Účinná sociální pomoc obětem vykořisťování dětí v prostituci. Zkušenosti a situace v Německu a v České republice.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účinná sociální pomoc obětem vykořisťování dětí v prostituci. Zkušenosti a situace v Německu a v České republice."

Transkript

1 Absolventská práce Iva Zárybnická Účinná sociální pomoc obětem vykořisťování dětí v prostituci. Zkušenosti a situace v Německu a v České republice. Katedra: Filozofie a teologie Vedoucí: ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. 2010

2 Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Účinná sociální pomoc obětem vykořisťování dětí v prostituci. Zkušenosti a situace v Německu a v České republice. 1. zpracovala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů a literatury. 2. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. 3. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok. Datum : jméno: Iva Zárybnická vlastnoruční podpis:

3 Chtěla bych tímto poděkovat ThLic. Ing. Renému Milfaitovi, Th.D. za odborné vedení mé práce, za veškerý čas, který věnoval mým konzultacím a za velmi cenné rady a podněty. Také bych ráda poděkovala všem pracovníkům z německé organizace Karo, zvláště pak paní C. Schauer za milé přijetí a ochotné konzultace v době mé praxe. Zvláštní poděkovaní patří Kačce, která byla ochotná s námi udělat rozhovor a podělit se tak o těţké záţitky ze svého ţivota.

4 OBSAH Úvod 6 1. Fenomén komerční sexuální zneuţívání dětí Pornografie Obchod s dětmi do sexuálního průmyslu Prostituce K rozsahu fenoménu s důrazem na prostituci Dítě Vykořisťování dětí v prostituci Homosexuální a heterosexuální prostituce Dívčí a chlapecká prostituce Dívčí prostituce Chlapecká prostituce Právní úprava v ČR Trestné činy související s dětskou prostitucí Zákon o sociálně právní ochraně dětí Rizikové faktory a motivy vstupu do prostituce Rizikové faktory Rizikové děti Rizikové situace Drogy a dětská prostituce Příběh Zuzky jako demonstrace souhry rizikových faktorů Shrnutí Následky Fyzické následky Psychické následky 27

5 6. Pachatelé Pokus o typologii Typologie pachatelů sexuálního zneuţívání dětí Strategie pachatelů Strategie pachatelů dle SUB/WAY Čtyři kroky k provedení činu dle KiZ Strategie mezinárodního společenství v oblasti prevence a účinné pomoci obětem Strategie kongresů v oblasti prevence a účinné pomoci obětem První světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneuţívání dětí Druhý světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneuţívání dětí Třetí světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneuţívání dětí Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneuţívání dětí v ČR Struktura Národního plánu boje ( ) Praktické příklady Organizace v České republice Projekt Šance Projekt Magdala Růţová linka La Strada Karo Dům tří přání Organizace v Německu Karo Kind im Zentrum SUB/WAY KISS Další německé organizace Pravidla účinné pomoci dětem v prostituci 50 Závěr 51 Das Resümee 53 Pouţitá literatura 54

6 Úvod K tématu dětské prostituce jsem se poprvé dostala ve druhém ročníku studia na Jaboku, kdy jsem se rozhodla absolvovat výběrový seminář Komerční sexuální zneuţívání dětí, který vedl pan René Milfait, který se později stal i konzultantem mé práce. Toto téma mě velmi oslovilo a hodně jsem se na něj ve svém studiu zaměřila. Dětská prostituce je velmi oţehavé téma, o kterém se moc lidí bavit nechce. Spousta lidí, i z mého okolí, si vůbec nepřipouští, nebo spíše neuvědomuje, ţe by něco takového mohlo existovat i u nás. Bohuţel ale existuje. Díky této praxi jsem získala spoustu zkušeností, o které bych se také ráda podělila. Téma mě natolik zaujalo, ţe bych ráda v budoucnosti pomáhala takto zneuţitým dětem. Podařilo se mi udělat uţ malý krůček a to ten, ţe jsem měla moţnost strávit měsíc v německém zařízení Karo, které právě s takto zneuţitými dětmi pracuje. Téma mé práce se tedy bude zabývat účinnou pomocí pro oběti dětské prostituce a jelikoţ jsem měla moţnost poznat i situaci v Německu, pokusím se o srovnání s naší Českou. Cíl této práce tedy bude, najít účinnou pomoc pro děti, které se staly obětí prostituce s ohledem na moţnosti pomoci v Německu a v České republice. V první kapitole se zaměřím na fenomén komerční sexuální zneuţívání dětí. Rozeberu jeho druhy a obecně popíši situaci s větším důrazem na dětskou prostituci. Druhá kapitola uţ bude věnovaná pouze dětské prostituci a jejímu rozdělení na několik typů, které taktéţ popíši. Ve třetí kapitole bych ráda představila právní úpravu v České republice. Podíváme se na to, co k tématu dětské prostituce a zneuţívání dětí říká česká legislativa. V další kapitole se pokusím představit rizikové faktory, které zapříčiňují vstup dětí do prostituce

7 Chybět nebudou ani souvislosti s těmito faktory, jako jsou drogy a některé typy dětí, kterým říkáme rizikové. V této kapitole také představím příběh jednoho dítěte, na kterém se pokusím ukázat hlavní rizikové faktory. Pátá kapitola o následcích nesmí chybět. Rozepíši se zde o dopadech dětské prostituce na děti nejen v dospělosti a to se zaměřením na jejich psychické i fyzické zdraví. Šestá kapitola bude patřit pachatelům. Pokusům se rozdělit pachatelé do několika typů a budu zkoumat jejich důvody a motivy, které je táhnou k tomu, ţe zneuţívají děti. Taktéţ popíši některé jejich strategie, tak jak je rozdělují dvě německé organizace. V kapitole sedmé se pokusím shrnout mezinárodní strategie, které se snaţí o boj proti dětské prostituci a také se zaměřují na předcházení dětské prostituci tedy na prevenci. Zde budou nejdůleţitější 3 světové kongresy, které se právě tímto tématem zabývaly. Osmá kapitola bude zaměřená na příklady dobré praxe a to jak u nás, tak v Německu. Představím organizace, které pomáhají dětem v prostituci a nejen jim. Díky tomu, ţe poznáme organizace a jejich styly práce, bych ráda představila pravidla účinné pomoci při práci s dětmi v prostituci. V celé své práci bych chtěla uvádět konkrétní příběhy dětí v prostituci, které by měly dokreslovat a vysvětlovat právě popisované jevy

8 1 Fenomén komerční sexuální zneuţívání dětí Na začátku své práce bych ráda definovala pojmy, se kterými se zde budeme často setkávat. Je tedy nezbytné si je jasně vymezit. Dětská prostituce spadá do fenoménu komerčního sexuálního zneuţívání dětí (CSEC Commercial Sexual Exploitation of Children). Jako komerční sexuální zneuţívání dětí se chápe každé užití dítěte k sexuálnímu účelu za finanční nebo jinou odměnu. Lze rozlišit tři formy CSEC a to: dětskou prostituci, dětskou pornografii a obchod s dětmi pro sexuální průmysl. 1 Fenomén zahrnuje dle této definice tři formy: jiţ zmíněnou prostituci, dále pornografii a obchod s dětmi do sexuálního průmyslu. Kromě hlavního tématu této práce, totiţ prostituce, nejprve krátce představím pornografii a obchod s dětmi, a to uţ také z toho důvodu, ţe se jednotlivé formy často prolínají. 1.1 Pornografie Podle Stockholmského kongresu lze dětskou pornografii definovat jako zobrazování dítěte při sexuální činnosti, spadá sem simulované nebo skutečné vystavování pohlavních orgánů a dále zvukové prostředky, které jakkoliv napodobují dětský hlas pro sexuální uspokojování uţivatele. Dětská pornografie se vztahuje na pořizování tedy výrobu, rozšiřování nebo pouţívání takovýchto nahrávek. 2 V Rámcovém rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2004/68/SVV se hovoří o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii. Kaţdý stát, který Úmluvu přijal, musí bojovat proti natáčení a nakládání s dětskou pornografií Obchod s dětmi do sexuálního průmyslu Při definici obchodování s dětmi budeme vycházet z definice obchodu s lidmi, kterou pouţiji z Palermského protokolu. 1 Stockholmský kongres, in: R.Milfait Komerční sexualizované násilí na dětech 2 Stockholmský kongres, in: E. Vaníčková Dětská prostituce, str. 3 3 Rámcové rozhodnutí Rady Evropy, č. 2004/68/SVV - 8 -

9 Zde se uvádí: za obchodování s dětmi jsou považovány všechny aktivity zahrnující získávání dětí za účelem sexuálního vykořisťování jakýmikoliv prostředky, např. únos, prodej, nákup, přemístění, poskytnutí útulku, fingované domácí práce, použití síly, moci a úplatků. 4 Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie hovoří o prodeji dětí a spojuje jej rovněţ s prostitucí. 1.3 Prostituce Jelikoţ je hlavním tématem mé práce prostituce, vrátím se zde zpátky k ní a uvedu další definici prostituce. Je to důleţité, abychom si udělali jasnou představu o tom, jak budeme prostituci v mé práci chápat. Prostituci můţeme vymezit jako řemeslné poskytování pohlavního styku za úplatu. 5 Podle Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie, se dětskou prostitucí rozumí vyuţívání dítěte k sexuálním aktivitám za úplatu či jakoukoli jinou protihodnotu. 6 Prostitucí tedy budeme chápat jakékoliv sexuální činnosti, za které náleţí úplata a to nejen finanční, ale i materiální, či jakákoliv protisluţba, prospěch, nebo i ochrana či poskytnutí ubytování a stravy. Velmi často dostávají děti za svoje sluţby pouze materiální dárky a to jenom například sladkosti nebo hračky. U dětské prostituce je další problém a to ten, ţe děti se často nevyznají v hodnotě peněz a neví, jak velké peníze se v jejich práci točí. Proto se můţe stát, ţe za sluţby, za které by klient normálně zaplatit i tisíce korun, děti dostanou balíček bonbonů. Uvedla jsem v této kapitole i další formy CSEC a to proto, ţe oba další fenomény jsou s dětskou prostitucí velmi často spjaty. Po dětech, které provozují prostituci, chtějí velmi často jejich klienti, aby si je mohli natočit na videokameru a dále tento materiál šíří. Tímto se tedy děti z prostituce stávají i dětmi v pornografii. 4 Tzv. Palermský protokol, in: E. Vaníčková Dětská prostituce, str. 3 5 E.Vaníčková - Malá encyklopedie zneužívaného a zanedbávaného dítěte, str Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte - 9 -

10 1.4 K rozsahu fenoménu s důrazem na prostituci Výše jsem představila formy prostituce, teď ale přichází na řadu otázka, jak je vlastně prostituce rozšířená? V této části se tedy zaměřím na čísla, která hovoří o dětské prostituci. 1,8 milionu dětí je ročně nuceno k prostituci a pornografii. Další 1,2 milionu dětí je obětí obchodu s dětmi a to velmi často k sexuálním účelům. 7 Představím zde čísla, která se týkají celého světa. V Brazílii se počet dětí pracujících v sexuálním průmyslu pohybuje mezi 250 tisíci a 500 tisíci, tisíc v Indii, 60 tisíc na Filipínách, tisíc na Srí Lance (chlapci), ale nepřekonatelným rájem pro sexuální turisty je Thajsko, Kambodža, Barma, Laos a Čína. 8 Také čísla, která se týkají pouze Evropy, nejsou o moc pozitivnější, neţ ta celosvětová. Dětská prostituce v Evropě se týká 15O tisíc mladých lidí ze zemí východní Evropy. 9 Tyto děti přicházejí hlavně ze zemí bývalého Sovětského svazu, Jugoslávie, Rumunska, Polska a České republiky. Za prací odcházejí nejčastěji do zemí jako je Nizozemí, Anglie, Severní Amerika a Austrálie. 10 Kdyţ se znovu podíváme na čísla, která se týkají dětské prostituce celosvětově, ale i pouze v Evropě, zjistíme, ţe jsou velmi vysoká a rozhodně se nedá říct, ţe by klesala. Toto jsou pouze odhady, díky šedé zóně nejde říct přesně, jak velká čísla to jsou. 1.5 Dítě Jelikoţ je moje práce zaměřená právě na dětskou prostituci je třeba si vymezit i chápání dítěte. Do kolika let je dítě dítěte? Budu se řídit mezinárodní Úmluvou o právech dítěte, ve které se říká, ţe dítětem se rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. 11 Náš právní řád se zcela shoduje s touto Úmluvou, takţe pokud budu ve své práci zmiňovat dítě, vţdy budu mít na mysli osoby mladší 18 let. 7 Prezentace Silberbach R. Milfait 8 E. Vaníčková - Dětská prostituce, str E. Vaníčková - Dětská prostituce, str E. Vaníčková - Dětská prostituce, str Úmluva o právech dítěte článek

11 2 Vykořisťování dětí v prostituci Hlavní záměrem mé práce je dětská prostituce, a proto si představíme dále určitá dělení pro další nahlédnutí do této problematiky. 2.1 Homosexuální a heterosexuální prostituce Na homosexuální a heterosexuální dělíme prostituci podle sexuální orientace nebo přání klientů, nikoliv podle sexuální orientace prostituujících dětí. Často bývají chlapci v prostituci chybně označování jako homosexuálové, i kdyţ tomu tak doopravdy není. Většina z nich jsou heterosexuálové, kteří musí plnit to, co jim klient, nebo kuplíř nakáţe. I u dívek je někdy vyţadován homosexuální sex, avšak ne tak často, jako u chlapců. 2.2 Dívčí a chlapecká prostituce Mezi dívčí a chlapeckou prostitucí jsou velké rozdíly, i kdyţ najdeme i společné faktory. Ty můţeme vidět právě v homosexuálních a heterosexuálních poţadavcích klientů a dále hlavně v tom, kde a jak je prostituce provozována Dívčí prostituce Začnu dívčí prostitucí a popíší o ní několik základních údajů. Více dětí v prostituci jsou právě dívky. Vstupují do prostituce mezi 13 a 14 rokem. Jejich vstup do prostituce je většinou vázán na nějakého známého člověka, který je do prostituční scény přivede. Tento člověk vyuţije dívčiny důvěry a zavede ji ke klientům. Z člověka, který dívku poprvé oslovil a přivedl ji do prostituce, se většinou později stává její kuplíř. Nejčastější typy prostituce jsou pouliční, salonní a ta, která je provozována v bytech: Pouliční prostituce je nejvíce rozšířená v České republice v Západních Čechách hlavně všem jistě známá silnice E55. Tyto dívky většinou nastupují ke klientům do aut a sex se odehrává přímo v autech, nebo společně odjedou do nějakého hotelu, kde si zaplatí určitou dobu

12 Podle Vaníčkové tyto dívky vydělávají asi 200 EUR za noc a mají v průměru 3 5 zákazníků. 12 Salonní prostituce se odehrává v nočních klubech, nebo v různých masáţních klubech, které nabízí speciální masáţe, a také sem můţeme zařadit některé relaxační podniky. Velmi zde záleţí na úrovni podniku, podle toho musí vypadat i vzhled dívky a její chování ke klientům. Ty nejvyšší úrovně podniků zajišťují tak zvané placené společnice, kdy tyto dívky stráví s klientem celý večer a to včetně večeře, kulturního představení např. divadla a poté i sexu. Na tyto společnice jsou kladeny největší nároky na vzhled, chování, ale například i znalosti cizích jazyků. V těch nejniţších úrovních podniků to chodí tak, ţe si klient zaplatí prostitutku, s kterou v některém z přeplácaných pokojů stráví hodinu sexem dle jeho přání. 13 Bytová prostituce je častější pro dospělé prostitutky. Stává se ale, ţe tyto prostitutky mají vlastní děti, nebo si nějaké děti najdou a nabízí je ve vlastních bytech. Jejich klientela se moc nemění a většina zákazníků jsou jejich známí chlapci a muţi, kteří za sex s nimi platí. Vaníčková hovoří i o tom, ţe nemalou část bytové prostituce tvoří i studentky, které si tím vydělávají na drahý pronájem bytů a náklady spojené se studiem. 14 Jako typický příklad pouliční prostituce zde uvedu příběh Zuzky z knihy Cathrin Schauer Kinder auf dem Strich (Děti šlapou chodník). Zuzka byla ve svých 12 letech znásilněna, jelikoţ utekla od své matky, která ji bila. Neměla peníze a tak stopovala. Stopla si jednoho pána, který ji řekl, ţe je třeba, aby mu cestu nějak zaplatila. Zuzka neměla ţádné finance a pán jí řekl, ţe musí zaplatit svým tělem. Řekla mu, ţe je jí teprve 12 let, to ho ale nezajímalo. 12 E. Vaníčková - Dětská prostituce, str E. Vaníčková - Dětská prostituce, str E. Vaníčková - Dětská prostituce, str

13 Od té doby se Zuzka potloukala po ulici a občas se jí ujal nějaký kuplíř. 15 K příběhu Zuzky se ve své práci ještě dále vrátím Chlapecká prostituce Jak jsem jiţ podotýkala výše, chlapecká prostituce má většinou homosexuální formu, ačkoliv chlapci jsou heterosexuální orientace. Do chlapecké prostituce vstupují kluci uţ ve věku 10 let. Heterosexuální forma prostituce je pouze okrajová záleţitost a skoro ji nenajdeme na ulici, nejvíce je rozšířená jako privátní, neboli bytová. Častými klientkami těchto chlapců jsou dívky, které se cítí ve skupině svých vrstevnic jako neschopné, jelikoţ jsou posledními pannami a nemají ţádnou sexuální zkušenost. Vyhledají tedy na popud svých kamarádek chlapce, který takovéto sluţby nabízí. Tito chlapci na sexu s těmito slečnami vydělají hned dvakrát. Dostanou za to peníze a navíc ve skupině svých vrstevníků mají pověst někoho, kdo uţ vystřídal spoustu dívek. Zvláště ve skupině chlapců se tyto zkušenosti velmi cenní. 16 Homosexuální prostituci můţeme vidět velmi často ve velkých městech a to u bazénů. Chlapci se zde pohybují a zákazníci je přímo osloví a domluví si spolu, kde a jak sex proběhne. Za tyto sluţby dostávají chlapci často zaplaceno jenom tím, ţe se mohou svést např. na tobogánu. Homosexuální prostituce má více forem, které vám zde popíši. Můţeme vidět chlapce i na ulici, ale jak jiţ bylo řečeno u heterosexuální chlapecké prostituce to moc často není. Více rozšířenější je prostituce salonní, kept boys a call-boys. Salonní prostituce najdeme v různých podnicích jako jsou gay bary či kluby a zařízení výhradně pro homosexuální zákazníky. Kept boys jsou chlapci, kteří se nastěhují k jednomu klientovi a v podstatě s ním ţijí a sdílí celou domácnost a to právě za to, ţe mu budou sexuálně kdykoliv k dispozici. Call-boys má pro tyto chlapce charakter spíše zvoleného povolání, jelikoţ chlapcům nezbývá jiná moţnost, neţ se ţivit prostitucí C. Schauer Kinder auf dem Strich, str E. Vaníčková Dětská prostituce, str R. Milfait - Komerční sexualizované násilí na dětech, str

14 Jako příklad Kept boys bych ráda uvedla příběh třináctiletého chlapce Petra, který uvedl ve své knize Váš kluk prostitut? Cyril Valšík. Petr se velmi dlouho ţivotní cestou dostal do Švýcarska do nočního klubu. Tam poskytoval sex klientům, kteří o něj projevili zájem. Jeden postarší asi 75letý pán měl Petra obzvláště rád. Byl velmi bohatý a po Petrovi nechtěl vlastně ţádné sluţby. Vrcholem jeho přání bylo, aby před ním Petr masturboval. Coţ byla pro Petra oproti jiným klientům příjemná změna. Tento pán ho jednou pozval na večeři a tam se ho zeptal, zda by si dokázal představit, ţe by ţili spolu. Petr si to představit dokázal, nic nemohlo být horší, neţ práce v nočním klubu. A tak se k postaršímu pánovi nastěhoval. Ten mu slíbil, ţe aţ umře, zdědí po něm všechen majetek. A tak Petr teď čeká, aţ pán umře C. Valšík Váš kluk prostitut?, str

15 3 Právní úprava v ČR Poté, co jsem představila fenomén CSEC a jeho jednotlivé formy, zejména prostituci jako hlavní téma této práce, zaměřím se na zákony, které se v České republice zabývají prostitucí a to hlavně dětskou prostitucí. Dále zákony, které trestají ty, kteří děti sexuálně zneuţívají. Rozepíši se zde i o přehledu sankcí, které hrozí těm, kdo děti vydávají k prostituci. Vycházet budu hlavně ze Zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Nezůstanu ale jen u trestního zákoníku. Pohlédnu i na Zákon o sociálně právní ochraně dětí optikou vykořisťování dětí v prostituci. 3.1 Trestné činy související s dětskou prostitucí Náš trestní zákoník nezná přímo trestný čin např. vykořisťování dětí v prostituci či dětská prostituce, jak tuto formu zahrnuje fenomén komerční sexuální zneuţívání dětí, který se rovněţ neobjevuje v českém trestním zákoníku. Proto hovoříme o trestných činech souvisejících s dětskou prostitucí: Paragraf 189 hovoří o kuplířství jako trestném činu. Za kuplíře je povaţován kaţdý, kdo: jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným za takovéto provinění bude potrestán a to odnětím svobody: na šest měsíců až na čtyři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty 19 Pokud pachatel při tomto činu způsobí navíc ještě těţkou újmu na zdraví, jeho trest se samozřejmě zvyšuje a to na pět aţ dvanáct let, pokud svým činem způsobí smrt, jeho trest bude osm aţ patnáct let. 20 Bohuţel dokázat kuplíři, ţe je kuplířem, není jednoduché. Na své praxi, kterou jsem absolvovala v německém Plauen, mi vedoucí organizace Karo paní Schauer objasnila, ţe to policisté při zatýkání kuplířů nemají jednoduché. Museli by je chytit přímo přitom, jak si s klientem předávají peníze, coţ se ve většině případů nepodaří, jelikoţ si na to dávají kuplíři pozor. Dalším velmi důleţitým paragrafem, který hovoří o vlivu na mravní vývoj dětí je 190 Prostituce ohroţující mravní vývoj dětí. V tomto paragrafu se hovoří mimo jiné o tom, ţe prostituce nesmí být provozována v blízkosti škol a zařízení pro děti a míst, která jsou určená primárně pro děti. 19 Trestní zákoník, Trestní zákoník,

16 Kdo tak učiní bude trestán aţ na dvě léta, jelikoţ tím můţe být ohroţen mravní vývoj dětí. Pokud pachatel provozuje prostituci na více takovýchto místech, nebo pokud ji provozuje u jednoho místa, ale opakovaně, jeho trest se můţe zvýšit aţ na pět let. 21 Tento paragraf je podle mě velmi důleţitý. Je jistě dobré drţet děti co nejdál od takovýchto zařízení. Děti na sex naráţí aţ velmi často a to prostřednictvím internetových stránek. V současné době existuje program, který umoţňuje rodičům zabezpečit internet tak, aby se jejich děti na stránky se sexuálním materiálem nedostaly. Není to ale jednoduché, protoţe takovýchto stránek není málo. Zásadním paragrafem je také 168 Obchodování s lidmi. V článku jedna se zde píše výhradně o dětech. Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá dítě, aby ho bylo jiným užito k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let. 22 Důleţité je zde, ţe i samotná příprava je trestná. Toto znění právě odráţí zmíněnou definici dle Palermského protokolu. 3.2 Zákon o sociálně právní ochraně dětí Zmínku o dětské prostituci můţeme nalézt i v zákonu č. 359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. V 6 se hovoří o tom, na koho je právě tento zákon zaměřen, a to konkrétně na děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem. 23 Nabízí se zde otázka, kdo takovouto pomoc poskytuje. Je to Obecní úřad a Obecní úřad s rozšířenou působností. Můţe ukládat rodičům povinnost vyuţít odborné poradenství a také můţe podávat návrh k soudu. 21 Trestní zákoník, Trestní zákoník, Zákon o sociálně-právní ochraně dětí,

17 U sociálně právní ochrany dětí je také důleţité zmínit, ţe kaţdý člověk je oprávněn upozornit orgán sociálně právní ochrany dětí na to, ţe rodiče moţná zanedbávají své rodičovské povinnosti. S tímto souvisí i to, ţe dítě samo se můţe obrátit na příslušný orgán s prosbou o pomoc. 24 Předním hlediskem v Zákonu o sociálně právní ochraně dětí je vţdy zájem a blaho dítěte. 25 Kapitoly o právním zakotvení jsou velmi důleţité pro účinnou pomoc. Stanoví, kdo a jak bude trestán, pokud poruší zákon. Zákony tedy mají funkci preventivní potencionální pachatelé díky nim vědí, ţe budou potrestání, dále funkci rehabilitační, jelikoţ mluví o navrácení obětí do běţného ţivota. A samozřejmě bojují i proti prostituci jako takové tak, ţe se snaţí o její potírání. 24 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 25 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí,

18 4 Rizikové faktory a motivy vstupu do prostituce Je pro nás těţké si představit, ţe se dítě stane obětí prostituce a někdy dokonce i dobrovolně samo z vlastního rozhodnutí. Pak je jistě na místě ptát se, co ho k tomu vede a jaké důvody má k tomu, ţe své tělo nabízí jako zboţí k prodeji. Je jisté, ţe děti, které se cítí dobře, jsou si jisté samy sebou, svojí vlastní rodinou a okolím, nemají důvod vstupovat do prostituce a zřejmě se ani nestanou objektem zájmu sexuálních zneuţivatelů. 4.1 Rizikové faktory Ve chvíli, kdy dítě není s něčím u sebe nebo u rodiny, ve škole, ve svém okolí spokojeno, je zde moţnost, ţe se můţe nechat strhnout k prodávání sebe sama. Takovéto momenty lze nazvat jako rizikové faktory a patří mezi ně mimo jiné ekonomická chudoba. Zde bych ráda uvedla, ţe děti mají tendence porovnávat sebe a okolí svoje spoluţáky a kamarády. Pokud uvidí, ţe jeho kamarádi zrovna nosí značkové drahé oblečení, pouţívají nejnovější mobilní telefony a mp3 přehrávače a on na tyto věci nemá prostředky, logicky začne přemýšlet o tom, kde na ně získat peníze. A prostituce se zdá jako velmi výnosná brigáda. Mezi rizikové faktory dále patří osobní zkušenost se sexuálním zneuţíváním, diskriminace, perzekuce, nerovné postavení dívek a chlapců ve společnosti, všechny formy interpersonálního a organizovaného násilí, rozšíření infekce HIV/AIDS, dysfunkční a selhávající rodina, vzestup kriminality a nedostatečné naplňování práv dítěte. 26 Osobní zkušenost se sexuálním zneuţíváním v dětství je jeden z nejrizikovějších faktorů, který si s sebou dítě nese i do dalšího ţivota. U dítěte, které bylo uţ jednou zneuţito, je velká pravděpodobnost, ţe se to stane znovu. Ráda bych zde uvedla některé výsledky retrospektivní studie - Sexuální zneuţívání dětí v ČR. Tuto studii provedli v roce 1998 pánové Pöthe a Csémy. 26 R. Milfait Komerční sexualizované násilí na dětech, str

19 Pro tuto studii si pánové vybrali definici Zdravotní komise rady Evropy z roku1992, která zní: Pod pohlavním zneužitím dítěte rozumíme zapojení dětí, kterým je 15 a méně let, do jakýchkoli aktivit, jež mají za cíl sexuální uspokojení jiné osoby. Jde o aktivity, kterým děti nemohou plně rozumět, a tudíž k nim ani nemohou dát vědomý souhlas. 27 Z celkového vzorku osob 1112, které odpověděli na jejich otázky, uvedlo 25,7% (286 lidí), ţe v dětství zaţili jednu z forem sexuálního zneuţívání. Z respondentů, kteří uvedli zkušenost s CSA bylo 43,5% zneuţito jednou, 35,6 % byli zneuţiti dva a vícekrát stejným pachatelem a ve 20,8% byli respondenti zneuţiti dva a vícekrát různými osobami. Studie je také zajímavá tím, ţe se respondentů dotazovali na to, jak vnímají následky zneuţívání. Zda mají pocit, ţe sexuálním zneuţíváním v dětství trpěli. Kladně odpovědělo aţ 71,4% respondentů, u kterých zneuţití zahrnovalo tělesnou penetraci. Intenzita subjektivně proţívaných následků zneuţití se výrazně lišila podle charakteru zneuţití. Následky, se kterými se dlouho nevyrovnali, pociťovalo 22,9% z těch respondentů, kteří byli zneuţiti kontaktní formou a 42,9% z těch, u kterých zneuţití zahrnovalo tělesnou penetraci. Trvalé, celoţivotní psychické následky proţívá 21, 4% respondentů zneuţitých penetrací. 28 I na výsledcích této studie se ukazuje, jak těţké následky sexuálně zneuţité děti vnímají. Je tedy třeba důkladná prevence a snaha bojovat o to, aby se počet dětí, které byly sexuálně zneuţity, sníţil. Také bych ráda tyto rizikové faktory demonstrovala na příběhu Katky. Na praxi v zařízení Karo jsem měla moţnost udělat rozhovor s jednou z klientek. Katka mi vyprávěla o svém dětství a o tom, jak se dostala do prostituce. Její rodinné zázemí nebylo dobré. Její matka byla třikrát rozvedená. Byla samoţivitelka, ale měla několik partnerů, se kterými ţila. Otce sice Katka znala, ale nikdy se s ním moc nestýkala. Měla také nevlastní sestru a vlastního bratra. 27 P. Pöthe - Sexuální zneužívání dětí v ČR - retrospektivní studie 28 P. Pöthe - Sexuální zneužívání dětí v ČR - retrospektivní studie

20 V rodině Kačka cítila negativní vztah od matky i od nevlastních otců. Sestra se brzy odstěhovala a bratr dělal školu. Katka se cítila odkázaná sama na sebe. Říká, ţe ţila v rodině, kde do roku neměl nikdo zájem o její výchovu. Začala tedy utíkat z domu, protoţe se doma cítila tak sama. Na útěku se dostala do těţké situace, kdy ji našli dva Romové, odtáhli do auta a prodali do jednoho Nightklubu, kde zaţila i svůj první pohlavní styk, samozřejmě z donucení a násilný. Jak vidíme v tomto příběhu naprosto selhalo rodinné zázemí a podpora ze strany matky, která měla dost starostí sama se sebou. Chybí zde i role otce. Vlastní otec nejevil zájem a ti nevlastní si jí nevšímali. 4.2 Rizikové děti Některé typy dětí jsou pro pachatele komerčního sexuálního zneuţívání více lákavé neţ jiné děti. Tyto typy dětí jsou označovány jako obětní typy a po dotazování pachatelů mezi takovéto typy patří děti, které vypadají nevinně, jsou zajímavě nebo zvláštně oblečeny, zdá se, ţe jsou důvěřiví a chybí jim jiţ zmiňovaná sebedůvěra. Mohou to být i děti, které se zdají tělesně, duševně nebo duchovně zanedbané. Dále děti, které jsou přehnaně stydlivé a mají odstup od sexuality. Nebo naopak mohou být ohroţeny děti hodně důvěřivé a děti, které se nachází v blízkosti pachatele. 29 Jak vyplývá z výše uvedeného, existují děti, které jsou ohroţeny větším nebezpečím a to takovým, ţe se z nich stanou děti v prostituci. Tyto děti lze nazvat rizikové děti a je velmi těţké uvádět typologii. V zásadě mezi tyto děti patří ty, které jsou v kontaktu s prostitucí ve svém okolí například se narodí dítě jiţ prostituující matce toto dítě pak převezme prostituci jako ţivotní vzorec. Dále sem lze zařadit děti, které bydlí a pohybují se v blízkosti nevěstinců a jsou v kontaktu s prostituujícími lidmi, či děti, které se pohybují v blízkosti oblastí s vysokou koncentrací mužů bez závazků, děti pracující na ulici v neformálním sektoru, děti s postižením a děti uprchlíků. 30 Proto je důleţitý nový paragraf nového trestního zákoníku, jak jsem se o něm zmínila výše. 29 R. Milfait Komerční sexualizované násilí na dětech str R. Milfait Komerční sexualizované násilí na dětech str

21 4. 3 Rizikové situace V dnešní době stále vyspělejších technologií mají děti moţnost na internetu najít spoustu webových stránek s nevhodným obsahem, kde mohou vidět právě dětskou pornografii, či najít nabídky k prostituci. Nejen díky internetu mají děti moţnost vidět kolem sebe spoustu reklamy, ve které nechybí sexuální obsah. Tyto situace se dají označit jako rizikové a samozřejmě mezi ně nepatří pouze počítačová komunikace a internet. V současnosti se velmi rozjelo chování kuplířů nazvané grooming. Jedná se o takové situace, kdy kuplíři většinou vystupující pod jinými jmény, kontaktují děti po internetu pomocí různých chatů a domlouvají si s nimi schůzky pod různými záminkami a následně je přesvědčí nebo donutí k sexuálním aktivitám. K takové rizikové situaci mohou i dost dobře patřit místa, kde mají děti moţnost setkat se s potencionálními sexuálními zneuţivateli. Jsou to bazény a různá koupaliště, která jsou vhodným místem pro pedofily, jelikoţ zde mají moţnost často pozorovat své budoucí oběti a posléze je i oslovit. Jako příklad si zde můţeme uvést příběh kluka jménem Boro, který jsem si vypůjčila z knihy Cyrila Valšíka Váš kluk prostitut? Boro šel po ulici, kde ho oslovil jiný mladík jménem Groffy. Groffy uţ měl vnitřní oko na chlapce, kteří by se mohli nechat ovlivnit a začít pracovat v prostituci. Ani u Bora se nemýlil. Boro neměl ţádné peníze, takţe mu vidina velkého příjmu přišla opravdu vhod a s návrhem Groffyho souhlasil. 31 Vhodnou půdou pro sexuální zneuţivatele je samozřejmě i samostatný pohyb dětí bez dozoru. Není nic lehčího, neţ oslovit dítě, které se samo pohybuje v parku a je vidět, ţe je zcela jistě samo a bez doprovodu. Toto platí i u dětí, které se samostatně pohybují např. po městě, hromadnou dopravou, nebo se jen tak poflakují. Z posledních let je známo i spoustu případů děvčat, která se vydala na zahraniční brigádu pracovat jako např. pokojské, tam si je odchytli kuplíři, vzali jim veškeré doklady a donutili je psychicky i fyzicky k prostituci. 31 C. Valšík Váš kluk prostitut?, str

Dětská prostituce v České republice a její prevence

Dětská prostituce v České republice a její prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Dětská prostituce v České republice a její prevence Tereza Mašitová Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího násilí na Opavsku Téma práce: Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Dítě v azylovém domě

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Dítě v azylovém domě CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Dítě v azylovém domě Téma práce: Dítě v azylovém domě Markéta Sedláčková Vedoucí práce: Mgr. Monika Vymazalová Olomouc 2013 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Gabriela Tremlová Životní situace dětí odcházejících v době plnoletosti ze zařízení FOD - Klokánek Vedoucí práce: PaedDr.

Více

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (Pevné desky) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ práce Brno 2010 Bc. Josefa Jelínková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Domácí násilí jako sociálně patologický jev z pohledu trestního práva Bakalářská práce Autor : Vedoucí práce: Eva Komosná Právní administrativa

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Gabriela Tremlová Životní situace dětí odcházejících v době plnoletosti ze zařízení FOD - Klokánek Katedra: Sociální pedagogiky

Více

Úskalí sociální práce v azylových domech pro ženy a matky s dětmi

Úskalí sociální práce v azylových domech pro ženy a matky s dětmi UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Michaela Králová V. ročník prezenční studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Zahraniční adopce Foreign Adoption

Zahraniční adopce Foreign Adoption Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Sociální pracovník

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb Lucie Luţná Vedoucí práce: Mgr. Bc. Iveta Kráčmarová, DiS. Olomouc 2015

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Bezdomovectví a návykové látky, moţnosti, limity a přístup v jednání pracovníků na azylovém domě k těmto osobám Marta Páleníková Olomouc

Více

Azylové domy pro ženy bez domova na území města Prahy

Azylové domy pro ženy bez domova na území města Prahy Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Klára Grombířová Azylové domy pro ženy bez domova na území města Prahy Katedra Sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr. Martin

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita a dostupnost sociálních služeb pro oběti násilí v regionu, kde žiji DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové

Více

Život dětí v dětském domově

Život dětí v dětském domově Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Život dětí v dětském domově Sociální práce Vypracovala: Tereza Dvořáková Vedoucí práce: ThDr. Ladislava Marešová Čelákovice 2011 Čestné

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a sociální práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a sociální práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a sociální práce SOCIÁLNÍ PRÁCE S ROMSKOU RODINOU Z POHLEDU ORGÁNU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ VE VYBRANÉM REGIONU

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny Kateřina Slavíková Vedoucí práce: Mgr. Jan Mochťák Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více

Domácí násilí - problém současné společnosti

Domácí násilí - problém současné společnosti Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Domácí násilí - problém současné společnosti Bakalářská práce Autor: Obor: Pavlína Čecháková Ekonomika

Více

Domácí násilí na dětech, prevence a řešení. Veronika Görögová

Domácí násilí na dětech, prevence a řešení. Veronika Görögová Domácí násilí na dětech, prevence a řešení. Veronika Görögová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT V bakalářské práci se zabývám domácím násilím na dětech, prevencí a řešením. Práce se skládá ze dvou části

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Právo a právní věda Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE POŠKOZENÝ JAKO OBĚŤ NÁSILNÉHO TRESTNÉHO ČINU

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Právo a právní věda Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE POŠKOZENÝ JAKO OBĚŤ NÁSILNÉHO TRESTNÉHO ČINU Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE POŠKOZENÝ JAKO OBĚŤ NÁSILNÉHO TRESTNÉHO ČINU 2011 Michaela Valoušková Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší

Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Andrea Smolíková Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí: PaedDr.

Více

PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE V SYSTÉMU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE V SYSTÉMU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE V SYSTÉMU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lada Neradová Sociální práce 2009-2012 Vedoucí bakalářské

Více

Veronika Štepanovská, DiS.

Veronika Štepanovská, DiS. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra trestního práva Bakalářská práce Prostituce z hlediska juristického a kriminologického Veronika Štepanovská, DiS. 2007 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Dítě jako subjekt práva

Dítě jako subjekt práva UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Dítě jako subjekt práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková Vypracovala: Tereza

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální práce a sociální poradenství pro nezaměstnané BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Geraldina

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Teorie a praxe trestního a správního procesu Katedra právní teorie Bakalářská práce Senioři jako oběti domácího násilí (aktuální právní a psychologické aspekty)

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Postup při práci s rodinou dítěte v situaci moţnosti jeho odebrání z rodiny z hlediska české legislativy a odpovědných institucí Ţaneta Minxová

Více

Sociálně-právní ochrana dětí na úrovni obce s rozšířenou působností Bakalářská diplomová práce

Sociálně-právní ochrana dětí na úrovni obce s rozšířenou působností Bakalářská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství Marcela Jedličková Sociálně-právní ochrana dětí na úrovni obce s rozšířenou působností Bakalářská diplomová

Více

Sociální sítě dítěte v dětském domově

Sociální sítě dítěte v dětském domově MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Sociální sítě dítěte v dětském domově Bakalářská práce Brno 2010 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. Vypracovala: Aneta

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce. Intervence sociálního pracovníka v pěstounských rodinách

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce. Intervence sociálního pracovníka v pěstounských rodinách CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Intervence sociálního pracovníka v pěstounských rodinách Kristýna Fuchsová Vedoucí práce: PhDr. Zdeněk Papoušek Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Prevence drogových závislostí u dětí předškolního věku a její realizace v praxi

Prevence drogových závislostí u dětí předškolního věku a její realizace v praxi Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Prevence drogových závislostí u dětí předškolního věku a její realizace v praxi Představení výuky drogové prevence v Mateřské

Více