Účinná sociální pomoc obětem vykořisťování dětí v prostituci. Zkušenosti a situace v Německu a v České republice.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účinná sociální pomoc obětem vykořisťování dětí v prostituci. Zkušenosti a situace v Německu a v České republice."

Transkript

1 Absolventská práce Iva Zárybnická Účinná sociální pomoc obětem vykořisťování dětí v prostituci. Zkušenosti a situace v Německu a v České republice. Katedra: Filozofie a teologie Vedoucí: ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. 2010

2 Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Účinná sociální pomoc obětem vykořisťování dětí v prostituci. Zkušenosti a situace v Německu a v České republice. 1. zpracovala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů a literatury. 2. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. 3. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok. Datum : jméno: Iva Zárybnická vlastnoruční podpis:

3 Chtěla bych tímto poděkovat ThLic. Ing. Renému Milfaitovi, Th.D. za odborné vedení mé práce, za veškerý čas, který věnoval mým konzultacím a za velmi cenné rady a podněty. Také bych ráda poděkovala všem pracovníkům z německé organizace Karo, zvláště pak paní C. Schauer za milé přijetí a ochotné konzultace v době mé praxe. Zvláštní poděkovaní patří Kačce, která byla ochotná s námi udělat rozhovor a podělit se tak o těţké záţitky ze svého ţivota.

4 OBSAH Úvod 6 1. Fenomén komerční sexuální zneuţívání dětí Pornografie Obchod s dětmi do sexuálního průmyslu Prostituce K rozsahu fenoménu s důrazem na prostituci Dítě Vykořisťování dětí v prostituci Homosexuální a heterosexuální prostituce Dívčí a chlapecká prostituce Dívčí prostituce Chlapecká prostituce Právní úprava v ČR Trestné činy související s dětskou prostitucí Zákon o sociálně právní ochraně dětí Rizikové faktory a motivy vstupu do prostituce Rizikové faktory Rizikové děti Rizikové situace Drogy a dětská prostituce Příběh Zuzky jako demonstrace souhry rizikových faktorů Shrnutí Následky Fyzické následky Psychické následky 27

5 6. Pachatelé Pokus o typologii Typologie pachatelů sexuálního zneuţívání dětí Strategie pachatelů Strategie pachatelů dle SUB/WAY Čtyři kroky k provedení činu dle KiZ Strategie mezinárodního společenství v oblasti prevence a účinné pomoci obětem Strategie kongresů v oblasti prevence a účinné pomoci obětem První světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneuţívání dětí Druhý světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneuţívání dětí Třetí světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneuţívání dětí Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneuţívání dětí v ČR Struktura Národního plánu boje ( ) Praktické příklady Organizace v České republice Projekt Šance Projekt Magdala Růţová linka La Strada Karo Dům tří přání Organizace v Německu Karo Kind im Zentrum SUB/WAY KISS Další německé organizace Pravidla účinné pomoci dětem v prostituci 50 Závěr 51 Das Resümee 53 Pouţitá literatura 54

6 Úvod K tématu dětské prostituce jsem se poprvé dostala ve druhém ročníku studia na Jaboku, kdy jsem se rozhodla absolvovat výběrový seminář Komerční sexuální zneuţívání dětí, který vedl pan René Milfait, který se později stal i konzultantem mé práce. Toto téma mě velmi oslovilo a hodně jsem se na něj ve svém studiu zaměřila. Dětská prostituce je velmi oţehavé téma, o kterém se moc lidí bavit nechce. Spousta lidí, i z mého okolí, si vůbec nepřipouští, nebo spíše neuvědomuje, ţe by něco takového mohlo existovat i u nás. Bohuţel ale existuje. Díky této praxi jsem získala spoustu zkušeností, o které bych se také ráda podělila. Téma mě natolik zaujalo, ţe bych ráda v budoucnosti pomáhala takto zneuţitým dětem. Podařilo se mi udělat uţ malý krůček a to ten, ţe jsem měla moţnost strávit měsíc v německém zařízení Karo, které právě s takto zneuţitými dětmi pracuje. Téma mé práce se tedy bude zabývat účinnou pomocí pro oběti dětské prostituce a jelikoţ jsem měla moţnost poznat i situaci v Německu, pokusím se o srovnání s naší Českou. Cíl této práce tedy bude, najít účinnou pomoc pro děti, které se staly obětí prostituce s ohledem na moţnosti pomoci v Německu a v České republice. V první kapitole se zaměřím na fenomén komerční sexuální zneuţívání dětí. Rozeberu jeho druhy a obecně popíši situaci s větším důrazem na dětskou prostituci. Druhá kapitola uţ bude věnovaná pouze dětské prostituci a jejímu rozdělení na několik typů, které taktéţ popíši. Ve třetí kapitole bych ráda představila právní úpravu v České republice. Podíváme se na to, co k tématu dětské prostituce a zneuţívání dětí říká česká legislativa. V další kapitole se pokusím představit rizikové faktory, které zapříčiňují vstup dětí do prostituce

7 Chybět nebudou ani souvislosti s těmito faktory, jako jsou drogy a některé typy dětí, kterým říkáme rizikové. V této kapitole také představím příběh jednoho dítěte, na kterém se pokusím ukázat hlavní rizikové faktory. Pátá kapitola o následcích nesmí chybět. Rozepíši se zde o dopadech dětské prostituce na děti nejen v dospělosti a to se zaměřením na jejich psychické i fyzické zdraví. Šestá kapitola bude patřit pachatelům. Pokusům se rozdělit pachatelé do několika typů a budu zkoumat jejich důvody a motivy, které je táhnou k tomu, ţe zneuţívají děti. Taktéţ popíši některé jejich strategie, tak jak je rozdělují dvě německé organizace. V kapitole sedmé se pokusím shrnout mezinárodní strategie, které se snaţí o boj proti dětské prostituci a také se zaměřují na předcházení dětské prostituci tedy na prevenci. Zde budou nejdůleţitější 3 světové kongresy, které se právě tímto tématem zabývaly. Osmá kapitola bude zaměřená na příklady dobré praxe a to jak u nás, tak v Německu. Představím organizace, které pomáhají dětem v prostituci a nejen jim. Díky tomu, ţe poznáme organizace a jejich styly práce, bych ráda představila pravidla účinné pomoci při práci s dětmi v prostituci. V celé své práci bych chtěla uvádět konkrétní příběhy dětí v prostituci, které by měly dokreslovat a vysvětlovat právě popisované jevy

8 1 Fenomén komerční sexuální zneuţívání dětí Na začátku své práce bych ráda definovala pojmy, se kterými se zde budeme často setkávat. Je tedy nezbytné si je jasně vymezit. Dětská prostituce spadá do fenoménu komerčního sexuálního zneuţívání dětí (CSEC Commercial Sexual Exploitation of Children). Jako komerční sexuální zneuţívání dětí se chápe každé užití dítěte k sexuálnímu účelu za finanční nebo jinou odměnu. Lze rozlišit tři formy CSEC a to: dětskou prostituci, dětskou pornografii a obchod s dětmi pro sexuální průmysl. 1 Fenomén zahrnuje dle této definice tři formy: jiţ zmíněnou prostituci, dále pornografii a obchod s dětmi do sexuálního průmyslu. Kromě hlavního tématu této práce, totiţ prostituce, nejprve krátce představím pornografii a obchod s dětmi, a to uţ také z toho důvodu, ţe se jednotlivé formy často prolínají. 1.1 Pornografie Podle Stockholmského kongresu lze dětskou pornografii definovat jako zobrazování dítěte při sexuální činnosti, spadá sem simulované nebo skutečné vystavování pohlavních orgánů a dále zvukové prostředky, které jakkoliv napodobují dětský hlas pro sexuální uspokojování uţivatele. Dětská pornografie se vztahuje na pořizování tedy výrobu, rozšiřování nebo pouţívání takovýchto nahrávek. 2 V Rámcovém rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2004/68/SVV se hovoří o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii. Kaţdý stát, který Úmluvu přijal, musí bojovat proti natáčení a nakládání s dětskou pornografií Obchod s dětmi do sexuálního průmyslu Při definici obchodování s dětmi budeme vycházet z definice obchodu s lidmi, kterou pouţiji z Palermského protokolu. 1 Stockholmský kongres, in: R.Milfait Komerční sexualizované násilí na dětech 2 Stockholmský kongres, in: E. Vaníčková Dětská prostituce, str. 3 3 Rámcové rozhodnutí Rady Evropy, č. 2004/68/SVV - 8 -

9 Zde se uvádí: za obchodování s dětmi jsou považovány všechny aktivity zahrnující získávání dětí za účelem sexuálního vykořisťování jakýmikoliv prostředky, např. únos, prodej, nákup, přemístění, poskytnutí útulku, fingované domácí práce, použití síly, moci a úplatků. 4 Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie hovoří o prodeji dětí a spojuje jej rovněţ s prostitucí. 1.3 Prostituce Jelikoţ je hlavním tématem mé práce prostituce, vrátím se zde zpátky k ní a uvedu další definici prostituce. Je to důleţité, abychom si udělali jasnou představu o tom, jak budeme prostituci v mé práci chápat. Prostituci můţeme vymezit jako řemeslné poskytování pohlavního styku za úplatu. 5 Podle Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie, se dětskou prostitucí rozumí vyuţívání dítěte k sexuálním aktivitám za úplatu či jakoukoli jinou protihodnotu. 6 Prostitucí tedy budeme chápat jakékoliv sexuální činnosti, za které náleţí úplata a to nejen finanční, ale i materiální, či jakákoliv protisluţba, prospěch, nebo i ochrana či poskytnutí ubytování a stravy. Velmi často dostávají děti za svoje sluţby pouze materiální dárky a to jenom například sladkosti nebo hračky. U dětské prostituce je další problém a to ten, ţe děti se často nevyznají v hodnotě peněz a neví, jak velké peníze se v jejich práci točí. Proto se můţe stát, ţe za sluţby, za které by klient normálně zaplatit i tisíce korun, děti dostanou balíček bonbonů. Uvedla jsem v této kapitole i další formy CSEC a to proto, ţe oba další fenomény jsou s dětskou prostitucí velmi často spjaty. Po dětech, které provozují prostituci, chtějí velmi často jejich klienti, aby si je mohli natočit na videokameru a dále tento materiál šíří. Tímto se tedy děti z prostituce stávají i dětmi v pornografii. 4 Tzv. Palermský protokol, in: E. Vaníčková Dětská prostituce, str. 3 5 E.Vaníčková - Malá encyklopedie zneužívaného a zanedbávaného dítěte, str Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte - 9 -

10 1.4 K rozsahu fenoménu s důrazem na prostituci Výše jsem představila formy prostituce, teď ale přichází na řadu otázka, jak je vlastně prostituce rozšířená? V této části se tedy zaměřím na čísla, která hovoří o dětské prostituci. 1,8 milionu dětí je ročně nuceno k prostituci a pornografii. Další 1,2 milionu dětí je obětí obchodu s dětmi a to velmi často k sexuálním účelům. 7 Představím zde čísla, která se týkají celého světa. V Brazílii se počet dětí pracujících v sexuálním průmyslu pohybuje mezi 250 tisíci a 500 tisíci, tisíc v Indii, 60 tisíc na Filipínách, tisíc na Srí Lance (chlapci), ale nepřekonatelným rájem pro sexuální turisty je Thajsko, Kambodža, Barma, Laos a Čína. 8 Také čísla, která se týkají pouze Evropy, nejsou o moc pozitivnější, neţ ta celosvětová. Dětská prostituce v Evropě se týká 15O tisíc mladých lidí ze zemí východní Evropy. 9 Tyto děti přicházejí hlavně ze zemí bývalého Sovětského svazu, Jugoslávie, Rumunska, Polska a České republiky. Za prací odcházejí nejčastěji do zemí jako je Nizozemí, Anglie, Severní Amerika a Austrálie. 10 Kdyţ se znovu podíváme na čísla, která se týkají dětské prostituce celosvětově, ale i pouze v Evropě, zjistíme, ţe jsou velmi vysoká a rozhodně se nedá říct, ţe by klesala. Toto jsou pouze odhady, díky šedé zóně nejde říct přesně, jak velká čísla to jsou. 1.5 Dítě Jelikoţ je moje práce zaměřená právě na dětskou prostituci je třeba si vymezit i chápání dítěte. Do kolika let je dítě dítěte? Budu se řídit mezinárodní Úmluvou o právech dítěte, ve které se říká, ţe dítětem se rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. 11 Náš právní řád se zcela shoduje s touto Úmluvou, takţe pokud budu ve své práci zmiňovat dítě, vţdy budu mít na mysli osoby mladší 18 let. 7 Prezentace Silberbach R. Milfait 8 E. Vaníčková - Dětská prostituce, str E. Vaníčková - Dětská prostituce, str E. Vaníčková - Dětská prostituce, str Úmluva o právech dítěte článek

11 2 Vykořisťování dětí v prostituci Hlavní záměrem mé práce je dětská prostituce, a proto si představíme dále určitá dělení pro další nahlédnutí do této problematiky. 2.1 Homosexuální a heterosexuální prostituce Na homosexuální a heterosexuální dělíme prostituci podle sexuální orientace nebo přání klientů, nikoliv podle sexuální orientace prostituujících dětí. Často bývají chlapci v prostituci chybně označování jako homosexuálové, i kdyţ tomu tak doopravdy není. Většina z nich jsou heterosexuálové, kteří musí plnit to, co jim klient, nebo kuplíř nakáţe. I u dívek je někdy vyţadován homosexuální sex, avšak ne tak často, jako u chlapců. 2.2 Dívčí a chlapecká prostituce Mezi dívčí a chlapeckou prostitucí jsou velké rozdíly, i kdyţ najdeme i společné faktory. Ty můţeme vidět právě v homosexuálních a heterosexuálních poţadavcích klientů a dále hlavně v tom, kde a jak je prostituce provozována Dívčí prostituce Začnu dívčí prostitucí a popíší o ní několik základních údajů. Více dětí v prostituci jsou právě dívky. Vstupují do prostituce mezi 13 a 14 rokem. Jejich vstup do prostituce je většinou vázán na nějakého známého člověka, který je do prostituční scény přivede. Tento člověk vyuţije dívčiny důvěry a zavede ji ke klientům. Z člověka, který dívku poprvé oslovil a přivedl ji do prostituce, se většinou později stává její kuplíř. Nejčastější typy prostituce jsou pouliční, salonní a ta, která je provozována v bytech: Pouliční prostituce je nejvíce rozšířená v České republice v Západních Čechách hlavně všem jistě známá silnice E55. Tyto dívky většinou nastupují ke klientům do aut a sex se odehrává přímo v autech, nebo společně odjedou do nějakého hotelu, kde si zaplatí určitou dobu

12 Podle Vaníčkové tyto dívky vydělávají asi 200 EUR za noc a mají v průměru 3 5 zákazníků. 12 Salonní prostituce se odehrává v nočních klubech, nebo v různých masáţních klubech, které nabízí speciální masáţe, a také sem můţeme zařadit některé relaxační podniky. Velmi zde záleţí na úrovni podniku, podle toho musí vypadat i vzhled dívky a její chování ke klientům. Ty nejvyšší úrovně podniků zajišťují tak zvané placené společnice, kdy tyto dívky stráví s klientem celý večer a to včetně večeře, kulturního představení např. divadla a poté i sexu. Na tyto společnice jsou kladeny největší nároky na vzhled, chování, ale například i znalosti cizích jazyků. V těch nejniţších úrovních podniků to chodí tak, ţe si klient zaplatí prostitutku, s kterou v některém z přeplácaných pokojů stráví hodinu sexem dle jeho přání. 13 Bytová prostituce je častější pro dospělé prostitutky. Stává se ale, ţe tyto prostitutky mají vlastní děti, nebo si nějaké děti najdou a nabízí je ve vlastních bytech. Jejich klientela se moc nemění a většina zákazníků jsou jejich známí chlapci a muţi, kteří za sex s nimi platí. Vaníčková hovoří i o tom, ţe nemalou část bytové prostituce tvoří i studentky, které si tím vydělávají na drahý pronájem bytů a náklady spojené se studiem. 14 Jako typický příklad pouliční prostituce zde uvedu příběh Zuzky z knihy Cathrin Schauer Kinder auf dem Strich (Děti šlapou chodník). Zuzka byla ve svých 12 letech znásilněna, jelikoţ utekla od své matky, která ji bila. Neměla peníze a tak stopovala. Stopla si jednoho pána, který ji řekl, ţe je třeba, aby mu cestu nějak zaplatila. Zuzka neměla ţádné finance a pán jí řekl, ţe musí zaplatit svým tělem. Řekla mu, ţe je jí teprve 12 let, to ho ale nezajímalo. 12 E. Vaníčková - Dětská prostituce, str E. Vaníčková - Dětská prostituce, str E. Vaníčková - Dětská prostituce, str

13 Od té doby se Zuzka potloukala po ulici a občas se jí ujal nějaký kuplíř. 15 K příběhu Zuzky se ve své práci ještě dále vrátím Chlapecká prostituce Jak jsem jiţ podotýkala výše, chlapecká prostituce má většinou homosexuální formu, ačkoliv chlapci jsou heterosexuální orientace. Do chlapecké prostituce vstupují kluci uţ ve věku 10 let. Heterosexuální forma prostituce je pouze okrajová záleţitost a skoro ji nenajdeme na ulici, nejvíce je rozšířená jako privátní, neboli bytová. Častými klientkami těchto chlapců jsou dívky, které se cítí ve skupině svých vrstevnic jako neschopné, jelikoţ jsou posledními pannami a nemají ţádnou sexuální zkušenost. Vyhledají tedy na popud svých kamarádek chlapce, který takovéto sluţby nabízí. Tito chlapci na sexu s těmito slečnami vydělají hned dvakrát. Dostanou za to peníze a navíc ve skupině svých vrstevníků mají pověst někoho, kdo uţ vystřídal spoustu dívek. Zvláště ve skupině chlapců se tyto zkušenosti velmi cenní. 16 Homosexuální prostituci můţeme vidět velmi často ve velkých městech a to u bazénů. Chlapci se zde pohybují a zákazníci je přímo osloví a domluví si spolu, kde a jak sex proběhne. Za tyto sluţby dostávají chlapci často zaplaceno jenom tím, ţe se mohou svést např. na tobogánu. Homosexuální prostituce má více forem, které vám zde popíši. Můţeme vidět chlapce i na ulici, ale jak jiţ bylo řečeno u heterosexuální chlapecké prostituce to moc často není. Více rozšířenější je prostituce salonní, kept boys a call-boys. Salonní prostituce najdeme v různých podnicích jako jsou gay bary či kluby a zařízení výhradně pro homosexuální zákazníky. Kept boys jsou chlapci, kteří se nastěhují k jednomu klientovi a v podstatě s ním ţijí a sdílí celou domácnost a to právě za to, ţe mu budou sexuálně kdykoliv k dispozici. Call-boys má pro tyto chlapce charakter spíše zvoleného povolání, jelikoţ chlapcům nezbývá jiná moţnost, neţ se ţivit prostitucí C. Schauer Kinder auf dem Strich, str E. Vaníčková Dětská prostituce, str R. Milfait - Komerční sexualizované násilí na dětech, str

14 Jako příklad Kept boys bych ráda uvedla příběh třináctiletého chlapce Petra, který uvedl ve své knize Váš kluk prostitut? Cyril Valšík. Petr se velmi dlouho ţivotní cestou dostal do Švýcarska do nočního klubu. Tam poskytoval sex klientům, kteří o něj projevili zájem. Jeden postarší asi 75letý pán měl Petra obzvláště rád. Byl velmi bohatý a po Petrovi nechtěl vlastně ţádné sluţby. Vrcholem jeho přání bylo, aby před ním Petr masturboval. Coţ byla pro Petra oproti jiným klientům příjemná změna. Tento pán ho jednou pozval na večeři a tam se ho zeptal, zda by si dokázal představit, ţe by ţili spolu. Petr si to představit dokázal, nic nemohlo být horší, neţ práce v nočním klubu. A tak se k postaršímu pánovi nastěhoval. Ten mu slíbil, ţe aţ umře, zdědí po něm všechen majetek. A tak Petr teď čeká, aţ pán umře C. Valšík Váš kluk prostitut?, str

15 3 Právní úprava v ČR Poté, co jsem představila fenomén CSEC a jeho jednotlivé formy, zejména prostituci jako hlavní téma této práce, zaměřím se na zákony, které se v České republice zabývají prostitucí a to hlavně dětskou prostitucí. Dále zákony, které trestají ty, kteří děti sexuálně zneuţívají. Rozepíši se zde i o přehledu sankcí, které hrozí těm, kdo děti vydávají k prostituci. Vycházet budu hlavně ze Zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Nezůstanu ale jen u trestního zákoníku. Pohlédnu i na Zákon o sociálně právní ochraně dětí optikou vykořisťování dětí v prostituci. 3.1 Trestné činy související s dětskou prostitucí Náš trestní zákoník nezná přímo trestný čin např. vykořisťování dětí v prostituci či dětská prostituce, jak tuto formu zahrnuje fenomén komerční sexuální zneuţívání dětí, který se rovněţ neobjevuje v českém trestním zákoníku. Proto hovoříme o trestných činech souvisejících s dětskou prostitucí: Paragraf 189 hovoří o kuplířství jako trestném činu. Za kuplíře je povaţován kaţdý, kdo: jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným za takovéto provinění bude potrestán a to odnětím svobody: na šest měsíců až na čtyři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty 19 Pokud pachatel při tomto činu způsobí navíc ještě těţkou újmu na zdraví, jeho trest se samozřejmě zvyšuje a to na pět aţ dvanáct let, pokud svým činem způsobí smrt, jeho trest bude osm aţ patnáct let. 20 Bohuţel dokázat kuplíři, ţe je kuplířem, není jednoduché. Na své praxi, kterou jsem absolvovala v německém Plauen, mi vedoucí organizace Karo paní Schauer objasnila, ţe to policisté při zatýkání kuplířů nemají jednoduché. Museli by je chytit přímo přitom, jak si s klientem předávají peníze, coţ se ve většině případů nepodaří, jelikoţ si na to dávají kuplíři pozor. Dalším velmi důleţitým paragrafem, který hovoří o vlivu na mravní vývoj dětí je 190 Prostituce ohroţující mravní vývoj dětí. V tomto paragrafu se hovoří mimo jiné o tom, ţe prostituce nesmí být provozována v blízkosti škol a zařízení pro děti a míst, která jsou určená primárně pro děti. 19 Trestní zákoník, Trestní zákoník,

16 Kdo tak učiní bude trestán aţ na dvě léta, jelikoţ tím můţe být ohroţen mravní vývoj dětí. Pokud pachatel provozuje prostituci na více takovýchto místech, nebo pokud ji provozuje u jednoho místa, ale opakovaně, jeho trest se můţe zvýšit aţ na pět let. 21 Tento paragraf je podle mě velmi důleţitý. Je jistě dobré drţet děti co nejdál od takovýchto zařízení. Děti na sex naráţí aţ velmi často a to prostřednictvím internetových stránek. V současné době existuje program, který umoţňuje rodičům zabezpečit internet tak, aby se jejich děti na stránky se sexuálním materiálem nedostaly. Není to ale jednoduché, protoţe takovýchto stránek není málo. Zásadním paragrafem je také 168 Obchodování s lidmi. V článku jedna se zde píše výhradně o dětech. Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá dítě, aby ho bylo jiným užito k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let. 22 Důleţité je zde, ţe i samotná příprava je trestná. Toto znění právě odráţí zmíněnou definici dle Palermského protokolu. 3.2 Zákon o sociálně právní ochraně dětí Zmínku o dětské prostituci můţeme nalézt i v zákonu č. 359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. V 6 se hovoří o tom, na koho je právě tento zákon zaměřen, a to konkrétně na děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem. 23 Nabízí se zde otázka, kdo takovouto pomoc poskytuje. Je to Obecní úřad a Obecní úřad s rozšířenou působností. Můţe ukládat rodičům povinnost vyuţít odborné poradenství a také můţe podávat návrh k soudu. 21 Trestní zákoník, Trestní zákoník, Zákon o sociálně-právní ochraně dětí,

17 U sociálně právní ochrany dětí je také důleţité zmínit, ţe kaţdý člověk je oprávněn upozornit orgán sociálně právní ochrany dětí na to, ţe rodiče moţná zanedbávají své rodičovské povinnosti. S tímto souvisí i to, ţe dítě samo se můţe obrátit na příslušný orgán s prosbou o pomoc. 24 Předním hlediskem v Zákonu o sociálně právní ochraně dětí je vţdy zájem a blaho dítěte. 25 Kapitoly o právním zakotvení jsou velmi důleţité pro účinnou pomoc. Stanoví, kdo a jak bude trestán, pokud poruší zákon. Zákony tedy mají funkci preventivní potencionální pachatelé díky nim vědí, ţe budou potrestání, dále funkci rehabilitační, jelikoţ mluví o navrácení obětí do běţného ţivota. A samozřejmě bojují i proti prostituci jako takové tak, ţe se snaţí o její potírání. 24 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 25 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí,

18 4 Rizikové faktory a motivy vstupu do prostituce Je pro nás těţké si představit, ţe se dítě stane obětí prostituce a někdy dokonce i dobrovolně samo z vlastního rozhodnutí. Pak je jistě na místě ptát se, co ho k tomu vede a jaké důvody má k tomu, ţe své tělo nabízí jako zboţí k prodeji. Je jisté, ţe děti, které se cítí dobře, jsou si jisté samy sebou, svojí vlastní rodinou a okolím, nemají důvod vstupovat do prostituce a zřejmě se ani nestanou objektem zájmu sexuálních zneuţivatelů. 4.1 Rizikové faktory Ve chvíli, kdy dítě není s něčím u sebe nebo u rodiny, ve škole, ve svém okolí spokojeno, je zde moţnost, ţe se můţe nechat strhnout k prodávání sebe sama. Takovéto momenty lze nazvat jako rizikové faktory a patří mezi ně mimo jiné ekonomická chudoba. Zde bych ráda uvedla, ţe děti mají tendence porovnávat sebe a okolí svoje spoluţáky a kamarády. Pokud uvidí, ţe jeho kamarádi zrovna nosí značkové drahé oblečení, pouţívají nejnovější mobilní telefony a mp3 přehrávače a on na tyto věci nemá prostředky, logicky začne přemýšlet o tom, kde na ně získat peníze. A prostituce se zdá jako velmi výnosná brigáda. Mezi rizikové faktory dále patří osobní zkušenost se sexuálním zneuţíváním, diskriminace, perzekuce, nerovné postavení dívek a chlapců ve společnosti, všechny formy interpersonálního a organizovaného násilí, rozšíření infekce HIV/AIDS, dysfunkční a selhávající rodina, vzestup kriminality a nedostatečné naplňování práv dítěte. 26 Osobní zkušenost se sexuálním zneuţíváním v dětství je jeden z nejrizikovějších faktorů, který si s sebou dítě nese i do dalšího ţivota. U dítěte, které bylo uţ jednou zneuţito, je velká pravděpodobnost, ţe se to stane znovu. Ráda bych zde uvedla některé výsledky retrospektivní studie - Sexuální zneuţívání dětí v ČR. Tuto studii provedli v roce 1998 pánové Pöthe a Csémy. 26 R. Milfait Komerční sexualizované násilí na dětech, str

19 Pro tuto studii si pánové vybrali definici Zdravotní komise rady Evropy z roku1992, která zní: Pod pohlavním zneužitím dítěte rozumíme zapojení dětí, kterým je 15 a méně let, do jakýchkoli aktivit, jež mají za cíl sexuální uspokojení jiné osoby. Jde o aktivity, kterým děti nemohou plně rozumět, a tudíž k nim ani nemohou dát vědomý souhlas. 27 Z celkového vzorku osob 1112, které odpověděli na jejich otázky, uvedlo 25,7% (286 lidí), ţe v dětství zaţili jednu z forem sexuálního zneuţívání. Z respondentů, kteří uvedli zkušenost s CSA bylo 43,5% zneuţito jednou, 35,6 % byli zneuţiti dva a vícekrát stejným pachatelem a ve 20,8% byli respondenti zneuţiti dva a vícekrát různými osobami. Studie je také zajímavá tím, ţe se respondentů dotazovali na to, jak vnímají následky zneuţívání. Zda mají pocit, ţe sexuálním zneuţíváním v dětství trpěli. Kladně odpovědělo aţ 71,4% respondentů, u kterých zneuţití zahrnovalo tělesnou penetraci. Intenzita subjektivně proţívaných následků zneuţití se výrazně lišila podle charakteru zneuţití. Následky, se kterými se dlouho nevyrovnali, pociťovalo 22,9% z těch respondentů, kteří byli zneuţiti kontaktní formou a 42,9% z těch, u kterých zneuţití zahrnovalo tělesnou penetraci. Trvalé, celoţivotní psychické následky proţívá 21, 4% respondentů zneuţitých penetrací. 28 I na výsledcích této studie se ukazuje, jak těţké následky sexuálně zneuţité děti vnímají. Je tedy třeba důkladná prevence a snaha bojovat o to, aby se počet dětí, které byly sexuálně zneuţity, sníţil. Také bych ráda tyto rizikové faktory demonstrovala na příběhu Katky. Na praxi v zařízení Karo jsem měla moţnost udělat rozhovor s jednou z klientek. Katka mi vyprávěla o svém dětství a o tom, jak se dostala do prostituce. Její rodinné zázemí nebylo dobré. Její matka byla třikrát rozvedená. Byla samoţivitelka, ale měla několik partnerů, se kterými ţila. Otce sice Katka znala, ale nikdy se s ním moc nestýkala. Měla také nevlastní sestru a vlastního bratra. 27 P. Pöthe - Sexuální zneužívání dětí v ČR - retrospektivní studie 28 P. Pöthe - Sexuální zneužívání dětí v ČR - retrospektivní studie

20 V rodině Kačka cítila negativní vztah od matky i od nevlastních otců. Sestra se brzy odstěhovala a bratr dělal školu. Katka se cítila odkázaná sama na sebe. Říká, ţe ţila v rodině, kde do roku neměl nikdo zájem o její výchovu. Začala tedy utíkat z domu, protoţe se doma cítila tak sama. Na útěku se dostala do těţké situace, kdy ji našli dva Romové, odtáhli do auta a prodali do jednoho Nightklubu, kde zaţila i svůj první pohlavní styk, samozřejmě z donucení a násilný. Jak vidíme v tomto příběhu naprosto selhalo rodinné zázemí a podpora ze strany matky, která měla dost starostí sama se sebou. Chybí zde i role otce. Vlastní otec nejevil zájem a ti nevlastní si jí nevšímali. 4.2 Rizikové děti Některé typy dětí jsou pro pachatele komerčního sexuálního zneuţívání více lákavé neţ jiné děti. Tyto typy dětí jsou označovány jako obětní typy a po dotazování pachatelů mezi takovéto typy patří děti, které vypadají nevinně, jsou zajímavě nebo zvláštně oblečeny, zdá se, ţe jsou důvěřiví a chybí jim jiţ zmiňovaná sebedůvěra. Mohou to být i děti, které se zdají tělesně, duševně nebo duchovně zanedbané. Dále děti, které jsou přehnaně stydlivé a mají odstup od sexuality. Nebo naopak mohou být ohroţeny děti hodně důvěřivé a děti, které se nachází v blízkosti pachatele. 29 Jak vyplývá z výše uvedeného, existují děti, které jsou ohroţeny větším nebezpečím a to takovým, ţe se z nich stanou děti v prostituci. Tyto děti lze nazvat rizikové děti a je velmi těţké uvádět typologii. V zásadě mezi tyto děti patří ty, které jsou v kontaktu s prostitucí ve svém okolí například se narodí dítě jiţ prostituující matce toto dítě pak převezme prostituci jako ţivotní vzorec. Dále sem lze zařadit děti, které bydlí a pohybují se v blízkosti nevěstinců a jsou v kontaktu s prostituujícími lidmi, či děti, které se pohybují v blízkosti oblastí s vysokou koncentrací mužů bez závazků, děti pracující na ulici v neformálním sektoru, děti s postižením a děti uprchlíků. 30 Proto je důleţitý nový paragraf nového trestního zákoníku, jak jsem se o něm zmínila výše. 29 R. Milfait Komerční sexualizované násilí na dětech str R. Milfait Komerční sexualizované násilí na dětech str

21 4. 3 Rizikové situace V dnešní době stále vyspělejších technologií mají děti moţnost na internetu najít spoustu webových stránek s nevhodným obsahem, kde mohou vidět právě dětskou pornografii, či najít nabídky k prostituci. Nejen díky internetu mají děti moţnost vidět kolem sebe spoustu reklamy, ve které nechybí sexuální obsah. Tyto situace se dají označit jako rizikové a samozřejmě mezi ně nepatří pouze počítačová komunikace a internet. V současnosti se velmi rozjelo chování kuplířů nazvané grooming. Jedná se o takové situace, kdy kuplíři většinou vystupující pod jinými jmény, kontaktují děti po internetu pomocí různých chatů a domlouvají si s nimi schůzky pod různými záminkami a následně je přesvědčí nebo donutí k sexuálním aktivitám. K takové rizikové situaci mohou i dost dobře patřit místa, kde mají děti moţnost setkat se s potencionálními sexuálními zneuţivateli. Jsou to bazény a různá koupaliště, která jsou vhodným místem pro pedofily, jelikoţ zde mají moţnost často pozorovat své budoucí oběti a posléze je i oslovit. Jako příklad si zde můţeme uvést příběh kluka jménem Boro, který jsem si vypůjčila z knihy Cyrila Valšíka Váš kluk prostitut? Boro šel po ulici, kde ho oslovil jiný mladík jménem Groffy. Groffy uţ měl vnitřní oko na chlapce, kteří by se mohli nechat ovlivnit a začít pracovat v prostituci. Ani u Bora se nemýlil. Boro neměl ţádné peníze, takţe mu vidina velkého příjmu přišla opravdu vhod a s návrhem Groffyho souhlasil. 31 Vhodnou půdou pro sexuální zneuţivatele je samozřejmě i samostatný pohyb dětí bez dozoru. Není nic lehčího, neţ oslovit dítě, které se samo pohybuje v parku a je vidět, ţe je zcela jistě samo a bez doprovodu. Toto platí i u dětí, které se samostatně pohybují např. po městě, hromadnou dopravou, nebo se jen tak poflakují. Z posledních let je známo i spoustu případů děvčat, která se vydala na zahraniční brigádu pracovat jako např. pokojské, tam si je odchytli kuplíři, vzali jim veškeré doklady a donutili je psychicky i fyzicky k prostituci. 31 C. Valšík Váš kluk prostitut?, str

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví. Seminární práce Prostituce

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví. Seminární práce Prostituce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví Seminární práce Prostituce Michaela Mičánková 406635 20. 11. 2013 Definice prostituce Pojem prostituce má hned několik definic, ale žádnou

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Syndrom CAN týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Mgr. Martina Kekulová

Syndrom CAN týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Mgr. Martina Kekulová Syndrom CAN týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Mgr. Martina Kekulová lektorka pro přímou práci s dětmi, ţáky a třídními kolektivy v oblasti primární prevence rizikového chování Karlovy Vary

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Charakteristické rysy domácího násilí Identifikace podle 4 znaků 1. Opakování - (dlouhodobé, na pokračování) 2. Eskalace - (stupňuje se, je stále častější)

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

Věk respondentek počet minimum maximum průměr sm.odch. 119 18,00 53,00 26,40 6,72

Věk respondentek počet minimum maximum průměr sm.odch. 119 18,00 53,00 26,40 6,72 Sexuální chování komerčních sexuálních pracovnic v soukromém životě (Jak souloží prostitutky z lásky) Martina Zikmundová Cíle výzkumu Cílem výzkumu bylo získat informace o sexuálním chování komerčních

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VZTAHY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU V PRŮBĚHU ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY TŘÍDY S AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ ŠIKANOU PhDr. Pavel Letý Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Odpovědnost učitele základní školy Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Téma prezentace postupy a řešení problémů spojených s rizikovým chováním z pohledu etických norem a práva, se kterými se v prostorách

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii ŠKOLNÍ PROGRAMY Značnou část preventivní práce MP Český Krumlov představuje práce s dětmi a mládeží. Stále platí staré české přísloví, které praví, že příležitost dělá zloděje. O jeho pravdivosti se při

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Projekt: Komunitní plán sociálních sluţeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079 Dotazníkové šetření

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008 Sociálně-právní ochrana dětí Radovan Dávid, 2008 ÚVOD 2 Program přednášky Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti

Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti Motto Kdo by ublížil jednomu z těchto nepatrných, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.

Více

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje Seminární práce Marketingové a manažerské nástroje 1 OBSAH ÚVOD...3 MARKETINGOVÉ A MANAŢERSKÉ NÁSTROJE 1. Marketingové nástroje...4 1. 1. Marketingový mix 4P...4 1. 2. Portfolio analýza BCG (Boston Consulting

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Program proti šikanování ve škole slouţí k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 993, 998 a 23 8. dubna 2 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 1993, 1998, 3 a 8 21. dubna 9 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Právní otázky lidské sexuality JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.

Právní otázky lidské sexuality JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Právní otázky lidské sexuality JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Otázky spojené s lidskou sexualitou se řeší přímo nebo nepřímo v různých odvětvích práva. Jen namátkou lze jmenovat občanské právo osobní statut,

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Přírodověda (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodověda

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Přírodověda (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodověda Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblast určená pouze pro výuku na I.stupni. Poskytuje ţákům základní pohled na člověka, společnost, přírodu a zdraví člověka.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 %

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Počet odpovědí: 76 Souhrn Uveď své pohlaví Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Uveď třídu 1A 10 13 % 1B 8 11 % 2A 11 15 % 3A 10 13 % 3B 14 19 % 4A 13 17 % 4B 9 12 % Měli by přednášku Sex, AIDS, Vztahy slyšet i

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 538 62 Hrochův Týnec e-mail: zsht@centrum.cz telefon: 469 319 922, 469 692 123 Minimální preventivní program

Více

AKTIVNĚ I VE VOLNÉM ČASE

AKTIVNĚ I VE VOLNÉM ČASE ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE AKTIVNĚ I VE VOLNÉM ČASE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB PLATNOST OD 1. 9. 2015 V KROMĚŘÍŢI 1. 9. 2015 Mgr. Petra Fečková Razítko školy

Více

Pedofilie v kyberprostoru

Pedofilie v kyberprostoru Pedofilie v kyberprostoru por. Mgr. Hana Tejkalová - komisař Policie České republiky Krajské ředitelství Jihomoravského kraje Územní odbor Blansko email: hanatejkalova@seznam.cz zjištění prvotních informací

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Psychosociální následky týraných dětí a úloha OSPODu při jejich zvládání

Psychosociální následky týraných dětí a úloha OSPODu při jejich zvládání Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Lukáš Blaţek Psychosociální následky týraných dětí a úloha OSPODu při jejich zvládání Katedra: Sociálně pedagogická Vedoucí

Více

Občanské sdružení Rozkoš bez Rizika

Občanské sdružení Rozkoš bez Rizika Občanské sdružení Rozkoš bez Rizika Zdraví každého z nás ovlivňuje zdraví nás všech Nic neomlouvá páchání bezpráví a násilí na ženě (člověku) Každý má právo na pomoc, když chce se sebou něco dělat (změnit

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

Co víme o násilí na ženách?

Co víme o násilí na ženách? Co víme o násilí na ženách? Ludmila Kopecká (Kashpurova) 25. listopad je mezinárodním dnem boje proti násilí na ženách. Podle statistik se 95 % násilí děje právě na ženách a způsobují ho muži. Ženy, které

Více

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Mgr. Erika Chmelířová 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 13.10.2011 Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Výukový materiál je připraven pro 8. ročník. Ţáci pracují s pojmy z finanční

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

65 61,6 16,7 16,5. 3. 5. 6. 8. ročník

65 61,6 16,7 16,5. 3. 5. 6. 8. ročník Šikana a spokojenost žáků se vztahy vtřídním kolektivu v průběhu základní školní docházky (užší kritérium: šikana skoro každý den nebo týden) Pavel Letý Pedagogicko psychologická poradna Nový Jičín 28

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Plánování zaměřené na člověka 3. část 10. listopadu 2013 Obsah kurzu Co jsme se naučili u domácích úkolů? Nástroje plánování zaměřeného na člověka: Příběh,

Více

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr.Olga Čadilová Týrané, zneužívané a zanedbávané

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí.

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí. STANOVISKO V rámci projektu, Nenech sebou zametat!, proběhlo od listopadu 2012 do dubna 2013 šest besed s odborníky na problematiky spjaté s Úmluvou o právech dítěte, šikanou a kyberšikanou. Těchto besed

Více

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Co znamená sociálně-právní ochrana dětí? Výkon sociálně-právní ochrany

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více