KROJOVANÉ SLAVNOSTI, které se konají 5. září 2015.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.chrlice.brno.cz KROJOVANÉ SLAVNOSTI, které se konají 5. září 2015."

Transkript

1 ročník 21, číslo 117 červenec 2015 Slovo starosty Vážení spoluobčané, s příchodem jarního období jsme byli postaveni před zásadní věc: údržba zeleně v městské části vlastními pracovníky či dodavatelskou firmou? Pokud pomineme největší část uliční zeleně, o kterou se stará BKOM a.s. a najímá na tuto údržbu soukromé subjekty, dostaneme se k údržbě zeleně v méně frekventovaných ulicích, o kterou se stará městská část Brno-Chrlice. Jak je to s biocentrem? str. 4 Bezpečně na kolech str. 5 Tradiční úklidové brigády 2015 str. 7 Z činnosti Klubu důchodců str. 7 Oslava Dne dětí str. 8 Co za letu nestíháme str. 9 Sobotní odpoledne na zámku str. 10 Šmoulí škola v přírodě str. 12 Vítání občánků a setkání jubilantů str. 14 Chrlické OKO informační zpravodaj městské části Brno-Chrlice V minulosti probíhala údržba zeleně v naší městské části vlastními pracovníky a také v menší míře dodavatelskými firmami. K těmto plochám je potřeba přiřadit sečení zeleně v blízkosti jezer Splaviska, od letošního roku máme na starosti zeleň v blízkosti Biocentra a od příštího roku bychom měli udržovat i další lokality v intravilánu Chrlic a to plochy územního systému ekologické stability. V souvislosti s tímto nárůstem ploch zeleně jsme se rozhodli jít cestou vlastních pracovníků. Od Klub žen ve spolupráci s MČ Brno-Chrlice zve všechny občany na KROJOVANÉ SLAVNOSTI, které se konají 5. září Dopoledne zvaní občanů Odpoledne krojovaný průvod Chrlicemi + veselice na hřišti v tenisovém areálu Večer zábava na hřišti v tenisovém areálu Hraje Dechová hudba ZLAŤANKA dubna k nám nastoupil další pracovník technické čety p. Ladislav Ševela, který by měl mít na starosti vedení technické čety, tzv. malou provozní údržbu v naší městské části a menší investiční akce (zpevnění chodníku v parku na náměstí, výstavba nového oplocení kolem radnice a technického zázemí pracovní čety). Nemalou investicí bychom chtěli podpořit rozvoj této technické čety a to nákupem nové profesionální samojízdné sekačky na trávu k údržbě již nemalých ploch naší městské části. Dále bychom chtěli pořídit užitkový automobil, který by sloužil technické četě v letní měsících a v zimních Srdečně zve Klub žen. Pozvánky měsících by byl nasazen do zimní údržby v Chrlicích jednalo by se o ošetřování komunikací posypovými materiály. Toto vozidlo uvažujeme koupit jako prověřený již použitý automobil se sypačem. Naše městská část obdržela dotaci z Magistrátu města Brna ve výši cca 3mil. Kč (což je nečekaně hodně oproti jiným rokům), převážně na opravu zídky kolem základní školy, která je v havarijním stavu a také na odvlhčení radnice: zejména jde o sanaci vlhkosti v prostorách pošty. Nejmenší část z této dotace je určena na opravu oplocení u radnice, dojde ke zbourání chatrného plotu u rad- Městská část Brno-Chrlice Vás srdečně zve na BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI 2015 v sobotu 19. září 2015 od hodin v areálu tenisových kurtů V bohatém kulturním programu vystoupí děti základní školy, mateřské školy a chrlické pěvecké spolky. Toto kulturně společenské odpoledne bude pokračovat večerní taneční zábavou. Jste srdečně zváni! Á

2 Chrlické OKO červenec 2015 Úvod Zprávy z radnice nice z tvárnic a dalšího dřevěného oplocení. Plot bude nahrazen tvárnicemi s ocelovou výplní či obdobnými materiály. Dojde k nahrazení stávajících bran novými bránami, dále pak zlepšení pro vjezd a výjezd technické čety. Tyto dotace z města šetří náš obecní rozpočet. Mnozí z občanů zjistili, že pracujeme na zlepšení stavu místních komunikací např. cesta ke Splaviskům. Polní cesta od tenisových kurtů do Holásek je ve špatném stavu a po výpujčce od občanů ji chceme spravit. Na čem nyní dále pracujeme: provádíme konzultace s projektantem ke stavbě hasičské zbrojnice na ul. Ernsta Macha, aby byla vhodně dořešena možnost následné dostavby občanské vybavenosti oslovili jsme dopravního inženýra, který nám nechá vytvořit studie k možnosti rozšíření přechodů pro chodce u stezky do Modřic. Z důvodu nekoordinované výsadby zeleně dotované z Evropských fondů u Splavisek (kde je doba udržitelnosti 9 let!) je nutno původní studii upravit a stezku vést jinudy. Tento problém nám komplikuje i rozšíření zastávek MHD v lokalitě Splavisko, kde se obtížně buduje záliv pro autobus připravujeme předžalobní výzvu ve věci údržby Tuřanského potoka Zprávy z radnice uvažujeme o možném dalším rozšíření technické čety o jednoho pracovníka a další technické vybavení, máme na paměti, že technická četa musí efektivně pracovat, aby nebyla drahá probíhá zateplení školy, kde jsme odsouhlasili elektrické ovládání venkovních žaluzií, které nebylo zahrnuto v projektu i když ho předchozí vedení s ředitelkou školy požadovalo akce koordinována odborem investičním MmB, účastníme se kontrolních dnů probíhá dostavba cyklostezky Brno-Vídeň, akce koordinována odborem investičním MmB, účastníme se kontrolních dnů umístění bankomatu pro Chrlice umístění laviček či posezení v blízkosti Biocentra, z tohoto důvodu technická četa s p. místostarostou zbourala domek bývalé bažantnice. Závěrem bych rád upozornil na nedostatky, které mi velmi vadí: Odhazování odpadků, PET lahví a zanechávání psích exkrementů v blízkosti polních cest, Biocentra, Splaviska apod. Přírodu máme jen jednu, měli bychom ji chránit a pečovat o ni. Přeji Vám vážení spoluobčané krásné prožití léta, dětem a mládeži pěkné prázdniny. Ing. Lukáš Fila, starosta Ze zápisů Rady a Zastupitelstva městské části Z 9. schůze Rady konané dne nepožadovala zařazení městské části Brno-Chrlice do realizace rezidentního parkování v rámci dokumentu Strategie parkování ve městě Brně. souhlasila s žádostí o zvyšování počtu parkovacích stání ostatními způsoby uvedenými v dokumentu Strategie parkování ve městě Brně vzala na vědomí výroční zprávu hospodaření za rok 2014 příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Šromova 55, a schválila převod zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 v částce ,96 Kč do rezervního fondu a v částce ,- Kč do fondu odměn vzala na vědomí výroční zprávu hospodaření za rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, a schválila převod zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 v částce ,- Kč do rezervního fondu a v částce ,73 Kč do fondu odměn schválila odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2015 příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Šromova 55 schválila odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3 rozhodla uzavřít smlouvu o poradenské a auditorské činnosti s obchodní společností BDO CA s.r.o. rozhodla uzavřít dodatek č. 2 nájemní smlouvy č se Sokolskou župou Dr. Jindry Vaníčka souhlasila s dotčením pozemků p.č a p.č. 255/1 k.ú. Chrlice stavbou SAKO Brno, a.s., Brno, SSO Zámecká, Kanalizační přípojka a SAKO Brno, a.s., Brno, SSO Zámecká, Vodovodní přípojka doporučila ZMČ souhlasit se stávajícím znění přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek Z 10. mimořádné schůze Rady konané dne souhlasila s dopravním značením, uzavírkou a vedením objízdné trasy přes MČ Brno-Chrlice v rámci akce Silnice II/152 Modřice - rekonstrukce mostu D2-005 ( ) oprava povrchu komunikace II/152 pouze za podmínky, že zemědělská vozidla, a to pouze traktory a mobilní sklízecí mlátičky včetně doprovodných vozidel budou mít průjezd ve směru od MČ Chrlice do Modřic povolen a částečné uzavření mostu silnice II/152 nad D2 se na ně nebude vztahovat Z 11. mimořádné schůze Rady konané dne souhlasila s podáním žádosti Technickému úseku MMB, o svěření investorství, investorské činnosti a kompletního zabezpečení projektu akce Hasičská zbrojnice Chrlice, městské části Brno-Chrlice Z 12. schůze Rady konané dne doporučila ZMČ vzít na vědomí zprávu o uzavření vyúčtování mikroprojektu Červený kohout nikdy nespí, aneb Kdo je připraven, není zaskočen včetně závěrečné zprávy schválené Regionem Bílé Karpaty, Zlín a schválit rozpočtové opatření č. 4/2015 schválila Statut zpravodaje Chrlické OKO schválila obsah 116. čísla zpravodaje Chrlické OKO odročila projednání záměru spol. Brněnská obalovna s.r.o. Rozšíření palivové základny obalovny živičných směsí v Brně-Chrlicích s kapacitou 240 tun živičné směsi za hodinu 2

3 Zprávy z radnice Chrlické OKO červenec 2015 Z 13. schůze Rady konané dne doporučila ZMČ vznést připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje rozhodla předložit upravený a posouzený návrh územního plánu Modřice a vyhodnocení vlivů územního plánu Modřice na udržitelný rozvoj území k projednání ZMČ souhlasila se změnou a doplněním Dodatku č. 2 nájemní smlouvy č se Sokolskou župou Dr. Jindry Vaníčka Z 14. mimořádné schůze Rady konané dne doporučila ZMČ schválit změnu investičního záměru výstavby Hasičské zbrojnice JSDH, MČ Brno-Chrlice na ulici Ernsta Macha a souhlasit se zapojením prostředků Fondu rezerv a rozvoje na tuto investici ve výši až tis. Kč Z 15. schůze Rady konané dne souhlasila s bezúplatným převodem hardware techniky v ceně ,- Kč z majetku České republiky - Ministerstva práce a sociálních věcí, do majetku statutárního města Brna, městské části Brno-Chrlice a souhlasila s předáním licenčních práv software zpět České republice - Ministerstvu práce a sociálních věcí rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu Péče o veřejnou zeleň lokalita sídliště rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu Projektová dokumentace Hasičská zbrojnice JSDH MČ Brno-Chrlice vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna na dny pro žáky Základní školy a Mateřské školy, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace z důvodu stavebních prací na budově školy Z 16. mimořádné schůze Rady konané dne revokovala svoje zamítavé stanovisko v usnesení č.19 80/VI. schůze ze dne a souhlasila se záměrem společnosti Brněnská obalovna s.r.o. Rozšíření palivové základny obalovny živičných směsí v Brně-Chrlicích s kapacitou 240 tun živičné směsi za hodinu souhlasila s uzavřením smlouvy o spolupráci se společností Brněnská obalovna, s.r.o. souhlasila s přerušením provozu Mateřské školy Brno, Šromova 55, příspěvková organizace, od do souhlasila s přerušením provozu mateřské školy a školní družiny organizace Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace od do Z 17. schůze Rady konané dne nevybrala dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu Péče o veřejnou zeleň lokalita sídliště vybrala pro veřejnou zakázku malého rozsahu Hasičská zbrojnice JSDH MČ Brno-Chrlice projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, pro provádění stavby a autorský dozor jako nejvhodnější nabídku zhotovitele Ing. arch. Vladimíra Srpa schválila trasu průvodu stárků při akci Chrlické hody 2015 schválila obsah zápisu do Kroniky městské části Brno-Chrlice o událostech z roku 2014 doporučila ZMČ schválit poskytnutí dotace ve výši ,- Kč Sportovnímu klubu Chrlice, občanské sdružení, na zajištění provozu areálu a na zajištění tréninkové činnosti mládežnických družstev a odložila rozhodnutí o ostatních žádostech na schůzi Rady následující po nejbližším zasedání ZMČ doporučila ZMČ souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 25/2005, k zajištění Energetické koncepce statutárního města Brna Z 18. mimořádné schůze Rady konané dne MČ Brno-Chrlice nesouhlasila s návrhem ploch občanského vybavení komerčního (OK) o3 a o4 a požadovala jejich vyřazení z návrhu ÚP Modřice, přičemž považuje za nezbytné ponechat zde prostor pro případnou budoucí přestavbu MÚK Chrlice. Z 19. schůze Rady konané dne schválila převod hospodářského výsledku městské části Brno-Chrlice za rok 2013 ve výši ,65 Kč ze základního účtu na účet Fondu rezerv a rozvoje doporučila ZMČ schválit vytvoření opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku městské části Brno-Chrlice ve výši ,12 Kč doporučila ZMČ schválit účetní závěrku městské části Brno-Chrlice za účetní období roku 2014 doporučila ZMČ schválit závěrečný účet městské části Brno-Chrlice za účetní období roku 2014 schválila účetní závěrku Mateřské školy Brno, Šromova 55, příspěvková organizace za účetní období 2014 schválila účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace za účetní období 2014 revokovala usnesení RMČ 16/VII. mim. k bodu č. 4) a souhlasila s přerušením provozu mateřské školy Základní školy a Mateřské školy, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace od do a školní družiny organizace Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace od do stanovila oprávnění místostarosty užívat při provádění sňatečných obřadů závěsný odznak uložila bytové komisi ve spolupráci s tajemníkem ÚMČ připravit návrh novelizace pravidel pro přidělování bytů požádala finanční výbor o analýzu výnosů i nákladů z vedlejší i hlavní činnosti ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvkové organizace a MŠ Brno, Šromova 55, příspěvkové organizace a stanovení motivujících cílů pro ředitelky obou organizací Z 20. schůze Rady konané dne schválila dohodu o ukončení smlouvy č uzavřené mezi společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Chrlice a schvaluje uzavření nové smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod pro odběrné místa ZŠ a MŠ Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace nesouhlasila s vytvořením mezideponie podorniční zeminy společností RECYDO ULEHLA, s.r.o. schválila zadání Opravy dětských hřišť Brno-Chrlice společnosti FLORA SERVIS s.r.o. schválila zadání Projektové dokumentace na odstranění stavby objektu na pozemku p.č. 83, 84 k.ú. Chrlice Ing. Ševelové 3

4 Chrlické OKO červenec 2015 Zprávy z radnice souhlasila se změnou realizace venkovních žaluzií v ZŠ a MŠ Jana Broskyv 3, tzn. doplnění motorů a ovládacích prvků a realizaci nové elektroinstalace, v předpokládané hodnotě ,- Kč a pověřuje RMOO ÚMČ realizací výběrového řízení na dodavatele schválila zadání objednávky na provedení ošetření vzrostlých stromů v MČ Brno-Chrlice dodavateli Šarapatka sdružení FO požádala ZMČ o vyjádření ve věci změn ÚPmB udělila výjimku při pořádání taneční zábavy v rámci kulturní akce Krojované slavnosti v areálu tenisových kurtů Brno-Chrlice dne , spočívající v prodloužení taneční zábavy do 2.00 hodin následujícího dne udělila výjimku při pořádání taneční a hodové zábavy v rámci kulturní akce Chrlické hody 2015, spočívající v prodloužení akcí pořádaných v areálu fotbalového hřiště SK Chrlice takto: prodloužení taneční zábavy pořádané dne do 2.00 hod. následujícího dne, prodloužení hodové zábavy pořádané dne do 2.00 hod. následujícího dne a prodloužení hodové zábavy pořádané do 1.00 hod. následujícího dne udělila výjimku při pořádání diskotéky v areálu fotbalového hřiště SK Chrlice pořádané dne v prodloužení diskotéky do 2.00 hodin následujícího dne souhlasila s uzavřením smlouvy s Divadlem Koráb, Brno souhlasila s použitím znaku a vlajky městské části Brno-Chrlice pro účely slavnostní a vzájemné prezentace městské části Brno-jih doporučila ZMČ schválit Zprávu o plnění a čerpání rozpočtu městské části Brno Chrlice k vzala na vědomí písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, včetně ceny, a souhlasí se zahájením jednání u veřejné zakázky na dodatečné stavební práce ZŠ a MŠ Jana Broskvy drobné stavební práce schválila poskytnutí příspěvku pro budoucí žáky první třídy ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 ve výši 100,- Kč pro jednoho žáka Z 4. mimořádného zasedání Zastupitelstva konaného Zastupitelstvo schválilo návrh smlouvy o smlouvě budoucí na koupi pozemků p.č. 83 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 84 zahrada a objektu bydlení č.p. 70 stojící na pozemku p.č. 83, vše k.ú. Chrlice Z 5. zasedání Zastupitelstva konaného Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3/2015 vzalo na vědomí zprávu o uzavření vyúčtování mikroprojektu Červený kohout nikdy nespí, aneb Kdo je připraven, není zaskočen včetně závěrečné zprávy schválené Regionem Bílé Karpaty, Zlín a schválilo rozpočtové opatření č. 4/2015 vzneslo připomínky k Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje uplatnilo připomínky k upravenému a posouzenému návrh územního plánu Modřic a vyhodnocení vlivů územního plánu Modřice na udržitelný rozvoj území schválilo uzavření kupní smlouvy, se společností Dopravní podnik města Brna, a.s., na odkup zastávkového přístřešku Chrlické náměstí na pozemku p.č. 57 k.ú. Chrlice za 1,- Kč souhlasila se stávajícím zněním přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek Příští zasedání Jak je to s biocentrem? První horké letní dny přilákaly v červnu větší počet návštěvníků do prostor biocentra Chrlice. Většinou sem lidé přišli, aby střídavě vystavovali svá těla slunečním paprskům a následně je chladili v zatím ještě poměrně čisté vodě. Se zvýšeným zájmem o tuto lokalitu se opět dostává biocentrum do četných, živých i internetových diskuzí. Rád bych zde objasnil pár zásadních aspektů provozu biocentra. Již ve druhé polovině 20. století vznikaly plány na vytvoření vodních nádrží na jihu Brna, které by v koridoru Zastupitelstvo městské části Brno-Chrlice se uskuteční ve středu dne 2. září 2015 v hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Chrlice. Ivanovického potoka propojily Holásecká jezera a Chrlická Splaviska. Vodní plochy by zůstaly jen na papíře, kdyby se o jejich realizaci nezasadilo někdejší vedení MČ. Realizace by se neuskutečnila bez dotací EU. Tato ale nevytvořila přírodní koupaliště, které by si mnozí z nás v Chrlicích přáli. Prostě proto, že osnovy a témata projektů podporovaných z evropských peněz mají svá pravidla a nikdo z nás nemá moc je měnit. Dodnes mnozí toto dílo kritizují a vědí nejlépe, jak to mělo být uděláno a proč, a jak je to všechno špatně. Přiznávám, že sám jsem měl dlouho stejný názor. Dnes vidím návštěvnost lokality nejen v horkých dnech. Bylo vytvořeno místo, hojně navštěvováno našimi spoluobčany ve všech ročních obdobích. Ráno je možné potkat na biotopu sportovně zaměřené běžce v teplácích, cvičící a protahující své údy. Přes den důchodce na procházce. Večer zamilované dvojice. Po celý den cyklisty a hlavně pejskaře venčící své čtyřnohé kamarády. Uvědomme si prosím, že bez oněch evropských peněz bychom tohle místo neměli. Jak je to s motorovými vozidly? Pohyb motorových vozidel v biocentru je nežádoucí a zakázaný. Příjezdová komunikace, která není zatím osazena dopravním značením, v nejbližší době osazena bude. Na dodržování zákazu bude dohlížet městská policie. Skutečně nechceme mít z přilehlých ploch jezera parkoviště ani aut, ani motorek, mopedů, či skútrů. Všichni bychom chtěli do přírody, ale pro některé z nás je bohužel velice obtížné ujít pár kroků pěšky. Můžeme se v biocentru koupat? Vodní nádrž nebyla budována jako koupaliště a tudíž využití vodní plochy k letním radovánkám má svá úskalí. Koupání zde není zakázáno. Koupat se v biocentru je možno pouze na vlastní nebezpečí, bez jakékoliv odpovědnosti, asistence, či dozoru ze strany městské části Brno-Chrlice, jíž bylo toto území po realizaci svěřeno. Břehy jsou blátivé, místy velice strmé 4

5 Zprávy z radnice Chrlické OKO červenec 2015 a nevhodné ke koupání s malými dětmi. Dno již pokryl porost řasy. Není zde bufet ani WC. Přesto se najde dost lidí, kteří si zde rádi zaplavou. Jaká je hloubka? V nejhlubších místech má nádrž 3 až 4 metry. Hladina je regulována přepadem s odtokem do koryta Ivanovického potoka. Mechanismus přepadu ale není bohužel dokonalý a při extrémně vysoké hladině vody potoka se tato dostává do nádrže. V současné době se chystají úpravy, které by tomuto jevu měly zabránit. Mohou se v biocentru koupat psi? Dlouhodobě vzrůstající obliba a nárůst psí populace s sebou nutně nese i negativní důsledky. Tyto jsou bez celkového rozumného a odpovědného přístupu majitelů psů neudržitelné. Vedení městské části nemá prozatím v úmyslu zakázat koupání psů. Chci věřit, že rozumní lidé se mezi sebou domluví. Pokud nebudou problémy s výskytem psích exkrementů, se společným pobytem psů a lidí, či psů navzájem a množství zvířat bude únosné, nemá současné vedení MČ v úmyslu přistoupit k regulaci pohybu psů v této lokalitě. Chtěl bych zde apelovat na majitele psů, aby se snažili maximálně redukovat třecí plochy, vznikající při kontaktu jejich miláčků s okolím. Ostatní obyvatele pak prosím o shovívavost v rozumné míře a to nejen proto, že poplatky za psy končí v rozpočtu městské části. A co ryby? Dle původního záměru by se ryby v nádrži vyskytovat neměly. Udržet vodní plochu naprosto bez ryb, zvláště v těsné blízkosti rybářského revíru se jeví jako nereálné. Příroda se neptá a najdou se i lidé, kteří jí pomohou. Pokud bude rybí populace nekontrolovaně sílit a její existence bude mít negativní vliv na kvalitu vody, bude odlovena. Rybářský revír je v oblasti Ivanovického potoka velice rozsáhlý a jeho další rozšíření vidíme jako neopodstatněné. Co dál? Doba udržitelnosti projektu činí v případě biocentra 5 let. Po tuto dobu se zde nic zásadně měnit nebude. Po této době přijdou v úvahu částečné úpravy v zájmu lepší rekreace, ale oblast by si i v budoucnu měla zachovat přírodní ráz bez výrazně rušivých prvků. Současné vedení MČ má za úkol se ve svém volebním období starat o vysázené dřeviny a především udržet v čistotě vodu i přilehlou plochu, aby bylo naše společné biocentrum stále navštěvovaným a přesto čistým místem. Děkujeme, že respektuje pravidla, která nás tímto směrem povedou. Leopold Šrom, místostarosta Bezpečně na kolech V pátek se na sokolském hřišti v chrlickém tenisovém areálu uskutečnila akce pořádaná MČ ve spolupráci s Městskou policií Brno pro žáky MŠ a prvního stupně ZŠ zaměřená na bezpečnost pohybu na kolech, koloběžkách a první pomoc. Akce, pořádaná v rámci dubna měsíce bezpečnosti, byla praktickým doplněním teoretických znalostí dětí o pohybu v silničním provozu, osvojených výukou ve třídách. Strážníci MP revíru Brno-jih s vedoucím panem Kukletou připravili pro děti jízdu zručnosti pro bicykly a koloběžky, stanoviště první pomoci, ukázku skútrů MP a měření rychlosti běhu radarem. Skutečnou třešinkou na dortu byla ukázka práce jednotky psovodů MP. Děti byly za svoje výkony strážníky odměňovány drobnými dárečky. Strážníci také dohlíželi na bezpečný přesun dětí s jejich dopravními prostředky od ZŠ na hřiště, kde se akce konala. Městská policie měla rozhodující podíl na úspěšném průběhu celé akce. Paní ředitelka ZŠ Jana Broskvy PaedDr Marie Vlčková byla s akcí také velice spokojena a evidujeme i pozitivní reakce od rodičů žáků. Po dohodě s vedením ZŠ bychom rádi tuto akci opakovali i v příštích letech a vytvořili tak tradici. Leopold Šrom, místostarosta 5

6 Chrlické OKO červenec 2015 Slovenští přátelé v Chrlicích Dne 2. května 2015 se konal již 12. ročník hasičských soutěží - Memoriálu Leopolda Šroma. Dopoledne se do Chrlic sjelo asi 120 mladých hasičů z brněnských hasičských sborů, aby změřili svoje síly na poli požárního sportu. vedených na straně MČ Brno- -Chrlice panem starostou Ing. Lukášem Filou a na straně obce Zprávy z radnice Krajné panem starostou Ing. Peterom Kubisom. Představitelé obou obcí se dohodli na pokračování letos již desetileté spolupráce v rámci družby našich obcí. Leopold Šrom, místostarosta Odpoledne se pak konala soutěž v požární dovednosti dospělých. Součástí sportovně-hasičského dne bylo již tradičně setkání vedení MČ Brno-Chrlice a vedení družební obce Krajné. Letos to bylo první setkání nových představitelů obou obcí Ukliďme Česko V sobotu se uskutečnila akce Ukliďme Česko Druhého ročníku celorepublikové akce se zúčastnilo přes dobrovolníků a nasbíralo se 800 tun odpadů. Z příkopů, lesních porostů a koryt vodních toků sbírali dobrovolníci papíry, plasty, kusy nábytku, matrace, stavební suť, plastové díly automobilů, ale také láhve od alkoholu a našlo se i několik injekčních stříkaček. Velký význam akce vidím i v zapojení mladých lidí a ve výchovném efektu spojeném s přímým kontaktem s důsledky vandalismu a lidské lhostejnosti ke stavu životního prostředí. Chci touto cestou poděkovat všem, kterým není lhostejný stav přírody v okolí naší městské části a jsou ochotni ve svém volném čase přiložit ruku k dílu. Leopold Šrom, místostarosta Chrličtí občané se rovněž připojili k této akci. Čtyři desítky dobrovolníků tvořili mladí stárci ze SZKT, dále myslivci a veřejnost. Uklízelo se v lokalitách: Žlíbky, V Rejích-Požární, koryto Dvorského potoka podél právě budované cyklostezky u přemostění dálnice D2 a samozřejmě v oblasti Roviny, která je nejproblematičtějším místem katastru Chrlice, s výskytem mnoha menších i větších černých skládek. 6

7 Z městské části Chrlické OKO červenec 2015 Tradiční úklidové brigády 2015 Jako každý rok, i letos, se pod záštitou chrlických stárků konaly tři úklidové brigády. První brigáda se konala a byla součástí celorepublikové akce Ukliďme Česko. Stárci uklízeli trasu Roviny, která vede od křižovatky na Rebešovice směrem k bývalému učilišti. Zde bývá již tradičně velká skládka u mostku a dále směrem k myslivně. Druhá brigáda, 2. 5., byla sice nejkratší, ale za to nejnáročnější. Jako novou trasu jsme si zvolili Tovární. Úsekem denně projede mnoho kamionů a také to podle toho vypadá. V krajnicích u silnice bylo nespočet petlahví, odpadků Jelikož je tu provoz neustálý, rozhodli jsme se, tuto trasu zanechat a uklízet každý rok. Poslední brigáda se konala Počasí nám vyšlo tak akorát. Trasa vede kolem Splavisek, Z činnosti Klubu důchodců Po zimních měsících, kdy se naše činnost odehrávala za zavřenými dveřmi chrlického Klubu a holásecké orlovny, jsme přivítali jaro. Na březnové členské schůzi jsme si připomněli historii dnes znovu ožívaného svátku MDŽ a obdarovali jsme naše ženy květinami. V úterý 14. dubna jsme vyrazili na letošní první cestu za poznáním. Tentokrát jsme navštívili Uherský Brod a Vizovice. Novinkou zájezdu byla píseň (popěvek), kterou teď budeme zahajovat každý zájezd. Text je jednoduchý a nápěv na všem známou píseň Jede, jede, poštovský panáček. Jedou, jedou, důchodci na zájezd, jedou, jedou poznávat vlast. Řídí pan Hrdlička, vede je Tonička, jedou z Chrlic za poznáním. Ochraňuj nás, Pane, ať se nic nestane ať se zas všichni vrátíme zpět! V Uherském Brodu jsme navštívili barokní dominikánský kostel P. Marie z konce 17. stol., Starou synagogu z II. pol. 18. stol. a židovský hřbitov, na kterém jsou kamenné náhrobky ze 17. stol. Jeden z nich patří rabínu Nátanu Nátovi, zvanému Aškenazi známému kabalistovi (kabala je druh židovské mystiky, který jsme si vysvětlili cestou. Je zajímavé, že kabala se těší od 20. stol. pozornosti i v nežidovských kruzích.) Zajímavá byla návštěva muzea J. A. Komenského, ve kterém jsme viděli i školní pomůcky, na kterých nám učitelé na ZŠ demonstrovali některé fyzikální jevy. Ve Vizovicích jsme navštívili místní zámek (nikoliv Likérku), kde snad největší dojem v nás zanechala prohlídka nedávno zrestaurované zámecké kaple. Na zpáteční cestě jsme projeli Zlín a Napajedla. Při objížďce Buchlovic jsme si řekli hodně o tajemném hradu Buchlovu a v neposlední řadě, když jsme míjeli Střílky, jsme vyslechli výklad o unikátu evropského baroka ke kruhovému objezdu, směrem k Ředitelství dálnic a dále směrem k Rebešovicím. Trasa byla nad očekávání klidná, nepořádku nebylo mnoho. Tak snad máme okolí Chrlic aspoň na chvíli čistější J Hiclová Veronika a Tomáš Kitlička místním hřbitovu, jehož dokončení je datováno r Náš druhý zájezd 12. května (týden po členské schůzi, na které jsme poblahopřáli všem maminkám ), mířil na opačnou stranu než ten první. Již se známým popěvkem (tentokrát byl odjezd už v 7 hodin) jsme se vydali do jižních Čech. Celý den nás provázelo nádherné počasí. Jeli jsme do Třeboně, kde jsme prošli kousek po hrázi Světa (rybníka) do Schwarzenberské hrobky. Cestou jsme viděli sádky známého třeboňského kapra. V hrobce, která nemá elektrické osvětlení, jsme si nejprve prohlédli její horní část kapli a následně vlastní kryptu s více než desítkou rakví členů této knížecí rodiny. Vše bylo za fundovaného výkladu místních průvodkyň. Á 7

8 Chrlické OKO červenec 2015 Z městské části Poté jsme odjeli do Jindřichova Hradce, kde byl dobrý oběd v Krčmě osvětlené pouze Schwarzenberská hrobka svícemi. Následovalo asi půldruhé hodiny volna, které si využil každý dle svých zálib. Několik účastníků si zašlo k proboštskému kostelu Nanebevzetí P. Marie, u kterého je v dlažbě vyznačený průchod 15. poledníku (meteorologické zprávy o východu a západu slunce v ČR jsou vydávány pro toto místo). Na důkaz, že tento poledník překročili, obdrželi (za 20 Kč) na svoje jméno Certifikát. Zájezdy nejsou jediná naše činnost. V menších skupinách jsme třeba byli na koncertě ve sportovní hale na Vodově ulici, kde účinkovali: Josef Zíma, Eva Pilarová, skupina Kabáti a další. Zajímavá byla též výstava bylinek s přednáškou o jejich pěstování v modřickém zahradnictví Brabec. Skoro tradicí se stává návštěva Otevírání jara v Denisových sadech na Petrově, která je spojena s přehlídkou klobouků. Účast na této slavnosti pravděpodobně dala impuls k uspořádání tematického posezení při hudbě v kloboucích na orlovně, o kterém se zmíníme v příštím vydání Oka (konalo se až po uzávěrce tohoto čísla). Tak přijďte mezi nás i vy. Uvidíte hodně nového, poznáte ještě víc a zažijete i legraci. Těší se na vás výbor Klubu důchodců Chrlice. FraM Oslava Dne dětí V tomto roce se poprvé po delší době konala oslava Dne dětí v sobotu. Kulturní komise se tak vrátila k tradici kdysi populárních dětských radovánek, i když v trochu jiném kabátě. Cílem bylo uspořádat rodinné odpoledne pro všechny věkové kategorie. Nabídku na spojení letních zámeckých slavností a Dne dětí jsme rádi přijali. Spojení těchto dvou akcí v tak krásném prostředí a čase se přímo nabízelo. V sobotu návštěvníky přijala opravdu krásně připravená zámecká zahrada s posekaným trávníkem, napuštěnou kašnou, stánky plnými pěkných věcí a slavnostně naladěnými lidmi. Postupně přicházeli organizátoři, hosté, děti s rodiči, příbuzní obyvatel centra až se plocha zahrady zaplnila. Ovšem přeplněné byly hlavně stinné plochy pod vysokými stromy, které přinášely blahodárný stín v parném dnu. Po úvodním kulturním programu, které připravilo CSS se děti rozběhly na připravená stanoviště a spolu i s rodiči si mohly vyzkoušet různé disciplíny a dovednosti. Úkoly jsme se snažili připravit pro všechny věkové kategorie dětí. U vchodu do areálu stály dva traktory, na které si děti mohly vylézt a zblízka prohlédnout. Dále tam bylo tradičně i hasičské auto. K dispozici pro vyřádění byl i skákací hrad. Místo dárku si děti mohly odnést namalovaný obličej podle vybraného vzoru. Na závěr si zaskotačily při hudbě a obdivovaly výtvory z bublifuku balónkového klauna. Zapadající sluníčko vytvořilo příjemnou atmosféru a vyzývalo k hrátkám s vodou v zámecké kašně. Myslím, že zvolení soboty k oslavě Dne dětí a nápad spojit ho s letními zámeckými slavnostmi se ukázal jako dobrý. Určitě se budeme těšit příští rok zase se všemi na shledanou. Na závěr bych ráda poděkovala všem organizátorům a lidem, kteří nám přišli pomoci. Jak z řad Centra sociálních služeb, kulturní komise, pracovníkům ÚMČ, stárkům, kolegyním ze základní školy a všem ostatním. Ludmila Velanová předsedkyně kulturní a školské komise 8

9 Z městské části Chrlické OKO červenec 2015 Co za letu nestíháme Sponzoři Čarodějnického skotačení: M. Grolichová, R. Wagner, B. Hunkes, vinaři Chrlice, Kosmetika I. Šiková, samoobsluha bytovky. 30. dubna 17 hodin, před radnicí se slétají bytosti nezvyklých oděvů a zájmů. Čarodějnice klasické, magické, bylinářky, dreďačky nebo lázeňské. Proč nevyužít možnosti a bez jakékoli přetvářky si zaskotačit, nebo jen tak pobýt ve společnosti milých přátel. Pro drobotinu i odrostlejší jsou připraveny zábavné hry. Odměnou za splněné úkoly je jim voňavý perníček z chaloupky, jak jinak než perníkové. Proto si nejen Jeníčci a Mařenky rádi vylupují jeden i pro sebe. Také vůně obzvláště vypečených špekáčků se nese po okolí, že leckterý Oříšek se olizuje až za ušima. Je půlnoc, dřevo na ohništi dohořívá a začíná měsíc vrcholného jara máj. Rozkvétají jabloně a milenci se těší na něžné polibky pod korunami stromů... Dřevo a oheň připravili hasiči. Za pomoc i dary všem děkujeme! Hela Vránková, Klub žen 9

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

ZÁPIS z 20/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 3. 6. 2015. Omluveni: Mgr. Ivo Petr, tajemník ÚMČ

ZÁPIS z 20/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 3. 6. 2015. Omluveni: Mgr. Ivo Petr, tajemník ÚMČ RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 20/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 3. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 53/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 53/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 53/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 27. 4. 2016 Přítomni dle

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: Honzák Marek omluven pozdější příchod; Prokeš Martin omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: Honzák Marek omluven pozdější příchod; Prokeš Martin omluven. Zápis o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 17.2.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 35. jednání datum konání: 10.05.2016 čís. RMČ35/0572/16 - RMČ35/0591/16 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 10.05.2016 Číslo Název Předkladatel RMČ35/0572/16 Kontrola

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 55/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 55/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 55/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 25. 5. 2016 Přítomni dle

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Židenice konaného dne 13.6.2005 U S N E S E N Í 19. zasedání Zastupitelstva MČ

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června 2006 Zastupitelstvo MČ návrhovou komisi ve složení: Ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: Ing. Mydlarčík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne 10.10.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 27.11.2013 VI/69/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. r. 2013 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE Zápis z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 7, (dále jen VVV ZMČ P7) konaného dne 2. 3. 2016 od 17.00 do 19.15 hod. v ZŠ TGM, Ortenovo náměstí, Praha 7 Seznam členů výboru: David Večeřa

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 47.1. Pokácení 2 topolů a ošetření zbývajících topolů rostoucích

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

U S N E S E N Í č.4/2015

U S N E S E N Í č.4/2015 U S N E S E N Í č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Nučice, konaného dne 22.4. 2015 I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 1) Zprávu o kontrole usnesení č.3/2015 ze dne 18. března 2015 II. Zastupitelstvo

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2014

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2014 Příjmy položka příjem 1122 DPPO za obce 640 000,00 Kč 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Informace z usnesení 73. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.2.2013 1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Rada MČ Brno-Starý

Více

Rekonstrukce místní komunikace Pod Horkami a Horní

Rekonstrukce místní komunikace Pod Horkami a Horní Komentář k závěrečnému účtu obce Kamenné Žehrovice za rok 2014, přednesený na veřejném zasedání dne 7.4.2015. Údaje o obci: Adresa: Obec Kamenné Žehrovice,,. IČO: 00234508 Tel: 312 658 003, 312 658 007

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/54/12 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/54/12 ze dne číslo 1/54/12 k návrhu na schválení programu 54. jednání RMČ a) předložený program 54. jednání RMČ a) předložený program 54. jednání RMČ číslo 2/54/12 k návrhu na úpravu rozpočtu MČ Praha-Běchovice na

Více

Usnesení z 38. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 38. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 38. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 20. 6. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 38.1. Obytný soubor Do Zahrádek, Praha 5, k.ú. Zličín, včetně technické

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů (Ing. Jiroušek přišel při projednávání bodu

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 16/2015

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 16/2015 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 16/2015 Ze schůze Rady města Toužim č. 16 konané dne 31. srpna 2015 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání záměru na nájem pozemku 3. Projednání

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více