Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm"

Transkript

1 Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK /

2 Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou při střední škole, jejíž činnost vykonává Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, dne

3 Obsah 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...6 a) Název, sídlo, zřizovatel školy a další údaje, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup...6 b) Charakteristika školy...7 c) Údaje o školské radě PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ...9 a) Obory vzdělání školy...9 b) Charakteristika oborů vzdělání...10 c) Stav žáků a vývoj počtu žáků RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ...17 a) Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2011/ b) Výsledky závěrečných zkoušek...20 c) Výsledky maturitních zkoušek...21 d) Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2011/ ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÝCH FAKTORŮ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ...23 a) Výchovné poradenství...23 b) Prevence rizikového chování žáků...25 c) Činnost školního psychologa...26 d) Činnost žákovské samosprávy ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI...33 a) Organizace soutěží, účast a umístění žáků v soutěžích...33 b) Lyžařské a sportovně turistické kurzy

4 c) Mimoškolní vzdělávací a kulturní akce...39 d) Volnočasové aktivity Domova mládeže...40 e) Prezentace školy na veřejnosti (DOD, přehlídky oborů)...42 f) Aktivity školy v rámci EVVO ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ...51 a) Profesní kvalifikace...51 b) Projekt TIME...51 c) Projekt UNIV 2 KRAJE...52 d) Odborné kurzy ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZÁVĚR PŘÍLOHY...58 PŘÍLOHA č. 1: Seznam pracovišť odborného výcviku a odborné praxe ve školním roce 2011/ PŘÍLOHA č. 2: Seznam použitých zkratek...59 PŘÍLOHA č. 3: Tiskové zprávy a reference

5 1. Úvod Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a předkládá se školské radě ke schválení do 15. října, následně se zasílá zřizovateli a zveřejňuje na přístupném místě ve škole. (dále jen škola ) je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem. Škola se svou tradicí, dosahující v hodnoceném školním roce 115 let, vzdělává žáky se zaměřením na hotelnictví, gastronomii a cestovní ruch v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a s výučním listem v denní formě vzdělávání (včetně nástavbového studia). Škola sdružovala domov mládeže, školní jídelnu a hotel Praha v Novém Jičíně jako odloučené pracoviště praktického vyučování. Ve školním roce 2011/2012 škola vzdělávala žáky podle školních vzdělávacích programů v oborech Hotelnictví, Gastronomie, Cukrář a Kuchař-číšník, dále pak podle učebních osnov v dobíhajících maturitních oborech Kuchař, Číšník a Společné stravování. Dle statistických výkazů ke dni měla škola 653 žáků. Škola je členem Asociace hotelových škol, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, České barmanské asociace a Asociace číšníků ČR; spolupracovala se sdružením podnikatelů UNIHOST, Národním ústavem ve vzdělávání a úřady práce. S managementem školy taktéž spolupracovala šestičlenná školská rada, aktivně po celý školní rok pracovala žákovská samospráva, svou činnost zahájilo Sdružení přátel SŠHG Frenštát pod Radhoštěm. Velmi dobrá spolupráce se rozvíjela s městem Frenštát pod Radhoštěm; jako velmi významná se jeví pokračující podpora evaluačních aktivit a investičních projektů školy ze strany zřizovatele školy Moravskoslezského kraje. S podporou zřizovatele byla ve škole nově zřízena funkce školního psychologa. Škola je autorizovanou osobou pro organizování zkoušek k získávání profesních kvalifikací v cukrářských oborech a oborech gastronomických a hotelových. Škola má zkušenosti nabyté více než desetiletou realizací projektů mobility Leonardo da Vinci ve spolupráci s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. Škola je zapojena v mnoha dalších projektech jmenujme např. projekt TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání) a projekt UNIV 2 KRAJE (Proměna škol v centra celoživotního učení). 4

6 Významná událost ve školním roce 2011/2012 Ocenění pedagogického pracovníka školy Moravskoslezským krajem Dne byla v sále Minoritského kláštera v Opavě u příležitosti Dne učitelů vyznamenána naše kolegyně, zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování, Mgr. Anna Blažková. Ocenění v kategorii Významná pedagogická osobnost roku převzala z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Palase a náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Palkové. Mgr. Anna Blažková vyučuje na SŠHG Frenštát p. R. německý a ruský jazyk a od roku 1999 vykonává funkci zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování. Velmi se angažuje v organizaci zahraničních stáží a koordinuje spolupráci se zahraničními školami a partnery. V roce 1999 stála u zrodu zapojení školy do mezinárodních programů. Spolupracuje s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže TANDEM, německou agenturou ZIHOGA a hotelovou školou ve švýcarském Churu. Podílela se na realizaci dalších projektů Comenius regio, UNIV2 KRAJE nebo projektu EU peníze středním školám. Aktivity školy prezentuje svou publikační činností ve Frenštátském zpravodaji a odborných časopisech. 5

7 2. Základní údaje o škole a) Název, sídlo, zřizovatel školy a další údaje, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup Název školy: Sídlo: Zřizovatel: Právní forma: Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava příspěvková organizace IZO: IČO: www: Součásti školy: domov mládeže školní jídelna hotel PRAHA Nový Jičín Vedení školy: RNDr. Ivo Herman Ing. Lenka Zábranská Mgr. Anna Blažková Mgr. Bohuslava Krupicová Ing. Zdeněk Pindur Bc. Jana Tataláková ředitel školy (statutární orgán organizace) zástupkyně ředitele pro odborný výcvik a praxi (zástupce statutárního orgánu organizace) zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování vedoucí ekonomicko správního útvaru vedoucí vychovatelka 6

8 b) Charakteristika školy Hlavním předmětem činnosti školy je vzdělávání žáků v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem zaměřených na oblast gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu. Žáci mají možnost využívat ubytování na domově mládeže a stravování ve školní jídelně, k dispozici mají taktéž školní bufet. Závodní stravování využívají zaměstnanci školy. Škola nabízí žákům během studia absolvovat různé odborné kurzy, jež jsou certifikovány příslušnými profesními asociacemi, a také účast na výměnných pobytech a stážích v zahraničí. Dalšími významnými aktivitami školy byly realizace profesních kvalifikací a programů dalšího vzdělávání, poskytování stravování žákům a zaměstnancům gymnázia, základní školy a cizím organizacím a ubytování cizích osob v rámci doplňkové činnosti. Žáci, rodiče a pedagogičtí pracovníci školy mohou využívat poradenské a diagnostické služby školního poradenského pracoviště, jehož součástí je školní psycholog, výchovný poradce a školní metodik prevence. Škola má ve správě dva objekty, které slouží pro vzdělávání žáků - areál ve Frenštátě pod Radhoštěm a hotel Praha v Novém Jičíně. Praktické vyučování žáků se taktéž realizuje na mnoha smluvních pracovištích. Areál ve Frenštátě p. R. zahrnuje prostory teoretického vyučování, pracovišť praktického vyučování, školní kuchyně a jídelny, domova mládeže a tělovýchovného areálu včetně venkovních sportovišť. Celý komplex je v provozu od sedmdesátých let minulého století a v současné době již vyžadoval opravy většího rozsahu. Škola ve spolupráci s Moravskoslezským krajem zahájila čtyři investiční projekty financované z evropských fondů, státem a prostředků zřizovatele Výměna oken a zateplení školy, 1. část Rekonstrukce elektroinstalace, Gastrocentrum a EPC úspora energií; současně škola s Moravskoslezským krajem připravila projekt Rekonstrukce vnějších sportovišť školy, realizace tohoto již schváleného projektu se předpokládá ve školním roce 2012/2013. V závěru školního roku byly z vlastních zdrojů školy zrekonstruovány učebny v přízemí a 1. poschodí budovy teoretického vyučování, dokončuje se rekonstrukce tělocvičny. Pokračují aktivity měkkých projektů TIME a UNIV2 KRAJE. 7

9 c) Údaje o školské radě Při střední škole pracovala ve školním roce šestičlenná školská rada. Na svých zasedáních projednávala změny školního vzdělávacího programu oboru Gastronomie a nový školní vzdělávací program oboru Kuchař-číšník v dálkové formě vzdělávání, seznámila se s Plánem činnosti školy na školní rok 2011/2012, schválila Výroční zprávu za školní rok 2010/2011, školní řád a vnitřní klasifikační řád školy. Dále projednala Zprávu o hospodaření organizace za rok 2011 a vzala na vědomí výsledek hospodaření organizace. Složení školské rady: Zřizovatelem byli jmenováni: Eduard Kopl Mgr. Pavel Mička Pedagogickými pracovníky byli zvoleni: Ing. Marie Rešlová Bc. Karel Tatalák Zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky byli zvoleni: Ing. Čestmír Peiger Jaroslav Vaněk Předsedu školské rady vykonával pan Eduard Kopl a místopředsedkyní byla zvolena Ing. Marie Rešlová. 8

10 3. Přehled oborů vzdělání a) Obory vzdělání školy Přehled oborů vzdělání - denní forma Stupeň vzdělání Kód oboru Název oboru Název ŠVP Střední vzdělání s maturitní zkouškou M/01 Hotelnictví Hotelnictví a cestovní ruch L/01 Gastronomie Gastronomie Střední vzdělání s výučním listem H/01 Kuchař-číšník Kuchař-číšník H/01 Cukrář Cukrář Nástavbové studium L/504 Společné stravování --- Přehled oborů vzdělání dálková forma Stupeň vzdělání Kód oboru Název oboru Název ŠVP Střední vzdělání s výučním listem H/01 Kuchař - číšník Kuchař - číšník Dobíhající obory vzdělání denní forma Stupeň vzdělání Kód oboru Název oboru Název ŠVP M/004 Hotelnictví a turismus --- Střední vzdělání s maturitní zkouškou L/005 Číšník, servírka L/006 Kuchař --- 9

11 b) Charakteristika oborů vzdělání Obor vzdělání: M/01 Hotelnictví Čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou denní forma vzdělávání. Cílem oboru je příprava odborných pracovníků k vykonávání odborné činnosti provozní, obchodně podnikatelské nebo řídící v oblasti hotelových služeb a cestovního ruchu. Obor zahrnuje základní znalosti z ekonomiky a účetnictví, o službách a managementu cestovního ruchu. Součástí oboru je také vzdělávání ve dvou cizích jazycích, které poskytuje základní i odbornou slovní zásobu a schopnost aktivně ji používat při standardních profesních situacích. Obor poskytuje znalosti a dovednosti týkající se výživy, potravin, přípravy pokrmů a nápojů, odbytu výrobků a služeb ve stravovacích zařízeních. Umožňuje získání poznatků o provozu hotelů a dalších ubytovacích zařízení a také získání základních praktických dovedností z oblasti hotelových služeb. Absolvent je schopen uplatnit se v široké oblasti hotelového průmyslu a dalších služeb cestovního ruchu. Stěžejní oblastí uplatnění jsou především činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele. Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ. Obor vzdělání: L/01 Gastronomie Čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou denní forma vzdělávání. Obor připravuje odborné pracovníky pro oblast společného stravování k vykonávání odborné gastronomické činnosti (provozní, marketingové, obchodně podnikatelské nebo řídící) ve stravovacích zařízeních. Obor poskytuje základní znalosti z ekonomiky a účetnictví a orientaci v ekonomických jevech a procesech tržního hospodářství. Seznamuje také s právními aspekty obchodně podnikatelských vztahů. Součástí oboru je vzdělávání ve dvou cizích jazycích, které poskytuje základní i odbornou slovní zásobu a schopnost aktivně ji používat při standardních profesních situacích. Poskytuje teoretické poznatky a praktické dovedností pro výrobu a servis pokrmů 10

12 a nápojů. Vede k osvojení technologických postupů přípravy pokrmů teoreticky i prakticky. V oblasti odbytu a obsluhy vede k osvojení techniky jednoduché a složité obsluhy hostů a organizaci práce a řízení součinnosti úseku odbytu a výroby. Absolvent je schopen uplatnit se v pohostinství, tj. ve stravovacích a ubytovacích zařízeních. Uplatní se ve vedoucích pozicích jako šéf kuchař nebo číšník specialista. Je připraven vykonávat odborné gastronomické činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele. Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ. Obor vzdělání: H/01 Cukrář Tříleté střední vzdělání s výučním listem denní forma vzdělávání. Obor připravuje odborné pracovníky pro oblast gastronomických služeb. Umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí i manuálních dovedností nutných k profesionálnímu vykonávání povolání cukrář-cukrářka. Žáci připravují a zpracovávají potřebné suroviny, vyrábí standardní sortiment cukrářských výrobků, hodnotí jejich kvalitu, při zjištění běžných nedostatků upraví technologický postup výroby. Vykonávají činnosti spojené s nabídkou a odbytem cukrářských výrobků. Součástí oboru je také vzdělávání v jednom cizím jazyku a práce s počítačem. Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance v menších a středně velkých výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost. Obor vzdělání: H/01 Kuchař - číšník Tříleté střední vzdělání s výučním listem denní forma vzdělávání. Obor připravuje odborné pracovníky pro oblast gastronomických služeb. Umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí i manuálních dovedností nutných k profesionálnímu vykonávání povolání kuchař (kuchařka), nebo číšník (servírka). 11

13 V průběhu studia je možnost zvolit specializaci na kuchaře, číšníka nebo základní variantu kuchař číšník. V teoretické výuce se žák může profilovat od 2. ročníku, v odborném výcviku ve 3. ročníku. Vede k získání základních poznatků a dovedností v přípravě pokrmů od předběžné přípravy až k finálnímu výrobku. Seznamuje s klasickými i moderními technologickými postupy přípravy pokrmů teplé a studené kuchyně i různých nápojů, s technikou jednoduché a složité obsluhy, s používaným inventářem, se sestavováním jídelních a nápojových lístků. Součástí vzdělávání v oboru je také orientace v ekonomických jevech a procesech tržního hospodářství a základní komunikace ve dvou cizích jazycích. Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. Obor vzdělání: H/01 Kuchař číšník Tříleté střední vzdělání s výučním listem dálková forma vzdělávání. Obor připravuje odborné pracovníky pro oblast gastronomických služeb. Umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí i manuálních dovedností nutných k profesionálnímu vykonávání povolání kuchař (kuchařka), nebo číšník (servírka). Vzdělávání se uskutečňuje jako samostudium spojené s pravidelnými konzultacemi v rozsahu hodin konzultací za rok. Do učebního plánu jsou zařazeny stejné vyučovací předměty jako pro denní formu vzdělávání. Praktické vyučování je zařazeno s ohledem na předchozí vzdělání uchazečů a získanou kvalifikaci nebo praxi tak, aby byly splněny požadavky RVP na kompetence absolventa. Činnost je zaměřena na získávání profesní zdatnosti a zručnosti především ve výrobních a odbytových střediscích. Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. 12

14 Obor vzdělání: L/504 Společné stravování Dvouleté střední vzdělání s maturitní zkouškou denní forma vzdělávání. Nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem a představuje jednu z forem vzdělávání dospělých. Jeho cílem je rozvinout kompetence žáků, které získali ve tříletých vzdělávacích programech, na úroveň středního vzdělání s maturitní zkouškou a zvýšit jejich odbornou kvalifikaci. Obor připravuje odborné pracovníky pro oblast společného stravování k vykonávání odborné gastronomické činnosti (provozní, marketingové, obchodně podnikatelské nebo řídící) ve stravovacích zařízeních. Obor poskytuje základní znalosti z ekonomiky a účetnictví a orientaci v ekonomických jevech a procesech tržního hospodářství. Seznamuje také s právními aspekty obchodně podnikatelských vztahů. Součástí oboru je také vzdělávání ve dvou cizích jazycích, které poskytuje základní i odbornou slovní zásobu a schopnost aktivně ji používat při standardních profesních situacích. Absolvent je schopen uplatnit se v pohostinství, tj. ve stravovacích a ubytovacích zařízeních. Je připraven vykonávat odborné gastronomické činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele. c) Stav žáků a vývoj počtu žáků Škola Počet žáků Počet tříd Počet žáků/třída 2009/ , / , / ,19 Domov mládeže Celková Počet kapacita ubytovaných 2009/ / /

15 Rekapitulace změn v počtech žáků k : Přijetí ke vzdělávání a přestupy z jiné školy Ukončení vzdělávání nebo přestup do jiné školy Přerušení vzdělávání Změna oboru v rámci školy 21 žáků 74 žáků 4 žáci 21 žáků K 30. září 2011 navštěvovalo školu 653 žáků. V důsledku negativního demografického vývoje v kohortě letých žáků došlo k meziročnímu poklesu o 66 žáků školy (viz graf). Dynamika poklesu žáků byla sice oproti loňskému školnímu roku nižší o 15 žáků, ale v důsledku pokračujícího demografického poklesu žáků uvedené kohorty lze předpokládat, že celkový počet žáků školy v denní formě vzdělávání nebude ještě v příštích dvou letech stabilizován. Počty žáků v letech počet žáků roky Zajímavou se jeví skutečnost, že počet ubytovaných žáků na domově mládeže nekopíruje pokles celkového počtu žáků školy, což může mimo jiné souviset s dlouhodobým zájmem rodičů a žáků s trvalým bydlištěm ve Zlínském kraji o vzdělávání ve škole a také vytvářenými podmínkami v rámci organizace odborného výcviku a praxe a podmínkami pro ubytování a celodenní stravování žáků. 14

16 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Činnosti organizace k zajišťovalo v přepočteném stavu celkem 96,4 zaměstnanců, z toho 66,4 pedagogických pracovníků a 30 ostatních zaměstnanců. V prvním pololetí školního roku 2011/2012 byl počet pedagogických pracovníků snížen o tři z důvodu organizačních změn a počet ostatních zaměstnanců taktéž poklesl, a to z důvodu ukončení činnosti odloučeného pracoviště v Novém Jičíně (pracovní pozice uklízečky, recepční, noční vrátný, číšník, skladník a pracovník obchodního provozu). Ve druhém pololetí školního roku došlo z důvodu organizačních změn a snížení počtu žáků k dalšímu poklesu pedagogických pracovníků (celkem o 5 učitelů teoretického a praktického vyučování) a nepedagogických pracovníků (o 2 pracovní pozice - účetní a administrativně hospodářský pracovník). Naopak nově byly zřízeny ve školním roce pracovní pozice školního psychologa, který rozšířil tým školního poradenského pracoviště, a kuchaře ve školní jídelně. Kvalifikovanosti pedagogických pracovníků je ve škole věnována dlouhodobě zvýšená pozornost. Ředitel školy dokončil studium školského managementu, jeden pedagog úspěšně pokračuje ve studiu školského managementu a jeden pedagog dokončil studium pro koordinátory ICT. Nekvalifikováni byli ve školním roce 4 učitelé, z toho 3 učitelé odborných předmětů a 1 učitel všeobecně vzdělávacích předmětů. V příštím školním roce dojde k dalšímu snížení tohoto počtu nekvalifikovaných pracovníků. 15

17 5. Údaje o přijímacím řízení Ve školním roce 2011/2012 konala škola v rámci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v denní formě přijímací zkoušku do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou. Přijímací zkouška byla organizačně zajištěna Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem Nový Jičín, příspěvkovou organizací (dále jen KVIC ). Testovou dokumentaci, zpracování a vyhodnocení testů zajistila on-line aplikace CERMATu. Přijímací zkoušky se skládaly z testu z českého jazyka a matematiky. Přijímací řízení: hodnocení výsledků ze základní školy a přijímacích zkoušek probíhalo podle kritérií, která byla pevně stanovena a s dostatečným předstihem zveřejněna na školních webových stránkách. Kód a název oboru 1. kolo Přihlášeno 2. a další kola 1. kolo 2. a další kola Přijato Počet odevzdaných zápisových lístků M/01 Hotelnictví L/01 Gastronomie L/51 Gastronomie x H/01 Kuchař číšník (denní forma) H/01 Kuchař číšník (dálková forma) x H/01 Cukrář Obory vzdělání s výučním listem Do těchto oborů byli přijati všichni uchazeči, kteří odevzdali v řádném termínu přihlášku a zápisový lístek. Přijímací zkoušky se nekonaly. Společné stravování nástavbové studium Uchazeči o toto studium byli přijímání na základě studijních výsledků z předcházejícího studia oborů vzdělání s výučním listem a výsledků z přijímacích zkoušek test obecné studijní předpoklady. 16

18 Obory vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví a Gastronomie Uchazeči o toto studium byli přijímání podle předchozích výsledků ze základní školy a výsledků z přijímacích zkoušek. 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání a) Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2011/2012 k Pololetí Počet žáků celkem Počet žáků studujících s vyznamenáním Počet neprospívajícíc h žáků Počet žáků opakujícíc h ročník Počet žáků neklasifikovaných Průměrný počet zameškaných hodin na žáka omluvených neomluvených ,77 4, ,57 4,21 V tomto školním roce prospělo s vyznamenáním 17 žáků, prospělo 535 žáků, 54 žáků neprospělo. Z toho 30 žáků opakuje ročník. Z tělesné výchovy bylo uvolněno za celý školní rok 21 žáků. Porovnání průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí Obory vzdělání s maturitní zkouškou Jednotlivé předměty Počet klasifikovaných 1. pololetí 2. pololetí Průměr Počet klasifikovaných Průměr Chování Administrativa Anglický jazyk Český jazyk Český jazyk a literatura Cestovní ruch Chemie Cvičení z matematiky Dějepis Dějiny kultury

19 Ekonomika Ekonomika a účetnictví Gastronomie Hotelnictví Hotelový provoz Informační a komunikační technologie Konverzace v anglickém jazyce Literatura a kultura Management a marketing Marketing Matematika Nauka o nápojích Německý jazyk Občanská nauka Odborný výcvik Písemná komunikace Potraviny a výživa Právní nauka Praxe Ruský jazyk Speciální technologie a obsluha Stolničení Technika obsluhy a služeb Technologie Technologie přípravy pokrmů Tělesná výchova Účetnictví Výživa Základy přírodních věd Zeměpis cestovního ruchu Celkový průměrný prospěch V prvním pololetí byly uděleny 4 druhé stupně a 1 třetí stupeň z chování a ve druhém pololetí byl udělen 1 druhý stupeň z chování. S vyznamenáním prospělo v prvním pololetí 7 žáků a ve druhém pololetí 11 žáků. 18

20 Obory vzdělání s výučním listem Jednotlivé předměty Počet klasifikovaných 1. pololetí 2. pololetí Průměr Počet klasifikovaných Průměr Chování Anglický jazyk Biologie a ekologie Český jazyk a literatura Ekonomika Informační a komunikační technologie Matematika Nauka o nápojích Německý jazyk Občanská nauka Odborné kreslení Odborný výcvik Písemná komunikace Potraviny a výživa Ruský jazyk Speciální obsluha Speciální technologie Speciální technologie a obsluha Stolničení Suroviny Technologie Tělesná výchova Základy přírodních věd Celkový průměrný prospěch V prvním pololetí bylo uděleno 11 druhých a 6 třetích stupňů z chování a ve druhém pololetí bylo uděleno 9 druhých a 6 třetích stupňů z chování. S vyznamenáním prospěli v prvním pololetí 4 žáci a ve druhém pololetí 6 žáků. 19

21 b) Výsledky závěrečných zkoušek Počet žáků celkem Počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním Počet žáků, kteří prospěli v řádném termínu Počet žáků, kteří neprospěli v řádném termínu Neuspěli u závěrečných zkoušek Prospěli v náhradním termínu Opravnou zkoušku úspěšně vykonali Závěrečné ročníky oborů vzdělání s výučním listem navštěvovalo 94 žáků. V řádném termínu konalo závěrečné zkoušky 89 žáků. S vyznamenáním prospělo 11 žáků, prospělo 71 a neprospělo 18 žáků. V září 2012 konalo závěrečné zkoušky poprvé 5 žáků, 3 prospěli. Dva žáci závěrečnou zkoušku nevykonali úspěšně, dva žáci se nedostavili. Průměrný prospěch z jednotlivých části závěrečné zkoušky Písemná zkouška 3,13 Praktická zkouška 2,34 Ústní zkouška 2,87 3,5 3 2,5 3,13 2,34 2,87 2 1,5 1 0,5 0 Písemná zkouška Praktická zkouška Ústní zkouška 20

22 c) Výsledky maturitních zkoušek Přehled výsledků MZ v termínu jarním Část Předmět Obor Úroveň/ Počet Úspěšně vykonalo Prům. forma přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch ČJ Hot. a tur. základní ,83 Kuch. + číš. základní ,79 Nástavba základní ,10 AJ Hot. a tur. základní ,64 Kuch. + číš. základní ,71 Nástavba základní ,88 M Hot. a tur. základní x x 4,39 Kuch. + číš. základní x x 3,75 Nástavba základní x x 5,00 NJ Kuch. + číš. základní ,33 Ekonom. Hot. a tur. ústní zk x x 50 2,88 předměty Kuch. + číš. ústní zk x x 14 3,14 Nástavba ústní zk x x 11 1,82 Odborné Hot. a tur. ústní zk x x 51 2,53 předměty Kuch. + číš. ústní zk x x 14 2,79 Nástavba ústní zk x x 11 2,46 Praktická Hot. a tur x x 51 1,18 zkouška Kuch. + číš x x 14 1,79 PZ Nástavba ústní zk x x 11 1,82 obhajoba Společná Profilová Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2011/2012 Jarní termín Podzimní termín Obor Termín prospěl prům. prospěl prům. prospěl neprospěl prospěl neprospěl s vyzn. prospěch s vyzn. prospěch Hot. a tur. řádný ,50 x x x x opravný , ,82 Kuch. + řádný ,93 x x x x Číš. opravný , ,00 Nástavba řádný ,60 x x x x opravný , ,05 Vysvětlivky použitých zkratek DT PP ÚZ didaktický test písemná práce ústní zkouška 21

23 d) Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2011/2012 Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání H1A, B Hotelnictví G1 - Gastronomie úspěšnost percentil percentil H1A H1B G1 Jazyk český 64% Matematika 41% Jazyk anglický 68% Jazyk německý 44% x 25 Poznámka: H1A, H1B G1 obor vzdělání Hotelnictví obor vzdělání Gastronomie Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání název skupiny oboru vzdělání H3A, B Hotelnictví G3 - Gastronomie úspěšnost percentil percentil přidaná hodnota H3A H3B G3 Jazyk český st. 2. st. 3. st. Matematika st. 1. st. 3. st. Jazyk anglický st. 4. st. 1. st. Jazyk německý x 1. st. x Poznámka: H3A, H3B G3 obor vzdělání Hotelnictví obor vzdělání Gastronomie 22

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ

výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ září 2012...1 Úvod... 5 Základní údaje o škole...7 Zřízení školských rad... 9 Přehled oborů vzdělání...10 Přehled pracovníků školy...12 Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 září 2012 OBSAH SLOVO ŘEDITELKY

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 0 9 / 2 0 10 Strana 1 (celkem 41) I. Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel: 481 350 011, 481 319 111, http://www.ohsturnov.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 10 / 2 0 11 Strana 1 (celkem 41) Výroční zpráva 1.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují 17. 10. 2012 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE... 4

Více

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, Hradiska 29. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, Hradiska 29. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, Hradiska 29 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ... 4 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 5 C) RÁMCOVÝ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium) Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium) Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne 30. 8. 2012 se souhlasným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. Výroční zpráva o činnosti školy

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. Výroční zpráva o činnosti školy Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla zpracována podle 7 odstavec 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více