MASARYKOVA UNIVERZITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra politologie Petr Lukašík (UČO ) obor: Politologie Bezpečnostní a strategická studia bakalářské studium imatrikulační ročník 2010 Boje v Mogadišu v letech z hlediska konceptu městské guerilly. Bakalářská práce V Brně

2

3 Děkuji docentu JUDr. PhDr. Miroslavu Marešovi, Ph.D. za cenné rady, konstruktivní kritiku, připomínky ohledně metodiky psaní závěrečné práce, a především pak za poskytnuté studijní materiály.

4 Čestně prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně a za použití zdrojů uvedených v seznamu literatury. Petr Lukašík V Brně, 1. května 2013

5 Anotace Práce je snahou o porovnání obecného konceptu městské guerilly s reáliemi bojů v somálském hlavním městě Grozném mezi lety Text se věnuje vymezení hlavních znaků městské guerilly, jejímu odlišení od jiných variant povstaleckého boje, a vybraným taktickým prvkům charakterizujícím městské guerillové válečnictví. Prostor je dále věnován situaci v Somálsku před vypuknutím sledovaného konfliktu i v jeho průběhu. V rámci konfliktu se práce zaměřuje na samotnou městskou guerillu v Mogadišu její rysy, specifika, a užívané taktiky. Nashromážděná data z obecného konceptu městské guerilly a její specifické somálské varianty jsou na závěr textu vztažena k sobě navzájem prostřednictvím komparace homogenity/heterogenity obou konceptů. Klíčová slova městská guerilla, taktické prvky městského válečnictví, povstalecký boj, Somálsko, Mogadišo, somálská guerilla, UNOSOM, UNITAF, Gothic Serpent, Muhammed Farah Aidid Annotation The thesis aims to compare the general urban guerrilla concept with the realms of the fighting in the Somalian capital Mogadishu in the years The text is dedicated to the definition of the essential features of urban guerrilla, its distinction from other variants of insurgent warfare and selected tactics characterizing the urban guerrilla warfare. Attention is also paid to the situation in Somalia prior to outbreak of the conflict and during it. Within the conflict itself, the thesis is focused on the urban guerrilla in Mogadishu, in particular to its features, specifics, and tactics employed. The data gathered in respect to the general urban guerrilla concept and its specific Somalian variant are interrelated through comparison of homogeneity / heterogeneity of the concepts in question. Key Words Urban guerrilla, tactical elements of urban warfare, insurgency, Somalia, Mogadishu, Somali guerrilla, UNOSOM, UNITAF, Gothic Serpent, Muhammed Farah Aidid

6

7 Obsah Úvod Vymezení práce Hlavní cíle Struktura textu a prameny Metodologie Obecné pojetí guerilly Definice guerilly Guerilla x terorismus Koncept městské guerilly - definice, původ a taktiky Od klasické guerilly po městskou variantu Vývoj městské guerilly Městská guerilla popis, hlavní znaky Taktiky městské guerilly Somálsko společnost a stručná historie od vzniku státu po zásah mezinárodního společenství Barreho vojenská diktatura Občanská válka Mise OSN a zapojení USA UNOSOM I UNITAF UNOSOM II Mogadišo a boj v městském prostředí v letech Přenesení bojů do města a Aididova pozice v Mogadišu... 43

8 5.2. Strategie a plány soupeřících uskupení Nejčastěji užívané taktiky a techniky boje Zapojení žen a dětí do bojů + Humint Techniky a trénink milicí + masovost odboje Užití ručních palných zbraní a RPG Technicals a využití bojů na barikádách Porovnání obecného konceptu městské guerilly a bojů v Mogadišu ve sledovaném období Podobné rysy ideálního konceptu a bojů v Mogadišu Hlavní rozdíly obou konceptů Závěr Seznam literatury: Přílohy: Příloha č. 1: Somálské klany struktura Příloha č. 2: zapojení USA do misí OSN Příloha č. 3 UNOSOM II. vztah velení U. S. UN Rozsah vlastního textu práce: slov / počet znaků:

9 Já a Somálsko proti světu Já a můj klan proti Somálsku Já a má rodina proti klanu Já a můj bratr proti rodině Já proti svému bratru. Somálské přísloví

10

11 Úvod V souvislosti s válkou a konflikty nižší intenzity se nikdy v historii neotevřelo tak mnoho nových prostorů, pojmů, a teorií, jako v moderních dějinách. Největší soudobá nebezpečnostní rizika spojená s konflikty rozličného rozsahu pramení především z existence tzv. hrozeb nového druhu. Jedná se o hrozby definované buďto pouze povrchně nebo naopak až příliš obšírně a nejasně. Hrozby bez zřetelných mantinelů a jednoznačných cílů, které k prosazení svého cíle užívají nových metod (politického) boje. Hrozby převážně malých, pohyblivých jednotek a jim uzpůsobených bojových taktik. Taktik nejčastěji označovaných jako teroristické nebo guerillové. Právě nové typy hrozeb, jako terorismus či guerilla, a jejich taktiky boje přinesly, spolu s obrovským rozvojem technologií pravděpodobně nejrozsáhlejší revoluci v historii vojenství. Otevřely nové prostory pro válku, díky nim se vyvinuly nové pojmy spojené s vedením války a vznikla nová teorie války a politiky (Schmitt 2008). Text, který se Vám dostal do rukou, se věnuje právě jedné z těchto hrozeb guerille. Konkrétně pak hlavně její městské variantě. Jedná se o snahu přiblížit fenomén městské guerilly jak v kontextu teoretickém, tak také ve snaze vztáhnout danou teorii na praxi, kterou bude v tomto případě zastupovat konflikt v Somálsku, a jeho hlavním městě Mogadišu, v průběhu první poloviny 90. let 20. století. 1

12 1. Vymezení práce 1.1. Hlavní cíle Hlavním úkolem práce je snaha o vysledování podobných, nebo naopak rozdílných prvků mezi fenoménem městské guerilly v jejím obecném pojetí a guerillovými aktivitami v Mogadišu v době zapojení mezinárodního společenství mezi lety Obecný koncept městské guerilly bude nastíněn jako průřez vybranými definičními rysy tohoto druhu konfliktu vysledovatelnými od období prvních koncepčních definic městské guerilly jako samostatného fenoménu ze let 20. století. Následně bude, za účelem zjištění vzájemných podobností a rozporů, tento obecný koncept porovnán s guerillovými aktivitami v konfliktu moderního typu, který vypukl v první polovině 90. let 20. století mezi somálskými povstaleckými skupinami a jednotkami mezinárodního společenství v Mogadišu. V rámci popisu obecného konceptu městské guerilly půjde v práci především o deskripci daného fenoménu spolu se snahou zachytit a alespoň v základních rysech nastínit nejdůležitější atributy guerilly, městské guerilly a guerillového válečnictví v městském prostředí v druhé polovině 20. století. Dále se v textu zaměříme se na definování hlavních znaků městského guerillového válečnictví, na bojové strategie a taktiky běžně užívané guerillovými skupinami po celém světě. Prostor bude věnován také zázemí bojujících skupin či podpoře ze strany místního obyvatelstva, která jim byla k dispozici v boji i mimo něj Struktura textu a prameny Práce strukturou odpovídá právě vytčeným cílům. Pro potřebné pochopení problematiky budou nejprve krátce sděleny některé základní informace a nosné rysy guerilly obecně. Zaměříme se na odlišení guerilly od jiných strategií boje jako například terorismu. Dále již upřeme pozornost na městskou variantu guerilly a její vývoj od počátků z let 60. až do konce 20. století. Konkrétně se budeme zabývat vznikem městské guerilly a odlišením jejího samostatného konceptu od rurální varianty guerillového snažení, která městské historicky předchází a je jí v mnoha případech (včetně námi zkoumaného) doplňována. Uvedeno bude hned několik definic městské guerilly spolu s problematikou jejich generalizace na všechny konflikty daného druhu. Vypíchnuty budou také hlavní taktické prvky městské guerilly, které nám spolu s výše zmíněným dotvoří obrázek obecného konceptu guerilly a její městské varianty. 2

13 Tomuto obecnému konceptu budou věnovány celé dvě kapitoly práce, které vytvoří obecný rámec, k němuž bude vztaženo dění v Somálsku popisované ve zbývajících částech práce. Prostor obecnému konceptu guerilly je zde věnován především proto, že není v povědomí českého čtenářstva oproti jiným, zvláště v práci zkoumaným, koutům světa nikterak silně zakořeněn a guerillová aktivita je proto pro většinu z nás pojmem poměrně abstraktním. Další kapitoly textu nás již přesunou do Somálska. Nejprve bude prezentována krátká historická vsuvka popisující situaci a poměry v Somálsku, které bezprostředně předcházely zapojení mezinárodního společenství. Nastíněna bude mentalita domorodého obyvatelstva, stejně jako některé nedostatky v pochopení protivníka ze strany operujících mezinárodních sil. Projdeme si také průběh a druhy intervenčních zásahů do dění v zemi. Následně se již vrhneme přímo do guerillových aktivit ve městě. Popsán bude průběh bojů, strategické plány jednotlivých soupeřících uskupení a v neposlední řadě se seznámíme také s taktickými prvky užitými guerillou přímo v boji. Ty posléze budou hrát jednu z klíčových rolí také při porovnání vytyčeného konceptu obecné městské guerilly se somálskými aktivitami v Mogadišu. Pro toto porovnání nám pak poslouží závěrečná část, v níž se budeme snažit komparovat širokou paletu užitých taktik, ale také sdílených či rozdílných politických postojů a množství dalších kritérií. Zdrojově práce vychází z několika různorodých českých i zahraničních pramenů. Převážně cizojazyčné publikace, ze kterých je čerpáno, se pro tvorbu obecného konceptu opírají zejména o práci otce zakladatele urban guerilly Carlose Marighelly a jeho Minimanual of Urban Guerilla, dále také text Patricka D. Marquese nazvaný Guerilla Warfare Tactics in Urban Environment, Schmittovu Teorii partyzána či Encyclopedia of Guerilla Warfare od Iana F. W. Becketta. Část věnující se přímo somálskému konfliktu nám pak pomohou zmapovat především publikace a sborníky různých složek americké armády, námořnictva i letectva zapojených do bojového nasazení či pozdější podrobné analýzy. Z českých autorů budou zastoupeni například pánové Pavel Pečínka a Miroslav Mareš s knihami Od Guevary k Zapatistům, respektive Terorismus v ČR. 3

14 1.3. Metodologie Cílem textu je snaha o porovnání specifického teoretického konceptu s reálnými událostmi. Tomuto cíli pak odpovídá také užitá metodologie. Jedná se o deskriptivní studii, která si neklade za cíl formulovat teorie, nýbrž pouze komparovat ideální typ s realitou. Studie je rozdělena na dvě části, přičemž první z nich se zabývá rozborem a popisem ideálního modelu vybrané strategie boje. Koncepce tohoto ideálního modelu staví na metodě ideálních typů od Maxe Webera. Model je, podobně jako Weberův ideální typ, vytvářen na základě syntézy z rozptýlených konkrétních jevů a jejich následném uspořádání do představy ideálu (viz Pechová 2001, Rakušanová 2003). V tomto konkrétním případě se jedná o snahu vytvořit ideální model pro fenomén městské guerilly. Výsledný ideální typ městské guerilly je sestaven na základě abstrakce z teoretické literatury a sumy významných projevů městské guerilly. Použito přitom bylo nejen několik různých definic a náhledů na městskou guerillu, ale také analýza užívaných strategií i taktik. Klíčem pro výběr prezentovaných teoretických konceptů, z nichž je model vytvořen, je všeobecné přijetí daného díla/definice odbornou veřejností jakožto fakticky správné a platné. Ve druhé části text přináší vnitřní případovou studii reálného dění, kterému je tatáž strategie boje sledovaná v první části práce připisována. Vnitřní případovou studií přitom rozumíme takovou studii, v níž se jedná o výzkum jedinečnosti daného případu a nikoli o formulaci obecného fenoménu nebo teorie (Drulák 2008). Případová studie se zabývá somálským hlavním městem Mogadišem z hlediska městské guerilly v období let Případová studie je ohraničena a dostatečně specifikována jak časově (lety ), tak také tematicky (prostřednictvím výzkumu specificky fenoménu městské guerilly) (ibid.). Subjektem výzkumu v daném období a prostoru je právě městská guerilla, která je analyzována s ohledem na detailní přehled jejích hlavních znaků a užívaných strategií i taktik. V závěru práce jsou obě části porovnány případová studie somálského Mogadiša je vztažena na kritéria stanovená ideálním modelem. Cílem této komparace přitom je zjistit, zda reálný případ prezentovaný případovou studií odpovídá ve sledovaných ukazatelích stanovanému ideálnímu teoretickému modelu, případně zda se oba koncepty liší a v jakých bodech. 4

15 Práce je sestavena z dat sesbíraných prostřednictvím množství různorodých dokumentů, které podlehly totožné analýze z pohledu užitých strategií a taktik. Sběr dat probíhal v podstatě výhradně pomocí analýzy textových dokumentů, přičemž snaha byla kladena především na různorodost těchto materiálů. Výběr užitých dokumentů byl prováděn se zřetelem k časovým a teoretickým hlediskům jak u případové studie, tak u tvorby ideálního modelu. Důraz je kladen především na to, aby data pokrývala široké spektrum různých (výzkumných) přístupů k problematice. 5

16 2. Obecné pojetí guerilly Nejprve si odpovězme na několik základních otázek vázaných k tématu guerilly jako takové. První otázka by logicky měla znít: co to vlastně je guerilla? Pojem guerilla je velmi široký. Existuje mnoho různých definic, z nichž v podstatě každá je svým způsobem nedokonalá, nebo nepostihuje veškeré aspekty daného fenoménu. Vytvořit generalizující koncept guerilly je totiž vzhledem k její mnohovrstevnatosti a specifikům poměrně složité. Guerilla je stále živoucí, proměnlivý a průběžně obohacovaný jev. Možná právě proto se napříč akademickým spektrem zpravidla setkáme s přístupem co autor to poněkud odlišný náhled (pro srovnání například: Schmitt, Merarri, Mareš, Pečínka). Každý jednotlivý guerillový projekt má svá specifika. Počínaje dobou vzniku, existence a operační činnosti, přes geografické prostředí či vztah k většinové populaci, až po ukazatele intenzity, délky trvání bojů a důsledků aktivit se od sebe jednotlivá guerillová uskupení často až diametrálně liší. Každý případ je tak potřeba zkoumat individuálně, a to především ve vztahu k právě zmíněným aspektům. Generalizující soubor poznatků, který by byl schopen guerillu definovat, je tak často velmi obsáhlý nebo naopak poměrně úzce vymezený. Přesto se však níže v textu setkáme s několika velmi povedenými a veskrze aplikovatelnými definicemi. Historicky se guerilla váže k počátku 19. století a španělskému odporu proti francouzské armádě pod velením Napoleona. Někteří autoři však tvrdí, že je mnohem starším fenoménem a do napoleonských válek spadá pouze pojmenování, které pro ni od té doby užíváme. Setkáme se tak například s názorem, že [guerilla] je možná stejně stará jako samo lidstvo, rozhodně pak starší nežli válka konvenční (Merari 1993). Z hlediska výskytu v dějinách se tedy jedná o velmi starý úkaz. Samotné slovo guerilla ve volném překladu znamená malá válka. Jde o označení, které má popisovat vedení rozptýlené záškodnické války pomocí malých pohyblivých formací proti silnějšímu protivníku (ibid.). Nutnost vypořádat se s početně a často také výzbrojí silnějším protivníkem se pak nutně odráží jak v guerillových taktikách, tak také v běžně užívaných strategiích boje. Strategické bojové plány guerillových uskupení povětšinou staví na skrývání se před protivníkem, vysokém stupni mobility, a útocích vedených nikoli přímo proti jádru nepřátelské armády, ale proti různým způsobem dezorganizovanému či krátkodobě slabšímu 6

17 oponentu. V souladu s takto nastavenými strategickými plány se [v] některých guerillových doktrínách očekává konečné vítězství jako důsledek unavení (vyčerpání) protivníka. Jiné doktríny trvají na tom, že guerilla je pouze prozatímní fáze boje určená k umožnění vybudování regulérní armády, která nakonec zvítězí prostřednictvím konvenčního válečného úsilí (Merari 1993). Z doktrinálního hlediska lze tedy vysledovat dva hlavní typy guerillových uskupení. Jednou má guerilla za úkol vystupovat jako pomocná bojová síla provádějící své akce za frontovou linií v týlu protivníka a svou činností má napomáhat konvenčním armádním silám k vítězství. Podruhé zase, převážně pak pokud se jedná o povstání, hraje roli hlavní. A to alespoň po určitou dobu, zpravidla než dojde k vybudování regulérní armády nebo je dosaženo válečných cílů. Bez ohledu na to, pod který z těchto dvou typů vybrané guerillové uskupení zařadíme, se však životaschopnost daného projektu odvíjí od úspěchu či neúspěchu v boji o přežití a dlouhodobé trvání odbojové činnosti. Guerilly, převážně pak městské guerilly, proto často neočekávají skutečné vítězství, ale spíše prohru režimu. Primárním cílem tak není ozbrojený boj, ani jeho efektivita, ale jeho vytrvání [dlouhodobé přežití] (Joes 2007). K přežití guerillového uskupení je pak zpravidla zapotřebí velké flexibility ve válečném úsilí a typicky také snaha o vedení opotřebovávací války. Ta má za úkol protivníka vyčerpat natolik, aby byl ochoten se stáhnout, vzdát, či zahájit jednání s povstalci. Velmi hojně užívaným taktickým prvkem opotřebovávací války je například užití tzv. hit nad run operací, které jsou k jejímu vedení naprosto ideálně uzpůsobeny. Guerilla [při nich, ale i v obecné rovině] užívá jako své výhody znalost terénu, možnost rozpuštění se mezi běžné obyvatelstvo, a někdy dokonce využívá sousedních zemí, jako základen k útokům. Principem [v souladu s výše zmíněnou strategií guerillového boje] je vždy předejít střetu s plnou silou vládních složek (Merari 1993). Úspěch guerillové (opotřebovávací) války přitom dle bývalého brigádního generála armády Spojených států amerických Samuela Griffitha není závislý na efektivním fungování komplexních mechanických zařízení, vysoce organizovaném logistickém systému, nebo přesnosti elektronických počítačů (U. S. Marine Corps 1989). Guerillová strategie boje díky těmto výhodám může být vedena v jakémkoli terénu, v jakémkoliv klimatu, a za každého počasí [za nejdůležitější výhodu pak autor pokládá fakt, že] jejím základním 7

18 prvkem je člověk, a člověk je složitější než jakýkoliv z jeho strojů [a navíc] je obdařen inteligencí, emocemi, a vůlí (ibid.). Právě člověk, jako hlavní operační jednotka, je mnohými pracemi vyzdvihován coby nejpodstatnější dílec v soukolí guerillové války. Lidský element je, přinejmenším jako výchozí prvek, samozřejmě ve stejně významné pozici zastoupen i na opačné straně barikády u protiguerillových jednotek či jako základní složka jakékoliv armády. Rozdíl mezi těmito dvěma osobami pak, alespoň podle Griffithova názoru, spočívá ve skutečnosti, že guerillový válečník by oproti vojáku moderní armády (zvyklému na užívání nejmodernější techniky), měl být schopen vytvářet činnost bez závislosti na zpravidla hůře dostupné těžké či obrněné technice, ani křehké hi-tech elektronice. Lidský faktor ale nehraje roli pouze jako hlavní stavební jednotka válčících stran. Nesmíme proto opomenout ještě jeden, pro případný úspěch guerilly zásadní, faktor, a tím je podpora ze strany obyvatelstva, především pak místně příslušného oblasti konfliktu. Místní obyvatelstvo má naprosto zásadní roli. Dle Mao Ce-Tunga je dokonce guerillová válka v podstatě odvozena od mas jimiž je podporována, nemůže proto ani existovat, ani vzkvétat pokud se oddělí od jejich náklonnosti a spolupráce s nimi (U. S. Marine Corps 1989). Krom toho však guerillové jednotky mohou místní obyvatelstvo využít také k onomu zmíněnému rozpuštění se mezi něj za účelem ochrany, či k získávání důležitých informací a dalším formám spolupráce poskytujících jak taktické výhody, tak zdroj pro další strategické plánování (viz Joes, Mao Ce-Tung a mnozí další). Ke guerille v pojmové rovině se neodvratně pojí také slovo partyzán. Pokud budeme vycházet ze skutečnosti, že guerilla má původ v období odboje proti Napoleonovi I., pak oba pojmy pochází z přibližně stejného historické etapy, a také geograficky ze sousedství. Pojem partyzánské (resp. stranické jak by zněl přesný překlad) války se objevil v polovině 18. století, a to ve francouzských instrukcích pro vedení války s malými částmi oddílů a harcovníků. (Mareš 2004). Vidíme tedy, že nejen obdobím vzniku, ale také původní náplní činnosti jednotek jsou si oba pojmy blízké. Někteří autoři mezi nimi ale vidí zásadní rozdíly. [Někteří] guerillu vyhrazují pro ofenzivní boj a partyzánskou válku pro defenzivní boj (ibid.). Oba pojmy jsou však, přes tato a další vždy specificky vymezená ohraničení, v praxi často užívány jako synonyma. Také v tomto textu se budeme držet běžně zavedeného přístupu, a pokud se setkáme s výrazem 8

19 partyzán či partyzánské, budeme jej významově chápat a užívat jako synonyma ke slovu guerilla a guerillové. Těmito několika odstavci samozřejmě není možno shrnout rozsáhlé studie guerilly, ale rozhodně postihují několik z jejích nejvýraznějších rysů a přibližují nás pochopení jejího konceptu. Pro doktrinální zastřešení takového konceptu je však třeba vrátit se o krok zpět a představit si alespoň několik z nejrozšířenějších definic guerilly/partyzánství Definice guerilly Mezi první pionýry válečnictví obecně je bezesporu řazen Sun C a jeho dílo Umění války. V mnoha kapitolách jeho textu se setkáváme s radami, které byly guerillami velmi často přijaty za své jak v rovině strategické, tak také taktické - namátkou vyberme například používej lest, tak zvítězíš výhody, které skýtá krajina, nevyužiješ plně bez pomoci místních průvodců přizpůsobuj svůj postup nepříteli, [ze strategické roviny pak] buď rychlý jako vítr, své plány zahal jako temnota noci udeř jako blesk, nebojuj se silnějším protivníkem (Sun - C 2008) a mnohé další. Přestože však v tomto díle nalezneme velkou většinu prvků užívaných guerillami po celém světě, přímé zmínky či představy o guerille se zde nedočteme. Dalším střípkem do skládanky přispěl druhý z velikánů v oblasti teorie válečného umění Carl von Clausewitz ve svém díle O válce. Konkrétně v části textu týkající se povstání Clausewitz označil to, čemu rozuměl jako jediné podmínky, při nichž je možné, aby všeobecné (všelidové) povstání mohlo být úspěšné (Clausewitz 1976). Mezi nejdůležitějšími z těchto podmínek pak lze vypíchnout operování na širokém prostoru, bez stereotypů (kvůli možnému obklíčení), a umístění operačních základen v co nejméně prostupném terénu, který dává výhodu lehkým pohyblivým jednotkám oproti těžce obrněným, a splnění podmínky všeobecnosti (všelidovosti) povstání. Clausewitzovy podmínky pravda nebyly určeny a priori přímo guerillám, ale spíše povstalcům bojujícím proti vládnímu aparátu. Guerillová uskupení však často jeho moudra využívají, a někdy i skutečně jsou součástí širšího povstaleckého boje (příkladem čehož může být tzv. Armja Krajowa a její role při Varšavském povstání v roce 1944). Přes práce právě zmíněných teoretiků však zůstala tvorba první systematické studie sledovaného fenoménu až na Mao Ce-Tungovi. Ten se guerillou zaobíral především v díle Guerrilla Warfare (v originálu Yu Chi Chan), ale také v pozdějších esejích jako Strategic 9

20 Problems in the Anti-Japanise War (Kang Jih Yu Chi Chan Cheng Ti Chan Lueh Wen Ti). Jeho definice guerilly vychází z osobního zapojení do povstání a revolučního boje v čínské občanské válce, kde se stal hlavním symbolem i vůdcem vítězného komunistického odboje proti nacionalistům pod vedením Čankajška, stejně jako z jeho zkušeností z války proti Japonsku na konci 30. a začátku 40. let 20. století. Maova studie je dodnes obdařena mocí právem náležící práci muže, který vedl nejradikálnější revoluci v historii, a i nadále může mít rozhodující vliv ve společnosti připravené na změnu (U. S. Marine Corps 1989). Mao Ce-Tungovo chápání guerilly staví především na rurální bázi. Zde má guerilla k dispozici velkou paletu možností na kontakt s domorodci, stejně jako lepší možnosti skrytí se a přesunu. Teorie rurální guerilly stanovená a v podstatě také proslavená právě Mao Ce- Tungem má za cíl prostřednictvím postupného získávání území krok za krokem obklopit městské oblasti a ty tak donutit podřídit se požadavkům guerilly či vzdát se úplně. Výraznou roli v tomto plánu má hrát také délka trvání guerillového boje. Ten měl být dlouhodobý či dokonce rozvleklý, aby guerilla měla dostatek času k vybudování potřebné úderné síly a rozvoji schopností jejích bojovníků (viz Mao Ce-Tung, U. S. Marine Corps, Joes a další). Krom délky odboje a rurálního rozměru je jako třetí bod úspěchu skrze Maovo dílo vyzdvihována také mobilita. Poněkud v rozporu s postavením mobility jako jednoho ze základních kamenů úspěchu se však čtenář dozvídá také o důležitosti nejméně jedné stálé základny. Ta by se měla nacházet na území státního útvaru, o který probíhá boj, a měla by být naprosto nepřístupná pro protivníka. Zároveň by měla plnit funkci výcvikového centra, zásobárny potravin i munice, měla by být nemocnicí, a v neposlední řadě také prostorem k odpočinku vyčerpaných jednotek (Mao Ce-tung). V dnešní době se však, vzhledem k technologickým možnostem (například velmi podrobnému a kvalitnímu satelitnímu snímkování), stává myšlenka bezpečné základny uvnitř hranic dané země v podstatě nemožnou (Joes 2007). Moderním substitutem pro bezpečnou základnu uvnitř hranic státu se pak alespoň u rurálních guerill stává možnost přesunu základny přes hranice do sousední země. V případě městských guerill však není velkou část právě přednesených podmínek možno splnit. Je tomu tak zejména vzhledem k rozsahem velmi omezenému prostředí města, kde je v podstatě nemožné udržet stabilní bezpečnou základnu v delším časovém horizontu, ani snažit se o dlouhodobý boj. Na omezeném prostoru totiž platí: ačkoli lze úspěšně bojovat i s malým vojskem, nakonec bude větší silou přemoženo (Sun C ). 10

21 Mao Ce-Tung tak sice již definoval guerillu, avšak jeho koncept je uskutečnitelný v podstatě pouze pro její rurální varianty. Navíc je jeho definice značně rozsáhlá a jeho snahám tak chybí jasnější (například bodová) struktura, která by mohla celý představovaný model zjednodušit na úkor užitého vymezování opisem. Velmi povedený definiční počin v tomto směru představil světu Carl Schmitt. Schmitt vystavěl koncept partyzánství stojící na čtyřech jasně specifikovaných kritériích. Těmi jsou: 1) neregulérnost, 2) vystupňovaná mobilita, 3) intenzita politické činnosti a 4) telurický charakter sledovaných uskupení. Ne/regulérnost je definována na základě otevřeně a demonstrativně nošené uniformy a zbraně. Politickou angažovaností je partyzán/guerilla odlišen od zločinců, jelikož jeho snažení nesměřuje k vlastnímu obohacení a zároveň se přiklání k určité politické představě (viz partyzánské = stranické) o uspořádání světa a země, za jejíž vznik bojuje. Vystupňované mobilitě lze v daném konceptu rozumět jako užití pohyblivosti, rychlosti a střídání útoku s ústupem. A konečně telurickým charakterem je pak chápáno spojení s danou lokalitou, respektive zemí. (Schmitt 2008) Na případu Schmittovy definice vidíme, že guerilla může mít obecně veskrze přijatelnou a jednoduchou definici. Taková definice často trpí přílišnou volností (šíří výkladu) a nedostatky či nejasnostmi proto, že některé ne přesně specifikované body se mohou částečně překrývat (jelikož hranice jsou u určitých definic poněkud nejasné) s jinými způsoby boje jako například s terorismem. Uveďme si pro ilustraci hypotetický příklad, kdy v moderní demokracii západního střihu může terorista splňovat v základním nástinu všechny čtyři body Schmittovy definice. Modelem nám může být etnoteritoriální terorista (o jehož smýšlení samozřejmě nemá běžný občan představu). Ten pokud bude splňovat další pravidla (jako vlastnictví platného zbrojního průkazu) se může, v námi nadefinované zemi, volně pohybovat oblečen dle vlastního uvážení (třeba i v uniformě) a se zbraní u pasu (tedy splňuje neregulérnost). Vzhledem k dostupnosti dopravních prostředků a husté síti komunikací se zvládá pohybovat s vysokým stupněm mobility. Prostřednictvím prohlášení na internetu i jinde může publikovat svou činnost jako osvobozenecký boj (intenzivní politická činnost třeba i s levicovým zaměřením jako ETA či IRA), a celé své snažení vztahuje k dané zemi či její části, kde má jeho skupina kupříkladu separatistické tendence (telurický charakter). Odlišení guerilly od jiných strategií boje často nemusí být vůbec jednoduché. Přitom právě toto odlišení je často zásadní pro definici guerilly, potažmo pro odpověď na otázku, zda 11

22 zkoumaný konflikt můžeme vůbec jako guerillový chápat. Dané problematice se věnovalo již několik autorů a bylo by zásadní chybou ji v tomto textu opomenout. Bude jí proto v textu věnována vlastní kapitola, kde se budeme snažit vysvětlit hlavní rozdíly a rysy obou těchto strategií Guerilla x terorismus Problematika různých více či méně příbuzných druhů boje je vzhledem k obecnému nadefinování guerilly (především počítáme-li i s její městskou variantou) ještě mnohem podstatnější nežli výše diskutovaná otázka rozlišení guerilly a partyzánství. Snad nejvýrazněji se na poli odlišení různých druhů boje etabloval se svými pracemi Ariel Merari. Ten vysvětlil důvody, proč jsou pojmy terorismus a guerilla spojovány, následovně: Pojmy terorismus a guerilla jsou často užívány zaměnitelně. Nehledě na ledabylé užívání technikálií ze strany médií, politiků a dokonce akademiků, tato chybná synonymita odráží nepořádek ohledně definic terorismu a často je snahou vyhnout se negativním konotacím, které tento pojem přináší. Guerilla nenese hanlivý podtext, a užití tohoto termínu proto mnoho autorů považuje za prvek objektivity (Merari 1993). Problémy s užitím správného termínu však nevznikají pouze zmatením pojmů či náhodou. Označení dané skupiny se často odvíjí od názoru referujícího subjektu. Jak píše Pečínka: Jedna a tatáž formace může být sympatizujícími označována jako partyzánská, kdežto její odpůrci budou mluvit o teroristech. Definovat přesně terorismus i legitimní partyzánskou činnost tak, jak ji popisují Ženevské úmluvy, lze jen rámcově. [ ] K tomu všemu přistupuje fakt, že guerillová hnutí v různých situacích a při různých akcích používala a používají metod, kde se prvky ospravedlnitelné partyzánské války mísí s terorismem a naopak (Pečínka 1998). Přesně odlišit pojmy válka, guerilla a terorismus je tak téměř nadlidský úkol. Při této problematice nám samostatně dostatečně dobře neposlouží ani koncept klasického Clausewitziánského pojetí války, ani politický podtext, zamýšlený emocionální dopad na obyvatelstvo nebo další partikulární aktivity, které lze zkoumat u terorismu. Stejně tak nám neposlouží ony ne zcela jednotné definice pojmů terorismus a guerilla. Přesto se však o toto odlišení někteří autoři snaží. Velmi úspěšně se o něj pokusil právě zmiňovaný Ariel Merari, bývalý ředitel odboru výzkumu politického násilí tel avivské univerzity, který shrnul své poznatky do následující tabulky: 12

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Doprovodná prezentace k přednášce

Doprovodná prezentace k přednášce Doprovodná prezentace k přednášce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) Mgr. Richard Stojar, Ph.D. Centrum

Více

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vysvětlit pojem prevence a umí definovat druhy prevence. Studenti umí definovat základy

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti Venkovská společnost Vlastnosti venkovské společnosti venkov má (jakožto fyzický prostor) blíže k přírodě než město - méně umělé - méně přetvořené - méně poznamenané kulturou moderní společnosti (od poč.

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

1. BEZPEČNOSTNÍ STUDIA

1. BEZPEČNOSTNÍ STUDIA 1. BEZPEČNOSTNÍ STUDIA Libor FRANK 1.1 Úvod Smyslem této kapitoly je přiblížit pojem bezpečnost, jeho vývoj, obsah a chápání v oboru bezpečnostní studia. Součástí kapitoly je i stručný exkurz do geneze

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

Č. j. USTR 486/2015. KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů

Č. j. USTR 486/2015. KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů Č. j. USTR 486/2015 KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů Schválena Radou ÚSTR dne 26. června 2015 Úvod Následující koncepce dlouhodobého vědeckého rozvoje Ústavu pro studium

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016 Jana Pilátová Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2016 ѼѼ rozsáhlá novela, týkající se všech účetních jednotek ѼѼ nové členění účetních jednotek ѼѼ nová pravidla pro účetní závěrku ѼѼ

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU NA ÚVOD NĚKOLIK INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby Během psaní se

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EVROPA A GLOBALIZACE

EVROPA A GLOBALIZACE EVROPA A GLOBALIZACE 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Evropa a globalizace V této kapitole se dozvíte: Kdy vznikla globalizace. Proč se 80. léta 20. století nazývají jako turbulentní. Jak moc jsou média

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sociologie

Více

Zpráva o šetření. Nesouhlas vlastníka komunikace se zvláštním užíváním komunikace spočívajícím ve zřízení vyhrazeného parkování. A.

Zpráva o šetření. Nesouhlas vlastníka komunikace se zvláštním užíváním komunikace spočívajícím ve zřízení vyhrazeného parkování. A. I. Vlastník komunikace by měl se zřízením vyhrazeného parkování souhlasit vždy, pokud tomu nebrání relevantní překážka. Pokud je důvodem pro regulaci počtu vyhrazených parkování nedostatečná kapacita parkovacích

Více

Analýza spreadů zemědělských komodit

Analýza spreadů zemědělských komodit Analýza spreadů zemědělských komodit Ing. Václav Janoušek Část I.: Pšenice (wheat) Oddíl 3: Analýza spreadu Mar Jul (WHxxNxx) 3.1 Základní charakteristiky pšeničného spreadu březen červenec Stejně jako

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun

MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun Zpracovala: Kristýna Andrlová Oživení, o. s., duben 2012 Obsah Hlavní zjištění...2 Hlavní doporučení...2 Metodika tvorby mapy rizik...3

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T8a) Ústavní základy zajišťování obrany ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Diplomová práce Bc. Natalija Lichnovská 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Vyhodnocení

Více

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ Filip Kuchař Proč toto téma? Podmětem jeden z výsledků kulatého stolu CŠM z 12.2011 Pedagogický výzkum a pedagogická praxe soulad, antipatie či lhostejnost?

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Územní řízení Karel Švercl 2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Územní řízení

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyjádření k oponentnímu posudku zpracovanému společností Deloitte Advisory, s.r.o. Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 11. 3. 2014 (verze 1.00)

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd Miroslav Kravka a kol. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Možnosti zvládání sucha a nedostatku vody v kontextu adaptačních opatřen ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Sucho & Nedostatek vody Sucho -dočasné snížení dostupného množství je způsobené například

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II Karolína Kučerová Masová komunikace IV, LS 2001/2002 2 Náboženství je v nejobecnějším slova smyslu definováno

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Konflikt v Gaze Technické parametry Výzkum: Naše společnost

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

METODIKA K ANALÝZE ŠVP

METODIKA K ANALÝZE ŠVP METODIKA K ANALÝZE ŠVP I ÚVOD Pro hodnocení ŠVP z hlediska podpory rozvoje čtenářské gramotnosti byl pracovní skupinou PedF UK 1 vytvořen základní nástroj hodnocení, který vychází z definice pojmu čtenářská

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Úvod MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Řízení rizik. Analýza a ovládání rizik v průběhu misí v procesu ochrany, velení a řízení vojsk

Řízení rizik. Analýza a ovládání rizik v průběhu misí v procesu ochrany, velení a řízení vojsk Řízení rizik Analýza a ovládání rizik v průběhu misí v procesu ochrany, velení a řízení vojsk Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1)

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) Miloslava Hálová Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) I. Kontrola je nedílnou součástí jakékoli účelné a cílevědomé lidské činnosti.

Více