Nemocnice chystá přestavbu. Z bloku starostky Jednou z mála vìcí, která mne v posledních dnech. 12/èerven/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemocnice chystá přestavbu. Z bloku starostky Jednou z mála vìcí, která mne v posledních dnech. 12/èerven/2005"

Transkript

1 12/èerven/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 17. èervna 2005 Nemocnice chystá přestavbu centrálního příjmu Èeskolipskou nemocnici s poliklinikou (NsP) èeká letos generální rekonstrukce centrálního pøíjmu. Podle sdìlení tiskového mluvèí nemocnice Mgr. Petra Pokorného na tuto akci obdrželi od svého zøizovatele, kterým je Liberecký kraj, dotaci ve výši 21 mil. korun z Investièního fondu Libereckého kraje. Hlavním dùvodem pøestavby je zastaralé øešení tìchto prostor, které neumožòují plynule navazující ošetøení pacientù a jejich pøípadné pøedání do péèe jednotlivých oddìlení nemocnice. Zcela nedostaèující jsou také prostory pro manipulaci s pacienty, kde nemocní postrádají požadovanou intimitu. Stejnì nevyhovující jsou i prostory neútulné èekárny. Vypoèítává všechny podstatné nedostatky centrálního pøíjmu ing. Miroslav Vacek, øeditel NSP. Cílem modernizace centrálního pøíjmu tak bude zefektivnìní èinnosti, zvýšení kvality péèe o pacienty s dùrazem na minimaliza- Příjem pacientů bude v nemocnici rozdělen na urgentní a plánovaný ci prostojù, což nám zároveò sníží riziko z prodlení. Zásadní zmìnou bude podle Petra Pokorného rozdìlení centrálního pøíjmu na dvì èásti - urgentní a plánovaný. Plánovaný pøíjem bude sloužit pro pøíchozí nebo pøivezené pacienty, kteøí nejsou pøímo v ohrožení života. Zatímco urgentní - jinými slovy naléhavý èi neodkladný - pøíjem poskytne prvotní zázemí pacientùm, kteøí naopak v ohrožení života jsou a do nemocnice je pøevážnì dopravuje rychlá záchranná služba. Vybavení urgentního pøíjmu bude proto na úrovni jednotky intenzivní péèe. V souèasné dobì probíhá soutìž na výbìr dodavatele stavebních prací. Celková èástka na pøestavbu a modernizaci centrálního pøíjmu zahrnuje 7 mil. na zdravotechniku a náklady na stavební práce spojené s rekonstrukcí, které vzejdou z probíhajícího výbìrového øízení, podotýká Petr Pokorný. pokraèování na str. 2 Generální rekonstrukcí prošlo dětské hřiště v Železničářská ulici na Slovance. Kromě krytého pískoviště tu mají děti k dispozici také houpačky, skluzavku a prolézačky v podobě hradu (více o této investici na str. 3). Z bloku starostky Jednou z mála vìcí, která mne v posledních dnech povzbudila, je, že v nejbližších dnech zahájíme pøipravovanou rekonstrukci bazénu Sever. Realizací byla na základì výbìrového øízení povìøena stavební firma CL-Evans Èeská Lípa, která by pøestavbu za cca 22,5 milionu korun mìla dokonèit do konce letošního roku. Pøedmìtem rekonstrukce je pøedevším pøestavba hygienicky nevyhovujícího zázemí. Kromì toho by rozsáhlé úpravy mìly do budoucna pøispìt i k ekonomizaci bazénového provozu. Teprve až bude tento bazén uveden do opìtovného provozu, bude možné pomýšlet na pøipravovanou modernizaci Sportareálu, kde jsou odhadované náklady vyèísleny na desítky milionù korun. Prvoøadým úkolem mìsta tak bude zajistit na tuto investici finanèní prostøedky. K informacím, které se objevily v posledních dnech ve sdìlovacích prostøedcích v souvislosti s jedním z našich zastupitelù, mohu øíci pouze tolik, že jako èlenka zastupitelstva a rady, ale ani jako starostka, nemohu objektivnì posoudit pravdivost naøèení, zda nìkdo byl, nebo nebyl za minulého režimu agentem státní bezpeènosti. Žádný zákon mìstu podobnou lustraci neumožòuje. Ing. Svatka mohu hodnotit pouze jako kolegu zastupitele, který je konstruktivní a ke své zastupitelské práci pøistupuje zodpovìdnì. Pokud je mi známo, tak v ZM i RM pracuje již druhé volební období. Vzhledem k závažnosti naøèení jsem se však rozhodla požádat ing. Svatka, zda by nám své lustraèní osvìdèení nepøedložil. Vážení ètenáøi, nyní mi dovolte, abych Vás pozvala na V. roèník mìstských letních slavností, které Èeská Lípa poøádá ku poctì svých patronù Petra a Pavla. Hlavní program se stejnì jako vloni odehraje na vodním hradì Lipý, kde bude otevøeno støedovìké tržištì. Tento historický areál je jako stvoøený pro podobné akce a mne tìší, že se jich tu koná stále více a více. Nezapomeòte proto, že letošní èeskolipské slavnosti potrvají od 1. do 3. èervence. V rámci sobotního programu udìlím také podìkování nìkolika dalším osobnostem, které si zaslouží naši úctu. Hana MOUDRÁ, starostka Městské letní slavnosti PÁTEK koncert na nádvoøí hradu Lipý - Njorek - Obøí broskev SOBOTA pøíjezd stánkaøù a stavba tržištì slavnostní zahájení jarmarku výstøelem z dìla na nádvoøí pohádka Princ Nebojsa Komedianti na káøe námìstí T.G.M. pøedání klíèù od hradu paní starostce, prùvod na hrad Lipý, trasa prùvodu: hrad Lipý Zámecká ul. Moskevská ul. námìstí T.G.M. ul. Jindøicha z Lipé hrad Lipý. Paní starostce dìlají doprovod dvorní dámy ze skupiny Ignigena, hradní posádka, Fraternita bubnují, Øemdiši hrají, kejklíøi a komedianti a spol na nádvoøí - zdravice paní starostky, pøedstavitelù spøátelených mìst a èestných hostù. Letité spory historický šerm Fraternitas èervený zámeèek - koncert staré hudby - Fraternitas na nádvoøí - divadlo Kvelb èervený zámeèek - Romeo a Julie Krecht dokonèení na str. 10 Další vydání MN je Uzávìrka je

2 MÌSTSKÉ NOVINY Nová služba pro seniory Dne 1. èervna byl po Èeské Lípì zahájen provoz osobní pøepravní služby urèené výhradnì našim seniorùm. AUTOSENIOR, jak byla služba nazvána, jim bude k dispozici PO- PÁ (7,00-15,00 hod.) a mìla by jim sloužit k pohodlnìjší pøepravì k lékaøi, na rehabilitace, za nákupy atp. Zajímavou službu podpoøilo mìsto Èeská Lípa a je provozována soukromým pøepravcem ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA a Sociálními službami mìsta Èeská Lípa. Zájemci o tuto službu si mohou První jízda s Autoseniorem. dokonèení ze str. 1 v kanceláøi Autosenioru na Domì s peèovatelskou službou na Ladech zakoupit permanentku v hodnotì 250,- Kè, která je na 10 jízd. Informace k prodeji permanentek jsou rovnìž zveøejnìny jak na tabulích v DPS, tak v Klubu dùchodcù v Bulharské ulici. Permanentku si senioøi mohou zakoupit také pøímo v automobilu Autosenioru. Podrobnìjší informace získáte od provozovatelky Lenky Hertrampfové na tel. èísle Na tomto èísle si také službu Autosenioru mùžete objednat. (red) Českolipská Neckyáda 2005 V sobotu 25. èervna odstartuje v 10:00 hod. od jezu další roèník èeskolipské Neckyády. Prezence plavidel bude zahájena hodinu pøed startem a soutìžit se bude nejenom o nejrychlejší dojezd na koupalištì v Dubici, ale i v nìkolika dalších kategoriích o nejkrásnìjší, nejšílenìjší, nejrychlejší, nejlepší kostým atd. Poøadateli akce jsou obèanské sdružení Naše mìsto, mìsto Èeská Lípa a rádio Crystal. Milovníci recese jsou srdeènì zváni. Dodává, že toto není jediná velká investice, na kterou se nemocnice v letošním roce pøipravuje. Vyhlásila také další dvì výbìrová øízení na dodavatele lékaøských pøístrojù. Nemocnice musí poøídit nový poèítaèový tomograf a zmodernizovat vybavení operaèních sálù. Pùvodnì jsme u operaèních sálù pomýšleli i na stavební úpravy, ale od této myšlenky jsme upustili. Naše pøístroje jsou velmi zastaralé, proto jsme se rozhodli investovat v první øadì hlavnì do techniky, poznamenal øeditel nemocnice Ing. Miroslav Vacek. (jr) Sekání trávy na veřejných plochách Do 15. èervna budou v Èeské Lípì posekány všechny travnaté plochy, které jsou souèástí veøejné zelenì. Uvedla to vedoucí odboru životního prostøedí RNDr. Rùžena Konvalinová. Zároveò pøipomnìla, že termín dokonèení první seèe vyplývá ze smlouvy uzavøené se tøemi firmami, které mìstu od letošního roku o zeleò peèují. V rozpoètu mìsta je na údržbu zelenì vyèlenìna èástka ve výši 10,2 mil. Kè a z toho 5,5 mil. je urèeno na sekání travnatých ploch.. Rozsah a specifikaci požadovaných prací na každý kalendáøní mìsíc provádí správkynì mìstské zelenì, která pak provádí i následnou kontrolu, jak byly zadané práce na zeleni provedeny, podotýká dr. Konvalinová. Správkynì mìstské zelenì tak koordinovala i harmonogram seèení, který byl sestaven dle kvality travního porostu, který je v Rada mìsta Èeská Lípa na svém mimoøádném zasedání 1. èervna odsouhlasila uzavøení smlouvy o nájmu Mìstského koupalištì v Dubici s èeskolipskou firmou GASKOP, která si již celý areál pøevzala. Na základì rozhodnutí rady mìsta ze dne 13. dubna bylo stanoveno poøadí zájemcù o pronájem mìstského koupalištì v Dubici a to vèetnì nájemních podmínek. Odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu potom ve spolupráci s právní kan- è. 12, èerven 2005 jednotlivých lokalitách rùzný. Nìkde roste pøevážnì tráva vysoká a hustá, jinde nižší a øídká podle vysetého druhového složení v souvislosti s pùdním podložím. Proto bylo rozhodnuto, že jako první se bude sekat na Severu. Naopak Holý vrch pøijde na øadu pozdìji. Chápeme, že by veøejnost uvítala, aby byla tráva poseèena mnohem rychleji, ale s ohledem na množství zelených ploch to opravdu není technicky možné. Mìsto smluvnì udržuje 139,0854 ha trvalých travních porostù. Z toho 111,4269 ha intenzivnì a 27,6585 ha mulèováním. Závìrem dr. Konvalinová zkonstatovala, že na sídlištích sekání trávy mnohdy komplikuje nerovný terén s nedokonèenými terénními úpravami, což se týká zejména Lad, Špièáku a Severu. V pøípadì urovnání ploch by seè mohla být rychlejší. Nový nájemce koupaliště v Dubici celáøí zpracoval návrh smlouvy na pronájem koupalištì. Jednání s prvním zájemcem v poøadí však byla neúspìšná, a proto na základì rozhodnutí rady mìsta odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu zahájil v kvìtnu jednání se zájemcem, který se umístil na druhém místì. Tím byla již zmínìná firma GASKOP, která zájem o uzavøení nájemní smlouvy, jejíž platnost je stanovena do , potvrdila. Potvrdila i výši nájemného, kterou uvedla do nabídky ve výbìrovém øízení (50.000,- Kè/rok) a každoroèní investice do areálu ( ,- Kè). Ty budou zahrnovat pøedevším náklady spojené se zahájením sezóny a zazimováním areálu (vyèištìní septikù, odkalovací jímky, lapolù, opravy a údržba) a s dovybavením koupalištì dalším inventáøem (lavièky, šlapadla, atp.). Návštìvníci tu budou mít kromì vodní plochy k dispozici tradièní lodièky, šlapadla, venkovní šachy, také obèerstvení, táboøištì a sprchy s pitnou vodou. Nájemce pøedpokládá, že by se zde mìly konat také sportovní akce. V jeho zámìru se rovnìž objevilo vybudování pøístavištì a zázemí pro vodáky. (kp) 2

3 è. 12, èerven 2005 MÌSTSKÉ NOVINY odbor rozvoje, majetku a investic informuje K svátku dostaly děti hřiště K letošnímu svátku dìtí darovalo mìsto Èeská Lípa svým nejmenším kompletnì zrekonstruované dìtské venkovní høištì na sídlišti Slovanka. Høištì se nachází u panelových domù v ulici Železnièáøská a jeho rekonstrukci jsme zahájili již vloni, podotýká vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic ing. arch. Vladimír Lavrík. V letošním roce se tu vedle dostavby samotného høištì provádìly také nezbytné úpravy povrhu a pøilehlého okolí, kde byly opraveny také chodníky. Kromì kompletní nové døevìné konstrukce tady dìti mají k dispozici pøedevším hrací domek v podobì hradu. Ten zároveò zastøešuje i plochu pískovištì, což je jedna z nových hygienických podmínek provozu podobného venkovního zaøízení. Kromì toho tu malí návštìvníci najdou také rozmanité prolézaèky, skluzavku a nìkolik houpaèek, popisuje novì zbudovaný dìtský ráj architekt Lavrík a zdùrazòuje, že celá stavba je z pøírodních materiá- lù, kde vìtšinu tvoøí akátové døevo, které je dostateènì tvrdé a tudíž odolné proti povìtrnostním vlivùm. Veškeré použité nátìry jsou potom zdravotnì nezávadné. Pøi stavbì høištì však bylo pamatováno nejenom na dìti ale také na jejich rodièe a prarodièe, nebo pøedevším kvùli nim tady byly nainstalovány nové lavièky. Celkové náklady èinily cca 380 tisíc korun a realizací byla povìøena turnovská firma Tomovy parky, s.r.o. Tato spoleènost se na podobné venkovní stavby specializuje. A tak napøíklad v Èeské Lípì už vloni dodavatelsky zajistila obdobnou stavbu nového dìtského høištì v areálu stadionu u Plouènice, pøipomíná arch. Lavrík. Zároveò prozrazuje, že zanedlouho nabídnou dìtem další zajímavé zákoutí. To se nalézá ve východní èásti mìstského parku (v horní èástí za uèilištìm), odkud už byly demontovány nevyhovující prolézaèky, aby je nahradily nové døevìné, které budou opìt doplnìny dalšími herními prvky. (red) mìstská policie q Takøka dennì pøebírá èeskolipská mìstská policie nálezy dokladù i rùzných movitých vìcí. Málokdy se však stane, že se na ni obrátí poctivý nálezce, jako byl i osmdesátiletý obèan z Èeské Lípy, který odevzdal nelezenou penìženku s rùznými doklady vèetnì nezanedbatelné finanèní hotovosti ve výši 1600,-Kè. q Rvaèku tøech mladíkù zachytila obsluha mìstského kamerového systému na pìší zónì mezi obchodními domy v Èeské Lípì. Napadený dvacetiletý mladík po tomto vystoupení skonèil na zemi s potrhaným obleèením. Aktéry na místì zadrželi hlídky mìstské a republikové policie. Pøípad šetøí policie ÈR. struènì z rady Opravy na ZŠ Špičák Rada mìsta Èeská Lípa rozhodla, že dodavatelem zakázky Oprava podlah tìlocvièen v ZŠ Špièák, 28.øíjna, Èeská Lípa bude firma VOTOÈEK - Ota Votoèek, Jablonec nad Nisou. K pøedložení nabídek vyzval odbor rozvoje, majetku a investic sedm dodavatelù zabývajících se pokládkou sportovních parketových podlah. Ve stanovené lhùtì pak mìsto obdrželo pìt nabídek. Komise sestavená za úèelem jejich hodnocení doporuèila zadavateli vybrat jako nejvhodnìjší právì nabídku firmy Ota Votoèek, Jablonec nad Nisou, která vyhovìla požadavkùm zadavatele nejlépe z hlediska nabídkové ceny, doby plnìní i záruky na odvedené dílo. Nabídková cena zní na ,- Kè vèetnì DPH, termín dodání 4 týdny a záruky na dílo 60 mìsícù. Vzhledem k tomu, že v rozpoètu byla na tuto akci schválena èástka ,- Kè, bude na nejbližším zasedání zastupitelstva mìsta projednána rozpoètová zmìna. Nová ředitelka ZUŠ Slavnostního předání nově zrekonstruovaného dětského hřiště na Slovance se kromě dětí, které jeho kvality okamžitě prověřily, zúčastnili také zástupci investora i dodavatele. Přestřižení symbolické pásky se pak ujali představitelé radnice. Na snímku zleva místostarosta Jiří Pazourek, starostka Hana Moudrá a místostarosta Jan Stejskal. Rada mìsta Èeská Lípa jmenovala PaedDr. Yvettu Hotovou do funkce øeditele Základní umìlecké školy Èeská Lípa s úèinností od Pohovory konkurzní komise s uchazeèi o funkèní místo øeditele Základní umìlecké školy Èeská Lípa probìhly 9. kvìtna a do konkurzního øízení se pøihlásilo šest uchazeèù. Na základì kritického èlánku, který byl pøed èasem zveøejnìn v Mìstských novinách i Èeskolipském deníku, jehož pisatel vyzýval èeskolipskou mìstskou policii k zapojení do ochrany mìstských lesù jako významné souèásti majetku mìsta, došlo na úrovni všech zúèastnìných stran k dùležitému posunu. Vyplynulo to z vyjádøení Josefa Jirotky, jednatele spoleènosti Mìstské lesy. Městská policie bude kontrolovat městské lesy Z iniciativy místostarosty mìsta Jana Stejskala se uskuteènilo jednání mezi naší spoleèností a Mìstskou policií, kde jsme se problematikou zajištìní poøádku v lesích, které spravujeme, podrobnì zabývali. Z nejèastìjších potíží pøipomínám volné pobíhání psù, vyvážení odpadkù, rozdìlávání ohòù a další aktivity problémových návštìvníkù. Velmi proto oceòuji vstøícnou reakci øeditele Mìstské policie a jeho ochotu pomoci. A tak v souèasné dobì už mìstští strážníci znají hranice mìstských lesù a vìdí i o nejproblémovìjších lokalitách. V nejbližší dobì se tudíž veøejnost potká s místními strážníky i v lesích. Slušní návštìvníci to jistì uvítají a uvítá to jistì i autor èlánku p. ing. Tomeš, který nás s tímto podnìtem oslovil prostøednictvím novin. (red) 3

4 MÌSTSKÉ NOVINY è. 12, èerven 2005 Datron nabízí odbornou pomoc při zřízení internetové školy pro seniory První nevýrobní spoleèností, kam v rámci svého seznamování s èeskolipskými firmami pøijali pozvání starostka Hana Moudrá a místostarosta Jan Stejskal, byla spoleènost Datron, zabývající se poskytováním služeb v oblasti informaèních technologií. Slovo personální poèítaè je tady povýšeno do sféry, kam už vìtšina bìžných uživatelù nepronikne. Sídlo si tato spoleènost, kterou pøed ètrnácti lety založili v Èeské Lípì ètyøi poèítaèoví nadšenci, vybudovala na Svárovì. Dnes zamìstnáváme 40 zamìstnancù a 10 externistù, vypoèítává jeden ze zakladatelù ing. Zdenìk Jiráèek a vysvìtluje, že už dávno ustoupili od drobného maloobchodního prodeje výpoèetní techniky, nebo se zamìøili pouze na služby, které bezprostøednì souvisejí s využitím automaticky øízených systémù. K našim zákazníkùm patøí zejména výrobní firmy, kterým nabízíme dodání podniko- vých informaèních systémù a další odborné služby v oblasti budování a rozvoje jejich poèítaèových sítí. Z místních stabilních zákazníkù jmenuje napøíklad Narex èi novoborský Crystalex, z tìch vzdálenìjších Vitanu, Ospap, Velvetu, Tarmak a Alkan. Jejich služeb využily napøíklad také Parlament ÈR a TV Nova. Další, èím se naše firma zabývá, je vzdìlávání uživatelù v našem vzdìlávacím støedisku, kde jsme proškolili již nìkolik tisíc lidí, podotýká Petr Novotný, øeditel tohoto støediska. Právì tady mohou uživatelé absolvovat také mezinárodní testy ECDL a získat tak certifikát, který P. Novotný pøirovnává k øidièskému prùkazu na PC. Po struèném seznámení s aktivitami firmy se debata stoèila k nabídce, jak by firma mohla být prospìšná mìstu. Se žádostí o podporu se na nás obrací spousta žadatelù, ale my bychom rádi prospìli mìstu, kde pùsobíme, zkonstatoval ing. Jiráèek. A tak slovo dalo slovo a Datron pøislíbil odbornou pomoc pøi zøízení i provozování internetové školy pro seniory. O nìèem podobném uvažujeme již delší dobu, ale zatím jsme nevìdìli jak do toho. Pokud nám s tím pomùžete, budeme velice rádi, uvítala nabídku starostka. Pøedpokládá, že poèítaèová škola by mohla být otevøena v nìkterém ze sociálních zaøízení mìsta a senioøi by tam pod odborným vedením pronikali nejenom do tajù samotného poèítaèe ale i internetu, který pro vìtšinu z nich pøedstavuje velkou neznámou. (ema) V Kulturním domì Crystal se uskuteènilo setkání èeskolipského dìtského parlamentu s politiky, kteøí s pøítomnými dìtmi a mládeží diskutovali o možnostech komunikace mezi státní správou a samosprávou a o roèním pùsobení Èeské republiky po roce v Evropské unii. Pozvání do diskusního fóra od Zastupitelstva dìtí a mládeže Èeská Lípa, které akci zorganizovalo, pøijali vedle èeskolipské starostky Hany Moudré a hejtmana libereckého kraje Petra Skokana, poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil, poslanec dolní Setkání dětského parlamentu s politiky komory PÈR Tomáš Hasil, pøedseda Senátu PÈR Pøemysl Sobotka a za ministerstvo školství se zúèastnila ing. Eva Bartoòová. Politici nejprve studentùm pøiblížili své pracovní povinnosti a obecnì naznaèili problémy, s nimiž se ve svých funkcích potýkají. Poté pøedseda senátu vysvìtlil hlavní rozdíly mezi státní správou a samosprávou a každý z politikù vyjádøil své zkušenosti na konkrétních pøípadech. Z hlediska poètu položených dotazù studenty asi nejvíce zajímala problematika EU. Mimo jiné se tak napøíklad Jana Zahradila zeptali, kdy bude v ÈR zavedeno euro? Na evropskou mìnu ještì nejsme pøipraveni. Hlavním dùvodem je nestabilní, nezdravá hospodáøská politika naší zemì. Momentálnì je vše v našich rukou. Zjednodušenì øeèeno nesmíme dìlat dluhy. Další dotaz byl, jak se EU staví k problematice drog a jejich legalizaci. Ze všeho nejdøíve musím øíct, že ze své lékaøské praxe vím, jak vypadají lidé, kteøí drogám propadli, proto vám doporuèuji, nezkoušejte to, radil Pøemysl Sobotka a dodal: V Evropské unii má jednotné slovo Poradenský program pro mladé uchazeče do 25 let hlavnì prevence. Podle nìkterých státù EU zavádíme i nìkterá represivní opatøení, jako je napøíklad postihování øidièù, kteøí øídili pod vlivem omamných látek. Europoslanec Jan Zahradil pak doplnil, že jednotná strategie je témìø ve všech zemích unie, ale každá zemì bude mít do budoucna své vlastní jednotlivé postupy a metody. Na závìr požádal hejtman LB kraje Jana Zahradila, zda by nezprostøedkoval èlenùm dìtského parlamentu návštìvu europarlamentu v Bruselu a europoslanec pøislíbil, že tuto exkurzi v brzké dobì zaøídí. (jr) V souèasné dobì je v evidenci úøadu práce 1013 uchazeèù o zamìstnání do 25 let vìku, z tohoto poètu je 116 mladistvých a 177 absolventù. Jedná se o nezanedbatelnou skupinu z celkového poètu uchazeèù o zamìstnání. Podle zákona o zamìstnanosti è. 435/2004 Sb. je nutné tìmto uchazeèùm vìnovat zvýšenou péèi pøi zprostøedkování zamìstnání. Jednou z možností øešení je nabídka individuálního akèního plánu, který je vypracován ve spolupráci úøadu práce a mladého uchazeèe o za- mìstnání a který smìøuje ke zvýšení možnosti uplatnìní na trhu práce. Úøad práce v Èeské Lípì nabídl mladým lidem možnost úèastnit se poradenského programu, který byl zahájen 13. èervna v prostorách SOŠ, SOU a U Èeská Lípa 28. øíjna. Program zajiš uje akreditované vzdìlávací zaøízení AABYSS s. r. o., jedná se o firmu s dlouholetými zkušenostmi ve vzdìlávání dospìlých, u které je lektorské zajištìní ovìøeno døívìjší spoluprací a úøadem práce. Bìhem 10 denního programu bude patnáct úèastníkù seznámeno s pracovnì právním minimem, nauèí se lépe poznat své možnosti a stanoví si reálné cíle. Zjistí, co mohou zamìstnavateli nabídnout a jaké jsou jejich pøednosti, co zamìstnavatelé požadují, napíší si správnou žádost o zamìstnání a životopis, dobøe se pøipraví na pøijímací pohovor, zlepší své dovednosti pøi ucházení se o místo, nauèí se reagovat na otázky zamìstnavatele, posílit svoji sebedùvìru a sebevìdomí, vytvoøí si vlastní osobní složku, mailovou schránku na internetu, nauèí se odpovídat na inzeráty elektronickou poštou a získané znalosti a dovednosti si ovìøí v terénu pøi kontaktech s potencio-nálními zamìstnavateli. Na závìr programu probìhne výmìna zkušeností a výsledkù z práce v terénu a po zhodnocení praktického využití obsahu poradenského programu úèastníci obdrží osvìdèení o absolvování poradenského programu. Cílem tohoto programu je zlepšení komunikaèních a prezentaèních dovedností úèastníkù a lepší orientace na trhu práce a hledání vhodného místa. (ÚP) 4

5 è. 12, èerven 2005 MÌSTSKÉ NOVINY Konference pracovníků v sociálních službách V kongresovém sálu hotelu Olympia v Èeské Lípì se v úterý 31. kvìtna uskuteènila konference k zahájení projektu Vzdìlávání pracovníkù v sociálních službách s cílem zvýšit kvalitu a podpoøit uplatnìní uživatele, který je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpoètem ÈR. Záštitu nad konferencí pøevzala èeskolipská starostka Hana Moudrá, která ji také zahájila. Ve svém vystoupení, kde prezentovala dosavadní výsledky a plány Èeské Lípy v oblasti sociálních služeb, na adresu samotného projektu uvedla: Projekt Vzdìlávání pracovníkù v sociální oblasti bude trvat patnáct mìsícù a mìsto Èeská Lípa na jeho realizaci získalo 100% dotaci od Ministerstva práce a soc. vìcí ve výši ,- EUR. Úèelem projektu je podpoøit sociální zaèleòování znevýhodnìných skupin obyvatelstva Èeské Lípy skrze zvýšení kvality sociálních služeb a zvýšení informovanosti uživatelù služeb o jejich právech a roli v sociálních službách. Zvýšení kvality soc. služeb má být dosaženo pomocí vzdìlávacích aktivit, ve formì kurzù, èi poradenství. Projekt si klade cíl pøispìt ke zkvalitnìní poskytovaných služeb s ohledem na ochranu lidských práv, a také chce zabránit sociálnímu vylouèení uživatelù soc. služeb a pøispìt k jejich návratu do bìžného života vèetnì jejich uplatnìní na trhu práce. Konference se zúèastnilo nìkolik odborníkù na problematiku v oblasti Dvě kapky krve Svaz diabetikù Èeská Lípa poøádá pro èeskolipské obèany opìt zdravotnì preventivní akci nazvanou Dvì kapky krve, která se koná 23. èervna od 9 do 17 hodin v KD Crystal (prosklený prostor v pøízemí). Návštìvníkùm tam bude zmìøena hladina cukru v krvi, cholesterolu a krevní tlak. U tìch, kterým budou namìøeny vyšší hodnoty, bude doporuèena návštìva praktického lékaøe. Kvùli úøedníkùm jsme termín pøesunuli na ètvrtek, kdy není úøední den, aby se této akce mohli rovnìž zúèastnit. Oèekáváme proto, že této možnosti využijí, zkonstatovala jedna z hlavních organizátorek, Milena Hendrychová. (red) sociálních služeb. Za všechny zúèastnìné jmenujme PaeDr. Jiøího Milera z Krajského Úøadu Libereckého kraje, který nastínil aktivity a zámìry jeho úøadu v oblasti sociálních služeb. Pøedpokladem poskytování kvalitních a bezpeèných služeb, které znemožòují špatné zacházení, nebo jakékoliv zneužívání jejich uživatelù, je prùbìžné sledování kvality tìchto služeb. Dùležitým bodem je aktivní zapojení pøíjemcù služby do tohoto procesu, abychom tak mìli možnost ovlivòovat zpùsob poskytování služby, vysvìtlil dr. Miler. Dalším dùležitým bodem, ze kterého musíme vycházet, je sebehodnocení. Pøi mapování sociálních zaøízení v Libereckém kraji jsme vloni zjistili, že nebyla žádná a nebo pouze minimální zkušenost poskytovatelù s tímto typem hodnocení. Problém tkví ve zkušenostech pracovníkù z minulosti, kdy byli hodnoceni zvenèí úøedníkem. Na závìr PaeDr. Jiøíh Miler nastínil nejvìtší problémy, které v Libereckém kraji pøetrvávají. Pøedevším to je diametrálnì odlišná úroveò zaøízení. Omezování práv a osobních svobod uživatelù. Chybìjící pravidla používání restriktivních opatøení, nerespektování intimity a soukromí uživatelù. Volný pohyb je omezován pracovníky bez individuálního posouzení atd. Tento projekt by mìl pøispìt k vyøešení tìchto problémù, nebo alespoò ke zmírnìní dopadù na uživatele sociálních služeb. (jr) Nové termíny výměny řidičských průkazů Øidièské prùkazy vydané od do budou muset být vymìnìny nejpozdìji do Øidièské prùkazy z období od do budou muset být vymìnìny nejpozdìji do Nejnovìjší øidièské prùkazy vydané od do budou muset být vymìnìny nejpozdìji do Den dětí v České Lípě Dopoledne bylo rušno na Speciální škole Radost na Severu, kde každoročně s podporou města pořádají Dětský den nejenom pro své žáky, ale i pro děti z okolí. Oslavence sem přišli pozdravit také starostka Hana Moudrá a místostarosta Jan Stejskal. Odpoledne ožil Dětským dnem vodní hrad Lipý. Akci za finanční podpory města uspořádal DDM Libertin a pro malé návštěvníky tu byla připravena řada atrakcí i malé odměny za splněné úkoly. Děti si však 1. června mohly zasoutěžit také v nedalekém areálu OD Andy, který se stal dalším českolipským pořadatelem Dětského dne. 5

6 MÌSTSKÉ NOVINY è. 12, èerven historie Vìdomí starobylosti místa, na nìmž vyrostlo mìsto, kde dnes žijeme, bylo zde pøítomno stále. Badatelskou otázkou je, jak to prožíval èlovìk støedovìku a novovìku. V 19. století se do vztahu k minulosti vtírala zcela neprávem i národní pøíslušnost. Otázka, zda je nìco urdeutsch nebo odvìké èeské území nás v této chvíli ještì nezajímá. Vìdomí starodávnosti si èeskolipští spojovali s gotickým kostelem sv. Petra a Pavla. Tím se prokazuje, že spjatost s pøedky je vìcí hluboce duchovní. Chrám v centru mìsta si svou charakteristickou podobu udržel až do požáru v roce Pøes penìžní sbírky po celém území rakouské øíše se nepodaøilo získat takový kapitál, aby mohl být obnoven. Ve druhé polovinì 19. století se vytratil z duchovního obzoru. Do obnovené a pøestavìné radnice 1. Žadatelem mùže být právnická i fyzická osoba, nestátní kulturní organizace, sdružení èi nadace, trvale evidované na území mìsta Èeská Lípa, èi provozující kulturní èinnost na území mìsta Èeská Lípa. 2. Žadatel o grant pøiloží ke své žádosti èestné prohlášení, že: - nemá žádné závazky po lhùtì splatnosti vùèi mìstu Èeská Lípa ani vùèi organizacím, u kterých je mìsto zøizovatelem èi zakladatelem - nemá daòový nedoplatek u správce danì pøíslušeného pro správu jeho danì z pøíjmu (za daòový nedoplatek se nepovažuje èástka daòového nedoplatku, který byl rozhodnutím správce danì poseèkán nebo byla povolena jeho úhrada ve splátkách) - nedluží pojistné na sociální zabezpeèení a pøíspìvek na státní politiku zamìstnanosti. 3. Pro rok 2005 jsou stanoveny tyto okruhy èinnosti, které budou projednávány pøednostnì: a) neprofesionální èinnost v oblasti divadelní ( všechny divadelní žánry) b) podpora místní kultury neprofesionální kulturní aktivity a jejich veøejná prezentace (aktivní kulturní tvorba), mající tradièní charakter c) kulturní a vzdìlávací programy pro dìti a mládež 4. Grant je možno poskytnout v oblasti dramatické a literární, výtvarné, fotografické a filmové, hudební, taneèní - pøípadnì na jinou kulturní èinnost. Upøednostnìny budou aktivity propagující èeskolipský region. Utváření města ve 20. století - Na nejstarší půdě z roku 1884 vložilo vedení mìsta ve sgrafitové výzdobì druhého patra budovy v jednoduchých obrazech hrdosti nad dávným støediskem vzdìlání, obchodu a øemesel. Výzdoba èasem zanikla a nenašel se nikdo, kdo by touto mluvou pøipomnìl èeskolipskou historickou tradici. Øada památek v èele s novovìkým monumentem kláštera vypovídala o dìjinách a významu mìsta a od poslední ètvrtiny 19. století bylo obyvatelstvo dosti podrobnì informováno o historických podrobnostech zdejšího osídlení a to èlánky v novinách. Pisatelé se èasto vraceli k minulosti domù a rodin. Pøi vstupu do 20. století chybìl jistý prostorový symbol, cosi jako výraz chlouby nad nejdávnìjší minulostí. Nestal se jim totiž vodní hrad Lipý. Ostatnì právì uvedený název je oživenou kombinací slov, jimž by lidé Zásady poskytování grantů na kulturní akce a činnost v roce 2005 pøed sto léty okamžitì neporozumìli. Z hradu se stal zámek v 16. století a nikdy se nepøemìnil ve skuteènou rezidenci. V 18. století to byl prostì zámek a sloužil jako úøední budova stále ménì vyhovující. Po požáru mìsta v roce 1787 živoøil a postupnì vrostl do zástavby pomocných staveb blízkých podnikù: mlýna, Richterovy a Werichovy fabriky. Sám se stal v roce 1867 cukrovarem a obklopil se provozní zástavbou. Nebyl prožíván jako svìdek minulosti. V éøe nacizmu se mìsto pustilo do jeho obnovy. Chtìlo zde zøídit domov Hitlerovy mládeže a pøitom odstranit parazitní zástavbu a úpravou režimu vodního toku dosáhnout opìt podoby paláce na ostrovì v øece. Ztráta historické pamìti v tomto místì se táhne až nìkam do 18. století, a protože váleèné zásahy nebyly dokonèeny a k nièemu tato místa nepøivedly, zùstal prostor zámku opuštìn. Jeho konec nastal odstøelením stavby v roce Teprve léta devadesátá nastolila otázku tradice historického místa uvnitø mìsta, které by reprezentovalo, dávalo obyvatelùm urèitý pocit hrdosti a souèasnì bylo možné turistùm pøedvádìt historickou podobu Èeské Lípy. K hradu se upíná pozornost a pøesunují se sem akce a události, které v nìkterých pøípadech nemùže už ani pojmout. Podvìdomì cítíme, že pro svatby, pøijetí významných osobností a pro nìkteré koncerty potøebujeme reprezentaèní prostory o nìjaké patro výše. Zámek by bylo možné obnovit, tak jako byly obnoveny tøeba drážïanské paláce. Nebyl by to problém mimoøádnì složitý, protože nebyl stavbou komplikovanou. Støedovìké èásti hradu by pøitom bylo možné velmi dobøe uchovat. Ladislav SMEJKAL 5. Finanèních prostøedkù z poskytnutého grantu lze použít ke krytí nákladù spojených s materiálním zajištìním urèité èinnosti èi akce ( potøeby pro výtvarníky a fotografy, atd.), dále ke krytí nákladù na propagaci, cestovné, nájemné za prostory užívané k èinnosti, pøípadnì na zajištìní technických požadavkù a služeb (ozvuèení, nasvícení apod.). Pøíspìvek lze použít pouze na konkrétní úèely schválené zastupitelstvem mìsta a vyspecifikované smlouvou o poskytnutí grantu. Grantu nelze použít k uhrazení nákladù na stravné, pohoštìní a mzdy žadatelù. 6. Poskytnuté pøíspìvky neøeší celkové výdaje spojené s èinností èi akcí žadatele, ale jsou pouze jedním z možných pøíjmových zdrojù na její zajištìní. Podmínkou pro poskytnutí grantu je finanèní spoluúèast žadatele ve výši minimálnì 20% požadovaného finanèního pøíspìvku. Pokud tato podmínka nebude splnìna, pøíspìvek nebude poskytnut v plné výši. Zdokladování finanèní spoluúèasti žadatele bude souèástí vyúètování poskytnutého pøíspìvku. 7. Granty budou veøejnì vyhlášeny prostøednictvím místních médií. Žádosti o udìlení grantu budou pøijímány výhradnì na pøedepsaných tiskopisech na Mìstském úøadu v Èeské Lípì, odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu, a to v první etapì do 28. února 2005 a v druhé etapì do 31. srpna Žádost o finanèní pøíspìvek poskytovaný formou kulturního grantu musí obsahovat všechny požadované údaje a pøílohy. Pokud budou údaje neúplné, komise pro oblast kultury je oprávnìna tyto žádosti vyøadit. 8. Žádosti o udìlení grantu budou projednány komisí rady mìsta pro oblast kultury, návrhy na udìlení grantù v jednotlivých oblastech budou pøedloženy ke schválení zastupitelstvu mìsta. Rozhodnutí zastupitelstva mìsta je koneèné a nelze se proti nìmu odvolat. Po ukonèení výbìrového øízení budou všichni žadatelé vyrozumìni do 15 dnù. Odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu s vybranými žadateli uzavøe smlouvu o udìlení pøíspìvku formou kulturního grantu s uvedením úèelovosti jeho použití. 9. V pøípadì schválení udìlení kulturního grantu musí být mìstem jmenovaným zástupcùm umožnìna prùbìžná kontrola èerpání pøíspìvku se zamìøením na úèel schválený zastupitelstvem mìsta a vyspecifikovaný smlouvou o udìlení pøíspìvku formou kulturního grantu. 10. Žadatel je povinen pøedložit nejpozdìji do 15. prosince 2005 Mìstskému úøadu v Èeské Lípì, odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu a) vyúètování pøíspìvku na uspoøádání akce, tzn. zdokladování konkrétního úèelu schváleného ZM a povinné finanèní spoluúèasti b) vyúètování pøíspìvku na èinnost, tzn. zdokladování konkrétního úèelu schváleného ZM a povinné finanèní spoluúèasti. Každý žadatel, jemuž byl pøíspìvek schválen, je na vyzvání povinen pøedložit i úplné finanèní podklady související s akcí èi èinností v daném roce, na níž je pøíspìvek poskytován. Odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu provede kontrolu úèelovosti použití pøíspìvku. Finanèní èástky poskytované na základì smlouvy o udìlení kulturních grantù budou žadatelùm pøevedeny na jejich bìžný úèet po pøedložení dokladù o platbì (kopie pøíjmových èi výdajových dokladù, faktur s dokladem o úhradì, paragonù apod.). Nedodrží - li vybraný žadatel termín pøedložení vyúètování poskytovaného grantu, èi nebude li splnìna úèelovost využití pøíspìvku, pøíspìvek mu zaslán nebude. Žadatel je povinen v pøípadì nevyúètování nebo neoprávnìného použití poskytnutého pøíspìvku jej neprodlenì vrátit v plné výši na úèet mìsta. Podle 22 zákona è. 250/ 2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, ve znìní pozdìjších pøedpisù je porušením rozpoètové káznì každé neoprávnìné použití èi zadržení penìžních prostøedkù patøících èi svìøených územnímu samosprávnému celku. Za porušení rozpoètové káznì je pøíjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile dennì z neoprávnìnì použitých èi zadržených prostøedkù, nejvýše však do výše této èástky. 11. Na pøíspìvek není právní nárok.

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 1/LEDEN/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 Rozpoèet: veškeré výdaje pokryty z pøíjmù Rozpoèet mìsta Èeská Lípa na rok 2004 odsouhlasilo

Více

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10.

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10. 18/øíjen/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. øíjna 2005 Oslavy 28. října Den vzniku samostatného československého státu V letošním roce uplyne

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová 15/záøí/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Začal nový školní rok a na všech českolipských školách přívítali nové žáky prvních tříd.

Více

popelnic a kontejnerů

popelnic a kontejnerů 2/leden/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 28. ledna 2005 Jak probíhala výměna popelnic a kontejnerů V posledních dnech roku 2004 se v Èeské Lípì

Více

Obnovená klášterní zahrada

Obnovená klášterní zahrada 10/kvìten/2006 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. kvìtna 2006 Obnovená klášterní zahrada již slouží veřejnosti V rámci Mezinárodního dne muzeí byla

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 13/èervenec/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 Rekonstrukce východní brány hradu Z bloku starostky byla dokončena Letošní oslavy

Více

Připravujeme. Starostovy starosti. složky platu ředitelů. Další vydání MN je 8. 10. Uzávìrka je 29. 9. a kultury se zabývala Rada mìsta

Připravujeme. Starostovy starosti. složky platu ředitelů. Další vydání MN je 8. 10. Uzávìrka je 29. 9. a kultury se zabývala Rada mìsta 16/záøí/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 24. záøí 2004 Osobní příplatky ředitelů příspěvkových organizací Metodikou hodnocení øeditelù pøíspìvkových

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž?

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Králický zpravodaj 04/2004-1 Duben 2004/èíslo Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Protože se jako obèan Králík setkávám s rùznými názory na existenci Králické

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

Kdo je kdo - díl tøetí

Kdo je kdo - díl tøetí Králický zpravodaj 02/2005-1 Únor 2005/èíslo 2 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè Zdravotní záchranná služba v Èervené Vodì funguje Èinnost rychlé zdravotní služby se sídlem v Èervené Vodì byla po podání

Více

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto Náchodský zpravodaj 1 Obsah 1. èerven Den dìtí Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Komorní hudba Náchod... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO19 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk II. ï ËÌslo VOLNÁ REKLAMNÍ PLOCHA Staňte se naším partnerem a bude Vaše až 7x ZADARMO Toto číslo vyšlo 24. října 2003 Distribuční sí ZRCADLA:

Více

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů číslo 5 - květen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Rob An th on y a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů Rob Anthony před prvním domácím zápasem hlubockého baseballového

Více

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním ZRCADLO ZRCADLO12 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo Místo pro vaši reklamu Ètete-li tyto øádky, by za použití lupy, budiž Vám to dùkazem, že naši ètenáøi pøeètou cokoliv. volejte: 608

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více