Odškodňování obětí politických represí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odškodňování obětí politických represí"

Transkript

1 E S F p r o j e k t O P v z d ě l á v á n í p r o k o n k u r e n c e s c h o p n o s t I n o v a c e a m o d e r n i z a c e v ý u k y a z v y š o v á n í o d b o r n ý c h k o m p e t e n c í M e č i s l a v B o r á k Odškodňování obětí politických represí O p a v a

2 O b e c n á c h a r a k t e r i s t i k a p r á c e Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu: Oblast podpory: Datum zahájení realizace projektu: CZ.1.07/2.2.00/ Datum ukončení realizace projektu: Vysokoškolské vzdělávání Název: Odškodňování obětí politických represí Autor: Mečislav Borák Vydání: první, 2012 Jazyková korekce: autor studijní opory Počet stran: 92 Mečislav Borák Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

3 Obsah 1 Úvodem Rychlý náhled studijního materiálu Úvod do problematiky odškodňování Oživení ochrany práv občanů Omluvy za historické křivdy Mezinárodní konflikty a války Totalitní represivní systémy XX. století a jejich oběti Základní pojmy k problematice odškodňování Odškodnění obětí nacismu Formy a rozsah nacistické perzekuce a represí v českých zemích Odškodnění obětí nacismu a odbojářů První zvýhodnění odbojářů a obětí perzekuce Odškodňovací zákony po roce Změna v oceňování účastníků národního boje za osvobození Odškodnění totálně nasazených Z historie odškodnění nucené práce Platby z německé a rakouské nadace Odškodnění obětí holocaustu Mezinárodní odškodňovací projekty Český zákon a Nadační fond obětem holocaustu Restituce kulturních statků obětí války Z historie českých restitucí majetku obětí holocaustu Příklady úspěšných restitucí uměleckých předmětů Odškodnění obětí komunismu Formy a rozsah komunistické perzekuce a represí v českých zemích Protiprávnost komunistického režimu, odboj a odpor proti němu Soudní rehabilitace a odškodnění Mimosoudní rehabilitace a odškodnění Zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem Zmírnění majetkových křivd Odškodnění čs. obětí sovětské perzekuce a represí Odškodnění osob odvlečených do SSSR Odškodnění obětí okupace Československa v roce Zmírnění křivd za majetek zanechaný na Podkarpatské Rusi Aktuální problémy odškodňování obětí politické perzekuce a represí Odškodňování účastníků třetího odboje Zákon o církevních restitucích Dodatek k odškodnění černých baronů /92

4 6.4 Návrhy na odškodnění Němců v ČR Restituce majetku volyňských Čechů Odškodnění studentů vyloučených ze studia Odškodnění osob propuštěných ze zaměstnání Dokončení majetkových restitucí Závěr Použitá literatura a zdroje /92

5 1 Úvodem Tento studijní materiál shrnuje základní informace o předmětu Odškodňování obětí politických represí, který je v nabídce přednášek pro studenty Slezské univerzity v Opavě už deset let. Za tu dobu se prokázalo, že předmět vhodně zapadá do koncepce studijních oborů Veřejné správy a regionální politiky i Středoevropských studií, když volně navazuje na předměty Problematika menšinových skupin a Ochrana menšin, a úzce souvisí i s předmětem Komparativní analýza politických perzekucí ve 20. století ve střední a východní Evropě. Předpokladem pro úspěšné zvládnutí předmětu je alespoň základní znalost novodobých českých dějin a běžných termínů z oboru politologie, práva a menšinové problematiky. Protože na dané téma dosud neexistuje odborná monografie, předpokládá se samostatné studium odborné literatury k jednotlivým dílčím tématům, která je v dostatečném množství uvedena v bibliografii. Stejně důležitá je znalost zákonných norem a předpisů, zvláště těch, jež upravují podmínky pro přiznání různých druhů odškodnění a dosud nepozbyly platnosti. Pokládám rovněž za vhodné vycházet co nejvíce z praktických příkladů aplikace odškodňovacích zákonů na konkrétní životní osudy perzekvovaných osob, politických vězňů či odbojářů, jak je lze najít v okruhu příbuzných, přátel a známých, případně v publikovaných zmínkách ve sdělovacích prostředcích. Je pravděpodobné, že zvláště studenti oboru Veřejné správy a regionální politiky se mohou ve svém zaměstnání s problematikou odškodňování pracovně setkat a díky teoretické průpravě se v ní budou moci lépe orientovat. Ale ani pro studenty jiných oborů nemusí být čas věnovaný předmětu odškodňování časem zbytečně zmarněným. Vždyť obeznámenost s represivními metodami a perzekučními postupy, jimiž totalitní režimy udržují v poslušnosti a trestají občany, kteří se vnuceným podmínkám odmítají dobrovolně přizpůsobit, je jako varování před možnými kolapsy demokratických poměrů důležitá stejně jako hřejivé vědomí, že demokratické režimy se snaží následky represí a utrpěných újem co nejvíce zmírnit, kompenzovat či odškodnit. Samozřejmě je mnohem lepší takovým kolapsům účinně předcházet. Čím širší a kvalitnější budou znalosti o těchto jevech v celé společnosti, tím větší bude i pravděpodobnost, že se s nimi dokážeme úspěšně vypořádat. A že odškodňování nových obětí politických represí už nebude zapotřebí. V Opavě, 9. prosince Mečislav Borák 5/92

6 2 Rychlý náhled studijního materiálu Pro dnešní svět je charakteristická mimořádná rozmanitost nejrůznějších odškodňovacích snah, jež stále častěji reagují na porušování menšinových práv, mezinárodní konflikty a války, stejně jako se snaží porozumět i hodně vzdáleným historickým křivdám. Dosud se však ještě vyrovnáváme především s dědictvím obou hlavních totalitních režimů XX. století, jejichž zločiny se snažíme zmírnit různými formami odškodnění. Patří k nim odškodnění obětí nacismu, k nimž patří pozůstalí po popravených a umučených, přeživší vězni koncentračních táborů a káznic, pozůstalí po obětech holocaustu a jejich potomci, někdejší otroci nucených prací, lidé okradení o své majetky. Ani komunistický režim se nevyhýbal popravám a likvidaci potenciálních i skutečných protivníků, které zbavoval majetku a trýznil je ve věznicích a pracovních táborech, upíral jim občanská práva a dopouštěl se mnoha dalších provinění. Odškodňovací systémy, zaměřené zprvu jen na zmírnění následků nacistické perzekuce a represí, se po změně politického režimu zaměřily i na odškodňování perzekuce komunistické, jež se postupně rozvinulo do poměrně široké škály různorodých zákonodárných aktivit. Cíle studijního materiálu: Po prostudování studijního materiálu Budete umět: Zařadit konkrétní projevy nacistických i komunistických represí a perzekucí do příslušných odškodňovacích kategorií, zpracovat podklady pro vytvoření rešerše odškodňovacího případu. Získáte: Přehled o reálné podobě, rozsahu a vývoji odškodňovacích projektů zaměřených na odškodňování obětí nacismu a komunismu v českých zemích. Budete schopni: Porovnat a zhodnotit účinnost odškodňování obětí nacismu a komunismu, jeho přiměřenost způsobeným škodám a újmám, stejně jako posoudit možnosti dalšího vývoje této problematiky. 6/92

7 Průvodce studiem: Úvodní pasáže studijního materiálu vymezují základní terminologii odškodňování a představují bohatost jeho soudobých forem, s důrazem na vystižení shod a rozdílů represivní politiky totalitních systémů XX. století. Každý z obou hlavních textových celků, věnovaných odškodňování obětí nacismu a komunismu, začíná stručným přehled o formách a rozsahu represivních akcí a perzekučních postupů vůči obyvatelům českých zemí, aby se lépe ozřejmily důvody odškodňovacích snah. Podobnou strukturu má i většina podkapitol věnovaných dílčím tématům perzekuce, na kterou reagovala konkrétní odškodňovací opatření. V mezích možností je stručně vylíčen i vývoj a rozsah odškodňovacích aktivit. Závěrečný soupis použité literatury a zdrojů uvádí v širokém záběru literaturu k perzekucím i k jejich odškodňování, odkazy na soubor všech podstatných právních norem souvisejících s odškodňováním obětí perzekuce nacismu i komunismu, přehled významných webových stránek týkajících se politických perzekucí, a přehled některých studentských prací, vzniklých v souvislosti s odškodňovací problematikou. To dává zájemcům o hlubší poznání odškodňovacích aktivit řadu podnětů k dalšímu studiu. 7/92

8 3 Úvod do problematiky odškodňování RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Formy odškodňování utrpěných újem, diskriminací, represí a jiných projevů porušování lidských a občanských práv ze strany státu a jeho institucí vůči různě vymezeným skupinám poškozených mají dnes už mnoho různých podob a dále se vyvíjejí. Zahrnují ochranu občanů proti diskriminačním postupům úřadů, reflexi historických křivd či zmírnění následků válek, ale v podmínkách českých zemí především zmírňují škody a újmy způsobené občanům oběma totalitními režimy XX. století, nacismem a komunismem. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly Budete umět: Rozlišovat základní přístupy k odškodňování obětí diskriminací či represí a zařadit je do kontextu historického vývoje, vysvětlit základní pojmy vztahující se k problematice odškodňování. Získáte: Přehled o celkové šíři odškodňovacích snah ve světě při zmírňování následků diskriminací a represí vůči různým skupinám obyvatel či národům. Budete schopni: Samostatně posoudit vztah mezi újmou či represí a snahou o zmírnění jejich následků prostřednictvím odškodnění, vysvětlit shody a rozdíly represivních postupů totalitních režimů. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY totalitní režimy, nacismus, komunismus, diskriminace, represe, perzekuce, oběti represí, historická křivda, odškodnění, rehabilitace, restituce, reparace PRŮVODCE STUDIEM KAPITOLY Výklad problematiky postupně přechází od příkladů běžných občansko-právních sporů k případům diskriminace a porušování lidských a občanských práv, které jsou předmětem 8/92

9 stále větší společenské pozornosti. Zmiňuje rovněž rostoucí úsilí o reflexi historických křivd, zvláště pokud se jedná o přiznání spoluodpovědnosti států za spáchaná příkoří, nebo o gesta směřující ke zmírnění následků nedávných válek a konfliktů. Stručně přibližuje charakter totalitních režimů XX. století, s důrazem na vystižení shod na rozdílů jejich represivní politiky. Poskytuje též orientační přehled o základních pojmech vztahujících se k odškodňování. 3.1 Oživení ochrany práv občanů Žijeme v době, kdy se snahy o náležité odškodnění utrpěné újmy či jakékoli diskriminace stávají běžnou součástí našeho života a pronikají i do oblastí, v nichž bychom je donedávna vůbec nehledali. Jistě si vzpomenete, s jakým údivem jsme se dovídali o tom, že někde v Americe vysoudili vysoké odškodné za újmy na svém zdraví třeba notoričtí kuřáci, pojídači hamburgerů nebo pijáci Coca Coly. A dnes už i u nás známe třeba odškodnění za zkaženou dovolenou, za zpoždění vlaků nebo letadel, za nefungující služby úřadů. Máme už úspěšné příklady obrany proti pomluvám bulvárního tisku (např. herec Marek Vašut vysoudil na koncernu Ringier vysoké odškodné za porušení práva na osobní čest a dobrou pověst, podobně uspěl i spisovatel Michal Viewegh). Časté žaloby pro ohrožení dobré pověsti se týkaly též zveřejnění jména na oficiálních seznamech osob evidovaných jako spolupracovníci Státní bezpečnosti, jež byly vydány na základě zákona 107/2002 Sb. Ministerstvo vnitra údajně asi 70 % takových sporů prohrálo a muselo jména dotyčných ze seznamů vymazat; v občansko-právních sporech se žalující mnohdy domohli i odškodnění. Nejvyšší soud již stanovil odškodné za neoprávněnou či nezákonnou vazbu, novela trestního řádu zvýšila prvotní odškodnění obětem násilných trestných činů a umožnila odškodnění i obětem sexuálních zločinů. Soudy v těchto případech odškodňují i morální újmu, což bylo dříve možné jen v civilním řízení. Objevily se první žaloby pro diskriminaci kvůli pohlaví (znevýhodňování žen při výběrovém řízení), pro diskriminaci z důvodu sexuální orientace, z důvodu věku (ageismus) i pro rasovou diskriminaci (zvláště Romů). Někdy se poškození domohou odškodnění až u mezinárodních soudů, jak se to podařilo 18 romským dětem z Ostravy, neprávem zařazeným do zvláštních škol, u soudu ve Štrasburku, který stanovil odškodné 10 tisíc eur pro každého z poškozených. Stále častější jsou požadavky na odškodnění nevhodných lékařských zákroků, za provedení nucené sterilizace (šlo o několik desítek převážně romských žen, které ke sterilizaci nedaly jasné svolení) apod. Pasáže o odškodňování jsou zahrnuty do mnoha domácích zákonů a 9/92

10 předpisů, např. v Obchodním zákoníku je podrobně definován Slib odškodnění. Podle zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem je každé ministerstvo povinno vyřizovat žádosti o odškodnění, které má shromažďovat, evidovat a po prošetření neprodleně postupovat k vyřízení příslušným úřadům. Zajímavý přesah od národního k evropskému právu představuje např. zřízení evropského fondu pro odškodnění obětí globalizace, jež souviselo s iniciativou tehdejšího českého eurokomisaře Vladimíra Špidly v roce Cílem bylo pomoci pracovníkům, kteří přišli o práci v důsledku změn způsobených globalizací, tedy ztratili práci kvůli nastávajícím hospodářským těžkostem. Původně šlo žádat o pomoc pro podniky, které propustí tisíc zaměstnanců, posléze to bylo sníženo na 500 zaměstnanců. Peněz z fondu lze použít i na rekvalifikaci zaměstnanců, projekty celoživotního vzdělávání, podporu mobility, na poradenství při hledání zaměstnání. Šlo by se jistě najít stovky dalších podobných příkladů odškodňování utrpěných újem, ať již skutečných či jen domnělých. 3.2 Omluvy za historické křivdy Na přelomu našeho století se jakousi podivnou módou staly omluvy za újmy a různá příkoří, jež si národy a státy navzájem způsobily, a to nejen v nedávné, ale někdy i v hodně vzdálené minulosti. Ty novější spory jsou totiž ještě příliš živé, jak známe třeba z pověstné omluvy Václava Havla sudetským Němcům, z omluv nedávných polských prezidentů za obsazení českého Těšínska v roce 1938, či z pokusů ruských prezidentů o omluvu Polákům za tzv. katyňský zločin. Omluva totiž už předpokládá přijetí odpovědnosti za způsobená příkoří a odtud už bývá jen krok k otázce nápravy, a tedy i k odškodnění. Dobrým příkladem všeobecně přijímané a mnohdy i opakované omluvy je vyjádření lítosti nad válečným vražděním Židů, tedy omluva za podíl na holocaustu. Už dávno ji vyjádřila většina zemí za války okupované Evropy, protože skoro každá z nich takovou skvrnu na svých dějinách má. Až s velkým časovým odstupem se objevily omluvy za účast při zatýkání a deportaci Židů např. v Belgii (2007), ve Francii (2010), v Norsku, na Slovensku a v Chorvatsku (2012), snad jen Rumunsko tak dosud jasně neučinilo. Omluvily se i země, jichž se holocaust přímo nedotkl, např. Argentina za poválečné ukrývání nacistických pachatelů holocaustu (2000). 10/92

11 Nedostižným vzorem v omluvách se stala katolická církev, především zásluhou papeže Jana Pavla II. Ten se ohlížel až daleko do středověku, když se omluvil představiteli pravoslavné církve za čtvrtou křižáckou výpravu v roce 1204, za upálení Mistra Jana Husa v roce 1415, za náboženskou válku proti reformaci, za pronásledování filozofa Galilea Galileiho v církevním procesu v roce 1633, za podíl katolické církve na obchodu s otroky či na hrubém zacházení s domorodci v jižním Pacifiku, za omyly misionářů v Číně v jejím koloniálním období, za násilí na právech národnostních skupin a jednotlivců a za opovrhování jejich kulturou a náboženskými tradicemi, za vystupování církve proti právům žen a jejich historické znevažování, ale i např. za nečinnost a mlčení církve během holocaustu. Očekávaná omluva za brutální zničení tajemného řádu templářských rytířů v roce 1307 se ale rozplynula ve všeobecné omluvě Jana Pavla II. za hříchy katolické církve. Benedikt XVI. už omluvami tolik neplýtvá, i když i on se už několikrát veřejně omluvil např. za sexuální zneužívání dětí katolickými kněžími. Daleko do historie sahaly i omluvy dnešních demokratických velmocí za někdejší represe vůči původním obyvatelům a dovezeným otrokům, jak to lze ukázat na příkladech amerických indiánů a černochů, či australských domorodců. Otroctví bylo sice zrušeno už dávno, ale rasové zákony o segregaci platily např. v mnoha státech USA až do poloviny šedesátých let minulého století. I když se Kongres USA už postupně omluvil třeba americkým Japoncům za internaci v koncentračních táborech za II. světové války nebo Havajcům za zrušení jejich království v 19. století, černoši dosud měli jen omluvu Senátu z roku 2005 za to, že neprosadil zákony, jež mohly zabránit lynčování. Kongresmani se obávali, že obecné gesto omluvy by mohlo vyvolat požadavky na odškodnění. Až v červenci 2008 se jménem lidu Spojených států za otroctví a segregační zákony oficiálně omluvila Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu, ale možnost odškodnění tato deklarace vůbec nezmínila. V Británii se u příležitosti 200. výročí zrušení obchodu s otroky konaly v roce 2007 pietní akce spojené s omluvou anglikánské církve a premiér Tony Blair poslal omluvu i do Ghany, odkud pocházela většina někdejších otroků. Podobné gesto učinila australská vláda vůči svým domorodým komunitám Aboriginců a v roce 2008 se jim omluvila za diskriminaci a rasismus. Aboriginci byli považováni za podlidi, úřady se je snažily asimilovat a až do roku 1969 jim násilně odebíraly děti na převýchovu. Především s Austrálií byla spojena i svérázná diskriminace dětí z chudých rodin a 11/92

12 sirotčinců, které britské úřady odebíraly rodinám a posílaly do Austrálie a jiných zemí Britského společenství (na Nový Zéland, do Kanady, a Rhodésie), kde trpěly strádáním a mnohdy i otrockou prací. Od 19. století tak bylo z Británie vysláno za oceán přes dětí. Také indiáni v Kanadě řešili podobný problém: úřady jim odebíraly děti a umisťovaly je do internátů na převýchovu. Od druhé poloviny XIX. až do sedmdesátých let XX. století tak bylo domorodcům odebráno na dětí, jež měly být v křesťanských školách zbaveny své kultury. Netýkalo se to jen indiánů, ale i dalších domorodých etnik, zvláště Metisů (pocházejících ze smíšených manželství Evropanů s původními obyvateli) a Inuitů (jimž se kdysi říkalo Eskymáci). Je jich v Kanadě víc než milion a dosud je na živu asi 80 tisíc domorodých dětí, které chodily do internátních škol, a proto připadaly v úvahu pro odškodnění. Podle tisku mělo jít o největší mimosoudní vyrovnání v kanadských dějinách, o celkovou částku kolen dvou miliard kanadských dolarů. Také indiáni v USA se dočkali odškodnění a získali i výhodné výnosy z opatrovnických fondů spravovaných ministerstvem vnitra, které se týkaly pronájmu půdy v rezervacích. V roce 2010 se Kongres Spojených států formálně omluvil představitelům pěti indiánských kmenů (Cherokee, Choctaw, Cree, Pawnee a Siouxové) za špatně koncipovanou politiku a násilné činy spáchané na indiánech. Neodčiněné historické křivdy mívají dlouhý život. Až po sto letech se ozvali potomci kmene Hererů z Nabibie, někdejší Jihozápadní Afriky, kterou koncem 19. století kolonizovali němečtí osadníci. V roce 1904 se Hererové proti zabírání půdy vzbouřili a jejich povstání krvavě potlačilo německé vojsko. Další příslušníci kmene skončili v pracovních táborech nebo zahynuli po vyhnání do pouště. Z osmdesáti tisíc příslušníků kmene jich zůstalo naživu jen asi 15 tisíc, takže se někdy o této události mluví jako o první genocidě XX. století. Potomci kmene podali v roce 2001 u soudu v New Yorku žalobu na německou vládu a požadovali odškodnění. Německá vláda se sice za koloniální zločiny omluvila, ale místo odškodnění poskytla dnešní už multietnické Namibii jen rozsáhlou podporu rozvojových projektů. Přímé odškodnění sto let staré křivdy způsobené Hererům by asi bylo nebezpečným precedentem nejen pro Němce. Ještě déle, celých 250 let, trvalo čekání potomků někdejších Akaďanů, francouzských kolonistů dnešní kanadské provincie Nové Skotsko. V roce 1755 je jejich britští sousedé s pomocí vojska deportovali v několika vlnách do vzdálených kolonií Spojených států i mnohem dál do světa. Mnozí z nich při tom zemřeli, takže se dnes někdy hovoří o první 12/92

13 etnické čistce na neindiánských obyvatelích Ameriky. Postihla více než deset tisíc Akaďanů, jejichž potomci dnes vedou soudní spory s Británií. Ty jsou prozatím neúspěšné, jen královna Alžběta II. veřejně uznala britský podíl na vyhoštění Akaďanů. A podobných příkladů by se dalo najít ještě mnoho. 3.3 Mezinárodní konflikty a války Největší prostor pro odškodňování utrpěných škod však vytvářejí války a ozbrojené konflikty mezi národy a státy. Odhlédneme-li od obou válek světových, s jejichž následky se svět dodnes ještě zcela nevyrovnal, pak musíme vzít v úvahu, že i v onom období relativního klidu a míru po konci poslední světové války v roce 1945 vzniklo ve světě několik set menších válek a ozbrojených konfliktů. Bohužel ani dnes nic nenasvědčuje tomu, že by se lidstvo ze svých zkušeností nějak výrazně poučilo, i když jisté snahy o lepší vzájemné porozumění lze přece jen zaznamenat. Z onoho množství konfliktů, jejichž následky vyvolávaly potřebu odškodnění, vybereme alespoň několik novějších příkladů. První válka v Perském zálivu, tj. irácké přepadení Kuvajtu a odvrácení agrese v letech , přinesla do historie mezinárodního úsilí o vypořádání následků válek nový prvek. Na základě mandátu Rady bezpečnosti vznikla už v roce 1990 Kompenzační komise OSN (UNCC), jež měla posuzovat žádosti o odškodnění obětí irácké invaze, ať už se týkaly jednotlivců (ztrát na životech, újem na zdraví, ztrát a zničení majetku) nebo kompenzace škod vzniklých společnostem, mezinárodním organizacím a vládám. Komise posoudila téměř tři miliony žádostí z téměř 100 zemí a do léta 2012 uznala více než polovinu nároků žadatelů, jimž vyplatila téměř 38 miliard dolarů (ještě v červenci 2012 bylo rozděleno 1,3 miliardy dolarů). Odškodněno bylo i několik českých subjektů, jimž vznikla újma v souvislosti s invazí do Kuvajtu a uvalením hospodářského embarga na Irák. Podle rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN z roku 2003 se kompenzace hradí z výnosů pětiprocentní daně z vývozu irácké ropy. Lze-li vážné poválečné konflikty počítat na stovky, pak požadavky na odškodnění jsou mnohonásobně četnější, neboť za poškozené se obvykle považují všichni účastníci konfliktu. Tak třeba Írán požaduje po Iráku 100 miliard dolarů jako odškodnění za škody utrpěné ve vzájemné válce v letech , která si vyžádala na milion lidských životů (jen použití zakázaných chemických zbraní nervového plynu a yperitu způsobilo smrt asi /92

14 Íránců). Přestože škodu způsobil ještě režim Saddáma Husajna, nová vláda Iráku se k odpovědnosti přihlásila. To dnešní Rusko se k odpovědnosti za škody způsobené bývalým Sovětským svazem obvykle přiznat nechce. Gruzie např. požadovala po Moskvě 15 miliard dolarů za ekonomické škody na území Abcházie a jižní Osetie, na desítky miliard dolarů oceňovali škody sovětské okupace v Litvě a Estonsku. Žádost Afghánistánu o kompenzaci škod vzniklých desetiletou sovětskou okupací, při níž zahynulo údajně více než milion Afghánců, byla řešena smazáním většiny afghánského dluhu vůči Moskvě a odkazy na skutečnost, že vojska přišla do země na žádost tehdejší legitimní vlády a že už neexistuje stát, který je tehdy vyslal. Už roky se vleče odškodnění obětí největšího masakru v Evropě od konce II. světové války, povraždění více než osmi tisíc muslimských mužů a chlapců bosenskosrbskými vojáky v roce 1995 ve Srebrenici v Bosně. Bývalý bosenskosrbský prezident Radovan Karadžič a generál Ratko Mladič stanuli před Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY) a srbský prezident Boris Tadić se za spáchaný zločin omluvil, jeho nástupce Tomislav Nikolić masakr označil za vážný válečný zločin, který spáchali někteří Srbové. Odmítl tak názor Mezinárodního soudního dvora (ICJ) v Haagu, nejvyšší soudní instance OSN, který masakr za genocidu uznal. Soud svým výrokem z února 2012 však zklamal i bosenské Muslimy, protože se v něm konstatovalo, že Srbsko se za války v Bosně v letech genocidy nedopustilo, i když masakr ve Srebrenici takový charakter měl. Srbsko však za tuto genocidu nenese přímou odpovědnost, nýbrž jen za to, že jí nezabránilo a nepotrestalo její viníky. Pozůstalí po obětech masakru už před několika lety zažalovali OSN a také Nizozemsko za to, že nizozemská vojska OSN nedokázala Bosňáky před masakrem ubránit. Nizozemský Odvolací soud nakonec zvrátil verdikt předchozích soudních instancí a rozhodl, že nizozemská vláda musí vyplatit odškodné pozůstalým po třech bosenských Muslimech, kteří pracovali pro nizozemskou armádu a masakr ve Srebrenici nepřežili. V případě žaloby na OSN nizozemský Nejvyšší soud potvrdil, že světovou organizaci nelze žalovat před národním soudem, takže nová žaloba směřuje k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Ještě dlouho by šlo pokračovat v odkazech na úspěšně vyřešené, dosud řešené či nikdy ani nezapočaté případy odškodnění následků nejrůznějších konfliktů z celého světa. A problémů přibývá. Koho např. brát k odpovědnosti za teroristické akce? V žalobě o odškodnění osob poškozených útokem z 11. září 2001 na Světové obchodní centrum v New Yorku rozhodl 14/92

15 v roce 2011 americký soud, že vina padá na al-káidu, Taliban a Írán (který svou odpovědnost zcela popírá). Rok nato federální soud stanovil výši odškodného pro každou z obětí útoku na 38 miliónů dolarů. Je ovšem otázkou, zda se pozůstalí po obětech odškodnění někdy dočkají. 3.4 Totalitní represivní systémy XX. století a jejich oběti Hlavním tématem našeho předmětu bude odškodňování obětí politických represí totalitních systémů, jež ve XX. století existovaly i na území dnešní České republiky. Nejprve se pokusíme o jejich stručnou charakteristiku. Ponecháme-li stranou starší klasické pojmy spojované s nedemokratickými politickými systémy (např. tyranie, despocie, autokracie, absolutismus, diktatura) zjistíme, že poválečná politologie hovoří nejčastěji o totalitních režimech. Už německý generál Erich Ludendorff přišel s termínem totální válka a italský politik Benito Mussolini termín uvedl do politické praxe, když chtěl odstranit vady nepevné a roztříštěné demokracie fašistickým sjednocením italské společnosti. Dnes už o původu a podobách totalitarismu, který bývá užíván k označení klasických evropských nedemokratických systémů (např. italský fašismus, německý nacismus, sovětský komunismus) existuje četná literatura i v českých překladech, na které odkazuji (např. H. Arendtová, J. L. Talmon, R. Aron, A. Besançon, aj.). K přesnější klasifikaci nedemokratických systémů slouží i pojem autoritářský režim, spojený se vznikem nových nedemokratických režimů v rozvojových státech i s částečnou demokratizací některých komunistických režimů. K základním kritériím pro definici totalitního systému patří oficiální ideologie s monopolem na absolutní pravdu, prostupující všemi oblastmi života, jediná masová politická strana, která řídí a kontroluje politické, sociální i kulturní struktury společnosti, vládní monopol na ozbrojené síly a policii, na hromadné sdělovací prostředky, politická kontrola justice, represivní systém policejního teroru, centrálně řízená ekonomika a mnohdy i snahy o expanzionismus. Systém poskytuje vládnoucím orgánům neomezené pravomoci, uplatňované při prosazování politické ideologie ve veřejném i osobním životě občanů, často i brutálními prostředky. Patří k nim cílená propaganda sahající až k vymývání mozků, šíření desinformací, cenzura potlačující svobodu slova a vlastní názory, permanentní kontrola prostupující všechny oblasti života, s využitím tajné policie, což vytváří atmosféru strachu, 15/92

16 bezmoci a odevzdanosti, represe vůči neposlušným občanům i skutečným odpůrcům režimu, jež mohou vést až k věznění, popravám i genocidám. Totalitní a autoritářské režimy lze dále rozlišovat podle stupně politického pluralismu, reálné participace občanů na chodu společnosti i podle stupně ideologizace, s přihlédnutím ke specifice režimů teokratických, dynastických a vojenských, oligarchických demokracií, sultánských režimů, mobilizačních neoautoritářských režimů ve státech, jež teprve nedávno získaly nezávislost, postkomunistických režimů vzniklých po rozpadu sovětského systému atd. Pro potřeby našeho výkladu se soustředíme na totalitní režim nacistický, realizovaný v Hitlerově Třetí říši a v zemích pod její okupací, a na režim komunistický, realizovaný v Sovětském svazu a v zemích stojících pod jeho vlivem. Oba režimy se týkají i našich národních dějin a způsobily i obyvatelům českých zemí mnoho příkoří a škod. Historici a další badatelé zabývající se příčinami vzniku, vývojem, podobou a významem těchto nejvýraznějších totalitních režimů XX. století už dávno konstatovali až zarážející shody obou systémů, bez ohledu na specifika jejich místního a časového určení. Oba systémy zavrhují tradiční politický, ekonomický a sociální řád, a chtějí nastolit nový systém pro nového člověka. Podle utopické ideologie nacistů je ideálem rasově čistá společnost zbavená Židů a dalších skupin obyvatelstva nevhodných z rasového, etnického, biologického, politického a dalších hledisek (např. Romové, větší část Slovanů, duševně choří a invalidé, homosexuálové, Svědci Jehovovi, političtí odpůrci režimu). Podle ideologie komunismu měla vzniknout beztřídní společnost zbavená soukromého vlastnictví i vlastníků, kapitalistů a kulaků, stejně jako maloměšťáků, za něž šlo označit i proletáře a komunisty, kteří nepřijímali nový režim bez výhrad. Oba systémy odmítaly princip parlamentní demokracie, liberalismus a individualismus, naopak uznávaly vůdcovský princip nebo kult osobnosti. Oba slibovaly šťastný život v neuskutečnitelné budoucnosti, přičemž vývoj chápaly v duchu svých ideologií jako jediný možný a provždy daný. K prosazování ideologie jim sloužil výkonný propagandistický aparát, pravidelné čistky mocenského aparátu a stálý teror jako mocenský prostředek. Podobné byly i způsoby likvidace politických nepřátel. Spočívaly v označení skupiny obyvatel určených k represi za nepřátele režimu, v jejich vyvlastnění a zbavení občanských práv, vyčlenění ze všech sfér života společnosti, koncentraci na určených místech a deportaci do 16/92

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 20. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_328 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 A 522/2001-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

Významné dny v ČR a ve světě

Významné dny v ČR a ve světě Významné dny v ČR a ve světě LEDEN 1. 1. Nový rok 1. 1. Den obnovy samostatného českého státu 10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb 27. 1. Den památky obětem holocaustu 28. 1. Mezinárodní den

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 01 7. volební období P o s l a n e c k ý n á v r h ZÁKON ze dne. 01, kterým se mění zákon č. 1/009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii VY_32_INOVACE_05_ STÁTNÍ SVÁTKY_35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace Digitální

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Formy státu Forma státu je dána několika složkami: - formou vlády,

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Důvody druhé světové války

Důvody druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Závěrečná zpráva. o činnosti Smíšené pracovní komise zabývající se problematikou zmírňování některých majetkových křivd způsobených obětem holocaustu

Závěrečná zpráva. o činnosti Smíšené pracovní komise zabývající se problematikou zmírňování některých majetkových křivd způsobených obětem holocaustu Závěrečná zpráva o činnosti Smíšené pracovní komise zabývající se problematikou zmírňování některých majetkových křivd způsobených obětem holocaustu Zřízení Smíšené komise Vláda České republiky ve svém

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 18. 2. 2013 Projekt: Využiti ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_323 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 33/2004-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_24 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: listopad 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Období totality Od roku 1948 po Sametovou revoluci Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Hrubý Jeseník 123, 289 32 Oskořínek

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více