REDAKČNÍ ANKETA NA TÉMA KAMERY :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REDAKČNÍ ANKETA NA TÉMA KAMERY :"

Transkript

1 7 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 18. ÚNORA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 26. ÚNORA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Jak dál v automobilovém průmyslu (II.) str. 2 Zprávy ze zahraničí str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Preventivní programy zdravotních pojišťoven v roce 2010 (I.) Plakát OS KOVO Jó, kamaráde! Kde nepomůže korupce, tam musí nastoupit obstrukce. My svoji vůli prosadíme za každou cenu Tripartita k útokům zelených JAKÝ JE ZÁVĚR Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ? Po zelené kritice protikrizových opatření schválených tripartitou 2. února se sešli představitelé vlády, odborů a zaměstnavatelů znova 12. února. Vůči mediálním útokům členů Strany zelených se ohradili v prohlášení Závěr z jednání mimořádného předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody ČR konaného dne 12. února Tento závěr dále otiskujeme. (V minulém čísle jsme o útocích zelených informovali v článku Zelení se obuli do tripartity.) Předsednictvo Rady hospodářské a sociální dohody ČR je znepokojeno výroky a nátlakovými akcemi představitelů Strany zelených, která se snaží zpochybnit závěry tripartitní dohody nad 38 opatřeními na překonání dopadů hospodářské recese. Cílem společného materiálu bylo zmírnit dopady historicky hluboké hospodářské recese, napomoci podnikům získat zakázky, nalézt možnosti zmírnění dopadů na zaměstnanost a veřejné finance. Považuje za výrazný úspěch skutečnost, že sociální partneři vláda, zaměstnavatelé, odbory -, vedeni společným zájmem se dokázali shodnout na opatřeních, která by mohla přispět k překonání dopadů recese. Byl to kompromis, umění možného. Při vstupu na pracoviště a na vrátnicích nejspíš přítomnost kamery nevadí, něco jiného je trvalé sledování lidí při práci REDAKČNÍ ANKETA NA TÉMA KAMERY : Je sledování zaměstnanců v ČR problém? Nedávno se ministr pro lidská práva M. Kocáb vyslovil proti špehování zaměstnanců prostřednictvím kamer na pracovištích a vyslovil přání, aby inspektoráty práce prověřovaly to, zda zaměstnavatelé tímto způsobem nezneužívají kontrolu svých zaměstnanců a neporušují jejich soukromí. Představitelé zaměstnavatelů s tímto záměrem vyjádřili nesouhlas. Poté téma jaksi vyšumělo. V redakční anketě se ptáme: Souhlasíte s iniciativou ministra Kocába? Je v ČR špehování zaměstnanců, respektive jejich sledování kamerami, podle vás problém, který je třeba řešit? A jaká je situace ve firmě (firmách), jejíž zaměstnance zastupujete? ZDENĚK PAVELČÍK, předseda ZO OS KOVO Česká zbrojovka, a. s., Uherský Brod: S iniciativou ministra Kocába souhlasím. Myslím si, že u některých zaměstnavatelů skutečně probíhá špehování zaměstnanců pomocí kamer a je zneužíváno především ke sledování využívání pracovní doby, kontrole a ovlivňování výkonu a výkonových norem. Jsou známy i případy z médií a nechybí osobní poznatky od kolegů u různých zaměstnavatelů v ČR, kde dochází k porušování soukromí i na šatnách, v kuchyňkách, jídelnách apod., což je nezákonné. U nás v ČZ, a. s., je kamerový systém používán již několik let na ochranu majetku a ke sledování pohybu výráběných zbraní a jejich dílů po podniku. Taktéž je sledován pohyb osob, především cizích. Sledování probíhá u vchodů a východů z budov a podniku, na což jsou všichni upozorněni výstražnými cedulkami, že celý podnik je sledován kamerovým systémem. Při zavádění kamerového systému jsme řešili pokusy o jeho zneužití ke kontrole dodržování pracovní doby zaměstnanců na pracovištích. V současné době už takové podněty nedostávám. BŘETISLAV WITWER, předseda ZO OS KOVO Brano, Hradec nad Moravicí: Kamery jsou u nás ve firmě instalovány kvůli prevenci krádeží, ale nacházejí se jen při vstupech a výstupech na pracoviště. Většina lidí si na to zvykla a nestěžuje si. JIŘÍ BARTOŠ, předseda ZO OS KOVO Minerva Boskovice, a. s.: V naší firmě s tím bohudík nemáme žádné zkušenosti. V našem podniku si vystačí managemet s klasickými metodami kontroly a komunikace vedoucích se zaměstnanci a my, zaměstnanci, považujeme tento styl řízení podniku za bezprostřednější, komunikativnější a lidsky přijatelnější než fízlování přes kamery. I když v zaměstnání nelze mluvit o nějakém (Pokračování na str. 2) (Pokračování na str. 3) 1

2 Dne 21. ledna 2010 se v sídle Sdružení AP v Praze uskutečnilo společné jednání pracovní skupiny pro vyhodnocování dohody o spolupráci a jejích dodatků. Za odvětvovou sekci automobilového průmyslu OS KOVO se jednání zúčastnili Břetislav Witwer, Vladimír Kment, Jiří Bršťák, Antonín Majer a za úsek odborové politiky Ing. Zdeněk Dobiáš; za Sdružení automobilového průmyslu členové představenstva Ing. Pavel Juříček, PhD., Ing. Miroslav Bureš, CsC., Ing. Antonín Šípek a Ing. Pavel Ešner, referent pro vnitřní vztahy. Co bylo předmětem jednání této skupiny: 1. Výhledy automobilového průmyslu Obě strany se shodují v tom, že situace v evropském automobilovém průmyslu není ve výhledu na rok 2010 i přes některé dílčí pozitivní signály nijak optimistická. V současné době je avizováno snižování výroby u většiny evropských automobilek, což bude mít negativní dopady na české dodavatele v dalším průběhu roku Dočasná opatření kurzarbeit Ve vládním materiálu Východiska z ekonomické krize, který byl projednán na tripartitě 21. ledna, není kurzarbeit zmíněn. Kurzarbeit je řešení částečné nezaměstnanosti za slušných podmínek, které se vyplatí všem - jak státu, tak i zaměstnavatelům. Toto opatření se úspěšně realizovalo v roce 2009 ve Spolkové republice Německo. Dle dostupných informací vláda ČR se zavedením kurzarbeitu v materiálu pro jednání 82. plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR ze dne nepočítala (z finančních důvodů). Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejich důsledků - v bodě 18 se kurzarbeit objevil. Zpracovat analýzu - zodpovědné ministerstvo práce a financí ČR za spolupráce ČMKOS, OS KOVO a SPD ČR. Termín první pololetí. Obě strany (Sdružení a autosekce) se shodly na jednoznačné podpoře uplatnění kurzarbeitu. Shoda panuje i v tom, že při prosazování tohoto opatření vůči vládě ČR budou zdůrazňovány argumenty týkající se úspor na straně státu a argument zachování zaměstnanosti. 3. Vzdělávání v technických profesích Obě strany dále vyjádřily svou podporu programu Školení je šance a Vzdělávejte se, které v loňském roce vyhlásilo MPSV ČR. Ze strany odborů budou podporovány i připravované vzdělávací projekty Sdružení automobilového průmyslu Autoadapt a Auta nás baví a již probíhající projekt IQ 2 KOVÁK číslo února 2010 JAK DÁL V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU? (II.) Co přineslo společné jednání odborů a zaměstnavatelů V minulém čísle jsme pod tímto titulkem otiskli informaci o společném jednání pracovní skupiny zaměstnavatelů, tj. Sdružení automobilového průmyslu, a odborů, tj. odvětvové sekce automobilového průmyslu OS KOVO, z 21. ledna. Autorem této informace byl Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu Sdružení. Dnes přinášíme informaci o uvedeném jednání od představitele odborů Břetislava Witwera, předsedy autosekce OS KOVO. Industry. 4. Obnova vozového parku v ČR Obě strany společně prohlašují, že vláda ČR by měla připravit komplexní program obnovy vozového parku. Jednotlivé prvky tohoto programu však vyžadují veřejnou diskusi k navození konsenzu. Zároveň bude nutné nastavit parametry systému tak, aby přinesly žádoucí efekty (zlepšení ekologie, zvýšení bezpečnosti provozu) při zachování sociální únosnosti ve vazbě na veřejnou dopravní obslužnost v jednotlivých regionech. 5. Smlouva EU o volném obchodu s Jižní Koreou Obě strany v souladu se svými dřívějšími prohlášeními jednoznačně odmítají schválení předmětné dohody ze strany ČR. 6. Ochranářská opatření některých zemí Obě strany vyjadřují nesouhlas s ochranářskými opatřeními, která se některé země EU snaží prosazovat z vládní úrovně. 7. Státní, veřejné a soukromé zakázky Při jednání se státní správou a samosprávou budou obě strany podporovat tzv. metodu poslední výzvy. V době ekonomické recese by měla být preferována zásada, aby ke státním a veřejným, ale i soukromým zakázkám byly, samozřejmě v souladu s principy volného obchodu, v co možná nejvyšší míře využívány výrobní firmy působící na území ČR. 8. Riziková práce V poslední době došlo k dramatickému nárůstu rizikové práce ve všech zemích v Evropě i v celém světě. Pracovní místo je možné každopádně považovat za rizikové, pokud je to pracovní místo s malou nebo žádnou jistotou pracovního místa (pracovní místo na dobu určitou, dočasná agenturní práce apod.) Obě strany se shodují na žádoucím omezení počtu pracovních agentur a zejména na sjednocení podmínek pro služby, které při zprostředkování práce tyto subjekty poskytují. 9. Různé V tomto bodě se projednala problematika daně z příjmu fyzických a právnických osob, kde nedošlo ke shodě, a otázka odvodu sociálního pojištění za rok 2007 ve vazbě na chybu v zákoně. Strana odborů předložila návrh na revizi dohody o spolupráci a jejích dodatků, strana Sdružení automobilového průmyslu s tímto návrhem vyslovila souhlas a požádala odbory o zpracování návrhu. Strany se dále dohodly, že Sdružení vydá tiskovou informaci se základními závěry z tohoto jednání. BŘETISLAV WITWER, předseda ZO OS KOVO Brano, Hradec nad Moravicí, a předseda odvětvové sekce automobilového průmyslu OS KOVO Valná hromada sekce UZ a SOŠ JAK OPTIMALIZOVAT A SLUČOVAT ŠKOLY? Sekce učňovských zařízení a středních odborných škol (sekce UZ a SOŠ) sdružuje 17 základních organizací OS KOVO, které působí ve středních odborných školách. Valná hromada této sekce jednala 26. ledna a stanovila si aktuální úkoly. V současné době, kdy dochází k úbytku populace patnáctiletých a ekonomická krize dopadla do všech činností, je hlavním úkolem sekce zachování především tříletých a čtyřletých učebních oborů, které připravují žáky na povolání. Při naplnění středních škol v průměru na 80 procent kapacity je na pořadu dne opět optimalizace a slučování škol. Valná hromada uložila všem svým členům, aby usilovali v rámci komisí pro vzdělávání a lidské zdroje v jednotlivých krajích o to, aby redukce počtu tříd na jednotlivých školách byla proporcionální a zachovalo se alespoň 25 procent kapacity regionálního školství pro učební a studijní obory připravující žáky na povolání. I přes současnou ekonomickou krizi je nutné připomenout, že hnacím motorem národního hospodářství je průmysl, a pokud dnes nebudeme připravovat pracovní síly pro toto odvětví, po odeznění krize budeme zaměstnávat místo domácí pracovní síly zahraniční pracovníky a nebo pracně rekvalifi kovat nezaměstnané z řad absolventů středních škol a gymnázií. Členové sekce UZ a SOŠ OS KOVO vykonávají činnost ve všech těchto orgánech jako neuvolnění funkcionáři a bez nároku na jakoukoliv odměnu. Proto jim za tuto nelehkou práci patří srdečně poděkovat. JOSEF VELÍK, předseda sekce UZ a SOŠ OS KOVO Tripartita k útokům (Dokončení ze str. 1) Jedná se o úkoly, jejichž plnění bude průběžně vyhodnocováno. Odmítá však, aby byl 38bodový materiál zpochybňován jako celek. Upozorňuje na skutečnost, že jakákoliv časová prodleva může mít vážné důsledky. Vyjadřuje podiv nad tím, že zástupce Strany zelených, ministr životního prostředí, se osobně nikdy nezúčastnil jednání Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity), i když byl přizván. První jeho účast je datována až lednem Debata o východiscích z krize probíhala v rámci tripartity na různých úrovních již od listopadu Ministerstvo životního prostředí ČR dlouhodobě nespolupracuje v rámci tripartity a jeho zástupci se zúčastňují jednání velmi zřídka. Předsednictvo RHSD jednoznačně odmítá vtahování 38bodové dohody do předvolební kampaně a potvrzuje její platnost. Zástupci vlády ujistili sociální partnery, že formulace usnesení vlády ČR zavazuje její členy k plnění úkolů z materiálu 38 bodů, a to jak věcně, tak i termínově. (red.)

3 KOVÁK číslo února 2010 ZAPŮJČENÍ PRACOVNÍCI MODERNÍ OTROCI V Rakousku zaznívá kritika agenturního zaměstnávání Moderní otroci, pracovní síly druhé třídy, mzdový dumping těmito přirovnáními kritizovali odborníci Pracovní komory v Salcburku takzvané zapůjčované (agenturní) pracovníky. VÍDEŇSKÝ TREND? Více žen do čela podniků Taková pověst zapůjčených pracovníků je dobře známa, konstatoval rakouský deník Der Standard, podle něhož se však podnikatelské kruhy snaží závažný problém všemožně omlouvat a bagatelizovat. Tak šéf oddělení personálních agentur Rakouské hospodářské komory Gerhard Flenreis na základě nedávné studie prohlásil, že dočasní pracovníci vydělávají údajně často i více než kmenoví zaměstnanci. Někteří prý i dokonce udělají kariéru, tvrdil Flenreis na základě jakési analýzy údajů Hlavního svazu rakouských sociálních pojišťoven. Jeho argumenty odmítl předseda Pracovní komory v Salcburku Siegfried Pichler, podle něhož se zapůjčeným pracovníkům nevede dobře. Jsou první, kdo musí odejít, konstatoval Pichler, který připustil, že zapůjčené síly nemusí podnikatelům přijít levněji než kmenoví zaměstnanci. Pro podniky je však pohodlnější mít dočasné pracovníky, neboť je mohou snadno propustit bez souhlasu podnikové rady. A nemusí se pak starat o jejich další osud, uvedl. Nejvíce však Pichlerovi vadí paragraf v podnikovém právu, který umožňuje vykazovat zapůjčené pracovníky v bilancích jako věcné náklady. A upozornil, že důsledkem těchto dovolených bilančních triků jsou pak vždy špatně placení a špatně sociálně zabezpečení lidé. Zdůraznil, že personální náklady musí zůstat personálními náklady. Odsoudil rovněž, že některé podniky zaměstnávají raději zapůjčené než regulérní pracovníky, přičemž máme i takové, jež tak činí léta a dokonce i desítky let. Manažeři se pak jen hájí tím, že vedení koncernu nepřipouští růst personálních nákladů. Podle předsedy salcburské pracovní komory by mělo platit, že pokud bude zapůjčený pracovník zaměstnán déle než půl roku, musel by se jeho pracovní poměr přeměnit v trvalý. JAN HÁLA Do pěti let budou mít ženy ve vedení podniků ve Vídni zastoupení z 50 procent, tvrdí předsedkyně Hospodářské komory v rakouské metropoli Brigitte Janková. V poslední době se v tomto směru už hodně udělalo. Spokojena však budu, až podíl žen na špici bude 50 procent. Při pozitivním hospodářském vývoji by to bylo možné do pěti let, prohlásila nedávno v rakouském hospodářském deníku Wirtschaftsblatt. V současné době ovládají ženy 37,2 procenta z celkem firem v hlavním městě. Podobné číslo dává i údaj o nově založených podnicích ve Vídni v roce 2009: z celkem 6350 nových vlastníků bylo 37,8 žen. Vídeňačky však převládají v počtu vlastníků živností s jedním pracovníkem, tj. v tomto případě pracovnicí. Jelikož většina z nich je i matkami, chce B. Janková prosadit jejich daňové osvobození z mezd do 1500 euro ročně, jež platí hospodyňkám ve svých domácnostech. Nespokojena je i s tím, že majitelky firem musí hradit nemocenské, důchodové a úrazové pojištění zaměstnankyň, zatímco nesamostatně výdělečné ženy tuto povinnost nemají. Také placení důchodového pojištění z částek za přesčasové hodiny by předsedkyně Hospodářské komory ráda přesunula ze zaměstnavatelek na zaměstnankyně. Za velkou příležitost pro podnikatelky považuje takzvané ekologické hospodářství, nabízející různé množnosti uplatnění. (jh) PLÁN ŠPANĚLSKÝCH ODBORŮ: Jak drasticky snížit nezaměstnanost Generální tajemník Federace kovo, stavba a příbuzné obory (MCA) Všeobecného svazu pracujících (UGT) Manuel Fernández Lito v závěrečný den 9. sjezdu MCA-UGT 13. února v Navaře oznámil, že předložil španělské vládě desetiletý plán rozvoje s prioritním cílem rekonstrukce dvou miliónů bytů a drastického snížení nezaměstnanosti. Podle jeho slov by jen v roce 2010 bylo možno upravit takto bytů a vytvořit tak pracovních příležitostí, což by umožnilo snížit hrozivou tařka dvacetiprocentní nezaměstnanost. Ve Španělsku je ve skutečnosti možná až deset miliónů bytů v různém stupni devastace, jejichž neutěšený stav vyžaduje opravu, upozornil Manuel Fernández. Šéf přední odborové federace připomněl, že kromě práce přímo na stavbách by vznikly další pracovní příležitosti v oborech pracujících pro stavební průmysl a v navazujících službách. Zdůraznil rovněž, že by se zaměstnáním lidí bez práce uspořily dosavadní příspěvky v nezaměstnosti. Je to akce, jež stojí za to, prohlásil Lito. (jh) IG Metall má 2,26 miliónu členů POČET KOVÁKŮ V SRN SE PŘÍLIŠ NEMĚNÍ Odborový svaz pracovníků ve strojírenství a elektrotechnice (IG Metall), největší ve Spolkové republice, obstál i v době vážné hospodářské krize a zachoval si relativně stabilní členskou základnu. Konstatoval to nedávno předseda IG Metall Berthold Huber, podle něhož počet členů svazu v roce 2009 poklesl o 1,6 procenta na 2,26 miliónu. S odchodem necelých kováků a příchodem více než nových ubylo ve skutečnosti jen asi členů. Vzhledem k masivnímu poklesu zakázek podnikatelů ve strojírenském a elektrotechnickém odvětví a zániku asi pracovních míst v minulém roce se tak kováckému odborovému svazu dařilo i přes negativní důsledky krize držet počet členů na stabilní úrovni, konstatoval předseda Huber. (jh) Propad obratu švýcarského výrobce brusných kotoučů Šokující propad obratu musela přiznat švýcarská fi rma Winterthur Technologie, vyrábějící brusné kotouče pro strojírenský průmysl, jež za loňský rok vykázala pokles o 37 procent na 208 miliónů franků. Jde o prudké snížení odbytu oproti roku 2008, kdy tento producent z města Zug ve středním Švýcarsku docílil rekordního obratu 347 miliónů franků, jak uvedla internetová verze NZZ Online švýcarského deníku Neue Zürcher Zeitung. Winterthur Technologie se alespoň utěšuje výsledkem čtvrtého čtvrtletí 2009, kdy se obrat poněkud zvýšil a ztráta byla jen 17 procent, což vedení považuje za nadějný signál ke zlepšení. (jh) REDAKČNÍ (Dokončení ze str. 1) narušování soukromí, přece jen z psychologického hlediska neustálý anonymní dohled může být pro člověka frustrující. JOSEF MIČÍK, předseda ZO OS KOVO JAWA Týnec nad Sázavou: V naší společnosti se sledování zaměstnanců pomocí kamer neprovádí. Souhlasím s ministrem Kocábem. Pouze ve výjimečných případech - například bezpečnostní důvody atd. - bych se sledováním souhlasil. JAN KOZEL, předseda ZO OS KOVO při a. s. Walter, Praha: Je to jediná věc, ve které s Kocábem souhlasím. Kamery se mají používat jen na zabezpečení majetku společnosti. V GE Aviation Czech, s. r. o., to skoro platí. Připravila JANA BENEŠOVÁ Ilustrační snímek Jaroslav Hodík KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč, L. Zimmermann Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo února 2010 VEŠLI DO DĚJIN ČESKÉ TECHNIKY Medailonky předních osobností (XIV.) S moderním průmyslovým rozvojem českých zemí v rámci tehdejší habsburské monarchie je spjato jméno bohatého podnikatele a obchodníka Hermanna Dietricha Lindheima, jemuž nebylo cizí sociální cítění. Hermann Dietrich Lindheim Lindheimovy podnikatelské aktivity v Čechách měly mimořádný význam pro východočeskou textilní oblast a její přechod od zpracování lnu k bavlně na rozhraní 30. a 40. let 19. století; později - v souvislosti s rozvojem železniční sítě - Lindheim rozšířil svou činnost o investování do českého hutnictví železa a do výstavby železnic. Jak píše historik, na scénu hospodářských aktivit vstoupil v jeho osobě podnikatel velkého formátu a velké odvahy riskovat (M. Myška, Rytíři průmyslové revoluce, 1997, dále Rytíři průmyslové revoluce). Hermann Dietrich Lindheim pocházel z rodiny židovského obchodníka zabývajícího se dovozem a prodejem strojových bavlněných přízí z Anglie. Podle některých pramenů se narodil roku 1791 v Oldrzychowicích (Ullersdorf) v Kladsku, jiné uvádějí 30. červenec 1790 ve Vratislavi v pruském Slezsku. Z otcovy iniciativy mladý Lindheim absolvoval studijní pobyt v zahraničí, kde se sedm let seznamoval s technikou a provozem nejvyspělejších anglických přádelen. Po návratu zahájil svou podnikatelskou aktivitu v místě, kde poptávka po anglických přízích byla nejvyšší v hrabství Kladském (Rytíři průmyslové revoluce). Spolu s mladším bratrem J. M. Lindheimem, rovněž obchodníkem s anglickým zbožím, nashromáždili tak ve 20. a počátkem 30. let 19. století dostatečně velký kapitál, který oběma bratrům umožnil založit v roce 1822 v Oldrzychowicích strojní přádelnu bavlny. Asi v letech Hermann Dietrich vybudoval tamtéž strojírenskou dílnu a slévárnu železa, které nejprve konstruovaly a vyráběly stroje pro vlastní potřeby Lindheimů, brzy však pracovaly i na cizí zakázku. V říjnu 1835 navázal Hermann Dietrich kontakty s náchodským panstvím, sousedícím s Kladskem, jehož majitelkou byla vévodkyně Kateřina Zaháňská (kterou známe jako sympatickou paní kněžnu z Němcové Babičky poznámka autorky). Lindheim požádal o dlouhodobý pronájem pozemku na břehu Úpy v katastru Malé Skalice, kde zamýšlel postavit strojní přádelnu bavlny a lnu. Po souhlasu vévodkyně uzavřel spolu se společníkem vratislavským bankéřem Friedrichem Eduardem von Löbeckem příslušnou smlouvu, v níž se mj. zavázal odebírat od náchodské vrchnosti potřebnou surovinu (len) a kupovat od ní stavební materiál; slíbil také poskytnout zaměstnání místním chudým obyvatelům. Do provozu byla přádelna uvedena velmi rychle, již v srpnu roku Co do objemu výroby bavlněných přízí se řadila na třetí místo v Čechách, v rámci monarchie zaujímala sedmnácté, později dokonce čtvrté místo. Výrobní zařízení, zejména vodní kola, transmise a většina textilních pracovních strojů, pocházela z Lindheimovy strojírny v Oldrzychowicích, další zařízení dodala strojírna Regniera-Ponceleta v Cáchách - psali jsme o ní v předchozím díle seriálu a továrna Rustona a Co. v Karlíně u Prahy (Rytíři průmyslové revoluce). Vysoké náklady na výrobu však nedovolily splnit i původní záměr vybudovat v Malé Skalici také přádelnu lnu, což byl asi důvod, proč se část náchodského lnu zpracovávala jinde v Kladsku. Pozornost Hermanna Dietricha se poté obrátila k českému železářství, pro něž se v souvislosti s výstavbou železnic v monarchii otevřely slibné perspektivy. Lindheim kombinoval vlastní investice základního kapitálu s dočasnými pronájmy cizích podniků. Po nepříliš zdařilém pachtu Pernštejnské Hermann Dietrich Lindheim (reprofoto, Rytíři průmyslové revoluce) hutě na panství hraběte Thuna-Hohensteina (Klášterec nad Ohří) výhodně zakoupil či pronajal několik hutí a železáren v západních Čechách, koncem 40. let a v první polovině 50. let investoval do výstavby nového závodu Heřmanova huť ve Vlkýši u Stříbra, který brzy patřil k největším českým hutním závodům té doby. Lindheim vlastnil také doly v Plzeňské pánvi - v Blatnici, Doubravě, u Kamenného Újezda aj. Pro vlastní hutní podniky si Lindheim opatřoval surové železo také nákupem v cizích železárnách, například v huti v Nových Mitrovicích na statku Spálené Poříčí, jež byla v držení pražské kapituly a kterou si později i propachtoval. Další pronájmy získal také v Litičově u Ostrova nad Ohří a v Lučině na tachovském panství. V polovině 50. let tak byla ukončena výstavba Lindheimova hutního výrobního komplexu. V jeho dolech a hutích podle M. Myšky nacházelo zaměstnání 2500 dělníků. Pro srovnání - železárny ve Vítkovicích neměly v té době ani 1500 zaměstnanců; z toho vyplývá velikost a význam Lindheimovy podnikatelské aktivity v hutnictví železa v Čechách a v celé monarchii (Rytíři průmyslové revoluce). Lindheim propojil svou podnikatelskou aktivitu se sociálním cítěním, když pro své zaměstnance vybudoval byty, stravovny, obchody a tovární nemocnici s lékařem a lékárnou. Hermann Dietrich Lindheim se v závěru své životní dráhy zasloužil mj. také o výstavbu a zprovoznění železniční dráhy spojující Vídeň s Lincem, Salcburskem a rakousko-bavorskou hranicí (v roce 1860), podílel se rovněž na založení (1858) Pražské železářské společnosti, reprezentující český železářský průmysl druhé poloviny 19. století. Inicioval vytvoření společnosti pro stavbu železnice Praha Plzeň - bavorská hranice s pobočkami do Holoubkova, Radnic a Vejvanova; dokončení stavby se již nedočkal. Zemřel ve Vídni 11. března 1860 ve věku 69 let a pohřben byl v Oldrzychowicích (Rytíři průmyslové revoluce). Připravila PhDr. JITKA KLEMENTOVÁ, CSc. KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Každý... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je francouzský romanopisec a dramatik Jules Verne ( ), který je považován za jednoho ze zakladatelů žánru vědeckofantastické literatury. Za Vernova života obsahoval cyklus Podivuhodné cesty padesát čtyři titulů, později byl autorovým synem Michelem rozšířen ještě o dalších osm knih. K jeho nejznámějším dílům patří Cesta na měsíc, Děti kapitána Granta, Dvacet tisíc mil pod mořem, Dva roky prázdnin či Tajuplný ostrov. (jk) Vyluštění z Kováku č. 6/2010 (výrok H. Sienkiewicze): Milovat nestačí, je také třeba umět... milovat a umět naučit lásce. 4

5 KOVÁK číslo února 2010/příloha PREVENTIVNÍ PROGRAMY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN V ROCE 2010 (I.) PhDr. VÁCLAV VOJKŮVKA, expert na zdravotní pojištění Zdravotní pojišťovny při své činnosti mají zákonem povoleno vytvářet fond prevence. Z tohoto fondu mohou pojišťovny hradit zdravotní péči nad rámec poskytované péče, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o péči s prokazatelným preventivním, diagnostickým nebo léčebným efektem, je-li poskytována pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním. Prostředky fondu lze využít také k realizaci preventivních zdravotnických programů sloužících k odhalení závažných onemocnění, na podporu rehabilitačních aktivit vedoucích k prokazatelnému zlepšení zdravotního stavu a dále na podporu projektů podporujících zvýšení kvality zdravotní péče, zdravý způsob života a zdraví. Zdrojem fondu jsou finanční prostředky z podílu na výsledku hospodaření. Jde o finanční prostředky nad rámec veřejného zdravotního pojištění, především příjmy plynoucí z pokut, přirážek, penále a podobně. Každá zdravotní pojišťovna si portfolio preventivních programů určuje sama, podle svého uvážení stanovuje podmínky pro přidělení preventivního programu pojištěnci, určuje výši finančního příspěvku a vymiňuje si právo na případné změny v programech v průběhu roku. Nabídka preventivních programů zdravotních pojišťoven na rok 2010 také reaguje na stávající ekonomickou situaci a zejména na dohodu uzavřenou mezi zdravotními pojišťovnami a Ministerstvem zdravotnictvím České republiky o omezení tvorby provozního a preventivního fondu v zájmu posílení základního fondu zdravotního pojištění, z něhož se proplácí hrazená zdravotní péče, v podmínkách hospodářské krize. V důsledku této dohody pojišťovny omezily výdaje na preventivní programy a došlo i k redukci programů. Podrobnější informace o preventivních programech získáte vždy u své zdravotní pojišťovny. Barevným podtiskem jsou označeny novinky v preventivních programech a kurzívou pak změny oproti roku Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Nejedná se o novou zdravotní pojišťovnu. Uvedená pojišťovna vznikla spojením České národní zdravotní pojišťovny a Hutnické zdravotní pojišťovny, které se na zdravotnickém trhu prezentují pod novým názvem. Ke spojení došlo v průběhu roku Závazky sloučených pojišťoven jsou v platnosti. Samostatné preventivní programy jednotlivých zdravotních pojišťoven byly zrušeny a po sloučení byl vyhlášen jeden preventivní program. Informace na telefonních číslech (částečně hrazeno): divize Čechy, divize Morava. Podmínky čerpání příspěvků na preventivní programy 2010 Při čerpání příspěvku se musí pojištěnec rozhodnout, ze které skupiny preventivních programů bude příspěvek čerpat, neboť během roku nelze přecházet z jedné skupiny programů do druhé. Nelze kombinovat čerpání příspěvků mezi skupinami programů pro děti a mládež, studenty, muže a ženy (například při hraničním věku se musí rozhodnout, zda bude čerpat z programu pro děti a mládež nebo programu pro muže nebo ženy). Program Bonus Plus lze kombinovat s jinými programy. U preventivního očkování se nehradí aplikace. Pojištěncům, kteří v průběhu roku 2008 a 2009 začali čerpat program Očkovací balíček pro děti a mládež (do výše 3000 Kč) a ukončí vakcinaci až v roce 2010, budou uhrazeny vakcíny zakoupené a aplikované v roce 2008 a 2009 podle v té době platného očkovacího schématu. V roce 2010 tento preventivní program není zařazen, tudíž nebudou propláceny účetní doklady z roku Rodiče se mohou vzdát svého příspěvku, a to buď v celé výši nebo ve výši celého aktuálního zůstatku, ve prospěch svého dítěte do 18 let včetně na očkování proti rakovině děložního čípku. Preventivní programy mohou být čerpány pouze na území České republiky s výjimkou lyžařských kursů, ozdravných pobytů pro děti a organizované pobyty v přírodě pro celiaky. Účetní doklad musí být vystaven na území ČR a uhrazen v české měně. Preventivní programy nemohou získat pojištěnci, kteří dluží na pojistném více než 50 Kč a na penále více než 100 Kč. Programy lze čerpat v průběhu roku 2010 a účetní doklady musí být vystaveny v období až Doklady budou propláceny nejpozději do Oproti roku 2009 byl zrušen Preventivní program pro všechny seniory ve věku od 69 let a některé prvky byly zapracovány do ostatních preventivních programů. Preventivní programy pro děti a mládež do 18 let včetně Programy lze využít jednorázově nebo postupně, do celkové výše 1500 Kč ročně. Příspěvky jsou poskytovány zákonným zástupcům. Příspěvek až 300 Kč je poskytován dětem ve věku do 8 let včetně na organizované plavecké kursy, nejedná se o individuální návštěvu plaveckých bazénů rodičů s dětmi. Příspěvek až 300 Kč na organizované pobyty v přírodě, a to pro děti do 7 let včetně na školku v přírodě, pro děti a mládež od 6 do 16 let včetně na školu v přírodě a pro děti a mládež od 10 do 18 let včetně na lyžařský výcvik. Pobyt musí trvat minimálně 4 kalendářní dny a musí být organizován v průběhu školního roku. Nelze využít na vodácké kursy, letní tábory, turistické pobyty a sportovní soustředění. Příspěvek na preventivní očkování, a to do výše 300 Kč, u očkování proti pneumokokovým onemocněním do 500 Kč a u očkování proti rakovině děložního čípku do 1000 Kč. Není poskytován na aplikaci vakcíny. Příspěvek je poskytován na očkování proti: klíšťové encefalitidě včetně přeočkování, virové hapatitidě typu A,B, chřipce, meningokokovým infekcím, rakovině děložního čípku, pneumokokovým infekcím, spalničkám, příušnicím, zarděnkám, planým neštovicím a rotavirovým nákazám. Příspěvek až 100 Kč pro děti do 2 let na nákup vitamínů zakoupených výhradně v lékárně nebo prostřednictvím specializovaných internetových obchodů. Příspěvek až 300 Kč na sportovní prohlídku, podmínkou je registrace u sportovních klubů, tělovýchovných svazů a Federace motocyklového sportu Autoklubu ČR. Částka byla snížena o 150 Kč. Příspěvek až 300 Kč na ortodontickou léčbu fixními nebo snímatelnými rovnátky podpora řešení nepravidelnosti zubů a čelistí. Příspěvek byl snížen o 2100 Kč. Příspěvek až 1500 Kč pro děti a mládež s diagnózou celiakie. Čerpání probíhá jednorázově, je akceptováno předložení více účetních dokladů. Příspěvek je možno čerpat na nákup bezlepkových potravin, bezlepkových surovin, na ozdravný pobyt (musí být organizován pro děti s uvedenou diagnózou) a na nákup domácí pekárny (musí zpracovávat bezlepkové suroviny). Výše příspěvku byla snížena 1164 Kč. Vitamíny pro děti ve věku od 3 do 15 let, vydávají se jedenkrát ročně, a to od října do prosince na kontaktních místech. Cena za vitamíny není zahrnuta do celkového příspěvku na preventivní programy pro děti a mládež. Balíček pro novorozence obsahuje produkty plenkové kalhotky, kojenecká láhev a balíček čajů. Cena není zahrnuta do celkového příspěvku na preventivní programy pro děti a mládež. Při vícečetném porodu obdrží balíček každé dítě. K dispozici je na kontaktních místech. Ozdravné léčebné pobyty v horských lokalitách jsou určeny dětem ve věku od 7 do 15 let včetně, které jsou nemocné opakovaně záněty horních cest dýchacích, atopickými ekzémy, lupénkou a dalšími chorobami imunity. Pří- I

6 KOVÁK číslo února 2010/příloha spěvek není zahrnut do celkového příspěvku na preventivní programy pro děti a mládež. V balíčku byl zrušen příspěvek do výše 100 Kč na preventivní zjištění krevní skupiny pro děti a mládež do 18 let a příspěvek až do výše 3000 Kč na očkování pro děti a mládež do 18 let. Preventivní programy pro studenty denního studia ve věku let včetně Programy lze čerpat buď jednorázově nebo postupně do celkové výše 1500 Kč ročně. Celková výše příspěvku byla zvýšena o 500 Kč. Příspěvek až 300 Kč na organizovaný pobyt v přírodě lyžařský výcvik. Pobyt musí trvat minimálně 4 kalendářní dny. Příspěvek až 300 Kč na fixní a snímatelné ortodontické aparáty. Příspěvek až 300 Kč na preventivní očkování proti: klíšťové encefalitidě včetně přeočkování, virové hepatitidě typu A,B, chřipce a meningokokovým infekcím. Je poskytován na kteroukoliv dávku nebo vakcínu. Není poskytován na aplikaci vakcíny. Zrušen příspěvek ve výši 1000 Kč na očkování proti rakovině děložního čípku. Příspěvek až 500 Kč na preventivní vyšetření pigmentových skvrn (rakoviny kůže). Výše příspěvku byla zvýšena o 200 Kč. Příspěvek až 1000 Kč na laserové operace očí, odstranění krátkozrakosti a dalekozrakosti. Příspěvek až 300 Kč na úhradu sportovní lékařské prohlídky, podmínkou je členství ve sportovním klubu, tělovýchovném svazu nebo Federaci motocyklového sportu Autoklubu ČR. Příspěvek byl snížen o 150 Kč. Příspěvek až 1500 Kč je pro osoby s diagnózou celiakie na nákup bezlepkových potravin, bezlepkových surovin a domácí pekárny (musí zpracovávat bezlepkové suroviny). Čerpá se jednorázově, je akceptováno předložení více účetních dokladů. Celkový příspěvek byl snížen o 1164 Kč. V balíčku byl zrušen příspěvek ve výši 100 Kč na preventivní zjištění krevní skupiny. II Preventivní program pro ženy od 19 let Programy lze čerpat jednorázově nebo postupně do celkové výše 1500 Kč. Celková výše příspěvku byla zvýšena o 500 Kč a bylo zrušeno omezení do 68 let věku. Příspěvek až 300 Kč na preventivní očkování proti: klíšťové encefalitidě, chřipce (do 64 let včetně) a hepatitidě, není poskytován na aplikaci vakcíny. Ve zrušeném programu pro seniory mohly ženy nad 69 let čerpat na očkování až 600 Kč. Příspěvek až 300 Kč pro ženy ve věku od 40 do 55 let na hormonální substituční terapii a prevenci osteoporózy, seznam přípravků je k dispozici v pojišťovně. Příspěvek byl snížen o 200 Kč. Příspěvek až 300 Kč na mamografické nebo ultrasonografické vyšetření prsu, a to pro ženy ve věku od 30 do 39 let včetně na ultrasonografické vyšetření a pro ženy ve věku od 40 do 44 let včetně na mamografické nebo ultrasonografické vyšetření. Příspěvek byl snížen o 700 Kč. Příspěvek až 200 Kč na prevenci rakoviny tlustého střeva (Haemocult test) pro ženy ve věku let včetně. Příspěvek byl snížen o 800 Kč. Příspěvek až 500 Kč na vyšetření pigmentových skvrn (prevence rakoviny kůže). Příspěvek byl zvýšen o 200 Kč, věková hranice neomezena (bylo omezení do 68 let). Příspěvek až 1000 Kč na laserové operace očí, odstranění krátkozrakosti a dalekozrakosti. Věková hranice je neomezená (bylo omezení do 68 let). Příspěvek až 1500 Kč (program manažerka svého mateřství) těhotným ženám a matkám (dětí do 12 měsíců věku) ve věku od 18 do 44 let včetně. Příspěvek nelze navýšit v případě vícečetného porodu, lze čerpat jen jedenkrát během těhotenství nebo mateřství do 12 měsíců a čerpání nemá vliv na čerpání příspěvku v rámci preventivního programu pro ženy od 19 let. Možno čerpat na: produkty zakoupené v lékárně (léky, léčiva a doplňky stravy), nadstandardní vyšetření (zdravotnická zařízení spojená s těhotenstvím), kursy pro těhotné, dále na permanentku na pohybové aktivity dětí - plavání, cvičení (ale nevztahuje se na masáže). Celková výše příspěvku byla snížena o 4000 Kč. Příspěvek až 300 Kč na úhradu sportovní prohlídky, podmínka registrace ve sportovním klubu, tělovýchovném svazu nebo Federaci motocyklového sportu Autoklubu ČR. Částka byla snížena o 150 Kč. Příspěvek až 1500 Kč pro ženy s diagnózou celiakie, úhrada probíhá jednorázově (akceptování více účetních dokladů). Čerpání se vztahuje na nákup bezlepkových potravin, bezlepkových surovin a domácí pekárnu (musí zpracovávat bezlepkové suroviny). Celková výše příspěvku byla snížena o 1164 Kč a zrušeno omezení věku do 68 let. Balíček již neobsahuje příspěvek ve výši 100 Kč na preventivní zjištění krevní skupiny a DVD s výukovým programem pro těhotné ženy. Preventivní program pro muže od 19 let Programy lze čerpat buď jednorázově nebo postupně, do celkové výše příspěvku 1500 Kč. Celková výše příspěvku byla navýšena o 500 Kč a bylo zrušeno omezení do 68 let věku. Příspěvek až 300 Kč na preventivní očkování proti klíšťové encefalitidě, chřipce (do 64 let včetně) a hepatitidě, není poskytován na aplikaci vakcíny. Příspěvek až 200 Kč pro muže ve věku let včetně na prevenci rakoviny tlustého střeva (vyšetření Haemocult testem). Částka příspěvku byla snížena o 800 Kč. Příspěvek až 200 Kč pro muže ve věku let na prevenci onemocnění rakoviny prostaty. Příspěvek byl snížen o 800 Kč. Příspěvek až 500 Kč na vyšetření pigmentových skvrn (prevence rakoviny kůže). Částka byla navýšena o 200 Kč a bylo zrušeno omezení věku (bylo jen do 68 let). Příspěvek až 1000 Kč na laserové operace očí, odstranění krátkozrakosti a dalekozrakosti. Zrušeno omezení věkem (bylo do 68 let). Příspěvek až 300 Kč na sportovní lékařskou prohlídku pro registrované členy sportovních klubů, tělovýchovných svazů a Federace motocyklového sportu Autoklubu ČR. Příspěvek byl snížen o 150 Kč. Příspěvek až 1500 Kč pro muže s diagnózou celiakie, úhrada probíhá jednorázově (akceptování více účetních dokladů). Čerpání se vztahuje na nákup bezlepkových potravin, bezlepkových surovin a domácí pekárnu (musí zpracovávat bezlepkové suroviny). Celková výše příspěvku byla snížena o 1164 Kč a zrušeno omezení do 68 let. Z preventivního balíčku pro muže byl vypuštěn program na preventivní zjištění krevní skupiny. Program BONUS PLUS Program je určen klientům pojišťovny (bez rozdílu věku), které má motivovat k aktivní ochraně svého zdraví. Pojištěnci zapojení do programu získávají bonusové body (například za preventivní prohlídky, věrnost pojišťovně, prevence civilizačních chorob apod.), které se pak v konečné fázi převádějí takto: 1 bod = 1 Kč. Body může pojištěnec čerpat na nehrazenou péči, dále na účast otce při porodu, úhradu nadstandardního pokoje při porodu, pohybové aktivity (plavání, sauna, jóga, aerobik, fitcentrum, solná jeskyně), péči o zrak (optika), léčebné kúry (pouze v lázních). Od nejsou umožněny převody bodů mezi pojištěnci, v případě nečerpání nabytých bodů po klesne hodnota bodů po 18 měsících na 0. Maximální roční čerpání je 500 bodů. Od bude nově upravena nabídka na využití bodů. Zavedeno: zákaz převodu bodů mezi pojištěnci (rodiče děti), klesání

7 KOVÁK číslo února 2010/příloha hodnoty bodů (měl stabilní hodnotu), omezení výše čerpání (bylo neomezené) a došlo k zúžení využití bodů (bylo možno čerpat na produkty z lékárny, očkování, ozdravné pobyty, pojištění léčebných výloh). Preventivní program pro dárce krve, plazmy a kostní dřeně Po každém bezpříspěvkovém odběru vitamíny v hodnotě 80 Kč. Příspěvek se nevztahuje na odběry prováděné za úplatu. Balíček v hodnotě 300 Kč dárcům, kteří jsou držiteli bronzové nebo stříbrné Janského plakety. Příspěvek až 1500 Kč pro držitele Zlatého kříže na preventivní očkování - hepatitida, klíšťová encefalitida (včetně přeočkování), meningokokové infekce a chřipka, na kontaktní čočky a laserové operace očí. Příspěvek až 2000 Kč pro držitele zlaté Janského plakety na preventivní očkování - hepatitida, klíšťová encefalitida (včetně přeočkování), meningokoková infekce a chřipka, na kontaktní čočky a laserové operace očí. Slevy Slevy od 3 % a snížení cen do 500 Kč u produktů vybraných firem. 2. Zdravotní pojišťovna MÉDIA Jedná se o novou zdravotní pojišťovnu, která zahájila svou činnost na trhu zdravotního pojištění. Telefonní infolinka: Pro děti a mládež do 18 let Příspěvek na očkování je poskytován pouze na poslední aplikaci a na přeočkování. Výše příspěvku na jednotlivé očkovací látky se budou hradit dle jejich aktuální výše při nákupu. Příspěvek lze využít na očkování proti: hepatitidě A, B (pro děti a mládež od 1 do 18 let), klíšťové encefalitidě (pro děti a mládež od 1 do 18 let), meningokoku typu C (pro děti a mládež od 1 do 18 let), pneumokoku (pro děti od 2 do 5 let, které byly rozočkovány před ), chřipce (pro děti a mládež od 0 do 18 let) a papilomaviru (dívky od 10 do 16 let a chlapci od 13 do 15 let). Příspěvek na sportovní prohlídku je určen dětem a mládeži od 5 do 19 let na preventivní prohlídku pro registrované sportovce, koná se na základě doporučení dětského lékaře u tělovýchovného lékaře, který vykáže i cenu. Příspěvek 1500 Kč pro děti a mládež ve věku od 10 do 18 let na úhradu fixních zubních rovnátek. Příspěvek 500 Kč pro mládež od 15 do 18 let na úhradu kontaktních čoček. Příspěvek 100 Kč pro děti a mládež od 0 do 18 let (1x za život) na nákup testu ke zjištění genetické dispozice tromboembolické choroby. Příspěvek ve výši lékařem vykázaného výkonu na preventivní prohlídku u kožního lékaře pro záchyt melanomu (1x za 2 roky). Pro muže do 19 let Příspěvek na očkování je poskytován pouze na poslední aplikaci a na přeočkování. Výše příspěvku na jednotlivé očkovací látky se budou hradit dle jejich aktuální výše při nákupu. Lze využít na očkování proti: hepatitidě A, B, klíšťové encefalitidě, meningokoku typu C a chřipce. Příspěvek 500 Kč na úhradu kontaktních čoček. Příspěvek 100 Kč (1x za život) na nákup testu ke zjištění genetické dispozice tromboembolické choroby. Příspěvek ve výši lékařem vykázaného výkonu na preventivní prohlídku: pro záchyt melanomu (1x za 2 roky), kolorektálního karcinomu (1x za 2 roky pro muži od 35 do 50 let) a karcinomu prostaty (1x za 2 roky pro muže od 35 do 45 let). Pro ženy nad 19 let Příspěvek na očkování je poskytován pouze na poslední aplikaci a na přeočkování. Výše příspěvku na jednotlivé očkovací látky se budou hradit dle jejich aktuální výše při nákupu. Lze využít na očkování proti: hepatitidě A, B, klíšťové encefalitidě, meningokoku typu C a chřipce. Příspěvek 500 Kč na úhradu kontaktních čoček. Příspěvek 100 Kč (1x za život) na nákup testu ke zjištění genetické dispozice tromboembolické choroby. Příspěvek ve výši lékařem vykázaného výkonu na preventivní prohlídku: pro záchyt melanomu (1x za 2 roky), kolorektálního karcinomu (1 x za 2 roky pro ženy od 35 do 50 let) a preventivní SONO vyšetření prsů (1x za 2 roky pro ženy od 20 do 44 let). Pro dárce od 18 let Příspěvek ve výši 200 Kč pro dárce krve na nákup vitamínů a doplňků stravy za každý odběr. Příspěvek ve výši 1000 Kč pro dárce kostní dřeně na nákup vitamínů a doplňků stravy za každý odběr. Příspěvek ve výši 5000 Kč pro dárce orgánů na nákup vitamínů a doplňků stravy za každý odběr. 3. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 1. Pojištěnec může požádat o příspěvek na jednu položku z jednoho programu (výjimka pro dárce krve a kostní dřeně). 2. Žádost o příspěvek lze předložit nejpozději do , doklady musí být vystaveny v roce Při čerpání nižší částky, než je maximální výše příspěvku, nelze zbytek příspěvku dočerpat. 4. Věkové rozpětí jednotlivých programů určuje, že nárok vzniká a zaniká dnem narození. 5. Příspěvky jsou poskytovány v české měně na nákup zboží nebo služby na území České republiky. Centrum služeb: Program preventivních onkologických vyšetření Příspěvek do výše 400 Kč 1. prevence karcinomu prsu 1x za 2 roky pro ženy od 40 do 45 let a nad 69 let na mamografické vyšetření. 2. prevence karcinomu tlustého střeva pro pojištěnce od 40 do 50 let na vyšetření okultního krvácení. 3. prevence karcinomu prostaty. 4. prevence karcinomu plic. 5. preventivní vyšetření dalších onkologických onemocnění. Příspěvek již nelze využít na vyšetření osteoporózy, kardiovaskulárního systému, na operace nehrazené z pojištění a na zjištění krevní skupiny a Rh faktoru. Program pro dárce krve a kostní dřeně Vitamíny po každém odběru (1 balení), po každém specializovaném odběru (2 balení) a po každém 3. odběru krevní plazmy (příspěvek ve výši ceny vitamínů vydávaných dárcům krve). Příspěvek ve výši 2300 Kč pro dárce krve (určený počet odběrů) a kostní dřeně na 6denní ozdravný pobyt ve smluvním lázeňském zařízení. Příspěvek by snížen o 2100 Kč a byla zrušeno alternativní využití, a to na stomatologii, léčení očních vad, na nákup léčivých přípravků a potravinových doplňků, brýlí a očních čoček a na vstup do solné jeskyně. Program očkování Příspěvek do výše 200 Kč pro pojištěnce do 26 let proti: klíšťové encefalitidě (na aplikaci 1. dávky leden březen), hepatitidě typu A, B, meningokoku typu C (do 5 let a od 16 do 18 let), chřipce (aplikace září říjen) a další očkování nehrazené ze všeobecného zdravotního pojištění. Příspěvek byl snížen o 300 Kč. Program léčebně ozdravných pobytů pro děti Jsou určeny dětem s chronickým onemocněním dýchacích cest, kůže nebo jejich kombinací. Realizace v 14denních turnusech v měsících květen, červen a září. Výše spoluúčasti na pobytu je stanovena od počtu pojištěných osob u pojišťovny. 1. vysokohorské pobyty pro děti od 4 do 6 let, pro dítě příspěvek až do výše 3000 Kč a pro případný doprovod příspěvek až do výše 3000 Kč. 2. přímořské pobyty pro děti ve věku od 7 do 14 let, příspěvek pro dítě až do výše 8000 Kč. III

8 KOVÁK číslo února 2010/příloha Klub pojištěnců Za stanovených podmínek může člen získat až 200 bodů, za které pak může čerpat výhody, a to na: preventivní prohlídky, získání osvědčení zdravotní způsobilosti, brýle a kontaktní čočky, očkování nehrazené z pojištění a dále může využívat slevy u obchodních partnerů. Program slev Možnost využití slev na zboží a služby u smluvních partnerů pojišťovny. Seznam partnerů je k dispozici na pojišťovně. V preventivních programech byl zrušen příspěvek 1000 Kč na přípravky proti kouření, proti obezitě a pro těhotné ženy, kojící matky a děti do 3 let a dále příspěvek 500 Kč pro nové klienty. (Pokračování příště) Slovníček pojmů Celiakie chronické onemocnění postihující děti v 1. až 3. roce života. Podstatou je přecitlivělost na lepek obsažený v mouce, který vyvolává atrofii (zmenšení normálně vyvinutého orgánu nebo jeho části) střevní sliznice. Při léčení se zpravidla používá bezlepková dieta. Epidurální analgezie je přechodné přerušení nervových vzruchů podáním anestetika/analgetika do epidurálního prostoru v oblasti páteře. Lze ji provést v kterémkoli úseku páteře, ale z porodnického hlediska přichází v úvahu dolní hrudní a zejména lumbální oblast. Epitéze prsní protéza. Fenylketonurie poměrně vzácná dědičná porucha látkové přeměny bílkovin, charakterizovaná vylučováním kyseliny fenylpyrohroznové v moči. Osoba není schopna zpracovávat fenylalanin (aromatická aminokyselina, složka bílkovin patří mezi nepostradatelné aminokyseliny), ten se hromadí v krvi a ve tkáních a ve vyšších koncentracích je toxický (pak dochází k mentální retardaci ve vývoji). Při poruše se musí vybírat takové potraviny, v nichž je uvedené látky co nejméně. Glaukom (lidově zelený zákal) - označení pro určitý typ poškození zraku, jehož podstatou je poškození očního nervu. Haemophilus jedná se o baktérie, které jsou původci různých onemocnění horních dýchacích cest, ale mohou vyvolat také zánětlivé onemocnění nitroblány srdeční nebo onemocnění oční spojivky. Některé baktérie způsobují pohlavní choroby. Kolorektální karcinom rakovina tlustého střeva, jedno z nejčastějších nádorových onemocnění. Melanom (též se používá termín maligní melanom) - zhoubný nádor melanocytů, který se vyskytuje převážně na kůži, ale také ve střevu a v oku. Je to jeden z méně běžných typů rakoviny kůže, ale je příčinou největšího počtu úmrtí na tato onemocnění. Je způsoben nekontrolovatelným růstem pigmentových buněk zvaných melanocyty. Osteoporóza metabolická kostní choroba, která se projevuje řídnutím kostní tkáně. V kostech se vytvářejí póry, dochází k úbytku vápníku a jiných minerálů. Příčinou může být podvýživa, nedostatek pohybu, věk nebo menopauza. Projevuje se bolestmi zad, snadnou lomivostí kostí, zmenšením tělesné výšky, zmenšenou pohyblivostí a vytvořením hrbu. Papilomavirus lidský (HPV) jeden z více než 100 různých typů papilomaviru, který napadá lidské buňky. Genitální HPV postihuje oblast genitálií a může vyvolat změny buněk sliznice děložního čípku. Bez léčby se tyto abnormální buňky mohou někdy změnit v rakovinné buňky. Pilates rehabilitační systém zaměřený na zpevnění těla a obnovení správného držení těla, částečně vychází z jógy. Pneumokok (Pneumococcus) starší označení pro Streptococcus pneumoniae. Jedná se o baktérii, která je původcem kožních a dýchacích onemocnění. Power jóga styl cvičení vycházející z klasických jógových pozic, upravených do dynamického a silového provedení. Cvičení slouží ke zpevnění postavy a naučí pracovat s dechem. Dochází při něm k velmi intenzivnímu spalování tuků a posilování svalů. Rázová vlna (litotripse) druh terapie využívající tlakové rázové vlny, kdy se prostorem šíří jeden jediný krátký pulz o poměrně vysokém tlaku. V medicíně se používá především k drcení žlučových a ledvinových kamenů. Rotaviry původci průjmových onemocnění dětí. Solná jeskyně rehabilitační a relaxační zařízení, které slouží k relaxaci a podpoře léčby řady onemocnění, především s dýchacími potížemi. Je vybudována z vysokojakostní soli. Svým klimatem nahrazuje pobyty u moře. Varicella (plané neštovice) akutní vysoce infekční onemocnění. Je charakterizováno svědivými puchýřky na kůži, popřípadě i na sliznici. Zdrojem nákazy je výlučně člověk, přenáší se vzdušnou cestou. Varix žilní městek, který vzniká jako následek dlouhodobého přetěžování žíly nadměrným množstvím krve. Žilní stěna ochabuje, žíla se rozšiřuje a dochází k poškození jejích chlopní. Výsledkem je zhoršený odtok krve z žíly. Varixy vznikají nejčastěji na dolních končetinách, tzv. křečové žíly, ale mohou se vyskytovat také v oblasti jícnu a žaludku. Sociální rubrika Mám vyhovět zaměstnavateli a odejít na dohodu? Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, specialistka pro sociální oblast, úsek odborové politiky OS KOVO Zaměstnavatel mi nabídl čtyřnásobek platu, když podepíšu dohodu o skončení pracovního poměru bez uvedení důvodu, a to ke konci tohoto měsíce. Do důchodového věku mi zbývá šest měsíců. Protože dělám práci fyzicky náročnou, jsem smířená s odchodem do důchodu. Nemám vůbec zájem pracovat na procenta, ale nerada bych měla důchod krácený kvůli předčasnosti. Nezaměstnaná jsem nikdy nebyla. Vyplatí se mi být nějaký čas na úřadu práce? I. T., Kladno IV Samozřejmě musíte vzít v úvahu, že pokud by s vámi zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr v souladu s důvody danými zákoníkem práce například z důvodu nadbytečnosti, náležela by vám mzda za dvouměsíční výpovědní dobu a tříměsíční odstupné. Do evidence uchazečů o zaměstnání můžete vstoupit nejdříve dnem následujícím po skončení pracovního poměru. To, že jste ukončila zaměstnání dobrovolně, není na překážku. Jestliže vám úřad práce nezprostředkuje zaměstnání do sedmi kalendářních dnů, poskytne vám podporu v nezaměstnanosti zpětně, od prvního dne evidence. Podmínkou je, že jste byla v posledních třech letech účastna důchodového pojištění (zaměstnána) alespoň jeden rok. Přijmete-li tedy nabídku zaměstnavatele a podepíšete dohodu, dále pak včas vstoupíte do evidence a za předpokladu, že vám úřad práce do vašeho důchodového věku nezprostředkuje vhodné zaměstnání, obdržíte mzdu za čtyři měsíce od svého zaměstnavatele a za šest měsíců zbývajících do vašeho důchodového věku podporu v nezaměstnanosti vypočtenou z vašeho čistého průměrného výdělku v souladu se zákonem o zaměstnanosti. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Podpůrčí, neboli maximální, doba pobírání podpory činí u uchazeče staršího 55 let 11 měsíců. Souhlasíme s vaším rozhodnutím nežádat o starobní důchod předčasně, protože by došlo ke snížení procentní výměry důchodu o 0,9 % výpočtového základu za každých i započatých devadesát kalendářních dnů chybějících do důchodového věku. Je však třeba si uvědomit, že doba vedení v evidenci úřadu práce není dobou pojištění pro výši procentní výměry důchodu, je však dobou náhradní, která se započítává pouze osmdesáti procenty. To může způsobit, v závislosti na vaší celoživotní délce důchodového pojištění, zkrácení celkové doby pojištění o jeden rok, čili nižší procentní výměru starobního důchodu o 1,5 % výpočtového základu. Uvedli jsme zde právní rámec pro vaše rozhodnutí, je však jen na vás, jestli zaměstnavateli vyhovíte a skončíte skutečně pracovní poměr dohodou bez uvedení důvodu.

9 ODBOROVÝ SVAZ KOVO radí členům i základním organizacím: žádný dokument bez rozvahy O všech důležitých záležitostech, které se týkají tvých pracovních podmínek nebo jejich změn, se nejdříve - s odborovou organizací - s odborovými právníky - se specialisty OS KOVO* Když to neuděláš, Neuvážená rozhodnutí mívají vážné následky! */ vhodný kontakt doporučí a zprostředkuje Regionální pracoviště OS KOVO

10 ODBOROVÝ SVAZ KOVO radí členům i základním organizacím: žádný dokument bez rozvahy O všech důležitých záležitostech, které se týkají tvých pracovních podmínek nebo jejich změn, se nejdříve - s odborovou organizací - s odborovými právníky - se specialisty OS KOVO* Když to neuděláš, Neuvážená rozhodnutí mívají vážné následky! */ vhodný kontakt doporučí a zprostředkuje Regionální pracoviště OS KOVO

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Informace zdravotního odboru č. 1 / 2016

Informace zdravotního odboru č. 1 / 2016 Informace zdravotního odboru č. 1 / 2016 Zdravotní preventivní programy Zaměstnanecké pojišťovny Škoda na rok 2016 Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda připravila pro

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ. Využívejte osobní elektronický účet pojištěnce KARTA MÉHO SRDCE.

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ. Využívejte osobní elektronický účet pojištěnce KARTA MÉHO SRDCE. ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ Využívejte osobní elektronický účet pojištěnce KARTA MÉHO SRDCE. 2016 Zdravotní programy 2016 Zdravotní programy 2016 jsou určeny pro pojištěnce Zaměstnanecké pojišťovny

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ 2012 Zdravotní programy 2012 Zdravotní programy 2012 jsou určeny pro klienty Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Cizinci mimo EU mají nárok na čerpání Zdravotních programů

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ 2013 Zdravotní programy 2013 Zdravotní programy 2013 jsou určeny pro klienty Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Cizinci mimo EU mají nárok na čerpání Zdravotních programů

Více

Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců

Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců Soňa Měrtlová Ivana Hanáková Kraj Vysočina veřejnoprávní korporace Projekt podpory zdraví Krajský úřad Kraje Vysočina (počet zaměstnanců: 415)

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ Využívejte osobní elektronický účet pojištěnce KARTA MÉHO SRDCE. 2014 Zdravotní programy 2014 Zdravotní programy 2014 jsou určeny pro klienty Zaměstnanecké pojišťovny

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna)

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) 25 ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY z 31. května 2003 ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) Poskytování zdravotní péče a rekreačních pobytů některým válečným veteránům K realizaci ustanovení

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ ZDRAVOTNÍ PROGRAMY PRO POJIŠTĚNCE ZPŠ Využívejte osobní elektronický účet pojištěnce KARTA MÉHO SRDCE. 2015 Zdravotní programy 2015 Zdravotní programy 2015 jsou určeny pro klienty Zaměstnanecké pojišťovny

Více

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací.

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. VÝZVA HPV COLLEGE Vážená paní doktorko, pane doktore, kolegové, HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. HPV je

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu EUROPRACA SUDETY Pardubice, 17. 12. 2009 Pravidla pro poskytování podpory v nezaměstnanosti Ing. Eva Šopíková Oddělení evidence a podpory Podpora

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 545. schůze 11. března 2008 PRO INFORMACI

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 545. schůze 11. března 2008 PRO INFORMACI Evropský hospodářský a sociální výbor Bod 7 a) PŘEDSEDNICTVO 545. schůze 11. března 2008 Věc: Bod 7 a) programu jednání Režim pojištění pro členy PRO INFORMACI Předsednictvo na své schůzi v říjnu 2007

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 18.11.2010 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz

DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz DDM a ZpDVPP Vila Doris Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk 787 01 tel.: 0649-21 42 12,13,14 fax: 0649 214214 e-mail: vila@doris.cz Strana 1 (celkem 5) http://www.doris.cz SMĚR ICE k nakládání s prostředky

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém. Říjen 2014

Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém. Říjen 2014 Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém kraji Říjen 2014 Živé projekty A) Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců, CZ.1.04/1.1.00/C3.00001; bližší informace na http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/projekty_esf/v_realizaci/nip/podpora_odborneho_vzdelavani_

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Legislativní problematika očkování dospělých. X.Hradecké vakcinologické dny

Legislativní problematika očkování dospělých. X.Hradecké vakcinologické dny Legislativní problematika očkování dospělých X.Hradecké vakcinologické dny Něco z historie Průběžné četné změny právních předpisů.. 2009 změny v organizaci a kompetencích OHS, zejm. distribuce vakcín,

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Členství v Rakouském ALPENVEREINU

Členství v Rakouském ALPENVEREINU Rychlá navigace Co je Alpenverein Výhody členství ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ Všeobecné podmínky Nabídka členství Alpenvereinu 2010 a 2011 Připojištění trvalé invalidity Získejte nového člena Alpenvereinu = Alpenverein

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.8/2015 Smluvní strany Obec Hodonice, se sídlem Obecní 287, 671 25 Hodonice zast. Bc. Pavlem Houštěm, starostou obce IČ: 00 29 27 88 DIČ: CZ 00292788 bankovní

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

Finanční příspěvky pro zaměstnavatele

Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Bc. Eva Konečná Administrátor, koordinátor ÚP ČR krajská pobočka v Ostravě Osnova 1. Mzdové příspěvky 2. Příspěvek na zapracování 3. Jak postupovat při zájmu o příspěvek

Více

ŘÍZENÁ PÉČE ZAMĚŘENÁ NA PŘÍJEMCE PÉČE: OSOBNÍ NEMOCENSKÉ ÚČTY. MUDr. Jan Šťastný

ŘÍZENÁ PÉČE ZAMĚŘENÁ NA PŘÍJEMCE PÉČE: OSOBNÍ NEMOCENSKÉ ÚČTY. MUDr. Jan Šťastný ŘÍZENÁ PÉČE ZAMĚŘENÁ NA PŘÍJEMCE PÉČE: OSOBNÍ NEMOCENSKÉ ÚČTY MUDr. Jan Šťastný srpen 2005 Úvodní informace - tabulky (zdroje: ČSÚ, ČSSZ, MPSV) Tabulka: průměrný počet nemocensky pojištěných: ROK Muži

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více