STÁRNUTÍ NENÍ NIC JINÉHO NEŢ ZLOZVYK, NA KTERÝ ČLOVĚK OPRAVDU ZAMĚSTNANÝ NEMÁ ČAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁRNUTÍ NENÍ NIC JINÉHO NEŢ ZLOZVYK, NA KTERÝ ČLOVĚK OPRAVDU ZAMĚSTNANÝ NEMÁ ČAS"

Transkript

1 STÁRNUTÍ NENÍ NIC JINÉHO NEŢ ZLOZVYK, NA KTERÝ ČLOVĚK OPRAVDU ZAMĚSTNANÝ NEMÁ ČAS (Maurois) ČÍSLO 41* ROČNÍK IV* * (ČAS 1 ročník XV* Kurýr ročník VI) Ve druhém století našeho letopočtu ţil v Alexandrii slavný astronom a zeměpisec Klaudios Ptolemaios. Podle vyprávění obchodníků a vojáků kreslil mapy vzdálených zemí. Velké pohoří na severu země, v níţ podle něj ţil velký národ Boiochaimů, označil jako Askiburgion. Přiloţíte-li Ptolemaiovu mapu na mapu dnešní, pod Askiburgionem naleznete Nízký a Hrubý Jeseník, část Slezska i střední Moravy. I mezi tvůrci tohoto listu naleznete nejednoho učeného Boiochaima. Na sklonku 19. století si příznivci strany realistické, sdruţeni kolem T. G. Masaryka uvědomili, ţe potřebné změny společenské vyţadují více informačních zdrojů. A tak vznikl v roce 1866 list ČAS, od počátku redigovaný Janem Herbenem. V roce 1990 si vydavatelé tohoto listu vypůjčili název i původní grafickou podobu hlavičky a vydávali aţ do roku 2005 list ČAS v tištěné podobě. A pochopitelně v duchu názorů původní České strany lidové (realistické). Ten pak na několik let, od do nahradil internetový deník Bruntálský Kurýr. Tento internetový, dle potřeby i tištěný list ČAS je tedy pokračováním obou zmíněných periodik a měl by v této podobě vydrţet co nejdéle. Coţ bude i dílem vás, čtenářů. Vydává: občanské sdruţení Vlastenecký poutník, Čeladná 711, Čeladná, v nakladatelství Moravská expedice. Redakce: tiscali.cz ; Odpovědný redaktor:petr Andrle. Kaţdé vydání najdete také na ; Objednávky: s předmětem ČAS* Registrace MK ČR ze dne evidenční číslo MK ČR E ZA VÁCLAVEM HAVLEM V dávných dobách, kdy naši předkové v tlupách lovců putovali krajinou a vyhledávali příhodná místa k ţití, někdy spíše k přeţití, bývali často postaveni před osudová rozhodnutí. Například, kdyţ doputovali k neznámé široce a rychle se valící řece. Vţdy musel být někdo první, kdo do řeky vstoupil. Kdo ji prozkoumal, odhadl její proudy a hlubiny, či zrádné víry. I národům se stává, ţe dospějí na břeh neznámé řeky. V našich moderních dějinách jsme dvakrát ze své svobodné vůle doputovali k takovému břehu. Poprvé se tak stalo, kdyţ téměř před sto lety vznikl v hranicích Zemí Koruny české náš samostatný stát. I tehdy jsme našli takového muţe, který, ač v této roli nezkušený, do oné řeky vstoupil. Jeho průzkumná cesta, jakkoli mnohokrát aplaudovaná či zavrhovaná, byla jednoznačně přínosem pro lid této země. Podruhé jsme stáli před potřebou nalezení cesty před více neţ dvaceti lety. Okolnosti byly zcela odlišné a zkušenosti z cesty první v mnoha případech těţko pouţitelné. Jen hodnota odvahy byla stejná. A muţ, kterého jsme na průzkum řeky poslali, se našel. Srovnávat mechanicky T. G. Masaryka a Václava Havla nelze. Nesnesou jakékoli srovnání, aţ na to nejvyšší. Ţe se svého úkolu zhostili, jak nejlépe mohli, a se ctí. Kaţdý z nich měl jiné slabosti, kaţdý z nich udělal jiné chyby, ale oba byli autoritami, o nichţ svět hovořil s úctou. Říci, ţe jsme měli v historicky krátké době štěstí na dvě tak významné osobnosti, by bylo naprosto nepřesné. Nebylo to štěstí. Tento národ takové osobnosti měl, má a bude mít. Vţdy záleţí pouze na tom, zda přijde chvíle potřeby jejich povolání a zda povoláni vůbec budou. Neboť patří do našich dějin i to, ţe jsme rozhodovali špatně, nebo ţe jsme nemohli uplatnit svoji svobodnou vůli. Mezi Masarykovými a Havlovými odpůrci nebyli a nejsou pouze lidé leniví, krátkozrací a málo vzdělaní. Velcí lidé mají i důstojné odpůrce. My spíše pamatujeme a známe odpůrce Havlovy. Jejich existence Havlovu velikost nijak nesniţuje. Naopak. Petr Andrle

2 Milí naši čtenáři, příznivci, přátelé a pocestní! Z oné záplavy přání, která si navzájem posíláme většinou elektronicky, se jiţ tak trochu vytratily ony důvěrné chvíle, kdy jsme otevírali obálky se svátečními slovy. U některých jsme věděli, u jiných netušili a byli často překvapeni. Doba se mění, mění se i formy našich vzájemných kontaktů. Což ovšem neznamená, že nás upřímně míněná slova nepotěší. Jsme jim přece rádi. Je pro nás velice důležité, když víme, že jsou na světě lidé, kteří nám přejí. A že jsou na světě lidé, které potěší i přání od nás. My sami si někdy dost dobře neváţíme toho, ţe si můţeme svobodně navzájem přát jiţ jenom proto, ţe jsme obdarováni především tím, ţe existujeme. Ţe ţijeme. Ţe můţeme zakřičet, je-li toho třeba, ţe můţeme kamkoli chceme dojít nebo dojet, ţe můţeme usínat a ukládat si do myslí, co vše je třeba udělat zítra. A pozítří. A někdy. Na ony štědrovečerní chvíle se těšíme bez rozdílu všichni. I když někdy nám dojetím, nebo steskem, ukápne nějaká ta slzička, jsou to chvíle, kdy máme k sobě o mnoho blíž. Někdy bychom to rádi sdělili i těm, kteří se dávno či nedávno vydali jinou cestou. Berte prosím tato slova osobně. Kdybychom tak činili častěji, ţilo by se nám lépe. Redakce ČASU

3 V různých kruzích (jde o málo vzdělané, ale také rafinovaně maskované) se neustále tvrdí (opakovaná leţ se stává pravdou), ţe komunismus představuje levici a nacismus pravici. Přitom jde o přímé příbuzné s pochybným sociálním programem. Slovo do diskuse tentokrát článek předsedy Konzervativní strany dr. Jana Kovalčíka. LEŢ ZE STALINOVY DÍLNY RNDr. Jan Kovalčík, PhD. Opět jsme svědky, jako jiţ tolikrát v minulosti, zavádějícího označování nacismu, resp. fašismu coby pravicového či dokonce konzervativního hnutí. Tentokrát se k šíření tohoto nesmyslu přichomýtla Lucie Suchá v článku Série dönerových vraţd ukázala sílu pravicových extremistů v Německu (idnes, ): Německo je v šoku z odhalení skupiny pravicových extremistů, kteří od roku 2000 zavraţdili deset lidí., nebo jinde: Německo však stojí před jiným problémem. Jak zabránit dalším přívrţencům krajní pravice, aby si vzali příklad z tohoto případu a přinejmenším zkusili to, co "kolegům" tak lehce procházelo: vykrást banku, nakoupit zbraně, zabít nevinného, schovat se. Zabít, schovat se. Vykrást banku, zabít, atd. Buďme však fér a přiznejme, ţe v tom autorka nejede sama cituje i zahraniční zdroje: Vypadá to, jako bychom opravdu stáli před novou formou pravicového terorismu. (spolkový ministr vnitra Hans-Peter Friedrich (CSU) pro server Financial Times Deutschland). Připomeňme také příbuzné výroky z amerického prostředí: Reagan se pokouší nahradit Listinu práv fašistickými poučkami převzatými doslovně z Mein Kampfu. (Demokratický kongresman William Clay) Zde máme obyčejné, prosté muţe (ano, ba i ţeny) kteří konečně přišli vzít do svých rukou vládu nad tímto stoletím ( ) Jsou úzkoprsí, jsou to paliči knih a cenzoři pravdy, jsou záludní, lakotní, závistiví, netolerantní, bojácní, malicherní, mají násilnické sklony, jejich morálka je triviální, jejich patriotismus je falešný, ke svým nízkým cílům zneuţívají rodinu, hvězdnatý prapor i Boha; jsou tuctoví, mělcí, malí, licoměrní jsou to přesně ti lidé, kteří tvořili hlavní sílu německého nacismu, kteří kolaborovali s nacismem ve Francii a podporovali vládu ve Vichy. (Henry Fairlie, Mencken s Booboisie, Washington Post , komentář ke shromáţdění delegátů celostátního předvolebního sjezdu Republikánské strany) Spojené státy se vydaly cestou tak hluboce reakční, tak negativní a nízkou, tak šovinistickou a sebeklamnou, ţe naše doba můţe brzy soutěţit s érou McCarthyho. (Alan Wolfe po zvolení R. Reagana, The Nation) Výše zmiňovaná vraţdící skupina sama sebe nazývala Národněsocialistické podzemí. V samotném závěru textu čteme: S podobnou formou teroru uţ mají Němci své zkušenosti. Datují se do poslední čtvrtiny minulého století, kdy podobně organizovaně útočila, RAF, levicoví extremisté z Frakce Rudé armády. Únosy a vraţdami bojovali proti kapitalistické společnosti.. Je opravdu tak velkým rozdílem, kdyţ jeden zvolí coby prostředek útok proti Systému a jiný útok proti imigrantům? Cíle jsou totoţné.

4 Nacisté byli socialisty Nacisté byli, popř. jsou zcela samozřejmě a v první řadě socialisty. Pregnantně to shrnul nacistický ideolog Gregor Strasser: Jsme nepřátelé, úhlavní nepřátelé dnešního kapitalistického hospodářského systému s jeho vykořisťováním ekonomicky slabých, s jeho nespravedlivým platovým systémem, s jeho nemorálním způsobem posuzování hodnoty lidských bytostí podle jejich bohatství, jejich peněz. Projev, který jako první přitáhl mladého Adolfa Hitlera k nacismu, nesl název Jak a jakými prostředky by měl být zlikvidován kapitalismus?. Nacistická strana ve svém programu poţadovala jistotu pracovních míst, zrušení bezpracných příjmů, znárodnění všech velkých obchodních společností a koncernů, podíl na zisku v průmyslových podnicích, zvýšení starobních důchodů, převzetí velkých obchodních domů vládou a mnoho dalších pokrokových reforem. Nacisté se snaţili vymýtit ze společnosti autoritu církve a tradice a nahradit je nadvládou státu a diktátem politické správnosti to vše ve jménu pokroku. Nacisté zčásti vyrostli z prvních zelených, zdravých mládeţnických hnutí na Západě, a kooptovali je. Pronacistický filosof (a vášnivý antisemita) Ludwig Klages sepsal jeden ze zakládajících textů dnešního environmentalismu Člověk a Země, ve které poprvé zaznívá většina obţalob, jeţ jsme slýchali a slyšíme z úst Ala Gorea a dalších lidí na environmentální levici. Němečtí Zelení v roce 1980 Klagesův manifest znovu vydali při příleţitosti oslav zaloţení své strany. Ikona feministek Charlotte Perkins Holmanová pranýřovala nekontrolovanou domácí tyranii a zdůrazňovala, jak důleţité je uznat děti za občany s právy, jeţ má garantovat pouze stát. Myšlenka zmocnit se dětí pro sociálně-inţenýrské účely fascinuje politiky a intelektuály jiţ od dob Platónovy Ústavy. To je důvod, proč Robespierre hájil názor, ţe děti má vychovávat stát, a proč Hitler který věděl, jak důleţité je získat si srdce a mysl mládeţe jednou řekl: Kdyţ protivník prohlásí Já na vaši stranu nepřejdu, řeknu jen klidně Vaše děti uţ k nám patří Nebude trvat dlouho a nebudou znát nic jiného neţ toto nové společenství. A co fašismus? Fašismus a nacismus nejsou samozřejmě identická hnutí. Jsou sice často zaměňována, zejména slouţí-li levici jako nadávka pro pravici či konzervativce, ale fašismus je přece jen o něco méně socialistický neţ nacismus. Mnohé však pochopitelně nacismus s fašismem spojuje. Co tedy patří k charakteristickým znakům fašismu? Mezi jiným kult akce, glorifikace násilí, velebení mládí, vědomá potřeba stvořit nového člověka, nenávist ke konvenční morálce a tradiční autoritě, klanění se ulici a moci lidu, ospravedlňování zločinu jako politické vzpoury a očerňování vlády zákona jako formy útlaku. To vše jsou zřetelné rysy hnutí mládeţe šedesátých let. Jistá část našich elit však stále vidí hnědě právě při pojmu konzervatismus. Nikdo jim prostě nevymluví, ţe co konzervativec, to v hloubi duše fašoun a nácek, přičemţ některým konzervativcům se to daří skrývat lépe, jiným hůře ale nakonec budou odhaleni všichni! Leţ ze Stalinovy dílny Toto přesvědčení je v zásadě velkým Stalinovým vítězstvím: to on se potřeboval odstřihnout od svých nacistických spojenců, s nimiţ ruku v ruce rozpoutal 2. světovou válku, poté co jej zradili a napadli A sovětská propaganda začala hlásat, ţe

5 zatímco komunismus (internacionální socialismus) je levice, nacismus (nacionální socialismus) je pravice. K dovršení celé lţi pak sověti zahájili oblíbené zaměňování nacismu s fašismem, neboť v nacismu je pořád socialismus nepříjemně přítomen a připomíná pravý původ hnutí proto čistá sovětská verze většinou hovoří o nacistech jako o germanskich fašistach, aby bylo snazší tvrdit, ţe se jedná o pravicové hnutí. Stokrát opakovaná leţ se sice nestala pravdou, ale dodnes sovětskou verzi mnozí papouškují v přesvědčení, ţe jinak to ani být nemůţe. Je přitom smutným poznáním, ţe tomuto bludu podléhají i politici bavorské CSU. Komunismus a nacismus jsou přitom přirozená totalitaristická dvojčata je prakticky nemoţné říct, které z nich bylo či je horší. Obě tyto zrůdy mají stejné kořeny v představě, ţe lze lidskými prostředky vybudovat ráj na zemi, ţe spása čeká člověka tady, za jeho pozemského ţivota, z jeho vlastních rukou, ţe nového nadčlověka lze vyšlechtit (arijce, stachanovce) a takové, kteří se pro zářnou budoucnost nehodí, je moţné bez uzardění vyvraţdit (Ţidy, kulaky). Konkrétní aplikace trojitého schématu německé říše (první říše, která zanikla v roce 1806, druhé, Bismarckovy, která zanikla v roce 1918, a třetí nacionálně socialistického hnutí) vypadá ve srovnání s celosvětovými historickými spekulacemi německých idealistů, Comteho či Marxe, mělce a provinčně. Její nacionalistický, nepodstatný rys, je důsledkem toho, ţe symbol Dritte Reich nevznikl spekulativním úsilím opravdového filosofa, ale pocházel z pochybných literárních výpůjček od autora, který neměl ţádné nacionálně socialistické záměry, avšak zjistil v průběhu práce na svém díle o německých vydáních Dostojevského děl, ţe mu příslušný symbol plně vyhovuje z jiného důvodu: ruskou ideu o Třetím Římu lze totiţ charakterizovat jako stejnou směs eschatologie duchovního království a jeho uskutečnění politickými prostředky. Mesiášská vize v sekularizované podobě inspirovala ruskou diktaturu proletariátu k domněnce, ţe po dobytí světa ten rozkvete v marxistickou společnost - království svobody. Moskva jako Třetí Řím a Hitlerova Třetí říše jsou dvěma plody téhoţ jedovatého gnostického stromu. Totalitarismus, definovaný jako existenciální vláda gnostických aktivistů, je konečnou formou pokrokářské civilizace. K fašismu i nacismu tedy mají mnohem blíţe socialisté všeho druhu, stoupenci feminismu, nebo zelení aktivisté a to tím více, čím silněji chtějí prosazovat svoje ideje státní mocí. Komunisté stojí na levici společně s nacisty, méně jiţ s fašisty, liší se od obou jen univerzalistickým pojetím svých idejí a rozlišují třídy, nikoli národy, zatímco ti druzí jsou nacionalisty, tedy jsou principiálně naladěni spíše nepřátelsky vůči jiným národům. Antitotalitní konzervatismus vyznávající svobodu a respektující nekonečnou důstojnost kaţdého člověka je opakovaně osočován reprezentanty kolektivistických utopií, jejichţ teoretici nabízejí řešení v duchu kdyţ se kácí les, lítají třísky. Je to pomluva, která má primárně odvrátit pozornost od skutečnosti, ţe to jejich vlastní ideologie jsou s nacismem v blízkém příbuzenském vztahu. (Se souhlasem autora přetištěno z Konzervativních listů 11/2011)

6 Jak smutná a primitivní ideologie prostupovala našimi ţivoty NĚKOLIKERÉ VÁNOCE S KARLEM MAYEM PETR ANDRLE Na své první Vánoce s Karlem Mayem velice nerad vzpomínám. Bylo mi dvanáct. Myslím, ţe by mi většina dnešních dvanáctiletých nevěřila, ţe se něco takového vůbec mohlo stát. Bylo to v době předvánoční, kdyţ se mě jednou o přestávce na školním hřišti zeptal Pepík Janíčků, jestli čtu májovky. Moc jsem mu nerozuměl, ale protoţe jsem v té době četl vše, co mi přišlo pod ruku, řekl jsem nedbale, samo. A čet si tu májovku, Vánoce? Na to jsem uţ odpovědět neuměl. Pepík mi druhý den přinesl nádherně vypadající knihu (vlevo vidíte její desky, šlo o Hynkovo vydání z roku 1909). Hele, povídá mi, doma neukazovat, tvůj táta je učitel, měl by potíţe. Přečti to pod peřinou a za dva dny přines. Kluci ve škole věděli, ţe většinu knih čtu doma s baterkou pod peřinou. Janíčka jsme ctili jako autoritu. Jeho tatínek byl za války letcem v Anglii, poté byl zraněn a převelen do štábu ke generálu Kratochvílovi, na konci války se dostal do Sovětského svazu a nakonec s tankisty generála Janka osvobozoval Ostravu. Nikdo mu neřekl ve městě jinak neţ angličan. Konec konců Janíčkova máma byla čistokrevná Angličanka, kterou si jeho tatík na konci pětačtyřicátého přivezl z Anglie. Kdyţ ve městě něco náhodou nefungovalo, chodili všichni za panem Janíčkem. A on to kupodivu vyřešil. Všichni jsme ale tak nějak tušili, ţe on je proti. Proto čemu, to jsme nedokázali tehdy definovat. Ale fungovalo to. Snad také proto, ţe pan Janíček uměl nejen dokonale anglicky, ale také perfektně rusky. A v obou řečech dokázal spustit příval nadávek. Ale ta kniha vypadala tak lákavě, ţe jsem nevydrţel a jenom jsem si ji prohlíţel pod lavicí. Jenţe tu hodinu u nás suploval fyziku místo pana učitele Kubínka, který nikdy zásadně nechodil po třídě, pan ředitel Hušek. A i kdyţ jsem seděl v zadní lavici, vyhmátl mě okamţitě. Knihu mi sebral a zasedl za katedru. Janíček si přes celou třídu směrem ke mně klepal na čelo a lomil rukama. Jenţe ještě hůře bylo panu řediteli Huškovi. Ten nejprve zesinal, otevřel okno, popadl knihu a se slovy bude tu ticho, doslova odběhl. Ticho nebylo, protoţe Janíček začal vykřikovat něco o tom, ţe takovému blbounovi uţ nic nepůjčí a podobně. Kdyţ jsem byl pozván asi půl hodiny poté do ředitelny, skoro jsem se zalekl. Seděl zde celý učitelský sbor, dále nějací dva pánové, které jsem neznal a pan školní inspektor Němec. Netušil jsem vůbec, o co by mohlo jít. Pan ředitel šel na to od lesa. Nejprve se mě zeptal, jestli vím, kdo to byl Adolf Hitler. To mě vyděsilo, ale uměl jsem na to celkem správně odpovědět. Pan ředitel si viditelně oddechl. A zeptal se mě, jestli vím, co řekl Adolf Hitler o takových kníţkách, jakou je ta, kterou mi zabavil. To byla druhá kardinální otázka, jenţe na tu jsem odpovědět neuměl, coţ bylo také dobré. Pan ředitel se obrátil na jednoho z těch dvou neznámých pánů a ten nám to vysvětlil. Víte soudruţky a soudruzi, knihy Karla Maye jsou výsledkem zrůdné ideologie fašismu. Sám Adolf Hitler prohlásil, ţe kaţdý německý voják by měl mít ve své knihovničce některou z knih tohoto autora, prohlásil onen neznámý pán a rozhlíţel se po

7 ředitelně, aby viděl, jak jeho slova zapůsobila. Na mě tedy zapůsobila strašně, a co jediné jsem z toho pochopil, bylo to, ţe nesmím říci, ţe mi tu knihu půjčil Janíček. A k tomu směřovala třetí otázka soudruha ředitele. Kde prý jsem tu knihu vzal. A tak jsem povídal, ţe jsem ji našel. Tato výmluva byla u dětí mého věku a té doby docela častá. Kdyţ se mě doma ptali, odkud jsem vzal to hedvábí, z něhoţ si vyrábíme s klukama malé padáčky, řekl jsem po pravdě, ţe jsem ho našel. Našel, opravdu. V lese. Tehdy jsem jiţ věděl, ţe to jsou zbytky balonů s letáky, které k nám posílali Američané. A s otázkou, kde ţe tedy byla, jsem se jiţ vyrovnat uměl. Leţela na podezdívce plotu před školou, a já kdyţ jsem viděl, ţe to kníţka, vzal jsem ji k sobě. Všichni přece vědí, ţe rád čtu. Hned poté zvonilo, tak jsem se na ni podíval při vyučování, vychrlil jsem zřejmě věrohodně. Všichni si určitě oddychli. Čest školy byla zachráněna a moje zřejmě také. Janíčkovi jsem řekl, co jsem řekl a myslím, ţe mi odpustil. Jeho otec, jak jsem se později dozvěděl, údajně udělal v ředitelně pěknou scénu a knihu mu dokonce vydali, ale jak to zakamufloval, to nevím. Musím se přiznat, ţe jsem v dalších letech na Karla Maye nějak zapomněl. O pár let později jsem se účastnil několikadenního studentského semináře, který se konal shodou okolností také před vánočními svátky v pensionu Srdíčko, v malé vesničce Brné na břehu Labe, nedaleko Ústí nad Labem. Vedoucí zařízení, mladší tělnatý chlapík nás po příjezdu seznámil s tím, jak to v penzionu chodí a mimo jiné řekl jednu větu, po níţ jsem zbystřil pozornost. A kdybyste měli zájem, máme tu i pokojík, v němţ bydlel Karl May, jsou tam nějaké upomínky na jeho pobyt. A tak jsem si večer dodal odvahy a pana vedoucího se na ten pokojík zeptal. Já o tom moc nevím, hochu, povídal mi, ale kdyţ počkáš do devíti, chodí sem se psem vţdy na jedno pivo pán, kterýmu kdysi tento hotel patřil, nebo v něm dělal, tak nějak. On o tom ví více. A tak jsem se shodou okolností zase v době vánoční setkal s Karlem Mayem znovu. Tentokrát bez emocí a kvalifikovaněji. Pan Bém byl v hotelu Srdíčko, v době kdy se jmenoval ještě Herzig, pikolíkem a Karla Maye poznal osobně, kdyţ zde na přelomu let bydlel (on sem spíše tak trochu utekl) a v onom pokojíčku napsal krásnou kníţku Vánoce. S panem Bémem jsem proseděl tři večery. Vyprávěl mi vše o trochu krutém osudu nadaného chlapce, muţe s úţasnou fantazií a věnoval mi také několik kníţek, které vyšly v češtině. Mimo jiné také román Vánoce, ale pozdější vydání Touţimského a Moravce z roku 1934 (obálka knihy vlevo). S panem Bémem jsme probrali všechno. Nejen Maye, ale i svět jeho doby a doby po něm. Dostalo se mi odpovědi na mnohé otázky a dozvěděl jsem se věci, které jsme v učebnicích dějepisu neměli. A pochopil jsem také to, jak došlo k nesmyslnému spojení Hitlera s Mayem a částečně jsem začal tušit nesmyslnost ideologie vštěpované nám do hlav od první třídy. Za ty tři dny jsem také shltnul všechny tři májovky, které mi dal a pochopitelně Vánoce. Tehdy tam bylo pro mě všechno: Shatterhand, Vinntetou, indiáni, nespravedlivě obviněný lovec koţešin Hiller, vítězství pravdy, láska, dobré vztahy mezi lidmi a náprava předchozích křivd. A krásné Vánoce, včetně zajímavé básně. Za pár měsíců poté jsem stál několika hodinovou frontu na lístky do

8 kina. Dávali tehdy západoněmecký film Poklad na Stříbrném jezeře. Film byl divácky velice přitaţlivý, a tehdejší cenzoři na něm neshledali nic, co by jeho uvedení v socialistických kinech mohlo bránit. Jenţe i tenhle film přispěl k tomu, ţe mladá generace se ještě více utvrdila v tom, ţe jí tu někdo tahá za nos. Ţe jí tu někdo zneuţívá. A tak netrvalo dlouho, někdy s dozníváním nadějí roku osmašedesátého, vydala Olympia první májovku. A vydala je v dalších letech téměř všechny, i kdyţ na Mayovy Vánoce jsem si musel počkat do roku 1992, kdyţ vyšla ve znovu obnoveném nakladatelství Touţimský a Moravec, které obnovilo slávu dobrodruţných románů vydávaných v první republice. Němečtí čtenáři dostali své vydání jiţ v roce 1898 (viz obálka vlevo). Ţivot německého spisovatele celým jménem Karl Friedrich May (25. února 1842 Ernstthal 30. března 1912 Radebeul), byl plný neuvěřitelných zvratů a smolných příhod, ale také plný mediálních štvanic proti autorovi. Rádi jsme mu odpustili, ţe nezaţil na vlastní kůţi vše, co popisoval. Zaţil jiné hrůzy a ne vţdy v nich vítězilo dobro nad zlem. Jeho idealizované pohledy nám nemohly ublíţit, ba naopak. Za mnohé vděčí Karel May i svému oddanému nakladateli Friedrichu Ernstovi Fehsenfeldovi( ), (na snímku vlevo), který vydával v edici Svět cest a dobrodruţství také díla Rudyarda Kiplinga, Jacka Londona a Roberta L. Stevensona. Sám napsal o prvním románu, který od autora četl - Ve stínu padišáha - toto: "Začal jsem číst a nemohl jsem od toho odejít. Rodina, obchod, jídlo i pití, na všechno jsem zapomněl! [ ] Vyjmout tyto příběhy z jejich rozdělení po časopisech, pojmout je do knih a dát je tak německé mládeţi a celému národu, to byla myšlenka, která mne uţ nepustila." Karel May vydal u Fehsenfelda v podstatě všechny své romány, ale také sborník básní Nebeské myšlenky, drama Babylon a bible, Krušnohorské vesnické příběhy a nakonec zde vyšla i Mayova autobiografie Můj ţivot a snaţení, jejíţ prodej byl zprvu zakázán. Jeden z nadšených čtenářů autorových vydal v roce 1902 knihu Karel May jako vychovatel. Pravda o Karlu Mayovi aneb Odpůrci Karla Maye ve svém vlastním světle - od vděčného Mayova čtenáře. Karel May měl velice těţký ţivot. Od mládí velice těţké zdravotní potíţe, falešné osočení z činu, který neudělal, nucené práce, další duševní nemoc, kterou v té době neuměli diagnostikovat, další vězení v káznici, četné ztráty zaměstnání, soudy u nichţ se domáhal spravedlnosti a mnohé sloţité ţivotní peripetie to bylo na jeden ţivot příliš. Nakonec koncem roku 1911 mu dal soud v několika nejkřiklavějších případech

9 za pravdu, avšak to vše organismus sedmdesátiletého muţe nevydrţel. Předposlední březnový den roku 1912 umírá na srdeční mrtvici po předchozím zápalu plic. A tak si zanedlouho, 25. února příštího roku připomeneme 170 výročí jeho narození a o měsíc později si připomeneme 100 let od jeho smrti. Román Vánoce je tak trochu autobiografický. Je tam nedorozumění, nespravedlivé osočení, láska k lidem, víra ve spravedlnost, víra v křesťanství. O tom snil moţná ještě jako pětiletý kluk, kdy byl téměř slepý a navíc trpěl křivicí. Nebo v případech kdy mu společnost ublíţila. Nikdy se nevzdal. V tomto směru byl neúnavný, jako hrdinové jeho románů. Jeho dílo dnes obsahuje přes osmdesát svazků. V roce 1896 také koupil dům v Radebeulu u Dráţďan, který nazval Villa Shatterhand. Rok po jeho smrti bylo v tomto městečku zaloţeno nakladatelství Karl- May-Verlag, které má dnes sídlo v Bambergu a neustále vydává Mayovy knihy. V roce 1928 bylo v jeho Ville Shatterhand zřízeno muzeum, které existuje dodnes. V roce 1969 dokonce vznikla Společnost Karla Maye (Karl-May-Gesellschaft), která se zabývá studiem ţivota a díla Karla Maye a propagací jeho prací. Čeští nakladatelé (i jejich čtenáři) si knihy Karla Maye zamilovali hned na počátku minulého století. V době jeho soudních sporů vystoupil na jeho obranu známý spisovatel a publicista praţský Němec, zuřivý reportér Egon Ervín Kisch v listu Bohemia. Ten se k autorově tvorbě vracel i později a snaţil se, aby jeho jméno bylo veřejně očištěno. Mezi těmi, kdoţ Karlu Mayovi vyjádřili veřejnou podporu, byla i praţská (dnes bohuţel zcela opomíjená) rodačka baronka Bertha Sophia Felicita von Suttner, rozená hraběnka Kinsky z Chynic a Tetova, od roku 1906 nositelka Nobelovy ceny míru. Pár dní před svou smrtí, dne 20. března 1912 přijel Karl May (na snímku vlevo) do Vídně. Zde v Ţofiině sále vystoupil s přednáškou pod názvem Vzhůru do říše ušlechtilých lidí. Tři tisíce posluchačů ho zahrnulo ovacemi. Bertha von Suttner napsala 5. dubna ve vídeňském časopise Zeit obsáhlý článek o Karlu Mayovi a jeho vídeňském vystoupení: Zpráva o smrti Karla Maye všemi, kdo byli zde v Ţofiině sále přítomni jeho poslední přednášce, zcela zvláště otřásla. Hodně hovořil o umírání a o onom světě, o boţích a věčných věcech a v celém jeho způsobu bylo cosi prorockého, touţícího po nekonečnu. Nemyslel sice na vlastní blízký konec, neboť mi sdělil, ţe on, sedmdesátiletý, chce teprve psát své hlavní dílo. Sotva se z Vídně vrátil do svého domova u Dráţďan, ulehl a zemřel. Proţil ještě jednu velkou radost. Jásot, jímţ ho zahrnuly tři tisíce posluchačů, nebyl jen výrazem potlesku věnovaného spisovateli, ale spíš demonstrací osobní úcty, protestem proti zlobné a pomlouvačné kampani vedené proti němu a z níţ vyšel plně rehabilitován, která mu ale ztrpčovala ţivot dlouhých deset let. Kdo slyšel toho krásného starého muţe mluvit, měl pocit: v této duši plane oheň dobra.

10 Vidíte. A tohle všechno jsme v dobách našich prvních vzdělávacích krůčků nesměli vědět. Dodnes se najdou lidé, kteří tvrdí, ţe Karel May (na snímku) byl zločinec, trestanec, který si své romány vymýšlel (coţ je jinak pravda, ale to je normální), a které byly jakou předzvěstí úlohy nadčlověka, kterého měly definovat nacistické norimberské zákony. Snůška nesmyslů ubliţovala Mayovi jiţ za jeho ţivota, bohuţel se objevila ještě mnoho let po jeho smrti. Dnešní školáci si mohou naštěstí na internetu přečíst něco o ţivotě Karla Maye. Otázkou je, jestli budou hledat něco i o těch, kteří jej podporovali. Jejich rakouští vrstevníci to mají jednoduché. Podobizna Berthy von Suttner je na rakouské bankovce v hodnotě 2 EURO a předtím byla na bankovce v hodnotě šilinků. Otázkou je, zda dnešní mladí lidé vědí, ţe z naší země nebyli nositeli Nobelovy ceny jen Jaroslavové Heyrovský a Seifert, ale také Bertha von Suttner a také manţelé Cori. Gerty Theresa Cori (15. srpna 1896 Praha října 1957 St. Louis, USA) nositelka Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství za rok 1947, kdyţ spolu s ní obdrţel tutéţ cenu její manţel Carl Ferdinand Cori. Oba promovali v roce 1920 na praţské univerzitě. Je vůbec první ţenou, která dostala tuto cenu za medicínu. Otázkou je, zda dnešní gymnazisté v Děčíně vědí například o tom, ţe zde v roce 1914 tato ţena maturovala. Nebo jestli si letos v létě v Jáchymově připomněli, ţe přesně před sto lety, v roce 1911 strávili manţelé Mayovi dva měsíce ve zdejších lázních. Příběhy Karla Maye miloval vědec Albert Einstein zrovna tak jako císař Wilhelm II, filmař Fritz Lang, spisovatelé a dramatikové Franz Kafka, Herman Hesse nebo Carl Zuckmayer. Posledně jmenovaný dal dokonce své dceři křestní jméno Winnetou. Mayova kniha Vánoce je knihou o lásce k člověku, také o víře v Boha, v dobro, ale i o lidských špatnostech. Je o potřebě přátelství a spravedlnosti. Jakoby May právě do této knihy chtěl vtěsnat vše, co ho potkalo a ještě mělo potkat na jeho cestách. Podobné příhody se zakázanými knihami poznamenaly ţivoty mnoha generací. Ne všichni měli v potřebnou chvíli někoho, kdo by jim poskytl poctivou a pravdivou informaci. Někomu bohuţel i ony deformované pravdy, zůstaly jako niterné přesvědčení. Dnes vycházejí knihy a časopisy bez cenzury, hranice vlastně jiţ nejsou hranicemi (kde jsou ty časy, kdyţ prohlašoval soudruh Husák, ţe nedovolíme, aby na našich hranicích bylo nějaké korzo), za projevy jiných názorů se nezavírá a nepopravuje, nikdo nikoho nepronásleduje za to, ţe chodí do kostela, nebo ţe se modlí, formy slušného chování jsou dány spíše morálkou, ohleduplností, vzděláním a potřebami vkusu. Národ ţije a zem je stále krásná, byť mnohdy na ní dáváme málo pozor. A kdyţ se chceme podívat do dálek, můţeme si vzít ke čtení nějakou májovku. Nebo mayovku? Jsou k mání všechny a bez problémů. Není to krásné?

11 Projíţděli jsme před dvěma dny menším městečkem a něco na zub jsme si šli koupit do místní samoobsluhy na náměstí. Ve frontě před námi starší paní platila nákup asi patnáct stovek a hned si postěţovala, jak je draho. V tašce měla dva rumy, jeden vaječný koňak, pět čokolád, oříšky a nějaké sušenky. Jistě jsou Vánoce a je to naprosto její věc, co kupuje. Ovšem na její povzdech pravila paní pokladní: A BUDE HŮŘ! A povytáhla významně obočí. Jak bude? Zalistovali jsme v časopise REGAL. A TAKÉ RUM ZDRAHNE Počátkem roku 2012 budou velké likérky zdraţovat, a to v průměru o čtyři procenta. Největší česká likérka Stock zdraţí od ledna ceny lihovin v průměru o šest procent. Důvodem je letošní růst cen hlavních vstupů, zejména lihu. Největší zdraţení čeká značku Boţkov Tuzemský, jehoţ cena vzroste o téměř osm procent. Právě do nákladů na jeho výrobu se nejvíce promítá růst cen potravinářského lihu, uvedl generální ředitel Stocku Plzeň Petr Pavlík. Ceny potravinářského lihu, základní suroviny likérek, se podle Pavlíka letos zvedly oproti loňsku aţ o čtvrtinu. Ceny cukru vyskočily dokonce o 50 procent. Výrazně zdraţují také skleněné obaly, energie a kartonáţ. Vlivem dramatického zdraţení cen, primárně lihu a cukru, dojde k plošnému zvýšení cen od ledna 2012 i u společnosti Granette&Staroreţná Distilleries, druhého největšího českého producenta lihovin. Zvýšení cen nebude ale tak vysoké, plánuje se na tři aţ pět procent. Růst cen k 1. lednu ohlásila také jindřichohradecká likérka Fruko-Schulz, výrobce rumu Tuzemák. Její lihoviny zdraţí o čtyři procenta. Naopak vizovický výrobce destilátů Rudolf Jelínek v nejbliţší době zvýšení cen své produkce nechystá. Vzhledem k tomu, ţe z větší části vyrábíme ovocné destiláty, se nás zvýšení cen lihu a cukru ve většině výrobků nedotklo, uvedl ředitel společnosti Pavel Dvořáček. (Převzato z časopisu Regal) Češi pro výhodné nákupy hodně cestují Češi jsou ochotni cestovat za výhodnými nákupy i několik stovek kilometrů. Zatímco Praţané jezdí do zahraničí nakupovat zejména oblečení, obyvatelé příhraničních regionů tam často nakupují potraviny či drogistické zboţí. Vyplývá to z výzkumu, který pro GE Money Bank vypracovala agentura Ipsos. V zahraničí aspoň občas nakupuje uţ bezmála třetina Čechů, které k tomu vedou nejen výhodnější ceny, ale i větší výběr zboţí neţ v tuzemských obchodech. Nejvíce za nákupy podle výzkumu cestují Praţané, přičemţ bezmála polovina zákazníků jezdí nakupovat do obchodů vzdálených 100 aţ 300 kilometrů. Zhruba 38 procent Praţanů putuje za nákupy i 300 aţ 1000 kilometrů a sedm procent jich neváhá vyrazit na ještě delší cestu. Obyvatelé příhraničních regionů cestují podstatně méně, vzdálenost do 100 kilometrů udává například 76 procent obyvatel Moravskoslezského a 68 procent Ústeckého kraje. Cíleně za nákupy vyráţí především lidé z Moravskoslezského, Ústeckého a Plzeňského kraje, naopak Praţané a obyvatelé Jihomoravského a Jihočeského kraje většinou jezdí do zahraničí z jiných důvodů, byť pobyt také vyuţijí k nákupům. Potraviny a nápoje jsou ve všech příhraničních regionech zboţím, které místní za hranicemi pořizují nejčastěji. V Německu se podle zkušeností českých zákazníků vyplatí nákup pracích a čisticích prostředků. Například v Ústeckém kraji, jehoţ obyvatelé jezdí nejčastěji právě do Německa, nakupuje toto zboţí v zahraničí 53 procent dotázaných. Naopak Praţané jezdí do zahraničí nakupovat především oblečení. Potraviny podraţí aţ o deset procent Potraviny v Česku příští rok podraţí aţ o 10 procent. Shodují se na tom potravinářské firmy i obchodníci. Důvodem je nejen lednové zvýšení sazby daně z přidané hodnoty, ale také rostoucí náklady obchodníků i výrobců potravin například na dopravu zboţí

12 či energie. Ceny potravin se na pultech tuzemských obchodů zvyšují uţ letos, přičemţ Češi jejich spotřebu omezují. Na začátek příštího roku se koncentruje soubor několika nepříznivých vlivů, takţe očekávám do konce prvního pololetí příštího roku meziroční nárůst cen potravin o pět aţ deset procent, uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Zdeněk Juračka, podle kterého ceny potravin ţene vzhůru slábnoucí koruna, zvýšení dolní sazby DPH z nynějších 10 na 14 procent, rostoucí ceny komodit na zahraničních trzích, zdraţování dopravy i energie. Jak ČTK řekla mluvčí Potravinářské komory Dana Večeřová, výrobci potravin by přivítali zvýšení cen, které jim za potraviny obchodníci platí, alespoň o 10 procent bez zahrnutí růstu DPH, jen aby se pokryl alespoň růst cen výrobních vstupů. Moţný růst konečných cen výrobků v obchodech odmítají výrobci komentovat. Potravináři proti plánovanému zvýšení DPH u potravin od zveřejnění tohoto záměru brojí. Vezmeme- li v úvahu zkušenosti ze Slovenska, kdy vzrostla DPH u potravin o 20 procent, došlo k poklesu potravinářské výroby podle sektorů aţ o 30 procent a tento propad byl způsoben zejména přeshraniční nákupní turistikou do zemí s niţší DPH u potravin, uvedla Večeřová. Lze tedy předpokládat, ţe něco podobného čeká i nás, dodala. Výrobci zároveň upozorňují na to, ţe pokud je budou obchodníci ve snaze udrţet si zákazníky tlačit do udrţení cen, negativně to ovlivní sloţení potravin. Bez šetření na surovinách se prý totiţ do poţadované ceny nevejdou. Obchodníci podle Juračky uţ nyní kvůli lednové úpravě DPH nenápadně zvyšují ceny potravin, aby na začátku příštího roku nemuseli zdraţit skokově a mohli naopak tvrdit, ţe zvýšení cen není v jejich případě tak výrazné. DPH ještě není zvýšeno a ceny potravin uţ jsou v pohybu. Je to marketingová taktika, která pochází z Německa, kde byla úspěšně pouţita při přechodu z marky na euro, podotkl Juračka. PÍT SE ASI ALE BUDE, VÝROBCI INVESTUJÍ Budějovický Budvar uvedl do zkušebního provozu zařízení na stáčení piva do soudků o objemu 5 litrů, tzv. party-soudků. Pivo v těchto obalech dodává pivovar na trh jiţ více neţ 10 let, dosud se ale plnily u dodavatele v Německu. Plnění party-soudků přímo v pivovaru umoţní rychleji a pruţněji reagovat na poţadavky zákazníků a sníţí i ekologickou zátěţ. Hodnota investice je asi 4 miliony korun. Zařízení naplní za hodinu 300 soudků. Loni bylo v tomto typu obalů na trh dodáno 2800 hektolitrů světlého leţáku Budweiser Budvar, z toho asi 75 % směřovalo na export. Největší poptávka po party-soudcích je v Německu. Společnost Jan Becher Pernod Ricard, která Lemond vyrábí, nechala instalovat do obchodů POS materiály na konci minulého týdne. POS komunikace zahrnuje Shelf Stopper s 3D prvky a podlahovou grafiku umístěnou u produktu. Instalováno bylo celkem 137 POS materiálů na 83 českých lokalitách řetězce Tesco, např. v městech Praha, Brno, Ústí nad Labem, Teplice, Přerov, Plzeň, Most, Liberec, Jihlava, Pardubice, sdělila marketingová a PR manaţerka společnosti POS Media, která pro Becheroku Lemond výrobu a instalaci POS materiálů zajišťuje, Pavlína Klementová. Instalace letos jiţ podruhé vyuţívá specifické zpracování regálového poutače s výřezem otáčejícího se produktu. Upoutá nejen zpracováním, ale i barevným designem lahví. Není to první letošní in-store akce Lemondu. Becherovka se tímto produktem snaţí cílit zejména na mladé, a proto letos v říjnu uvedla značka limitovanou edici půllitrových lahví navrţených začínajícími umělci Luke Tomskim a Alicí Gurínovou, kteří byli také autory grafických návrhů doprovázejících celou kampaň. Jejich práce zdobí Becherovku Lemond i v nejnovější in-store kampani. Součástí říjnového uvedení nového designu byly například nástěnné malby v klubech. V září v klubech měla značka také kampaň Osvětlete klub (svíticí panáky). Největší kampaň Lemondu ale probíhala na jaře v podobě interaktivních promoakcí.

13 FOTO PRO DNEŠNÍ DEN Ve Stránském u našich přátel na Rýmařovsku je v těchto dnech zase plno. Láká nejen tradiční výstava betlémů, ale i opravdová betlémská stáj, živý betlém a v Nedělní škole pak neustálé opakování lidových vánočních zvyků. Stránští přejí všem, zejména občanským sdružením hodně aktivit a úspěchů a ještě lepší spolupráci v roce příštím. PETROUŠKOVY PŘÍHODY (753) Onehdá jsem si přečetl v jednom článku, ţe ten nepřející císař Josef II. zakázal svého času vystavování betlémů v kostelích. Lidem se to nelíbilo a začali si vyrábět betlémy doma a tak obešli císařské nařízení. A díky tomu je prý u nás betlemářství hojně rozšířeno. Co se na toho pokrokového císaře všechno nesvede. Císař Josef II. byl rozhodně zboţným muţem a s lidem cítil. Zrušil cenzuru, povolil náboţenskou svobodu, usnadnil ţivot Ţidům, zrušil poddanství a zrušil ale také 58 klášterů (pouze ty, které neměly v programu vzdělávání a péči o nemocné). Takto získané prostředky věnoval na výstavbu nových far. Jinak nařídil, ţe bibli musí dostat kaţdý věřící v jazyku mateřském. Veřejně uznal Královskou českou společnost nauk, zaloţil v Praze sirotčí ústav, ústav pro chudé, pro hluchoněmé, obecnou porodnici, obecní nemocnici a blázinec. Dal všem zemím společné zákonodárství. O jeho zajímavých schopnostech a prozíravosti bychom mohli debatovat dlouho. Jednou se jistě Josef II dočká svého objektivního ţivotopisce. A jak to bylo s těmi betlémy? Inu všechno to začal František z Assisi, který před vánoci roku 1223 postavil se svými přáteli v lesní jeskyňce nedaleko obce Greccio v italské Umbrii prosté jesle. Ty vystlal je senem a kolem nich postavil osla a vola. U jeslí jako u oltáře slouţil o štědrovečerní noci mši, vlastně úplně první půlnoční. V tomto případě šlo spíše o počátek liturgických her, po nichţ následovaly ve středověku mysterijní hry, které napodobovaly scény z Kristova ţivota. Asi tak před 720 lety, v roce 1291 vytvořil italský sochař Arnolfo da Cambio soubor soch, počátek klasického betléma. U nás postavili první jesličky jezuité v Praze v roce Někteří církevní činitelé pochopili, ţe v působení výtvarně řešené scény z Jeţíškova narození je skryt velice emotivní náboj. A snaţili se působit na obyvatelstvo poněkud netradičně. Toto nebezpečí si uvědomovala jiţ Marie Terezie a byla to tato česká královna, která v říjnu 1751 vydala dekret, jímţ zakázala vystavování betlémů v kostelích. Tehdy z důvodů toho, ţe výstavba betlémů odvádí pozornost od hlavních úkolů kostelů. Tedy nikoli Josef II. byl tím, kdo první betlémy zakázal. Dekret nebyl bohuţel plněn, a jestliţe Josef II. zakázal znovu v roce 1782 stavbu betlémů

14 v kostelích, měl k tomu své důvody. Špatně se o nich hovoří a ještě špatněji píše. Ony se mnohdy při stavění betlémů provozovaly lidové hry, které místy hraničily aţ se znesvěcením kostelů, v některých případech se psalo přímo o orgiích. Proto Josef II. zasáhl. Nikoli paradoxně, jak se píše, ale logicky to dobré z tradice zůstalo. Lidé si začali spojovat betlém s místem svého ţití a začali připodobňovat místo Jeţíšova narození obci či městečku, v němţ ţili. A v té době vzniká krásná tradice českého betlemářství, proti níţ pochopitelně nikdo nic nemá. A betlémy se později zase do kostelů vrátily, ovšem v tradiční a klasické formě. Jsou Vánoce a měli bychom si říkat pravdu. Dnes má svátek NATÁLIE. Zítra ŠIMON. Nezapomeňte jim blahopřát.

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení ČESKÁ REPUBLIKA & SLOVENSKO Výsledky první vlny šetření 7. října 2015 Česká republika

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Většina novinářů má ráda plný stůl (Znáte tu o dr. Raabovi Jenkinsonovi?)

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Josef Jindra : Velikonoce 2014

Josef Jindra : Velikonoce 2014 K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ DUBEN 2015*** ROČNÍK XVI.*** ČÍSLO 4 Citát inspirující: Jsou lidé, kteří píšou knihy, a lidé, kteří jsou knihami. Jan Neruda Josef Jindra : Velikonoce 2014

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Historické souvislosti sociální práce a sociální politiky 2010/2011. Část 1 Úvod, počátky lidské společnosti. Pravěk, starověké civilizace

Historické souvislosti sociální práce a sociální politiky 2010/2011. Část 1 Úvod, počátky lidské společnosti. Pravěk, starověké civilizace Historické souvislosti sociální práce a sociální politiky 2010/2011 Část 1 Úvod, počátky lidské společnosti. Pravěk, starověké civilizace Historia magistra vitae Několik otázek na úvod sociální práce,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Reklama, sleva Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_14 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_02_NACISTICKE_NEMEC

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

KOMUNISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34

KOMUNISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34 Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava DĚJINY 20. STOLETÍ KOMUNISMUS ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34 KOMUNISMUS = politická ideologie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady. Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2006 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009 Vánoce a krize Výzkum společnosti Unilever Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko 14. října 2009 Jak proběhl výzkum Výzkum probíhal v srpnu a září 2009 Ptali jsme se lidí

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s příčinami, průběhem a důsledky

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Plyn za 12 měsíců zdražil celkem o 18 % Ceny plynu se za poslední rok zvýšily bezmála o pětinu. K navýšení cen plynu přistoupí většina dodavatelů i od ledna. Analýza magazínu

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Rostliny stavba těla Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Rostliny stavba těla Stručná anotace učební jednotky Ţáci se seznamují

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Rezignace Radka Johna Praha 12. května 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Pasteur MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Zpracoval: Petr Mach, leden 2009 (tel. 603228753, mach@cepin.cz)

Zpracoval: Petr Mach, leden 2009 (tel. 603228753, mach@cepin.cz) Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2008 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 1. TISKOVÉ ZPRÁVY Téma měsíce června: Mediace - zprostředkování dohody Jako červnové téma byla zvolena

Více

ŢIVOT ZA BOLŠEVIKA A DNES (Údaje: Český statistický úřad)

ŢIVOT ZA BOLŠEVIKA A DNES (Údaje: Český statistický úřad) ŢIVOT ZA BOLŠEVIKA A DNES (Údaje: Český statistický úřad) Mléko za necelé 2 koruny, máslo za 10,- Kčs, hovězí za 24 korun, pivo za 1,40 Kčs, kino za 6,- Kčs. Jó, to byly časy! Také si to občas řeknete,

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC

TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC 3. 12. 2014 1 a CHTĚJÍ ČEŠI OMEZIT PRODEJNÍ DOBU? KOLIK ČECHŮ A JAK ČASTO NAKUPUJE O SVÁTCÍCH? CO ČEŠI O SVÁTCÍCH OBVYKLE NAKUPUJÍ? MÁ PODLE ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ STÁT

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

U Moniky a Jakuba. Z Literárních novin (12. 7. 2012) Abych nebyl tak sám. Monika mě jednou pozvala. na návštěvu.

U Moniky a Jakuba. Z Literárních novin (12. 7. 2012) Abych nebyl tak sám. Monika mě jednou pozvala. na návštěvu. U Moniky a Jakuba Z Literárních novin (12. 7. 2012) 1. Abych nebyl tak sám Monika mě jednou pozvala na návštěvu. Přišel jsem pěšky a říkal jim, že jsem přijel autem V tom autě jsme ale cestovali teprve

Více