -VI., pro SVČ program VII.), v jednom tištěném vyhotovení a jednom elektronickém vyhotovení na přiloženém CD se všemi požadovanými přílohami, které budou pouze v elektronické podobě (naskenované originály, případně ověřené kopie). V případě nejasností u elektronicky dodaných příloh předloží žadatel originály nebo ověřené kopie na vyžádání. Formuláře žádosti včetně podmínek Celoměstských programů jsou k dispozici na internetových stránkách (http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/volny _cas_deti_a_mladeze/index.html). Formuláře žádosti budou obsahovat prohlášení žadatele, že obě verze jsou shodné. Elektronická verze žádosti bude bez podpisu a razítka, tištěná verze bude podepsaná a orazítkovaná. Formuláře tvoří přílohu vyhlášení Celoměstských programů. b) Žadatel vyplní Informační část včetně přehledu realizátorů (část A formuláře) a čestná prohlášení (část D formuláře) viz bod 1b bude další přílohou žádosti. Žádost (část A a D ) bude podložena projekty jednotlivých realizátorů (část B a C formuláře) v příloze žádosti. c) K informační části žádosti přiloží každý žadatel: platný doklad o právní subjektivitě žadatele a stanovy nebo zakládací listina nebo jiný interní předpis platný doklad o zřízení bankovního účtu žadatele platný doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele SVČ zřizovaných hl. m. Prahou se týká pouze doložení platného dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele. V případě jakékoli změny zašlete nové znění dokladu obratem na SMS MHMP, oddělení sportu, volného času a projektů.

3 d) Projekt musí obsahovat - popis aktivit, na které je žádáno, přínos projektu, zdůvodnění jednotlivých položek požadavku a jeho podrobnou ekonomickou rozvahu. e) Žadatel je povinen, v případě finančního krytí projektu z jiných zdrojů nebo pokud o takovýto příspěvek žádá jinde, uvést tuto skutečnost v žádosti o grant hl. m. Prahy. f) Podaná žádost se žadateli nevrací g) Hlavní město Praha si vyhrazuje právo změnit podmínky grantového řízení, dojde-li ke změnám souvisejících předpisů. 3. Posuzování a hodnocení žádostí a) Žádosti budou posouzeny Komisí Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti volného času dětí a následně předloženy ke schválení Radě hl. m. Prahy, případně Zastupitelstvu hl. m. Prahy, v souladu s ustanovením 59 odst. 3 písm. g a 68 odst. 2 písm. l zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. b) Granty nejsou nárokovou položkou a jsou závislé na výši schválených finančních prostředků určených pro oblast dětí a mládeže v rámci rozpočtu hl. m. Prahy na rok c) Grant nemusí být přidělen v plné výši a lze ho čerpat pouze v souladu s účelem uvedeným ve Smlouvě o poskytnutí účelové dotace - grantu, případně v oznamovacím dopise s rozpočtovým opatřením. d) Proti rozhodnutí o přidělení grantu se nelze odvolat. e) Žádosti nesplňující vyhlášené podmínky pro poskytnutí grantu budou z dalšího řízení vyřazeny. 4. Čerpání finančních prostředků Granty jsou finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy, které se poskytují na schválené projekty formou dotace. a) Grant formou účelové dotace bude poskytnut až po schválení rozpočtu hl. m. Prahy na rok Schváleným žadatelům budou finanční prostředky uvolňovány na základě smluv, příspěvkovým organizacím zřizovaným hl. m. Prahou a městským částem formou rozpočtového opatření. b) Čerpání přiděleného grantu je třeba účtovat odděleně v rámci své účetní evidence. c) Grant lze čerpat pouze na náklady vzniklé a uhrazené v roce 2015 uvedených v projektu a bude využit pouze na podporu činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase. d) Příjemce grantu/realizátor umožní pověřeným zástupcům Magistrátu hl. m. Prahy kontrolu užití finančních prostředků v souladu s uzavřenou smlouvou a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a strpí průběžné dohlídky plnění účelu přiděleného grantu. e) Změna účelu čerpání přiděleného grantu je možná pouze v rámci programu, a to na základě písemné žádosti žadatele, nejpozději do konce září V případě programu č. II., III. a VII. lze změnu účelu provést pouze v rámci podprogramů. f) Závěrečnou zprávu o využití přiděleného grantu doručí NNO v jednom vyhotovení do do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy na příslušném formuláři, který je ke stažení na internetových stránkách (http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/volny_cas_deti_a_mladeze/in dex.html). Přílohou této zprávy budou kopie účetních dokladů dotovaných položek a vyúčtování celkových nákladů formou konkrétního položkového rozpisu. Nevyčerpané finanční prostředky je příjemce povinen vrátit poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do SVČ doručí Závěrečnou zprávu o využití přiděleného grantu v jednom vyhotovení do včetně kopií účetních dokladů dotovaných položek a vyúčtování celkových nákladů formou konkrétního položkového rozpisu. Nevyčerpané finanční prostředky SVČ budou vráceny v rámci finančního vypořádání za rok g) Příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli bez zbytečného odkladu grant/alikvotní část, pokud nedojde k realizaci projektu nebo pokud byla dotace použita v rozporu s právními předpisy nebo smlouvou, příp. její část v rozsahu tohoto porušení. Při neoprávněném použití nebo zadržení grantu odpovídá příjemce za porušení rozpočtové kázně dle ust. 22 z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. V případě prodlení s jejím vrácením je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále dle ust. 22 zákona o rozpočtových pravidlech, a to na účet hl. m. Prahy č /6000, specifický symbol: 0666; jako variabilní symbol uvést své IČO/RČ.

4 h) Příjemce grantu (žadatel) odpovídá za řádné a hospodárné použití poskytnutých finančních prostředků v souladu se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace grantu nebo oznamovacím dopisem se schváleným rozpočtovým opatřením. 5. Výdaje, které nelze hradit z grantu a) Z grantu nelze hradit stravu, platy, kancelářskou techniku a kancelářské vybavení. b) Grant nemůže být použit za účelem dosahování zisku. 6. Prezentace hl. m. Prahy a) Přidělením grantu nevzniká příjemci právo k užití znaku hl. m.prahy. b) Příjemce se zavazuje uvádět, pokud to dovolí povaha projektu, hl. m. Prahu a její logo na všech propagačních materiálech projektu jako poskytovatele grantu a zajistit důstojné podmínky prezentace hl. m. Prahy, viz grafický manuál 7. Seznámení s výsledky grantového řízení S výsledky grantového řízení se mohou žadatelé seznámit po schválení Radou hl. m. Prahy, případně Zastupitelstvem hl. m. Prahy, na odboru SMS MHMP nebo na internetových stránkách (http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/volny_cas_deti_a_mladeze/in dex.html). Oznámení o výsledcích grantového řízení budou všem žadatelům zasílána el. formou nebo v tištěné podobě bez udání důvodů. Až do konečného rozhodnutí o přidělení grantu nebudou poskytovány žádné dílčí informace. Podané projekty se žadatelům nevracejí. 8. Ochrana osobních údajů Žadatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (jméno a příjmení) hlavním městem Prahou ke všem úkonům souvisejícím s tímto grantovým řízením a s případným uvedením svých osobních údajů na tiskových materiálech hl. m. Prahy. Žadatelé dále podepíší čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči státnímu a dalším veřejným rozpočtům, na daních a na veřejném zdravotním a sociálním pojištění (viz část D formuláře). Vyhlášení jednotlivých programů I. Prostorové zajištění pravidelné činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase Vytvořit a udržet základní podmínky pro pravidelnou činnost s dětmi a mládeží ve volném čase. NNO s pravidelnou celoroční činností s dětmi a mládeží ve volném čase (min. 2x měsíčně). Z grantu mohou být hrazeny pouze náklady nezbytné na úhradu nájemného, provozních nákladů, pojištění prostor, drobné údržby a oprav kluboven a úhradu nájemného dalších prostor pro přímou činnost s dětmi a mládeží a skladů táborového a turistického materiálu na území hl. m. Prahy Žadatel podává na každý využívaný objekt samostatný projekt Uvést přesný popis a adresu prostor, na které je žádáno Uvést využití prostor cílovou skupinou 1.4. Upřesnit pravidelnou celoroční činnost s dětmi a mládeží (min. 2x měsíčně) přehledem aktivit Přímá realizace projektu v práci s dětmi a mládeží Maximální výše požadavku na drobnou údržbu a opravy činí Kč. K žádosti (projektu) doložte: Platný doklad o právních vztazích (např. doklad o vlastnictví nebo smlouva o dlouhodobém pronájmu, u oprav pronájem min. na 5 let) Platný doklad o výši dodávek - energie, vodné stočné, plyn, otop apod.

5 II. Prázdninová činnost s dětmi a mládeží (II/a, II/b, II/c) Podpořit pořádání prázdninových táborů pro pražské děti a mládež. Snížit celkovou výši poplatku tak, aby byly akce finančně přístupné pro co nejširší cílovou skupinu. NNO s pravidelnou celoroční činností s dětmi a mládeží ve volném čase (min. 2x měsíčně). Z grantu mohou být hrazeny náklady vázané na: II/a tábory realizované mimo území hl. m. Prahy spojené s úhradou dopravy, drobného spotřebního materiálu a ubytování (do ubytování u letních táborů lze zahrnout náklady spojené s pronájmem a sekáním louky). II/b příměstské tábory (prázdninové akce na území hl. m. Prahy) spojené s úhradou programu. II/c táborové či turistické základny a sklady mimo území hl. m. Prahy spojené s úhradou nájmu a provozních nákladů. Grant lze čerpat pouze na akce, které byly ve stanoveném termínu upřesněny na SMS MHMP dle bodu těchto podmínek. Přidělený grant v programu č. II/a a II/b je příspěvek, který bude stanoven v rámci grantového řízení, jehož výše vychází z celkového předpokládaného počtu účastníků a dnů uvedených v žádosti a je vypočítána na základě fixní částky na každý tzv. osoboden, určené na základě schváleného rozpočtu na rok Celková výše tohoto příspěvku a rozpětí pro jeho skutečné čerpání (minimální a maximální možná částka pro čerpání grantu na osoboden ) bude součástí usnesení RHMP, ZHMP a smlouvy. V případě, že počet skutečně realizovaných osobodnů bude nižší než počet osobodnů uvedených v žádosti, je žadatel povinen za tyto nerealizované osobodny vrátit odpovídající část grantu (počet osobodnů x fixní částka na osoboden ) na účet MHMP uvedený ve smlouvě bez zbytečného odkladu, nejpozději však do Žadatel podává vždy 1 projekt v podprogramu II/a a II/b, ve které rozpracuje jednotlivé akce V podprogramu II/c podává realizátor na každou táborovou či turistickou základnu samostatnou žádost Uvést formu (v případě akcí jejich přehled či odkaz na internetové stránky) pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží (minimálně 2x měsíčně) Minimální počet pražských účastníků do 18 let na jednotlivých akcích NNO je Grant je určen pouze pro pražské účastníky (s bydlištěm v Praze) Tábory jsou akce v délce 5 a více dnů, které jsou vázány pouze na období školních prázdnin pro hl. m. Prahu Uvést předpokládaný počet účastníků s dobou trvání jednotlivých táborů včetně předpokládané ceny (poplatku za 1 účastníka). U lyžařských táborů uveďte, zda cena obsahuje či neobsahuje poplatek za skipas Z programu nelze hradit mezinárodní akce Maximální výše požadavku na drobný spotřební materiál činí Kč Maximální výše požadavku na nájem a provozní náklady táborových základen činí Kč. K žádosti (projektu) doložte: K projektu na provozování táborových základen doložte aktuální doklad o vlastnictví nebo platnou smlouvu o dlouhodobém pronájmu a vytíženost základny žadatelem v rámci prázdninového provozu v roce V případě získání grantu doložte: V případě získání grantu vzniká příjemci (realizátorovi) povinnost upřesnit u všech táborů termín s předpokládaným počtem účastníků, výší poplatku pro 1 účastníka, přibližnou výší čerpání grantu na daný tábor a podrobným popisem místa konání tábora 15 dnů před začátkem prázdnin, během nichž se tábor uskuteční, elektronickou formou na ovou adresu na formuláři Upřesnění tábora v období školních prázdnin (ke stažení na internetových stránkách hl. m. Prahy) V případě, že příjemce grantu (realizátor) dle těchto Celoměstských programů akci upřesní a dále SMS MHMP neinformuje o jejím případném zrušení či změně zejména místa konání či

6 termínu a místním šetřením SMS MHMP zjistí, že akce nebyla realizována, je příjemce (realizátor) prostřednictvím žadatele povinen poskytnutý grant za daný tábor vrátit na účet MHMP bez zbytečného odkladu, nejpozději však do III. Akce ve volném čase pro děti a mládež na území hl. m. Prahy (III/a, III/b) Umožnit dětem a mládeži vhodnou a atraktivní nabídkou aktivit hodnotně využívat svůj volný čas. Zároveň rozvíjet nové formy činností zaměřených především na neorganizované děti a mládež ve věku let podporou pořádání jednorázových akcí na území hl. m. Prahy pro tuto cílovou skupinu. NNO. Z grantu mohou být hrazeny náklady spojené se zabezpečením akcí a programů vázané na: III/a akce pro děti do 15 let. Do tohoto podprogramu lze zařadit i akce pro širokou veřejnost. III/b akce pro středoškolskou a učňovskou mládež. Do tohoto podprogramu lze zařadit i akce pro vysokoškolskou mládež. Grant lze čerpat pouze na akce, které byly ve stanoveném termínu upřesněny na SMS MHMP dle bodu těchto podmínek Žadatel podává na každou akci samostatný projekt Minimální počet pražských účastníků do 20 let na jednotlivých akcích NNO je V případě získání grantu vzniká příjemci povinnost veřejného oznámení o konání akce Podpora je určena pouze na akce, které jsou realizovány o víkendech, v pracovní dny v odpoledních hodinách a v období školních prázdnin, případně svátků. V případě získání grantu doložte: V případě získání grantu vzniká příjemci (realizátorovi) povinnost podat informaci o konání akce s předpokládaným počtem účastníků, případnou výší poplatku pro 1 účastníka, přibližnou výší čerpání grantu na danou akci a podrobným popisem místa konání akce nejpozději 5 dnů před jejím uskutečněním elektronickou formou na ovou adresu na formuláři Upřesnění akce ve volném čase na území hl. m. Prahy (ke stažení na internetových stránkách hl. m. Prahy) V případě, že příjemce (realizátor) grantu dle podmínek akci upřesní a dále SMS MHMP neinformuje o jejím případném zrušení či změně místa konání či termínu a místním šetřením SMS MHMP zjistí, že akce nebyla realizována, je příjemce (realizátor) prostřednictvím žadatele povinen poskytnutý grant vrátit zpět hl. m. Praze bez zbytečného odkladu, nejpozději však do IV. Volnočasové kluby pro neorganizované děti a mládež Podpořit vznik nových a provoz stávajících klubů pro neorganizované děti a mládež. NNO. Z grantu mohou být hrazeny náklady na úhradu pronájmů prostor, provozní náklady, vybavení klubu, propagační materiály a ostatní osobní náklady Žadatel podává na každý provozovaný klub samostatný projekt Zajistit provoz ve dnech školního vyučování min. 15 hodin týdně, min. 4 dny v týdnu v odpoledním čase, zpravidla 3 hodiny denně. V období školních prázdnin pro hl. m. Prahu, podle podmínek lokality daného klubu, min. po dobu 10 dnů Zajistit informovanost o oblasti volného času dětí a mládeže v hl. m. Praze přímo v klubu pomocí informačního prostoru (nástěnka, internet, knihovna apod.) Zajistit propagaci a výrazné označení klubu Stanovit pravidla provozu klubu a jejich viditelného umístění, která mimo jiné zakazují užívání alkoholických nápojů, kouření, návykových látek, násilí či šikanu. Spolupracovat s MČ a policií Zajistit bezplatný vstup do prostor klubu.

7 4.7. Činnosti v klubu zajišťuje pedagogický nebo sociální pracovník. K žádosti (projektu) doložte: Platný doklad o právních vztazích (např. doklad o vlastnictví nebo smlouva o pronájmu min. na období, na které je žádáno) Platný doklad o výši dodávek - energie, vodné stočné, plyn, otop apod Přehled vytížení klubu (počet účastníků s uvedením věkového průměru po měsících) za období Poznámka - charakteristika volnočasového klubu: Klub poskytuje otevřenou nabídku spontánních činností pro volně příchozí děti a mládež (od zahájení školní docházky do 26 let) v době jejich volného času. Dále poskytuje: - bezpečné prostředí umožňující trávení volného času s eliminací negativních společenských jevů - nabídku, podporu a iniciaci různých volnočasových aktivit a zájmů podle potřeb účastníků v prostorech klubu i mimo něj (soutěže, besedy, sport, četba, promítání, využití internetu, poslech hudby, deskové hry apod.) - individuální přístup (zejména komunikace a spolupráce s vrstevníky a pracovníky klubu) - prevenci proti rizikovému chování V. Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území hl. m. Prahy Podpořit pořádání vícedenních akcí a umožnit pražským dětem a mládeži trávení volného času mimo území hl. m. Prahy se zaměřením na výchovu k aktivnímu životnímu stylu. NNO s pravidelnou celoroční činností s dětmi a mládeží ve volném čase (min. 2x měsíčně). Z grantu mohou být hrazeny pouze náklady na úhradu dopravy a ubytování při akcích mimo hl. m. Prahu. Přidělený grant v programu č. V. je příspěvek, který bude stanoven v rámci grantového řízení, jehož výše vychází z celkového předpokládaného počtu účastníků a dnů uvedených v žádosti a je vypočítána na základě fixní částky na každý tzv. osoboden, určené na základě schváleného rozpočtu na rok Celková výše tohoto příspěvku a rozpětí pro jeho skutečné čerpání (minimální a maximální možná částka pro čerpání grantu na osoboden ) bude součástí usnesení RHMP, ZHMP a Smlouvy o poskytnutí účelové dotace grantu. V případě, že počet skutečně realizovaných osobodnů bude nižší než počet osobodnů uvedených v žádosti, je žadatel povinen za tyto nerealizované osobodny vrátit odpovídající část grantu (počet osobodnů x fixní částka na osoboden ) na účet MHMP uvedený ve smlouvě bez zbytečného odkladu, nejpozději však do Žadatel podává pouze 1 projekt, ve kterém rozpracuje jednotlivé akce Uvést formu pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží (minimálně 2x měsíčně) Minimální počet účastníků do 18 let na jednotlivých akcích NNO je Podpora je určena pouze na akce v délce 2 4 dny, které jsou v době mimo školní vyučování (víkendy, ve dnech pracovního klidu, v pracovní dny v odpoledních hodinách, v období školních prázdnin a ve dnech volna vyhlášeného řediteli škol) Z programu nelze hradit mezinárodní akce. VI. Podpora účasti dětí a mládeže na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí Podpořit účast kolektivů dětí a mládeže na prezentačních a soutěžních akcích odborného charakteru pořádaných mimo území ČR zahraničním partnerem nebo ve spolupráci se zahraničními partnery. NNO. Z grantu mohou být hrazeny pouze náklady spojené se zabezpečením účasti na akcích Žadatel podává na každou akci samostatný projekt Uvést zaměření a obsah akce Uvést název a adresu zahraničního partnera v popisu projektu.

8 6.4. Maximální věková hranice účastníků je 26 let Grant lze poskytnout na akce pořádané ve spolupráci se zahraničním partnerem činným v oblasti práce s dětmi a mládeží, jejichž programu se zúčastní společně děti a mládež pražského i zahraničního subjektu Grant lze poskytnout také na vyslání nejlepších kolektivů na mezinárodní soutěže a přehlídky pořádané v zahraničí v odborných disciplínách Grant je určen pouze pro pražské účastníky Grant není určen na pobytové zájezdy a rekreace. Poznámka: V případě oficiálního pozvání zahraničního partnera doložte jeho kopii. VII. Podpora akcí a aktivit SVČ pro děti a mládež ve volném čase (VII/a, VII/b, VII/c, VII/d, VII/e, VII/f) Podpořit činnost SVČ v hl. m. Praze v rámci přímé práce především s neorganizovanými dětmi a mládeží. SVČ (domy dětí a mládeže). Z grantu mohou být hrazeny pouze náklady spojené s pořádáním akcí a aktivit: VII/a - akce pro děti, mládež a širokou veřejnost, festivaly s celopražským významem pro více jak 100 účastníků na území hl. m. Prahy (programové zajištění, OON, drobný spotřební materiál) VII/b - akce lokálního významu do 100 účastníků na území hl. m. Prahy (programové zajištění, OON, drobný spotřební materiál) VII/c - prázdninové tábory výjezdové pro děti a mládež (doprava, ubytování, drobný spotřební materiál) VII/d - prázdninové tábory příměstské pro děti a mládež (programové zajištění, OON, drobný spotřební materiál) VII/e - volnočasové kluby pro děti a mládež (provozní náklady, OON, drobný spotřební materiál) VII/f - vícedenní akce mimo území hl. m. Prahy pro děti a mládež (doprava, ubytování) Přidělený grant v podprogramu č. VII/b, VII/c, VII/d a VII/f je příspěvek, který bude stanoven v rámci grantového řízení, jehož výše vychází z celkového předpokládaného počtu účastníků a dnů uvedených v žádosti a je vypočítána na základě fixní částky na každý tzv. osoboden. Celková výše tohoto příspěvku a rozpětí pro jeho skutečné čerpání (minimální a maximální možná částka pro čerpání grantu na osoboden ) bude součástí usnesení RHMP a ZHMP. V případě, že počet skutečně realizovaných osobodnů bude nižší než počet osobodnů uvedených v žádosti, je žadatel povinen za tyto nerealizované osobodny vrátit odpovídající část grantu (počet osobodnů x fixní částka na osoboden ) v rámci rozpočtového opatření. VII/a - akce pro děti, mládež a širokou veřejnost, festivaly s celopražským významem pro více jak 100 účastníků na území hl. m. Prahy 7.1.a. Žadatel podává na každou akci samostatný projekt. 7.2.a. 7.3.a. Uvést předpokládaný počet účastníků. Podpora je určena pouze na akce, které jsou v době mimo školní vyučování (víkendy, ve dnech pracovního klidu, v pracovní dny v odpoledních hodinách, v období školních prázdnin a ve dnech volna vyhlášeného řediteli škol) 7.4.a. V případě získání grantu vzniká příjemci povinnost veřejného oznámení o konání akce. Grant lze čerpat u programu VII/a pouze na akce, které byly ve stanoveném termínu upřesněny na SMS MHMP dle bodu těchto podmínek.

9 VII/b - akce lokálního významu do 100 účastníků na území hl. m. Prahy 7.1.b. Žadatel podává na každý typ akcí či aktivit samostatný projekt. (akce lokálního významu - menšího rozsahu a tvořivé dílny) 7.2.b. Uvést předpokládaný počet účastníků na akcích. 7.3.b. Podpora je určena pouze na akce, které jsou v době mimo školní vyučování (víkendy, ve dnech pracovního klidu, v pracovní dny v odpoledních hodinách, v období školních prázdnin a ve dnech volna vyhlášeného řediteli škol). 7.4.b. V případě získání grantu vzniká příjemci povinnost veřejného oznámení o konání akce. Grant lze čerpat u programu VII/b pouze na akce, které byly ve stanoveném termínu upřesněny na SMS MHMP dle bodu těchto podmínek a za účasti min. 10 účastníků do 20 let u tvořivých dílen a min. 20 účastníků do 20 let u ostatních akcí. VII/c - prázdninové tábory výjezdové pro děti a mládež 7.1.c. Žadatel podává pouze 1 projekt na tábory mimo hl. m. Prahu, ve kterém rozpracuje jednotlivé akce. 7.2.c. Podpora je vázána pouze na tábory konané na území ČR v období školních prázdnin pro hl. m. Prahu a pro pražské účastníky (s bydlištěm v Praze). 7.3.c. Uvést předpokládaný počet účastníků s dobou trvání jednotlivých táborů včetně zdůvodnění požadavku v souladu s finanční náročností akce, předpokládanou výši poplatku za účastníka. 7.4.c. Tábory jsou akce v délce 5 a více dnů, které jsou vázány pouze na období školních prázdnin pro hl. m. Prahu. Grant lze čerpat u programu VII/c pouze na akce, které byly ve stanoveném termínu upřesněny na SMS MHMP a dle bodu těchto podmínek za účasti min. 10 účastníků do 18 let. VII/d - prázdninové tábory příměstské pro děti a mládež 7.1.d. Žadatel podává pouze 1 projekt na příměstské tábory, ve kterém rozpracuje jednotlivé akce. 7.2.d. Podpora je vázána pouze na tábory konané v období školních prázdnin pro hl. m. Prahu a pro pražské účastníky (s bydlištěm v Praze). 7.3.d. Uvést předpokládaný počet účastníků s dobou trvání jednotlivých táborů včetně zdůvodnění požadavku v souladu s finanční náročností akce, předpokládanou výši poplatku za účastníka. 7.4.d. Tábory jsou akce v délce 5 a více dnů, které jsou vázány pouze na období školních prázdnin pro hl. m. Prahu. Grant lze čerpat u programu VII/d pouze na akce, které byly ve stanoveném termínu upřesněny na SMS MHMP a dle bodu těchto podmínek a za účasti min. 10 účastníků do 18 let. VII/e - volnočasové kluby pro děti a mládež 7.1.e. Žadatel podává na každý provozovaný klub samostatný projekt. 7.2.e. Zajistit provoz klubu ve dnech školního vyučování min. 15 hodin týdně, min. 4 dny v týdnu v odpoledním čase zpravidla 3 hodiny denně. V období školních prázdnin pro hl. m. Prahu podle podmínek lokality daného klubu min. po dobu 10 dnů. 7.3.e. Zajistit informovanost o oblasti volného času dětí a mládeže v hl. m. Praze přímo v klubu pomocí informačního prostoru (nástěnka, internet, knihovna apod.). 7.4.e. Zajistit propagaci a výrazné označení klubu. 7.5.e. Zajistit bezplatný vstup do prostor klubu. 7.6.e. Stanovit pravidla provozu klubu a jejich viditelného umístění, která mimo jiné zakazují užívání alkoholických nápojů, kouření, návykových látek, násilí či šikanu. Spolupracovat s MČ a policií. 7.7.e. Činnosti v klubu zajišťuje pedagogický nebo sociální pracovník. 7.8.e. K žádosti doložit přehled vytížení klubu (počet účastníků s uvedením věkového průměru po měsících) za období Poznámka - charakteristika volnočasového klubu: Klub poskytuje otevřenou nabídku spontánních činností pro volně příchozí děti a mládež (od zahájení školní docházky do 26 let) v době jejich volného času. Dále poskytuje: - bezpečné prostředí umožňující trávení volného času s eliminací negativních společenských jevů

10 - nabídku, podporu a iniciaci různých volnočasových aktivit a zájmů podle potřeb účastníků v prostorech klubu i mimo něj (soutěže, besedy, sport, četba, promítání, využití internetu, poslech hudby, deskové hry apod.) - individuální přístup (zejména komunikace a spolupráce s vrstevníky a pracovníky klubu) - prevenci proti rizikovému chování VII/f - vícedenní akce mimo území hl. m. Prahy pro děti a mládež 7.1.f. Žadatel podává pouze 1 projekt. 7.2.f. Uvést předpokládaný počet účastníků na akcích. 7.3.f. Podpora je určena pouze na akce v délce 2 4 dny, které jsou v době mimo školní vyučování (víkendy, ve dnech pracovního klidu, v pracovní dny v odpoledních hodinách, v období školních prázdnin a ve dnech volna vyhlášeného řediteli škol). Grant lze čerpat u programu VII/f pouze za účasti min. 10 účastníků do 18 let. V případě získání grantu doložte: V případě získání grantu na akce vzniká příjemci povinnost podat informaci o konání akce s předpokládaným počtem účastníků, případnou výší poplatku pro 1 účastníka, přibližnou výší čerpání grantu na danou akci a podrobným popisem místa konání elektronickou formou na ovou adresu na formuláři Upřesnění akce ve volném čase na území hl. m. Prahy (ke stažení na internetových stránkách hl. m. Prahy) 5 dnů před jejím uskutečněním. V případě táborů vzniká ohlašovací povinnost 15 dnů před začátkem prázdnin, během nichž se tábor uskuteční, elektronickou formou na ovou adresu na formuláři Upřesnění tábora v období školních prázdnin (ke stažení na internetových stránkách hl. m. Prahy) V případě, že příjemce grantu dle podmínek akci upřesní a dále SMS MHMP neinformuje o jejím případném zrušení či změně místa konání či termínu a místním šetřením SMS MHMP zjistí, že akce nebyla realizována, je příjemce (SVČ) povinen poskytnutý grant vrátit zpět hl. m. Praze v rámci finančního vypořádání za rok 2015.

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 26.11.2014 PROGRAM PODPORY ČINNOSTI PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE 1. Jednorázové akce ve volném

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více