Saúdská Arábie a její vliv na světovou ekonomiku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Saúdská Arábie a její vliv na světovou ekonomiku"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Saúdská Arábie a její vliv na světovou ekonomiku Diplomová práce Autor: Hana Rejfková Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc., MBA Praha Duben 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokolškolských prací. V Teplicích dne 26. dubna 2012 Hana Rejfková

3 Poděkování Dovoluji si poděkovat svému vedoucímu práce panu Ing. Leopoldovi Tannerovi, MSc., MBA za cenné a profesionální rady ohledně mé diplomové práce, včetně doporučení správné literatury a vhodných zdrojů, ze kterých jsem během sestavování práce čerpala, a také Bankovnímu institutu VŠ za poskytnutí moţnosti kombinovaného studia velmi zajímavého oboru. Hana Rejfková

4 Anotace Tato diplomová práce popisuje Saúdskou Arábii a její vliv na světovou ekonomiku, včetně vysvětlení důleţitých pojmů a souvislostí potřebných k porozumění této problematiky. Zpočátku se práce zabývá popisem historických událostí, které předcházely vzniku Saúdské Arábie a hodnocením současného ekonomického a politického systému země. Dále se pojednává o úloze ropy v ekonomice Saúdské Arábie a jejích moţností v ovlivňování světové finanční rovnováhy prostřednictvím organizace OPEC. V závěrečné kapitole je popsán stav saúdské ekonomiky po světové finanční krizi v letech , včetně současného stavu a předpokládaného vývoje v dalších letech. Annotation This thesis describes the Saudi Arabia and its impact on the world economy, including an explanation of important terms and context needed to understand this issue. Initialy the thesis deals with the description of historical events that preceded the formation of Saudi Arabia and assessment of the current economical and political system of the country. It also discusses the position of oil in the economy of Saudi Arabia and its potential influence in global financial balance by OPEC. A situation of the Saudi economy after the global financial crisis in , including the current situation and anticipated development in the comming years is described in the final chapter of this thesis.

5

6 Obsah Prohlášení... 2 Poděkování... 3 Anotace... 4 Úvod Charakteristika politického a ekonomického systému O zemi a jejím obyvatelstvu Dějiny Saúdské Arábie Starověk Vznik tzv. kolébky islámu Turecký vliv a snahy koloniálních mocností ze západní Evropy Dějiny vládnoucí rodiny a vznik království Saúdské arábie Poloha, rozloha a hranice Podnebí Obyvatelstvo, zdravotnictví, školství Kultura a sport Politický systém SA Základní úlohy vlády Rada Ministrů Legislativa a soudnictví Poradní rada Provinční uspořádání Ekonomický systém SA

7 1.3.1 Historie budování moderní ekonomiky SA SA jako nejrychleji se rozvíjející země světa Průmyslová města SA Plány rozvoje Státní podpora soukromého sektoru Daňový systém SA Bankovní systém SA Historie bankovnictví SA Bankovní systém SA a Saúdská burza v současnosti Současný trh SA Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR Úloha ropy v ekonomice SA Význam ropy pro celosvětovou společnost Vznik ropy Význam ropy Druhy ropy Budoucnost ropy Ropa a ekonomika Produkce a spotřeba v číslech Objevení ropy na území SA Moţnosti SA v ovlivňování světové ekonomické a finanční rovnováhy Ropa jako zbraň OPEC a její vliv na cenu ropy Historie OPEC

8 Nadvláda sedmi sester Vznik OPEC Cíle OPEC Struktura OPEC Členové OPEC Koš OPEC Produkční kvóty OPEC a jiné mezinárodní organizace Fond OPEC pro mezinárodní rozvoj Ropné šoky a jejich vliv na cenu ropy První ropný šok ropné embargo Druhý ropný šok Islámská revoluce Třetí ropný šok válka v Perském zálivu Prudké změny cen ropy po roce Vztahy SA se zahraničím USA Ostatní Arabské země Rusko Čína SA a finanční krize Ekonomický vývoj v letech Vliv krize na místní peněţní a úvěrový trh Vliv krize na místní dluhový trh Síla Královského bankovního sektoru

9 4.3 Přeshraniční půjčky Financování domácích bank Úvěrování domácích bank Úvěrování zahraničních bank Pouţité instrumenty centrální banky Kroky monetární politiky SA Nástroje, které se ukázaly být efektivními během krize Úloha zahraničních měnových rezerv a intervencí Ekonomický vývoj v roce Závěr Seznam pouţité literatury

10 Úvod Téma své diplomové práce, které zní Saúdská Arábie a její vliv na světovou ekonomiku jsem si určila zejména z toho důvodu, ţe se ve svém volném čase věnuji studiu arabských zemích, v čele se Saúdskou Arábií. Rozvinutí svých dosavadních znalostí o arabských zemích, potaţmo o Saúdské Arábii i v oblasti finanční a ekonomické, a to prostřednictvím vypracování diplomové práce, pro mne tak bylo jasnou volbou. Toto téma je dle mého názoru v současné době velmi aktuální. Ropa je stále strategickou surovinou číslo jedna, a bude jí zřejmě i v blízké budoucnosti. Jelikoţ je Saúdská Arábie společně s Ruskem dlouhodobě jejím největším světovým producentem, je postavení této země ve světové ekonomice velmi významné. Významné postavení si Saúdská Arábie zachovává rovněţ ve světové politice v rámci členství v Organizaci zemí vyváţejících ropu OPEC a stálým strategickým zájmům USA na Blízkém východě. Také finanční stránka ropy je velmi aktuální, vzhledem k tomu, ţe je předmětem spekulativního obchodování, a její cena je ovlivňována mnoha faktory včetně kurzu dolaru, celosvětovými faktory a ropnými giganty jako je Exxon, BP, Royal Dutch nebo Texaco. Celou problematiku jsem se tak snaţila v práci popsat pokud moţno co nejobsáhleji, s důrazem na nejen historické, ale také faktické souvislosti mezi jednotlivými aspekty. 9

11 1 Charakteristika politického a ekonomického systému Abychom lépe pochopily charakteristiku politického a ekonomického systému Saúdské Arábie, je potřeba si uvědomit, ţe se jedná o tradiční absolutistickou teokratickou monarchii, a ekonomika tohoto státu se opírá o závislost na těţbě ropy a petrochemické výrobě. 1.1 O zemi a jejím obyvatelstvu Jelikoţ je obyvatelstvo sloţeno v podstatě pouze ze dvou národností, a to z 90ti procent araby a z 10ti procent afro-asiaty, pak je téměř 100% obyvatelstva muslimů, vyznávající náboţenství Islám. Toto náboţenství tím pádem ovlivňuje všechny obyvatele Saúdské Arábie. Úředním jazykem je arabština, přičemţ v obchodním styku se hovoří anglicky. V zemi působí vysoký počet zaměstnanců z Asie a Afriky, tudíţ v některých čtvrtích je moţné se dorozumět i jinými jazyky Dějiny Saúdské Arábie První obyvatelstvo země se objevilo na území údajně jiţ před sto tisíci lety. Novodobé dějiny spolu s oficiálním vznikem Saúdské Arábie se začínají formovat aţ v 1. polovině 18. století, zaloţením prvního a poté druhého saúdského státu Starověk Na současném území Saúdské Arábie byla především v jihozápadní části země řada místních osídlení, která byla součástí minejského království. Toto království vzniklo ve 12. století před n. l., a poté následovala království sabejské a himjarské. Obyvatelé byli kočovní pastevci tzv. nomádi, kteří osidlovali zejména oblast západního pobřeţí a města Mekku a Medínu. Kočovníci si zakládali kmeny, v jejichţ čele stáli šajchové a emíři. Města Mekka a Medína byla ve strategické poloze, díky níţ se staly důleţitými středisky obchodu mezi Indií a Evropou. 10

12 Vznik tzv. kolébky islámu V 7. století n. l. se stalo dnešní území Saúdské Arábie tzv. kolébkou islámu, a města Mekka a Medína byla prohlášena jako svatá města nového náboţenství. Od té doby jsou tato města hlavním cílem všech věřících, kteří mají dle islámu povinnost alespoň jednou za ţivot uskutečnit svatou pouť. Prorok nového náboţenství Muhammad patřící do kmene Kurajšovců, kteří ovládali tuto oblast, začal v době uctívání různých boţstev hlásat monoteistické náboţenství. Slovo islám znamená vzdání se bohu nebo také odevzdání se, od něho se odvozuje slovo muslim, coţ znamená osoba, která se odevzdává bohu. Prorok Muhammad se díky svému hlásání dostal do rozporů s kmenem, a tak v roce 622 odešel se svými stoupenci z Mekky, a 16. července 622 dorazil do Medíny. Tohoto data začala muslimská éra zvaná,,hidţra,, (hidţra-přerušení svazků s kmenem, emigrace). Muhammad vedl boje proti svému minulému kmenu z Mekky, a v roce 630 se mu podařilo ji dobýt. Nová víra se rychle rozšiřovala po celém arabském poloostrově, a Mekka se tak stala duchovním centrem islámu. Boj v roce 630 byl v podstatě základním kamenem taţení muslimských vojsk, která poté dobyla většinu tehdejšího světa. Nástupce tzv. chalífa Muhammada Abú Bakr a jeho vojska dobyla tehdejší Babylon, a během vlády dalšího nástupce dobyla muslimská vojska i Sýrii, Palestinu a Egypt. Následovalo dobytí celé části severní Afriky a roku 711 i obsazení Španělska. Dobývání Evropy bylo zmařeno prohrou v bitvě u Poitiers ve Francii. V dalších letech se také podařilo porazit muslimské jednotky při pokusu o obsazení Cařihradu. V této době se rozvinulo taţení na východ, a po obsazení Perské říše vstoupila roku 705 muslimská vojska do Indie Turecký vliv a snahy koloniálních mocností ze západní Evropy V důsledku postupného slábnutí chalífátu se ujímali vedení turci. Ovšem jejich nadvláda byla slabá, a v té době se začali snaţit dobýt islámskou říši evropští dobyvatelé. Snahy o dobytí říše nejprve uskutečnili v 16. století Portugalci, poté v 17. a 18. století angličané, holanďané a francouzi. V 19. století pak obsadila území Perského zálivu Velká Británie. 11

13 Dějiny vládnoucí rodiny a vznik království Saúdské arábie V první polovině 18. století se v okolí Nadţdu začalo formovat hnutí wahhábitů. Jeho zakladatel Muhammad ibn Abd al-vahháb byl tehdy vyhnán z Rijádu. Šajch Muhammad ibn Saúd ze sousední oázy Daría se ho ujal, a společně zaloţili tzv. první saúdský stát. První saúdský stát zanikl roku 1818 po obsazení oblasti egyptským pašou Muhammadem Alím. V roce 1822 následoval pokus o znovuobnovení státu emírem Turním ibn Abdulláhem ibn Muhammadem, a to přepadením Rijádu, kterému vládli egypťané. Zaloţil druhý saúdský stát, který byl ale mnohem menší neţ první, zabíral pouze Nadţd a Al-Hasu. Zhruba v polovině 19. století se rozpoutaly boje mezi Saúdy a Rašídy ze severní části území, a postupně vyhnaly Saúdy z Nadţdu. Po posledním boji v roce 1891 úplně zanikl druhý saúdský stát, a Saúdové byli donuceni přesídlit do Kuvajtu. V roce 1902 se vrátil z Kuvajtu saúdský emír známý jako Ibn Saúd, a spolu se svými přívrţenci znovu dobyl Rijád. Tento okamţik je často označován jako důkaz hrdinství a o něj se téţ opírá budování saúdské národní identity. Zaloţení Království Saúdské arábie jak ho známe dnes se datuje do roku 1932, a povaţuje se za výsledek sňatku z rozumu mezi Ibn Saúdem a dívkou z rodiny Ál aš-šejch. Rodina Ál aš- Šejch byla přímým potomstvem Abd al-vahhába, zakladatele wahhábismu. Ibn Saúd poté pokračoval v bojích a budování kmenových svazků. Ibn Saúd se téţ spojil s duchovenstvem. Přeměnil členy bojovných kmenů v náboţenské skupiny zvané,,ichwán,,. Beduínští ichwáni byli posíláni do speciálních zemědělských usedlostí, které slouţily i jako výcvikové tábory. Tyto tábory se nazývaly hidţra. Takováto členství v hidţrách bylo poté povinné pro všechny beduíny, a bylo spjaté s povinností platit náboţenskou daň zakát. V kaţdé hidţře byl hlavou imám, který ichwány učil zásady Abd al-wahhábova učení, loajalitu k vládnoucí rodině a přísný výklad islámu, který ichwáni šířili opět dál. Součástí takového učení bylo také připomenutí, ţe kdo zemře ve jménu dţihádu, půjde do ráje. Ibn Saúd si tak v podstatě z kočovných beduínů vytvořil účinnou bojovou sílu. S pomocí ichwánů poté dobyl východní území, a Ibn Saúdovi zbývalo obsadit uţ jen Hidţáz s Mekkou a Medínou. Dţidda se vzdala, a obsazení Mekky a Medíny na sebe nenechalo dlouho čekat. 8. ledna 1926 mohl Ibn Saúd k titulu sultán Nadţdu přidat i titul král Hidţázu. 22. září 1932 se Ibn Saúd prohlásil králem Saúdské Arábie, coţ ihned uznaly evropské mocnosti v čele se Sovětským svazem a Velkou Británií. Právě Ibn Saúdovi ichwáni, ale brzy představovali velkou hrozbu pro celé království. Jejich tábory se nebezpečně rozšířily a i přesto, ţe Ibn Saúd po dobytí celého území pozastavil 12

14 dţihád, ichwáni pokračovali v nájezdech do Iráku a Zajordánska, kde nespočetněkrát vyvolali spor s Velkou Británií. Ichwáni pozastavením dţihádu ztratili hlavní zdroj své obţivy a kritizovali vládnoucí rodinu, zejména to, ţe dva synové Ibn Saúda cestovali do zemí,,nevěřících,, Anglie a Egypta, a zavádění neislámských novinek jako např. budování telefonní a telegrafní sítě nebo nákupy automobilů. V té době byla většina příjmů královské rodiny závislá na náboţenských poutích do Mekky a Medíny. Vyjednávání v této situaci nepomáhala, a tak byla potřeba pouţít vojenskou sílu. Neposlušní ichwáni byli nakonec poraţeni, a jejich velká část nebyla následně úplně začleněna do saúdského státu, a trpěla různými formami socioekonomické diskriminace. Poté uţ ohroţovali královy plány pouze náboţenští učenci ulamá, ale z jejich strany nehrozilo nebezpečí. Zřejmě ze strachu, ţe by je postihl stejný osud jako ichwány zůstali králi Ibn Saúdovi věrní. Král postupně sniţoval vliv náboţenských učenců, a jejich role byla spíše v oblasti vzdělávání a dohlíţení na veřejnou morálku. Ibn Saúd se opíral ve své politice o okruh zahraničních poradců z Anglie, Iráku, Egypta, Sýrie či Libanonu, ale jeho úspěchy byly také značně podpořeny Velkou Británií. Za tuto podporu Ibn Saúd podepsal s Velkou Británií dohodu, která opravňovala Velkou Británii dohlíţet nad saúdskou zahraniční politikou. Velká Británie se ovšem obávala moţného nebezpečí z důvodu smlouvy Saúdské Arábie s,,nevěřícími,, Brity, a proto podepsaly obě země roku 1927 smlouvu novou, která uznala Saúdské království za nezávislé. Král Ibn Saúd roku 1953 zemřel, a na trůn nastoupil jeho syn Saúd. Roli hlavního spojence Saúdské Arábie tehdy od Velké Británie převzaly Spojené státy. Vláda Saúda byla spojována s finančními skandály a neklidem uvnitř vládnoucí rodiny. Proti Saúdovo vládě veřejně vystoupil korunní princ Fajsal, a vznikaly první spory mezi příslušníky rodu. Otec Saúda vytvořil tři pilíře zahraniční politiky panarabismus, panislamismus a úzkou spolupráci se Spojenými státy, sám Saúd k nim během své vlády přidal ještě jednu významnou oblast, a to,,rijálpolitiku,, coţ znamenalo vyuţívání ropného bohatství země k ovlivňování jak stoupenců, tak i nepřátel Saúdské Arábie. V roce 1952 byla Saúdská Arábie zasaţena událostmi v Egyptě. Násir stál v čele vojenského převratu při němţ byl svrţen tehdejší egyptský král Farúk I. Násir se stal prezidentem Egypta, a hlásal nové politické názory, které říkali jediné: je jen jeden arabský svět a ten byl rozdělen a zmanipulován Západem. Veřejně kritizoval a zesměšňoval saúdský reţim, očerňoval 13

15 vládnoucí rodinu, ale i ostatní panovníky jiných monarchií Zálivu. Toto období se označovalo jako,,arabská studená válka,,. Král Saúd i přesto podporoval mnohé Násirovy plány, a postupně se dění v zemi začalo vymykat kontrole. Zanedlouho došlo v sousedním Jemenu k převratu, díky němuţ se dostaly na území arabského poloostrova egyptské jednotky, na které saúdská vláda nebyla připravena. Někteří Saúdští piloti dokonce zběhli do Káhiry, a několik princů odešlo do Egypta také. Korunní princ Fajsal, mezitím co Saúd pobýval v zahraničí z důvodu zdravotních problémů, sestavil kabinet kam dosadil své bratry a blízké spojence Fahda a Sultána. Slíbil také vytvoření reforem, kam patřilo například zrušení otroctví. To se samozřejmě nelíbilo Saúdovi, a po jeho návratu ze zahraničí hrozil Fajsalovi mobilizací Královských gard. Na to Fajsal vyhroţovoval mobilizací Národních gard. K Fajsalovi se připojili i ulamá a ostatní významní princové, a tak Saúd nakonec přeci jen rezignoval a odešel do Egypta, kde se spojil s Násirem a společně kritizovali Fajsalovu vládu. Král Saúd zemřel v roce Na jeho památku nenaleznete v království jediný portrét Saúda, a to z toho důvodu, ţe se období jeho vlády označuje za nejhorší období státu, kdy vládla korupce a politický amatérismus. Toto období ale poloţilo základ dalšího počínání královské rodiny. Vládnoucí rodina jiţ nikdy nedovolila, aby se jejich spory dostaly na veřejnost, a ohrozili tím její existenci. Do čela Saúdské Arábie nastoupil v roce 1964 Fajsal, a vládl do roku 1975, coţ bylo období spojované s rostoucími příjmy z ropy. Konec tzv. arabské studené války se datuje na rok Předcházející poráţka Násira ve válce s Izraelem roku 1967 znamenala konec jeho ideologiím, a ještě téhoţ roku se konal arabský summit, na kterém se dohodl Násir s Fajsalem na novém spojenectví a přátelství. Egypt přislíbil stáhnutí svých vojsk z arabského poloostrova, a ropné monarchie na oplátku slíbili přispívat částkou 329 milionů dolarů ročně Egyptu a Jordánsku. Nová Saúdská éra umocněná dobrými vztahy s novým egyptským prezidentem Anwarem as-sádátem na sebe nenechala dlouho čekat. Celosvětovou pozornost k Saúdské Arábii Fajsal také upoutal v roce 1973, kdyţ vyhlásil ropné embargo, díky němuţ země získala obrovské bohatství. Díky neuvěřitelnému ropnému bohatství, království mohlo financovat širokou síť staveb mešit na svém území a jiných náboţenských vzdělávacích center v zahraničí, tím se stal Fajsal velmi oblíbeným mezi věřícími. Během své vlády přispěl například více neţ deseti miliardami dolarů do Islámského fondu solidarity, zaloţil Islámskou rozvojovou banku se sídlem v Dţiddě. Díky finančním injekcím a pomoci v podstatě vykoupil Egypt z tehdější nadvlády Sovětského svazu, ukončil první část Libanonské války, a zklidnil 14

16 vztahy mezi Sýrií a Jordánskem. Výdaje putující do zahraničí v letech přesáhly částku 93 miliard dolarů. Fajsal se také zapsal do dějin tím, ţe po třech dnech od nástupu na trůn na naléhání amerického prezidenta Kennedyho úplně zrušil otroctví. Během vlády krále Fajsala měla díky ropnému bohatství většina obyvatel země vysokou ţivotní úroveň, jelikoţ stát byl hlavním poskytovatelem zaměstnání a sluţeb. Není tedy divu, ţe rok 1973 je označován za počátek,,éry hojnosti,,. V březnu 1975 byl král Fajsal zabit svým synovcem Fajsalem ibn Musáid ibn Abd al-azízem. Saúdská vláda oznámila po pár hodinách, ţe byl vrah Fajsal ibn Musáid duševně nemocný, a vraţdu provedl jako pomstu za smrt svého bratra prince Chálida ibn Musáida ibn Abd al-azíze. Zde je potřeba objasnit, ţe jeho bratr Chálid byl stoupencem náboţenských fanatiků, kteří kvůli svým ideologiím napadali nově budované televizní stanice v Saúdské Arábii, a při jednom takovém útoku byl zabit. Fajsal ibn Musáid byl o několik dní později popraven, ale v souvislosti s vraţdou krále Fajsala bylo ještě zatknuto a vyslýcháno dalších patnáct muţů. To v celém arabském světě vyvolalo různé spekulace a konspirační teorie. Na trůn tři dny po smrti svého bratra Fajsala nastoupil Chálid, jenţ narušil pravidlo, které určuje to, ţe následník trůnu musí být nejstarší syn Ibn Saúda. Podle tohoto pravidla by měl na trůn nastoupit princ Muhammad, který ale kvůli své závislosti na alkoholu a mnoha skandálům zapříčiněných především jeho agresivitou, nezískal podporu královské rodiny, a byl nucen se vzdát svých nástupnických práv. Muhammad kromě události, při které měl údajně postřílet desítky ichwánů, byl známý především kvůli kauze roku 1977, kdy nařídil popravit svou devatenáctiletou vnučku, obviněnou z cizoloţství. Poté co jeho nařízení soud odmítl vykonat, postarali se o její smrt jeho osobní bodyguardi, a před mnoha svědky ji přímo na popravišti v Dţiddě zastřelili. Vládnoucí rodina oznámila, ţe princezna nešťastnou náhodou utonula. Celá událost, ale měla bohuţel mezinárodní dohru, kdy byl natočeno britské dokumentární drama Death of a Princess, které odkrylo celé pozadí této události. Tento film samozřejmě nepředstavitelně zhoršil diplomatické vztahy mezi Velkou Británií a Saúdskou Arábií. Jakmile byl v Británii film uveden, Saúdská Arábie hrozila ekonomickými sankcemi, král Chálid zrušil svou cestu do Londýna, a vyhostil ze země velvyslance z Velké Británie. Desítky milionů dolarů bylo téţ vynaloţeno na kampaň, která byla namířená proti Velké Británii. Britská vláda se nakonec veřejně Saúdské Arábii omluvila a film odsoudila. Král Chálid se během své vlády věnoval více svým koníčkům a náboţenskému rozjímání neţ samotnému vládnutí, proto během jeho vlády byla více rozdělena moc i mezi jeho bratry. 15

17 Současný saúdský král, tehdy princ Abdalláh, se stal odborníkem na Sýrii a Irák, princ Sultán se zajímal o Jemen. Otázky týkající se panování v zemi tak řešili bratři kolektivně, coţ se ještě více umocnilo v 80. letech, kdy se princ Bandar ibn Sultán stal velvyslancem ve Spojených státech, a tím pádem jednal v zájmech Saúdské Arábie a ministra zahraničních věcí prince Saúda ibn Fajsala. Největší vliv ale měl na vládnutí země Chálidův bratr Fahd, který se poté sám ujal vlády. Co se týče vlády krále Fahda ( ), bývá spojována s prudkým poklesem cen ropy. Ceny v roce 1986 dosáhly svého minima, které činilo osm dolarů za barel. Celkové zpomalení ekonomiky a schodek v rozpočtu měli za následek i zpomalení modernizace infrastruktury a politiku tzv. saúdizace, coţ byla politika, která nahrazovala zahraniční zaměstnance Saúdskými araby. I přesto, ţe si saúdská střední a vyšší třída většinou najímá řidiče a sluţebné z řad jiných národností, vzniká spoustu stíţností na špatný vliv cizinců na saúdskou kulturu. Král Fahd i přes celkové zpomalení ekonomiky stále financoval mezinárodní náboţenské instituce zaloţené králem Fajsalem v 60. letech. V 80. letech pak docházelo ke stále většímu prohlubování ekonomické propasti mezi obyvatelstvem. Bohatou vrstvu tvořili příslušníci královské rodiny, hlavní představitelé kmenů a úspěšní obchodníci. Není divu, ţe se skupinky mladých Saúdských Arabů začaly nebezpečně fanaticky shlíţet v islámu, a řešili tím rostoucí sociální a ekonomické problémy. Odsuzovali materiální zkorumpovanost saúdského reţimu, vinili za svou situaci Západ, a neměli ani problém s kritikou vzdělané saúdské elity, která dosáhla svého vzdělání na Západě. Král Fahd také udrţoval nadmíru vřelé vztahy se Spojenými státy, dokonce vřelejší něţ kterýkoli jeho předchůdce. S obdobím vlády krále Fahda je nutné zmínit téţ tzv. Válku v Zálivu ( ). Jednalo se o ozbrojený konflikt mezi Irákem za vlády Saddáma Husajna a koalicí 28 států v čele se Spojenými státy, které obdrţeli mandát od OSN za účelem osvobození Kuvajtu. Současný král Abdalláh ibn Abd al-azíz vládne od 1. srpna 2005, poté co zemřel jeho nevlastní bratr Fahd. Od roku 1962 do roku 2005 byl velitelem Saúdské Arabské Národní Gardy. Král Abdalláh je povaţován za jednoho z nejbohatších monarchů na světě. 16

18 1.1.2 Poloha, rozloha a hranice Saúdská Arábie zabírá největší část Arabského poloostrova. Svou rozlohou km 2 je po Alţírsku druhým největším státem arabského světa. Severně a severovýchodně sousedí s Jordánskem a Irákem, na východě s Kuvajtem, Katarem a Spojenými arabskými emiráty, na jihovýchodě s Ománem a na jihu s Jemenem. Ze západu Saúdskou Arábii ohraničuje Rudé moře a na severovýchodě Perský záliv. Saúdská Arábie vede jiţ dlouhou dobu spory se Spojenými arabskými emiráty ohledně hranic, a to hlavně kvůli těţištím ropy a zemního plynu. Hlavním městem je Rijád Podnebí Na celém území panuje suché pouštní podnebí s vysokými denními a nízkými nočními teplotami a minimem sráţek. Nedostatek dešťů je charakteristický pro největší část území Saúdské Arábie. Občas se v některých částech země rozpoutají bouře, které zaplní vodou koryta řek tzv. vádí. Svým podnebím patří k nejteplejším zemím světa. Časté písečné a prašné bouře zemi suţují vţdy na jaře a na podzim Obyvatelstvo, zdravotnictví, školství V zemi ţije přibliţně obyvatel, z nichţ zhruba 5,5 milionu tvoří zahraniční pracovníci, coţ je malé procento ve srovnání s ostatními arabskými státy. Etnicky tvoří obyvatelstvo z 90ti % arabové, 10 % je jiného původu. Mezi největší skupiny zahraničních pracovníků patří Indové (v roce 2004 jich zde ţilo ), Pákistánci ( ), Egypťané ( ), Jemenci ( ), Filipíňané ( ) a Bangladéšané ( ). Úředním jazykem je arabština.v zemi je velmi dobrá zdravotní situace, téměř všichni obyvatelé mají přístup k základním lékům a zdravotní péče je poskytována zdarma. Saúdská Arábie rovněţ nepřijímá ţádnou humanitární pomoc, a naopak je jedním z největších poskytovatelů. Saúdská Arábie je povaţována za jednu z nejhorších na světě co se týče dikriminace ţenských práv, jelikoţ zde platí přísné právo šaríja, které ţenám přisuzuje niţší postavení neţ muţům. Toto právo je zde uplatňováno mnohem přísněji neţ v jiných arabských zemích. Mezi 17

19 základní omezení a diskriminaci můţeme zařadit například nutnost zahalování ţen, zákaz řízení automobilů nebo zákaz cestování bez muţského příslušníka rodiny, oddělená kulturní zařízení a jiné. Za vlády krále Abdalláha ale postupně dochází ke zlepšování situace saúdských ţen. Co se týče školství v Saúdské Arábii, současné saúdskoarabské školy vznikly z koránských škol, které byly budovány společně s mešitami a jejichţ hlavním předmětem bylo studium koránu. Vůbec nejvýznamnější změnou v ţivotech saúdských ţen bylo umoţnění vzdělání. Na začátku 20. století vznikaly první soukromé školy pro chlapce, a veřejné školství pro chlapce se začalo rozvíjet aţ na konci 30. let 20. století po objevení ropy. První soukromou školu pro dívky zaloţila v roce 1956 Iffat, manţelka tehdejšího korunního prince Fajsala. Mladé Saúdské Arabky se dodnes neskrývají tím, jak jsou této ţeně vděčné za její pokrokový čin. První státní základní škola pro dívky poté byla zaloţena 1960 v Rijádu na popud tehdy korunního prince Fajsala, jehoţ ţena na něj měla velký vliv. Fajsal tehdy dokázal přesvědčit nesouhlasící ulamá, ţe vzdělání dívek povede i k lepšímu pochopení islámu, a pověřil ulamá dohledem nad dívčím školstvím. Na smíšených univerzitách v Saúdské Arábii musí ţeny a muţi vstupovat do přednáškových sálů oddělenými dveřmi a během výuky jsou odděleni přepáţkou. V současnosti je vzdělání na státních školách pro všechny občany země bezplatné. Školní docházka není povinná, přesto 99% všech dětí, kteří jsou odpovídajícího věku navštěvuje základní školu. Většina z nich poté nastoupí ke studiu na střední škole, a zhruba polovina z nich pokračuje studiem vysoké školy. Osnovy podle kterých se na školách vyučuje mají stále ve větší míře pod dohledem duchovní, ale vláda současného krále Abdalláha se snaţí tento vliv potlačit. Mezi nejčastěji studované obory patří teologie a technické obory. Dle odhadů z roku 2003 je 79% obyvatelstva gramotných (větší je procento muţů). Co se týče mladší generace, ta je gramotná z 98%. Do zvýšení úrovně vzdělání v Saúdské Arábii se nadále investují nemalé částky, přičemţ mezi bohatší vrstvou společnosti a královskou rodinou je oblíbené posílat své potomky studovat do zahraničí. Jako příklad investování do úrovně vzdělání můţeme uvést Technickou a přírodovědeckou univerzitu krále Abdalláha, otevřenou 23. září Univerzita se nachází na pobřeţí Rudého moře, celý komplex je na ploše 36ti kilometrů čtverečních, přičemţ na tomto území neplatí právo šaríja. Tato univerzita je jediná svého druhu. Saúdská Arábie do univerzity investovala 1,5 miliardy dolarů. Díky této univerzitě chce král Abdalláh připravit zemi na dobu vyčerpání 18

20 ropných zásob, cílem oborů je vlastní výzkum fotovoltaniky, bio a nano technologie a jiných ve spolupráci se zahraničím. Na Kaustu mají muţi i ţeny stejná práva, a ţenám je dovoleno řídit automobil. Přísně zakázaný na tomto území je pouze alkohol Kultura a sport Kultura Saúdské Arábie je těsně spjata s islámem a je silně konzervativní. Zákazy, které určuje islám ovlivnily nejvíce výtvarné umění, kde je zakázáno zobrazovat lidskou podobu. V malířství i sochařství tedy převládla spíše dekorativní tvorba, která je typická svými sloţitými geometrickými vzory, pouţíváním písma, hlavně úryvků z koránu a ornamentálními motivy. Významná je pro saúdské araby hudba, tanec a poezie. Nejvýznamějším projevem islámského umění je však architektura. Nejslavnější památkou Saúdské Arábie je bezpochyby velká mešita v Mekce, která je schopna pojmout na 8000 věřících, další významnou památkou je prorokova mešita v Medíně, kde se nachází hrob proroka Muhammada. Na seznamu UNESCO se nachází dvě památky Saúdské Arábie, a sice archeologická lokalita Al-Hijr a At- Turaif v Daríje, coţ je původní sídlo rodiny Saúdů. V Saúdské společnosti je kladen velký důraz na rodinu. Většina muţů nosí typický dlouhý oděv s pokrývkou hlavy a ţeny se zahalují do tradičního hidţábu a niquábu. Saúdové pouţívají lunární islámský kalendář a oficiálně slaví pouze tři svátky, podle lunárního kalendáře konec Ramadánu a Svátek oběti, a podle západního kalendáře slaví 23. září výročí sjednocení království. Co se týče jídla, je saúdskoarabská kuchyně výrazně kořeněná, a podobá se kuchyním jiných arabských států. V zemi je zakázaná konzumace vepřového masa a alkoholu. Nejoblíbenějším sportem v Saúdské Arábii je fotbal, potápění, rybaření, jachting nebo závody velbloudů. Zejména u muţských členů královské rodiny je obzvlášť oblíbené sokolnictví, které však podléhá omezením. 19

21 1.2 Politický systém SA Saúdská Arábie je monarchie postavená na Islámu. V čele vlády stojí král, který je zároveň vrchním velitelem armády. Král jmenuje korunního prince, s kterým se během vlády radí o důleţitých otázkách. Vládne s pomocí Rady ministrů, která je téţ nazývána Kabinet. Součástí Kabinetu je 22 ministerstev specializujících se na různá odvětví vlády. Legislativu králi předkládá Poradní rada, která navrhuje nové zákony a mění a doplňuje stávající legislativu. Poradní rada se skládá ze 150ti členů, kteří jsou králem jmenováni vţdy na čtyřleté období. Saúdská Arábie je rozdělena na 13 provincií. Kaţdá z těchto provincií má vlastní radu, která se zabývá celkovým vývojem provincie, a zodpovídá se guvernérovi. Vzhledem k tomu, ţe je Saúdská Arábie islámský stát, je její justiční systém postaven na islámském právu Šaría. Král má nejvyšší postavení v celém právním systému, má funkci odvolacího soudu a vydává milost. Jsou zde zastoupeny soudy tzv. Šaríjské soudy, které řeší většinu soudních případů Základní úlohy vlády Vláda Saúdské Arábie určuje charakter státu, jeho cíle a odpovědnosti a v neposlední řadě vztah mezi panovníkem a občany. Definuje Království Saúdské Arábie jako arabský a islámský suverénní stát, jehoţ náboţenstvím je islám a ústavou svatý Korán a Sunna. Stanovy v novém systému zavedeném v roce 1992 také vysvětlují, ţe cílem státu je zajistit bezpečnost a práva všech občanů země. Zdůrazňují význam rodiny jako základu Saúdské společnosti. Kladou téţ důraz na rovnost všech saúdských občanů před zákony Saúdské Arábie Rada Ministrů Rada ministrů pod kterou spadá 22 ministerstev, je odpovědná za vnitřní i vnější záleţitosti státu. Řeší finanční a ekonomické záleţitosti včetně vzdělávání a obrany státu. Rada byla zaloţena v roce 1953 králem Saudem a restrukturalizována králem Fahdem v roce Skládá se z předsedy vlády (král), místopředsedy vlády (korunní princ, v současnosti také ministr s portfoliem), 21 ministrů s portfoliem a 7 ministrů státu. Ve všech finančních, výkonných a administrativních záleţitostech rozhodují na základě většiny hlasů. 20

22 1.2.3 Legislativa a soudnictví Soudní systém Saúdské Arábie se skládá ze tří typů soudů. Takzvané Sharia h soudy se rozdělují na soudy první instance, kasační soudy a Nejvyšší soudní radu. Šaríjské soudy doplňuje také rada pro stíţnosti. Poslední částí soudního systému SA jsou výbory v rámci ministerstev, které řeší specifické spory například ohledně pracovního práva. V dubnu roku 2005 byl schválen plán na reorganizaci soudního systému, který je účinný od 1. října roku Dle tohoto plánu byly zřízen Nejvyšší soud a další speciální soudy, zabývající se například obchodním, pracovním či správním právem. Šari a (islámské právo) slouţí jako vodítko pro veškeré právní záleţitosti Saúdské Arábie. V islámském právu, potaţmo v Saúdské Arábii z toho důvodu nejsou uplatňovány ţádné rozdíly mezi posvátnými a světskými aspekty společnosti. Muslimové odvozují právo Šari a primárně z Koránu, následně ze Sunny (6 sbírek, které obsahují výroky a chování proroka Muhammada). Třetím zdrojem islámské legislativy je Idţmá vymezující otázky, na které není daná jasná odpověď ani v Koránu a ani v Sunně. Qias jako čtvrtý pramen práva je analogie doplňující výše zmíněné 3 zdroje islámské legislativy.v Islámském právu platí presumpce neviny stejně jako v právním systému České republiky. Ovšem v případech závaţných trestných činů nebo recidivistů se uplatňují kruté tresty Poradní rada Poradní rada je zákonodárný orgán, který se zabývá lidskými právy, vzděláváním, kulturou, zdravotnictvím a sociálními věcmi, veřejnými sluţbami, zahraničními záleţitostmi, bezpečností, správou islámských záleţitostí, hospodářstvím, průmyslem a financemi. Je to tzv. moderní verze tradičního islámského pojetí, kdy vůdce konzultuje svá rozhodnutí s odborníky na danou věc. V současné době se Poradní rada skládá ze 150ti členů jmenovaných králem na čtyřleté funkční období. Členové jsou vybíráni ze svých jednotlivých výborů, kterých je celkem

23 1.2.5 Provinční uspořádání Saúdská Arábie je rozdělena do 13ti provincií, z nichţ kaţdá provincie má guvernéra, zástupce guvernéra, a provinční radu. Guvernér je zvolen vţdy na čtyřleté období s moţností obnovení funkce. Tyto rady se zaměřují výhradně na potřeby svých provincií, zejména sestavují rozpočty na rozvoj provincie, sestavují budoucí rozvojové plány a monitorují probíhající projekty. Guvernér a víceguvernér kaţdé provincie slouţí jako předseda a místopředseda provinční rady. Kaţdá rada se skládá z nejméně deseti osob, pocházejících ze soukromého sektoru. Stejně jako u Poradní rady se členové provinční rady účastní ve výborech, které se zaměřují na různé otázky v zájmu provincie. Tyto rady vydávají poté zprávy, které jsou předkládany ministru vnitra, a odtud putují na příslušná vládní ministerstva k posouzení. 1.3 Ekonomický systém SA Jak jiţ bylo zmíněno, ekonomický systém Saúdské Arábie je závislý na plné závislosti na těţbě ropy, která se spolu s petrochemickou výrobou podílí více neţ z jedné poloviny na tvorbě HDP. Saúdská Arábie má největší zásoby nevytěţené ropy na světě (cca 1/4 světových rezerv),a svou současnou těţbou se řadí stále mezi největší producenty ropy. Ropa a ropné deriváty tvoří 85 % exportu, přičemţ ropné příjmy tvoří 90% příjmů státního rozpočtu. Ekonomicky se Saúdská Arábie orientuje především na USA, poté na Evropskou Unii (především na Velkou Británii, Francii, Itálii, Španělsko a Německo), Japonsko, v posledním době navazuje vztahy s Čínou, Indií a Ruskem Historie budování moderní ekonomiky SA Před zaloţením moderního království roku 1932, byli obyvatelé arabského poloostrova závislí na zemědělství a obchodu, zejména na vývozu a obchodech poutníků, kteří přicházeli do Mekky a Medíny. Království postrádalo jakoukoli infrastrukturu nezbytnou pro podporu dnešního hospodářského růstu, který předvídal jeho zakladatel, Král Abdulaziz bin Al-Saud Abdulrahman. 22

24 Objev ropy v roce 1938 vše změnil. Stabilní a pravidelný vývoz ropy poskytoval jiţ dostatek finančních prostředků na vybudování základní infrastruktury silnic, letišť, námořních přístavů, škol a nemocnic. V roce 1970, Saúdská Arábie představila první z řady pětiletých plánů rozvoje s cílem vybudovat moderní ekonomiku schopnou produkovat spotřební a průmyslové zboţí, které předtím bylo importováno. Infrastruktura země byla rozšířena, a tak průmysl a obchod mohl vzkvétat. Ve stejné době investovala národní ropná společnost ARAMCO do nových výrobních zařízení, potrubí, továren a dopravních zařízení a pokračovala v průzkumu nových ropných loţisek, aby maximalizovala výnosy z ropného sektoru, které byly potřebné k financování dalšího růstu. Výsledkem byla stabilní ekonomická transformace. Dnes je Saúdská Arábie jedna z nejrychleji se rozvíjejících zemí světa SA jako nejrychleji se rozvíjející země světa Saúdská Arábie jako svobodná trţní ekonomika prošla v relativně krátké době pozoruhodnými změnami. Vyvinula se ze zemědělské společnosti v regionální a světovou ekonomickou mocnost. Ropa je nedílnou součástí Saúdské ekonomiky, jelikoţ je Saúdská Arábie největším světovým producentem a vývozcem ropy. V současnosti také vyrábí a exportuje různé průmyslové výrobky po celém světě. Vláda SA hraje zásadní roli v průmyslovém a ekonomickém rozvoji země. Ministerstvo hospodářství a plánování formuluje ekonomické a sociální rozvojové plány, které stanoví dlouhodobé hospodářské cíle. Další oblasti ekonomiky jsou pod dohledem jednotlivých resortů, jako je zemědělství, energetika, doprava, komunikace a finance. Soukromý sektor hraje v Saúdské ekonomice stále větší roli - nyní tvoří 48% hrubého domácího produktu (HDP). Očekává se, ţe tento sektor i nadále poroste, díky rostoucímu počtu zahraničních investic. V prosinci roku 2005 se Saúdská Arábie stala členem Světové obchodní organizace (WTO). Toto členství poskytuje saúdským produktům lepší přístup na světové trhy, vytváří pracovní místa a podporuje zahraniční investice. 23

25 1.3.3 Průmyslová města SA I přesto, ţe základu Saúdské ekonomiky dominuje výroba a vývoz ropy, království přijalo opatření k co největšímu rozvětvení ekonomiky zejména v petrochemické výrobě. Petrochemické produkty dnes tvoří více neţ 90% exportu neropného průmyslu. Saúdská Arábie exportuje hlavně petrochemii, plasty, kovy, stavební materiály, a je dovozcem těchto produktů do zhruba 90ti zemí světa. Petrochemické a ostatní ropné průmysly jsou soustřeďovány ve velkých městských centrech. Koncentrace průmyslových závodů v určitých oblastech také usnadňuje poskytování ţivotně důleţitých sluţeb ve vodohospodářství, energetice a dopravě. Průmyslovém město Jubail je sídlem desítek továren, můţeme zde naleznout nespočet průmyslových zařízení, včetně odsolovacího zařízení, námořní přístav, ale také moderní vysokou školu. Průmyslové město Yanbu na pobřeţí Rudého moře je obklopeno ropnými rafineriemi, je sídlem petrochemického komplexu a mnoha výrobních podniků. V roce 1976 byla zaloţena průmyslová společnost SABIC (Saudi Arabian Basic Industries Corporation), čímţ vláda přijala nabídku zřízení soukromých podniků v průmyslových městech. SABIC, největší společnost středního východu, je ze 70% vlastnictvím Saúdské vlády a 30% akcionářů z GCC (Gulf Cooperation Council- Rada pro spolupráci v zálivu). SABIC se velmi rychle stal páteří úspěšné industrializace Saúdské Arábie. Do roku 1994 měla společnost 15 významných průmyslových závodů působících v Jubail, Yanbu a Jeddah, s roční produkcí 13 milionů tun. Do roku 2002, činila celková produkce 40,6 milionů tun nejpouţívanějších chemikálií, polymerů, plastů, průmyslových plynů, hnojiv, oceli a dalších kovů. Předpokládaná roční produkce společnosti do roku 2020 se odhaduje jiţ na 135 milionů tun Plány rozvoje Dosaţení ekonomické transformace z původní ekonomiky závislé na produkci ropy na ekonomiku postavenou i na jiných oborech, vyţadovalo rozváţné plánování a pečlivou realizaci programu rozvoje s jasně definovanými cíli. Snaha o ekonomický rozvoj a růst začala být váţná se zavedením prvního plánu rozvoje v roce Toto datum odstartovalo sérii pětiletých plánů, která se uplatňuje dodnes. 24

26 První fáze procesu plánu spočívala ve vytvoření infrastruktury, která by byla schopna poloţit moderní hospodářský základ. Další fází bylo rozvíjení lidských zdrojů a poté byla potřeba se zaměřit na ekonomické rozvětvení, včetně expanze průmyslových, zemědělských a jiných odvětví, která jsou v současné době na špičkové světové úrovni. Zřízení efektivní infrastruktury bylo dosaţeno v několika fázích během prvních tří rozvojových plánů. Poté vláda zahájila velké úsilí rozšířit průmyslový základ saúdské ekonomiky pomocí dvou souběţných směrů. Jeden směr byl zaměřený na rozšíření ropného průmyslu a další na vytvoření sektoru moderního neropného průmyslu v zemi. Kromě optimalizace příjmů ze Saúdské ropy, hraje moderní ropný průmysl stejně důleţitou roli ve vývoji neropného průmyslu, zejména díky poskytování surovin, které se v neropném průmyslu zpracovávají. V roce 1985 se pozornost vlády přesunula na rozvětvení hospodářských zdrojů. Následoval čtvrtý ( ), pátý ( ), šestý ( ) a sedmý plán ( ), a všechny tyto plány zdůraznily posílení rostoucího soukromého sektoru a zvýšení účinnosti v průmyslovém sektoru. Osmý pětiletý rozvojový plán ( ) byl vytvořen s důrazem na zvýšení zahraničních i národních investic a na rozvoj lidských zdrojů. V celém průběhu rozvojových plánů je Saúdská Arábie stabilní zemí, své plány se snaţí důkladně plnit. Celá průmyslová a ekonomická přeměna byla provedena přes pečlivé vedení a aktivní podporu vlády. Pro posouzení úspěšného plnění plánů, stačí zmínit několik čísel. Od roku 1970 do roku 1995 se podíl neropného průmyslu na HDP zvýšil z 46% na více neţ 70% HDP se za 25 let ztrojnásobil na 125,1 miliard amerických dolarů. Do roku 2002 HDP dosáhl 186 miliard dolarů Státní podpora soukromého sektoru Vláda hraje bezesporu zásadní roli v průmyslovém a ekonomickém rozvoji země. Při formulování pětiletých rozvojových plánů hraje hlavní roli Ministerstvo hospodářství a plánování, které stanoví dlouhodobé hospodářské cíle. Ministerstvo financí dohlíţí na realizaci národních hospodářských politik a národní centrální banka Měnová Agentura Saúdské Arábie (The Saudi Arabian Monetary Agency- SAMA), dohlíţí na fiskální politiku země. Pro usnadnění rozvoje soukromé sektorové role v národním hospodářství, vláda stanovila pět specializovaných úvěrových institucí, které poskytují ekonomické a finanční 25

27 příleţitosti pro mnoho obyvatel Saúdské Arábie. Tyto finanční instituce poskytují úvěry na různé rozvojové projekty v zemědělství, průmyslu a stavebnictví. V roce 1974 vznikla první vládní agentura Saúdský průmyslový rozvoj (SIDF), která byla sestavena tak, aby poskytovala zvýhodněné bezúročné půjčky pro saúdské podnikatele, kteří se snaţili prorazit v průmyslu. Tyto úvěry mohou být pouţity na financování aţ 50% základního kapitálu. Úvěry SIDF pomohly zaloţit tisíce nových továren a rozšířit stovky stávajících zařízení. Od svého zaloţení v roce 1963, poskytuje zemědělská banka Saúdské Arábie (SAAB) úvěry pro zemědělské projekty, zemědělské stroje a jiné výrobní prostředky. Od roku 1974 financuje Fond rozvoje nemovitostí (The Real Estate Development) rezidenční a komerční výstavby s unikátním programem, který poskytuje bezúročné půjčky splatné za 25 let. Veřejný investiční fond, který byl zaloţen v roce 1971, nabízí podílení se na veřejných a poloveřejných korporacích. Saúdská kreditní banka (The Saudi Credit Bank) byla zaloţena v roce 1973 za účelem poskytování osobních půjček pro občany Saúdské Arábie. Kromě specializovaných úvěrových institucí, vláda nabízí řadu pobídek pro soukromý sektor, jako například prudké sníţení veřejných poplatků za sluţby od roku 1992 nebo moţnosti ohledně sníţení provozních a výrobních nákladů pro soukromé společnosti, aby jejich výrobky mohly více konkurovat zahraničnímu zboţí. Soukromým podnikatelům je rovněţ umoţněn přístup do veřejných informačních systémů speciálně vytvořených s cílem pomoci místním výrobcům zaměřit se na nejlepší trh pro své výrobky. Vládní organizace, jako je Saúdský radní dům (The Saudi consulting house) nahradila v dubnu r Saudi Arabian General Investment Authority- SAGIA, která poskytuje bezplatné poradenské a podpůrné sluţby, a zveřejňuje seznam investičních příleţitostí v Saúdské Arábii. V září r otevřela SAGIA servisní střediska v Jeddah a Dammam kromě svého sídla v Rijádu. Vládní nabídky také dávají přednost místním výrobkům produkovaným výhradně saúdskými firmami. Saúdský průmysl je rovněţ osvobozen od placení cla na dovoz strojů a jiného zboţí potřebného k výrobě produktů na domácím trhu. Pro zlepšení přenosu technologií a rozšíření činností soukromého sektoru vláda také nabízí různé pobídky zahraničním firmám, které vstupují do společných podniků saúdských firem. Nové investiční předpisy v roce

28 poskytly další povzbuzení pro zahraniční investory, zejména odstranění dřívější podmínky pro vstup na saúdský trh tzv. sponzorství. 1.4 Daňový systém SA Nový daňový zákon, platný od roku 2005 zavedl v Saúdské Arábii rovnou daň z příjmu. V Saúdské Arábii není zavedena daň z přidané hodnoty (DPH). Mezi hlavní daně tak patří tzv. Corporate Income Tax, Personal Income Tax a Withholding Tax. Daň z příjmu společností (Corporate Income Tax) je stanovena takto: Pro domácí společnosti vlastněné plně subjekty mimo země Rady pro spolupráci v zálivu (GCC) je sazba daně ze zisku 20%, společnosti vlastněné Saúdy nebo příslušníky zemí GCC jsou od daně z příjmu osvobozeny, a platí pouze náboţenskou daň Zakat ve výši 2,5%. U joint venture, coţ je spolupráce dvou či více podniků nebo organizací, je výše daně ze zisku upravena podle podílu jednotlivých společníků a země jejich původu (takzvaně GCC versus non- GCC).Zdaněn je pouze příjem, který vznikl z činnosti na území Saúdské Arábie. U daně z příjmu jednotlivců (Personal Income Tax) jsou sazby daně stejné jako v případě zdanění společností, tedy 20% pro jednotlivce ne-občany zemí GCC, a 0% pro občany zemí GCC s residencí v Saúdské Arábii, kteří mají povinnost odvádět pouze Zakat. Zdaněn je příjem vzniklý z činnosti na území Saúdské Arábie, a osoba podléhá této dani z příjmu v případě, ţe má statut residenta. Zdanění tedy podléhá pouze příjem ze samostatně výdělečné činnosti (příjem ze ţivností, příjem z podílu v akciové společnosti a podobně). Zaměstnanci (včetně ne-občanů GCC) firem a úřadů jsou od daně z příjmu zcela osvobozeni. Projednával se téţ návrh na zdanění mezd a platů zahraničních pracovníků, který byl ale v roce 2003 saúdským parlamentem odmítnut. V březnu 2012 byla diskuze o zdanění příjmů zahraničních pracovníků znovu obnovena. Důvodem je snaha o zvýšení nákladů na zahraniční pracovní sílu a tím i zlepšení podmínek pro zaměstnání místního obyvatelstva, které obvykle poţaduje oproti zahraničním zaměstnancům vyšší platy. Ne-residentní osoby (právnické i fyzické) podléhají dani, pokud na území Saúdské Arábie realizují činnost podléhající dani, a mají příjem prostřednictvím takzvaného "Permanent Establishment", coţ je v podstatě zástupce (uzavírá smlouvy jménem zastoupeného ne- residenta) nebo pobočka firmy. Srážková daň z plateb (Withholding tax) se vybírá v případě zasílání plateb residentního subjektu do zahraničí nebo osobám, které nejsou registrovanými plátci daní. Daň se vybírá na straně 27

29 plátce a činí 15%. Takto se předchází fiktivnímu zvyšování nákladů a tím pádem sniţování zisku residentů. Dovozy zboţí do Saúdské Arábie nepodléhají zdanění z příjmu, v případě, ţe však smlouva na dovoz zboţí zahrnuje doprovodnou činnost na území království, například dovoz montáţního zařízení, které se poté na území instaluje. Pokud nelze z kontraktu rozpoznat, jaký účel dovoz má, stanoví se výše daně odhadem na 10% z dodávky zboţí. Zvláštní dani je poté podrobena těţba ropy a zemního plynu (8-85% v závislosti na kontraktech a ustanoveních). 1.5 Bankovní systém SA Formování bankovního systému Saúdské Arábie bylo opět ovlivněno nálezem ropy na území v šedesátých letech, a částečně brţděno islámským náboţenství a jeho pravidly Historie bankovnictví SA Bankovní systém ani formální platidlo neměla Saúdská Arábie aţ do poloviny dvacátého století. Saúdové jako platidlo pouţívali především mince, jejichţ hodnota se rozlišovala podle obsahu kovu v mince. Vývoj bankovnictví byl dlouhou dobu potlačován z důvodu rozporu s Koránem. Fungovali pouze směnárny (převáţně pro poutníky z Mekky), které měly neformální spojení s mezinárodními měnovými trhy. V roce 1926 byla v Dţiddě zaloţena první zahraniční banka, ale její význam byl minimální. Zahraniční i domácí banky vznikaly v Saúdské Arábii aţ po tzv. ropném boomu, v době kdy příjmy z ropy začaly závratně stoupat. Bankovní obchody těchto institucí se skládaly zejména z krátkodobých úvěrů na financování importů. V roce 1927 vláda standardizovala stříbrný rijál jako oficiální měnovou jednotku Saúdské Arábie. Jelikoţ během 50. let výrazně rostly vládní výdaje a výdaje zahraničních ropných společností, byla jasná potřeba regulace nových soukromých bankovních institucí, zvýšení kontroly a stanovení jednotných podmínek. V roce 1952 tak vláda s podporou Spojených států zaloţila Saúdskoarabskou měnovou agenturu (SAMA), která měla fungovat jako klasická centrální banka, ovšem v souladu s islámským právem. Finanční systém se vyvinul do několika stupňů na jejichţ vrcholu byla SAMA, která měla na starosti monetární 28

30 politiku země. Starala se především o stabilitu měny pomocí devizových transakcí a kapitálových toků. Pro tento účel pouţívala celou řadu nástrojů měnové politiky, včetně stanovování úrokových sazeb pro komerční banky, které byly téměř srovnatelné s dolarovými úrokovými sazbami, řízení zahraničních aktiv a emitování krátkodobých a střednědobých vládních dluhopisů. SAMA měla také regulační dohled nad komerčními bankami, devizovými obchodníky a směnárnami. Jednala jako depozitář všech vládních fondů, a vyplácela finanční prostředky pro účely schválené ministrem financí. Základní stanovy Měnové agentury SAMA byly v souladu s islámským právem. Musela být neziskovou institucí, a neposkytovala úvěry vládě. Toto ustanovení bylo v roce 1955 zrušeno, jelikoţ saúdská vláda potřebovala finanční prostředky pro rozvoj země. SAMA tak financovala polovinu vládního dluhu, který naběhl během padesátých let. V letech 1962 aţ 1983 byl stanoven jiţ takový rozpočtový přebytek, ţe nebylo financování ze strany měnové agentury potřeba a celý vládní dluh byl splacen. V roce 1988 byl opět nutný zásah měnové agentury k posílení státních rezerv, které byly výrazně sníţeny z důvodu financování schodků veřejných rozpočtů, a to vydáním dluhopisů vládních rozvojových fondů. Tyto dluhopisy byly krátkodobé i dlouhodobé splatnosti, s výnosy kompatibilními s mezinárodními úrokovými sazbami. V roce 1991 se z důvodu přetrvávajících schodků veřejných rozpočtů objem dluhopisů zvýšil na 100 miliard saúdských rijálů. Většinu dluhopisů vydaly státní instituce a téměř 25 procent těchto dluhopisů bylo zakoupeno tuzemskými komerčními bankami. V roce 1966 se posílila role SAMA významnou regulací práv této měnové agentury. Měnové agentuře byly předkládány veškeré ţádosti o bankovní licence doporučené ministerstvem financí a národního hospodářství. Rada ministrů stanovila podmínky pro udělování licencí zahraničním bankám, a povinnost tvořit rezervy z vkladů. Stále zde ale byla omezení, která nadále bránila agentuře v provádění efektivní měnové politiky. Nesměla poskytovat úvěry komerčním bankám, ani pouţívat diskontní sazby z důvodu rozporu s islámských právem. Při stanovování minimálních rezerv a poţadavků na likviditu komerčních bank měla malou pruţnost. Jejím hlavním nástrojem tak bylo umísťování vkladů v komerčních bankách. V roce 1980 byly zavedeny nové předpisy obcházející islámské restrikce ve formě různých poplatků za sluţby a transakcí. SAMA pouţívala dva další instrumenty k řízení likvidity obchodních bank a to tzv. Bankers' Security Deposit Account (BSDA), coţ byl krátkodobý finanční nástroj s nízkým výnosem 29

31 převoditelný do ostatních bank, a pokladniční poukázky, které SAMA vydala v listopadu Tyto pokladniční poukázky byly krátkodobé, pouţitelné jak pro řízení likvidity, tak pro financování schodku veřejných financí. Později nahradily BSDA. V království fungovalo dvanáct soukromých komerčních bank, které poskytovaly kompletní bankovní sluţby jednotlivcům i podnikům. Osm z těchto komerčních bank bylo ve výhradním vlastnictví Saúdů. Zbylé čtyři banky byly zahraniční. V roce 1975 ovšem vláda přijala program Saúdské účasti ve vlastnictví zahraničních bank v království. Obchodní banky provozovaly více neţ tisíc poboček po celé zemi a širokou síť bankomatů. V průběhu let rozsah bankovních činností výrazně vzrostl. Kromě poskytování úvěrů se zabývaly také obchodováním s cennými papíry, investičním bankovnictvím, směnárenskými sluţbami, vládními financemi a rozvojem státních pokladničních poukázek. V důsledku upřednostňování zavedených firem a důvěryhodných jednotlivců komerčními bankami v oblasti krátkodobých půjček, vláda vytvořila speciální úvěrové instituce, které směrovaly finanční prostředky hlavně do jiných odvětví a skupin saúdské ekonomiky. Saúdskoarabská Zemědělská Banka byla zaloţena v roce 1963 za účelem financování rozvoje a dotací do zemědělství. Saúdská Kreditní Banka,zaloţená v roce 1971 poskytovala bezúročné půjčky obyvatelům Saúdské Arábie s nízkými příjmy, kteří nezískali úvěr od komerčních bank. V roce 1973 byl vytvořen Veřejný investiční fond na pomoc financování velkých veřejných podniků. Saúdský fond Průmyslového rozvoje byl zaloţen v roce 1974 za účelem poskytování bezúročného, středně a dlouhodobého financování aţ do výše 50ti procent nákladů na projekty soukromého sektoru. V roce 1974 byl současně zaloţen také fond realitního rozvoje (Real Estate Development Fund) na podporu staveb rezidenčních a komerčních budov. Tento fond poskytoval finance prostřednictvím bezúročných úvěrů obyvatelům s nízkými a středně vysokými příjmy, a to do výše aţ 70ti procent celkových nákladů na bydlení. Saúdský finanční systém zahrnoval také tři autonomní státní instituce, které hráli významnou roli při zajišťování financování rozpočtových schodků, řízení SAMA, a v devizových obchodech. Jednalo se o Penzijní fond (Pension Fund), Správa sociálního pojištění (General Organization of Social Insurance), a Saúdský fond pro rozvoj (Saudi Fund for Development). Saúdská burza byla vytvořena v roce 1983, a zpočátku na ní působili 30

32 převáţně domácí investoři. Od války v Perském zálivu se však tato situace výrazně změnila. Ceny akcií a četnost obchodování prudce rostly a počátkem roku 1992 dosáhly ceny akcií nebývalé úrovně, coţ vyvolalo obavy z nadhodnocení. Oficiální burzovní index, dosahoval na konci roku 1989 hodnoty 108,7. Koncem roku 1990 klesl na 98,0 a ke konci roku 1991 se zhruba zdvojnásobil na Hodnota obchodovaných akcií vzrostla ze 135 mil. Saúdských rijálů na 1.8 miliard v prvním čtvrtletí roku Počet obchodovaných akcií se zdvojnásobil z 15ti milionů v roce 1989 na 29,2 milionů v roce Úroveň aktivity na akciovém trhu zvýšily zejména 3 faktory. Prvním faktorem byla obecná důvěra v Saúdskou ekonomiku po válce v Zálivu, díky vysokým cenám ropy. Cena ropy během války vzrostla z třinácti na čtyřicet dolarů za barel. Druhým faktorem byly nízké mezinárodní úrokové sazby, které zatraktivnili burzu. Posledním faktorem byl počet společností obchodujících na burze, který se výrazně zvýšil včetně zvýšení domácích investic po několika letech krizových ekonomických podmínek. Navíc nevyrovnaný státní rozpočet přiměl některé veřejné podniky získávat kapitál spíše na domácích finančních trzích neţ od vlády Bankovní systém SA a Saúdská burza v současnosti Saúdská Arábie má moderní bankovní sektor s 13ti komerčními bankami. Saúdské banky poskytují maloobchodní a korporátní bankovnictví, investiční sluţby, zprostředkovatelské sluţby a kreditní karty, provozují bankomaty a platební terminály. V Království působí také banky, které poskytují tzv. islámské bankovní sluţby. Islámské bankovnictví je systém bankovnictví, které je v souladu s principy islámského práva, které mimo jiné zakazuje lichvu, výběr a platbu úroků a obchodování s finančním rizikem. Na vrcholu současné bankovní soustavy Saúdské Arábie je centrální banka Saudi Arabian Monetary Agency. Mezi největší komerční banky můţeme zařadit: National Commercial Bank; Al Rajhi Bank; Samba Bank (dříve Saudi American Bank); Riyad Bank; Saudi British Bank; Banque Saudi Fransi; Arab National Bank; Saudi Hollandi Bank; Saudi Investment Bank; Al Jazira Bank. Působí zde i úvěrové instituce, zřízené státem a specializované na určité bankovní sluţby. Mezi hlavní patří Saudi Credit Bank specializující se na osobní půjčky, Saudi Arabian Agricultural Bank poskytující zemědělské úvěry, Saudi Industrial Development Fund nabízející zvýhodněné průmyslové úvěry, Real Estate Development Fund 31

33 zabývající se stavebními půjčkami a Public Investment Fund, který má na starosti výhodné úvěrování větších projektů. Od 2. poloviny roku 2009 vláda povolila zřizování poboček zahraničních bank na území království, a to i ve 100% vlastnictví zahraničních subjektů (jedna z prvních takto čistě zahraničních poboček byla švýcarská UBS) Na podporu exportu a jeho zvýhodněného financování zde funguje Saudi Fund for Development, jehoţ nejvýznamějším projektem je Saudi Export Program (SEP). Díky tomuto exportnímu programu jsou poskytovány sluţby zvýhodněného financování a pojišťění exportu (odběratelské a dodavatelské úvěry, zajištění a jiné). V současnosti je v provozu 23 linek se sedmnácti zahraničními bankami na financování a pojišťování saúdského vývozu do Egypta, Libanonu, Alţírska, Jordánska, Tuniska, Jemenu, Súdánu, Íránu a Turecka. Pojišťovacím sluţbám dominuje v království státní pojišťovna National Company for Cooperative Insurance, která poskytuje neziskové pojišťění na základě islámských zásad. Přesto v království působí i několik desítek komerčních pojišťoven. Mezi hlavní komerční pojišťovny patří například European Saudi Co. for Cooperative Insurance, Royal Sun Insurance co, nebo AXA/Norwich Union. Saúdská Arábie má také prosperující akciový trh.celková hodnota akcií ročně je kolem 60ti miliard Saúdských rijálů (zhruba 16 miliard amerických dolarů). Saúdská burza zvaná také jako Tadawul je jedinou burzou v Saúdské Arábii a největší burzou arabského světa. Tadawul byla také jedna z prvních burz na celém světě, která vytvořila plně elektronický zúčtovací a vypořádací systém s okamţitým převodem vlastnictví. Dle posledního celoročního přehledu za rok 2011 dosáhl celkový objem obchodovaných akcií 1, miliard saúdských rijálů (zhruba amerických dolarů), a bylo provedeno 25,55 milionů transakcí. Na konci roku 2011 Tadawul All Share index (TASI) dosáhl úrovně 6, bodů. Ve srovnání s 6, body v předchozím roce, ztratil bodů (3,07%). 32

34 Tabulka č.1 - Aktivita jednotlivých sektorů 2011 Zdroj: Annual Report 2011 Tadawul. Dostupný z WWW: <http://www.tadawul.com.sa/> Na bankovní a finanční sektor dohlíţí několik vládních agentur. Ministerstvo financí dohlíţí na hospodářskou politiku. Měnová asociace Saúdské Arábie (SAMA) řídí fiskální politiku, vydává státní měnu, saúdský riál a dohlíţí na komerční banky. 1.6 Současný trh SA Saúdská Arábie je devatenáctým největším vývozním a dvacátým největším dovozním trhem na světě. Export nyní představují všechna odvětví hospodářství. Na vrchol seznamu se vyšplhala především díky vývozu petrochemie, plastů, kovových výrobků, stavebních materiálů a elektronických spotřebičů, které dováţí do 90ti zemí světa. Komerční sektor Saúdské Arábie roste velmi rychle. Tento růst je podpořen hlavně štědrými vládními pobídkami, jako je například poskytování dlouhodobých bezúročných půjček a jiných podpůrných sluţeb. Obchodní podniky mají podporu ve všech hlavních městech a regionech Saúdské Arábie. Na trhu působí kolem 580ti tisíc licencovaných podniků zapojených do obchodních aktivit v Království. Jejich celkový investovaný kapitál se odhaduje na více 33

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa 7.3 Ropa Druhý kanál přenášející globální hospodářskou krizi na arabské země byl trh s ropou. Globální recese vedla k poklesu poptávky po ropě, což vyvolalo prudký pokles cen ropy. V červenci 2008 dosáhla

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Saúdská Arábie logistické aspekty

Saúdská Arábie logistické aspekty Saúdská Arábie logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 2.dubna 2014 SAÚDSKÁ ARÁBIE, největší země arabského poloostrova a jedna z největších zemí světa vůbec, neposkytuje rozvoji logistiky příliš

Více

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008 Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Obsah prezentace 1) Rozdělení Kypru 2) Ekonomická charakteristika země 3) Nejdůležitější události v souvislosti s ekonomickým vývojem

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Exxon Mobil Společnost Exxon Mobil Corporation se zabývá výzkumem, těžbou, distribucí a prodejem ropy, zemního plynu a ropných produktů. Také se podílí na těžbě

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Blízký východ. Charakteristika oblasti. Střední východ. Státy kolem Perského zálivu

Blízký východ. Charakteristika oblasti. Střední východ. Státy kolem Perského zálivu Blízký východ األوسط الشرق Střední východ Charakteristika oblasti Státy kolem Perského zálivu Blízký východ je zeměpisné označení pro oblast zemí Arabského poloostrova a okolních států na rozhraní jihozápadní

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Synergické efekty členství ČR v EU

Synergické efekty členství ČR v EU Synergické efekty členství ČR v EU Ing. Jiří Paroubek VŠ BIBS 27. 3. 2014 EU, evropský projekt vznikl na počátku jako projekt německo-francouzské spolupráce překonávající vše negativní ve vzájemných vztazích

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Statut a fungování Evropské centrální banky Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Struktura přednášky anglosaský a německý model CB problém ECB jako konzervativní centrální banky evropský měnový systém, institucionální

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010 Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010 Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 14D OPF Zlatý 10,32% OPF Farmacie

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Blanka Křížová Obsah přednášky Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Islámské bankovnictví: východiska šaria = svatý zákon

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Řízení dluhů ve veřejném sektoru Zkušenosti z Francouzské asociace municipalit SAN de SENART

Řízení dluhů ve veřejném sektoru Zkušenosti z Francouzské asociace municipalit SAN de SENART Řízení dluhů ve veřejném sektoru Zkušenosti z Francouzské asociace municipalit SAN de SENART Praha, 9. červen 2011 Agenda Řízení dluhů v rámci francouzských místních úřadů SAN de SENART krátká prezentace

Více

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Martin Vancl 10.4.2011 Bankovnictví po 1. světové válce Počátek vzniku československého bankovnictví, rozpad Rakousko-Uherska Bankovní soustava vznikla

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Rumunsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Rumunsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Rumunsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Rumunsko je jedním z nejmladších členů Evropské unie. Nynější

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Ferrari pofrčí na burzu. Společnost plánuje navýšit produkci o 67 % Ferrari vs. Fiat Chrysler Automobiles výnos 78 % za 5 měsíců

Ferrari pofrčí na burzu. Společnost plánuje navýšit produkci o 67 % Ferrari vs. Fiat Chrysler Automobiles výnos 78 % za 5 měsíců Informační leták IPO Většina IPO je podhodnocená a tak mohou investoři realizovat zisky již během prvního dne. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/ipo) Ferrari je italská automobilová značka, která proslula

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Polsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr CORPORATE INFORMATION informace o jurisdikci Rozloha Polska je 312,683 km². Polsko

Více

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise, 12.9.2014 L 271/3 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy S případnými dotazy k uvedené problematice se můžete obracet na Zelenou linku pro export bezplatně na tel. čísle 800 133

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Emirát Dubaj. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Emirát Dubaj. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Emirát Dubaj Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Výnosy z těžby ropy a zemního plynu v současné době přispívají

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více