Máme Nové redaktorky. Škola. Vendulka Kropáčková. Ema Chvojková. Nikolka Sokolová. Naši milí čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Máme Nové redaktorky. Škola. Vendulka Kropáčková. Ema Chvojková. Nikolka Sokolová. Naši milí čtenáři,"

Transkript

1 Škola Naši milí čtenáři, tak nám ten školní rok zase nějak rychle utekl. Pro redakční tým to byl vyloţeně vydařený rok. Máme za sebou exkurze v Chrudimském deníku a v České televizi a Bambiriádu, ze které jsem si odvezli ocenění za naši práci (viz.článek Bambiriáda). Uţ teď máme v hlavě nové nápady do dalšího (jiţ sedmého) ročníku ChrastParku. Ale ještě před tím nás (i Vás) čekají dva měsíce zaslouţeného odpočinku. My si ty prázdniny hodláme opravdu uţít a Vám bychom radili totéţ! Takţe Vám přejeme krásné prázdniny plné sluníčka. A letošním deváťákům přejeme, aby se jim vydařil odlet z rodného hnízda, aby se nevyděsili, aţ jim na nových školách přistřihnou křidélka a aby se jím dobře letělo ţivotem, aţ jim ta křidélka zase dorostou. Vaše redakční rada Máme Nové redaktorky V květnu 2011 se do našeho redakčního týmu přidaly tři malé redaktorky z prvního ročníku. Nikolka Sokolová, Ema Chvojková a Vendulka Kropáčková - všechny jsou velmi šikovné a my jsme rádi, ţe se k nám přidali i nejmladší ţáci naší školy. Vendulka Kropáčková Baví ji: Skákat panáka Psát do písanky Chodit do družiny Top školní předměty: Matematika Čtení ve slabikáři Nikolka Sokolová Baví ji: Skákat panáka Hrát si s kamarádkami Honit se s dětmi ve třídě Top školní předměty: Písanka Matematika Tělocvik Ema Chvojková Baví ji: Hrát vybiku Křížovky a osmisměrky Běhání Top školní předměty: Matematika Tělocvik Pracovní vyučování Marta Lebdušková 6.B 1

2 Vzpomínky na dávné Casy Jak nám asi bude aţ opustíme dveře základní školy? A co střední? Změní ná? Jaké nám zůstanou vzpomínky? Na tohle všechno se teď ptáme těţká odpověď. Bude to velká změna, ale také něco nového. Nejtěţší pro nás bude získat si ten s k v ě l ý k o l e k t i v jako máme tady. Musíme si najít nové lidi, kterým budeme věřit, a to nepůjde snadno. ˇ Lucinka Letáčková, Kateřinka Pospíšilová, Barbuška Pospíšilová (9.A) Vendy Kropáčková, Ema Chvojková (1.B) Vyhráli jsme aneb jak jsme získali postup do kraje Ano je to tak. Dne se hlídky mladých zdravotníků účastnili v Chrudimi v Michalském parku soutěţe hlídek mladých zdravotníků. Odtamtud jsme ale neodjíţděli s prázdnou. Starší druţstvo se umístilo na nádherném prvním místě. Jako odměnu jsme dostali krásné batůţky a růţovou kšiltovku s motýlkem. Mladší druţstvo se také umístilo na krásném druhém místě. I kdyţ nepostupují, mají krásné místo. Mladší druţstvo dostalo také batoh ale jinačí a k tomu modrý kšilt. Starší druţstvo se těší na 9.června aţ pojedou na krajské kolo do Rychnova nad Kněţnou. Doufají, ţe se jim zadaří a třeba i postoupí do republiky (poznámka redakce: postoupili). Klára Dvořáková (7.A) 2

3 ZAJELI JSME, VYHRÁLI JSME Ve čtvrtek se konalo okresní kolo dopravní soutěţe, naši školu reprezentovala 2 druţstva. V mladší kategorii zvítězili a postupují do krajského kola Nikola Zemanová, Kristýna Malečková, Vojtěch Pošvář a Ondřej Pohorský. Náhradníci byli ţáci ze čtvrté třídy: Cimburek a Laub. Ve starší kategorii také zvítězili a téţ postupují do krajského kola Petr Hes, Jan Chadima, Aneţka Doleţalová, Tereza Rabasová a Klára Dvořáková náhradnice, která téţ soutěţ absolvovala a vedla si velmi dobře. Byli vyhlášeni nejlepší cyklisté. Z naší školy to jsou Vojtěch Pošvář, Jan Chadima, Kristýna Malečková a Tereza Rabasová. Soutěţ jsme si uţili a těšíme se na 7.června do Pardubic do krajského kola Klára Dvořáková (7.A) Zpíváme s kytarou Naše paní učitelka I. Celnarová hraje ve škole na kytaru. Hraje hezké písničky o zvířátkách. Třeba o veverce a o zajíčkovi. Ale naše paní učitelka umí hrát i písničky o jiných věcech, třeba písničku Proč? Zpíváme moc rádi. Vendulka Kropáčková, Nikolka Sokolová (1.B) V Okresním kole Klokana 2011 v matematice obsadil Jan Klimeš z 9.A 2. místo! Máme vítěze projektu Krajské hospodářské komory Pardubického kraje - v okresním kole literární soutěţe Volba povolání vítězí Martin Budínský, 9.A, Jak jsem poznal CNC stroje. Okresní kolo Pythagoriády Václav Škorpil se umístil na 6. místě Adriana Švadlenková na místě 18. Na 1. stupni baštíme ovoce a zeleninu v rámci projektu Ovoce do škol. 2 JABLKA červená. 2 MRKVE + 100% JABLEČNÁ ŠŤÁVA. Prostě se máme dobře, závidíte? 3

4 Skleník Fata Morgana Praha Fatu Morganu navštívily třídy 6.A a 6.B ve čtvrtek V osm hodin jsme odjíţděli z Chrasti a jeli jsme 2 a půl hodiny do Prahy. Kdyţ jsme dorazili do Prahy na to správné místo, tak jsme museli jít kousek pěšky. Chviličku jsme čekali, neţ přišli průvodci. První šla 6.A a po chvilce šla na prohlídku 6.B. Neţ jsme vešli do botanické zahrady, dostali jsme od paní učitelky papírové kartičky s čipem, který slouţil k přístupu. Napoprvé nám paní ukazovala rostliny, o kousek dál jsme spatřili na stromě úţasného motýla, který měl roztaţená křídla- zbarvení: černo-ţluté. Cestičkou dolů byla vystavená akvária a v jednom z nich jsme spatřili potápěče, který ho čistil. Byl to úţasný záţitek. Dál jsme pokračovali tunelem, kde jsme hned zareagovali na bílé rybičky. Paní nám pověděla, ţe jsou slepé, ale na první pohled jsme to poznali. V dalším akváriu byly rostliny. Viděla jsem dva druhy orchidejí. Pak jsme vyšli do skleníků, kde bylo hrozné teplo. Cestou jsme viděli plno motýlů, kteří okolo nás proletovali. Dále jsme cítili příjemný chládek a spatřili jsme vodopád. Došli jsme k vitríně, kde bylo plno zakuklených motýlů a dva se začali postupně líhnout. Zůstali jsme stát a potichu jsme je pozorovali. Bylo to moc hezké a stojí to za to se tam podívat. Zkus to s rodiči a uvidíš, ţe se jim to bude také líbit. text: M. Sýkorová (6.B), obrázky: Niki Sokolová a Vendy Kropáčková (1.B) Bomba!!!!!! TŘída 5.B má svůj vlastní Časopis Ahoj milí kamarádi, hlásíme, ţe 5.B má svůj vlastní časopis. Jmenuje se Páťák. Je to časopis, který se věnuje vţdy nějaké filmové postavě. V prvním díle se bude věnovat Šmoulům. Páťák bude vycházet vţdy po měsíci. Najdete tam diskuze a to, co se v naší třídě děje, co se někomu nelíbí a co naopak líbí. A za to vděčíme Kristýně Malečkové a Nikole Zemanové. K. Andrýsová (5.B) 4

5 Hasiči jsou potřeba! Chrast A okolí Vţdy kdyţ přijedeme do Chacholic na trénink, dostaneme za úkol připravit náčiní na běhání, hadice, překáţky atd. Běhají se štafety CTIF, 4x60metrů, velká CTIF devítka, štafeta dvojic a poţární útoky. Hasičský trénink se pohybuje okolo 1 aţ 2 hodin. Vedoucí SDH Chacholice je Lucka Lupoměská. Odchází letos 7 dětí a potřebovali by se najít nějací další dobrovolníci. Jinak nám hrozí zánik. Není to škoda?? David Řezníček (9.A) Volné sdružení modelářů ZajeČice Jsme volné sdruţení l e t e c k ý c h na modelářském letišti u Zaječic. m o d e l á ř ů různých kategorií, scházejících se Je to část nyní velmi málo vyuţívaného zemědělského letiště, které se nám podařilo získat do pronájmu. Letiště má rozměr cca m a je v nadmořské výšce 298m. Jeho směrová orientace je zhruba východ západ. Ke kaţdoroční péči patří jarní válcováním vibračním válcem a hlavně jeho časté sekání. Naše parta čítá cca 30 členů. Hlavní postavou, bez které by neexistoval ani spolek, ani letiště je Milan Hanč. Najdete nás na letišti v Zaječicích směrem na Libanice. Kaţdý kdo má svůj vlastní model, můţe přijít na letiště, je srdečně zván. Jan Ištvánek a Pavel Rohlík (9.A) 5

6 Chrastpark v Litomyšli Procházka Cestou do Portmonea jsme procházeli Klášterní zahradou. Tam jsme viděli obří židli, na kterou vylezli Honza Ţídek a Miloš Janíček, ale pokoušeli se na ni vylézt i Andrea Křiklalová,Veronika Hledíková a Marta Lebdušková. Kdyţ jsme šli o kousek dál, zastavili jsme se u nahých soch, které vytvořil Olbram Zoubek. Pak jsme tedy konečně došli do Portmonea a uviděli jsme tam dřevoryty a knihu Šumava umírající a romantická od Josefa Váchala. Potom jsme se vrátili do výukového střediska na večeři. Po večeři jsme odpochodovali do hotelu DALIBOR, kde jme byli ubytovaní. Poslední den jsme se byli podívat na zámku a tam jsme se dozvěděli mnoho věcí, třeba ţe tam umřela malá holka, která vypadla z okna a ted tam prý straší. Nebo jsme se dozvěděli, ţe po širokých schodech chodili koně. Pak jsme si vzali věci z YMCA a s taškami a baťohy jsme kráčeli sviţným krokem k autobusu a odjeli jsme spokojeně domů. V.Hledíková (5.B) UBYTOVÁNÍ V LITOMYŠLI Po příjezdu do Litomyšle jsme šli do informací vzdělávacího centra YMCA, které se nacházelo u rodného domu Bedřicha Smetany a tam nám řekli, kde se ubytujeme. Vrátili jsme se kus cesty zpět do vzdáleného tříhvězdičkového hotelu Dalibor. Došli jsme k recepční, která nám všem dala klíče od pokojů. Od pokojů nás dělil jenom výtah, a proto jsme vyjeli výtahem do čtvrtého patra. V kaţdém pokoji byly dvě nebo tři postele, televize a WC se sprchou. Poprvé jsme vyzkoušeli, jak hotelový host bydlí i jak ráno vstává na snídani ke švédskému stolu. To jsme si fakt uţili! Jan Ţídek (7.B) 6

7 ChrastPark mezi vojáky Dne se redakce časopisu účastnila Dětského dne na letišti v Chrudimi, kde nám ukázali ukázky výzbroje, výstroje, výsadkového materiálu, vojenských vozidel a spojovací techniky. Perfektní byli vojáci při sebeobraně MUSADO. Kaţdou hodinu jsme pozorovali nad hlavami výsadkáře a také jsme si mohli vyzkoušet cvičné výsadkové zařízení na vlastní kůţi. Vyfotili jsme se i s vojáky při výcviku na horolezecké stěně JAKUB. Někteří z nás si zastříleli i ze vzduchovky. Všem se nám tam moc líbilo a odnesli jsme si spoustu krásných záţitků, na které jen tak nezapomeneme. Klára Dvořáková (7.A) BAMBIRIÁDA Obrovskou radost udělalo mladým redaktorům 2.místo v soutěţi školních časopisů základních škol Pardubického kraje. Poslali jsme časopis do soutěţe a uspěli jsme. Vyhodnocení jsme byli na Bambiriádě v Chrudimi a zaţili jsme příjemný pocit veřejného ocenění. Dozvuky Bambiriády v naší redakci Na Medarda navštívil naši redakci pan R o m a n M á l e k, hlavní organizátor chrudimské Bambiriády. Pohovořil s námi o historii této dětské akce, sponzoringu a vyprávěl o zajímavých osobnostech hudby i divadla, které dětem představil. Ocenil práci našich redaktorů, pohovořil s paní ředitelkou a domluvil se s námi na další spolupráci. 7 Red.

8 Antinobelovy ceny 2010 Věda a technika Stalo se vám někdy, že jste četli nebo slyšeli o nějakém vynálezu a kroutili nad ním hlavou, poněvadž se jednalo o neuvěřitelnou blbinu? Tak právě takové vynálezy mají velkou možnost získat tzv.antinobelovu cenu. Tady jsou příklady letos oceněných projektů: Cena za medicínu: Za objev, že projevy astmatu se mohou léčit jízdou na horské dráze. Oceněni: Simon Rietveld z University of Amsterdam, Nizozemí a Ilja van Beest z Tilburg University, Nizozemí Projekt: Vědci posadili na horskou dráhu 15 zdravých žen a 15 žen s astmatem. Před jízdou trpěly všechny ženy s astmatem dušností způsobenou stresem. Po jízdě byla dušnost ta tam. A důvod? Zřejmě byly natolik šťastné, že jízda skončila, že je dušnost přešla. Cena za fyziku: Za vysvětlení, že v zimě na zledovatělém chodníku lidé uklouznou a padají méně často, když si navlečou ponožky na boty. Oceněni: Lianne Parkin, Sheila Williams a Patricia Priest z the University of Otago, Nový Zéland Projekt: Několik testovaných ve věku 15 až 20 let dostalo úkol sejít zledovatělý sráz. Polovina z nich si na boty navlékla ponožky. Ti, co měli na botách ponožky, padali méně, než ti co měli pouze boty. Z toho plyne, že chcete-li přežít zimu bez ujmy, noste ponožky na botách, ne v botách. Více naleznete na Na vlásku (TANGLEND) recenze Na vlásku je animovaná hudební komedie plná dobrodruţství o dívce, která má kouzelné vlasy. Princezna Locika je unesena z hradu svých rodičů, jako dítě zlou GHOTEL, zamčena v tajné věţi a touţící po dobrodruţství. Nyní je s bujnou fantazií a odhodlá se s pomocí bandity provést velký husarský kousek. Locika a její komplici nacházejí v nebezpečí - dobrodruţství, srdce, humor a vlasy Prozrazení jejího královského původu visí na nitce a její únosce je jim v patách. Tato pohádka se mi moc líbila, byla jsem na ní v kině s rodiči. Doporučila bych tento film zhlédnout. Pejsek ve sněhu: Luci Danielsová Začala jsem číst kníţku Pejsek ve sněhu. Kníţka vypravuje o tom, ţe holčička s klukem chtěli připravit slavnost pro zvířata. Chtěli tam pozvat spoustu zvířátek, třeba kozu, králíky, kočky, psy, křečky a tak dál. Jednou jela maminka holčičky z práce a uslyšela štěkot psa. Vystoupila z auta a porozhlédla se po okolí a uviděla pejska. Ten pejsek byl poraněný, a tak ho vzala domů, protoţe byla zvěrolékařka. A teď je na vás, abyste si kníţku přečetli a dověděli se, jak to všechno dopadne. Vendy Kropáčková (1.B) 8

9 Letní obuv móda Léto je tu a vy si říkáte, jaké boty by se vám hodily k sukni? Proto tu máme pár obrázků, na kterých si určitě najdete to svoje. Co nosíte nejčastěji v létě? To je otázka, ke které bude mít kaţdý svou odpověď. Nejčastěji to jsou baleríny, sandály a nebo boty na podpatku v letních barvách. Toto jsou balerínky společenské, vhodné do města nebo do společnosti. Zdobí je kamínky v letních barvách. Tady máte ukázku toho, ţe ne vţdy kdyţ se řekne slovo balerínky, musí být zrovna jako pro princeznu. Mohou být také sportovní, ale i tak velmi hezké. Jsou na nich obrázky pusinek a jeden knoflík na pásku v přední části boty, coţ se dá zařadit do stylu retro. Boty na podpatku jsou velmi oblíbené u slečen ve věku 15 a výš, ale hlavně u dospělých ţen. Malované boty Ţe je moţné pomalovat tričko, plátěnou tašku nebo cokoliv látkového víme všichni. Pomalovat si tedy můţeme i látkové boty. Našla jsem pro vás na internetu ukázku ručně pomalovaných bot. Jejich autorka pro práci pouţila klasické akrylové barvy, které lze koupit v kaţdém lepším papírnictví. U barev se nevyplácí šetřit, levné akrylové barvy mohou na plátně popraskat. Samozřejmě krom barev a štětce potřebujete boty. Musí být látkové - baleríny, kecky číny. Barva bot je nejlepší bílá nebo jakákoliv světlá. Boty ani nemusí být nové. Můţete si takto vylepšit i své staré okopané kecky, nejprve je ale musíte nechat vyprat (poproste maminku, aby je dala do pračky na 40 C). Také můţete pouţít gumové boty kroksky (crocs) nebo holinky. Nejdůleţitější je ale motiv. Nejprve si ho vyzkoušejte vedle na papír a aţ si budete jistí, ţe to je přesně to ono, vezměte do ruky barvy a pusťte se do práce (klidně předkreslujte tuţkou). Botky můţete také batikovat a následně domalovat. Mrkněte na a posbírejte fantazii. Pokud se vám botky povedou, pošlete nám fotku, rádi ji otiskneme v ChrastParku. Zdroj: Obr.: (ručně malované botky od Vivid) 9 Marta Lebdušková (6.B) a red.

10 Netradiční sporty SPORT Fotbal, hokej, vybíjená, odbíjená, házená tradiční sporty, které všichni znají, moţná je někdy hráli. Sporty, které nezklamou, ale ani nepřekvapí. Existují ale i sporty netradiční (alespoň v českém prostředí). Vybrala jsem pro vás dva. První je vhodnější pro holky, druhý můţe hrát v podstatě kdokoliv, kdo se nebojí běhat, skákat a házet. Cheerleading (Roztleskávání) V Americe je absolutně běţné, ţe má fotbalový tým své roztleskávačky. U nás uţ roztleskává kolem šesti set ţen i muţů. Zakladatelem tradice byl univerzitní student Johnny Campbell, který organizoval na zápasech různé pokřiky. Ve 20. letech minulého století vzaly rozpleskávání do svých rukou (či nohou) dívky. Nejprve se choreografie skládaly z jednoduchých tanečních kroků, postupně se připojovaly různé akrobatické prvky. K roztleskávání neodmyslitelně patří papírové třásně pompony a to jiţ od 30.let. V současnosti jsou sestavy hodně propracované. Aby je roztleskávač/ka zvládl/a, potřebuje dobrou kondičku a musí pilně cvičit. V roztleskávání se stejně jako v kaţdém sportu závodí. Pokud vás téma zajímá, zadejte si do hledáčku na youtube.com roztleskávačky nebo cheerleading a kochejte se. Ringo (hra s kroužky) Pokud vám přilnula k srdci odbíjená (volejbal), pak vás ringo nadchne. Ringo se nehraje s míčem, ale s gumovými krouţky (dají se koupit v hračkářství nebo ve sportu). Pro 4 hráče stačí jeden krouţek, 6a 8 hráčů hraje se 2 krouţky. Hrací plochu tvoří klasické hřiště na volejbal (se sítí). Cílem hry je hodit krouţek tak, aby ho soupeř nechytil. Počátek hry je signalizován písknutím, tlesknutím nebo povelem hra. Rozehrává se ze zadní čáry. Pokud je ve hře víc krouţků, rozehrává se najednou z obou hracích stran. Při kaţdém chycení krouţku získá tým bod. Pokud hráč krouţek pustí nebo chytí chybně (navlékne na ruku, dotkne se krouţkem svého těla nebo těla spoluhráče), pak bod ztrácí. Tým vyhrává ve chvíli, kdy získá 15 bodů. Red. 10

11 Rozhovor s instruktorkou zumby Andreou ( Andy ) Peškovou 1.kolik je ti let? 31let 2.Kdy si začala se zumbou? Od září Jak dlouho trénuješ? 2.roky 4.Baví tě to? Určitě na 100% 5.Jak se ti pracuje s lidmi? Nejlepší jsou lidičky usměvaví a milí. 6.Máš nějaké kamarády ze zumby? Vytvořila jsem si hodně kamarádů. 7.Snaží se lidé, chtějí se zumbu naučit?? Určitě jsou super. 8.Kdy skončíš s trénováním zumby? Až budu čekat miminko. 9.Existuje nějaký zumbaobchod nebo nějaké další info? Můžete se podívat na 10.Podporuje tě v tvé trenérské práci manžel? Určitě podporuje a hlavně fotí na zumba maratonech. text: K.Ištvánková a V.Hledíková (5.B), obrázek: Niki Sokolová (1.B) 11

12 Šikana Ubližuje!!! Rizika kolem nás Šikana, ano to slovo je některým lidem známé, vzdálené a nebo nepříjemně blízké. I já jsem začátky šikany zaţila a nic příjemného to není! A myslím, ţe nebudu jediná, kdo se s touto nepříjemnou zkušeností setkal. Ať uţ u známých, na ulici nebo ve škole (tam nejčastěji). Tyto případy se ve světě dějí denně a denně se děti kvůli šikaně pokoušejí třeba o sebevraţdu. Ptáte se, co je tzv.šikana? Já vám tedy odpovím: šikana je způsob ubliţování druhým. Ti, co tímto způsobem - ať psychicky nebo fyzicky - ubliţují druhým.. se můţou sami cítit ukřivděni, nedoceněni! Není to dobrý způsob, jak dát svému okolí vědět: Já jsem tady!,ale pro ně se tento způsob zdá jediným řešením, jak dosáhnout pozornosti. Toto je jedna ze dvou moţností, proč tzv. útočník takto ubliţuje. Je však ještě moţnost číslo dvě: Útočník může být zkrátka zlý (toto slovo pouţívám velmi nerada, ale v tomto spojení je to velmi výstiţné). Útočníkovi se totiţ můţe zdát poniţování a zesměšňování lidí kolem sebe zábava. A tak oběti nezbývá nic jiného neţ obrana! A jak se mám bránit? (Tato slova se dají u hodně obětí zaslechnout): proto mám pro oběť pár rad, jak to zastavit: Nevšímat si útočníka. Svěřit se dospělé osobě. A než se to vyřeší, zkusit ho ignorovat. Ano, já vím, ignorovat. To nejde! (říká si oběť) a také je velmi těţké uţ zmíněného útočníka ignorovat, ale dokud se problém nevyřeší, nezbývá oběti nic jiného.. snad jen mu párkrát stručně ( a trochu drsnějším jazykem) odpovědět. Marta Lebdušková (6.B) 12

13 Zámek SlatiŇany Dominantou města Slatiňany je původní renesanční zámek, který získal svou současnou novogotickou podobu na přelomu devatenáctého století. Úpravy zhotovil slatiňanský rodák Jan Schmoranz na přání tehdejšího majitele Vincence Karla Auersperga. Později zde bylo vybudováno unikátní muzeum koní. Zajímavé je ovšem také hospodářské zázemí zámku včetně staré zámecké kuchyně, umývárny nebo sto let starého bidetu. V přilehlém anglickém parku můţete spatřit mnoho vzácných dřevin a stádo koně Převalského. V roce 2001 byl zámek vyhlášen národní kulturní památkou. Kateřina Ištvánková (5.B) Konkurz na pozici redaktora do populárního časopisu BRAVO! Marta Lebdušková (třída 6.B) se přihlásila na konkurz na pozici redaktorky do jednoho z nejpopulárnějších časopisů pro děti a mládeţ v ČR BRAVO! odeslala a čeká jen na odpověď profesionálních redaktorů časopisu.ví, ţe zájemců a zájemkyň bude spousta, ale i tak zkouší své štěstí. Drţte jí palce! Redaktorka ChrastParku 13

14 Máme rádi zvířata Č m e l á Č e k Vendy Kropáčková, Ema Chvojková Na růţový bodláček posadil se čmeláček, jmenuje se Čumáček, chytil se mi na háček. Kdopak ho teď sundá? Asi hasič čmelák Brumda. Hodil mu tam lano, čmelák bzučí ano. Čmelák bzučí bzum, bzum, bzum, Aţ se třese celý dům. 14

15 ZVÍŘECÍ ABECEDA - A Aligátor Aligátor je plaz. Patří do řádu krokodýlů a do čeledi aligátorovití. Potrava: prasata, jeleni, domácí zvířata, ovce, kozy, velcí samci si troufají i na velké šelmy jako je panter nebo medvěd nebo na menší aligátory. Je to jeden z nejnebezpečnějších tvorů planety. Rozmnoţují se v mělkých vodách, nejčastěji v dubnu. Samice naklade okolo vajec. Křiklavová Andrea (5.A) ANDULKY Andulka je přátelský papoušek, je dobrý na chov i jako mazlíček. Mají většinou ţlutou, modrou, bílou a zelenou barvu. Mohou mít i jinou barvu, čemuţ se říká tzv. mutace. To znamená, ţe můţe mít ţluto-zenou, světle modrou s bílou a tmavě modrou s černomodrými letkami. Jako mazlíček se nejvíce hodí mládě, které se na vaši přítomnost zvykne daleko lépe a rychleji, neţ dospělí jedinec. Učte ho sedat na prst a mluvit. Do chovu se hodí mladá andulka okolo 9 měsíců, která nenaznačuje ţádné nemoci. Andulky mají rády velký prostor, takţe je dobré chovat je ve velké kleci nebo ve voliéře. Před koupením připravte do klece (voliéry) budku, která je vystlaná hoblinami, pilinami atd. Budka musí mít díru (vchod) v průměru 5-7cm, zvedací strop budky pro kontrolu hnízda (doporučuji se nekoukat kaţdý den, ale tak jednou do týdne, abyste moc nerušili samici). Je lepší mít alespoň dva páry v jedné kleci, protoţe se dá říct, ţe budou soutěţit mezi sebou a budou mít častěji mladé. Krmit můţete prosem a různými směsmi (Zverimex). Andulky mají hodně vajec, ale záleţí, jestli jsou všechna oplozena a jestli z nich samice neodejde a vejce nezaschnou. Některá mláďata se zase nedokáţou z vejce vylíhnout nebo mají nějakou vadu. Tyto vady se neobjevují často a jsou vzácné. Po vylíhnutí bude matka krmit mláďata, zahřívat, dokud se nenaučí starat se sama o sebe. Aţ vylítnou z budky, budou mít uţ peří a rodiče je budou učit létat. Mláďata se od dospělých jedinců poznají tak, ţe nemají ještě vybarvené nozdry nad zobákem. Aţ kdyţ se naučí létat, jsou ideální na prodej. (Nedoporučuji prodávat do Zverimexu, ale na burzách, kde se vám to vyplatí více). budoucí chovatel Jan Ţídek (7.B) 15

16 Moje prázdniny 16

17 17

18 R e c i t a č n í s o u t ě ž třída: 1. místo: Viktorka Machová 1.B 2. místo: Nela Horáková 1.A 3. místo: Vojta Burkoň 4.A třída: 1. místo: Lenka Bobková a Lucie Černá 8.A 2. místo: Jaroslav Dušek 8.A Aneta Kalinová 7.A 3. místo: Aneţka Rohlíková 6.B Soutěţilo 24 ţáků z 1. stupně a 13 ţáků z 2. stupně ZŠ. Porota oceňovala nejvýraznější projev, artikulaci, text a celkový estetický dojem sou- těţícího. Všichni přednášející ţáci si odnesli na památku diplom za účast v soutěţi a vyzkoušeli si pocity umělce na jevišti, i kdyţ jím byla naše tělocvična. Nejlepší recitátoři dostali vítězné diplomy, keramické figurky a medaile. Všem paním učitelkám děkuji za jejich práci, kterou věnovali dětem při nastudování básní a těším se na recitační klání v příštím roce. Moc Lásky Miloš Janíček (7.B) Snění Stále mám sen, je o tobě a o mně. Snad nám to vyjde, toto je pro tebe ode mě. Slova Krásný je ten svět, kdyţ sedíš vedle mě. Chci ti říct pár vět, a taky jednu prosbu mět, miluj mě prosím. Síla Láska to je dar, nakazíš se rychle a léčit se to nedá. Hlavně ať to nebereš na zmar, ale sílu ti to dá. Obrázky Krásné stěny mívají obrázky, ale nejkrásnější jsou ty z lásky. Je na nich cokoliv, ale můţou zobrazovat kohokoliv. Barevná láska Barva lásky bývá červená, láska bývá větvená. Kaţdý má svou barvu, U té své lásky má jiné zbarvení. Píšeme a malujeme 18

19 Hrošíci Kristýna Malečková (5.B) Byli malí hrošíci, Čiperní jak klučíci. Kaţdý den si hráli, Na velryby a pávy. Jednou se to stalo, Ţe jich bylo málo. Malý hrošík Honzík ztratil se, Jeho maminka zhroutila se. Hledali ho celou noc, marně - bylo toho na ně moc. Hledali ho moc ale zase byla noc. Třetí den se objeví, Hle, támhle je. Pod křovím velikým, Chrupal hrošík malinký. Alergická Vlaďka Mokrá Jaro, léto, podzim, zima Furt mě trápí děsná rýma. Kdo to ví? Kdo to zná? Jak je alergie odporná? Na jaře kdyţ všechno kvete nesnáším tě děsný světe Tyhle kvanta pylu spouští moji rýmu. Bez kapesníku ani ránu. Opuchlý jsem hned po ránu. Seno, kytky, léto, zachraňte mě, teto. Na severním pólu já mám tetu Pólu. Moje teta Eskymačka mě div láskou neumačká. Celé léto u ní bývám, s tučňáky znuděně zívám Na podzim se vracím domů, rýma je tu zas a znovu. Přes zimu mě trápí prach, z toho mám největší strac. Jaro, léto, podzim, zima Ach, ta alergická rýma. 19

20 trpaslík DárkovaČ Toto je trpaslík podobný Zoubkové víle. Dává dětem hlavně dárky na Mikuláše a nebo na narozeniny. Tohoto trpaslíka mám nejradši! Ale také píše pohádky a kreslí různé pohádkové postavy. Příště se podíváme na Ohejbače vidliček a lţic. Kateřina Andrýsová (5.B) Okem dívky 1.Holky vţdy zaujme sexy postava.podle některých holek musí mít její partner dokonalou postavu,vypracované břišní svaly a svalnaté ruce. 2.Některé holky zaujmou oči a jejich barva.holkám se dost často líbí kluci s modrýma očima a kdyţ je hezký a má blond vlasy, holky šílí. 3.Aby byl kluk sexy, nestačí jen fyzická krása. Sexy kluk by měl mít smysl pro humor a měl by být milý. Aneţka Rohlíková (6.B) 20

21 DRAČÍ HRAD Část 3. Jak jeden z hrdinů našel žezlo Arkána si vzala plášť neviditelnosti a odešla do dalších dveří. Tam byl temný rytíř z hloubi pekel. Arkána vytáhla dýku a hodila ji po rytíři. Trefila ho rovnou do srdce, a kdyţ padal, vypadl mu z kapsy měšec se 30 zlatými. Sehnula se pro něj a pokračovala dál. Mezitím se tam dostal Parbat s Fistem. Hned v prvních dveřích objevili truhlu s pokladem a rozdělili si ho rovným dílem. Arspel našel vchod jako poslední a hned se vrhl do boje se smrtkou. Ta ho porazila. Argilos mezitím narazil na mlhu, kterou bloudí a nemůţe najít dveře. Mezitím se Arkána dostala k zamčeným dveřím a pouţila kouzelný klíč. Dveře zavrzaly a v místnosti na jejich druhé straně byla hrozná tma. Uprostřed místnosti se Arkána zastavila.,,něco tu není v pořádku, řekla si. A opravdu nebylo, přímo nad ní visel obrovský pavouk velký jako lidská hlava. Skočil jí na krk a snaţil se jí kousnout a vstříknout jed. Arkána se zapotácela dozadu a přimáčkla pavouka na zeď. Obrátila se, vytáhla meč a probodla ho. Pokračovala do dalších dveří a tam stál samotný král hradu Drak. Arkána si pomyslela, jak můţe být těţké Draka porazit, vţdyť zatím porazila všechny bez problému, ale byla to jen domněnka. Vytáhla své dva meče a vyrazila vstříc Drakovi. Ten jen trochu švihl ocasem a přimáčkl ji ke stěně jako ona nedávno přimáčkla pavouka.,,tak a je s tebou konec. Ha, ha, ha, há, řekl Drak.,,To se ještě uvidí, Draku, řekla pomstychtivě Arkána a sekla ho do ocasu. Drak ji pravou nohou přitiskl k podlaze. Kdyţ Arkána padala, upustila oba meče. Snaţila se na ně dosáhnout, ale nedosáhla, protoţe její zranění byla váţná. Drak ji spolknul. Do stejné místnosti, avšak jinými dveřmi, tam vtrhnul Argilos. Dělo se to samé, co u Arkány, ale Argilos se ještě pokusil seknout Draka do tlamy. Drak ho také zabil. A co Parbat a Fist? Prošli téměř celý hrad a našli ţezlo. V tu chvíli všechny příšery a obludy zmizely a Drak se objevil aţ v jiném světě. Parbat a Fist donesli králi ţezlo a ten jim nechal vyplatil 500 zlaťáků. Rozdělili si je na dvě hromádky. Království Barbarů a království Fishn (trpaslíků) uzavřela s p o j e n e c t v í a díky nim si Barbaři a trpaslíci pomáhají. Kdo ví, třeba ještě dodnes.!!!konec!!! 21 Andrea Křiklavová (5.A)

22 křížovka 1. Pozor!!!! Ve vyplňování se objeví i CH to se píše do jednoho okénka!!!!!! Otázky: 1. Je to růţové a chrochtá to 2. Pouţívá se to na praní 3. Je to seskupení rýmů 4. Patří to k počítači a nebo to muţe být i k televizi (vidíte to) 5. 1.tázací zájmeno v řadě 6. Nikdo nebo. 7. Je to třetí číslovka 8. Noc a 9. Máte to na hlavě a můţe to mít jakoukoliv barvu Tajenka: Barbora Bartošová (6.b) 22

23 Díky za krásné dětství Stojí dědeček před úřadem vlády ČR a v ruce drţí transparent, na kterém je napsáno: Děkuji Václavu Klausovi, Miroslavu Kalouskovi, Petru Nečasovi, Radku Johnovi, Alexandru Vondrovi a jim podobným lidem za krásné dětství. Vyleze ven mluvčí vlády a říká : Dědečku, to se pletete. Kdyţ vy jste byl malé dítě, tak oni ještě nebyli na světě Trocha vtipné kaše No právě, proto jsem měl tak krásné dětství a za to jim děkuji. Prázdninové vtipy Mafiánské prázdniny Před domem v sicilské čtvrti se potkají dva mafiáni a jeden nakládá do auta věci na dovolenou. Dáš si chvíli oddech, co? zkonstatuje kolega. Přesně, přisvědčí dovolenkář, jedu k Mrtvému moři! Pepíčkovy prázdniny Paní učitelka první den po prázdninách: "Pepíčku, jestlipak sis přes prázdniny opakoval počty?" "Ano, paní učitelko." "No, tak počítej!" "Sedum, vosum, devět, deset, spodek, svršek, král a eso." Nebeské prázdniny Jednou se bavil Bůh se Svatým Petrem: "Petře, tady je letos taková nuda... Nemáš nějaký nápad?" "Co takhle nějakou dovolenou? Na Saturnu je teď hezky." "Ne, tam nechci. Ta silná gravitace mě docela otravuje." "Tak něco lehčího, třeba Merkur?" "Tam je zas ukrutné horko." "Tak něco mezi... třeba Země?" "Ne, tam ne. Tam se hrozně šíří drby. Před dvěma tisíci let jsem se tam zapomněl s nějakou Ţidovkou a oni si o tom dodneška povídají." 23

24 Redakce školních novin ZŠ Chrast s použitím zdrojů z internetu a knih 2011

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME ročník 7/ číslo 1 (13) Základní škola Mokrá únor 2014 strana 1 Opět vás zdravíme, neuvěřitelně po třinácté. Co k tomu dodat? Že by dneska stručně? Tady to máte rovnou horké z tiskárny, tak lehce pofoukat

Více

XII. Slovíčko redaktorky Lenky. ročník

XII. Slovíčko redaktorky Lenky. ročník Braunovou 6 téma čísla 11 fotoreportáž 13 příroda 14 Nezapo- mínáme na Den Země 16 anketa 17 kultura 22 život podle rychlotestu 24 horoskopy 26 posilovna mozkovny rychlotestu 24 posilovna mozkovny ročník

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

počteš, něco nového se dozvíš a bude se ti toto číslo líbit.

počteš, něco nového se dozvíš a bude se ti toto číslo líbit. VYDÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 ŽÁŘÍ ŘÍJEN 2015 Časopis vydávaný žáky ZŠ TRIVIUM PLUS, o. p. s. Dobřany Z Á K L A D N Í Š K O L A T R I V I U M P L U S O. P. S. D O B Ř A N Y 2 Milí čtenáři, je mi ctí, jakožto

Více

3. číslo. únor 2011. ZŠ Pulická DOBRUŠKA

3. číslo. únor 2011. ZŠ Pulická DOBRUŠKA 3. číslo únor 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Máme tu DALŠÍ číslo našeho modrého časopisu. Za námi jsou pololetní prázdniny a určitě se všichni těšíte na prázdniny jarní, které jsou před námi.

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník pátý 2011 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová Co? To uţ jsou Vánoce? Zase na nás po roce přijdou kladné emoce? Leze na mě vánoční nálada

Více

číslo 134 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20

číslo 134 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20 číslo 134 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20 vychází poměrně nepravidelně, ale vytrvale, tentokrát 25.6.2014 Redakce: T. Bečvářová (6.P), K. Hudečková (5.U), D. Hudek (7.M), M. Koudelka

Více

Sabina Stloukalová, 7. B

Sabina Stloukalová, 7. B Sabina Stloukalová, 7. B Úvodník Ahoj všichni, cítíte tu vánoční atmosféru? Já teda pořádně, hodně to na mě padlo. Nazdobené a nasvícené ulice, vánoční slevy, natěšené děti, prostě všechno, co k adventnímu

Více

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Rozhovor + anketa Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Vánoční a silvestrovské tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150

Více

SLAVNÍ PACIENTI A JEJICH NEDUHY (ČASOPIS ÚL) (SP. ODPOVĚĎ: B) LEUKEMIE) nikdo SBĚRAČ PAPÍRU: SBĚRAČ BYLIN: SPORTOVEC 1. 4. TŘÍDA:

SLAVNÍ PACIENTI A JEJICH NEDUHY (ČASOPIS ÚL) (SP. ODPOVĚĎ: B) LEUKEMIE) nikdo SBĚRAČ PAPÍRU: SBĚRAČ BYLIN: SPORTOVEC 1. 4. TŘÍDA: 22. 06. 2010 LÁNSKÝ VÍCEBOJ (4.-8. ROČNÍK, SOUTĚŢ DRUŢSTEV), 0. ROČNÍK, 8 30 22. 06. 2010 PEDAGOGICKÁ RADA 22. 06. 2010 DEN REKORDŮ, 8 00 23. 06. 2010 POSLEDNÍ DEN VYUČOVÁNÍ PODLE ROZVRHU 24.-25. 06. 2010

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 3 Ročník sedmý 2014 Školní rok 2013/14 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

2. číslo prosinec 2011

2. číslo prosinec 2011 2. číslo prosinec 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Zdravíčko přátelé! Určitě jste si všimli, že v 1. čísle našeho časopisu byl jiný nadpis, než je teď. A proč? Protože tento nadpis je víc IN!

Více

Naši milí věrní čtenáři,

Naši milí věrní čtenáři, občasný občasník 34 BŘEZEN 2012 BEZEVSEH OCENĚNÍ: Nejlepší časopis středních škol v České republice /2007/ Časopis středních škol v ČR s nejlepším obsahem /2008/ Časopis středních škol v ČR s nejlepší

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ Z Mateřské školy Vlčnov Velikonoční dílničky v MŠ Jaro uţ se nám ukázalo v celé své kráse, sluníčko

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS PRÁZDNINOVÝ SPECIÁL

ŠKOLNÍ ČASOPIS PRÁZDNINOVÝ SPECIÁL ŠKOLNÍ ČASOPIS PRÁZDNINOVÝ SPECIÁL MONSTER STORY PŘÍBĚH PRÁZDNINOVÉ TIPY TÉMA POJKY School s cool ÚVODNÍK Ještě než nám všem ve školním roce naposledy odzvoní, je tu časopis Edisonka se svým třetím vydáním.

Více

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1-

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1- ŠKOLÁK Číslo 4 ročník třetí ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Uvnitř tohoto vydání: Str. Jak cestují osmáci.. 2-3 Devítka se loučí 4-8 Prázdniny utečou jak voda 9 Smutnění 10 Rozhovor s panem učitelem

Více

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 číslo 12 / ročník VI. / leden srpen 2011 Úvodní slovo Vážení přátelé, čtenářky a čtenáři našeho časopisu Staník! Další školní rok uplynul a po prázdninách

Více

E ík 3. ČÍSLO ÚNOR 2015 ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ DOBRUŠKA PULICKÁ

E ík 3. ČÍSLO ÚNOR 2015 ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ DOBRUŠKA PULICKÁ E ík 3. ČÍSLO ÚNOR 2015 ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ DOBRUŠKA PULICKÁ OBSAH ČÍSLA CO BYSTE O NÁS MĚLI VĚDĚT... 3 POLOLETNÍ PRÁZDNINY (NAŠE ANKETA)... 4 JAN MACEK... 4 HANA NOVOTNÁ... 5 1. A KŘÍŽOVKA I MEDVĚD... 6

Více

Evropský den jazyků. Návštěva z Francie a Itálie. Cesta do pravěku. Rozhovor s paní učitelkou Zatloukalovou. Holky versus kluci.

Evropský den jazyků. Návštěva z Francie a Itálie. Cesta do pravěku. Rozhovor s paní učitelkou Zatloukalovou. Holky versus kluci. Evropský den jazyků Návštěva z Francie a Itálie Cesta do pravěku Rozhovor s paní učitelkou Zatloukalovou Holky versus kluci Mikulášský kvíz Představujeme stálé redaktory www.zsms.streliceubrna.cz skolnirevue@centrum.cz

Více

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 květen/2012

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 květen/2012 Školní krounský občasník 2 květen/2012 Zprávy z ředitelny Školní rok se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci. Využijte, děti, zbývající čas k dohnání učiva a vylepšení prospěchu, protože i ve škole platí,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 číslo 14 / ročník VII. / únor 2012 srpen 2012 1 Úvodní slovo Vážení přátelé, čtenářky a čtenáři našeho časopisu Staník! Možná se divíte, že až nyní držíte

Více

Rok: 2013 Číslo: 4. Karolína Hloušová, 8. A

Rok: 2013 Číslo: 4. Karolína Hloušová, 8. A Číslo: 4 Karolína Hloušová, 8. A Úvodník Rok 2013 Slovo šéfredaktorky Stránka 2 Čauko, to nám ten čas rychle utíká. Vánoce už klepou na dveře, a my jsme stále ve škole. Však si těch prázdnin užijeme dost!

Více

Žijeme ve škole. Stalo se: Fotografie: Osmáci v bludišti, Vítězi vánočního turnaje v tenise, Divadelní učebnice a Prvňáčci tvoří vánoční dekorace

Žijeme ve škole. Stalo se: Fotografie: Osmáci v bludišti, Vítězi vánočního turnaje v tenise, Divadelní učebnice a Prvňáčci tvoří vánoční dekorace Žijeme ve škole 1 Žijeme ve škole Stalo se: 7.1. začaly plavat děti ze 4.AB a 1.C 8.1. proběhla schůzka s rodiči vycházejících žáků 12.1. se konalo div. představení Divadelní učebnice pro 5., 8. a 9. ročník

Více

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč GAG-BEN Základní škola Třebíč, Benešova ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Kultura Buchty a loutky zavítaly opět k nám Loutkové divadlo Buchty a loutky je

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ŠKOLÁK Číslo 1 Ročník šestý 2013 Červen. Měsíc červen voní deštěm. Další déšť? Nebylo ho letos už dost? Co takhle sluníčko? Chtěla bych toho tolik? Řekla bych, že ne. Přece všichni chtějí sluníčko. Těšíte

Více

Žijeme ve škole. Fotografie z cesty turistického kroužku na Křečhoř, loňské vánoční přání od V. Frýdové, pavouci ze 7.A

Žijeme ve škole. Fotografie z cesty turistického kroužku na Křečhoř, loňské vánoční přání od V. Frýdové, pavouci ze 7.A Žijeme ve škole 1 Žijeme ve škole Stalo se 1.11. vyrazil turistický kroužek směr Křečhoř, Libodřice 5.11. zhlédly 8.a 9. ročníky představení Evžen Oněgin v Kolínském divadle 6.11. jely devítky na Úřad

Více

Samozřejmě se sportovalo, žáci vyšších ročníků se zúčastnili běhu O nejrychlejší dívku a chlapce Pardubic a přespolního běhu,

Samozřejmě se sportovalo, žáci vyšších ročníků se zúčastnili běhu O nejrychlejší dívku a chlapce Pardubic a přespolního běhu, 2 0 1 4 / 2 0 1 5 3/2014 Z OBSAHU ČÍSLA Stalo se u Veverků Už o prázdninách se uskutečnil skvělý školní tábor v Jizerských horách na chatě Zvonice. Celotáborová hra měla název Expedice Muhu aneb po stopách

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více