SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o."

Transkript

1 SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Rozptylová studie umístění záměru zpracovala: Ing. Ivana Lundáková (držitelka autorizace dle 19 zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 7232/876/OPVŽP/99 ze dne s posledním prodloužením autorizace na 5 let pod č.j. 5046/ENV/11 ze dne ) schválil: Ing. Josef Tomášek, CSc. (držitel autorizace dle 19 zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 69/14/OPV/93 ze dne s posledním prodloužením autorizace na 5 let pod č.j.: 5834/ENV/11 ze dne ) firma: Středisko odpadů Mníšek s.r.o. březen 2014

2 Obsah 1. Zadání rozptylové studie Použitá metodika výpočtu Metoda, typ modelu Vstupní údaje Umístění záměru Údaje o zdrojích Bodové zdroje Plošné zdroje Liniové zdroje Meteorologické podklady Popis referenčních bodů Znečišťující látky a příslušné imisní limity Hodnocení úrovní znečištění v předmětné lokalitě Výsledky rozptylové studie Stručný komentář hodnotící budoucí úrovně znečištění ovzduší a předpoklad plnění imisních limitů Vyhodnocení příspěvků suspendovaných částic PM 10 k imisní zátěži zájmového území Vyhodnocení příspěvků suspendovaných částic PM 2,5 k imisní zátěži zájmového území Vyhodnocení příspěvků oxidů dusíku k imisní zátěži zájmového území Vyhodnocení příspěvků oxidu uhelnatého k imisní zátěži zájmového území Tabulková forma výsledů rozptylové studie Kartografická interpretace výsledků rozptylové studie Příspěvky záměru k imisní zátěži PM 10 - průměrná roční koncentrace (μg.m -3 ) Příspěvky záměru k imisní zátěži PM 10 - maximální denní koncentrace (μg.m -3 ) Příspěvky záměru k imisní zátěži PM 2,5 - průměrná roční koncentrace (μg.m -3 ) Příspěvky k imisní zátěži NO 2 - průměrná roční koncentrace (μg.m -3 ) Příspěvky záměru k imisní zátěži NO 2 - maximální hodinová koncentrace (μg.m -3 ) Příspěvky k imisní zátěži NO x - průměrná roční koncentrace (μg.m -3 ) Příspěvky záměru k imisní zátěži CO - maximální denní osmihodinový průměr (μg.m -3 ) Návrh kompenzačních opatření Závěrečné hodnocení Seznam použitých podkladů

3 1. Zadání rozptylové studie Tato rozptylová studie je zpracována jako podklad pro oznámení dle 6 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (dále jen oznámení) záměru Krematorium pro domácí zvířata - Hýskov. Krematorium pro domácí zvířata má být umístěno v Hýskově v areálu firmy SAVAS spol. s r.o. (Prefa Hýskov) v objektu bývalé kotelny. Areál firmy SAVAS spol. s r.o. se nachází v průmyslové zóně mezi silnicí č. 116 a řekou Berounkou. Oznamovatelem je fyzická osoba slečna Nicole Seidl. Hodnocení v rozptylové studii je provedeno z hlediska bodového zdroje znečišťování ovzduší v souladu s navrhovaným řešením. 2. Použitá metodika výpočtu 2.1 Metoda, typ modelu Výpočet v této rozptylové studii je proveden podle referenční metody pro zpracování rozptylových studií SYMOS 97, která je prováděcí vyhláškou č. 330/2012 Sb. k zákonu č. 201/2012 Sb. o ovzduší zařazena mezi referenční metody pro modelování (část B přílohy č. 6 vyhlášky). Metodiku SYMOS'97 doporučilo v roce 1998 MŽP ČR k použití pro výpočty znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum omezené problémy s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo srovnatelné s platnými imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší. V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje platným evropským předpisům, a proto v ní vznikají změny, na které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená metodika SYMOS 97, verze 2002 zveřejněná jako Dodatek č. 1 ve Věstníku MŽP, duben 2003, částka 4. Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou: stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných hodnot koncentrací stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako denních průměrných hodnot nebo 8hodinových průměrných hodnot koncentrací hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO 2 (dříve pouze NO x ) stanovení maximálního přípustného počtu překročení limitních hodnot koncentrací apod. Ve Věstníku MŽP 8/2013 byla v příloze č. 1 k metodickému pokynu MŽP, OOV pro vypracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší uvedena Metodická příručka modelu SYMOS 97 - aktualizace Sdělením OOO MŽP uveřejněným ve Věstníku MŽP 11/2013 byla tato metodická příručka modelu SYMOS 97 změněna. V úpravě 2013 byl pro přehlednost sloučen doplněk s původní metodikou a byl brán zřetel na aktuální legislativu (např. aktualizované imisní limity) a nové 3

4 poznatky v oblasti ochrany čistoty ovzduší. Byly upraveny tabulky průměrných výhřevností paliv, odstraněny tabulky poměrů NO 2 a PM 10, aktualizovány koeficienty pro liniové zdroje, aktualizovány vzorce pro výpočet maximálních denních imisních koncentrací PM 10 a SO 2 a upraven vztah pro výpočet přeměny NO na NO 2 (při výpočtu koncentrací NO 2 se vypočtou koncentrace NO 2 z emisí NO 2 a příspěvek koncentrací NO 2 z emisí NO; výsledná koncentrace je pak součtem obou vypočtených koncentrací; poměr zastoupení NO a NO 2 v emisích NO x je pro jednotlivé typy zdrojů uveden v příloze č. 2 k metodickému pokynu MŽP pro vypracování rozptylových studií; v této příloze je také uvedena metodika výpočtu velikostních frakcí částic PM 10 a PM 2,5 v emisích tuhých znečišťujících látek). Byl doplněn postup pro výpočet počtu dní překračujících 24hodinový limit suspendovaných částic PM 10 emitovaných z liniových zdrojů (pozemních komunikací). Zpracovatel rozptylové studie, firma Středisko odpadů Mníšek s.r.o., je nositelem licence na program SYMOS 97, verze 2013 na základě registrační karty. Program SYMOS'97 v 2013 je programový systém pro modelování znečištění ze stacionárních zdrojů. Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje: výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových, plošných a liniových zdrojů výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů stanovit charakteristiky znečistění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu. Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov. Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění pod inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří. 4

5 3. Vstupní údaje 3.1 Umístění záměru Krematorium pro domácí zvířata má být umístěno v Hýskově v areálu firmy SAVAS spol. s r.o. (Prefa Hýskov) v objektu bývalé kotelny. Areál firmy SAVAS spol. s r.o. se nachází v průmyslové zóně mezi silnicí č. 116 a řekou Berounkou. Umístění záměru je zřejmé z následující situace. 3.2 Údaje o zdrojích Předmětem záměru je realizace krematoria pro domácí zvířata. Pro kremaci bude použita kremační pec SB-AB od firmy Addfield s dvoukomorovým spalováním. Hodnocení v této rozptylové studii je provedeno v jedné variantě. Výpočet je proveden pro bodový zdroj - kremační pec. Emise z plošného zdroje (parkoviště pro 4 osobní automobily) a liniových zdrojů znečišťování ovzduší (doprava osobními automobily) nejsou uvažovány, neboť jsou zanedbatelné. Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen pro následující látky: Bodové zdroje anorganické znečištění: tuhé znečišťující látky jako frakce PM 10 a PM 2,5, NO 2, NO x a CO a) Popis technologického vybavení zdroje Bodovým zdrojem znečišťování ovzduší při provozu krematoria je kremační pec. Pro kremaci bude použita kremační pec SB-AB od firmy Addfield s dvoukomorovým spalováním. Výkon hořáků celkem 180 kw. Palivem pro kremační pec bude topný olej. Spaliny z kremační pece budou vedeny přes keramický filtr Chamber také od firmy Addfield do komína o výšce 21,1 m (2,5 m nad nejvyšší bod objektu). 5

6 Blokové schéma: LTO spalovací komora dohořívací komora 850 o C, doba zdržení 2 s keramický filtr výduch b) Podkladové údaje o emisích a výduších Jak již bylo výše uvedeno, je uvažován jeden bodový zdroj znečišťování ovzduší - kremační pec, který má jeden výduch (komín). Pro odhad emisí z tohoto zdroje byly použity následující emisní limity dle přílohy č. 8 vyhlášky 415/2012 Sb. (část II, bod 6.13 Krematoria (kód dle přílohy č. 2 zákona)), kde je uvedeno, že platí i pro veterinární spalovny v případě výhradního spalování těl zvířat a živočišných zbytků. emisní limity [mg/m 3 ] O 2R [%] vztažné podmínky TZL NO x CO VOC A vztažné podmínky A - koncentrace příslušné látky při normálních stavových podmínkách v suchém plynu s udáním referenčního obsahu kyslíku O 2R Dle 11 odst. 9 zákona 201/2012 Sb. se rozptylová studie zpracovává pro ty znečišťující látky, které mají stanovený imisní limit. Pro těkavé organické sloučeniny (VOC) tedy nebyl výpočet proveden. Provoz kremační pece je uvažován 4 hodiny denně, 2 dny v týdnu, tj. celkem 416 hodin/rok. znečišťující limit dle 415/2012 Sb. hmotnostní tok látka mg/m 3 g/s g/hod kg/den kg/rok TZL 50 0, ,9 0,176 73,1 NO x 350 0, ,4 1, ,6 CO 100 0, ,8 0, ,2 Podíly PM 10 a PM 2,5 byly určeny dle Metodického pokynu MŽP, OOV pro vypracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, dle přílohy č. 2 Metodika výpočtu podílu velikostních frakcí částic PM 10 a PM 2,5 v emisích tuhých znečišťujících látek a výpočtu podílu emisí NO 2 v NO x. Dle této přílohy je podíl PM 10 a PM 2,5 v TZL za keramickým filtrem následující: 85 % PM 10 a 60% PM 2,5. Emise PM 10 a PM 2,5 jsou pak uvažovány takto: znečišťující hmotnostní tok látka g/s g/hod kg/den kg/rok PM 10 0, ,3 0,149 62,1 PM 2,5 0, ,4 0,105 43,8 6

7 Podíly NO 2 a NO byly určeny také dle výše uvedené přílohy č. 2 Metodického pokynu MŽP, OOV pro vypracování rozptylových studií. Dle této přílohy je podíl NO 2 a NO následující: 5 % NO 2 a 95% NO. Emise NO 2 a NO jsou pak uvažovány takto: znečišťující hmotnostní tok látka g/s g/hod kg/den kg/rok NO 2 0, ,4 0, ,6 NO 0, ,1 1, ,0 V následujících tabulkách jsou uvedeny parametry výduchu a odpadního plynu: označení souřadnice zdroje * název zdroje zdroje X Y Z B1 výduch kremační pece , ,9 * - souřadnicový systém JTSK výduch odpadní plyn výška průměr plocha teplota množství * rychlost proudění m m m 2 o C m 3 /s m/s 21,1 0,4 0, ,252 6,41 * - normální podmínky vlhký plyn Plošné zdroje Plošné zdroje - nejsou uvažovány Liniové zdroje Liniové zdroje - nejsou uvažovány 3.3 Meteorologické podklady Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro zájmovou lokalitu pro 5 tříd teplotní stability atmosféry a 3 třídy rychlosti větru dle Bubníka a Koldovského zpracovaný ČHMÚ. Parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu s rozdělením podle jednotlivých tříd rychlosti a stability, která jsou generované programem SYMOS97 verze

8 Tabulka hodnot větrné růžice Grafická prezentace větrné růžice 3.4 Popis referenčních bodů Výpočtová oblast je definována jako obdélníkové území o rozměrech x m. Toto území bylo vymezeno v závislosti na parametrech zdroje, konfiguraci terénu a rozmístění obytných objektů. Pro účely výpočtu byla zkoumaná oblast rozdělena na síť s krokem 100 m ve směru obou os. Ve směru osy X, která míří k východu, je oblast dlouhá m, což odpovídá 23 bodům. Ve směru osy Y, která míří k severu, je oblast dlouhá m, což odpovídá 22 bodům. Charakteristiky znečištění ovzduší jsou tedy počítány v síti 23 x 8

9 22 výpočtových bodů, celkem tedy pro 506 výpočtových bodů. Výpočtová síť - referenční body v síti - je uvedena na následující situaci. Kromě výpočtové sítě je vyhodnocení provedeno i pro nejbližší objekty obytné zástavby. Jedná se o č.p. 409 v ulici Na Krétě (restaurace U Hrocha) cca 150 m severním směrem a č.p. 407 v ulici Na Břasích ve vzdálenosti také cca 150 m SZ směrem. Body mimo výpočtovou síť jsou označeny jako Jedná se o tyto referenční body: ref. bod umístění objektu (ulice, č.p.) typ objektu počet podlaží odhad výšky horní hrany fasády 1001 Na Krétě, č.p. 409 objekt k bydlení 1 podlažní + podkroví 4 m 1002 Na Břasích, č.p. 407 jiná stavba 1 podlažní + podkroví 4 m 9

10 Situování referenčních bodů mimo síť je zřejmé z následující situace. Jak je uvedeno dále v této rozptylové studii, dle přílohy 15 k vyhlášce 415/2012 se při hodnocení stávající úrovně znečištění vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km. Tyto mapy obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrace za předchozích 5 kalendářních let. Záměr se nachází ve čtverci číslo Výpočtová síť zahrnuje ještě čtverce , a Jako další výpočtové body byly zvoleny středy těchto čtverců. referenční bod (číslo čtverce) X_COORD Y_COORD , , , , , , , ,4 X_COORD souřadnice x systému JTSK Y_COORD souřadnice y systému JTSK Situování čtverců ve vztahu k situování záměru a umístění středu čtverců je zřejmé z následujících situací. 10

11 Ve výpočtové síti a u referenčních bodů představujících středy čtverců byl výpočet proveden ve výšce 1,5 m nad povrchem. U referenčních bodů na budovách se dle metodického pokynu umísťují ve výšce horní hrany fasády. Odhad této výšky pro jednotlivé referenční body je uveden v tabulce výše. 3.5 Znečišťující látky a příslušné imisní limity V následující tabulce uveden souhrn znečišťujících látek uvažovaných ve výpočtu a jejich vypočtených charakteristik. Polutant Hodnocená charakteristika jednotky PM 10 průměrná roční koncentrace maximální denní koncentrace g.m -3 PM 2,5 průměrná roční koncentrace g.m -3 NO 2 průměrná roční koncentrace maximální hodinová koncentrace g.m -3 NO x průměrná roční koncentrace g.m -3 CO maximální denní osmihodinový průměr g.m -3 Hodnoty imisních limitů a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok jsou dány zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (v příloze č. 1 tohoto zákona). Pro znečišťující látky uvažované v rozptylové studii jsou uvedeny v následujících tabulkách. Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok 1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit maximální počet překročení Oxid dusičitý 1 hodina 200 μg.m Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 μg.m -3 0 Oxid uhelnatý maximální denní osmihodinový průměr 1) 10 mg.m -3 0 PM hodin 50 μg.m PM 10 1 kalendářní rok 40 μg.m -3 0 PM 2,5 1 kalendářní rok 25 μg.m -3 0 Poznámka: 1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin. 2. Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Oxidy dusíku 1) 1 kalendářní rok 30 μg.m -3 1) součet objemových poměrů (ppb v ) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého 3.6 Hodnocení úrovní znečištění v předmětné lokalitě Dle přílohy č. 15 vyhlášky 415/2012 Sb. se při hodnocení stávající úrovně znečištění vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km. Tyto mapy obsahují 11

12 v každém čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrace pro všechny znečišťující látky za předchozích 5 kalendářních let, které mají stanovený roční imisní limit. Mapy pětiletých průměrů zveřejňuje ministerstvo na internetových stránkách (prostřednictvím ČHMÚ). Záměr se nachází ve čtverci číslo Výpočtová síť zahrnuje ještě čtverce , a Údaje o klouzavém průměru koncentrací znečišťujících látek uvažovaných v rozptylové studii za předchozích 5 kalendářních let ( ) v těchto čtvercích jsou uvedeny v následující tabulce. Pětileté průměry : CISLO PM10 PM10_M36 PM25 NO2 μg.m ,7 42,9 14,8 12, ,2 45,0 15,2 12, ,3 43,8 14,8 12, ,1 44,9 15,1 12,7 vysvětlivky k tabulce: PM10 PM 10 - roční průměrná koncentrace [μg.m -3 ] PM10_M36 PM nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce [μg.m -3 ] PM25 PM 2,5 - roční průměrná koncentrace [μg.m -3 ] NO2 NO 2 - roční průměrná koncentrace [μg.m -3 ] Podle výše uvedené tabulky leží tedy širší zájmové území v ploše s následujícími hodnotami koncentrací: g/m 3 PM 10 - roční průměrná koncentrace 22,7-24,2 PM nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním 42,9-45,0 roce PM 2,5 - roční průměrná koncentrace 14,8-15,2 NO 2 - roční průměrná koncentrace 12,0-12,9 Toto je dokumentováno na následujících situacích - výřezy z map pětiletých průměrů ( ): PM 10 - roční průměr (µg/m 3 ) PM nejvyšší 24hod. koncentrace (µg/m 3 ) 12

13 PM 2,5 - roční průměr (µg/m 3 ) NO 2 - roční průměr (µg/m 3 ) Pro maximální denní osmihodinový průměr koncentrace CO, hodinové koncentrace NO 2 a roční koncentrace NO x nejsou mapy pětiletých průměrů k dispozici. Nejbližší měřící stanice ČHMÚ, na kterých se tyto znečišťující látky měří, jsou stanice Beroun (vlastník ČHMÚ) a Tobolka-Čertovy schody (vlastník Vápenka Čertovy schody, a.s., v provozu od ). Charakteristika těchto stanic je uvedena v následujících tabulkách. Beroun - kód lokality SBER Klasifikace EOI typ stanice typ zóny charakteristika zóny Doplňující údaje Terén Krajina Reprezentativnost Umístění Tobolka-Čertovy schody - kód lokality STCS dopravní městská obytná; obchodní; průmyslová rovina, velmi málo zvlněný terén zelená plocha v intravilánu (park, lesopark) okrskové měřítko (0.5 až 4 km) Stanice je umístěna v bytové zástavbě s velkou hustotou automobilového provozu Klasifikace EOI typ stanice pozaďová typ zóny venkovská charakteristika zóny zemědělská; přírodní Doplňující údaje Terén horní nebo střední část strmějšího svahu (nad 8%) Krajina zemědělská půda, trvalý travní porost Reprezentativnost oblastní měřítko - městské nebo venkov (4-50 km) Umístění Volná travnatá plocha asi 50 m od nejbližší vzrostlé vegetace (stromy) Dále uvádíme údaje ze Souhrnného ročního tabelárního přehledu Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika za roky 2008 až 2012 pro tyto stanice (dle údajů ČHMÚ). 13

14 NO 2 - hodinové koncentrace Max. 19 MV Max. 19 MV Beroun Tobolka-Čertovy schody µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m ,2 98, ,7 96,6 73,5 57, ,4 114,2 88,8 68, ,0 105,4 97,2 66, ,3 91,8 72,5 52,0 průměr 137,1 101,3 83,0 61,1 vysvětlivky: Max. - hodinové maximum v roce 19 MV nejvyšší hodnota v kalendářním roce CO - 8hod. maximum v roce NO x - roční koncentrace SBER STCS SBER STCS µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m ,6-84, , ,3 76,1 14, , ,9 89,9 16, , ,7 82,9 16, , ,1 77,1 14,4 průměr 2 262, ,0 82,1 15,4 vysvětlivky: SBER: Beroun STCS: Tobolka-Čertovy schody Podle imisních map z grafických ročenek ČHMÚ pro roky 2008 až 2012 leží sledované území v ploše s roční koncentrací NO x 19,5 případně 19,5-24 µg/m Výsledky rozptylové studie 4.1 Stručný komentář hodnotící budoucí úrovně znečištění ovzduší a předpoklad plnění imisních limitů Rozptylová studie řeší příspěvky posuzovaného záměru ke stávajícímu stavu. Jak již bylo výše uvedeno, dle přílohy č. 15 vyhlášky 415/2012 Sb. se při hodnocení stávající úrovně znečištění vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km. Tyto mapy obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrace za 5 kalendářních let. V současné době jsou na internetových stránkách ČHMÚ zveřejněny mapy za období Záměr se nachází ve čtverci číslo , výpočtová síť v této rozptylové studii zahrnuje ještě čtverce , a V následujícím hodnocení se vychází z těchto map. Pokud pro danou znečišťující látku nejsou mapy k dispozici (maximální denní osmihodinový průměr koncentrace CO, hodinové koncentrace NO 2 a roční koncentrace NO x ), vychází se při hodnocení z údajů z nejbližších měřících stanic (Beroun a Tobolka-Čertovy schody) případně z imisních map z grafických ročenek ČHMÚ (roční koncentrace NO x ). 14

15 4.1.1 Vyhodnocení příspěvků suspendovaných částic PM 10 k imisní zátěži zájmového území Pro PM 10 jsou zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší stanoveny imisní limity pro dobu průměrování 1 kalendářní rok a 24 hodin. Roční koncentrace PM 10 : Imisní limit je 40 μg.m -3 (doba průměrování 1 kalendářní rok). Výsledky rozptylové studie ve srovnání s průměry za předchozích 5 kalendářních let ( , průměrná roční koncentrace) jsou zřejmé z následující tabulky. číslo stávající kvalita ovzduší čtverce pětiletý průměr příspěvky záměru výsledný stav µg/m 3 µg/m 3 µg/m ,7 0, , ,2 0, , ,3 0, , ,1 0, ,10 Co se týká příspěvků v bodech pravidelné výpočtové sítě, je příspěvek PM 10 k imisní zátěži z hlediska ročního aritmetického průměru maximálně 0,0022 g.m -3, u nejbližších obytných objektů maximálně 0,00024 μg/m 3 (bod 1002). Ve stávajícím stavu lze z hlediska průměrných pětiletých ročních koncentrací PM 10 území charakterizovat úrovní 22,7 μg.m -3 (čtverec ). Příspěvek záměru ve středu tohoto čtverce je 0,00041 μg.m -3. Vypočtené změny proti stávajícímu stavu realizací záměru jsou minimální. Záměr prakticky nemá vliv na průměrnou roční imisní koncentraci PM 10 a výsledná hodnota je stále velmi výrazně pod imisním limitem - 40 μg.m -3. V zájmovém území by se i po realizaci záměru roční průměrná koncentrace PM 10 pohybovala do 57 % imisního limitu. Lze tedy s jistotou předpokládat, že nebude z titulu provozu záměru docházet k překračování imisního limitu představovaného ročním aritmetickým průměrem pro PM 10. Krátkodobé koncentrace PM 10 : Imisní limit je 50 μg.m -3 (doba průměrování 24 hodin) s tolerancí překračování 35 x ročně. Výsledky rozptylové studie ve srovnání s průměry za předchozích 5 kalendářních let ( , maximální 24-hodinová koncentrace) jsou zřejmé z následující tabulky. číslo čtverce stávající kvalita ovzduší pětiletý průměr nejvyšší hodnota příspěvky záměru max. denní hodnota 15 výsledný stav µg/m 3 µg/m 3 µg/m ,9 0,157 43, ,0 0,174 45, ,8 0,106 43, ,9 0,104 45,00 V této souvislosti je nutno konstatovat, že program Symos umí spočítat krátkodobé koncentrace za nejméně příznivých podmínek, které v daném roce, nebo dokonce za celou dobu provozu nemusí nastat. Jak je uvedeno výše, imisní limit je dán hodnotou 50 µg/m 3, s tolerancí 35 hodnot, rozhodující je tedy 36-tá hodnota. Ve sloupci stávající kvalita je uvedena 36-tá max. 24-hodinová koncentrace, přičemž rozptylová studie uvádí hodnoty max. 24-hodinová koncentrace za nejméně příznivých

16 podmínek, tj. podmínek které v daném roce, příp. i za mnohem delší období nemusí nastat. 36-tá max. 24-hodinová koncentrace je pochopitelně významně nižší než max. 24-hodinová koncentrace. I přes tuto nesrovnatelnost lze konstatovat, že realizací záměru nedojde zaznamenatelné změně z hlediska krátkodobých koncentrací PM 10. Co se týká příspěvků v bodech pravidelné výpočtové sítě, je příspěvek PM 10 k imisní zátěži z hlediska denního aritmetického průměru maximálně 0,383 g.m -3, u nejbližších obytných objektů maximálně 0,0631 μg/m 3 (bod 1002). I v tomto případě se z hlediska výpočtového programu Symos jedná o vypočtenou max. hodnotu za nejméně příznivých podmínek, která za celou dobu provozu nemusí nastat. Ve stávajícím stavu lze z hlediska průměrných pětiletých koncentrací PM 10 (36-tá max. denní hodnota) území charakterizovat úrovní 42,9 μg.m -3 (čtverec ). Příspěvek záměru ve středu tohoto čtverce je 0,157 μg.m-3 (max. denní hodnota) a výsledná hodnota je stále velmi výrazně pod imisním limitem - 50 μg.m -3. Vypočtené změny proti stávajícímu stavu realizací záměru jsou minimální. Nelze tedy očekávat, že realizace záměru by měla být příčinou překračování krátkodobého imisního limitu pro tuto škodlivinu v zájmovém území Vyhodnocení příspěvků suspendovaných částic PM 2,5 k imisní zátěži zájmového území Pro PM 2,5 je zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší stanoven imisní limit pro dobu průměrování 1 kalendářní rok. Roční koncentrace PM 2,5 : Imisní limit je 25 μg.m -3 (doba průměrování 1 kalendářní rok). Imisní limit platí od Výsledky rozptylové studie ve srovnání s průměry za předchozích 5 kalendářních let ( , průměrná roční koncentrace) jsou zřejmé z následující tabulky. číslo stávající kvalita ovzduší čtverce pětiletý průměr příspěvky záměru výsledný stav µg/m 3 µg/m 3 µg/m ,8 0, , ,2 0, , ,8 0, , ,1 0, ,10 Co se týká příspěvků v bodech pravidelné výpočtové sítě, je příspěvek PM 2,5 k imisní zátěži z hlediska ročního aritmetického průměru maximálně 0,0015 g.m -3, u nejbližších obytných objektů maximálně 0,00017 μg/m 3 (bod 1002). Ve stávajícím stavu lze z hlediska průměrných pětiletých ročních koncentrací PM 2,5 území charakterizovat úrovní 14,8 μg.m -3 (čtverec ). Příspěvek záměru ve středu tohoto čtverce je 0,00028 μg.m -3. Vypočtené změny proti stávajícímu stavu realizací záměru jsou nepatrné. Záměr prakticky nemá vliv na průměrnou roční imisní koncentraci PM 2,5 a výsledná hodnota je stále velmi výrazně pod imisním limitem - 25 μg.m -3. V zájmovém území by se i po realizaci záměru roční průměrná koncentrace PM 2,5 pohybovala do 60 % imisního limitu. Lze tedy s jistotou předpokládat, že nebude z titulu provozu záměru docházet k překračování imisního limitu představovaného ročním aritmetickým průměrem pro PM 2,5. 16

17 4.1.3 Vyhodnocení příspěvků oxidů dusíku k imisní zátěži zájmového území Co se týká oxidů dusíku, jsou zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší stanoveny jednak imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí pro NO 2 (pro dobu průměrování 1 kalendářní rok a 1 hodina) a dále imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů pro NO x (pro dobu průměrování 1 kalendářní rok). Roční koncentrace NO 2 : Imisní limit je 40 μg.m -3 (doba průměrování 1 kalendářní rok). Výsledky rozptylové studie ve srovnání s průměry za předchozích 5 kalendářních let ( , průměrná roční koncentrace) jsou zřejmé z následující tabulky. číslo stávající kvalita ovzduší čtverce pětiletý průměr příspěvky záměru výsledný stav µg/m 3 µg/m 3 µg/m ,0 0, , ,9 0, , ,3 0, , ,7 0, ,70 Co se týká příspěvků v bodech pravidelné výpočtové sítě, je příspěvek NO 2 k imisní zátěži z hlediska ročního aritmetického průměru maximálně 0,0013 g.m -3, u nejbližších obytných objektů maximálně 0,00014 μg/m 3 (bod 1002). Ve stávajícím stavu lze z hlediska průměrných pětiletých ročních koncentrací NO 2 území charakterizovat úrovní 12,0 μg.m -3 (čtverec ). Příspěvek záměru ve středu tohoto čtverce je 0,00031 μg.m -3. Vypočtené změny proti stávajícímu stavu realizací záměru jsou minimální. Záměr prakticky nemá vliv na průměrnou roční imisní koncentraci NO 2 a výsledná hodnota je stále velmi výrazně pod imisním limitem - 40 μg.m -3. V zájmovém území by se i po realizaci záměru roční průměrná koncentrace NO 2 pohybovala do 30 % imisního limitu. Lze tedy s jistotou předpokládat, že nebude z titulu provozu záměru docházet k překračování imisního limitu představovaného ročním aritmetickým průměrem pro NO 2. Krátkodobé koncentrace NO 2 : Imisní limit je 200 μg.m -3 (doba průměrování 1 hodina) s tolerancí překračování 18 x ročně. Mapy pětiletých průměrů pro krátkodobou koncentraci NO 2 nejsou zpracovány. Nejblíže Hýskovu se NO 2 měří na stanicích Beroun a Tobolka-Čertovy schody. Na stanici Beroun byla za posledních 5 let ( ) naměřena průměrná hodnota maximální hodinové koncentrace 137,1 μg.m -3 a průměrná 19. nejvyšší hodnota v kalendářním roce 101,3 μg.m -3. Na stanici Tobolka-Čertovy schody byla od začátku měření ( ) naměřena průměrná hodnota maximální hodinové koncentrace 83,0 μg.m -3 a průměrná 19. nejvyšší hodnota v kalendářním roce 61,1 μg.m -3. Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.1. Metoda, typ modelu, v nové metodice modelu SYMOS 97, aktualizace 2013 je upraven vztah pro výpočet přeměny NO na NO 2. Při výpočtu koncentrací NO 2 se vypočtou koncentrace NO 2 z emisí NO 2 a příspěvek koncentrací NO 2 z emisí NO. Výsledná koncentrace je pak součtem obou vypočtených koncentrací. Pro maximální koncentrace se jedná o koncentraci při konkrétní třídě stability ovzduší, rychlosti větru a směru větru a je tedy problém tyto hodnoty sčítat. Pro účely porovnání s imisním limitem byly tyto hodnoty sečteny bez ohledu na třídu stability, rychlost větru a směr větru. Z hlediska vypočtených příspěvků k aritmetickému průměru za 1 h pro NO 2 je ve výpočtové síti dosažena maximální koncentrace 1,54 g.m -3, u nejbližších obytných objektů 17

18 maximálně 0,29 μg/m 3 (body 1001 i 1002) a ve středu čtverce, ve kterém se záměr nachází 0,68 g.m -3 (čtverec ). Jedná o vypočtenou max. hodnotu za nejméně příznivých podmínek, která v daném roce, příp. i za celou dobu provozu, nemusí nastat. Rozhodující pro plnění imisního limitu je 19-tá nejvyšší hodnota, kterou program Symos neumí zatím přímo spočítat. Vzhledem k vypočteným příspěvkům záměru lze s jistotou předpokládat, že z titulu provozu záměru nedojde k překračování imisního limitu představovaného aritmetickým průměrem/1 hod. pro NO 2. Roční koncentrace NO x : Imisní limit pro ochranu ekosystémů je 30 μg.m -3 (doba průměrování 1 kalendářní rok). Mapy pětiletých průměrů pro roční koncentraci NO x nejsou zpracovány. Nejblíže Hýskovu se NO x měří na stanicích Beroun a Tobolka-Čertovy schody. Na stanici Beroun byla za posledních 5 let ( ) naměřena průměrná hodnota roční koncentrace 82,1 μg.m -3 (dopravní, městská stanice). Na stanici Tobolka-Čertovy schody byla od začátku měření (r ) naměřena průměrná hodnota roční koncentrace 15,4 μg.m - 3 (pozaďová, venkovská stanice). Podle imisních map z grafických ročenek ČHMÚ pro roky 2008 až 2012 leží sledované území v ploše s roční koncentrací NO x 19,5 případně 19,5-24 µg/m 3. Z hlediska vypočtených příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru pro NO x je ve výpočtové síti dosažena maximální koncentrace 0,0177 g.m -3, u nejbližších obytných objektů maximálně 0,00198 μg/m 3 (bod 1002) a ve středu čtverců maximálně 0,00621 g.m -3. Příspěvek záměru k imisnímu pozadí je nevýznamný a pohybuje se na úrovni 0,06 % imisního limitu pro ochranu ekosystémů. Lze tedy s jistotou předpokládat, že z titulu provozu záměru nebude docházet k překračování imisního limitu pro ochranu ekosystémů představovaného ročním aritmetickým průměrem pro NO x Vyhodnocení příspěvků oxidu uhelnatého k imisní zátěži zájmového území Pro CO je zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší stanoven imisní limit pro dobu průměrování maximální denní osmihodinový průměr. Krátkodobé koncentrace CO: Imisní limit je ve výši 10 mg.m -3, tj g.m -3 (doba průměrování maximální denní osmihodinový průměr). Tento maximální denní osmihodinový průměr se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Jak již bylo výše uvedeno, mapa úrovně znečištění za předchozích 5 kalendářních let není pro CO k dispozici. Nejblíže Hýskovu se CO měří na stanicích Beroun a Tobolka- Čertovy schody. Na stanici Beroun byla za posledních 5 let ( ) naměřena průměrná hodnota 8hod. maxima v roce 2 262,7 μg.m -3. Na stanici Tobolka-Čertovy schody byla od začátku měření (r ) naměřena průměrná hodnota 8hod. maxima v roce 2 760,0 μg.m -3. Nárůst příspěvku CO k imisní zátěži z hlediska maximálního denního osmihodinového průměru jsou v bodech výpočtové sítě maximálně 3,32 g.m -3, u nejbližšího obytného objektu 1,15 μg/m 3 (bod 1002) a ve středu čtverce, ve kterém se záměr nachází 1,35 g.m -3 (čtverec ). Z hlediska výpočtového programu Symos se jedná o vypočtenou max. hodnotu za nejméně příznivých podmínek, která za celou dobu provozu nemusí nastat. Příspěvek záměru k imisnímu pozadí je tedy nevýznamný a lze tedy s jistotou předpokládat, že z titulu provozu záměru nebude docházet k překračování imisního limitu představovaného maximálním denním osmihodinovým průměrem pro CO. 18

19 4.2 Tabulková forma výsledů rozptylové studie Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97 verze 2006 jsou sumarizovány v následujících tabulkách. V tabulce jsou vždy uvedena maxima a minima ve výpočtové síti a hodnoty v referenčních bodech mimo výpočtovou síť (obytné objekty a středy čtverců). Příspěvky k imisní zátěži PM 10 - průměrná roční koncentrace (μg.m -3 ) Body výpočtové sítě minimum maximum 4,18E-07 0,0022 Bod mimo výpočtovou síť , , , , , ,00017 Příspěvky k imisní zátěži PM 10 - maximální denní koncentrace (μg.m -3 ) Body výpočtové sítě minimum maximum 0, ,383 Bod mimo výpočtovou síť , , , , , ,104 Příspěvky k imisní zátěži PM 2,5 - průměrná roční koncentrace (μg.m -3 ) Body výpočtové sítě minimum maximum 2,91E-07 0,0015 Bod mimo výpočtovou síť , , , , , ,

20 Příspěvky k imisní zátěži NO 2 - průměrná roční koncentrace (μg.m -3 ) * Body výpočtové sítě minimum maximum 1,80E-07 0,00130 Bod mimo výpočtovou síť , , , , , ,00016 * - jedná se o součet koncentrací vypočtených z koncentrací NO 2 a NO - viz komentář v předchozí kapitole Příspěvky k imisní zátěži NO 2 - maximální hodinová koncentrace (μg.m -3 ) Jak již bylo uvedeno v kapitole výše, při výpočtu koncentrací NO 2 se vypočtou koncentrace NO 2 z emisí NO 2 a příspěvek koncentrací NO 2 z emisí NO. Výsledná koncentrace je pak součtem obou vypočtených koncentrací. Pro maximální koncentrace se jedná o koncentraci při konkrétní třídě stability ovzduší, rychlosti větru a směru větru. Dále jsou tedy uvedeny hodnoty z obou výpočtů samostatně. Imisní koncentrace NO 2 z emisních koncentrací NO 2 Body výpočtové sítě č. ref. bodu koncentrace μg.m -3 třída stability rychlost větru směr větru maximální koncentrace 426 1, ,5 15 minimální koncentrace 358 3,76E Body mimo výpočtovou síť č. ref. koncentrace třída bodu μg.m -3. stability rychlost větru směr větru , , , , , , , , , , , ,5 230 Imisní koncentrace NO 2 z emisních koncentrací NO Body výpočtové sítě č. ref. bodu koncentrace μg.m -3 třída stability rychlost větru směr větru maximální koncentrace 269 0, ,5 219 minimální koncentrace 358 2,01E

21 Body mimo výpočtovou síť č. ref. koncentrace třída bodu μg.m -3 stability rychlost větru směr větru , , , , , , , , , , ,5 230 V následující tabulce jsou uvedeny minimální a maximální hodnoty pro součet imisních koncentrací z obou výpočtů (bez ohledu na třídu stability, rychlost větru a směr větru) - koncentrace v μg.m -3. Tyto hodnoty jsou použity pro porovnání výsledků rozptylové studie s imisním limitem. Body výpočtové sítě minimum maximum 3,96E-04 1,54 Bod mimo výpočtovou síť , , , , , ,52 Příspěvky k imisní zátěži NO x - průměrná roční koncentrace (μg.m -3 ) Body výpočtové sítě minimum maximum 3,40E-06 0,0177 Bod mimo výpočtovou síť , , , , , ,00143 Příspěvky k imisní zátěži CO - maximální denní osmihodinový průměr (μg.m -3 ) Body výpočtové sítě minimum maximum 0,16 3,32 21

22 Bod mimo výpočtovou síť , , , , , , Kartografická interpretace výsledků rozptylové studie Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97 verze 2006 jsou sumarizovány v mapových zobrazeních pro jednotlivé znečišťující látky a charakteristiky (měřítko 1 : ). 22

23 4.3.1 Příspěvky záměru k imisní zátěži PM 10 - průměrná roční koncentrace (μg.m -3 ) 23

24 4.3.2 Příspěvky záměru k imisní zátěži PM 10 - maximální denní koncentrace (μg.m -3 ) 24

25 4.3.3 Příspěvky záměru k imisní zátěži PM 2,5 - průměrná roční koncentrace (μg.m -3 ) 25

26 4.3.4 Příspěvky k imisní zátěži NO 2 - průměrná roční koncentrace (μg.m -3 ) 26

27 4.3.5 Příspěvky záměru k imisní zátěži NO 2 - maximální hodinová koncentrace (μg.m -3 ) pozn. vzhledem k tomu, že program SYMOS 97, verze 2013 neumí vytvořit izolinie ze dvou souborů (výpočet imisní koncentrace NO 2 z emisí NO 2 a NO ve dvou samostatných výpočtech), byly izolinie vytvořeny až po provedení součtu obou vypočtených imisních koncentraci NO 2. Mapa izolinií je zatížena chybou, neboť pro maximální koncentrace se jedná o koncentraci při konkrétní třídě stability ovzduší, rychlosti větru a směru větru a hodnoty tedy nelze sčítat. 27

28 4.3.6 Příspěvky k imisní zátěži NO x - průměrná roční koncentrace (μg.m -3 ) 28

29 4.3.7 Příspěvky záměru k imisní zátěži CO - maximální denní osmihodinový průměr (μg.m -3 ) 29

30 5. Návrh kompenzačních opatření Kompenzační opatření se vztahují na situace uvedené v 11 odst. 5 zákona 201/2012 Sb. V tomto odstavci zákona je uvedeno, že pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle 11 odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok (body 1 a 3 přílohy č. 1 zákona) nebo je jeho hodnota v oblasti již překročena, lze vydat souhlasné závazné stanovisko dle 11 odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. b) pouze při současném uložení opatření zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující látku. Dle 11 odst. 6 zákona 201/2012 Sb. se k posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů, použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km 2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty zveřejňuje MŽP. V současné době jsou zveřejněny hodnoty za období Posuzovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší - krematorium pro domácí zvířata - je vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší (bod přílohy 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.) a nejsou pro něj vyžadována kompenzační opatření. Kompenzační opatřen se tedy v souladu s platnou legislativou nenavrhují. 6. Závěrečné hodnocení Na základě vyhodnocení budoucí úrovně znečištění ovzduší provedené v kapitole 4.1 této rozptylové studie lze učinit závěr, že záměr ve stávajícím areálu firmy SAVAS spol. s r.o. je ve vztahu ke zjištěným hodnotám imisní zátěže akceptovatelný. 7. Seznam použitých podkladů Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší Vyhláška 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování ovzduší a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů SYMOS 97, Věstník MŽP, ročník 1998, částka 3, Dodatek č. 1 k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší z bodových, plošných a mobilních zdrojů SYMOS 97, Věstník MŽP, ročník XIII, částka 4, duben 2003 Metodický pokyn MŽP, OOV pro vypracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší včetně příloh: Příloha 1 - Metodická příručka modelu SYMOS97 - aktualizace 2013 Příloha 2 - Metodika výpočtu podílu velikostních frakcí částic PM 10 a PM 2,5 v emisích tuhých znečišťujících látek a výpočtu podílu emisí NO 2 v NO x 30

31 Příloha 3 - Metodika výpočtu nesuspendovaných částic tuhých znečišťujících látek z povrchu zpevněných komunikací Věstník MŽP 8/2003 Koncept oznámení, Středisko odpadů Mníšek s.r.o., únor 2014 Internetový portál ČHMÚ - ovzduší - OZKO Podklady a informace od oznamovatelky Databáze Střediska odpadů Mníšek s r.o. Zpracovali: Ing. Ivana Lundáková Ing. Josef Tomášek, CSc. 31

Metodický pokyn ke zpracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb.

Metodický pokyn ke zpracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb. Metodický pokyn ke zpracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb. Ochrana ovzduší ve státní správě VIII, teorie a praxe Alena Kacerovská 19. listopadu 2013, Plzeň ÚVOD

Více

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o.

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Rozptylová studie umístění záměru zpracovala: Ing. Ivana Lundáková (držitelka autorizace dle 19 zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 7232/876/OPVŽP/99 ze dne

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. člen skupiny TESO ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. E/4848/2017/RS

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. člen skupiny TESO ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. E/4848/2017/RS TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. člen skupiny TESO ROZPTYLOVÁ STUDIE č. E/4848/2017/RS Příprava stavby plynových kotelen v Orlové Zadavatel: TZB Orlová s.r.o. Slezská 1288 735 14 Orlová

Více

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové Požadavky na zpracování rozptylových studií Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové Obsah Účel rozptylové studie Legislativní rámec Autorizace ke zpracování rozptylových studií

Více

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe (dopad stavby silnice prodloužená Rudná-hranice okr. Opava ) Vladimíra Volná Co je rozptylovástudie a pročse zpracovává - Modelové výpočty koncentrací znečišťujících

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. JIŘÍ BARTA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav 8. Závěr Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži souvisejících s uvažovaným provozem Paralelní dráhy RWY06R/24L letiště Praha Ruzyně. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin

Více

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Platné znění části zákona s vyznačením změn Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1

Více

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová 26. března 2013 Hradec Králové

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová 26. března 2013 Hradec Králové Požadavky na zpracování rozptylových studií Kateřina Sukdolová 26. března 2013 Hradec Králové Obsah Účel rozptylové studie Legislativní rámec Autorizace ke zpracování rozptylových studií Požadavky na obsah

Více

OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2014 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel

Více

AKTUALIZACE 2009 Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje včetně Programového dodatku. (Aktualizace PZKO PK)

AKTUALIZACE 2009 Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje včetně Programového dodatku. (Aktualizace PZKO PK) CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY AKTUALIZACE 2009 Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje včetně Programového dodatku (Aktualizace PZKO PK) PŘÍLOHA B Mapová příloha Hustota

Více

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Zpracoval: ing. Pavel Cetl Brno, červenec 2013 Obsah OBSAH...3

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Březiněves B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Březiněves B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

EMISNÍ VSTUPY + EMISNÍ FAKTORY SEMINÁŘ ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

EMISNÍ VSTUPY + EMISNÍ FAKTORY SEMINÁŘ ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ EMISNÍ VSTUPY + EMISNÍ FAKTORY SEMINÁŘ ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ Praha 17. října 2017 Obsah Požadavky legislativy Emisní vstupy Emisní faktory Požadavky legislativy Příloha č.

Více

I/65 Křižovatka Dobrá Voda

I/65 Křižovatka Dobrá Voda 20.1.d I/65 Křižovatka Dobrá Voda Rozptylová studie Zpracoval: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č. osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo dne

Více

Meteorologické minimum

Meteorologické minimum Meteorologické minimum Stabilitně a rychlostně členěné větrné růžice jako podklad pro zpracování rozptylových studií Bc. Hana Škáchová Oddělení modelování a expertíz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ

Více

EHC CZECH s.r.o. - Podnikatelský inkubátor KANOV 3. etapa, Karlovy Vary

EHC CZECH s.r.o. - Podnikatelský inkubátor KANOV 3. etapa, Karlovy Vary EHC CZECH s.r.o. - Podnikatelský inkubátor KANOV 3. etapa, Karlovy Vary Rozptylová studie Zhotovitel: RNDr. Jaroslav Růžička Arbesova 1014/10 360 17 Karlovy Vary Zpracovatel: RNDr. Marcela Zambojová držitelka

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Název lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Kromě meteorologických podmínek má na koncentrace suspendovaných

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

ROZPTYLOVÁ STUDIE INVESTOR A PROVOZOVATEL ZÁMĚR OBJEKT ALTERNATIVNÍHO ODCHOVU KUŘIC A CHOVU NOSNIC, OSLUCHOV

ROZPTYLOVÁ STUDIE INVESTOR A PROVOZOVATEL ZÁMĚR OBJEKT ALTERNATIVNÍHO ODCHOVU KUŘIC A CHOVU NOSNIC, OSLUCHOV ROZPTYLOVÁ STUDIE zpracovaná jako podklad pro zpracování oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Obsah: Úvod 1. Zadání rozptylové studie 2. Použitá metodika výpočtu 3. Vstupní údaje 4. Výsledky rozptylové studie 5. Navržená kompenzační opatření 6.

Obsah: Úvod 1. Zadání rozptylové studie 2. Použitá metodika výpočtu 3. Vstupní údaje 4. Výsledky rozptylové studie 5. Navržená kompenzační opatření 6. Rozptylová studie zpracovaná dle metodiky SYMOS 97, jako podklad pro vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje podle 11 odstavce 2) písmene b), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 21 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 21 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V BOLATICÍCH 12. 12. 211 27. 1. 212 Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. Blanka Krejčí Lokalita CZ I - Bolatice Měření 12. 12. 211-27. 1.

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Rozptylová

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Čakovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Čakovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017,

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017, Zákony pro lidi Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment//down/2ornajbenuwz) II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne.2017, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Více

Novinky v legislativě pro autorizované měření emisí novela 452/2017 Sb.

Novinky v legislativě pro autorizované měření emisí novela 452/2017 Sb. Seminář KONEKO 16. 1. 2018 Novinky v legislativě pro autorizované měření emisí novela 452/2017 Sb. Ing. Robert Kičmer oddělení spalovacích zdrojů a paliv odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah přednášky: Důvody

Více

Návrh postupu pro stanovení četnosti překročení 24hodinového imisního limitu pro suspendované částice PM 10

Návrh postupu pro stanovení četnosti překročení 24hodinového imisního limitu pro suspendované částice PM 10 Návrh postupu pro stanovení četnosti překročení 24hodinového imisního limitu pro suspendované částice PM 1 Tento návrh byl vypracován v rámci projektu Technologické agentury ČR č. TA23664 Souhrnná metodika

Více

Tvorba map znečišťujících látek se zaměřením na benzo(a)pyren. Jan Horálek

Tvorba map znečišťujících látek se zaměřením na benzo(a)pyren. Jan Horálek Tvorba map znečišťujících látek se zaměřením na benzo(a)pyren Jan Horálek Motivace nový Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. 11 odst. 6: K posouzení, zda dochází k překročení některého imisních limitů

Více

Technická zpráva č. 0805/011

Technická zpráva č. 0805/011 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina Technická zpráva č. 0805/011 Vypracoval:................... Ing. Vladimír Závodský autorizace ke zpracování rozptylových studií č. 300275a/740/05/06

Více

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15 Zadavatel: Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., Jana Weisse 1219, 514 01 Jilemnice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala:

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních

Více

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105.

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.2.101 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Více

Ing. Václav Píša, CSc. Autor

Ing. Václav Píša, CSc. Autor Ing. Václav Píša, CSc. Autor Mgr. Radek Jareš Mgr. Jan Karel Organizace ATEM - Atelier ekologických modelů Název textu Modelové výpočty kvality ovzduší Blok BK6 - Modelové hodnocení imisní zátěže Datum

Více

VGP Park hala H4 a H5, Hrádek nad Nisou ROZPTYLOVÁ STUDIE

VGP Park hala H4 a H5, Hrádek nad Nisou ROZPTYLOVÁ STUDIE ROZPTYLOVÁ STUDIE VGP Park Hrádek nad Nisou hala H4 a H5 na p.č. 1594/52 a 1594/1 k. ú. Hrádek nad Nisou Umístění : Provozovatel : Průmyslová zóna Hrádek nad Nisou, Vlámská 801, 463 34 Hrádek nad Nisou,

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

ZÁKON č. 201/2012 Sb. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE

ZÁKON č. 201/2012 Sb. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE ZÁKON č. 201/2012 Sb. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář Aktuální legislativa ochrany ovzduší a její dopady do praxe, Praha 5. 12. 2013 HLAVNÍ ZMĚNY

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013 Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Nástroje omezující emise znečišťujících

Více

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 2. Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č.112/2004

Více

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.2.101 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Více

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.2.101 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Více

Nové požadavky na zpracování odborných posudků Seminář Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Nové požadavky na zpracování odborných posudků Seminář Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. Nové požadavky na zpracování odborných posudků Seminář Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. 16.1.2018, Praha 11 odst. 8 zákona Odborné posudky - Odborný posudek se vypracovává ke stanoviskům dle 11 odst. 2

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01B15A7* Čj: MSK 175066/2013 Sp. zn.: ŽPZ/430/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX017QRQK* Čj: MSK 35288/2013 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Koloničná, Ph.D. Odbor: Odbor životního

Více

1. ZADÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE POUŽITÁ METODIKA VÝPOČTU VSTUPNÍ ÚDAJE VÝSLEDKY ROZPTYLOVÉ STUDIE...12

1. ZADÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE POUŽITÁ METODIKA VÝPOČTU VSTUPNÍ ÚDAJE VÝSLEDKY ROZPTYLOVÉ STUDIE...12 OBSAH: 1. ZADÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE...4 2. POUŽITÁ METODIKA VÝPOČTU...4 3. VSTUPNÍ ÚDAJE...5 3.1. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU... 5 3.2. ÚDAJE O ZDROJÍCH... 5 3.2.1. Modelované činnosti... 6 3.2.2. Emisní bilance...

Více

MŽP odbor ochrany ovzduší

MŽP odbor ochrany ovzduší MŽP odbor ochrany ovzduší Nařízení vlády č. 146/2007 Sb. O emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Kategorizace stacionárních spalovacích

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Vinoř B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Vinoř B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Dubeč B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Dubeč B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Rozptylová studie. č.: 18/2012 č. zakázky: 12218. Pro záměr: Centrum obchodu a služeb Brno - Bystrc. Objednatel:

Rozptylová studie. č.: 18/2012 č. zakázky: 12218. Pro záměr: Centrum obchodu a služeb Brno - Bystrc. Objednatel: Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc tel. 585 203 166, fax: 585 203 169 Počet výtisků: 6 Počet stran: 25 Počet příloh: 10 Digitální verze: 1 č.: 18/2012 č. zakázky: 12218 Pro záměr:

Více

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ):

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ): Strana 4178 Sbírka zákonů č. 330 / 2012 Částka 121 330 VYHLÁŠKA ze dne 8. října 2012 o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Tepelné zpracování odpadu

Tepelné zpracování odpadu Seminář KONEKO: Prováděcí vyhláška 415/2012 Sb., metodické pokyny a stanoviska MŽP k zákonu o ovzduší Tepelné zpracování odpadu Mgr. Pavel Gadas odbor ochrany ovzduší, MŽP Obecný legislativní rámec Národní

Více

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi Praha 21. 5. 2014 Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace:

Více

Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech

Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech Vladimíra Volná ODDĚLENÍ OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ, ČHMÚ/OSTRAVA Konference Lysá hora 120 let meteorologických měření a pozorování, 14. 15. 6. 2017 Vývoj

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Rozptylová studie náhradní zdroje vypracoval: RNDr. Tomáš

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR)

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Faktory větrné eroze povrchu hald Nízké rychlosti větru špatné rozptylové podmínky, ale

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Část díla: Pořizovatel: Územní plán Liberec - Koncept Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Magistrát města Liberec

Více

Generální rozptylová studie Jihomoravského Kraje. Rozptylová studie pro posouzení stávajícího imisního zatížení na území Jihomoravského kraje

Generální rozptylová studie Jihomoravského Kraje. Rozptylová studie pro posouzení stávajícího imisního zatížení na území Jihomoravského kraje Generální rozptylová studie Jihomoravského Kraje Rozptylová studie pro posouzení stávajícího imisního zatížení na území Jihomoravského kraje Autorský tým Mgr. Jakub Bucek Bucek s.r.o. Dr. Robert Skeřil

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

EKOMONITOR BRNO HRADEC KRÁLOVÉ

EKOMONITOR BRNO HRADEC KRÁLOVÉ EKOMONITOR BRNO HRADEC KRÁLOVÉ 11. 12. 1. 2017 ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší Ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkového

Více

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR Jana Šimková, Robert Skeřil, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Smogová situace je podle zákona

Více

Změna užívání části přízemní haly "B" ve skladovém areálu firmy Pragoholding, a.s. k.ú. Horní Počernice

Změna užívání části přízemní haly B ve skladovém areálu firmy Pragoholding, a.s. k.ú. Horní Počernice HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pragoholding a.s. Ing.arch. Michaela Pospíšilová Ve Žlíbku 1849/2a 19300 Praha 9 - Horní Počernice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/

Více

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZADÁNÍ MODELOVÉHO HODNOCENÍ Zadal: Lafarge Cement, a. s., Čížkovice Vypracoval: ATEM Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II Příloha II Posouzení a doplnění Zprávy o zónách a aglomeracích v České republice MŽP listopad 2005, část: zóna Ústecký kraj ASCEND s.r.o. Strana 1 (celkem 8) 1. Posouzení Zpráva o zónách a aglomeracích

Více

Využití rozptylových studií pro hodnocení zdravotních rizik. MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha

Využití rozptylových studií pro hodnocení zdravotních rizik. MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha Využití rozptylových studií pro hodnocení zdravotních rizik MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha Obsah Hodnocení zdravotních rizik Expozice Popis imisní situace možnosti a problémy Rozptylové

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Veronika Tomášková odbor ochrany ovzduší (Plzeň, 19.11.2013) 1) Emisní požadavky na kotle uváděné na trh po 1.1.2014 1.1.2014 nabývá účinnosti

Více

Rozptylová studie č. 160/14

Rozptylová studie č. 160/14 . Počet listů : 21 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 160/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

Ing. Radek Píša, s.r.o.

Ing. Radek Píša, s.r.o. Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti životního prostředí Konečná 2770 530 02 Pardubice tel: 466 536 610 e-mail: info@radekpisa.cz Protokol o autorizovaném měření plynných emisí CO a NO

Více

Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP

Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP Právní základ ČR» zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. ve znění zákonů č. 521/2002 Sb., č. 92/2004 Sb., č. 186/2004 Sb., č.

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH Kyjevská 44, 532 03 Pardubice e-mail: podatelna@pu.zupu.cz, tel.: 466019501-3, fax: 466019502 Hygienické laboratoře Pardubice oddělení analýzy ovzduší venkovního,

Více

ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. 57/2011. QUEEN SERVICE, s.r.o. Nábřeží Dr.Kafky 75, Volyně,

ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. 57/2011. QUEEN SERVICE, s.r.o. Nábřeží Dr.Kafky 75, Volyně, Expertní činnost v oboru ochrana ovzduší - soudní znalec Air Pollution Control Consulting Posuzování vlivů na životní prostředí Ing.Václav Červenka, Nová Ves 1370, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 tel/fax:475200472

Více

Věc: Velvyslanectví Turecké republiky v Praze, parc. č. 141, 144, 2002, 2004, 2045, k. ú. Bubeneč

Věc: Velvyslanectví Turecké republiky v Praze, parc. č. 141, 144, 2002, 2004, 2045, k. ú. Bubeneč HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AED Project s.r.o. Ing. Aleš Marek Pod Radnicí 2a/1235 15000 Praha 5 - Košíře Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1613960/2012/1/OZP/VI

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.   OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz Ročník XIII, Srpen 2013, Částka 8 RESORTNÍ PŘEDPISY Metodický pokyn MŽP, odboru ochrany ovzduší, k definici nízkoemisního spalovacího zdroje 2 Metodický

Více

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY V současné době dosud platí imisní limity dosavadní, avšak pro hodnocení do budoucnosti se používají imisní limity nové. V novém zákonu 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. resortní PředPisY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. resortní PředPisY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz ROČNÍK XIII, SRPEN 2013, ČÁSTKA 8 resortní PředPisY metodický pokyn mžp, odboru ochrany ovzduší, k definici nízkoemisního spalovacího zdroje 2 metodický

Více

Připravované projekty MŽP v oblasti zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji

Připravované projekty MŽP v oblasti zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji Připravované projekty MŽP v oblasti zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji Efektivita regulací SVRS Posouzení podílu sekundárních částic v koncentracích suspendovaných částic v MSK Stanovení

Více

Petr Jíně Protokol č.: 23/2015 Ke Starce 179, Roudné List č: 1 tel: , , Počet listů: 7.

Petr Jíně Protokol č.: 23/2015 Ke Starce 179, Roudné List č: 1 tel: , ,   Počet listů: 7. Ke Starce 179, Roudné 370 07 List č: 1 Protokol o autorizovaném měření plynných emisí CO a NO X č. 23/2015 Provozovatel zdroje: Impregnace Soběslav s.r.o. Na Pískách 420/II Soběslav PSČ:392 01 Zdroj: plynová

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem Oddělení modelování a expertíz, OOČO Hradec

Více

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TOPESA s.r.o. Gen. Klapálka 1540 27201 Kladno 1 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1545146/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911

Více

OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE. Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové

OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE. Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové Zadavatel: Zhotovitel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala: Ing. Marcela Skříčková Vedoucí střediska inženýrských

Více

(2) V případě tepelného zpracování odpadu činí lhůta podle odstavce 1 pouze 3 měsíce.. Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce

(2) V případě tepelného zpracování odpadu činí lhůta podle odstavce 1 pouze 3 měsíce.. Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce Strana 5330 Sbírka zákonů č. 452 / 2017 Částka 161 452 VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých

Více

ROZPTYLOVÁ STUDIE DRŽITEL OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI KE ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ POČET STRAN: 34 ING. LEOŠ SLABÝ ZADAVATEL: EVČ S. R. O.

ROZPTYLOVÁ STUDIE DRŽITEL OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI KE ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ POČET STRAN: 34 ING. LEOŠ SLABÝ ZADAVATEL: EVČ S. R. O. DRŽITEL OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI KE ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ ROZPTYLOVÁ STUDIE ZADAVATEL: EVČ S. R. O. POČET STRAN: 34 ARNOŠTA Z PARDUBIC 676 530 02 PARDUBICE PŘEDMĚT POSOUZENÍ: INSTALACE KOGENERAČNÍ

Více