T T. Think Together Jan Rydval, Andrea Hornická THINK TOGETHER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2011. Jan Rydval, Andrea Hornická THINK TOGETHER"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Prvzně eknmická fakulta Dktrská vědecká knference 7. únra 2011 T T THINK TOGETHER Think Tgether 2011 Redukce framing efektu v dpravní lgistice užitím systému pr pdpru rzhdvání Reductin f framing effect in transprt lgistic using decisin supprt system Jan Rydval, Andrea Hrnická 359

2 Abstrakt Rzhdvací prcesy jsu vlivněny kvalitu infrmací, která je vlivňvána velikstí framing efektu (efektu zarámvání nebli určitéh zkreslení infrmací). Tt zkreslení vlivňuje naši schpnst phlížet na infrmace a danu prblematiku jak na celek a schpnst se na základě nich více či méně racinálně rzhdvat. Příspěvek se zabývá snížením framing efektu pmcí systému pr pdpru rzhdvání, jenž využívá základních principů preskriptivní terie rzhdvání, zejména pak principu dekmpzice. Klíčvá slva framing efekt, preskriptivní terie rzhdvání, princip dekmpzice, systém pr pdpru rzhdvání Abstract Decisin making is influenced by the quality f infrmatin, and by the size f the framing effect (the effect f infrmatin distrtin). This bias affects ur ability t lk at infrmatin in its pure frm and ur ability t make mre r less ratinal decisins. This paper deals with the reductin f the framing effect using a decisin supprt system based n the prescriptive decisin thery, especially the decmpsitin principle. Keywrds framing effect, prescriptive decisin thery, decmpsitin principle, decisin supprt system ÚVOD Nedílnu sučástí manažerských prcesů a rzhdvání nejen v eknmických a sciálních prcesech, jak zmiňují Fagley, Cleman, Simn (2010) je získávání infrmací. Rzhdvání je pak vlivněn kvalitu infrmací a velikstí framing efektu (z angl. Framing Effect, efektu zarámvání nebli určitéh zkreslení infrmace). Tt zkreslení vlivňuje naši schpnst phlížet na infrmace a danu prblematiku jak na celek a schpnst se na základě nich více či méně racinálně rzhdvat, čemž dále pjednává i Druckam (2001). Výsledkem prcesu snižvání framing efektu je získat celkvý phled na prblém a snížit vliv jedntlivých rámů tvřících framing efekt. Th můžeme dcílit různými způsby. Jedním z nich je využít systém pr pdpru rzhdvání, který může pmci získané infrmace čistit d framing efektu, ppřípadě získávat relevantní infrmace s velmi malým a pr rzhdvání tudíž téměř bezvýznamným framing efektem. Systémy na pdpru rzhdvání (z angl. Decisin Supprt Systems DSS) pmáhají, jak vykládá Pwer (2002), svým uživatelům (manažerům) s realizací řídících a rzhdvacích činnstí. Uživatel tu může srvnávat dílčí výsledky řešení se svými představami a pdle th vlivňvat další průběh řešení. DSS pskytují uživateli nabídky řešení a mhu kladením tázek a dtazů usměrňvat jeh pstup. V tmt příspěvku uvažujeme DSS využívající některé principy preskriptivní terie rzhdvání, kteru ppisují Eisenführ a Weber (2003), zejména pak princip dekmpzice, který pdrbněji rzebírá Simn (1996). Tyt systémy však nikdy nemhu zcela nahradit rzhdvatele, jejich výsledkem tedy není samtné rzhdnutí, ale vedu rzhdvatele celým rzhdvacím prcesem, vytvářejí pr ISBN:

3 rzhdvatele puze přehled mžnstí a variant, urychlují a zpřesňují prpčty jejich důsledků a kvantifikují rizika. Cílem tht článku je bjasnit, c je framing efekt a ukázat, jak h pmcí systému pr pdpru rzhdvání, který využívá principů preskriptivní terie rzhdvání, redukvat. A t pmcí bjasnění užitých principů preskriptivní terie rzhdvání implementvaných d systému pr pdpru rzhdvání. Materiál a metdy Framing efekt Individuální rzhdnutí jsu vlivněna způsbem, jímž jsu infrmace prezentvány a způsbem, jímž jsu prblémy frmulvány. Lidé čast přijímají a užívají infrmace v pdbě, v níž je získali, aniž by nich v tmt hledu uvažvali. Jde vytvření subru referenčních bdů rámců, úhlů phledu (zda láhev je napůl plná neb napůl prázdná). Tent druh pznávací iluze může získané infrmace d značné míry zkreslit a tím i vlivnit jejich další vývj a zpracvání. Efekt zarámvání infrmace (angl. framing efekt) může rzhdvání, jak uvádějí Tversky a Kahneman (1981), vlivnit zásadním způsbem. Framing efekt je zarámvání infrmace skrze nejrůznější vlivy klí dané infrmace. Jedná se např. neúplnst infrmace, neznalst pdmínek jejíh vzniku, či prstředí jejíh šíření. Tím pak dchází k balení infrmace nadbytečnými kmpnenty jak např. zavádějícími údaji, dílčí desinfrmací a různými neúplnstmi a nepřesnstmi. Tak framing efekt také vzniká (Tversky, Kahneman, 1981). Z uvedených příkladů tedy vyplývá, že efekt zarámvání je vlastně určité zkreslení infrmací, které přijímáme a dále zpracváváme v nejrůznějších rzhdvacích prcesech. Tt zkreslení pté vlivňuje náš phled na infrmace v jejich čisté frmě a mžnst se na základě nich více či méně racinálně rzhdvat. Prt je nutné framing efekt redukvat. Různé terie rzhdvání Pr zmírnění framing efektu je třeba využívat vhdnu terii rzhdvání a její nástrje, Eisenführ a Weber (2003) se zmiňují následujících třech základních rzhdvacích teriích. Nrmativní terie rzhdvání se zakládá na terii racinální vlby a využívá nrmativních mdelů. Prstřednictvím aximatických přístupů lze dvdit lgicky knzistentní výsledky. Tat terie ppisuje, jak by se měl rzhdvat? Zatímc deskriptivní terie rzhdvání se empiricky zabývá tázku, jak vlastně ve skutečnsti rzhdnutí vzniká, čili jakým způsbem je rzhdván? Naprti tmu preskriptivní terie rzhdvání se pkuší dvdit strategie a metdy, které pmáhají lidem přijímat lepší rzhdnutí, pkuší se tedy dpvídat na tázku jak djít k lepšímu rzhdnutí? Základní principy preskriptivní terie rzhdvání Základní principy preskriptivní terie rzhdvání (hledání racinality, knzistence pdkladů, dekmpzice, subjektivita a princip neúplných znalstí) napmáhají rzhdvateli čistit infrmace ptřebné k rzhdvání d efektu zarámvání a přiblížit se vhdnému racinálnímu rzhdnutí. Think Tgether 2011 Dstupné z:

4 Hledání racinality Kvalita již prběhnutéh rzhdnutí se dá měřit vždy až p jeh uskutečnění. Pzdější úspěch či neúspěch není však puze náhdné měřítk. Musí se rzlišvat mezi racinálními a úspěšnými rzhdnutími. C tedy vlastně znamená racinální? Nejedná se bjektivní prkazatelnu vlastnst. Vede převážně jen k tmu, že se rzhdnutí stávají průměrně úspěšnějšími (Rescher, 1993). Knzistence pdkladů pr rzhdvání Nejdůležitější pžadavky, které musí racinální preference pdle Eisenführa a Webera (2003) splňvat, jsu: Orientace d buducna. Tranzitivita. Jestliže rzhdvatel upřednstňuje a před b a b před c, tak by měl taky upřednstňvat a před c. Invariantnst (neprměnnst). Preference by neměly být závislé na tm, jak je znázrněn daný prblém, předpkládá se, že zbrazení jsu ekvivalentní. Nezávislst na irelevantních alternativách. Dekmpzice Kmplexita rzhdvacích prblémů ztěžuje rientaci rzhdvatele, prt je nezbytné prblémy analyzvat a členit, tím že rzlžíme rzhdvací prblém na kmpnenty, které budu mdelvány samy sbě. Rzhdvací prblém lze pdle Eisenführa a Webera (2003) rzdělit na následující kmpnenty: Alternativy jednání, mezi nimiž je na výběr Cíle a preference rzhdvatele spjené s výsledkem Očekávání vlivů klí (tzn. výsledky nevlivnitelné rzhdvatelem) Uvnitř každéh kmpnentu může či nemusí djít k další dekmpzici. Princip dekmpzice lze samzřejmě využít i při jeh bráceném pužití (způsbem vice versa), čili slžení jedntlivých dílčích prblému d jednh agregvanéh a tím se na danu prblematiku dívat z hlediska celku, nikdy však nelze rzkládat a skládat prvky dhrmady bez hledu na jejich systémvé vazby a funkce. Subjektivita Kncept racinality nějakéh rzhdnutí nebsahuje žádné předpisy bsahu čekávání neb preferencí. Laicky řečen: Každý rzhdvatel může čekávat a chtít, c jen chce. Očekávání a preference jsu v základě velmi subjektivní. Musí však být zalženy a knstruvány pmcí pstulátu racinality, kteru rzhdvatel uznává (Eisenführ, Weber, 2003). Prt můžu djít v jinak stejné rzhdvací situaci dvě dlišné sby k rzličným rzhdnutím, aniž by se jedna sba chvala racinálněji než druhá. Příčina může ležet v rzdílných hdnceních buducnsti neb v rzdílných cílech. Neúplné znalsti Naše čekávání nejistých výsledcích můžeme čast puze nepřesně frmulvat. Hvrvý jazyk je plný různých nestrých výrazů jak nejpravděpdbněji, eventuálně, snad údajně. Stejně tak mlhavě se čast vyjadřujeme, když frmulujeme naše preference. ISBN:

5 Pr mderní preskriptivní terii rzhdvání je určující, že se nesnaží nalézt ptimalizaci za každu cenu a že nepřekračuje dstupná změkčující data (Eisenführ, Weber, 2003). Systémy pr pdpru rzhdvání DSS, jak již byl zmíněn, pmáhají svým uživatelům při realizaci řídících a rzhdvacích činnstí. Tyt systémy však nikdy nemhu zcela nahradit rzhdvatele, jejich výsledkem tedy není samtné rzhdnutí, ale vytvářejí pr rzhdvatele puze přehled mžnstí a variant, urychlují a zpřesňují prpčty jejich důsledků a kvantifikují rizika. Obecná struktura DSS, jak je znázrněn na brázku č. 1, bsahuje subsystém dat, subsystém mdelů či nástrjů a uživatelské prstředí. Tyt tři základní části jsu navzájem prvázány sítí, která je spjuje dhrmady. Obrázek č. 1: Obecná struktura DSS (Pwer, 2002) každdenníh perativníh rzhdvání a usnadňuje práci rzhdvateli. Výsledky a diskuse Framing efekt může získané infrmace d značné míry zkreslit a tím i vlivnit jejich další vývj a zpracvání. Framing efekt vzniká zarámváním infrmace skrze nejrůznější vlivy klí dané infrmace, jak znázrňuje brázek č. 2. Obrázek č. 2: Framing efekt (Rydval, 2010) Důležitu charakteristiku každéh DSS by měl být snadné užívání a uživatelsky přívětivé prstředí napmáhající uživateli snadné vládání celéh DSS. Služí tedy reálně jak prstředek Jde t, že rzhdvatel nedstává infrmaci v její půvdní frmě, ale značně zkreslenu a rzstřenu, cž může vést k chybnému rzhdnutí. P redukci framing efektu se získá nazpět půvdní frma infrmace. Jelikž však nejsme schpni zcela dstranit všechny rámy, dstáváme infrmaci s reziduálním zkreslením, cž však při dstatečné redukci framing efektu nemusí mít fatální vliv na rzhdnutí, a tak může být infrmace v tét frmě již plně využita v prcesu tvrby rzhdnutí. Think Tgether 2011 Dstupné z:

6 Framing efekt v dpravní lgistice Uveďme si jak příklad, jak vzniká framing efekt v blasti dpravní lgistiky. Budeme-li uvažvat zjedndušenu situaci, v níž se jedná prblém zásbvacích tras, je základní úlhu přepravit zbží z bdu A d bdu B. D tét situace vstupují různé subjekty, dchází ke vkládání cílů a preferencí jedntlivých subjektů, a tím i dlišný phled na celé řešení. Je nutné si uvědmit, že infrmační tky v dpravě a spedici vznikají mezi všemi subjekty, prt každý ze subjektů předává svůj phled na věc, t je prblém zarámvaný vlastními preferencemi a čekáváními statním subjektům. Framing efekt je půsbení celkvéh subru kritérií, preferencí a čekávání jedntlivých subjektů na infrmace, které jsu využívány k rzhdvání v dané prblematice. Jedntlivým prvkům tht subru jsu přiřazeny váhy důležitsti jedntlivými subjekty. Jedntlivé rámy, z nichž je framing efekt slžen, jsu pak dílčí subry těcht kritérií, preferencí a čekávání jedntlivých subjektů. Záleží na psuzvateli framing efektu, d jaké úrvně bude subry dělit, jestli definuje pr každý subjekt jeden rámec, čili jeden dílčí subr, neb jestli jich definuje více. Aby se snížil vliv jedntlivých rámů na knečné rzhdnutí, je nutné přijímané zkreslené infrmace čistit, neb získat celkvý phled na situaci. DSS služí k získání dstatečnéh mnžství relevantních infrmací ptřebných v rzhdvacím prcesu, prt je vhdné jej pužít k získání hlistickéh phledu na danu prblematiku a tím snížit vliv jedntlivých rámů. Na prblematiku zásbvacích tras půsbí mnh vlivů a klnstí d dpravní situace, přes přírdní pdmínky a stav vzvek, cíle dpravců a spedičních splečnstí až p vlastní čekávání a preference zákazníka. Tyt vlivy a z nich vzešlá základní zarámvání dané prblematiky jsu znázrněna na brázku č. 3, jenž ilustruje vznik framing efektu. Obrázek č. 3: Framing efekt v dpravní lgistice Na tut prblematiku půsbí tři základní subjekty a na základě jejich vnímání situace vznikají tři základní rámy. Jedná se následující subjekty s vlastními cíli, preferencemi a kritérii: Zákazník Dpravce Minimalizace ceny za dpravní služby Minimalizace ddacích lhůt (rychlst ddávky) Maximalizace jaksti a splehlivsti ddání Maximalizace tržeb dpravce (cena za km resp. za tkm - tunkilmetr) Maximalizace vytížensti dpravníh prstředku (zaplacena i zpáteční cesta) ISBN:

7 Spediční splečnst Preference zbží s nízku husttu (je-li zbží příliš těžké, dchází k většímu ptřebení dpravníh prstředku a vyšší sptřebě phnných hmt) Platba mýtnéh Maximalizace prvize za zprstředkvání přepravních služeb Preference slučvání zásilek a přeprav (vytíženst dpravníh prstředku) Ddržvání časvé suslednsti (limitvána zákazníkem a legislativu) Preference skladvání ve vlastních skladech (mžnst kmbinace přeprav) Maximalizace pžadvané jaksti a splehlivsti ddání d dpravce Preference kamžité dispnibility k vzidlům a předmětům přepravy Framing efekt je subr všech těcht preferencí a kritérií hdncených vahami. Jedntlivé rámy jsu pak jedntlivé phledy na věc každéh subjektu prblematiky. Vahy jedntlivých kritérií a preferencí se můžu definvat různými metdami, např. bdvací metdu, Saatyh metdu stanvení vah. Pr příklad si uveďme, jak vypadá framing efekt v dpravní lgistice v rámci střední spediční splečnsti půsbící v Libereckém kraji. Na základě expertní analýzy prblematiky zásbvání a přepravy zbží a materiálů se zaměstnanci úseku spedice, hlavních dpravců a zákazníků byli pmcí bdvací metdy stanveny váhy jedntlivým kritériím v rámci jedntlivých rámů framing efektu, jak uvádí tabulka č. 1. Tabulka č. 1: Kritéria a váhy framing efektu v dpravní lgistice Preference a kritéria Minimalizace ceny za dpravní služby pr sptřebitele Minimalizace ddacích lhůt Maximalizace jaksti a splehlivsti ddání Maximalizace tržeb dpravce Maximalizace vytížensti dpravníh prstředku Preference zbží s nízku husttu Jedntlivé rámy framing efektu Rám zákazníka Rám dpravce Rám spediční splečnsti Celkvý phled mezující vliv jedntlivých rámů 0,56 0,00 0,00 0,19 0,32 0,00 0,00 0,11 0,12 0,00 0,00 0,04 0,00 0,31 0,00 0,10 0,00 0,46 0,00 0,15 0,00 0,08 0,00 0,03 Platba mýtnéh 0,00 0,15 0,00 0,05 Think Tgether 2011 Dstupné z:

8 Maximalizace prvize za zprstředkvání přeprav. služeb Preference slučvání zásilek a přeprav Ddržvání časvé suslednsti Preference skladvání ve vlastních skladech Maximalizace pžadvané splehlivsti d dpravce 0,00 0,00 0,20 0,07 0,00 0,00 0,42 0,14 0,00 0,00 0,17 0,06 0,00 0,00 0,12 0,04 0,00 0,00 0,07 0,02 Preference kamžité dispnibility 0,00 0,00 0,02 0,01 k vzidlům Kntrlní sučet vah Spediční splečnst jak zprstředkvatel služby přepravy zbží z bdu A d bdu B, nemůže tvřit svá rzhdnutí vlbě trasy jen na základně pžadavků zákazníka, ale musí na celu situaci nahlížet jak na celek. Phled zákazníka je pr ni puze jeden z mžných phledů (rámů) na danu prblematiku. Musí tedy vzít v úvahu všechny tři phledy, pak může pkračvat v rzhdvacím prcesu při vlbě ptimálních tras. Řešením je DSS využívající principů preskriptivní terie rzhdvání pr kncvéh uživatele (speditéra), který mu pmůže získat všechna relevantní data a infrmace, získat celkvý phled na danu prblematiku a tím mezit vliv jedntlivých rámů a stanvit racinální trasy při řešení prblému přepravních tras. Základní tázka dpravní lgistiky je jak přepravit zbží z bdu A d bdu B. Prstým využitím principů preskriptivní terie rzhdvání, čemž pjednává Rydval (2010) je však rzhdvatel pstaven d situace, kdy musí sám rzhdnut, jak principy využít, cž je btížné a není zaručena správnst využití principů. Prt je výhdnější využívat DSS, který pmáhá analyzvat danu prblematiku, která je v tmt případě zkreslena rámem zákazníka, který klade důraz z 56% na cenu tét služby, rámem dpravce, pr kteréh je napak nejdůležitější kritérium vytíženst dpravníh prstředku a rámem spediční splečnsti, která klade ze 42% důraz na slučvání zásilek, čímž přispívá k maximalizaci prvize za pskytnuté služby. Pmcí správně navrženéh DSS využívajícíh základní principy preskriptivní terie rzhdvání se pmcí brácenéh dekmpzičníh principu slží kmplexní náhled na danu prblematiku, tím se definují preference a kritéria hdncených vahami relevance statních subjektů. DSS mezí vliv jedntlivých rámů zkreslení tím, že relevance jedntlivých vah upraví z hlediska celkvéh phledu. Sečtu se všechny hdnty vah definvané ve všech rámech a každá hdnta vah jedntlivých kritérií se tut sumu vydělí, tím se získají nvé váhy zhledňující všechny rámy framing efektu. Tím se dcílí snížení vlivu jedntlivých rámů na danu prblematiku a mezí se zkreslení dané prblematiky z jednh úhlu phledu. T ilustruje pslední slupec tabulky č. 1. Dcílil se tedy snížení vlivu rámu spediční splečnsti na prblematiku zásbvacích cest tak, že z převažující preference slučvání zásilek a přeprav, půvdně 42% snížen na 14%, se ISBN:

9 spediční splečnst sustředí i na nízku cenu pr kncvéh zákazníka a sučasně i na vytíženst dpravních vzidel pskytvaných dpravci. Návrh takvéh DSS, který výše ppsaným způsbem snižuje vliv jedntlivých zkreslujících rámů v dpravní lgistice, je následující: Definice cílů DSS v lgistice pdle Drahtskéh a Řezníčka (2003) Napmáhat veducím pracvníkům v blasti lgistiky při rzhdvání Pdpra managementu Zvýšit efektivnst lgistických rzhdnutí Zajistit interaktivní prstředí pr všechny subjekty prblematiky zajištění přepravy Úkl systému Úklem tht systému je navrhvat řešení splňující pžadavky kncvéh uživatele, pracvníků spedice, dpravce a zákazníků, jejichž pžadavky jsu ppsány výše jak vlastní cíle, preference a čekávání subjektů půsbících na prblematiku. Rizika navrhvanéh DSS Při tvrbě DSS je nutné mít na paměti i mžná rizika, kterých by se mhl uživatel dpustit a kterých, jsu-li v systému dbře pdchyceny, se systém musí vyvarvat. Správným definváním rizik se dcílí th, že můžeme systém pr pdpru rzhdvání navrhnut tak, že rizika bude předcházet a uživatele před nimi i varvat. Jak uvádí Drahtský a Řezníček (2003), jedná se : Redundance dat Správný frmát vkládaných dat Relevantnst vkládaných dat Výstup systému Výsledkem celéh systému je pak návrh řešení, která služí speditérvi jak pdpra pr jeh knečné řešení jak hlavníh rzhdvatele Mdelvá simulace alternativních řešení Mžnst zákazníka sledvat stav svéh pžadavku na přepravu Ppis navrhvanéh DSS Struktura celéh DSS v blasti dpravní lgistiky, která je znázrněna na brázku č. 4, je členěna d tří základních subsystémů. Pr uživatele viditelný subsystém uživatelskéh rzhraní, jehž prstřednictvím kmunikuje uživatel se systémem. Pmcí vstupníh frmuláře vybírá uživatel jedntlivá data, tzn., vybírá cílvá místa trasy, vlí druh vzidla a typ přepravy, který by chtěl pr transprt zbží či materiálů pužít, dále vkládá další relevantní data zakázkách, systém napmáhá ddržvat princip knzistence údajů preskriptivní terie rzhdvání. DSS zabezpečuje tranzitivitu a invariantnst dat a zárveň vede uživatele k ddržení nezávislsti dat na irelevantních alternativách. Tím, že s uživatelským rzhraním mají mžnst Think Tgether 2011 Dstupné z:

10 kmunikvat i zákazníci a dpravci, sbírá systém i další údaje, a tím rzšiřuje phled na danu prblematiku, bráceným pstupem dekmpzice uceluje perspektivu prblému, čímž se snižuje vliv jedntlivých rámu framing efektu. Systém načítá z datvéh subsystému údaje druhu jedntlivých vzidel a jejich příslušnsti k zpplatněným skupinám vzidel dle mýtnéh systému v ČR. Z databáze měst vzdálenstí systém utvří strukturvanu matici sazeb, se kteru nadále pčítá. P načtení dat prbíhá jejich kntrla, v případě chyby, se uživatel pmcí hlášky chybě dzví a je mu navrhnut scénář mžné krekce. Subsystém dat bsahuje dále infrmace dpravcích, zákaznících a aktuální údaje stavu dpravních kmunikací. Infrmace d dpravců a zákazníků jsu získávány taktéž přes uživatelské rzhraní. Těmit získanými infrmacemi pmáhá DSS k tvrbě preferencí a kritérií statních subjektů prblematiky a definici jejich vah relevantnsti. Tím získává spediční splečnst infrmace rámech zkreslení dané prblematiky a dále pmáhá k snížení vlivu jedntlivých rámů. V subsystému mdelů jsu na základě předešlé vlby infrmace příslušným způsbem zpracvány. Dchází k výpčtu a stanvení vhdných tras, k výpčtu nutnéh skladvání a stanvení přepravních nákladů, mžné je i dhadnu eklgické zatížení vypčtených tras. K tmut základnímu výsledku zpracvání jsu následně ddány pznámky uživatele a celý výsledek pak vyúsťuje v uživatelském prstředí, kde jsu kncvému uživateli předkládány mžná řešení, ze kterých vybírá. Při změně vstupních údajů může uživatel simulvat alternativní řešení a navzájem je s prvtními prvnávat. Obrázek č. 4: Struktura navrhvanéh DSS v dpravní lgistice ISBN:

11 ZÁVĚR Příspěvek služí k bjasnění framing efektu a jeh vlivů při rzhdvání. Tyt vlivy znesnadňují rzhdvací prcesy a snižují kvalitu rzhdnutí. Řešením je DSS pstavený na principech preskriptivní terie rzhdvání. Oprti tmu, že by rzhdvatel nepužil žádný DSS, se jeh užitím dcílí snížení negativních vlivů a významu jedntlivých rámu celkvéh framing efektu. Tím DSS usnadňuje stanvit racinální trasy při řešení prblému přepravních tras. Pužití právě výše navrhvanéh DSS, který aktivně užívá základní principy preskriptivní terie rzhdvání, se jeví jak dalek výhdnější pr dstranění vlivu jedntlivých rámů zkreslení framing efektu, než prsté využívání principů preskriptivní terie rzhdvání jak uvádí Rydval (2010), v ničem neaplikvaných. T z th důvdu, že rzhdvatel, který chce framing efekt pmcí těcht principů snížit, nemusí vždy vědět jak vhdně principy pužít. Zatímc DSS mu radí a napmáhá na c se sustředit a jak jich využít pr efektivní snížení vlivů jedntlivých rámů zkreslení. Dkladem th je výše uvedený příklad framing efektu v dpravní lgistice. Vliv půvdníh zkreslujícíh rámce spediční splečnsti slučvání zásilek a přeprav váze 42% byl snížen a upraven preference statních subjektů dpravní lgistiky, tím byl dcílen celkvéh phledu na danu prblematiku. Výsledně spediční splečnst zhledňuje ze 14% slučvání zásilek a přeprav, nízku cenu pr kncvéh zákazníka z 19% a sučasně z 15% i kritérium vytížensti dpravních vzidel pskytvaných dpravci. Se systémem kmunikují všechny subjekty, kterých se daná prblematika týká. Výhdu systému je mžnst sledvat aktuální stav a průběh zakázky zákazníkem a d buducna i implementace další výpčetních mdulů d subsystému mdelů, ppřípadě i jiných mdulů služících k pdpře manažerskéh rzhdvání. Tím se zvýší využitelnst systému i v statních blastech. V mžném rzvji tht systému se může pmcí implementace další výpčetních mdulů d subsystému mdelů, ppřípadě i jiných mdulů služících k pdpře manažerskéh rzhdvání, zlepšit jeh využitelnst v jiných blastech manažerskéh rzhdvání. Je nutné prpracvat definvání subru kritérií a vah jedntlivých kritérií, které utvářejí jedntlivé rámy framing efektu, aby váhy byly stanvvány adekvátními způsby. Think Tgether 2011 Dstupné z:

12 LITERATURA Drahtský, I., Řezníček, B. (2003) LOGISTIKA Prcesy a jejich řízení, Brn, Cmputer Press, ISBN Druckman, J. N. (2001) Evaluating framing effects. Jurnal f Ecnmic Psychlgy, Vlume 22, Issue 1, ISSN Eisenführ, F. Weber. M. (2003) Ratinales Entscheiden 4. vyd. Berlin: Springer, ISBN Fagley, N. S., Cleman, J. G., Simn A. F. (2010) Effects f framing, perspective taking, and perspective (affective fcus) n chice. Persnality and Individual Differences, Vl: 48, Issue: 3, ISSN Pwer, D. J. (2002) Decisin supprt systems: cncepts and resurces fr managers. Westprt, Cnn., Qurum Bks. Rescher, N. (1993) Ratinalität. Eine PhilsphischeUntersuchung über das Wesen und die Rechtfertigung vn Vernunft. Königshausen & Neumann. Rydval, J. (2010) Reducing The Framing Effect in Decisin Prcesses. Sbrník - UCOLIS University Cnference in Life Sciences Prceedings, Praha, ČZU, ISBN Simn, H. A. (1996) The science f the articifial. 3. vyd. MIT Press, Cambridge, Mass. Tversky, A., Kahneman, D. (1981) The framing f decisins and the psychlgy f chice. Science 211. ISBN:

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník:

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník: Studijní předmět: Základy terie pravděpdbnsti a matematická statistika Rčník: 1 Semestr: 1 Způsb uknčení: zkuška Pčet hdin přímé výuky: 2/2 (přednáška/ seminář) Pčet hdin kmbinvané výuky celkem: 8 Antace

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Maintenance Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka C je údržba? Stav systému Systém je

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009 Business Intelligence - principy, efekty, předpklady OKsystem, 26/11/2009 Jan Pur katedra IT, VŠE / ITG, s.r.. (pur@vse.cz, pur@itg.cz ) Snímek 1 Agenda 1. Prč Business Intelligence? 2. Základní principy

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Odhady, nabídky, měření a historie

Odhady, nabídky, měření a historie Odhady, nabídky, měření a histrie Tmáš Krátký, Michal Petřík, Bhumír Zubek tmas.kratky@prfinit.eu, michal.petrik@prfinit.eu, bhumir.zubek@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/pr-univerzity/univerzitnivyuka/a4m33sep.html

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015 Návrh rámcvéh pstupu a knceptu implementace standardů taxi MODRÝ ANDĚl s.r.., srpen 2015 Obsah Prhlášení a mtivace k návrhům standardů 3 Návrh rámcvéh knceptu zavedení standardů 4 Pdrbnější rzpad realizačních

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa Systém kritických bdů HACCP Ústav knzervace ptravin a technlgie masa C je HACCP? HACCP nejsu kritické bdy Zejména preventivní systém!! zdravtní nezávadnst Spíše dlžení uplatnění určitých principů než dknalá

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mbilní zpravdajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Autr: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Ppis D1 Zpravdajská aplikace idnes je určena pr chytré telefny neb pr tablety. Aplikace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování Buňka ARC Pmc při řešení knfliktů a bji prti btěžvání Jarmila LOOKS a Julien PERRIARD, pracvníci dpvědní za buňku ARC ASCCRE, CZ delegace, 19. května 2011 Vývj situace v Lausanne 1995 : Zalžení Skupiny

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Requirements Engineering

Requirements Engineering Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Requirements Engineering Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Schematický phled (Sftware

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ Nabízení neb přijímání bchdních darů a phštění je čast vhdným způsbem pr bchdní partnery

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5 GPal Navigatr verze 5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání... 1 Obsah CD/DVD... 1 Systémvé pžadavky... 3 Knvence v tét příručce... 3 Rady a varvná upzrnění... 4 Důležité

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Závěrečná zpráva 7. červen 2011 Tat analýza byla vypracvána v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a pdklady pr realizaci a aktualizaci

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více