PF Abysme k vám za rok přišli a vás ve zdraví zas našli. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PF 2014. Abysme k vám za rok přišli a vás ve zdraví zas našli. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce."

Transkript

1 ROČNÍK 25 01/2014 CENA 10 Kč PF 2014 Všechny folklorní soubory i sbory z Kunovic koledovaly na Zlatou neděli na nádvoří Panského dvora. Den přeslavný jest k nám přišel, v němž má být každý vesel, radujme se, veselme se, v tomto novém roce. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. Abysme k vám za rok přišli a vás ve zdraví zas našli. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. NAPIŠTE NÁM:

2 Přečtěte si: Vstřícný zaměstnavatel Rozpočet města 2014 Konec roku v PIKu Aktuálně ze škol Haló, Bělinka Komunitní centrum Společenská kronika Farní stránka Jízdní řády MHD Sportovní aktuality str. 5 str. 6-7 str. 9 str str. 13 str str. 16 str. 17 str str KUNOVJAN, městský zpravodaj Vydavatel: MěstoKunovice IČ nám. Svobody 361, Kunovice tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E Náklad: výtisků Vychází měsíčně12 vydání ročně Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost příspěvku v plné míře zodpovídá jeho autor. Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi. Příští číslo vychází 31. ledna 2014, uzávěrka redakčních příspěvků 13. ledna Vybráno z usnesení 47. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: SCHVALUJE: termíny konání rady města a Plán práce rady města na období leden říjen 2014 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právní pomoci mezi městem Kunovice a JUDr. Antonínem Blažkem, advokátem, ČAK 01015, Kunovice, V Grni 759 Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2237/2013/KH uzavřenou mezi městem Kunovice a Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, Zlín, na úhradu výdajů spojených s činností jednotky SDH města Kunovice v roce 2013 poskytnutí peněžitých darů podle návrhu komise sociálně zdravotní z par pol (seznam je přílohou tohoto usnesení) dodatečně Přílohy č. 1 a 2 ke smlouvě o bezplatné výpůjčce nádob na tříděný sběr uzavřenou mezi městem Kunovice a firmou EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/19, Praha 4, v souvislosti s dodáním 10 ks sklolaminátových kontejnerů na papír a plast Darovací smlouvu uzavřenou mezi paní Bc. Irenou Kouřímovou, Kunovice, a městem Kunovice, týkající se darování pozemku p. č. 222/4 a za dar děkuje Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl VP_2013_ uzavřenou mezi městem Kunovice a společností OSA Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., Čs. armády 20, Praha 6 Bubeneč poskytnutí finančního daru ve výši Kč obecně prospěšné společnosti ADRA, o. p. s., Klikatá 1238/90c, Praha 5 Košíře, IČ , na nákup humanitární pomoci pro postižené tajfunem Haiyan na Filipínách a Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru mezi městem Kunovice a obecně prospěšnou společností ADRA, o. p. s., Klikatá 1238/90c, Praha 5 Košíře, IČ BERE NA VĚDOMÍ: program jednání XIX. zasedání Zastupitelstva města Kunovice zprávu o činnosti komisí Rady města Kunovice za období červen listopad 2013 a všem předsedům, tajemníkům a členům komisí a za práci děkuje informaci o plnění úkolů uložených Radou města Kunovice nebo Zastupitelstvem města Kunovice za období červen listopad 2013 žádost rodičů dětí navštěvujících ZŠ Červená cesta o zabezpečení bezpečnosti pohybu dětí v blízkosti školy po ulici Červená cesta pomocí zpomalovacích prahů a doporučení komise majetkové, dopravní a stavební a komise školství a mládeže vyúčtování Hodů s právem 2013 v Kunovicích UKLÁDÁ: starostce města doplnit program podkladovými materiály k jednotlivým bodům a takto připravený dokument spolu s pozvánkou zaslat členům zastupitelstva města, zveřejnit pozvánku a program XIX. ZM na úřední desce vedoucí odboru finančního zajistit financování zpracování nového Strategického plánu rozvoje města Kunovice v roce 2014 z rozpočtu města vedoucímu odboru investic a územního plánování v prostoru před ZŠ Červená cesta umístit vodorovné dopravní značení Pozor děti vedoucí odboru finančního zapracovat cenový rozdíl dle Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo mezi městem Kunovice a Zdeňkem Kučerou do rozpočtové změny č. 1 v roce 2014 ZVEŘEJŇUJE: záměr města Kunovice na zřízení věcného břemene střechy Základní školy Kunovice, U Pálenice čp. 1620, umístěné na pozemku p. č. 181/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště záměr na převod pozemku p. č v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště záměr města na pronájem sklepů pod sportovní halou v Kunovicích, Panská 9, na dobu určitou od od SOUHLASÍ: s podáním Žádosti obce o poskytnutí dotace na rok 2014 na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Zlínského kraje, konkrétně na pořízení závěsného motoru k hliníko- strana 2 1/2014

3 vému člunu, vyprošťovacího zařízení a 2 ks suchých obleků do vody s tím, že z prostředků města bude uhrazeno minimálně 30 % z celkové ceny, a to z rozpočtu pro JPO II na rok 2014 ROZHODLA: zadat zpracování nového Strategického plánu rozvoje města Kunovice v roce 2014 KUNOVJAN na základě doporučení komise majetkové, dopravní a stavební a komise školství a mládeže rady města nerealizovat navržené bezpečnostní opatření před ZŠ Červená cesta z důvodu celkové změny dopravního řešení v této části ulice DOPORUČUJE: realizaci zvýšeného zpomalovacího prahu řešit v prostoru křižovatky ul. V Záchalupčí a Červená cesta Vybráno z usnesení 12. mimořádné schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: SCHVALUJE: Kupní smlouvu mezi městem Kunovice a firmou COPY PLUS, s. r. o., Merhautova 64, Brno, IČ , na dodávku kopírovacího stroje pro Podnikatelský inkubátor Kunovice v rámci akce Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr, hrazeného z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace SCHŮZE RADY MĚSTA 23. ledna 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 13. února 2014 Smlouvu o poskytnutí služeb mezi městem Kunovice a firmou COPY PLUS, s. r. o., Merhautova 64, Brno, IČ , na provoz kopírovacího stroje pro Podnikatelský inkubátor Kunovice Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/12 mezi městem Kunovice a Ing. arch. Jiřím Ludíkem autorizovaný architekt, Dolní Ves 87, Fryšták, IČ , řešící změnu termínu dokončení díla a změnu ceny za dílo vlivem změny sazby DPH v rámci zhotovení projektové dokumentace Územního plánu města Kunovice Radniční okénko Vánoční čas již vzal definitivně za své a my s každoroční nadějí v lepší zítřky netrpělivě vyhlížíme, co nového a pozitivního nám přinese rok nastávající, jako by změna v životě přicházela vždy se změnou data v kalendáři. Obvykle je naše naděje spojena s posílením příjmové a hmotné stránky, neboť globální mediální tlak vytváří obraz úspěchu zejména v souvislosti s růstem statků a jejich, pokud možno, nekonečnou kumulací. Realita ovšem bývá poněkud jiná, a protože veškerý vývoj směřuje k zachování rovnováhy, růst se obvykle střídá s poklesem v pravidelných intervalech. Obdobný vývoj zaznamenává i rozpočet města Kunovice na rok 2014, který schvalovalo zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání. Po několika letech stagnace či reálného poklesu dochází díky změnám v rozpočtovém určení daní k růstu příjmů a s ním pochopitelně i k možnému růstu výdajů. Přes stále pokračující ekonomickou krizi si můžeme díky tomuto opatření, které zmenšuje rozdíly v daňových příjmech obcí s menším počtem obyvatel na úkor těch větších, dovolit další investice do občanské vybavenosti města, jako je budování komunikací, zateplení mateřské školy či rekonstrukce sportovních Vybráno z usnesení XIX. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne Zastupitelstvo města: SCHVALUJE: zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XVIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 24. října 2013 termíny konání zastupitelstva města a Plán práce zastupitelstva města na období leden říjen 2014 rozpočet města Kunovice na rok 2014 takto: příjmy tis. Kč, výdaje tis. Kč, financování tis. Kč poskytnutí dotace na rok 2014 ve výši Kč pro Oblastní charitu Uherské Hradiště, Velehradská 247 převod pozemku p. č. 2931/3 o výměře 61 m 2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví manželů Jana a Marcely Jelénkových, Hluk, za sjednanou cenu převod dílu b o výměře 8 m 2 z pozemku p. č z vlastnictví manželů Jana a Marcely Jelénkových, Hluk, do vlastnictví města Kunovice za sjednanou cenu poskytnutí finančního příspěvku SHK Kunovice, o. s., Panská 25, Kunovice, ve výši Kč na zajištění provozu oddílu Dohodu o společném postupu při přípravě a realizaci Generelu dopravy souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice s preferencí udržitelné dopravy na území souměstí a s návazností na regionální i nadregionální dopravní infrastrukturu Plánovací smlouvu mezi městem Kunovice a panem MUDr. Danielem Šafářem a paní MUDr. Evou Tvrdoňo- zařízení. Vezmeme-li v úvahu skutečnost, že město Kunovice splácí na úhradu nákladů spojených s úvěry na vybudování kanalizace a na rekonstrukci Panského dvora bezmála 5 mil. Kč, pak investice tvoří významnou část výdajové stránky rozpočtu. Věřím, že tato investiční aktivita neopustí naše město ani v letech příštích a bude i nadále místem příjemným k žití. Osobně si myslím, že tomu tak již dlouho je. Na prahu nového roku si obvykle přejeme zdraví, jehož hodnotu si uvědomíme teprve, až o ně přicházíme, štěstí, které si každodenním shonem a úprkem vpřed nestíháme niterně prožít, pohodu a klid, i když víme, že jsou často jen zbožným přáním. A protože čas běží příliš rychle, zpomalme aspoň trošku, abychom měli více prostoru k zamyšlení nad podstatou, která tvoří život životem. Do nadcházejícího roku (a do všech dalších následujících) nám všem přeji, abychom si vážili každého dne, kdy nás nic nebolí, dne, který nám přinese radost z věcí obyčejných a přirozených, dne, kdy jsme přítomni svým blízkým, i dne, kdy jsme sami se sebou spokojeni. Nechť je takových dní nadmíru. Ing. Pavel Vardan 1/2014 strana 3

4 (DOKONČENÍ ZE STRANY 3) vou, bytem Kunovice, řešící výstavbu potřebné veřejné infrastruktury (vodovod a kanalizace) v ul. V Hrabůvkách z důvodu výstavby rodinného domu na pozemku p. č. 315/307 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě č. 3/IXZM/2012 ze dne a Dodatku č. 1 ze dne mezi městem Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice, a Ing. Vítězslavem Skopalem, Kunovice, řešící výstavbu veřejné technické infrastruktury prodloužení vodovodu a plynovodu spočívající v posunu termínu dokončení těchto staveb čerpání částky Kč z provozního rozpočtu Základní školy, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, na pořízení investice Darovací smlouvu mezi městem Uherské Hradiště a městem Kunovice, na základě které město Kunovice poskytne finanční dar ve výši Kč za účelem rekonstrukce cyklostezky v Kunovském lese II. etapa Smlouvu č. OT /001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi E.ON Distribuce, a. s., zastoupené E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemku p. č. 759 a 3298/1 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště, spočívající v umístění kabelu NN, skříně SS200/PK pro paní Mařákovou převod pozemku p. č. 4088/2 o výměře 919 m 2 z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví Jindřicha Pochylého, Uh. Hradiště Sady, za sjednanou cenu s tím, že město Kunovice uhradí veškeré náklady s převodem spojené, kulturní akce na 1. pololetí 2014 a jejich zajištění převod pozemku p. č o výměře 865 m 2 z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví Ing. Aloise Volase, Uh. Hradiště Sady, za sjednanou kupní cenu s tím, že město Kunovice uhradí veškeré náklady s převodem spojené Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Kunovice, RWE GasNet, s. r. o., Klišská 940, Ústí nad Labem, zastoupené RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno, a Ing. Jiřím a RNDr. Svatavou Staškovými, Za Stodolami 1537, Kunovice poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Kunovice pro rok 2013 TJ Kunovice, oddíl stolního tenisu, ve výši Kč rozpočtové opatření č. 5/2013 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města takto: příjmy ,73 tis. Kč, výdaje ,94 tis. Kč, financování 8 724,21 tis. Kč 1. Protokol o předání díla P-1 uzavíraný mezi městem Kunovice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle, na bezplatné přenechání obdarovanému (městu Kunovice) stavebních objektů v rámci projektu stavby I/50 Kunovice Vésky 2. Protokol o předání díla P-2 uzavíraný mezi městem Kunovice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle, na bezplatné přenechání obdarovanému (městu Kunovice) stavebních objektů v rámci projektu stavby I/50 Uherské Hradiště obchvat II. etapa. spolupráci města Kunovice s městem Uh. Hradiště na projektu Systémová podpora rozvoje Meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností BERE NA VĚDOMÍ: složení slibu člena zastupitelstva města pana Bronislava Kozelka, bytem Kunovice termíny konání rady města a Plán práce rady města na období leden říjen 2014 vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice na rok 2013 a realizaci akce Obnova krajinných struktur lokální biocentra Stará hora II a Petříkovec Kunovice k 25. listopadu 2013 plnění Programu rozvoje města Kunovice pro období v letech 2010 až 2014 zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru od XVI. zasedání zastupitelstva města dne 20. června 2013 Informace o činnosti Mikroregionu Dolní Poolšaví, s. o., v roce 2013 Návrh dodatku ke smlouvě o úvěru reg. číslo mezi městem Kunovice a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969 UKLÁDÁ: vedoucí odboru finančního řešit poskytnutí finančního daru ve výši Kč městu Uherskému Hradišti první rozpočtovou změnou v roce 2014 ROZHODLO: o uzavření Dodatku ke smlouvě o úvěru reg. číslo mezi městem Kunovice a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, článek 5, ve kterém se sjednává úroková sazba ve výši 3,1 % a doba platnosti úrokové sazby počíná a končí dnem ZMOCŇUJE: starostku města k podpisu Dodatku ke smlouvě o úvěru registrační číslo mezi městem Kunovice a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969 VYDÁVÁ: Základní pravidla pro zřizování věcných břemen plynárenských zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Kunovice (viz samostatná příloha) RUŠÍ: usnesení Zastupitelstva města Kunovice číslo 134/VII./2011 ze dne v plném znění, že: schvaluje nabytí stavby stavebního objektu SO181 protihlukové stěny, která se nachází vpravo od silnice I/50 směrem na Vésky v km -0,100 až 0,422 a je umístěna v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště na p. č. 3964/12 schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle, PSČ , IČ , a obdarovaným (městem Kunovice) na bezúplatné přenechání části stavebního objektu SO181 protihlukové stěny, která se nachází vpravo od silnice I/50 směrem na Vésky v km -0,100 až 0,422 a je umístěna v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště na p. č. 3964/12 s tím, že závazek města na způsob využití daru bude omezen na max. 2 roky od podpisu smlouvy za podmínky, že ŘSD ČR do doby předání části výše uvedeného stavebního objektu provede kompletní opravu poškozených částí. strana 4 1/2014

5 Známe vítěze soutěže Vstřícný zaměstnavatel tal Barum, s. r. o., kteří dovolili všem zúčastněným, aby nahlédli do chodu jejich společnosti. Vrcholem celé konference bylo vyhlášení výsledků soutěže Vstřícný zaměstnavatel, jejímž hlavním cílem bylo na praktických zkušenostech přihlášených firem ukázat, že vstřícná zaměstnanecká politika se dlouhodobě vyplácí. V rámci soutěže bylo osloveno 185 firem v regionu. Do soutěže samotné bylo nominováno 35 společností, ovšem jen 25 z nich splnilo stanovená kritéria a dostalo se do finále soutěže Vstřícný zaměstnavatel. Výsledky soutěže Vstřícný zaměstnavatel První kategorie: společnosti do 5 zaměstnanců 1. místo: Z-RÁJ, s. r. o. 2. místo: OPTIKCENTRUM, s. r. o. Druhá kategorie: společnosti od 6 do 25 zaměstnanců 1. místo: EPS, s. r. o. 2. místo: KRILL.B.P., spol. s r. o., Městská kina Uherské Hradiště, příspěvková organizace 3. místo: SMARIS, s. r. o. Speciální cenu poroty za přínos pro Slaďování rodiny a práce získává: Akropolis, o. s., Euregnia, s. r. o., Čtyřlístek, s. r. o. Třetí kategorie: společnosti s 26 a více zaměstnanci 1. místo: EVEKTOR, s. r. o. 2. místo: EVPÚ Defence, a. s. 3. místo: Aircraft Industries, a. s., KOVOVÝROBA HOFFMANN, s. r. o., FAVEX, s. r. o. Dne proběhla v Kunovicích konference na téma O krok dál ve firemní kultuře (audit rodina a zaměstnání), které se účastnily významné společnosti regionu, které se zajímají o problematiku slaďování pracovního a rodinného života svých zaměstnanců. Že je o toto téma zájem, dokázal i fakt, že byl přednáškový sál zaplněn. Tato konference přinesla novinky v projektu Slaďování na Kunovicku, seznámila posluchače s problematikou diverzity, ukázala, jaké nové vzdělávací metody lze využít v mateřských a základních školách. Zaměstnavatelé získali tipy přímo z kuchyně od národních i nadnárodních společností. Ale setkali se i se zástupci velkých regionálních firem jako Hamé, a. s., nebo Continen- Všem zúčastněným společnostem děkujeme a doufáme, že se opět zapojí v příštím roce do 2. ročníku soutěže Vstřícný zaměstnavatel s novými prorodinnými opatřeními, která zavedou pro své zaměstnance. Barbora Majíčková 1/2014 strana 5

6 ROZPOČET NA ROK PŘÍJMY v tis. Kč Tř-Pol Pol Název položky RN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 900, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 000, Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce 950, Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 30, Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 2 400, Poplatek ze psů 40, Poplatek za užívání veřejného prostranství 60, Poplatek z ubytovací kapacity 30, Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 100, Odvod z výherních hracích přístrojů 2 300, Správní poplatky 257, Daň z nemovitostí 7 000,00 Příjmy 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 221, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5, Příjmy z pronájmu pozemků 340, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4 156, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 019, Příjmy z úroků (část) 130, Příjmy z podílů na zisku a dividend 350, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 265, Ostat. příjmy z finanč. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů 45, Přijaté neinvestiční dary 10, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12, Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 3,00 Příjmy 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , Příjmy z prodeje pozemků 1 000,00 Příjmy 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 000, Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu 2 700, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 270,00 Příjmy 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 2 970,00 CELKEM PŘÍJMY ,00 strana 6 1/2014

7 ROZPOČET NA ROK VÝDAJE 1/2014 KUNOVJAN v tis. Kč Par Název paragrafu RN 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 45, Podpora podnikání a inovací 5 812, Vnitřní obchod 1 272, Cestovní ruch 613, Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 10, Silnice 5 030, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 345, Provoz veřejné silniční dopravy 655, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 440, Pitná voda 55, Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 1 297, Předškolní zařízení 4 491, Základní školy 4 570, Základní umělecké školy 50, Činnosti knihovnické 727, Činnosti muzeí a galerií 272, Ostatní záležitosti kultury 1 922, Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 250, Rozhlas a televize 50, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 669, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 78, Sportovní zařízení v majetku obce 3 070, Ostatní tělovýchovná činnost 300, Využití volného času dětí a mládeže 313, Bytové hospodářství 1 180, Nebytové hospodářství 220, Veřejné osvětlení 1 665, Pohřebnictví 901, Územní plánování 650, Územní rozvoj 117, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 043, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40, Sběr a svoz komunálních odpadů 3 475, Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 950, Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 2, Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 530, Prevence vzniku odpadů 35, Ostatní nakládání s odpady 776, Ostatní ochrana půdy a spodní vody 105, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 060, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 190, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 160, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 55, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 50, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 30, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 528, Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni 380, Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 520, Bezpečnost a veřejný pořádek 1 509, Požární ochrana - dobrovolná část 992, Zastupitelstva obcí 2 292, Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250, Pojištění funkčně nespecifikované 180, Ostatní finanční operace 950, Ostatní činnosti j.n. 200,00 CELKEM VÝDAJE ,00 strana 7

8 Rozšíření hřbitova v Kunovicích Vyhodnocení ankety V průběhu měsíce listopadu probíhala mezi občany města Kunovice anketa mapující názory veřejnosti související s dalším rozvojem a vzhledem místa posledního odpočinku. Anketní lísky byly k dispozici na hřbitově, na městském úřadě, v městském informačním centru a také byly distribuovány do domácností. Ankety se zúčastnilo celkem 322 respondentů, z toho bylo odevzdáno 277 lístků do hlasovacích schránek na hřbitově a městském úřadě, 45 respondentů vyplnilo anketu na webových stránkách města Kunovice. Mezi odpovídajícími bylo 57 % žen a 43 % mužů, 7 % odpovídajících bylo ve věku roků, 18 % respondentů bylo ve věku let, 28 % ve věku let a 47 % účastníků ankety bylo starších 60 roků. Struktura účastníků ankety podle vzdělání byla následující: základní škola 12 %, odborné učiliště 33 %, střední škola s maturitou 36 %, vysokoškolské vzdělání 19 %. Přímo v Kunovicích žije 91 % odpovídajících, 9 % žije mimo Kunovice. Přinášíme odpovědi účastníků ankety na otázky v ní položené: 1. Jaký způsob ukládání ostatků zemřelých Vám na hřbitově v Kunovicích chybí? Vsypová loučka a kolumbárium 23 % Vsypová loučka 12 % Kolumbárium 11 % Není potřeba změn 54 % 2. Jaký způsob ukládání ostatků zemřelých preferujete? Hrob 24 % Hrobka 41 % Urnové místo 1x1m 20 % Kolumbárium 9 % Vsypová loučka 6 % 3. Měli byste zájem o nájem místa na vsypové loučce? (Nejedná se o rozptylovou loučku!) Ano 7 % Ne 80 % Nevím 13 % 4. Měli byste zájem o nájem místa ve schránce kolumbária? Ano 17 % Ne 75 % Nevím 8 % 5. Jaká velikost kolumbární schránky je optimální? Pro 4 urny 60 % Pro 6 uren 34 % Pro 8 uren 6 % 6. Je potřebné postavit v Kunovicích v areálu rozšířené části hřbitova smuteční obřadní síň? Ano 80 % Ne 16 % Nevím 4 % 7. Jak by měla být smuteční obřadní síň využívána? Jen pro civilní smuteční obřady 2 % Pro civilní i církevní smuteční obřady společně 78 % 8. Měla by smuteční obřadní síň mít i chladicí a mrazicí zařízení pro ukládání pozůstatků zemřelých? Ano 47 % Ne 32 % Nevím 21 % 9. Je potřebné zkvalitnit na hřbitově hospodaření s odpady? Ano 65 % Ne 21 % Nevím 14 % 10. Je třeba zvýšit počet odpadových nádob rozmístěných po hřbitově? Ne 15 % Ano, aspoň o 2 ks 65 % Ano, aspoň o 4 ks 20 % 11. Je třeba vybudovat vedle hřbitova oddělený prostor pro umístění velkoobjemového kontejneru na odpady, přebytky hlíny z hrobových míst, stavební materiál (dlažba, desky apod.) a uložení opuštěného hrobového příslušenství? Ano 58 % Ne 22 % Nevím 20 % 12. U hlavního vchodu na hřbitov se nachází velmi vzrostlý strom jírovec maďal. Domníváte se, že tento strom stojí na nevhodném místě a měl by se pokácet? Ano 52 % Ne 36 % Nevím 12 % 13. Mělo by být ve městě (mimo hřbitov) místo na ukládání ostatků domácích mazlíčků? Ano 21 % Ne 64 % Nevím 15 % Děkujeme všem občanům, kteří se ankety aktivně zúčastnili a věnovali svůj čas problematice, která se týká nejen důstojného zabezpečení lidských věcí posledních, ale i části našeho města. Připomínky a další náměty, které se v anketních lístcích objevily, byly předány představitelům města Kunovice k jejich dalšímu posouzení. Mgr. Blanka Jurásková, odbor správy majetku a životního prostředí strana 8 1/2014

9 Závěr roku na Panském dvoře, jak se již pomalu stává tradicí, byl ve znamení hodnocení činnosti společností za uplynulý rok i nesmělého náhledu do období budoucího, ale také ve znamení adventního zamyšlení se a zastavení v podobě několika krásných kulturních zážitků. K těm nejvydařenějším bezesporu patřil Vánoční koncert Základní umělecké školy v Kunovicích, který díky svým aktérům naplnil večer mnoha emocemi a důstojně tak oslavil dvacetileté působení ZUŠ v našem městě. Panský dvůr se také stal hostitelem již druhé konference v rámci projektu Dlouhodobý program motivace zaměstnavatelů Kunovicka ke slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců a zaměstnankyň, tentokrát na téma: O krok dál ve firemní kultuře. Vystoupení jednotlivých lektorů se setkala s velmi příznivými ohlasy, stejně tak jako organizace a průběh soutěže Vstřícný zaměstnavatel, jejíž vyhodnocení bylo podstatnou součástí zmíněné konference. Tato soutěž měla za cíl zmapovat a posoudit ochotu zaměstnavatelů vytvářet (v rámci svých možností) podmínky pro své zaměstnance, které by Nový rozměr Vašeho podnikání Rušný konec roku v Panském dvoře umožnily a usnadnily soulad mnohdy těžko řešitelných rozporů mezi prací a rodinou. Tím, že soutěží bylo osloveno více než 130 firem našeho regionu, jsme kromě propagace projektu přispěli rovněž ke spolupráci podnikatelského inkubátoru s podnikateli v blízkém i vzdálenějším okolí, což potvrzoval zcela zaplněný přednáškový sál při závěrečném hodnocení. Celý projekt svou účastí na konferenci přišli podpořit Jana Juřenčáková, bývalá a možná i budoucí senátorka Parlamentu ČR, či Richard Janíček, ředitel Úřadu práce v Uherském Hradišti. Závěr pak patřil nejlepším umístěným zaměstnavatelům dle jednotlivých kategorií, kteří převzali ocenění z rukou starostky našeho města. Pravá vánoční atmosféra se rozhostila nádvořím při každoročním zpívání u vánočního stromu a následným koncertem cimbálové muziky Kunovjan oděném v duchu nejkrásnějších svátků v roce. Jedna kapitola s názvem 2013 je tedy dopsána, doufám, že se můžeme těšit na díly další, a do nich přeji všem nejvíc zdraví. Ing. Pavel Vardan Podzimní hony Kanec už cestu nepřeběhl V sobotu 23. listopadu se uskutečnil v kunovické honitbě hon na drobnou zvěř a škodnou. Zahájení honu se zúčastnili i příslušníci Policie ČR. Kontrola proběhla bez jakýchkoliv problémů. Hon se uskutečnil za hezkého počasí, byli uloveni zajíci, bažantí kohouti a srnče. V současnosti je všeobecně zaznamenáván pokles odlovu drobné zvěře ve všech honitbách našeho regionu, proto byl hon brán spíše jako vycházka s tím, že se bude na tuto skutečnost brát ohled. Ing. Jan Prachař, kronikář Honebního společenstva Kunovice Ve středu 6. listopadu došlo v ranních hodinách ke srážce motorového vozidla s kance. Kanec byl sražen u zahrádkářské lokality Petříkovec směrem na Ostrožskou Novou Ves v momentě, kdy se snažil přejít komunikaci směrem k železniční trati. Řidič, kterému vběhla zvěř do jízdní dráhy, však nehodu neoznámil a z místa ujel. Po střetu skončil divočák v pravém silničním příkopu, kde uhynul. Po oznámení jej strážníci na místě předali zástupci místní honební společnosti, které nehodou vznikla škoda na uhynulé zvěři Kč. Bc. Michal Zámečník, Městská policie Kunovice 1/2014 strana 9

10 Základní škola U Pálenice Natočili jsme vlastní výukové video Učit v souladu s možnými budoucími evropskými trendy, to je cíl projektu, do kterého se zapojila i naše škola. Podstatou projektu je výuka s pomocí metody takzvané obrácené třídy. Žáci si při této metodě sami, jen s metodickou pomocí učitele, vyhledávají důležité poznatky, diskutují o nich a v závěrečné fázi vytvářejí vlastní výukovou pomůcku. Celý tento proces absolvovali také naši sedmáci v pěti hodinách dějepisu. Věnovali jsme se dějinám Velké Moravy se speciálním důrazem na hledání možného hrobu arcibiskupa Metoděje. Projekt vyvrcholil v pondělí 25. listopadu, kdy žáci sedmých ročníků na základě vlastního scénáře natáčeli s pracovníky Televize Slovácko výukové video zaměřené na uvedené téma. Projekt, který vybízí k aktivitě žáků a studentů, podpořilo patnáct evropských ministerstev školství a má téměř třicet partnerů z několika zemí Evropy. Cílem projektu je načrtnout možné trendy vývoje výuky v evropských školách a následně je vyzkoušet v praxi, uvedla Lucie Laitlová z Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. Úspěchy z výtvarných soutěží Třikrát v krátké době uspěli žáci našeho prvního stupně ve výtvarné soutěži. Po soutěži vyhlášené kunovickou radnicí, kde jsme posbírali osm ocenění, byla naše škola vidět také ve výtvarném klání vyhlášeném Městskými kiny v Uherském Hradišti. Na druhých místech v této soutěži skončily Markéta Masaříková z 4. B (třídní učitelka Mgr. Ludmila Kotasová) a Andrea Franková z 2. B (třídní učitelka Mgr. Hana Drštičková). Soutěže se zúčastnilo třináct škol. Neztratili jsme se ani v mnohem větší konkurenci. Ve výtvarné soutěži vyhlášené Základní a uměleckou školou z Dolního Němčí porota vybírala z tří tisíc výtvarných děl. V kategorii tříd získala 2. místo Julie Bříštělová (třídní učitelka Mgr. Ivana Janásová), za kolektivní práci na leporelu byla oceněna třída 3. B (třídní učitelka Mgr. Hana Drštičková). Ve starší kategorii si přišla pro diplom Lucie Herbánská z 4. A (třídní učitelka Mgr. Andrea Olbertová). Ježíškova dílna Vánoce bez Ježíškovy dílny v naší škole? Nemožné. I letos jsme při přípravě oblíbené akce ponechali vše osvědčené a tradiční a přidali také novinky. Nejdřív tradice. Patří k nim vánoční dekorace a desítky tvořivých dílniček. Tradicí se už stává pěvecké vystoupení pedagogického sboru, za doprovodu prvního stupně, žáků sedmé třídy a skupiny POOL bylo tentokrát emočně velmi silné. Tradiční byly i horké nápoje, novinkou fakt, že punč rozléval Vladimír Janík, předseda sdružení rodičů naší školy. A úplnou novinkou byla vánoční tombola, ve které si malý dárek od našeho stromečku odnesl úplně každý, kdo si koupil lístek. A tak snad i letos znovu platilo, že se naše škola v uspěchané předvánoční době stala místem, kde se dospělí na chvilku zastavili, vzájemně si popovídali a strávili krásné chvilky se svými ratolestmi. Beseda o jízdě králů Kam až sahá historie kunovické jízdy králů, jaké jsou úkoly královské družiny, jak vznikají nejlepší vyvolávky? Odpovědi na tyto a desítky dalších otázek už znají žáci našich šestých až osmých ročníků. Znalosti získali díky besedě, kterou pro ně v naší škole připravila Mgr. Eva Románková z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Beseda byla o to zajímavější, že jí byli přítomni také přímí účastníci jízdy králů, konkrétně Mgr. Milan Stašek a Martin Pěcha. Příjemný dojem umocnil fakt, že zástupci jednotlivých ročníků si vyzkoušeli královské oblečení a děvčata si zase s paní Staškovou vytvořila papírové růžičky, jimiž se při jízdě králů zdobí koně. Děkujeme všem, kteří besedu připravili. Absolventské práce deváťáků Ve srovnání s léty minulými výrazně méně prací, které nadchnou a přivedou k úžasu. Ale zároveň také výrazně méně prací, které by propadly. To je stručné hodnocení úrovně letošních absolventských prací, které naši deváťáci prezentovali v úterý 10. prosince před všemi vyučujícími druhého stupně a před spolužáky. Zažili jsme léta, kdy úroveň byla výrazně vyšší, ale také léta, kdy byla o hodně nižší, takový byl převažující názor pedagogického sboru po skončení absolventek. Patrně nejvíc potěšila schopnost žáků, kteří obvykle nepatří mezi nejlepší řečníky, plynule prezentovat výsledky své tříměsíční práce a mluvit přitom bez papírů. Zaujala radost, se kterou někteří svoji práci prezentovali, i zvládnutí poměrně těžkých témat. Absolventské práce tak už posedmé v řadě ukázaly, jak se naši deváťáci orientují v množství poznatků, informačních zdrojů, jak zvládají rozlišit ty více důležité informace od méně významných až nepodstatných. A také jak o tom všem dokážou přesvědčit své spolužáky i vyučující. Máme doma miminko Vyučování doslova jako v rodinném kruhu zažila naše 1. B. Třída se zaplnila dětmi i maminkami, tatínky, babičkami, dědečky a praprarodiči. Ne sice skutečnými, ale děti si zahrály jejich role jako v opravdových rodinách. Maminky pečovaly o miminka, tatínkové byli v práci, dědové odpočívali u piva. Zabrousili jsme také do preventivního programu o škodlivosti kouření i do první pomoci, to když jsme si vařili čaj. Nechybělo ani pózování u fotografa při příležitosti rodinné oslavy. Na závěr sladká tečka. Děti se ve školní kuchyňce zúčastnily show Prvňáčci vaří s Urminskou. Projektový den jsme zakončili s opravdovým miminkem. Přišla za námi maminka Doležalová s novorozeným Nikýskem. No a my budeme sledovat, jak bude malý Nikolas růst, kdy začne chodit a kdy se stane žákem naší školy. Není škola jako škola Listopadové dopoledne strávili naši prvňáčci v trochu jiné škole, než je ta naše. Navštívili jsme ZŠ speciální v Uherském Hradišti. Čekaly tam na nás děti ze III. oddělení. Je jich ve třídě pouze pět, nejstaršímu Markovi je 18 let a chodí už do 10. třídy. Paní učitelka PhDr. Mikeštíková nám vysvětlila, jak se u nich děti učí a co všechno dělají. Mohli jsme si vyzkoušet práci s některými pomůckami a také jsme pomohli dětem připravit svačinu, kterou pro nás v rámci výuky přichystaly. Potom nás maminka našeho Prokůpka Mgr. Šťastná provedla po celé škole a my jsme se tak setkali i s dětmi z jiných oddělení s různými postiženími, s dětmi na vozíčkách, s autisty. Všichni byli na nás moc hodní, děti měly radost, že jsme za nimi přišli a my jsme je zase na oplátku pozvali do naší školy. strana 10 1/2014

11 Základní škola Červená cesta Opět se hlásí předškolička Vážení rodiče a milé děti. Zveme vás na již tradiční předškoličku určenou pro budoucí školáky předškoláky, ale i pro děti mladší, které se již nemohou dočkat, až půjdou do školy. V předškoličce si budete hrát, zpívat, tancovat, malovat, cvičit ve školní tělocvičně, poslouchat pohádky, něco nového se naučíte a hlavně se začnete těšit na školu. Rodiče se dozví i praktické rady a informace před nástupem do školy a budou mít možnost si prohlédnout celou školu. Tak neváhejte a přijďte se svými dětmi k nám do Základní školy na Červenou cestu. Přijít můžete v termínu, který se vám hodí, ale rádi vás přivítáme pokaždé. Termíny předškoliček vždy ve čtvrtek od do cca hodin, a to 9., 16., 23. ledna a 6. února Čtvrťáci absolvují dopravní výchovu Již tradičně se žáci 4. ročníku zúčastnili dopoledního vyučování dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti v Uherském Hradišti. Výuka je rozdělena na podzimní a jarní část. V podzimní části se žáci seznamují s pravidly silničního provozu, učí se znát základní dopravní značky a také se dozvědí, jaká výbava je nezbytná pro jízdu na kole. V druhé části dopoledne si pak vyzkoušejí jízdu zručnosti na dopravním hřišti. Po takto absolvovaném dnu je čeká pilná příprava ve škole, aby společně v jarní části výcviku mohli všichni žáci úspěšně složit testy z pravidel silničního provozu a jízdu zručnosti na kole. Po splnění obou částí žák obdrží průkaz malého cyklisty. Držme tedy našim čtvrťákům pěsti, aby se jim testy na jaro všem vydařily na výbornou a stali se tak, ve svých deseti letech, způsobilí k samostatné jízdě na kole po veřejných komunikacích. Na návštěvě Na Bělince V pátek navštívili žáci naší školy Dny otevřených dveří v místním zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením. Tato akce byla výborně zajištěná po stránce organizační, jelikož jsme viděli i divadelní představení klientů, které bylo samo o sobě velmi zajímavé. Po tomto představení bylo nachystáno výborné občerstvení pro hosty. Prošli jsme i prostory, ve kterých se nacházeli klienti s těžším zdravotním postižením. U vstupu do budovy jsme si někteří zakoupili výrobky, které vyrobili klienti tohoto zařízení. Poté jsme se již vrátili zpět do školy. KUNOVJAN Hodonín nás přivítal sluníčkem Žáci osmých tříd ve čtvrtek 14. listopadu navštívili muzeum našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka v Hodoníně. Jakmile vystoupili z vlaku, vysvitlo sluníčko a po chvíli se všichni zastavili u sochy T. G. M., kde paní učitelka Jurčeková pronesla několik slov k této významné osobnosti našich dějin. V muzeu se dozvěděli spoustu informací z počátku života T. G. M., prohlédli si fotografie jeho rodného domku, rodičů aj., získali informace z velmi zajímavého studijního období, a dokonce se i zapojili do výkladu průvodkyně. Nebylo opomenuto exilové období a bylo vyzdvihnuto období prezidentské. Také se dozvěděli zajímavosti z rodinného života prezidenta, např. odkud pochází jeho druhé jméno Garrigue. Po zhlédnutí unikátních záběrů z filmu o T. G. M. se všichni nabyti vědomostmi a s úctou k této osobnosti vydali na prohlídku Hodonína. Koncerty SKO nás velmi zaujaly V pondělí se žáci naší školy zúčastnili koncertu Slováckého komorního orchestru. Je tvořen mladými profesionálními hudebníky, kteří mají k této oblasti vřelý vztah. Mnozí zde působí jako pedagogové ZUŠ. Všichni členové jsou absolventy vysokých hudebních škol a hrají ve významných hudebních tělesech. Jedním z mnoha cílů působení SKO je také podpora mladých talentovaných dětí z řad žáků okolních uměleckých škol. V čele SKO stojí houslista Jiří Pospíchal a violoncellista David Hrubý. Koncert pro žáky 1. stupně nese název Cesta do Říše hudby a je to vlastně takové pohádkové hudební putování, v němž se hráči smyčcového orchestru stanou hlavními hrdiny příběhu o hledání Říše hudby a její královny. Překonávají hudební překážky, k jejichž zdolání potřebují pomoc dětí z publika. Děti se aktivně hlásily při určování not a rovněž při poznávání zvuků jednotlivých hudebních nástrojů, které měly představovat hlasy zvířat. V hudebních vstupech zazněly skladby A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, B. Smetany a A. Dvořáka. Žáky 2. stupně provedla milá průvodkyně hudbou v proměnách času. Výborní muzikanti vždy přednesli náležitou ukázku patřící do daného období. Dokonce si jeden žák z řad diváků vyzkoušel roli dirigenta a velmi se mu líbilo, jak ho orchestr poslouchá. V programu zazněly skladby W. A. Mozarta, A. Dvořáka, J. Strausse, L. Bernsteina, J. Wiliamse aj. Zabodovali jsme ve výtvarné soutěži,,vytvoř si svého anděla Vyhodnocení dětských výtvarných prací se uskutečnilo 26. listopadu v prostorách Komunitního centra v Kunovicích. Porota ve složení MgA. Jaroslava Klimková, Mgr. Olga Strašáková a Věra Huspeninová se radovala nad množstvím andělů, kterých se sešlo více než dvě stovky! Naši žáci získali první místo v III. kategorii (10 12 let) reliéfem a obrázkem anděla, který vytvořily žákyně 5. třídy Ema Hanzalíková a Sandra Tibenská pod vedením paní učitelky Volasové. Další první místo získali žáci 4. třídy v kategorii kolektivních prací, vytvořili velkého anděla s křídly dětských dotyků a vloček pod vedením paní učitelky Michkové. Druhé místo získala v II. kategorii žákyně 2. třídy Andrea Janovská, která namalovala obrázek anděla a podílela se na reliéfu závěsného andílka pod křídlem paní učitelky Volasové, a v neposlední řadě zástupkyně keramického kroužku, jejž vede paní učitelka Mečiarová, získaly 3. místo vytvořením tmavých andělů. Všem žákům a jejich učitelkám děkujeme a těšíme se na další ročník andělského tvoření. Mikulášská nadílka neměla chybu Tak jako každoročně proběhla ve čtvrtek 5. prosince v naší škole Mikulášská nadílka. Žáci 9. třídy se převlékli za Mikuláše, anděly i čerty a za doprovodu třídní učitelky Anny Mečiarové postupně navštívili všechny třídy, v nichž proběhlo koledování. Na 1. stupni se žáci nemohli dočkat, až je čertovská skupina navštíví, a všichni si vyzpívali malý dáreček. Žáci 2. stupně se dočkali pořádného začernění obličejů a někdy to odnesla i mikina. Už se všichni těšíme na poklidné Vánoce, přejeme všem příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku jen to nejlepší! 1/2014 strana 11

12 Začátek zimy byl ve znamení návštěv Děti ze Zelené třídy se byly podívat v první třídě Základní školy Červená cesta. Pozdravily kamarády, které znaly ze školky, a prohlédly si prostředí i výzdobu školy. Školáci předvedli, jaká písmenka už umí přečíst a kolik mají jedniček v žákovské knížce. Předškoláci si vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli a na závěr si všichni společně zazpívali. V předvánočním čase děti navštívily Domova zdravotně postižených na Bělince, kde pekly perníčky. Děti těsto samy válely, vykrojovaly, dávaly na plech a v neposlední řadě upečené dobroty snědly. Mladším dětem pomáhali místní klienti, kteří se dětem s radostí věnovali. Mateřská škola Děti z Duhové a Oranžové třídy se zúčastnily tvořivého programu Kouzelné barvičky v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti, kde zábavnou formou poznávaly barvičky a různé odstíny. Ve Slováckém muzeu zhlédly výstavu věnovanou oblíbenému večerníčku Krysáci, kde se dozvěděly vše o tvoření animovaného filmu, o filmu samotném a o životě krys a myší vůbec. Závěrem roku se byly podívat na výstavu betlémů a dřevořezeb na zámku v Uherském Ostrohu. Vánoční čas ve školce Do naší školky zavítal Mikuláš. Společně se svými dvěma pomocníky, čertem a andílkem, přišel zjistit, zda máme ve školce nějaké zlobivé děti. I když se některé děti, trošku i právem, bály, nakonec si čert nikoho neodnesl. Za pěknou písničku nebo básničku odměnil andílek děti balíčkem dobrot. V předvánočním čase mají paní učitelky společně s dětmi plné ruce práce. V celé školce se tvoří vánoční výzdoba, vyrábí se vánoční přáníčka, dárečky pro rodiče a píší se dopisy Ježíškovi. V neposlední řadě se nacvičují básničky, písničky, tanečky či pohádky, aby děti mohly na vánoční besídce předvést, co všechno se ve školce naučily. Představení se všem vydařilo a odměnou jim byl hlasitý potlesk a pochvaly rodičů. Radost děti rozdávaly i zpěvem koled na městském úřadě, v místních obchodech, podnicích a domovech zdravotně postižených. V posledním týdnu navštívil naši školku ten nejdůležitější host v roce, Ježíšek. Protože máme ve školce samé hodné děti, přinesl do každé třídy mnoho nových her, hraček a pomůcek. Zápis do 1. třídy Základní školy Červená cesta Srdečně zveme všechny nové školáky na zápis do 1. třídy pro školní rok 2014/2015, který se koná v pátek 7. února od 14 do 17 hodin. Rodiče si nezapomenou vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Podle obecně závazné vyhlášky města Kunovice č. 1/2009 o stanovení školských obvodů spádových základních škol patří do spádového obvodu ZŠ Červená cesta 853 žáci následujících ulic: Cihlářská, Červená cesta, Farská, Hliněná, Husitská, Jana Hrubého, Kamenná, Legionářů, Letecká, Lidická (pravá strana směr Míkovice), Mládežnická, Na Bařince, Na Bělince, Na Dolině, Na Hrázi, Na Konci, Na Rybníčku, Na Samotě, Na Strnisku, Na Výšině, Na Záhonech, Na Zahrádkách, Novoveská, Nový Dvůr, Obecní, Ohradní, Osvobození, Panská, Pekařská, Pod Kostelem, Slunečná, Svahová, Šlerkova, Škráškova ulička, U Pumpy, V Hliníku, V Humnech, V Lánech, V Úzkých, V Zátiší, Za Stodolami, Záhumní a Záchalupčí. Mgr. Ladislava Michek, ředitel školy Výtvarná soutěž Daneček Kozelek z Červené třídy se umístil na třetím místě ve výtvarné soutěži Strom a jeho obyvatelé. Malému malíři blahopřejeme. Tanečnice z Layly opět úspěšné Děvčata z Tanečního centra Layla se v polovině listopadu zúčastnila soutěže jednotlivců v Uherském Ostrohu, kde soutěžily téměř ve všech kategoriích. V první kategorii do 7 let naše děvčata získala všechna tři první místa 1. Ema Kolísková, 2. Veronika Luběnová a 3. Emma Šuranská. Ve druhé a třetí kategorii se naše děvčata sice neumístila na bedně, ale tančila velmi pěkně. Ve čtvrté kategorii závodily naše dvě tanečnice, které se velmi snažily. Adéla Štěrbová obsadila dokonce skvělé první místo! V poslední námi obsazené kategorii byla děvčata 19 a více let. Také tuto kategorii vyhrála naše tanečnice Kristýna Seménková. Všem tanečnicím děkujeme za reprezentaci a těšíme se na vaši podporu při dalších soutěžích. Naše taneční vystoupení a soutěže můžete sledovat na sek strana 12 1/2014

13 Byť v okamžicích, kdy držíte v rukou tento výtisk Kunovjanu, jsme již zase o rok starší a spíše se potýkáme se skutečností, jak se vypořádat s předsevzetími, která jsme si pro nový rok dali, dovolte mi vrátit se ještě do toho minulého a hlavně do jeho posledního měsíce prostoupeného vánoční atmosférou. I když ono to s ní, tedy s klidnou a ničím nerušenou přípravou na nejkrásnější svátky roku, naplněnou setkáváním se s přáteli při bezpočtu vánočních akcí, vůní tradičních i netradičních specialit, cukroví, františků a purpury na plotně, mrskáním vánočních kapříků a tóny koled, není tak poetické. Zahlceni reklamou všeho druhu v televizi i v dalších médiích a nákupní horečkou v hyper a supermarketech s vytřeštěnými zraky pádíme tímto obdobím pro zajištění všeho potřebného ke štědrovečerní tabuli a k bohatému Ježíškovi. Je ovšem pouze na nás, který z obou způsobů pro prožití času předvánočního zvolíme. Poslední měsíc každého roku bývá také časem bilancování. Co se podařilo a co ne. A proč? Byť se celá naše republika nenalézá v právě nejlepší politicko- -ekonomické kondici, myslím, že s uplynulým rokem můžeme být spokojeni. Přežili jsme jej! Hlavně nás ale těší skutečnost, že jsme si našli pevné, nezastupitelné místo v našem městě, mezi lidmi, kteří zde žijí a ve vzájemné pospolitosti vytváří kolorit daného místa. Máme radost z velice dobré spolupráce s městem, se školami základními i mateřskou nebo třeba s hasiči, házenkářkami či fotbalisty, ale také s obyčejnými lidmi, se kterými se potkáváme. Těší nás, že Domov na Bělince sem patří stejně jako kostel, radnice, komunitní centrum, restaurace Fialka a Panský dvůr či fotbalový stadion v naší blízkosti nebo tenisové kurty a softbalové hřiště na druhé straně města. Že nacházíme v našem okolí řadu podnikatelských subjektů i občanů, které i v nelehké ekonomické situaci neváhají přispět na naše terapeutické činnosti, ozdravné pobyty klientů či doplnění inventáře a zdravotních pomůcek na jednotlivých odděleních. A tento pocit vzájemné sounáležitosti je pro nás velice cenný. Opět jsme zvládli řadu akcí, třeba účast a prezentaci na Dni Země ve Starém Městě, již třetí vernisáž výstavy obrázků Haló, tady Bělinka! Dočkali jsme zas ten vánoční čas KUNOVJAN našich klientů při kunovických hodech nebo další divadelní představení s herci Slováckého divadla. Ale vraťme se ještě do posledního měsíce roku, který nás právě opustil. Hned v jeho úvodu, o první adventní neděli, jsme se prezentovali naší andělskou tvorbou na stejnojmenném sletu, který se uskutečnil na Panském dvoře. Ve vstupních prostorách radnice jsme připravili malou vánoční výzdobu, jíž opět vévodí keramický betlém. Věříme, že i letos se nám sejdou korunky při vánoční sbírce pořádané již tradičně v tomto období městem Kunovice. Naši školáci vystoupili na vánoční akademii ve Slováckém divadle. A také zaznamenali jeden krásný úspěch. Zapojili se do výtvarné soutěže Zvířátka v zimě, kterou vyhlásila Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Se svou kolektivní prací koláží obsadili mezi 202 pracemi krásné třetí místo. Výsledek je o to cennější, že práce hodnotili přímo návštěvníci knihovny. Také nás navštívil tolik očekávaný Mikuláš. A to hned dvakrát. Poprvé, v řádném termínu, přišel s čertem a andělem. Podruhé, o dva dny později, si vzal na pomoc hned dva anděly a tři čerty, aby dohlédli na všechny hříšníky. Právě v okamžiku, kdy dopisuji tyto řádky, u nás vrcholí přípravy na předvánoční posezení s přáteli, rodiči a opatrovníky našich klientů a také na vánoční jarmark v Uherském Hradišti, kde budeme mít kromě tradičních vánočních výrobků i kalendáře s obrázky malovanými našimi klienty, které již druhým rokem sponzorsky zaštítila společnost Evektor. Moc se rovněž těšíme na benefiční střetnutí našich házenkářek a fotbalistů, jehož výtěžek podpoří sportovní aktivity našich klientů a také tradiční zpívání u vánočního stromu o poslední adventní neděli. A co popřát do roku, který právě započal? Určitě to nejpevnější možné zdraví. Umění radovat se z každého prožitého dne, neboť nevíme, kolik nám jich vlastně zbývá. A kolem sebe spoustu dobrých lidí, na které je vždycky spolehnutí. Pavel Hašek, klienti a zaměstnanci Bělinky 1/2014 strana 13

14 Městská knihovna informuje S novými knihami do nového roku Také k novému roku 2014 Městská knihovna v Kunovicích nachystala výběr z těch nejlepších dosud zakoupených knižních novinek. Mezi romány je k výběru i osvědčený autor Nicholas Sparks. Mnoho jeho knih se dočkalo filmového zpracování. Tentokrát přichází s titulem To nejlepší z nás. Kniha byla oceněna i novinami New York Times. Románový příběh zpracovala i česká autorka Alena Mornštajnová, která ve svém díle Slepá mapa popisuje tři ženy, tři generace jedné rodiny. Pro starší děti, především čtenářky, jsme zakoupili další díl Winx Clubu - Vynález pro Tecnu. Švédský spisovatel Arne Dahl vydal v roce 2013 thriller nesoucí název Až na vrchol hory. Je zde vylíčen příběh brutální vraždy stockholmského návštěvníka restaurace. Sekce románů je zastoupena i G. Callen - Nevšední návrh. Nezapomněli jsme ani na naše nejmladší čtenáře. Krásně ilustrovanou dětskou knihou je publikace Jak se žije v Myšákově od Walka. Zde se odehrává příběh pana vynálezce a konstruktéra pana Myšičky a jeho dvou nezbedných synů Huga a Maxe. Rodiče jistě ocení spojení naučné knihy a pohádek - Logopedické pohádky autorky I. Eichlerové. Pohádkové příběhy jsou určeny k procvičování výslovnosti. Už třetího pokračování se dočkala dětská kniha R. Štulcové - Rafaelova škola. V knize Rohy faunů hlavní hrdinka už potřetí poznává život v lese a lesní zvířata. I komiksoví fandové nepřijdou zkrátka. Nachystány jsou pro ně další příběhy Čtyřlístku - 4 vodnické příběhy, Spider - man a spol díl, anebo Malý princ a obrova planeta - 9. díl. Aktuální informace a všechny nabízené knižní novinky naleznete na našem facebooku, twitteru nebo na webu www. kunovice.knihovna.cz ve stávajícím katalogu a v novém katalogu Carmen INFORMAČNÍ LEKCE v Městské knihovně v Kunovicích NOVÝ ROK VE ZNAMENÍ INFORMACÍ OBSAH KURZU 1. ORIENTACE VE FONDU Úvodní hodina - obsahové představení kurzu, komu je určen, stanovení termínů a dalších lekcí, představení knihovny a jejich služeb, exkurze apod. Struktura knihovního fondu, druhy literatury, tituly periodik, výpůjční proces, novinky apod. 2. KATALOGY Seznámení se stávajícím OPAC katalogem knihovny a novým katalogem Carmen, využívání Čtenářského konta, rezervací, MVS, vyhledávání apod. 3. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, WEB Představení profilů knihovny na sociální síti Facebook, Twitter a podrobné představení nových webových stránek knihovny atd. 4. INFORMAČNÍ ZDROJE Základy a informace o volně dostupných informačních zdrojích a katalozích vhodných při získávání informací při práci a studiu atd. Lekce se konají v pondělí vždy od 17. hod. Lze absolvovat jen určité tematicky zaměřené lekce. Nutné je však přihlášení minimálně 2 dny předem a to buď osobně v knihovně, tel. či em. Vstup zdarma. Více informací na úvodní hodině či v knihovně. Akce je určena stávajícím i potencionálním čtenářům Městské knihovny Kunovice. VSTUP ZDARMA Beseda se spisovatelem Jiřím Jilíkem V pondělí 2. prosince se v Přednáškovém sále Panského dvora uskutečnila beseda se spisovatelem PaedDr. Jiřím Jilíkem. Večer, který byl věnován jeho knize Olšava ví svoje, tematicky navázal na křest knihy, který se před několika měsíci odehrál ve Společenském sále Panského dvora. Autor v průběhu besedy knihu nejen podrobněji představil, ale došlo i na autorské čtení a dotazy z publika. Pro zájemce byla publikace i k zakoupení s podpisem autora. Kateřina Bartošová, Městská knihovna Kunovice Městské informační centrum oznamuje, že má v prodeji knihy: Josef Borek Pouť za lipovou Thálií, cena 150 Kč Bořek Žižlavský, Vlastimil Kořínek Chřiby, hledání hrobu sv. Metoděje Vlastislav Mareček S pokorou vítězů cena 180 Kč cena 250 Kč Michaela Franková, Městské informační centrum Kunovice strana 14 1/2014

15 KOMUNITNÍ CENTRUM KUNOVICE leden 2013 Čtvrtek 9. ledna 9:00 10:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra 17:00 18:00 hod. Háčkování (pro dospělé i seniory) 1. patro Komunitního centra Pátek 10. ledna 17:00 18:00 hod. Na kafíčko se starostkou 1. patro Komunitního centra Úterý 14. ledna 17:00 18:00 hod Poradna pro pečující o dlouhodobě nemocné a pozůstalé 1. patro Komunitního centra Čtvrtek 16. ledna 17:00 18:00 hod. Háčkování (pro dospělé i seniory) 1. patro Komunitního centra Pondělí 20. ledna 10:00 11:00 hod. Dopoledne s pohádkou, promítání pohádky + tématické tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra Čtvrtek 23. ledna 17:00 18:00 hod. Háčkování (pro dospělé i seniory) 1. patro Komunitního centra Čtvrtek 30. ledna 9:00 10:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra 17:00 18:00 hod. Háčkování (pro dospělé i seniory) 1. patro Komunitního centra Na středu 5. února 2014 připravujeme pro zájemce neformální besedu nazvanou I podzim života může být pestrý, přesný čas bude zveřejněn v příštím čísle Kunovjanu. Bližší informace k jednotlivým akcím budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města www. mesto-kunovice.cz a na facebooku, v místním rozhlase a také je můžete získat na tel , , Pokud vám nevyhovují termíny akcí pořádaných Mateřským centrem Beruška, můžete k nám do herny přijít každý všední den vždy od 8.30 do hod. Andělský slet a mikulášská nadílka V neděli 1. prosince se v podvečerním čase uskutečnil třetí ročník Sletu andělů, jehož součástí byla i vernisáž a vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Vytvoř svého anděla. Sešly se zde desítky dětí, rodičů i prarodičů. Pro děti byla připravena andělská přehlídka, andělské malování na obličej, pošta Ježíškovi a pro dospělé malý jarmark. K jedinečné atmosféře celé akce přispěly jak tóny vánočních koled a vůně Vánoc, tak děti, Jednotce sboru dobrovolných hasičů města Kunovice, za veškerou pomoc a především za ztvárnění anděla a jeho akrobatický sestup z oblačných výšin. Zároveň děkujeme také děvčátkům z Tanečního centra Layla, o. s., za krásné vystoupení. V pátek 6. prosince dopoledne navštívil Centrum pro matky s dětmi Beruška Mikuláš se svou družinou. Stejně jako i vystoupení taneční skupiny Zafirah a Kalila pod vedením Ireny Seménkové. A jako zlatá tečka večera slétnul z podvečerní oblohy anděl, který přání dětí odnesl přímo Ježíškovi. Snad se jim i letos vyplní. Děkujeme městu Kunovice za financování této akce, společnosti Hamé, s. r. o., za poskytnutí sponzorských darů pro 1/2014 v loňském roce byl o tuto akci velký zájem a sešly se zde desítky rodičů s dětmi. Popovídaly si s Mikulášem, pohladily čertíka a od andílka dostaly děti za odměnu balíček. Celá akce měla velmi příjemnou atmosféru, a proto se již nyní těšíme na příští rok. Věra Huspeninová, odpovědná vedoucí strana 15

16 Společenská kronika Jubilanti měsíce V průběhu měsíce prosince 2013 oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané: 91 let Jaroslav Kovařík 90 let Ladislav Obal 85 let Marie Jordánová 80 let Marie Dupalová Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 75 let Anna Sochorcová Anna Bžatková Josef Schneider Marie Haverlandová 70 let Ladislav Bartošík Antonín Adámek Stanislav Pístecký Milada Marečková Jana Obalová Vánoční vystoupení v Domově na Cihlářské V pátek 6. prosince se v prostorách jídelny Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice Cihlářská uskutečnilo vánoční vystoupení dívčího pěveckého sboru Kalinka, folklorního souboru Kalinka a Kalinečka a cimbálové muziky Mabaligoma. Klienti našeho zařízení se vystoupení zúčastnili v hojném počtu a s radostí si zanotovali známé vánoční koledy spolu s vystupujícími. Bylo hezké sledovat, jak nekomunikující, těžce postižený uživatel v taktu klepe do vozíčku a přitom se usmívá. Dívčí pěvecký soubor Kalinka nás navštívil již podruhé a musím konstatovat, že jejich vystoupení, byť bylo loni výborné, letos bylo ještě lepší, Úmrtí V průběhu předchozích měsíců letošního roku zemřeli tito naši spoluobčané: Říjen Marta Němčická Listopad Josef Mahdalík Marie Šopíková Marie Pazderská Františka Fornůsková Vzpomínka Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel a v našich srdcích žije dál Dne 14 ledna 2014 vzpomeneme 1. výročí úmrtí paní učitelky Boženy Hudečkové. Vzpomínka Manžel a dcery s rodinami. To nejdražší, co jsme měli, krutý osud vzal, zústaly slzy a v srdci velký žal Dne 26. prosince 2013 uplynulo 26 let kdy tragicky zemřel náš syn JAN LANK z Kunovic. Kdo jste ho nali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají rodiče, dcera Romanka a bratr Milan s rodinou propracovanější. Bylo znát, že děvčata na sobě pracují. Děti z folklorních souborů přednesly a zazpívaly koledy, a i když se těm nejmenším někdy samou nervozitou třepotaly hlásky, bylo vidět, že se v nich skrývá slibný potenciál k udržení slovácké tradice v našem regionu. Na závěr děti předaly našim klientům obrovskou vánočku a vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby. Na oplátku obdržely nádherné zápichy do květináčů ve tvaru andílků a ti nejmenší i malou sladkost. Je krásné, že především v této předvánoční době se daří udržovat milé a vstřícné vztahy mezi našimi zdravotně postiženými občany a těmi nejmenšími. Je krásné, že se tímto způsobem daří napomáhat větší tolerantnosti ve společnosti, ke které dospějeme výchovou a osvětou již od toho neranějšího věku, kdy děti ještě tolik nevnímají rozdíly mezi lidmi. Klienti, vystupující i jejich rodiče a my pracovníci domova jsme se rozcházeli s pocitem naplnění, radosti, sounáležitosti a vánoční nálady. Všem účinkujícím moc a moc děkujeme! Mgr. Marcela Trvajová strana 16 1/2014

17 Návštěva slovenských bohoslovců Ve dnech října navštívili naši farnost, už tradičně, bohoslovci Semináře svatého Gorazda v Nitře. Jejich návštěva začala páteční mší svatou, kde zpívala mladší schola a také sbor nitranského semináře. Následovalo rozdělení bohoslovců do rodin jak z Kunovic, tak z Míkovic. Většina z občanů už čekala na toho svého, a tak nastalo velké vítání po dvou letech, kdy jsme se vzájemně neviděli. Někteří pak mohli strávit večer na bowlingu či v bazénu, aby si čas v Kunovicích pořádně užili. V sobotu ráno kluci spolu s představenými semináře odjeli za hlavním cílem své cesty, na Velehrad, kde se konala tradiční pouť bohoslovců Čech, Moravy a Slovenska. Zde prožili mši svatou, kterou celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Odpoledne, kdy se všichni vrátili zpět do našich rodin, následoval Večer chval a večeře v rodinách. V neděli dopoledne jsme se sešli na mši svaté, která byla slavena k výročí posvěcení našeho kostela sv. Petra a Pavla. Po obědě, při kterém jsme měli alespoň chvilku času si popovídat a strávit spolu příjemné chvíle plné povídání a vyprávění zážitků ze semináře, jsme pak při závěrečné adoraci děkovali za povzbuzení a chvíle strávené s naší milou návštěvou. Odjezd Duchovní obnova Připravte cestu Páně V sobotu 23. listopadu uspořádala farnost Kunovice jednodenní duchovní obnovu s názvem: Připravte cestu Páně. Vedl ji P. Mgr. Ing. Jiří A. Pleskač spolu s PhDr. R. Malým. Duchovní obnova začala v 9 hodin v kostele sv. Petra a Pavla mší svatou, poté následoval blok přednášek a na závěr duchovní obnovy byla adorace se svátostným požehnáním v doprovodu krásných písní mladší schóly. Přednášky se konaly v příjemně vytopeném Farním domečku. Před odpolední přednáškou P. Pleskač požehnal vodu, sůl a olej. Jedna z hlavních myšlenek obnovy zněla: Základem křesťana je práce na sobě, první měnit sebe, obrátit se činit pokání, pak se budou dít zázraky a můžeme měnit svět kolem sebe. (Viz život svatých: sv. Ignác z Loyoly, sv. Fr. Saleský, sv. F. Neri aj.) Podrobnější text si můžete provázely slzy velkých i malých, vyprovázeli jsme je však s nadějí, že se na jaře opět uvidíme třeba při Dni otevřených dveří Nitranského semináře. Monika Snopková stáhnout na Celá akce se neobešla bez organizátorů, kterým patří velký dík. Nejprve děkuji našemu P. Jaroslavu Poláchovi za uskutečnění duchovní obnovy. Dále děkujeme těm, kteří vytopili Farní domeček, nachystali židle, přichystali občerstvení v kuchyni a obsluhovali (zákusky, řezy, káva a čaj). Poděkování patří mladší schóle, která svým krásným zpěvem doprovodila adoraci. Děkujeme všem, kteří se jakkoli zapříčinili o hladký průběh této duchovní obnovy a nejsou vidět. Jsme rádi, že duchovní obnova zaujala i lidi z okolních farností. Byl to krásně prožitý den. Do svých domovů jsme odcházeli posilněni nejen na duchu, ale i na těle. Upřímné Pán Bůh zaplať. Hana Jahodová Malé lidské naděje do nového roku 2014 Ke šťastnému životu potřebujeme menší či větší naděje, které nás den co den udržují při životě. Tyto naděje ale nestačí, pokud schází velká naděje která musí přesahovat všechno ostatní. Tuto velkou naději nám připomněly vánoční svátky, které jsme právě slavili. Celá staletí čekali mnozí lidé na příchod Mesiáše. A my jsme se mohli z jeho narození radovat. Ve své encyklice O křesťanské naději hovoří o naději předchozí papež Benedikt XVI. takto: V každodenním životě člověka se střídají menší a větší naděje, v různých obdobích života různé. Někdy se může zdát, že ho některá z těchto nadějí tak naplní a uspokojí, že už nebude dalších nadějí třeba. V mládí se může jednat o naději ve velkou a uspokojivou lásku nebo o naději na určitou pozici v zaměstnání, na ten či onen úspěch, který by mohl být určující pro celý další život. Když se pak tyto naděje naplňují, je zjevné, že to ještě nebylo všechno. Je zřejmé, že člověk potřebuje naději, která jde ještě dál, že ho může plně uspokojit jen to, co je nekonečné, co je vždycky větší než to, čeho může dosáhnout sám. Je před námi nový rok 2014, do kterého vkládáme své nejrůznější naděje. Žáci a studenti mají naději, že se jim podaří dostat na nějakou školu, mnoho lidí věří, že se jim podaří získat práci nebo postavit dům, mladí lidé věří, že se jim podaří najít dobrého životního partnera, že budou mít zdravé a šikovné děti, další lidé věří, že se jim vydaří podnikání, uzdraví blízký člověk, vyjde dovolená atd. Není špatné takové lidské naděje mít, ale nemůže na nich viset všechno. Jinak by se náš život odvíjel stylem přískokem vpřed, od jedné malé či větší naděje ke druhé. Navíc je tu riziko, že když nás několik malých lidských nadějí zklame, rezignujeme a nesebereme již odvahu pokračovat dál. Neztrácejme proto odvahu hledat onu velkou naději, o které hovoří křesťané a prožíváme ji každé Vánoce. P. Jaroslav Polách 1/2014 strana 17

18 Jízdní řády MHD Městská autobusová doprava Staré Město - Uherské Hradiště - Kunovice Platí od 15. prosince do 13. prosince 2014 Přepravu zajišt uje : ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Uherské Hradiště, Malinovského 874, tel , fax Tč pokračování Tč Staré Město,žel.st Staré Město,rozc.k žel.st Staré Město,Tovární Staré Město,nadjezd Tovární Staré Město,nadjezd Velehradská Staré Město,Velehradská Staré Město,nám.Velké Moravy Staré Město,Finská čtvrt Staré Město,sokolovna Staré Město,Lidový dům Staré Město,hřbitov Uherské Hradiště,aut.nádr Uherské Hradiště,Mařatice,Mesit Uherské Hradiště,B.Němcové Uherské Hradiště,garáže ČSAD Uherské Hradiště,Sady,Špitálky Kunovice,rozc.k žel.st Kunovice,žel.st Kunovice,Na Rynku Kunovice,škola Kunovice,Novoveská Kunovice,Petříkovec Kunovice,Panská Kunovice,Na Bělince Kunovice,Let Staré Město,žel.st Staré Město,rozc.k žel.st Staré Město,Tovární Staré Město,nadjezd Tovární Staré Město,nadjezd Velehradská Staré Město,Velehradská Staré Město,nám.Velké Moravy Staré Město,Finská čtvrt Staré Město,sokolovna Staré Město,Lidový dům Staré Město,hřbitov Uherské Hradiště,aut.nádr Uherské Hradiště,Mařatice,Mesit Uherské Hradiště,B.Němcové Uherské Hradiště,garáže ČSAD Uherské Hradiště,Sady,Špitálky Kunovice,rozc.k žel.st Kunovice,žel.st Kunovice,Na Rynku Kunovice,škola Kunovice,Novoveská Kunovice,Petříkovec Kunovice,Panská Kunovice,Na Bělince Kunovice,Let Městská autobusová doprava Staré Město - Uherské Hradiště - Kunovice Platí od 15. prosince 2013 do 13. prosince Přepravu zajišt uje : ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Uherské Hradiště, Malinovského 874, tel , fax opačný směr Tč Kunovice,Let Kunovice,Na Bělince Kunovice,Panská Kunovice,Petříkovec Kunovice,Novoveská Kunovice,škola Kunovice,Na Rynku Kunovice,žel.st Kunovice,rozc.k žel.st Uherské Hradiště,Sady,Špitálky Uherské Hradiště,garáže ČSAD Uherské Hradiště,B.Němcové Uherské Hradiště,Mařatice,Mesit Uherské Hradiště,aut.nádr Staré Město,hřbitov Staré Město,Lidový dům Staré Město,sokolovna Staré Město,Finská čtvrt Staré Město,nám.Velké Moravy Staré Město,Velehradská Staré Město,nadjezd Velehradská Staré Město,nadjezd Tovární Staré Město,Tovární Staré Město,rozc.k žel.st Staré Město,žel.st strana 18 1/2014

19 Jízdní řády MHD KUNOVJAN opačný směr - pokračování Tč Kunovice,Let Kunovice,Na Bělince Kunovice,Panská Kunovice,Petříkovec Kunovice,Novoveská Kunovice,škola Kunovice,Na Rynku Kunovice,žel.st Kunovice,rozc.k žel.st Uherské Hradiště,Sady,Špitálky Uherské Hradiště,garáže ČSAD Uherské Hradiště,B.Němcové Uherské Hradiště,Mařatice,Mesit Uherské Hradiště,aut.nádr Staré Město,hřbitov Staré Město,Lidový dům Staré Město,sokolovna Staré Město,Finská čtvrt Staré Město,nám.Velké Moravy Staré Město,Velehradská Staré Město,nadjezd Velehradská Staré Město,nadjezd Tovární Staré Město,Tovární Staré Město,rozc.k žel.st Staré Město,žel.st opačný směr - pokračování Tč Kunovice,Let Kunovice,Na Bělince Kunovice,Panská Kunovice,Petříkovec Kunovice,Novoveská Kunovice,škola Kunovice,Na Rynku Kunovice,žel.st Kunovice,rozc.k žel.st Uherské Hradiště,Sady,Špitálky Uherské Hradiště,garáže ČSAD Uherské Hradiště,B.Němcové Uherské Hradiště,Mařatice,Mesit Uherské Hradiště,aut.nádr Staré Město,hřbitov Staré Město,Lidový dům Staré Město,sokolovna Staré Město,Finská čtvrt Staré Město,nám.Velké Moravy Staré Město,Velehradská Staré Město,nadjezd Velehradská Staré Město,nadjezd Tovární Staré Město,Tovární Staré Město,rozc.k žel.st Staré Město,žel.st Městská autobusová doprava aut.nádr. - nemocnice - Štěpnice - aut.nádr. Platí od 15. prosince 2013 do 13. prosince Přepravu zajišt uje : ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Uherské Hradiště, Malinovského 874, tel , fax Tč Uherské Hradiště,aut.nádr Uherské Hradiště,Jiřího z Poděbrad..... Uherské Hradiště,nemocnice Uherské Hradiště,Štěpnice,Zahradní.... Uherské Hradiště,Štěpnice,U Olšávky... Uherské Hradiště,Štěpnice,Zahrádky.. Uherské Hradiště,nemocnice Uherské Hradiště,aut.nádr /2014 strana 19

20 Jízdní řády MHD Městská autobusová doprava Uherské Hradiště - Míkovice - Kunovice - Uherské Hradiště Platí od 15. prosince 2013 do 13. prosince 2014 Přepravu zajišt uje : ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Uherské Hradiště, Malinovského 874, tel , fax Tč Uherské Hradiště,aut.nádr Uherské Hradiště,B.Němcové..... Uherské Hradiště,garáže ČSAD.... Uherské Hradiště,Sady,rozc Uherské Hradiště,Sady Uherské Hradiště,Sady,Za Kovárnou Uherské Hradiště,Vésky,hor.konec. Uherské Hradiště,Vésky,střed..... Uherské Hradiště,Míkovice,Hlavní Kunovice,koupaliště Kunovice,Lidická Kunovice,Na Rynku Kunovice,rozc.k žel.st Uherské Hradiště,garáže ČSAD.... Uherské Hradiště,B.Němcové..... Uherské Hradiště,aut.nádr Městská autobusová doprava Uherské Hradiště - Kunovice - Míkovice - Uherské Hradiště Platí od 15. prosince 2013 do 13. prosince 2014 Přepravu zajišt uje : ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Uherské Hradiště, Malinovského 874, tel , fax Tč Uherské Hradiště,aut.nádr Uherské Hradiště,B.Němcové Uherské Hradiště,garáže ČSAD Kunovice,rozc.k žel.st Kunovice,Na Rynku Kunovice,Lidická Kunovice,koupaliště Uherské Hradiště,Míkovice,Hlavní.... Uherské Hradiště,Vésky,střed Uherské Hradiště,Vésky,hor.konec..... Uherské Hradiště,Sady,Za Kovárnou.... Uherské Hradiště,Sady Uherské Hradiště,Sady,rozc Uherské Hradiště,garáže ČSAD Uherské Hradiště,B.Němcové Uherské Hradiště,aut.nádr Změna jízdních řádů od V prosinci již tradičně proběhne změna stávajících jízdních řádů. V rámci této změny budou přejmenovány názvy některých zastávek v rámci autobusových linek projíždějících přes Kunovice (viz. připojená tabulka). OBEC ČÁST OBCE PŮVODNÍ NÁZEV NOVÝ NÁZEV Kunovice ul. Osvobození Cihelna Osvobození Kunovice ul. Novoveská Činžovní domy Novoveská Kunovice ul. Lidická Konec Lidická Kunovice ul. Na Rynku Lékárna Na Rynku Kunovice ul. Na Záhonech Let 01 Let Kunovice Míchárna krmiv koupaliště Kunovice ul. Panská Rest.na křiž. Panská Kunovice ul. Novoveská Úpravna vody Petříkovec Dále bude zavedena nová linka z Jalubí do Kunovic, která nabízí přímé spojení pro občany a studenty (Střední letecká škola v Kunovicích) ze Starého Města do průmyslové zóny v Kunovicích, zejména do LETu a zpětně pro občany a studenty ( Gymnázium a Střední zemědělská škola ve St. Městě) z Kunovic přímo do Starého Města. Mgr. Blanka Jurásková, odbor správy majetku a životního prostředí strana 20 1/2014

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 211 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 42/III./211 schvaluje zprávu o činnosti Rady města Kunovice od

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH PŘÍJMY položka SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1111-280,0 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti 1112 20,0 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Příjmy: Daně Fyzické osoby ze závislé činnosti. 2.000.000,- Fyzické osoby sam.výd.činné 50.000,- Daň z příjmu fyzických osob 280.000- Daň z příjmu právnických

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000.

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000. á č š í š í ě š í Á Č ě é č ě í ů á á á ří ý ý ý Ň ŘÍ Ř Ň É É ŘÍ á Ž ěž í á Ž ř é č í á ě í č š ě Í í ř š í Ť Ů á í š Č é í á Ž ř í á í Č ý í á Ž Í ř ě Č á á č é ář í ř é ě ř í á í á á í á í Ž ú í ě č

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00 roku 2015 strana: 1 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více