T T. Think Together Jan Rydval, Andrea Hornická THINK TOGETHER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2011. Jan Rydval, Andrea Hornická THINK TOGETHER"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Prvzně eknmická fakulta Dktrská vědecká knference 7. únra 2011 T T THINK TOGETHER Think Tgether 2011 Redukce framing efektu v dpravní lgistice užitím systému pr pdpru rzhdvání Reductin f framing effect in transprt lgistic using decisin supprt system Jan Rydval, Andrea Hrnická 359

2 Abstrakt Rzhdvací prcesy jsu vlivněny kvalitu infrmací, která je vlivňvána velikstí framing efektu (efektu zarámvání nebli určitéh zkreslení infrmací). Tt zkreslení vlivňuje naši schpnst phlížet na infrmace a danu prblematiku jak na celek a schpnst se na základě nich více či méně racinálně rzhdvat. Příspěvek se zabývá snížením framing efektu pmcí systému pr pdpru rzhdvání, jenž využívá základních principů preskriptivní terie rzhdvání, zejména pak principu dekmpzice. Klíčvá slva framing efekt, preskriptivní terie rzhdvání, princip dekmpzice, systém pr pdpru rzhdvání Abstract Decisin making is influenced by the quality f infrmatin, and by the size f the framing effect (the effect f infrmatin distrtin). This bias affects ur ability t lk at infrmatin in its pure frm and ur ability t make mre r less ratinal decisins. This paper deals with the reductin f the framing effect using a decisin supprt system based n the prescriptive decisin thery, especially the decmpsitin principle. Keywrds framing effect, prescriptive decisin thery, decmpsitin principle, decisin supprt system ÚVOD Nedílnu sučástí manažerských prcesů a rzhdvání nejen v eknmických a sciálních prcesech, jak zmiňují Fagley, Cleman, Simn (2010) je získávání infrmací. Rzhdvání je pak vlivněn kvalitu infrmací a velikstí framing efektu (z angl. Framing Effect, efektu zarámvání nebli určitéh zkreslení infrmace). Tt zkreslení vlivňuje naši schpnst phlížet na infrmace a danu prblematiku jak na celek a schpnst se na základě nich více či méně racinálně rzhdvat, čemž dále pjednává i Druckam (2001). Výsledkem prcesu snižvání framing efektu je získat celkvý phled na prblém a snížit vliv jedntlivých rámů tvřících framing efekt. Th můžeme dcílit různými způsby. Jedním z nich je využít systém pr pdpru rzhdvání, který může pmci získané infrmace čistit d framing efektu, ppřípadě získávat relevantní infrmace s velmi malým a pr rzhdvání tudíž téměř bezvýznamným framing efektem. Systémy na pdpru rzhdvání (z angl. Decisin Supprt Systems DSS) pmáhají, jak vykládá Pwer (2002), svým uživatelům (manažerům) s realizací řídících a rzhdvacích činnstí. Uživatel tu může srvnávat dílčí výsledky řešení se svými představami a pdle th vlivňvat další průběh řešení. DSS pskytují uživateli nabídky řešení a mhu kladením tázek a dtazů usměrňvat jeh pstup. V tmt příspěvku uvažujeme DSS využívající některé principy preskriptivní terie rzhdvání, kteru ppisují Eisenführ a Weber (2003), zejména pak princip dekmpzice, který pdrbněji rzebírá Simn (1996). Tyt systémy však nikdy nemhu zcela nahradit rzhdvatele, jejich výsledkem tedy není samtné rzhdnutí, ale vedu rzhdvatele celým rzhdvacím prcesem, vytvářejí pr ISBN:

3 rzhdvatele puze přehled mžnstí a variant, urychlují a zpřesňují prpčty jejich důsledků a kvantifikují rizika. Cílem tht článku je bjasnit, c je framing efekt a ukázat, jak h pmcí systému pr pdpru rzhdvání, který využívá principů preskriptivní terie rzhdvání, redukvat. A t pmcí bjasnění užitých principů preskriptivní terie rzhdvání implementvaných d systému pr pdpru rzhdvání. Materiál a metdy Framing efekt Individuální rzhdnutí jsu vlivněna způsbem, jímž jsu infrmace prezentvány a způsbem, jímž jsu prblémy frmulvány. Lidé čast přijímají a užívají infrmace v pdbě, v níž je získali, aniž by nich v tmt hledu uvažvali. Jde vytvření subru referenčních bdů rámců, úhlů phledu (zda láhev je napůl plná neb napůl prázdná). Tent druh pznávací iluze může získané infrmace d značné míry zkreslit a tím i vlivnit jejich další vývj a zpracvání. Efekt zarámvání infrmace (angl. framing efekt) může rzhdvání, jak uvádějí Tversky a Kahneman (1981), vlivnit zásadním způsbem. Framing efekt je zarámvání infrmace skrze nejrůznější vlivy klí dané infrmace. Jedná se např. neúplnst infrmace, neznalst pdmínek jejíh vzniku, či prstředí jejíh šíření. Tím pak dchází k balení infrmace nadbytečnými kmpnenty jak např. zavádějícími údaji, dílčí desinfrmací a různými neúplnstmi a nepřesnstmi. Tak framing efekt také vzniká (Tversky, Kahneman, 1981). Z uvedených příkladů tedy vyplývá, že efekt zarámvání je vlastně určité zkreslení infrmací, které přijímáme a dále zpracváváme v nejrůznějších rzhdvacích prcesech. Tt zkreslení pté vlivňuje náš phled na infrmace v jejich čisté frmě a mžnst se na základě nich více či méně racinálně rzhdvat. Prt je nutné framing efekt redukvat. Různé terie rzhdvání Pr zmírnění framing efektu je třeba využívat vhdnu terii rzhdvání a její nástrje, Eisenführ a Weber (2003) se zmiňují následujících třech základních rzhdvacích teriích. Nrmativní terie rzhdvání se zakládá na terii racinální vlby a využívá nrmativních mdelů. Prstřednictvím aximatických přístupů lze dvdit lgicky knzistentní výsledky. Tat terie ppisuje, jak by se měl rzhdvat? Zatímc deskriptivní terie rzhdvání se empiricky zabývá tázku, jak vlastně ve skutečnsti rzhdnutí vzniká, čili jakým způsbem je rzhdván? Naprti tmu preskriptivní terie rzhdvání se pkuší dvdit strategie a metdy, které pmáhají lidem přijímat lepší rzhdnutí, pkuší se tedy dpvídat na tázku jak djít k lepšímu rzhdnutí? Základní principy preskriptivní terie rzhdvání Základní principy preskriptivní terie rzhdvání (hledání racinality, knzistence pdkladů, dekmpzice, subjektivita a princip neúplných znalstí) napmáhají rzhdvateli čistit infrmace ptřebné k rzhdvání d efektu zarámvání a přiblížit se vhdnému racinálnímu rzhdnutí. Think Tgether 2011 Dstupné z:

4 Hledání racinality Kvalita již prběhnutéh rzhdnutí se dá měřit vždy až p jeh uskutečnění. Pzdější úspěch či neúspěch není však puze náhdné měřítk. Musí se rzlišvat mezi racinálními a úspěšnými rzhdnutími. C tedy vlastně znamená racinální? Nejedná se bjektivní prkazatelnu vlastnst. Vede převážně jen k tmu, že se rzhdnutí stávají průměrně úspěšnějšími (Rescher, 1993). Knzistence pdkladů pr rzhdvání Nejdůležitější pžadavky, které musí racinální preference pdle Eisenführa a Webera (2003) splňvat, jsu: Orientace d buducna. Tranzitivita. Jestliže rzhdvatel upřednstňuje a před b a b před c, tak by měl taky upřednstňvat a před c. Invariantnst (neprměnnst). Preference by neměly být závislé na tm, jak je znázrněn daný prblém, předpkládá se, že zbrazení jsu ekvivalentní. Nezávislst na irelevantních alternativách. Dekmpzice Kmplexita rzhdvacích prblémů ztěžuje rientaci rzhdvatele, prt je nezbytné prblémy analyzvat a členit, tím že rzlžíme rzhdvací prblém na kmpnenty, které budu mdelvány samy sbě. Rzhdvací prblém lze pdle Eisenführa a Webera (2003) rzdělit na následující kmpnenty: Alternativy jednání, mezi nimiž je na výběr Cíle a preference rzhdvatele spjené s výsledkem Očekávání vlivů klí (tzn. výsledky nevlivnitelné rzhdvatelem) Uvnitř každéh kmpnentu může či nemusí djít k další dekmpzici. Princip dekmpzice lze samzřejmě využít i při jeh bráceném pužití (způsbem vice versa), čili slžení jedntlivých dílčích prblému d jednh agregvanéh a tím se na danu prblematiku dívat z hlediska celku, nikdy však nelze rzkládat a skládat prvky dhrmady bez hledu na jejich systémvé vazby a funkce. Subjektivita Kncept racinality nějakéh rzhdnutí nebsahuje žádné předpisy bsahu čekávání neb preferencí. Laicky řečen: Každý rzhdvatel může čekávat a chtít, c jen chce. Očekávání a preference jsu v základě velmi subjektivní. Musí však být zalženy a knstruvány pmcí pstulátu racinality, kteru rzhdvatel uznává (Eisenführ, Weber, 2003). Prt můžu djít v jinak stejné rzhdvací situaci dvě dlišné sby k rzličným rzhdnutím, aniž by se jedna sba chvala racinálněji než druhá. Příčina může ležet v rzdílných hdnceních buducnsti neb v rzdílných cílech. Neúplné znalsti Naše čekávání nejistých výsledcích můžeme čast puze nepřesně frmulvat. Hvrvý jazyk je plný různých nestrých výrazů jak nejpravděpdbněji, eventuálně, snad údajně. Stejně tak mlhavě se čast vyjadřujeme, když frmulujeme naše preference. ISBN:

5 Pr mderní preskriptivní terii rzhdvání je určující, že se nesnaží nalézt ptimalizaci za každu cenu a že nepřekračuje dstupná změkčující data (Eisenführ, Weber, 2003). Systémy pr pdpru rzhdvání DSS, jak již byl zmíněn, pmáhají svým uživatelům při realizaci řídících a rzhdvacích činnstí. Tyt systémy však nikdy nemhu zcela nahradit rzhdvatele, jejich výsledkem tedy není samtné rzhdnutí, ale vytvářejí pr rzhdvatele puze přehled mžnstí a variant, urychlují a zpřesňují prpčty jejich důsledků a kvantifikují rizika. Obecná struktura DSS, jak je znázrněn na brázku č. 1, bsahuje subsystém dat, subsystém mdelů či nástrjů a uživatelské prstředí. Tyt tři základní části jsu navzájem prvázány sítí, která je spjuje dhrmady. Obrázek č. 1: Obecná struktura DSS (Pwer, 2002) každdenníh perativníh rzhdvání a usnadňuje práci rzhdvateli. Výsledky a diskuse Framing efekt může získané infrmace d značné míry zkreslit a tím i vlivnit jejich další vývj a zpracvání. Framing efekt vzniká zarámváním infrmace skrze nejrůznější vlivy klí dané infrmace, jak znázrňuje brázek č. 2. Obrázek č. 2: Framing efekt (Rydval, 2010) Důležitu charakteristiku každéh DSS by měl být snadné užívání a uživatelsky přívětivé prstředí napmáhající uživateli snadné vládání celéh DSS. Služí tedy reálně jak prstředek Jde t, že rzhdvatel nedstává infrmaci v její půvdní frmě, ale značně zkreslenu a rzstřenu, cž může vést k chybnému rzhdnutí. P redukci framing efektu se získá nazpět půvdní frma infrmace. Jelikž však nejsme schpni zcela dstranit všechny rámy, dstáváme infrmaci s reziduálním zkreslením, cž však při dstatečné redukci framing efektu nemusí mít fatální vliv na rzhdnutí, a tak může být infrmace v tét frmě již plně využita v prcesu tvrby rzhdnutí. Think Tgether 2011 Dstupné z:

6 Framing efekt v dpravní lgistice Uveďme si jak příklad, jak vzniká framing efekt v blasti dpravní lgistiky. Budeme-li uvažvat zjedndušenu situaci, v níž se jedná prblém zásbvacích tras, je základní úlhu přepravit zbží z bdu A d bdu B. D tét situace vstupují různé subjekty, dchází ke vkládání cílů a preferencí jedntlivých subjektů, a tím i dlišný phled na celé řešení. Je nutné si uvědmit, že infrmační tky v dpravě a spedici vznikají mezi všemi subjekty, prt každý ze subjektů předává svůj phled na věc, t je prblém zarámvaný vlastními preferencemi a čekáváními statním subjektům. Framing efekt je půsbení celkvéh subru kritérií, preferencí a čekávání jedntlivých subjektů na infrmace, které jsu využívány k rzhdvání v dané prblematice. Jedntlivým prvkům tht subru jsu přiřazeny váhy důležitsti jedntlivými subjekty. Jedntlivé rámy, z nichž je framing efekt slžen, jsu pak dílčí subry těcht kritérií, preferencí a čekávání jedntlivých subjektů. Záleží na psuzvateli framing efektu, d jaké úrvně bude subry dělit, jestli definuje pr každý subjekt jeden rámec, čili jeden dílčí subr, neb jestli jich definuje více. Aby se snížil vliv jedntlivých rámů na knečné rzhdnutí, je nutné přijímané zkreslené infrmace čistit, neb získat celkvý phled na situaci. DSS služí k získání dstatečnéh mnžství relevantních infrmací ptřebných v rzhdvacím prcesu, prt je vhdné jej pužít k získání hlistickéh phledu na danu prblematiku a tím snížit vliv jedntlivých rámů. Na prblematiku zásbvacích tras půsbí mnh vlivů a klnstí d dpravní situace, přes přírdní pdmínky a stav vzvek, cíle dpravců a spedičních splečnstí až p vlastní čekávání a preference zákazníka. Tyt vlivy a z nich vzešlá základní zarámvání dané prblematiky jsu znázrněna na brázku č. 3, jenž ilustruje vznik framing efektu. Obrázek č. 3: Framing efekt v dpravní lgistice Na tut prblematiku půsbí tři základní subjekty a na základě jejich vnímání situace vznikají tři základní rámy. Jedná se následující subjekty s vlastními cíli, preferencemi a kritérii: Zákazník Dpravce Minimalizace ceny za dpravní služby Minimalizace ddacích lhůt (rychlst ddávky) Maximalizace jaksti a splehlivsti ddání Maximalizace tržeb dpravce (cena za km resp. za tkm - tunkilmetr) Maximalizace vytížensti dpravníh prstředku (zaplacena i zpáteční cesta) ISBN:

7 Spediční splečnst Preference zbží s nízku husttu (je-li zbží příliš těžké, dchází k většímu ptřebení dpravníh prstředku a vyšší sptřebě phnných hmt) Platba mýtnéh Maximalizace prvize za zprstředkvání přepravních služeb Preference slučvání zásilek a přeprav (vytíženst dpravníh prstředku) Ddržvání časvé suslednsti (limitvána zákazníkem a legislativu) Preference skladvání ve vlastních skladech (mžnst kmbinace přeprav) Maximalizace pžadvané jaksti a splehlivsti ddání d dpravce Preference kamžité dispnibility k vzidlům a předmětům přepravy Framing efekt je subr všech těcht preferencí a kritérií hdncených vahami. Jedntlivé rámy jsu pak jedntlivé phledy na věc každéh subjektu prblematiky. Vahy jedntlivých kritérií a preferencí se můžu definvat různými metdami, např. bdvací metdu, Saatyh metdu stanvení vah. Pr příklad si uveďme, jak vypadá framing efekt v dpravní lgistice v rámci střední spediční splečnsti půsbící v Libereckém kraji. Na základě expertní analýzy prblematiky zásbvání a přepravy zbží a materiálů se zaměstnanci úseku spedice, hlavních dpravců a zákazníků byli pmcí bdvací metdy stanveny váhy jedntlivým kritériím v rámci jedntlivých rámů framing efektu, jak uvádí tabulka č. 1. Tabulka č. 1: Kritéria a váhy framing efektu v dpravní lgistice Preference a kritéria Minimalizace ceny za dpravní služby pr sptřebitele Minimalizace ddacích lhůt Maximalizace jaksti a splehlivsti ddání Maximalizace tržeb dpravce Maximalizace vytížensti dpravníh prstředku Preference zbží s nízku husttu Jedntlivé rámy framing efektu Rám zákazníka Rám dpravce Rám spediční splečnsti Celkvý phled mezující vliv jedntlivých rámů 0,56 0,00 0,00 0,19 0,32 0,00 0,00 0,11 0,12 0,00 0,00 0,04 0,00 0,31 0,00 0,10 0,00 0,46 0,00 0,15 0,00 0,08 0,00 0,03 Platba mýtnéh 0,00 0,15 0,00 0,05 Think Tgether 2011 Dstupné z:

8 Maximalizace prvize za zprstředkvání přeprav. služeb Preference slučvání zásilek a přeprav Ddržvání časvé suslednsti Preference skladvání ve vlastních skladech Maximalizace pžadvané splehlivsti d dpravce 0,00 0,00 0,20 0,07 0,00 0,00 0,42 0,14 0,00 0,00 0,17 0,06 0,00 0,00 0,12 0,04 0,00 0,00 0,07 0,02 Preference kamžité dispnibility 0,00 0,00 0,02 0,01 k vzidlům Kntrlní sučet vah Spediční splečnst jak zprstředkvatel služby přepravy zbží z bdu A d bdu B, nemůže tvřit svá rzhdnutí vlbě trasy jen na základně pžadavků zákazníka, ale musí na celu situaci nahlížet jak na celek. Phled zákazníka je pr ni puze jeden z mžných phledů (rámů) na danu prblematiku. Musí tedy vzít v úvahu všechny tři phledy, pak může pkračvat v rzhdvacím prcesu při vlbě ptimálních tras. Řešením je DSS využívající principů preskriptivní terie rzhdvání pr kncvéh uživatele (speditéra), který mu pmůže získat všechna relevantní data a infrmace, získat celkvý phled na danu prblematiku a tím mezit vliv jedntlivých rámů a stanvit racinální trasy při řešení prblému přepravních tras. Základní tázka dpravní lgistiky je jak přepravit zbží z bdu A d bdu B. Prstým využitím principů preskriptivní terie rzhdvání, čemž pjednává Rydval (2010) je však rzhdvatel pstaven d situace, kdy musí sám rzhdnut, jak principy využít, cž je btížné a není zaručena správnst využití principů. Prt je výhdnější využívat DSS, který pmáhá analyzvat danu prblematiku, která je v tmt případě zkreslena rámem zákazníka, který klade důraz z 56% na cenu tét služby, rámem dpravce, pr kteréh je napak nejdůležitější kritérium vytíženst dpravníh prstředku a rámem spediční splečnsti, která klade ze 42% důraz na slučvání zásilek, čímž přispívá k maximalizaci prvize za pskytnuté služby. Pmcí správně navrženéh DSS využívajícíh základní principy preskriptivní terie rzhdvání se pmcí brácenéh dekmpzičníh principu slží kmplexní náhled na danu prblematiku, tím se definují preference a kritéria hdncených vahami relevance statních subjektů. DSS mezí vliv jedntlivých rámů zkreslení tím, že relevance jedntlivých vah upraví z hlediska celkvéh phledu. Sečtu se všechny hdnty vah definvané ve všech rámech a každá hdnta vah jedntlivých kritérií se tut sumu vydělí, tím se získají nvé váhy zhledňující všechny rámy framing efektu. Tím se dcílí snížení vlivu jedntlivých rámů na danu prblematiku a mezí se zkreslení dané prblematiky z jednh úhlu phledu. T ilustruje pslední slupec tabulky č. 1. Dcílil se tedy snížení vlivu rámu spediční splečnsti na prblematiku zásbvacích cest tak, že z převažující preference slučvání zásilek a přeprav, půvdně 42% snížen na 14%, se ISBN:

9 spediční splečnst sustředí i na nízku cenu pr kncvéh zákazníka a sučasně i na vytíženst dpravních vzidel pskytvaných dpravci. Návrh takvéh DSS, který výše ppsaným způsbem snižuje vliv jedntlivých zkreslujících rámů v dpravní lgistice, je následující: Definice cílů DSS v lgistice pdle Drahtskéh a Řezníčka (2003) Napmáhat veducím pracvníkům v blasti lgistiky při rzhdvání Pdpra managementu Zvýšit efektivnst lgistických rzhdnutí Zajistit interaktivní prstředí pr všechny subjekty prblematiky zajištění přepravy Úkl systému Úklem tht systému je navrhvat řešení splňující pžadavky kncvéh uživatele, pracvníků spedice, dpravce a zákazníků, jejichž pžadavky jsu ppsány výše jak vlastní cíle, preference a čekávání subjektů půsbících na prblematiku. Rizika navrhvanéh DSS Při tvrbě DSS je nutné mít na paměti i mžná rizika, kterých by se mhl uživatel dpustit a kterých, jsu-li v systému dbře pdchyceny, se systém musí vyvarvat. Správným definváním rizik se dcílí th, že můžeme systém pr pdpru rzhdvání navrhnut tak, že rizika bude předcházet a uživatele před nimi i varvat. Jak uvádí Drahtský a Řezníček (2003), jedná se : Redundance dat Správný frmát vkládaných dat Relevantnst vkládaných dat Výstup systému Výsledkem celéh systému je pak návrh řešení, která služí speditérvi jak pdpra pr jeh knečné řešení jak hlavníh rzhdvatele Mdelvá simulace alternativních řešení Mžnst zákazníka sledvat stav svéh pžadavku na přepravu Ppis navrhvanéh DSS Struktura celéh DSS v blasti dpravní lgistiky, která je znázrněna na brázku č. 4, je členěna d tří základních subsystémů. Pr uživatele viditelný subsystém uživatelskéh rzhraní, jehž prstřednictvím kmunikuje uživatel se systémem. Pmcí vstupníh frmuláře vybírá uživatel jedntlivá data, tzn., vybírá cílvá místa trasy, vlí druh vzidla a typ přepravy, který by chtěl pr transprt zbží či materiálů pužít, dále vkládá další relevantní data zakázkách, systém napmáhá ddržvat princip knzistence údajů preskriptivní terie rzhdvání. DSS zabezpečuje tranzitivitu a invariantnst dat a zárveň vede uživatele k ddržení nezávislsti dat na irelevantních alternativách. Tím, že s uživatelským rzhraním mají mžnst Think Tgether 2011 Dstupné z:

10 kmunikvat i zákazníci a dpravci, sbírá systém i další údaje, a tím rzšiřuje phled na danu prblematiku, bráceným pstupem dekmpzice uceluje perspektivu prblému, čímž se snižuje vliv jedntlivých rámu framing efektu. Systém načítá z datvéh subsystému údaje druhu jedntlivých vzidel a jejich příslušnsti k zpplatněným skupinám vzidel dle mýtnéh systému v ČR. Z databáze měst vzdálenstí systém utvří strukturvanu matici sazeb, se kteru nadále pčítá. P načtení dat prbíhá jejich kntrla, v případě chyby, se uživatel pmcí hlášky chybě dzví a je mu navrhnut scénář mžné krekce. Subsystém dat bsahuje dále infrmace dpravcích, zákaznících a aktuální údaje stavu dpravních kmunikací. Infrmace d dpravců a zákazníků jsu získávány taktéž přes uživatelské rzhraní. Těmit získanými infrmacemi pmáhá DSS k tvrbě preferencí a kritérií statních subjektů prblematiky a definici jejich vah relevantnsti. Tím získává spediční splečnst infrmace rámech zkreslení dané prblematiky a dále pmáhá k snížení vlivu jedntlivých rámů. V subsystému mdelů jsu na základě předešlé vlby infrmace příslušným způsbem zpracvány. Dchází k výpčtu a stanvení vhdných tras, k výpčtu nutnéh skladvání a stanvení přepravních nákladů, mžné je i dhadnu eklgické zatížení vypčtených tras. K tmut základnímu výsledku zpracvání jsu následně ddány pznámky uživatele a celý výsledek pak vyúsťuje v uživatelském prstředí, kde jsu kncvému uživateli předkládány mžná řešení, ze kterých vybírá. Při změně vstupních údajů může uživatel simulvat alternativní řešení a navzájem je s prvtními prvnávat. Obrázek č. 4: Struktura navrhvanéh DSS v dpravní lgistice ISBN:

11 ZÁVĚR Příspěvek služí k bjasnění framing efektu a jeh vlivů při rzhdvání. Tyt vlivy znesnadňují rzhdvací prcesy a snižují kvalitu rzhdnutí. Řešením je DSS pstavený na principech preskriptivní terie rzhdvání. Oprti tmu, že by rzhdvatel nepužil žádný DSS, se jeh užitím dcílí snížení negativních vlivů a významu jedntlivých rámu celkvéh framing efektu. Tím DSS usnadňuje stanvit racinální trasy při řešení prblému přepravních tras. Pužití právě výše navrhvanéh DSS, který aktivně užívá základní principy preskriptivní terie rzhdvání, se jeví jak dalek výhdnější pr dstranění vlivu jedntlivých rámů zkreslení framing efektu, než prsté využívání principů preskriptivní terie rzhdvání jak uvádí Rydval (2010), v ničem neaplikvaných. T z th důvdu, že rzhdvatel, který chce framing efekt pmcí těcht principů snížit, nemusí vždy vědět jak vhdně principy pužít. Zatímc DSS mu radí a napmáhá na c se sustředit a jak jich využít pr efektivní snížení vlivů jedntlivých rámů zkreslení. Dkladem th je výše uvedený příklad framing efektu v dpravní lgistice. Vliv půvdníh zkreslujícíh rámce spediční splečnsti slučvání zásilek a přeprav váze 42% byl snížen a upraven preference statních subjektů dpravní lgistiky, tím byl dcílen celkvéh phledu na danu prblematiku. Výsledně spediční splečnst zhledňuje ze 14% slučvání zásilek a přeprav, nízku cenu pr kncvéh zákazníka z 19% a sučasně z 15% i kritérium vytížensti dpravních vzidel pskytvaných dpravci. Se systémem kmunikují všechny subjekty, kterých se daná prblematika týká. Výhdu systému je mžnst sledvat aktuální stav a průběh zakázky zákazníkem a d buducna i implementace další výpčetních mdulů d subsystému mdelů, ppřípadě i jiných mdulů služících k pdpře manažerskéh rzhdvání. Tím se zvýší využitelnst systému i v statních blastech. V mžném rzvji tht systému se může pmcí implementace další výpčetních mdulů d subsystému mdelů, ppřípadě i jiných mdulů služících k pdpře manažerskéh rzhdvání, zlepšit jeh využitelnst v jiných blastech manažerskéh rzhdvání. Je nutné prpracvat definvání subru kritérií a vah jedntlivých kritérií, které utvářejí jedntlivé rámy framing efektu, aby váhy byly stanvvány adekvátními způsby. Think Tgether 2011 Dstupné z:

12 LITERATURA Drahtský, I., Řezníček, B. (2003) LOGISTIKA Prcesy a jejich řízení, Brn, Cmputer Press, ISBN Druckman, J. N. (2001) Evaluating framing effects. Jurnal f Ecnmic Psychlgy, Vlume 22, Issue 1, ISSN Eisenführ, F. Weber. M. (2003) Ratinales Entscheiden 4. vyd. Berlin: Springer, ISBN Fagley, N. S., Cleman, J. G., Simn A. F. (2010) Effects f framing, perspective taking, and perspective (affective fcus) n chice. Persnality and Individual Differences, Vl: 48, Issue: 3, ISSN Pwer, D. J. (2002) Decisin supprt systems: cncepts and resurces fr managers. Westprt, Cnn., Qurum Bks. Rescher, N. (1993) Ratinalität. Eine PhilsphischeUntersuchung über das Wesen und die Rechtfertigung vn Vernunft. Königshausen & Neumann. Rydval, J. (2010) Reducing The Framing Effect in Decisin Prcesses. Sbrník - UCOLIS University Cnference in Life Sciences Prceedings, Praha, ČZU, ISBN Simn, H. A. (1996) The science f the articifial. 3. vyd. MIT Press, Cambridge, Mass. Tversky, A., Kahneman, D. (1981) The framing f decisins and the psychlgy f chice. Science 211. ISBN:

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Business intelligence řešení v modelu MBI

Business intelligence řešení v modelu MBI Business intelligence řešení v mdelu MBI Jan Pur Katedra infrmačních technlgií VŠE v Praze, nám. W.Churchilla 4, 130 67 Praha 3 email: pur@vse.cz Abstrakt: Na katedře IT VŠE v Praze se v rámci jednh z

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii. 5. Glb{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich ppis, princip, využití v gedézii. Zpracval: Tmáš Kbližek, 2014 Obecný princip Glbální navigační družicvé systémy (GNSS) umžňují určení prstrvé plhy

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Bakalářská práce

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Bakalářská práce Univerzita Pardubice Fakulta eknmick-správní Bakalářská práce 2015 Pavel Babic Univerzita Pardubice Fakulta eknmick-správní Vybrané činnsti řízení lidských zdrjů v rganizaci Pavel Babic Bakalářská práce

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři Tent prjekt byl realizván za finanční pdpry Evrpské unie. Za bsah publikací dpvídá výlučně autr. Publikace (sdělení) nereprezentují názry Evrpské kmise a Evrpská kmise nedpvídá za pužití infrmací, jež

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Analýzy a doporučení. Unipetrol, a.s. Nové ocenění Unipetrol, a.s. Doporučení: Držet Cílová cena: 175 Kč 21.5.2013

Analýzy a doporučení. Unipetrol, a.s. Nové ocenění Unipetrol, a.s. Doporučení: Držet Cílová cena: 175 Kč 21.5.2013 Analýzy a dpručení Unipetrl, a.s. Nvé cenění Unipetrl, a.s. Dpručení: Držet Cílvá cena: 175 Kč 21.5.2013 Unipetrl, a.s. Nvé dpručení - držet Předešlé dpručení držet Nvá cílvá cena 175,- Kč Předešlá cílvá

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry.

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry. Sftwarvý prces Sftwarvý prces definice suvisejících pjmů Sftware - Prgramvé vybavení pčítače. Sftware je tvřen suhrnem pčítačvých prgramů, pravidel, úvdní dkumentace a dat, která náleží prvzu pčítačvéh

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD 1 SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD Stanvisk dbru infrmatiky Magistrátu hlavníh města Prahy (dále jen OINF MHMP

Více

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o.

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o. SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz SODATSW Case Study 2009 Řešení chrany dat ve splečnsti TART, s.r.. Klient Organizace : TART s.r..

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích Pdpra plánvání a řízení prjektů v CASE nástrjích seminární práce z předmětu IT572 Prstředky CASE a jejich využití při tvrbě IS Vítězslav Jánský Petr Kříž Jan Šebelík prsinec 2005-1 - Obsah Úvd...3 Cíl

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdpůrný textvý materiál pr učitele a šklitele Tent prjekt byl financván za pmci Evrpské kmise. Tat publikace draží názry autra a prt není Evrpská kmise

Více