Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz"

Transkript

1 Odolen 7-8 zpravodaj města Odolena Voda cena 10 Kč Foto: Pavel Novotný V sobotu po svatém Vítu (16. června) Léta Páně dvou tisícího dvanáctého se na prostranství u kostela sv. Klimenta (a kupodivu pod bezmračnou oblohou) udály dvě výpravy do středověkých Čech. Nejprve do časů panování krále Vladislava I. (knížete Vladislava II.) a udatného rytíře Odolena ze Střížovic a poté do doby, kdy v zemích Koruny české vládl Karel IV. a ve své Odolenově Vodě pobýval rytíř Jan Maclík. Pokud je ztotožnění hrdiny od severoitalského Milána s Odolenem, po němž bylo naše město nazváno, šlápnutím na opravdu tenký historický led, tak s rytířem Janem je to jiné: zmínky o něm lze již v dochovaných písemných dokumentech skutečně dohledat. Ať tak či tak, doufáme, že se vám toulky staletími zamlouvaly a že jste snad i na chvíli zalitovali návratu do našeho příliš divokého jednadvacátého století. Za kulturní komisi Roman Straka Odolen 7 8/ Foto: Petra Okrouhlíková Foto: Pavel Novotný

2 zprávy z radnice Rada města schválila Výtah z jednání Rady města č. 8/2012 ze dne Stanovení pracovní skupiny, která navrhne možnosti rozšíření Základní školy Odolena Voda, a jmenuje její členy ve složení: Ing. Dita Výborová, Bc. Karel Philipp, Ing. Petr Seidl, Ing. Tomáš Lohniský, Mgr. Ivana Ullmannová, Ing. Soňa Hořáková, Ing. Milan Ledvinka CSc., Ing. Michal Flídr, Vlastimil Bubeníček. Vyúčtování akce O vodolskou kapku, kdy finanční zůstatek ze startovného ve výši 710,- Kč bude poskytnut jako příspěvek sbírky na zvoničku v Čenkově. Uzavření smlouvy na zajištění správy bytových domů a nebytových objektů v majetku Města Odolena Voda se spol. KLOKOČ s.r.o., IČ: , se sídlem Na Pozdůlnici 270, , Byšice s platností od a s účinností od na dobu neurčitou. Nájemce Sportovního areálu v Odoleně Vodě situovaného na pozemcích parc. č. 241/28 a dále objektu Domeček (bez ev. č.) na pozemku p. č. st. 598 vše v k. ú. Odolena Voda za účelem užívání ke sportovním, kulturním a rekreačním činnostem s účinností od na dobu neurčitou s 12 měsíční výpovědní lhůtou a to se společností: Občanské sdružení AERO Odolena Voda, se sídlem Ke Stadionu 375, Odolena Voda, IČ: Podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci 2. Výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zastupitelstvo města schválilo Starostku města Odolena Voda, Ing. Ditu Výborovou, jako zástupce města Odolena Voda na jednání řádné Valné hromady společnosti Vodárny Kladno Mělník, a.s, se sídlem U Vodojemu 3085, Kladno, konané dne 24. května Navýšení provozního rozpočtu Základní školy Odolena Voda, se sídlem Školní 200, Odolena Voda, pro rok 2012 o částku Kč. Smlouvu o finančním příspěvku na rozvoj a údržbu veřejné městské infrastruktury ve městě Odolena Voda jako nedílnou součást souhlasného stanoviska Města Odolena Voda k výstavbě pro bydlení i podnikání žadatelů fyzických a právnických osob. Výši investičních příspěvků stavebníků městu Odolena Voda ve Smlouvách o finančním příspěvku na rozvoj a údržbu veřejné městské infrastruktury pro stavební záměry vyžadující napojení a využívání městské technické infrastruktury podle předloženého návrhu. Závěrečný účet města Odolena Voda za rok 2011 s výhradami. Nápravná opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Odolena Voda za rok 2011, kterou zpracoval Krajský úřad Středočeského kraje. Znovu vypsat podlimitní veřejnou zakázku malého rozsahu Mateřská škola Odolena Voda, Pod Tvrzí stavební práce se podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Zrušení VZMR č. 8/2012 Mateřská škola Odolena Voda, v lokalitě Pod Tvrzí v Odoleně Vodě stavební práce a to v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, kdy Zadavatel může rozhodnout o zrušení výše uvedené veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení a to proto, že byla podána pouze jedna nabídka a Zadavatel nemá možnost relevantního srovnání, tudíž nemůže být konstatováno, zda nabídka je pro Zadavatele výhodná. Záměr města na stavbu nové Mateřské školy Odolena Voda v lokalitě Pod Tvrzí v Odoleně Vodě s kapacitou pro 96 dětí a to v návaznosti na Usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/2012 ze dne Rada města jmenovala Do funkce ředitelky Mateřské školy Odolena Voda paní Evu Boháčkovou, bytem Odolena Voda, s datem nástupu na dobu určitou 6 let tj. do Do funkce ředitelky Základní školy Odolena Voda paní Mgr. Ivanu Ullmannovou, bytem Praha 5, s datem nástupu na dobu určitou 6 let tj. do Úplné znění Usnesení Rady města naleznete na: Výtah z jednání Zastupitelstva města č. 3/2012 ze dne zrušením bankovní záruky a s možností modifikace stávající projektové dokumentace dle návrhu dodavatele stavby. Navýšení provozních výdajů Návrhu Rozpočtového opatření č. 31 Úpravy č. 2 rozpočtu města pro rok 2012 týkajícího se nákupu vybavení nové služebny Městské policie Odolena Voda a ošatného pro nového městského strážníka o částku Kč příloha č. 3 usnesení. Rozpočtový výhled města Odolena Voda pro období Odpis majetku města Odolena Voda zařízení bytů (kuchyňská linka, vestavěná skříň a sporák), které byly v bytových domech v majetku města Odolena Voda pořízeny v letech č. p. 223 a 224 v Lidické ulici, č. p v ulici Revoluční, č. p. 247 v ulici Československé armády, na Horním náměstí, č. p. 252 v ulici Československé armády, č. p na Horním náměstí, č. p v ulici Kapitána Jaroše a č. p v ulici Komenského v Odoleně Vodě, neboť zůstatková hodnota tohoto bytového zařízení je nulová a předměty jsou morálně opotřebené. Zastupitelstvo města jmenovalo Paní Jaroslavu Skořepovou, bytem Odolena Voda, členkou Finančního výboru při Zastupitelstvu města Odolena Voda s účinností od 21. května Úplné znění Usnesení Rady města naleznete na: 2 Odolen 7 8/2012

3 zprávy z radnice Na čem v současné době pracujeme Mimo jiné aktivity, které vyplývají z potřeby zajištění provozu a chodu města, v současné době pracujeme také na: přípravě inventarizace a finanční kontroly v souvislosti s předáním funkce od 1. srpna nově jmenované ředitelce ZŠ Odolena Voda Mgr. Ivaně Ullmannové předání správy bytů a nebytových prostorů nové správcovské firmě Klokoč, s.r.o. dohodě města s firmou Vodárny Kladno Mělník, a.s. na doodkanalizování města a rozšíření kapacity ČOV architektonické studii na revitalizaci Dolního náměstí finalizujeme znění nájemní smlouvy sportovního areálu města Odolena Voda a přilehlého bufetu Domeček řešení majetkových nesouladů města (tesko domeček u lékárny, pozemky pod bytovými domy ul. Seifertova, rybářská bašta u rybníka v Čenkově, odstranění opuštěné dřevěné stavby (obchod) v ulici Revoluční atd.) možnostech zajištění financí na rozšíření kapacity ZŠ Odolena Voda a na posouzení technických možností ke zvýšení kapacity ZŠ opětovném zveřejnění veřejné zakázky na stavbu nové MŠ Dita Výborová, starostka města Město řeší kapacitu základní školy Aktuální informace o stavbě nové MŠ Pod Tvrzí Mnoho rodin sleduje dění kolem výstavby nové mateřské školy s kapacitou 96 dětí, která by měla být postavena v lokalitě Pod Tvrzí. Město jasně říká, že novou školku CHCE pro své občany postavit, aby jim pomohlo řešit mnohdy opravdu nepříjemné životní situace. Máme zastupitelstvem schválený investiční záměr, jsou zajištěné finance, poptávka je ohromná, tak proč se už nestaví? Již dvakrát bylo město nuceno zrušit veřejnou zakázku na stavební práce. Poprvé ani jedna ze dvou předložených nabídek nebyla zcela úplná, u obou byly zjištěny nedostatky a vybrat tedy nebylo z čeho. Při druhé zakázce, kterou město vypsalo koncem dubna, jsme obdrželi pouze jedinou nabídku. I toto je dle zákona o veřejných zakázkách, kterým se město musí řídit, důvod ke zrušení zakázky. Tak se tedy stalo. Jistě si mnozí z vás kladete otázku, jak je to možné, že město nemůže vybrat firmu na stavbu školky. Odpověď není, bohužel, snadná. Pokusím se pojmenovat faktory, které spolu dohromady zřejmě stojí za nezdarem při této veřejné zakázce: Projekt pro stavbu MŠ Město mělo od roku 2010 vypracovaný projekt na stavbu MŠ modulovým systémem. Tento projekt je situovaný na pozemku, který se nachází na navážce a zároveň v poměrně strmém kopci. Tyto dva údaje jsou prvním docela závažným problémem. Nikdo zcela přesně neví, jak technologicky a tím pádem finančně náročné bude založení stavby. Základy na pilotech se mohou pohybovat v rozmezí přibližně 1 3 mil. Kč v závislosti na hloubce a složení navážky. Zároveň projekt je atypický vzájemnou polohou a spojením dvou budov školky. Pavilony nejsou na sebe kolmé a nejsou na sebe těsně napojené, spojuje je zakryté přístřeší. Projekt je pevně daný a to může firmám využívajícím modulový systém působit potíže. Zadání veřejné zakázky Další možný důvod pro to, že se více firem nehlásí o tuto veřejnou zakázku může být i fakt, že město má velké požadavky na zajištění stavby. Jedná se o smlouvu o dílo, která je velmi podrobná a která v případě nedodržování termínů, postupů, materiálů či dalších ujednání ze strany stavební firmy vyžaduje penále a pokuty. Zároveň město požadovalo bankovní záruku, která zajišťuje finanční záruku banky pro dokončení stavby v případě, kdy by se stavební firma dostala do problémů a nebyla schopna stavbu dokončit. Záruka za dílo v hodnotě 20 mil. Kč se může pohybovat v částce 1 mil. Kč. Město Odolena Voda se zapojilo do aktivity starostů obcí Středočeského kraje, kteří se sešli a pod vedením starosty obce Dolní Břežany p. Věslava Michalika se shodli na postupu při řešení středočeského problému s kapacitou základních škol. Výhledem je možná realokace 1,5 mld. Kč z tzv. měkkých dotačních titulů ve školství do tvrdých čili do investic. Pokud vláda ČR a poté parlament schválí toto přeskupení finančních prostředků, postoupí se požadavek Evropské unii a po schválení v Bruselu bude možné přes ROP Střední Čechy zažádat o dotaci na rozšíření kapacity ZŠ Odolena Voda. Tento počin je v současné době jedinou reálnou možností, jak získat finanční prostředky k rozšíření základní školy. Více informací k tomuto tématu naleznete na ricansko.eu / Kolaps kapacity škol rokování starostů. Dita Výborová, starostka města Zákon o veřejných zakázkách Dalším z faktorů, který jistě způsobil, že se ve druhé zakázce nepřihlásilo více firem je fakt, že dne vešel v platnost nový zákon o veřejných zakázkách, který značně prodlužuje administrativní část veřejné zakázky (povinné zveřejnění záměru, zadání veřejné zakázky, zpracování atd.) a také zpřísňuje podmínky, které musí zadavatel veřejné zakázky splnit. Proto mnoho obcí a měst zveřejnilo velké množství veřejných zakázek v posledních dnech dle starého zákona o VZ, stejně jako naše město. Stavební firmy tudíž zpracovávaly veliké množství nabídek a reagovaly spíše na jednoduché a bezproblémové poptávky. Závěrem Město se nyní nachází v situaci, kdy jasně říká, že chce pomoci mladým rodinám, které potřebují dítě přihlásit do školky. Musíme udělat už jen poslední krok vybrat firmu, která školku postaví. Rada města tedy znovu rozhodla o zveřejnění zadání této zakázky s upravenými podmínkami a já pevně věřím, že se tentokrát podaří vybrat firmu a školku nakonec postavit. Přála bych to všem rodinám, kterým nemožnost umístit dítě ve školce vnáší do života celé rodiny nejistotu a ekonomické omezení. Dita Výborová, starostka města Odolen 7 8/2012 3

4 zprávy z radnice er novinek z webu města er je služba, která přispěje ke zvýšení informovanosti obyvatel o dění ve městě. Je to služba dostupná na úvodní straně webu města umístěna vlevo dole, do které se zájemci o pravidelný odběr novinek zaregistrují. Poté jim jedenkrát týdně ve čtvrtek bude automaticky chodit do ové schránky výběr novinek, informací a zpráv hlášených rozhlasem, které se průběžně zadávají na web města. Dozvíte se tak velice pohodlně a pravidelně ze své ové pošty veškeré novinky a informace ze života města a městského úřadu. K polovině června se k odebírání novinek města přihlásilo 89 občanů. SMS Infokanál Informace zdarma přímo do vašeho telefonu. Tato nová služba města Odolena Voda umožňuje upozornit občany na krizové situace, náhlé události, výpadky, výstražné informace, do budoucna i pozvat občany na zastupitelstvo, společenské akce apod. Registrujte se zasláním SMS na číslo (zpoplatněno jako běžná SMS) Formát zprávy pro registraci: OdolenaVoda IK Prijmeni Jmeno (pro odhlášení OdolenaVoda KONEC na stejné číslo) Systém při přihlášení ani odhlášení nezasílá potvrzovací SMS. Je důležité dodržet přesný formát zasílané SMS, jinak nedojde k registraci či odhlášení. K polovině června se k zasílání zpráv přihlásilo 71 občanů. Město má záměr pronájmu nebytového prostoru Pronájem nebytového prostoru v ul. Revoluční č. p. 228, Odolena Voda, v suterénu uvedeného domu o celkové výměře 28 m 2 k pronájmu jako skladový prostor. Minimální roční nájemné , Kč. Bližší informace podá Organizační odbor Městského úřadu Odolena Voda, tel Dočká se snad město supermarketu? Mnoho občanů města se mě ptá na důvody, proč zde nemáme, jako jiná stejně velká města, nějaký supermarket. Lidé po této službě volají, město má zájem přitáhnout řetězce, ale prozatím se nedaří. Jak zřejmě všichni již víme, ustoupil řetězec Penny Market od stavby supermarketu v našem městě. Vedení města o tomto rozhodnutí informoval koncem loňského roku zástupce vedení řetězce a rozhodnutí zdůvodnil nedostatečnou kupní sílou, nevhodně zvoleným umístěním obchodu a změnou ve vedení společnosti. Dřívější projekt na stavbu řetězce LIDL je pozastaven z důvodu požadavku firmy Čeps na vyztužení sloupů vysokého vedení, které by na své náklady měl zajistit LIDL. Po těchto dvou neúspěšných projektech se však zdá, že se ve městě pokusí další řetězec vybudovat svůj obchod. Realizační firma prozatím nechce prozradit název řetězce, ale z projektové dokumentace vyplývá, že se jedná o Tesco. Tento obchod by měl stát v proluce mezi firmou Pharma Nord a ulicí K Šálku. Zastupitelstvo města Odolena Voda č. 7/2011 dne schválilo investiční záměr firmy Eslot, s.r.o., která předložila městu záměr na stavbu a nyní firma žádá o souhlas města s územním řízením pro stavbu. Dle informace zástupce firmy Eslot, s.r.o. by v ideálním případě měla začít stavba začátkem příštího roku. Ráda bych vás ujistila, že město stavebníkovi vyjde vstříc a podpoří brzkou realizaci této prodejny. Doufejme, že se tentokrát poštěstí. Dita Výborová, starostka města Oznámení o vyhlášení výběrového řízení vedoucí stavebního odboru Městský úřadu Odolena Voda vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí stavebního odboru Městského úřadu Odolena Voda. Pracovní poměr na dobu určitou po dobu mateřské / rodičovské dovolené Místo výkonu práce: Odolena Voda, předpokládaný nástup: ihned nebo dle dohody Více informací podá tajemník městského úřadu p. Pavel Halva na u: tel.: Konkurzy na pozice ředitele / ředitelky Základní školy a Mateřské školy Odolena Voda Město vyhlásilo v únoru letošního roku konkurzní řízení na pozici ředitel / ředitelka základní školy a mateřské školy v Odoleně Vodě. Do konkurzu na místo ředitelky MŠ jsme obdrželi jednu přihlášku, a to od současné ředitelky MŠ paní Evy Boháčkové, kterou následně Rada města dne 28. května jmenovala znovu do funkce ředitelky mateřské školy, nyní v souladu s novým školským zákonem na dobu 6ti let. Při konkurzu na pozici ředitelky ZŠ jsme obdrželi přihlášky od pěti uchazeček, z nichž Rada města na doporučení konkurzní komise jmenovala Mgr. Ivanu Ullmannovou s nástupem do funkce od 1. srpna na dobu 6ti let. Tímto oběma úspěšným uchazečkám blahopřeji a do nelehké práce přeji hodně úspěchů a dobrých rozhodnutí. Ráda bych také na tomto místě poděkovala odcházející paní ředitelce základní školy v našem městě Mgr. Aleně Sochůrkové za její dlouholetou práci pro školu a pro naše děti a popřála do dalších pracovních let mnoho zdaru a úspěchů. Dita Výborová, starostka města 4 Odolen 7 8/2012

5 zprávy z radnice Prázdniny klepou na dveře Ten čas běží jako voda, než jsme se nadáli, jsme v polovině roku. Technické služby města využijí školní prázdniny k opravě a údržbě mateřské školy a základní školy. V mateřské školce v ul. Komenského bychom během prázdnin chtěli obnovit povrch betonového chodníku výměnou za zámkovou dlažbu a opravit fasádní nátěr podhledu spojovacího chodníku mezi budovami. V mateřské školce u kostela bychom měli vyměnit asfaltový chodník vedoucí k umělecké škole za zámkovou dlažbu. V květnu jsme provedli čištění kanálů pro dešťovou vodu, kterých je ve městě na 300. Koncem měsíce května a v začátku měsíce června technické služby města provedly uložení silničních obrubníků naproti poště a v ulici Velkoveská na Dolním náměstí tak, aby již nedocházelo v této lokalitě ke splavování podloží před obchůdky při přívalových deštích a aby se pohyb pěších v této oblasti stal bezpečnější. Též se pustíme do úpravy povrchu zastávky MHD v ul. Školní u základní školy. Úprava městské zeleně Samozřejmě nadále udržujeme městskou zeleň. Po ohromném nárůstu travin z počátku měsíce května se nám podařilo město posekat, myslím, do uspokojivé podoby. Pomohlo nám suché počasí v druhé polovině měsíce, kdy se růst pozastavil. Při ranních kontrolách města, které provádím každý den, jsem si nemohl nepovšimnout, že někteří občané si před svými domy travní porost sekají sami, za což jim velice děkuji. Úklid vozovek a chodníků Prioritou ovšem pro měsíc červen zůstával úklid města. Po dodání zametacího stroje na komunikace jsme spustili úklid vozovek a chodníků. Po zametení vozovek najatá firma ve spolupráci s technickými službami současně s úklidem vyspravila výmoly. První zkušenosti s novým zametacím strojem za traktor jsou velmi dobré, třebaže v některých prudkých zatáčkách musíme použít i smeták s lopatou. Stroj bez problémů vymetá a zároveň sbírá štěrk zdržující se u obrubníků. Ve vybavení stroje je i odsávací hadice pro ruční sběr pro prostory, kam se stroj nedostane. Nyní můžeme vozovky uklízet i v průběhu roku a na podzim odstranit i vrstvy napadaného listí. Pevně věřím, že se prašnost ve městě sníží ku prospěchu našich občanů. Odkládání objemného odpadu Chtěl bych touto cestou ještě jednou požádat občany města, aby neodkláda- Fota: Archiv MěÚ li nepotřebný materiál kolem kontejnerů na tříděný odpad. Různé skříňky, postele, lednice, matrace či pneumatiky patří na sběrný dvůr, kde tento materiál mohou odložit bezplatně. Odložení tohoto odpadu kolem kontejnerů se považuje za tvoření černé skládky a město bude tyto občany postihovat. Chtěl bych své nepořádné spoluobčany upozornit, že do prostorů, kde nacházíme odložený odpad, umisťujeme fotopasti. Na závěr bych chtěl občanům popřát krásné prožití dovolené a našim dětem pěkné a slunné prázdniny. Tomáš Špička, vedoucí TS Odolen 7 8/2012 5

6 zprávy z radnice Vážení spoluobčané, komise pro komunitní plánování ve spolupráci s Městem Odolena Voda a školskou a sociální komisí si vás dovolují pozvat na 2. ročník akce DEN PRO VODOLKU v sobotu 8. září od hodin v areálu u sportovní haly v Odoleně Vodě Těšit se můžete například na: Český svaz ochránců přírody, DJ s drugstore systém, Motorky z Vodolky, Vlastivědný kroužek Vítězslava Hálka, Obec baráčnická V. Hálka Odolena Voda, Kulturní komise města Odolena Voda, Šachový oddíl při TJ Aero Odolena Voda, Myslivci, SPŠ Odolena Voda, škola TAKEWON-DO I.T.F. GBHS, Farní charita Neratovice, Klub Beruška, Místní organizace Českého rybářského svazu, Honební společenstvo Odolena Voda, Sportovní kroužek při ZŠ, Taneční skupina Vodolenka, Zumba J. Krejzová, MŠ Odolena Voda, Břišní tance, Tleskejkruciš a další.. TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST Za organizátory akce Monika Lohniská Bezpečně na prázdniny! S příchodem léta si každý vybaví vidinu dovolené ať u nás v naší krásné zemi anebo někde v exotické cizině. Málokdo však přemýšlí nad tím, jak se vyvarovat nezvaných návštěvníků během vaší nepřítomnosti. Již loni jsem přispěl se svojí troškou do mlýna, a proto bych chtěl letos pouze připomenout některé praktické rady, jak předejít návštěvě zlodějů. V první řadě doporučujeme nezmiňovat se na veřejných sociálních sítích o tom, kdy budete na dovolené. I zloděj má doma počítač s přístupem na tyto sítě. V současné době je tento způsob tipování lokalit nejběžnější a pro zloděje také nejpohodlnější. O vaší dovolené se můžete zmínit až po návratu domů, kdy už si svá obydlí ochráníte sami. Požádejte sousedy nebo příbuzné, aby po dobu vaší nepřítomnosti vybírali poštovní schránku, přišli třeba vyvětrat či zalít květiny. Pohyb ve vašem bytě či obydlí by mohl zloděje odradit. Nemusím ovšem připomínat, že výběr lidí, které si pustíte do svého bytu, je třeba pečlivě zvážit. Za úvahu určitě stojí, zda by do vašeho bytu nebo domu nebylo vhodné zabudovat bezpečnostní zařízení, která jsou v dnešní době již běžně k mání a nejsou cenově likvidační. Vám, kteří pojedete do zahraničí vlastním vozem, doporučujeme obeznámit se s pravidly silničního provozu v dané zemi, ne všude jsou tato pravidla stejná a vylepšit rodinný rozpočet o tučnou pokutu nechce nikdo z nás. Určitě není záhodno cestu mimo domov podcenit, vše řádně promyslete a třeba využijete i některou z našich dobře mířených rad. Jménem Městské policie Odolena Voda vám přeji příjemné prožití letních dovolených a radostný a bezpečný návrat domů. Patrik Kolbábek, velitel Městské policie Odolena Voda Z činnosti Městské policie Odolena Voda Vážení spoluobčané, je za námi další měsíc a my máme opět kus práce za sebou. V přehledu činnosti MěP za červen musím zmínit plné rozjetí všech bodů veřejnoprávních smluv s okolními obcemi. Pouze připomínám, že v současné době máme podepsány a řádně plníme smlouvy s obcemi Úžice, Kopeč, Netřeba, Postřižín, Veliká Ves a samozřejmě naše kmenové město Odolena Voda. Ve všech těchto obcích provádíme na základě dohodnutých rozsahových hodin činnost a to jednak v oblasti veřejného pořádku, ale také na úseku silniční dopravy. Je mi jasné, že některá opatření jsou pro obyvatele méně vítaná, ale bohužel s tímto faktem se musíme smířit. Souhrnné cvičení složek ZS, policie, Letiště Vodochody Dále bych vás chtěl informovat o tom, že dne bylo v prostorách Letiště Vodochody provedeno rozsáhlé souhrnné cvičení složek IZS, PČR a provozu Letiště Vodochody, kterého se účastnili složky PČR včetně zásahové jednotky, HZS Letiště Vodochody, společnost SSI, MěP Odolena Voda. Námětové cvičení mělo za úkol prověřit naši souhru a secvičenost s ostatními složkami v krizových situacích. Námětem byl fingovaný únos letadla a jeho následné přistání na Letišti Vodochody. Průběh celého cvičení dopadl nad očekávání dobře a přesvědčili jsme se o tom, že jsme schopni takovéto situace zvládnout. Ale abych nás nepřechválil, také my máme neustále co zlepšovat a to na všech úrovních prověřovaných složek. Kromě tohoto velkého cvičení jsme se zúčastnili dětských dnů v obcích Postřižín, Odolena Voda a Úžice, strážníkům, kteří vzorně reprezentovali MěP v daných obcích děkuji. Spolupracovali jsme také při pořádání historického dne v Odoleně Vodě. Co nás trápí? Bohužel v našem městě není vše takové, jak bychom si přáli. V současné době nás velice trápí ukládání odpadků a starých věcí v blízkosti míst pro kontejnery. I přes neustálé urgence a upozorňování si někteří občané pletou tato místa s žumpou anebo se skládkou. Pro ukládání takového odpadu je k dispozici sběrný dvůr TS v dolní části Odoleny Vody. Nezodpovědné chování některých občanů i přes veškeré možnosti a upozornění považuji za hrubé hulvátství, naprostou ignoraci a bezohlednost. Pokud je někdo natolik líný, že se nemůže zastavit ve sběrném dvoře se svým odpadem, tak doporučuji, nechť se odstěhuje tam, kde mu to budou tolerovat. MěP již podnikla kroky k zamezení hromadění těchto skládek, díky naší záznamové technice, o které jsem informoval v minulých číslech, se nám podařilo identifikovat a následně předat k řešení první provinilce a mohu slíbit, že trest, jenž jim bude vyměřen, nebude malý. Nechci ovšem jenom vytýkat a všechny házet do jednoho pytle. Výjimkou jsou lidé, kteří ze zdravotních nebo jiných pochopitelných důvodů nemohou sami odpad 6 Odolen 7 8/2012

7 zprávy z radnice odvézt. I zde ovšem existuje řešení. Stačí zavolat do technických služeb města a domluvit na odvozu odpadu do sběrného dvora. Zaměstnanci TS velice rádi vyjdou vstříc. Další věc, která nás trápí, je rušení nočního klidu především v lokalitě Horní náměstí, kde se v pozdních večerních hodinách scházejí hlavně mladí lidé. I zde jsme několikrát apelovali na strůjce těchto problémů, bohužel marně. MěP se proto rozhodla k nulové toleranci vůči těmto osobám, které budou náležitě trestány. V případě, že se nedovoláte na MěP Odolena Voda, neprodleně o rušení nočního klidu informujte Polici ČR na lince 158. Pro informaci dodávám, že do těchto prostor byl již nainstalován sledovací systém, který bude pravidelně vyhodnocován, a hříšníci budou potrestáni. Patrik Kolbábek, velitel Městské policie Odolena Voda Poděkování městské policie Touto cestou bych rád jménem Městské policie Odolena Voda poděkoval společnosti AKORD a jmenovitě panu Petru Polákovi, který obdaroval novou služebnu MěP novou laserovou tiskárnou. Tento dar nám pomůže při naší nelehké práci a je to zároveň poděkování pana Petra Poláka městské policii za dopadení poberty, který činil potíže a starosti nejednomu z našich občanů. Za dar, který jsem měl tu čest převzít, ještě jednou děkujeme. Pro nás je to obrovský impulz do další práce, protože co může více motivovat než poděkování za dobře odvedenou práci. Foto: Archiv MěÚ Kronika města Odolena Voda seriál Tentokrát bych chtěla před textem upřednostnit obrazovou část, která lépe vystihne moment, který v životě našeho města znamenal velký přínos otevření sportovní haly a uvedení do provozu v prosinci roku Po 4 letech výstavby a po problémech s dodávkami materiálu i s pracovníky byla sportovní hala slavnostně předána k užívání sportovní veřejnosti. Jistě je v našem městě hodně pamětníků, kteří se této slavnostní akce zúčastnili. I já, jako malá dívenka, jsem s babičkou kráčela v březnu roku 1978 Fajglovkou na koncert Moravanky do novotou zářící sportovní haly. Dita Výborová, starostka města Foto: Archiv MěÚ Odolen 7 8/2012 7

8 zprávy z radnice V současné době se na území města Odolena Voda nachází 38 dětských hřišť a volnočasových ploch. To je fakt. Opravdu máme ve městě tolik míst určených k hraní dětí a k využití volného času! Město má povinnost tato hřiště spravovat a udržovat. Protože doposud nebyl ve městě zpracován jasný koncept údržby a rozvoje těchto zařízení, městský úřad během letošního jara zpracoval a radě města předložil Koncepční studii sítě dětských hřišť a ploch pro sportovně rekreační využití pro Město Odolena Voda. Rada města na svém zasedání dne 12. června schválila dokument nazvaný Koncepce rozvoje a údržby dětských hřišť a ploch pro volnočasové vyžití občanů města. Bylo tedy učiněno rozhodnutí města o tom, že se stávající síť dětských hřišť opraví a upraví tak, aby jednotlivá dětská hřiště Koncepce dětských hřišť v Odoleně Vodě odpovídala platné legislativě. Schválením tohoto dokumentu dalo město jasný signál, že má zájem udržovat a obnovovat kvalitu a možnosti využití dětských hřišť na území města a že bude v následujících letech investovat nemalé částky do oprav a údržby stávající sítě dětských hřišť a volnočasových ploch ve městě. Rekonstrukce stávající sítě dětských hřišť by měla probíhat již od tohoto léta po dobu 3 let a město na ní vynaloží více než milion korun. Bylo zároveň rozhodnuto o zrušení 4 dětských hřišť, která neplní svou funkci, nejsou hojně využívána. Jedná se víceméně o jednotlivé herní prvky: kruhové pískoviště mezi domy v Malém háji naproti volejbalovým kurtům, pískoviště pod schody v Malém háji, kolotoč a pískoviště Pod Tvrzí a pískoviště Pod Tvrzí. Bohužel se často setkáváme s tím, že vandalové bezdůvodně a záměrně herní prvky na hřištích ničí. Přistoupili jsme tedy k dohodě s městskou policií, která bude využívat techniku k ochraně městského majetku. Jsme si vědomi, že ve městě není dostatečně vyřešeno volnočasové sportovní vyžití dětí starších 13 let, rodičů či seniorů. Této věkové skupině nebyl v minulosti věnován dostatek pozornosti. Věřme, že se městu podaří pro starší děti a dospělé dobudovat hezké a kvalitní plochy k aktivnímu odpočinku. Dokument Koncepce rozvoje a údržby dětských hřišť a ploch pro volnočasové vyžití občanů města naleznete na webu města v sekci Technické služby. František Sůva, Dita Výborová Foto: Pavel Novotný Komise pro občanské záležitosti informuje Polovina letošního roku je již za námi a tak mi dovolte, abych vás seznámila s naší půlroční činností. Také v letošním roce členky komise navštěvují seniory (osmdesátileté a starší), aby jim popřály k narozeninám. Za období leden až červen jsme navštívily celkem 78 seniorů a předaly jim dárkový balíček. Do konce roku navštívíme ještě 69 seniorů celkem 147 občanů. V loňském roce to bylo celkem 128 seniorů, pět našich občanů jsme navštívily před Vánocemi v domovech pro seniory. Na letošní rok byl komisí dán požadavek na rozpočet ve výši Kč. Vzhledem k úsporným opatřením byl rozpočet komise snížen na Kč. Toto snížení při současném zvýšení počtu seniorů nás donutilo zrušit tradiční vánoční balíčky. Alespoň částečná kompenzace byla provedena navýšením hodnoty narozeninových balíčků. O to víc nás mrzí, když nám pracovnice samoobsluhy sdělují, že někteří senioři se domáhají výměny obsahu balíčků. To samozřejmě není možné. Chceme udržet i tradiční předvánoční setkání důchodců v Klubu AERO s kulturním programem. Doufáme, že se nám podaří zajistit pěkný a zaplatitelný program. Komise pro občanské záležitosti se nevěnuje pouze seniorům. Zajišťujeme i slavnostní přivítání nových občánků. Za první 8 Odolen 7 8/2012

9 zprávy z radnice pololetí se uskutečnila dvě vítání 1. března a 31. května, kdy se zúčastnily všechny pozvané děti s rodiči a prarodiči. Velmi milé vystoupení si připravili předškoláci z mateřské školy pod vedením paní učitelky Pavly Hámoňové. Květiny pro maminky sponzorsky poskytla paní Lucie Součková. Od Města Odolena Voda dostaly děti pamětní list a knížku. Na další vítání byly z rozpočtu komise zakoupeny dárkové Vodolské dukáty. Úsporná opatření postihla i rozpočty dalších komisí, například Komise pro seniory, což má za následek snížení plánovaných výletů z pěti na tři. Je to velká škoda, protože možnost poznávat krásy naší vlasti je jedním z nástrojů boje proti sociálnímu vyloučení seniorů. I přes uvedená fakta je třeba zdůraznit, že v porovnání s jinými stejně velkými nebo i většími obcemi vynakládá naše město nemalé prostředky na zkvalitnění života starších a zdravotně postižených občanů. Svědčí o tom i otevření denního stacionáře pro seniory v domě s pečovatelskou službou, jehož provoz město dotuje. Budeme doufat, že konečně dojde k přehodnocení rozdělení daní ve prospěch menších obcí a vedení města bude moci v dalších letech uskutečnit své plány na zkvalitnění života všech občanů. Mgr. Marie Průchová, předsedkyně komise Fota: Vladimír Hendrych Slavnostní vítání občánků, které se konalo 31. května. Odolen 7 8/2012 9

10 zprávy z radnice Co jsou fondy Evropské unie? Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Evropská unie disponuje třemi hlavními strukturálními fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS). Každá členská země si dojednává s Evropskou komisí operační programy (OP), které jsou zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi hlavními evropskými fondy (ERDF, ESF, FS) a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech a regionech. Jsou to strategické dokumenty představující průnik priorit politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU a individuálních zájmů členských států. Česko si pro nynější období ( ) vyjednalo 26 operačních programů. Osm z nich je zaměřeno tematicky (např. na dopravu, vědu a vzdělávání, zaměstnanost, životní prostředí) a sedm zeměpisně (na Středočeský kraj, Střední Moravu, Moravskoslezsko atd.). Ostatní OP umožňují přeshraniční, meziregionální a nadregionální spolupráci či zajišťují technické, administrativní a výzkumné zázemí realizace politiky soudržnosti. Žadatelé o finanční příspěvek z OP musejí splňovat základní kritéria OP, tj. minimální finanční spoluúčast 10 %, kvalitně zpracovaná projektová dokumentace, u investičních akcí zpravidla i pravomocné stavební povolení. Jeden příklad za všechny. Město Odolena Voda má ve svém katastru šest rybníků. Fond životního prostředí operační program životní prostředí, v rámci prioritní osy 6 oblast podpory Dotace pro zlepšování stavu přírody a krajiny zveřejnilo výzvu pro příjem žádostí o dotaci (květen srpen 2012). Pokusíme se dotaci získat? Ano. Narážíme na první zásadní problém. Rybníky nejsou projekčně ani geometricky zaměřeny, nemáme bezpečnostní studie hrází, není připravena projektová dokumentace revitalizace (např. k odbahnění). Celkem to město bude stát cca Kč abychom papírově vyřešili skutečný stav. Teprve dalším krokem může být záměr revitalizace a případná příprava žádosti o dotaci. V případě podání žádosti o dotaci je nutné uvažovat min Kč jako úhradu zpracovateli žádosti a samozřejmě další náklady min Kč pro konkrétní projektový záměr, na který bude žádáno. Pokud budeme uvažovat, že město má v současné chvíli dostupné nutné finanční prostředky, jsme v časové návaznosti minimálně 3 měsíce na procesní přípravu věci (schválení záměru, výběrové řízení atd.), dále minimálně půl roku projektová dokumentace, povolení atd. Celkem tedy cca rok než bude možné vůbec uvažovat o přípravě samotné žádosti o dotaci a jejím podání. Pokusíme se získat příspěvek ze strukturálních fondů? Ne, protože nelze uvažovat o příjmu žádostí s dostatečným předstihem. Tímto způsobem je třeba postupovat u všech žádostí o příspěvek. Je tedy nutné zvažovat podání žádostí o datace pouze u projektů, které jsou opravdu pečlivě a kvalitně projektově připraveny. Závěrem bych rád ubezpečil občany města, že děláme vše, abychom dotace získali. Karel Philipp, místostarosta města Foto: Archiv MěÚ Vedení města přijalo úspěšný tým dorosteneckého oddílu volejbalistů Odoleny Vody, který se na Mistrovství České republiky ve Svitavách umístil na vynikajícím osmém místě. Kluci dokázali porazit taková města jako Liberec, Ostrava, Plzeň a další. Zdárně prošli kvalifikací o postup do 1. ligy juniorů, kterou budou hrát v nadcházející sezoně. Děkujeme za skvělou reprezentaci! 10 Odolen 7 8/2012

11 Vydání občanského průkazu a cestovního pasu Vzhledem k častým dotazům informujeme občany, že na Městském úřadu Odolena Voda se již nepodávají žádosti o vydání občanského průkazu, o nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji je nutné od ledna 2012 požádat: Na Městském úřadu Brandýs nad Labem Stará Boleslav, pracoviště Biskupská 7, Praha 1, tel.: nebo pracoviště Mariánské náměstí 28, Stará Boleslav, tel.: Úřední hodiny na obou pracovištích: pondělí 8:00-12:00 12:30-17:00 úterý 8:00-12:00 12:30-15:30 středa 8:00-12:00 12:30-17:00 čtvrtek 8:00-12:00 12:30-15:30 pátek zavřeno Od bude zahájeno vydávání karty sociálních systémů skarty. skarta je určena příjemcům nepojistných sociálních dávek: dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením, dávky státní sociální podpory. Všichni příjemci sociálních dávek se po obdržení PIN, který zašle Česká spořitelna, a sdělení, které zašle úřad práce, dostaví na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Zde jim bude skarta předána. Prostřednictvím skarty bude možné platit v obchodech nebo vybírat hotovost z bankomatů České spořitelny a jiných bank. skarta je určena příjemcům nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti (pravidelných i jednorázových): dávky státní sociální podpory, Žádost je možné podat na všech úřadech s rozšířenou působností v celé České republice. Na pracovišti ve Staré Boleslavi je možné využít ON-LINE REGISTRACI, která umožňuje objednat se na přesný časový termín k odbavení. Pokud při objednání zadáte číslo mobilního telefonu, bude vám zaslána SMS zpráva připomenutí objednání den před objednaným termínem s údaji o objednání. Při objednání na určitý čas se dostavte nejpozději 5 minut před tímto časem s platným přiděleným PIN pro vydání pořadového lístku. Při žádosti o nový občanský průkaz se již nevyplňuje písemná žádost ani se nepředkládá fotografie občana. Na požadovaný doklad budete vyfotografováni přímo na výše uvedených pracovištích, proto je nutné dostavit se osobně. Při ztrátě či odcizení občanského průkazu je potřeba při podání žádosti uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč a předložit rodný list nebo cestovní doklad. Při podání první žádosti o občanský průkaz (lze vydat i občanům mladším 15 let) je nutné předložit: rodný list, rodné listy rodičů popřípadě další doklady k prokázání občanství dítěte. Na uvedených pracovištích a v uvedených úředních hodinách lze také podat žádost o cestovní doklady. Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: Ve lhůtě 30 dnů. Občanům ve věku do 15ti let s platností na 5 let. Občanům starším 15ti let na dobu 10 let. Zapisování dětí do cestovního pasu rodičů bylo zrušeno, tyto zápisy byly platné pouze do , po tomto datu mohou děti cestovat pouze s vlastním Úřad práce informuje dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením. Rozlišujeme dva typy karet: základní karta s platební funkcí, speciální pro osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P). Karta má následující funkce: Platební s kartou lze platit v obchodech nebo vybírat hotovost z bankomatů České spořitelny a jiných bank. Identifikační karta slouží jako průkaz osoby se zdravotním postižením. Autentizační identifikace při činnostech spojených s veřejnou správou, např. na internetu nebo na terminálech na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR (zatím není zavedeno). zprávy z radnice cestovním pasem nebo vlastním občanským průkazem. Žádost o cestovní pas je možné podat pouze na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel trvalý pobyt. K žádosti musíte předložit doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu, např. občanský průkaz. U občanů mladších 15ti let rodný list, rodné listy rodičů, popř. další doklady k prokázání občanství dítěte a doklad prokazující oprávněnost podat žádost zákonným zástupcem např. občanský průkaz rodiče. Při podání žádosti se musí občan dostavit osobně, nevyplňuje se písemná žádost, občan nebo zákonný zástupce dítěte předloží doklady potřebné k vydání, fotografii pořizuje příslušný úřad. Správní poplatek za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat činí 600 Kč, u občanů mladších 15 let 100 Kč. Kontakty na pracoviště vyřizující cestovní doklady: Praha 1, Biskupská 7, tel.: Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28, tel.: Romana Duranová, vedoucí správního odboru Kontaktní místo Primárním kontaktním místem pro oprávněné osoby jsou kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR: jsou místem sjednání a předání karty, přijímají od oprávněných osob veškeré změny (např. změny osobních údajů oprávněné osoby), přijímají požadavky na vydání náhradní karty. Odpovědi na své konkrétní dotazy k provozu skarty (ztráta, zcizení, výměna, nefunkčnost apod.) získáte na telefonních číslech: Kontaktní centrum pro skartu Kontaktní centrum pro dávky Webové stránky Odolen 7 8/

12 zprávy z radnice Město Odolena Voda ve spolupráci s komisí životního prostředí vyhlašují nový ročník soutěže O NEJHEZČÍ OKNO, BALKÓN A PŘEDZAHRÁDKU V ODOLENĚ VODĚ Navazujeme tak na již dříve konanou soutěž, ve které bychom rádi ocenili práci občanů, kteří se ve volném čase starají o své předzahrádky, zdobí svá okna a balkony květinami a pomáhají tak zlepšit vzhled veřejných prostranství města. Soutěž se koná ve třech kategoriích: nejhezčí květinová výzdoba okna bytu nebo RD, nejhezčí květinová výzdoba balkónu bytu nebo RD, nejhezčí květinová výzdoba předzahrádky bytu nebo RD. Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit přímo u komise životního prostředí na tel nebo si vyzvednout a odevzdat přihlášku v podatelně městského úřadu. Soutěž se koná do Na začátku října vyhodnotíme 1. až 3. místo v každé kategorii a vítězové jednotlivých kategorií budou za svou práci odměněni. Nejhezčí okna, balkóny a předzahrádky se souhlasem majitelů zveřejníme v časopise Odolen. Těšíme se na vaše tipy a přihlášky a přejeme vám všem krásné léto! Blahopřejeme jubilea V červnu 2012 oslavili významná životní jubilea: Osmdesátiny Dagmar Musilová Odolena Voda Jedenaosmdesátiny Marie Navrátilová Odolena Voda Ladislav Tichý Odolena Voda Irena Valková Odolena Voda Oldřich Valehrach Odolena Voda Dvaaosmdesátiny Jarmila Bendiková Odolena Voda Jarmila Nováková Odolena Voda Václav Šatura Odolena Voda Třiaosmdesátiny Miroslav Holaj Odolena Voda Dagmar Macháčková Odolena Voda Čtyřiaosmdesátiny Čestmír Černý Odolena Voda Pavla Jandová Odolena Voda Pětaosmdesátiny Anna Bydžovská Odolena Voda Jindřich Kahaj Odolena Voda Daniela Prášilová Odolena Voda (Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.) Svazek obcí Dolní Povltaví V roce 2004 podpisem Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí zástupci Vodochod, Máslovic a Klíčan vznikl Svazek obcí Dolní Povltaví. V současnosti jej tvoří 9 obcí a měst mimo zakládajících členů jsou to: Kozomín, Postřižín, Veliká Ves, Zlončice, Odolena Voda a Klecany. Svazek koordinuje činnost obcí v oblasti územního plánování, životního prostředí, vzdělávání a kultury, investičních akcí a získávání dotací. Pořádá společné kulturní, sportovní a společenské akce pro občany členských obcí. Propaguje jednotlivé členské obce a jejich zájmy (http://www.dolnipovltavi.eu). Svazek každoročně pořádá sportovně společenskou akci, která se v letošním roce konala v Kozomíně a Postřižíně. Odolena Voda se zúčastnila na sportovním poli v nohejbale, kde vybojovala 2. místo, ve fotbale naši dorostenci obsadili místo páté a nejmladší zástupci města ve vybíjené zvítězili. Ve společenské části programu vystoupil sportovní kroužek pod vedením paní Volhejnové. Všem, kteří reprezentovali město Odolena Voda, patří poděkování za vynikající sportovní výkon. Karel Philipp, místostarosta města Fotografie z akce Sousedé se spolu baví u nás v Dolním Povltaví 2012 na straně 27. Pozor na změny v jízdních řádech autobusové dopravy Jako každý rok dochází v červenci a v srpnu k vynětí některých spojů a k posunu odjezdů. Letošní změny postihnou i víkendové spoje. Aktuální jízdní řády budou vyvěšeny na autobusových zastávkách. Bližší informace lze vyhledat na internetu. Za komisi pro rozvoj dopravy Milan Šimonek 12 Odolen 7 8/2012

13 školství Zprávičky z naší školičky Máme tady prázdniny! Závěr školního roku utekl jako voda. 1. června měly děti z mateřské školy velký den. Ráno přišly v maskách do svých tříd, kde se během dopoledne tancovalo, soutěžilo a hodovalo. Před polednem se průvod dětí vydal městem. Pochod byl zakončen na školní zahradě, kde každý dostal zmrzlinu od sponzora p. Dvořáka. Na tomto místě bychom mu chtěli velice poděkovat za jeho laskavost. Celý měsíc jsme jezdili na výlety. Berušky a Pastelky si udělaly výlet do Opárenského údolí. Kuřátka a Koťátka jela na celodenní výlet na zámek Berthold a na statek do Radonic. Lentilky, Kytičky se vypravily na Valečov. Včelky a Sluníčka se vydaly na nedaleký zámek Loučen, kde bloudily přírodními labyrinty. Několik dětí z Kuřátek předvedlo krátké taneční vystoupení v domově důchodců v Bořanovicích a v Kobylisích. V následujících dnech děti zhlédly několik divadelních představení, fotily se a některé třídy uzavřely školní rok po- sezením s rodiči u táborového ohně. Aby předškoláci měli krásné vzpomínky na mateřskou školku, připravili jsme pro ně slavnostní rozloučení v Santa Marii. Paní učitelky předaly každému šerpu a knihu. Na závěr slavnostního vyřazení si předškoláci zazpívali společně s učitelkami. Vyvrcholením předprázdninového období byl odjezd nejstarších dětí na školu v přírodě. Na závěr bych ráda poděkovala všem rodičům, sponzorům a personálu mateřské školy za spolupráci. Dětem přejeme krásné prázdniny a v září se na ně budeme zase těšit. Štěpánka Barcalová Fota: Petra Okrouhlíková Odolen 7 8/

14 školství Poděkování za dlouholetou spolupráci D O O L E N A ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vážení čtenáři Odolenu, po šestnácti letech ve funkci ředitelky základní školy v Odoleně Vodě končím 31. července. Chápu, že se možná zdá být tato doba dlouhá, ale byla naplněna neustálými změnami. Škola se změnila rekonstrukcemi interiérů školy i vnějšími úpravami budov, vyklizením půd, uvolněním prostor pro školku stěhováním budovy od kostela, přestavbou prostor na třídu i bytu na sborovnu, novým vybavením tříd nastavitelným nábytkem, šatními skříňkami či sety ve školní kuchyni. Město nám zabralo školní pozemek a postavilo za něj výměnou altán. Udrželi jsme co do vybavení nadstandardní počítačovou učebnu a škola se vybavila nejmodernější technikou dataprojektory a interaktivními tabulemi. Nevyhnulo se nám ani několik havárií od vytopení elektrorozvodny, později též jídelny, až po vytopení tří pater školy, poruchy topného systému nebo naposledy zachraňované a dosud nedodělané vzduchotechniky jídelny. Na vlastní kůži jsem prožila hektický vstup do právní subjektivity i problémy okolo slučování školy základní se školou zvláštní. Školu ale dělají především lidé děti, jejich rodiče a hlavně pedagogové, vychovatelé a ostatní personál, jako je sekretářka, školník, kuchařky a uklízečky. Měla jsem to štěstí, že jsem přijala ke spolupráci ve škole lidi téměř vždy pracovité, obětavé a tvárné. Nebylo jednoduché prosadit nové trendy a cíle. Nezřídka k tomu bylo třeba osobního příkladu a odvahy. Dnes má škola dobré jméno, vždyť ji navštěvují žáci z nejširšího okolí. Dojíždějí k nám i děti z obcí, které mají blíže do Kralup, Neratovic či Prahy. Oceněním nám jsou v letošním roce nadprůměrné výsledky standardních republikových srovnávacích testů v 5. a 9. ročníku realizované v českém jazyce, matematice a cizím jazyce a také skutečnost, že nové paní ředitelce školu doporučila Česká školní inspekce. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo se školou spolupracují a v minulosti spolupracovali: žákům, rodičům žáků. Dále také těm, kteří se podíleli na rozvoji školy i péči o její personál: všem sponzorům, pracovníkům technických služeb, zdravotního střediska, knihovny, kulturní komisi města a dalším institucím. Vážím si vaší pomoci a děkuji za ni. Alena Sochůrková, končící ředitelka ZŠ Odolena Voda Rádi bychom touto cestou poděkovali paní ředitelce Mgr. et Bc. Aleně Sochůrkové za náročnou a záslužnou práci, kterou vykonala pro naši školu a za její dlouholetou spolupráci. Přejeme jí do dalších let mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě. Členové pedagogického sboru a zaměstnanci ZŠ Odolena Voda Zpráva z Terezína Dvě třídy z naší školy, 9.B a 9.C, se vydaly v úterý 22. května za poznáním a navštívily koncentrační tábor Terezín. Na místo jsme dorazili autobusem v 9.00 a vydali se na prohlídku. Nejdříve jsme prošli mohutnou vstupní bránou na malé prostranství. Poté se nás ujala průvodkyně, která nám postupně ukazovala místnosti, kde byli vězni přijímáni a následně v dalších vězněni. Zkusili jsme si všichni stoupnout do jedné malé místnosti, kde bylo najednou vězněno 60 lidí, kteří museli stát, neboť byla velmi malá. Museli chodit do kolečka, aby se každý dostal k jedinému zdroji kyslíku z malého okénka. Zde také mnoho lidí zemřelo. Potom jsme přešli přes židovský most, u kterého nám průvodkyně vyprávěla, jak se na něm nacisté bavili tím, že dali židovské vězně do vodního příkopu pod mostem a poručili, aby se umlátili holemi k smrti. Toho, kdo zůstal, zastřelili. Po prohlídce vězeňských prostor jsme prošli dlouhou chodbou pod hradbami. Měřila 500 metrů a byla v dolní části osvětlena pouze několika svítidly. Chodba nás dovedla na vězeňskou střelnici, kde se Němci cvičili ve střelbě. Nejdříve jen do terčů a poté i do lidí. Na tomto místě vpravo ve stínu hradeb stála šibenice, která ale byla použita jen jednou. Míjeli jsme velké sousoší znázorňující utrpení Židů. Za ním se nacházel dvůr, kde byl postaven dům s drahým vybavením pro bohaté německé velitele. Ti si zde nechali postavit v roce 1942 i bazén. Na prostranství vedle bazénu jsme viděli památník se štítky koncentračních táborů, kam byli z Terezína deportováni Židé. Prohlídka končila v místě výstavby nových cel. V některých byly vězněny i děti. Místnosti byly velmi nepříjemné, tmavé bez oken, vlhké a s plísní, s jednou místnůstkou jako toaletou a jedním či dvěma umyvadly. Zajímavé bylo i zhlédnutí filmu, ze kterého jsme si udělali představu o nesnesitelném životě mnoha nevinných lidí. Jsme rádi, že jsme se mohli exkurze zúčastnit. Chování nacistů bylo opravdu odporné. J. Riegr, M. Pecka, J. Černochová, E. Šíchová a M. Veselý, žáci 9.C 14 Odolen 7 8/2012

15 Na sklonku minulého kalendářního roku jsme se s kolegyní, paní Mgr. Janou Jistebnickou zapojily do projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy (viz eu) a nastudovaly problematiku čtenářské gramotnosti. Zodpovědným garantem byl vysokoškolský pedagog, pan O. Hausenblas. V několikadenních kurzech jsme studovaly filozofii, smysl a metodiku zmiňovaného projektu. Získané informace a dovednosti jsme poté zaváděly do školské praxe. Na konci studia jsem přijala výzvu, předvést jednu vyučovací hodinu tak, aby byly ukázány některé novodobé studijní metody. Lekce čtenářské gramotnosti byla nafilmována jako praktická ukázková hodina pro budoucí pedagogy. Naši žáci metodami ČG studovali a diskutovali na téma Navštívili naši Zemi mimozemšťané? Cílem bylo zachytit momenty, jak učitel vede třídu i jednotlivé žáky k dobrému porozumění čteného textu, k vytváření si vlastního názoru, umění si ho obhájit, přijímání názoru druhého a slušné diskusi. Žáci devátého ročníku prokázali, že umí předvídat, přemýšlet, zaznamenávat, horlivě diskutovat i sepisovat argumentační esej. Dle mého názoru i názoru všech přítomných vznikající videoukázka obstála na výbornou. Lekce měla spád s efektivním výsledkem, a jak tvrdil kameraman: Zvonila. Naši žáci pomáhají budoucím pedagogům Sběr pro Afriku Děkujeme všem, kteří podpořili akci našich žáků Sběr pro Afriku. Sběr byl realizován v rámci projektu Partnerství českých a keňských škol. Jeho cílem je navázat kontakt mezi žáky a učiteli v ČR a v Keni, multikulturní výchova a snaha o vytvoření pocitu partnerství lidí na celém světě. Za starý papír jsme obdrželi částku Kč. Finanční obnos bude předán prostřednictvím občanského sdružení Centrum Narovinu (zaměřuje se na zlepšení vzdělání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Africe) naší partnerské škole Bella Rehabilitation School v Nairobi. Jde o neformální základní školu zřízenou komunitou, která se snaží zlepšit životní podmínky osiřelým a jinak znevýhodněným dětem a mladistvým. Škola má 8 tříd pro 200 žáků do 16 let. Naše velké poděkování patří také Aleně Polanecké z Centra Narovinu za zprostředkování kontaktu. Mgr. Eva Srbová Pro naši školu byla velkou poctou návštěva předního propagátora alternativní výuky a zastánce aktivního čtení i psaní vedoucího k pochopení světa. Nejsou podstatné větné rozbory, testování či biflování škály ne vždy zapamatovatelných fakt. Jsem přesvědčen o tom, že děti by své mateřštině měly především rozumět, tvrdí profesor Hausenblas. Zároveň vznikla nezapomenutelná a neopakovatelná filmová památka na jednu vyučovací hodinu českého jazyka v naší škole. Velké díky patří především odvaze žáků 9.B, neboť jsme si společně složili jakousi malou maturitní zkoušku, abychom si dokázali své umění, vědění a čtenářské dovednosti. Tatáž hodina proběhla i v sousední paralelní třídě 9.C. Zde již sice kamera nezachycovala práci žáků, ale abychom byli trochu nervózní, pozvali jsme kolegyně paní učitelky z 2. stupně a ty si s námi hodinu užily. Vznikly nám nezapomenutelné školní vzpomínky. hodně jsme diskutovali i dlouho po hodině, neboť jsme se nemohli dohodnout a hlavně vyměnit své názory. I přes malý stres si myslím, že hodina byla vydařená a že bude natočený materiál panu učiteli pomocníkem v jeho přednáškách. školství Myslím si, že to byla dobrá zkušenost, protože natáčení člověk nemůže zažít denně. I téma bylo zajímavé a nevšední. Nejdříve jsem byla nervózní, ale pak to bylo fajn. Klidně bych si tuto hodinu zopakovala. Celá hodina mne bavila a nejvíce se mi líbilo to, že jsme dostali dva texty s odlišnými názory a dověděli jsme se něco nového. Líbilo se mi pracovat ve skupinách, kde každý měl svůj názor a s někým jsem se i v jistých názorech shodla. Na hodině mne zaujaly téma i texty. Poté bylo fajn si vyměňovat názory. Líbilo se mi, jak jsme komunikovali, abychom zkusili vymyslet svůj názor, zformulovat ho a říci ho ve skupince. Mohli jsme si napsat, co si o tom myslíme. Myslím si, že to byla velice pěkná hodina a dostali jsme velice zajímavé téma, nad kterým se výborně přemýšlelo. Trochu mi vadil kameraman, že se zabýval až moc do naší práce a kolektivu, ale myslím, že naše skupina odvedla skvělou práci a dokazovali jsme si svou pravdu. Chtěl bych poděkovat i paní učitelce za skvěle připravenou hodinu a práci, neboť takové hodiny bych si chtěl bez natáčení zopakovat, než tuto školu opustím. Moji milí deváťáci, mnoho štěstí v dalším studiu a děkuji vám. Jitka Predigerová, učitelka Čj a D Zástupci tříd se vypravili do nymburské základní školy Za celoroční práci jeli zástupci jednotlivých tříd z PARLAMENTU na výlet do Nymburka. Jejich cílem byla návštěva ZŠ Letců R.A.F. Čekalo je uvítání od pana ředitele, který je provedl po celé budově. Je tomu už pětatřicet let, co do ní vkročili první prvňáčci. Jedná se o sídlištní panelovou školu, která má velké přednosti, které některým městským školám chybí: dostatek prostoru kolem školy a velké hřiště. V současné době nese název ŠKOLA VZÁJEMNÉ ÚCTY A VESE- LÝCH BAREV...a barevná opravdu je. Přivítala nás barevnými třídami a chodbami. Po prohlídce školy se uskutečnil vzájemný souboj mezi naší a nymburskou školou ve vybíjené s nerozhodným výsledkem 1:1. Odměnou sportovců byl chutný oběd v místní školní jídelně. Pan ředitel popřál dětem hezké prázdniny a přislíbil návštěvu žáků a učitelů z Nymburka v naší škole. Mgr. Eva Srbová Odolen 7 8/

16 organizace a spolky Rybáři z Čenkova Dětské rybářské závody Místní organizace ČRS Odolena Voda pořádala Dětské rybářské závody na rybníčku Kovárna v Dolínku. Akce proběhla za podpory Města Odolena Voda. Závodů se zúčastnily děti z rybářského kroužku, ale mohly přijít i děti nerybáři. Na začátku si malí rybáři vylosovali číslo stanoviště a mohli začít chytat. Bohužel nepřálo počasí, takže účastníci chvílemi zmokli. Ale ani déšť malé rybáře neodradil a vydrželi až do konce. Součástí závodů byla i dovednostní zkouška v podobě chytání polystyrenových rybiček z dětského bazénku na čas. Za odměnu čekaly na děti opečené buřty s kečupem. Tímto děkujeme T. Zmrzlíkovi z Restaurace Klub za pomoc při občerstvení. Nervozita dětí stoupala, protože netrpělivě čekaly na výsledky a ceny. Na 1. místě se umístil Adam Janovský, na 2. místě Lukáš Malý, 3. skončil Vojta Dragoun. Dále se zúčastnili D. Velebil, A. Shaker, M. Dragoun a dva nerybáři A. Pavelka a K. Philipp. Všichni získali odměnu v podobě rybářských potřeb a byli nadmíru spokojeni. Už teď se těšíme na příští rybářské závody a doufáme, že se počasí vydaří a zapojí se více dětí. Výlov rybníčku Kovárna v Dolínku Výlov se konal Vzhledem k velikosti rybníka rybáři lovili rybníček pouze pomocí sítě. Vylovené ryby dali do kádí, které po výlovu vytřídili a rozvezli do rybníků Čenkov 1 a Čenkov 3. Rybníček se musel upustit a vylovit z důvodu rekonstrukce břehu, kterou má v plánu Město Odolena Voda. Vzhledem k tomu, že rybníček nemá přítok a je pouze dešťový, rybáři musí doufat, že po rekonstrukci bude hodně pršet. Děkujeme P. Laštovkovi za úschovu leknínů. Dále děkujeme J. Zikovi z TS, který pomohl s přípravou výlovu a rozvozem ryb traktorem, který zapůjčilo město. Děkujeme i SDH Dolínek za naplnění kádí vodou. Vodolský revír o prázdninách Fota: Michaela Malá Chcete-li získat informace, jak se stát našimi členy, můžete přijít každou první středu v měsíci (v červenci to bude výjimečně až druhou středu v měsíci ) do Restaurace Bodlák na Horním náměstí na Výborovou schůzi v 19:00. Může přijít nerybář i rybář, který je členem u jiné organizace (hostovačka). V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na ové adrese rádi vám odpovíme. Za MO ČRS Renata Malá Je sice čas prázdnin, ale příroda neodpočívá. Mláďata narozená na konci jara rostou před očima. Bažantí kuřata létají každým dnem o trochu lépe. Srnčata skotačí v blízkosti srny, přecházejí na zelenou potravu a poznávají svět okolo sebe. V červenci probíhá srnčí říje, o té jsme psali minulý rok. Od poloviny května je doba lovu srnce. Lov ovšem neprobíhá tak, jak se mnohdy prezentuje. Klíčové je stanovení skutečného stavu srnčí zvěře v revíru, a to sčítáním na začátku roku a průběžným sledováním na jaře. Každá honitba má stanoveny dva početní stavy pro každý druh zvěře, který se v ní vyskytuje. První je tzv. kmenový stav. Kmenový stav je minimální stav, kdy množství zvěře ještě zajišťuje přirozenou reprodukci. Pokud by tedy stav zvěře klesl pod toto číslo, bylo by velice nepravděpodobné, že by se sama bez zásahu člověka v budoucích letech rozmnožila zpět na původní stav. Druhé číslo je tzv. normovaný stav. Normovaný stav je maximální povolený stav, kdy zvěř ještě nepřiměřeně neškodí ekosystému, ve kterém žije. Je to tedy maximální povolená hranice počtu zvěře v revíru. Oba tyto stavy jsou stanoveny ministerstvem zemědělství. Úkolem myslivců je udržovat skutečný stav zvěře mezi těmito dvěma čísly. Počet zvěře, který se bude lovit, je tedy striktně určen podle zákona. A při tom všem musí myslivec při samotném lovu dbát ještě na chovnou hodnotu jedince, jeho kondici a zdravotní stav. U srnců se chovná hodnota určuje podle parůžků. Podle věku srnce rozeznáváme tři věkové třídy a pro každou jsou stanovena pravidla, který kus je možné ulovit a který se musí ponechat do dalšího 16 Odolen 7 8/2012

17 organizace a spolky chovu. Výsledkem takového mysliveckého hospodaření je tedy neustálé zkvalitňování genetické základny srnčí zvěře průběžným lovem nevyhovujících jedinců. Loví se i kusy viditelně nemocné a slabé. Dále se loví srnci s nějakou poruchou nebo vadou paroží, která může být způsobena úrazem nebo nemocí, a není vhodné takového jedince ponechat v honitbě. To jsou však raritní úlovky jako např. parukáři nebo srnci s jedním parůžkem. Jen pro zajímavost v naší honitbě se loví řádově jednotky kusů srnčí zvěře. Při tom všem ještě musí zbýt čas na sehnání plev do zásypů pro drobnou zvěř a rozvezení jadrného krmiva do zásobníků. To musíme stihnout ještě v srpnu, protože v září je již většina polí zorána nebo i zaseta a přístup k nim je tak velmi ztížen. Během prázdnin je také vhodný čas k posekání mysliveckého políčka, opravě našich zařízení v revíru a v neposlední řadě na dovolenou! Příjemné a odpočinkové prázdniny přeje za členy Honebního společenstva Odolena Voda Jaroslav Šimoník. Soutěž mladých hasičů Léto přichází a my už jsme myšlenkami na prázdninách u našich babiček, dědečků, na táboře anebo s rodiči u moře. Ale určitě jsme nelenošili. Dne byly poprvé u nás v Odoleně Vodě pořádány Hasičské závody mladších žáků a to ve štafetě 4 x 60 metrů a poté ve štafetě dvojic. Přípravu a organizaci si vzali pod svá ochranná křídla naši vedoucí kroužku mladých hasičů. Celý závod zaštítil starosta SDH Dolínek Petr Polák, kterému to v uniformě náramně slušelo. Naše obavy z toho, že nám nevyjde počasí, byly za okamžik rozprášeny a mohli jsme se soustředit pouze na závod. Celkem bylo přihlášeno 6 družstev, na první ročník to byla hezká účast. Po prezentaci a poradě rozhodčích vše začalo. Zápolení bylo urputné, ale ve smyslu fair play. Za chvíli už bylo jedno, kdo ke komu patří a každý fandil každému. Na vyhlášení vítězů nás přišla navštívit a odměnit starostka Odoleny Vody Ing. Dita Výborová. Paní starostka nám všem popřála, pochválila a hlavně povzbudila do dalších závodů a poté přišlo rozdávání cen. Malí Soptíci z Dolínku se opravdu vytáhli, získali jsme ve dvou disciplínách a těžké konkurenci 1 x první místo, 1 x druhé místo a 1 x třetí místo. No řekněte: na to, že to byly naše první závody ve štafetách, tak jsme kabrňáci. Ale jak nám řekli naši hodní vedoucí nesmíme usnout na vavřínech a trénovat dál. Po ohlédnutí za prvním ročníkem těchto závodů doufáme, že se z nich stane pěkná tradice a my budeme příští rok obhajovat poháry před více družstvy. Tak nám držte palce! Za oddíl mladých hasičů SDH Dolínek Patrik Kolbábek Foto: Archiv oddílu S větrem o závod Stalo se již mnoholetou tradicí, že první červnový pátek patří v Odoleně Vodě Velké ceně ČR v požárním útoku HZS krajů a HZS podniků. Letošní, již šestnáctý ročník, pokračoval svým třetím kolem 1. června na obvyklém místě, ve sportovním areálu Odolena Voda, který je proslulý téměř neustále vanoucím větrem, ale také tradičně nádherným slunečným počasím. A právě počasí bylo tentokráte zřejmě nejhorší za celých šestnáct let, jako vždy silný vítr a k tomu téměř trvalý déšť neslibovaly žádné hvězdné výkony. Opak byl však pravdou... Foto: Věra Horáčková Na start se postupně postavilo třináct sportovních družstev HZS krajů a podniků a s přibývajícími úspěšnými pokusy začínalo být jasné, že silný vítr bude letos výhodou. Vanul totiž přesně v ose soutěžní dráhy závodníkům do zad a voda z proudnic neuhýbala ani o milimetr. A výborné časy na sebe nenechaly dlouho čekat, hned ve třech pokusech byl první terč nastříkán pod hranicí národního rekordu. Bohužel se nikomu nepodařilo rekord překonat, ale i tak byla k vidění spousta nádherných útoků, prvních sedm družstev se vešlo do rozmezí 1,18 sekundy a čas 22,42 stačil pouze na 7. místo. Palmu vítězství si nakonec stejně jako před rokem odvezli reprezentanti HZS Moravskoslezského kraje ÚO Ostrava s časem 21,24 sekund, v těsném závěsu za nimi skončilo družstvo HZS Olomouckého kraje ÚO Prostějov (21,39) a na stupních vítězů doplnili tuto dvojici soutěžící z HZS Plzeňského kraje ÚO Domažlice (22,03). Celkově měla soutěž velmi dobrou úroveň a přejeme závodníkům mnoho úspěchů v dalších kolech. Partnery soutěže byli Letiště Vodochody a.s., Aero Vodochody a.s., Město Odolena Voda, Volejbal Odolena Voda, Asociace velitelů hasičských záchranných sborů podniků a firma R. Q. T. Group s.r.o. Oldřich Martinák, velitel jednotky HZS Odolen 7 8/

18 organizace a spolky / kultura a volný čas TANEČNÍ SKUPINA VODOLENKA srdečně zve do svých řad všechny holky i kluky ve věku 5 12 let, které baví tančit a ztvárňovat příběh pohybem. Trénujeme dvakrát týdně: ve středu a v sobotu. Bližší informace u vedoucích souboru a na Dni pro Vodolku. Foto: Petra Okrouhlíková Těšíme se na vás! Za TS Vodolenka Tamara Bučková a Martina Podzimková Kontakt: KLUB BERUŠKA Revoluční 305, Odolena Voda LETNÍ KURZ MAŽORETEK pro dívky od 3 do 10 let červenec až srpen Po absolvování letního kurzu mažoretek je možnost zařazení do dětského souboru MINI BERUŠKY od 3 do 5 let nebo do dětského souboru JUNIOR BERUŠKY od 6 do 10 let. TRÉNINK: od září 2012 každou středu hod. CENA: 320 Kč/měsíc PŘIHLÁŠKY: tel Oznamujeme, že veškeré kroužky a kurzy včetně dopolední školičky jsou přes letní prázdniny v provozu!!! Knihovna nové knihy Pro děti Jeff Kinney: Deník malého poseroutky. Ponorková nemoc. Další díl bestselleru pro děti od 10 let. Eva Bešťáková: Ježeček Dupálek, O zvířátkách a jiné příběhy Velká tiskací písmena pro první čtení generická metoda. Lenka Rožnovská: Školačka Kristýnka Čtení pro prvňáčky. Anthony Horowitz: Horory na dobrou noc, Tajemné příběhy. Maggie Stiefvaterová: Nářek Sara Shepardová: Roztomilé malé lhářky Literatura pro mládež. Beletrie Rupert Isaacson: Léčba koněm Pouť otce za uzdravením autistického syna pomocí hipoterapie. Táňa Keleová-Vasilková: Dva životy Monika Peetzová: Úterní ženy Markéta Dočekalová: Něco za něco Petr Šabach: Máslem dolů Romány ze současnosti. Jarmila Pospíšilová: Boty do nebe Michael Connelly: Pátý svědek Detektivní romány. Nojoud Ali: Dětská nevěsta Pravdivý příběh dětské oběti z Jemenu. Sabine Ebertová: Rozhodnutí porodní báby Třetí díl ságy z raného středověku. Barbara Erskinová: Úkryt před světlem Dramatický příběh ze současnosti, do něhož zasahují stopy dějů ze 17. století. Otomar Dvořák: Smrt ve stříbrné zbroji Historický román o významné postavě našich dějin Ludvíku Jagellonském. Odborná literatura Lina Heydrich: Můj život s Reinhardem Vzpomínky manželky R. Heydricha. Dušan Tomášek: Nevyhlášená válka Boj o Slovensko Ladislav Keller: Únosy dopravních letadel v Československu Protiprávní činy v historii našeho civilního letectví. Klaus Oberbeil: Ovoce a zelenina jako lék Strava, která léčí. Jonny Bowden: 100 nejzdravějších jídel pro nastávající maminky Užitečné informace o potravinách. Česká republika od A do Z Turisticko-vlastivědná encyklopedie. Naďa Střelbová 18 Odolen 7 8/2012

19 kultura a volný čas Výstava žáků ateliéru Dušana Šoltyse, Minigalerie, Fota: Jan Liška 3. ročník salonu VOSA proběhne v září Autory, kteří mají zájem se prezentovat na této výstavě, prosíme o přihlášení do Přihlášky přijímá: Pavel Novotný, , Bohnice Máslovice Pohodový závod na kánoích, kajacích i jiných plavidlech z Bohnic do Máslovic. Možná je i zkrácená trasa Klecánky Máslovice. Start lodí ve 13 hodin v Bohnicích, ve 14 hodin v Klecánkách. V cíli ocenění vítězných posádek, občerstvení, hudba. Přihlášky mailem nebo poštou (Obecní úřad Máslovice, Pražská 18, PSČ: ) nejpozději do 10.7.!!! Podrobnější informace na nebo na tel: , V. Sýkorová. UPOZORNĚNÍ: Možnost zapůjčení lodě! Zájemci hlaste se nejpozději do 30.6.!!! Odolen 7 8/

20 kultura a volný čas Do Českého ráje, do podzemí a na šutry Dobrý den, vážení čtenáři. Tentokrát máme před sebou dva letní měsíce a tak se vydáme poněkud dále podíváme se do Bozkovských dolomitových jeskyní, nenecháme si ujít Železný Brod, na zpáteční cestě navštívíme Votrubcův lom a vyšplháme na Kozákov. Je toho dost, ale ten kraj pod pohraničními horami je tak krásný Vydáme se směrem na Turnov, odkud budeme pokračovat na Železný Brod. Asi to většina z vás zná, ale dovolím si upozornit na skalní hrad Vranov, spíše známý jako Pantheon, který uvidíme při průjezdu Malou Skálou. Ten pohled je prostě nádherný. Je přístupný a nebudete litovat, když se na něj vydáte. Pochází z 15. století a byla to původně gotická pevnost. Později byl postupně v držení mnoha šlechtických rodů. Jeden z vlastníků, František Zachariáš Römisch, jej nechal v roce 1802 přestavět na Pantheon památník slavných tehdejší doby. Je to nejdelší skalní hrad v České republice, měří na délku 400 metrů! Ale pojeďme dále. Když projedeme Železným Brodem na náměstí 3. května, odbočíme vpravo směrem na most přes Jizeru, ale na první odbočce uhneme vlevo, na nábřeží Obránců míru a dále pojedeme po silnici č Mineme soutok Jizery a Kamenice, potom chvíli budeme sledovat břeh Kamenice, poté potoka s poetickým jménem Vošmenda a až projedeme Dolní Bozkov, tak zpozorníme, protože nás čeká vracečka na vlastní cíl naší cesty Bozkov a místní jeskyně. Jeďte pořád po hlavní silnici, a když minete bozkovský obecní úřad, tak kousek za ním je vpravo odbočka na parkoviště. Je označené, téměř nelze minout. Tam nechte auto a pokračujte pěšky podle místního značení, které vás dovede až ke vchodu do jeskyní. Jako ve všech jeskyních, také tady je i v parném létě chladno, doporučuji mikinu či svetr. Na webových stránkách mají toto upozornění: Z důvodů velkého zájmu návštěvníků v letní turistické sezoně doporučujeme zajistit si rezervaci telefonicky předem. Re- Fota: Ivan Pekárek zervaci prohlídek jednotlivců a rodin přijímáme ve všední dny od 8 do 10 hodin dopoledne, v so a ne od 9 do 10 hodin dopoledne na tel. čísle , rezervaci skupin po celou návštěvní dobu. To jen pro pořádek, že jsem vás varoval před návalem. Samotné jeskyně a jejich historie vám budou představeny v průběhu prohlídky. Byly objeveny v roce 1947 a zpřístupněny až v roce Jejich součástí je i největší jeskynní jezero v ČR tzv. Jezerní dóm. A nejen ten stojí za vidění. Druhým zastavením na cestě bude Kozákov, 734 m vysoký kopec v Českém ráji a na jeho úpatí i Votrubcův lom, kde se můžete změnit v prospektory a hledat drahé kameny. A na Kozákov se nejlépe dostaneme, když pojedeme z Bozkova zpět, až na tu vracečku a tam navážeme na původní směr a budeme pokračovat po silnici 288 do Semil. V Semilech přejedeme po jediném možném mostě Jizeru a budeme pokračovat Nádražní ulicí až na křižovatku s Luční, do které vpravo zahneme. Ta se nám změní na ulici Jana Žižky. Za železničním přejezdem na ní naváže ulice Kozákovská a po té budeme pomalu opouštět město. V místech, kde je po levé ruce rozvodna, bude Kozákovská uhýbat vpravo. Projedeme typickou českou vesnicí Lhotou, poté Bačovem a už je vidět, za malým lesíkem, obec Kozákov. Auto necháme zaparkované v obci a pěšky se vydáme podle ukazatelů k Votrubcovu lomu. Po zaplacení malého vstupného se vám naskytne šance vyzkoušet si, jestli je pravdivé rčení, které do světa vypustili středověcí italští prospektoři. Ti tvrdili, že: Kámen, který v Čechách pasáček po krávě hodí, má často větší cenu než celé stádo. Dobré je mít svoje kladívko a také notnou dávku trpělivosti, protože ne každý kámen je drahý Jen pro zajímavost, z oblasti Kozákova pocházejí například malé jaspisy, které zdobí sarkofág v kapli zasvěcené svatému Václavovi v chrámu svatého Víta na Pražském hradě. A až vás už budou bolet ruce a v mošničce budete mít drahých kamenů alespoň za tři zlatky, bude čas na pomalý návrat domů. Opět musíme projet Turnovem, najet na R10 a potom už vám jen přeji hezký zbytek dne a pohodovou cestu domů. Přeji vám pěkné počasí, hezké zážitky a příjemné léto. Ivan Pekárek 20 Odolen 7 8/2012

ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 10/2014

ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 10/2014 zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 10 2014 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní otevření nových tříd mateřské školy a školní družiny, 1. září Fota: Zdeněk

Více

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září.

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. ODOLEN 10 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Den pro 10/2013 Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. 1 fotogalerie Den

Více

Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Shrnutí roku 2011 Vážení spoluobčané, máme nový rok 2012. Předně bych vám ráda popřála šťastný novoroční

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015 ODOLEN zpravodaj města Odolena Voda 5 2015 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Zdeněk Kocur O Vodolskou kapku, Odolena Voda, 25. 4. 2015. Více fotografií na: www.odolka2015.estranky.cz

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 62015 Fota: Zdeněk Kocur Staročeské máje v Dolínku, Odolena Voda, 16. 5. 2015. Více fotografií na: www.odolka2015.estranky.cz

Více

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Denní stacionář pro seniory a dlouhodobě nemocné V nově zrekonstruovaném městském prostoru v ulici Pod

Více

Odolen 5 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 5 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 5 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Archiv TS Vodolenka Taneční skupina Vodolenka při ZŠ získala hlavní cenu v kategorii Současný tanec

Více

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu.

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. Odolen 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Fota: Petr Štefl Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. 1 zprávy z radnice Volby do zastupitelstva

Více

Odolen Zpravodaj města Odolena Voda

Odolen Zpravodaj města Odolena Voda 12/2011 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda Z. Kocur P. Novotný Z. Kocur Z. Kocur Vodolský dukát Odolena Voda bude mít své platidlo Za přítomnosti starostky Odoleny Vody Ing. Dity Výborové a místostarosty

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 42015 Fota: Zdeněk Kocur O nejaktivnějšího dětského čtenáře roku 2014, městská knihovna, 25. 2. 2015. Více fotografií

Více

OdOlen. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. OdOlen 2/2013. Foto: Zdeněk Kocur. Foto: Pavel Novotný

OdOlen. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. OdOlen 2/2013. Foto: Zdeněk Kocur. Foto: Pavel Novotný 2 OdOlen zpravodaj města Odolena Voda 2013 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Foto: Zdeněk Kocur Foto: Zdeněk Kocur Foto: Zdeněk Kocur Foto: Pavel Novotný OdOlen 2/2013 1 fotogalerie

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 7-8 2014 Fota: Zdeněk Kocur Jarní roztančení, sportovní hala a diskotéka Santa Maria, 6. a 7. 6. Fotografie z

Více

ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září.

ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. ODOLEN 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Vernisáž 11/2013 Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. 1 fotogalerie Odolenfest,

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Zpravodaj mûsta Odolena Voda 1 Zpravodaj mûsta Sousedé se společně bavili, tentokrát na Vodolce Nevím přesně, kde jsem tento výrok četl a zda jej vůbec ocituji správně, ale zněl asi takto: Technika překonala všechny vzdálenosti, ale

Více

ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš

ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 vyšlo 27. 3. 2014 www.tisnov.cz Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš Cvičení jihomoravských hasičů v Tišnově Foto: Aneta Nejezová Masopustní trhová slavnost

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

5I2012. z obsahu ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO. květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz. měsíčník I

5I2012. z obsahu ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO. květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz. měsíčník I 5I2012 měsíčník I květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO Na středečním Zastupitelstvu 25. dubna byl na návrh zastupitelky Johany Novotné (ČSSD)

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více