KROJOVANÉ SLAVNOSTI, které se konají 5. září 2015.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.chrlice.brno.cz KROJOVANÉ SLAVNOSTI, které se konají 5. září 2015."

Transkript

1 ročník 21, číslo 117 červenec 2015 Slovo starosty Vážení spoluobčané, s příchodem jarního období jsme byli postaveni před zásadní věc: údržba zeleně v městské části vlastními pracovníky či dodavatelskou firmou? Pokud pomineme největší část uliční zeleně, o kterou se stará BKOM a.s. a najímá na tuto údržbu soukromé subjekty, dostaneme se k údržbě zeleně v méně frekventovaných ulicích, o kterou se stará městská část Brno-Chrlice. Jak je to s biocentrem? str. 4 Bezpečně na kolech str. 5 Tradiční úklidové brigády 2015 str. 7 Z činnosti Klubu důchodců str. 7 Oslava Dne dětí str. 8 Co za letu nestíháme str. 9 Sobotní odpoledne na zámku str. 10 Šmoulí škola v přírodě str. 12 Vítání občánků a setkání jubilantů str. 14 Chrlické OKO informační zpravodaj městské části Brno-Chrlice V minulosti probíhala údržba zeleně v naší městské části vlastními pracovníky a také v menší míře dodavatelskými firmami. K těmto plochám je potřeba přiřadit sečení zeleně v blízkosti jezer Splaviska, od letošního roku máme na starosti zeleň v blízkosti Biocentra a od příštího roku bychom měli udržovat i další lokality v intravilánu Chrlic a to plochy územního systému ekologické stability. V souvislosti s tímto nárůstem ploch zeleně jsme se rozhodli jít cestou vlastních pracovníků. Od Klub žen ve spolupráci s MČ Brno-Chrlice zve všechny občany na KROJOVANÉ SLAVNOSTI, které se konají 5. září Dopoledne zvaní občanů Odpoledne krojovaný průvod Chrlicemi + veselice na hřišti v tenisovém areálu Večer zábava na hřišti v tenisovém areálu Hraje Dechová hudba ZLAŤANKA dubna k nám nastoupil další pracovník technické čety p. Ladislav Ševela, který by měl mít na starosti vedení technické čety, tzv. malou provozní údržbu v naší městské části a menší investiční akce (zpevnění chodníku v parku na náměstí, výstavba nového oplocení kolem radnice a technického zázemí pracovní čety). Nemalou investicí bychom chtěli podpořit rozvoj této technické čety a to nákupem nové profesionální samojízdné sekačky na trávu k údržbě již nemalých ploch naší městské části. Dále bychom chtěli pořídit užitkový automobil, který by sloužil technické četě v letní měsících a v zimních Srdečně zve Klub žen. Pozvánky měsících by byl nasazen do zimní údržby v Chrlicích jednalo by se o ošetřování komunikací posypovými materiály. Toto vozidlo uvažujeme koupit jako prověřený již použitý automobil se sypačem. Naše městská část obdržela dotaci z Magistrátu města Brna ve výši cca 3mil. Kč (což je nečekaně hodně oproti jiným rokům), převážně na opravu zídky kolem základní školy, která je v havarijním stavu a také na odvlhčení radnice: zejména jde o sanaci vlhkosti v prostorách pošty. Nejmenší část z této dotace je určena na opravu oplocení u radnice, dojde ke zbourání chatrného plotu u rad- Městská část Brno-Chrlice Vás srdečně zve na BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI 2015 v sobotu 19. září 2015 od hodin v areálu tenisových kurtů V bohatém kulturním programu vystoupí děti základní školy, mateřské školy a chrlické pěvecké spolky. Toto kulturně společenské odpoledne bude pokračovat večerní taneční zábavou. Jste srdečně zváni! Á

2 Chrlické OKO červenec 2015 Úvod Zprávy z radnice nice z tvárnic a dalšího dřevěného oplocení. Plot bude nahrazen tvárnicemi s ocelovou výplní či obdobnými materiály. Dojde k nahrazení stávajících bran novými bránami, dále pak zlepšení pro vjezd a výjezd technické čety. Tyto dotace z města šetří náš obecní rozpočet. Mnozí z občanů zjistili, že pracujeme na zlepšení stavu místních komunikací např. cesta ke Splaviskům. Polní cesta od tenisových kurtů do Holásek je ve špatném stavu a po výpujčce od občanů ji chceme spravit. Na čem nyní dále pracujeme: provádíme konzultace s projektantem ke stavbě hasičské zbrojnice na ul. Ernsta Macha, aby byla vhodně dořešena možnost následné dostavby občanské vybavenosti oslovili jsme dopravního inženýra, který nám nechá vytvořit studie k možnosti rozšíření přechodů pro chodce u stezky do Modřic. Z důvodu nekoordinované výsadby zeleně dotované z Evropských fondů u Splavisek (kde je doba udržitelnosti 9 let!) je nutno původní studii upravit a stezku vést jinudy. Tento problém nám komplikuje i rozšíření zastávek MHD v lokalitě Splavisko, kde se obtížně buduje záliv pro autobus připravujeme předžalobní výzvu ve věci údržby Tuřanského potoka Zprávy z radnice uvažujeme o možném dalším rozšíření technické čety o jednoho pracovníka a další technické vybavení, máme na paměti, že technická četa musí efektivně pracovat, aby nebyla drahá probíhá zateplení školy, kde jsme odsouhlasili elektrické ovládání venkovních žaluzií, které nebylo zahrnuto v projektu i když ho předchozí vedení s ředitelkou školy požadovalo akce koordinována odborem investičním MmB, účastníme se kontrolních dnů probíhá dostavba cyklostezky Brno-Vídeň, akce koordinována odborem investičním MmB, účastníme se kontrolních dnů umístění bankomatu pro Chrlice umístění laviček či posezení v blízkosti Biocentra, z tohoto důvodu technická četa s p. místostarostou zbourala domek bývalé bažantnice. Závěrem bych rád upozornil na nedostatky, které mi velmi vadí: Odhazování odpadků, PET lahví a zanechávání psích exkrementů v blízkosti polních cest, Biocentra, Splaviska apod. Přírodu máme jen jednu, měli bychom ji chránit a pečovat o ni. Přeji Vám vážení spoluobčané krásné prožití léta, dětem a mládeži pěkné prázdniny. Ing. Lukáš Fila, starosta Ze zápisů Rady a Zastupitelstva městské části Z 9. schůze Rady konané dne nepožadovala zařazení městské části Brno-Chrlice do realizace rezidentního parkování v rámci dokumentu Strategie parkování ve městě Brně. souhlasila s žádostí o zvyšování počtu parkovacích stání ostatními způsoby uvedenými v dokumentu Strategie parkování ve městě Brně vzala na vědomí výroční zprávu hospodaření za rok 2014 příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Šromova 55, a schválila převod zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 v částce ,96 Kč do rezervního fondu a v částce ,- Kč do fondu odměn vzala na vědomí výroční zprávu hospodaření za rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, a schválila převod zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 v částce ,- Kč do rezervního fondu a v částce ,73 Kč do fondu odměn schválila odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2015 příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Šromova 55 schválila odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3 rozhodla uzavřít smlouvu o poradenské a auditorské činnosti s obchodní společností BDO CA s.r.o. rozhodla uzavřít dodatek č. 2 nájemní smlouvy č se Sokolskou župou Dr. Jindry Vaníčka souhlasila s dotčením pozemků p.č a p.č. 255/1 k.ú. Chrlice stavbou SAKO Brno, a.s., Brno, SSO Zámecká, Kanalizační přípojka a SAKO Brno, a.s., Brno, SSO Zámecká, Vodovodní přípojka doporučila ZMČ souhlasit se stávajícím znění přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek Z 10. mimořádné schůze Rady konané dne souhlasila s dopravním značením, uzavírkou a vedením objízdné trasy přes MČ Brno-Chrlice v rámci akce Silnice II/152 Modřice - rekonstrukce mostu D2-005 ( ) oprava povrchu komunikace II/152 pouze za podmínky, že zemědělská vozidla, a to pouze traktory a mobilní sklízecí mlátičky včetně doprovodných vozidel budou mít průjezd ve směru od MČ Chrlice do Modřic povolen a částečné uzavření mostu silnice II/152 nad D2 se na ně nebude vztahovat Z 11. mimořádné schůze Rady konané dne souhlasila s podáním žádosti Technickému úseku MMB, o svěření investorství, investorské činnosti a kompletního zabezpečení projektu akce Hasičská zbrojnice Chrlice, městské části Brno-Chrlice Z 12. schůze Rady konané dne doporučila ZMČ vzít na vědomí zprávu o uzavření vyúčtování mikroprojektu Červený kohout nikdy nespí, aneb Kdo je připraven, není zaskočen včetně závěrečné zprávy schválené Regionem Bílé Karpaty, Zlín a schválit rozpočtové opatření č. 4/2015 schválila Statut zpravodaje Chrlické OKO schválila obsah 116. čísla zpravodaje Chrlické OKO odročila projednání záměru spol. Brněnská obalovna s.r.o. Rozšíření palivové základny obalovny živičných směsí v Brně-Chrlicích s kapacitou 240 tun živičné směsi za hodinu 2

3 Zprávy z radnice Chrlické OKO červenec 2015 Z 13. schůze Rady konané dne doporučila ZMČ vznést připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje rozhodla předložit upravený a posouzený návrh územního plánu Modřice a vyhodnocení vlivů územního plánu Modřice na udržitelný rozvoj území k projednání ZMČ souhlasila se změnou a doplněním Dodatku č. 2 nájemní smlouvy č se Sokolskou župou Dr. Jindry Vaníčka Z 14. mimořádné schůze Rady konané dne doporučila ZMČ schválit změnu investičního záměru výstavby Hasičské zbrojnice JSDH, MČ Brno-Chrlice na ulici Ernsta Macha a souhlasit se zapojením prostředků Fondu rezerv a rozvoje na tuto investici ve výši až tis. Kč Z 15. schůze Rady konané dne souhlasila s bezúplatným převodem hardware techniky v ceně ,- Kč z majetku České republiky - Ministerstva práce a sociálních věcí, do majetku statutárního města Brna, městské části Brno-Chrlice a souhlasila s předáním licenčních práv software zpět České republice - Ministerstvu práce a sociálních věcí rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu Péče o veřejnou zeleň lokalita sídliště rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu Projektová dokumentace Hasičská zbrojnice JSDH MČ Brno-Chrlice vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna na dny pro žáky Základní školy a Mateřské školy, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace z důvodu stavebních prací na budově školy Z 16. mimořádné schůze Rady konané dne revokovala svoje zamítavé stanovisko v usnesení č.19 80/VI. schůze ze dne a souhlasila se záměrem společnosti Brněnská obalovna s.r.o. Rozšíření palivové základny obalovny živičných směsí v Brně-Chrlicích s kapacitou 240 tun živičné směsi za hodinu souhlasila s uzavřením smlouvy o spolupráci se společností Brněnská obalovna, s.r.o. souhlasila s přerušením provozu Mateřské školy Brno, Šromova 55, příspěvková organizace, od do souhlasila s přerušením provozu mateřské školy a školní družiny organizace Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace od do Z 17. schůze Rady konané dne nevybrala dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu Péče o veřejnou zeleň lokalita sídliště vybrala pro veřejnou zakázku malého rozsahu Hasičská zbrojnice JSDH MČ Brno-Chrlice projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, pro provádění stavby a autorský dozor jako nejvhodnější nabídku zhotovitele Ing. arch. Vladimíra Srpa schválila trasu průvodu stárků při akci Chrlické hody 2015 schválila obsah zápisu do Kroniky městské části Brno-Chrlice o událostech z roku 2014 doporučila ZMČ schválit poskytnutí dotace ve výši ,- Kč Sportovnímu klubu Chrlice, občanské sdružení, na zajištění provozu areálu a na zajištění tréninkové činnosti mládežnických družstev a odložila rozhodnutí o ostatních žádostech na schůzi Rady následující po nejbližším zasedání ZMČ doporučila ZMČ souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 25/2005, k zajištění Energetické koncepce statutárního města Brna Z 18. mimořádné schůze Rady konané dne MČ Brno-Chrlice nesouhlasila s návrhem ploch občanského vybavení komerčního (OK) o3 a o4 a požadovala jejich vyřazení z návrhu ÚP Modřice, přičemž považuje za nezbytné ponechat zde prostor pro případnou budoucí přestavbu MÚK Chrlice. Z 19. schůze Rady konané dne schválila převod hospodářského výsledku městské části Brno-Chrlice za rok 2013 ve výši ,65 Kč ze základního účtu na účet Fondu rezerv a rozvoje doporučila ZMČ schválit vytvoření opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku městské části Brno-Chrlice ve výši ,12 Kč doporučila ZMČ schválit účetní závěrku městské části Brno-Chrlice za účetní období roku 2014 doporučila ZMČ schválit závěrečný účet městské části Brno-Chrlice za účetní období roku 2014 schválila účetní závěrku Mateřské školy Brno, Šromova 55, příspěvková organizace za účetní období 2014 schválila účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace za účetní období 2014 revokovala usnesení RMČ 16/VII. mim. k bodu č. 4) a souhlasila s přerušením provozu mateřské školy Základní školy a Mateřské školy, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace od do a školní družiny organizace Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace od do stanovila oprávnění místostarosty užívat při provádění sňatečných obřadů závěsný odznak uložila bytové komisi ve spolupráci s tajemníkem ÚMČ připravit návrh novelizace pravidel pro přidělování bytů požádala finanční výbor o analýzu výnosů i nákladů z vedlejší i hlavní činnosti ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvkové organizace a MŠ Brno, Šromova 55, příspěvkové organizace a stanovení motivujících cílů pro ředitelky obou organizací Z 20. schůze Rady konané dne schválila dohodu o ukončení smlouvy č uzavřené mezi společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Chrlice a schvaluje uzavření nové smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod pro odběrné místa ZŠ a MŠ Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace nesouhlasila s vytvořením mezideponie podorniční zeminy společností RECYDO ULEHLA, s.r.o. schválila zadání Opravy dětských hřišť Brno-Chrlice společnosti FLORA SERVIS s.r.o. schválila zadání Projektové dokumentace na odstranění stavby objektu na pozemku p.č. 83, 84 k.ú. Chrlice Ing. Ševelové 3

4 Chrlické OKO červenec 2015 Zprávy z radnice souhlasila se změnou realizace venkovních žaluzií v ZŠ a MŠ Jana Broskyv 3, tzn. doplnění motorů a ovládacích prvků a realizaci nové elektroinstalace, v předpokládané hodnotě ,- Kč a pověřuje RMOO ÚMČ realizací výběrového řízení na dodavatele schválila zadání objednávky na provedení ošetření vzrostlých stromů v MČ Brno-Chrlice dodavateli Šarapatka sdružení FO požádala ZMČ o vyjádření ve věci změn ÚPmB udělila výjimku při pořádání taneční zábavy v rámci kulturní akce Krojované slavnosti v areálu tenisových kurtů Brno-Chrlice dne , spočívající v prodloužení taneční zábavy do 2.00 hodin následujícího dne udělila výjimku při pořádání taneční a hodové zábavy v rámci kulturní akce Chrlické hody 2015, spočívající v prodloužení akcí pořádaných v areálu fotbalového hřiště SK Chrlice takto: prodloužení taneční zábavy pořádané dne do 2.00 hod. následujícího dne, prodloužení hodové zábavy pořádané dne do 2.00 hod. následujícího dne a prodloužení hodové zábavy pořádané do 1.00 hod. následujícího dne udělila výjimku při pořádání diskotéky v areálu fotbalového hřiště SK Chrlice pořádané dne v prodloužení diskotéky do 2.00 hodin následujícího dne souhlasila s uzavřením smlouvy s Divadlem Koráb, Brno souhlasila s použitím znaku a vlajky městské části Brno-Chrlice pro účely slavnostní a vzájemné prezentace městské části Brno-jih doporučila ZMČ schválit Zprávu o plnění a čerpání rozpočtu městské části Brno Chrlice k vzala na vědomí písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, včetně ceny, a souhlasí se zahájením jednání u veřejné zakázky na dodatečné stavební práce ZŠ a MŠ Jana Broskvy drobné stavební práce schválila poskytnutí příspěvku pro budoucí žáky první třídy ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 ve výši 100,- Kč pro jednoho žáka Z 4. mimořádného zasedání Zastupitelstva konaného Zastupitelstvo schválilo návrh smlouvy o smlouvě budoucí na koupi pozemků p.č. 83 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 84 zahrada a objektu bydlení č.p. 70 stojící na pozemku p.č. 83, vše k.ú. Chrlice Z 5. zasedání Zastupitelstva konaného Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3/2015 vzalo na vědomí zprávu o uzavření vyúčtování mikroprojektu Červený kohout nikdy nespí, aneb Kdo je připraven, není zaskočen včetně závěrečné zprávy schválené Regionem Bílé Karpaty, Zlín a schválilo rozpočtové opatření č. 4/2015 vzneslo připomínky k Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje uplatnilo připomínky k upravenému a posouzenému návrh územního plánu Modřic a vyhodnocení vlivů územního plánu Modřice na udržitelný rozvoj území schválilo uzavření kupní smlouvy, se společností Dopravní podnik města Brna, a.s., na odkup zastávkového přístřešku Chrlické náměstí na pozemku p.č. 57 k.ú. Chrlice za 1,- Kč souhlasila se stávajícím zněním přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek Příští zasedání Jak je to s biocentrem? První horké letní dny přilákaly v červnu větší počet návštěvníků do prostor biocentra Chrlice. Většinou sem lidé přišli, aby střídavě vystavovali svá těla slunečním paprskům a následně je chladili v zatím ještě poměrně čisté vodě. Se zvýšeným zájmem o tuto lokalitu se opět dostává biocentrum do četných, živých i internetových diskuzí. Rád bych zde objasnil pár zásadních aspektů provozu biocentra. Již ve druhé polovině 20. století vznikaly plány na vytvoření vodních nádrží na jihu Brna, které by v koridoru Zastupitelstvo městské části Brno-Chrlice se uskuteční ve středu dne 2. září 2015 v hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Chrlice. Ivanovického potoka propojily Holásecká jezera a Chrlická Splaviska. Vodní plochy by zůstaly jen na papíře, kdyby se o jejich realizaci nezasadilo někdejší vedení MČ. Realizace by se neuskutečnila bez dotací EU. Tato ale nevytvořila přírodní koupaliště, které by si mnozí z nás v Chrlicích přáli. Prostě proto, že osnovy a témata projektů podporovaných z evropských peněz mají svá pravidla a nikdo z nás nemá moc je měnit. Dodnes mnozí toto dílo kritizují a vědí nejlépe, jak to mělo být uděláno a proč, a jak je to všechno špatně. Přiznávám, že sám jsem měl dlouho stejný názor. Dnes vidím návštěvnost lokality nejen v horkých dnech. Bylo vytvořeno místo, hojně navštěvováno našimi spoluobčany ve všech ročních obdobích. Ráno je možné potkat na biotopu sportovně zaměřené běžce v teplácích, cvičící a protahující své údy. Přes den důchodce na procházce. Večer zamilované dvojice. Po celý den cyklisty a hlavně pejskaře venčící své čtyřnohé kamarády. Uvědomme si prosím, že bez oněch evropských peněz bychom tohle místo neměli. Jak je to s motorovými vozidly? Pohyb motorových vozidel v biocentru je nežádoucí a zakázaný. Příjezdová komunikace, která není zatím osazena dopravním značením, v nejbližší době osazena bude. Na dodržování zákazu bude dohlížet městská policie. Skutečně nechceme mít z přilehlých ploch jezera parkoviště ani aut, ani motorek, mopedů, či skútrů. Všichni bychom chtěli do přírody, ale pro některé z nás je bohužel velice obtížné ujít pár kroků pěšky. Můžeme se v biocentru koupat? Vodní nádrž nebyla budována jako koupaliště a tudíž využití vodní plochy k letním radovánkám má svá úskalí. Koupání zde není zakázáno. Koupat se v biocentru je možno pouze na vlastní nebezpečí, bez jakékoliv odpovědnosti, asistence, či dozoru ze strany městské části Brno-Chrlice, jíž bylo toto území po realizaci svěřeno. Břehy jsou blátivé, místy velice strmé 4

5 Zprávy z radnice Chrlické OKO červenec 2015 a nevhodné ke koupání s malými dětmi. Dno již pokryl porost řasy. Není zde bufet ani WC. Přesto se najde dost lidí, kteří si zde rádi zaplavou. Jaká je hloubka? V nejhlubších místech má nádrž 3 až 4 metry. Hladina je regulována přepadem s odtokem do koryta Ivanovického potoka. Mechanismus přepadu ale není bohužel dokonalý a při extrémně vysoké hladině vody potoka se tato dostává do nádrže. V současné době se chystají úpravy, které by tomuto jevu měly zabránit. Mohou se v biocentru koupat psi? Dlouhodobě vzrůstající obliba a nárůst psí populace s sebou nutně nese i negativní důsledky. Tyto jsou bez celkového rozumného a odpovědného přístupu majitelů psů neudržitelné. Vedení městské části nemá prozatím v úmyslu zakázat koupání psů. Chci věřit, že rozumní lidé se mezi sebou domluví. Pokud nebudou problémy s výskytem psích exkrementů, se společným pobytem psů a lidí, či psů navzájem a množství zvířat bude únosné, nemá současné vedení MČ v úmyslu přistoupit k regulaci pohybu psů v této lokalitě. Chtěl bych zde apelovat na majitele psů, aby se snažili maximálně redukovat třecí plochy, vznikající při kontaktu jejich miláčků s okolím. Ostatní obyvatele pak prosím o shovívavost v rozumné míře a to nejen proto, že poplatky za psy končí v rozpočtu městské části. A co ryby? Dle původního záměru by se ryby v nádrži vyskytovat neměly. Udržet vodní plochu naprosto bez ryb, zvláště v těsné blízkosti rybářského revíru se jeví jako nereálné. Příroda se neptá a najdou se i lidé, kteří jí pomohou. Pokud bude rybí populace nekontrolovaně sílit a její existence bude mít negativní vliv na kvalitu vody, bude odlovena. Rybářský revír je v oblasti Ivanovického potoka velice rozsáhlý a jeho další rozšíření vidíme jako neopodstatněné. Co dál? Doba udržitelnosti projektu činí v případě biocentra 5 let. Po tuto dobu se zde nic zásadně měnit nebude. Po této době přijdou v úvahu částečné úpravy v zájmu lepší rekreace, ale oblast by si i v budoucnu měla zachovat přírodní ráz bez výrazně rušivých prvků. Současné vedení MČ má za úkol se ve svém volebním období starat o vysázené dřeviny a především udržet v čistotě vodu i přilehlou plochu, aby bylo naše společné biocentrum stále navštěvovaným a přesto čistým místem. Děkujeme, že respektuje pravidla, která nás tímto směrem povedou. Leopold Šrom, místostarosta Bezpečně na kolech V pátek se na sokolském hřišti v chrlickém tenisovém areálu uskutečnila akce pořádaná MČ ve spolupráci s Městskou policií Brno pro žáky MŠ a prvního stupně ZŠ zaměřená na bezpečnost pohybu na kolech, koloběžkách a první pomoc. Akce, pořádaná v rámci dubna měsíce bezpečnosti, byla praktickým doplněním teoretických znalostí dětí o pohybu v silničním provozu, osvojených výukou ve třídách. Strážníci MP revíru Brno-jih s vedoucím panem Kukletou připravili pro děti jízdu zručnosti pro bicykly a koloběžky, stanoviště první pomoci, ukázku skútrů MP a měření rychlosti běhu radarem. Skutečnou třešinkou na dortu byla ukázka práce jednotky psovodů MP. Děti byly za svoje výkony strážníky odměňovány drobnými dárečky. Strážníci také dohlíželi na bezpečný přesun dětí s jejich dopravními prostředky od ZŠ na hřiště, kde se akce konala. Městská policie měla rozhodující podíl na úspěšném průběhu celé akce. Paní ředitelka ZŠ Jana Broskvy PaedDr Marie Vlčková byla s akcí také velice spokojena a evidujeme i pozitivní reakce od rodičů žáků. Po dohodě s vedením ZŠ bychom rádi tuto akci opakovali i v příštích letech a vytvořili tak tradici. Leopold Šrom, místostarosta 5

6 Chrlické OKO červenec 2015 Slovenští přátelé v Chrlicích Dne 2. května 2015 se konal již 12. ročník hasičských soutěží - Memoriálu Leopolda Šroma. Dopoledne se do Chrlic sjelo asi 120 mladých hasičů z brněnských hasičských sborů, aby změřili svoje síly na poli požárního sportu. vedených na straně MČ Brno- -Chrlice panem starostou Ing. Lukášem Filou a na straně obce Zprávy z radnice Krajné panem starostou Ing. Peterom Kubisom. Představitelé obou obcí se dohodli na pokračování letos již desetileté spolupráce v rámci družby našich obcí. Leopold Šrom, místostarosta Odpoledne se pak konala soutěž v požární dovednosti dospělých. Součástí sportovně-hasičského dne bylo již tradičně setkání vedení MČ Brno-Chrlice a vedení družební obce Krajné. Letos to bylo první setkání nových představitelů obou obcí Ukliďme Česko V sobotu se uskutečnila akce Ukliďme Česko Druhého ročníku celorepublikové akce se zúčastnilo přes dobrovolníků a nasbíralo se 800 tun odpadů. Z příkopů, lesních porostů a koryt vodních toků sbírali dobrovolníci papíry, plasty, kusy nábytku, matrace, stavební suť, plastové díly automobilů, ale také láhve od alkoholu a našlo se i několik injekčních stříkaček. Velký význam akce vidím i v zapojení mladých lidí a ve výchovném efektu spojeném s přímým kontaktem s důsledky vandalismu a lidské lhostejnosti ke stavu životního prostředí. Chci touto cestou poděkovat všem, kterým není lhostejný stav přírody v okolí naší městské části a jsou ochotni ve svém volném čase přiložit ruku k dílu. Leopold Šrom, místostarosta Chrličtí občané se rovněž připojili k této akci. Čtyři desítky dobrovolníků tvořili mladí stárci ze SZKT, dále myslivci a veřejnost. Uklízelo se v lokalitách: Žlíbky, V Rejích-Požární, koryto Dvorského potoka podél právě budované cyklostezky u přemostění dálnice D2 a samozřejmě v oblasti Roviny, která je nejproblematičtějším místem katastru Chrlice, s výskytem mnoha menších i větších černých skládek. 6

7 Z městské části Chrlické OKO červenec 2015 Tradiční úklidové brigády 2015 Jako každý rok, i letos, se pod záštitou chrlických stárků konaly tři úklidové brigády. První brigáda se konala a byla součástí celorepublikové akce Ukliďme Česko. Stárci uklízeli trasu Roviny, která vede od křižovatky na Rebešovice směrem k bývalému učilišti. Zde bývá již tradičně velká skládka u mostku a dále směrem k myslivně. Druhá brigáda, 2. 5., byla sice nejkratší, ale za to nejnáročnější. Jako novou trasu jsme si zvolili Tovární. Úsekem denně projede mnoho kamionů a také to podle toho vypadá. V krajnicích u silnice bylo nespočet petlahví, odpadků Jelikož je tu provoz neustálý, rozhodli jsme se, tuto trasu zanechat a uklízet každý rok. Poslední brigáda se konala Počasí nám vyšlo tak akorát. Trasa vede kolem Splavisek, Z činnosti Klubu důchodců Po zimních měsících, kdy se naše činnost odehrávala za zavřenými dveřmi chrlického Klubu a holásecké orlovny, jsme přivítali jaro. Na březnové členské schůzi jsme si připomněli historii dnes znovu ožívaného svátku MDŽ a obdarovali jsme naše ženy květinami. V úterý 14. dubna jsme vyrazili na letošní první cestu za poznáním. Tentokrát jsme navštívili Uherský Brod a Vizovice. Novinkou zájezdu byla píseň (popěvek), kterou teď budeme zahajovat každý zájezd. Text je jednoduchý a nápěv na všem známou píseň Jede, jede, poštovský panáček. Jedou, jedou, důchodci na zájezd, jedou, jedou poznávat vlast. Řídí pan Hrdlička, vede je Tonička, jedou z Chrlic za poznáním. Ochraňuj nás, Pane, ať se nic nestane ať se zas všichni vrátíme zpět! V Uherském Brodu jsme navštívili barokní dominikánský kostel P. Marie z konce 17. stol., Starou synagogu z II. pol. 18. stol. a židovský hřbitov, na kterém jsou kamenné náhrobky ze 17. stol. Jeden z nich patří rabínu Nátanu Nátovi, zvanému Aškenazi známému kabalistovi (kabala je druh židovské mystiky, který jsme si vysvětlili cestou. Je zajímavé, že kabala se těší od 20. stol. pozornosti i v nežidovských kruzích.) Zajímavá byla návštěva muzea J. A. Komenského, ve kterém jsme viděli i školní pomůcky, na kterých nám učitelé na ZŠ demonstrovali některé fyzikální jevy. Ve Vizovicích jsme navštívili místní zámek (nikoliv Likérku), kde snad největší dojem v nás zanechala prohlídka nedávno zrestaurované zámecké kaple. Na zpáteční cestě jsme projeli Zlín a Napajedla. Při objížďce Buchlovic jsme si řekli hodně o tajemném hradu Buchlovu a v neposlední řadě, když jsme míjeli Střílky, jsme vyslechli výklad o unikátu evropského baroka ke kruhovému objezdu, směrem k Ředitelství dálnic a dále směrem k Rebešovicím. Trasa byla nad očekávání klidná, nepořádku nebylo mnoho. Tak snad máme okolí Chrlic aspoň na chvíli čistější J Hiclová Veronika a Tomáš Kitlička místním hřbitovu, jehož dokončení je datováno r Náš druhý zájezd 12. května (týden po členské schůzi, na které jsme poblahopřáli všem maminkám ), mířil na opačnou stranu než ten první. Již se známým popěvkem (tentokrát byl odjezd už v 7 hodin) jsme se vydali do jižních Čech. Celý den nás provázelo nádherné počasí. Jeli jsme do Třeboně, kde jsme prošli kousek po hrázi Světa (rybníka) do Schwarzenberské hrobky. Cestou jsme viděli sádky známého třeboňského kapra. V hrobce, která nemá elektrické osvětlení, jsme si nejprve prohlédli její horní část kapli a následně vlastní kryptu s více než desítkou rakví členů této knížecí rodiny. Vše bylo za fundovaného výkladu místních průvodkyň. Á 7

8 Chrlické OKO červenec 2015 Z městské části Poté jsme odjeli do Jindřichova Hradce, kde byl dobrý oběd v Krčmě osvětlené pouze Schwarzenberská hrobka svícemi. Následovalo asi půldruhé hodiny volna, které si využil každý dle svých zálib. Několik účastníků si zašlo k proboštskému kostelu Nanebevzetí P. Marie, u kterého je v dlažbě vyznačený průchod 15. poledníku (meteorologické zprávy o východu a západu slunce v ČR jsou vydávány pro toto místo). Na důkaz, že tento poledník překročili, obdrželi (za 20 Kč) na svoje jméno Certifikát. Zájezdy nejsou jediná naše činnost. V menších skupinách jsme třeba byli na koncertě ve sportovní hale na Vodově ulici, kde účinkovali: Josef Zíma, Eva Pilarová, skupina Kabáti a další. Zajímavá byla též výstava bylinek s přednáškou o jejich pěstování v modřickém zahradnictví Brabec. Skoro tradicí se stává návštěva Otevírání jara v Denisových sadech na Petrově, která je spojena s přehlídkou klobouků. Účast na této slavnosti pravděpodobně dala impuls k uspořádání tematického posezení při hudbě v kloboucích na orlovně, o kterém se zmíníme v příštím vydání Oka (konalo se až po uzávěrce tohoto čísla). Tak přijďte mezi nás i vy. Uvidíte hodně nového, poznáte ještě víc a zažijete i legraci. Těší se na vás výbor Klubu důchodců Chrlice. FraM Oslava Dne dětí V tomto roce se poprvé po delší době konala oslava Dne dětí v sobotu. Kulturní komise se tak vrátila k tradici kdysi populárních dětských radovánek, i když v trochu jiném kabátě. Cílem bylo uspořádat rodinné odpoledne pro všechny věkové kategorie. Nabídku na spojení letních zámeckých slavností a Dne dětí jsme rádi přijali. Spojení těchto dvou akcí v tak krásném prostředí a čase se přímo nabízelo. V sobotu návštěvníky přijala opravdu krásně připravená zámecká zahrada s posekaným trávníkem, napuštěnou kašnou, stánky plnými pěkných věcí a slavnostně naladěnými lidmi. Postupně přicházeli organizátoři, hosté, děti s rodiči, příbuzní obyvatel centra až se plocha zahrady zaplnila. Ovšem přeplněné byly hlavně stinné plochy pod vysokými stromy, které přinášely blahodárný stín v parném dnu. Po úvodním kulturním programu, které připravilo CSS se děti rozběhly na připravená stanoviště a spolu i s rodiči si mohly vyzkoušet různé disciplíny a dovednosti. Úkoly jsme se snažili připravit pro všechny věkové kategorie dětí. U vchodu do areálu stály dva traktory, na které si děti mohly vylézt a zblízka prohlédnout. Dále tam bylo tradičně i hasičské auto. K dispozici pro vyřádění byl i skákací hrad. Místo dárku si děti mohly odnést namalovaný obličej podle vybraného vzoru. Na závěr si zaskotačily při hudbě a obdivovaly výtvory z bublifuku balónkového klauna. Zapadající sluníčko vytvořilo příjemnou atmosféru a vyzývalo k hrátkám s vodou v zámecké kašně. Myslím, že zvolení soboty k oslavě Dne dětí a nápad spojit ho s letními zámeckými slavnostmi se ukázal jako dobrý. Určitě se budeme těšit příští rok zase se všemi na shledanou. Na závěr bych ráda poděkovala všem organizátorům a lidem, kteří nám přišli pomoci. Jak z řad Centra sociálních služeb, kulturní komise, pracovníkům ÚMČ, stárkům, kolegyním ze základní školy a všem ostatním. Ludmila Velanová předsedkyně kulturní a školské komise 8

9 Z městské části Chrlické OKO červenec 2015 Co za letu nestíháme Sponzoři Čarodějnického skotačení: M. Grolichová, R. Wagner, B. Hunkes, vinaři Chrlice, Kosmetika I. Šiková, samoobsluha bytovky. 30. dubna 17 hodin, před radnicí se slétají bytosti nezvyklých oděvů a zájmů. Čarodějnice klasické, magické, bylinářky, dreďačky nebo lázeňské. Proč nevyužít možnosti a bez jakékoli přetvářky si zaskotačit, nebo jen tak pobýt ve společnosti milých přátel. Pro drobotinu i odrostlejší jsou připraveny zábavné hry. Odměnou za splněné úkoly je jim voňavý perníček z chaloupky, jak jinak než perníkové. Proto si nejen Jeníčci a Mařenky rádi vylupují jeden i pro sebe. Také vůně obzvláště vypečených špekáčků se nese po okolí, že leckterý Oříšek se olizuje až za ušima. Je půlnoc, dřevo na ohništi dohořívá a začíná měsíc vrcholného jara máj. Rozkvétají jabloně a milenci se těší na něžné polibky pod korunami stromů... Dřevo a oheň připravili hasiči. Za pomoc i dary všem děkujeme! Hela Vránková, Klub žen 9

NOHEJBALOVY TURNAJ pro tříčlenné týmy. informační zpravodaj městské části Brno-Chrlice. www.chrlice.brno.cz. Pozvánky

NOHEJBALOVY TURNAJ pro tříčlenné týmy. informační zpravodaj městské části Brno-Chrlice. www.chrlice.brno.cz. Pozvánky ročník 20, číslo 114 říjen 2014 Slovo starostky Vážení spoluobčané, končí volební období, ve kterém jsme měli možnost ovlivňovat dění v Chrlicích tak, aby se nám spokojeně žilo. V každém vydání zpravodaje

Více

Úvodní slovo. Pozvánka. Zprávy z RMČ a ZMČ str. 2 3. Oznamka str. 4. Mikroprojekt Krajné str. 5. Česká hlava 2011. str. 8. Sport, recepty. str.

Úvodní slovo. Pozvánka. Zprávy z RMČ a ZMČ str. 2 3. Oznamka str. 4. Mikroprojekt Krajné str. 5. Česká hlava 2011. str. 8. Sport, recepty. str. ročník 17, číslo100 prosinec 2011 Úvodní slovo Vážení přátelé, po ročním působení na radnici jsem se rozhodl na zastupitelstvu dne 31. 10. 2011 odstoupit z rodinných důvodů z funkce starosty, kde následně

Více

SLOVO STAROSTY KROJOVANÉ SLAVNOSTI BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. www.chrlice.brno.cz PŘÍPRAVA KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ

SLOVO STAROSTY KROJOVANÉ SLAVNOSTI BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. www.chrlice.brno.cz PŘÍPRAVA KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ www.chrlice.brno.cz CHRLICKÉ OKO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE ROČNÍK 16, ČÍSLO 93 ČERVENEC 2010 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, polovina roku je za námi, žáci ve škole obdrželi vysvědčení

Více

Pozvánky. Zprávy z RMČ a ZMČ str. 2 4. Oznamka str. 5 Krojované slavnosti 2011 str. 9 Vítání prvňáčků str. 10 Sport. str. 16. Co k obědu? str.

Pozvánky. Zprávy z RMČ a ZMČ str. 2 4. Oznamka str. 5 Krojované slavnosti 2011 str. 9 Vítání prvňáčků str. 10 Sport. str. 16. Co k obědu? str. ročník 17, číslo 99 říjen 2011 Úvodní slovo Vážení přátelé, po uplynulém létě nastalo krásné září s rekordními teplotami. Čas dovolených vystřídalo intenzivnější pracovní období. V naší městské části jsme

Více

OBÍHAJÍ DATA, NIKOLI OBČAN NEJPOHODLNĚJŠÍ ZPŮSOB, JAK Z JEDINÉHO MÍSTA KOMUNIKOVAT S ÚŘADY

OBÍHAJÍ DATA, NIKOLI OBČAN NEJPOHODLNĚJŠÍ ZPŮSOB, JAK Z JEDINÉHO MÍSTA KOMUNIKOVAT S ÚŘADY www.chrlice.brno.cz CHRLICKÉ OKO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE ROČNÍK 15, ČÍSLO 83 Duben 2009 OBÍHAJÍ DATA, NIKOLI OBČAN NEJPOHODLNĚJŠÍ ZPŮSOB, JAK Z JEDINÉHO MÍSTA KOMUNIKOVAT S ÚŘADY

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 4, ročník XXII, říjen 2013. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 4, ročník XXII, říjen 2013. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 4, ročník XXII, říjen 2013 uzávěrka příštího čísla: 11. listopadu 2013 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Zpravodaj občanů Brněnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuřan. ročník XVI. Červen 2007 číslo 3

Zpravodaj občanů Brněnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuřan. ročník XVI. Červen 2007 číslo 3 Z RADNICE Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informoval o práci vedení radnice od našeho nástupu do funkce v listopadu 2006. Začátky naší práce byly poznamenány nutností prověřit a prostudovat veškeré

Více

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXII, prosinec 2013. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXII, prosinec 2013. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany 0.0 0.1 Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXII, prosinec 2013 uzávěrka příštího čísla: 3. února 2014 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení

Více

číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Oslava 20. výročí otevření ZŠ Svážná strana 3 Výsledky voleb v Novém Lískovci strana

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012 uzávěrka příštího čísla: 4. února 2013 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

cena 5 Kč Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10

cena 5 Kč Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10 cena 5 Kč F u l n e c k ý Komentář starostky Parádní akcička, super bolo, luxusní místo, muzika, zvuk, světla a bramboráky, takto trefně hodnotili na facebooku někteří ze zhruba tisícovky účastníků koncert

Více

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 2, duben 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA - Slovo starosty - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Pohled na zatopené Ameriky od Kvasic Z redakce Příspěvky do Tlumačovských

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Libuš a Písnice. 1 Při lampionovém průvodu MC Kuřátko se k nebi pouštěly balónky s tajnými přáními.

Libuš a Písnice. 1 Při lampionovém průvodu MC Kuřátko se k nebi pouštěly balónky s tajnými přáními. 1 2013 Libuš a Písnice ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY FOTOHÁDANKA Z HISTORIE CIZÍ JAZYKY V KLUBU JUNIOR ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB 1 Při lampionovém průvodu

Více

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e prosinec 2013 Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Třetí společná beseda...3

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5 5 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 JIŘINA ŠIKLOVÁ V KLUBU SENIOR ZŠ PÍSNICE USILUJE O BEZPEČNĚJŠÍ CESTU DO ŠKOLY PRAHA-LIBUŠ NESOUHLASÍ S DALŠÍM KASINEM NEPLAŤTE ZA BIOODPAD POZVÁNÍ NA DĚTSKÝ DEN 1 2 3 4 5 6 7 1 Na

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 6 červen 2014 Ultimate ramp show - BMX freestyle Adrenalinová exhibice na mobilní rampě u příležitosti Novoměstského hrnce smíchu Foto: Michal Fanta zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více