Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra mezinárodního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Gracian Tejral 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra mezinárodního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Gracian Tejral 2008/2009"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra mezinárodního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Občanskoprávní aspekty mezinárodních únosů dětí v aplikační praxi ČR Gracian Tejral 2008/2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Občanskoprávní aspekty mezinárodních únosů dětí v aplikační praxi ČR zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny... Gracian Tejral

2 Motto: Právo je pokusem o objektivizaci toho, co má být v situaci, kdy každý má svůj názor. Klíčová slova Obvyklé bydliště, zadržení dítěte, přemístění dítěte, protiprávní přemístění, protiprávní zadržení, únos dítěte, mezinárodní únos, Haagské úmluvy, občanskoprávní aspekty mezinárodních únosů Poděkování Děkuji JUDr. Zdeňku Kapitánovi, Ph.D. za odborné, vstřícné a profesionální vedení při zpracování této práce i za rady, náměty a připomínky k jejímu obsahu

3 OBSAH 1. Úvod Vymezení řešeného tématu Specifika mezinárodního prvku Občanskoprávní a trestněprávní pohled...9 ČÁST TEORETICKÁ 3. Principy a zásady v problematice mezinárodních únosů dětí Zásada respektování a priority zájmu dítěte Zásada minimalizace zásahů do rodiny Zásada rovnosti subjektů občanskoprávních vztahů Základní lidská práva v problematice mezinárodních únosů Charakter základních práv a svobod Působení základních práv a svobod Konkretizace problému v příkladech Úmluva o právech dítěte Mezinárodní právní systém Právo mezinárodních organizací Mezinárodní organizace Recepce mezinárodních smluv Přímá aplikovatelnost mezinárodních smluv Právo nadnárodních organizací (právo EU) Intersubsystémové vztahy Česká republika v mezinárodním právním systému z pohledu práv dětí...31 ČÁST VĚCNÁ 7. Pojem obvyklé bydliště Obvyklé bydliště pohledem precedentního práva Obvyklé bydliště dítěte

4 Obvyklé bydliště rodiče Obvyklé bydliště ve specifických případech Obvyklé bydliště dítěte manželů Obvyklé bydliště dítěte z jurisdikce soudu Obvyklé bydliště a normativní právní systém Normativní východisko Ústavně konformní výklad Diskuze Sociální přístupy Obvyklé bydliště a právo Evropské unie Výsledné řešení Podstata mezinárodního únosu dítěte Přemístění, odebrání a zadržení dítěte Protiprávnost přemístění nebo zadržení Normativní úprava Protiprávnost v příkladech Přemístění nebo zadržení se souhlasem Návrat uneseného dítěte v pramenech mezinárodního práva Návrat podle úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí Předmět právní úpravy Návrat dítěte Postup z pohledu adresáta práva Návrat na základě uznání a výkonu cizích rozhodnutí o výchovném prostředí Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí (z Haagu) Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí Specifika Evropské unie (Nařízení Brusel II) Návrat na základě Úmluvy o únosu Návrat na základě uznání a výkonu rozhodnutí Specifika řízení v ČR Diskuze k judikátu ESLP Závěr

5 Použité symboly a pojmy ČR Česká republika ESD Evropský soudní dvůr ESLP Evropský soud pro lidská práva EU Evropská unie LZPS Listina základních práv a svobod ČR Nařízení Brusel II Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, Nařízení (Brusel II.bis) t.z. trestní zákon Úmluvy z Haagu Úmluva o únosu a Úmluva o pravomoci Úmluva o pravomoci Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí podle sdělení Ministerstva zahranicčních věcí č. 141/2001 Sb.m.s. Úmluva o únosu Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí podle sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/1998 Sb. z. o r. zákon o rodině - 5 -

6 1. Úvod Situací, ve kterých jsou děti přemístěny z jednoho státu do druhého bez souhlasu rodičů nebo o dítě pečujících osob, stále přibývá. Tyto situace jsou důsledkem mobility uvnitř Evropské unie i mimo ni. Erudovanému právnímu řešení uvedených situací je leckdy věnována poměrně malá pozornost. Je zastáván názor, že se jedná o problém spíše sociální než právní. Lze se tak v praxi setkat s poměrně velkou neinformovaností o způsobech právního řešení problému. Otázkám spojených s občanskoprávními aspekty mezinárodních únosů dětí není věnována pozornost ani na právnických fakultách. Přitom se domnívám, že o volitelný předmět zabývající se touto problematikou by nebyl zájem malý. Předkládanou prací bych chtěl přispět k diskuzi o nepříliš diskutované a poněkud zastřené problematice. V řešeném tématu se vyskytují otázky, které stojí za diskuzi a diskutovány by být měly. Právo tradičně neumí příliš dobře řešit vztahy, které se nedají přepočítat na peníze. To však nic nemění na tom, že jsme postaveni před nutnost tyto vztahy řešit. Pro zpracování jsem si vytkl za cíl napsat práci, která by měla být srozumitelná každému a která se bude zabývat všemi nejpodstatnějšími věcně právními otázkami spojenými s občanskoprávním řešením mezinárodních únosů dětí. I z tohoto důvodů je práce rozdělena na část teoretickou a věcnou. Teoretická část především vysvětluje základní východiska a pojmy tak, aby každý mohl aktivně porozumět části věcné. Možná bude vysloven názor, že některé kapitoly teoretické části do diplomové práce příliš nepatří. Pokusil jsem se proto v těchto kapitolách o maximální stručnost. Možná, že některé vyslovené názory nebudou přijaty se souhlasem. Praxe často zaměňuje pojmy pravdivost a správnost. Pravdivost je vlastností objektivní reality, zatímco správnost je kategorií metod, jakými objektivní realitu poznáváme. Výrok: Litr minerálky obsahuje 10 mg vápníku., bude pravdivý, pokud minerálka skutečně obsahuje konstatovanou koncentraci vápníku. Správným bude tehdy, pokud jsme danou koncentraci stanovili uznanou metodou. Správný výrok nutně nemusí být výrokem pravdivým. Konverzi správnosti na pravdivost často jen presumujeme. V právu dané kategorie blízko souvisí s formální a materiální pravdou. Autor práce souhlasí s těmi, kteří tvrdí, že absolutní pravda je nepoznatelná. Člověk každým dnem poznává jen relativní pravdu, která ho k pravdě absolutní buď přibližuje, nebo vzdaluje podle toho, jak moc se mýlí. Situace ve společenských vědách - 6 -

7 je složitější o dynamiku zkoumaného předmětu. Autor proto nemůže tvrdit, že jeho pravda předkládaná v této práci je neomylnou absolutní pravdou. Pokusí se však o to, aby předkládaná pravda byla určena správně. Za správné postupy nepovažuje nezdůvodněné subjektivní pocity, které se v problematice práv dětí tak často objevují. Autor práce si nemyslí, že život lze spočítat na kalkulačce, zastává však názor, že i právo musí mít svou míru reprodukovatelnosti, pravidelnosti a zákonitosti, bez kterých obecně nelze založit žádné naše poznání. Jestliže naše poznání založíme na subjektivní víře, např. toho, co je pro dítě nejlepší, a tuto víru dosadíme do řešení právní otázky, pak právo přestalo být právem. Není v silách člověka vyhnout se subjektivním pocitům. Je však v silách člověka mít tyto pocity pod kontrolou, aby jimi nepoškozoval druhé. Pokud je nezbytné zasáhnout v něčí neprospěch v zájmu jiných, pak je třeba racionálně a přesvědčivě vědět proč. Řešené téma je zatíženo řadou stereotypů, silných vlivů jurisprudence a možná i mýtů. Vždy mne v této souvislosti napadá, jak úspěšně může soud poznat pravdu. Středověké soudy odsuzovali k upálení pro čarodějnictví. Jestliže by středověké soudy byly schopny zjistit pravdu, nikoho by neodsoudily, protože čarodějnictví neexistuje. Zákon by mohl obsahovat libovolný počet paragrafů o skutkové podstatě čarodějnictví, to by však nikomu nemohlo být prokázáno. Nemyslím, že typický středověký soudce byl hlupák. Domnívám se, že snad většinou byl vzdělaný, odpovědný a moudrý člověk. Upaloval však pro nepravdu, protože názory a uznávané metody té doby byly takové, jaké byly. Pokud by dnešní státní moc chtěla odsuzovat za čarodějnictví, patrně se setká s popraskem ve společnosti. Jsme si jistí, že naše dnešní pravdy nebudou čarodějnictvím pro naše prapravnuky? Možná bude namítnuto, že právo je především součástí společenské kontroly. To ano, ale součást sofistikovaná, kterou považujeme za vědu. Je-li právo vědou, pak musí mít elementární vlastnost vědy, totiž cíl poznat pravdu. Uvedené úvahy zdůvodňují i motto této práce

8 2. Vymezení řešeného tématu Tato práce se zabývá občanskoprávním řešením sporů vzniklých z únosů dětí, v nichž je obsažen mezinárodní prvek. Na specifika mezinárodního prvku upozorní kapitola 2.1. Kapitola 2.2. uvede základní odlišnosti občanskoprávního a trestněprávního aspektu únosu dítěte z pohledu českého trestního práva. Problematika občanskoprávních aspektů mezinárodních dětí je poměrně specifickou oblastí práva. Předmět problematiky předkládaná práce označuje jako mezinárodní únos dítěte podle Úmluv z Haagu. Toto označení je zvoleno podle základní, nikoliv však jediné, právní úpravy, která se k dané oblasti vztahuje. Bude se jednat o únosy, u kterých je zpravidla znám únosce dítěte. Tímto únoscem bude zpravidla některý z rodičů dítěte, ať již se statutem manžela k druhému rodiči nebo nikoliv. U těchto únosů zpravidla nebudou ohroženy základní potřeby dítěte či jeho zdraví a dítě bude zpravidla uneseno do známého místa. Tato práce neřeší případy únosů, u kterých není známo, co se vlastně s dítětem děje a zda se nestalo obětí trestného činu. Řešená problematika spadá do řady právních odvětví. Budou dotčeny otázky spadající do oblastí práva mezinárodního soukromého i veřejného, práva rodinného, práva ústavního i práva Evropské unie. Naopak potřebu odlišení autor spatřuje vůči právu trestnímu Specifika mezinárodního prvku Mezinárodní únos dítěte podle Úmluv z Haagu nezbytně vyžaduje přítomnost mezinárodního prvku. Mezinárodní prvek může být z pohledu teorie mezinárodního práva soukromého významný nebo nevýznamný 1. Je třeba podotknout, že státní občanství rodičů (popř. osob zavázaných péčí o dítě), ani státní občanství dítěte samotného, nejsou pro únos dítěte prvky významné. V zásadě jediným významným mezinárodním prvkem v dané problematice je státní území, tedy rozdílnost místa skutečné přítomnosti dítěte a místa, kde by vzhledem ke všem okolnostem dítě mělo být, pokud obě tato místa jsou v rozdílných státech. Obrat místo, kde by vzhledem ke všem okolnostem dítě mělo být, byl použit jako zjednodušení, které nahrazuje pojem obvyklé bydliště dítěte. Pokud se vedou ohledně únosu dítěte erudované právní spory, pak jejich podstatou je zpravidla nejčastěji právě 1 Kučera, Z. Mezinárodní právo soukromé. 6. vydání. Brno : Doplněk, 2004, s

9 obsahová interpretace tohoto generálního právního pojmu pro konkrétní případ. Obvyklé bydliště dítěte je proto v řešené problematice pojem naprosto klíčový. Výkladu tohoto pojmu práce věnuje náležitou pozornost v části věcné. Například, jestliže otec, německý občan, přemístí dítě matky s rakouským občanstvím z Brna do Prahy, pak nelze aplikovat Úmluvy z Haagu (dítě nebylo přemístěno do jiného státu). Státní občanství je nevýznamné. Naopak, pokud rodiče s dítětem, všichni právě s jedním českým státním občanstvím, odcestují na dovolenou do Chorvatska, odkud se matka odmítne s dítětem vrátit zpět do ČR, kde rodiče spolu dosud žili, pak takové zadržení dítěte na území jiného státu bude s vysokou pravděpodobností mezinárodním únosem podle Úmluv z Haagu. To, že ve státním občanství rodičů ani dítěte mezinárodní prvek nenalézáme, není podstatné. Stává se, že manželé a současně rodiče se nepohodnou a některý z nich bez slova rozloučení (natož se souhlasem druhého) odvede dítě z místa společné domácnosti manželů, typicky k babičce. Pokud babička bydlí na území stejného státu, dítě právo na ochranu ve smyslu Haagských úmluv nemá (chybí podstatný mezinárodní prvek), a to i přes to, že vnitrostátně může být mnohdy dítě uneseno na vzdálenost stovek kilometrů. Pokud by však babička bydlela v jiném státě (třeba i jen v sousední vesnici za hranicí), jedná se o mezinárodní únos ve smyslu úmluv z Haagu, pokud místo, kde by vzhledem ke všem okolnostem dítě mělo být, bude shledáno v místě společné domácnosti manželů. S ohledem na mnohdy významnou geografickou vzdálenost na sociální dopady únosu dítěte, jde svým způsobem o poněkud nevyváženou situaci vzhledem k ochraně práv. Je však potřeba si uvědomit, že mluvíme o mezinárodní ochraně dítěte, nikoliv o vnitrostátním přístupu státu k ochraně práv dítěte a rodičů Občanskoprávní a trestněprávní pohled Pojem mezinárodní únos dítěte, jak jej vymezují Úmluvy z Haagu, je třeba chápat odlišně od pojmu únosu ve smyslu českého trestního práva. Za určitých okolností může být únos dítěte ve smyslu Úmluv z Haagu doprovázen únosem dítěte ve smyslu trestněprávním, avšak mezi oběma únosy není žádná souvislost. Rozhodně nelze říci, že skutkový stav obou únosů bude posuzován obdobně. Podle 216 trestního zákona ČR se únosu dopustí ten, kdo dítě nebo osobu stiženou duševní poruchou nebo duševně nedostatečně vyvinutou odejme z opatrování toho, kdo má podle zákona nebo podle úředního rozhodnutí povinnost o tuto osobu pečovat. Ke skutkové - 9 -

10 podstatě Nejvyšší soud ČR uvádí, že pod pojmem "odejme" soudy činné v trestních věcech do r rozuměly zásah, kterým se znemožní delší péče o unesenou osobu tomu, kdo má povinnost o ni pečovat. 2 Takový zásah spočíval buď v odvedení nebo odvozu usnesené osoby, tedy v aktivním jednání pachatele, jehož cílem bylo odejmout unesenou osobu z moci toho, kdo o ni byl povinen pečovat. Dále Nejvyšší soud uvádí: Z tohoto hlediska nelze souhlasit s postupem okresního soudu Plzeň-sever, který ve věci 2 T 125/82 posoudil jako trestný čin podle 216 odst. 1 tr. zák. jednání rodičů, kteří skrývali své dvě děti po jejich útěku z výchovného ústavu, kde byla vykonávána jejich ústavní výchova na základě rozhodnutí občanskoprávního soudu. 3. Citace ukazuje, že trestní právo za odejmutí z opatrovnictví zpravidla nepovažuje pasivní jednání, tzv. uchýlení dítěte. Únos ve smyslu Úmluv z Haagu naproti tomu sice formálně rozlišuje aktivní přemístění a pasivní zadržení dítěte, avšak obě tyto formy únosu považuje za rovnocenné. Zahrnuje tedy i případy tzv. uchýlení dítěte, které trestní právo za únos běžně nepovažuje. Obsah pojmů přemístění či zadržení a jejich protiprávnost budou vysvětleny v kapitole 8. Trestněprávní judikatura za únos ve smyslu 216 odst. 1 t.z. ČR sice považuje jednání rodiče, který přestože nebyl zbavený rodičovských práv a jeho rodičovské práva nebyly ani omezené, odejme dítě druhému rodiči, kterému dítě bylo svěřeno do výchovy soudním rozhodnutím. Na druhé straně nepůjde o únos, pokud rodič i násilím nebo lstí odejme dítě druhému rodiči tehdy, když rodiče nežijí spolu, ale dítě se jen fakticky zdržuje u jednoho z rodičů a soud dosud právoplatně nerozhodl, kterému z rodičů bude dítě svěřeno do výchovy. K trestněprávní odpovědnosti rovněž nedochází tam, kde soud o výchově dítěte už rozhodl, ale rodič se nechce podřídit tomuto rozhodnutí a dítě, které se u něho fakticky nachází, odmítá vydat druhému rodiči, kterému bylo dítě svěřeno do výchovy 4. Civilní soud v řízení ve věci únosu podle Úmluv z Haagu však tato jednání s vysokou pravděpodobností za únos považovat bude a nebude rozlišovat, zda dítě unesl rodič nebo osoba jiná. Judikatura soudů Velké Británie někdy zmiňuje lorda Denninga M.R., podle kterého: Domov dítěte bude respektován při jeho ochraně. Nikomu není dovoleno unést dítě. Dokonce vlastní otec nebo matka toto nemůže učinit bez souhlasu druhého. 5 2 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. Tpj 64/83. 3 tamtéž 4 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 4 Tz 6/80 5 In Re P. (G.E.) (An Infant) [1975] Ch. 568 v orig. znění: The Crown protects every child who has his home here and will protect him in respect of his home. It will not permit anyone to kidnap the child and spirit it out of the realm. Not even its father or mother can be allowed to do so without the consent of the other. The kidnapper cannot escape the jurisdiction of the court by such a stratagem

11 Trestní právo některá jednání blízká únosu může zkoumat např. z pohledu naplnění skutkových podstat maření úředního rozhodnutí nebo poškozování cizích práv. V úvahu může přijít i skutková podstata zavlečení do ciziny podle 233 t.z. Prokopa 6 však konstatuje, že ze strany dítěte dobrovolné vycestování do ciziny tuto skutkovou podstatu nezaloží. Prokopová uvádí, že zavlečení dítěte do zahraničí se považuje za rodinnou záležitost a tento "čin" není trestně stíhán. 7 Detailní rozbor trestně právních otázek není obsahem této práce. V souvislosti s výše uvedenou trestně právní judikaturou je třeba upozornit, že v normativním právním systému ČR není judikatura pramenem práva. To zejména platí pro trestní právo, jako součásti práva veřejného. Soud tedy rozhodně nemůže rozhodnutí o vině a trestu odůvodnit judikaturou. Platí zásady, není trestný čin bez zákona a není trestu bez zákona. Na uvedené judikáty v trestních věcech proto nemůžeme nahlížet příliš zobecňujícím pohledem. Trestní právo rovněž nemůže pracovat s analogií k tíži adresáta práva. Při projednání občanskoprávního únosu jistou vyšší váhu judikatury a analogie připustit lze, což je rovněž možné považovat za určitou odlišnost ve srovnání problematiky trestněprávních a občanskoprávních únosů. Při únosu ve smyslu trestního práva může a nemusí být obsažen mezinárodní prvek. Mezinárodní únos dítěte podle Úmluv z Haagu naproti tomu přítomnost mezinárodního prvku nezbytně vyžaduje. Ve srovnání únosu podle Úmluv z Haagu a únosu trestněprávního je rovněž podstatné upozornit na rozdílnost účelů řízení, kterých má být v projednávané věci dosaženo. Zatímco trestněprávní řízení vztahující se k únosu dítěte sleduje výrok o vině a trestu, občanskoprávní řízení sleduje nápravu ve výkonu porušených vzájemných práv dětí a jejich rodičů či jiných o děti pečujících osob, a to jako součást realizace naplňování nejlepších zájmů dítěte. Z tohoto důvodu je v řešené problematice občanskoprávních únosů nepodstatné zavinění únosce. Občanskoprávní aspekt únosu nezná žádné okolnosti vylučující protiprávnost. Nezkoumáme žádnou odpovědnost, ať již z pohledu trestního nebo občanského práva. Únosci není ukládána sankce, v případě únosu civilní soud uloží nápravu (návrat dítěte). Za společný znak s právem trestním však lze považovat prvek prevence před útoky směřující proti rodině. 6 Prokop, M., a kol. Právní ochrana dětí a obětí domácího násilí. Brno : Ekologický právní servis, 2000, s Prokopová, A. Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí. Časopis pro právní vědu a praxi, 1996, č. 2, s

12 ČÁST TEORETICKÁ

13 3. Principy a zásady v problematice mezinárodních únosů dětí Právo je založeno na vyvažování uznávaných hodnot. Důležitou úlohu zde plní právní principy a zásady. Hurdík 8 uvádí, že principy a zásady byly definovány jako vůdčí ideje, jako politické postuláty, jako koncepční základy právního odvětví, jako výraz objektivních zákonitostí a tendencí vývoje společnosti z pohledu určité systémové části práva, případně jako nejobecnější normy, vyjadřující základ a smysl právní regulace příslušného odvětví. Žádný z těchto pokusů však vyčerpávajícím a konečným způsobem uvedené pojmy nedefinuje. 9 Přestože pojmy princip a zásada bývají rozlišovány, tato práce uvedené pojmy rozlišovat nebude. Dworkin 10 považuje právo za soubor pravidel a principů. Principem označuje standard, který má být dodržován nikoli pro dosažení nějaké ekonomické, politické nebo sociální situace, která se považuje za žádoucí, ale proto, že to požaduje spravedlnost (justice), slušnost (fairness) nebo nějaká jiná dimenze morálky (morality). Rovněž Čepelka a kol. 11 uvádějí, že obecné zásady právní směřují ke spravedlnosti. Následující kapitoly upozorní na některé specifické principy v problematice mezinárodních únosů dětí. V textu bude použit termín obvyklé bydliště, který bude vysvětlen až ve věcné části práce. V potřebách této části postačí, když za obvyklé bydliště dítěte bude považováno místo, kde by dítě vzhledem ke všem okolnostem mělo být Zásada respektování a priority zájmu dítěte Jedním z ústředních principů v rodinném právu je princip blaha dítěte. 12 Blaho dítěte se vymezuje jako obecné vytváření vhodného prostředí pro děti. V právních předpisech se vyskytuje již konkrétnější pojem, a to zájem dítěte. Hrušáková 13 uvádí, že zájem dítěte míní 8 Hurdík, J. Zásady soukromého práva. Brno : Masarykova universita, 1998, s tamtéž 10 Dworkin, R. Když se práva berou vážně. Praha: OIKOYMENH, 2001, s Cepelka, C., Jílek, D., Šturma, P. Mezinárodní odpovědnost. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s Macháčková, L. Princip rovnosti a ochrana dítěte ve vztazích mezi rodiči a dětmi. Právní fórum, 2005, č. 3, s Hrušáková, M., Králíčková, Z. České rodinné právo. 2. vydání. Brno : Doplněk, 2001, str

14 realizaci určitého práva v konkrétní záležitosti týkající se dítěte. Ve věcech práv dětí je zásada priority zájmu dítěte základním principem, který je upřednostňován před dalšími hodnotami. Obsah skutečného zájmu dítěte je však těžce definovatelný o objektivně zjistitelný. Zájem dítěte může mít různý význam. 14 Šetření zájmu dítěte se může odehrávat v rovině právní nebo v rovině sociální. Právní zájem lze vyjádřit slovy jednoho z odůvodnění rozsudku 15 : Zájem dítěte stanovil zákon, soud této země musí zákon ctít. Je otázkou, jak dalece a úspěšně může právní formalizmus zasahovat do citlivých problémů dítěte, avšak na druhou stranu, kdo jiný než právo by mělo řešit spory těch, jejichž názory na nejlepší zájem dítěte se při jeho realizaci liší. Při úpravě právních vztahů k dítěti je obsah zájmu dítěte chápán především ze sociálního pohledu, méně pak v rovině právní. Snahou je predikovat nejvhodnější výchovné prostředí. Občanskoprávní řízení o navrácení uneseného dítěte není řízením o úpravě právních vztahů k dítěti. V řízení o návratu dítěte převažuje jeho zájem na zachování stávajícího výchovného prostředí před zájmem dítěte na přehodnocení a případnou změnu výchovného prostředí. Proto i působnost priority zájmu dítěte bude v této oblasti poněkud rozdílná. Problematika mezinárodních únosů dětí prioritu jejich zájmu nezpochybňuje a obsah zájmu dítěte je i zde zkoumán z pohledu sociálních skutečností, ingerence práva je však vyšší ve srovnání s řízením o úpravě právních vztahů k dítěti. V problematice mezinárodních únosů dětí bude proto dobré odlišovat samotný výrok soudu o únosu od výroku soudu, kterým se nařizuje nebo nenařizuje návrat uneseného dítěte. Jestliže výrok o únosu bude především otázkou právní, pak výrok o návratu uneseného dítěte bude více podřízen výsledku vyhodnocení sociálních faktorů. Vysvětlení vyplyne ze smyšleného příkladu. Pokud otec týraných dětí v péči matky protiprávně přemístí děti z ČR do USA, pak takový mezinárodní únos zůstává únosem bez ohledu na to, zda bylo či nebylo v zájmu dětí bezodkladně změnit jejich výchovné prostředí. Jde o mezinárodní únos, protože změnu výchovného prostředí může provést jen a pouze soud, stejně tak jako nelze oddělovat rodiče a děti proti jejich vůli bez rozhodnutí soudu. K posouzení merita únosu samotného jsme použili formalizovaných právních institutů. Takovýmto posouzením byl realizován zájem dítěte. V posuzovaném případu však soud v USA, kam byly týrané děti uneseny, bude velmi zvažovat jejich návrat do ČR. V tomto zvažování se naopak uplatní zájem dítěte s ohledem na jeho konkrétní sociální situaci. 14 Hrušáková, M. Dítě, rodina, stát. Brno : Masarykova univerzita, 1993, s. 21an 15 Re A. (Minors) (Abduction: Habitual Residence) [1996] 1 WLR

15 3.2. Zásada minimalizace zásahů do rodiny Rodinné právo je ovládáno zásadou minimalizace zásahů do rodiny. Tato zásada je obecně přijímána a na první pohled se může zdát správnou. Spíše než o zásadě minimalizace zásahů bychom však měli hovořit o vyváženosti a přiměřenosti zásahů do rodinných vztahů. Praktické dopady minimalizace, která mnohdy představuje neúplná řešení, pociťovaná jako nespravedlivá a poškozující, mohou způsobit více škod než užitku. Zásadu minimalizace zásahů do rodiny lze spatřit v 50 z. o r., podle kterého nežijí-li rodiče spolu a nedohodnou-li se na podmínkách výchovy dětí, soud i bez návrhu upraví právní vztahy k dítěti. Uplatnění zásady zde spočívá v šetření, zda jsou uvedené hypotézy splněny. Jen za této situace může soud právní vztah upravit. Zásada minimalizace zásahů do rodiny se v oblasti mezinárodních únosů uplatňuje tím, že řízení o návratu unesených dětí jsou zahajována na návrh. Pokud nebyl podán návrh na návrat uneseného dítěte do určité doby, nenastávají některé právní důsledky mezinárodního únosu (např. z pohledu komunitárního práva, otázka zachování mezinárodní pravomoci soudu státu obvyklého bydliště dítěte v rozhodování o úpravě právních vztahů k dítěti). Pokud však byl návrh na návrat podán, státní moc zasahuje do rodinných vztahů směrem k odstranění protiprávního stavu ve výchovném prostředí dítěte a porušeném právu rodiče. To je rozdíl ve srovnání s řízením o úpravě právních vztahů k dítěti podle 50 z. o r., kde na výrok rozhodnutí v podstatě nemá vliv, zda některý z rodičů původně žijících spolu dítě unesl či nikoliv. Zásadu minimalizace zásahů do rodiny v problematice mezinárodních únosů dětí proto nelze chápat tak, že soud bude indiferentní k protiprávnímu jednání únosce Zásada rovnosti subjektů občanskoprávních vztahů Základní metoda soukromoprávní regulace společenských vztahů je založena na rovném postavení subjektů. Rovnost subjektů lze chápat tak, že zde není vztah nadřazenosti a žádný ze subjektů nemůže autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech druhého. Rovnost subjektů se pak projevuje ve fázi vzniku právního vztahu a během jeho trvání 16. Macháčková 17 uvádí, že princip rovnosti a otázka vzájemného právního postavení 16 Hurdík, J., Fiala, J., Hrušáková, M. Úvod do soukromého práva. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2002, s Macháčková, L. Princip rovnosti a ochrana dítěte ve vztazích mezi rodiči a dětmi. Právní fórum, 2005, č. 3, s

16 rodičů a dětí není v teorii rodinného práva jednoznačná. Nerovnost ve vztahu mezi rodiči a dětmi vidí zejména v možnosti rodičů ovlivňovat chování dítěte, rozhodovat o něm, svěřit do výchovy jiné osobě, apod.. S touto nerovností se setkáme v kapitole I další autoři nepovažují vztah rodiče a dítěte za typický vztah v rovném postavení. 18 Statut rodiče však vyvozuje i právní vztah k druhému rodiči (obr. č. 1) v rovném postavení. Rovné postavení mezi rodiči lze vysvětlit na jednoduchém příkladu. Otec a matka pečují o dítě ve společné domácnosti. Otec Obr. č. 1: Vztahy mezi rodiči a dětmi odvede dítě jinam se sdělením, že v péči o Otec Matka dítě matce nebrání, avšak pokud chce toto právo vykonávat, musí ho následovat. Matka nemusí otce následovat, protože otec nemůže jednostranným úkonem Dítě matce vnutit povinnost se přestěhovat (k tomu, aby vykonávala právo v péči o dítě). Je třeba dodat, že rodiče svými jednáními ve svém vztahu nemohou zasahovat do práv dítěte na péči rodiče, a to na základě zásady ochrany práv třetích osob. 19 Dříve uvedený příklad může představovat jednu z typických situací mezinárodního únosu dítěte. Justiční orgány při řešení těchto situací někdy upřednostňují zájem dítěte nad respektováním základní metody občanskoprávní regulace a tento zájem hodnotí sociálními kritérii. Místo, kde by dítě vzhledem ke všem okolnostem mělo být (obvyklé bydliště), pak určují podle sociálních poměrů. Zda obvyklé bydliště dítěte odpovídá i rovnosti rodičů či právním principům se v tomto případě nezkoumá. O matkách se často předpokládá, že mají lepší biologické předpoklady pro výchovu dětí. Proto uvedené sociální určení obvyklého bydliště dítěte nezřídka stanoví za místo obvyklého bydliště dítěte místo momentální přítomnosti matky bez ohledu na další okolnosti. Vzhledem k tomu, že místo obvyklého bydliště dítěte je klíčovým pro posouzení mezinárodního únosu dítěte, diskutované sociální určení obvyklého bydliště následně přímo ovlivní celý výrok soudu o únosu. Názor, že muži nejsou způsobilí vychovávat děti, je ve společnosti poměrně silně zakořeněn. Warshak 20 uvádí: Pečovat o děti a vychovávat je, to je ženská práce. Nebo jsme naprogramováni tak, abychom tomu věřili. Žádá-li žena o svěření dětí, zdá se to přirozené a moc o tom nepřemýšlíme. Žádá-li však o svěření dětí muž, naplňuje nás to pochybami a 18 Hrušáková, M., Králíčková, Z. České rodinné právo. 2. vydání. Brno : Doplněk, 2001, str K této zásadě: Hurdík, J. Zásady soukromého práva. Brno : Masarykova universita, 1998, s Warshak, R. Revoluce v porozvodové péči. Praha: Portál, 1996, s

17 otázkami. Proč vlastně žádá o svěření dětí? Jak tu práci zvládne? Jak to ovlivní děti? Muži získávají své děti jen výjimečně do výhradní péče a přibližně v polovině případů přestávají udržovat s dětmi jakékoliv vztahy. 21 Teze o lepších biologických předpokladech matek pro výchovu dětí však nikdy nebyla vědecky prokázána. V následujícím jsou uvedeny závěry rešerše provedené Černou 22. V 70. letech 20. století byly iniciovány výzkumy, které uvedený názor vyvrací a přináší zjištění, že otec je významný, nejen když jsou děti starší, nýbrž i v raných letech (Warshak). Muži jsou stejně vnímaví k signálům nepohody kojenců a reagují na ně stejně jako ženy (Parke, Sawin). Muži dokážou rozpoznat, co dítě potřebuje a jsou i schopni tyto potřeby naplnit (Parke, Sawin). Muži disponují stejnými dovednostmi souvisejícími s péčí o dítě a jsou stejně kompetentní a tvořiví pečovatelé o novorozence jako ženy (Pruett). Mateřské chování vůči dítěti není omezeno pouze na biologické matky, nýbrž jde o univerzální chování všech lidí, také otcové jsou schopni typicky mateřského chování (Matějček). Psychické zdraví průměrného dítěte z výhradní péče otce bylo srovnatelné s průměrným dítětem z výhradní péče matky, jako skupina neměly děti ve výhradní péči otce ani více ani méně problémů než děti ve výhradní péči matky (Warshak). Typický otec s výhradní péčí o děti si vede stejně dobře jako typická matka ve stejné roli (Warshak). Děti ve výhradní péči rodiče stejného pohlaví byly přizpůsobeny lépe než děti ve výhradní péči rodiče opačného pohlaví, chlapci snášejí rozvod daleko hůře než dívky, důvodem není rozvod, ale péče matky (Warshak). Matějček 23 uvádí: Mnozí dnešní otcové jsou dokonalými specialisty v péči o dítě a mohou konkurovat té nejzručnější matce. Vyplývá závěr, že kvalitu rodiče nelze presumovat na základě jeho pohlaví. Proto ani dříve zmíněné sociální přístupy k výkladu pojmu obvyklé bydliště dítěte by neměly upřednostňovat místo přítomnosti matky dítěte před místem, kde by vzhledem ke všem okolnostem dítě mělo být, i kdyby tímto místem mělo být místo přítomnosti otce. Z důvodu výše uvedeného, tato práce nebude činit rozdíl mezi rodičem mužem a rodičem ženou. Pokud existují lepší biologické předpoklady matek, musí být prokázány v konkrétním řízení v konkrétní věci. Dalším paradigmatem této práce je, že hodnota priority zájmu dítěte před hodnotou rovného postavení rodičů či dalšími právními principy má smysl jen tehdy, pokud je důvodná. 21 Radimská, R. Péče o děti po rozchodu rodičů. Sociální politika, 2002, č. 11, s Černá, P. Rozvod, otcové a děti. Eurolex Bohemia, 2001, s Matějček, Z. Rodiče a děti. Praha: Avicenum, 1986, s

18 4. Základní lidská práva v problematice mezinárodních únosů V problematice občanskoprávních aspektů mezinárodních únosů dětí se nelze vyhnout otázkám spojených se základními právy a svobodami. Souvislost lidských práv s řešenou problematikou je natolik úzká, že se s ní setkáme ve všech kapitolách této práce. Je proto nezbytné vysvětlit specifický charakter základních práv a zejména jejich působení v právním řádu. Konkretizace základních práv dítěte bude provedena kapitolou 4.4. V potřebách obecného výkladu postačí upozornit na čl. 32 LZPS a čl. 9 Úmluvy o právech dítěte, podle kterých nezletilé děti nemohou být odděleny od rodičů proti jejich vůli bez rozhodnutí soudu Charakter základních práv a svobod Podle Sudreho 24 lidská práva vycházejí z univerzální identity lidské osobnosti a jsou založena na zásadě rovnosti všech lidských bytostí. Kontinentálně-evropský systém základních práv vychází z pozitivního výčtu jednotlivých práv. Britská ústava naopak nezná žádná jednotlivá garantovaná práva. Zdrojem práv je civil liberties jako jádro materiální ústavy. 25 Normativní prameny základních práv mohou být vnitrostátní a mezinárodní. Základní lidská práva mohou mít charakter práv nebo svobod. Základní právo zakládá nárok jednotlivce vůči státu na aktivní plnění, zatímco základní svobodou rozumíme takové základní právo, které vymezuje autonomní prostor jedince, kam nesmí státní moc zasahovat. Právo rodičů a dětí nebýt od sebe odděleni proti jejich vůli bez rozhodnutí soudu tedy bude především svobodou, kterou musí státní moc respektovat. Základní právo rodičů a dětí chápané jako předpoklad nároku na aktivní plnění státu samozřejmě nelze vyložit tak, že stát bude poskytovat byty rodičům a dětem, aby nemohli být odděleni a podobně. Nárokem na aktivní plnění však může být nárok na nápravu nezákonného oddělení rodičů a dětí (kapitola 9.5). Diskutované právo rodičů a dětí je naplňováno i v řízení o úpravě právních vztahů k dítěti v případě, že rodiče nežijí spolu ( 50 z. o r.). Základní práva a svobody mají subjektivně objektivní charakter. Objektivním charakterem je řečeno, že tato práva představují hodnoty, kterými je stát při své činnosti 24 Sudre, F. Mezinárodní a evropské právo lidských práv, přeložil Malenovský, J., Brno : Masarykova univerzita v Brne, 1997, s Klokočka, V. Ústavní systémy evropských států, 2. vydání, Praha : Linde Praha, 2006, s

19 vázán 26. Subjektivní charakter základních práv a svobod znamená, že jejich výkon není podmiňován žádnou právní skutečností, která by tato práva konstituovala. Jedinec je nositelem základních práv ze samotného faktu své existence 27, každý je proto nositelem základních práv okamžikem svého narození. Svoboda či právo rodičů a dětí nebýt od sebe oddělení proti jejich vůli bez rozhodnutí soudu tedy rodičům a dětem přísluší okamžikem narození dítěte přímo z katalogu základních práv. Jednotlivec nemusí tuto svobodu před státní mocí žádným způsobem prokazovat. Její respektování nelze podmiňovat žádným individuálním právním aktem, jako například rozhodnutím soudu o výchovném prostředí dítěte, který by měl, tuto svobodu konstituovat nebo deklarovat. Soudní moc nemůže konstituovat základní právo, soudní moc je povinna základní právo respektovat. To je rozdíl ve srovnání se subjektivním právem zakládaným na základě konstitutivního individuálního právního aktu podle obyčejného zákona. Pro úplnost dodejme, že některá základní práva jsou podmíněna tzv. formální nebo materiální výhradou. Jedná se o to, že některých základních práv se lze domáhat jen na základě zákona (např. právo na příznivé životní prostředí) nebo jen tehdy, pokud to hospodářská či jiná situace umožňuje ( pokud je to možné ). V okruhu dotčených základních práv v souvislosti s únosy dětí se však s materiální či formální výhradou v právním řádu ČR nesetkáváme. Ve vztahu k základním právům vyplývajících z mezinárodních smluv lze uvažovat také o charakteristice z hlediska dělení na hard law a soft law 28. Termínem hard law označujeme právní normy, které splňují nejen požadavky určitosti a jednoznačnosti obsahu a současně také požadavky právní formy. Termín soft law se naproti tomu vztahuje na takové normy, které některý z výše uvedených požadavku nenaplňuje. Toto dělení má význam pro přímou aplikovatelnost mezinárodních smluv o lidských právech, kterou se budeme zabývat v kapitole Základní práva mají charakter práv nezadatelných, nezcizitelných, nepromlčitelných a nezrušitelných. Nezadatelnost obecně znamená, že tato práva nikdo nemůže někomu jinému zadat, postoupit, dát do zástavy a nikdo je nemůže pominout 29. Například, dlužník nemůže 26 Filip, J. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2004, s tamtéž, s Cepelka, C., Šturma, P. Mezinárodní právo verejné. Praha : Eurolex Bohemia, 2003, s Filip, J. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2004, s

20 souhlasit se svým uvězněním. Nezcizitelnost vyjadřuje nepřevoditelnost a nepřenositelnost těchto práv, nepromlčitelnost znamená, že tato práva nezanikají plynutím času, mlčením, neuplatněním apod. Nezrušitelnost znamená, že státní moc tato práva nemůže zrušit nebo prohlásit za neplatná. V konkrétním případě to znamená, že své svobody rodičů a dětí nebýt od sebe odděleni proti své vůli bez rozhodnutí soudu se rodiče a děti nemohou vzdát, převést na jiného, tato svoboda jim náleží, i kdyby ji oni sami nechtěli. Toto svobodu pak musí státní moc respektovat, jak ukazuje následující citace. Nález Ústavního soudu ČR ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 20/94 Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, stanoví v čl. 32 odst. 4, že práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona. Pokud tedy jiné právní předpisy stanoví, že správní orgány mají právo učinit taková opatření, o nichž má jinak právo rozhodnout pouze soud a případně stanoví, že soud rozhoduje o takových opatřeních dodatečně, jsou v rozporu s ústavním zákonem. Nabízí se právně logická argumentace: Jestliže nemůže oddělovat děti od rodičů bez rozhodnutí soudu orgán státní správy, tím spíše tak nemůže činit únosce dítěte. Ještě před tím, než k této argumentaci, možná ukvapeně, uchýlíme, musíme se seznámit s charakterem působení základních práv a svobod, který bude vysvětlen následující kapitolou Působení základních práv a svobod Působení základní práv a svobod se rozlišuje na horizontální a vertikální. Horizontální působení dále na přímé a nepřímé, vertikální na pozitivní a negativní 30. Pozitivní vertikální působení je podstatou základních práv a svobod. Nositelem práv je jednotlivec, adresátem stát, jak bylo ukázáno v předchozí kapitole. Negativní vertikální působení znamená, že nikdo nemůže před státní mocí založit svůj nárok, který by byl v rozporu se základním právem. Například, nikdo nemůže nárokovat, aby dítě bylo odděleno od rodiče bez rozhodnutí soudu nebo aby takové oddělení, pokud již proběhlo, stát uznal či schválil. Vertikálnost v předchozích dvou případech působení základních práv vyjadřuje vztah státu a jednotlivce. Následující způsoby působení základních práv jsou horizontální, čímž je 30 Filip, J. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2004, s

Mezinárodní únosy dětí

Mezinárodní únosy dětí Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Michaela Holá Mezinárodní únosy dětí Diplomová práce Olomouc 2015 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Mezinárodní únosy dětí zpracovala sama a

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2013 Kristina Formánková

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2013 Kristina Formánková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Kristina Formánková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce PROBLEMATIKA MEZINÁRODNÍCH ÚNOSŮ DĚTÍ RODIČI Kristina

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA ŽIVOT A JEHO REFLEXE V ČESKÉ ÚSTAVNOSTI ŽANETA SLADKÁ PLZEŇ 2013 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

Diplomová práce Aktuální problémy střídavé a společné péče. Plzeň 2012

Diplomová práce Aktuální problémy střídavé a společné péče. Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra soukromého práva a civilního procesu Diplomová práce Aktuální problémy střídavé a společné péče Plzeň 2012 Zpracovala: Martina Zborovská Konzultant

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Správní trestání na úseku živnostenského podnikání.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Správní trestání na úseku živnostenského podnikání. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Správní trestání na úseku živnostenského podnikání Lucie Kubaňová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Správní trestání

Více

Sociální a právní aspekty postavení rodiny v ČR

Sociální a právní aspekty postavení rodiny v ČR Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra veřejné správy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální a právní aspekty postavení rodiny v ČR Pěstounská péče Předkládá: Jana Lískovcová Vedoucí bakalářské práce:

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová Vypracovala:

Více

Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky

Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Právnická fakulta Katedra teorie práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky Diplomant:

Více

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

Role orgánu sociálně-právní ochrany dětí v příbuzenské pěstounské péči

Role orgánu sociálně-právní ochrany dětí v příbuzenské pěstounské péči UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Role orgánu sociálně-právní ochrany dětí v příbuzenské pěstounské péči Petra Heinzová, DiS. Katedra: Sociální práce Vedoucí práce:

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OSVOJENÍ

PRÁVNÍ ASPEKTY OSVOJENÍ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra občanského práva Rigorózní práce PRÁVNÍ ASPEKTY OSVOJENÍ Mgr. Milan Pečenka 2007 Tímto prohlašuji, že jsem rigorózní práci na téma Právní aspekty osvojení

Více

Stanovisko veřejného ochránce práv. k rovnému zacházení s dětmi při zařazování do evidence náhradní rodinné péče

Stanovisko veřejného ochránce práv. k rovnému zacházení s dětmi při zařazování do evidence náhradní rodinné péče V Brně dne 28. dubna 2010 Sp. zn.: 1825/2010/VOP/AHŘ Stanovisko veřejného ochránce práv k rovnému zacházení s dětmi při zařazování do evidence náhradní rodinné péče V rámci činnosti oddělení dohledu nad

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ Právnická fakulta Masarykovy univerzity K a t e d r a o b č a n s k é h o p r á v a DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ JAN HEROUT 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Správní právo a právo životního prostředí Katedra správní vědy a správního práva Dizertační práce Správní rozhodování vysokých škol JUDr. Veronika Kudrová 2012 /

Více

Práva dítěte a procesní praxe českých soudů

Práva dítěte a procesní praxe českých soudů âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní fórum Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův

Více

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce SYSTÉM PRÁVNICKÝCH OSOB Eduard Zboran 2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval

Více

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův dům) Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní

Více

PRÁVO A RODINA. č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví

PRÁVO A RODINA. č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví 1 PRÁVO A RODINA č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví Oprávněný rodič a nástroje k realizaci styků s nezletilým dítětem Péče o děti v dětské skupině v otázkách a odpovědích Dávky

Více

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon)

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) 1 Rozsah: 30 hodin Anotace: Kurz popisuje co jsou osobní údaje, citlivé osobní údaje a jiné pojmy tématu ochrany osobních údajů. Přehledně vysvětluje

Více

ZÁKLADY PRÁVA. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Václav Šaroch, Mgr. Petr

Více

Analýza možnosti vytvoření institutu profesionálního opatrovníka A podpůrce v právním prostředí České republiky

Analýza možnosti vytvoření institutu profesionálního opatrovníka A podpůrce v právním prostředí České republiky Analýza možnosti vytvoření institutu profesionálního opatrovníka A podpůrce v právním prostředí České republiky Analýza možnosti vytvoření institutu profesionálního opatrovníka A podpůrce v právním prostředí

Více

PhDr. Miloslav Macela, Mgr. Daniel Hovorka, Mgr. Adam Křístek, Mgr. Klára Trubačová, JUDr. Zuzana Zárasová, 2015.

PhDr. Miloslav Macela, Mgr. Daniel Hovorka, Mgr. Adam Křístek, Mgr. Klára Trubačová, JUDr. Zuzana Zárasová, 2015. Vzor citace: Macela, M., Hovorka, D., Křístek, A., Trubačová, K., Zárasová, Z. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, 912 s. KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ

Více

Otázka náprav protiprávních zásahů veřejné moci do základních práv a svobod Analýza mezinárodní i vnitrostátní právní úpravy a praxe

Otázka náprav protiprávních zásahů veřejné moci do základních práv a svobod Analýza mezinárodní i vnitrostátní právní úpravy a praxe Otázka náprav protiprávních zásahů veřejné moci do základních práv a svobod Analýza mezinárodní i vnitrostátní právní úpravy a praxe Tuto publikaci podpořila nadace CEE Trust Otázka náprav protiprávních

Více

APLIKACE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV PODLE ČL. 10 ÚSTAVY ČR DITA KUČEROVÁ

APLIKACE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV PODLE ČL. 10 ÚSTAVY ČR DITA KUČEROVÁ APLIKACE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV PODLE ČL. 10 ÚSTAVY ČR DITA KUČEROVÁ Application of International Treaties according to Art. 10 of the Constitution of the Czech Republic 1. ÚVOD In Článek 10 Ústavy České

Více

Dítě v systému náhradní rodinné péče

Dítě v systému náhradní rodinné péče Konference Dítě v systému náhradní rodinné péče Sborník příspěvků 20. 11. 2008 Ernův sál, Stará radnice, Radnická 10, Brno Konference se konala pod záštitou PhDr. Petra Fialy, rektora Masarykovy university

Více

TEORIE PRÁVA I. (zimní semestr akademického roku 2007/2008) přednášel prof. A. Gerloch Literatura: J. Boguszak, J. Čapek, A. Gerloch. Teorie práva. 2. vydání. Praha 2004. A. Gerloch. Teorie práva. 4. vydání.

Více

Exekuce v České republice

Exekuce v České republice Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva RIGORÓZNÍ PRÁCE Exekuce v České republice Mgr. Lenka Smolíková 2006 Prohlašuji tímto, že jsem rigorózní práci na téma Exekuce v České republice

Více

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Šárka Machanová Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci na téma Trestná činnost

Více