T T. Think Together Jan Rydval, Andrea Hornická THINK TOGETHER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2011. Jan Rydval, Andrea Hornická THINK TOGETHER"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Prvzně eknmická fakulta Dktrská vědecká knference 7. únra 2011 T T THINK TOGETHER Think Tgether 2011 Redukce framing efektu v dpravní lgistice užitím systému pr pdpru rzhdvání Reductin f framing effect in transprt lgistic using decisin supprt system Jan Rydval, Andrea Hrnická 359

2 Abstrakt Rzhdvací prcesy jsu vlivněny kvalitu infrmací, která je vlivňvána velikstí framing efektu (efektu zarámvání nebli určitéh zkreslení infrmací). Tt zkreslení vlivňuje naši schpnst phlížet na infrmace a danu prblematiku jak na celek a schpnst se na základě nich více či méně racinálně rzhdvat. Příspěvek se zabývá snížením framing efektu pmcí systému pr pdpru rzhdvání, jenž využívá základních principů preskriptivní terie rzhdvání, zejména pak principu dekmpzice. Klíčvá slva framing efekt, preskriptivní terie rzhdvání, princip dekmpzice, systém pr pdpru rzhdvání Abstract Decisin making is influenced by the quality f infrmatin, and by the size f the framing effect (the effect f infrmatin distrtin). This bias affects ur ability t lk at infrmatin in its pure frm and ur ability t make mre r less ratinal decisins. This paper deals with the reductin f the framing effect using a decisin supprt system based n the prescriptive decisin thery, especially the decmpsitin principle. Keywrds framing effect, prescriptive decisin thery, decmpsitin principle, decisin supprt system ÚVOD Nedílnu sučástí manažerských prcesů a rzhdvání nejen v eknmických a sciálních prcesech, jak zmiňují Fagley, Cleman, Simn (2010) je získávání infrmací. Rzhdvání je pak vlivněn kvalitu infrmací a velikstí framing efektu (z angl. Framing Effect, efektu zarámvání nebli určitéh zkreslení infrmace). Tt zkreslení vlivňuje naši schpnst phlížet na infrmace a danu prblematiku jak na celek a schpnst se na základě nich více či méně racinálně rzhdvat, čemž dále pjednává i Druckam (2001). Výsledkem prcesu snižvání framing efektu je získat celkvý phled na prblém a snížit vliv jedntlivých rámů tvřících framing efekt. Th můžeme dcílit různými způsby. Jedním z nich je využít systém pr pdpru rzhdvání, který může pmci získané infrmace čistit d framing efektu, ppřípadě získávat relevantní infrmace s velmi malým a pr rzhdvání tudíž téměř bezvýznamným framing efektem. Systémy na pdpru rzhdvání (z angl. Decisin Supprt Systems DSS) pmáhají, jak vykládá Pwer (2002), svým uživatelům (manažerům) s realizací řídících a rzhdvacích činnstí. Uživatel tu může srvnávat dílčí výsledky řešení se svými představami a pdle th vlivňvat další průběh řešení. DSS pskytují uživateli nabídky řešení a mhu kladením tázek a dtazů usměrňvat jeh pstup. V tmt příspěvku uvažujeme DSS využívající některé principy preskriptivní terie rzhdvání, kteru ppisují Eisenführ a Weber (2003), zejména pak princip dekmpzice, který pdrbněji rzebírá Simn (1996). Tyt systémy však nikdy nemhu zcela nahradit rzhdvatele, jejich výsledkem tedy není samtné rzhdnutí, ale vedu rzhdvatele celým rzhdvacím prcesem, vytvářejí pr ISBN:

3 rzhdvatele puze přehled mžnstí a variant, urychlují a zpřesňují prpčty jejich důsledků a kvantifikují rizika. Cílem tht článku je bjasnit, c je framing efekt a ukázat, jak h pmcí systému pr pdpru rzhdvání, který využívá principů preskriptivní terie rzhdvání, redukvat. A t pmcí bjasnění užitých principů preskriptivní terie rzhdvání implementvaných d systému pr pdpru rzhdvání. Materiál a metdy Framing efekt Individuální rzhdnutí jsu vlivněna způsbem, jímž jsu infrmace prezentvány a způsbem, jímž jsu prblémy frmulvány. Lidé čast přijímají a užívají infrmace v pdbě, v níž je získali, aniž by nich v tmt hledu uvažvali. Jde vytvření subru referenčních bdů rámců, úhlů phledu (zda láhev je napůl plná neb napůl prázdná). Tent druh pznávací iluze může získané infrmace d značné míry zkreslit a tím i vlivnit jejich další vývj a zpracvání. Efekt zarámvání infrmace (angl. framing efekt) může rzhdvání, jak uvádějí Tversky a Kahneman (1981), vlivnit zásadním způsbem. Framing efekt je zarámvání infrmace skrze nejrůznější vlivy klí dané infrmace. Jedná se např. neúplnst infrmace, neznalst pdmínek jejíh vzniku, či prstředí jejíh šíření. Tím pak dchází k balení infrmace nadbytečnými kmpnenty jak např. zavádějícími údaji, dílčí desinfrmací a různými neúplnstmi a nepřesnstmi. Tak framing efekt také vzniká (Tversky, Kahneman, 1981). Z uvedených příkladů tedy vyplývá, že efekt zarámvání je vlastně určité zkreslení infrmací, které přijímáme a dále zpracváváme v nejrůznějších rzhdvacích prcesech. Tt zkreslení pté vlivňuje náš phled na infrmace v jejich čisté frmě a mžnst se na základě nich více či méně racinálně rzhdvat. Prt je nutné framing efekt redukvat. Různé terie rzhdvání Pr zmírnění framing efektu je třeba využívat vhdnu terii rzhdvání a její nástrje, Eisenführ a Weber (2003) se zmiňují následujících třech základních rzhdvacích teriích. Nrmativní terie rzhdvání se zakládá na terii racinální vlby a využívá nrmativních mdelů. Prstřednictvím aximatických přístupů lze dvdit lgicky knzistentní výsledky. Tat terie ppisuje, jak by se měl rzhdvat? Zatímc deskriptivní terie rzhdvání se empiricky zabývá tázku, jak vlastně ve skutečnsti rzhdnutí vzniká, čili jakým způsbem je rzhdván? Naprti tmu preskriptivní terie rzhdvání se pkuší dvdit strategie a metdy, které pmáhají lidem přijímat lepší rzhdnutí, pkuší se tedy dpvídat na tázku jak djít k lepšímu rzhdnutí? Základní principy preskriptivní terie rzhdvání Základní principy preskriptivní terie rzhdvání (hledání racinality, knzistence pdkladů, dekmpzice, subjektivita a princip neúplných znalstí) napmáhají rzhdvateli čistit infrmace ptřebné k rzhdvání d efektu zarámvání a přiblížit se vhdnému racinálnímu rzhdnutí. Think Tgether 2011 Dstupné z:

4 Hledání racinality Kvalita již prběhnutéh rzhdnutí se dá měřit vždy až p jeh uskutečnění. Pzdější úspěch či neúspěch není však puze náhdné měřítk. Musí se rzlišvat mezi racinálními a úspěšnými rzhdnutími. C tedy vlastně znamená racinální? Nejedná se bjektivní prkazatelnu vlastnst. Vede převážně jen k tmu, že se rzhdnutí stávají průměrně úspěšnějšími (Rescher, 1993). Knzistence pdkladů pr rzhdvání Nejdůležitější pžadavky, které musí racinální preference pdle Eisenführa a Webera (2003) splňvat, jsu: Orientace d buducna. Tranzitivita. Jestliže rzhdvatel upřednstňuje a před b a b před c, tak by měl taky upřednstňvat a před c. Invariantnst (neprměnnst). Preference by neměly být závislé na tm, jak je znázrněn daný prblém, předpkládá se, že zbrazení jsu ekvivalentní. Nezávislst na irelevantních alternativách. Dekmpzice Kmplexita rzhdvacích prblémů ztěžuje rientaci rzhdvatele, prt je nezbytné prblémy analyzvat a členit, tím že rzlžíme rzhdvací prblém na kmpnenty, které budu mdelvány samy sbě. Rzhdvací prblém lze pdle Eisenführa a Webera (2003) rzdělit na následující kmpnenty: Alternativy jednání, mezi nimiž je na výběr Cíle a preference rzhdvatele spjené s výsledkem Očekávání vlivů klí (tzn. výsledky nevlivnitelné rzhdvatelem) Uvnitř každéh kmpnentu může či nemusí djít k další dekmpzici. Princip dekmpzice lze samzřejmě využít i při jeh bráceném pužití (způsbem vice versa), čili slžení jedntlivých dílčích prblému d jednh agregvanéh a tím se na danu prblematiku dívat z hlediska celku, nikdy však nelze rzkládat a skládat prvky dhrmady bez hledu na jejich systémvé vazby a funkce. Subjektivita Kncept racinality nějakéh rzhdnutí nebsahuje žádné předpisy bsahu čekávání neb preferencí. Laicky řečen: Každý rzhdvatel může čekávat a chtít, c jen chce. Očekávání a preference jsu v základě velmi subjektivní. Musí však být zalženy a knstruvány pmcí pstulátu racinality, kteru rzhdvatel uznává (Eisenführ, Weber, 2003). Prt můžu djít v jinak stejné rzhdvací situaci dvě dlišné sby k rzličným rzhdnutím, aniž by se jedna sba chvala racinálněji než druhá. Příčina může ležet v rzdílných hdnceních buducnsti neb v rzdílných cílech. Neúplné znalsti Naše čekávání nejistých výsledcích můžeme čast puze nepřesně frmulvat. Hvrvý jazyk je plný různých nestrých výrazů jak nejpravděpdbněji, eventuálně, snad údajně. Stejně tak mlhavě se čast vyjadřujeme, když frmulujeme naše preference. ISBN:

5 Pr mderní preskriptivní terii rzhdvání je určující, že se nesnaží nalézt ptimalizaci za každu cenu a že nepřekračuje dstupná změkčující data (Eisenführ, Weber, 2003). Systémy pr pdpru rzhdvání DSS, jak již byl zmíněn, pmáhají svým uživatelům při realizaci řídících a rzhdvacích činnstí. Tyt systémy však nikdy nemhu zcela nahradit rzhdvatele, jejich výsledkem tedy není samtné rzhdnutí, ale vytvářejí pr rzhdvatele puze přehled mžnstí a variant, urychlují a zpřesňují prpčty jejich důsledků a kvantifikují rizika. Obecná struktura DSS, jak je znázrněn na brázku č. 1, bsahuje subsystém dat, subsystém mdelů či nástrjů a uživatelské prstředí. Tyt tři základní části jsu navzájem prvázány sítí, která je spjuje dhrmady. Obrázek č. 1: Obecná struktura DSS (Pwer, 2002) každdenníh perativníh rzhdvání a usnadňuje práci rzhdvateli. Výsledky a diskuse Framing efekt může získané infrmace d značné míry zkreslit a tím i vlivnit jejich další vývj a zpracvání. Framing efekt vzniká zarámváním infrmace skrze nejrůznější vlivy klí dané infrmace, jak znázrňuje brázek č. 2. Obrázek č. 2: Framing efekt (Rydval, 2010) Důležitu charakteristiku každéh DSS by měl být snadné užívání a uživatelsky přívětivé prstředí napmáhající uživateli snadné vládání celéh DSS. Služí tedy reálně jak prstředek Jde t, že rzhdvatel nedstává infrmaci v její půvdní frmě, ale značně zkreslenu a rzstřenu, cž může vést k chybnému rzhdnutí. P redukci framing efektu se získá nazpět půvdní frma infrmace. Jelikž však nejsme schpni zcela dstranit všechny rámy, dstáváme infrmaci s reziduálním zkreslením, cž však při dstatečné redukci framing efektu nemusí mít fatální vliv na rzhdnutí, a tak může být infrmace v tét frmě již plně využita v prcesu tvrby rzhdnutí. Think Tgether 2011 Dstupné z:

6 Framing efekt v dpravní lgistice Uveďme si jak příklad, jak vzniká framing efekt v blasti dpravní lgistiky. Budeme-li uvažvat zjedndušenu situaci, v níž se jedná prblém zásbvacích tras, je základní úlhu přepravit zbží z bdu A d bdu B. D tét situace vstupují různé subjekty, dchází ke vkládání cílů a preferencí jedntlivých subjektů, a tím i dlišný phled na celé řešení. Je nutné si uvědmit, že infrmační tky v dpravě a spedici vznikají mezi všemi subjekty, prt každý ze subjektů předává svůj phled na věc, t je prblém zarámvaný vlastními preferencemi a čekáváními statním subjektům. Framing efekt je půsbení celkvéh subru kritérií, preferencí a čekávání jedntlivých subjektů na infrmace, které jsu využívány k rzhdvání v dané prblematice. Jedntlivým prvkům tht subru jsu přiřazeny váhy důležitsti jedntlivými subjekty. Jedntlivé rámy, z nichž je framing efekt slžen, jsu pak dílčí subry těcht kritérií, preferencí a čekávání jedntlivých subjektů. Záleží na psuzvateli framing efektu, d jaké úrvně bude subry dělit, jestli definuje pr každý subjekt jeden rámec, čili jeden dílčí subr, neb jestli jich definuje více. Aby se snížil vliv jedntlivých rámů na knečné rzhdnutí, je nutné přijímané zkreslené infrmace čistit, neb získat celkvý phled na situaci. DSS služí k získání dstatečnéh mnžství relevantních infrmací ptřebných v rzhdvacím prcesu, prt je vhdné jej pužít k získání hlistickéh phledu na danu prblematiku a tím snížit vliv jedntlivých rámů. Na prblematiku zásbvacích tras půsbí mnh vlivů a klnstí d dpravní situace, přes přírdní pdmínky a stav vzvek, cíle dpravců a spedičních splečnstí až p vlastní čekávání a preference zákazníka. Tyt vlivy a z nich vzešlá základní zarámvání dané prblematiky jsu znázrněna na brázku č. 3, jenž ilustruje vznik framing efektu. Obrázek č. 3: Framing efekt v dpravní lgistice Na tut prblematiku půsbí tři základní subjekty a na základě jejich vnímání situace vznikají tři základní rámy. Jedná se následující subjekty s vlastními cíli, preferencemi a kritérii: Zákazník Dpravce Minimalizace ceny za dpravní služby Minimalizace ddacích lhůt (rychlst ddávky) Maximalizace jaksti a splehlivsti ddání Maximalizace tržeb dpravce (cena za km resp. za tkm - tunkilmetr) Maximalizace vytížensti dpravníh prstředku (zaplacena i zpáteční cesta) ISBN:

7 Spediční splečnst Preference zbží s nízku husttu (je-li zbží příliš těžké, dchází k většímu ptřebení dpravníh prstředku a vyšší sptřebě phnných hmt) Platba mýtnéh Maximalizace prvize za zprstředkvání přepravních služeb Preference slučvání zásilek a přeprav (vytíženst dpravníh prstředku) Ddržvání časvé suslednsti (limitvána zákazníkem a legislativu) Preference skladvání ve vlastních skladech (mžnst kmbinace přeprav) Maximalizace pžadvané jaksti a splehlivsti ddání d dpravce Preference kamžité dispnibility k vzidlům a předmětům přepravy Framing efekt je subr všech těcht preferencí a kritérií hdncených vahami. Jedntlivé rámy jsu pak jedntlivé phledy na věc každéh subjektu prblematiky. Vahy jedntlivých kritérií a preferencí se můžu definvat různými metdami, např. bdvací metdu, Saatyh metdu stanvení vah. Pr příklad si uveďme, jak vypadá framing efekt v dpravní lgistice v rámci střední spediční splečnsti půsbící v Libereckém kraji. Na základě expertní analýzy prblematiky zásbvání a přepravy zbží a materiálů se zaměstnanci úseku spedice, hlavních dpravců a zákazníků byli pmcí bdvací metdy stanveny váhy jedntlivým kritériím v rámci jedntlivých rámů framing efektu, jak uvádí tabulka č. 1. Tabulka č. 1: Kritéria a váhy framing efektu v dpravní lgistice Preference a kritéria Minimalizace ceny za dpravní služby pr sptřebitele Minimalizace ddacích lhůt Maximalizace jaksti a splehlivsti ddání Maximalizace tržeb dpravce Maximalizace vytížensti dpravníh prstředku Preference zbží s nízku husttu Jedntlivé rámy framing efektu Rám zákazníka Rám dpravce Rám spediční splečnsti Celkvý phled mezující vliv jedntlivých rámů 0,56 0,00 0,00 0,19 0,32 0,00 0,00 0,11 0,12 0,00 0,00 0,04 0,00 0,31 0,00 0,10 0,00 0,46 0,00 0,15 0,00 0,08 0,00 0,03 Platba mýtnéh 0,00 0,15 0,00 0,05 Think Tgether 2011 Dstupné z:

8 Maximalizace prvize za zprstředkvání přeprav. služeb Preference slučvání zásilek a přeprav Ddržvání časvé suslednsti Preference skladvání ve vlastních skladech Maximalizace pžadvané splehlivsti d dpravce 0,00 0,00 0,20 0,07 0,00 0,00 0,42 0,14 0,00 0,00 0,17 0,06 0,00 0,00 0,12 0,04 0,00 0,00 0,07 0,02 Preference kamžité dispnibility 0,00 0,00 0,02 0,01 k vzidlům Kntrlní sučet vah Spediční splečnst jak zprstředkvatel služby přepravy zbží z bdu A d bdu B, nemůže tvřit svá rzhdnutí vlbě trasy jen na základně pžadavků zákazníka, ale musí na celu situaci nahlížet jak na celek. Phled zákazníka je pr ni puze jeden z mžných phledů (rámů) na danu prblematiku. Musí tedy vzít v úvahu všechny tři phledy, pak může pkračvat v rzhdvacím prcesu při vlbě ptimálních tras. Řešením je DSS využívající principů preskriptivní terie rzhdvání pr kncvéh uživatele (speditéra), který mu pmůže získat všechna relevantní data a infrmace, získat celkvý phled na danu prblematiku a tím mezit vliv jedntlivých rámů a stanvit racinální trasy při řešení prblému přepravních tras. Základní tázka dpravní lgistiky je jak přepravit zbží z bdu A d bdu B. Prstým využitím principů preskriptivní terie rzhdvání, čemž pjednává Rydval (2010) je však rzhdvatel pstaven d situace, kdy musí sám rzhdnut, jak principy využít, cž je btížné a není zaručena správnst využití principů. Prt je výhdnější využívat DSS, který pmáhá analyzvat danu prblematiku, která je v tmt případě zkreslena rámem zákazníka, který klade důraz z 56% na cenu tét služby, rámem dpravce, pr kteréh je napak nejdůležitější kritérium vytíženst dpravníh prstředku a rámem spediční splečnsti, která klade ze 42% důraz na slučvání zásilek, čímž přispívá k maximalizaci prvize za pskytnuté služby. Pmcí správně navrženéh DSS využívajícíh základní principy preskriptivní terie rzhdvání se pmcí brácenéh dekmpzičníh principu slží kmplexní náhled na danu prblematiku, tím se definují preference a kritéria hdncených vahami relevance statních subjektů. DSS mezí vliv jedntlivých rámů zkreslení tím, že relevance jedntlivých vah upraví z hlediska celkvéh phledu. Sečtu se všechny hdnty vah definvané ve všech rámech a každá hdnta vah jedntlivých kritérií se tut sumu vydělí, tím se získají nvé váhy zhledňující všechny rámy framing efektu. Tím se dcílí snížení vlivu jedntlivých rámů na danu prblematiku a mezí se zkreslení dané prblematiky z jednh úhlu phledu. T ilustruje pslední slupec tabulky č. 1. Dcílil se tedy snížení vlivu rámu spediční splečnsti na prblematiku zásbvacích cest tak, že z převažující preference slučvání zásilek a přeprav, půvdně 42% snížen na 14%, se ISBN:

9 spediční splečnst sustředí i na nízku cenu pr kncvéh zákazníka a sučasně i na vytíženst dpravních vzidel pskytvaných dpravci. Návrh takvéh DSS, který výše ppsaným způsbem snižuje vliv jedntlivých zkreslujících rámů v dpravní lgistice, je následující: Definice cílů DSS v lgistice pdle Drahtskéh a Řezníčka (2003) Napmáhat veducím pracvníkům v blasti lgistiky při rzhdvání Pdpra managementu Zvýšit efektivnst lgistických rzhdnutí Zajistit interaktivní prstředí pr všechny subjekty prblematiky zajištění přepravy Úkl systému Úklem tht systému je navrhvat řešení splňující pžadavky kncvéh uživatele, pracvníků spedice, dpravce a zákazníků, jejichž pžadavky jsu ppsány výše jak vlastní cíle, preference a čekávání subjektů půsbících na prblematiku. Rizika navrhvanéh DSS Při tvrbě DSS je nutné mít na paměti i mžná rizika, kterých by se mhl uživatel dpustit a kterých, jsu-li v systému dbře pdchyceny, se systém musí vyvarvat. Správným definváním rizik se dcílí th, že můžeme systém pr pdpru rzhdvání navrhnut tak, že rizika bude předcházet a uživatele před nimi i varvat. Jak uvádí Drahtský a Řezníček (2003), jedná se : Redundance dat Správný frmát vkládaných dat Relevantnst vkládaných dat Výstup systému Výsledkem celéh systému je pak návrh řešení, která služí speditérvi jak pdpra pr jeh knečné řešení jak hlavníh rzhdvatele Mdelvá simulace alternativních řešení Mžnst zákazníka sledvat stav svéh pžadavku na přepravu Ppis navrhvanéh DSS Struktura celéh DSS v blasti dpravní lgistiky, která je znázrněna na brázku č. 4, je členěna d tří základních subsystémů. Pr uživatele viditelný subsystém uživatelskéh rzhraní, jehž prstřednictvím kmunikuje uživatel se systémem. Pmcí vstupníh frmuláře vybírá uživatel jedntlivá data, tzn., vybírá cílvá místa trasy, vlí druh vzidla a typ přepravy, který by chtěl pr transprt zbží či materiálů pužít, dále vkládá další relevantní data zakázkách, systém napmáhá ddržvat princip knzistence údajů preskriptivní terie rzhdvání. DSS zabezpečuje tranzitivitu a invariantnst dat a zárveň vede uživatele k ddržení nezávislsti dat na irelevantních alternativách. Tím, že s uživatelským rzhraním mají mžnst Think Tgether 2011 Dstupné z:

10 kmunikvat i zákazníci a dpravci, sbírá systém i další údaje, a tím rzšiřuje phled na danu prblematiku, bráceným pstupem dekmpzice uceluje perspektivu prblému, čímž se snižuje vliv jedntlivých rámu framing efektu. Systém načítá z datvéh subsystému údaje druhu jedntlivých vzidel a jejich příslušnsti k zpplatněným skupinám vzidel dle mýtnéh systému v ČR. Z databáze měst vzdálenstí systém utvří strukturvanu matici sazeb, se kteru nadále pčítá. P načtení dat prbíhá jejich kntrla, v případě chyby, se uživatel pmcí hlášky chybě dzví a je mu navrhnut scénář mžné krekce. Subsystém dat bsahuje dále infrmace dpravcích, zákaznících a aktuální údaje stavu dpravních kmunikací. Infrmace d dpravců a zákazníků jsu získávány taktéž přes uživatelské rzhraní. Těmit získanými infrmacemi pmáhá DSS k tvrbě preferencí a kritérií statních subjektů prblematiky a definici jejich vah relevantnsti. Tím získává spediční splečnst infrmace rámech zkreslení dané prblematiky a dále pmáhá k snížení vlivu jedntlivých rámů. V subsystému mdelů jsu na základě předešlé vlby infrmace příslušným způsbem zpracvány. Dchází k výpčtu a stanvení vhdných tras, k výpčtu nutnéh skladvání a stanvení přepravních nákladů, mžné je i dhadnu eklgické zatížení vypčtených tras. K tmut základnímu výsledku zpracvání jsu následně ddány pznámky uživatele a celý výsledek pak vyúsťuje v uživatelském prstředí, kde jsu kncvému uživateli předkládány mžná řešení, ze kterých vybírá. Při změně vstupních údajů může uživatel simulvat alternativní řešení a navzájem je s prvtními prvnávat. Obrázek č. 4: Struktura navrhvanéh DSS v dpravní lgistice ISBN:

11 ZÁVĚR Příspěvek služí k bjasnění framing efektu a jeh vlivů při rzhdvání. Tyt vlivy znesnadňují rzhdvací prcesy a snižují kvalitu rzhdnutí. Řešením je DSS pstavený na principech preskriptivní terie rzhdvání. Oprti tmu, že by rzhdvatel nepužil žádný DSS, se jeh užitím dcílí snížení negativních vlivů a významu jedntlivých rámu celkvéh framing efektu. Tím DSS usnadňuje stanvit racinální trasy při řešení prblému přepravních tras. Pužití právě výše navrhvanéh DSS, který aktivně užívá základní principy preskriptivní terie rzhdvání, se jeví jak dalek výhdnější pr dstranění vlivu jedntlivých rámů zkreslení framing efektu, než prsté využívání principů preskriptivní terie rzhdvání jak uvádí Rydval (2010), v ničem neaplikvaných. T z th důvdu, že rzhdvatel, který chce framing efekt pmcí těcht principů snížit, nemusí vždy vědět jak vhdně principy pužít. Zatímc DSS mu radí a napmáhá na c se sustředit a jak jich využít pr efektivní snížení vlivů jedntlivých rámů zkreslení. Dkladem th je výše uvedený příklad framing efektu v dpravní lgistice. Vliv půvdníh zkreslujícíh rámce spediční splečnsti slučvání zásilek a přeprav váze 42% byl snížen a upraven preference statních subjektů dpravní lgistiky, tím byl dcílen celkvéh phledu na danu prblematiku. Výsledně spediční splečnst zhledňuje ze 14% slučvání zásilek a přeprav, nízku cenu pr kncvéh zákazníka z 19% a sučasně z 15% i kritérium vytížensti dpravních vzidel pskytvaných dpravci. Se systémem kmunikují všechny subjekty, kterých se daná prblematika týká. Výhdu systému je mžnst sledvat aktuální stav a průběh zakázky zákazníkem a d buducna i implementace další výpčetních mdulů d subsystému mdelů, ppřípadě i jiných mdulů služících k pdpře manažerskéh rzhdvání. Tím se zvýší využitelnst systému i v statních blastech. V mžném rzvji tht systému se může pmcí implementace další výpčetních mdulů d subsystému mdelů, ppřípadě i jiných mdulů služících k pdpře manažerskéh rzhdvání, zlepšit jeh využitelnst v jiných blastech manažerskéh rzhdvání. Je nutné prpracvat definvání subru kritérií a vah jedntlivých kritérií, které utvářejí jedntlivé rámy framing efektu, aby váhy byly stanvvány adekvátními způsby. Think Tgether 2011 Dstupné z:

12 LITERATURA Drahtský, I., Řezníček, B. (2003) LOGISTIKA Prcesy a jejich řízení, Brn, Cmputer Press, ISBN Druckman, J. N. (2001) Evaluating framing effects. Jurnal f Ecnmic Psychlgy, Vlume 22, Issue 1, ISSN Eisenführ, F. Weber. M. (2003) Ratinales Entscheiden 4. vyd. Berlin: Springer, ISBN Fagley, N. S., Cleman, J. G., Simn A. F. (2010) Effects f framing, perspective taking, and perspective (affective fcus) n chice. Persnality and Individual Differences, Vl: 48, Issue: 3, ISSN Pwer, D. J. (2002) Decisin supprt systems: cncepts and resurces fr managers. Westprt, Cnn., Qurum Bks. Rescher, N. (1993) Ratinalität. Eine PhilsphischeUntersuchung über das Wesen und die Rechtfertigung vn Vernunft. Königshausen & Neumann. Rydval, J. (2010) Reducing The Framing Effect in Decisin Prcesses. Sbrník - UCOLIS University Cnference in Life Sciences Prceedings, Praha, ČZU, ISBN Simn, H. A. (1996) The science f the articifial. 3. vyd. MIT Press, Cambridge, Mass. Tversky, A., Kahneman, D. (1981) The framing f decisins and the psychlgy f chice. Science 211. ISBN:

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Business intelligence řešení v modelu MBI

Business intelligence řešení v modelu MBI Business intelligence řešení v mdelu MBI Jan Pur Katedra infrmačních technlgií VŠE v Praze, nám. W.Churchilla 4, 130 67 Praha 3 email: pur@vse.cz Abstrakt: Na katedře IT VŠE v Praze se v rámci jednh z

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. kontinuální procesy, procesy s velkým podílem operativního řízení (služby, zásobování.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. kontinuální procesy, procesy s velkým podílem operativního řízení (služby, zásobování. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Plánvání rganizvání a řízení úklů a jejich zdrjů v rámci ucelenéh prjektu za respektvání časvých, zdrjvých a nákladvých mezení. (bvykle s cílem dsažení maximálníh eknmickéh efektu) 2

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry.

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry. Sftwarvý prces Sftwarvý prces definice suvisejících pjmů Sftware - Prgramvé vybavení pčítače. Sftware je tvřen suhrnem pčítačvých prgramů, pravidel, úvdní dkumentace a dat, která náleží prvzu pčítačvéh

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání.

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykva univerzita Eknmick-správní fakulta Studijní br: Finanční pdnikání POJIŠTĚNÍ V TURISMU Insurance in turism Bakalářská práce Veducí bakalářské práce: Ing. Svatpluk NEČAS Autr: Lucie ŘEHÁČKOVÁ Brn,

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pr stanvvání emisních limitů kmbinvaným způsbem Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka Petr Vyskč, Jiří Picek, Silvie Semerádvá Září 2011 Pr verzi aplikace 20110621 VSTOOLS.KOMJAK

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

Okruhy pro SZZ v magisterském oboru Aplikovaná informatika

Okruhy pro SZZ v magisterském oboru Aplikovaná informatika Okruhy pr SZZ v magisterském bru Aplikvaná infrmatika Cílem SZZ není psluchače zkušet z detailních znalstí, ale dbrně diskutvat na zadané téma. Příklady jsu záměrně vleny tak, jak jsu bvykle vleny tázky

Více