ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ. Bc. Adéla Karásková. Návrh a optimalizace rozvozových tras pro textilní firmu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ. Bc. Adéla Karásková. Návrh a optimalizace rozvozových tras pro textilní firmu"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Bc. Adéla Karásková Návrh a optimalizace rozvozových tras pro textilní firmu Praha 2012

2 Prohlášení Nemám závažný důvod proti užívání tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 4

3 Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracovala samostatně a že jsem uvedla veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací. V Praze dne podpis Adéla Karásková 5

4 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem, kteří mi poskytli podklady pro vypracování diplomové práce. Zvláště pak děkuji Ing. Denise Mockové, Ph.D. za odborné vedení a konzultování diplomové práce. V neposlední řadě je mou milou povinností poděkovat své rodině a blízkým za morální a materiální podporu, které se mi dostávalo po celou dobu studia. 6

5 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce Návrh a optimalizace rozvozových tras pro textilní firmu je optimalizovat stávající rozvozové trasy pro konkrétní firmu zabývající se bytovým textilem. Teoretická část obsahuje vysvětlení teorie grafů, v praktické části je použit Clarke - Wrightův algoritmus pro navržení několika možných řešení distribuce z centrálního skladu. Součástí navržených řešení je i ekonomické zhodnocení, kde je jako primární veličina brána ujetá kilometrová vzdálenost vozidel dostupného vozového parku. Klíčová slova: rozvozová trasa, hranově ohodnocený graf, délka cesty, matice sousednosti, matice úspor / výhodnosti koeficientů, obchodní cestující, Clarke Wrightova metoda 7

6 ABSTRACT The subject of this master thesis named Proposal and optimization of the developing routes for a textile company is to optimize current distribution routes for a particular home textile company. In the theoretical part the graph theory introduce, in the practical part the Clarke Wright algorithm is used for suggesting several possible solutions for the distribution from the central depot. Part of the solution is the economic evaluation where the kilometer distance is considered as primary aspect. Key words: distribution route, edge - valued graph, path length, adjacency matrix, savings matrix, salesman, Clarke Wright algorithm 8

7 Obsah Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam zkratek Úvod Úvod do problematiky Základní údaje z obchodního rejstříku Základní sortiment SWOT analýza firmy Teorie základních pojmů Současný stav systému skladování a zásobování Značkové prodejny Analýza současných rozvozových tras Stávající rozvozové trasy Rozpis rozvozových tras Procentuální vytížení vozidel na jednotlivých rozvozových trasách Vozový park Procentuální podíl využití jednotlivých typů vozidel Sezónnost zásobování prodejen Návrh a optimalizace nových rozvozových tras Obsluhované prodejny a jejich umístění Základní pojmy a definice z teorie grafů Omezující podmínky pro všechny rozvozy Výpočet optimálních rozvozových tras Konečné rozložení rozvozových tras Optimální rozložení rozvozových tras při ideálních podmínkách provozu Optimální rozložení rozvozových tras při vzniku kongesce Ekonomické zhodnocení navržených tras Porovnání a zhodnocení jednotlivých řešení při ideálních podmínkách provozu Konkrétní vyčíslení úspory při optimalizaci rozvozových tras za ideálních podmínek provozu Porovnání a zhodnocení jednotlivých řešení s vlivem kongesce Konkrétní vyčíslení úspory při optimalizaci rozvozových tras s vlivem kongesce Porovnání a zhodnocení jednotlivých řešení vzhledem k novému rozvozovému plánu Závěr Zdroje

8 Seznam tabulek Tabulka 1: Matice sousednosti kilometrové 43 Tabulka 2: Matice sousednosti časové 44 Tabulka 3: Zjednodušená matice sousednosti 45 Tabulka 4: Matice výhodnosti koeficientů / úspor 46 Tabulka 5: Porovnání a zhodnocení jednotlivých řešení při ideálních podm. provozu 61 Tabulka 6: Výpočet průměrné ceny za km 63 Tabulka 7: Porovnání a zhodnocení jednotlivých řešení s vlivem kongesce 64 Tabulka 8: Porovnání a zhodnocení jednotlivých řešení při ideálních podmínkách provozu s novým řešením 67 Tabulka 9: Porovnání a zhodnocení jednotlivých řešení při vzniku kongesce s novým řešením 67 10

9 Seznam obrázků Obrázek 1: Schéma SWOT analýzy 16 Obrázek 2: Mapa republiky se zvýrazněnými městy, kde se nacházejí značkové prodejny Silex 25 Obrázek 3: Objemy dodávaného zboží v kartonech 27 Obrázek 4: Procentuální vytížení vozidel za rok 2011 Liberecký okruh, Severní Čechy, Východní Čechy, Západní + Jižní Čechy, Severní Morava, Jižní Morava 30 Obrázek 5: Procentuální podíl využití jednotlivých typů vozidel 31 Obrázek 6: Sezónnost zásobování prodejen 32 Obrázek 7: Vývojový diagram Clarke Wrightova algoritmu 38 Obrázek 8: Grafické vyjádření Řešení 1 51 Obrázek 9: Grafické vyjádření Řešení 2 52 Obrázek 10: Grafické vyjádření Řešení 3 53 Obrázek 11: Grafické vyjádření Řešení 4 58 Obrázek 12: Grafické vyjádření Řešení 5 59 Obrázek 13: Grafické vyjádření Řešení

10 Seznam zkratek apod. atd. tzv. tj. s.r.o. viz popř. IČ m 2 km cm m cca Kč OC OD NC h a podobně a tak dál takzvaně, takzvané to jest společnost s ručením omezením podívej se popřípadě identifikační číslo metr čtvereční kilometr centimetr metr přibližně korun obchodní centrum obchodní dům nákupní centrum hodina č. číslo Sb. m 3 mm min Sbírka zákonů metr krychlový milimetr minuta 12

11 Úvod Společnosti poskytující logistické služby jsou v současné době nuceny stále více hledat, jak zajistit maximální efektivitu své činnosti při zachování požadované kvality poskytovaných služeb. Snaží se využívat nové způsoby efektivního řízení dopravy a distribuce zboží. Z důvodu rostoucích cen energií a pohonných hmot, zvyšování nákladů na silniční dopravu i stále se zdražující pracovní síly je primárně potřeba hledat optimální řešení a úspory ve stávajícím logistickém řetězci. Vzrůstající náklady není příliš vhodné automaticky přenášet na koncového spotřebitele. Jedním z klíčových prvků v zásobování prodejní sítě je pružná, rychlá a přesná dodávka požadovaného zboží. Při hledání optimálního logistického řešení v této oblasti je nutné zohlednit množství specifik. Mezi nejdůležitější patří především rychlost a minimální ujetá trasa. Z těchto důvodů je cílem mé diplomové práce rozebrat stávající rozvozové trasy firmy Silex s.r.o., zabývající se bytovým textilem, a pomocí Clarke Wrightovy metody je optimalizovat z hlediska ekonomického se zaměřením na ujetý počet kilometrů. Tato společnost je na trhu již dvacet let, během kterých se dobře zavedla, a v dnešní době má již rozsáhlou síť desítek prodejen po celé České republice. Firma řeší zásobování sítě svých prodejen výhradně outsorcingem. Logistiku pro tuto společnost zajišťuje skladová a spediční společnost z Kutné Hory, kde je umístěn i centrální sklad. Silex chce mít ucelený přehled o kvalitě a výhodnosti cenové nabídky stávající logistické firmy. Dále se bude snažit implementovat výsledky mé diplomové práce ve spolupráci se stávajícím dodavatelem služeb. Práce stručně popisuje základní charakteristiky firmy a systém distribuce. Jako hlavní téma je popsán návrh možných zlepšení včetně kalkulace úspor při zavedení optimalizovaných rozvozových plánů. 13

12 1 Úvod do problematiky Ve své diplomové práci jsem se rozhodla řešit problém neefektivních rozvozových tras textilní firmy Silex. Tato firma se zabývá bytovým textilem již od roku 1990 a má více než 30 značkových prodejen po celé České republice. 1.1 Základní údaje z obchodního rejstříku Obchodní firma: Právní forma: SILEX spol. s r.o. Společnost s ručením omezením Datum zápisu: Předmět podnikání Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Statistické údaje Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní Velikostní kategorie dle počtu zaměstnanců: zaměstnanců Základní sortiment Firma Silex nabízí asi veškerý možný sortiment z bytového textilu, jako jsou přikrývky, polštáře, prostěradla, ložní soupravy povlečení, matracové chrániče, dekorační polštářky, návleky, přehozy, plédy, ručníky, osušky, župany, ubrusy, prostírání, utěrky, a to vše v různých barevných provedeních, rozměrech a kvalitách nabízených látek. 1 Dle Ministerstva financí České Republiky 14

13 1.3 SWOT analýza firmy Jedná se o metodu, která se snaží vyhodnotit silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby určité firmy, projektu či podnikatelského záměru. Tyto vlastnosti se rozdělují do 4 kvadrantů pro lepší přehlednost [1]. Do silných stránek spadají schopnosti, dovednosti, znalosti, zdroje, potenciál a dosažené úspěchy například know-how, přírodní zdroje, zkušenost zaměstnanců, silná značka, certifikace jakosti, nebo vysoce kvalitní produkt či služba. Slabé stránky jsou přesným opakem silných stránek. Patří sem oblasti, ve kterých si firma vede hůře než jeho konkurenti - vysoké náklady, horší kvalita výrobku nebo nedostatek marketingových zkušeností. Po vytvoření SWOT analýzy je snaha o proměnu slabých stránek v silné stránky. Silné stránky Obrázek 1: Schéma SWOT analýzy Zdroj: Finanční stabilita firmy Široký sortiment nabízených výrobků a jejich vysoká kvalita Známé jméno společnosti především ve větších městech Dlouholetá spokojenost zákazníků Velmi nadstandardní vztahy s dodavateli i odběrateli 15

14 Lety propracovaný distribuční a informační systém Slabé stránky Horší schopnost prosadit se v menších městech Pouze minimální reklama ve všech sférách Nízká četnost nákupu výrobků nabízeného druhu Neexistence internetového obchodu Příležitosti Zlepšení webových stránek společnosti Rozšíření maloobchodní sítě i do menších měst, či zprovoznění vlastního internetového obchodu pro zákazníky z těchto měst, aby i oni si mohli zakoupit výrobky společnosti Silex. Častější nabízení zboží do řetězců hotelů, restaurací či fitcenter. Hrozby Neustále se zvyšující cena bavlny Finanční krize dohnala i bohatší zákazníky šetřit, a proto není už takový zájem o kvalitnější zboží, ale spíše levnější Růst režijních maloobchodních nákladů Vysoký tlak konkurence Finanční problémy tuzemských výrobců, které mohou vézt až k jejich zániku 1.4 Teorie základních pojmů Co je to logistika Logistika je velmi rozsáhlý obor, který v mnoha oblastech a ve velké míře ovlivňuje úroveň společnosti. V moderní společnosti jsme zvyklí (my zákazníci), že logistické služby fungují bez problémů, a máme tendenci si všímat logistiky až v okamžiku, kdy nastane nějaký problém, který je třeba vyřešit. Logistika má mnoho definic, ale podstatné je, že je to proces plánování a řízení efektivního toku a skladování zboží, služeb a souvisejících informací z místa vzniku až do místa spotřeby, jehož hlavním cílem je uspokojení zákazníků a jejich potřeb s největší pružností, přesností a hospodárností. 16

15 Logistika se týká všech podniků a organizací a je významným nástrojem v možnostech snižování nákladů spojených s jeho jednotlivými činnostmi. Logistika staví především na základech disciplín manipulace s materiálem, skladování, balení a dopravy a na základech informačních (pro lepší monitorování aktivity počtu transakcí, pohybu materiálu, skladování zboží, apod.) a komunikačních systémů. K čemu slouží rozvozové plány Rozvozové plány slouží k tomu, aby byla zajištěna rovnováha mezi rentabilitou a úrovní zákaznického servisu. Dobré plány musí vycházet nejen z informace o kapacitě vozidla, ale musí také zohledňovat další parametry jako například časová okna, čas otevření/zavření, překládky a technologická omezení. K optimalizaci těchto rozvozových plánů jsou využívány pokročilé algoritmy, díky kterým lze rychleji tvořit několik variant tras. Cílem je snížit distribuční náklady a počet najetých kilometrů, více využívat zdroje, uspokojit zákazníkovy požadavky, rozhodnout se dle skutečných nákladů, stanovit normy řidičům, snížit čas pro trasování a stanovit i mimosezónní trasování. Co by mělo být přínosem optimalizovaných rozvozových plánů: snížení najetých kilometrů, snížení počtu vozidel, snížení přesčasů, snížení času potřebného k trasování, lepší využití kapacity vozidla, významné zlepšení dispečerského řízení řidičů, výrazné zvýšení úrovně zákaznického servisu. 17

16 1.5 Současný stav systému skladování a zásobování Firma Silex využívá jediný sklad, a to sklad v Kutné Hoře, což je přijatelná lokace jak pro dodávání zboží od dodavatelů do skladu firmy, tak i pro rozvoz tohoto zboží ze skladu k odběratelům. Jelikož firma neuvažuje o využívání jiné než silniční nákladní dopravy a k největšímu odběru zboží dochází zákazníky v Praze a Středočeském kraji, je sklad umístěn optimálně a firma nemá zájem cokoliv měnit. Firma Silex má se skladem v Kutné Hoře jasně danou smlouvu, která upravuje skladovací a spediční služby, a zavazuje se tím plnit následující činnosti: příjem a skladování zboží Silex v daném skladu, jehož sortiment zahrnuje zboží textilní, obalové a propagační materiály, manipulace, třídění zboží, vedení skladové evidence, logistika, vyskladňování zboží, tisk dokladů pro rozvoz zboží, distribuce zboží, vedlejší služby etiketování, dublování, přebalování apod. celní odbavení, skladování v celním skladu. Povinnosti a práva smluvních stran Povinnosti skladovací a spediční firmy: zajistit příjem zboží firmy Silex do svého skladu Kutná Hora a jeho uskladnění v odpovídajících podmínkách, zajistit kontrolu množství a stav vnějších obalů přijatého zboží firmy Silex podle průvodních dokladů zásilky a písemně potvrdit přijetí zboží odesláním zprávy o přijetí zásilky běžně do 48 hodin, nejpozději však do 5 pracovních dnů, v případě zjištění rozdílu v množství nebo poškození vnějších obalů dle specifikace firmy Silex při přejímce sepsat neprodleně zápis o poškození s řidičem doručujícím zboží a informovat Silex, zajistit skladovou evidenci pro veškeré uskladnění zboží podle pokynů firmy Silex, zajistit provoz skladu a kanceláře v pracovních dnech od 6.00 hodin do hodin, zajistit přichystání zboží firmy Silex k distribuci dle rozvozového schématu do 48 hodin od obdržení objednávky, 18

17 písemně informovat Silex o každé expedici ze skladu v den odeslání zboží formou elektronického potvrzení dodacího listu, zabezpečit přijímání vrácených výrobků od zákazníků zpět na sklad dle pokynů firmy Silex, nést zodpovědnost za škodu či manko na skladovaném zboží, která vznikla po převzetí zboží, a to až do doby jeho předání příjemci zboží (mimo skrytých vad zboží), provádět skladovou inventuru v součinnosti s pracovníky firmy Silex, nejméně však jednou ročně dle pokynů firmy Silex, zajistit pojištění veškerého zboží firmy Silex (tzv. all risk) ve skladu v Kutné Hoře na vlastní náklady, umožnit pracovníkům firmy Silex v pracovních dnech vstup do skladů v Kutné Hoře, ve kterých je skladováno zboží Silex a zároveň zajistit, aby ke zboží neměly přístup neoprávněné osoby, svým personálním obsazením zabezpečit plynulý příjem zboží na sklad a výdej zboží ze skladu při maximálním možném využití snímačů čárových kódů ke snížení počtu chybovosti. Povinnosti firmy Silex: nejméně 2 dny předem zajistit informovanost skladu v Kutné Hoře o dovozu zboží firmy Silex do skladu (tzv. avízo), v případě zajišťování celních služeb předat originály všech dokladů potřebných k provedení záznamu příjmu na sklad a k proclení zboží, tj. obchodní faktury, balicí služby, popř. listiny umožňující celní preferenci (EUR), sdělovat firmě zajišťující skladové a spediční služby celní nomenklatury na proclívání zboží a rozúčtování úseků dopravy, informovat v dostatečném předstihu o nových výrobcích a zajistit potřebné značení výrobků pro vedení skladové evidence číselný kód, název výrobku, balení, celní zařazení, zajistit značení zboží čárovými kódy pro maximální možné využití snímačů čárových kódů. 19

18 Ceny a fakturace služeb Ceny za poskytované skladové služby v roce 2011 se smluvně stanovují na následující částky: m 2 plátěná hala 55,- Kč / m 2 / měsíc tj ,- Kč m 2 hala A 105,- Kč / m 2 / měsíc tj ,- Kč 700 m 2 hala B 90,- Kč / m 2 / měsíc tj ,- Kč Pro období od do každého roku se navíc pronajímá i další prostor, protože obrátkovost v tomto období je silně ovlivněna vánočními nákupy: 150 m 2 plátěná hala 55,- Kč / m 2 / měsíc tj ,- Kč Souhrnné manipulace za jeden měsíc je fixní částku, která je neměnná, a činí ,- Kč. Daňové doklady faktury za poskytované služby jsou vystavovány skladovou a spediční firmou dvakrát měsíčně a to k patnáctému a poslednímu dni v měsíci. Vedlejší manipulace jsou fakturovány jednou měsíčně, a to k poslednímu dni v měsíci. Splatnost faktur je pak stanovena na 14 dní. Vychystávání objednaného zboží ze skladu K vychystávání ze skladu v Kutné Hoře dochází na základě objednávek zaslaných firmou Silex. Firma Silex má svůj podnikový informační systém přizpůsoben každé prodejně a ten i plně komunikuje s informačním systémem logistické firmy v Kutné Hoře. Firma Silex má tedy k dispozici informace o současném stavu zboží na jednotlivých prodejnách i ve skladu a před samotným objednáním ověřuje, zda může sklad přijmout a vychystat požadované zboží. Pokud však ve skladu není potřebné množství požadovaného výrobku či chybí na skladu úplně, sama firma Silex domluví s odběratelem zkrácenou objednávku o danou položku. Podklady pro vychystávání a expedici vznikají na základě objednávek a rozvozového plánu prodejen. Rozvozový plán stanovuje frekvenci závozu a dodávkové dny jednotlivých prodejen, aby byl zajištěn potřebný personál ve stanovenou hodinu na prodejnách. Je to z toho důvodu, že některé prodejny, umístěné v obchodních centrech, mají omezení dodání před otevřením obchodního centra a příchodem zákazníků. Prodejní personál tedy musí být 20

19 ve stanovené dny dodání přítomen na pracovišti dříve a postarat se o plynulost vykládky zboží a jeho přijmutí na prodejnu, což zahrnuje kontrolu dodaného zboží a jeho množství. Samozřejmě rozvozové plány se můžou dle potřeb měnit a vylaďovat kvůli lepšímu vytížení vozidel. Jelikož k rozvozu zboží dochází brzy ráno, proces vychystávání se uskutečňuje ve skladu den před expedicí a musí tedy být přítomno všechno požadované zboží. Každý pracovník se pohybuje s vychystávacím vozíkem mezi regály a odebírá zboží v potřebném množství. K realizaci zakázky dochází sériovým vychystáváním (zakázku může provádět jeden nebo postupně několik vychystávačů). Já zvolím první variantu, kdy vychystává pouze jeden pracovník a je sám zodpovědný za kompletní zakázku (není pak problém při případném hledání viníka určité chyby). Jedna objednávka může být tvořena z položek uložených jednak v novějším distribučním skladu, jednak ve starší betonové hale. Pokud má sklad připravit několik zakázek o malém počtu položek, pak pracovník dané zakázky vychystává současně. Každá zakázka má své přiřazené ukládací prostředky. Díky většímu počtu zpracovaných zakázek najednou se snižuje čas cesty připadající na jeden zakázkový řádek. Vychystávač se pohybuje po celém skladu dle svého plánu vyskladnění. K dispozici má mobilní terminál přizpůsobený pro ruční vychystávání a pro přehlednost procesu má u sebe vychystávací seznam i v tištěné podobě. Pracovníci si připevňují vlastní mobilní terminál na předloktí nebo za opasek a snímač čárového kódu lze uchytit k prstu nebo na zápěstí. Pracovník má tak při práci volné ruce a muže bez problému odebírat a ukládat zboží do expedičních obalů. Vychystává se podle dokumentů, které zpracovává informační systém. Ten vyhodnocuje vychystávací doklady tak, aby vychystávací místa byla uspořádána podle pořadových čísel každé adresy. Pracovník s vychystávacím vozíkem odebírá zboží z vychystávacích míst po poradě s co nejefektivnějším průjezdem mezi regály ve skladovém prostoru. Vydávání uskladněného zboží Vychystané přepravky a kartony připravené dle objednávek prodejen odcházejí do prostoru expedice. Zakázky určené pro vlastní distribuci se kompletují do přepravek a kartonů v novějším skladu. Kompletace zboží spočívá v uložení přepravek a kartonů na palety dle rozvozového plánu. Pracovníci si však při přípravě palet musí dávat pozor na objemové limity. Na jednu paletu je možné uložit maximálně litrů. Pokud celá zkompletovaná paleta připadá na jednu prodejnu, postačí označit paletu jedním štítkem s číslem jízdy, 21

20 s číslem objednávky a s adresou prodejny. V případě, že se paleta skládá ze zakázek pro několik prodejen, musí být označen každý karton a každá přepravka, což je samozřejmé pro lepší orientaci v přepravovaném zboží a kvůli snaze o eliminaci vyložení nesprávného zboží na prodejnách (takové chyby by si však měl všimnout i prodejní personál v prodejně, která zboží přijímá). Po přistavení vozidla se takto připravené zboží na něj nakládá. Nakládku řídí řidič a jeden pracovník skladu. Při nakládce je kontrolována úplnost dodávky a po tomto odbavení řidič obdrží doklad o expedování zboží. Tímto krokem je ukončena expedice. 1.6 Značkové prodejny V celé České republice se nachází 33 prodejen v 18 městech, pro které budu řešit rozvozové plány (vyjma Prahy, tu zde jen zmiňuji, ale ponechávám pro ni stávající rozvozové trasy): Brno OC Futurum Galerie VAŇKOVKA České Budějovice ZONA CB IGY CENTRUM Hradec Králové OC Tesco Chomutov OC CHOMUTOVKA Karlovy Vary OC VARYÁDA Kladno OC OAZA Liberec OC NISA OC PLAZA LIBEREC Mladá Boleslav OC BONDY Olomouc OD PRIOR Ostrava OD PRIOR - LASO Pardubice AFI PALACE PARDUBICE Plzeň Galerie Dvořák PLAZA Pilsen Praha OD Kotva My Národní (Tesco) Palác FLÓRA DBK 22

21 Centrum CHODOV Obchodní centrum Nový Smíchov OC ŠESTKA NC EDEN OC Letňany EUROPARK SHOPPING CENTER Novodvorská Plaza Prostějov OD PRIOR Příbram OC Skalka Strakonice OD PRIOR Ústí nad Labem OC FÓRUM Zlín OC ZLATÉ JABLKO 23

22 Obrázek 2: Mapa republiky se zvýrazněnými městy, kde se nacházejí značkové prodejny Silex Zdroj: Autor 24

23 V tuzemské firmě Silex, spol. s r.o. se řeší rozvoz veškerého zboží na vlastní prodejny po celé České republice v rámci rozvozových plánů, tj. v současné době na 33 prodejen. V rámci těchto rozvozů se provádí i doprava velkoobchodním odběratelům, jako je síť prodejen Makro, Sconto, Tesco a další menší odběratelé bytového textilu. Dopravu firmě zajišťuje jejich smluvní partner - centrální sklad, který se nachází v Kutné Hoře. Poskytuje jednak dopravu vlastními vozy, jednak si vozy najímá. Kromě rozvozů po České republice probíhá i rozvoz po celé Slovenské republice pomocí partnerské slovenské společnosti. Výrobky firmy Silex jsou dodávány celoročně na stálá odběratelská místa, kterých je okolo čtyřiceti, ale i menším odběratelům, kde bývá odběr spíše náhodný, pravidelnost v něm nelze hledat. Společnost Silex využívá pro dopravu několika smluvních dopravců, nemá totiž vlastní vozy, musí si je tedy najímat. Jako hlavní jejich dopravce působí firma z Kutné Hory, která jí zajišťuje i skladování, distribuci výrobků do velkoobchodních řetězců, do franšízových prodejen a zejména do značkových prodejen firmy Silex. Tato firma má k dispozici následující vozy skříňového typu: Volkswagen LT 35 skříňového typu, kubatura: 13,4 m 3, tj. 70 kartonů 77x38x47 cm, Volkswagen Crafter skříňového typu, kubatura: 15,5 m 3, tj. 90 kartonů 77x38x47 cm. Použití těchto vozů se řídí dle rozvozových plánů a na základě individuálních možností prodejen (na některých prodejnách existují určitá pravidla, která se musí bezpodmínečně dodržovat, např. zavážka do určité hodiny). Jako priorita je samozřejmě zvolena maximální využitelnost vozidel, takže je zde velmi podstatná kubatura jednotlivých typů vozů ve vozovém parku. Firmou Silex však není zajišťována veškerá doprava, např. partnerská firma ze Slovenska se stará sama o dodávání zboží do skladu firmy v Kutné Hoře a dále pak i někteří dodavatelé a odběratelé si dopravu zboží organizují pomocí sběrných služeb nebo vlastní dopravy, zejména pokud se jedná o dodavatele a odběratele menších objemů. Největší dodávané objemy zboží jsou do oblasti hlavního města, dále do Středočeského kraje (tyto rozvozové trasy jsou sdružovány a nezabývám se jimi), Jižní a Severní Moravy. 25

24 Objemy dodávaného zboží v kartonech [77x38x47 cm] Severní Morava Liberecký okruh Jižní Morava Severní Čechy Východní Čechy Západní + Jižní Čechy Obrázek 3: Objemy dodávaného zboží v kartonech Zdroj: Autor Smluvní partner sklad v Kutné Hoře se zavazuje firmě Silex poskytovat tedy skladovací a spediční služby, zahrnující následující činnosti: příjem a skladování zboží ve skladu v Kutné Hoře, jehož sortiment zahrnuje textilní zboží, obalové a propagační materiály, manipulace, třídění zboží, vedení skladové evidence, logistika, vyskladňování zboží, tisk dokladů pro rozvoz zboží, distribuce zboží, vedlejší služby etiketování, dublování, přebalování apod., celní odbavení, skladování v celním skladu. Dále se řeší doprava na centrální dispečink pro MAKRO, odkud si rozváží MAKRO textilní zboží samo a účtuje náklady za zavážku firmě Silex, doprava z výrobních závodů na Čechofracht Praha pro zásilky, které jsou určené na export, a doprava metráže z centrálního skladu z Kutné Hory k výrobcům povlečení a zpět odvoz hotových povlečení. Tyto typy doprav však ve své diplomové práci řešit nebudu. Zmiňuji je jen z důvodu kompletních informací o uskutečňovaných rozvozových trasách. 26

25 2 Analýza současných rozvozových tras 2.1 Stávající rozvozové trasy Rozvozové trasy jsou uskutečňovány jednou týdně v Praze a jednou za dva týdny do zbylých destinací. Jsou rozděleny do několika okruhů, a to: Severní Morava - Ostrava, Olomouc, Prostějov Liberecký okruh - Liberec (2 prodejny) + Mladá Boleslav Praha Střední Čechy Kladno - většinou spojeno se zavážkou do Prahy Jižní Morava - Brno (2 prodejny) + Zlín Západní + Jižní Čechy - Plzeň (2 prodejny) + České Budějovice (2 prodejny), Strakonice, Příbram Severní Čechy - Ústí nad Labem, Chomutov, Karlovy Vary Východní Čechy - Hradec Králové, Pardubice 2.2 Rozpis rozvozových tras pondělí Severní Morava (sudý týden), podmínka: v Ostravě musí být zavážka provedena do 9,00 h Liberecký okruh úterý Praha A: Nový Smíchov, DBK, Chodov, Letňany, Štěrboholy poznámka: část zboží je určeno pro vůz Vito, na který je v meziskladu v Uhříněvsi přeloženo zboží určené pro Prahu, jelikož větší vozy nesmějí zajíždět do města podmínky: na Novém Smíchově a Chodově musí být zavážka provedena do 9,00 h středa Praha B: Flora, Kotva, Eden, Šestka poznámka: část zboží je určeno pro vůz Vito, na který je v meziskladu v Uhříněvsi přeloženo zboží určené pro Prahu, jelikož větší vozy nesmějí zajíždět do města 27

26 podmínka: na prodejnu v OC Flora musí být zavážka provedena do 9,00 h + Střední Čechy Brno, Zlín (sudý týden) Brno (lichý týden) podmínky: v Brně musí být někdy zavážka provedena kvůli zóně do 9,00 h, v prodejně OC Zlaté Jablko Zlín musí proběhnout zavážka do 12,00 h + mezi 0,00 2,00 h se pravidelně zaváží produkty pro prodejny Makro do skladu v Jažlovicích čtvrtek Západní Čechy (sudý týden) podmínka: v Plzni musí být zavážka uskutečněna do 9,00 h Jižní Čechy (sudý týden) Severní Čechy (lichý týden) podmínka: v Karlových Varech musí být zavážka uskutečněna do 9,00 h pátek Praha A: Nový Smíchov, DBK, Chodov, Letňany, Štěrboholy + Střední Čechy poznámka: část zboží je určeno pro vůz Vito, na který je v meziskladu v Uhříněvsi přeloženo zboží určené pro Prahu, jelikož větší vozy nesmějí zajíždět do města podmínka: na Novém Smíchově a Chodově musí být zavážka provedena do 9,00 h Východní Čechy (lichý týden) 2.3 Procentuální vytížení vozidel na jednotlivých rozvozových trasách Údaje o procentuální obsazenosti jsou data za reálně uskutečněné jízdy za celý kalendářní rok Průměrná procentuální obsazenost vozidel za celý rok pro jednotlivé okruhy byla následovná: Liberecký okruh 54%, Severní Čechy 77%, Východní Čechy 69%, Západní + Jižní Čechy 79%, Severní Morava - 68%, Jižní Morava - 72%. 28

27 Liberecký okruh Severní Čechy 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Východní Čechy Západní + Jižní Čechy 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Severní Morava Jižní Morava 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Obrázek 4: Procentuální vytížení vozidel za rok 2011 Liberecký okruh, Severní Čechy, Východní Čechy, Západní + Jižní Čechy, Severní Morava, Jižní Morava Zdroj: Autor 29

28 2.4 Vozový park Typy vlastních vozů skladu + ceny za km vč. řidiče I. Volkswagen LT 35 (skříň typ 2DX, 13,4 m 3, tj. cca 70 kartonů 77x38x47 cm), II. Volkswagen Crafter (skříň typ 2EKE2, 15,5 m 3, tj. cca 90 kartonů 77x38x47 cm), Typy pronajatých vozů + ceny za km vč. řidiče A. do 10 kartonů, 8,90 Kč / km B kartonů, 9,90 Kč / km C kartonů, 11,10 Kč / km D kartonů, 12,20 Kč / km E kartonů, 14,20 Kč / km F. do 15 palet, 17,- Kč / km G. do 18 palet, 21,- Kč / km H. nad 18 palet, 29,- Kč / km 9,80 Kč / km 10,30 Kč / km Čekání: I., II., A., B., C. 100,- Kč / hod D., E. 150,- Kč / hod F., G., H. 400,- Kč / hod Sazba za čekání se načítá pouze v neočekávaných situacích a v minulém roce byla účtována celkově pouze jedna hodina takového čekání, proto je tato suma zanedbatelná. 2.5 Procentuální podíl využití jednotlivých typů vozidel I II B C D E Obrázek 5: Procentuální podíl využití jednotlivých typů vozidel Zdroj: Autor 30

29 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2.6 Sezónnost zásobování prodejen Na následujícím grafu je zobrazena sezónnost zásobování prodejen za kalendářní rok Je z něj patrné, že Vánoce velmi ovlivňují prodeje. Již od září probíhá tzv. předzásobování, aby bylo dostatek dostupného zboží na prodejnách, a vše vrcholí v prosinci, kdy je zásobování na svém maximu. Výrazně pak ubývá v lednu Sezónnost zásobování prodejen obsazenost vozidel [krabice 77x38x47 cm] Obrázek 6: Sezónnost zásobování prodejen Zdroj: Autor 31

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s.

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s. Vítězné řešení soutěže IT PROJEKT ROKU 2006 Případová studie Distribuční sklad Tibor Szekeres 14.3.2013 Kongres Samoška, Košice U&SLUNO a.s., SADOVÁ 28, 702 00 OSTRAVA, ČESKÁ REPUBLIKA TEL.: +420 596 101

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved PST Ostrava Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved Aktualizace 29.2.2008 PST Ostrava profil 1991 Založení PST Ostrava současným majitelem 2000 Získání Certifikátu ISO 9002/2001 na poskytování

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H)

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části:

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části: +NLDSY112ZOOW+ MINISTERSTVO KULTURY ČR V Praze dne 27. října 2010 Čj. MK 27 736/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 3 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů LOGI Informační systém pro správu logistických skladů Instalační balíček 2 CID International, a.s. SKLADOVÁ KARTA Modul Skladová karta slouží k popisu a evidenci skladovaného zboží. Je možno je pořizovat

Více

SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ DO KONSIGNA

SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ DO KONSIGNA SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ DO KONSIGNAČNÍHO SKLADU... IČ:... se sídlem... zapsaná v obchodním rejstříku vedeným..., oddíle..., vložka... jednající... dále jen "Dodavatel" a KOSTAL CR, spol. s r.o. IČ: 496

Více

Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku!

Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku! Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku! Až 20 zásilek denně expeduje mimo sezónu pan Pilný z Berouna. Je majitelem internetového obchodu, který je na trhu dva

Více

Správné řízení zásob jako nástroj zisku a prosperity! Hlasem řízený sklad

Správné řízení zásob jako nástroj zisku a prosperity! Hlasem řízený sklad Váš spolehlivý IT partner pro retail, logistiku a distribuci Správné řízení zásob jako nástroj zisku a prosperity! Tibor Szekeres 17.5.2012 U&SLUNO a.s. l SADOVÁ 28 l 702 00 OSTRAVA l ČESKÁ REPUBLIKA l

Více

Systém integrovaných logistických transakcí

Systém integrovaných logistických transakcí Systém integrovaných logistických transakcí Informace o systému Obsah Filozofie systému... 2 Základní přínos při využívání systému TRIS... 2 Prostředí pro systém TRIS... 2 Moduly systému... 3 Skladování...

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

Optimalizace manipulační techniky ve skladovém hospodářství. Milena Vaculíková

Optimalizace manipulační techniky ve skladovém hospodářství. Milena Vaculíková Optimalizace manipulační techniky ve skladovém hospodářství Milena Vaculíková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy stavu manipulační techniky v odboru skladové

Více

TÉMATA PRO DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMATA PRO DIPLOMOVÉ PRÁCE TÉMATA PRO DIPLOMOVÉ PRÁCE 1.Téma : Koncentrace doručovací služby z obvodů automatizovaných balíkových dodejen ( dále jen ABD ) pošty Čeladná a Ostravice k ABD pošty Frýdlant nad Ostravicí 1. Popis současného

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 12. července 2013 Č.j.: 2013/2509/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby Česká národní banka (dále

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService Komplexní služba Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány pro vaši maximální hospodárnost. Ovšem nejsou to jenom pneumatiky,

Více

Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s.

Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s. Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s. Představení společnosti CELogis a.s. Rychlost, kvalita a přesnost je pro nás samozřejmostí! Firma CELogis byla založena v roce 1999 jako

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 238 325 552 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

ALTA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. TOS KUŘIM - OS a.s. KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. SLÉVÁRNA KUŘIM A. S.

ALTA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. TOS KUŘIM - OS a.s. KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. SLÉVÁRNA KUŘIM A. S. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ TOS KUŘIM - OS a.s. KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. SLÉVÁRNA KUŘIM A. S. Zadavatel společnost ALTA, a.s. sídlem Štefánikova 41, Brno na základě zmocnění společností TOS KUŘIM OS, a.s., SLÉVÁRNA

Více

Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011)

Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011) Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011) Reklamační řád upravuje práva a povinnosti smluvních stran v oblasti odpovědnosti dodavatele za jakost výrobků a postupů v případě reklamací vyplývající

Více

Transport a logistika

Transport a logistika 2012 Transport a logistika O nás Firma Hral byla založena 3. 8. 1998. Je zaměřena na projekty v oblasti retail logistiky a zásobování obchodních sítí dle požadavků zákazníka. Zajišťujeme služby v oblasti

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Praktické využití výstupů z logistického auditu ve společnosti UNILEVER ČR spol. s r.o.

Praktické využití výstupů z logistického auditu ve společnosti UNILEVER ČR spol. s r.o. 31.5. 1.6.2007 Praktické využití výstupů z logistického auditu ve společnosti UNILEVER ČR spol. s r.o. Jan Šlajer, Petr Jalůvka DYNAMIC FUTURE s.r.o. Setkání uživatelů programu WITNESS a příznivců simulace

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi společností Saint Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber (dále také jen jako

Více

Možnosti perspektivních skladových technologií

Možnosti perspektivních skladových technologií Mendelova univerzita v Brně Provozně-ekonomická fakulta program: B-II Inženýrská informatika obor: Automatizace řízení a informatika [prezenční] III. ročník / semestr 1. Možnosti perspektivních skladových

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Obchodní podmínky pro prodej sadebního materiálu lesních dřevin

Obchodní podmínky pro prodej sadebního materiálu lesních dřevin LESCUS Cetkovice, s.r.o. Obchodní podmínky pro prodej sadebního materiálu lesních dřevin pro smlouvy uzavírané prostřednictvím objednávkového systému společnosti LESCUS Cetkovice, s.r.o., Cetkovice 43,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Vítejte při sledování prezentace společnosti ZAJDO Transport Logistics s.r.o.

Vítejte při sledování prezentace společnosti ZAJDO Transport Logistics s.r.o. www.zajdo.cz Vítejte při sledování prezentace společnosti ZAJDO Transport Logistics s.r.o. Jsme velmi potěšeni Vaším zájmem o podrobnější informace o naší společnosti a dovolte nám tedy, abychom se stručně

Více

Dokumentace k semestrální práci z předmětu PT

Dokumentace k semestrální práci z předmětu PT Dokumentace k semestrální práci z předmětu PT Vypracovali: Eva Turnerová (A08B0176P) Martin Dlouhý (A08B0268P) Zadání Zadání: Firma Mistr Paleta, syn a vnuci rozváží palety po celé České republice. Počet

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Náš zákazník Jaguar Land Rover Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Outsourcing reklamy. Pro obchodní a marketingová oddělení je v dnešní době stále více důležité udržet náklady na minimu.

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

Školení řidiču Scania. Ceská ˇ republika

Školení řidiču Scania. Ceská ˇ republika Školení řidiču Scania Ceská ˇ republika Kateřina Hanzlíková, jednatelka společnosti EUROFRIGO Trucking, s.r.o. Systém Ecolution jsme si poprvé vyzkoušeli při testování nových tahačů EURO 6. Na základě

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Ideas that move the world... Automatizované skladové systémy Úspora prostoru, času a nákladů Automatizované skladové

Více

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Ing. Michal Dorda VŠB - TU Ostrava Fakulta strojní Institut dopravy Obsah: 1. Definice cílů a účelu simulace VLC. 2. Struktura

Více

GS1 System. Systém GS1 v logistice

GS1 System. Systém GS1 v logistice Systém GS1 v logistice GS1 System Logistika je jednou z typických oblastí uplatnění standardů Systému GS1, které slouží k automatické identifikaci zboží a elektronické výměně dat mezi obchodními partnery.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY. DŘEVOŠROT a.s.

LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY. DŘEVOŠROT a.s. LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY DŘEVOŠROT a.s. DŘEVOŠROT, A.S. WWW.DREVOSROT.CZ Prezentace je určená zaměstnancům společností zabývajících se výrobou

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Obchodní podmínky. Základní ustanovení

Obchodní podmínky. Základní ustanovení Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Josef Frýbort F. X. Šaldy 5301/25 586 01 Jihlava IČO: 69719403 s platností od 16.3.2011 Nejsem plátce DPH Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ Výtisk dokumentace k vzorkové výrobní zakázce Zpracování vzorkových zakázek z Laboratoře barev Obsluha strojů na výrobu vzorků Obsluha Soft stroje na výrobu vzorků Dokončování

Více

T 3 Distribuční logistika

T 3 Distribuční logistika T 3 Distribuční logistika Distribuce: (z angl. "to distribute" = šířit, rozdat, rozdělit, roznést, rozšířit, rozprostřít) Distribuční logistika z hlediska výrobního podniku představuje spojovací článek

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Projektový management-mp. Organizace příjmu textilního zboží do firmy Direct Alpine, s.r.o. Janoušková Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp. Organizace příjmu textilního zboží do firmy Direct Alpine, s.r.o. Janoušková Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp Organizace příjmu textilního zboží do firmy Direct Alpine, s.r.o. Janoušková Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...2 Úvod...3

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S Sídlo společnosti: M. A. B. Group, s.r.o. Tovární 861 686 02 Staré Město tel.: +420 572

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin

Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin 1. Sadební materiál Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin Akciová společnost Lesy Pelhřimov produkují sazenice lesních dřevin při využití dvou technologii a) prostokořenný sadební materiál

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

APEK - Certifikovaný obchod Certifikační pravidla platná od 1. 1. 2014 - legislativní část

APEK - Certifikovaný obchod Certifikační pravidla platná od 1. 1. 2014 - legislativní část 1 Spotřebitel musí mít možnost se kdykoliv seznámit s informacemi o dodavateli prostřednictvím srozumitelného odkazu. 2 Úplná obchodní firma dodavatele APEK - Certifikovaný obchod Spotřebitel musí mít

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: KLEIN automotive s. r.o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C.,vložka 4776 Nádražní 100 789 91 Štíty IČO:47683228 DIČ:400-47683228 Bankovní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

11/ Prodejní a obchodní činnost. Prodejní činnost

11/ Prodejní a obchodní činnost. Prodejní činnost 11/ Prodejní a obchodní činnost. Prodejní činnost, dělení obchodních činností, distribuční cesty, velkoobchod a maloobchod, druhy maloobchodních jednotek, smlouvy uzavírané v obchodní činnosti (kupní smlouva,

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Šk.rok : 010/011 TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY Technická zpráva Vypracoval : Michal Podhorský č. kruhu: 3B/16 Datum odevzdání : Obsah zprávy: 1.

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012

KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012 KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012 Bc. Vladimír Kostelný, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více