Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika školy Název školy Základní škola a mateřská škola Osvětimany Adresa školy Osvětimany č. 282, PSČ Právní forma IČO IZO ZŠ Identifikátor školy Vedení školy Příspěvková organizace Ředitel: Mgr. Petr Orlický Zástupkyně ředitele: Mgr. Milena Vaculíková Kontakt tel , mob Mateřská škola: , Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne: Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne: 2. Zřizovatel Název zřizovatele Adresa zřizovatele Kontakt Úřad městyse Osvětimany Osvětimany č. 350, Osvětimany tel

2 3. Školská rada Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt tel Členové školské rady od Jmenovaní zřizovatelem školy Volení pedagogickými pracovníky školy Volení zákonnými zástupci žáků Mgr. Lubomír Berka Otakar Berka Aleš Pfeffer Mgr. Ivana Borčová Mgr. Milena Vaculíková Mgr. Lenka Vavrušová Bc. Marta Brucháčková Petra Hýsková Ing. Eva Náplavová Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejich členů. Funkční období členů školské rady trvá tři roky. Zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda. O schválení dokumentu rozhodne školská rada do jednoho měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Ředitel školy je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Podněty a oznámení školské rady jsou vedením školy v rámci zákonných mezí akceptovány. Školská rada se vyjadřovala a schvalovala školní řád a výroční zprávu. Zástupci ze strany pedagogů informovali na poradách ostatní členy o činnosti a výsledcích školy. 4. Spolupráce školy s ostatními subjekty a ) Pravidelná spolupráce se starosty obcí ze spádového obvodu školy, do něhož spadají obce Hostějov, Stříbrnice, Újezdec, Medlovice, Vřesovice a Osvětimany. Starostové se účastní slavnostního zahájení školního roku, projednání rozpočtu, vyhlášení nejlepších žáků školy, účastní se slavnostního rozloučení v obřadní síni v Osvětimanech, každá obec obdarovává své žáky věcnými dary. b ) Spolupráce se Sdružením rodičů při ZŠ a MŠ Osvětimany Základní škola poskytuje Sdružení rodičů prostory na pravidelné schůzky. Sdružení rodičů financuje dopravu na různé akce pořádané školou. Vykazuje mnoho aktivit jako např. - vítání prvňáčků při zahájení školního roku, pořádání výtvarných dílniček, oslava Dne dětí, finanční příspěvek na nákup knih do školní knihovny, finanční příspěvek na lyžařský kurz žákům ze 7. třídy. Největší akcí je uspořádání školního plesu, který je každoročně zahájen polonézou žáků devátých tříd, kterou nacvičují v rámci společenské výchovy v kurzu tance pod vedením p. uč. Uřičářové. c ) Spolupráce s vedením městyse Starosta městyse Osvětimany se každoročně účastní slavnostního zahájení školního roku, připravuje slavnostní pasování žáků 9. tříd a rozloučení se žáky posledního ročníku v obřadní síni městyse Osvětimany. Zde se uskutečnila i beseda žáků 9. třídy s panem starostou a 2

3 místostarostou. Každoročně se dostává navíc nejlepším žákům naší školy přijetí u pana starosty. Žáci ZŠ a MŠ pravidelně připravují pro občany městyse tato kulturní vystoupení Vánoční rozjímání, Den matek, vítání občánků, obchůzku na Mikuláše. Výtvarné práce našich žáků zdobí prostory Úřadu městyse Osvětimany. d ) Spolupráce s SVP Help Uherské Hradiště se uskutečňuje dle potřeby školy. e ) Spolupráce s PPP Uherské Hradiště a SPC Zlín Probíhá v rámci integrace žáků ZŠ a práce s tělesně postiženým žákem 9. ročníku. f) Spolupráce se zubní lékařkou Dvakrát ročně se uskutečňují preventivní prohlídky žáků školy a následné ošetření. Výtvarné práce našich žáků zkrášlují prostory čekárny a ambulance. g ) Spolupráce se šachovým oddílem Osvětimany Žáci školy z řad členů šachového oddílu se pravidelně umísťují na předních místech v okresních a krajských soutěžích. Výborná práce šachového kroužku přinesla na turnajích řadu vítězství. h) Spolupráce s DPS Osvětimany. Žáci ZŠ a MŠ pravidelně připravují pro obyvatele Mikulášskou nadílku (pečené perníky, drobné dárečky), poskytují své práce na výzdobu DPS. Obyvatelé spolupracují se školou v rámci sběru druhotných surovin. 11 ) ZŠ a MŠ poskytuje sportovním organizacím okolních obcí k činnosti a tréninkům prostory tělocvičny školy. 5) Vykonávané činnosti školy Kapacita Základní škola IZO : žáků Mateřská škola IZO : dětí Školní družina IZO : žáků Školní klub IZO : Školní jídelna IZO : jídel 6) Charakteristika školy - výkony Ročník Počet tříd (skupin) Počet žáků Počet žáků ve třídě (skupině) I. stupeň ,4 II. stupeň , 5 Školní družina

4 Školní klub Mateřská škola Školní jídelna 122 7) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Název zvoleného vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Číslo jednací V ročnících Počet žáků ŠVP ZV roč. 128 Nabídka volitelných předmětů: 7. ročník Sportovní výchova Výpočetní technika Německý jazyk 8. ročník: Sportovní výchova Výpočetní technika Německý jazyk 9. ročník Sportovní výchova Výpočetní technika Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky náboženství nepovinný předmět 8) Materiálně-technické vybavení školy Učebny 16 Odborné učebny F a Ch, Př, Vv, školní knihovna, Učebny pro výuku pracovních činností Školní dílna, cvičná kuchyňka, učebna v přírodě Sportovní zařízení 2 tělocvičny, asfaltové hřiště, hřiště na kopanou, házenou, doskočiště Vybavené učebny audiovizuální a výpočetní technikou 1 počítačová učebna s počítači připojenými na internet, 2 interaktivní tabule, dataprojektor Žákovský nábytek vybavení tříd nastavitelným nábytkem 100% kabinetů je vybaveno počítači s připojením Vybavení kabinetů a sborovny na internet, kopírovací stroj ve sborovně a v kanceláři hospodářky Školní družina 1 oddělení, nový nábytek, Tv, DVD, PC Školní klub 1 oddělení, Tv, DVD MŠ Tv, PC, kopírovací stroj, nový areál zahrady 4

5 9) Zařízení školního stravování do Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměstnanci školy a důchodci Ostatní (cizí)) ŠJ úplná Školní jídelna zajišťovala celodenní stravování pro 24 dětí mateřské školy. Počet pracovníků školního stravování do Fyzické osoby 4 Přepočtení na plně zaměstnané 3,2 1 vedoucí školní jídelny - úvazek 0,7 1 hlavní kuchařka - úvazek 0,9 2 pomocné kuchařky - úvazek 2 x 0,8 Počet pracovníků školního stravování po změnách od do Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané 1 vedoucí jídelny - úvazek 0,8 1 hlavní kuchařka - úvazek 1,0 1 pomocná kuchařka - úvazek 1,0 2 uklízečky - úvazek 2 x 0,125 (pomocné kuchařky) 5 3,05 Počet pracovníků školního stravování od Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané 1 vedoucí jídelny - úvazek 0, 8 1 hlavní kuchařka - úvazek 1,0 1 pomocná kuchařka - úvazek 1,0 3 2,8 Vedoucí školní jídelny se zapojila do dvou celorepublikových projektů: Školní mléko a Ovoce do škol. V rámci projektu Školní mléko si všichni žáci měli možnost zakoupit za výhodnou cenu dotované mléčné výrobky dle aktuální nabídky daného měsíce. Díky projektu Ovoce do škol dostávali žáci I. stupně 1x - 2x měsíčně ovocnou, nebo zeleninovou svačinku zcela zdarma. Cílem je vést žáky ke zvyšování spotřeby ovoce a zeleniny a následně rozvíjet u dětí zdravé stravovací návyky. 5

6 Část II. Údaje o pedagogických pracovnících školy 1) Odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků % Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb % ; 2) Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Pedagogická praxe Aprobace Vzdělání 1. ředitel 1 19 M, Z VŠ 2. zástupce ředitele ,Čj 2.st. VŠ 3. učitelka VŠ 4. výchovný poradce 1 8 Sociální pedagogika 5. učitel VŠ 6. učitel 1 28 M, Inf. VŠ 7. učitelka 1 24 Učitelství pro ŠMVZP 8. učitelka 0,27 6 studentka VŠ VŠ vychovatelka 0,50 5 studentka VŠ VŠ 9. učitel 1 8 Ov, Rv VŠ 10. učitelka 1 24 Čj, D VŠ 11. učitelka VŠ 12. vychovatelka 0,5 20 ŠD SPgŠ asistent pedagoga VŠ VŠ 0,90 20 ŠD SPgŠ 13. učitelka 1 3 Pp, M VŠ 14. ved.učitelka MŠ 1 29 MŠ SŠ 15. učitelka 1 15 MŠ VŠ 16. učitelka 1 Pp, Z VŠ 6

7 Věkové složení učitelů Věkové rozmezí učitelé muži ženy Do 29 let let let 1 6 Nad 50 let 2 1 Důchodci - - Celkem 4 12 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název semináře, studia Počet osob Koučink 1 BOZP 2 Školení metodiků prevence v Uh. Hradišti 1 Školení metodiků prevence ve Zlíně beseda s policií 1 Školení UP - UB 1 Školení EVVO Vsetín 1 Závěrečná konference vzdělávání vedoucích pracovníků 2 Minimalizace šikany 4 Terénní a projektová výuka NP Podyjí 1 Školení výchovných poradců 2x 1 Setkání dyslektických asistentů 2x 1 3) Školní družina, školní klub Zařízení Počet oddělení, skupin Počet dětí Počet vychovatelů ŠD ŠK Nepedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Pracovní zařazení, funkce Úvazek 1 hospodářka 0,9 1 školník, topič 1,0 + 0,3 3 uklizečky 3 x 0,8 1 uklizečka - školnice 0,65 7

8 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků za 2. pololetí 2011/ 2012 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem za I. st Celkem za II. st. Celkem za školu Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2011/2012 Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9. ročník 14 nižší ročník 0 Celkem 14 Školní rok Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 2011/12 4 leté studium 8 leté studium Počet žáků

9 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2011/2012 Název školy Gymnázium Uherské Hradiště 2 Gymnázium Kyjov 1 Střední zdravotnická škola a VOŠ Brno zubní technik 1 Střední škola Mesit Uh. Hradiště 1 Obchodní akademie, VOŠ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Střední odborná škola Mojmír 2 Přijato 2 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec analýza potravin 1 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec lesní mechanizátor 1 Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uh. Hradiště strojírenství 1 Střední průmyslová škola a OA Uherský Brod 1 Střední odborná škola Kyjov automechanik 1 3. Výchovná opatření za školní rok 2011/2012: NTU napomenutí třídního učitele DTU důtka třídního učitele DŘŠ důtka ředitele školy Třída Počet žáků NTU DTU DŘŠ 2. st. z chování 3. st. z chování Celkem

10 Snížený stupeň z chování za 2. pololetí: Stupeň chování Počet Nejčastější důvody udělení výchovných opatření: za neplnění školních povinností za nedostatečnou přípravu na vyučování za nevhodné chování, krádeže jiné Žákům byly uděleny pochvaly za: dosažení vyznamenání účast na soutěžích příkladné chování úspěchy sportovní a vědomostní pomoc spolužákům a práci pro třídu svědomité plnění svěřených úkolů sběr papíru reprezentaci školy přípravu školních akcí a za veřejná vystoupení Část IV. Rozhodnutí ředitele 1. Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2011/2012 : Zápsaní do 1. třídy 2011 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. tř Zápsaní do 1. třídy 2012 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. tř

11 Část V. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) školní metodik prevence výchovný poradce dyslektický asistent asistent pedagoga fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání Výchovný poradce 1 proškolení VŠ Školní metodik prevence 1 proškolení VŠ Dyslektický asistent 1 spec. pedagogika VŠ Asistent pedagoga 1 proškolení SPgŠ. 2. Problematika výchovného poradenství : Výchovná poradkyně Mgr. Jana Brzicová má na starosti všechny oblasti, které jsou spojeny s problematikou výchovného poradenství. Klíčová byla role i během administrativního procesu spojeného s podáváním přihlášek na střední školy. Žáci ve školním roce 2011/2012 dostali možnost podávat dvě přihlášky, a přestože to není naší povinností, dětem i rodičům jsme přihlášky vytiskli a výchovná poradkyně intenzivně pomáhala s vyplňováním těchto přihlášek. Během celého roku využívali žáci i rodiče aktuální informace na nástěnce a na stránkách školy. Školu často navštěvovali zástupci SŠ a SOU, kterým byly umožněny besedy přímo se žáky. Velmi příznivý ohlas mívá beseda na Úřadu práce v Uherském Hradišti. Beseda je zaměřena na volbu profesní orientace žáků devátých ročníků. Upustili jsme od účasti na Burze středních škol, a to především proto, že z blízkého Uherského Hradiště se burza přesunula do Zlína. Žákům jsme umožnili individuální účast na této burze, tuto možnost někteří žáci využili. Dále mají žáci možnost na webových stránkách určených pro volbu povolání vyplňovat testy volby povolání. Test volby povolání je určen žákům základních a středních škol starším 13 let, kteří stojí před rozhodováním o své další studijní a profesní dráze. Test zohledňuje jak schopnosti a vlohy žáka, tak jeho zájmy a představy o budoucím uplatnění. Samozřejmě pracujeme i s žáky nižších ročníků. Na konci školního roku se v 8. ročníku uskutečnily SCIO testy, z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, ve 11

12 kterých naši žáci obstáli velmi dobře v českém jazyce, v obecných studijních předpokladech a průměrně v matematice. Výchovné poradenství obnáší také spolupráci s dyslektickým asistentem při výběru žáků s vývojovými poruchami učení a chování, konzultace s rodiči žáků 9. ročníku a s rodiči rizikových rodin. Dále spolupracuje se školním metodikem prevence při předcházení škodlivých patologických jevů. Novinky ve školním roce 2011/12 pro přijímaní žáků na střední školy Ve školním roce 2011/2012 mohl uchazeč pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat pouze dvě přihlášky. Uchazeči podávali přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou měli zájem. Nepředkládali je prostřednictvím základní školy. Do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložili tzv. zápisový lístek. Za přihlášky na střední školy tzv. veřejné školy (tj. školy, jež jsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí) žáci poplatky neplatili. 3. Individuální integrace Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 1., 2. 2 Tělesné postižení 8. 1 S vývojovými poruchami chování - - S vývojovými poruchami učení 1.,2.,3.,4.,6.,7.,8. 13 Péče o integrované a talentované děti: Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo Dyslektický a logopedický kabinet celkem 16 žáků z 1., 2., 3., 4., 6.,7. a 8. ročníku. Logopedická péče byla poskytována 1 x týdně dvěma žákům, a to jednomu z 1. ročníku a dalšímu žákovi ze 2. ročníku. Při péči o 1 žáka z 1. třídy škola spolupracuje s SPC Zlín, pracoviště v Uherském Hradišti, jehož pracovnice byla 2x na kontrolní návštěvě ve škole. Třídní učitel a logopedická asistentka následně vyplňovali dotazník o žákovi a odesílali ho na další vyšetření do SPC. Logopedická péče se zaměřuje na odstraňování poruch výslovnosti a upevňování správných mluvních návyků. Do dyslektického kroužku chodilo v průběhu školního roku 2011/12 třináct dětí. Všichni byli zařazeni do nápravné péče poté, co padlo podezření na některou vadu učení. Pak byli žáci odesláni na odborné vyšetření do PPP. Na základě vyšetření vydala PPP zprávu a doporučení k integraci a nápravné péči v DK při škole (resp. k přechodnému diagnostickému pobytu). Podle doporučení byl sestaven pro každého integrovaného žáka individuální plán práce ve výuce a v dyslektickém kroužku, který zohledňuje jeho omezení a zahrnuje vhodné metody a postupy, vedoucí k úspěšnému zvládnutí učiva. Integrovaní žáci navštěvovali dyslektický kroužek 1x (v některých případech 2x) týdně většinou v době po vyučování nebo v hodinách českého jazyka, anglického jazyka výchovných předmětů - výtvarné výchovy, pracovních činností a tělesné výchovy. 12

13 V dyslektickém kroužku pracují žáci pod vedením dyslektické asistentky podle pokynů PPP. Oporou a východiskem práce dyslektické asistentky jsou pracovnice PPP, se kterými se v průběhu školního roku několikrát setkává (dle potřeby) buď v naší škole nebo v PPP. Pracovnice PPP též vykonávají kontrolu nad vypracovanými individuálními plány, prací v dyslektickém kroužku a aktuálním stavem integrovaných žáků. Při výuce byly používány nejrůznější kompenzační pomůcky pracovní sešity, dřevěné didaktické pomůcky, PC programy, bzučáky, čtenářské tabulky aj. pomůcky, které jsou uvedeny v individuálním vzdělávacím plánu, pomáhají žákům při nápravě obtíží a motivují je k další práci Asistentka pedagoga pracovala s integrovaným žákem v 8. třídě podle individuálního výchovně vzdělávacího programu, který v maximální míře respektuje postižení dítěte. Tento žák neabsolvoval tělesnou výchovu a pracovní činnosti, z těchto předmětů nebyl klasifikován. Individuální plán v jednotlivých předmětech se týkal celkové úpravy organizace výuky, obsahového rozvržení učiva, formy zadávání domácích úkolů, způsobu hodnocení a klasifikace a pedagogických postupů. 4. Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2011/2012 Na naší škole působí jako školní metodik prevence Mgr. Lenka Vavrušová. Úkolem metodika prevence je tvorba minimálního preventivního programu a podílení se na jeho realizaci. Součástí jeho práce je také spolupráce s pracovníky školy (sledování projevů soc.- patologických jevů, jejich řešení, dostupnost odborných informací a materiálů), hodnocení programu v rámci závěrečné zprávy. V tomto školním roce se pedagogové na naší škole zaměřili na zdravé vztahy mezi žáky, na zdravé myšlenky, drogovou problematiku, prevenci šikany, bezpečnost silničního provozu, zamezení drobných krádeží a na péči o okolí školy. V listopadu proběhla odborná beseda pro žáky 9. třídy zaměřená na extremismus a antisemitismus. V prosinci jsme se zapojili do akce zaměřené na boj proti AIDS Červená stužka. Peer aktivisté se zúčastnili workshopu a přednášky v PPP Uherské Hradiště, prováděli za pomoci metodika prevence preventivní programy na 1. stupni. Od ledna do března se žáci 2., 3., 6. a 8. třídy účastnili preventivních besed, které k nám přijeli provést odborníci z Centra pro rodinu Zlín (témata Lidé kolem mě, Moje místo v životě a mezi lidmi, Zdravé myšlenky aj.). V březnu absolvovali žáci 2. a 6. třídy preventivní program realizovaný HZS Uherské Hradiště Hasík. Měsíc duben byl zaměřen na bezpečnost silničního provozu proběhlo školní kolo soutěže v jízdě zručnosti na kole. Mezi další preventivní akce na naší škole patří projekty Mléko do škol, Ovoce do škol, Zdravé zuby. Díky výchovné činnosti třídních učitelů nepřekračuje chování většiny žáků normy. Pokud se objeví nějaké sociálně patologické jevy, snažíme se je ihned řešit a postupovat v zamezení dalších projevů nežádoucího chování. Prostřednictvím anonymních dotazníků víme např. o kouření žáků na 2. stupni, konzumaci alkoholu (po vyučování). V průběhu roku jsme řešili krádeže peněz, mobilních telefonů, čím dál více jsou problémy s vulgární mluvou. V loňském školním roce bylo na naší škole řešeno podezření na šikanu. Po důkladném šetření vyšetřovací komisí (školní metodik prevence, výchovný poradce, zástupce ředitele školy) a ředitelem školy nebyla šikana prokázána. Protože však bylo chování obviněných žáků velmi nevhodné, schválil těmto žákům pedagogický sbor na závěrečné klasifikační poradě udělení důtky třídního učitele a důtky ředitele. Prostřednictvím všech výše jmenovaných preventivních projektů se snažíme minimalizovat soc.- patologické jevy. Naše škola úzce spolupracuje s Pedagogicko- 13

14 psychologickou poradnou v Uherském Hradišti, SPC Zlín, SVP Help Uherské Hradiště, sociálním odborem Městského úřadu Uherské Hradiště a Centrem pro rodinu Zlín. 5. Hodnocení práce ve školní družině Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školní družinu 30 dětí. Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra. Školní družina umožňuje dětem odpočinkové činnosti (aktivní i klidové), přípravu na vyučování, zábavnou formou zde děti získávají potřebné vědomosti a dovednosti, rozšiřují získané poznatky pomocí her a soutěží. I v tomto školním roce se děti z družiny zúčastnily sportovních, dopravních a výtvarných soutěží pořádaných v rámci okrsku školních družin. Na podzim se konala oblíbená drakiáda, v podzimních dnech se ve družině tvořilo z přírodnin. V adventním čase jsme uspořádali vánoční dílničky, ve kterých si děti vyrobily dárečky a vánoční přáníčka pro své blízké. V lednu se konala soutěž v malování s názvem Bude zima, bude mráz, kterou připravila ZŠ Zlechov. Monika Pešková byla úspěšná a obsadila 2. místo. V zimním mrazivém počasí jsme využívali ledovou plochu na školním hřišti. V březnu jsme u nás přivítali okolní školní družiny v literárně-dramatické přehlídce, ve které se naše děti ukázaly s pohádkou Popelka. Do nácviku pohádky se s radostí zapojilo 15 dětí. V dubnu se konal tradiční Den čarodějnic plný čarodějných úkolů a her. V červnu na florbalovém turnaji ve Zlechově vybojovaly naše děti 1. místo a získaly zlatý pohár. 6. Hodnocení práce ve školním klubu Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školní klub 66 dětí pod vedením Lic. Martiny Kockové. Ranní klub byl určen pro žáky 1. a 2. stupně, odpolední klub pro žáky ze 2. stupně. V rámci klubu se rozvíjí i činnost mnoha kroužků: taneční kroužek pro mladší děti, taneční kroužek pro starší, populární zpěv, dramatický kroužek, angličtina na počítači, angličtina s interaktivní tabulí, francouzština. Školní klub se podle ŠVP snaží nabídkou zájmových kroužků motivovat žáky ke smysluplnému trávení volného času a rozvíjet v nich praktické dovednosti. Mezi nejvýznamnější akce Školního klubu v loňském roce patřily: Halloween, Vánoční rozjímání, Valentýn, Filmový festival pro děti a mládež ve Zlíně a Den matek. 7. Hodnocení práce v mateřské škole Ve školním roce bylo zapsáno do MŠ 24 dětí, z toho 5 děvčat a 19 chlapců. Všechny děti byly přijaty na celodenní provoz. Do 1. třídy odešlo celkem 6 dětí: J. Vašek, V. Struha, T. Pelikán, D. Čevelík, O. Hlaváček a A. Vrtal. U dvou dětí požádali rodiče o odklad povinné školní docházky. Výchovně vzdělávací činnost podle ŠVP byla zaměřena na vytváření co nejpříznivějších podmínek pro osobní, emocionální a fyziologický rozvoj dětí. Naší snahou bylo a je usnadnit co nejvíce dětem přestup z MŠ na ZŠ a podpořit jejich další vzdělávání. Učíme děti odpovědnému chování k sobě, k ostatním lidem, ke svému okolí, zvířátkům a přírodě. Plně využíváme krásné přírody a okolí MŠ, krás regionu, spolupráce s rodiči, se ZŠ, s okolními MŠ a veřejností. Do všech činností nenásilně zapojujeme ekologickou výchovu, učíme děti rozeznávat a třídit odpad, sbírat starý papír, seznamujeme je s nebezpečím některého odpadu. Učíme děti vnímat prostředí kolem sebe, poznávat, co nám i přírodě škodí, hledat způsoby, jak můžeme pomoct. Jednou z nezanedbatelných složek 14

15 každodenní výchovy je rozvoj estetického cítění u dětí, k němuž přispívá i pěkné výchovné prostředí. Máme radost, že se nám v tomto školním roce podařilo estetickou úroveň opět zvednout. Ve třídě byl vyměněn starý nábytek za novou barevnou sestavu skříněk i s kuchyňkou, v šatně jsou nové skříňky na osobní věci dětí. Od nadace "Děti, kultura a sport" jsme za úspěšný projekt získali částku 15 tisíc korun, které byly použity na pořízení pružinových houpaček na zahradě MŠ. Část V. Jiné významné výchovné a vzdělávací aktivity školy 1. Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2011/2012 Název kroužku Vyučující Počet žáků 1. Angličtina na počítači - ŠK Lic. Martina Kocková, DiS Dyslektický a logopedický Mgr. Alena Knápková Dramatický kroužek, ŠK Lic. Martina Kocková, DiS Angličtina na interaktivní tabuli, Lic. Martina Kocková, DiS 13 ŠK 5. Francouzština Lic. Martina Kocková, DiS Hra na zobcovou flétnu Mgr. Jaroslav Cvek 8 7. Jazyk český hravě Mgr. Milena Vaculíková Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Jana Brzicová Kroužek regionální historie Mgr. Ivana Myšulková Matematický kroužek Mgr. Soňa Černá Moderní tanec, gymnastika Lic. Martina Kocková, DiS Výtvarný kroužek Mgr. Ivana Borčová Pohybové hry Lic. Martina Kocková, DiS Počítačová grafika RNDr. Ivan Susedík Přírodovědný kroužek Mgr. Soňa Černá Populární zpěv, ŠK Lic. Martina Kocková, DiS Sportovní kroužek Mgr. Lenka Vavrušová Šachový kroužek Lubomír Macků Dopravní a plavecká výchova V rámci dopravní výchovy se uskutečnila výuka na dopravním hřišti v Uherském Hradišti pro žáky 4. třídy ve dvou termínech v listopadu 2011 a červnu V teoretické 15

16 části výuky, která proběhla v listopadu, se žáci seznámili s dopravními předpisy ve specializované učebně, praktická části výuky probíhala v červnu na dopravním hřišti v reálném prostředí křižovatek se světelnou signalizací. V červnu absolvovali žáci závěrečné testy a ti úspěšní obdrželi průkaz cyklisty. V dubnu proběhla na školním hřišti jízda zručnosti za účasti 26 žáků, především z 1. stupně. Dokázali nejen výborné znalosti v oblasti dopravní výchovy, ale předvedli i své praktické schopnosti v jízdě. Cílem dopravní výchovy je připravit děti na samostatný a bezpečný pohyb v dopravním prostředí, zajistit, aby děti byly vybaveny potřebnými znalostmi a návyky, které jsou nutným předpokladem bezpečného pohybu v dopravním prostředí. Plavecký výcvik v rámci tělesné výchovy absolvovali žáci 2. a 3. ročníku v krytém bazénu ve Vřesovicích. Děti byly tradičně rozděleny do tří skupin podle svých plaveckých dovedností. Při výuce v rozsahu 10 lekcí se žáci naučili např. splývat, lovit předměty ve vodě, plavat základními plaveckými styly. Své síly si žáci změřili při závěrečných závodech ve volném stylu. 3. Soutěže a přehlídky ve školním roce 2011/2012 Název soutěže, přehlídky Počty účastníků Školní kolo Okresní (okrskové) kolo Krajské kolo Literární soutěž B. B Buchlovana Olympiáda v českém jazyce 10 1 Olympiáda v anglickém jazyce 8 1 Zeměpisná olympiáda 20 3 Olympiáda z dějepisu 8 - Ústřední kolo Zazpívej slavíčku 24 1 Přebor škol v šachu Matematický klokan 30 9 Turnaj fotbalu Mc Donald Cup tř. 9 Staré Město tř. 10 Buchlovský kopačák Turnaj ve florbalu ŠD tř. 7 Dopravní soutěž - ŠD 4 4 Školní turnaj v kopané 12 - Jízda zručnosti Atletický čtyřboj 3., 4., 5. tř

17 Recitační soutěž 7 2 Tupeský džbánek - 4 Atletická olympiáda v Uh. Hradišti 13 Lit.- dramat. přehlídka ŠD Pedagogické aktivity Letos v říjnu podniklo 8 žáků z naší školy vzdělávací zájezd do Londýna. Vše se vydařilo, jak počasí, skvělá průvodkyně, tak i příjemné rodiny, kde byly děti ubytovány. Pobyt dětí v rodinách je velkým přínosem pro rozvinutí jejich osobnosti. Umožňuje jim nejen seznámit se s jinou kulturou, poznat jiné zvyky, ale i rozvinout svou cizí řeč, osmělit se a získat sebevědomí. K aktivitám, na které se žáci těší, patří projektová činnost. Dominantní roli v nich mají učební aktivity žáků, ve kterých získávají zkušenosti vlastní praktickou činností. Komplexnost činností vyžaduje využití různých dílčích metod výuky a různých forem práce. Projekty mají formu integrovaných témat, praktických problémů ze životní reality nebo praktické činnosti k vytvoření nějakého výrobku. Projektovou činností podporujeme zdravé soutěžení, vzájemnou spolupráci žáků, motivujeme je a vnášíme do každodenního života školy kromě nových poznatků také hru a zábavu. Část VI. Závěr výroční zprávy 1. Mezi závažné problémy patří chování žáků, proto se musíme zaměřit na vytváření a rozvíjení dobrých mezilidských vztahů mezi žáky, žáky a učiteli, školou a rodičovskou veřejností. V letošním školním roce se 4 vyučující zúčastnili školení Minimalizace šikany řed. Mgr. Petr Orlický, zástupkyně ředitele Mgr. Milena Vaculíková, výchovná poradkyně Mgr. Jana Brzicová a vychovatelka ŠD Dana Hurdesová. Ostatní vyučující byli v této problematice proškoleni v době ředitelského volna. Prevencí proti výskytu patologických jevů bude vytvoření tzv. Krizového plánu proti šikaně jako výsledek práce všech pedagogických pracovníků školy. Jeho cílem je vytvořit ve škole bezpečné a spolupracující prostředí a podmínky pro vzdělávání. Zaměřen bude na specifickou primární a sekundární prevenci. Zároveň je třeba doplnit Školní řád o nové dodatky. 2. Projekty realizované v tomto školním roce byly zaměřeny na vytváření vztahu k životnímu prostředí, na posilování vztahu k místnímu regionu a rozvíjení mezilidských vztahů. Realizovaly se v rámci projektových dnů Den jazyků, Den naruby, Energie a její využití, 60. výročí naší školy a Cestička do školy. Ve školním roce 2012/2013 se chceme zaměřit na to, aby byl žák do projektu více vtažen, lépe se s ním identifikoval, přebíral za něj odpovědnost a role učitele aby byla spíše poradní výstup projektu, podmínky pro projekt, 17

18 způsob hodnocení. 3. V oblasti spolupráce s rodiči vidíme mnohé rezervy, ale zároveň pro vzájemnou spolupráci nabízíme velký prostor. Informujeme je o dění ve škole prostřednictvím vstupní informační tabule, webových stránek školy i městyse, také prostřednictvím regionálního tisku, na třídních schůzkách, v žákovské knížce jsou uvedeny důležité kontakty na školu, konzultační hodiny výchovného poradce na informační tabuli a webových stránkách školy. Využívali jsme v co největší míře osobních kontaktů při třídních schůzkách a individuálních pohovorech. Zvali jsme rodiče do vyučovacích hodin a na akce pořádané školou. Ve školním roce 2012/2013 chceme vytvořit nový druh společné aktivity pro žáky a jejich rodiče - např. netradiční olympiáda apod. 4. Ve školním roce 2011/2012 se ve všech ročnících realizovala výuka podle Školního vzdělávacího programu. Snažíme se s užitím nových metod a forem výuky vybavit žáky potřebnými vědomostmi a dovednostmi, které budou uplatnitelné v jejich praktickém životě. Toto např. ve škol. roce 2011/2012 prokazovali žáci 9. ročníku při tzv. Absolventských pracích v závěru školního roku. V testech SCIO žáci 8. ročníku dosáhli lepších výsledků v hodnocení než byl celorepublikový průměr v českém jazyce, dobré výsledky zaznamenali v obecných studijních předpokladech a průměrné v matematice. 5. Ke zlepšení materiální vybavenosti školy přispělo vybudování nové učebny k výuce fyziky a chemie, dále vybavení další učebny 1. stupně interaktivní tabulí. Od září nového školního roku 2012/2013 bude žákům po celkové a finančně nákladné rekonstrukci sloužit nové sociální zařízení v budově základní školy. Žáci se už od září budou vzdělávat v nové učebně jazyků s dotykovou interaktivní tabulí. Je třeba vyzdvihnout výbornou spolupráci s městysem Osvětimany, který se finančně podílel na hlavní investiční akci rekonstrukci sociálního zařízení a podporuje naši školu. Mgr. Petr Orlický Osvětimany ředitel školy 18

19 19

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/200 Vypracovala: Mgr. Jan Hanáček, ředitel Datum: 5.0. 200 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část IV.

Více

O B S A H Obsah: Část 1. Základní údaje 2. Obory vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4.

O B S A H Obsah: Část 1. Základní údaje  2. Obory vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 Strana:1/16 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 OBSAH: I. Charakteristika školy 2 II. Vzdělávací program školy 5 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ve Zlíně dne 29. srpna 2013-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: PaedDr.Mgr. Stanislav Horehleď, ředitel školy

Více

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál Výroční zpráva o činnosti ZŠ Liptál ve školním roce 2009-2010 foto: Dny vietnamské kultury Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy

Více