Farní zpravodaj / 2 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk červen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farní zpravodaj. 2011 / 2 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk červen"

Transkript

1 Farní zpravodaj 2011 / 2 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk červen Váţení farníci, vyprošuji Vám do nastávajícího dovolenko-prázdninového období Boţí poţehnání. Máme moţnost v naší diecézi poznávat nového pana biskupa, který svým vzděláním, hlubokou úctou k Panně Marii a nejen "místním" pohledem, se rozhlíţí v našich podmínkách. Nezapomínejme na něj v modlitbách a modlitbami podporujme i naši farnost, která se vyvíjí a roste s přispěním kaţdého z nás. Nejde všechno snadno a jednoduše, ale trpělivostí dosáhneme mnohem více poznání. P. Olda Kučera NOC KOSTELŮ V ŢAMBERKU Farnost Ţamberk se letos také zapojila do akce Noc otevřených kostelů. Začínali jsme v hod mší svatou, kdy se v kostele objevilo jen několik nekostelových lidí, následovala májová poboţnost. Kolem půl osmé večer se kostel docela zaplnil návštěvníky i s dětmi, někteří přijeli dokonce i přes deštivé počasí na kolech. P. Oldřich nejprve všechny přivítal a seznámil krátce s historií kostela sv. Václava. Také pro neznalé ukázal a pojmenoval některé části kostela, z kazatelny předvedl, jak se dříve kázalo bez pouţití přenosného mikrofonu. A to jiţ dorazil do kostela varhaník Petr Vlasatý, takţe všichni vystoupali těch několik schodů na kůr, kde je varhaník podrobně seznámil s varhanami, připojil několik ukázek hry na varhany, a dokonce dovolil, aby si to někdo znalý na tomto nástroji zkusil. Poté se opět všichni přesunuli dolů do kostela a následoval zlatý hřeb programu výstup na věţ aţ ke třem zvonům. Kdo vystoupal všechny ty dřevěné schody aţ ke zvonům, byl přivítán zvoníkem p. Václavem Šreflem a za tuto námahu odměněn krabičkou zápalek s obrázkem kostela a děti bonbónkem. Z věţe byl otevřeným oknem překrásný výhled na Ţamberk. Cesta z věţe dolů uţ probíhala snáze, i kdyţ se musela dávat na podestách přednost návštěvníkům, kteří teprve dychtivě a trochu i supavě vystupovali vzhůru. Chtěla bych poděkovat O. Oldřichovi za to, ţe obyvatelům Ţamberka tento nevšední záţitek umoţnil, zájem projevilo okolo 200 obyvatel. Zároveň děkuji všem, kteří se spolu s ním na Noci kostelů podíleli. Marta Marešová - 1 -

2 ZE ŢIVOTA MISIJNÍHO KLUBKA VE SLATINĚ NAD ZDOBNICÍ Ţivot Misijního klubka ze Slatiny n. Zdobnicí byl v posledních měsících velmi pestrý! Uvádíme zde alespoň některé aktivity: V dubnu jsme se zúčastnili víkendového Horského klubání ve Špindlerově Mlýně, na kterém se sešly děti z Misijních klubek z celé republiky. Na děti zde čekaly misijní soutěţe, hry, divadlo, puzzle, misijní kino, misijní muzicírování a jazykoznalectví, výlety do hor, společné chvíle modliteb a bohosluţeb, misijní kříţová cesta a mnoho dalšího. Po návratu jsme uspořádali Misijní jarmark v rámci Velikonoční výstavy, která probíhala v naší obci. Na fotografii si můţete prohlédnout, co všechno jsme farníkům a všem, kdo výstavu navštívili, mohli nabídnout, aby pak jejich dobrovolné příspěvky pomohly dětem v misijních oblastech. Opět se do příprav zapojila řada maminek, tatínků a mládeţe, za coţ všem patří velký dík! Na jarmark přišly i celé třídy dětí ze Základní školy ve Slatině, které si se zájmem vyslechly povídání o misiích, a s jejich pedagogy jsme se domluvili na spolupráci při dalším pořádání podobných akcí. Vzácné chvíle jsme proţili při setkání a besedě s národním ředitelem Papeţských misijních děl v Indii, Mons. Ignaci Siluvaiem. Jeho návštěva se uskutečnila na základě pozvání národního ředitele PMD Česka, P. Jiřího Šlégra. Byla to pro nás krásná příleţitost k osobnímu setkání, neboť dárci z naší vlasti jiţ delší dobu podporují projekty PMD na - 2 -

3 pomoc chudým a trpícím lidem v Indii. Jeho otevřenost, srdečnost a nadšení pro misie, byly i pro naši práci velkou inspirací i podporou! Konec května patřil přípravám na 9. celostátní Misijní pouť spojenou s 6. Misijním dnem dětí v Táboře a Klokotech, kam jsme se všichni moc těšili. Zajišťovali jsme hudební doprovod při slavení mše svaté a rozesílání misionářů a do našeho Misijního klubka zde byla slavnostně přijata malá Veronika Saligerová. Jsme moc rádi, ţe se naše řady rozrůstají a zveme mezi nás i další děti! Přejeme všem krásné dny prázdnin a naše zprávičky končíme modlitbou Papeţského misijního díla dětí: Jeţíši můj, mám Tě rád, jsi můj věrný kamarád. Má modlitba k Tobě letí, prosím Tě za všechny děti. Potřebným chci pomáhat, lásku, radost rozdávat. Pane Boţe, při mně stůj, chci být misionář Tvůj. Svatá Maria, Královno nebe, o mocnou ochranu prosíme Tebe. Amen. Za misijní klubko Mgr. Bronislava Halbrštátová, Diecézní ředitelka PMD MISIJNÍ KLUBKO V ŢAMBERKU V březnu a v dubnu jsme vyráběli velikonoční kraslice a jiné drobnosti, sešli jsme se v kostele při poboţnosti kříţové cesty pro děti a na faře jsme nabízeli své výrobky za dobrovolný příspěvek na projekty Papeţského misijního díla dětí. V květnu jsme se modlili desátek misijní růţičky na farní zahradě, vyrobili jsme růţe z krepového papíru, kterými jsme pak při májové poboţnosti v kostele ozdobili oltář před sochou Panny Marie Lurdské. Děti i dospělé z Československé církve husitské jsme pozvali k prohlídce chrámu sv. Václava. Zajímavý výklad měl otec Oldřich u varhan a v kapli P. Marie Bolestné. Vystoupali jsme také do věţe ke zvonům, kde jsme si mohli vyzkoušet, jak silný zvuk mají naše tři zvony a vidět Ţamberk trochu z nadhledu. Koncem května jsme uspořádali výlet s poutí do České Třebové. Moc děkujeme všem dárcům a dobrodincům, kteří podporují chudé - 3 -

4 děti z misijních zemí nejen finančně, ale také modlitbou a oběťmi. Výtěţek z velikonočního jarmarku 1708 Kč jsme odeslali na účet Papeţského misijního díla dětí. Za misijní klubko Marie Souradová VÝLET DO ČESKÉ TŘEBOVÉ Poslední neděli v květnu (29.5.) jsme se ze Ţamberka vydali na pouť k Panně Marii na Horách nad Českou Třebovou. Vyrazili jsme jiţ ráno vlakem. Po celodenním dešti byl nádherný slunný den. Putovalo nás celkem 13, z toho 9 dětí. V České Třebové jsme se vydali parkem Javorka, kde jsme obdivovali úpravu zeleně. Cestou na Kozlov plnily děti různé úkoly a získávaly známky, které si pak lepily na cestovní kartičky. Občerstvili jsme se v Chatě Maxe Švabinského a odváţní z nás vystoupali na vrchol rozhledny. Odtud jsme se vrátili zpět ke kapli Panny Marie na Horách. Ve

5 hodin na nás jiţ čekal P. Štefan Brinda z České Třebové, díky kterému jsme proţili mši svatou na místě poţehnaném. Našich 5 chlapců ministrantů zodpovídalo panu faráři otázky během promluvy a opravdu neměli moţnost usínat. Májová slavnost se nesla ve znamení zpívaných litanií. Ke konci našeho putování jsme uhasili ţízeň u Mariánského pramene a ještě si odpočinuli u potůčku v parku Javorka. Bohu díky za všechny, kteří nám pomáhali svou modlitbou! Za maminky Míša Pachelová a Marie Souradová BISKUPSKÉ SVĚCENÍ MONS. JANA VOKÁLA V sobotu se uskutečnilo v bazilice sv. Petra v Římě biskupské svěcení nového biskupa naší královéhradecké diecéze Mons. Jana Vokála. Naše diecéze vypravila pro cestu do Říma na tuto slavnost zvláštní letadlo, a tak jsem se mohl díky P. Oldřichovi i já této události společně s P. Oldřichem, p. baronem Parishem a T. Jeţdíkem za naši farnost zúčastnit. Odlétali jsme v 10 hod. dopoledne z Pardubic a letadlem s námi cestoval i pan arcibiskup Dominik Duka, českobudějovický biskup Jiří Paďour a náš pan světící biskup Josef Kajnek. V Římě jsme přistáli krátce před polednem. Po odbavení na letišti jsme se přesunuli připravenými autobusy do centra Říma, nedaleko Vatikánu. Protoţe jsme do začátku slavnosti v 16,30 hod. měli ještě několik hodin času, prohlédli jsme si Svatopetrské náměstí vyzdobené portréty bl. Jana Pavla II., jehoţ blahořečení se tam konalo jen pár dnů - 5 -

6 předtím, S Tomášem jsme si ještě stihli prohlédnout baziliku sv. Petra avystoupat po více neţ 500 schodech do kupole baziliky, odkud i přes mnoţství lidí byl neopakovatelný pohled z výšky na Vatikánské město Svatopetrské náměstí, zahrady, muzea a historické centrum města Říma. Kdyţ jsme si obešli kupoli o 360 stupňů, byl právě čas sejít dolů, protoţe jsme měli informaci, ţe v 15 hod. bude z Vatikánu odjíţdět sv. otec Benedikt XVI. do Benátek. Jeho odjezd jsme skutečně stihli a přes tmavé sklo auta zahlédli, jak mává shromáţděným lidem. A pak uţ byl čas, abychom se přesunuli bočním vchodem z Vatikánských zahrad do baziliky, kde se samotná slavnost odehrávala u oltáře Katedry, úplně v přední části baziliky, kde je pro tyto účely vyhrazený prostor, kam není běţným návštěvníkům baziliky a turistům umoţněn přístup. Biskupskému svěcení Mons. Jana Vokála bylo přítomno několik desítek biskupů a kněţí. Kromě maminky pana biskupa a jeho nejbliţších příbuzných, věřících z naší diecéze, jeho italských přátel a spolupracovníků, přijela i skupina poutníků z USA, kde po svém vysvěcení na kněze krátký čas působil. Bohosluţbu vedl hlavní světitel kard. Tarcisio Bertone, státní sekretář Svatého stolce. Hlavními spolusvětiteli byli arcibiskup praţský Dominik Duka a Mons. Erwin J. Ender, apoštolský nuncius v ČR. Liturgie probíhala v italštině a na závěr pozdravil nový pan biskup shromáţdění italsky, anglicky a česky. Po skončení liturgie jsme byli pozváni do Vatikánských zahrad na setkání s naším novým biskupem, ale protoţe se slavnost asi o hodinu protáhla (závěr byl asi v 19 hod.) nemohli jsme uţ tohoto pozvání vyuţít. Plánovaný odjezd autobusů na letiště se blíţil, a tak nám nezbývalo, neţ odejít na místo, odkud jsme se přepravili na letiště, kde na nás čekalo naše letadlo a po necelém dvouhodinovém letu jsme krátce před půlnocí přistáli zase doma v Pardubicích. Celá slavnost byla neopakovatelným duchovním záţitkem, o to příjemnějším, ţe bylo krásné slunečné počasí s krásným pohledem z oken letadla na zasněţené vrcholky Alp i Jaderské moře pod námi a také proto, ţe jsme ji stihli tzv. na otočku, během jediného dne. Snad budeme mít moţnost se s naším novým panem biskupem setkat osobně, třeba při jeho pastorační návštěvě v naší farnosti. Podporujme ho v jeho nelehké sluţbě svými modlitbami. Marek Faltus PAPEŢ JAN PAVEL II. BLAHOŘEČEN Pro věřící, kteří dětství proţívali ještě v předválečných a válečných letech, býval papeţ vzdáleným představitelem církve, kterého na vlastní oči málo kdo v ţivotě spatřil. Ţil ve Vatikánu jakoby izolován, mluvil pro většinu lidí mimo Itálii nesrozumitelným jazykem a protoţe to ani vývoj komunikačních prostředků neumoţňoval, docházela k nám jeho slova prostřednictvím církevní hierarchie. Papeţ zkrátka býval nástupcem apoštolů téměř tak nedosaţitelným, jako jejich dávní nástupci na Petrově stolci. Po válce se však svět bouřlivě měnil a na změny reagovala i církev. Během pontifikátu papeţe Jana XXIII. se sešel II. vatikánský koncil ( ), který pro další ţivot církve přijal zásadní rozhodnutí. Jejich přípravy se jiţ zúčastnil mladý polský - 6 -

7 kardinál Karol Wojtyla, který po smrti papeţe Jana Pavla I. překvapivě stanul na apoštolském stolci. V neděli 1. května 2011 prohlásil papeţ Benedikt XVI. svého předchůdce na stolci sv. Petra za blahoslaveného. Kdo tedy byl papeţ Jan Pavel II.? JAN PAVEL II., vlastním jménem Karol Wojtyla, se narodil ve Wadowicích u Krakova. Otec Karol byl důstojníkem, matka Emilie se starala o domácnost, avšak zemřela, kdyţ bylo druhorozenému synu Karolovi devět roků. Ve dvanácti pak ztratil i staršího bratra Edmunda. Středoškolské vzdělání získal na gymnáziu. Byl výborným a všestranným studentem, při studiu hrál divadlo a sportoval (v horách pak trávil dovolenou i během pontifikátu). Po maturitě r se zapsal na Jagellonskou univerzitu v Krakově, kde se při studiu polské filologie zabýval i vlastní literární tvorbou (m.j. skládal básně). 1. září 1939 vtrhla do Polska nacistická vojska a z východu ještě Rudá armáda. To byl konec studií - všichni lidé mezi osmnácti aţ šedesáti lety podléhali pracovní povinnosti. Karol nastoupil do kamenolomu a později vystřídal několik zaměstnání v chemické továrně firmy Solvay u Krakova. Jeho otec v té době umírá. Začíná se rýsovat Wojtylova církevní kariéra - Karol se přihlásil do řádu a rozhodl se stát knězem. Ale do kláštera z chemičky odejít nesměl a ilegální bohoslovecký seminář tedy navštěvoval tajně a současně začal studovat filozofii na ilegální teologické fakultě Jagellonské university. Byl činný i v polském protinacistickém odboji. Po skončení II.světové války byl 1. listopadu 1946 vysvěcen na kněze a odešel na další studia do Říma. Po dvou létech pak, jmenován profesorem, přednášel etiku a morální teologii na krakovských a lublinských vysokých školách. Wojtylova církevní kariéra začala r. 1958, kdy byl ve věku 38 let vysvěcen na biskupa a jmenován titulárním biskupem krakovské arcidiecéze. V roce 1960 se stal vikářem a 1962 kapitulním vikářem krakovského arcibiskupství. V letech byl pak metropolitou a arcibiskupem krakovským. Mezitím se v roce 1967 stal kardinálem. Dne 16. října 1978 byl Karol Wojtyla zvolen papeţem a přijal jméno Jan Pavel II., pod kterým se nesmazatelně zapsal do dějin katolické církve i světa. Byl prvním papeţem slovanského původu a zároveň prvním neitalským papeţem od roku 1522 i nejmladším papeţem od poloviny 19. století. Setrval v čele katolické církve dlouhých 28 roků. Přeţil i atentát, spáchaný na něho v roce 1981 Turkem Mehmetem Ali Agcou. Ke sklonku ţivota trpěl Parkinsonovou nemocí, přesto však aţ do poslední chvíle setrval v úřadě. Zemřel ve Vatikánu 2. dubna Člověk neexistuje pro smrt. Kaţdý z nás je osobně povolán. Tajemství utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Jeţíše Krista se týká celých lidských dějin, působí změnu lidské bytosti a má moc přinést nový ţivot, po kterém všichni touţíme, kdyţ se chceme realizovat a být šťastni. (Jan Pavel II. Překročit práh naděje ) Jaký tedy byl papeţ Jan Pavel II.? Jan Pavel II. byl neuvěřitelně ochotný vést dialog a to nejen napříč náboţenskými směry. Jeho osobnost provázelo uznání a modlitby většiny světových náboţenství a církví. Jako první papeţ poklekl v synagoze i v mešitě

8 Měl pozitivní vztah k mládeţi. Hlásal: Ten, kdo nevidí v mladých lidech budoucnost, nepřekročí stín vlastního ţivota. Jan Pavel II. proto organizoval i pověstná světová setkání mládeţe, kterých se osobně účastnil. Dosah jejich vlivu je nedocenitelný. Byl úplně jiný. Přestoţe jako představitel církve a státu byl svázaný mnohými předpisy a protokoly, dokázal dělat více. On, nemocný papeţ, neodmítl cestovat. Do poslední chvíle chtěl létat a posilovat ty, o nichţ se domníval, ţe jeho podporu potřebují. Mnohokrát se omluvil za křivdy a chyby církve a prosil za odpuštění ty, jimţ církev v minulosti ublíţila. Touţil po míru. Byl zastáncem lidské důstojnosti a svobody. V tomto směru byl neústupný a před jeho nekompromisní kritikou si nikdo nemohl být jistý. Tvrdil Válkou míru nikdy nedosáhneme. Byl hluboce ovlivněn II. vatikánským koncilem ( ), k jehoţ jednání významně přispěl. Říkal, ţe mu celý ţivot zůstal dluţen dluţen udrţovat tradici a zároveň naplňovat obrat církve k modernímu světu. Zásadně však nepřistoupil na otevření církve moderním hnutím, které podle něho nejsou slučitelné se základními články víry. Byl jedním ze strůjců pádu komunismu. Jeho slova Nebojte se! měla přímo hmatatelný ohlas na sebevědomí Poláků a vznik Solidarity. Pocit vlastní důstojnosti a sebeúcty spolu s odhodláním nedat se více zastrašit zasáhl i ateisty. Revoluce, inspirovaná Janem Pavlem II., změnila krvavý model revolucí, který byl od roku 1789 součástí evropské politiky. Jan Pavel II. významně demokratizoval církev. Rozšířil sbor kardinálů a dal mu skutečný poradní hlas (dříve kardinálové volili jen papeţe). V církevním zákoníku z roku 1983 se poprvé v dějinách katolického zákonodárství výslovně uvádějí základní práva laických křesťanů. Papeţ ve svých encyklikách nikdy nepřestal hájit práva prostých lidí a důstojnost pracujících. Sociální nauka církve by mohla být modelem pro sociální učení většiny politických stran. Papeţ Jan Pavel II. byl jednou z největších postav dvacátého století. Za jeho humanistické působení mu nikdy nebyla udělena Nobelova cena, ale historie ho jistě zařadí mezi osobnosti, které ovlivnily lidské dějiny. A my jsme po dlouhá staletí byli jediní, ke kterým u nás papeţ mluvil česky. Z různých mediálních zdrojů a článku Petrušky Šusterové sestavil J. Schröffel ROZHOVOR bude slavit v Ţamberku děkovnou mši sv. za 25 let kněţství P. Josef Mazura. Vyrůstal v Ţamberku, mladí ho většinou neznají, ale ti starší určitě rádi zavzpomínají... Mohl byste nám přiblíţit, kde jste v Ţamberku vyrůstal, chodil do školy a jaké jste měl zájmy jako kluk? Naši rodinu uţ asi nikdo v Ţamberku nepamatuje. Bydleli jsme nejprve v továrním domku u nádraţí. Školní léta jsme se sestrou proţívali u Mosilany, ale na ZDŠ jsme - 8 -

9 chodili dále do školy k nádraţí. Asi od 6. třídy jsem ve městě chodil na náboţenství. Učilo se však jen do sedmičky. Rád vzpomínám na pana děkana Jana Šimka (zemřel r půl roku před mou primicí), P. Oldřicha Šmerala, P. Jaroslava Zárubu, ale i další kněze z okolí (P. Josefa Dostála, P. Karla Výprachtického ). Rodiče s námi jezdili na poutě (Králíky, Homole, Horní Čermná a někdy i dost daleko ). Asi to bylo první nasměrování ke kněţství. To jsem ještě nic netušil V té době byl ještě totalitní reţim. Čím jste vyučen nebo jakou školu jste vystudoval? Jaká byla Vaše cesta ke kněţství? Vyučil jsem se elektromechanikem s dost mizerným prospěchem. Nevím přesně, ve kterém roce to bylo, viděl jsem tablo novokněţí Čech a Moravy. Bylo jich tam asi Kněţský seminář byl tehdy jen jeden, v Litoměřicích. Dost se mě to dotklo: "Kdo bude další? Kde se vůbec berou kněţí? Někdo musí jít? Musíš jít ty." Vzal jsem to jako slib Pánu Bohu. Půjdu! Ale k tomu byla potřeba maturita. Na střední škole jsem se "naštěstí" zamiloval do učitelky matematiky, (ona to samozřejmě nevěděla). Jednou mě za něco pochválila a já se začal učit. Najednou to šlo. Maturita dopadla výborně. Maturoval jsem na Střední škole elektrotechnické v Dobrušce. Kaţdý se hlásil na vysokou. Dal jsem se také zlákat. Myšlenku: "Pán mě volá" jsem se snaţil zahnat. Ještě teď pamatuji, jak v hlubokém sněhu a za silného větru zdolávám Horu Matky Boţí u Králík. Uţ se stmívalo. Svědomí mě ţralo, ţe jsem nedodrţel slib. Toto poutní místo mě zpovědí slibu zbavilo. Jak jsem byl šťastný, ţe na kněze nemusím. Vysoká škola dopravní v Ţilině měla studentské koleje jen pro 1. a 5. ročník. Ostatní si museli hledat privát. Hledal jsem také. Město bylo plné studentů a tak jsem se vydal mimo Ţilinu do Stráţova. Na zahrádce tam pracoval starší pán: "Hledáš privát? A co jsi zač? Můţeš zůstat u mě!" Z pána se vyklubal kněz, lazarista, bez státního souhlasu, zaměstnanec ţilinských cukráren - kněz předělaný na vodoinstalatéra. Aţ to se mnou trhlo: "dostals mě, Boţe!" Po různých tajemných zkouškách spolehlivosti jsem se ocitl v tzv. podzemní církvi. Ráno dvě mše svaté, večer dvě mše svaté, k tomu různé modlitby, svěcení, obřady a návštěvy U něho jsem se poprvé setkal s ţivými bohoslovci! Pak vojna a další dva roky čekání na přijetí na CMBF - 9 -

10 (Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta). Co pro Vás bylo ze začátku nejtěţší? Teprve aţ v pátém ročníku kněţské-ho semináře jsem si uvědomil, ţe kněz musí také kázat. V kolika farnostech a kde jste jiţ působil? Jak vnímáte změnu? Po kněţském svěcení v Praze (kardinál František Tomášek), jsem začal jako kaplan v Humpolci. Pak jsem byl 14 let v západních Krkonoších (Jablonec nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou) a s kaplany jsme měli několik dalších farností litoměřické diecéze. V roce 2001 jsem nastoupil do Proseče u Skutče. K farnosti patřily další dvě farnosti: Nové Hrady a Řepníky. 1. listopadu jsem opustil královéhra-deckou diecézi a nastoupil do litoměřické. Nyní jsem tři roky v Ústí nad Labem - Střekově. Pokud vás nepřeloţí pan biskup, lidé vám sami naznačí, kdy je čas na změnu. Buď vás namočí do nějakého šikovného průšvihu, nebo přijdou anonymní dopisy typu: "mějte odvahu odejít". Kostel se vám začne vyprazdňovat... Změny jsou potřebné a často i moudré. S lidmi z farností se vydáváte na tzv. "puťáky", coţ je jistě skvělá cesta pro pastoraci, ale je to náročné, jak fyzicky, tak na čas i organizaci. Co se Vám líbí na těchto akcích? Mnoho let jsem pořádal poutě. Nejprve pro dospělé. Byly to nezapomenutelné cesty. A protoţe v mých farnostech bylo vţdy dost dětí a mládeţe, rozhodl jsem se dopřát i jim záţitky z cestování a především poznat sílu křesťanského společenství. Nejprve to byla malá skupinka dětí a jezdilo se po Čechách. Zájem byl velký. Jeden autobus nestačil. To uţ nás bylo ke stovce a během patnácti let jsme objeli skoro celou Evropu. Neuvěřitelně jsme zvládli i Svatou zemi - Izrael. Na kaţdý puťák musela být celoroční příprava. Důraz byl na poutní místa, kaţdodenní mši svatou, osobní modlitbu, adoraci... Jsem vděčný Pánu za bohatství, které jsem s mladými poznal

11 Co byste si přál do dalších let? Kdyţ někde uslyšíte: "Ţamberk...", dotkne se to ještě Vašeho srdce nebo se jiţ cítíte doma jinde? Jezdíte sem někdy? Ţamberk je moje zamilované město. Všeobecně u mne platí: Místa, která navštívím, tam se rád a mnohokrát vracím - tam jsem doma. Ţamberk, to je můj ţivotní začátek. Ten mě táhne nejvíc. Zdraví. Pak vylepšit své kněţské povolání, více trpělivosti... A po smrti království nebeské. Otče Josefe, děkuji za milé popovídání i za upřímnost. Do dalších let bych Vám chtěla popřát nejen za sebe, ale i za celou naši farnost hodně zdraví, Boţí poţehnání, hojnost darů Ducha Svatého, stálou ochranu Panny Marie, srdce plné lásky a stále radost z kněţského povolání. Eva Šípková LOUČILI JSME SE S PANEM ARCIBISKUPEM V pondělí 23. května 2011 byl Pánem z tohoto světa povolán jeho věrný sluţebník Mons. Karel Otčenášek, arcibiskup a emeritní biskup královéhradecký. Zemřel tiše zaopatřen svátostmi ve hodin v biskupské rezidenci v Hradci Králové, kde v posledním čase statečně nesl kříţ stáří. Ze vzpomínek farníků Pan arcibiskup Karel Otčenášek slouţil v naší farnosti jako kaplan od Během té doby připravil a zorganizoval dvoudenní poutní zájezd ţamberské farnosti v září 1949 do jiţních Čech. Program sestavil tak, aby účastníci měli moţnost duchovního proţitku a zároveň načerpat duchovní posilu na významných poutních místech jihočeských, shlédnout i další památná místa s bohatou historií a jedinečnými kulturními památkami. A tak během dvou dnů s přenocováním, které bylo zajištěno v Českém

12 Krumlově, bylo navštíveno celkem 10 míst, z nichţ jsme si odnesli nezapomenutelné záţitky. V sobotu 17. září 1949, po krátké poboţnosti v kostele sv. Václava, jsme odjeli ve dvou autobusech do jiţních Čech: Svatá Hora u Příbrami: po slavnostním uvítání jsme procházeli s posvátnou úctou ambity s kaplemi a v poutním kostele P. Marie byla slouţena mše sv. Orlík: původně hrad, nyní zámek s bohatými sbírkami nábytku, obrazů a zbraní. Tehdy ještě neexistovala přehradní nádrţ a tak z oken zámku byl překrásný výhled do vltavského údolí. Klokoty u Tábora: významné poutní mariánské místo - kostel s ambity a kaplemi zde byla mariánská poboţnost. Sezimovo Ústí: krátká pietní zastávka u hrobu 2. prezidenta E. Beneše. Hluboká nad Vltavou: zámek proslulý jedinečnými sbírkami nástěnných koberců, obrazů, porcelánu a zejména uměleckými dřevořezbami. České Budějovice: jihočeská metropole s velkým čtvercovým náměstím s radnicí a kostelem sv. Mikuláše. Návštěvu místního otce biskupa nebylo moţné uskutečnit, nebyl přítomen. Zlatá Koruna: původní název Svatá Trnová Koruna - bývalý klášter cisterciácký významné poutní místo z doby Přemysla Otakara II. s pestrou historií a uměleckou výzdobou. Český Krumlov: nejvýznamnější jihočeská městská památková rezervace na obou březích Vltavy, s rozsáhlým zámkem nad městem, s dochovaným původním zámeckým divadlem a bohatými sbírkami. Konopiště: původní hrad byl přestavěn na zámek, další přestavba následovala za majitele následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este a zámek byl vybaven zařízením a sbírkami uměleckých předmětů a zbraní. Kutná Hora: bývalé královské horní město s chrámem patronky horníků sv. Barbory a s kostelem sv. Jakuba, Vlašským dvorem a řadou dalších významných památek. Další vzpomínka na toto období je ze slavnosti Boţího Těla, kdy průvod nově obcházel 4 oltáře postavené na náměstí, výzdoba i liturgie měly jednodušší a modernější styl. Další roky uţ nebylo moţné slavnost uskutečnit na náměstí. Na den 2. listopadu vzpomínka na zemřelé P. Otčenášek plánoval vzpomínkovou slavnost na hřbitově melodram s hudebním doprovodem, která se však pro déšť neuskutečnila. Foto: Hana Sklenková, 12. července

13 A ţe P. Otčenáškovi nescházel ani humor, o tom svědčí rozhovor farní hospodyně Jakubcové s P. Otčenáškem, které byla přítomna paní H.C.: Pane kaplane, měl byste zajít na jatka pro kosti pro psa. Ale slečno, to se nehodí, abych tam chodil. Ale, pan děkan (Jakubec) tam taky chodil! No jó, to byl pan děkan! Já jsem jenom kaplan. Ze svých vzpomínek a poznámek vybrali manţelé Cimprikovi P. arcibiskup Karel Otčenášek se narodil v Českém Meziříčí. Vysvěcen na kněze byl V Ţamberku působil od do Na biskupa byl tajně vysvěcen byl internován v ţelivském klášteře. V prosinci 1954 byl odsouzen na 13 let do vězení za velezradu a špionáţ pro Vatikán. V květnu 1962 byl propuštěn na amnestii, nastupuje do opočenské mlékárny rok, kdy se vrací do duchovní sféry jako farář v Trmicích. 21.prosince 1989 potvrzen papeţem Janem Pavlem II. jako diecézní biskup. 27.ledna 1990 byl konsekrován na biskupa královéhradecké diecéze. 6.června 1998 odešel z postu sídelního biskupa. 24.září 1998 ho papeţ jmenoval osobním arcibiskupem. 23.května 2011 zemřel v 91 letech. Město Ţamberk mu udělilo dne čestné občanství města STŘÍPKY Z ČASU, KTERÝ UPLYNUL V dnešním příspěvku bychom se chtěli věnovat oltáři, přestoţe je v současné době částečně zakryt lešením. Je často nazýván oltářem sv. Terezie Jeţíškovy. Jeho obraz představuje tzv. Malou sv. Terezii z Lisieux: z Francie. (Pozn. - jiná, často zvaná Velká Terezie z Avily, ţila ve Španělsku.) Náš oltář byl postaven počátkem minulého století a o jeho vzniku byl v Pamětní knize farnosti ţamberské na straně 15 pořízen zápis: Pseudobarokní oltář sv. Terezičky pochází od ţamberského řezbáře Josefa Rouse (truhlářské práce Fr.Bureš). R dal jej svým nákladem Kč postavit tehdejší patron kostela baron Charles Parish. Dílem Josefa Rouse je i pseudogotické ostění oratoře z r Dodatek k oltářnímu obrazu sv. Terezie od Dítěte Jeţíše, čili jak se dříve říkalo sv. Terezie Jeţíškovy. Obraz koupil baron Karel Parish v Římě z kostela St. Maria della Victoria. Byl tam původně součástí oltáře sv. Terezie, ale Kongregacio del rite ţádala, aby byl vyměněn, neboť ukazuje sv. Terezii s malým Jeţíškem v náručí, coţ by mohlo vzbudit mylný dojem, ţe jde o Pannu Marii. Autor obrazu, umělec Kovadič, obraz okopíroval s tím, ţe na kopii má sv. Terezie kříţ, coţ je vlastně jejím správným atributem. Ţamberský obraz je tedy originál a římský kopie. (Tuto zprávu podal baron Karel /Charles/ Parish v dopise

14 z 18.října 1967 z Beamsville, Kanada). Text zapsala kunvaldská učitelka Marie Pálková, která na faře za působení děkana P. Šimka pomáhala vést domácnost. V pamětní knize na straně 42 je však ještě další zápis, který se oltáře týká. Pravděpodobně pochází od P. Ignáce Dovrtěla, který jako kaplan v Ţamberku působil od do , potom přešel do Klášterce nad Orlicí. Na odpočinku ţil opět v Ţamberku. Zde zemřel roku 1956 a je pochován na místním hřbitově. Tento text doplňuje předchozí zápis datem vysvěcení oltáře, liší se však údajem o pořizovací ceně (rozdíl Kč nelze dnes doloţit). Dne 21. září 1930 posvětil nejdůst. p. biskup Dr. Karel Kašpar nový oltář sv. Terezičky od Jeţíše. Celý tento nový oltář dal svým nákladem postaviti p. patron Karel Parish. Obraz sv. Terezičky zakoupen v Římě za Kč, ostatní oltář stál Kč. Oltář stavěl zdejší řezbář Josef Rous Výpisy z Pamětní knihy - Marta Motlová, poznámky redakce. Kaţdý oltář zpravidla sestává ze tří částí vlastního ozdobného uměleckého bloku (bývá často doplňován sochami), dále z ústředního obrazu a nosné konstrukce. Při stavbě lešení v loňském roce nalezl pan Zdeněk Bureš (syn Františka Bureše) uvnitř této konstrukce stručný text o jejím zhotovení. Zdeněk Bureš o oltáři vypráví: Do interiéru ţamberského kostela sv.václava dal postavit jeho patron Charles Parish oltář sv. Terezie od Jeţíše. Dílo zadal sochařské a řezbářské dílně Josefa Rouse před r Vysvěcení se konalo zřejmě r Umělci Rousové vlastnili dům s přilehlou dílnou vpravo u silnice směrem na Kunvald za ţamberskou sokolovnou. Na roubence je dnes umístěna jejich pamětní deska. Oltář byl tvořen v levé části dílny, kde k tomu účelu nebyly instalovány stropy, aby celý objekt mohl zde být celý sestaven "nanečisto". Truhlářské práce zhotovila umělecká dílna Fr. Bureš a synové. Nosná konstrukce oltáře musela být provedena tak, aby unesla váhu celého díla vysoké výtvarné a umělecké hodnoty. Rousové si ke spolupráci vybírali řemeslníky několika oborů s nejvyšším kreditem a ty, kteří měli svoje dílny co nejblíţe. V tehdejších dobách byli lidé velmi zruční, ovládali rukodělné práce se zanedbatelnou pomocí strojů. Téměř v kaţdé chalupě, domku, domě, v selském stavení, měli obţivu. Ţili převáţně skromně (ekologicky zdravě), chovali se hospodárně, k sobě navzájem ohleduplně a vyuţívali to, co jim nejbliţší okolí a příroda nabízely. V dnešní době toto sdělení zní jako pohádka. Proto se zamysleme nad dědictvím všech i dávno zapomínaných, zapomenutých lidí, kteří vytvořili překrásná díla před půlstoletím, staletími. Dnes s úctou a úţasem vnímáme tuto skutečnost. K vlastnostem našich předků, které jsme znali osobně, patřila především poctivost a čest, zákon i pravda. Např. podání ruky, či slovní sdělení, bylo jistotou. Vraťme se však k tématu a dílu oltáře Terezičky, který je v současné době téměř ukryt v lešení restaurátorských oprav. Neţ se se stavbou lešení v loňském roce započalo, muselo se na místě prověřit, zda konstrukce oltáře jeho značnou váhu unese, protoţe ţádné plány a výkresy tvůrců se nezachovaly. Podíváme-li se pozorně na umístěné trubky lešení, spatříme, jak spolehlivě spočívají na pevné základně oltáře. Obraťme oči ke klenbě chrámu a představme si, jaké zatíţení na konstrukci oltáře spočívá! Obdivujeme tedy to,

15 co před více neţ 80 roky bylo zhotoveno a jakoby nadčasově připraveno pro současné dění. A pamětníci si při tom jistě připomenou májové poboţnosti v padesátých létech minulého století, za působení pana děkana P. Šimka, konané právě před oltářem sv. Terezičky. MLÁDEŢ S DIECÉZÍ A VIKARIÁTEM V sobotu a v pátek jsme opět navštívili akce křesťanské mládeţe z našeho okolí. V dubnu jsme zavítali do Hradce Králové na Diecézní setkání mládeţe a na konci května si uţili VeMlad (Večer Mladých) v Jablonném nad Orlicí. Diecézko se uskutečnilo jako jiţ tradičně v sobotu před Velikonocemi, tedy před samým začátkem Svatého týdne. My jsme se vydali směr Hradec s velkou skupinou z celého našeho Ţamberského vikariátu. Měli jsme to hodně natěsno a do hradecké filharmonie, kde se začátek programu konal, jsme přijeli snad úplně poslední a jen s obtíţemi jsme se vměstnávali do sálu, který samou mládeţí praskal ve švech. Nakonec jsme si však vydobyli pěkný výhled a mohli naplno sledovat program, kterému nechyběli super hosté, zamyšlení, písničky od VeKy (Vesmírná Kapela), ani vtip. Kdyţ se chýlilo k poledni, všichni se vyvalili ven a dle instrukcí si po cestě vzali bagetu, pitíčko a vylosovali si číslo své skupiny pro další část programu. Ta se skládala z velké hry, při níţ se pochodovalo po městě, a po splnění všech potřebných úkolů všemi skupinkami byla vystavěna věţ. Po této aktivitě následovalo vyvrcholení v podobě mše v katedrále sv. Ducha. Bohuţel zde ještě nebyl přítomen náš nový biskup, ale i tak měla mše zvláště v některých chvílích úţasnou atmosféru a byla důstojným a nezapomenutelným zakončením našeho výletu. Ač se konec května jevil jako teplý a prosluněný, v pátek, na nějţ byl naplánován večer mladých v Jablonném, se zatáhlo a ne a ne přestat pršet. A tak se název akce Garden party (zahradní slavnost) přeměnil na velmi trefné fara party. Jabloňáci nás přivítali mší svatou ve zdejším kostele, po níţ jsme se přesunuli na faru. I kdyţ zahrada je zahrada, místní fara je také velmi pěkná a jak jsme zjistili, plně nám dokáţe vynahradit i zahradu. Povečeřeli jsme a hned po výborném jídle jsme se vrhli na seznamovačku, kdy kaţdý zjistil o kaţdém, co potřeboval. Následovala velmi vtipná hra, u které se kaţdý alespoň jednou praštil do kolen, ale i přesto se všem, myslím, líbila (tady nám ta zahrada asi přece jenom trochu scházela). Další část programu byla spíše zamýšlecí, připravil si ji P. Josef z Čermné a zaměřovala se na nejznámější modlitbu Otče náš. Bylo velmi zajímavé se zamyslet nad věcmi, které vyslovujeme tak často, ale občas tak nějak bezmyšlenkovitě. Jako zakončení celé akce jsme skládali obraz. Abyste správně rozuměli, obraz byl jiţ hotový, ale byl rozstříhaný. Kaţdý z nás si kousek vzal, napsal na něj poděkování či prosbu Bohu a obraz jsme opět sloţili a nalepili na papír. Obě tyto akce se velmi vydařily, velké díky patří hlavně organizátorům, ale i účastníkům, protoţe bez nich by to nebyla ta správná atmosféra. Za mládeţ Šárka Kladivová

16 MODLITBA DŮLEŢITÁ ALESPOŇ JAKO SPRCHA... Jak se modlit, kdyţ máme ţivoty zavalené prací a starostmi? Jak najít cestu k modlitbě? Několik opěrných bodů: - Všechno začíná tím, ţe se pro modlitbu rozhodneme. Kdyţ budeme čekat, aţ nám na ni vybude čas, je jisté, ţe se nikdy modlit nezačneme. Správná otázka nezní: Mám na modlitbu čas? Zní: Jaké místo modlitba v mém ţivotě zaujímá? Jestliţe jsem pochopil, ţe je důleţitá, ba dokonce prvořadá, čas si pro ni udělám. Ukaţme si to na jednom konkrétním přirovnání. Jestliţe mi záleţí na osobní hygieně, čas na osprchování a vyčištění zubů si najdu vţdycky, i kdybych musel vstávat o trochu dřív. Má modlitba v mém ţivotě alespoň tak důleţité místo jako sprcha? - Začít s modlitbou a na nic nečekat. Modlit se naučíme tak, ţe se budeme modlit. Kdo se chce naučit plavat, nemůţe se spokojit s tím, ţe zná plavecké pohyby teoreticky. Dokud se neodhodlá a do vody neskočí, plavat nebude. Kdyţ se chceme modlit, musíme skočit do vody nebo spíš do Boţí lásky. Jde o prostý úkon naší vůle: Pane, jsem tady pro tebe. Nevidím tě ani neslyším, ale vím, ţe tu jsi. Tento čas modlitby věnuji tobě. Dělej si s ním, co sám chceš. Toto rozhodnutí závisí jen na nás; Bůh je tu přítomen stále, neklade si ţádné podmínky a stále touţí po tom, aby nás přijal. - V modlitbě vytrvat. Kdyţ jsem se rozhodl věnovat čtvrthodinu tiché modlitbě, zůstanu čtvrt hodiny v tichu před Bohem. Na tom, ţe nevím, co mám během těch pár minut, které mi připadají hrozně dlouhé, dělat, nezáleţí. Nezáleţí ani na tom, ţe pociťuji jen neurčitou nudu a z modlitby mě vytrhuje spousta neodbytných myšlenek. Důleţité není to, co dělám já, ale to, co Bůh působí ve mně, a to v danou chvíli nevidím. - Přestat modlitbu hodnotit. Dobře jsem se pomodlil, nebo naopak: Modlím se špatně. Ale co o tom já můţu vědět? Hodnota modlitby na tom, co pociťuji, nikdy nezávisí. Opravdu nikdy. Pán po mně ostatně ani nechce, abych svou modlitbu hodnotil. Ţádá mě jen, abych se modlil, abych prostě a jednoduše obětoval svůj čas jenom jemu. Ještě jedno přirovnání. Všichni dobře víme, ţe spálit se člověk můţe, i kdyţ je zataţeno. Stejně tak, tápeme-li v duchovní mlze, neznamená to, ţe naše srdce neozařuje Boţí světlo; kdyţ nás modlitba nudí, neznamená to, ţe je neplodná. - Zvolit konkrétní okolnosti, abychom vytrvali. Pro kaţdodenní modlitbu jsou blahodárná určitá praktická opatření: stanovit si pevnou hodinu (pokud moţno kaţdý den stejnou); zvolit si místo a polohu, která podporuje usebranost: vţdyť se modlíme i svým tělem. Nesnaţme se najít pro modlitbu ideální podmínky. Takové samozřejmě neexistují, protoţe Bůh se s námi nesetkává v ideálním světě, ale v konkrétních situacích našeho kaţdodenního ţivota. I kdyţ v našem domě není nikdy úplné ticho, neznamená to, ţe Pán naší modlitbě nepoţehná! - Vytrvat. Máme velmi zdatného a houţevnatého nepřítele, který vyzkouší všechno moţné, aby nás od modlitby odvrátil. Můţeme si být jisti, ţe nás bude chtít všemi

17 prostředky přelstít, abychom od času vyhrazeného kaţdý den pro Pána upustili. Kdyţ přijde doba, kterou jsme si pro modlitbu vyhradili, nevyhnutelně nám začne připomínat spoustu věcí, které musíme teď hned udělat, a lţivě nás bude přesvědčovat: Pomodlíš se někdy jindy. Je však velmi pravděpodobné, ţe k tomuto někdy jindy uţ nedojde a my den uzavřeme bez modlitby. - Důvěřovat všemu navzdory. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Kdyţ ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval (Řím 8, ). Nemějme ze zápasu o modlitbu strach. Ten, kdo nás k ní volá, je zároveň tím, díky němuţ jsme si jisti vítězstvím. Prostě se pro modlitbu rozhodněme a ostatní nám bude přidáno. Z knihy Christine Ponsardové: Víra v rodině vybraly Lída a Šárka Kladivovy Z KNIHY PAPRSEK SLUNCE PRO DUŠI, BRUNO FERRERO: Návštěva Kaţdý den přesně v poledne, přicházel ke dveřím kostela mladík. Chvilku postál a zase odešel. Nosil kostkovanou košili a odřené dţíny, jako všichni chlapci v jeho věku. V ruce míval papírový sáček se svačinou. Faráři to začalo připadat podezřelé, a proto se ho jednoho dne zeptal, co u těch dveří dělá. V dnešní době se přece najdou lidé, co kradou i v kostele. Chodím se sem pomodlit odpověděl mladík. Pomodlit se? To se modlíš tak rychle? No, kaţdý den přijdu ke dveřím kostela a řeknu prostě: Jeţíši, tady je Tom. A pak jdu zase dál. Je to krátká modlitba, ale vím jistě, ţe on ji slyší. O několik dní později se mladíkovi přihodila v práci nehoda a byl odvezen do nemocnice s několika velmi bolestivými zlomeninami. Leţel na pokoji společně s dalšími pacienty. Jeho příchod změnil celé oddělení. Během pár dní se na jeho pokoji začali scházet pacienti z okolí. U jeho lůţka se setkávali staří i mladí a on měl pro kaţdého úsměv a povzbudivé slovo. Přišel za ním i farář doprovázený ošetřovatelkou. Říkali mi, ţe na tom nejsi zrovna nejlépe, ale přesto dokáţeš utěšit všechny ostatní. Jak to děláš? Víte, kaţdý den v poledne sem za mnou chodí návštěva. Ošetřovatelka ho přeruší: Ale vţdyť sem nikdo v poledne nechodí! Ale ano! Je tu kaţdý den. Přijde ke dveřím pokoje, řekne: Tome, tady je Jeţíš. A zase jde dál. Jestliţe na své modlitby neslyšíme odpověď, je to tím, ţe ji v podstatě ani nečekáme. O manţelství s úsměvem Manţelka mi dala krásný dárek k narozeninám. Kdyţ jsme se hádali, nechala mě vyhrát

18 Před svatbou muţ přísahá, ţe vám sloţí k nohám celý ţivot, jen aby vám směl slouţit. Po svatbě ani neodloţí noviny, aby s vámi promluvil. Po svatbě se vám sníţí účet za telefon neţ ovšem vaše děti dospějí do věku takových třinácti let. Adamovi a Evě to spolu moc dobře klapalo, dokud si nezačali dělat starosti s tím, co si vzít na sebe. Manţelství je jako obleţené město. Ti co jsou venku, chtějí dovnitř, ti co jsou uvnitř, chtějí ven. Nebýt manţelství, muţi a ţeny by se museli hádat s úplně cizími lidmi. Tajemství šťastného manţelství zůstane tajemstvím. Vybraly Lída a Šárka Kladivovy BIŘMOVÁNÍ 2012 Rádi bychom uspořádali biřmování v Ţamberku koncem příštího školního roku, vy kdo máte zájem, se proto hlaste u P. Oldřicha Kučery. Příprava začne na podzim letošního roku. Podmínkou je věk minimálně 18 let. Přivítáme zájemce z okolních vesnic. SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ PO PĚTI LETECH 22. září uplyne jiţ 5 let od chvíle, kdy 12 z nás přijalo dary Ducha svatého ve svátosti biřmování. Pojďme se společně zastavit, zavzpomínat a poděkovat za vše dobré, co nás potkalo. Příleţitost k setkání bude v sobotu 17. září 2011 ve večerních hodinách na faře v Ţamberku. Všechny, kdo tehdy proţívali tuto slavnost, zve Marie Aneţka SVATODUŠNÍ VAJEČINA 2011 Letos jiţ po třetí se uskutečnila na slavnost Seslání Ducha svatého vaječina. Konala se jako před rokem v Písečné. Ti, kteří se odhodlali této akce zúčastnit, si mohli vybrat z několika moţností, jak se na vaječinu dopraví. První skupinu tvořilo šest poutníků, kteří pěšky vyrazili z Dlouhoňovic, aby po ţluté turistické značce zdárně doputovali na faru v Písečné. Vydařilo se jim nejen počasí, ale i cesta jim uběhla v druţném hovoru a veselé náladě. Další skupina zvolila k dopravě kolo a tvořila nejpočetnější část. Nejzaneprázdněnější z nás přijeli na místo autem. Nakonec se nás sešlo přes dvacet. Program byl bohatý. Nejprve jsme při hře na kytaru přezpívali několik bohulibých písní a poté se pustili do sportování. Dětská a muţská část si i přes lehký deštík, který se spustil na naše hlavy, s nadšením zahrála fotbálek. Maminky zatím připravovaly nad ohněm míchaná vajíčka. Posílit těmito dary jsme se rozhodli uvnitř fary, neboť déšť zhoustl. Ale nikterak nám to po celoodpoledním výkonu nevzalo chuť k jídlu a snědli jsme padesát míchaných vajíček jako nic. Při jídle a příjemném hovoru se venku vyčasilo a děti se opět rozběhly ke svým hrám ven. Při loučení po 18. hodině jsme se shodli, ţe to byl pěkně

19 proţitý svátek, jenţ stojí zato za rok zopakovat a dohodli jsme se, ţe to bude na faře ve Slatině. Doufáme, ţe mezi nás příště dorazíte i vy, kteří jste to ještě nezkusili. Těšíme se na vás. Jitka Moskvová HOSPODAŘENÍ FARNOSTÍ V ROCE 2010 FARNOST ŽAMBERK Z TOHO FARNOST SLATINA ŽAMBERK PÍSEČNÁ LÍŠNICE Příjmy v Kč Příjmy v Kč Příjmy v Kč Příjmy v Kč Příjmy v Kč Kostelní sbírky Sbírky k odeslání (farn. Žam.+Slat.) Dary Pronájem Úroky Prodej Ostatní Dotace Celkem Výdaje v Kč Výdaje v Kč Výdaje v Kč Výdaje v Kč Výdaje v Kč Bohoslužebné (farn. Žam.+Slat.) Spotřeba materiálu Energie Opravy a údržba (dle majetku) Ostatní služby Fond solidarity (za farn. Žamberk) Odeslané sbírky (farn. Žam.+Slat.) Ostatní Celkem Rozdíl (PŘÍJMY - VÝDAJE) ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY KONANÉ DNE Přítomni: Otec O. Kučera, T. Jeţdík, J. Kladivo. L. Jedlinský, P. Tůma, M. Faltus, M. Jägerová Omluveni: M. Halbrštátová, A. Dostálková, A. Bříza, P. Zářecký, V. Matyáš O. Oldřich zahájil toto jednání společnou modlitbou a poděkováním za aktivní chod farnosti, za všechny práce a sluţby, které probíhají k uţitku a ve prospěch nás všech. S blíţícími se Velikonocemi přibývá přípravných prací především pro kostelníky, chrámový sbor, úklidy atd., O. Oldřich vyjádřil podporu a poděkování i za tyto činnosti. Další poděkování O. Oldřicha se týkalo týmu lidí, kteří spolupracují na vzniku Farního zpravodaje, zároveň vyjádřil podporu a přání, aby nadšení vydrţelo a dílo se dařilo. Rovněţ poděkoval za uskutečnění Misijního jarmarku a sbírku. Ve Zpravodaji byly zveřejněny bohosluţby o Velikonocích a upřesněna data svátostí smíření. Z důvodu velké vytíţenosti okolních kněţí není moţné zajistit pro tuto sluţbu ještě dalšího kněze

20 Jmenování nového královéhradeckého biskupa je radostnou záleţitostí celé diecéze. Bliţší info v dalším Zpravodaji. Svěcení p. biskupa Jana Vokála dne v Římě se za naši farnost zúčastní O. Oldřich, p. Parish, Jeţdík a Faltus. Intronizace p. biskupa v Hradci Králové se uskuteční , zájemci se mohou soukromě zúčastnit. Další mimořádnou církevní záleţitostí v Římě je blahořečení papeţe Jana Pavla II., které proběhne dne Pan Jeţdík informoval o probíhajících přípravách farního tábora, který bude od opět na faře ve Slatině nad Zdobnicí. Tamní školní zařízení nabízí stravování i příp. organizování jednodenního výletu. Do této doby nejsou zajištěni v dostatečném počtu vedoucí. Přihlášky budou k dispozici v kostele. Informace o hospodaření farnosti na dokončení opravy kříţové cesty je dosud vybráno 25 tis., z celk. 50 tis. Deseti procenty ze sbírek přispívá kaţdá farnost do fondu solidarity, z tohoto fondu pak biskupství, podle omezených moţností, můţe farnostem přispět na opravy. Další zdroje finančních prostředků pro farnosti mohou být účasti v grantových řízeních. Předpokládaná dotace pro farnost Ţamberk je v současné době z ministerstva kultury z programu restaurování a z programu regenerace od MěÚ Ţamberk na opravu oltáře 14 pomocníků. Při zisku dotace se farnost podílí 10 %. V naší farnosti jedinými pravidelnými příjmy /kromě stále klesajících sbírek/ jsou nájmy z farních prostor. Čeká nás oprava soch před kostelem, oprava fasády kostela, pokračování v opravě interiéru kostela, lavic, varhan zasaţených červotočem, oprava fary podle fin. moţností. Farnost Písečná předpokládá příspěvek z Pardubického kraje na náhrobky a z ministerstva kultury na opravu věţičky, podílet se bude i farnost a obec. Farnost Slatina nad Zdobnicí pokračuje v opravě oltáře, v presbytáři bude nová dlaţba, úprava fary dle moţností. Pan Jedlinský se zúčastnil v Ostravě setkání KaNoe /kamarádi TV Noe/, navštívili i redakci, kde ve skromných podmínkách zajišťují vysílání TV NOE. V současné době má redakce k dispozici nový přenosový vůz, který přispívá ke kvalitnímu vysílání. Od neděle se v kostele budeme modlit modlitbu za kněze podle verze z kancionálu. Příští pastorační rada O. Oldřich Kučera Marie Jägerová předseda pastorační rady sekretářka pastorační rady ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY KONANÉ DNE Přítomni: Otec O. Kučera, A. Dostálová, M. Halbrštátová, T. Jeţdík, M. Faltus, P. Zářecký, A. Bříza, V. Matyáš, L. Jedlinský, M. Jägerová Omluveni: P. Tůma, J. Kladivo O. Oldřich poděkoval za všechny aktivity, které proběhly v uplynulých týdnech a všem, kteří se jakkoliv zapojili do bezproblémového chodu celé farnosti, příprav na mše sv. atd. Aktuální informace byla z pohřbu arcibiskupa Karla Otčenáška, který proběhl tento den v Hradci Králové a O. Oldřich se jej zúčastnil

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Newsletter. Leden-únor 2013 Nyakyera, Ntungamo district 06.03.2013

Newsletter. Leden-únor 2013 Nyakyera, Ntungamo district 06.03.2013 Leden-únor 2013 Nyakyera, Ntungamo district 06.03.2013 Začátkem ledna navštívili naši misi v Nyakyeře čtyři Američani, známí od otce Alfreda : Stephany, Christine, Mike a Juanita, která zůstává jako dobrovolník

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Habemus episcopum! Mons. Jan Vokál jmenován 25. biskupem královéhradeckým (Hradec Králové, 3. března 2011) Jeho Svatost papež Benedikt XVI. dnes jmenoval

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová Milá TV Noe!!! Zdravíme Vás z třídy tercie Biskupského gymnázia (jestli si nevzpomínáte, tak jsem to my, co Vám v pondělí 7.5.2012, narušili denní program). Chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši vstřícnost

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon Úvodní slovo Když se ohlédneme za rokem 2013 a svůj pohled obrátíme ještě trochu do nedávné historie, je za co Bohu děkovat. Středisko Eljon v tomto roce totiž oslavilo a připomnělo si 10 let od svého

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon Úvodní slovo Jsem rád, že i loňský rok byl pro naše středisko požehnáním. Ve srovnání s rokem minulým k nám přijelo více návštěvníků, pro které se nám podařilo připravit řadu nových tématických pobytů.

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ Před mnoha a mnoha lety zde ţila spousta strašidel, strašidýlek, skřítků a dalších nadpřirozených bytostí. Bylo zde jejich království a všichni zde ţili v klidu a míru. Aţ jednoho

Více