Ze zahrádky do pohádky! Od pátku 9. kvìtna do nedìle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ze zahrádky do pohádky! Od pátku 9. kvìtna do nedìle"

Transkript

1 6/2014 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXII. Èíslo 6 èerven 2014 ZDARMA Ze zahrádky do pohádky! Od pátku 9. kvìtna do nedìle 11. kvìtna jsme všichni opìt žili Tradièní prodejní výstavou kvìtin, kterou pro nás pøipravili èlenové Èeského zahrádkáøského svazu Základní organizace Chotoviny ve spolupráci s Obcí Chotoviny. Letošní výstava se nesla v pohádkovém duchu. Na tradièním výstavním støedu v sále kulturního domu jsme si v instalované zahrádce pøipomnìli pohádku O øepì, na pódiu jsme obdivovali hradby zámku, kde spící Rùženka obklopena rùžemi všech barev èekala na svého prince. Z obsahu listù Èarodìjnice v Beranovì Lhotì Výsledky voleb do Evropského Parlamentu Oslavy Dne matek Chotovinským zahrádkáøùm pohádkovì vyšlo rovnìž poèasí. Oproti minulým výstavám koneènì nepršelo, na výstavu dorazilo dokonce více návštìvníkù než vloni, bylo jich pøes 7100! Takové množství lidí se v Chotovinách sejde opravdu jen na zahrádkáøských výstavách. Zahradníci neustále doplòovali svùj bohatý sortiment, obèerstvení vonìlo široko daleko, pivo i víno teklo proudem, návštìvníci se kochali neobyèejnì povedenou výstavní plochou a vybírali si z pestré nabídky kvìtin, Zahrádkáøské výstavy jsou akcí, která již dávno pøekroèila svým významem hranice regionu. Tvrdí to nejen zahradníci a vystavovatelé, kteøí se do Chotovin sjíždìjí z celé republiky, ale pøedevším si to myslí samotní návštìvníci a vždy se k nám rádi vracejí. Další pøíležitost pro návštìvu Chotovin budou mít milovníci zahradnièení už na podzim 18. a 19. øíjna, kdy probìhne Tradièní podzimní trh spojený s výstavou. Všichni jste na nìj už nyní srdeènì zváni! Martina Sochùrková (foto Denis Pìkný) Historie vousù a holení Nová sekaèka na høišti Listy Chotovinska vydává Obecní úøad Chotoviny Šéfredaktor: Jaroslav Beneš Redaktor: Jaroslav Wimmer Adresa redakce: Obecní úøad Chotoviny Telefon , fax: Sazba a tisk: abc tiskárna Chotoviny Reg. è. MK ÈR E keøù, sadby zeleniny... A není divu. Vždy každoroènì se zvyšuje úroveò, a tím i prestiž tìchto výstav. Kromì hasièù z Èerveného Záhoøí, kteøí se jako obvykle starali o bezpeènost a parkování pøijíždìjících návštìvníkù, pomáhali zahrádkáøùm také žáci naší školy, nebo namalovali všechny výtvarné dekorace v sále, a dokonce vybudovali hradby zámku pro Rùženku. Chotovinští zahrádkáøi si této spolupráce velice váží, a tak jako každoroènì odmìnili dìti sladkostmi a opìt škole vìnovali dar ve výši Kè.

2 6/2014 LISTY CHOTOVINSKA Tøídìné odpady V loòském roce pøibylo nové stanovi tì tøídìných odpadù - plasty a papír mù ete ji nìkolik mìsícù odkládat do kontejnerù u sportovní haly. Pøesto e se sna íme sí stanovi tøídìných odpadù roz iøovat, aby obèané mìli více mo ností pro odkládání tohoto odpadu, stále se nejvíce tøídìného odpadu shroma ïuje u prodejny Jednoty. Velice málo jsou vyu ívané kontejnery u bytovek, co nás velice mrzí. Vìøíme, e na stanovi tì u haly si zvyknete lépe. Poøád se v ak najde dost lidí, kteøí si stanovi tì tøídìných odpadù pletou se sbìrným místem jako takovým, proto e nám zanechávají u kontejnerù velké pytle plné jak tøídìného, tak i netøídìného odpadu. Vìt í mno ství jakéhokoliv odpadu byste mìli správnì odvézt na sbìrný dvùr. Tito obèané se nejspí mylnì domnívají, e je povinností obce uklízet odlo ený odpad za nì. Potom se v ak nemù ete divit, a se opìt bude zvy ovat poplatek za odvoz komunálního odpadu, proto e tato práce navíc se musí zaplatit. Obèas se samozøejmì mù e stát, e pøijdete na nìkteré z více vyu ívaných stanovi a daný kontejner je ji plný, ale tomu se nedá v dy vyhnout. Nìjakou chvíli trvá, ne se uskuteèní objednaný vývoz, nebo je zrovna na konkrétním stanovi ti plný kontejner dané suroviny a na ostatních stanovi tích 2 jsou kontejnery daného odpadu poloprázdné. A to je právì ta chvíle, kdy byste mìli vyu ít jiné = nejbli í stanovi tì tøídìných odpadù. I v dal ích mìsících se budeme sna it, abychom Vám byli co nejvíce nápomocni pøi likvidaci tøídìného odpadu, ale té oèekáváme od Vás, e jakýkoliv odpad budete odkládat tam, kam opravdu patøí. Té budeme rádi, kdy se na nás obrátíte se svými názory i problémy, které se odpadového hospodáøství na í obce dotýkají. A na úplný závìr bych se chtìla zmínit o sbìru odìvù a podobných potøebných vìcí, na jejich odkládání je urèen kontejner stojící u sportovní haly. Za první ètvrtletí tohoto roku jste odevzdali 896 kg odìvù, z toho v lednu 214 kg, v únoru 277 kg a v bøeznu 405 kg. H. Heømánková

3 6/2014 LISTY CHOTOVINSKA 3 OHL ŽS STØÍPKY Z OBCE V úterý 27. kvìtna 2014 došlo po vydatných deštích k zaplavení dvorù a veøejných prostranství v místní èásti Øevnov. INFORMACE PRO OBÈANY OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC ÈERVEN 2014 Dlouhodobá omezení: rychlosti, kluzká vozovka, èištìní â V období od , 6.00 komunikací a výjezdy mechanizace) hod. do , 24:00 hod. je v úseku Tábor Sudomìøice u Tábora z dùvodu výjezdù ze stavby, uzavøen pøejezd Stoklasná Lhota v úseku køížení komunikace è. 84u budování nových komunikací a budování nových stavebních objektù s tratí ÈD Sudomìøice Tábor na žádost SŽDC OØ Plzeò. v blízkosti stávajících komunikací. â V období od do Informace o výlukách bude omezen provoz â Dne v úseku Tábor na dálnici D3 v úseku 68,700 Sudomìøice u Tábora probìhne výluka v èase hod. dle 70,100 z dùvodu výstavby železnièního mostu. ROV et. D 1. â Ražba tunelu Sudomìøice u Tábora probíhá 24 hodin dennì (trha- Sudomìøice u Tábora probìhne vý- â Dne v úseku Tábor cí práce odstøel 2x dennì). luka v èase hod. dle â Èásteèné omezení provozu na ROV et. D 3. komunikacích 1. a 2. tøídy (snížení â Ve dnech Informace o krátkodobé uzavírce dálnice D3 Foto Z. Pìkná Z dùvodu výstavby železnièního mostu pøes dálnici v km 69,750 bude dálnice D3 v úseku od nájezdu v Chotovinách smìrem na Prahu krátkodobì uzavøena. Objízdná trasa je vedena po silnici I/3. Opravy v Javorové ulici v úseku Tábor Bálkova Lhota probìhnou výluky v èase hod. dle ROV et. A. Doprava cestujících po dobu výluk bude zajištìna náhradní autobusovou dopravou! Seznam èinností a informací za 6/ 2014 na stavbì Tábor Sudomìøice u Tábora: â Žst. Sudomìøice u Tábora opìrná zeï: montáž výztuže a betonáž â Tunel Sudomìøice ražba tunelu, rozpojování horniny pomocí trhacích prací â Úsek Chotoviny Sudomìøice u Tábora nový železnièní most (pøemostìní dálnice D3): pøípravné práce a montáž OK mostu nad D3 mostní estakáda: montáž OK a betonáž mostní desky silnièní most: montáž výztuže a betonáž mostní desky nový železnièní most: izolace klenby a obsyp mostní konstrukce práce na železnièním spodku budování nového železnièního tìlesa â Žst. Chotoviny podchod Chotoviny: uvedení èásti pod kolejí è. 3 do zkušebního provozu rekonstrukce železnièního mostu: uvedení èásti pod kolejí è. 3 do zkušebního provozu rekonstrukce koleje è. 1 a 3, kolej V kvìtnu pokraèovaly práce na opravì márnice chotovinského høbitova. Márnice bude opravena do poloviny èervna. V obci probíhají opravy místních komunikací. Práce budou trvat do 15. èervna. MMR ÈR rozhodlo podpoøit èástkou ,- Kè projekt Obce Chotoviny na vybudování nové knihovny v 1. PP mateøské školy. Stavební práce zaènou již v mìsíci èervnu. Novou knihovnu chceme pøedstavit na Chotovinských slavnostech 16. srpna Výbìrové øízení na tuto akci vyhrála firma Radek Bouška s nabídkovou cenou ,- Kè vèetnì DPH. Rada obce doporuèila ZO schválit cenu pitné vody pro rok 2014 ve stejné výši jako v roce 2013: 38, Kè/m 3 + DPH. Deštivé poèasí zpomalilo práce na posekání trávy na veøejných prostranstvích. Další seèení bude probíhat dle poèasí v èervnu tak, aby do poutì bylo vše hotovo. Termín tradièní chotovinské poutì pøipadá letos na nedìli Chotovinské slavnosti se uskuteèní Mgr. Zdenìk Turek è. 3 bude uvedena do zkušebního provozu výstavba ostrovního nástupištì mezi kolejí è. 1 a 3 výstavba provozní budovy a objektu TT Chotoviny â Úsek Èekanice Chotoviny železnièní spodek dokonèovací práce pod kol. è. 1 železnièní svršek pokládka kolejových polí, kol. è. 1 dokonèovací práce na mostech a propustcích pod kol. è. 1 výstavba reléového domku u železnièního pøejezdu Stoklasná Lhota â Èekanice železnièní svršek pokládka kolejových polí, kol. è. 1 â Úsek Tábor Èekanice železnièní spodek dokonèovací práce pod kol. è. 1 železnièní svršek pokládka kolejových polí, kol. è. 1 montáž ochranných ocel. sítí v odøezu u kol. è. 2 Dodavatel upozoròuje, že pøedložené informace mají pouze informativní charakter a nejsou závazné. Další informace budou dány v Informacích pro obèany na období 7/2014. Rovnìž je možno informace obdržet v sídle stavby na ul. Skálova 2489 v Táboøe nebo na tel. èísle Ing. Lumír Pyszko, øeditel výstavby Doba uzavírky: od 5. 7 do ; od do ; od do ; od do , a to vždy od 20:00 hod. do 08:00 hod.

4 6/2014 LISTY CHOTOVINSKA Èarodìjnice v Beranovì Lhotì Strom dlouhý témìø 20 metrù ozdobený vìncem se stuhami se podaøilo beranovským hasièùm vztyèit uprostøed Beranovy Lhoty. Po mnoha letech tak tradice stavìní májky o ila. Ve veèerních hodinách nechybìlo samozøejmì pálení èarodìjnic, opékání pekáèkù, vynikající vaøený ovar a vychlazené pivo. K poslechu hrála harmonika. Májka tedy byla celou noc pod dohledem. SDH Beranova Lhota 4

5 6/2014 LISTY CHOTOVINSKA 5 NOVÉ KNIHY Simona Monyová UTRHNOUT SE ZE ØETÌZU, JEDNOU ZA ŽI- VOT, KROTITELKA SNÙ, ZÍTRA VYJDE SLUNCE. Joy Fielding POTOK STÍNÙ. Nový román jedné z nejúspìšnìjších a nejpopulárnìjších spisovatelek souèasnosti svádí dohromady nesourodou pìtici lidí, kteøí spolu nedobrovolnì prožijí konec týdne v Adirondackských horách. Valerie Roweová se tìší na oslavu svých ètyøicátin s pøáteli. Rozvádí se se záletným manželem Evanem, který se chystá strávit výjimeèný víkend se svou mladou atraktivní snoubenkou Jennifer a šestnáctiletou dcerou Brianne v luxusním horském hotelu. Nikdo však netuší, že v horách na nì èíhá nebezpeèí. ZTRACENÁ. Noèní mùra Cindy Carverové se vrací - už zase ztratila svou dceru. Poprvé se to stalo, když bylo Julii pìt let a zmizela na dìtském høišti. Podruhé v Juliiných ètrnácti, když se dcera rozhodla radìji žít se svým otcem. A potøetí jednoho dne, když bylo Julii jednadvacet, šla na herecký konkurz a ráno pøedtím se pohádala s matkou i sestrou. Jenomže tentokrát nejsou o Julii žádné zprávy. Zmizela doslova beze stopy. NEBEZPEÈNÁ ZÓNA. Bratøi Will a Jeff a jejich kamarád Tom si vyšli do svého oblíbeného baru Nebezpeèná zóna, aby se pobavili u sklenièky tak jako obvykle. Když si ale všimnou záhadnì vyhlížející mladé ženy, jak v rohu osamocenì popíjí martini, troufale se vsadí o to, komu se ji nejdøíve podaøí svést. Jenže není všechno tak, jak se zdá. JEŠTÌ MNÌ NEZABÍJEJ. Casey Marshallová je pohádkovì bohatá dìdièka a spokojená manželka pohledného a milujícího Warrena. Její dokonalý svìt je rozbit na kusy ve chvíli, kdy do ní plnou rychlostí narazí auto a vážnì ji zraní. Casey leží v kómatu na nemocnièním lùžku a postupnì si uvìdomuje, že sice slyší, ale nevidí, nemùže komunikovat. Dean R (Dean Ray) Koontz V MÌSÍÈNÍM SVITU. Toho dne, kdy v motelu pouštního mìsteèka aplikoval šílený doktor Frankenstein svou vìc do žil protagonistù dalšího z Koontzových románù, se jejich životy od základù zmìnily. Nejprve plíživì a bez zjevných pøíznakù, s pøibývajícími hodinami s èím dál hmatatelnìjšími projevy této promìny. Stuart MacBride SMRTÍCÍ ZÁØE. V Aberdeenu panuje léto, slunce svítí, obloha je modrá a lidé umírají... Ve vykøièené ètvrti se najde umlácená prostitutka a tentýž veèer na opaèném konci mìsta uhoøí šest lidí ve squatu, který nìkdo zvenku polil benzinem a zatloukl dveøe a okna. Vyšetøování se opìt ujme hrdina pøedešlé MacBrideovy knihy Žulové mìsto, detektiv seržant Logan McRae. Jeho hvìzdnou kariéru však nedávno naboural zbabraný zásah, pøi nìmž zahynul mladý strážník. A ještì ke všemu pøes veškerou Loganovu snahu brzy dojde k vraždì další prostitutky. Deepak Malhotra TO JÁ PØE- SUNUL VÁŠ SÝR. Co udìlá myš zavøená v bludišti, když jí nìkdo pøesune sýr jinam, než byl pøedtím? Autor Spencer Johnson ve svém svìtoznámém bestselleru Kam se podìl mùj sýr? radí: pøestaòte zbyteènì pøemýšlet, proè vám najednou nic nevychází podle plánu, ale radìji situaci akceptujte a hledejte nová øešení. Profesor Deepak Malhotra však jde ještì dál - proè si pouze zlepšovat schopnosti hledat sýr v bludišti? Nebylo by prostì lepší najít cestu z bludištì ven? Sarah Addison Allen DÍVKA, KTERÁ SAHALA PO HVÌZDÁCH. Emily Benedictová pøijíždí do pitoreskního jižanského mìsteèka Mullaby v Jižní Karolínì v nadìji, že se dozví víc o životì své matky obklopeném mnoha hádankami. Ale od chvíle, kdy dívka vstoupí do domu, kde její matka vyrùstala a kde žije její podivuhodný samotáøský dìdeèek, jehož zatím nikdy nepotkala, nestaèí se divit. Ostatnì celé Mullaby, kde existují rodinná tajemství, za nimiž stojí snad jen kouzla, je ponìkud zvláštní místo. Jak jinak si vysvìtlit, že zde žije muž tak vysoký, že dohlédne za obzor. A to je jen zaèátek. M. J. McGrath BÍLÝ ŽÁR. V chladných osadách na Ellesmerovì ostrovì v Arktidì je život tìžký. Jeho inuitští obyvatelé zahánìjí deprese a chmury alkoholem, jen nìkteøí, jako lovkynì a prùvodkynì turistù Edie Kiglatuková nebo její nevlastní syn Joe, Svátek žen mají nìjaký cíl. Ediino odhodlání abstinovat však zakolísá, když je na lovecké výpravì zastøelen jeden z jejích klientù a definitivnì padne poté, co po další výpravì s tragickým koncem spáchá Joe sebevraždu. Netrvá ale dlouho a Edie si zaène klást otázky. Opravdu se Joe zabil sám? Petr Horký HONBA ZA OBØÍM ÈERVEM A JINÁ DOBRODRUŽ- STVÍ. Pøi èetbì nìkterých z nich vám pravdìpodobnì budou vstávat vlasy hrùzou na hlavì - napøíklad ve vyprávìní o tom, jak se naši dobrodruzi pokoušeli vyfotit lidožravého žraloka hodnì zblízka. Kniha pro všechny, kdo rádi cestují a nebojí se neèekaných situací. Doplnìno fotografiemi z cest a komiksovými minipøíbìhy. Mitchell Zuckoff ZTRACENI V SHANGRI-LA. Opravdový pøíbìh o dobrodružném pøežití leteckého neštìstí a neuvìøitelné záchranné akci. Na konci druhé svìtové války se váleèný letoun se ètyøiadvaceti americkými vojáky na palubì zøítil do džungle Nové Guineje. Jednadvacet mužù a žen pøi neštìstí zemøelo. Jedinými pøeživšími byli vojaèka, mladý poruèík a tìžce zranìný seržant. Uvízli hluboko v údolí porostlém džunglí. Nedostatek jídla, minimum vody, žádné komunikaèní prostøedky pro spojení se základnou, místní kanibalské kmeny i džungle plná japonských vojákù, to vše pøedstavovalo obrovské nebezpeèí. Jejich dobrodružství trvající celých sedm týdnù ukonèila až riskantní záchranná akce, pøi níž byl do džungle spuštìn a následnì na lanì vytažen lehký kluzák. PRO MLÁDEŽ Václav Chaloupek MÉÏOVÉ. V pùvabné knížce se spoleènì s medvìdími kluky Vojtou, Kubou a Matìjem mùžete vydat na první vycházky do lesa v okolí hájovny, kde žijí, ale také navštívit nejkrásnìjší místa øady národních parkù. Nicholas Harris RYTÍØI. CES- TA DO MINULOSTI. Brány do minulosti se otevírají... Tomáš a Hanka mají hodného dìdeèka, který má obrovskou knihovnu se stovkami starých knih. Jednoho deštivého odpoledne, pøi prohlížení dìdových pokladù, se stane zvláštní vìc. Jedna kniha znièehonic vypadne a v mezeøe po ní se objeví tajemná dvíøka. Renzo Barsotti ZVÍØATA KO- LEM NÁS. Rozhlédnìte se kolem sebe! Vydejte se na louku, do parku, k rybníku. Už na první pohled uvidíte mnoho zajímavých živoèichù: hmyz, ptáky, slimáky... Louise Dickson DETEKTIVNÍ KANCELÁØ ÁJA A BEN. Když se v Hafanovì rozšíøily únosy psù, byli detektivové Ája a Ben u toho. Najdou únosce? Mùžete jim pomoci rozøešit zloèin. V knize najdete stejné pátrací metody kriminalistù, jako používají opravdoví detektivové. Š. Petrásková V polovinì kvìtna jsme opìt pozvali ženy a jejich partnery k oslavì Dne matek a Svátku žen. Stejnì jako loni, i letos pøipravily mateøská a základní škola krásná vystoupení a o hudbu pro hezké odpoledne a podveèer se postaralo Duo Václava Plochy. U vstupu dostala každá z žen od vedení obce kytièku a pìkné pøání. Slavnost zahájil svým slovem pan starosta Zdenìk Turek, který popøál ženám pøedevším zdraví, ale i spoustu radosti z dìtí a vnouèat, a hned poté vystoupil se svým pásmem písní na téma Cesty pìvecký sbor pod vedením paní uèitelky Miroslavy Honzové. Èlenù sboru je tolik, že se jen tak tak vešli na jevištì a znìlo jim to doopravdy krásnì. Potlesk sklidili veliký. Jen co se s námi rozlouèil, už se k vystoupení øadili nejmenší muzikanti - flétnisté z mateøské školky. V doprovodu kytary paní uèitelky Dvoøákové nám zahráli a zazpívali šest moc pìkných písnièek a tím hezky uzavøeli první èást slavnostního odpoledne. Druhá èást již tradiènì patøí harmonice Václava Plochy a bubnùm jeho kolegy Zdeòka Kukly. Sálem se rozeznìly lidové písnì a zavonìla káva a sladké pohoštìní. Všeho bylo dostatek a nejvíce dobré nálady. Odpoledne se vydaøilo a všichni už se tìší na další setkání. Za OÚ Š. Petrásková

6 6/2014 LISTY CHOTOVINSKA 6 VOUSY ANO, ÈI NE? Na první pohled nicotnost, ale i ona má svou i když nedlouhou historii. Za její existenci vdìèíme anglickému princi Waleskému (Eduard VII.), který svého èasu silnì ovlivòoval pánskou svìtovou módu. Jednou se mu pøihodila nemilá vìc. Když byl na dostizích v Ascotu, zaèalo silnì prdržují dodnes, napøíklad v Polsku. Ve starém Egyptì zase bylo pøísnì zakázáno nošení knírù a kdo se pøesto nechtìl této ozdoby vzdát, musel se zavázat, že svùj knír bude vplétat do copù, podobnì jako vlasy. Naopak v Øecku byly v té dobì kníry ve veliké oblibì a muži jejich úpravì vìnovali velikou péèi. Kníry si natírali rùznými krémy, vonnými mastmi a oleji. Velice oblíbené bylo i barvení knírù, zejména rùzné zbarvení jejich levé a pravé èásti. Ve starém Øecku byly vousy odznakem vysoce postavených mužù a uèencù. Vousy také smìli nosit vojevùdci, kdežto prostí vojáci a otroci se museli pravidelnì holit. Když hovoøíme o holení, je tøeba øíci, že až do roku 300 pøed naším letopoètem nebyly známy holírny, a když se pozdìji zaèaly nesmìle objevovat, byla k nim veliká nedùvìra a do veøejnosti pronikaly velice tìžce. Pozdìji se tato situace ale zmìnila a holírny se brzy staly nezbytnou potøebou. Móda nošení vousù tehdy na dlouhou dobu zanikla a za ideál krásy byla považována hladce vyholená tváø. Této nové módì se ale jako první vzepøel císaø Trajánus, který holení považoval za ztrátu èasu, který výluènì vìnoval politice, odmítal se dát holit a své holièe nechal vyhodit na dlažbu. Lidské povaze je pøirozené, že se hned našlo mnoho jeho nohsledù, kteøí se pøizpùsobili císaøovu vzoru. Nejdøíve to byli ministøi, pak vládní úøedníci a nakonec i služebnictvo, a tak najednou skoro každý nosil vousy. BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši obèané: 70 let Zdeòka Babùrková, Sedleèko 75 let Ing. Jaroslav Strnad, Sedleèko 80 let Anna Turková, Chotoviny Mgr. Karel Šourek, Chotoviny Všem jubilantùm pøejeme do dalších let pevné zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody. Z dùvodu DOVOLENÉ bude v LÉKÁRNÌ od 3. do 9. èervna 2014 Z A V Ø E N O JAK TO VLASTNÌ BYLO? KALHOTOVÁ ZÁLOŽKA Po Trajánovi za nìjaký èas nastoupil císaø Commodus, který mìl holení ve veliké oblibì. Zpátky pøivolal dvorní holièe a ve svém denním programu pro nì vymezil celou hodinu. Pak se jako první vousù zbavili ministøi, po nich vládní úøedníci i služebníci. Holení se stalo celonárodní módou také za Alexandra Velikého, který vydal naøízení, že všicni vojáci se musí holit. Podle nìj to mìlo svùj význam. Byl totiž pøesvìdèen, že bezvousí vojáci bojují stateènìji a snadnìji vítìzí. Možná mìl kus pravdy, protože zajaté vousaté vojáky bylo možno pøi výsleších za vousy tahat a dokonce jim je i trhat. Naopak ve støedovìku museli všichni vojáci a žoldnéøi nosit vousy, aby prý vypadali hrozivìji a hlavnì mužnìji. Podle tehdejšího pøedpisu si vousy museli upravovat tak, aby se nepøítel po spatøení vousatého hrozivì vypadajícího vojáka zalekl a dal se na útìk. Zatímco císaø Tertullian považoval holení za bezbožný pokus vylepšovat dílo bohù a ukládal za to tvrdé tresty, Agamemnon i sísaø Karel Veliký prosluli Chlapi! Od našeho žebra neèekejme dobra!, varuje staré ruské pøísloví, zatímco Italové vyjadøují tuto pravdu ponìkud kulantnìji: Do žen a do melounù nikdy nevidíš. Zlatou støední cestu v tomto odevìkém sporu pravdìpodobnì vystihuje staré abcházské mudrosloví, které varuje: Na ženu ani na pušku nikdy nespoléhej!. Už je to tak, že právì pro urèitou nepøedvídatelnost v jednání žen si z nich pøíslušníci silnìjšího pohlaví rádi utahují a poukazují na jejich marnivost pøi úpravách jejich zevnìjšku. Muži pøitom zapomínají, že by v mnoha smìrech mohli být velice úspìšným terèem rùzných uštìpaèných poznámek dotýkajících se jejich vizáže. Pøitom pøímo za zlatý pramen k tomuto jistì bohulibému poèínání mohou posloužit naše vousy, v souèasné dobì velmi aktuální módní záležitost. Problém, zda muž má nosit vousy èi nikoliv, je odevìký, a již v dobì Peršanù, Babyloòanù, Øekù i Øímanù byl pøedmìtem èastých diskuzí a zdá se, že pøetrvává dodnes. Jistì není bez zajímavosti, že se v Americe nìkolik uèencù pokouší odhalit tajemství, zda první muž Adam byl bezvousý èi nikoliv. Vìdci zatím došli k závìru, že pokud Adam dlel v Ráji, byl bezvousý a vousy mu, zøejmì k jeho velkému pøekvapení, zaèaly rùst až po vyhnání z Ráje. Zdravý rozum ale velí, že je to tøeba brát s rezervou, protože nikdo neví, jak první muž vypadal celkovì. S nošením vousù to bývalo odjakživa tìžké. Prorok Mojžíš vìøícím pøísnì zakazoval se holit a nìkteøí Židé jeho pøíkaz do- šet a déš rozblátil terén. Princ si nechtìl zablátit kalhoty, a proto si je ohrnul, což po jeho vzoru uèinili i další pánové. Dvorní krejèí, který byl také pøítomen, si toho všiml a zajásal! To bude nejskvìlejší módní novinka sezóny! Za tøi dny po dostizích nosila anglická pánská elita ohrnuté kalhoty i za pìkného poèasí. Z toho pak vznikla kalhotová záložka, která se bleskovì rozšíøila svìtem, a známe jí i dnes. -werkrásným, velice bohatým a pìstìným vousem. Proslulý císaø Barbarosa prý mìl tak dlouhé vousy, že když sedìl, dosahovaly až na zem. O ruském vládci Petru Velikém je známo, že byl pøímo posedlý nenávistí k lidem, kteøí nosili vousy. Jeho úøedníci to mìli zakázáno a když vidìl nìjakého vousatého Rusa, okamžitì ho nechal chytit a vousy mu sám ostøíhal. V Rakousku za panování císaøe Františka Josefa zaèala proslavená móda tak zvaných císaøských vousù. Snad každý veøejnì èinný muž chtìl mít vousy jako císaø pán, a skuteènì do roku 1910 v bývalém Rakousko-Uhersku nikdy nebylo více stejných vousù. Co si budeme namlouvat. V otázce, zda muži mají èi nemají nosit vousy, vždy hrály hlavní roli ženy. Z francouzské historie je znám pøípad, kdy král Ludvík VII., který se pyšnil nádherným vlnitým vousem, si jej dal oholit jakmile zjistil, že se v nìm zaèaly objevovat bílé nitky. To jeho ženu Eleonoru tak rozèílilo, že ho nazvala smìšným a nahým a okamžitì se s ním rozvedla. Jaroslav Wimmer Nový obèánek Martin Šimek Chotoviny

7 6/2014 LISTY CHOTOVINSKA 7 Svátek matek v Øevnovì Èas neúprosnì utíká, rok uplynul a je tu opìt 2. kvìtnová nedìle - Svátek matek. V Øevnovì jsme se sešli, tak jako minulá léta, k jeho oslavì v místním kulturním zaøízení. Toto setkání se stalo již tradicí. Pøipraveno bylo pohoštìní, kvìtiny i hudba. Pøišlo asi 15 žen - matek, dìti i nìkolik mužù, kteøí se vzornì starali o obsluhu a rozdávali maminkám kvìtiny. Bylo to pøíjemné být také nìkdy v opaèné roli, než tomu bývá doma. Naše pozvání pøijal pan starosta Zdenìk Turek, který mezi nás zavítal s manželkou, popøáli nám a pøedali dárky. K poslechu hrála tradiènì Øevnovanka. Jsme rádi, že se máme kde takto scházet a dìkujeme všem, kteøí se o to a již nyní nebo v pøedcházajících obdobích zasloužili. Osadní výbor v Øevnovì poøádá v nedìli od hod. v pøátelské zahradì ODPOLEDNE NEJEN PRO DÌTI. Sleèny a paní si mouhou vyrobit motánky jednoduché ozdoby z korálkù a drátù k zavìšení kamkoliv. Mladíkùm a pánùm nabízíme úèast v závodì o nejdelší dolet vlastnoruènì vyrobené vlaštovky. Vìci na opékání s sebou - oheò bude! Cena za motánek 50, Kè vlaštovky zdarma. Info: Y. Kaòová tel Letní výuka angliètiny Kdy: èerven záøí 2014 Jak: komunikativní metodou efektivnì jednoduše zábavnì individuálnì i skupiny Kde: Chotoviny, Tábor a okolí Cena: 250, Kè za hod. Kdo: PaedDr. Ilona Zemanová SMS na tel.: , zavolám NOVINKY Z KABINY ŽÁKOVSKÉHO TÝMU KRAJSKÝ PØEBOR I V PØÍŠTÍ SEZÓNÌ Po odehraném 23. kole z 26 mají chotovinští žáci na 10. místì tabulky dostateèný náskok na sestupová místa a zahrají si tak krajský pøebor i pøíští rok. Sezóna nebyla jednoduchá, z elitního brankáøe Vojty Šimka, který chytá i ligu žákù za Táborsko, se po prvním zápase a naší neškodnosti v útoku stal náš nejlepší støelec. Za 14 kol nasázel 19 gólù, ale pak se bohužel zranil a vìtšinu jarní èásti už nenastoupil. Jinak vìøíme, že bychom nasbírali bodù ještì více. Naštìstí jsme na jaøe zvládli všechny dùležité zápasy s týmy pod námi. V bránì se po Vojtovi se støídavými úspìchy vystøídali 4(!) hráèi z pole. Celou jarní èást odchytává výbornì Marek Šerpán, jinak støední záložník mladších žákù. Vzhledem k nároènosti soutìže bychom se neobešli bez pomoci dalších hráèù dorazového roèníku 99, kteøí byli u nás na hostování a støídavých startech. Na tomto místì bychom jim chtìli všem podìkovat za jejich pomoc. Nejvíce hráèù jsme mìli z Mladé Vožice (Vojta Šimko, Martin Dušek, Jakub Teplo, Milan Zachariáš, Daniel Zappe a Jarda Vácha - od zimy náš kmenový hráè). Dále z Vìtrov (Ondra Lachout, Jan Rùžièka a Dan Kopecký - podzim), z Ratiboøských Hor Matìj Blovský, který u nás za rok výkonnostnì hodnì vyrostl a také na jaøe Vít Smrèina z Kamberka. Kluci dìkujeme, pøejeme hodnì úspìchù v nových týmech a snad jste si od nás taky nìco do dalšího pùsobení ve fotbale odnesli. Dále chceme podìkovat Jardovi Nìmcovi, který nám pravidelnì chodí na zápasy vypomáhat jako pomezní rozhodèí. Pro pøíští sezónu máme základ v našich roènících 2000 a 2001, se kterými jsme pøed tøemi lety vyhráli okresní pøebor kadetù. Bohužel z rièníku 2000 máme jen ètyøi a 2001 pìt. Pøedpokládali jsme, že budeme nuceni v pøíští sezónì hrát nižší soutìž, ale nakonec se naskytla možnost spojení s týmem Vìtrov, který dodá 4 hráèe a budeme využívat i naše kluky roèníku Ambice tak nemohou být vysoké, ale pokud dokážeme v konkurenci týmù z okresních a krajského mìsta hrát do 10. místa jako tuto sezónu, tak nemùžeme být nespokojeni. Pøijïte nám na podzim fandit ve vìtším poètu, vìtšina klukù bude domácích a budeme vaši podporu potøebovat. Krajský pøebor vybojovaný našimi pøedchùdci je pro Chotoviny ojedinìlá pøíležitost výkonnostního rùstu našich hráèù a možná se tady zase nebude dlouho hrát... MLADŠÍ ŽÁCI VE FINÁLE POHÁRU! S mladšími žáky hrajeme pro jejich vìtší herní praxi i okresní pøebor, kde skonèíme pravdì- podobnì na tøetím místì, ale zároveò se hraje i pohár, kde jsme dokázali ve ètvrtfinále porazit tým Sokola Sezimovo Ústí 8:0 a v semifinále tým Jistebnice 8:2. Postoupili jsme tak do finále proti Bechyni. Hraje se ve ètvrtek 5. èervna od 17 hodin v Chotovinách. Pøijïte nám fandit! KAPITÁN MLADŠÍ PØÍPRAVKY DÁVÁ GÓLY UŽ I ZA MLADŠÍ ŽÁKY! V sobotu jsme vyrazili na zápas OP ml. žákù (01 a mladší) na Sokol Sezimovo Ústí. Vzhledem k absencím jsme povolali brankáøe kadetù Honzu Poèinka (03). Bylo nás poøád málo, tak jsme po cestì v Košínì naložili Pé u Mareše (roèník 2005!!), který nám šel ochotnì vypomoct. A nejenže nám pomohl nastoupit v plném poètu, ale dokázal svým dùrazem v soubojích s protihráèi i o 4 roky staršími, jistým zpracováním, pokrytím míèe a zapojováním se do kombinací pøedvést plnohodnotný výkon mladšího žáka, který korunoval gólem na 4:0 (zpracování levaèkou pøed dotírajícím bekem, zvednutí hlavy a neomylné zakonèení k tyèi - jak jednoduché, když se to umí). Celkovì jsme vyhráli 5:1 (2:0). Kluci, obìma vám dìkujeme. Miloš Filip, trenér

8 6/2014 LISTY CHOTOVINSKA 8 NA HØIŠTI ÚØADUJE NOVÁ SEKAÈKA To, že je chotovinské høištì jedno z nejkvalitnìjších na okrese, se ví už dávno. Kdyby na høištì pøijel nìkdo, kdo tu nikdy nebyl, tak by si øekl, že se tu hraje možná nìjaká divize, když je tu tak kvalitní a pìkné høištì. Je tu nìco nebo spíš nìkdo, koho nám mùže každý závidìt. Je to pan Èestmír Køižka, trenér A-týmu, dorostu a správce høištì. Chotovinskému fotbalu vìnuje skoro veškerý svùj volný èas. Hlavnì jeho zásluhou je høištì tak perfektní. Na konci bøezna dostal novou sekaèku a nemùže si ji vynachválit. Nová sekaèka už byla potøeba. Místo dvou hodin sekám asi pùl hodiny, což mi ušetøí hodnì èasu. Tráva je navíc posekána o mnoho kvalitnìji, což je vidìt už na první pohled. Stará sekaèka už dost vynechávala. Jsem moc rád, že mùžou kluci hrát na tak skvìlém høišti, øíká sám správce høištì. Stará sekaèka se byla vìnována Sboru dobrovolných hašièù v Èerveném Záhoøí. Sezóna se blíží ke konci, dìkujeme všem našim sponzorùm a fanouškùm. Pøijïte naše týmy podpoøit i teï na konci, a pak v nové sezónì. D. Mendel ml. Bohužel, forma áèka nevydržela... Jarní série, o které jsme vás informovali v minulém èísle, bohužel po pìti zápasech skonèila. Po slibném zaèátku sezóny pøišly smolné prohry, v nichž muži doplatili hlavnì na neschopnost vstøelení gólu. Vše zaèalo v pøedehrávce s Mladou Vožicí, která byla po domluvì odehrána již na státní svátek 8. kvìtna. Mladá Vožice. Tým, který s pøehledem vévodí tabulce s náskokem, byl v pøedehrávce velmi tìžkým soupeøem. Proti nìmu rozjeté Chotoviny, kterým chybìl Marek Moos a brankáøská jednièka Mansfeld. K tomu všemu ale Vožici týden pøed zápasem opustil trenér, i pøesto byl stálým favoritem domácí tým Mladé Vožice. Zaèátek zápasu vyšel lépe Chotovinám, jež poslal do vedení Rozlosování na èerven... Okresní pøebor mužù 21. kolo NE Chotoviny Veselí nad Luž. B 16: kolo NE Košice Chotoviny 17:00 ÈEZ Krajský pøebor staršího (mladšího) dorostu 29. kolo SO Prachatice Táborsko B/Chotoviny 10: kolo SO Táborsko B/Chotoviny Rudolfov 10:00 ÈEZ Krajský pøebor starších (mladších) žákù 25. kolo NE Táborsko B Chotoviny UMT Soukeník 14: kolo NE Chotoviny Milevsko 10:00 Køižka. Poté ale zakroèili domácí a pohotovì do poloèasu vyrovnali. Po poloèase své kvality ukázal Bondarev, když trefil bøevno z pøímého kopu. Poté se projevilo pravidlo nedáš, dostaneš. Vožice pøi svojí šanci, na rozdíl od Chotovin, dokázala skórovat. K vyrovnání mohlo dojít po chvíli. Ve vápnì spadl nováèek Frydrych a kopala se penalta. Bondarev mìl ale znovu smùlu a vùbec netrefil bránu. Koneèný stav 2:1 pro Vožici. V dalším zápase, který se odehrál na domácí pùdì proti dalšímu silnému týmu Tuèap, tentokrát z druhého místa, Chotoviny litovaly výsledku ještì víc. Šancí bylo mnoho, domácí jednoznaènì pøehrávali soupeøe. I pøesto lepší tým prohrál. Koneèný výsledek 1:0 pro Tuèapy neodpovídal prùbìhu. Hosty velmi podržel jejich brankáø, který zmaøil nejménì ètyøi obrovské šance. Štìstí bohužel nepøálo a i další akce skonèila bøevnem domácích. Samozøejmì jsem zklamaný. Byli jsme nedùrazní ve vápnì a štìstí nám prostì nepøálo. Chtìl bych ale podìkovat divákùm, kteøí dorazili v hojném poètu, hodnotil po zápase trenér Èestmír Køižka. Velká sprcha pro Chotoviny. Cílem následujícího zápasu na høišti ve Vlastiboøi, umístìné na druhém konci tabulky, bylo vyhrát. Mizerné èasy ale pokraèovaly. Tým se probral až za stavu 0:3 a velký obrat se mu dokonat nepodaøilo. Skóre se zastavilo na výsledku 3:2 pro Vlastiboø. Zatím poslední zápas Chotoviny odehrály doma proti dalšímu silnému soupeøi - Bøeznici. Ta v tabulce pøeskoèila ostatní soupeøe vèetnì Chotovin a usadila se na druhém místì. Oslabení domácích bylo znatelné - hned tøi opory zranìné, se zranìním musel hrát i Jordák. Znovu svou hrou Chotoviny dominovaly høišti, soupeø se k žádné velké akci nezmohl. Do kabin se ale zase šlo za nepøíznivého stavu. V druhém poloèase koneènì A tým zabral a dokázal promìnit své šance a otoèit prùbìh zápasu. Pìt minut pøed koncem hosté srovnali stav. Poté nastala kuriózní situace - brankáøovi projela malá domù z poloviny høištì mezi nohama a pohotový Jordák dorazil míè do prázdné brány. Domácí Chotoviny se mohly radovat z vítìzství, koneènì! Do konce sezóny zbývají dva zápasy, které by chtìlo vyhrát. Pøijïte prosím podpoøit naše áèko! D. Pìkný Výsledky mistrovských utkání Okresní pøebor mužù 16. kolo Meteor Tábor B Chotoviny 1:4 (1:0) 17. kolo Chotoviny Tuèapy 0:1 (0:1) 18. kolo Vlastiboø Chotoviny 3:2 (1:0) 19. kolo Chotoviny Bøeznice 3:2 (0:1) 20. kolo Mladá Vožice Chotoviny 2:1 (1:1) Krajský pøebor mladšího dorostu 24. kolo Táborsko B/Chotoviny Hluboká/Olešník 0:3 kontumace, pùvodní výsledek 5:0! 25. kolo Lomnice Táborsko B/Chotoviny 4:2 26. kolo Táborsko B/Chotoviny Blatná 4:0 hráno 15 min, kontumace - nedost. hráèù 27. kolo Bøilice Táborsko B/Chotoviny 4:2 28. kolo Táborsko B/Chotoviny Roudné 1:1 PK 3:0 Krajský pøebor starších žákù 20. kolo Chotoviny Junior St. 1:2 21. kolo Bøilice/Tøeboò Chotoviny 2:0 22. kolo Chotoviny Blatná 7:1 23. kolo Loko ÈB Chotoviny 2:0 Krajský pøebor mladších žákù 20. kolo Chotoviny Junior St. 2:2 PK 1:3 21. kolo Bøilice/Tøeboò Chotoviny 1:9 22. kolo Chotoviny Blatná 1:2 23. kolo Loko ÈB Chotoviny 8:0

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Výstavba školky pokraèuje podle plánu

Výstavba školky pokraèuje podle plánu 5/2013 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXI. Èíslo 5 kvìten 2013 ZDARMA Výstavba školky pokraèuje podle plánu Kvìten je devátým mìsícem prací na výstavbì jedné tøídy MŠ Chotoviny. Je vidìt, že stavba, kterou

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

10/2014 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XXII. Èíslo 10 øíjen 2014 ZDARMA

10/2014 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XXII. Èíslo 10 øíjen 2014 ZDARMA 10/2014 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXII. Èíslo 10 øíjen 2014 ZDARMA OBEC CHOTOVINY 2010 2014 V konèícím volebním období 2010-2014 pracovalo zastupitelstvo OBCE CHOTOVINY v tomto složení: Starosta obce

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 2011 è. 48 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Informace z radnice Napsali o nás Sudé zastupitelstvo nikdy neskonèilo patovou situací Dlouhoòovice: Nezávislí

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 aneb veselé bloudìní pevností Akce DD Krátké

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice OBÈASNÍK CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 Hasièský ples 19. 1. 2013 probìhl Hasièský ples. Na letošní ples pøišlo trochu ménì návštìvníkù než

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

R A N Ž Á D A. Vyrazili jsme na Jarní pochod. Kaèeøi vytvoøili rekord. Vaøili jsme zel(e)òaèku. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì

R A N Ž Á D A. Vyrazili jsme na Jarní pochod. Kaèeøi vytvoøili rekord. Vaøili jsme zel(e)òaèku. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2014 roèník 8, èíslo 8 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Vyrazili jsme na Jarní pochod V sobotu 26. dubna se uskuteènil

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Školní 180, tel.: 466 680 419, e-mail: obec@rybitvi.cz, www.rybitvi.cz

Školní 180, tel.: 466 680 419, e-mail: obec@rybitvi.cz, www.rybitvi.cz Školní 180, tel.: 466 680 419, e-mail: obec@rybitvi.cz, www.rybitvi.cz Najdete v èísle: Z dìní v obci / Zpráva Mìstské policie Láznì Bohdaneè Modernizace spalovny v Rybitví / podzim Jiskry Rybitví Hranolek

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

další období poèínaje rokem 2013 bude celková sazba poplatku ve výši 600 Kè pro poplatníka a rok s tím, že obec bude

další období poèínaje rokem 2013 bude celková sazba poplatku ve výši 600 Kè pro poplatníka a rok s tím, že obec bude prosinec 2012 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 6. 12. 2012. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané,

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané, ÚVOD Vážení spoluobèané, dostává se vám do rukou první, zkušební èíslo Zpravodaje obce. Rádi bychom Vás prostøednictvím tohoto Zpravodaje informovali o dìní v obci, o událostech, které se staly, o tom,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2008 str. 4-6 Draní peøí v Centru str. 8 Vážení spoluobèané, Rok s osmičkou na konci je minulostí. Stojíme na prahu roku 2009 s očekáváním. Mnozí z nás, ohlédneme

Více

Z obsahu. úspory. Chotovinský podzimní trh. Všezvìd snesitedlný. Motocykly v Chotovinách. Výkyvy fotbalového

Z obsahu. úspory. Chotovinský podzimní trh. Všezvìd snesitedlný. Motocykly v Chotovinách. Výkyvy fotbalového 10/2013 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XXI. Èíslo 10 øíjen 2013 ZDARMA Rozhovor se starostou Je pøed námi poslední ètvrtletí roku 2013, konec roku se nezadržitelnì blíží a mùžeme bilancovat. I v roce 2013

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM.

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM. Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6-7 ŠKOLA BY NEMĚLA UČIT, ALE VZDĚLÁVAT (LADISLAV

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 56 4/2012

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 56 4/2012 DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice OBÈASNÍK CENA 6 Kè è. 56 4/2012 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 Vážení spoluobèané, rád, bych Vám popøál do roku 2013 více pohody, ménì stresu. Vím, že to zní jako

Více

OBECNÍ ÚØAD VELKÁ DOBRÁ

OBECNÍ ÚØAD VELKÁ DOBRÁ ZPRAVODAJ OBECNÍ ÚØAD VELKÁ DOBRÁ kvìten 2006 9.èíslo 5.roèník Vá ení spoluobèané. Slovo starosty Letošní zima trvala déle, ne jsme pøedpokládali. Náklady na posyp a úklid snìhu byly takøka dvojnásobné

Více

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 53 1/2012 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 INFORMACE Z RADNICE Jarní úklid do kontejnerù V prùbìhu mìsíce dubna bude na obvyklých místech umístìn

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10

Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10 Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10 Ženský sbor RADOST str. 11 Vážení spoluobèané, jsme na prahu roku začínající už desítkou, do kterého vstupu jeme s novými tužbami a myšlen kami.

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Slovo starosty. V TOMTO VYDÁNÍ: prosinec 2012/06. zajímavosti z kultury zprávy ze školských zaøízení

Slovo starosty. V TOMTO VYDÁNÍ: prosinec 2012/06. zajímavosti z kultury zprávy ze školských zaøízení V TOMTO VYDÁNÍ: prosinec 2012/06 krátce z radnice kalendáø mìsta 2013 zápis dìtí do 1. tøíd otevøení nového sbìrného dvora spoleèenská kronika zajímavosti z kultury zprávy ze školských zaøízení Slovo starosty

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci

è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci PØEDÍNSKÝ ZPRAVODAJ è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci Informace z Obecního úøadu Pøedín Nejdùležitìjší body programu obecního zastupitelstva za období kvìten øíjen 2004 25. 5. 2004 ZO rozhodlo

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Z obsahu. Chotovinští hasièi. Oslavy Dne matek. Historický úspìch. Roèník XX. Èíslo 6 èerven 2012 ZDARMA Tradièní prodejní výstava kvìtin

Z obsahu. Chotovinští hasièi. Oslavy Dne matek. Historický úspìch. Roèník XX. Èíslo 6 èerven 2012 ZDARMA Tradièní prodejní výstava kvìtin 6/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 6 èerven 2012 ZDARMA Tradièní prodejní výstava kvìtin Èeský zahrádkáøský svaz Základní organizace Chotoviny ve spolupráci s Obcí Chotoviny uspoøádal ve dnech

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA Z RADNICE BUŠTÌHRADSKÝ ZPRAVODAJ 5/2006 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobèané, dnes se setkáváme na stránkách Buštìhradského zpravodaje naposledy. Jak všichni víte, ve dnech 20. a 21. øíjna tohoto roku se

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2007 Vážení spoluobèané, každoroèní vydání obecního zpravodaje má za úkol Vám pøiblížit práci obecního úøadu. Jsme malá obec a veškeré dìní je spojeno právì s obecním úøadem.

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

Únor 1 / 2001. Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta

Únor 1 / 2001. Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta 1 8 Ruzná sdelení Ludek Mícek STAROSTA OBCE Vážení spoluobèané, Únor 1 / 2001 Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta Dovolte, abych Vás pozdravil v novém roce, století i tisíciletí. Nepodaøí se každému

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str 1., 12. o zpestøení ve formì ukázky latinskoamerických tancù se postaral Martin Høivnáè s partnerkou. Nejen bohatá tombola a široká nabídka barù pøispìla k dobré zábavì do

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE má za sebou další období své èinnosti. Hodnotíme a vyjadøujeme se k celému pøedešlému roku. Pro nás to byl první souvislý rok plné èinnosti. Zatìžkávacím obdobím

Více

Pøipravujeme. Opìt se vrátíme do prostor Stadionu na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13 hod. Podrobnìjší informace na jiném místì Zpravodaje.

Pøipravujeme. Opìt se vrátíme do prostor Stadionu na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13 hod. Podrobnìjší informace na jiném místì Zpravodaje. SPOLEÈNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1 /2012 Vážení rodièe, mládeži,

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. telefon: 412 386 968, 412 386 219, vak@seznam.cz. .cz. ZÁØÍ 2005 ÈÍSLO 9 CENA 5.- Kè

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. telefon: 412 386 968, 412 386 219, vak@seznam.cz. .cz. ZÁØÍ 2005 ÈÍSLO 9 CENA 5.- Kè ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz ZÁØÍ 2005 ÈÍSLO 9 CENA 5.- Kè Letní prázdniny jsou už minulostí...... a šluknovské

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Vymlácené zrno se namele na mouku (obrázek 3) a z mouky se uhnìte tìsto (obrázek 4). Tìsto nám pomalu kyne a nastává vhodný èas na malé zopakování programu pomocí pracovních listù (obrázek 5). Vykynuté

Více

vedením paní Voèadlové. Krásným bodem programu bylo vystoupení folklórního souboru z partnerských Buchlovic. Jejich

vedením paní Voèadlové. Krásným bodem programu bylo vystoupení folklórního souboru z partnerských Buchlovic. Jejich 9/2013 LISTY CHOTOVINSKA Roèník XXI. Èíslo 9 záøí 2013 1 ZDARMA Poèasí bylo jako na objednávku Leto ní Chotovinské slavnosti se vydaøily. Hlavním bodem tìch leto ních bylo otevøení nové tøídy mateøské

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více