Účinná sociální pomoc obětem vykořisťování dětí v prostituci. Zkušenosti a situace v Německu a v České republice.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účinná sociální pomoc obětem vykořisťování dětí v prostituci. Zkušenosti a situace v Německu a v České republice."

Transkript

1 Absolventská práce Iva Zárybnická Účinná sociální pomoc obětem vykořisťování dětí v prostituci. Zkušenosti a situace v Německu a v České republice. Katedra: Filozofie a teologie Vedoucí: ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. 2010

2 Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Účinná sociální pomoc obětem vykořisťování dětí v prostituci. Zkušenosti a situace v Německu a v České republice. 1. zpracovala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů a literatury. 2. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. 3. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok. Datum : jméno: Iva Zárybnická vlastnoruční podpis:

3 Chtěla bych tímto poděkovat ThLic. Ing. Renému Milfaitovi, Th.D. za odborné vedení mé práce, za veškerý čas, který věnoval mým konzultacím a za velmi cenné rady a podněty. Také bych ráda poděkovala všem pracovníkům z německé organizace Karo, zvláště pak paní C. Schauer za milé přijetí a ochotné konzultace v době mé praxe. Zvláštní poděkovaní patří Kačce, která byla ochotná s námi udělat rozhovor a podělit se tak o těţké záţitky ze svého ţivota.

4 OBSAH Úvod 6 1. Fenomén komerční sexuální zneuţívání dětí Pornografie Obchod s dětmi do sexuálního průmyslu Prostituce K rozsahu fenoménu s důrazem na prostituci Dítě Vykořisťování dětí v prostituci Homosexuální a heterosexuální prostituce Dívčí a chlapecká prostituce Dívčí prostituce Chlapecká prostituce Právní úprava v ČR Trestné činy související s dětskou prostitucí Zákon o sociálně právní ochraně dětí Rizikové faktory a motivy vstupu do prostituce Rizikové faktory Rizikové děti Rizikové situace Drogy a dětská prostituce Příběh Zuzky jako demonstrace souhry rizikových faktorů Shrnutí Následky Fyzické následky Psychické následky 27

5 6. Pachatelé Pokus o typologii Typologie pachatelů sexuálního zneuţívání dětí Strategie pachatelů Strategie pachatelů dle SUB/WAY Čtyři kroky k provedení činu dle KiZ Strategie mezinárodního společenství v oblasti prevence a účinné pomoci obětem Strategie kongresů v oblasti prevence a účinné pomoci obětem První světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneuţívání dětí Druhý světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneuţívání dětí Třetí světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneuţívání dětí Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneuţívání dětí v ČR Struktura Národního plánu boje ( ) Praktické příklady Organizace v České republice Projekt Šance Projekt Magdala Růţová linka La Strada Karo Dům tří přání Organizace v Německu Karo Kind im Zentrum SUB/WAY KISS Další německé organizace Pravidla účinné pomoci dětem v prostituci 50 Závěr 51 Das Resümee 53 Pouţitá literatura 54

6 Úvod K tématu dětské prostituce jsem se poprvé dostala ve druhém ročníku studia na Jaboku, kdy jsem se rozhodla absolvovat výběrový seminář Komerční sexuální zneuţívání dětí, který vedl pan René Milfait, který se později stal i konzultantem mé práce. Toto téma mě velmi oslovilo a hodně jsem se na něj ve svém studiu zaměřila. Dětská prostituce je velmi oţehavé téma, o kterém se moc lidí bavit nechce. Spousta lidí, i z mého okolí, si vůbec nepřipouští, nebo spíše neuvědomuje, ţe by něco takového mohlo existovat i u nás. Bohuţel ale existuje. Díky této praxi jsem získala spoustu zkušeností, o které bych se také ráda podělila. Téma mě natolik zaujalo, ţe bych ráda v budoucnosti pomáhala takto zneuţitým dětem. Podařilo se mi udělat uţ malý krůček a to ten, ţe jsem měla moţnost strávit měsíc v německém zařízení Karo, které právě s takto zneuţitými dětmi pracuje. Téma mé práce se tedy bude zabývat účinnou pomocí pro oběti dětské prostituce a jelikoţ jsem měla moţnost poznat i situaci v Německu, pokusím se o srovnání s naší Českou. Cíl této práce tedy bude, najít účinnou pomoc pro děti, které se staly obětí prostituce s ohledem na moţnosti pomoci v Německu a v České republice. V první kapitole se zaměřím na fenomén komerční sexuální zneuţívání dětí. Rozeberu jeho druhy a obecně popíši situaci s větším důrazem na dětskou prostituci. Druhá kapitola uţ bude věnovaná pouze dětské prostituci a jejímu rozdělení na několik typů, které taktéţ popíši. Ve třetí kapitole bych ráda představila právní úpravu v České republice. Podíváme se na to, co k tématu dětské prostituce a zneuţívání dětí říká česká legislativa. V další kapitole se pokusím představit rizikové faktory, které zapříčiňují vstup dětí do prostituce

7 Chybět nebudou ani souvislosti s těmito faktory, jako jsou drogy a některé typy dětí, kterým říkáme rizikové. V této kapitole také představím příběh jednoho dítěte, na kterém se pokusím ukázat hlavní rizikové faktory. Pátá kapitola o následcích nesmí chybět. Rozepíši se zde o dopadech dětské prostituce na děti nejen v dospělosti a to se zaměřením na jejich psychické i fyzické zdraví. Šestá kapitola bude patřit pachatelům. Pokusům se rozdělit pachatelé do několika typů a budu zkoumat jejich důvody a motivy, které je táhnou k tomu, ţe zneuţívají děti. Taktéţ popíši některé jejich strategie, tak jak je rozdělují dvě německé organizace. V kapitole sedmé se pokusím shrnout mezinárodní strategie, které se snaţí o boj proti dětské prostituci a také se zaměřují na předcházení dětské prostituci tedy na prevenci. Zde budou nejdůleţitější 3 světové kongresy, které se právě tímto tématem zabývaly. Osmá kapitola bude zaměřená na příklady dobré praxe a to jak u nás, tak v Německu. Představím organizace, které pomáhají dětem v prostituci a nejen jim. Díky tomu, ţe poznáme organizace a jejich styly práce, bych ráda představila pravidla účinné pomoci při práci s dětmi v prostituci. V celé své práci bych chtěla uvádět konkrétní příběhy dětí v prostituci, které by měly dokreslovat a vysvětlovat právě popisované jevy

8 1 Fenomén komerční sexuální zneuţívání dětí Na začátku své práce bych ráda definovala pojmy, se kterými se zde budeme často setkávat. Je tedy nezbytné si je jasně vymezit. Dětská prostituce spadá do fenoménu komerčního sexuálního zneuţívání dětí (CSEC Commercial Sexual Exploitation of Children). Jako komerční sexuální zneuţívání dětí se chápe každé užití dítěte k sexuálnímu účelu za finanční nebo jinou odměnu. Lze rozlišit tři formy CSEC a to: dětskou prostituci, dětskou pornografii a obchod s dětmi pro sexuální průmysl. 1 Fenomén zahrnuje dle této definice tři formy: jiţ zmíněnou prostituci, dále pornografii a obchod s dětmi do sexuálního průmyslu. Kromě hlavního tématu této práce, totiţ prostituce, nejprve krátce představím pornografii a obchod s dětmi, a to uţ také z toho důvodu, ţe se jednotlivé formy často prolínají. 1.1 Pornografie Podle Stockholmského kongresu lze dětskou pornografii definovat jako zobrazování dítěte při sexuální činnosti, spadá sem simulované nebo skutečné vystavování pohlavních orgánů a dále zvukové prostředky, které jakkoliv napodobují dětský hlas pro sexuální uspokojování uţivatele. Dětská pornografie se vztahuje na pořizování tedy výrobu, rozšiřování nebo pouţívání takovýchto nahrávek. 2 V Rámcovém rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2004/68/SVV se hovoří o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii. Kaţdý stát, který Úmluvu přijal, musí bojovat proti natáčení a nakládání s dětskou pornografií Obchod s dětmi do sexuálního průmyslu Při definici obchodování s dětmi budeme vycházet z definice obchodu s lidmi, kterou pouţiji z Palermského protokolu. 1 Stockholmský kongres, in: R.Milfait Komerční sexualizované násilí na dětech 2 Stockholmský kongres, in: E. Vaníčková Dětská prostituce, str. 3 3 Rámcové rozhodnutí Rady Evropy, č. 2004/68/SVV - 8 -

9 Zde se uvádí: za obchodování s dětmi jsou považovány všechny aktivity zahrnující získávání dětí za účelem sexuálního vykořisťování jakýmikoliv prostředky, např. únos, prodej, nákup, přemístění, poskytnutí útulku, fingované domácí práce, použití síly, moci a úplatků. 4 Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie hovoří o prodeji dětí a spojuje jej rovněţ s prostitucí. 1.3 Prostituce Jelikoţ je hlavním tématem mé práce prostituce, vrátím se zde zpátky k ní a uvedu další definici prostituce. Je to důleţité, abychom si udělali jasnou představu o tom, jak budeme prostituci v mé práci chápat. Prostituci můţeme vymezit jako řemeslné poskytování pohlavního styku za úplatu. 5 Podle Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie, se dětskou prostitucí rozumí vyuţívání dítěte k sexuálním aktivitám za úplatu či jakoukoli jinou protihodnotu. 6 Prostitucí tedy budeme chápat jakékoliv sexuální činnosti, za které náleţí úplata a to nejen finanční, ale i materiální, či jakákoliv protisluţba, prospěch, nebo i ochrana či poskytnutí ubytování a stravy. Velmi často dostávají děti za svoje sluţby pouze materiální dárky a to jenom například sladkosti nebo hračky. U dětské prostituce je další problém a to ten, ţe děti se často nevyznají v hodnotě peněz a neví, jak velké peníze se v jejich práci točí. Proto se můţe stát, ţe za sluţby, za které by klient normálně zaplatit i tisíce korun, děti dostanou balíček bonbonů. Uvedla jsem v této kapitole i další formy CSEC a to proto, ţe oba další fenomény jsou s dětskou prostitucí velmi často spjaty. Po dětech, které provozují prostituci, chtějí velmi často jejich klienti, aby si je mohli natočit na videokameru a dále tento materiál šíří. Tímto se tedy děti z prostituce stávají i dětmi v pornografii. 4 Tzv. Palermský protokol, in: E. Vaníčková Dětská prostituce, str. 3 5 E.Vaníčková - Malá encyklopedie zneužívaného a zanedbávaného dítěte, str Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte - 9 -

10 1.4 K rozsahu fenoménu s důrazem na prostituci Výše jsem představila formy prostituce, teď ale přichází na řadu otázka, jak je vlastně prostituce rozšířená? V této části se tedy zaměřím na čísla, která hovoří o dětské prostituci. 1,8 milionu dětí je ročně nuceno k prostituci a pornografii. Další 1,2 milionu dětí je obětí obchodu s dětmi a to velmi často k sexuálním účelům. 7 Představím zde čísla, která se týkají celého světa. V Brazílii se počet dětí pracujících v sexuálním průmyslu pohybuje mezi 250 tisíci a 500 tisíci, tisíc v Indii, 60 tisíc na Filipínách, tisíc na Srí Lance (chlapci), ale nepřekonatelným rájem pro sexuální turisty je Thajsko, Kambodža, Barma, Laos a Čína. 8 Také čísla, která se týkají pouze Evropy, nejsou o moc pozitivnější, neţ ta celosvětová. Dětská prostituce v Evropě se týká 15O tisíc mladých lidí ze zemí východní Evropy. 9 Tyto děti přicházejí hlavně ze zemí bývalého Sovětského svazu, Jugoslávie, Rumunska, Polska a České republiky. Za prací odcházejí nejčastěji do zemí jako je Nizozemí, Anglie, Severní Amerika a Austrálie. 10 Kdyţ se znovu podíváme na čísla, která se týkají dětské prostituce celosvětově, ale i pouze v Evropě, zjistíme, ţe jsou velmi vysoká a rozhodně se nedá říct, ţe by klesala. Toto jsou pouze odhady, díky šedé zóně nejde říct přesně, jak velká čísla to jsou. 1.5 Dítě Jelikoţ je moje práce zaměřená právě na dětskou prostituci je třeba si vymezit i chápání dítěte. Do kolika let je dítě dítěte? Budu se řídit mezinárodní Úmluvou o právech dítěte, ve které se říká, ţe dítětem se rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. 11 Náš právní řád se zcela shoduje s touto Úmluvou, takţe pokud budu ve své práci zmiňovat dítě, vţdy budu mít na mysli osoby mladší 18 let. 7 Prezentace Silberbach R. Milfait 8 E. Vaníčková - Dětská prostituce, str E. Vaníčková - Dětská prostituce, str E. Vaníčková - Dětská prostituce, str Úmluva o právech dítěte článek

11 2 Vykořisťování dětí v prostituci Hlavní záměrem mé práce je dětská prostituce, a proto si představíme dále určitá dělení pro další nahlédnutí do této problematiky. 2.1 Homosexuální a heterosexuální prostituce Na homosexuální a heterosexuální dělíme prostituci podle sexuální orientace nebo přání klientů, nikoliv podle sexuální orientace prostituujících dětí. Často bývají chlapci v prostituci chybně označování jako homosexuálové, i kdyţ tomu tak doopravdy není. Většina z nich jsou heterosexuálové, kteří musí plnit to, co jim klient, nebo kuplíř nakáţe. I u dívek je někdy vyţadován homosexuální sex, avšak ne tak často, jako u chlapců. 2.2 Dívčí a chlapecká prostituce Mezi dívčí a chlapeckou prostitucí jsou velké rozdíly, i kdyţ najdeme i společné faktory. Ty můţeme vidět právě v homosexuálních a heterosexuálních poţadavcích klientů a dále hlavně v tom, kde a jak je prostituce provozována Dívčí prostituce Začnu dívčí prostitucí a popíší o ní několik základních údajů. Více dětí v prostituci jsou právě dívky. Vstupují do prostituce mezi 13 a 14 rokem. Jejich vstup do prostituce je většinou vázán na nějakého známého člověka, který je do prostituční scény přivede. Tento člověk vyuţije dívčiny důvěry a zavede ji ke klientům. Z člověka, který dívku poprvé oslovil a přivedl ji do prostituce, se většinou později stává její kuplíř. Nejčastější typy prostituce jsou pouliční, salonní a ta, která je provozována v bytech: Pouliční prostituce je nejvíce rozšířená v České republice v Západních Čechách hlavně všem jistě známá silnice E55. Tyto dívky většinou nastupují ke klientům do aut a sex se odehrává přímo v autech, nebo společně odjedou do nějakého hotelu, kde si zaplatí určitou dobu

12 Podle Vaníčkové tyto dívky vydělávají asi 200 EUR za noc a mají v průměru 3 5 zákazníků. 12 Salonní prostituce se odehrává v nočních klubech, nebo v různých masáţních klubech, které nabízí speciální masáţe, a také sem můţeme zařadit některé relaxační podniky. Velmi zde záleţí na úrovni podniku, podle toho musí vypadat i vzhled dívky a její chování ke klientům. Ty nejvyšší úrovně podniků zajišťují tak zvané placené společnice, kdy tyto dívky stráví s klientem celý večer a to včetně večeře, kulturního představení např. divadla a poté i sexu. Na tyto společnice jsou kladeny největší nároky na vzhled, chování, ale například i znalosti cizích jazyků. V těch nejniţších úrovních podniků to chodí tak, ţe si klient zaplatí prostitutku, s kterou v některém z přeplácaných pokojů stráví hodinu sexem dle jeho přání. 13 Bytová prostituce je častější pro dospělé prostitutky. Stává se ale, ţe tyto prostitutky mají vlastní děti, nebo si nějaké děti najdou a nabízí je ve vlastních bytech. Jejich klientela se moc nemění a většina zákazníků jsou jejich známí chlapci a muţi, kteří za sex s nimi platí. Vaníčková hovoří i o tom, ţe nemalou část bytové prostituce tvoří i studentky, které si tím vydělávají na drahý pronájem bytů a náklady spojené se studiem. 14 Jako typický příklad pouliční prostituce zde uvedu příběh Zuzky z knihy Cathrin Schauer Kinder auf dem Strich (Děti šlapou chodník). Zuzka byla ve svých 12 letech znásilněna, jelikoţ utekla od své matky, která ji bila. Neměla peníze a tak stopovala. Stopla si jednoho pána, který ji řekl, ţe je třeba, aby mu cestu nějak zaplatila. Zuzka neměla ţádné finance a pán jí řekl, ţe musí zaplatit svým tělem. Řekla mu, ţe je jí teprve 12 let, to ho ale nezajímalo. 12 E. Vaníčková - Dětská prostituce, str E. Vaníčková - Dětská prostituce, str E. Vaníčková - Dětská prostituce, str

13 Od té doby se Zuzka potloukala po ulici a občas se jí ujal nějaký kuplíř. 15 K příběhu Zuzky se ve své práci ještě dále vrátím Chlapecká prostituce Jak jsem jiţ podotýkala výše, chlapecká prostituce má většinou homosexuální formu, ačkoliv chlapci jsou heterosexuální orientace. Do chlapecké prostituce vstupují kluci uţ ve věku 10 let. Heterosexuální forma prostituce je pouze okrajová záleţitost a skoro ji nenajdeme na ulici, nejvíce je rozšířená jako privátní, neboli bytová. Častými klientkami těchto chlapců jsou dívky, které se cítí ve skupině svých vrstevnic jako neschopné, jelikoţ jsou posledními pannami a nemají ţádnou sexuální zkušenost. Vyhledají tedy na popud svých kamarádek chlapce, který takovéto sluţby nabízí. Tito chlapci na sexu s těmito slečnami vydělají hned dvakrát. Dostanou za to peníze a navíc ve skupině svých vrstevníků mají pověst někoho, kdo uţ vystřídal spoustu dívek. Zvláště ve skupině chlapců se tyto zkušenosti velmi cenní. 16 Homosexuální prostituci můţeme vidět velmi často ve velkých městech a to u bazénů. Chlapci se zde pohybují a zákazníci je přímo osloví a domluví si spolu, kde a jak sex proběhne. Za tyto sluţby dostávají chlapci často zaplaceno jenom tím, ţe se mohou svést např. na tobogánu. Homosexuální prostituce má více forem, které vám zde popíši. Můţeme vidět chlapce i na ulici, ale jak jiţ bylo řečeno u heterosexuální chlapecké prostituce to moc často není. Více rozšířenější je prostituce salonní, kept boys a call-boys. Salonní prostituce najdeme v různých podnicích jako jsou gay bary či kluby a zařízení výhradně pro homosexuální zákazníky. Kept boys jsou chlapci, kteří se nastěhují k jednomu klientovi a v podstatě s ním ţijí a sdílí celou domácnost a to právě za to, ţe mu budou sexuálně kdykoliv k dispozici. Call-boys má pro tyto chlapce charakter spíše zvoleného povolání, jelikoţ chlapcům nezbývá jiná moţnost, neţ se ţivit prostitucí C. Schauer Kinder auf dem Strich, str E. Vaníčková Dětská prostituce, str R. Milfait - Komerční sexualizované násilí na dětech, str

14 Jako příklad Kept boys bych ráda uvedla příběh třináctiletého chlapce Petra, který uvedl ve své knize Váš kluk prostitut? Cyril Valšík. Petr se velmi dlouho ţivotní cestou dostal do Švýcarska do nočního klubu. Tam poskytoval sex klientům, kteří o něj projevili zájem. Jeden postarší asi 75letý pán měl Petra obzvláště rád. Byl velmi bohatý a po Petrovi nechtěl vlastně ţádné sluţby. Vrcholem jeho přání bylo, aby před ním Petr masturboval. Coţ byla pro Petra oproti jiným klientům příjemná změna. Tento pán ho jednou pozval na večeři a tam se ho zeptal, zda by si dokázal představit, ţe by ţili spolu. Petr si to představit dokázal, nic nemohlo být horší, neţ práce v nočním klubu. A tak se k postaršímu pánovi nastěhoval. Ten mu slíbil, ţe aţ umře, zdědí po něm všechen majetek. A tak Petr teď čeká, aţ pán umře C. Valšík Váš kluk prostitut?, str

15 3 Právní úprava v ČR Poté, co jsem představila fenomén CSEC a jeho jednotlivé formy, zejména prostituci jako hlavní téma této práce, zaměřím se na zákony, které se v České republice zabývají prostitucí a to hlavně dětskou prostitucí. Dále zákony, které trestají ty, kteří děti sexuálně zneuţívají. Rozepíši se zde i o přehledu sankcí, které hrozí těm, kdo děti vydávají k prostituci. Vycházet budu hlavně ze Zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Nezůstanu ale jen u trestního zákoníku. Pohlédnu i na Zákon o sociálně právní ochraně dětí optikou vykořisťování dětí v prostituci. 3.1 Trestné činy související s dětskou prostitucí Náš trestní zákoník nezná přímo trestný čin např. vykořisťování dětí v prostituci či dětská prostituce, jak tuto formu zahrnuje fenomén komerční sexuální zneuţívání dětí, který se rovněţ neobjevuje v českém trestním zákoníku. Proto hovoříme o trestných činech souvisejících s dětskou prostitucí: Paragraf 189 hovoří o kuplířství jako trestném činu. Za kuplíře je povaţován kaţdý, kdo: jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným za takovéto provinění bude potrestán a to odnětím svobody: na šest měsíců až na čtyři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty 19 Pokud pachatel při tomto činu způsobí navíc ještě těţkou újmu na zdraví, jeho trest se samozřejmě zvyšuje a to na pět aţ dvanáct let, pokud svým činem způsobí smrt, jeho trest bude osm aţ patnáct let. 20 Bohuţel dokázat kuplíři, ţe je kuplířem, není jednoduché. Na své praxi, kterou jsem absolvovala v německém Plauen, mi vedoucí organizace Karo paní Schauer objasnila, ţe to policisté při zatýkání kuplířů nemají jednoduché. Museli by je chytit přímo přitom, jak si s klientem předávají peníze, coţ se ve většině případů nepodaří, jelikoţ si na to dávají kuplíři pozor. Dalším velmi důleţitým paragrafem, který hovoří o vlivu na mravní vývoj dětí je 190 Prostituce ohroţující mravní vývoj dětí. V tomto paragrafu se hovoří mimo jiné o tom, ţe prostituce nesmí být provozována v blízkosti škol a zařízení pro děti a míst, která jsou určená primárně pro děti. 19 Trestní zákoník, Trestní zákoník,

16 Kdo tak učiní bude trestán aţ na dvě léta, jelikoţ tím můţe být ohroţen mravní vývoj dětí. Pokud pachatel provozuje prostituci na více takovýchto místech, nebo pokud ji provozuje u jednoho místa, ale opakovaně, jeho trest se můţe zvýšit aţ na pět let. 21 Tento paragraf je podle mě velmi důleţitý. Je jistě dobré drţet děti co nejdál od takovýchto zařízení. Děti na sex naráţí aţ velmi často a to prostřednictvím internetových stránek. V současné době existuje program, který umoţňuje rodičům zabezpečit internet tak, aby se jejich děti na stránky se sexuálním materiálem nedostaly. Není to ale jednoduché, protoţe takovýchto stránek není málo. Zásadním paragrafem je také 168 Obchodování s lidmi. V článku jedna se zde píše výhradně o dětech. Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá dítě, aby ho bylo jiným užito k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let. 22 Důleţité je zde, ţe i samotná příprava je trestná. Toto znění právě odráţí zmíněnou definici dle Palermského protokolu. 3.2 Zákon o sociálně právní ochraně dětí Zmínku o dětské prostituci můţeme nalézt i v zákonu č. 359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. V 6 se hovoří o tom, na koho je právě tento zákon zaměřen, a to konkrétně na děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem. 23 Nabízí se zde otázka, kdo takovouto pomoc poskytuje. Je to Obecní úřad a Obecní úřad s rozšířenou působností. Můţe ukládat rodičům povinnost vyuţít odborné poradenství a také můţe podávat návrh k soudu. 21 Trestní zákoník, Trestní zákoník, Zákon o sociálně-právní ochraně dětí,

17 U sociálně právní ochrany dětí je také důleţité zmínit, ţe kaţdý člověk je oprávněn upozornit orgán sociálně právní ochrany dětí na to, ţe rodiče moţná zanedbávají své rodičovské povinnosti. S tímto souvisí i to, ţe dítě samo se můţe obrátit na příslušný orgán s prosbou o pomoc. 24 Předním hlediskem v Zákonu o sociálně právní ochraně dětí je vţdy zájem a blaho dítěte. 25 Kapitoly o právním zakotvení jsou velmi důleţité pro účinnou pomoc. Stanoví, kdo a jak bude trestán, pokud poruší zákon. Zákony tedy mají funkci preventivní potencionální pachatelé díky nim vědí, ţe budou potrestání, dále funkci rehabilitační, jelikoţ mluví o navrácení obětí do běţného ţivota. A samozřejmě bojují i proti prostituci jako takové tak, ţe se snaţí o její potírání. 24 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 25 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí,

18 4 Rizikové faktory a motivy vstupu do prostituce Je pro nás těţké si představit, ţe se dítě stane obětí prostituce a někdy dokonce i dobrovolně samo z vlastního rozhodnutí. Pak je jistě na místě ptát se, co ho k tomu vede a jaké důvody má k tomu, ţe své tělo nabízí jako zboţí k prodeji. Je jisté, ţe děti, které se cítí dobře, jsou si jisté samy sebou, svojí vlastní rodinou a okolím, nemají důvod vstupovat do prostituce a zřejmě se ani nestanou objektem zájmu sexuálních zneuţivatelů. 4.1 Rizikové faktory Ve chvíli, kdy dítě není s něčím u sebe nebo u rodiny, ve škole, ve svém okolí spokojeno, je zde moţnost, ţe se můţe nechat strhnout k prodávání sebe sama. Takovéto momenty lze nazvat jako rizikové faktory a patří mezi ně mimo jiné ekonomická chudoba. Zde bych ráda uvedla, ţe děti mají tendence porovnávat sebe a okolí svoje spoluţáky a kamarády. Pokud uvidí, ţe jeho kamarádi zrovna nosí značkové drahé oblečení, pouţívají nejnovější mobilní telefony a mp3 přehrávače a on na tyto věci nemá prostředky, logicky začne přemýšlet o tom, kde na ně získat peníze. A prostituce se zdá jako velmi výnosná brigáda. Mezi rizikové faktory dále patří osobní zkušenost se sexuálním zneuţíváním, diskriminace, perzekuce, nerovné postavení dívek a chlapců ve společnosti, všechny formy interpersonálního a organizovaného násilí, rozšíření infekce HIV/AIDS, dysfunkční a selhávající rodina, vzestup kriminality a nedostatečné naplňování práv dítěte. 26 Osobní zkušenost se sexuálním zneuţíváním v dětství je jeden z nejrizikovějších faktorů, který si s sebou dítě nese i do dalšího ţivota. U dítěte, které bylo uţ jednou zneuţito, je velká pravděpodobnost, ţe se to stane znovu. Ráda bych zde uvedla některé výsledky retrospektivní studie - Sexuální zneuţívání dětí v ČR. Tuto studii provedli v roce 1998 pánové Pöthe a Csémy. 26 R. Milfait Komerční sexualizované násilí na dětech, str

19 Pro tuto studii si pánové vybrali definici Zdravotní komise rady Evropy z roku1992, která zní: Pod pohlavním zneužitím dítěte rozumíme zapojení dětí, kterým je 15 a méně let, do jakýchkoli aktivit, jež mají za cíl sexuální uspokojení jiné osoby. Jde o aktivity, kterým děti nemohou plně rozumět, a tudíž k nim ani nemohou dát vědomý souhlas. 27 Z celkového vzorku osob 1112, které odpověděli na jejich otázky, uvedlo 25,7% (286 lidí), ţe v dětství zaţili jednu z forem sexuálního zneuţívání. Z respondentů, kteří uvedli zkušenost s CSA bylo 43,5% zneuţito jednou, 35,6 % byli zneuţiti dva a vícekrát stejným pachatelem a ve 20,8% byli respondenti zneuţiti dva a vícekrát různými osobami. Studie je také zajímavá tím, ţe se respondentů dotazovali na to, jak vnímají následky zneuţívání. Zda mají pocit, ţe sexuálním zneuţíváním v dětství trpěli. Kladně odpovědělo aţ 71,4% respondentů, u kterých zneuţití zahrnovalo tělesnou penetraci. Intenzita subjektivně proţívaných následků zneuţití se výrazně lišila podle charakteru zneuţití. Následky, se kterými se dlouho nevyrovnali, pociťovalo 22,9% z těch respondentů, kteří byli zneuţiti kontaktní formou a 42,9% z těch, u kterých zneuţití zahrnovalo tělesnou penetraci. Trvalé, celoţivotní psychické následky proţívá 21, 4% respondentů zneuţitých penetrací. 28 I na výsledcích této studie se ukazuje, jak těţké následky sexuálně zneuţité děti vnímají. Je tedy třeba důkladná prevence a snaha bojovat o to, aby se počet dětí, které byly sexuálně zneuţity, sníţil. Také bych ráda tyto rizikové faktory demonstrovala na příběhu Katky. Na praxi v zařízení Karo jsem měla moţnost udělat rozhovor s jednou z klientek. Katka mi vyprávěla o svém dětství a o tom, jak se dostala do prostituce. Její rodinné zázemí nebylo dobré. Její matka byla třikrát rozvedená. Byla samoţivitelka, ale měla několik partnerů, se kterými ţila. Otce sice Katka znala, ale nikdy se s ním moc nestýkala. Měla také nevlastní sestru a vlastního bratra. 27 P. Pöthe - Sexuální zneužívání dětí v ČR - retrospektivní studie 28 P. Pöthe - Sexuální zneužívání dětí v ČR - retrospektivní studie

20 V rodině Kačka cítila negativní vztah od matky i od nevlastních otců. Sestra se brzy odstěhovala a bratr dělal školu. Katka se cítila odkázaná sama na sebe. Říká, ţe ţila v rodině, kde do roku neměl nikdo zájem o její výchovu. Začala tedy utíkat z domu, protoţe se doma cítila tak sama. Na útěku se dostala do těţké situace, kdy ji našli dva Romové, odtáhli do auta a prodali do jednoho Nightklubu, kde zaţila i svůj první pohlavní styk, samozřejmě z donucení a násilný. Jak vidíme v tomto příběhu naprosto selhalo rodinné zázemí a podpora ze strany matky, která měla dost starostí sama se sebou. Chybí zde i role otce. Vlastní otec nejevil zájem a ti nevlastní si jí nevšímali. 4.2 Rizikové děti Některé typy dětí jsou pro pachatele komerčního sexuálního zneuţívání více lákavé neţ jiné děti. Tyto typy dětí jsou označovány jako obětní typy a po dotazování pachatelů mezi takovéto typy patří děti, které vypadají nevinně, jsou zajímavě nebo zvláštně oblečeny, zdá se, ţe jsou důvěřiví a chybí jim jiţ zmiňovaná sebedůvěra. Mohou to být i děti, které se zdají tělesně, duševně nebo duchovně zanedbané. Dále děti, které jsou přehnaně stydlivé a mají odstup od sexuality. Nebo naopak mohou být ohroţeny děti hodně důvěřivé a děti, které se nachází v blízkosti pachatele. 29 Jak vyplývá z výše uvedeného, existují děti, které jsou ohroţeny větším nebezpečím a to takovým, ţe se z nich stanou děti v prostituci. Tyto děti lze nazvat rizikové děti a je velmi těţké uvádět typologii. V zásadě mezi tyto děti patří ty, které jsou v kontaktu s prostitucí ve svém okolí například se narodí dítě jiţ prostituující matce toto dítě pak převezme prostituci jako ţivotní vzorec. Dále sem lze zařadit děti, které bydlí a pohybují se v blízkosti nevěstinců a jsou v kontaktu s prostituujícími lidmi, či děti, které se pohybují v blízkosti oblastí s vysokou koncentrací mužů bez závazků, děti pracující na ulici v neformálním sektoru, děti s postižením a děti uprchlíků. 30 Proto je důleţitý nový paragraf nového trestního zákoníku, jak jsem se o něm zmínila výše. 29 R. Milfait Komerční sexualizované násilí na dětech str R. Milfait Komerční sexualizované násilí na dětech str

21 4. 3 Rizikové situace V dnešní době stále vyspělejších technologií mají děti moţnost na internetu najít spoustu webových stránek s nevhodným obsahem, kde mohou vidět právě dětskou pornografii, či najít nabídky k prostituci. Nejen díky internetu mají děti moţnost vidět kolem sebe spoustu reklamy, ve které nechybí sexuální obsah. Tyto situace se dají označit jako rizikové a samozřejmě mezi ně nepatří pouze počítačová komunikace a internet. V současnosti se velmi rozjelo chování kuplířů nazvané grooming. Jedná se o takové situace, kdy kuplíři většinou vystupující pod jinými jmény, kontaktují děti po internetu pomocí různých chatů a domlouvají si s nimi schůzky pod různými záminkami a následně je přesvědčí nebo donutí k sexuálním aktivitám. K takové rizikové situaci mohou i dost dobře patřit místa, kde mají děti moţnost setkat se s potencionálními sexuálními zneuţivateli. Jsou to bazény a různá koupaliště, která jsou vhodným místem pro pedofily, jelikoţ zde mají moţnost často pozorovat své budoucí oběti a posléze je i oslovit. Jako příklad si zde můţeme uvést příběh kluka jménem Boro, který jsem si vypůjčila z knihy Cyrila Valšíka Váš kluk prostitut? Boro šel po ulici, kde ho oslovil jiný mladík jménem Groffy. Groffy uţ měl vnitřní oko na chlapce, kteří by se mohli nechat ovlivnit a začít pracovat v prostituci. Ani u Bora se nemýlil. Boro neměl ţádné peníze, takţe mu vidina velkého příjmu přišla opravdu vhod a s návrhem Groffyho souhlasil. 31 Vhodnou půdou pro sexuální zneuţivatele je samozřejmě i samostatný pohyb dětí bez dozoru. Není nic lehčího, neţ oslovit dítě, které se samo pohybuje v parku a je vidět, ţe je zcela jistě samo a bez doprovodu. Toto platí i u dětí, které se samostatně pohybují např. po městě, hromadnou dopravou, nebo se jen tak poflakují. Z posledních let je známo i spoustu případů děvčat, která se vydala na zahraniční brigádu pracovat jako např. pokojské, tam si je odchytli kuplíři, vzali jim veškeré doklady a donutili je psychicky i fyzicky k prostituci. 31 C. Valšík Váš kluk prostitut?, str

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

OBCHOD S LIDMI. OSN, Palermo 2000

OBCHOD S LIDMI. OSN, Palermo 2000 OBCHOD S LIDMI OBCHOD S LIDMI Obchodováním s lidmi se rozumí najímání, přepravování, převádění, přechovávání nebo přijímání osob na základě vyhrožování, únosu, podvodu a jiných forem nátlaku s úmyslem

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví. Seminární práce Prostituce

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví. Seminární práce Prostituce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví Seminární práce Prostituce Michaela Mičánková 406635 20. 11. 2013 Definice prostituce Pojem prostituce má hned několik definic, ale žádnou

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič

por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič KOMERČNÍ SEXUÁLNÍ ZNEUŢÍVÁNÍ DĚTÍ Z POHLEDU POLICEJNÍ PRAXE (netradiční) por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY SLUŢBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ 1. ODDĚLENÍ OBECNÉ KRIMINALITY

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Rizikové skupiny LS 3 O B C H O D S L I D M I P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 3 O B C H O D S L I D M I P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 3 O B C H O D S L I D M I P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Co je obchod s lidmi a jaké formy znáte? Mezinárodní definice Obchodování s lidmi znamená najímání, přepravu, převoz,

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Floriánová Jana Metodologie 2 322008. Závěrečný projekt. Vliv virtuálních drog na chování a ţivotosprávu ţáků 8. třídy základní školy.

Floriánová Jana Metodologie 2 322008. Závěrečný projekt. Vliv virtuálních drog na chování a ţivotosprávu ţáků 8. třídy základní školy. Závěrečný projekt Téma: Netolismus a jeho vliv na chování a ţivotosprávu ţáků 8. tříd základních škol. Výzkumný problém: Vliv virtuálních drog na chování a ţivotosprávu ţáků 8. třídy základní školy. Představení

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Černá 9/646, 115 55 Praha 1. Práce k předmětu Rizikové skupiny Prostituce

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Černá 9/646, 115 55 Praha 1. Práce k předmětu Rizikové skupiny Prostituce UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Černá 9/646, 115 55 Praha 1 Práce k předmětu Rizikové skupiny Prostituce Všechny chyby, které máme, se dají odpustit snáze než prostředky, které

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 6 PhDr. Jana Novotná Etika pojem odvozen od řeckého slova ethos, což je mrav, zvyk, nebo obyčej etika se zabývá správným, nebo obvyklým chováním a jednáním v lidské společnosti Vývoj

Více

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I P7_TA-PROV(2011)0468 Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

PŘÍLOHY Příloha č. 1: Přehled respondentů (textový dokument)

PŘÍLOHY Příloha č. 1: Přehled respondentů (textový dokument) SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Přehled respondentů (textový dokument) Příloha č. 2: Návod k rozhovoru (textový dokument) Příloha č. 3: Informovaný souhlas s rozhovorem (textový dokument) PŘÍLOHY Příloha č.

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Přínos koučování pro lektory

Přínos koučování pro lektory Přínos koučování pro lektory Vyhodnocení elektronického dotazníku ke koučování Červen 2012 Veřejná zakázka KURIKULUM S - Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování se realizovala od 6. března do

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VZTAHY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU V PRŮBĚHU ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY TŘÍDY S AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ ŠIKANOU PhDr. Pavel Letý Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Více

Pomoc v nouzi o.p.s.

Pomoc v nouzi o.p.s. Pomoc v nouzi o.p.s. Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov, tel: 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziops.cz Služby jsou poskytovány na území Karlovarského kraje. Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii ŠKOLNÍ PROGRAMY Značnou část preventivní práce MP Český Krumlov představuje práce s dětmi a mládeží. Stále platí staré české přísloví, které praví, že příležitost dělá zloděje. O jeho pravdivosti se při

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Syndrom CAN týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Mgr. Martina Kekulová

Syndrom CAN týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Mgr. Martina Kekulová Syndrom CAN týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Mgr. Martina Kekulová lektorka pro přímou práci s dětmi, ţáky a třídními kolektivy v oblasti primární prevence rizikového chování Karlovy Vary

Více

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK. přednesené dne 18. dubna 2012(1) Věc C-562/10. proti

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK. přednesené dne 18. dubna 2012(1) Věc C-562/10. proti Systém ASPI - stav k 15.10.2012 do částky 123/2012 Sb. a 43/2012 Sb.m.s. 62010CC0562 - Komise proti Spolkové republice Německo - poslední stav textu STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK přednesené

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Studenti středních a vysokých škol Praha 26. září 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti

Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti Motto Kdo by ublížil jednomu z těchto nepatrných, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.

Více

Na internetu bezpečně

Na internetu bezpečně lennicka14: muzu ale prijit az vecer, nasi budou u babicky kony19: tak teda v 8 na zastavce u hriste. donesu ti ten mobil za ty fotky cos poslala. jak jsem slibil! Anonymita. Úzký kontakt s někým, o kom

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Občanské sdružení Rozkoš bez Rizika

Občanské sdružení Rozkoš bez Rizika Občanské sdružení Rozkoš bez Rizika Zdraví každého z nás ovlivňuje zdraví nás všech Nic neomlouvá páchání bezpráví a násilí na ženě (člověku) Každý má právo na pomoc, když chce se sebou něco dělat (změnit

Více

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Odpovědnost učitele základní školy Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Téma prezentace postupy a řešení problémů spojených s rizikovým chováním z pohledu etických norem a práva, se kterými se v prostorách

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 993, 998 a 23 8. dubna 2 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy Školní program proti šikanování Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, Zavadilská 2472, Tábor Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Střední odborná škola s.r.o., Školní 268, 273 24 Velvary Tel: 315 761 299, www.sosvelvary.cz Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Zaostřeno na zdraví Žák: uplatňuje zásady zdravého způsobu života předvede kompenzační a relaxační cvičení vhodné k překonání únavy a stresu jedná citlivě a ohleduplně s handicapovanými

Více

Rizikové skupiny LS 5 P R O S T I T U C E P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 5 P R O S T I T U C E P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 5 P R O S T I T U C E P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Co je prostituce? Definujte. Tři typy definic Věcná Morální Zahrnující sociální rozměr Věcná Poskytování sexuálních

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura

Více

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče!

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče! Milí rodiče! Předpokládáme, že jste důkladně zvážili, zda je vaše dítě natolik zralé, aby o něj pečovala jiná osoba. Nyní stojíte před rozhodováním, komu dítě svěříte. Pečující osoba se svým způsobem stane

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU III. Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Ustanovení 2 Místní působnost 1 (1) Podle zákona České republiky se

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute PwC Studentský barometr 2014 PricewaterhouseCoopers Česká republika (PwC) provedla, stejně tak jako každý rok, rozsáhlý průzkum nazvaný Studentský barometr. Průzkumu se účastnili studenti a čerství absolventi.

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Charakteristické rysy domácího násilí Identifikace podle 4 znaků 1. Opakování - (dlouhodobé, na pokračování) 2. Eskalace - (stupňuje se, je stále častější)

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Reklama v časopisech Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Co a jak jsme zjišťovali? 3 Kvantitativní část Metodologie Kvantitativní šetření zaměřené na následující okruhy: Konzumace časopisů a vnímání

Více

Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu

Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu Od roku 2006 provádí ochránce systematických návštěv zařízení, kde se nacházejí osoby omezené na osobní svobodě, a posiluje jejich ochranu před

Více

Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky

Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky Abstrakt: Stále se zhoršující ekonomická situace většiny českých rodin a seniorů, vede některé z nich do finančních

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Národní centrum bezpečnějšího internetu. Mgr. Markéta Kalousková

Národní centrum bezpečnějšího internetu. Mgr. Markéta Kalousková Národní centrum bezpečnějšího internetu Mgr. Markéta Kalousková Národní centrum bezpečnějšího internetu ONLINE HELPLINE Provozuje dvě důležité linky: ONLINE HOTLINE Nezákonný obsah můžete nahlásit: http://internet-hotline.cz

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ,

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Stavební REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŢENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Projekt

Více