ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ. Bc. Adéla Karásková. Návrh a optimalizace rozvozových tras pro textilní firmu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ. Bc. Adéla Karásková. Návrh a optimalizace rozvozových tras pro textilní firmu"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Bc. Adéla Karásková Návrh a optimalizace rozvozových tras pro textilní firmu Praha 2012

2 Prohlášení Nemám závažný důvod proti užívání tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 4

3 Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracovala samostatně a že jsem uvedla veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací. V Praze dne podpis Adéla Karásková 5

4 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem, kteří mi poskytli podklady pro vypracování diplomové práce. Zvláště pak děkuji Ing. Denise Mockové, Ph.D. za odborné vedení a konzultování diplomové práce. V neposlední řadě je mou milou povinností poděkovat své rodině a blízkým za morální a materiální podporu, které se mi dostávalo po celou dobu studia. 6

5 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce Návrh a optimalizace rozvozových tras pro textilní firmu je optimalizovat stávající rozvozové trasy pro konkrétní firmu zabývající se bytovým textilem. Teoretická část obsahuje vysvětlení teorie grafů, v praktické části je použit Clarke - Wrightův algoritmus pro navržení několika možných řešení distribuce z centrálního skladu. Součástí navržených řešení je i ekonomické zhodnocení, kde je jako primární veličina brána ujetá kilometrová vzdálenost vozidel dostupného vozového parku. Klíčová slova: rozvozová trasa, hranově ohodnocený graf, délka cesty, matice sousednosti, matice úspor / výhodnosti koeficientů, obchodní cestující, Clarke Wrightova metoda 7

6 ABSTRACT The subject of this master thesis named Proposal and optimization of the developing routes for a textile company is to optimize current distribution routes for a particular home textile company. In the theoretical part the graph theory introduce, in the practical part the Clarke Wright algorithm is used for suggesting several possible solutions for the distribution from the central depot. Part of the solution is the economic evaluation where the kilometer distance is considered as primary aspect. Key words: distribution route, edge - valued graph, path length, adjacency matrix, savings matrix, salesman, Clarke Wright algorithm 8

7 Obsah Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam zkratek Úvod Úvod do problematiky Základní údaje z obchodního rejstříku Základní sortiment SWOT analýza firmy Teorie základních pojmů Současný stav systému skladování a zásobování Značkové prodejny Analýza současných rozvozových tras Stávající rozvozové trasy Rozpis rozvozových tras Procentuální vytížení vozidel na jednotlivých rozvozových trasách Vozový park Procentuální podíl využití jednotlivých typů vozidel Sezónnost zásobování prodejen Návrh a optimalizace nových rozvozových tras Obsluhované prodejny a jejich umístění Základní pojmy a definice z teorie grafů Omezující podmínky pro všechny rozvozy Výpočet optimálních rozvozových tras Konečné rozložení rozvozových tras Optimální rozložení rozvozových tras při ideálních podmínkách provozu Optimální rozložení rozvozových tras při vzniku kongesce Ekonomické zhodnocení navržených tras Porovnání a zhodnocení jednotlivých řešení při ideálních podmínkách provozu Konkrétní vyčíslení úspory při optimalizaci rozvozových tras za ideálních podmínek provozu Porovnání a zhodnocení jednotlivých řešení s vlivem kongesce Konkrétní vyčíslení úspory při optimalizaci rozvozových tras s vlivem kongesce Porovnání a zhodnocení jednotlivých řešení vzhledem k novému rozvozovému plánu Závěr Zdroje

8 Seznam tabulek Tabulka 1: Matice sousednosti kilometrové 43 Tabulka 2: Matice sousednosti časové 44 Tabulka 3: Zjednodušená matice sousednosti 45 Tabulka 4: Matice výhodnosti koeficientů / úspor 46 Tabulka 5: Porovnání a zhodnocení jednotlivých řešení při ideálních podm. provozu 61 Tabulka 6: Výpočet průměrné ceny za km 63 Tabulka 7: Porovnání a zhodnocení jednotlivých řešení s vlivem kongesce 64 Tabulka 8: Porovnání a zhodnocení jednotlivých řešení při ideálních podmínkách provozu s novým řešením 67 Tabulka 9: Porovnání a zhodnocení jednotlivých řešení při vzniku kongesce s novým řešením 67 10

9 Seznam obrázků Obrázek 1: Schéma SWOT analýzy 16 Obrázek 2: Mapa republiky se zvýrazněnými městy, kde se nacházejí značkové prodejny Silex 25 Obrázek 3: Objemy dodávaného zboží v kartonech 27 Obrázek 4: Procentuální vytížení vozidel za rok 2011 Liberecký okruh, Severní Čechy, Východní Čechy, Západní + Jižní Čechy, Severní Morava, Jižní Morava 30 Obrázek 5: Procentuální podíl využití jednotlivých typů vozidel 31 Obrázek 6: Sezónnost zásobování prodejen 32 Obrázek 7: Vývojový diagram Clarke Wrightova algoritmu 38 Obrázek 8: Grafické vyjádření Řešení 1 51 Obrázek 9: Grafické vyjádření Řešení 2 52 Obrázek 10: Grafické vyjádření Řešení 3 53 Obrázek 11: Grafické vyjádření Řešení 4 58 Obrázek 12: Grafické vyjádření Řešení 5 59 Obrázek 13: Grafické vyjádření Řešení

10 Seznam zkratek apod. atd. tzv. tj. s.r.o. viz popř. IČ m 2 km cm m cca Kč OC OD NC h a podobně a tak dál takzvaně, takzvané to jest společnost s ručením omezením podívej se popřípadě identifikační číslo metr čtvereční kilometr centimetr metr přibližně korun obchodní centrum obchodní dům nákupní centrum hodina č. číslo Sb. m 3 mm min Sbírka zákonů metr krychlový milimetr minuta 12

11 Úvod Společnosti poskytující logistické služby jsou v současné době nuceny stále více hledat, jak zajistit maximální efektivitu své činnosti při zachování požadované kvality poskytovaných služeb. Snaží se využívat nové způsoby efektivního řízení dopravy a distribuce zboží. Z důvodu rostoucích cen energií a pohonných hmot, zvyšování nákladů na silniční dopravu i stále se zdražující pracovní síly je primárně potřeba hledat optimální řešení a úspory ve stávajícím logistickém řetězci. Vzrůstající náklady není příliš vhodné automaticky přenášet na koncového spotřebitele. Jedním z klíčových prvků v zásobování prodejní sítě je pružná, rychlá a přesná dodávka požadovaného zboží. Při hledání optimálního logistického řešení v této oblasti je nutné zohlednit množství specifik. Mezi nejdůležitější patří především rychlost a minimální ujetá trasa. Z těchto důvodů je cílem mé diplomové práce rozebrat stávající rozvozové trasy firmy Silex s.r.o., zabývající se bytovým textilem, a pomocí Clarke Wrightovy metody je optimalizovat z hlediska ekonomického se zaměřením na ujetý počet kilometrů. Tato společnost je na trhu již dvacet let, během kterých se dobře zavedla, a v dnešní době má již rozsáhlou síť desítek prodejen po celé České republice. Firma řeší zásobování sítě svých prodejen výhradně outsorcingem. Logistiku pro tuto společnost zajišťuje skladová a spediční společnost z Kutné Hory, kde je umístěn i centrální sklad. Silex chce mít ucelený přehled o kvalitě a výhodnosti cenové nabídky stávající logistické firmy. Dále se bude snažit implementovat výsledky mé diplomové práce ve spolupráci se stávajícím dodavatelem služeb. Práce stručně popisuje základní charakteristiky firmy a systém distribuce. Jako hlavní téma je popsán návrh možných zlepšení včetně kalkulace úspor při zavedení optimalizovaných rozvozových plánů. 13

12 1 Úvod do problematiky Ve své diplomové práci jsem se rozhodla řešit problém neefektivních rozvozových tras textilní firmy Silex. Tato firma se zabývá bytovým textilem již od roku 1990 a má více než 30 značkových prodejen po celé České republice. 1.1 Základní údaje z obchodního rejstříku Obchodní firma: Právní forma: SILEX spol. s r.o. Společnost s ručením omezením Datum zápisu: Předmět podnikání Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Statistické údaje Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní Velikostní kategorie dle počtu zaměstnanců: zaměstnanců Základní sortiment Firma Silex nabízí asi veškerý možný sortiment z bytového textilu, jako jsou přikrývky, polštáře, prostěradla, ložní soupravy povlečení, matracové chrániče, dekorační polštářky, návleky, přehozy, plédy, ručníky, osušky, župany, ubrusy, prostírání, utěrky, a to vše v různých barevných provedeních, rozměrech a kvalitách nabízených látek. 1 Dle Ministerstva financí České Republiky 14

13 1.3 SWOT analýza firmy Jedná se o metodu, která se snaží vyhodnotit silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby určité firmy, projektu či podnikatelského záměru. Tyto vlastnosti se rozdělují do 4 kvadrantů pro lepší přehlednost [1]. Do silných stránek spadají schopnosti, dovednosti, znalosti, zdroje, potenciál a dosažené úspěchy například know-how, přírodní zdroje, zkušenost zaměstnanců, silná značka, certifikace jakosti, nebo vysoce kvalitní produkt či služba. Slabé stránky jsou přesným opakem silných stránek. Patří sem oblasti, ve kterých si firma vede hůře než jeho konkurenti - vysoké náklady, horší kvalita výrobku nebo nedostatek marketingových zkušeností. Po vytvoření SWOT analýzy je snaha o proměnu slabých stránek v silné stránky. Silné stránky Obrázek 1: Schéma SWOT analýzy Zdroj: Finanční stabilita firmy Široký sortiment nabízených výrobků a jejich vysoká kvalita Známé jméno společnosti především ve větších městech Dlouholetá spokojenost zákazníků Velmi nadstandardní vztahy s dodavateli i odběrateli 15

14 Lety propracovaný distribuční a informační systém Slabé stránky Horší schopnost prosadit se v menších městech Pouze minimální reklama ve všech sférách Nízká četnost nákupu výrobků nabízeného druhu Neexistence internetového obchodu Příležitosti Zlepšení webových stránek společnosti Rozšíření maloobchodní sítě i do menších měst, či zprovoznění vlastního internetového obchodu pro zákazníky z těchto měst, aby i oni si mohli zakoupit výrobky společnosti Silex. Častější nabízení zboží do řetězců hotelů, restaurací či fitcenter. Hrozby Neustále se zvyšující cena bavlny Finanční krize dohnala i bohatší zákazníky šetřit, a proto není už takový zájem o kvalitnější zboží, ale spíše levnější Růst režijních maloobchodních nákladů Vysoký tlak konkurence Finanční problémy tuzemských výrobců, které mohou vézt až k jejich zániku 1.4 Teorie základních pojmů Co je to logistika Logistika je velmi rozsáhlý obor, který v mnoha oblastech a ve velké míře ovlivňuje úroveň společnosti. V moderní společnosti jsme zvyklí (my zákazníci), že logistické služby fungují bez problémů, a máme tendenci si všímat logistiky až v okamžiku, kdy nastane nějaký problém, který je třeba vyřešit. Logistika má mnoho definic, ale podstatné je, že je to proces plánování a řízení efektivního toku a skladování zboží, služeb a souvisejících informací z místa vzniku až do místa spotřeby, jehož hlavním cílem je uspokojení zákazníků a jejich potřeb s největší pružností, přesností a hospodárností. 16

15 Logistika se týká všech podniků a organizací a je významným nástrojem v možnostech snižování nákladů spojených s jeho jednotlivými činnostmi. Logistika staví především na základech disciplín manipulace s materiálem, skladování, balení a dopravy a na základech informačních (pro lepší monitorování aktivity počtu transakcí, pohybu materiálu, skladování zboží, apod.) a komunikačních systémů. K čemu slouží rozvozové plány Rozvozové plány slouží k tomu, aby byla zajištěna rovnováha mezi rentabilitou a úrovní zákaznického servisu. Dobré plány musí vycházet nejen z informace o kapacitě vozidla, ale musí také zohledňovat další parametry jako například časová okna, čas otevření/zavření, překládky a technologická omezení. K optimalizaci těchto rozvozových plánů jsou využívány pokročilé algoritmy, díky kterým lze rychleji tvořit několik variant tras. Cílem je snížit distribuční náklady a počet najetých kilometrů, více využívat zdroje, uspokojit zákazníkovy požadavky, rozhodnout se dle skutečných nákladů, stanovit normy řidičům, snížit čas pro trasování a stanovit i mimosezónní trasování. Co by mělo být přínosem optimalizovaných rozvozových plánů: snížení najetých kilometrů, snížení počtu vozidel, snížení přesčasů, snížení času potřebného k trasování, lepší využití kapacity vozidla, významné zlepšení dispečerského řízení řidičů, výrazné zvýšení úrovně zákaznického servisu. 17

16 1.5 Současný stav systému skladování a zásobování Firma Silex využívá jediný sklad, a to sklad v Kutné Hoře, což je přijatelná lokace jak pro dodávání zboží od dodavatelů do skladu firmy, tak i pro rozvoz tohoto zboží ze skladu k odběratelům. Jelikož firma neuvažuje o využívání jiné než silniční nákladní dopravy a k největšímu odběru zboží dochází zákazníky v Praze a Středočeském kraji, je sklad umístěn optimálně a firma nemá zájem cokoliv měnit. Firma Silex má se skladem v Kutné Hoře jasně danou smlouvu, která upravuje skladovací a spediční služby, a zavazuje se tím plnit následující činnosti: příjem a skladování zboží Silex v daném skladu, jehož sortiment zahrnuje zboží textilní, obalové a propagační materiály, manipulace, třídění zboží, vedení skladové evidence, logistika, vyskladňování zboží, tisk dokladů pro rozvoz zboží, distribuce zboží, vedlejší služby etiketování, dublování, přebalování apod. celní odbavení, skladování v celním skladu. Povinnosti a práva smluvních stran Povinnosti skladovací a spediční firmy: zajistit příjem zboží firmy Silex do svého skladu Kutná Hora a jeho uskladnění v odpovídajících podmínkách, zajistit kontrolu množství a stav vnějších obalů přijatého zboží firmy Silex podle průvodních dokladů zásilky a písemně potvrdit přijetí zboží odesláním zprávy o přijetí zásilky běžně do 48 hodin, nejpozději však do 5 pracovních dnů, v případě zjištění rozdílu v množství nebo poškození vnějších obalů dle specifikace firmy Silex při přejímce sepsat neprodleně zápis o poškození s řidičem doručujícím zboží a informovat Silex, zajistit skladovou evidenci pro veškeré uskladnění zboží podle pokynů firmy Silex, zajistit provoz skladu a kanceláře v pracovních dnech od 6.00 hodin do hodin, zajistit přichystání zboží firmy Silex k distribuci dle rozvozového schématu do 48 hodin od obdržení objednávky, 18

17 písemně informovat Silex o každé expedici ze skladu v den odeslání zboží formou elektronického potvrzení dodacího listu, zabezpečit přijímání vrácených výrobků od zákazníků zpět na sklad dle pokynů firmy Silex, nést zodpovědnost za škodu či manko na skladovaném zboží, která vznikla po převzetí zboží, a to až do doby jeho předání příjemci zboží (mimo skrytých vad zboží), provádět skladovou inventuru v součinnosti s pracovníky firmy Silex, nejméně však jednou ročně dle pokynů firmy Silex, zajistit pojištění veškerého zboží firmy Silex (tzv. all risk) ve skladu v Kutné Hoře na vlastní náklady, umožnit pracovníkům firmy Silex v pracovních dnech vstup do skladů v Kutné Hoře, ve kterých je skladováno zboží Silex a zároveň zajistit, aby ke zboží neměly přístup neoprávněné osoby, svým personálním obsazením zabezpečit plynulý příjem zboží na sklad a výdej zboží ze skladu při maximálním možném využití snímačů čárových kódů ke snížení počtu chybovosti. Povinnosti firmy Silex: nejméně 2 dny předem zajistit informovanost skladu v Kutné Hoře o dovozu zboží firmy Silex do skladu (tzv. avízo), v případě zajišťování celních služeb předat originály všech dokladů potřebných k provedení záznamu příjmu na sklad a k proclení zboží, tj. obchodní faktury, balicí služby, popř. listiny umožňující celní preferenci (EUR), sdělovat firmě zajišťující skladové a spediční služby celní nomenklatury na proclívání zboží a rozúčtování úseků dopravy, informovat v dostatečném předstihu o nových výrobcích a zajistit potřebné značení výrobků pro vedení skladové evidence číselný kód, název výrobku, balení, celní zařazení, zajistit značení zboží čárovými kódy pro maximální možné využití snímačů čárových kódů. 19

18 Ceny a fakturace služeb Ceny za poskytované skladové služby v roce 2011 se smluvně stanovují na následující částky: m 2 plátěná hala 55,- Kč / m 2 / měsíc tj ,- Kč m 2 hala A 105,- Kč / m 2 / měsíc tj ,- Kč 700 m 2 hala B 90,- Kč / m 2 / měsíc tj ,- Kč Pro období od do každého roku se navíc pronajímá i další prostor, protože obrátkovost v tomto období je silně ovlivněna vánočními nákupy: 150 m 2 plátěná hala 55,- Kč / m 2 / měsíc tj ,- Kč Souhrnné manipulace za jeden měsíc je fixní částku, která je neměnná, a činí ,- Kč. Daňové doklady faktury za poskytované služby jsou vystavovány skladovou a spediční firmou dvakrát měsíčně a to k patnáctému a poslednímu dni v měsíci. Vedlejší manipulace jsou fakturovány jednou měsíčně, a to k poslednímu dni v měsíci. Splatnost faktur je pak stanovena na 14 dní. Vychystávání objednaného zboží ze skladu K vychystávání ze skladu v Kutné Hoře dochází na základě objednávek zaslaných firmou Silex. Firma Silex má svůj podnikový informační systém přizpůsoben každé prodejně a ten i plně komunikuje s informačním systémem logistické firmy v Kutné Hoře. Firma Silex má tedy k dispozici informace o současném stavu zboží na jednotlivých prodejnách i ve skladu a před samotným objednáním ověřuje, zda může sklad přijmout a vychystat požadované zboží. Pokud však ve skladu není potřebné množství požadovaného výrobku či chybí na skladu úplně, sama firma Silex domluví s odběratelem zkrácenou objednávku o danou položku. Podklady pro vychystávání a expedici vznikají na základě objednávek a rozvozového plánu prodejen. Rozvozový plán stanovuje frekvenci závozu a dodávkové dny jednotlivých prodejen, aby byl zajištěn potřebný personál ve stanovenou hodinu na prodejnách. Je to z toho důvodu, že některé prodejny, umístěné v obchodních centrech, mají omezení dodání před otevřením obchodního centra a příchodem zákazníků. Prodejní personál tedy musí být 20

19 ve stanovené dny dodání přítomen na pracovišti dříve a postarat se o plynulost vykládky zboží a jeho přijmutí na prodejnu, což zahrnuje kontrolu dodaného zboží a jeho množství. Samozřejmě rozvozové plány se můžou dle potřeb měnit a vylaďovat kvůli lepšímu vytížení vozidel. Jelikož k rozvozu zboží dochází brzy ráno, proces vychystávání se uskutečňuje ve skladu den před expedicí a musí tedy být přítomno všechno požadované zboží. Každý pracovník se pohybuje s vychystávacím vozíkem mezi regály a odebírá zboží v potřebném množství. K realizaci zakázky dochází sériovým vychystáváním (zakázku může provádět jeden nebo postupně několik vychystávačů). Já zvolím první variantu, kdy vychystává pouze jeden pracovník a je sám zodpovědný za kompletní zakázku (není pak problém při případném hledání viníka určité chyby). Jedna objednávka může být tvořena z položek uložených jednak v novějším distribučním skladu, jednak ve starší betonové hale. Pokud má sklad připravit několik zakázek o malém počtu položek, pak pracovník dané zakázky vychystává současně. Každá zakázka má své přiřazené ukládací prostředky. Díky většímu počtu zpracovaných zakázek najednou se snižuje čas cesty připadající na jeden zakázkový řádek. Vychystávač se pohybuje po celém skladu dle svého plánu vyskladnění. K dispozici má mobilní terminál přizpůsobený pro ruční vychystávání a pro přehlednost procesu má u sebe vychystávací seznam i v tištěné podobě. Pracovníci si připevňují vlastní mobilní terminál na předloktí nebo za opasek a snímač čárového kódu lze uchytit k prstu nebo na zápěstí. Pracovník má tak při práci volné ruce a muže bez problému odebírat a ukládat zboží do expedičních obalů. Vychystává se podle dokumentů, které zpracovává informační systém. Ten vyhodnocuje vychystávací doklady tak, aby vychystávací místa byla uspořádána podle pořadových čísel každé adresy. Pracovník s vychystávacím vozíkem odebírá zboží z vychystávacích míst po poradě s co nejefektivnějším průjezdem mezi regály ve skladovém prostoru. Vydávání uskladněného zboží Vychystané přepravky a kartony připravené dle objednávek prodejen odcházejí do prostoru expedice. Zakázky určené pro vlastní distribuci se kompletují do přepravek a kartonů v novějším skladu. Kompletace zboží spočívá v uložení přepravek a kartonů na palety dle rozvozového plánu. Pracovníci si však při přípravě palet musí dávat pozor na objemové limity. Na jednu paletu je možné uložit maximálně litrů. Pokud celá zkompletovaná paleta připadá na jednu prodejnu, postačí označit paletu jedním štítkem s číslem jízdy, 21

20 s číslem objednávky a s adresou prodejny. V případě, že se paleta skládá ze zakázek pro několik prodejen, musí být označen každý karton a každá přepravka, což je samozřejmé pro lepší orientaci v přepravovaném zboží a kvůli snaze o eliminaci vyložení nesprávného zboží na prodejnách (takové chyby by si však měl všimnout i prodejní personál v prodejně, která zboží přijímá). Po přistavení vozidla se takto připravené zboží na něj nakládá. Nakládku řídí řidič a jeden pracovník skladu. Při nakládce je kontrolována úplnost dodávky a po tomto odbavení řidič obdrží doklad o expedování zboží. Tímto krokem je ukončena expedice. 1.6 Značkové prodejny V celé České republice se nachází 33 prodejen v 18 městech, pro které budu řešit rozvozové plány (vyjma Prahy, tu zde jen zmiňuji, ale ponechávám pro ni stávající rozvozové trasy): Brno OC Futurum Galerie VAŇKOVKA České Budějovice ZONA CB IGY CENTRUM Hradec Králové OC Tesco Chomutov OC CHOMUTOVKA Karlovy Vary OC VARYÁDA Kladno OC OAZA Liberec OC NISA OC PLAZA LIBEREC Mladá Boleslav OC BONDY Olomouc OD PRIOR Ostrava OD PRIOR - LASO Pardubice AFI PALACE PARDUBICE Plzeň Galerie Dvořák PLAZA Pilsen Praha OD Kotva My Národní (Tesco) Palác FLÓRA DBK 22

21 Centrum CHODOV Obchodní centrum Nový Smíchov OC ŠESTKA NC EDEN OC Letňany EUROPARK SHOPPING CENTER Novodvorská Plaza Prostějov OD PRIOR Příbram OC Skalka Strakonice OD PRIOR Ústí nad Labem OC FÓRUM Zlín OC ZLATÉ JABLKO 23

22 Obrázek 2: Mapa republiky se zvýrazněnými městy, kde se nacházejí značkové prodejny Silex Zdroj: Autor 24

23 V tuzemské firmě Silex, spol. s r.o. se řeší rozvoz veškerého zboží na vlastní prodejny po celé České republice v rámci rozvozových plánů, tj. v současné době na 33 prodejen. V rámci těchto rozvozů se provádí i doprava velkoobchodním odběratelům, jako je síť prodejen Makro, Sconto, Tesco a další menší odběratelé bytového textilu. Dopravu firmě zajišťuje jejich smluvní partner - centrální sklad, který se nachází v Kutné Hoře. Poskytuje jednak dopravu vlastními vozy, jednak si vozy najímá. Kromě rozvozů po České republice probíhá i rozvoz po celé Slovenské republice pomocí partnerské slovenské společnosti. Výrobky firmy Silex jsou dodávány celoročně na stálá odběratelská místa, kterých je okolo čtyřiceti, ale i menším odběratelům, kde bývá odběr spíše náhodný, pravidelnost v něm nelze hledat. Společnost Silex využívá pro dopravu několika smluvních dopravců, nemá totiž vlastní vozy, musí si je tedy najímat. Jako hlavní jejich dopravce působí firma z Kutné Hory, která jí zajišťuje i skladování, distribuci výrobků do velkoobchodních řetězců, do franšízových prodejen a zejména do značkových prodejen firmy Silex. Tato firma má k dispozici následující vozy skříňového typu: Volkswagen LT 35 skříňového typu, kubatura: 13,4 m 3, tj. 70 kartonů 77x38x47 cm, Volkswagen Crafter skříňového typu, kubatura: 15,5 m 3, tj. 90 kartonů 77x38x47 cm. Použití těchto vozů se řídí dle rozvozových plánů a na základě individuálních možností prodejen (na některých prodejnách existují určitá pravidla, která se musí bezpodmínečně dodržovat, např. zavážka do určité hodiny). Jako priorita je samozřejmě zvolena maximální využitelnost vozidel, takže je zde velmi podstatná kubatura jednotlivých typů vozů ve vozovém parku. Firmou Silex však není zajišťována veškerá doprava, např. partnerská firma ze Slovenska se stará sama o dodávání zboží do skladu firmy v Kutné Hoře a dále pak i někteří dodavatelé a odběratelé si dopravu zboží organizují pomocí sběrných služeb nebo vlastní dopravy, zejména pokud se jedná o dodavatele a odběratele menších objemů. Největší dodávané objemy zboží jsou do oblasti hlavního města, dále do Středočeského kraje (tyto rozvozové trasy jsou sdružovány a nezabývám se jimi), Jižní a Severní Moravy. 25

24 Objemy dodávaného zboží v kartonech [77x38x47 cm] Severní Morava Liberecký okruh Jižní Morava Severní Čechy Východní Čechy Západní + Jižní Čechy Obrázek 3: Objemy dodávaného zboží v kartonech Zdroj: Autor Smluvní partner sklad v Kutné Hoře se zavazuje firmě Silex poskytovat tedy skladovací a spediční služby, zahrnující následující činnosti: příjem a skladování zboží ve skladu v Kutné Hoře, jehož sortiment zahrnuje textilní zboží, obalové a propagační materiály, manipulace, třídění zboží, vedení skladové evidence, logistika, vyskladňování zboží, tisk dokladů pro rozvoz zboží, distribuce zboží, vedlejší služby etiketování, dublování, přebalování apod., celní odbavení, skladování v celním skladu. Dále se řeší doprava na centrální dispečink pro MAKRO, odkud si rozváží MAKRO textilní zboží samo a účtuje náklady za zavážku firmě Silex, doprava z výrobních závodů na Čechofracht Praha pro zásilky, které jsou určené na export, a doprava metráže z centrálního skladu z Kutné Hory k výrobcům povlečení a zpět odvoz hotových povlečení. Tyto typy doprav však ve své diplomové práci řešit nebudu. Zmiňuji je jen z důvodu kompletních informací o uskutečňovaných rozvozových trasách. 26

25 2 Analýza současných rozvozových tras 2.1 Stávající rozvozové trasy Rozvozové trasy jsou uskutečňovány jednou týdně v Praze a jednou za dva týdny do zbylých destinací. Jsou rozděleny do několika okruhů, a to: Severní Morava - Ostrava, Olomouc, Prostějov Liberecký okruh - Liberec (2 prodejny) + Mladá Boleslav Praha Střední Čechy Kladno - většinou spojeno se zavážkou do Prahy Jižní Morava - Brno (2 prodejny) + Zlín Západní + Jižní Čechy - Plzeň (2 prodejny) + České Budějovice (2 prodejny), Strakonice, Příbram Severní Čechy - Ústí nad Labem, Chomutov, Karlovy Vary Východní Čechy - Hradec Králové, Pardubice 2.2 Rozpis rozvozových tras pondělí Severní Morava (sudý týden), podmínka: v Ostravě musí být zavážka provedena do 9,00 h Liberecký okruh úterý Praha A: Nový Smíchov, DBK, Chodov, Letňany, Štěrboholy poznámka: část zboží je určeno pro vůz Vito, na který je v meziskladu v Uhříněvsi přeloženo zboží určené pro Prahu, jelikož větší vozy nesmějí zajíždět do města podmínky: na Novém Smíchově a Chodově musí být zavážka provedena do 9,00 h středa Praha B: Flora, Kotva, Eden, Šestka poznámka: část zboží je určeno pro vůz Vito, na který je v meziskladu v Uhříněvsi přeloženo zboží určené pro Prahu, jelikož větší vozy nesmějí zajíždět do města 27

26 podmínka: na prodejnu v OC Flora musí být zavážka provedena do 9,00 h + Střední Čechy Brno, Zlín (sudý týden) Brno (lichý týden) podmínky: v Brně musí být někdy zavážka provedena kvůli zóně do 9,00 h, v prodejně OC Zlaté Jablko Zlín musí proběhnout zavážka do 12,00 h + mezi 0,00 2,00 h se pravidelně zaváží produkty pro prodejny Makro do skladu v Jažlovicích čtvrtek Západní Čechy (sudý týden) podmínka: v Plzni musí být zavážka uskutečněna do 9,00 h Jižní Čechy (sudý týden) Severní Čechy (lichý týden) podmínka: v Karlových Varech musí být zavážka uskutečněna do 9,00 h pátek Praha A: Nový Smíchov, DBK, Chodov, Letňany, Štěrboholy + Střední Čechy poznámka: část zboží je určeno pro vůz Vito, na který je v meziskladu v Uhříněvsi přeloženo zboží určené pro Prahu, jelikož větší vozy nesmějí zajíždět do města podmínka: na Novém Smíchově a Chodově musí být zavážka provedena do 9,00 h Východní Čechy (lichý týden) 2.3 Procentuální vytížení vozidel na jednotlivých rozvozových trasách Údaje o procentuální obsazenosti jsou data za reálně uskutečněné jízdy za celý kalendářní rok Průměrná procentuální obsazenost vozidel za celý rok pro jednotlivé okruhy byla následovná: Liberecký okruh 54%, Severní Čechy 77%, Východní Čechy 69%, Západní + Jižní Čechy 79%, Severní Morava - 68%, Jižní Morava - 72%. 28

27 Liberecký okruh Severní Čechy 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Východní Čechy Západní + Jižní Čechy 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Severní Morava Jižní Morava 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Obrázek 4: Procentuální vytížení vozidel za rok 2011 Liberecký okruh, Severní Čechy, Východní Čechy, Západní + Jižní Čechy, Severní Morava, Jižní Morava Zdroj: Autor 29

28 2.4 Vozový park Typy vlastních vozů skladu + ceny za km vč. řidiče I. Volkswagen LT 35 (skříň typ 2DX, 13,4 m 3, tj. cca 70 kartonů 77x38x47 cm), II. Volkswagen Crafter (skříň typ 2EKE2, 15,5 m 3, tj. cca 90 kartonů 77x38x47 cm), Typy pronajatých vozů + ceny za km vč. řidiče A. do 10 kartonů, 8,90 Kč / km B kartonů, 9,90 Kč / km C kartonů, 11,10 Kč / km D kartonů, 12,20 Kč / km E kartonů, 14,20 Kč / km F. do 15 palet, 17,- Kč / km G. do 18 palet, 21,- Kč / km H. nad 18 palet, 29,- Kč / km 9,80 Kč / km 10,30 Kč / km Čekání: I., II., A., B., C. 100,- Kč / hod D., E. 150,- Kč / hod F., G., H. 400,- Kč / hod Sazba za čekání se načítá pouze v neočekávaných situacích a v minulém roce byla účtována celkově pouze jedna hodina takového čekání, proto je tato suma zanedbatelná. 2.5 Procentuální podíl využití jednotlivých typů vozidel I II B C D E Obrázek 5: Procentuální podíl využití jednotlivých typů vozidel Zdroj: Autor 30

29 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2.6 Sezónnost zásobování prodejen Na následujícím grafu je zobrazena sezónnost zásobování prodejen za kalendářní rok Je z něj patrné, že Vánoce velmi ovlivňují prodeje. Již od září probíhá tzv. předzásobování, aby bylo dostatek dostupného zboží na prodejnách, a vše vrcholí v prosinci, kdy je zásobování na svém maximu. Výrazně pak ubývá v lednu Sezónnost zásobování prodejen obsazenost vozidel [krabice 77x38x47 cm] Obrázek 6: Sezónnost zásobování prodejen Zdroj: Autor 31

Vysoká škola logistiky o.p.s. Návrh distribuční logistiky vybrané společnosti

Vysoká škola logistiky o.p.s. Návrh distribuční logistiky vybrané společnosti Vysoká škola logistiky o.p.s. Návrh distribuční logistiky vybrané společnosti (Bakalářská práce) Přerov 2012 Petr Kobliha Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a vypracoval

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace city logistiky na město Brno Radek Přikryl Bakalářská práce 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Aplikace city logistiky

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti

Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti (Bakalářská práce) Přerov 2012 Markéta Žákovská Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

Racionalizace skladového systému v podniku. Barbora Šínová

Racionalizace skladového systému v podniku. Barbora Šínová Racionalizace skladového systému v podniku Barbora Šínová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na racionalizaci skladového systému podniku XYZ, spol. s r. o. První část práce popisuje

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF STUDIE LOGISTICKÝCH SLUŽEB PRO KONKURENČNÍ VÝHODU THE STUDY OF LOGISTIC

Více

Efektivní nákup, prodej a kooperace v podniku

Efektivní nákup, prodej a kooperace v podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup, prodej a kooperace v podniku Effective Purchase, Sale and Co-operation of the Company Tereza Strolená 2013 Čestné prohlášení

Více

ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce

ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc. Autor: Gabriela

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Řízení zásob ve společnosti Seco GROUP, a. s. Michaela Kosová Diplomová práce 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management Skladové hospodářství konkrétního podniku Stock holding in concrete company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing.

Více

Fleet Management. Radovan Kalous

Fleet Management. Radovan Kalous Fleet Management Radovan Kalous Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je se zabývá problematiku fleet managementu a specifiky této oblasti v České republice. V teoretické části jsou charakterizovány

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT OF STRUCTURAL ECONOMY AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ ZÁSOB

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Analýza logistického systému ve vybrané organizaci bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Veronika Vítková Autor práce: Jan Novák PRAHA 2012 Prohlášení

Více

Analýza konkurenceschopnosti služeb přeprav kusových zásilek

Analýza konkurenceschopnosti služeb přeprav kusových zásilek - Analýza konkurenceschopnosti služeb přeprav kusových zásilek Ivana Zapletalová Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

Více

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: N6208 Obchodní podnikání Marketing management Diplomové práce na téma:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Obchodní plán firmy na základě aktivní marketingové činnosti Business plan of the company based on active marketing activity Lukáš Pata

Více

Řízení zásob ve vybraném podniku

Řízení zásob ve vybraném podniku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Řízení zásob ve vybraném podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU INFORMATION SYSTEM

Více

ŘÍZENÍ ZÁSOB V KONKRÉTNÍM PONDIKU (popis stavu, srovnání s teorií a zhodnocení)

ŘÍZENÍ ZÁSOB V KONKRÉTNÍM PONDIKU (popis stavu, srovnání s teorií a zhodnocení) SOUKROUMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku ŘÍZENÍ ZÁSOB V KONKRÉTNÍM PONDIKU (popis stavu, srovnání

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Využití logistických metod v objednacích a skladových operacích v provozovnách KFC.

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Využití logistických metod v objednacích a skladových operacích v provozovnách KFC. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Využití logistických metod v objednacích a skladových operacích v provozovnách KFC Petr Severa Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto

Více

LOGISTIKA PŘEPRAVY MATERIÁLŮ

LOGISTIKA PŘEPRAVY MATERIÁLŮ LOGISTIKA PŘEPRAVY MATERIÁLŮ Transport logistics of materials Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Ing Ondřej Galia, Vysoká škola logistiky Přerov e-mail: vladimir.strakos@vslg.cz, ondrej.galia@seznam.cz

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inţenýrství Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inţenýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Logistický koncept výroby elektromotorů

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE BUSINESS

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lydia Marková Logistika zásobování hotelů a restaurací Diplomová práce 2013 Logistika zásobování hotelů a restaurací Diplomová práce Bc. Lydia Marková

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS OPTIMALIZACE PROVOZNÍCH A FINANČNÍCH NÁKLADŮ

Více

Optimalizace nákupních procesů ve společnosti PILANA Wood s. r. o. Lucie Pecháčková

Optimalizace nákupních procesů ve společnosti PILANA Wood s. r. o. Lucie Pecháčková Optimalizace nákupních procesů ve společnosti PILANA Wood s. r. o. Lucie Pecháčková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Řízení zásob ve zvoleném podniku Inventory control in a selected company Jiří Hrdlička Plzeň 2012 Oficiální zadání diplomové práce Prohlašuji,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nákup jako součást výrobního procesu Purchase as a part of production process Tomáš Kurka Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více