Nemocnice chystá přestavbu. Z bloku starostky Jednou z mála vìcí, která mne v posledních dnech. 12/èerven/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemocnice chystá přestavbu. Z bloku starostky Jednou z mála vìcí, která mne v posledních dnech. 12/èerven/2005"

Transkript

1 12/èerven/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 17. èervna 2005 Nemocnice chystá přestavbu centrálního příjmu Èeskolipskou nemocnici s poliklinikou (NsP) èeká letos generální rekonstrukce centrálního pøíjmu. Podle sdìlení tiskového mluvèí nemocnice Mgr. Petra Pokorného na tuto akci obdrželi od svého zøizovatele, kterým je Liberecký kraj, dotaci ve výši 21 mil. korun z Investièního fondu Libereckého kraje. Hlavním dùvodem pøestavby je zastaralé øešení tìchto prostor, které neumožòují plynule navazující ošetøení pacientù a jejich pøípadné pøedání do péèe jednotlivých oddìlení nemocnice. Zcela nedostaèující jsou také prostory pro manipulaci s pacienty, kde nemocní postrádají požadovanou intimitu. Stejnì nevyhovující jsou i prostory neútulné èekárny. Vypoèítává všechny podstatné nedostatky centrálního pøíjmu ing. Miroslav Vacek, øeditel NSP. Cílem modernizace centrálního pøíjmu tak bude zefektivnìní èinnosti, zvýšení kvality péèe o pacienty s dùrazem na minimaliza- Příjem pacientů bude v nemocnici rozdělen na urgentní a plánovaný ci prostojù, což nám zároveò sníží riziko z prodlení. Zásadní zmìnou bude podle Petra Pokorného rozdìlení centrálního pøíjmu na dvì èásti - urgentní a plánovaný. Plánovaný pøíjem bude sloužit pro pøíchozí nebo pøivezené pacienty, kteøí nejsou pøímo v ohrožení života. Zatímco urgentní - jinými slovy naléhavý èi neodkladný - pøíjem poskytne prvotní zázemí pacientùm, kteøí naopak v ohrožení života jsou a do nemocnice je pøevážnì dopravuje rychlá záchranná služba. Vybavení urgentního pøíjmu bude proto na úrovni jednotky intenzivní péèe. V souèasné dobì probíhá soutìž na výbìr dodavatele stavebních prací. Celková èástka na pøestavbu a modernizaci centrálního pøíjmu zahrnuje 7 mil. na zdravotechniku a náklady na stavební práce spojené s rekonstrukcí, které vzejdou z probíhajícího výbìrového øízení, podotýká Petr Pokorný. pokraèování na str. 2 Generální rekonstrukcí prošlo dětské hřiště v Železničářská ulici na Slovance. Kromě krytého pískoviště tu mají děti k dispozici také houpačky, skluzavku a prolézačky v podobě hradu (více o této investici na str. 3). Z bloku starostky Jednou z mála vìcí, která mne v posledních dnech povzbudila, je, že v nejbližších dnech zahájíme pøipravovanou rekonstrukci bazénu Sever. Realizací byla na základì výbìrového øízení povìøena stavební firma CL-Evans Èeská Lípa, která by pøestavbu za cca 22,5 milionu korun mìla dokonèit do konce letošního roku. Pøedmìtem rekonstrukce je pøedevším pøestavba hygienicky nevyhovujícího zázemí. Kromì toho by rozsáhlé úpravy mìly do budoucna pøispìt i k ekonomizaci bazénového provozu. Teprve až bude tento bazén uveden do opìtovného provozu, bude možné pomýšlet na pøipravovanou modernizaci Sportareálu, kde jsou odhadované náklady vyèísleny na desítky milionù korun. Prvoøadým úkolem mìsta tak bude zajistit na tuto investici finanèní prostøedky. K informacím, které se objevily v posledních dnech ve sdìlovacích prostøedcích v souvislosti s jedním z našich zastupitelù, mohu øíci pouze tolik, že jako èlenka zastupitelstva a rady, ale ani jako starostka, nemohu objektivnì posoudit pravdivost naøèení, zda nìkdo byl, nebo nebyl za minulého režimu agentem státní bezpeènosti. Žádný zákon mìstu podobnou lustraci neumožòuje. Ing. Svatka mohu hodnotit pouze jako kolegu zastupitele, který je konstruktivní a ke své zastupitelské práci pøistupuje zodpovìdnì. Pokud je mi známo, tak v ZM i RM pracuje již druhé volební období. Vzhledem k závažnosti naøèení jsem se však rozhodla požádat ing. Svatka, zda by nám své lustraèní osvìdèení nepøedložil. Vážení ètenáøi, nyní mi dovolte, abych Vás pozvala na V. roèník mìstských letních slavností, které Èeská Lípa poøádá ku poctì svých patronù Petra a Pavla. Hlavní program se stejnì jako vloni odehraje na vodním hradì Lipý, kde bude otevøeno støedovìké tržištì. Tento historický areál je jako stvoøený pro podobné akce a mne tìší, že se jich tu koná stále více a více. Nezapomeòte proto, že letošní èeskolipské slavnosti potrvají od 1. do 3. èervence. V rámci sobotního programu udìlím také podìkování nìkolika dalším osobnostem, které si zaslouží naši úctu. Hana MOUDRÁ, starostka Městské letní slavnosti PÁTEK koncert na nádvoøí hradu Lipý - Njorek - Obøí broskev SOBOTA pøíjezd stánkaøù a stavba tržištì slavnostní zahájení jarmarku výstøelem z dìla na nádvoøí pohádka Princ Nebojsa Komedianti na káøe námìstí T.G.M. pøedání klíèù od hradu paní starostce, prùvod na hrad Lipý, trasa prùvodu: hrad Lipý Zámecká ul. Moskevská ul. námìstí T.G.M. ul. Jindøicha z Lipé hrad Lipý. Paní starostce dìlají doprovod dvorní dámy ze skupiny Ignigena, hradní posádka, Fraternita bubnují, Øemdiši hrají, kejklíøi a komedianti a spol na nádvoøí - zdravice paní starostky, pøedstavitelù spøátelených mìst a èestných hostù. Letité spory historický šerm Fraternitas èervený zámeèek - koncert staré hudby - Fraternitas na nádvoøí - divadlo Kvelb èervený zámeèek - Romeo a Julie Krecht dokonèení na str. 10 Další vydání MN je Uzávìrka je

2 MÌSTSKÉ NOVINY Nová služba pro seniory Dne 1. èervna byl po Èeské Lípì zahájen provoz osobní pøepravní služby urèené výhradnì našim seniorùm. AUTOSENIOR, jak byla služba nazvána, jim bude k dispozici PO- PÁ (7,00-15,00 hod.) a mìla by jim sloužit k pohodlnìjší pøepravì k lékaøi, na rehabilitace, za nákupy atp. Zajímavou službu podpoøilo mìsto Èeská Lípa a je provozována soukromým pøepravcem ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA a Sociálními službami mìsta Èeská Lípa. Zájemci o tuto službu si mohou První jízda s Autoseniorem. dokonèení ze str. 1 v kanceláøi Autosenioru na Domì s peèovatelskou službou na Ladech zakoupit permanentku v hodnotì 250,- Kè, která je na 10 jízd. Informace k prodeji permanentek jsou rovnìž zveøejnìny jak na tabulích v DPS, tak v Klubu dùchodcù v Bulharské ulici. Permanentku si senioøi mohou zakoupit také pøímo v automobilu Autosenioru. Podrobnìjší informace získáte od provozovatelky Lenky Hertrampfové na tel. èísle Na tomto èísle si také službu Autosenioru mùžete objednat. (red) Českolipská Neckyáda 2005 V sobotu 25. èervna odstartuje v 10:00 hod. od jezu další roèník èeskolipské Neckyády. Prezence plavidel bude zahájena hodinu pøed startem a soutìžit se bude nejenom o nejrychlejší dojezd na koupalištì v Dubici, ale i v nìkolika dalších kategoriích o nejkrásnìjší, nejšílenìjší, nejrychlejší, nejlepší kostým atd. Poøadateli akce jsou obèanské sdružení Naše mìsto, mìsto Èeská Lípa a rádio Crystal. Milovníci recese jsou srdeènì zváni. Dodává, že toto není jediná velká investice, na kterou se nemocnice v letošním roce pøipravuje. Vyhlásila také další dvì výbìrová øízení na dodavatele lékaøských pøístrojù. Nemocnice musí poøídit nový poèítaèový tomograf a zmodernizovat vybavení operaèních sálù. Pùvodnì jsme u operaèních sálù pomýšleli i na stavební úpravy, ale od této myšlenky jsme upustili. Naše pøístroje jsou velmi zastaralé, proto jsme se rozhodli investovat v první øadì hlavnì do techniky, poznamenal øeditel nemocnice Ing. Miroslav Vacek. (jr) Sekání trávy na veřejných plochách Do 15. èervna budou v Èeské Lípì posekány všechny travnaté plochy, které jsou souèástí veøejné zelenì. Uvedla to vedoucí odboru životního prostøedí RNDr. Rùžena Konvalinová. Zároveò pøipomnìla, že termín dokonèení první seèe vyplývá ze smlouvy uzavøené se tøemi firmami, které mìstu od letošního roku o zeleò peèují. V rozpoètu mìsta je na údržbu zelenì vyèlenìna èástka ve výši 10,2 mil. Kè a z toho 5,5 mil. je urèeno na sekání travnatých ploch.. Rozsah a specifikaci požadovaných prací na každý kalendáøní mìsíc provádí správkynì mìstské zelenì, která pak provádí i následnou kontrolu, jak byly zadané práce na zeleni provedeny, podotýká dr. Konvalinová. Správkynì mìstské zelenì tak koordinovala i harmonogram seèení, který byl sestaven dle kvality travního porostu, který je v Rada mìsta Èeská Lípa na svém mimoøádném zasedání 1. èervna odsouhlasila uzavøení smlouvy o nájmu Mìstského koupalištì v Dubici s èeskolipskou firmou GASKOP, která si již celý areál pøevzala. Na základì rozhodnutí rady mìsta ze dne 13. dubna bylo stanoveno poøadí zájemcù o pronájem mìstského koupalištì v Dubici a to vèetnì nájemních podmínek. Odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu potom ve spolupráci s právní kan- è. 12, èerven 2005 jednotlivých lokalitách rùzný. Nìkde roste pøevážnì tráva vysoká a hustá, jinde nižší a øídká podle vysetého druhového složení v souvislosti s pùdním podložím. Proto bylo rozhodnuto, že jako první se bude sekat na Severu. Naopak Holý vrch pøijde na øadu pozdìji. Chápeme, že by veøejnost uvítala, aby byla tráva poseèena mnohem rychleji, ale s ohledem na množství zelených ploch to opravdu není technicky možné. Mìsto smluvnì udržuje 139,0854 ha trvalých travních porostù. Z toho 111,4269 ha intenzivnì a 27,6585 ha mulèováním. Závìrem dr. Konvalinová zkonstatovala, že na sídlištích sekání trávy mnohdy komplikuje nerovný terén s nedokonèenými terénními úpravami, což se týká zejména Lad, Špièáku a Severu. V pøípadì urovnání ploch by seè mohla být rychlejší. Nový nájemce koupaliště v Dubici celáøí zpracoval návrh smlouvy na pronájem koupalištì. Jednání s prvním zájemcem v poøadí však byla neúspìšná, a proto na základì rozhodnutí rady mìsta odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu zahájil v kvìtnu jednání se zájemcem, který se umístil na druhém místì. Tím byla již zmínìná firma GASKOP, která zájem o uzavøení nájemní smlouvy, jejíž platnost je stanovena do , potvrdila. Potvrdila i výši nájemného, kterou uvedla do nabídky ve výbìrovém øízení (50.000,- Kè/rok) a každoroèní investice do areálu ( ,- Kè). Ty budou zahrnovat pøedevším náklady spojené se zahájením sezóny a zazimováním areálu (vyèištìní septikù, odkalovací jímky, lapolù, opravy a údržba) a s dovybavením koupalištì dalším inventáøem (lavièky, šlapadla, atp.). Návštìvníci tu budou mít kromì vodní plochy k dispozici tradièní lodièky, šlapadla, venkovní šachy, také obèerstvení, táboøištì a sprchy s pitnou vodou. Nájemce pøedpokládá, že by se zde mìly konat také sportovní akce. V jeho zámìru se rovnìž objevilo vybudování pøístavištì a zázemí pro vodáky. (kp) 2

3 è. 12, èerven 2005 MÌSTSKÉ NOVINY odbor rozvoje, majetku a investic informuje K svátku dostaly děti hřiště K letošnímu svátku dìtí darovalo mìsto Èeská Lípa svým nejmenším kompletnì zrekonstruované dìtské venkovní høištì na sídlišti Slovanka. Høištì se nachází u panelových domù v ulici Železnièáøská a jeho rekonstrukci jsme zahájili již vloni, podotýká vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic ing. arch. Vladimír Lavrík. V letošním roce se tu vedle dostavby samotného høištì provádìly také nezbytné úpravy povrhu a pøilehlého okolí, kde byly opraveny také chodníky. Kromì kompletní nové døevìné konstrukce tady dìti mají k dispozici pøedevším hrací domek v podobì hradu. Ten zároveò zastøešuje i plochu pískovištì, což je jedna z nových hygienických podmínek provozu podobného venkovního zaøízení. Kromì toho tu malí návštìvníci najdou také rozmanité prolézaèky, skluzavku a nìkolik houpaèek, popisuje novì zbudovaný dìtský ráj architekt Lavrík a zdùrazòuje, že celá stavba je z pøírodních materiá- lù, kde vìtšinu tvoøí akátové døevo, které je dostateènì tvrdé a tudíž odolné proti povìtrnostním vlivùm. Veškeré použité nátìry jsou potom zdravotnì nezávadné. Pøi stavbì høištì však bylo pamatováno nejenom na dìti ale také na jejich rodièe a prarodièe, nebo pøedevším kvùli nim tady byly nainstalovány nové lavièky. Celkové náklady èinily cca 380 tisíc korun a realizací byla povìøena turnovská firma Tomovy parky, s.r.o. Tato spoleènost se na podobné venkovní stavby specializuje. A tak napøíklad v Èeské Lípì už vloni dodavatelsky zajistila obdobnou stavbu nového dìtského høištì v areálu stadionu u Plouènice, pøipomíná arch. Lavrík. Zároveò prozrazuje, že zanedlouho nabídnou dìtem další zajímavé zákoutí. To se nalézá ve východní èásti mìstského parku (v horní èástí za uèilištìm), odkud už byly demontovány nevyhovující prolézaèky, aby je nahradily nové døevìné, které budou opìt doplnìny dalšími herními prvky. (red) mìstská policie q Takøka dennì pøebírá èeskolipská mìstská policie nálezy dokladù i rùzných movitých vìcí. Málokdy se však stane, že se na ni obrátí poctivý nálezce, jako byl i osmdesátiletý obèan z Èeské Lípy, který odevzdal nelezenou penìženku s rùznými doklady vèetnì nezanedbatelné finanèní hotovosti ve výši 1600,-Kè. q Rvaèku tøech mladíkù zachytila obsluha mìstského kamerového systému na pìší zónì mezi obchodními domy v Èeské Lípì. Napadený dvacetiletý mladík po tomto vystoupení skonèil na zemi s potrhaným obleèením. Aktéry na místì zadrželi hlídky mìstské a republikové policie. Pøípad šetøí policie ÈR. struènì z rady Opravy na ZŠ Špičák Rada mìsta Èeská Lípa rozhodla, že dodavatelem zakázky Oprava podlah tìlocvièen v ZŠ Špièák, 28.øíjna, Èeská Lípa bude firma VOTOÈEK - Ota Votoèek, Jablonec nad Nisou. K pøedložení nabídek vyzval odbor rozvoje, majetku a investic sedm dodavatelù zabývajících se pokládkou sportovních parketových podlah. Ve stanovené lhùtì pak mìsto obdrželo pìt nabídek. Komise sestavená za úèelem jejich hodnocení doporuèila zadavateli vybrat jako nejvhodnìjší právì nabídku firmy Ota Votoèek, Jablonec nad Nisou, která vyhovìla požadavkùm zadavatele nejlépe z hlediska nabídkové ceny, doby plnìní i záruky na odvedené dílo. Nabídková cena zní na ,- Kè vèetnì DPH, termín dodání 4 týdny a záruky na dílo 60 mìsícù. Vzhledem k tomu, že v rozpoètu byla na tuto akci schválena èástka ,- Kè, bude na nejbližším zasedání zastupitelstva mìsta projednána rozpoètová zmìna. Nová ředitelka ZUŠ Slavnostního předání nově zrekonstruovaného dětského hřiště na Slovance se kromě dětí, které jeho kvality okamžitě prověřily, zúčastnili také zástupci investora i dodavatele. Přestřižení symbolické pásky se pak ujali představitelé radnice. Na snímku zleva místostarosta Jiří Pazourek, starostka Hana Moudrá a místostarosta Jan Stejskal. Rada mìsta Èeská Lípa jmenovala PaedDr. Yvettu Hotovou do funkce øeditele Základní umìlecké školy Èeská Lípa s úèinností od Pohovory konkurzní komise s uchazeèi o funkèní místo øeditele Základní umìlecké školy Èeská Lípa probìhly 9. kvìtna a do konkurzního øízení se pøihlásilo šest uchazeèù. Na základì kritického èlánku, který byl pøed èasem zveøejnìn v Mìstských novinách i Èeskolipském deníku, jehož pisatel vyzýval èeskolipskou mìstskou policii k zapojení do ochrany mìstských lesù jako významné souèásti majetku mìsta, došlo na úrovni všech zúèastnìných stran k dùležitému posunu. Vyplynulo to z vyjádøení Josefa Jirotky, jednatele spoleènosti Mìstské lesy. Městská policie bude kontrolovat městské lesy Z iniciativy místostarosty mìsta Jana Stejskala se uskuteènilo jednání mezi naší spoleèností a Mìstskou policií, kde jsme se problematikou zajištìní poøádku v lesích, které spravujeme, podrobnì zabývali. Z nejèastìjších potíží pøipomínám volné pobíhání psù, vyvážení odpadkù, rozdìlávání ohòù a další aktivity problémových návštìvníkù. Velmi proto oceòuji vstøícnou reakci øeditele Mìstské policie a jeho ochotu pomoci. A tak v souèasné dobì už mìstští strážníci znají hranice mìstských lesù a vìdí i o nejproblémovìjších lokalitách. V nejbližší dobì se tudíž veøejnost potká s místními strážníky i v lesích. Slušní návštìvníci to jistì uvítají a uvítá to jistì i autor èlánku p. ing. Tomeš, který nás s tímto podnìtem oslovil prostøednictvím novin. (red) 3

4 MÌSTSKÉ NOVINY è. 12, èerven 2005 Datron nabízí odbornou pomoc při zřízení internetové školy pro seniory První nevýrobní spoleèností, kam v rámci svého seznamování s èeskolipskými firmami pøijali pozvání starostka Hana Moudrá a místostarosta Jan Stejskal, byla spoleènost Datron, zabývající se poskytováním služeb v oblasti informaèních technologií. Slovo personální poèítaè je tady povýšeno do sféry, kam už vìtšina bìžných uživatelù nepronikne. Sídlo si tato spoleènost, kterou pøed ètrnácti lety založili v Èeské Lípì ètyøi poèítaèoví nadšenci, vybudovala na Svárovì. Dnes zamìstnáváme 40 zamìstnancù a 10 externistù, vypoèítává jeden ze zakladatelù ing. Zdenìk Jiráèek a vysvìtluje, že už dávno ustoupili od drobného maloobchodního prodeje výpoèetní techniky, nebo se zamìøili pouze na služby, které bezprostøednì souvisejí s využitím automaticky øízených systémù. K našim zákazníkùm patøí zejména výrobní firmy, kterým nabízíme dodání podniko- vých informaèních systémù a další odborné služby v oblasti budování a rozvoje jejich poèítaèových sítí. Z místních stabilních zákazníkù jmenuje napøíklad Narex èi novoborský Crystalex, z tìch vzdálenìjších Vitanu, Ospap, Velvetu, Tarmak a Alkan. Jejich služeb využily napøíklad také Parlament ÈR a TV Nova. Další, èím se naše firma zabývá, je vzdìlávání uživatelù v našem vzdìlávacím støedisku, kde jsme proškolili již nìkolik tisíc lidí, podotýká Petr Novotný, øeditel tohoto støediska. Právì tady mohou uživatelé absolvovat také mezinárodní testy ECDL a získat tak certifikát, který P. Novotný pøirovnává k øidièskému prùkazu na PC. Po struèném seznámení s aktivitami firmy se debata stoèila k nabídce, jak by firma mohla být prospìšná mìstu. Se žádostí o podporu se na nás obrací spousta žadatelù, ale my bychom rádi prospìli mìstu, kde pùsobíme, zkonstatoval ing. Jiráèek. A tak slovo dalo slovo a Datron pøislíbil odbornou pomoc pøi zøízení i provozování internetové školy pro seniory. O nìèem podobném uvažujeme již delší dobu, ale zatím jsme nevìdìli jak do toho. Pokud nám s tím pomùžete, budeme velice rádi, uvítala nabídku starostka. Pøedpokládá, že poèítaèová škola by mohla být otevøena v nìkterém ze sociálních zaøízení mìsta a senioøi by tam pod odborným vedením pronikali nejenom do tajù samotného poèítaèe ale i internetu, který pro vìtšinu z nich pøedstavuje velkou neznámou. (ema) V Kulturním domì Crystal se uskuteènilo setkání èeskolipského dìtského parlamentu s politiky, kteøí s pøítomnými dìtmi a mládeží diskutovali o možnostech komunikace mezi státní správou a samosprávou a o roèním pùsobení Èeské republiky po roce v Evropské unii. Pozvání do diskusního fóra od Zastupitelstva dìtí a mládeže Èeská Lípa, které akci zorganizovalo, pøijali vedle èeskolipské starostky Hany Moudré a hejtmana libereckého kraje Petra Skokana, poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil, poslanec dolní Setkání dětského parlamentu s politiky komory PÈR Tomáš Hasil, pøedseda Senátu PÈR Pøemysl Sobotka a za ministerstvo školství se zúèastnila ing. Eva Bartoòová. Politici nejprve studentùm pøiblížili své pracovní povinnosti a obecnì naznaèili problémy, s nimiž se ve svých funkcích potýkají. Poté pøedseda senátu vysvìtlil hlavní rozdíly mezi státní správou a samosprávou a každý z politikù vyjádøil své zkušenosti na konkrétních pøípadech. Z hlediska poètu položených dotazù studenty asi nejvíce zajímala problematika EU. Mimo jiné se tak napøíklad Jana Zahradila zeptali, kdy bude v ÈR zavedeno euro? Na evropskou mìnu ještì nejsme pøipraveni. Hlavním dùvodem je nestabilní, nezdravá hospodáøská politika naší zemì. Momentálnì je vše v našich rukou. Zjednodušenì øeèeno nesmíme dìlat dluhy. Další dotaz byl, jak se EU staví k problematice drog a jejich legalizaci. Ze všeho nejdøíve musím øíct, že ze své lékaøské praxe vím, jak vypadají lidé, kteøí drogám propadli, proto vám doporuèuji, nezkoušejte to, radil Pøemysl Sobotka a dodal: V Evropské unii má jednotné slovo Poradenský program pro mladé uchazeče do 25 let hlavnì prevence. Podle nìkterých státù EU zavádíme i nìkterá represivní opatøení, jako je napøíklad postihování øidièù, kteøí øídili pod vlivem omamných látek. Europoslanec Jan Zahradil pak doplnil, že jednotná strategie je témìø ve všech zemích unie, ale každá zemì bude mít do budoucna své vlastní jednotlivé postupy a metody. Na závìr požádal hejtman LB kraje Jana Zahradila, zda by nezprostøedkoval èlenùm dìtského parlamentu návštìvu europarlamentu v Bruselu a europoslanec pøislíbil, že tuto exkurzi v brzké dobì zaøídí. (jr) V souèasné dobì je v evidenci úøadu práce 1013 uchazeèù o zamìstnání do 25 let vìku, z tohoto poètu je 116 mladistvých a 177 absolventù. Jedná se o nezanedbatelnou skupinu z celkového poètu uchazeèù o zamìstnání. Podle zákona o zamìstnanosti è. 435/2004 Sb. je nutné tìmto uchazeèùm vìnovat zvýšenou péèi pøi zprostøedkování zamìstnání. Jednou z možností øešení je nabídka individuálního akèního plánu, který je vypracován ve spolupráci úøadu práce a mladého uchazeèe o za- mìstnání a který smìøuje ke zvýšení možnosti uplatnìní na trhu práce. Úøad práce v Èeské Lípì nabídl mladým lidem možnost úèastnit se poradenského programu, který byl zahájen 13. èervna v prostorách SOŠ, SOU a U Èeská Lípa 28. øíjna. Program zajiš uje akreditované vzdìlávací zaøízení AABYSS s. r. o., jedná se o firmu s dlouholetými zkušenostmi ve vzdìlávání dospìlých, u které je lektorské zajištìní ovìøeno døívìjší spoluprací a úøadem práce. Bìhem 10 denního programu bude patnáct úèastníkù seznámeno s pracovnì právním minimem, nauèí se lépe poznat své možnosti a stanoví si reálné cíle. Zjistí, co mohou zamìstnavateli nabídnout a jaké jsou jejich pøednosti, co zamìstnavatelé požadují, napíší si správnou žádost o zamìstnání a životopis, dobøe se pøipraví na pøijímací pohovor, zlepší své dovednosti pøi ucházení se o místo, nauèí se reagovat na otázky zamìstnavatele, posílit svoji sebedùvìru a sebevìdomí, vytvoøí si vlastní osobní složku, mailovou schránku na internetu, nauèí se odpovídat na inzeráty elektronickou poštou a získané znalosti a dovednosti si ovìøí v terénu pøi kontaktech s potencio-nálními zamìstnavateli. Na závìr programu probìhne výmìna zkušeností a výsledkù z práce v terénu a po zhodnocení praktického využití obsahu poradenského programu úèastníci obdrží osvìdèení o absolvování poradenského programu. Cílem tohoto programu je zlepšení komunikaèních a prezentaèních dovedností úèastníkù a lepší orientace na trhu práce a hledání vhodného místa. (ÚP) 4

5 è. 12, èerven 2005 MÌSTSKÉ NOVINY Konference pracovníků v sociálních službách V kongresovém sálu hotelu Olympia v Èeské Lípì se v úterý 31. kvìtna uskuteènila konference k zahájení projektu Vzdìlávání pracovníkù v sociálních službách s cílem zvýšit kvalitu a podpoøit uplatnìní uživatele, který je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpoètem ÈR. Záštitu nad konferencí pøevzala èeskolipská starostka Hana Moudrá, která ji také zahájila. Ve svém vystoupení, kde prezentovala dosavadní výsledky a plány Èeské Lípy v oblasti sociálních služeb, na adresu samotného projektu uvedla: Projekt Vzdìlávání pracovníkù v sociální oblasti bude trvat patnáct mìsícù a mìsto Èeská Lípa na jeho realizaci získalo 100% dotaci od Ministerstva práce a soc. vìcí ve výši ,- EUR. Úèelem projektu je podpoøit sociální zaèleòování znevýhodnìných skupin obyvatelstva Èeské Lípy skrze zvýšení kvality sociálních služeb a zvýšení informovanosti uživatelù služeb o jejich právech a roli v sociálních službách. Zvýšení kvality soc. služeb má být dosaženo pomocí vzdìlávacích aktivit, ve formì kurzù, èi poradenství. Projekt si klade cíl pøispìt ke zkvalitnìní poskytovaných služeb s ohledem na ochranu lidských práv, a také chce zabránit sociálnímu vylouèení uživatelù soc. služeb a pøispìt k jejich návratu do bìžného života vèetnì jejich uplatnìní na trhu práce. Konference se zúèastnilo nìkolik odborníkù na problematiku v oblasti Dvě kapky krve Svaz diabetikù Èeská Lípa poøádá pro èeskolipské obèany opìt zdravotnì preventivní akci nazvanou Dvì kapky krve, která se koná 23. èervna od 9 do 17 hodin v KD Crystal (prosklený prostor v pøízemí). Návštìvníkùm tam bude zmìøena hladina cukru v krvi, cholesterolu a krevní tlak. U tìch, kterým budou namìøeny vyšší hodnoty, bude doporuèena návštìva praktického lékaøe. Kvùli úøedníkùm jsme termín pøesunuli na ètvrtek, kdy není úøední den, aby se této akce mohli rovnìž zúèastnit. Oèekáváme proto, že této možnosti využijí, zkonstatovala jedna z hlavních organizátorek, Milena Hendrychová. (red) sociálních služeb. Za všechny zúèastnìné jmenujme PaeDr. Jiøího Milera z Krajského Úøadu Libereckého kraje, který nastínil aktivity a zámìry jeho úøadu v oblasti sociálních služeb. Pøedpokladem poskytování kvalitních a bezpeèných služeb, které znemožòují špatné zacházení, nebo jakékoliv zneužívání jejich uživatelù, je prùbìžné sledování kvality tìchto služeb. Dùležitým bodem je aktivní zapojení pøíjemcù služby do tohoto procesu, abychom tak mìli možnost ovlivòovat zpùsob poskytování služby, vysvìtlil dr. Miler. Dalším dùležitým bodem, ze kterého musíme vycházet, je sebehodnocení. Pøi mapování sociálních zaøízení v Libereckém kraji jsme vloni zjistili, že nebyla žádná a nebo pouze minimální zkušenost poskytovatelù s tímto typem hodnocení. Problém tkví ve zkušenostech pracovníkù z minulosti, kdy byli hodnoceni zvenèí úøedníkem. Na závìr PaeDr. Jiøíh Miler nastínil nejvìtší problémy, které v Libereckém kraji pøetrvávají. Pøedevším to je diametrálnì odlišná úroveò zaøízení. Omezování práv a osobních svobod uživatelù. Chybìjící pravidla používání restriktivních opatøení, nerespektování intimity a soukromí uživatelù. Volný pohyb je omezován pracovníky bez individuálního posouzení atd. Tento projekt by mìl pøispìt k vyøešení tìchto problémù, nebo alespoò ke zmírnìní dopadù na uživatele sociálních služeb. (jr) Nové termíny výměny řidičských průkazů Øidièské prùkazy vydané od do budou muset být vymìnìny nejpozdìji do Øidièské prùkazy z období od do budou muset být vymìnìny nejpozdìji do Nejnovìjší øidièské prùkazy vydané od do budou muset být vymìnìny nejpozdìji do Den dětí v České Lípě Dopoledne bylo rušno na Speciální škole Radost na Severu, kde každoročně s podporou města pořádají Dětský den nejenom pro své žáky, ale i pro děti z okolí. Oslavence sem přišli pozdravit také starostka Hana Moudrá a místostarosta Jan Stejskal. Odpoledne ožil Dětským dnem vodní hrad Lipý. Akci za finanční podpory města uspořádal DDM Libertin a pro malé návštěvníky tu byla připravena řada atrakcí i malé odměny za splněné úkoly. Děti si však 1. června mohly zasoutěžit také v nedalekém areálu OD Andy, který se stal dalším českolipským pořadatelem Dětského dne. 5

6 MÌSTSKÉ NOVINY è. 12, èerven historie Vìdomí starobylosti místa, na nìmž vyrostlo mìsto, kde dnes žijeme, bylo zde pøítomno stále. Badatelskou otázkou je, jak to prožíval èlovìk støedovìku a novovìku. V 19. století se do vztahu k minulosti vtírala zcela neprávem i národní pøíslušnost. Otázka, zda je nìco urdeutsch nebo odvìké èeské území nás v této chvíli ještì nezajímá. Vìdomí starodávnosti si èeskolipští spojovali s gotickým kostelem sv. Petra a Pavla. Tím se prokazuje, že spjatost s pøedky je vìcí hluboce duchovní. Chrám v centru mìsta si svou charakteristickou podobu udržel až do požáru v roce Pøes penìžní sbírky po celém území rakouské øíše se nepodaøilo získat takový kapitál, aby mohl být obnoven. Ve druhé polovinì 19. století se vytratil z duchovního obzoru. Do obnovené a pøestavìné radnice 1. Žadatelem mùže být právnická i fyzická osoba, nestátní kulturní organizace, sdružení èi nadace, trvale evidované na území mìsta Èeská Lípa, èi provozující kulturní èinnost na území mìsta Èeská Lípa. 2. Žadatel o grant pøiloží ke své žádosti èestné prohlášení, že: - nemá žádné závazky po lhùtì splatnosti vùèi mìstu Èeská Lípa ani vùèi organizacím, u kterých je mìsto zøizovatelem èi zakladatelem - nemá daòový nedoplatek u správce danì pøíslušeného pro správu jeho danì z pøíjmu (za daòový nedoplatek se nepovažuje èástka daòového nedoplatku, který byl rozhodnutím správce danì poseèkán nebo byla povolena jeho úhrada ve splátkách) - nedluží pojistné na sociální zabezpeèení a pøíspìvek na státní politiku zamìstnanosti. 3. Pro rok 2005 jsou stanoveny tyto okruhy èinnosti, které budou projednávány pøednostnì: a) neprofesionální èinnost v oblasti divadelní ( všechny divadelní žánry) b) podpora místní kultury neprofesionální kulturní aktivity a jejich veøejná prezentace (aktivní kulturní tvorba), mající tradièní charakter c) kulturní a vzdìlávací programy pro dìti a mládež 4. Grant je možno poskytnout v oblasti dramatické a literární, výtvarné, fotografické a filmové, hudební, taneèní - pøípadnì na jinou kulturní èinnost. Upøednostnìny budou aktivity propagující èeskolipský region. Utváření města ve 20. století - Na nejstarší půdě z roku 1884 vložilo vedení mìsta ve sgrafitové výzdobì druhého patra budovy v jednoduchých obrazech hrdosti nad dávným støediskem vzdìlání, obchodu a øemesel. Výzdoba èasem zanikla a nenašel se nikdo, kdo by touto mluvou pøipomnìl èeskolipskou historickou tradici. Øada památek v èele s novovìkým monumentem kláštera vypovídala o dìjinách a významu mìsta a od poslední ètvrtiny 19. století bylo obyvatelstvo dosti podrobnì informováno o historických podrobnostech zdejšího osídlení a to èlánky v novinách. Pisatelé se èasto vraceli k minulosti domù a rodin. Pøi vstupu do 20. století chybìl jistý prostorový symbol, cosi jako výraz chlouby nad nejdávnìjší minulostí. Nestal se jim totiž vodní hrad Lipý. Ostatnì právì uvedený název je oživenou kombinací slov, jimž by lidé Zásady poskytování grantů na kulturní akce a činnost v roce 2005 pøed sto léty okamžitì neporozumìli. Z hradu se stal zámek v 16. století a nikdy se nepøemìnil ve skuteènou rezidenci. V 18. století to byl prostì zámek a sloužil jako úøední budova stále ménì vyhovující. Po požáru mìsta v roce 1787 živoøil a postupnì vrostl do zástavby pomocných staveb blízkých podnikù: mlýna, Richterovy a Werichovy fabriky. Sám se stal v roce 1867 cukrovarem a obklopil se provozní zástavbou. Nebyl prožíván jako svìdek minulosti. V éøe nacizmu se mìsto pustilo do jeho obnovy. Chtìlo zde zøídit domov Hitlerovy mládeže a pøitom odstranit parazitní zástavbu a úpravou režimu vodního toku dosáhnout opìt podoby paláce na ostrovì v øece. Ztráta historické pamìti v tomto místì se táhne až nìkam do 18. století, a protože váleèné zásahy nebyly dokonèeny a k nièemu tato místa nepøivedly, zùstal prostor zámku opuštìn. Jeho konec nastal odstøelením stavby v roce Teprve léta devadesátá nastolila otázku tradice historického místa uvnitø mìsta, které by reprezentovalo, dávalo obyvatelùm urèitý pocit hrdosti a souèasnì bylo možné turistùm pøedvádìt historickou podobu Èeské Lípy. K hradu se upíná pozornost a pøesunují se sem akce a události, které v nìkterých pøípadech nemùže už ani pojmout. Podvìdomì cítíme, že pro svatby, pøijetí významných osobností a pro nìkteré koncerty potøebujeme reprezentaèní prostory o nìjaké patro výše. Zámek by bylo možné obnovit, tak jako byly obnoveny tøeba drážïanské paláce. Nebyl by to problém mimoøádnì složitý, protože nebyl stavbou komplikovanou. Støedovìké èásti hradu by pøitom bylo možné velmi dobøe uchovat. Ladislav SMEJKAL 5. Finanèních prostøedkù z poskytnutého grantu lze použít ke krytí nákladù spojených s materiálním zajištìním urèité èinnosti èi akce ( potøeby pro výtvarníky a fotografy, atd.), dále ke krytí nákladù na propagaci, cestovné, nájemné za prostory užívané k èinnosti, pøípadnì na zajištìní technických požadavkù a služeb (ozvuèení, nasvícení apod.). Pøíspìvek lze použít pouze na konkrétní úèely schválené zastupitelstvem mìsta a vyspecifikované smlouvou o poskytnutí grantu. Grantu nelze použít k uhrazení nákladù na stravné, pohoštìní a mzdy žadatelù. 6. Poskytnuté pøíspìvky neøeší celkové výdaje spojené s èinností èi akcí žadatele, ale jsou pouze jedním z možných pøíjmových zdrojù na její zajištìní. Podmínkou pro poskytnutí grantu je finanèní spoluúèast žadatele ve výši minimálnì 20% požadovaného finanèního pøíspìvku. Pokud tato podmínka nebude splnìna, pøíspìvek nebude poskytnut v plné výši. Zdokladování finanèní spoluúèasti žadatele bude souèástí vyúètování poskytnutého pøíspìvku. 7. Granty budou veøejnì vyhlášeny prostøednictvím místních médií. Žádosti o udìlení grantu budou pøijímány výhradnì na pøedepsaných tiskopisech na Mìstském úøadu v Èeské Lípì, odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu, a to v první etapì do 28. února 2005 a v druhé etapì do 31. srpna Žádost o finanèní pøíspìvek poskytovaný formou kulturního grantu musí obsahovat všechny požadované údaje a pøílohy. Pokud budou údaje neúplné, komise pro oblast kultury je oprávnìna tyto žádosti vyøadit. 8. Žádosti o udìlení grantu budou projednány komisí rady mìsta pro oblast kultury, návrhy na udìlení grantù v jednotlivých oblastech budou pøedloženy ke schválení zastupitelstvu mìsta. Rozhodnutí zastupitelstva mìsta je koneèné a nelze se proti nìmu odvolat. Po ukonèení výbìrového øízení budou všichni žadatelé vyrozumìni do 15 dnù. Odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu s vybranými žadateli uzavøe smlouvu o udìlení pøíspìvku formou kulturního grantu s uvedením úèelovosti jeho použití. 9. V pøípadì schválení udìlení kulturního grantu musí být mìstem jmenovaným zástupcùm umožnìna prùbìžná kontrola èerpání pøíspìvku se zamìøením na úèel schválený zastupitelstvem mìsta a vyspecifikovaný smlouvou o udìlení pøíspìvku formou kulturního grantu. 10. Žadatel je povinen pøedložit nejpozdìji do 15. prosince 2005 Mìstskému úøadu v Èeské Lípì, odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu a) vyúètování pøíspìvku na uspoøádání akce, tzn. zdokladování konkrétního úèelu schváleného ZM a povinné finanèní spoluúèasti b) vyúètování pøíspìvku na èinnost, tzn. zdokladování konkrétního úèelu schváleného ZM a povinné finanèní spoluúèasti. Každý žadatel, jemuž byl pøíspìvek schválen, je na vyzvání povinen pøedložit i úplné finanèní podklady související s akcí èi èinností v daném roce, na níž je pøíspìvek poskytován. Odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu provede kontrolu úèelovosti použití pøíspìvku. Finanèní èástky poskytované na základì smlouvy o udìlení kulturních grantù budou žadatelùm pøevedeny na jejich bìžný úèet po pøedložení dokladù o platbì (kopie pøíjmových èi výdajových dokladù, faktur s dokladem o úhradì, paragonù apod.). Nedodrží - li vybraný žadatel termín pøedložení vyúètování poskytovaného grantu, èi nebude li splnìna úèelovost využití pøíspìvku, pøíspìvek mu zaslán nebude. Žadatel je povinen v pøípadì nevyúètování nebo neoprávnìného použití poskytnutého pøíspìvku jej neprodlenì vrátit v plné výši na úèet mìsta. Podle 22 zákona è. 250/ 2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, ve znìní pozdìjších pøedpisù je porušením rozpoètové káznì každé neoprávnìné použití èi zadržení penìžních prostøedkù patøících èi svìøených územnímu samosprávnému celku. Za porušení rozpoètové káznì je pøíjemce povinen zaplatit penále ve výši 1 promile dennì z neoprávnìnì použitých èi zadržených prostøedkù, nejvýše však do výše této èástky. 11. Na pøíspìvek není právní nárok.

7 è. 12, èerven 2005 MÌSTSKÉ NOVINY listárna Koupě vstupenek v Kulturním domě Crystal horor nebo fraška? V pátek 27. kvìtna v 17,30 jsem nic zlého netušíc požádala u pokladny KD Crystal o jeden celý a jeden polovièní lístek na koncert Pavla Šporcla. Jsem držitelka prùkazu ZTP a po pøedložení tohoto prùkazu jsem oèekávala, že stejnì jako v Teplicích, Podìbradech a jiných mìstech, kde jsem byla na kulturních poøadech a tuto prùkazku pøedložila, vzala pokladní sešit, do nìj si èíslo ZTP zapsala a poté mi lístek se slevou vydala. Ne tak ovšem v KD Crystal. Zde se totiž z úst pokladní dozvíte, že musíte pøedložit oboustrannou kopii uvedené prùkazky. Nato došlo mezi námi k následujícímu rozhovoru: Kopii nemám! Tak si ji opatøete a pøijïte jindy! Ale já jsem sem jela schválnì a bydlím až pod Holým vrchem. Nemohu Vám pomoci, mám takový pøíkaz od nadøízených a musíme zakládat kopie ZTP jako doklad. Všude jinde ale staèí jen si opsat èíslo, dodávám rezignovanì a odcházím si nìkam opatøit požadovanou kopii. Nakonec se nade mnou slito- V dubnu probìhlo nìkolik akcí na pomoc èeskolipským mìstským lesùm. Všechny byly úspìšné a splnily svùj cíl. Pokládám za slušné aktéry jmenovat a na stránkách MN jim veøejnì podìkovat. Èlenové Honebního spoleèenstva Žizníkov pod vedením p. Jankecha zalesnili 0,78 ha holiny po tìžbì na Svárovì. Zalesnìní bylo provedeno kvalitnì a zejména vèas, což bylo v teplém a suchém poèátku jara obzvláš významné. Touto akcí dokázali, že jejich zájem o dobrou spolupráci se spoleèností Mìstské lesy vala pracovnice jedné instituce, která byla ještì v provozu. Že by konec martýria? Ó nikoliv, milí ètenáøi. V horku jsem se motala zpátky do KD Crystal a pøedložila paní pokladní pro jistotu obì kopie (pøední i zadní strany prùkazu, obèanský prùkaz i originál ZTP v blahé nadìji, že za okamžik budu tøímat v rukou kýžené vstupenky. Leè paní pokladní delší dobu maèkala klávesy na poèítaèi a poté prohlásila, že poèítaè nefunguje. Že neví, kdy bude schopen provozu a že nìkdy nejde poèítaè, nìkdy tiskárna Zeptala jsem se, kde je nìjaká židle, abych si mohla odpoèinout, ale v pøízemí KD Crystal není ani jedna! Tak jsem si minut sedla na schody vedoucí nahoru do restaurace a odevzdanì èekala. Radostné konstatování, že poèítaè už funguje, ve mnì probudilo neopodstatnìnou nadìji, že už mám vyhráno a bude mi dopøáno koneènì dostat 2 obyèejné lístky na koncert. Omyl po delší dobì jsem se dozvìdìla, že lístek za plnou cenu 180,- Kè se vytisknout Poděkování městských lesů Èeská Lípa, která obhospodaøuje významnou èást lesù tvoøících honitbu spoleèenstva, nebyl jen frází. Již tradiènì pomáhali i studenti Støední odborné školy z Lužické ulice. Tentokrát obnovovali ponièenou dubovou alej v Žizníkovì a provedli vyèištìní okolí nauèné stezky na Špièáku. Zejména za tuto akci jim patøí mimoøádné uznání. Není totiž pøíjemné vysbírat nepoøádky po neukáznìných spoluobèanech. Akce se uskuteènily pod záštitou øeditele školy p. Ing. Kuèery a uèitele p. Ing. Novotného. Ještì jednou dìkujeme. lístek podaøilo, ale že poèítaè není schopen vytisknout lístek polovièní ceny. Že to asi nepùjde. Tak jsem si zase sedla na schody po delší dobì se to nakonec podaøilo. Co øíci na závìr? Zajímalo by mne, jak si bude poèínat návštìvník se ZTP, který pøijde napø. 15. minut pøed zaèátkem programu? Má dvì možnosti: buï zaplatit plné vstupné, nebo se vrátit domù. Pokud by stejným zpùsobem postupovali i zamìstnanci napø. v dopr. prostøedcích, musel by mít cestující s ZTP po ruce vždy vìtší poèet oboustranných kopií prùkazù, které by musel pøedkládat pøi každé jízdì tam i zpìt! Poøizování tìch kopií by ho pøišlo možná dráž, než sleva, než sleva na niž má nárok. PhDr. Zlata Kápovská Omluva KD Crystal Je to zhruba tøi mìsíce, kdy nás jeden držitel prùkazky ZTP požádal, jestli bychom nezvážili možnost zavedení a uplatnìní slev na poøady Poděkování za pomoc Ani nevím, jak se to stalo, ale pøed nìkolika dny jsem upadla pøed prodejnou Ledo na sídlišti Sever. Pøi pádu jsem si ošklivì poranila oblièej. Ráda bych proto podìkovala ženám, které mi pomohly. Ošetøili mi krvácející rány a pøivolali lékaøe. Je mi 78 let a bez této pomoci by pro mne podobná událost byla ještì mnohem tìžší. Marie HRUBÁ Chtìli bychom požádat všechny obèany mìsta o pomoc. Jedná se o výstavbu nového domova dùchodcù. Mìsto se rozhodlo zrušit dìtem høištì a èást zahrady pro výstavbu nového domova dùchodcù, jako by u nás ve mìstì nebylo dostatek volných prostor pro výstavbu nìkde jinde. Dìti tak chudáci pøijdou o bezvadné prostory, které využívají na sportování, k pìstitelským hodinám a odpoledním vycházkám tìch nejmenších žáèkù, kteøí tráví odpoledne v družinì. Sportovní høištì není ani dostateènì velké a dìti se pøi akcích musí dìlit tak, aby se tam všichni vešli. Pøesto jim ho chtìjí vzít. v kulturním domì. Po zvážení jsme pøes to, že toto v Crystalu zavedeno nebylo, slevy zaèali poskytovat. Jsem si vìdom toho, že je s tím ovšem spojen i nepøíjemný zpùsob administrativy ve formì kopie tohoto prùkazu. Tento krok jsme pøijali pro jasnou argumentaci pøi vyúètování a pro následnou kontrolu auditora mìsta dle naší povinnosti jakožto pøíspìvkové organizace. Toto jsou aspekty, které se ovlivnit nedají. Bohužel však, tak jak popisujete, následoval faktor selhání techniky a následnì nepøíjemné prùtahy s vydáním vstupenky. Jsem si vìdom toho, že toto je nepøíjemná situace. Osobnì bych zøejmì nedokázal zachovat takový klid jako Vy. Dovolte, abych se Vám za tuto nepøíjemnou situaci omluvil a popøál Vám, aby tento nepøíjemný okamžik nezastínil jistì skvìlý koncert, na který jste si vstupenku pøišla zakoupit. V této vìci jsem pøijal jistá opatøení, která by mìla tuto situaci pøíštì eliminovat. Martin PROKEŠ, øeditel KD Poděkování firmě Bombardier Mìsto Èeská Lípa dìkuje firmì BOMBARDIER TRANSPORTA- TION Czech Republic a.s. za poskytnutí penìžitého daru ve výši ,- Kè jako pøíspìvku na èinnosti realizované v rámci programu prevence kriminality v Èeské Lípì. Pomozte dětem ze ZŠ Špičák Rodièe se proto rozhodli o petièní podpisovou akci, kterou podpoøí zrušení návrhu mìstské rady, postavit domov dùchodcù na pozemku ZŠ Špièák. Jsou i jinde vhodné lokality napø. objekt nemocnice, nebo vedle Gymnázia. Proè se nad tím nezamyslí vedení mìsta znovu? Já osobnì pokud bych byla senior, tak bych ani nechtìla trávit zbytek života vedle krematoria. Myslíte si, že je to z hlediska lidského vhodná lokalita k výstavbì? My jako rodièe jsme zásadnì proti a Vy pokud stojíte za námi tak se k nám pøidejte, budeme moc rádi. A hlavnì pomùžete dìtem. L. SEHNALOVÁ 7

8 MÌSTSKÉ NOVINY Zelení reagují na rozhodnutí rady Strana zelených v Èeské Lípì žádá vedoucí pøedstavitele mìsta, aby respektovali výsledky konkursních øízení. Èeskolipští Zelení vyzývají vedení mìsta Èeská Lípa, aby v zájmu èestné a otevøené politiky v místním školství zveøejnilo dùvody, proè nerespektovalo výsledky konkursního øízení pøi volbì øeditele ZUŠ a zmìnilo poøadí kandidátù. Základní organizace Strany zelených v Èeské Lípì uznává právo vedení Mìsta Èeská Lípa jako zøizovatele zdejší Základní umìlecké školy (ZUŠ) nerespektovat výsledky konkursního øízeni a zmìnit poøadí kandidátù. Jestliže však odmítne vítìze, který má potøebnou kvalifikaci a dokonce dlouholetou praxi s øízením právì této školy a upøednostní uchazeèe, který takovou kvalifikaci nemá, nikdy nepracoval v umìleckém školství a nemá žádné zkušenosti s øídící prací, oèekávali bychom, že má ke svému rozhodnutí velmi pádné dùvody. A že tyto dùvody sdìlí jak úèastníkùm konkursu, tak pracovníkùm školy a koneènì i veøejnosti, která služeb ZUŠ užívá, pøispívá na její provoz ze svých daní a má tedy právo znát podstatné skuteènosti o jejím fungování a jejím vedení. Jestliže pøedstavitelé mìsta Èeská Lípa dùvody svého rozhodnutí tají, vystavují se tak podezøeni, že jde o dùvody nízké a neèestné, jaké by veøejnost nikdy nepøijala. Miloslav Lomiè, pøedseda Strany zelených v Èeské Lípì k tomu dodává: Pokud nejsou výsledky konkursních øízení respektovány a pokud je takto zacházeno s odborným potenciálem lidí, kteøí jim odpovìdnou prací v komisích vìnují svùj èas, stávají se tato øízení fraškou, kdy je rozhodnuto dopøedu, a proto by bylo lepší je rovnou zrušit. stanovisko mìsta V souladu se zákonem jmenovala Rada mìsta Èeská Lípa do funkce øeditele ZUŠ Èeská Lípa paní Paed- Dr. Y. Hotovou. Rada mìsta se tak rozhodla preferovat kandidáta s vysokými kvalifikaèními pøedpoklady pøicházejícího z prostøedí mimo základní umìleckou školu, kde v nedávné minulosti musel zøizovatel øešit závažná pochybení související s dodržováním pravidel stanovených pro pøíspìvkové organizace radou mìsta. Výbìr kandidáta podpoøili také èlenové konkurzní komise zastupující výkon státní správy ve školství (krajský úøad odbor školství, kultury, tìlovýchovy a sportu a Èeská školní inspekce). Uchazeèka pí Y. Hotová žije v Èeské Lípì a je úzce spjata s jeho aktivním spoleèenským životem a již prostøednictvím své pedagogické práce na èeskolipských školách èi prostøednictvím dvacetiletého aktivního pùsobení v pìveckých sborech. Paní PeaDr. Y. Hotová, narozená v Èeské Lípì, absolvovala v letech PF Ústí nad Labem obor èeský jazyk a literatura - hudební výchova. V roce 1988 složila úspìšnì rigorózní zkoušku, v letech absolvovala specializaèní studium výchovné poradenství na PF UK. Ve funkci výchovného poradce také pùsobila. Naposledy vyuèovala èeský jazyk, literaturu a hudební výchovu na Gymnáziu v Èeské Lípì, kde pracovala v širším vedení školy jako pøedsedkynì pøedmìtové komise. V roce 1991 se jako první uèitelka estetické výchovy na gymnáziu zasadila (po nìkolikaleté pauze, kdy tento pøedmìt nebyl zahrnut do uèebních plánù gymnázií) o vybudování dùstojného prostøedí a materiálního zázemí pro výuku hudební výchovy. Stala se zakladatelkou studentského pìveckého sboru na škole, který se napø. úspìšnì prezentoval v rámci partnerských vztahù s benediktinským gymnáziem v Ettalu. Také letos bude mìsto Èeská Lípa pokraèovat v obnovì opomíjených památek, jejichž opravu iniciovala komise pro regeneraci mìstské památkové zóny. Ta také drobné památky, o jejichž opravu by se mìlo mìsto postarat, vytipovala. Na kvìtnovém zasedání se proto rada mìsta zabývala výbìrem dodavatele a na základì doporuèení výbìrové komise rozhodla, že zakázku bude realizovat obèanské sdružení Drobné památky severních Èech, Èeská Lípa, se kterým radnice uzavøela smlouvu o dílo. K pøedložení nabídek vyzvalo mìsto pìt místních dodavatelù stavebních prací. Ve stanovené lhùtì obdrželo tøi nabídky. Komise sestavená za úèelem hodnocení nabídek pak jako nejvhodnìjší doporuèila zadavateli nabídku obèanského sdružení Drobné památky severních Èech, è. 12, èerven 2005 Obnova opomíjených památek Èeská Lípa, a to z dùvodu nejnižší nabídkové ceny, která èiní ,- Kè vèetnì DPH. Termín dodání zakázky stanovilo sdružení na a záruku na dílo na 36 mìsícù. Seznam opomíjených památek, které se budou opravovat: kamenný sokl s køížkem Dubice, kamenný sokl s køížkem silnice na Horní Libchavu, kamenný sokl s køížem Žizníkov, kamenný sokl s køížkem mezi Žizníkovem a Okøešicemi, kamenný sokl s køížem Dobranov, kamenný sokl s køížem Èastolovice, kamenný sokl s køížem Èastolovice, døevìný køíž silnice na H.Libchavu, døevìný køíž Heømanièky, kaplièka u železnièní tratì Èastolovice, kaplièka Dobranov, pískovcový výklenek po svatém obrázku Píseèná, skalní výklenek po svatém obrázku Okøešice. V Základní škole Dr. Miroslava Tyrše proběhla na konci května týdenní výstava o AIDS v Oděse. Expozice fotografií českého fotoreporéra Jana Šibíka je hlavním bodem celorepubliková humanitární akce Chci ještě žít, která už od ledna putuje po českých městech a přibližuje návštěvníkům utrpení lidí z ukrajinské Oděsy. Šibíkovy fotografie upozorňují na skutečnost, že právě v Oděse překračuje rozšíření AIDS již hranice epidemie. Dle vyjádření iniciátora výstavy je hlavním smyslem sebrat finanční prostředky pro regionální AIDS centrum v Oděse. Dostatek financí znamená dostatek léků, diagnostických pomůcek a kvalitní stravu, což mnoha pacientům může prodloužit život o mnoho let a ostatním zmírnit strádání v těžkých chvílích před smrtí. Během výstavy, která byla instalována v improvizované galerii Ve dvoře ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, mohli návštěvníci dobrovolně přispívat na pomoc postiženým touto smrtelnou chorobou a také shlédnout několik doprovodných vystoupení a zúčasnit se besedy o problematice AIDS. Radarovou značku B20 včetně radaru na měření rychlosti nainstalovalo koncem dubna město Česká Lípa na silnici druhé třídy v Děčínské ulici ve směru ke světelné křižovatce. Blikající značka tak upozorní řidiče na překročení stanovené rychlosti jízdy. Zařízení by mělo především přispět k tomu, aby si řidiči uvědomovali, že jsou v obci a překročují povolenou rychlost jízdy, podotýká vedoucí odboru dopravy František Ondřej a dodává, že do budoucna se uvažuje o možnosti zkombinovat toto zařízení s dalším dopravním opatřením na světelné křižovatce. 8

9 è. 12, èerven 2005 MÌSTSKÉ NOVINY Stanoviště svozu nebezpečného odpadu (platí pouze pro fyzické osoby mìsta Èeská Lípa) PÁTEK 1. èervence Odpady je možno odevzdat v areálu spoleènosti Marius Pedersen a.s., 5. kvìtna 3031 od 8.00 do hod. SOBOTA 2. èervence stanovištì pøíjezd odjezd 1. svoz Dlouhá otoèka MHD 8:00 8:10 Bardìjovská velkoprodejna 8:20 8:30 Žitavská parkovištì pod gymnáziem 8:40 8:50 Na Výsluní parkovištì 9:00 9:10 Šluknovská za otoèkou MHD 9:20 9:30 Jáchymovská parkov. u hotelu Kahan 9:40 9:50 Okružní za mototechnou 10:00 10:10 Havíøská u domu èp :20 10:30 Manušice 10:40 10:50 Èastolovice 11:00 11:10 2. svoz Dubice u bývalého OSBD 8:00 8:20 Dubická pøed Pozemkovým fondem 8:30 8:50 Kozákova parkov. u prodejny Renault 9:00 9:20 køižovatka ulice ÈSA a Vohradského 9:30 9:50 køižov. ul. Lukostøelecká a Pod Hùrkou 10:00 10:20 Ulice 5. kvìtna býv. èerpací stanice 10:30 10:50 Okøešice 11:00 11:20 NEDÌLE 3. èervence 1. svoz Èeská 8:00 8:20 Partyzánská naproti restauraci 8:30 8:50 Nový Žizníkov zastávka MHD 9:00 9:20 Žizníkov otoèka MHD 9:30 9:50 Dobranov u restaurace 10:00 10:20 Píseèná autobusová zastávka 10:30 10:50 Stará Lípa požární zbrojnice 11:00 11:20 2. svoz Dolní Lichva otoèka MHD 8:00 8:20 Jižní nákupní støedisko 8:30 8:50 Ulice Nawkova garáže 9:00 9:20 Ul. Ant. Sovy nákupní støedisko 9:30 9:50 Zahradní garáže 10:00 10:20 Ulice v Cihelnì 10:30 10:50 Parkovištì u obchodního domu Banco 11:00 11:20 Sběrný dvůr Obèané mìsta mohou svùj objemný a nebezpeèný odpad (nábytek, lednièky, televize, bojlery, pneumatiky, sporáky, koberce, sanitární keramiku, vìtve, trávu, listí, atd.) odložit zdarma ve sbìrném dvoøe firmy Marius Pedersen a.s., 5. kvìtna 3031 (areál bývalého veøejného celního skladu vedle obalovny asfaltu firmy SaM). Odložení stavební sutì je za poplatek!!!! Otevírací doba Pondìlí Pátek hod. Sobota hod. Telefon: 487/ , 602/ Stanoviště svozu velkokapacitních kontejnerů (platí pouze pro obèany mìsta Èeská Lípa) Kontejnery budou pøistaveny v uvedených termínech od 8:00 hodin. Naplnìné kontejnery budou v prùbìhu týdne vymìòovány za prázdné. Poslední odvoz kontejnerù bude v pátek v 7:00 hodin. I. etapa èervence stanovištì kontejneru Špièák otoèka ulice Dlouhá parkovištì ul. Žitavská ul. Na Výsluní Lada køižovatka Bratøí Èapkù a Cvikovská Sever Okružní u Policie ÈR Okružní u Projektového ústavu Støelnice vedle kotelny Støelnice ul. Roháèe z Dubé parkovištì II. etapa èervence Svárov pod restaurací pod mostem silnice I/9 Stará Lípa na prostranství hasièù Slovanka Zahradní u garáží Holý vrch køiž. Nawkova a B. Nìmcové u garáží Kozákova ulice parkovištì u firmy Renault Dubice otoèka pøed firmou Modus Kopeèek ulice Váleèných zajatcù Dolní Libchava bývalá váha za mostem vpravo III. etapa èervence Èastolovice Manušice Vlèí Dùl Okøešice Dobranov Píseèná Nový Žizníkov Žizníkov Lada u hasièské zbrojnice u nádob na tøídìný odpad bytovky u lesa u otoèky MHD u hospody u zastávky autobusu MHD u domu èp.50 na otoèce autobusu MHD u kaplièky Zahradní odpad (vìtve, listí) neodkládejte do kontejnerù, odvezte jej do areálu firmy Marius Pedersen a. s., 5. kvìtna 3031 Èeská Lípa, tel , Svoz separovaného odpadu Na základì dohody s mìstem Èeská Lípa provádí obstaravatelská firma svoz separovaného odpadu ve dnech: Plast støeda Papír a nápojové kartony úterý a pátek Sklo 1 x za dva mìsíce 9

10 MÌSTSKÉ NOVINY è. 12, èerven 2005 V dùsledku teplého poèasí lze podle odborníkù v letošním roce oèekávat gradaci kalamitních škùdcù, jakým je lýkožrout smrkový. Zejména v severní èásti našeho okresu v oblastech obcí Žandov, Horní Police, Stružnice, Èeská Lípa, Zákupy a Brništì se pøedpokládá, že by mohl lýkožrout napáchat velké škody. V dùsledku tohoto hrozícího kalamitního stavu byla odborem životního prostøedí MÚ Èeská Lípa vypracována osvìta vývoje a šíøení, ochrany a obrany proti lýkožroutu smrkovému. Vyzýváme proto vlastníky lesù o dùsledné dodržování povinností vlastníka lesa vyplývající ze zákona è. 289/1995 Sb., o lesích a Vyhlášky è. 101/1996 Sb., o opatøeních k ochranì lesa (viz bod 4 a 5). VÝVOJ A ŠÍØENÍ LÝKOŽROUTA SMRKOVÉHO Lýkožrout smrkový Ips typographus je nejvážnìjším podkorním škùdcem smrkových porostù v Evropì. Dosavadním pøemnožením lýkožrouta smrkového vévodili tøi kalamity. Kalamita z let zachvátila èást Bavorska, Rakouska a pøedevším oblast v jihozápadní èásti dnešní Èeské republiky, která vznikla v dùsledku polomù na více než ha lesù po dvou vichøicích. Tu následovala velká kùrovcová kalamita nìmecká a støedoevropská v letech V souèasné dobì postihla støední Evropu rozsáhlá kalamita v letech , kdy bylo napadeno témìø 14 mil. m 3 døeva. Kromì bìžnì uvádìných kalamit z Nìmecka, Rakouska, Èeska, Švédska a Norska se lýkožrout smrkový pøemnožil i ve Francii, Švýcarsku, severní Itálii, Srbsku, Bosnì a Hercegovinì, Rumunsku, Ukrajinì. Na smrku se u nás vyskytuje asi 30 druhù kùrovcù, z nichž však jen nìkolik druhù náleží mezi škùdce. Lýkožrout smrkový je nejškodlivìjším kùrovcem ve støedoevropských podmínkách. Je to nejvážnìjší škùdce smrku v Èeské republice v posledních desetiletích a souèasnì s bekyní mniškou nejnebezpeènìjším hmyzím škùdcem v našem lesním hospodáøství. Lýkožrout smrkový patøí do øádu broukù, èeledi kùrovcovitých. Dospìlec je válcový, 4-5,5 mm dlouhý èernohnìdý lesklý brouk se žlutohnìdým ochlupením. V zadní èásti krovek má ètyøi páry zoubkù, z nichž tøetí shora je nejvìtší. Je typickým sekundárním škùdcem, který v první øadì napadá èerstvì vytìžené smrkové døíví, polomy, fyziologicky oslabené stojící stromy (imisemi, suchem, václavkou apod.) Pøi pøemnožení napadá i zdravé smrky a stává se škùdcem primárním. Vývoj tohoto škùdce je spojen se zdravotním stavem porostù a prùbìhem poèasí. Èasný nástup jara, abnormálnì teplé a dlouhé léto urychlují 10 Město varovalo majitele lesa před lýkožroutem smrkovým jeho vývoj a ve svém dùsledku mohou zvýšit poèet generací. Lýkožrout smrkový se nejèastìji vyskytuje ve smrkových porostech starších 60ti let, a to pøedevším na oslunìných porostních stìnách. Napadení stromù probíhá na rozhraní suchých a zelených vìtví, odtud se dále šíøí smìrem k vrcholu a oddenku kmene. Lýkožrout smrkový má v našich podmínkách v nižších polohách nejèastìji dvì generace do roka, ve vyšších polohách jednu generaci. Pøi pøíznivém, teplém prùbìhu poèasí mùže mít i tøi generace do roka. Jarní rojení zaèíná na pøelomu dubnakvìtna v závislosti na prùbìhu teplot a nadmoøské výšce. Letní rojení probíhá od poloviny èervna do poèátku srpna a pøípadné tøetí rojení následuje na pøelomu srpna-záøí % samièek u všech tøí generací zakládá tzv. sesterské rojení bez oplození sameèkem, které nastává po 2-3 týdnech po základním rojení. Pøi sesterském rojení dochází k pøeletu samic na jiný strom, kde po regeneraèním žíru pokraèují v kladení vajíèek. Jako první nalétávají na stromy sameèci, vyhlodávají tzv. snubní komùrky a lákají samièky. Na jednoho sameèka pøipadne 1-3 samièky. Celkový vývoj od zavrtání samce až po ukonèení zralostního žíru trvá 6-10 týdnù. Lýkožrout smrkový pøezimuje jako larva, kukla nebo dospìlec v hrabance nebo pod kùrou. Symptomy poškození Napadený smrk po náletu zaèíná v místech závrtù smolit. Na kùøe stromù se objevují malé hromádky tmavohnìdých drtinek ze závrtových otvorù, které u stojících stromù po opadnutí zùstávají zøetelnì na koøenových nábìzích a za šupinami kùry ve spodní èásti kmene. K poškození dochází vlivem žíru larev a broukù v lýku. Dochází k barevným zmìnám jehlièí, které svìtlá, postupnì rezaví a opadává a v místì náletu zaèíná postupnì opadávat kùra. V pøípadì silného napadení a rychlého vývoje opadá kùra kmene døíve než dojde k zreznutí jehlièí. Po sloupnutí kùry objevíme typické dvou až tøíramenné požerky lýkožrouta smrkového. Kalamitní stav: (kalamitní výskyt), kdy škùdce je pøemnožen, hrozí silné žíry, škùdce pùsobí hospodáøsky významné škody, hrozí zánik lesních porostù. Je to takový poèetní stav kùrovcù, který zpùsobuje rozsáhlá poškození lesních porostù na stìnách, pøípadnì vznik rozsevù uvnitø lesních porostù. O výskytu škùdcù, jejichž populaèní hustota pøi zvýšeném stavu hrozí vznikem kalamitního výskytu, je povinen vlastník lesa informovat orgán státní správy lesù. Vzniku zvýšeného stavu se pøedchází zejména odstraòováním materiálu vhodného pro rozmnožování a soustavným vyhledáváním a vèasným zpracováním všech napadených stromù, ošetøováním lesních porostù, zjiš ováním výskytu a hubením škùdcù. Jestliže existuje nebezpeèí vzniku kalamitního stavu, nebo tento stav již nastal, je vlastník lesa povinen provést bezodkladnì taková opatøení, která vedou k redukci škùdce pod kalamitní stav, k odstranìní škod nebo k zamezení dalšího šíøení škùdce. Veškeré polomy, vývraty a døíví atraktivní pro rozvoj škùdcù vzniklé do 31. bøezna musí být zpracovány, nebo asanovány nejpozdìji do 31. kvìtna, v lesních porostech, které alespoò èásteènì zasahují do polohy nad 600 m nadmoøské výšky, do 30. èervna bìžného roku. Úèinná obranná opatøení proti lýkožroutu smrkovému jsou založena na tøech základních preventivních principech: - vèasné zpracování veškerého døíví vhodného pro vývoj a namnožení lýkožrouta (vývraty, zlomy apod.) - vèasné odstranìní (nebo asanace odkornìní, chemická asanace) veškerého materiálu napadeného lýkožroutem smrkovým - soustøedìní a hubení lýkožrouta v ohniscích žíru (lapáky, lapaèe). Městské letní slavnosti dokonèení ze str na nádvoøí - Znalci støelného prachu èervený zámeèek - taneènice - Ignigena na nádvoøí Excalibur Fraternitas èervený zámeèek - I slavní se prali Komedianti na káøe na nádvoøí divadlo Kvelb na nádvoøí - koncert staré hudby Øemdih a Fraternitas prùvod bláznù a komediantù - trasa prùvodu: hrad Lipý Zámecká ul. Moskevská ul. námìstí T.G.M. ul. Jindøicha z Lipé hrad Lipý divadelnì komediantský špektákl všech úèinkujících slavnostní ohòostroj - divadelní špektákl pokraèuje až do pozdních hodin brány hradu se zavírají NEDÌLE otevøení tržištì výstøelem z dìla na nádvoøí Rytíøské povídání o princi Bajajovi pohádka Komedianti na káøe èervený zámeèek Mistøi kati historický šerm Fraternitas na nádvoøí divadlo Kvelb èervený zámeèek Romeo a Julie Knecht na nádvoøí Landsknechti - historický šerm Fraternitas èervený zámeèek- taneènice - Ignigena na nádvoøí Jak to bylo s èerty - pohádka Fraternitas!ZMÌNA PROGRAMU JEST VYHRAZENA!

11 è. 12, èerven 2005 MÌSTSKÉ NOVINY Vzpomínka na oběti komunismu V úterý 21. èervna si také Èeská Lípa pøipomene obìti komunizmu. Na hodin je proto v muzeu pøipraven semináø pro mládež s pracovníky Vojenského historického ústavu v Praze na téma armáda a protikomunistický odboj. Tradièní veøejné shromáž- dìní obèanù k uctìní památky JUDr. Milady Horákové a gen. Heliodora Píky, které každoroènì poøádá Konfederace politických vìzòù ve spolupráci s mìstem Èeská Lípa, zaèíná v 16 hodin u pomníku dr. Horákové na Smetanovì nábøeží. (las) Zubní pohotovost Ordinaèní hodiny SO, NE, svátky od 8 do 12 hodin. sobota MUDr. Marie Murswieková Bulharská 844, Èeská Lípa tel nedìle MUDr. Jiøí Voøíšek Dlouhá 99, Jablonné v Podještìdí tel sobota MUDr. Eva Pušková Nový Svìt 915, K. Šenov tel nedìle MUDr. Eva Pušková Nový Svìt 915, K. Šenov tel Pozvánka na zasedání zastupitelstva ve středu 29. června od hod. v zasedací místnosti čp patro LETNÍ KURZ ANGLIÈTINY V LIBERTINU PRO DÌTI I DOSPÌLÉ! dopolední i odpolední levnì - dùraz na konverzaci uzávìrka do konce èervna INFO: , Pronajmu 2 nebyt. prostory v centru České Lípy schválené na hernu po rekonstrukci, plast. okna, zabezpeèovací zaøízení 2x, rekl. panel. Lze pøidat 1 místnost, popø. restauraci. 1 místnost 10 x 3 m s plat. výlohou pro prodej. tel.: Teplo za dva tisíce!! Teplo pro dùm na celý rok jen za dva tisíce spojením chytrého zpùsobu spalování, nízké ceny paliva a chytré obchodní politiky! Teplo bez kouøe, s pár minutami práce týdnì, lze i na 6 až 10 dní odjet v zimì z domu. Podobnì lze chytøe zlevnit i potraviny, benzín, obleèení, nábytek, auto, ale i léky atd. Bezplatná schùzka tel K. Beèvaøík Pøidáváme další termín PODHÁJSKA Pohybové ústrojí, dýchací i kožní problémy Kè/ BUS z ÈL, polopenze, hotel/vl. koup., lednice, tv/ prùvodce CK Mgr. Jana Hušáková Varnsdorf, tel Půjčky pro zaměstnance, důchodce i podnikatele Více info: volejte kdykoliv tel.: pøijedu za vámi GARÁŽOVÁ VRATA OD ,- KÈ vèetnì montáže, dopravy a DPH Vám dodá firma Robert FILIPI Èeská Lípa tel.: Další sortiment: - vjezdové brány dálková ovládání za super ceny - rolety závory zámeènické výrobky Skladem vrata s drobnými vadami od 5.000,- Kè Nemocnice otevøela autodílnu veøejnosti Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa nabízí ve svém areálu motoristùm základní servisní služby (mytí, výmìna oleje) a opravy starších automobilù. Autodílna NsP je otevøena každý pracovní den, vždy od 6,00 do 14,30 hodin. V pøípadì zájmu volejte PRONÁJEM KANCELÁØÍ 3 samostatné místnosti (32, 22 a 30.5m 2 ) na adrese Èeská Lípa Mánesova 1580 možnost parkování VOLNÉ IHNED Kontakt: tel VÝROBA, PRODEJ MONTÁŽ ŽALUZIÍ ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ Rámový systém EXPODUL a bezrámový systém BALKON SYSTÉM Nejlevnìji v regionu Èeská Lípa Cena za lodžii 3,5m vèetnì zatìsnìní spodní èást zábradlí: Kè ,-/bezrámový systém Kè ,- / rámový systém ZAJISTÍME VÁM ZDARMA VEŠKERÁ POVOLENÍ Polák Martin Jižní 1839, Èeská Lípa tel.: ,

12 MÌSTSKÉ NOVINY è. 12, èerven 2005 DDM Libertin ICM INFORMAÈNÍ CENTRUM MLÁDE- ŽE: Po Pá hod. Internet pro veøejnost, pomoc pøi vyhledávání na Internetu, inzerce zdarma, info-šanonová technika, možnost zakoupit si obèerstvení Nabídka školám: exkurze do ICM + výklad pracovníka ICM, objednávky u V. Rusínkové výukový program Dìjiny È. Lípy od poèátku do roku 1820 pro 3. a 6. tø. ZŠ, 2x 1,5 hod. dìti se formou hry seznamují s historií mìsta Karta mládeže: po celý rok, cena 200 Kè Velkoplošná studentská videoprojekce pro studenty od 15 let každé úterý DDM klub Spirála, vstupné 10 Kè, zaèátek v 19 hod., program v ICM + možnost promítání filmu pro kolektivy dle vlastního výbìru, inf. J. Mimrová So Hon na lišku radio-orientaèní bìh, Sosnová areál autodromu (vpravo), prezentace 9-10 hod., kategorie: mladší+starší žáci, junioøi, muži, ženy, inf. M. Vasmanská So Ne Školení oddílových vedoucích + hospodáøù letních táborù pro DDM, KPL, RADAMLK - Maxov u Sloupu, úèastnický poplatek 100 Kè, dopravu si každý úèastník zajistí sám, inf. M. Vasmanská So Výlet pro dìti na Jedlovou a Tolštejn sraz 9, 30 hod. na hl. nádraží, návrat ve 14, 40 hod.- hl. nádraží ÈD, s sebou pláštìnku. jídlo, peníze na jízdné, inf. B. Hlobeòová Loutkové divadlo: Hodina èertopisu ve spolupráci s Vlastivìdným muzeem a galerií v È. Lípì zahrada muzea - zaèátek v 15 hod., dìti zdarma, dospìlí 20 Kè Keramická dílna Jany Glaserové vytvoø si svou vitráž technikou TIFFA- NY - so, hod., cena 350,-Kè Letní výtvarné dílny pro dìti od 8 let - keramika, batika, hedvábí, bodyart, hry,.. ( , , vždy po-pá od 8.30 do 14 hod) Textilní dílna pro úèastníky od 12 let batika (15-19 hod.) hedvábí (9-19 hod.) lze se pøihlásit i na jednotlivé dny Výpal RAKU-keramiky od 19 hod. (tvorba vašeho výrobku individuálnì ), cena:350,- Kè. inf. a pøihlášky Jana Glaserová, tel , nebo pøímo v dílnì Zámecká 48 Letní výtvarné dílny pro dìti od 8 let - keramika, batika, hedvábí, bodyart, hry... ( , , vždy po-pá od 8.30 do 14) Textilní dílna pro úèastníky od 12 let batika (15-19 hod.) hedvábí (9-19 hod.) -lze se pøihlásit i na jednotlivé dny Výpal RAKU - keramiky od 19 hod. (tvorba vašeho výrobku individuálnì ), cena: 350,-Kè Dekorování keramiky práce s engobou, barvítky, glazurou, voskem, latexem... (dostanete od nás toèené výrobky) kino Crystal Èt Ne pouze v ROBOTI USA. Byli oblíbenými hraèkami malých dìtí, dokud je nevyhodily na smetištì Èt 22.6.St v a 20.00, 20.6.Po pouze v STAR WARS: EPIZODA III - POMSTA SITHÙ Po pouze ve Art kino uvádí: PROKLETÁ ARGENTINA. USA, Španìlsko. Režie Christopher Hampton Buenos Aires je znepokojeno pøibývajícími únosy osob, které se odvážily postavit proti diktatuøe vlády Èt Ne pouze v XXX 2: NOVÁ DIMENZE. USA. Ml. pøístupný 23.6.Èt 26.6.Ne pouze ve SKØÍTEK ÈR. Bláznivá komedie o jedné vesnické rodince, která odolává nástrahám mìsta Po Út v a PÁD TØETÍ ØÍŠE SRN,Itálie, Rakousko St Ne pouze v SLEÈNA DRSÒÁK 2: JEŠTÌ DRSNÌJŠÍ St Pá pouze ve ZAHULÍME, UVIDÍME!USA, Kanada, SRN Èt St pouze v MADAGASCAR USA. Hlavními hrdiny pøíbìhu jsou ètyøi rozmazlená zvíøátka z newyorské ZOO So Ne pouze ve PØÍBÌHY OBYÈEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ ÈR. Romantická komedie Petra Zelenky. Českolipská ohlédnutí Vìtší èást výstavy Èeskolipská ohlédnutí, která mapuje události a zmìny od roku 1989 po souèasnost, se z KD Crystal pøesunula do Nemocnice s poliklinikou. Právì tady si ji veøejnost mùže prohlédnout ve tøetím patøe polikliniky, v sousedství chirurgické ambulance. (pop) Program pro zrakově postižené (poboèka Mìstské knihovny na Špièáku) Rekondièní pobyt ve Sloupu v Èechách ,30 h Obalùv koutek komentovaný film Svaté obrázky Vlastivìdné muzeum a galerie v Èeské Lípì otevírá na svátek sv. Petra a Pavla, 29. èervna výstavu Svaté obrázky. Svìtci jsou patrony mìsta Èeská Lípa. Otevøení výstavy pøedchází mìstským slavnostem. Koná se témìø v pøedveèer pøipomínky 350. výroèí vydání buly papeže Alexandra VII., jíž bylo zøízeno litomìøické biskupství. Za svaté obrázky oznaèujeme nejèastìji drobné tisky zpravidla vizitkového formátu, které se od 17. století tiskly a rozdávaly na poutních místech a pozdìji v každém kostele. Sbírka uložená v èeskolipském muzeu èítá asi 500 exempláøù. Do výstavy jsme pojali vybrané ukázky z rùzných èástí kolekce. Chtìli jsme zachytit i nìkteré vzácnìjší motivy. Pøiøadili jsme k nim kmotrovské listy z století a ukázky kanonických tabulek. V obou pøípadech se jedná o zajímavé kolorované tisky. Pøedstavujeme také ukázky z díla èeskolipského rodáka, malíøe Roberta Leinwebera ( ). Dílo tohoto ilustrátora bible je zde zastoupeno v kopiích, ale je vystaveno poprvé v dìjinách. (las) Až do půlnoci bylo v sobotu 4. června otevřeno českolipské vlastivědné muzeum, neboť tady již podruhé probíhala Muzejní noc. Stejně jako vloni se setkala s velkým zájmem veřejnosti, pro kterou muzejníci připravili také doprovodný program. Patřily k němu také šermířské souboje skupiny historického šermu Rytíři lužických hvozdů. 14

13 è. 12, èerven 2005 MÌSTSKÉ NOVINY školy, nadace, organizace Hledají se výjimeční čeští podnikatelé Do konce èervence letošního roku mùže široká veøejnost tipovat své hrdiny na internetových stránkách V srpnu profesionální porota vybere z došlých tipù dvanáct vítìzù, kteøí se v prùbìhu jara 2006 objeví na televizních obrazovkách. V minulé sérii Dvanácti odvážných jste mohli vidìt lidi, kteøí zapomnìli, že nìco nejde a nebáli se jít za svým snem. Diváci se mohli dozvìdìt napøíklad, že Škodovka není jediným èeským výrobcem aut. Nebo že nejmodernìjší lasery v nemocnicích èas- Do penzionu pro důchodce v Dolní Libchavě přišel blahobřát k 80. narozeninám paní Boženě Jirouškové ředitel českolipského dětského domova Karel Heller spolu se zaměstnanci DD. K významnému životnímu jubileu své bývalé kolegyni, která v dětském domově pracovala 14 let, popřáli pevné zdraví a předali květiny a dárky od dětí. Foto: J. Švehla Pøed nìkolika dny navštívila naše tøída v rámci výtvarné výchovy výstavu Èeskolipská ohlédnutí v KD Crystal. Paní øeditelka Mgr. Miluše Novotná, která nás doprovázela, nám pøed vstupem rozdala lístky s rùznými otázkami, na které jsme mìli bìhem prohlídky nalézt odpovìï. Prohlíželi jsme si fotografie, obrázky a èlánky od Sametové revoluce to mají pár souèástek z nenápadné dílny u Trutnova. Samozøejmì jste mohli vidìt mnohem více napøíklad jednu z našich pøedních kadeønických špièek Petru Mìchurovou, Marcela Koneèného výrobce sportovního obleèení znaèky Envy a další zajímavé podnikatele. V Oskarovì produkci ve spolupráci se spoleèností Febio vznikly již dvì dvanáctidílné série dokumentù Dvanáct odvážných, natoèené respektovanými dokumentaristy; mimo jiné také Olgou Sommerovou, Vìrou Chytilovou nebo Jánem Sebechlebským. Škola hrou pro předškoláky ZŠ Ant. Sovy na Slovance pøipravila pro budoucí prvòáèky Školu hrou. Uèitelky Halilyová a Dobrovodská vymyslely pro dìti zajímavé úkoly, pøi kterých si malí školáèci procvièovali jemnou motoriku, sluchové i zrakové vnímání, orientaci v prostoru. Kluci a holèièky se seznámili se školním prostøedím, s paní uèitelkou a se svými budoucími kamarády. Snažili jsme se pøinést dostatek informací a her, aby vstup prvòáèkù do školy byl úspìšný. Chceme zøídit dvì první tøídy o menším poètu žáèkù. Pokud tedy ještì nejste pevnì rozhodnuti, do které školy bude Vaše dítì chodit, pøijïte se podívat do naší základní školy. ZŠ Ant. Sovy Ohlédnutí za Ohlédnutím po r. 2004, poznávali jsme historii Èeskolipska. Uvítala nás tabule s historií našeho mìsta, dozvìdìli jsme se o mnoha památkách. Fotografie námìstí, mateøských školek, kašen a rùzných prostor Èeské Lípy byly opravdu moc pìkné. Odnesli jsme si pocit, že Èeskolipsko krásné bylo, krásné je a krásné bude. Žáci 6.C ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Na dovolenou s průvodcem Chystáte se na dovolenou, nebo plánujete prázdninové výlety? Nezapomeòte do cestovní výbavy pøiložit správného prùvodce èi mapu. Mìstská knihovna poskytuje širokou nabídku zejména turistických map, a to jak tuzemských, tak zahranièních. Mapová nabídka pokrývá témìø celou Èeskou republiku, nechybí ani výbìr speciálních map cyklistických a vodáckých. Velmi bohatì je zastoupeno i Slovensko, zejména tradièní turistické oblasti. Z evropských lokalit jsou k dispozici opìt tradièní turistická místa i silnièní atlasy. Velmi zajímavá a rozmanitá je i nabídka turistických prùvodcù, které pøináší informace a cestovní tipy z rùzných míst. Nabídku opìt tvoøí prùvodci tuzemskem, Evropskými støedisky a oblastmi cestovního ruchu, nechybí však ani nìkteré lokali- Ve støedu 18. kvìtna 2005 kolem 14. hodiny jsme my, žáci ZŠ Sever, spoleènì s uèiteli vyèkávali pøíjezdu váženého pana Dr. Noela N Lehoko, který je velvyslancem JAR v Èeské republice. Na jeho pøivítání si pí.uè. Mášková se školním pìveckým sborem pøichystala tøi èeské písnì a pí.uè. Vítová se svou skupinou Country road nacvièila dvì pìkná taneèní èísla. Pan velvyslanec nám øekl, že jsme první škola, která si pro nìj pøipravila takhle hezká vystoupení. Podle pana Noela zpíváme lépe než v jeho rodné zemi. Mimochodem, i on sám nám zazpíval v jednom z jihoafrických jazykù, a pokud mohu posoudit, nezpívá falešnì. I taneèní vystoupení se panu velvyslanci velmi líbilo. Poté nám povídal o své zemi i o svém životì. Schválnì si zkuste tipnout, kolik má JAR úøedních jazykù. Jedenáct! Nám staèí úplnì jen jeden. Dále nám vyprávìl, jak bylo døíve v JAR všechno rozdìleno zvláš pro obyvatele bílé pleti a zvláš pro obyvatele tmavé pleti, jak tam mìli chudé školy (napø. jedna ty v jiných svìtadílech. Zvláštní pozornost vìnujeme i cestování po nejbližším okolí knihovna dlouhodobì buduje tzv. regionální informaèní fond systematicky sbírá informace o okolí Èeské Lípy, takže hojnì jsou zde zastoupeny informace o celém regionu, vèetnì oblastí sousedních, tj. Liberecku, Litomìøicku, Dìèínsku i o oblasti tzv. Euroregionu Nisa, to znamená, že máme k dispozici informaèní materiály i menší prùvodce nìmeckou i polskou stranou tohoto území. Všechny tyto dokumenty mapy, prùvodce a další informaèní prameny pùjèujeme v èítárnì mìstské knihovny na nám. T.G.Masaryka 170. Nabídku prùvodcù, atlasù a map lze prohlížet i v on-line katalogu na webu mìstské knihovny Mìstská knihovna Velvyslanec Jihoafrické republiky na ZŠ Sever Město podpořilo festival mládeže Rada mìsta schválila poskytnutí pøíspìvku z fondu rady mìsta Filozofickému klubu Progres, Èeská Lípa, na technické výdaje spojené s realizací akce Festival mládeže Èeská Lípa 2005 ve výši 5.000,- Kè. uèebnice pro pìt žákù, atd.). Ale dozvìdìli jsme se také o tom, jaká je situace v JAR v souèasnosti, o problémech s drogami a alkoholem na školách, o problémech s AIDS apod.. On sám pocházel z chudé rodiny. Vystudoval medicínu u nás v ÈR. Jako velvyslanec v naší zemi bohužel 1. èervence konèí. Po vyprávìní následovaly naše dotazy. Dozvìdìli jsme se mnoho dalších zajímavých vìcí. Nakonec pøišla na øadu autogramiáda, spoleèné focení a rozlouèení. Návštìva se všem pøítomným velice líbila a celá škola ji považovala za velkou poctu. Martin MEDELSKÝ IX. A ZŠ Sever v akci Ve ètvrtek 5. kvìtna se konal sportovní den 6. a 7. roèníkù. Na mìstském stadionu jsme byli rozdìleni na dívky a chlapce, ale disciplíny byly pro všechny stejné: 60m, hod kriketovým míèkem, štafeta, skok daleký a vysoký. Vytrvalostní bìh byl rozdìlen na 600m pro dívky a 1000m pro chlapce. Po zahajovacích disciplínách bylo jejich další poøadí vyvìšeno na reklamní tabuli a každý si musel hlídat tu svou. Na závìr atletických her jsme si zabìhli štafetu. V úterý 3. kvìtna si zasportovali i žáci 8. a 9. tøíd. Na závìr každého dne uèitelé vyhlásili tøi nejlepší z každé disciplíny, odmìnili je medailemi, diplomy a sladkostmi. Denisa HOMOLOVÁ, VII. A 15

14 MÌSTSKÉ NOVINY è. 12, èerven 2005 V ÈR existuje 20 základních škol se statutárními sportovními tøídami zamìøenými na volejbal. Jednou z tìchto škol je i ZŠ Èeská Lípa, Šluknovská-( Lada). Èinnost tìchto tøíd je financována MŠMT prostøednictvím ÈVS ( Èeský volejbalový svaz ). Ten každoroènì poøádá povinnou srovnávací soutìž tìchto sportovních tøíd.vítìzové z 5 regionù ÈR spolu s poøadatelskou školou se utkají v republikovém finále o titul nejúspìšnìjší sportovní školy. Soutìž se hraje ve 2 kategoriích ( ml. žáci 6-7. tøídy a st. žáci 8-9 tøídy). Finále letošního jubilejního 5. roèníku se uskuteènilo tradiènì v Hradci Králové, kde je nejvìtší hala v ÈR se 6 kurty. V pátek 3.èervna. ZŠ Lada mìla ve finále dvojnásobné zastoupení, nebo její žáci vyhráli regionální kolo v obou kategoriích. Družstvo mladších žákù ZŠ Lada nenašlo v republice pøemožitele a všechny své soupeøe porazilo bez ztráty jediného setu se skórem 10 :0. Opravdu impozantní výsledek! Mladší žáci ZŠ Lada vyhráli tuto soutìž již 3x za sebou! Také družstvo st. žákù si vedlo výbornì. Ztratilo jen jediný set v dobì, kdy již bylo rozhodnuto a pøíleži- ZŠ Lada 2x zlatá tost dostali hráèi z lavièky. Hráèe potìšilo pøedevším vítìzství nad svým rivalem z È. Budìjovic ( trenér-renda Dvoøák-bývalý reprezent ÈR), kterému tak oplatili porážku z Pøeboru ÈR z J.Hradce. Nejlepším hráèem turnaje byl vyhlášen kapitán družstva ZŠ LADAsmeèaø Daniel Steffan (mladší bratr profesionálního hráèe a mistra ÈR Davida Steffana). Spolu s dalším smeèaøem Mirkem Pavlíèkem patøil Danek k nejlepším hráèùm vítìzného družstva. Hráèi ZŠ Lada v obou kategoriích dokázali, že jsou výbornì pøipraveni, zejména po technické stránce a že jejich sportovní pøíprava na škole je na špièkové úrovni. Souèasní žáci tak navázali na výborné výkony svých spolužákù z minulých let a jistì o nich uslyšíme i v budoucnu. Žáci školy tvoøí v souèasnosti polovinu krajské reprezentace a ètyøi z nich jsou dokonce v širší nominaci reprezentace ÈR. Za to vše patøí velké podìkování všem trenérùm a uèitelùm školy, kteøí po nìkolik let odvádí velmi kvalitní profesionální práci. Celé škole bych chtìl v souèas-ných nelehkých podmínkách popøát ještì mnoho stejnì úspìšných let. Mgr. Jaroslav JAVÙREK Mladší žáci zahájili soutěže družstev v atletice V pátek 6. kvìtna se utkala na stadionu u Plouènice v krajském pøeboru družstva mladšího žactva, která byla zaøazena do skupiny B. Mezi nimi byla i družstva chlapcù a dívek z AC Èeská Lípa. V práci s mládeží se podaøil poøádný kus práce a tak se oèekával boj o vítìzství v obou kategoriích. Pøed pøehnaným optimismem varoval fakt, že tradiènì silná družstva v kategoriích mládeže mívá i SK ZŠ Jablonné v Podještìdí. Také souboj na pøedních místech papírové pøedpoklady naplnil a tato dvì družstva bojovala o vítìzství. Radost pøinesla domácím kategorie dìvèat, která se opírá o silnou tréninkovou skupinu G. Süssnera a R Málka, o vynikající svìøenky trenéra K. Trejbala a další výborné závodnice. Jejich výkon byl zcela suverénní a dìvèata nenechala od sa- mého poèátku nikoho na pochybách, že si vítìzství utéct nenechají. Druhé bylo družstvo Jablonného a kousek za nimi skonèila dìvèata z TJ Jiskra Nový Bor, která také mile pøekvapila svými dobrými výkony. Naopak v kategorii chlapcù se museli èeskolipští sklonit pøed výkonem atletù z Jablonného, kteøí tìsnì zvítìzili pøedevším díky dùslednému boji do poslední disciplíny. Domácímu družstvu nejen že chybìlo nìkolik opor, ale bohužel bouøka s deštìm odradila nìkteré závodníky domácího družstva, aby nastoupili k posledním disciplínám a výsledkem bylo druhé místo o pouhých 11 pomocných bodù za Jablonným. Každopádnì i v této kategorii mnozí pøedvedli velice pìkné výkony a i toto družstvo má pøed sebou výbornou perspektivu. M. SVITÁK Blíževedly Cup 2005 Obèanské sdružení Asociace Amatérských Sportovcù Èeskolipska zve všechny fotbalové pøíznivce na 7. roèník tradièního turnaje v malé kopané Blíževedly Cup Turnaj se koná v sobotu 16. èervence 2005 v Blíževedlích na høišti místního fotbalového klubu. Hraje se systémem 4+1 s maximálním poètem deseti hráèù na soupisce. Bližší informace zájemci získají na webové stránce kde lze nalézt rovnìž podrobné propozice a pøihlášku. Uzávìrka pøihlášek je 24. èervna 2005, poté bude pøípadnì možné dopsat po konzultaci s kontaktními osobami další týmy tak, aby byl jejich celkový poèet doplnìn na maximálních 24. Po celou dobu konání turnaje bude ve sportovním areálu otevøen stánek s obèerstvením pro pøíchozí. K dispozici je také nedaleký hostinec, v jehož sále vyvrcholí veèerní spoleèenská èást turnaje jako každoroènì taneèní zábavou. V areálu høištì je možné stanovat, což hráèi úspìšných i neúspìšných mužstev po vyèerpávajícím rozboru pøedvedené hry jistì uvítají. Vítìzství v loòském roèníku bude obhajovat tým PMS Èeská Lípa. Vítány jsou týmy jakékoli výkonnosti, od ryze amatérských po profesionální. S pøípadnými dotazy se obracejte telefonicky na kontaktní osoby, kterými jsou Václav Cintl, tel , a Jiøí Flieger, tel Sportu zdar a fotbalu zvláš! MÌSTSKÉ NOVINY, ètrnáctideník, ev. è. MK ÈR E Vydává: Mìsto Èeská Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IÈO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , , Odpovìdný redaktor: Eva Markgrafová. Redakèní rada: Eva Markgrafová, Bc Eva Vlastníková, Hana Moudrá, Ing. Václav Svatek, Ivo Škola, Ing. Josef Zachrla, Siegfried Tomasch. Redakèní rada má vyhrazené právo zamítnout pøíspìvky, které budou v rozporu s jejími kodexy, anebo budou dodány po uzávìrce. Distribuce: Pøíjem inzerce: J. Pièkarová, Mìstské informaèní støedisko, námìstí TGM èp. 2, tel Dopisy a pøíspìvky ètenáøù nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovìdnost za obsah zveøejnìné inzerce a pøípadné následné škody.

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Vážení, Za kolektiv školicího støediska a lektorský sbor ÈESMAD BOHEMIA. vedoucí školicího støediska Vladimír Kydlíèek

Vážení, Za kolektiv školicího støediska a lektorský sbor ÈESMAD BOHEMIA. vedoucí školicího støediska Vladimír Kydlíèek Vážení, dìkujeme vám všem, kteøí využíváte služeb školicího støediska ÈESMAD BOHEMIA a následujícím pøehledem vám nabízíme možnosti získávání nových poznatkù a dovedností v roce 2013. Po pìtiletém cyklu

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 212 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 7 Rozvaha 8 Pøíloha k úèetní závìrce 11 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více